ഇങ്ക്ലിഷ മലയാള ഭാഷകളുടെ അകാരാദി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇങ്ക്ലിഷ മലയാള ഭാഷകളുടെ അകാരാദി

[ 5 ] SCHOOL-DICTIONARY

ENGLISH AND MALAYALAM

ഇങ്ക്ലിഷ മലയാള ഭാഷകളുടെ

അകാരാദി


ഏതാനന്ദധ്വനിം കുൎമ്മ ഉദ്ദിശ്യ പരമേശ്വരം।
ഉദ്ദിശ്യ ത്രാണശൈലം നൊ നന്ദഗാനം പ്രകുൎമ്മഹെ॥
തമ്പ്രഭാഷ്യ വയം ധന്യം ഗച്ഛാമസ്തസ്യ സമ്മുഖം।
തം സമുദ്ദിശ്യ ഗീതേന കുൎമ്മ ആനന്ദജം ധ്വനിം ॥

MANGALORE
PUBLISHED BY C. STOLZ,
BASEL MISSION BOOK & TRACT DEPOSITORY
1870 [ 6 ] PRINTED BY STOLZ & REUTHER [ 7 ] മുഖവുര.

പ്രിയ ബാലകരെ സലാം, ഇതാ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ജ്യേഷ്ഠൻ എന്റെ പേ
രും പ്രവൃത്തിയും അഭിഷ്ടവും അറിയിച്ചതു കൊണ്ടു എനിക്കു അധികം പറവാൻ ഇല്ലല്ലൊ.
അവർ മലയാള വാക്കുകളുടെ ഇങ്ക്ലിഷ് അൎത്ഥം പറഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ ഞാൻ
ഇങ്ക്ലിഷ് വാക്കുകളുടെ മലയാള അൎത്ഥം ചൊല്ലി നിങ്ങൾക്കു സഹായിച്ചു നില്പാൻ താൽപ
ൎയ്യപ്പെടുന്നു. ഇങ്ക്ലിഷ് അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടു ഒരു ചെറിയ വിവരണം
കെട്ടി കൊണ്ടുവരുവാൻ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മിത്രനായ ഇങ്ക്ലിഷ് വ്യാകര
ണം നാട്ടിൽ കിഴിഞ്ഞു ആ വക സംശയങ്ങൾ എല്ലാം തീൎപ്പാൻ ഉത്സാഹിച്ചു തുടങ്ങി. എ
ന്നാൽ ദൈവഭയം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭം തന്നെ എന്നു നാം എല്ലാവരും ഓൎത്തു അത്യു
ത്സാഹം കഴിച്ചു പഠിച്ചു കൊൾ്‌വൂതാക.

ദൈവാനുഗ്രഹമസ്തു. [ 8 ] ഇങ്ക്ലിഷ് അ ക്ഷ ര മാ ല.

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z.
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z.

ചുരുക്കത്തിന്നായി ഇട്ട അടയാളങ്ങളുടെ വിവരം.

a. adjective നാമവിശേഷണം.
ad. adverb ക്രിയാവിശേഷണം (അവ്യയം).
conj. conjunction സന്ധിപദം.
int. or inter. interjection അനുകരണ അവ്യയം.
n. a. numeral adjective സംഖ്യാവിശേഷണം.
part. participle ശബ്ദന്യൂനം (ക്രിയാന്യൂനം).
pl. plural ബഹുവചനം.
prep. preposition മുമ്പദം.
pret. preterit ഭൂതം.
pron. pronoun പ്രതിസംജ്ഞ.
s. substantive നാമം.
v.a. verb active സകൎമ്മകക്രിയ.
v.n. verb neuter അകൎമ്മകക്രിയ.
[ 9 ] ENGLISH AND MALAYALAM
DICTIONARY.

ഇങ്ക്ലിഷമലയാളഭാഷകളുടെ
അകാരാദി.

A

A, an, art. ഒരു.

Aback, ad. പിമ്പെ, പിന്നോക്കം.

Abandon, v. a. വിടുക, ത്യജിക്ക, ഉപേ
ക്ഷിക്ക.

Abandonment, s. ഉപേക്ഷ, പരിത്യാഗം.

Abase, v. a. താഴ്ത്തുക, ഹീനപ്പെടുത്തുക.

Abasement, s. താഴ്ത്തൽ, ഹീനത്വം.

Abash, v. a. ലജ്ജിപ്പിക്ക, നാണിപ്പിക്ക.

Abate, v. a. കുറെക്ക, ഇളെക്ക, താഴ്ത്തുക.

Abate, v. n. കുറയുക, ക്ഷയിക്ക.

Abatement, n. കുറച്ചൽ, അടക്കം.

Abbreviate, v. a. ചുരുക്കം സംക്ഷേ
പിക്ക.

Abbreviation, s. ചുരുക്കം, സംഗ്രഹം.

Abdicate, v. a. സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കൊ
ടുക്ക.

Abdication, s. സ്ഥാനത്യാഗം, വിട്ടൊ
ഴിവു.

Abdomen, s. അടിവയറു, കക്ഷി.

Abduction, s. അപഹാരം, വശീകരം.

Abettor, s. സഹായി, അനുകൂലൻ.

Abhor, v. a. അറെക്ക, വെറുക്ക, നിര
സിക്ക.

Abhorrence, s. അറെപ്പു, വെറുപ്പു, നീ
രസം.

Abide, v. a. സഹിക്ക, ക്ഷമിക്ക.

Abide, v. n. പാൎക്ക, വസിക്ക, താമസിക്ക.

Abiding, s. ഇരിപ്പു, വാസം, താമസം.

Ability, s. പ്രാപ്തി, ശക്തി, സാമൎത്ഥ്യം,
മിടുക്കു.

Abject, a. നീചം, നിസ്സാരം, ഹീനം.

Abjectness, s. ഹീനത, നീചത്വം, ആഭാ
സത്വം.

Abjure, v. a. ആണയിട്ടിട്ടു തള്ളിപ്പറക.

Able, a. ശക്തിയുള്ള, പ്രാപ്തിയുള്ള, കഴി
വുള്ള.

Ableness, s. ശക്തി, ബലം, ത്രാണി, ദൃ
ഢത.

Ablution, s. കുളി, സ്നാനം, മഗ്നത.

Abnegate, v. a. നിഷേധിക്ക, മറുത്തു
പറക

[ 10 ]
Abnegation, S. നിഷേധം, വൎജ്ജനം.

Abode, s. ഇരിപ്പിടം, വാസം, വീടു.

Abolish, v. a. തള്ളുക, നീക്കുക, നശി
പ്പിക്ക.

Abolition, s. നീക്കം, പരിഹരണം.

Abominable, a. വെറുപ്പള്ള, നിന്ദ്യം.

Abominate, v. a. വെറുക്ക, അറെക്ക,
നിന്ദിക്ക.

Abomination, s. വെറുപ്പു, മ്ലേച്ഛത.

Aborigines, s. pl. പൂൎവ്വനിവാസികൾ.

Abortion, s. ഗൎഭമഴിവു, ഗൎഭസ്രാവം.

Above, prep. മേലെ, മീതെ, മുൻ.

Above, ad. മേൽ, മീതെ.

Above mentioned, a. മുൻചൊല്ലിയ.

Abound, v. n. പെരുക, വൎദ്ധിക്ക, വള
രുക.

About, prep. ചുറ്റും, ചുഴലവും.

About, ad. ഏകദേശം.

Abridge, v. a. ചുരുക്കം സംക്ഷേപിക്ക.

Abridgment, s. ചുരുക്കം, സംക്ഷേപ
ണം.

Abroad, ad. എങ്ങും, പുറത്തു, അന്യ
സ്ഥലം.

Abrogate, v. a. ത്യജിക്ക, പരിഹരിക്ക.

Abrogation, s. പരിത്യാഗം, പരിഹര
ണം.

Abrupt, a. അറ്റ, പൊട്ടിയ, ഉടഞ്ഞ.

Abruption, s. പൊട്ടൽ, ഭിന്നം.

Abruptness, s. വേഗം, ബദ്ധപ്പാടു.

Abscess, s. പരു, വീക്കം, കുരു.

Abscond, v. n. ഒളിച്ചുപോക, മാറിക്കളക.

Absence, s. പരദേശവാസം, ദൂരംപാൎപ്പു.

Absent, a. ദൂരം പാൎക്കുന്ന, അകന്നിരി
ക്കുന്ന.

Absent, v. a. ദൂരത്താക്ക, അകറ്റുക.

Absentee, s. പരവാസി.

Absist, v. n. ദൂരത്താക, അകന്നിരിക്ക.

Absolute, a. മുറ്റും, മുഴുവനും, തീരെ.

Absolutely, ad. പൂൎണ്ണമായി, നിശ്ചയ
മായി.

Absolution, s. പാപമോചനം, മാപ്പു.

Absolve, v. a. മോചിക്ക, ക്ഷമിക്ക, വി
ടുക.

Absorb, v. a. വിഴങ്ങുക, ഗ്രസിക്ക.

Absorption, s. വിഴുങ്ങൽ.

Abstain, v. a. വിടുക, ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്ക.

Abstinence, s. ഉപവാസം, ഇച്ഛടക്കം.

Abstract, v. a. വകതിരിക്ക, ചുരുക്കുക.

Abstract, s. ചുരുക്കം, സംക്ഷിപ്തം.

Abstraction, s, വകതിരിവു, വേൎപ്പാടു.

Absurd, a. നിസ്സാരം, വിടക്കു, വെറുപ്പുള്ള.

Absurdity, s. ദുൎയ്യുക്തി, തിന്മ, അറെപ്പു.

Abundance, s. പരിപൂൎണ്ണത, അനവധി.

Abundant, a. അധികം, പരിപൂൎണ്ണം.

Abuse, v. a. ദുൎച്ചെലവാക്ക, ശകാരിക്ക.

Abuse, s. ദുൎച്ചെലവു, അപമാനം, ശകാരം.

Abuser, s. ദുൎവ്യാപാരി, ദൂഷണക്കാരൻ.

Abyss, s. അഗാധം, പാതാളം.

Academy, s. പാഠശാല, വിദ്യാശാല.

Accede, v. n. സമ്മതിക്ക, അടുക്ക, കൂടി
ചേരുക.

Accelerate, v. a. ബദ്ധപ്പെടുത്തുക.

Acceleration, s. ബദ്ധപ്പാടു, വേഗത.

Accent, s. അനുസ്വരം, സ്ഫുടസ്വരം.

Accentuation, s. അനുസ്വരക്കുറി.

Accept, v. a. കൈകൊള്ളുക, വാങ്ങുക.

Acceptable, a. സുഗ്രാഹ്യം, ഉചിതം.

Acceptance, s. അംഗീകാരം, സ്വീകാരം.

Acceptation, s. അംഗീകരണം.

Accepted, a. കൈകൊണ്ട, വാങ്ങിയ.

Access, s. ഉപാഗമം, പ്രവേശം, വഴി,
വൃദ്ധി.

Accessible, a. സമീപിപ്പാന്തക്ക, സാദ്ധ്യ
മുള്ള.

[ 11 ]
Accession, s. ഉപാഗമനം, പ്രവേശനം,
കൂടൽ.

Accident, s. അസംഗതി, അകാരണം,
കാലഗതി.

Accidental, a. യദൃച്ഛയുള്ള, ആഗന്തുകം,
ആകസ്മികമായ.

Acclamation, s. ആൎപ്പുവിളി.

Acclivity, s. കയറ്റം, തൂക്കുവഴി.

Accomodate, v. a. നിരപ്പാക്ക, ഇണക്ക,
പാൎപ്പിക്ക.

Accommodation, s. സുഖവാസം, നിരപ്പു.

Accompany, v. a. കൂടെ ചെല്ലുക, അനു
ഗമിക്ക.

Accomplice, s. കൂട്ടാളി, സഹചാരി.

Accomplish, v. a. തീൎക്ക, നിവൃത്തിക്ക,
സാധിക്ക.

Accomplished, a. തികഞ്ഞ, തീൎത്ത, സാ
ധിച്ച.

Accomplishment, s. നിവൃത്തി, സിദ്ധി,
തികവു.

Accord, v. a. യോജിപ്പിക്ക, ഒപ്പിക്ക,
ചേൎക്ക.

Accord, v. n. യോജിക്ക, ഒപ്പിക്ക,
ചേൎക്ക.

Accord, s, യോജിപ്പു, രഞ്ജനം, ചേൎച്ച.

Accordance, s. ഒരുമ്പാടു, യോജ്യത.

According, prep. പ്രകാരം, വണ്ണം, തക്കം.

Accordingly, ad. അപ്രകാരം, അവ്വണ്ണം.

Accost, v. a. കണ്ടുപറക, സല്ക്കരിക്ക, കു
ശലം ചൊല്ലുക.

Account, s. കണക്ക്, എണ്ണം, വിവരം.

Account, v. a. കണക്കകൂട്ടുക, ഉത്തരവാ
ദിയാക.

Accountant, s. കണക്കപിള്ള, കണക്കൻ.

Account book, s. കണക്കപുസ്തകം.

Accoutrement, s. ഉടുപ്പു, കോപ്പു, സ
ന്നദ്ധം.

Accrue, v. n. കൂടുക, സംഭവിക്ക, ഫലിക്ക.

Accumulate, v. a. & n. കുന്നിക്ക, ശേ
ഖരിക്ക

Accumulation, s. കൂട്ടം, രാശി, ശേഖരം,

Accuracy, s. ഖണ്ഡിതം, തിട്ടം, ശരി,
നിശ്ചയം.

Accurate, a. സമം, ഒക്കുന്ന.

Accurse, v. a. ശപിക്ക, ശകാരിക്ക, പ്രാക.

Accursed, a. ശപിക്കപ്പെട്ട.

Accusation, s. അപവാദം, അന്യായം.

Accuse, v. a. കുറ്റംചുമത്തുക, അന്യായം
ബോധിപ്പിക്ക.

Accuser, s. അപവാദക്കാരൻ, അന്യായ
ക്കാരൻ.

Accustom, v. a. ശീലിപ്പിക്ക, പരിച
യിക്ക.

Ache, s. നോവു, വേദന.

Ache, v. n. നോവുക, വേദനപ്പെടുക.

Achieve, v. a. നിവൃത്തിക്ക, ജയിക്ക.

Achievement, s. നിവൃത്തി, സിദ്ധി, ജ
യം.

Acid, a. പുളിച്ച, പുളിരസമുള്ള.

Acidity, s. പുളിരസം, പുളിപ്പു.

Acknowledge, v. a. സമ്മതിക്ക, ഏറ്റു
പറക.

Acknowledgment, s. അനുസരണവാ
ക്കു, സമ്മതം, അറിയിപ്പു, നന്ദി.

Acquaint, v. a. അറിയിക്ക, ഗ്രഹിപ്പിക്ക.

Acquaintance, s. പരിചയം, അറിവു.

Aquiesce, v. n. സമ്മതിക്ക, വിശ്രമിക്ക.

Acquiescence, s. സമ്മതം, വിശ്രാമം.

Acquirable, a. ലഭ്യമുള്ള സമ്പാദ്യമുള്ള.

Acquire, v. a. സമ്പാദിക്ക, നേടുക, ല
ഭിക്ക.

Acquirement, s. സമ്പാദ്യം; അൎത്ഥലാഭം.

Acquisition, s. ലാഭം, സമ്പത്തു.

Acquit, v. a. വിടുക, ക്ഷമിക, മോചിക്ക.

Acquittal, s. മോചനവിധി.

[ 12 ]
Acre, s. കാനി.

Acrimony, s. കാരം, അറെപ്പു, തീക്ഷ്ണത.

Across, ad. വിലങ്ങെ, എതിരെ.

Act, v. a. & n. ചെയ്ക, കോലുക, പ്രവൃ
ത്തിക്ക, നാട്യം കളിക്ക.

Act, s. പ്രവൃത്തി, ക്രിയ, കൃതി, കൎമ്മം.

Action, s. പ്രവൃത്തി, കൎമ്മം, യുദ്ധം.

Active, a. ഉത്സാഹമുള്ള, ഉത്സുകം.

Activity, s. ഉത്സാഹം, മിടുക്കു, ശുഷ്കാന്തി.

Actor, s. കൎത്താവു, കൎമ്മി, നൎത്തകൻ.

Actual, a. ഉള്ള, ശരിയുള്ള, നേരുള്ള.

Actuate, v. a. ചെയ്യിക്ക, ഉത്സാഹിപ്പിക്ക.

Acute, a. കൂൎത്ത, മൂൎച്ചയുള്ള, മിടുക്കമുള്ള.

Acuteness, s. കൂൎമ്മ, കൂൎപ്പു, സുബുദ്ധി.

Adamant, s. വൈരക്കല്ലു, വജ്രം.

Adapt, v. a. ഒപ്പിക്ക, ഇണക്ക, ചേൎക്ക.

Adaptation, s. ഒപ്പം, ചേൎച്ച, ഇണക്കം.

Add, v. a. കൂട്ടുക, ചേൎക്ക, വൎദ്ധിപ്പിക്ക.

Adder, s. അണലി.

Addict, v. a. ഏല്പിക്ക, അഭ്യസിക്ക.

Addition, s. കൂട്ടൽ, കൂട്ടുകണക്ക.

Additional, a. കൂടിയ, ചേൎന്ന.

Address, v. a. പ്രാരംഭിക്ക, പ്രസംഗിക്ക.

Address, s. സംബോധനം, മേല്വിലാസം.

Adequate, a. സമം, തക്ക, ശരി, ഒക്കുന്ന.

Adhere, v. n. പാറുക, ചേരുക, പിടിക്ക.

Adieu, ad. സലാം.

Adjacent, a. അടുത്ത, സഹ, അരികത്തുള്ള.

Adjective, s, നാമവിശേഷണം.

Adjoin, v. a. & n. ചേൎക്ക, ചേരുക.

Adjourn, v. a. നിൎത്തിക്ക, താമസിപ്പിക്ക.

Adjudge, v. a. വിധിക്ക, കല്പിക്ക, തീൎക്ക.

Adjunct, s. അനുബന്ധം, അടുത്ത സം
ഗതി.

Adjunction, s. സന്ധി , ചേൎച്ച.

Adjutation, s. ആണ, സത്യം.

Adjure, v. a. ആണയിടുക, സത്യംചെയ്ക.

Adjust, v. a. നേരെയാക്ക, ഒപ്പിക്ക, തീൎക്ക.

Adjustment, s. ഒപ്പം, തീൎച്ച, നിൎത്തൽ.

Adjutant, s. സഹപടത്തലവൻ.

Adjutor, s. സഹായി, സഹായക്കാരൻ.

Administer, v. a. കൊടുക്ക, നടത്തിക്ക,
വാഴുക.

Adiministration, s. വിചാരണ, രാജ
ഭാരം.

Administrator, s. കാൎയ്യക്കാരൻ, നാടു
വാഴി.

Admirable, a. ആശ്ചൎയ്യമുള്ള, വിസ്മയമുള്ള.

Admiral, s. കപ്പൽപടനായകൻ.

Admination, s. ആശ്ചൎയ്യം, വിസ്മയം.

Admire, v. a. ആശ്ചൎയ്യപ്പെടുക, വിസ്മ
യിക്ക.

Admission, s. അനുജ്ഞ, നിവേശനം.

Admit, v. a. കൈക്കൊള്ളുക, അനുവദിക്ക.

Admittance, s. അംഗീകരണം, കല്പന,
സമ്മതം.

Admix, v. a. കൂട്ടികലൎക്ക, മേളിക്ക.

Admixture, s. കലൎച്ച, മേളനം.

Admonish, v. a. പ്രബോധിപ്പിക്ക, ബു
ദ്ധിഉപദേശിക്ക.

Admonition, s. ബുദ്ധിഉപദേശം, പ്ര
ബോധം.

Ado, s. പ്രയാസം, വരുത്തം, കലക്കം.

Adopt, v. a. ദത്തെടുക്ക, അവകാശിയാക്ക.

Adoption, s. പുത്രസ്വീകാരം, ദത്ത് അവ
കാശം.

Adorable, a. വന്ദ്യം, പൂജ്യം, വന്ദിപ്പാ
ന്തക്ക.

Adoration, s. വന്ദനം, പൂജനം, തൊഴൽ.

Adore, v. a. വന്ദിക്ക, തൊഴുക, നമസ്ക
രിക്ക.

Adorn, v. a. അലങ്കരിക്ക, ഭൂഷിക്ക.

Adorning, s. അലങ്കാരം, ഭൂഷിതം.

Adrift, ad. പൊങ്ങി ഒഴുകുന്നതായി.

[ 13 ]
Adroitness, s. മിടുക്കു, ചുരുക്കൂ, വിരുത്.

Advance, v. n. മുന്നോട്ടു ചെല്ലുക, മുൻ
ചെല്ലുക.

Advance, v. a. മുൻചെല്ലുമാറാക്ക, മുൻ
കൊടുക്ക.

Advance, s. മുൻഗമനം, ഉയൎച്ച, കരേറ്റം.

Advantage, s. ആദായം, ഉപകാരം,
ഗുണം.

Advantageous, a. ഉപകരിക്കുന്ന സഫ
ലം.

Advent, s. ആഗമനം, വരവു, എത്തം.

Adventure, s. കാലഗതി, തുനിവു, പ
രീക്ഷ.

Adventurer, s. ഭാഗ്യാന്വേഷകൻ.

Adverb, s. അവ്യയപദം, ക്രിയാവിശേ
ഷണം.

Adversary, s. പ്രതിയോഗി, ശത്രു, മാ
റ്റാൻ.

Adverse, a. വിപരീതം, പ്രതികൂലം.

Adversity, s. അനൎത്ഥം, വിപത്തു, നി
ൎഭാഗ്യം.

Advert, v. n. ശ്രദ്ധിക്ക, ജാഗ്രതപ്പെടുക.

Advertence, s. ജാഗ്രത, ശ്രദ്ധ, ഉണൎച്ച.

Advertise, v. a. പരസ്യമാക്ക, പ്രസി
ദ്ധമാക്ക.

Advertisement, s. പരസ്യം, പ്രസിദ്ധി.

Advice, s. ആലോചന, നിമന്ത്രണം.

Advise, v. a. ആലോചിക്ക, നിമന്ത്രിക്ക.

Adviser, s. ആലോചകൻ, മന്ത്രി.

Adulation, s. സ്തുതി, മുഖസ്തുതി.

Adult, s. പുരുഷപ്രായൻ.

Adulterate, v. a. കള്ളംചേൎക്ക, വ്യഭിച
രിക്ക.

Adulterer, s. വ്യഭിചാരി, പുലയാടി.

Adulteress, s. വ്യഭിചാരിണി, പുലയാ
ടിച്ചി.

Adultery, s. വ്യഭിചാരം, പുലയാട്ടം.

Advocate, s. വ്യവഹാരി, വക്കീൽ.

Afar, ad. ദൂരവെ, അകലെ.

Affability, s. സുശീലം, പ്രീതി, പ്രേമം.

Affair, s. കാൎയ്യം, സംഗതി, അവസ്ഥ.

Affect, v. a. ഉണ്ടാക്ക, ഇളക്ക, നടിക്ക,
ഫലിക്ക.

Affectation, s. ധാൎഷ്ട്യം, വേഷധാരണം,
നടിപ്പു.

Affection, s. പക്ഷം, പ്രീതി, വാത്സല്യം.

Affectionate, a. വത്സലം, പ്രിയം.

Affiance, s. ആശ്രയം, നിശ്ചയം, ഉറപ്പു.

Affinity, s. സംബന്ധം , ചേൎച്ച.

Affirm, v. a. സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പറക.

Afffirmation, s. നിശ്ചയവാക്കു, വാമൊഴി.

Affirmative, a. ഉണ്ടെന്നൎത്ഥം പിടിച്ച.

Affix, v. a. കൂട്ടുക, ചേൎക്ക, പതിക്ക, ഒ
പ്പിടുക.

Affix, s. പ്രത്യയം.

Afflict, v. a. ഉപദ്രവിക്ക, ഹിംസിക്ക, ദുഃ
ഖിപ്പിക്ക.

Afflicting, a. ദുഃഖകരം, വേദനപ്പെടു
ത്തുന്ന.

Affliction, s. ദുഃഖം, സങ്കടം, വ്യസനം,
കഷ്ടം.

Affluence, s. ഐശ്വൎയ്യം, ആസ്തി, പരി
പൂൎണ്ണത.

Afford, v. a. കൊടുക്ക, നല്ക, കഴിയുക.

Affray, s. കലഹം, ശണ്ഠ, ആരവാരം.

Affront, v. a. നീരസപ്പെടുത്തുക, മുഷി
പ്പിക്ക.

Afloat, ad. പൊങ്ങിയതായി.

Afoot, ad. കാൽനടയായി.

Aforementioned, a. മുൻചൊല്ലിയ.

Aforesaid, a. മുൻപറഞ്ഞ.

Aforetime, ad. പണ്ടു, മുന്നമെ.

Afraid, a. പേടിച്ച, ശങ്കിതം.

Afresh, ad. വീണ്ടും, പിന്നെയും.

[ 14 ]
After, prep. പിമ്പു, പിന്നെ, പിന്നാലെ,
പോലെ.

Afterages, s. pl. പിൻകാലങ്ങൾ, ഭാവി
കാലങ്ങൾ.

Afternoon, s. ഉച്ചതിരിഞ്ഞകാലം, അപ
രാഹ്നം.

Afterthought, s. പിൻവിചാരം, ഓൎമ്മ.

Afterward, ad. പിമ്പെ, അനന്തരം,
പിന്നെ.

Again, ad. വീണ്ടും, പിന്നെയും തിരികെ.

Against, prep. എതിർ, പ്രതി, നേരെ.

Age, s. വയസ്സു, പ്രായം, വൃദ്ധത, യുഗം,
തലമുറ.

Aged, a. വയസ്സുള്ള, വൃദ്ധമായ, നരച്ച.

Agency, s. കൎത്തൃത്വം, വിചാരണം.

Agent, s. കൎത്താവു, കാൎയ്യസ്ഥൻ, കാൎയ്യ
ക്കാരൻ.

Aggrandize, v. a. വലിയതാക്ക, വൎദ്ധി
പ്പിക്ക.

Aggrandizement, s. വലിമ, വലിപ്പം, ഉ
ന്നതം.

Aggravation, s. അധികത്വം, കൂട്ടം.

Aggression, s. ആക്രമം, അതിക്രമം.

Aggressor, s. ആക്രമി, അതിക്രമി.

Aggrievance, s. അന്യായം, സങ്കടം,
ഹാനി.

Aggrieve, v. a. ദുഃഖിപ്പിക്ക, സങ്കടപ്പെ
ടുത്തുക.

Aghast, a. ഭൂമിച്ച, വിരണ്ട, ഭയപ്പെട്ട.

Agility, s. വേഗത, ചുറുക്കു, ക്ഷിപ്രത.

Agitate, v. a. അനക്ക, ഇളക്ക, വ്യാകുല
പ്പെടുത്തുക.

Agitation, s. ഇളക്കം, കലക്കം, കമ്പം.

Agitator, s. ഇളക്കുന്നവൻ, ദ്രോഹക
ൎത്താവു.

Agonize, v. n. അതിവേദനപ്പെടുക.

Agony, s. പ്രാണസങ്കടം, അതിവ്യഥ.

Agree, v. n. ഒക്ക, ചേരുക, സമമാക.

Agreeable, a. ഒക്കുന്ന, മനോഹരം, രമ്യം.

Agreed, a. ഒത്ത, സമ്മതിച്ച, യോജിച്ച.

Agreement, s. ചേൎച്ച, ഇണക്കം, ഒരുമ,
യോജ്യത, ഉടമ്പടി, നിയമം, കറാർ.

Agriculture, s. കൃഷി, ഉഴവു.

Agriculturist, s. കൃഷിക്കാരൻ.

Ague, s. ശീതജ്വരം, തുള്ളൽപനി.

Ah! int. ഹാ! അയ്യൊ!

Aid, v. a. സഹായിക്ക, തുണെക്ക, ആദ
രിക്ക.

Aid, s. സഹായം, തുണ, ആദരവു.

Aider, s. സഹായി, പിന്തുണക്കാരൻ.

Ail, v. n. ദീനപ്പെടുക, ക്ഷയിക്ക.

Ailment, s. ദീനം, രോഗം, ആമയം.

Aim, v. a. കുറിനോക്ക, ശ്രമിക്ക, ഭാവിക്ക.

Aim, s. കുറി, ലാക്ക, ഭാവം, ഉദ്ദേശം.

Air, s. കാറ്റു, വായു, ആകാശം.

Air, v. a. കാറ്റുകൊള്ളിക്ക, ഉണക്ക.

Akin, a. സംബന്ധമുള്ള, ബന്ധുത്വമുള്ള.

Alacrity, s. ജാഗ്രത, ധൃതി, ഉണൎച്ച.

Alarm, v. a. അയ്യംവിളിക്ക, വൈരം
കൊടുക്ക.

Alarm, s. അയ്യംവിളി, ഭീതി, ആൎത്തനാദം.

Alas ! int. അയ്യൊ! ഹാ കഷ്ടം!

Alchymy, s. രസവാദം, രസസിദ്ധി.

Alert, a. ശീഘ്രം, വേഗം.

Algebra, s. ബീജഗണിതം.

Alien, s. അന്യൻ, പരൻ.

Alien, a. അന്യം, പരം.

Alienate, v. a. അന്യമാക്ക, പരമാക്ക.

Alienation, s. മിത്രഭേദം, മാറ്റം.

Alight, v. a. ഇറങ്ങുക, നിപതിക്ക.

Alike, ad. സമം, തുല്യം, ശരി.

Aliment, s. ആഹാരം, ഭോജ്യം.

Alive, a. ജീവിക്കുന്ന, ഉയിരുള്ള.

All, a. എല്ലാം, ഒക്കയും, സകലവും.

[ 15 ]
Allay, v. a. ശമിപ്പിക്ക, ശാന്തപ്പെടുത്തുക.

Allege, v. a. പറക, സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക.

Allegiance, s. രാജവന്ദനം, സ്വാമി
ഭക്തി.

Allegory, s. ഉപമാവാക്യം, ജ്ഞാനാൎത്ഥം.

Alleviate, v. a. ശമിപ്പിക്ക, ലഘുവാക്ക.

Alleviation, s. ശമനം, പരിശാന്തി.

Alliance, s. ബന്ധുത്വം, സന്ധി.

Alligator, s. മുതല, നക്രം.

Allot, v. a. ചീട്ടിടുക, വിഭാഗിക്ക.

Allotment, s. വിഭാഗം, ഓഹരി, പങ്കു.

Allow, v. a. അനുവദിക്ക, സമ്മതിക്ക.

Allowable, a. ന്യായം, യോഗ്യം, ഉചിതം.

Allowance, s. അനുവാദം, കല്പന, ശ
മ്പളം.

Alloy, s. മട്ടം, കലൎപ്പു.

Allude, v. a. കുറിച്ചുപറക, സൂചിപ്പിക്ക.

Allusion, s. സൂചന, ഓൎമ്മ.

Allure, v. a. മോഹിപ്പിക്ക, വശീകരിക്ക.

Allurement, s. മോഹനം, വശീകരണം.

Ally, s. ബന്ധു, സംബന്ധി, സഖി.

Almanac, s. പഞ്ചാംഗം.

Almighty, a. സൎവ്വശക്തിയുള്ള.

Almighty, s. സൎവ്വശക്തൻ.

Almond, ad. ബദാം.

Almost, ad. ഏകദേശം, മിക്കതും.

Alms, s. ധൎമ്മം, ഭിക്ഷ, ദാനം.

Almshouse, s. ധൎമ്മശാല, ദാനപുര.

Aloes, s. ചെന്നിനായകം.

Aloft, ad. മീതെ, ഉയരവെ.

Alone, a. താനെ, തനിച്ച, ഏകാകി.

Along, ad. കൂടെ, വഴിയെ, നീളെ.

Aloof, ad. ദൂരവെ, അകലെ.

Aloud, ad. ഉറക്കെ, ഉച്ചത്തിൽ.

Alphabet, s. അക്ഷരക്രമം, വൎഗ്ഗങ്ങൾ.

Already, ad. ഇപ്പോഴെ, പണ്ടെ.

Also, ad. കൂടെ, ഉം, അപി.

Altar, s. ബലിപീഠം, പീഠം.

Alter, v. a. മാറ്റുക, ഭേദിപ്പിക്ക.

Alter, v. n. മാറുക, ഭേദിച്ചുപോക.

Alteration, s. മാറ്റം, ഭേദം, വികാരം.

Altercation, s. പിണക്കം, തൎക്കം, തക
രാറു.

Alternate, a. മാറിമാറുന്ന, പരസ്പരം.

Although, conj. എങ്കിലും, എന്നാലും, എ
ന്നിട്ടും.

Altitude, s. ഉയരം, ഉന്നതം, തുംഗം.

Altogether, ad. എല്ലാം കൂടെ, അശേഷം.

Alum, s. പടികാരം, ചീനക്കാരം.

Always, ad. എപ്പോഴും, സദാകാലം.

Amability, s. മനോരഞ്ജനം, ഗുണാധി
കാരം.

Amass, v. a. ഒന്നിച്ചു കൂടുക, സംഗ്രഹിക്ക.

Amaze, v. a. വിസ്മയപ്പെടുത്തുക, ഭ്രമി
പ്പിക്ക

Amazement, s. വിസ്മയം, സംഭ്രമം.

Amazing, a. ആശ്ചൎയ്യമുള്ള, വിസ്മയമുള്ള.

Ambassador, s. സ്ഥാനപതി, മന്ത്രി.

Ambiguity, s. ദ്വയാൎത്ഥം, ഗൂഢാൎത്ഥം.

Ambition, s. ഉന്നതഭാവം, അതിമോഹം.

Ambrosia, s. അമൃതം, പീയുഷം.

Ambulation, s. നട, സഞ്ചാരം.

Ambuscade, s. പതിയിരിപ്പു, ഒളിപ്പിടം.

Ambush, s. പതിയിരിപ്പു, ഒളിപ്പു.

Amen, ad. ആമെൻ, അങ്ങിനെ ഭവി
ക്കട്ടെ.

Amend, v. a. &. n. നന്നാക്ക, നന്നാക.

Amends, s. പ്രതിഫലം, പ്രത്യുകാരം.

Amiable, a. മനോഹരം, സ്നിഗ്ദ്ധം.

Amicable, a. സ്നേഹമുള്ള, പ്രിയമുള്ള.

Amid, amidst, prep. മദ്ധ്യെ, നടെ.

Amiss, ad. തെറ്റായി, തപ്പോടെ.

Amity, s. സ്നേഹം, പ്രേമം, പ്രണയം.

Ammunition, s. വെടിസാധനങ്ങൾ.

[ 16 ]
Among, amongst, prep. ഇൽ, കൂടെ,
മദ്ധ്യെ.

Amount, v. n. തുകകൂടുക, സംഖ്യയാക.

Amount, s. തുക, സംഖ്യ, ആകപാടു.

Ample, a. അധികം, വളരെ, ബഹു.

Amplitude, s. വിസ്താരം, വിശാലത.

Amputate, v. a. അംഗം ഛേദിക്ക.

Amulet, s. വശീകരയന്ത്രം.

Amuse, v. a. നേരംപോക്ക, കളിക്ക.

Amusement, s. നേരംപോക്കു, കളി.

Analogous, a. തുല്യം, സമം.

Analysis, s. ധാതുവിഭാഗം, പദവിവരം.

Anarchy, s. അരാജകം, രാജദ്രോഹം.

Anathema, S. ശാപം, ശപഥം.

Anatomy, s. ശവശോധന, ശാരീരശാ
സ്ത്രം.

Ancestor, s. പൂവ്വൻ, പിതൃ, കാരണവൻ.

Anchor, s. നംകൂരം, ചീനി.

Anchor, v. a. നംകൂരം ഇടുക.

Anchorite, s. വനവാസി, താപസൻ.

Ancient, a. പണ്ടു, പൂൎവ്വം, പുരാണം.

Ancients, s. pl. പൂൎവ്വന്മാർ, പിതൃക്കൾ.

And, conj. ഉം, പിന്നെയും.

Anecdote, s. കഥ, ചരിത്രം.

Angel, s. ദൂതൻ, ദൈവദൂതൻ.

Anger, s. കോപം, ക്രോധം, രോഷം.

Angle, s. കോണം, കൊണു, മൂല.

Angle, v. a. ചൂണ്ടലിടുക.

Anguish, s. വേദന, വ്യസനം, ദുഃഖം.

Animadversion, s. ശാസന.

Animadvert, v. a. ആക്ഷേപിക്ക.

Animal, s. മൃഗം , ജന്തു, പ്രാണി.

Animate, v. a. ജീവിപ്പിക്ക, ധൈൎയ്യപ്പെ
ടുത്തുക.

Animated, a. ജീവിപ്പിച്ച, ഉത്സാഹിപ്പിച്ച.

Animation, s. ഉയിർ, ഉണൎച്ച, ധൈൎയ്യം.

Animosity, s. പക, വൈരം, ദ്വേഷം.

Ankle, s. നരിയാണി, കണങ്കാൽ.

Annals, s. pl. നാളാഗമം, കാലവിവരം.

Annex, v. a. ചേൎക്ക, ഇണെക്ക, കൂട്ടുക.

Annexation, s. ചേൎപ്പു, കൂട്ടൽ.

Annihilate, v. a. ഇല്ലാതാക്ക, നിൎമ്മൂല
മാക്ക.

Annihilation, s. നിൎമ്മൂലനാശം, അഴിവു.

Anniversary, s. വൎഷാന്തരപ്പെരുനാൾ.

Anno Domini, s. ക്രിസ്താബ്ദം.

Announce, v. a. അറിയിക്ക, പ്രസിദ്ധ
മാക്ക

Annoy, v. a. മുഷിപ്പിക്ക, അസഹ്യപ്പെടു
ത്തുക.

Annoyance, s. അലമ്പൽ, ഉപദ്രവം.

Annual, a. വൎഷാന്തരം, കാലത്താലുള്ള.

Annuity, s. വൎഷാന്തരമാലിഖാൻ.

Annul, v. a. ഇല്ലാതാക്ക, തുച്ഛീകരിക്ക.

Anoint, v. a. അഭിഷേകംചെയ്ക.

Anomaly, s. ക്രമക്കേടു, അധൎമ്മം.

Anon, ad. ഉടനെ, വേഗേന, ശീഘ്രമായി.

Anonymous, a. പേരറ്റ, നാമമൊഴിഞ്ഞ.

Another, a. മറ്റൊരു, വേറൊന്നു.

Answer, v. a. ഉത്തരംപറക, പ്രതിവ
ചിക്ക.

Answer, v. n. ഒത്തിരിക, സാധിക്ക,
കൊള്ളാക.

Answer, s. ഉത്തരം, പ്രതിവാക്യം, മറു
വടി.

Ant, s. ഇറുമ്പു, പിപീലിക.

Antagonist, s. പ്രതിയോഗി, ശത്രു, രിപു,
വൈരി.

Antecede, v. a. മുന്നടക്ക, മുമ്പിടുക, പു
രോഗമിക്ക.

Antecedent, a. മുന്നടക്കുന്ന, മുമ്പിടുന്ന.

Antediluvian, a. പ്രളയത്തിനു മുമ്പുള്ള.

Antelope, s. ഏണം, മൃഗം, മാൻ.

Anterior, a. മുമ്പുള്ള, പുരാണമായ.

[ 17 ]
Anthem, s. സങ്കീൎത്തനം, വേദപ്പാട്ടു.

Antichrist, s. എതിർക്രിസ്തൻ.

Anticipate, v. a. മുൻവിചാരിക്ക, മുൻ
ഗ്രഹിക്ക.

Anticipation, s. മുൻവിചാരം, മുന്നനു
ഭവം.

Antidote, s. വിഷഹരം.

Antipathy, s. പക, നീരസം, വിരോധം.

Antiquary, s. പഴമക്കാരൻ.

Antique, a. പൂൎവ്വീകം, പുരാതനം.

Antiquity, s. പൂൎവ്വകാലം, പഴക്കം, പഴമ.

Antithesis, s. പ്രതിന്യായം, വ്യത്യാസം.

Anvil, s. അടക്കല്ലു, അടോലം.

Anxiety, s. വ്യാകുലം, ഭീതി, ചിന്ത.

Anxious, a. വ്യാകുലമുള്ള, ചിന്തയുള്ള.

Any, a. വല്ല, ഏതെങ്കിലും, യാതൊന്നു.

Apart, ad. വേറെ, അന്യധാ.

Apartment, s. മുറി, ഇരിപ്പിടം.

Apathy, s. മന്ദത, രസക്കേടു, അജാഗ്രത.

Ape, s. കുരങ്ങു, വാനരൻ, നടൻ.

Ape, v. a. കൊഞ്ഞനം കാട്ടുക, നടിക്ക.

Apex, s. മുന, മുനമ്പു, അഗ്രം.

Aphorism, s. ചുരുങ്ങിയ വാക്യം.

Apocalypse, s. വെളിപ്പാടു.

Apologize, v. a. അവിധ പറക.

Apology, s. അവിധ, ഒഴികഴിവു.

Apoplexy, s. ക്ഷിപ്രസന്നി, സന്നിപാതം.

Apostate, s. മതദ്വേഷി, വേദം കള്ളൻ.

Apostatize, s. വേദം മാറ്റുക.

Apostle, s. അപോസ്തലൻ, പ്രേരിതൻ.

Apostleship, s. അപോസ്തലത്വം.

Apothecary, s. മരുന്നു വില്ക്കുന്നവൻ.

Apparatus, s. പണികോപ്പു, ഉപക
രണം.

Apparel, s. ഉടുപ്പു, വസ്ത്രാലങ്കാരം.

Apparent, a. സ്പഷ്ടം, വ്യക്തം, പ്രകാ
ശിതം.

Apparition, s. ദൎശനം, കാഴ്ച, ശോഭ.

Appeal, v. n. മേൽന്യായസ്ഥാനത്തിലേ
ക്കു അഭയം ചൊല്ലുക.

Appeal, s. മേൽന്യായസ്ഥാനത്തിലേക്കു
ള്ള അഭയം.

Appeal, v. n. കാണാക, പ്രകാശിക്ക,
പ്രത്യക്ഷമാക, ഹാജരാക.

Appearance, s. കാഴ്ച, പ്രത്യക്ഷത, തോ
ന്നൽ.

Appease, v. a. സാവധാനമാക്ക, ശമി
പ്പിക്ക.

Appellation, s. പേർ, നാമം.

Append, v. a. ചേൎക്ക, ചാൎത്തുക.

Appendage, s. ഉപാംഗം, തൊങ്ങൽ.

Appendix, s. ഉപാഖ്യാനം.

Appertain, v. n. ചേരുക, സംബന്ധിക്ക.

Appetite, s. വിശപ്പു, ക്ഷുത്തു, രുചി.

Applaud, v. a. പുകഴ്ത്തുക, പ്രശംസിക്ക.

Applause, s. പുകഴ്ച, പ്രശംസ, സ്തുതി.

Apple, s. ഒരു വക പഴം, കണ്മിഴി.

Applicable, a. യുക്തം, ഉചിതം, തക്ക.

Apply, v. a. ഇടുക, പറ്റിക്ക, അപേ
ക്ഷിക്ക.

Appoint, v. a. നിയമിക്ക, ആക്ക, നിശ്ച
യിക്ക.

Appointment, s. നിയമം, കുറി, നി
യോഗം.

Appreciate, v. a. വിലമതിക്ക, അഭിമാ
നിക്ക.

Apprehend, v. a. പിടിക്ക, തടയുക, ശ
ങ്കിക്ക.

Apprehension, s. പിടിത്തം, ശങ്ക, ഭയം.

Apprentice, s. വേലാഭ്യാസി.

Apprize, v. a. അറിയിക്ക, ഗ്രഹിപ്പിക്ക.

Approach, v. n. അടുക്ക, സമീപിക്ക.

Approach, v. a. അടുപ്പിക്ക, എത്തിക്ക.

Approach, s. അടുപ്പം, ആഗമനം.

[ 18 ]
Approbation, s. സമ്മതം, ബോധം, അ
നുമതി.

Appropriate, v. a. ചേൎക്ക, സ്വന്തമാക്ക.

Approvable, a. ബോദ്ധ്യം, യോഗ്യം.

Approval, s. സമ്മതം, അനുമതി.

Approve, v. a. സമ്മതിക്ക, ബോധിക്ക.

Approximate, a. അടുത്ത, സമീപിച്ച.

April, s. മേടമാസം.

Apron, s. നടുക്കെട്ടുശീല.

Apt, a. യോഗ്യം, തക്ക, ഒക്കുന്ന, യുക്തം.

Aptness, s, യോഗ്യത, യുക്തി, സാമൎത്ഥ്യം.

Aquatic, a. ജലമയം, ജലജം.

Aqueduct, s. നീൎച്ചാൽ, ഓക്, ജലധാര.

Arabic, s. അറബിഭാഷ.

Arbiter, s. മദ്ധ്യസ്ഥൻ, വ്യവഹാരി, പ്ര
വൎത്തകൻ.

Arbitrary, a. സ്വച്ഛന്ദം, കടുപ്പമുള്ള, ഉ
ഗ്രമുള്ള.

Arbitrate, v. a. പഞ്ചായം വിധിക്ക, നി
ശ്ചയിക്ക.

Arbitration, s. പഞ്ചായം, മദ്ധ്യസ്ഥം.

Arbitrator, s. പഞ്ചായക്കാരൻ, മദ്ധ്യ
സ്ഥൻ.

Arbour, s. വല്ലുരം, വല്ലിക്കുടിൽ, കാനൽ.

Arc, s. വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു വില്ലു.

Arch, v. a. വളെക്ക.

Arch, s. വളവു.

Arch, a. പ്രധാനം, പരം, പ്രവരം.

Archangel, s. പ്രധാന ദൈവദൂതൻ, ദൂത
പ്രവരൻ.

Archbishop, s. പ്രധാനാദ്ധ്യക്ഷൻ.

Archer, s. വില്ലാളി, ധനുൎദ്ധരൻ, ഏവു
കാരൻ.

Archery, s. വില്ലുവിദ്യ, ധനുൎവിദ്യ, എ
യിത്തു.

Architect, s. ശില്പി, കൌശലപ്പണിക്കാ
രൻ.

Architecture, s. ശില്പിശാസ്ത്രം, തച്ചുശാ
സ്ത്രം.

Arctic, a. വടക്കുള്ള, ഉത്തര.

Ardent, a. തീക്ഷ്ണം, ഉഷ്ണിച്ച, താൽപൎയ്യ
തരം.

Ardour, s. തീക്ഷ്ണത, ശുഷ്കാന്തി, താൽ
പൎയ്യം.

Area, s. മൈതാനം, കളം, തറ.

Arecanut, s. അടക്കാ, പാക്ക്.

Argue, v. a. വ്യവഹരിക്ക, തൎക്കിക്ക.

Arguer, s. വ്യവഹാരി, തൎക്കി.

Argument, s. വ്യവഹാരം, ന്യായം, തൎക്കം.

Arid, a. വരണ്ട, ഉണങ്ങിയ, ശുഷ്കിച്ച.

Arise, v. n. ഉദിക്ക, എഴുനില്ക്ക.

Aristocracy, s. പ്രധാനജനവാഴ്ച.

Arithmetic, s. ഗണിതശാസ്ത്രം, സംഖ്യാ
വിദ്യ.

Arithmetician, s. ഗണിതശാസ്ത്രി, കണ
ക്കൻ.

Ark, s. പെട്ടകം.

Arm, s. കൈ, കരം, ഭുജം, ബാഹു.

Arm, v. a. ആയുധം ധരിപ്പിക്ക.

Armament, s. യുദ്ധസന്നാഹം, യുദ്ധ
സേന.

Armistice, s. തൽകാലയുദ്ധനിൎത്തൽ.

Armlet, s. കൈവള, കരഭൂഷണം.

Armory, s. ആയുധശാല, ശസ്ത്രപ്പുര.

Armour, s. ആയുധവൎഗ്ഗം.

Armpit, s. കക്ഷം, ബാഹുമൂലം.

Army, s. സൈന്യം, സേന.

Aromatic, a. സൌരഭ്യമുള്ള, സുഗന്ധമുള്ള.

Around, ad. ചുറ്റും, വട്ടമായി.

Arouse, v. a. ഉണൎത്തുക, എഴുനീല്പിക്ക.

Arrack, s. റാക്ക, താകരം.

Arrange, v. a. ക്രമപ്പെടുത്തുക, ചട്ടമാക്ക.

Arrangement, s. ക്രമം, നിര, ചട്ടം.

Array, s. അണി, ക്രമം, അലങ്കാരം.

Array, v. a. അണിവെക്ക, നിരത്തുക.

Arrear, s. പിൻപട, പിൻഭാഗം.

[ 19 ]
Arrest, v. a. തടുക്ക, നിൎത്തിക്ക, വിരോ
ധിക്ക.

Arrest, s. തടവു, തടങ്ങൽ, വിരോധം.

Arrival, s. വരവു, ആഗമനം, എത്തം.

Arrive, v. a. വരിക, എത്തുക, ആഗമിക്ക.

Arrogance, s. അഹംഭാവം, ഡംഭം.

Arrogant, a. ഗൎവ്വമുള്ള, ഡംഭമുള്ള.

Arrow, s. അമ്പു, അസ്ത്രം, ബാണം.

Arrowroot, s. കൂവ.

Arsenal, s. ആയുധശാല.

Arsenic, s, പാഷാണം, അരിതാരം.

Art, s. വില, സൂത്രം, കൌശലം.

Artery, s. ധാതുനാഡി, മൎമ്മം.

Artful, a. കൌശലമുള്ള, ഉപായമേറിയ.

Article, s. മുമ്പദം, ഉപപദം, as a, an, the.

Article, s. വസ്തു, സാധനം, സാമാനം.

Articulate, v. a. ഉച്ചരിക്ക, ശബ്ദിക്ക.

Articulation, s. ഉച്ചാരണം, സന്ധി.

Artifice, s. കൃത്രിമം, വഞ്ചന, ഉപായം.

Artificer, s. ശില്പി, കൌശലപ്പണിക്കാ
രൻ.

Artillery, s. പീരങ്കിത്തോക്കപs.

Artist, s. സൂത്രക്കാരൻ, ശില്പി.

Artless, a. നേരുള്ള, വ്യാജമില്ലാത്ത.

As, conj. പോലെ, പ്രകാരം, വണ്ണം.

Asafœtida, s. കായം, പെരിങ്കായം.

Ascend, v. n. കരേറുക, കയറുക.

Ascendency, s. ശക്തി, അധികാരം.

Ascension, s, കയറ്റം, ആരോഹണം.

Ascent, s. കയറ്റം, ആരോഹണം.

Ascertain, v. a. നിശ്ചയിക്ക, സ്ഥാപിക്ക.

Ascertainment, s. നിശ്ചയം, സ്ഥിരത.

Ascetic, s. തപസ്വി, തപോധനൻ.

Ascribe, v. a. ചുമത്തുക, ആരോപിക്ക.

Ashamed, a. ലജ്ജിച്ച, നാണിച്ച.

Ashes, s, ചാരം, ചാമ്പൽ, ഭസ്മം.

Ashore, ad. കരമേൽ, തീരത്തു.

Aside, ad. ഒരുഭാഗത്തു, വെവ്വേറെ.

Ask, v. a. ചോദിക്ക, അൎത്ഥിക്ക, യാചിക്ക.

Asker, s. അൎത്ഥി, യാചകൻ.

Asking, s. യാചന, അപേക്ഷ.

Asleep, ad. ഉറക്കമായി, നിദ്രയായി.

Aspect, s. നോട്ടം, കാഴ്ച, ദൃഷ്ടി, ദൎശനം.

Asperse, v. a. ദുഷിക്ക, നിന്ദിക്ക.

Aspersion, s. ദൂഷ്യം, നിന്ദ, പഴി.

Aspirant, s. ആഗ്രഹി, ശ്രദ്ധാലു.

Aspire, v. n. ആഗ്രഹിക്ക, വാഞ്ഛിക്ക.

Ass, s, കഴുത, ഖരം, ഗൎദ്ദഭം, മുട്ടാളൻ.

Assail, v. a. ആക്രമിക്ക, ചെറുക്ക.

Assailant, s. ആക്രമി, വൈരി.

Assassin, s. കൊല്ലി, കുലപാതകൻ.

Assassinate, v. a. ചതിച്ചുകൊല്ലുക.

Assassination, s. കുത്തിക്കുല, കുലപാ
തകം.

Assault, s. കയ്യേറ്റം, ആക്രമം, കലഹം.

Assay, s. പരിശോധന, ശ്രമം.

Assemblage, s. കൂട്ടം, സമൂഹം, സ
ഞ്ചയം.

Assemble, v. a. കൂട്ടുക, കൂട്ടിവരുത്തുക.

Assemble, v. n. കൂടുക, കൂടിവരിക.

Assembly, s. സഭ, സംഘം, യോഗം, സ
മൂഹം.

Assent, s. സമ്മതം, അനുമതം, അനുജ്ഞ.

Assent, v. a. സമ്മതിക്ക, അനുവദിക്ക.

Assert, v. a. നിശ്ചയിച്ചു പറക, തീൎത്തു
പറക.

Assertion, s. വാക്കുതിട്ടം, പൂൎവ്വപക്ഷം.

Assess, v. a. നികുതികെട്ടുക, വില മ
തിക്ക.

Assessment, s. നികുതി ചാൎത്തൽ, വരി.

Assiduity, s. ജാഗ്രത, ശുഷ്കാന്തി.

Assign, v. a. കുറിക്ക, ഏല്പിച്ചു കൊടുക്ക.

Assignment, s. നിയമിപ്പു, നേമം.

Assimilate, v. a. തുല്യമാക്ക, സമമാക്ക.

Assimilation, s. അനുരൂപം, തുല്യത.ഉ

[ 20 ]
Assist, v. a. സഹായിക്ക, തുണെക്ക, ര
ക്ഷിക്ക.

Assistance, s. സഹായം, തുണ, ഉതവി.

Assistant, s. സഹായി, ഉപകാരി.

Assize, v. a. നിരക്ക, നിശ്ചയിക്ക, വില
മതിക്ക.

Associate, v. a. സഖിത്വം കൂട്ടുക, ചേ
രുക.

Associate, s. സഖി, ചങ്ങാതി, കൂട്ടാളി.

Association, s. സഖിത്വം, ഐക്യത, സ
ഖ്യത.

Assort, v. a. വക തിരിക, തരം തിരിക്ക.

Assortment, s. വകതിരിവു, തരന്തി
രിവു.

Assuage, v. a. ശമിപ്പിക്ക, ശാന്തമാക്ക.

Assume, v. a. എടുക്ക, ഏല്ക്ക, ധരിക്ക.

Assumer, s. അഹംഭാവി, ഗൎവ്വിഷ്ഠൻ.

Assumption, s. അഹംഭാവം, ധാരണം.

Assurance, s. നിശ്ചയം, തിട്ടം, സ്ഥിരത.

Assure, v. a. നിശ്ചയപ്പെടുത്തുക, സ്ഥി
രമാക്ക.

Assured, a. നിശ്ചയിച്ച, സ്ഥിരമാക്കിയ.

Asterism, s. നക്ഷത്രം, താരം.

Asthma, s. നെഞ്ചടെപ്പു, ഏക്കം.

Astonish, v. a. വിസ്മയിപ്പിക്ക, ഭ്രമിപ്പിക്ക.

Astonishment, s. നിശ്ചയം, അത്ഭുതം.

Astound, v. a. വിസ്മയിപ്പിക്ക, ഭ്രമിപ്പിക്ക.

Astray, ad. വഴി തെറ്റിയതായി.

Astringency, s. ചവൎപ്പു, ചുരുക്കൽ.

Astringent, a. ചവൎപ്പുമയം, ബന്ധിക്കുന്ന.

Astrologer, s. ജ്യോതിഷക്കാരൻ.

Astrology, s. ഫലപാകം, ജ്യോതിഷം,
ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം.

Astronomer, s. ഗണിതശാസ്ത്രി.

Astronomy, s. ഗണിതശാസ്ത്രം, ഗ
ണിതം.

Asunder, ad. ഭിന്നമായി, വെവ്വേറായി.

Asylum, s. ആശ്രയസ്ഥാനം, സാങ്കേത
സ്ഥലം.

At, prep. ഇൽ, അടുക്കൽ, കൊണ്ടു.

Atheism, s. നിരീശ്വരത്വം, നാസ്തിക
ത്വം.

Atheist, s. നാസ്തികൻ, നിൎദേവൻ.

Athirst, a. ദാഹിക്കുന്ന, ക്ഷുത്തുള്ള.

Atlas, s. ഭൂഗോളപടങ്ങളുടെ പുസ്തകം.

Atmosphere, s. ആകാശം, വ്യോമം.

Atom, s. അണു, കണം, ലേശം, തരി.

Atone, v. a. പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ക, ഇ
ണക്ക.

Atonement, s. പ്രായശ്ചിത്തം, യോജിപ്പു.

Atrocious, a. കൊടിയ, ഭയങ്കരം, ഘോ
രം.

Atrocity, s. ദുഷ്കൎമ്മം, ദുഷ്ടത, ക്രൂരത.

Attach, v. a. പറ്റിക്ക, ചേൎക്ക, പക്ഷ
മാക്ക.

Attachment, s. മമത, ചേൎച്ച, പക്ഷം.

Attack, v. a. അതിക്രമിക്ക, എതിൎക്ക.

Attack, s. ആക്രമം, അതിക്രമം, പിടിത്തം.

Attain, v. a. സമ്പാദിക്ക, ലഭിക്ക, കിട്ടുക.

Attain, v. n. പ്രാപിക്ക, എത്തുക.

Attainable, a. പ്രാപ്യം, ലഭ്യം.

Attainment, s. പ്രാപ്തി, സമ്പാദ്യം, ലാഭം.

Attempt, s. പ്രയത്നം, ശ്രമം, ഉത്സാഹം.

Attempt, v. a. ശ്രമിക്ക, യത്നിക്ക, ഉത്സാ
ഹിക്ക.

Attend, v. a. വിചാരിക്ക, ശുശ്രൂഷിക്ക.

Attend, v. n. ശ്രദ്ധിക്ക, കേൾക്ക, ചി
ന്തിക്ക.

Attendance, s. ശ്രദ്ധ, വിചാരം, ശുശ്രൂഷ.

Attendant, s. സേവകൻ, പരിചാരകൻ.

Attention, s. വിചാരം, സൂക്ഷ്മം, താൽ
പൎയ്യം.

Attentive, a. ശ്രദ്ധയുള്ള, താൽപൎയ്യമായ.

Attenuation, s, നേൎപ്പു, നേൎമ്മ.

Attest, v. a. സാക്ഷീകരിക്ക, ഒപ്പിടുക.

Attestation, s. സാക്ഷീകരണം, ഒപ്പു.

Attire, v. a. ഉടുപ്പിക്ക, അണിയിക്ക.

[ 21 ]
Attitude, s. നില, ഇരിപ്പു, വ്യവസ്ഥ.

Attorney, s. കാൎയ്യക്കാരൻ, വക്കീൽ.

Attract, v. a. ആകൎഷിക്ക, വലിക്ക, മോ
ഹിപ്പിക്ക.

Attraction, s. ആകൎഷണം, മോഹനം.

Attractive, a. വശീകരമുള്ള, മോഹനീയം.

Attribute, v. a. ചുമത്തുക, ആരോപിക്ക.

Attribute, s. ഗുണം, വിശേഷത, ലക്ഷ
ണം.

Auction, s. ലേലം.

Audacious, a. ധൈൎയ്യമുള്ള, തുനിവുള്ള.

Audacity, s. ധൈൎയ്യം, ധാൎഷ്ട്യം, ഗൎവ്വം.

Audible, a. കേളായ, ശ്രാവ്യം, ഉറെക്ക
യുള്ള.

Audience, s. കേൾക്കുന്ന സംഘം, ശ്രോ
താക്കൾ.

Audit, s. കണക്കശോധന, കണക്കതീൎച്ച.

Anger, s. തുരപ്പണം, തമർ.

Aught, s. യാതൊരു വസ്തു.

Augment, v. a. വൎദ്ധിപ്പിക്ക, വലുതാക്ക.

Augment, v. n. വളരുക, വൎദ്ധിക്ക, വലു
താക.

Augmentation, s. വൎദ്ധന, വൃദ്ധി, ഉ
യൎച്ച.

Augur, s. ശകുനം നോക്കുന്നവൻ.

Augur, v. a. ശകുനം നോക്ക, ലക്ഷണം
പറക.

Auguration, s. ശകുനം, ലക്ഷണം, നി
മിത്തം.

Augury, s. ശകുനനോട്ടം, നിമിത്തം.

August, a. മഹാ, ശ്രീത്വമുള്ള, മഹത്തായ.

August, s. ചിങ്ങമാസം, അഗുസ്തു.

Aunt, s. അമ്മാവി, മൂത്തമ്മ, ഇളയമ്മ.

Auricular, a. ശ്രോത്രമയം.

Auspice, s. അനുക്രലത, ആദരവു, ശര
ണം.

Auspicious, a. ശുഭമുള്ള, ഭാഗ്യമുളള, ധ
ന്യം.

Austere, a. ഉഗ്രമുള്ള, കഠിനമുള്ള, കടുപ്പ
മുള്ള.

Austerity, s. ഉഗ്രത, കാഠിന്യത, രൂക്ഷത.

Authentic, a. നേരുള്ള, സത്യമുള്ള.

Authenticity, s. സത്യം, പ്രമാണം.

Author, s. കാരണൻ, ഹേതുഭൂതൻ.

Authority, s. അധികാരം, അധിപത്യം.

Authorize, v. a. അധികാരം ഏല്പിക്ക.

Autography, s. സ്വന്ത കൈയെഴുത്തു.

Autumn, s. ഫലകാലം, കൊയിത്തുകാലം.

Auxiliary, s. സഹായി, തുണക്കുന്നവൻ.

Auxiliary, a. സഹായിക്കുന്ന, തുണ
ക്കുന്ന.

Avail, v. a. ഫലിക്ക, ഉപകരിക്ക, പ്രയോ
ജനമാക്ക.

Avail, s. പ്രയോജനം, ഫലം, ഉപകാരം.

Available, a. സാദ്ധ്യമായ, ഉപകാരമുള്ള.

Avarice, s. ലോഭം, ലുബ്ധു, ദ്രവ്യാഗ്രഹം.

Avaricious, a. ദ്രവ്യാഗ്രഹമുള്ള.

Avenge, v. a. പ്രതികാരം ചെയ്ക, പക
വീളുക.

Avenged, a. പകവീട്ടിയ.

Avenger, s. പ്രതികാരി, പകവീട്ടുന്നവൻ.

Avenue, s. നടക്കാവു, വഴി.

Aver, v. a. തീൎത്തുപറക, നിശ്ചയിച്ചു പ
റക.

Average, s. ശരാശരി, ഇടത്തരം, മദ്ധ്യം.

Averse, a. വെറുപ്പുള്ള, നീരസമായ.

Aversion, s. വെറുപ്പു, നീരസം, പക.

Avert, v. a. അകറ്റുക, തിരിക്ക.

Aviary, s. പക്ഷിക്കൂടു.

Avidity, s. അത്യാശ, അത്യാഗ്രഹം, ബു
ഭുക്ഷു.

Avocation, s. തൊഴിൽ, വിളി, വേല.

Avoid, v. a. അകറ്റുക, നീക്ക, ഒഴിക്ക.

Avoidable, a. ഒഴിക്കപ്പെടത്തക്ക.

Avoidance, s. ഒഴിച്ചൽ, നിവാരണം.

Avow, v. a. ഏറ്റുപറക, തിട്ടം പറക.

[ 22 ]
Await, v. a. നോക്കി പാൎക്ക, കാത്തിരിക്ക.

Awake, v. a. ഉണൎത്തുക, എഴുനീല്പിക്ക.

Awake, v. n. ഉണരുക, ഉറക്കം തെളി
യുക.

Awake, a. ഉണൎന്ന, ജാഗ്രതയുള്ള.

Award, s. വിധി, തീൎപ്പു.

Aware, a. അറിഞ്ഞ, ബോധിച്ച.

Away, ad. അകലെ, ദൂരെ.

Awe, s. മുറംഭയം, ഭക്തി, ശങ്ക.

Awful, a. ഭയങ്കരം, പേടിപ്പിക്കുന്ന.

Awfulness, s. ഭയങ്കരത്വം, ഭയഭക്തി.

Awhile, ad. ക്ഷണനേരമായി.

Awkward, a. വിരൂപമുള്ള, അനാചാര
മുള്ള.

Awkwardness, s. വൈരൂപ്യം, അനാ
ചാരം.

Awl, s. തുളെക്കുന്ന സൂചി.

Axe, s. കോടാലി മഴു.

Axiom, s. സിദ്ധാന്തം.

Axis, s. ഭൂഗോളത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടു.

Axle, s. വണ്ടിയുടെ അച്ചു, കടയാണി.

Ay, ad. ഉവ്വ, അതെ.

Azure, a. ആകാശനിറമുള്ള, ഇളനീലവ
ൎണ്ണകം.

B

Babble, v. n. ജല്പിക്ക, വെറുതെ സംസാ
രിക്ക.

Babble, s. ജല്പം, നിസ്സാരവാക്ക.

Babbler, s. ജല്പകൻ, വായാടി.

Babe, s. ശിശു, കുട്ടി, പൈതൽ.

Baboon, s. മൎക്കടം, വാനരം, കുരങ്ങജൻ.

Baby, s. ശിശു, ചെറുപാവ.

Babyhood, s. ശിശുത്വം, ശൈശവം.

Bachelor, s. വിവാഹഹീനൻ, ബ്രഹ്മ
ചാരി.

Back, s. പുറം, മുതുൿ, പുഷ്പം.

Back, ad. തിരികെ, പിന്നോക്കം, പിമ്പെ.

Backbite, v. a. കരളപറക, ഏഷണി
പറക.

Backbiter, s, കുരളക്കാരൻ, ഏഷണിക്കാ
രൻ.

Backbiting, s. കുരള, ഏഷണി, കുണ്ടണി.

Backside, s. പിൻപുറം, പിൻഭാഗം.

Backslide, v. n. പിൻവാങ്ങുക, വിശ്വാ
സത്യാഗം ചെയ്ക.

Backslider, s. പിൻവാങ്ങുന്നവൻ, വി
ശ്വാസത്യാഗി.

Backward, ad. പുറകോട്ടു, പിന്നോക്കം.

Backward, a. പിമ്പുള്ള, മടിവുള്ള.

Backwardness, s. മടി, താമസം, മന്ദ
ബുദ്ധി.

Bad, a. കെട്ട, ആകാത്ത, ചീത്ത, വിറക്ക്,
വല്ലാത്ത.

Badge, s. അടയാളം, മുദ്ര, വില്ലു.

Badness, s. കേടു, വഷളത്വം, ദുഷ്ടത,
വല്ലായ്മ.

Baffle, v. a. നിഷ്ഫലമാക്ക, വ്യൎത്ഥമാക്ക.

Bag, s. സഞ്ചി, ചാക്കു.

Baggage, s. കോപ്പു, സാമാനം.

Bail, s. ജാമ്യം, പണയം.

Bail, v. a. ജാമ്യം നില്ക്ക, ജാമ്യം ഏല്ക്ക.

Bait, s. ഇര, പരീക്ഷ, ആകൎഷണം.

Bake, v. a. ചുടുക.

Bakehouse, s. അപ്പപ്പുര.

Baker, s. അപ്പക്കാരൻ, പാചകൻ.

Balance, s. ത്രാസ്സു, തുലാസ്സു, നിലവു.

Balance, v. a. തൂക്കി നോക്ക, കണക്ക
തീൎക്ക.

[ 23 ]
Bald, a. മൊട്ടയുള്ള, കഷണ്ടിയുള്ള.

Baldness, s. മൊട്ട, കഷണ്ടി.

Bale. s. ചരക്കുകെട്ടു, കെട്ടു, തുണ്ട.

Bale, s. അരിഷ്ടത, വിപത്തു, ദുഃഖം.

Balk, s. ചീലാന്തി, ബുദ്ധിമടുപ്പു.

Ball, s. ഉരുള, പിണ്ഡം, ഉണ്ട, പന്തു.

Ballast, s. കപ്പലടിയിൽ ഇടുന്ന അതി
ഭാരം.

Ballot, s. കുറി, ചിട്ടി.

Balm, s. സുഖതരമുള്ളാരു തൈലം.

Balsam, s. തൈലം, ലേപം.

Bamboo, s. മുള, കണിയാരം.

Ban, s. പരസ്യം, ശാപം, ഭ്രഷ്ട, വിരോധം.

Ban, v. a. ശപിക്ക, പുറത്താക്ക, ഭ്രഷ്ടാക്ക.

Band, s. കെട്ടു, ബന്ധം നാട, യോഗം.

Band, v. a. കെട്ടുക, ബന്ധിക്ക.

Bandage, s. കെട്ടു, നാട, ബന്ധനം.

Bandit, s. ചോരൻ, തസ്കരൻ.

Bane, s. വിഷം, നഞ്ച്, നാശം, കേടു.

Baneful, a. വിഷമുള്ള, നാശകരം.

Banefulness, s. നശീകരണം.

Bang, v. a. അടിക്ക, മുട്ടുക, പ്രഹരിക്ക.

Banish, v. a. നാടുകടത്തുക, ആട്ടികളക.

Banishment, s. നാടുകടത്തൽ.

Bank, s. കര, ചിറ, വരമ്പു, പണശാല.

Bank, v. a. കരപിടിപ്പിക്ക, ചിറയിടുക.

Bankbill, s. ഉണ്ടിക.

Banker, s. ശറാപ്പു, വാണിഭക്കാരൻ.

Bankruptcy, s. കടം വീട്ടുവാൻ നിൎവാ
ഹമില്ലായ്മ.

Banner, s. കൊടി, ചിഹ്നം, പടക്കൊടി.

Banns, s. വിവാഹപരസ്യം.

Banquet, s. വിരുന്നു, സദ്യ, മൃഷ്ടഭോജനം.

Banter, s. പരിഹാസം അപഹാസം.

Banter, v. a. പരിഹസിക്ക, അപഹ
സിക്ക.

Banterer, s. പരിഹാസി, ദൂഷകൻ.

Bantling, s. ശിശു, കുഞ്ഞു.

Baptism, s, ജ്ഞാനസ്നാനം.

Baptist, s. സ്നാപകൻ.

Baptize, v. a. സ്നാനപ്പെടുത്തുക.

Bar, s. തഴുതു, ചീപ്പു, സാക്ഷാ, തടവു.

Bar, v. a. അടെക്ക, തഴുതിടുക, അടവിടുക.

Barb, v. a. ക്ഷൌരം ചെയ്ക.

Barbairian, s. അന്യദേശക്കാരൻ, മ്ലേച്ഛൻ.

Barbarism, s. ക്രൂരത, ദുരാചാരം.

Barber, s. ക്ഷൌരികൻ.

Bard, s, കവി, കവിതക്കാരൻ, മാഗധൻ.

Bare, a. നഗ്നം, മൂടലറ്റ, നേൎത്ത.

Bare, v. a. നഗ്നമാക്ക, ഊരിയെടുക്ക.

Barefaced, a. ലജ്ജിക്കാത്ത.

Barefoot, a. വെറുങ്കാലുള്ള.

Bareness, s. നഗ്നത ദാരിദ്ര്യം.

Bargain, s. നിയമം, കച്ചവടം, വാങ്ങൽ.

Barge, s. വഞ്ചി , പടവു.

Bark, s. മരത്തിന്റെ തോൽ, ചീരം.

Bark, v. a. തോൽ അടൎക്ക.

Bark, v. n. കുരെക്ക, നിലവിളിക്ക.

Barley, s. യവം.

Barm, s. മണ്ഡം, മദ്യത്തിന്റെ നുര.

Barn, s. കളപ്പുര, പത്തായപ്പുര.

Barometer, s. വായുമാനം.

Baron, s. കൎത്താവു, ഇടപ്രഭു.

Baronage, s. ഇടവകസ്ഥാനം.

Barrel, s. പീപ്പക്കുറ്റി, കുഴൽ.

Barren, a. അഫലം, തരിശ്, മച്ചിയുള്ള.

Barricade, s. തടങ്ങൽ, കിടങ്ങു, വഴിയ
ടപ്പു.

Barricade, v. a. വഴി അടക്ക തടങ്ങൽ
വെക്ക.

Barrier, s. കോട്ട, അടെവു, അതിർ.

Barrister, s. വ്യവഹാരശാസ്ത്രി, വക്കീൽ.

Barrow, s. കൈവണ്ടി.

[ 24 ]
Barter, v. a. ചരക്കിന്നു ചരക്കു മാറ്റി
കൊടുക്ക.

Base, a. ഹീനം, നീചം, കെട്ട, വഷളായ.

Base, s. അടി, അടിസ്ഥാനം, പീഠിക,
ഭൂമിരേഖ.

Baseness, s. ഹീനത്വം, നീചത്വം, വഷ
ളത്വം.

Bashfulness, s. ലജ്ജാശീലം, സങ്കോചം.

Basil, s. തുളസി, മുന.

Basin, s. കുഴികിണ്ണം, കളം.

Basis, s. അടിസ്ഥാനം, പീഠിക, മൂലം,
ആധാരം.

Basket, s. കൊട്ട, കൂടു, വട്ടി, പെടം.

Bastard, s. കൌലടെയൻ, കുലടാപുത്രൻ.

Bastion, s. കൊത്തളം.

Bat, s. നരിച്ചീറ, വാവൽ.

Bate, v. a. കുറെക്ക, ഇളെക്ക, താഴ്ത്തുക.

Bath, s. കുളിപ്പുര, സ്നാനം, കുളി.

Bathe, v. a. കുളിക്ക, കുളിപ്പിക്ക, നീരാടുക.

Bathing, s. കുളി, സ്നാനം.

Batoon, s. ഗദ, പൊന്തി.

Battalion, s. പട്ടാളം, ചെറുസേന.

Batten, v. a. തടിപ്പിക്ക, പുഷ്ടിയാക്ക.

Batten, v. n. തടിക്ക, പുളിയാക്ക.

Batten, v. a. ഇടിക്ക, തകൎത്തുകളക.

Batteringram, s. മുട്ടികയന്ത്രം.

Battery, s. പീരങ്കിത്തോക്കുനിര, വെടി
ക്കോട്ട.

Battle, s. യുദ്ധം, ശണ്ഠ, പട, പോർ.

Battle, v. a. യുദ്ധം ചെയ്ക, പൊരുതുക.

Battle-array, s. യുദ്ധസന്നാഹം.

Battle-axe, s. പരശു, കുഠാരം.

Battlement, s, കോട്ട, കോട്ടമതിൽ.

Bawl, v. n. നിലവിളിക്ക, അട്ടഹാസിക്ക.

Bawling, s. അട്ടഹാസം, തൊള്ള.

Bay, s. ഉൾകടൽ, നിരോധം.

Bayonet, s. കുഴൽ കുന്തം.

Be, v. n. ആക, ഇരിക്ക, ഭാവിക്ക.

Beach, s, കടൽകര, കടല്പുറം, സമുദ്ര
തീരം.

Beacon, s. ദീപസ്തംഭം, കൊടിമരം.

Bead, s, മാലമണി, മണി.

Beagle, s. നായാട്ടുനായി.

Beak, s. പക്ഷിയുടെ കൊക്കു, ചുണ്ടു, മുന.

Beaker, s. കിണ്ടി.

Beal, s. പൊള്ളം, കുരു.

Beal, v. n. പഴുക്ക, പൊള്ളെക്ക.

Beam, v. n. പ്രകാശിക്ക, ശോഭിക്ക.

Beamy, a. രശ്മിയുള്ള, പ്രകാശമുള്ള, കൊ
മ്പുള്ള.

Bean, s. പയറു.

Bear, v. a. ചുമക്ക, വഹിക്ക, സഹിക്ക,
ക്ഷമിക്ക.

Bear, v. n. കഷ്ടപ്പെടുക, ഫലിക്ക, സാ
ധിക്ക.

Bear, s. കരടി.

Beard, s. താടി, മീശ.

Bearer, s. ചുമടുകാരൻ, എടുക്കുന്നവൻ.

Beast, s. മൃഗം, ജന്തു.

Beastliness, s. മൃഗസ്വഭാവം, മൃഗപ്രായം.

Beastly, a. മൃഗസ്വഭാവികം.

Beat, v. a. അടിക്ക, തല്ലുക, പ്രഹരിക്ക.

Beater, s. അടിക്കുന്നവൻ, മുട്ടിക.

Beautific, a. ധന്യമായ, പരഗതിയുള്ള.

Beating, s. അടി, ഇടി, തല്ലു, പ്രഹരം.

Beatitude, s. പരമാനന്ദം, മോക്ഷം.

Beaver, s. നീർനായി.

Beautiful, a. സൌന്ദൎയ്യമുള്ള, ഭംഗിയുള്ള.

Beautify, v. a. അലങ്കരിക്ക, ശോഭി
പ്പിക്ക.

Beauty, s. സൌന്ദൎയ്യം, ശോഭ, ഭംഗി,
അഴകു.

Becalm, v. a. ശാന്തതപ്പെടുത്തുക, ശമി
പ്പിക്ക.

[ 25 ]
Because, conj. ഹേതുവായി, നിമിത്തം.

Beck, v. n. കണ്ണുകാട്ടുക.

Beckon, v. n. ആഗികം കാട്ടുക.

Become, v. n. ചമക, ഭവിക്ക, ആക.

Become, v. n. യോഗ്യമാക, തക്കതാക.

Becoming, a. യോഗ്യം, ഉചിതം, യുക്തം.

Bed, s. കിടക്ക, മെത്ത, വിരിപ്പു, കട്ടിൽ.

Bedchamber, s. ഉറക്കറ ശയനഗൃഹം.

Bedclothes, s. മെത്തശീലകൾ.

Bedcurtain, s, കട്ടിൽതിര.

Bedding, s. കിടക്കകോപ്പു, വിരിപ്പു.

Bedew, v. a. നനെക്ക, ഈറനാക്ക.

Bedim, v. a. ഇരുളാക്ക, മന്ദിപ്പിക്ക.

Bedstead, s. കട്ടിൽ, മഞ്ചകം.

Bedtime, s. കിടക്കുന്നേരം.

Bee, s. തേനീച്ച, ഈച്ച, ഭൃംഗം.

Beef, s. മാട്ടിറച്ചി, ഗോമാംസം, കാള.

Beefeater, s. ഗോളൿ, പശുഭക്ഷകൻ.

Beehive, s. തേൻകൂടു, തേനീച്ചക്കൂടു.

Beer, s. ബീർ.

Beetle, s. വണ്ടു, കൊട്ടൊടി,

Befall, v. n. സംഭവിക്ക, ഉണ്ടാക, നേരി
ടുക.

Befit, v. n. യോഗ്യമാക, ചേരുക, ഒ
ക്കുക.

Befool, v. a. ഭ്രാന്തനാക്ക, തട്ടിക്ക.

Before, prep. മുമ്പിൽ, മുമ്പെ, മുമ്പാകെ.

Before, ad. പൂൎവ്വം, മുൻ, മുന്നം, മുന്നമെ.

Beforetime, ad. പണ്ടു, മുമ്പിനാൽ.

Befoul, v. a. അഴുക്കാക്ക, മുഷിപ്പിക്ക, ചേ
റാക്ക.

Befriend, v. a. സ്നേഹം കാട്ടുക, ആദ
രിക്ക, പ്രിയം ഭാവിക്ക.

Beg, v. n. ഇരന്നുനടക്ക, തെണ്ടിനടക്ക.

Beg, v. a. അൎത്ഥിക്ക, യാചിക്ക, ഇരക്ക,
അപേക്ഷിക്ക.

Beget, v. a. ജനിപ്പിക്ക, ഉത്ഭാവിപ്പിക്ക.

Beggar, s. ഭിക്ഷക്കാരൻ, ഇരപ്പാളി,
അൎത്ഥി.

Beggary, s. ദാരിദ്ര്യം.

Begin, v. a. ആരംഭിക്ക, തുടങ്ങുക, ഉപ
ക്രമിക്ക.

Beginner, s. ആരംഭിക്കുന്നവൻ, മുമ്പൻ.

Begird, v. a. കച്ച കെട്ടുക, ചുറ്റി കെട്ടുക.

Beguile, v. a. വഞ്ചിക്ക, ചതിക്ക.

Behalf, s. പക്ഷം, നിമിത്തം, പ്രതി.

Behave, v. n. നടക്ക, ശീലം കാണിക്ക.

Behaviour, s. നടപ്പു, ശീലഭേദം, ച
രിത്രം.

Behead, v. a. തല വെട്ടിക്കളക, ശിരഃഛേ
ദം ചെയ്ക.

Behest, s. കല്പന, ആജ്ഞ.

Behind, prep. പിന്നിൽ, പിമ്പെ, വ
ഴിയെ.

Behold, v. a. കാൺക, നോക്ക, ദൎശിക്ക.

Behold, int. കണ്ടാലും, ഇതാ, അതാ,
അഹൊ.

Beholder, s. നോക്കുന്നവൻ, കാണി.

Behoof, s. ലാഭം, ആദായം, പ്രയോജനം.

Being, s. തത്വം, സത്ത, സ്ഥിതി, ജീവി.

Belay, v. a. വഴി അടച്ചു വെക്കം പതി
യിരുത്തുക.

Belch, s. ഏമ്പക്കം, ഏമ്പൽ, ഏമ്പലം.

Beleaguer, v. a. വളെക്ക, കടുക്ക.

Belie, v. a. വ്യാജം പറക, നുണ പറക.

Belief, s. വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ, ആശ്രയം.

Believe, v. a. വിശ്വസിക്ക, പ്രമാണിക്ക,
ശ്രദ്ധിക്ക.

Believer, s. വിശ്വാസി.

Bell, s. മണി.

Belligerent, a. പോരാടുന്ന.

Bellow, v. n. മുക്കുറയിടുക, അലറുക.

Belly, s. വയറു, ഉദരം, കുക്ഷി, പള്ള.

Bellygod, s. ബഹുഭക്ഷകൻ, ഗണപതി.

[ 26 ]
Belmetal, s. ഓടും.

Belong, v. a. സ്വന്തമാക, സംബന്ധിച്ചി
രിക്ക.

Beloved, a. പ്രിയമുള്ള, സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട.

Below, prep. കീഴെ. താഴെ.

Belt, s. വാറ, കച്ച, നടുക്കെട്ടു.

Bemoan, v. n. പുലമ്പുക, പ്രലാപിക്ക,
ദുഃഖിക്ക.

Bench, s. പീഠം, ന്യായാസനം.

Bend, v. a. വളെക്ക, ചായിക്ക, കുനി
യിക്ക.

Bend, v. n. വളെയുക, ചായുക, കുനി
യുക.

Bend, s. വളവു, മടക്ക, ചായ്പു.

Beneath, prep. താഴെ, കീഴെ.

Benediction, s. ആശീൎവാദം, അനുഗ്രഹം.

Benefaction, s. ഉപകാരം, ദാനം, ധൎമ്മം.

Benefactor, s. ഉപകാരി, ധൎമ്മിഷ്ഠൻ.

Benefactress, s. ഉപകാരി, ധൎമ്മിഷ്ഠ.

Beneficial, s. ഉപകാരം, സഹായം.

Beneficial, a. ഉപകാരമുള്ള, സഫലമുള്ള.

Benefit, s. ഉപകാരം, ഗുണം, ലാഭം.

Benefit, v. a. ഗുണീകരിക്ക, ഉപകരി
പ്പിക്ക.

Benefit, v. n. പ്രയോജനമാക, ഉപക
രിക്ക.

Benevolence, s. ദയ, ധൎമ്മശീലം.

Benevolent, a. ദയയുള്ള, കൃപയുള്ള.

Benighted, a. രാച്ചെന്ന, അന്ധതപ്പെട്ട.

Benign, a. ദയയുള്ള, കനിവുള്ള, സുഖ
കരം.

Benignity, s. ദയ, കൃപ, സൽഗുണം,
കനിവ്.

Bent, s. വളവു, വളച്ചൽ.

Benzoin, s. സാമ്പ്രാണി.

Bequeath, v. a. അവകാശം എഴുതികൊ
ടുക്ക.

Bequest, s. എഴുതികൊടുത്ത അവകാശം.

Bereave, v. a. എടുത്തുകളക, അപഹ
രിക്ക.

Bereavement, s. ചേതം, നഷ്ടം, ഉരിവു.

Berry, s. കുരു.

Beryl, s. ഒരു രത്നക്കല്ലു, ബെരുല്ല.

Beseech, v. a. യാചിക്ക, അപേക്ഷിക്ക.

Beseem, v. a. യോഗ്യമാക, പറ്റുക.

Beset, v. a. വളഞ്ഞുകൊൾക, കുടുക്ക.

Besides, ad. അല്ലാതെ, കൂടാതെ.

Beside, prep. അരികെ, കൂടെ.

Besiege, v. a. വളയുക, നിരോധിക്ക.

Besmear, v. a. പൂശുക, മുഷിക്ക.

Besom, s. ചൂല് , ശോധനി.

Bespeak, v. a. മുൻകൂട്ടി പറക.

Best, a. ബഹുനല്ല, മഹാനല്ല.

Bestial, a. മൃഗപ്രായം, മൃഗസ്വഭാവമുള്ള.

Bestiality, s. മൃഗസ്വഭാവം, ക്രൂരത.

Bestir, v. a. ഇളക്ക, ഉത്സാഹിപ്പിക്ക.

Bestow, v. a. കൊടുക്ക, തരിക, നല്ക.

Bet, s. പന്തയം, ഒട്ടം, വാതു.

Betake, v. a. എടുക്ക, പോയ്കളക.

Betelnut, s. അടക്കാ പാക്ക്.

Bethink, v. a. ഓൎക്ക, വിചാരിച്ചുനോക്ക.

Betide, v. n. സംഭവിക്ക, ഭാവിക്ക.

Betime, ad. നേരത്ത, കാലെ.

Betoken, v. a. സൂചിപ്പിക്ക, കുറികൊൾക.

Betray, v. a. കാണിച്ചുകൊടുക്ക, ചതിക്ക.

Betrayer, s. ചതിയൻ, ദ്രോഹി.

Betroth, v. a. വിവാഹം നിശ്ചയിക്ക.

Betrust, v. a. വിശ്വസിച്ചു ഏല്പിക്ക.

Better, a. ഏറ നല്ല, അധികം നല്ല.

Better, v. a. നന്നാക്ക, ഗുണീകരിക്ക.

Between, betwixt, prep. മദ്ധ്യെ, ന
ടുവെ.

Beverage, s. പാനം, പാനീയം.

Bewail, v. n. പ്രലാപിക്ക, പുലമ്പുക,
കരക.

[ 27 ]
Beware, v. n. കരുതികൊൾക, സൂക്ഷിക്ക.

Bewilder, v. a. ഭ്രമിപ്പിക്ക, മയക്ക, മലെ
പ്പിക്ക.

Bewitch, v. a. മാരണം ചെയ്ക.

Bewray, v. a. കാണിച്ചുകൊടുക്ക, ച
തിക്ക.

Beyond, prep. അപ്പുറം, അക്കരെ, അതി.

Bias, s. ചാച്ചൽ, ചായിവു.

Bias, v. a. ചായിക്ക, ചരിക്ക.

Bib, v. n. തെരുതെരെ കുടിക്ക.

Bibber, s. കുടിയൻ, മദ്യപാനി.

Bible, s. വേദപുസ്തകം.

Biblical, a. വേദപുസ്തകസംബന്ധമായ.

Bibliotheke, s. പുസ്തകശാല.

Bicker, v. n. പോരാടുക, കലഹിക്ക.

Bickerer, s. പൊരാളി, കലഹക്കാരൻ.

Bid, v. a. വിളിക്ക, ക്ഷണിക്ക, കല്പിക്ക.

Bidden, part. a. വിളിക്കപ്പെട്ട, കല്പി
ക്കപ്പെട്ട.

Bidding, s, കല്പന, ആജ്ഞാപനം.

Bide, v. a. സഹിക്ക, കഷ്ടപ്പെടുക.

Bide, v. n. പാൎക്ക വസിക്ക.

Bier, s. പ്രേതമഞ്ചം, ശവമഞ്ചം.

Big, a. വലിയ, തടിച്ച, പുഷ്ടിച്ച.

Bigamy, s. ദ്വിഭാൎയ്യത്വം.

Bight, s. ഉൾക്കടൽ.

Bigness, s. വലിപ്പം, തടി, സ്ഥൂലത.

Bigot, s. മതഭ്രാന്തൻ.

Bigotry, s. മതഭ്രാന്തി.

Bile, s. പിത്തം, പരു.

Bilious, a. പിത്തമുള്ള.

Bilk, v. a. വഞ്ചിക്ക, ചതിക്ക.

Bill, s. പക്ഷിയുടെ കൊക്ക്, വാക്കത്തി.

Bill, s. ചീട്ടു, ഉണ്ടിക, പത്രിക.

Billet, s. ചെറിയ ചീട്ടു, കുറിമാനം.

Billow, s. തിര, മാളം, അല, തിരമാല.

Bin, s. പത്തായം, മരമുറി.

Bind, v. a. കെട്ടുക, മുറുക്ക, ബന്ധിക്ക.

Binder, s. കെട്ടുന്നവൻ.

Biographer, s. ഒരുത്തന്റെ ജീവചരി
ത്രം എഴുതുന്നവൻ.

Biography, s. ജീവചരിത്രം.

Biped, s. രണ്ടുകാലുള്ള ജീവി, ഇരുകാലി.

Bird, s. പക്ഷി, പറജാതി, കോഴി, പുള്ളു.

Birdcage, s. പക്ഷിക്കൂടു.

Birth, s. ജനനം, പിറവി, ജന്മം, ഉത്ഭവം.

Birthday, s. ജനനദിവസം.

Birthplace, s, ജന്മഭൂമി, ജനനസ്ഥലം.

Birthright, s. ജനനാവകാശം, ജന്മാധി
കാരം.

Biscuit, s. ഉണക്കപ്പം, അട, മുറുക്കപ്പം.

Bisect, v. a. അൎദ്ധിക്ക, രണ്ടിക്ക.

Bisection, s. പപ്പാതിയാക്കുന്നതു.

Bishop, s. ബിശൊപ്പ്, മേലദ്ധ്യക്ഷൻ.

Bison, s. കടമാൻ.

Bit, s. നുറുക്കു, കഷണം, തുണ്ടു.

Bitch, s. പട്ടിച്ചി, കൂത്തി, ചൊക്കി.

Bite, v. a. കടിക്ക, കൊത്തുക, കാരുക.

Bite, s. കടി, കുത്തു, കൊത്തു, ചതിവു.

Biter, s. കടിക്കുന്നവൻ, ചതിയൻ.

Bitter, a. കൈപ്പുള്ള, ഉഗ്രമുള്ള.

Bitterness, s. കൈപ്പു, തിക്തത, എരിവു.

Bitumen, s. വെള്ള മൺ, പശയുള്ള മൺ,

Black, a. കറുത്ത ഇരുണ്ട, കരും.

Black, s. കറുപ്പ, കറുമ്പൻ, കറുമ്പി.

Black, v. a. കറുപ്പിക്ക, ഇരുളാക്ക.

Blacken, v. a. കറുപ്പിക്ക, കറുപ്പാക്ക.

Blacken, v. a. കറുക്ക, ഇരുളാക.

Blackguard, s. ദുഷ്ടൻ, വികൃതി.

Blacklead, s. കാരീയം.

Blackman, s. കറുത്ത മനുഷ്യൻ, കാപ്രി.

Blackness, s, കറുപ്പു, ഇരുൾ, അന്ധ
കാരം.

Blacksmith, s. കൊല്ലൻ, കരുവാൻ.

[ 28 ]
Bladder, s. ഉതളി, പൊള്ളം.

Blade, s. അലക്, വാളലക്.

Blain, s. പൊളുകം, പൊള്ളം, പരു.

Blame, s, കുറ്റം, അപവാദം, നിന്ദ.

Blame, v. a. കുറ്റപ്പെടുത്തുക, ആക്ഷേ
പിക്ക.

Blameable, a. കുറ്റമുള്ള, നിന്ദ്യം.

Blameless, s. അനിന്ദ്യം, കുറ്റമില്ലാത്ത.

Blamelessness, s. കുറ്റമില്ലായ്മ, നിരപ
രാധം.

Blanch, v. a. വെളുപ്പിക്ക, തൊലിക്ക, മാ
ച്ചുകളക.

Bland, a. മൃദുത്വമുള്ള, പ്രിയമുള്ള.

Blandishment, s. പ്രിയവാദം, ഇഷ്ട
വാക്കു.

Blank, a. വെള്ളയുള്ള, ഒഴിവുള്ള.

Blanket, s. കമ്പിളി, കരിമ്പടം.

Blaspheme, v. a. ദൈവദൂഷണം പറക,
ദുഷിക്ക.

Blasphemy, s. ദൈവദൂഷണം, ദൂഷണം.

Blast, s. കാറ്റോട്ടം, കുഴൽ ഊത്തു, കാഹ
ളധ്വനി.

Blast, v. a. ചീയിക്ക, ഉണക്ക, കരിക്ക.

Blaze, s, ജ്വാല, ശ്രുതി.

Blaze, v. n. ജ്വലിക്ക, കത്തുക, പ്രകാ
ശിക്ക.

Blaze, v. a. ജ്വലിപ്പിക്ക, പ്രകാശിപ്പിക്ക.

Blazon, v. a. വൎണ്ണിക്ക, ശൃംഗാരിക്ക.

Bleach, v. a. & n. അലക്ക, വെളുപ്പിക്ക,
വെളുക്ക.

Blear, v. a. പീളയടിക്ക.

Bleat, v. n. ആടുപോലെ കരക.

Bleat, bleating, s. ആടുകരച്ചൽ.

Bleed, v. a. ചോര ഒലിക്ക.

Bleed, v. a. ചോര ഒലിപ്പിക്ക.

Bleeding, s. രക്തം ചാട്ടം.

Blemish, v. a. ഊനം വരുത്തുക, വിട
ക്കാക്ക.

Blemish, s. ഊനം, കറ, കളങ്കം, തെറ്റു.

Blench, v. n. ചൂളുക, ചുരുങ്ങുക.

Blend, v. a. കലൎത്തുക, മിശ്രമാക്ക, ചീ
ത്തയാക്ക.

Bless, v. a. ആശിൎവ്വദിക്ക, അനുഗ്രഹിക്ക,
വാഴ്ത്തുക.

Blessed, a. അനുഗ്രഹീതം, ആശീൎവ്വദിതം.

Blessedness, s. ഭാഗ്യം, പരലോകസുഖം.

Blessing, s. അനുഗ്രഹം, ദാനം, വരം.

Blight, s. പുഴുക്കുത്തു, ചീച്ചൽ.

Blight, v. a. ചീയിക്ക, ഉണക്ക.

Blind, a. കുരുട്ടുള്ള ഇരുണ്ട.

Blind, v. a. കുരുടാക്ക, അന്ധപ്പെടുത്തുക.

Blind, s. മറ, മറവു.

Blindfold, v. a. കണ്ണു മൂടി കെട്ടുക.

Blindly, ad. കുരുടൻ കണക്കെ.

Blindness, s. കുരുടു, അന്ധത, അജ്ഞാനം.

Blink, v. n. ഇമെക്ക, ചിമ്മുക.

Blinkard, s. ചിമിട്ടുകണ്ണൻ.

Bliss, s. പരമാനന്ദം, ദിവ്യസാന്നിധ്യം.

Blissful, a. സന്തോഷമുള്ള, തേജസ്സുള്ള.

Blister, s. പൊള്ളം, പൊള്ളൽ, പരു.

Blister, v. n. പൊള്ളുക, കുമളിക്ക.

Blister, v. a. പൊള്ളെക്ക പൊള്ളിക്ക.

Blithe, a. ഉന്മേഷമുള്ള, മനോഹാരകം.

Blitheness, s. ഉന്മേഷം, ചൊടിപ്പു, മോടി.

Bloat, v. a. ചീൎപ്പിക്ക, വീൎപ്പിക്ക.

Bloat, v. n. ചീൎക്ക, വീൎക്ക, വീങ്ങുക.

Block, s. മുട്ടം, മുട്ടി, കട്ട, കപ്പി, മട്ടം.

Block, v. a. അടെക്ക, മുട്ടിക്ക.

Blockade, s. മുട്ടിപ്പു, തടങ്ങൽ.

Blockade, v. a. മുട്ടിക്ക, തടങ്ങൽ ചെയ്ക.

Blackhead, s. മടിയൻ, മൂഢൻ, വിഢ്ഢി.

Blockhouse, s. മരക്കൊട്ട.

Blockish, a. മന്ദബുദ്ധിയുള്ള.

Blocktin, s. ശുദ്ധവെള്ളീയം.

Blood, s. ചോര, രക്തം, രുധിരം.

[ 29 ]
Bloodguiltiness, s. കുലക്കുറ്റം.

Bloodshed, s. രക്തചൊരിച്ചൽ, വധം.

Bloodsucker, s. ഓന്ത്, അട്ട, ഈച്ച.

Bloodthirsty, a. രക്തപ്രിയമുള്ള.

Bloodvessel, s. രക്തനാഡി.

Bloody, a. രക്തമയം, രക്തപ്രിയമുള്ള.

Bloom, s. പൂക്കൽ, പൂ, പുഷ്പം, വിടൎച്ച.

Bloom, v. n. പൂക്ക, പുഷ്പിക്ക, വിടരുക.

Bloomy, a. പുഷ്പിക്കുന്ന, രക്തപ്രസാ
ദിതം.

Blossom, s. പൂ, പുഷ്പം.

Blossom, v. a. പൂക്ക, പുഷ്പിക്ക, വിക
സിക്ക.

Blot, v. a. കിറുക്ക, മായ്ക്ക, കറയാക്ക.

Blot, s. കുത്തു, കറ, കളങ്കം, അപകീൎത്തി.

Blotch, s. ഉണിൽ, മറു, പൊള്ളം, കുരു.

Blow, s. അടി, കുത്തു, തല്ലു, ദണ്ഡം.

Blow, v. n. വീശുക, ഊതുക, വികസിക്ക.

Blow, v. a. ഊതുക, വീൎപ്പിക്ക, ചീൎപ്പിക്ക.

Blue, a. നീലനിറമുള്ള.

Blue, v. a. നീലനിറമാക്ക.

Blueness, s. നീലനിറം, ഇളനീലം.

Bluff, a. തടിച്ച, വലിയ, അനാചാരമുള്ള.

Bluish, a. ഇളനീലമുള്ള.

Blunder, v. n. പിഴെക്ക, തെറ്റിപോക.

Blunder, v. a. തെറ്റു ചെയ്ക.

Blunder, s. പിഴ, തെറ്റു, തപ്പു.

Blunt, v. a. മൂൎച്ചയില്ലാതാക്ക, മിതമാക്ക.

Blur, s. കറ, ഊനം, തെറ്റു, അപകീൎത്തി.

Blush, v. n. ലജ്ജിക്ക, നാണിക്ക.

Blush, s. ലജ്ജ, നാണം, ചെമ്മുഖം.

Bluster, s. ഇരെപ്പു, അലൎച്ച, തൊള്ള,
അമളി.

Boar, s. ആൺ പന്നി.

Board, s. പലക, ആഹാരം, ഉൗൺ,
സംഘം.

Boarding-school, s. ആഹാരവും, പഠി
പ്പും പാൎപ്പുമുള്ള എഴുത്തുശാല.

Boast, v. a. & n. വമ്പുപറക, പ്രശം
സിക്ക, അഹങ്കരിക്ക.

Boaster, s. വമ്പു പറയുന്നവൻ, ഗൎവ്വി.

Boasting, s. പ്രശംസനം, ഊറ്റവാക്കു.

Boat, s. തോണി, വള്ളം, വഞ്ചി, പടവു.

Boatman, s. തോണിക്കാരൻ.

Boatswain, s. പടവുതണ്ടൽ.

Bob, v. a. കണ്ടിക്ക. അടിക്ക, വഞ്ചിക്ക.

Bobbin, s. നൂൽ ചുരുത്തുന്ന മരം.

Bodiless, a. അശരീരി, ശരീരമില്ലാത്ത.

Bodily, a. ശരീരസംബന്ധമുള്ള, ദേഹ
മുള്ള.

Bodkin, s. വലിയ സൂചി.

Body, s. ശരീരം, ദേഹം, അംഗം.

Bog, s. ചതുപ്പുനിലം, ഈറൻനിലം.

Boil, s. പരു, കുരു, വ്രണം.

Boil, v. n. തിളെക്ക, കായുക, വേക,
വേവുക.

Boil, v. a. തിളെപ്പിക്ക, കാച്ചുക, വേവിക്ക.

Boiler, s. വെപ്പുപാത്രം, വെപ്പുകാരൻ.

Boiling, s. തിളെപ്പു, പാകം, വേവു.

Boisterous, a. കലശലുള്ള, അലൎച്ചയുള്ള.

Bold, a. ധൈൎയ്യമുള്ള, ദൃഢമുള്ള.

Bolden, v. a. ധൈൎയ്യപ്പെടുത്തുക, വിശ്വ
സിപ്പിക്ക.

Boldness, s. ധൈൎയ്യം, ഉൾകൎഷം, ധീ
രത.

Boldly, ad. ധൈൎയ്യമായി, ധീരതയോടെ.

Bolster, s. തലയിണ, ചെറിയ മെത്ത.

Bolt, s. അമ്പു, ഇടി, മിന്നൽപിണർ, സാ
ക്ഷാ.

Bolt, v. a. പൂട്ടുക, അടെക്ക, ജല്പിക്ക.

Bolt, v. n. ചാടിപോക, ഓടിപോക.

Bombard, v. a. പീരങ്കിപടവെട്ടുക.

Bombardier, s. പീരങ്കിക്കാരൻ.

[ 30 ]
Bombardment, s. പീരങ്കിപ്പട.

Bombast, s. ഊറ്റവാക്കു, വമ്പുവാക്കു.

Bond, s. കെട്ടു, ബന്ധനം, കടം, ചീട്ടു.

Bondage, s. അടിമ, ദാസ്യം, കാവൽ.

Bondmaid, s. അടിയാട്ടി, ദാസി.

Bondman, s. അടിയാൻ, കിങ്കരൻ, മാ
സൻ.

Bondservice, s. അടിമസേവ, ദാസ്യം.

Bone, s. എല്ലു, അസ്ഥി, കൊട്ടു.

Boneless, a. അസ്ഥിയില്ലാത്ത.

Bonnet, s. പെണ്ണുങ്ങളുടെ തൊപ്പി.

Bonny, a. വിശേഷമുള്ള, ഭംഗിയേറിയ.

Bony, a. അസ്ഥിമയം, എല്ലുസംബന്ധിച്ച.

Booby, s. മൂഢൻ, മുട്ടാളൻ.

Book, s. പുസ്തകം, ഗ്രന്ഥം, കാണ്ഡം.

Book, v. a. പുസുകത്തിൽ എഴുതി വെക്ക.

Bookbinder, s. പുസ്തകം കെട്ടുന്നവൻ.

Bookseller, s. പുസ്തകവ്യാപാരി.

Boom, v. n. പാഞ്ഞോടുക.

Boon, s. ദാനം, വരം, സമ്മാനം.

Boon, a. മോദമുള്ള, ഉന്മേഷമുള്ള.

Boor, s. അനാചാരക്കാരൻ, നാടൻ.

Boot, s. ആദായം, ലാഭം, പ്രയോജനം.
മുട്ടുചെരിപ്പു, കവൎച്ച.

Booty, s. കൊള്ള, കവൎച്ച, അപഹൃതം.

Borax, s. പൊൻകാരം.

Border, s. വക്ക്, വിളിമ്പു, അറ്റം, അതിർ.

Border, v. a. അതിർ വെക്ക.

Border, v. n. തൊടുക, എത്തുക.

Bore, v. a. തുളെക്ക.

Bore, v. n. തുളയുക.

Bore, s. തുള, ദ്വാരം, തുരപ്പണം.

Borer, s. തുരപ്പണം, തുരപ്പൻ.

Born, part. a. ജനിച്ച, പിറന്ന.

Borne, part. a. ചുമക്കപ്പെട്ട, ചുമന്ന.

Borrow, v. a. കടം വാങ്ങുക.

Borrower, s. കടക്കാരൻ.

Bosom, s. മടി, നെഞ്ചകം, മാറിടം.

Bosom, v. a. മടിയിൽ മറക്ക.

Boss, s. കമിഴ, മൊട്ട, മുഴന്ത.

Botanist, s. സസ്യജ്ഞൻ.

Botany, s. സസ്യവിദ്യ, സ്ഥാവരശാസ്ത്രം.

Botch, s. പരു, മൂട്ടൽ, വൃണം.

Botch, v. a. മൂട്ടുക.

Both, a. രണ്ടു, ഇരു, ഇരുവരും.

Both, ad. അങ്ങിനെ തന്നെ.

Bottle, s. കുപ്പി.

Bottle, v. a. കുപ്പിയിലിടുക.

Bottom, s. അടി, മുരടു, താഴ്വര.

Bottomless, a. അടിയില്ലാത്ത.

Bough, s. കൊമ്പു, ശാഖ, ശിഖ, ശിഖരം.

Bought; part. a. കൊണ്ട, വാങ്ങിയ,
മേടിച്ച.

Bought, s. മടക്ക, അടുക്ക, കെട്ടു.

Bounce, v. n. തെറിക്ക, ഉതെക്ക.

Bounce, s. തെറിപ്പു, ഉതെപ്പു, വെടിമു
ഴക്കം.

Bouncing, s. മുഴക്കം, പൊട്ടൽ, ചാട്ടം.

Bound, s. അതൃത്തി, അവധി, വാട.

Bound, v. n. ഉതെക്ക, ചാടുക, തെറിക്ക.

Boundary, s. അതിർ, അതൃത്തി, അവധി.

Boundless, a. അതിരറ്റ, സീമയില്ലാത്ത.

Bounteous, a. ഔദാൎയ്യമുള്ള, ധാരാളമുള്ള.

Bounteousness, s. ഔദാൎയ്യം, ധാരാളം.

Bountiful, a. ഉദാരമുള്ള, ധാരാളമായ.

Bountifulness, s. ഉദാരത്വം, ധനം.

Bounty, s. ഔദാൎയ്യം, ദാനം, സമ്പത്തു.

Bow, v. a. വളെക്ക, വണക്ക, കുനിയുക.

Bow, v. n. വളെയുക, വണങ്ങുക.

Bow, s. കൈവണക്കം, വളവു, കുനിവു,

Bow, s. വില്ലു, ധനുസ്സു.

Bowels, s. pl. കുടലുകൾ, അന്തൎഭാഗങ്ങൾ.

Bower, s. വള്ളിക്കുടിൽ.

Bowl, s. കുണ്ടൻപിഞ്ഞാണം, വട്ടക.

[ 31 ]
Bowl, s. പന്തു, വട്ട.

Bowl, v. a. പന്തുകളിക്ക, പന്തുരുട്ടുക.

Bowler, s. പന്തുകളിക്കുന്നവൻ.

Bowman, s. വില്ലൻ, വില്ലാളി, ധനുൎദ്ധ
രൻ.

Bowstring, s. വിൽഞാൺ, ധനുൎഗ്ഗുണം.

Box, s, പെട്ടി, പെട്ടകം, ചെപ്പു.

Box, v. a. കൈകൊണ്ടു അടിക്ക, കുത്തുക.

Boxer, s. അടിക്കുന്നവൻ, മല്ലൻ.

Boxing, s. മുഷ്ടിപ്പട, മല്പിടിത്തം.

Boy, s. ആൺപൈതൽ, ബാലൻ, കുമാ
രൻ, ചെറുക്കൻ, വേലക്കാരൻ.

Boyhood, s. ബാല്യം, കൌമാരം.

Boyishness, s. ബാല്യം, അല്പബുദ്ധി.

Babble, s, ശണ്ഠ, കലശൽ, കലമ്പൽ.

Brace, v. a. വരിഞ്ഞുകെട്ടുക, മുറുക്ക.

Brace, s. കെട്ടു, വരിച്ചൽ, മുറുക്ക.

Bracelet, s. കങ്കണം, കൈവള, മുടുക.

Bracer, s. കെട്ടു, വള, മുറുക്കു.

Brad, s. നേരിയ ആണി.

Brag, s. വമ്പുവാക്കു, ഊറ്റ വാക്കു.

Brahman, s. ബ്രാഹ്മണൻ, വിപ്രൻ.

Braid, v. a. മടയുക, പിന്നുക, മടക്ക.

Braid, s. മടച്ചൽ, പിന്നൽ.

Brain, s. തലച്ചോറ. ബുദ്ധി.

Brainless, a. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത.

Brainpan, s. തലയോടു, തലമണ്ട, കപാലം.

Brake, s. മുൾപടൎപ്പു, വക്കുനാര.

Bramble, s. മുൾചെടി.

Bran, s. തവിടു, ഉമി.

Branch, s. കൊമ്പു, ശാഖ, വംശവഴി.

Branch, v. n. കൊമ്പുവിടുക, ചിനെച്ചു
പൊട്ടുക.

Branch, v. a. കൊമ്പുകളാക്കി വിഭാഗിക്ക.

Branchless, a. കൊമ്പില്ലാത്ത.

Branchy, a. കൊമ്പുള്ള, ശാഖയുള്ള.

Brand, s. തീക്കൊള്ളി, ചൂടു.

Band, v. a. ചൂടിടുക, കാച്ചിക്ക.

Brandish, v. a. കുലുക്ക, വീശുക.

Brandy, s. അറാക്ക.

Brangle, s. ശണ്ഠ, കലഹം, പിണക്കം.

Brangle, v. n. ശണ്ഠയിടുക, കലഹിക്ക.

Brangler, s. വക്കാണക്കാരൻ, തൎക്കക്കാ
രൻ.

Branny, s. തവിടുള്ള, അഴുക്കുള്ള.

Brasen, a. പിച്ചളകൊണ്ടുള്ള.

Brasier, s. മൂശാരി, കന്നാൻ.

Brasil, s. ചപ്പങ്ങം.

Brass, s. പിച്ചള, പിത്തള.

Brassy, a. പിച്ചളയുള്ള, ഉറപ്പുള്ള.

Brat, s. ഒരു പൈതൽ, സന്തതി.

Brave, a. ശൌൎയ്യമുള്ള, ധീരതയുള്ള.

Brave, v. n. പോൎക്ക വിളിക്ക, വമ്പുകാട്ടുക.

Bravely, ad. ധൈൎയ്യമായി.

Bravelty, s. ധീരത, പരാക്രമം.

Brawl, v. n. അട്ടഹാസിക്ക, കലഹിക്ക.

Brawl, s. കലഹം, തൊള്ള, കലശൽ.

Brawler, s. കലഹക്കാരൻ, ശണ്ഠക്കാരൻ.

Brawn, s. മാംസപുഷ്ടി, കരബലം.

Brawniness, s. അതിബലം, ഉരം.

Brawny, a. ദശപ്പുള്ള, തടിപ്പുള്ള.

Bray v. a. പൊടിക്ക, ഇടിക്ക.

Bray, v. n. കഴുത പോലെ കരക.

Braze, v. a. പിച്ചള പൊതിയുക.

Brazen, a. പിച്ചളകൊണ്ടുള്ള.

Brazier, s. മൂശാരി, കുന്നാൻ.

Breach, s. ഉടവു, ഒടിവു, പൊട്ടൽ, ഭിന്ന
ത, ലംഘനം, അപകാരം.

Bread, s. അപ്പം, റൊട്ടി, ആഹാരം.

Breadth, s. അകലം, വീതി, പരപ്പ, വി
സ്താരം.

Break, v. a. ഒടിക്ക, ഉടെക്ക, പൊട്ടിക്ക,
നുറുക്ക, ഇടിക്ക, മുറിക്ക, ഭിന്നിപ്പിക്ക,
നശിപ്പിക്ക.

[ 32 ]
To break down, ഇടിച്ചു കളക.

To break fast, മുത്താഴം കഴിക്ക.
To break ground, നിലം മുറിക്ക.
To break the heart, ഹൃദയക്ലേശം വ
രുത്തുക.
To break off, ഉടച്ചുകളക, മുടക്ക.
To break up, വേർപിരിക്ക.

Break, v. n. ഒടിയുക, ഉടയുക, പൊട്ടുക,
ഭിന്നിക്ക, തെറിക്ക, വെളുക്ക, പുലരുക.
To break forth, പുറപ്പെടുക, മുളെക്ക.
To break from, ബലാൽ വിട്ടുപോക.
To break in, ബലാൽ പ്രവേശിക്ക.
To break loose, ബലാൽ ഒഴിഞ്ഞുപോക.
To break off, വിട്ടു മാറുക.
To break off from, ബലാൽ വിട്ടുമാറുക.
To break up, പിരിഞ്ഞുപോക.

Break, s. ഇടിച്ചൽ, ഇടിവു, ഒടിവു.

Breaker, s. ഉടെക്കുന്നവൻ, ഒടിക്കുന്നവൻ.

Breakfast, s. പ്രാതൽ, പ്രാതാശം, മു
ത്താഴം.

Breast, s. മാറ, മാവിടം, നെഞ്ചു, മുല.

Breast, v. a. അഭിമുഖീകരിക്ക.

Breastbone, s. മാറെല്ലു.

Breastplate, s. മാൎപതക്കം, മാൎക്കവചം.

Breath, s. ശ്വാസം, ശ്വസനം, പ്രാണൻ,
വീൎപ്പു .

Breathe, v. n. ശ്വസിക്ക, വീൎപ്പുവിടുക,
നിശ്വസിക്ക.

Breathe, v. a. ഊതുക, ശ്വാസം വിടുക.

Breathless, a. ശ്വാസമില്ലാത്ത, ചത്ത.

Breech, s. പൃഷ്ഠം, പിമ്പുറം, കാല്ചട്ട.

Breed, v. a. ജനിപ്പിക്ക, പിറപ്പിക്ക, വ
ളൎക്ക.

Breeding, s. വളൎപ്പു, വളൎത്തൽ, അഭ്യാസം.

Breese, s. കടുന്നൽ.

Breeze, s. മന്ദവായു, ചെറുകാറ്റു.

Breviary, s. സംക്ഷേപം.

Breviate, s. സംക്ഷേപം, സംക്ഷിപ്തം.

Breviature, s. ചുരുക്കം.

Brevity, s. ചുരുക്കം, സംക്ഷേപം.

Brew, v. a. വട്ടം കൂട്ടുക, യന്ത്രിക്ക.

Brew, v. n. വട്ടം കൂടുക, ഉണ്ടാക.

Brewer, s. കൃതിക്കാരൻ, യന്ത്രി.

Bribe, s, കൈക്കോഴ, കൈക്കൂലി.

Bribe, v. a. കൈക്കൂലി കൊടുക്ക.

Briber, s. കൈക്കൂലിക്കാരൻ.

Bribery, s. കൈക്കൂലി വ്യാപാരം.

Brick, s. ഇഷ്ടികക്കല്ല, ഇഷ്ടിക, കാറ്റ.

Brick, v. a. ഇഷ്ടിക പടുക്ക, ഇഷ്ടിക,
പണിയുക.

Brickclay, s. കളിമണ്ണു.

Brick-kiln, s. ഇഷ്ടിക ചുടുന്ന ചൂള.

Bricklayer, s. കല്ലാശാരി.

Brickmaker, s. ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ.

Bridal, s. കല്യാണസദ്യ.

Bride, s. കല്യാണപ്പെണ്ണു, കല്യാണസ്ത്രീ.

Bridegroom, s. മണവാളൻ, കല്യാണ
പുരുഷൻ.

Bridemaid, s. തോഴി.

Brideman, s. (തോഴൻ.)

Bridge. s. പാലം.

Bridge, v. a. പാലമിടുക.

Bridle, s. കടിഞ്ഞാണം, കടിവാളം.

Bridle, v. a. കടിഞ്ഞാണമിടുക.

Brief, a. ചുരുക്കമുള്ള, കുറിയ.

Brief, s. ചുരുക്കം, സംക്ഷേപം.

Briefly, ad. ചുരുക്കമായി.

Briefness, s. ചുരുക്കം, സംക്ഷേപം.

Brier, s. കണ്ടകവൃക്ഷം, മുൾചെടി.

Briery, a. മുള്ളുള്ള, കൎക്കശമുള്ള.

Brigade, s. സൈന്യപ്പകുപ്പു.

Brigadier, s. സേനാപതി.

Brigand, s. കവൎച്ചക്കാരൻ.

Bright, a. പ്രസന്നമായ, മിനുസമുള്ള.

[ 33 ]
Brighten, v. a. വിളങ്ങിക്ക, ശോഭിപ്പിക്ക.

Brighten, v. n. പ്രകാശിക്ക, വിളങ്ങുക.

Brightness, s. പ്രസന്നത, പ്രസാദം,
ശോഭ.

Brilliancy, s. പ്രകാശം, കാന്തി, തേജസ്സു.

Briilliant, a. ശോഭയുള്ള തേജസ്സുള്ള.

Brim, s. വക്ക്, വിളിമ്പു, ഒരം, വാ.

Brim, v. a. വക്കോളം നിറക്ക.

Brim, v. n. വക്കോളം നിറയുക.

Brimstone, s. ഗന്ധകം.

Brine, s. ഉപ്പുവെള്ളം, സമുദ്രം.

Bring, v. a. കൊണ്ടുവരിക, വരുത്തുക,
നടത്തുക, വിളിപ്പിക്ക.
To bring about, സാധിപ്പിക്ക.
To bring back, തിരിച്ചുവരുത്തുക.
To bring forth, പെറുക, പ്രസവിക്ക.
To bring in, ഉൾപ്രവേശിപ്പിക്ക.
To bring out, കാണിക്ക, കാട്ടുക.
To bring up, വളൎക്ക, അഭ്യസിപ്പിക്ക.

Bringer, s. കൊണ്ടുവരുന്നവൻ.

Brinishness, s. ഉപ്പുരസം, ലവണം.

Brink, s. വക്കു, ഒരം, കര, വിളിമ്പു.

Briny, a. ഉപ്പുരസമുള്ള.

Brisk, a. ചുറുക്കുള്ള, ദൃഢമുള്ള, വീൎയ്യമുള്ള.

Brisket, s. വെണ്ണെഞ്ചു.

Briskly, ad, ചുറുക്കായി, ഉന്മേഷമായി.

Briskness, s. ചുറുക്കു, ഉന്മേഷം.

Bristle, s. പന്നിയുടെ കുഞ്ചിരോമം.

Bristly, a. എഴുന്ന രോമമുള്ള.

British, a. ഇങ്ക്ലിഷ, ബ്രിത്തിഷ്.

Briton, s. ഇങ്ക്ലിഷ്കാരൻ.

Brittle, a. ഉടയുന്ന, പൊട്ടുന്ന, ത്രാണമി
ല്ലാത്ത.

Broad, a. അകലമുള്ള, വീതിയുള്ള, വിസ്താ
രമുള്ള.

Broaden, v. a. അകലമാക്ക, വീതിയാക്ക.

Broadside, s. കപ്പലിന്റെ നീളമുള്ള ഭാ
ഗം.

Brocage, s. തകര, കാൎയ്യം നടത്തൽ.

Brock, s. തകസു.

Broider, v. a. ചിത്രംതൈക്ക.

Broidery, s. ചിത്രത്തയ്യൽ.

Broil, s. കലഹം, കലശൽ, അമളി.

Broil, v. a. ചൂടുക, പൊരിക്ക. വരട്ടുക.

Broil, v. n. ചൂടുകൊള്ളുക.

Broken, part. pass. of to break, ഉട
ഞ്ഞ, ഒടിഞ്ഞ.

Broker, s. തരകൻ.

Brokerage, s. തരക.

Bronze, s. പിച്ചള, പിച്ചളനിറം.

Brooch, s. നെഞ്ചാഭരണം.

Brood, v. n. അടയിരിക്ക, ധ്യാനിക്ക.

Brood, v. a. പോഷിക്ക, താലോലിക്ക.

Brood, s. ഒരു പെടക്കോഴിയുടെ കുഞ്ഞി
കൂട്ടം.

Brook, s. തോടു, ചെറുപുഴ, ഒഴുക്കു.

Brook, v. a. സഹിക്ക, വഹിക്ക.

Brook, v. n. മനംപൊറുക്ക, സന്തോ
ഷിക്ക.

Broom, s. ചൂൽ, മാച്ചിൽ.

Broth, s. ചാറു, കുഴമ്പു.

Brother, s. സഹോദരൻ, ഭ്രാതാവു, ആ
ങ്ങള.

Brotherhood, s. സഹോദരത്വം.

Brotherly, ad. സഹോദരപ്രിയമായി.

Brought, part. pass. of to bring, കൊ
ണ്ടുവന്ന.

Brow, s. പുരികം, നെറ്റി, ഒരം.

Brown, a. തവിട്ടുനിറമുള്ള.

Brown, s. പിംഗലവൎണ്ണം, തവിട്ടുനിറം.

Brownness, s. see the preceding.

Brownstudy, s. അതിദ്ധ്യാനം, അതിവി
ചാരം.

Bruise, v. a. ചതെക്ക, ഞെരിക്ക, ഭ
ഞ്ജിക്ക.

[ 34 ]
Bruise, s. ചതവു, ഞെരിവു, മുറിവു.

Bruising, s. ചതച്ചൽ, ഞെരിച്ചൽ.

Bruit, s. ശ്രുതി, കേൾവി, ഉരമ്പൽ.

Bruit, v. a. ശ്രുതിപ്പെടുത്തുക, കേൾവി
പ്പെടുത്തുക.

Brunt, s. കമ്പം, കമ്പനം, അടി, വിഘ്നം.

Brush s. കുഞ്ചം, കൈയ്യേറ്റം.

Brush, v. a. കുഞ്ചംകൊണ്ടു തുടെക്ക.

Brush, v. n. ബദ്ധപ്പെടുക, ഓടിപ്പോക.

Brushwood, s. കുറ്റിക്കാടു, ചുള്ളിക്കാടു.

Brustle, v. n. കിറുകിറുക്ക, പൊരിയുക.

Brutal, a. മൃഗസ്വഭാവികം, ക്രൂരം.

Brutality, s. മൃഗസ്വഭാവം, ക്രൂരത.

Brutalize, v. a. & n. മൃഗപ്രായമാക്ക,
മൃഗസ്വഭാവമാക.

Brutally, ad. മൃഗപ്രായമായി, ക്രൂരമായി.

Brute, s. മൃഗം, ജന്തു, ക്രൂ
രൻ.

Brutish, a. മൃഗസ്വഭാവികം, ക്രൂരം.

Brutishness, s. മൃഗസ്വഭാവം, ക്രൂരത.

Bryony, s. കൊവു, കൊവൽ.

Bubble, s. നീൎപ്പോള, കുമള, കബളം.

Bubble, v. n. കുമളെക്ക, തിളെക്ക, പൊ
ങ്ങുക.

Bubble, v. a. കബളിപ്പിക്ക, വഞ്ചിക്ക.

Bubbler, s. കബളക്കാരൻ, വഞ്ചകൻ.

Bubo, s. കഴല, ഒടിക്കുരു.

Buck, s. കല, കലമാൻ, ആൺമുയൽ.

Buck, v. a. തുണി പുഴങ്ങുക, അലക്ക.

Bucket, s. ഏത്തക്കൊട്ട, ഏത്തമരവി.

Buckle, s. പൂട്ട്, കുടുക്കു.

Buckle, v. a. പൂട്ടുക, കുടുക്കിടുക.

Buckle, v. n. വളയുക, വണങ്ങുക.
To buckle with, പടകൂടുക.

Buckler, s. പരിശ, പലിശ, ഖേടം.

Buckler, v. a. താങ്ങുക, തടുക്ക.

Buckthorn, s. കാരമുൾവൃക്ഷം.

Bud, s, മൊട്ട, കുരുന്നു, കൂമ്പു, തളിർ.

Bud, v. n. മുളെക്ക, തളിൎക്ക.

Budge, v. a. ഒട്ടിച്ചുചേൎക്ക, കുത്തിവെക്ക.

Budge, v. n. നീങ്ങുക, മാറുക.

Budget, s. സഞ്ചി, ഉറുപ്പു, സംഗ്രഹം.

Buffalo, s. പോത്തു, എരുമ, കന്ന്.

Buffet, v. a. ഇടിക്ക, കുത്തുക, കിഴുക്ക.

Buffet, s. കിഴക്കു, കുത്തു.

Buffoonery, s. ഗോഷ്ടി, ഹാസ്യം, പോ
രാട്ടം.

Bug, s. മൂട്ട, മക്കുണം.

Bugbear, s. ആവേശം, കള്ളപ്പേടി.

Buggy, a. മൂട്ട നിറഞ്ഞ.

Bugle, s. ഊതുന്ന കൊമ്പു, കുഴൽ, ശംഖു.

Build, v. a. പണിയുക, കെട്ടുക, തീൎക്ക.

Build, v. n. ആശ്രയിക്ക, ശരണപ്പെടുക.

Builder, s. പണിയുന്നവൻ, ശില്പാശാരി,
ശില്പി.

Building, s. വീടു, ഭവനം, പുര, കെട്ടു.

Bulb, s. കിഴങ്ങ, ഉണ്ട.

Bulk, s. വലിപ്പം, വണ്ണം, തടി, പരി
മാണം.

Bulkiness, s. സ്ഥൂലത, പൊക്കം, ഭാരം.

Bulky, a. തടിച്ച, വലിയ, സ്ഥൂലിച്ച.

Bull, s, മൂരി, എരുതു, കാള, വൃഷം.

Bullet, s. വെടിയുണ്ട, ഉണ്ട.

Bullion, s. കട്ടി, പൊൻകട്ടി, വെള്ളിക്കട്ടി.

Bullition, s. തിളെപ്പു, വേവു.

Bullock, s. കാള, മൂരി, എരുതു.

Bully, s. ശണ്ഠക്കാരൻ, തൎക്കക്കാരൻ.

Bully, v. a. വമ്പുപറക, ഭയപ്പെടുത്തുക.

Bulrush, s. വെഴം, ഞാങ്ങണ, തഴകൈത.

Bulwark, s. കൊത്തളം, വാട, ഉറപ്പു.

Bump, s. വീക്കം, തിണൎപ്പു, അടി.

Bump, v. a. ഉറക്കെ ശബ്ദിക്ക, മുഴങ്ങുക.

Bumpkin, s. ആചാരമില്ലാത്തവൻ.

Bunch, s. കൂൻ, മുഴ, മുഴന്തു, കമ്പു, കുല.

Bunchy, a. കൂനുള്ള, മുഴന്തുള്ള.

[ 35 ]
Bundle, s. ചുമടു, കെട്ടു, മാറാപ്പു, ചിപ്പം.

Bundle, v. a. കെട്ടുകെട്ടുക, കെട്ടുക.

Bung, v. a. അടെക്ക, അടെപ്പിടുക.

Bungle, v. a. ഭടവേല ചെയ്ക.

Bungle, v. n. നിൎമ്മൎയ്യാദം കാണിക്ക.

Bunn, s. ഉണ്ണിയപ്പം, ശൎക്കരയപ്പം.

Bunt, s. തള്ളൽ, വീങ്ങൽ.

Buoyancy, s. പൊങ്ങൽ, പൊന്തൽ, ഉ
ന്മേഷം.

Burden, s. ചുമടു, ഭാരം, ഭാണ്ഡം, കെട്ടു.

Burden, v. a. ഏറ്റുക, ചുമത്തുക.

Burdener, s. ഞെരുക്കക്കാരൻ, ചുമത്തു
ന്നവൻ.

Burdensome, a. ഭാരമുള്ള, സങ്കടമുള്ള.

Burgess, s. പട്ടണക്കാരൻ, പൌരൻ.

Burgh, s. ഉപഗ്രാമം, ഉപനഗരം.

Burglar, s. കുത്തിക്കവൎച്ചക്കാരൻ.

Burglary, s. കുത്തികവൎച്ച.

Burial, s. ശവസംസ്കാരം, ശവമടക്കുക.

Burial-ground, s. ശ്മശാനഭൂമി.

Burial-place, s. ശ്മശാനസ്ഥലം.

Burlesque, s. പരിഹാസം.

Burlesque, v. a. പരിഹസിക്ക.

Burliness, s. സ്ഥൂലിപ്പു, ചീൎപ്പു, വീൎപ്പു.

Burn, v. a. കുത്തിക്ക, എരിക്ക, ചുടുക,
ദഹിപ്പിക്ക.

Burn, v. n. കാളുക, കത്തുക, ദഹിക്ക,
വെവുക.

Burn, s. തീപ്പുണ്ണു, തീപ്പൊള്ള.

Burner, s. കത്തിക്കുന്നവൻ.

Burning, s. ചൂടു, എരിച്ചൽ, കത്തൽ.

Burning-glass, s. സൂൎയ്യകാന്തച്ചില്ല.

Burnish, v. a. മിനുക്ക, മിനുസം വരു
ത്തുക.

Burnisher, s. മിനുക്കുന്നവൻ.

Burr, s. കാതിൻറ തട്ടു.

Burrow, s. ഉപഗാമം, ഉപനഗരം.

Burrow, v. a. തുരക്ക, തുരങ്കമുണ്ടാക്ക.

Burse, s. വ്യാപാരികൾ കൂടുന്ന ഗൃഹം.

Burst, v. n. പൊട്ടുക, തുറന്നുപോക.

Burst, v. a. പൊട്ടിക്ക, ഉടെക്ക, വിള്ളിക്ക.

Burst, s. പൊട്ടൽ, ഉടച്ചൽ, ഉടവു.

Bursting, s. പൊട്ടൽ, വിള്ളൽ.

Burthen, s. ചുമടു, ഭാരം.

Bury, v. a. ശവം അടക്ക, കുഴിച്ചിടുക.

Bush, s. ചെടി, പടൎപ്പ, കൊമ്പു.

Bushel, s. എട്ടാഢകപ്പറ.

Bushy, a. കൊമ്പുള്ള, തഴപ്പുള്ള.

Busily, ad. ഉത്സാഹമായി, ചുറുക്കായി.

Business, s. തൊഴിൽ, വേല, ക്രിയ.

Buss, s. ചുംബനം, മുത്ത്.

Buss, v. a. ചുംബിക്ക.

Bust, s. മാറുവരെയുള്ള മനുഷ്യരൂപം.

Bustle, v. n. ഇരയുക, ബദ്ധപ്പെടുക.

Bustle, s. ബദ്ധപ്പാടു, കലഹം, ഇരച്ചൽ.

Bustle, s. ഉത്സാഹി, ശ്രമക്കാരൻ.

Busy, a. ഉത്സാഹമുള്ള, ചുറുക്കുള്ള.

Busy, v. a. & n. വേലക്കാക്കുക, വേല
യിൽ ഇരിക്ക.

Busybody, s. വേണ്ടാത്തതിനെ ചെയ്യുന്ന
വൻ.

But, conj. എന്നാൽ, എങ്കിലും, മാത്രം.

But, s. അതൃത്തി, അതിർ, ഒരം.

Butcher, s. അറുക്കുന്നവൻ.

Butcher, v. a. അറുത്തുകൊല്ലുക.

Butchery, s. അറുകുല, വധം, കുലസ്ഥലം.

Butler, s. കലവറക്കാരൻ.

Butt, s. ലാക്ക്, ലക്ഷ്യം, പരിഹാസ്യം, ഇടി.

Butt, s. വഞ്ചി, പീപ്പ, കുറ്റി.

Butt, v. a. മുട്ടുക, ഇടിക്ക, പായുക.

Butter, s. വെണ്ണനൈ.

Butter, v. a. വെണ്ണ പിരട്ടുക, വെണ്ണയി
ടുക.

Butterfly, s. പാപ്പാത്തി, പാറ്റ.

[ 36 ]
Buttermilk, s. മോർ.

Buttertooth, s. വലിയ മുൻപല്ലു.

Buttock, s. പൃഷ്ഠം, ചന്തി, കുണ്ടി, ആ
സനം.

Button, s. കുടുക്കു, പൂവിന്റെ മൊട്ട്.

Buttonhole, s. കുത, കുഴ.

Buttress, s. മുട്ടു, ഊന്നു, ഊന്നുകാൽ.

Buttress, v. a. മുട്ടിടുക, ഊന്നിടുക.

Buxomness, s. ചുറുക്കു, ഉല്ലാസം.

Buy, v. a. കൊള്ളുക, മേടിക്ക, വാങ്ങുക.

Buyer, s. വാങ്ങുന്നവൻ, ക്രായകൻ.

Buzz, v. n. മൂളുക, മന്ത്രിക്ക, കുശുകുശുക്ക.

Buzzing, s. മൂളൽ, മന്ത്രം, പിറുപിറുപ്പു.

By, prep. ആൽ, ഇൽ, കൊണ്ടു, അരികെ.

By, ad. അടുക്കെ, സമീപത്തു, വഴിയായി.

By-and-by, ad. പിന്നെ, ക്രമത്താലെ.

Byname, s. പരിഹാസപ്പേർ.

Bypath, s. ഊടുവഴി.

Byword, s. പഴഞ്ചാൽ, പരിഹാസ
വാക്കു.

C

Cab, s. മുന്നാഴിതാപ്പു.

Cabal, s. രഹസ്യമുള്ള കൂട്ടുകെട്ടു, ദുഷ്ക്രൂറ.

Cabin, s. ചെറുമുറി, കപ്പലിൽ ഒരു മുറി.

Cabinet, s. ചെറിയ അറ, അന്തർഗൃഹം.

Cabinet-council, s. രഹസ്യമുള്ള ആലോ
ചനസഭ.

Cable, s. നങ്കൂരക്കയർ, വടം.

Cackle, v.n. പനട്ടുക, കൊക്കുക, ചിരിക്ക.

Cackle, s. പനട്ടൽ, കൊക്കു, വിടുവാക്കു.

Cackler, s. പനട്ടുന്ന കോഴി, വിടുവായൻ.

Cadence, s. വീഴ്ച, താഴ്ച, പതനം.

Cadent, a. വീഴുന്ന, താഴുന്ന.

Cadet, s. ആയുധാഭ്യാസം ശീലിക്കുന്നവ
ൻ, അനുജൻ.

Cadi, s. അറവികളുടെ ഒരു ന്യായാധി
പതി.

Cage, s. പക്ഷിക്കൂടു, കൂടു, പഞ്ജരം, കാ
വലറ.

Caisson, s. വെടിമരുന്നുപെട്ടി.

Caitiff, s. നീചൻ, ചണ്ഡാലൻ.

Cajole, v. a. മുഖസ്തുതിപറക, പ്രശംസിക്ക.

Cajoler, s. മുഖസ്തുതിക്കാരൻ, പ്രശംസ
ക്കാരൻ.

Cake, s. ദോശ, അട, മധുര അപ്പം.

Calamine, s. തുത്തം, തുത്തു.

Calamity, s. ആപത്തു, വിപത്തി, നി
ൎഭാഗ്യം.

Calamus, s. വയമ്പു. വച.

Calcination, s. ഭസ്മീകരണം, നീറ്റൽ.

Calcine, v. n. ഭസ്മീകരിക്ക, നീറ്റുക.

Calcine, v. n. ഭസ്മമാക, നീറുക.

Calculate, v. a. ഗണിക്ക, കണക്കുകൂട്ടുക.

Calculation, s. ഗണിതം, കണക്ക്.

Calculator, s. ഗണിതക്കാരൻ, കണക്കൻ.

Caldron, s. ഉരുളി, കുട്ടകം, കിടാരം.

Calefy, v. n. കായുക, ചൂടുപിടിക്ക.

Calendar, s. പഞ്ചാംഗം.

Calends, s. pl. മാസങ്ങളുടെ ഒന്നാം തി
യ്യതികൾ.

Calf, s. കന്നുകുട്ടി, കിട്ടാവു.

Calico, s. തുണി, വെള്ളശ്ശീല.

Calid, a. ചൂടുള്ള എരിച്ചലുള്ള.

Calidity, s. ചൂടു, അനല്ച.

Caligation, s. ഇരുട്ടു, ഇരുൾ, മൂടൽ.

Call, v. a. വിളിക്ക, ക്ഷണിക്ക, പേരി
ടുക, നോക്കി വിളിക്ക, അപേക്ഷിക്ക.

[ 37 ]
To call away, വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോക.

To call back, തിരികെ വിളിക്ക.
To call for, ചോദിക്ക.
To call to mind, ഓൎക്ക.
To call out, നിലവിളിക്ക.
To call out, പോൎക്കു ക്ഷണിക്ക.
To call in question, സംശയിക്ക.

Call, s. വിളി, ചോദ്യം, കല്പന.

Calling, s. വിളി, തൊഴിൽ, ഉദ്യോഗം.

Calm, a. അടക്കമുള്ള ശാന്തമായ.

Calm, v. a. ശാന്തതപ്പെടുത്തുക, ശമിപ്പിക്ക.

Calmer, s. ശമിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Calmly, ad. സാവധാനമായി.

Calmness, s. ശാന്തത, ശമനം, സാവ
ധാനം.

Calomel, s, രസഭസ്മം, രസകൎപ്പൂരം.

Calumniate, v. a. നുണ പറക, ഏഷ
ണി പറക.

Calumniation, s. നുണ, ദൂഷണം, കരള.

Calumniator, s. ഏഷണിക്കാരൻ, നുണ
യൻ.

Calumnious, a. ദൂഷണമുള്ള, ഏഷണി
യുള്ള.

Calumny, s. ദൂഷണം, നുണ, ഏഷണി.

Calx, s. ഭസ്മം.

Came, pret. of to come, വന്നു.

Camel, s. ഒട്ടകം.

Camp, s. പാളയം, പട്ടാള സഞ്ചയം.

Camp, v. a. പാളയമിറങ്ങുക.

Campaign, s. സമഭൂമി, യുദ്ധപ്രയാണം.

Camphor, s. കൎപ്പൂരം.

Can, s. തകരപാത്രം, പാനപാത്രം.

Can, v. n. കഴിയുക, കൂടുക, പാങ്ങാക.

Canal, s. തൊടു, ചാൽ.

Cancel, v. a. കിറുക്ക, കുത്തുക, തള്ളുക.

Cancellation, s. തള്ളൽ, കിഴിവു.

Cancer, s. ഞണ്ട്, കൎക്കിടകം രാശി, അ
ൎബുദം.

Candid, a. നേരുള്ള, കപടമില്ലാത്ത.

Candidate, s. ഉദ്യോഗകാംക്ഷകൻ.

Candidly, ad. പരമാൎത്ഥമായി.

Candidness, s. നിൎവ്യാജം, പരമാൎത്ഥം.

Candle, s. മെഴുകുതിരി, വിളക്ക.

Candlestick, s. വിളക്കുതണ്ടു.

Candour, s. നിൎമ്മലത, പരമാൎത്ഥം.

Cane, s. ചൂരൽ, വടി, പുരമ്പു, കരിമ്പു.

Cane, v. a. ചൂരൽകൊണ്ടു അടിക്ക.

Canine, a. ശ്വാസ്വാഭാവികം, നാസ്വാ
ഭാവികം.

Canister, s. ചെറിയ തകരപ്പെട്ടി.

Canker, s. പുഴു, പുഴുകുത്തു, ചൊത്തു.

Canker, v. n. പുഴുതിന്നുക, ചൊത്ത പി
ടിക്ക.

Canker, v. a. കേടു വരുത്തുക, വഷളാക്ക.

Cankerworm, s. ചാഴി, പുഴു.

Cannibal, s. മാനുഷഭോജി.

Cannon, s. പീരങ്കിത്തോക്കു.

Cannonade, v. a. പീരങ്കികൊണ്ടു വെടി
വെക്ക.

Cannonade, s. പീരങ്കിപ്പട.

Cannonier, s. പീരങ്കിക്കാരൻ.

Canoe, s. വള്ളം.

Canon, s. പ്രമാണം, പ്രമാണമായ വേദ
പുസ്തകം.

Canonist, s. ന്യായപ്രമാണകൎത്താവു.

Canopy, s, മേല്ക്കെട്ടി, വിതാനം.

Cant, s. ഭടഭാഷ, കള്ളഭാഷ.

Cantation, s. പാട്ടു പാടുക.

Canter, s. കുതിര ഓട്ടം, മായക്കാരൻ.

Canter, v. n. കുതിര ഓടുക.

Canticle, s. പാട്ടു.

Cantle, s. നുറുക്കു, കഷണം, കണ്ടം.

Canto, s. പാട്ടു, കാവ്യം, കാണ്ഡം.

Canton, s. നാട്ടിന്റെ ഒരു അംശം.

Cantonment, s. സൈന്യപുരി.

[ 38 ]

Canvass, s. രട്ടശീല, കാശിരട്ട, തിരക്ക.

Canvass, v. a. ശോധന ചെയ്ക.

Canvass, v. n. യാചിക്ക.

Cap, s. തൊപ്പി, ശിരസ്ത്രം, മൂടി.

Capability, s. പ്രാപ്തി, സാമൎത്ഥ്യം.

Capable, a. പ്രാപ്തിയുള്ള, സാമൎത്ഥ്യമുള്ള.

Capacious, a. വിസ്താരമുള്ള, വലിയ.

Capaciousness, s. വിസ്തീർണ്ണത, വിശാലത.

Capacitate, v. a. സാമൎത്ഥ്യമാക്ക, പ്രാപ്തി
യാക്ക.

Capacity, s. പ്രാപ്തി, ശേഷി, ത്രാണി.

Cape, s. മുനമ്പു.

Caper, s. ചാട്ടം, തുള്ളൽ, കുതിപ്പു, ആട്ടം.

Caper, v. n. ചാടുക, തുള്ളുക, ആടുക.

Capital, a. തലയായ, പ്രധാനമുള്ള, വ
ലിയ.

Capital, a. പ്രധാനനഗരം മുതൽപണം.

Capitally, ad. പ്രധാനമായി, വിശേഷ
മായി.

Capitation, s. തല എണ്ണം.

Capitulate, v. a. ഉടമ്പടി ചെയ്ക.

Capitulation, s. ഉടമ്പടിച്ചട്ടം.

Caprice, s, വ്യാമോഹം, മനോരാജ്യം,
ഊഹം.

Capricorn, s. മകരരാശി.

Captain, s. പടത്തലവൻ, കപ്പൽതലവൻ.

Caption, s. ആൾ പിടിത്തം, മുട്ടുമറിപ്പു.

Captious, c. ദുസ്തൎക്കശീലമുള്ള.

Captiousness, s. ദുസ്തൎക്കശീലം, ദുശ്ശീലം.

Captivate, v. a. ചിറ പിടിക്ക, വശീക
രിക്ക.

Captivation, s. അടിമപ്പാടു, മോഹനം.

Captive, s. തടവുകാരൻ, അടിമ, മോഹി
തൻ.

Captivity, s. അടിമപ്പാടു, ദാസ്യം.

Captor, s. പിടിക്കാരൻ.

Capture, s. പിടിത്തം, കൊള്ള.

Car, s. ചാടു, വണ്ടി, തേർ.

Carabine, s. ഒരു വക തോക്കു.

Caravan, s. യാത്ര പോകുന്ന വ്യാപാരി
കൂട്ടം, ഒരു വലിയ വണ്ടി.

Caravansary, s. വഴിയമ്പലം.

Carbuncle, s. മാണിക്കകല്ലു, ഉണിലു.

Carcass, s. ഉടൽ, ശവം, വിടക്കു, ചമ്പു.

Card, v. a. ആട്ടിൻരോമം ചിക്കുക.

Card, s. ചെറിയ കടലാസ്സു.

Cardamom, s. ഏലം, ഏലത്തരി.

Cardinal, s. പ്രധാനമുള്ള, ശ്രേഷ്ഠം.

Cardinal, s. രാമസഭയിൽ ഒരു മേധാവി,
The cardinal points, നാലുദിക്കു = കിഴ
ക്കു, പടിഞ്ഞാറു, തെക്കു, വടക്കു.

Care, s. ക്ലേശം, ആധി, വിചാരം, സൂക്ഷ്മം.

Care, v. a. ക്ലേശിക്ക, സൂക്ഷിക്ക.

Career, s. ഓട്ടം, കാലഗതി, പാച്ചൽ.

Careful, a. ജാഗ്രതയുള്ള, സൂക്ഷമുള്ള.

Carefully, ad. ജാഗ്രതയോടെ, സൂക്ഷ
മായി.

Carefulness, s. ജാഗ്രത, സൂക്ഷ്മം, ചരതം.

Careless, a. അജാഗ്രതയുള്ള, ഉദാസീന
മുള്ള.

Carelessly, ad. അജാഗ്രതയോടെ.

Carelessness, s. അജാഗ്രത, സൂക്ഷ്മക്കു
റവു.

Caress, s. ലാളനം, താലോലം, കൊഞ്ചൽ.

Caress, v. a. ലാളിക്ക, താലോലിക്ക, കൊ
ഞ്ചിക്ക.

Caressed, a. ലാളിതം, താലോലിച്ച.

Cargo, s. കപ്പൽചരക്കു, ചരക്കു.

Caricature, s. വിരൂപത, വൈരൂപ്യം.

Caries, s. ചൊത്ത, ചൊള്ള, നുലച്ചൽ.

Cark, s. വിചാരം, ആകുലം, ജാഗ്രത.

Cark, v. n. വിചാരിക്ക, ആകുലപ്പെടുക.

Carman, s. വണ്ടിക്കാരൻ, തേരാളി.

Calmine, s. കടും ചുവപ്പു.

[ 39 ]
Carnage, s. സംഹാരം, നാശം, ഹിംസ.

Carnal, a. ജഡസംബന്ധമുള്ള.

Carnality, s, മാംസേച്ഛ, കാമുകത്വം.

Carnally, ad. മാംസേച്ഛയോടെ.

Camelion, s. ഒരു വക രത്നക്കല്ലു.

Carnosity, s. മാംസളതചം, ദശപ്പു.

Carol, s. സന്തോഷപ്പാട്ടു, ജ്ഞാനകീ
ൎത്തനം.

Carol, v. a. സ്തുതിക്ക, പുകഴ്ത്തുക, പാടുക.

Carp, v. n. നിൎഭത്സിക്ക, ആക്ഷേപിക്ക.

Carpenter, s. തച്ചൻ, ആശാരി.

Carpentry, s. തച്ചുപണി, ആശാരിത്തൊ
ഴിൽ.

Carpet, s. ചൌക്കാളം, പരവിധാനി.

Carpet, v. a. ചൌക്കാളമിടുക.

Carriage, s. വാഹനം, വണ്ടി, രഥം, ന
ടപ്പു.

Carrier, s. ചുമട്ടാൾ, വാഹകൻ.

Carrot, s. ഒരു വക കിഴങ്ങു.

Carry, v. a. ചുമക്ക, വഹിക്ക, കടത്തുക,
കൊണ്ടുപോക, പിടിക്ക, ജയിൽ, സ
ഹിക്ക.

Carrytale, s. ഏഷണിക്കാരൻ.

Cart, s. ചാടു, ചുമട്ടുവണ്ടി.

Carte-blanche, s. വെറും കടലാസ്സു.

Carthorse, s. വണ്ടിക്കുതിര.

Cartilage, s. ഞരമ്പു.

Cartload, s. വണ്ടിചുമടു.

Cartrope, s. വണ്ടിക്കയറു, വടം.

Cartway, s. വണ്ടിവഴി.

Cartridge, s. വെടിമരുന്നുചുരുൾ, തോട്ടാ.

Cartridge-box, s. തോട്ടാപ്പെട്ടി.

Carve, v. a. ചിത്രംകൊത്തുക, വിളമ്പിക്ക.

Carver, s. ചിത്രംകൊത്തുന്നവൻ.

Carving, s. കൊത്തുവേല, കൊത്തിയ
രൂപം.

Cascade, s. വെള്ളച്ചാട്ടം, നീൎവീഴ്ച.

Case, s. കൂടു, ഉറ, പെട്ടി, വീട്ടിന്റെ പുറ
ഭാഗം.

Caseknife, s. മേശക്കത്തി, വലിയ കറി
ക്കത്തി.

Case, s, അവസ്ഥ, വസ്തുത, സംഗതി, വി
ഭക്തി.

Case, v. a. ഉറയിലിടുക, മൂടുക.

Casement, s. തുറക്കുന്ന കിളിവാതിൽ.

Casern, s. കാവൽമുറി.

Cash, s. കാശ്, പണം, റൊക്കം, മുതൽ.

Cash-book, s. പണം വക കണക്കുപു
സ്തകം.

Cashier, v. a. തള്ളിക്കളക, ഒഴിവാക്ക.

Cask, s. പീപ്പ.

Casket, s. ചെപ്പു, അളുക്ക്, ആഭരണ
പ്പെട്ടി.

Cassada, s. വെലിക്കിഴങ്ങു.

Cassia, s. എലവംഗം.

Cast, v. a. എറിയുക, ചാടിക്കളക, ഇട്ടു
കളക.

Cast, v. n. യന്ത്രിക്ക, ആകൃതിപ്പെടുക,
കോടുക.

Cast, s. എറിച്ചൽ, കണ്ണോട്ടം, ആകൃതി.

Castaway, s. ഉപേക്ഷിതൻ.

Caste, s. ജാതി.

Castigate, v. a. ശിക്ഷിക്ക, ദണ്ഡിപ്പിക്ക.

Castigation, s. ശിക്ഷ, ദണ്ഡനം, അടി.

Casting, s. അലമ്പലുള്ള.

Castle, s, കോട്ട, കൊത്തളം.

Castor, s. നീർനായി.

Castor and pollux, s. മിഥുനം.

Castrate, v. a. ഉടെക്ക, അറുക്ക.

Casual, a. അസംഗതിയായ.

Casually, ad. അസംഗതിയായി, യദൃ
ച്ഛയാ.

Casualty, s. അസംഗതി, അകാരണം.

Cat, s. പൂച്ച, മാൎജ്ജാരകൻ.

[ 40 ]
Catacombs, s. pl. പ്രേതക്കല്ലറകൾ.

Catalogue, s. ചാൎത്തു, വരി ചാൎത്തു.

Cataract, s. നീൎവീഴ്ച, നീൎപാച്ചൽ.

Cataract, s. കണ്ണിലെ പടലം, തിമിര
രോഗം.

Catarrh, s. ജലദോഷം, ചീരാപ്പു.

Catastrophe, s. നിൎഭാഗ്യസംഗതി, ആ
പത്തു.

Catch, v. a. പിടിക്ക, അകപ്പെടുത്തുക,
കിട്ടുക.

Catch, s. പിടി, പിടിത്തം.

Catcher, s. പിടിക്കുന്നവൻ.

Catechetical, a. ചോദ്യോത്തരമുള്ള.

Catechise, v. a. ചോദിച്ചുപദേശിക്ക.

Catechism, s, ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം.

Catechist, s. ഉപദേശി, ഉപദേശകൻ.

Catechumen, s. വേദം പഠിക്കുന്നവൻ.

Category, s. തരം, ക്രമം, സ്ഥാനം, വരി.

Catenation, s. ചങ്ങല, ശൃംഖല, ബന്ധം.

Caterpillar, s. കംബിളിപ്പുഴു, പുഴു.

Cathedral, s. പ്രധാനപള്ളി.

Catholic, s. രോമമതക്കാരൻ.

Catholicism, s. രോമമതം.

Cat's eye, s. വൈഡൂൎയ്യം.

Cattle, s. കന്നുകാലികൾ, നാട്ടുമൃഗങ്ങൾ.

Caul, s, കുല്ലാ, നൈവല.

Causal, a. ഹേതുകം, കാരണമുള്ള.

Causality, s. ഹേതുത, കാരണഭൂതത്വം.

Causally, ad. ഹേതുവായി.

Causation, s. ഹേതുത്വം, കാരണം.

Causative, a. ഹേതുകരമുള്ള, കാരണമുള്ള.

Causator, s. കാരണ ഭൂതൻ.

Cause, s, കാരണം, ഹേതു, നിമിത്തം, സം
ഗതി, മൂലം, ന്യായം, നിൎബന്ധം.

Cause, v. a. ആക്ക, സംഗതി വരുത്തുക.

Causeless, a. അസംഗതിയുള്ള, യദൃച്ഛ
യുള്ള.

Causelessly, ad. അസംഗതിയായി.

Causer, s. കാരണൻ ഹേതുഭൂതൻ.

Causeway, s. ചിറ, വരമ്പു, ഊടുവഴി.

Caustic, s. കാരം, ക്ഷാരം.

Cautel, s. ജാഗ്രത, സൂക്ഷ്മം, ഉപായം.

Cauterize, v. a. ചൂടുവെക്ക, കാച്ചുക.

Cautery, s. ചുട്ടിരിമ്പു, കാരം.

Caution, s. ജാഗ്രത, സൂക്ഷ്മം, സൂചനം.

Caution, v. a. ഓൎമ്മപ്പെടുത്തുക, സൂചി
പ്പിക്ക.

Cautious, a. ജാഗ്രതയുള്ള, സൂക്ഷ്മമുള്ള.

Cautiously, ad. ജാഗ്രതയോടെ.

Cautiousness, s. ജാഗ്രത, സൂക്ഷ്മം, ജാഗ
രണം.

Cavalier, s. കുതിരച്ചേകവൻ, പ്രഭു.

Cavalry, s. കുതിരപ്പട, കുതിരപ്പട്ടാളം.

Cave, s. ഗുഹ, ഗഹ്വരം.

Cavern, s. ഗുഹ, ഗഹ്വരം.

Caverned, a. ഗുഹയുള്ള.

Cavil, v. n. തൎക്കിക്ക, വാദിക്ക, കലഹിക്ക.

Cavil, s. തൎക്കം, വിവാദം, കലഹം.

Caviller, s. തൎക്കക്കാരൻ, ശണ്ഠക്കാരൻ.

Cavillous, a. ദുസ്തൎക്കമുള്ള.

Cavity, s. ഗുഹ, പൊള്ള, കുഴി, കോടരം.

Caw, v. n. കാക്കപോലെ കരക.

Cease, v. n. വിടുക, ഒഴിയുക, കഴിയുക,
തീരുക, ഇല്ലാതാക, അടങ്ങുക.

Ceaseless, s. ഇടവിടാതുള്ള, മാറാത്ത.

Ceasing, s. ഒഴിവു, നിൎത്തൽ, തീൎച്ച.

Cedar, s. കാരകിൽ.

Cede, v. a. വിട്ടു കൊടുക്ക, ഏല്പിക്ക, വി
ട്ടൊഴിയുക.

Ceil, v. a. മച്ചിടുക, തട്ടിടുക, മേത്തട്ടിടുക.

Ceiling, s. മച്ച്, തട്ടു, മേത്തട്ടു.

Celature, s. ചിത്രവേല, കൊത്തുപണി.

Celebrate, v. a. പ്രശംസിക്ക, കൊണ്ടാടു
ക, പുകഴ്ത്തുക, കീൎത്തിക്ക, ആചരിക്ക.

[ 41 ]
Celebration, s. ആചാരണം, കൊണ്ടാട്ടം,
പുകഴ്ച, പ്രശംസ, സ്തുതി.

Celebrious, a. കീൎത്തിയുള്ള, ശ്രുതിയുള്ള,
ചൊൽകൊണ്ട, പ്രമാണപ്പെട്ട.

Celebrity, s. കീൎത്തി, ശ്രുതി, വിഖ്യാതി.

Celerity, a. വേഗത, ശീഘ്രത, ബദ്ധപ്പാടു.

Celestial, a. സ്വൎഗ്ഗീയം, പരമദിവ്യം.

Celibacy, s. ബ്രഹ്മചൎയ്യം.

Cell, s. ഗുഹ, ചെറുമുറി, അറ.

Cellar, s. നിലവറ.

Cement, s. ഇഴക്കം, കുമ്മായം, ബന്ധം.

Cement, v. a. ഇഴുക്ക, വിളക്ക, പറ്റിക്ക.

Cement, v. a. പറ്റുക, ചേരുക, കൂടുക.

Cementation, s. വിളക്കം, പറ്റ.

Cemetery, s. ശ്മശാനം, ചുടലക്കളം.

Censer, s. ധൂപകലശം, ധൂപ്പക്കുറ്റി.

Censor, s. ശാസ്താവു.

Censorious, a. കുറ്റം വിധിക്കുന്ന, ശാ
സിക്കുന്ന.

Censoriousness, s. കുറ്റപ്പാട, ശാസന.

Censorship, s. ശാസ്താവു സ്ഥാനം.

Censurable, a. ശാസ്യമുള്ള, കുറ്റമുള്ള.

Censure, v. a. ആക്ഷേപിക്ക, ശാസിക്ക.

Censurer, s. കുറ്റം വിധിക്കുന്നവൻ, ശാ
സ്താവു.

Cent, s. നൂറു, ശതം.

Centenary, s. നൂറു, നൂറടക്കം.

Centennial, a. നൂറാണ്ടുള്ള.

Centesimal, a. നൂറാം.

Centipede, s. ചേരട്ട, തൊട്ടാരൊട്ടി.

Central, a. മദ്ധ്യെയുള്ള കേന്ദ്രമുള്ള.

Centrally, ad. മദ്ധ്യെ, നടുവെ, കേന്ദ്ര
ത്തോടെ.

Centre, s. മദ്ധ്യം, നടുവു, കേന്ദ്രം.

Centre, v. a. നടുവിലാക്ക, മദ്ധ്യത്തിലാക്ക.

Centre, v. n. തങ്ങുക, ഊന്നുക, നടുവി
ലിരിക്ക.

Centric, a. നടുവിലുള്ള, കേന്ദ്രമായ.

Centrical, a. മദ്ധ്യെയുള്ള, കേന്ദ്രത്തിലുള്ള.

Centrifugal, a. മദ്ധ്യം വിട്ടു മാറുന്ന.

Centry, s. കാവല്ക്കാരൻ.

Centurion, s. ശതാധിപൻ.

Century, s. നൂറാണ്ടു.

Cere, v. a. മെഴുക പൂശുക, മെഴുകിടുക.

Cerecloth, s. മെഴുകശീല.

Ceremonial, a. കൎമ്മസംബന്ധമുള്ള, ആ
ചാരമുള്ള.

Ceremonial, s. കൎമ്മം, ആചാരമുറ.

Ceremonious, a. കൎമ്മസംബന്ധമുള്ള, ഉ
പചാരമുള്ള.

Ceremony, s. കൎമ്മം, ആചാരം, അനു
ഷ്ടാനം.

Certain, a. കേവലം, നിശ്ചയം, നിജം,
നൂനം.

Certainly, ad. നിശ്ചയമായി, സത്യമായി,
നിസ്സംശയം.

Certainty, s. സത്യം, നിശ്ചയം, തിട്ടം.

Certificate, s. സാക്ഷികടലാസ്സും രേഖാ
സാക്ഷി.

Certify, v. a. സാക്ഷിപ്പെടുത്തുക, നിശ്ച
യപ്പെടുത്തുക.

Certitude, s. നിശ്ചയം, വേസ്ഥ, അസം
ശയം.

Ceruse, s. വെള്ളീയം, ഈയ്യഭസ്മം.

Cess, s. ഇറവരി, കരം, രാജഭോഗം.

Cess, v. a. കരംപതിക്ക.

Cessation, s. നിൎത്തൽ, ഒഴിച്ചൽ, ഒഴിവു.

Cessible, a. ഇടകൊടുക്കുന്ന, വിട്ടൊ
ഴിയുന്ന.

Cession, s. ഒഴിച്ചൽ, പിന്മാറ്റം.

Cessment, s. കരം, വരി, നികുതി.

Chafe, v. a. തടവുക, കോപിപ്പിക്ക, ചീ
റിക്ക.

Chafe, v. n. ചീറുക, തേയുക, ഗന്ധിക്ക.

[ 42 ]
Chafe, s. കോപാഗ്നി, ചീറൽ, ഗന്ധം.

Chafer, s. ചീവിട.

Chaff, s. പതിർ, ഉമി.

Chaffer, v. n. കച്ചവടം ചെയ്ക, വ്യാപാ
രം ചെയ്ക.

Chafferer, s. കച്ചവടക്കാരൻ, വ്യാപാരി.

Chaffless, a. പതിരില്ലാത്ത.

Chaffy, s. പതിരുള്ള.

Chafingdish, s. തീച്ചട്ടി, തീക്കലം.

Chagrin, s. ദുൎഗ്ഗുണം, വ്യസനം, ദുഃഖം.

Chagrin, v. a. ഉപദ്രവിക്ക, വ്യസനപ്പെ
ടുത്തുക.

Chain, s. ചങ്ങല, വിലങ്ങ, ശൃംഖല, മാല.

Chain, v. a. ചങ്ങലയിടുക, ബന്ധിക്ക,
പിണെക്ക.

Chainwork, s. ചങ്ങലപ്പണി, തുടൽ
പണി.

Chair, s. നാല്ക്കാലി, പീഠം, ചീനപീഠം,
കസേല.

Chairman, s. സഭാപ്രമാണി, അഗ്രസ്ഥൻ.

Chaise, s. കുതിരവണ്ടി.

Chalice, s. പാനപാത്രം.

Chalk, s. ശീമച്ചുണ്ണാമ്പു, ചേടിമണ്ണു.

Chalk-pit, s. വെള്ളമണ്ണുവെട്ടുന്ന കുഴി.

Challenge, v. a. പോൎക്കുവിളിക്ക, വിവാ
ദിക്ക.

Challenge, s. വീരവാദം, പോൎക്കുവിളി,
വിസമ്മതം.

Chamber, s. മാളികമുറി, അറ.

Chamberlain, s. പള്ളിയറക്കാരൻ.

Chamelion, s. ഓന്ത.

Champ, v. a. ചവെക്ക, ചപ്പിത്തിന്നുക.

Champaign, s. പടനിലം, സമഭൂമി.

Champion, s. യോദ്ധാവു, പരാക്രമശാ
ലി, വീരൻ, മല്ലൻ.

Chance, s. ഗതി, ഭാഗ്യം, സംഗതി, തഞ്ചം.

Chance, v. n. സംഭവിക്ക, തഞ്ചമാക.

Chancellor, s. ന്യായാധിപതിശ്രേഷ്ഠൻ.

Chancery, s. പ്രധാന ന്യായസ്ഥലം.

Chancre, s. ഉഷപ്പുണ്ണു, പിത്തപ്പുണ്ണു
വ്രണം.

Chandelier, s. വിളക്കുതണ്ടു.

Change, v. a. മാറ്റുക, മറിക്ക, ഭേദി
പ്പിക്ക.

Change, v. a. മാറുക, ഭേദിക്ക.

Change, s. മാറ്റം, ഭേദം, വ്യത്യാസം.

Changeable, a. മാറ്റമുള്ള, ഭേദ്യമായ.

Changeableness, s. മാറ്റം, മറിച്ചൽ,
ഭേദം.

Changer, s. മാറ്റുകാരൻ, ശറാപ്പു.

Channel, s. തോടു, ചാല, ഓകു, പാത്തി.

Channel, v. a. തോടുവെട്ടുക, ചാലയിടുക.

Chant, v. a. പാടുക, കീൎത്തനം ചെയ്ക.

Chanter, s. ഗായകൻ, രാഗക്കാരൻ.

Chantress, s. പാട്ടുകാരി, രാഗക്കാരി.

Chaos, s. സമ്മിശ്രരൂപം, അലങ്കോലം.

Chaotic, a. സമ്മിശ്രരൂപമുള്ള, അരൂപ്യ
മുള്ള.

Chap, v. a. & n. വിള്ളുക, വെടിയുക,
വിരിയുക,

Chap, s. വിള്ളൽ, വിടവു, വിരിച്ചൽ.

Chapel, s. പള്ളി.

Chapelry, s. പള്ളി ഇടവക.

Chapiter, s. തുണിന്റെ പോതിക.

Chaplain, s. പാതിരി.

Chaplaincy, s. പാതിരിസ്ഥാനം.

Chaplet, s. ശിരോലങ്കാരം, പൂമാല.

Chapman, s. അങ്ങാടിക്കാരൻ, പീടിക
ക്കാരൻ.

Chapter, s. അദ്ധ്യായം, പ്രകരണം.

Char, v. a. കരി ചുടുക, ഇരുന്നൽ കരിക്ക.

Character, s. സ്വഭാവം, കുറി, ലക്ഷണം,
എഴുത്തു.

Character, s. അടയാളം, അക്ഷരം, അച്ച.

[ 43 ]
Characteristic, s. അടയാളം, ചിഹ്നം,
ലക്ഷണം.

Characterize, v. a. വൎണ്ണിക്ക, വിവരിക്ക.

Characterless, a, നീചത്വമുള്ള, അസ്ഥി
ര സ്വാഭാവികം.

Charcoal, s. കരി, കരിക്കട്ട, ഇരുന്നൽ.

Charge, v. a. ഭരമേല്പിക്ക, ഏല്പിക്ക, ചുമ
ത്തുക.

Charge, s. വിചാരണ, കല്പന, ഉദ്യോഗം,
ചിലവു, അതിക്രമം, എതിൎപ്പു, ഭാരം, ചു
മടു.

Chargeable, a. ഭരമേല്പിതം, ചുമത്താ
കുന്ന.

Charger, s. താലം, തളിക, വട്ടക, പട
ക്കുതിര.

Charily, ad. ജാഗ്രതയോടെ, കഷ്ടിപ്പായി.

Chariness, s. ജാഗ്രത, സൂക്ഷ്മം, ഭയം.

Chariot, s. രഥം, തേർ, വണ്ടി, വാഹനം.

Charioteer, s. സാരഥി, തേരാളി, സൂതൻ.

Charitable, a. ധാൎമ്മികമുള്ള, ഔദാൎയ്യമുള്ള,
കൃപയുള്ള.

Charitably, ad. ധൎമ്മമായി, ഔദാൎയ്യമായി.

Charity, s. ധൎമ്മം, ഉപകാരം, ഭിക്ഷ, ദയ,
സ്നേഹം.

Chark, v. a. കരിക്ക, ഇരുന്നൽ ചുടുക.

Charlatan, s. കള്ളവൈദ്യൻ, മായകാരൻ.

Cham, s. മന്ത്രം, വശീകരം, മയക്കം, മോ
ഹനം.

Charm, v. a. ആഭിചാരം ചെയ്ക, വശീക
രിക്ക.

Charmer, s. ആഭിചാരക്കാരൻ, വശീകര
ക്കാരൻ.

Charming, a. മോഹനീയമായ, രമണീയ
മുള്ള.

Charming, s. വശീകരണം, രമ്യത, മനോ
ഹരത.

Charmingness, s. വശീകരണം, മോഹ
നം.

Chart, s. മാലുമിപ്പടം.

Charter, s. സാക്ഷിഎഴുത്തു, എഴുതിയ ഉട
മ്പടി.

Chary, a. ജാഗ്രതയുള്ള, സൂക്ഷ്മമുള്ള.

Chase, v. a. നായാടുക, വേട്ടയാടുക, ഒ
ടിക്ക.

Chase, s. നായാട്ടു, വേട്ട, മൃഗവ്യം, തേൎച്ച.

Chaser, s. നായാട്ടുകാരൻ, വേട്ടാളൻ, മൃഗ
ജീവനൻ.

Chasm, s. പിളൎപ്പു, വിള്ളൽ, വിടവു, സു
ഷിരം.

Chaste, a. പാതിവ്രത്യമുള്ള, നിൎമ്മലമുള്ള.

Chaste-tree, s, കരിനൊച്ചി.

Chasten, v. a. ശിക്ഷിക്ക, ദണ്ഡിക്ക, ന
ന്നാക്ക.

Chasteness, s. നിൎമ്മലത, ശുദ്ധി, സ്വ
ഛത.

Chastise, v. a. ശിക്ഷിക്ക, ദണ്ഡിക്ക, ന
ന്നാക്ക.

Chastisement, s. ശിക്ഷ, ദണ്ഡം, മണ്ഡ
നം.

Chastiser, s. ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Chastity, s. പാതിവ്രത്യം, സ്വഛത,
ശുദ്ധി.

Chastly, ad. നിൎമ്മലമായി, സ്വഛമായി.

Chat, v. n. വായാടുക, ജല്പിക്ക, വെറുതെ
സംസാരിക്ക.

Chat, s. വായാട്ടം, ജല്പനം, തുമ്പില്ലാത്ത
വാക്കു.

Chattel, s. തട്ടുമുട്ടു, സാധനം, കോപ്പു.

Chatter, v. n. ചിലെക്ക, വായാടുക, ജ
ല്പിക്ക.

Chatterer, s. വായാടി, വായാളി, ജല്പ
കൻ.

Chattering, s, വാക്ചാപല്യം, വായാട്ടം.

Chatwood, s, വിറക, ചുള്ളി, ചെത്തുപൂളു.

Chaw, v. n. ചവെക്ക, ചപ്പുക.

[ 44 ]
Chaw, s. മേൽവായ്, കീഴ്വായ്.

Cheap, a. സഹായമുള്ള, വില കുറഞ്ഞ.

Cheapen, v. a. വില കുറക്ക, വിലനയ
മാക്ക.

Cheapness, s. നയം, വിലസഹായം.

Cheat, v. a. വഞ്ചിക്ക, ചതിക്ക, തട്ടിക്ക.

Cheat, s. വഞ്ചന, ചതി, കബളം, കപടം.

Cheat, s. വഞ്ചകൻ, ചതിയൻ, കള്ളൻ.

Cheater, s. വഞ്ചകൻ, ഉരുട്ടൻ.

Check, v. a. നിരോധിക്ക, അടക്ക, തടുക്ക.

Check, v. a. നില്ക്ക, തമ്മിൽ മുട്ടുക, ഉൾ
പ്പെടുക.

Check, s. നിരോധം, വിരോധം, അട
ക്കാം.

Cheek, s. കവിൾ, ഗണ്ഡം, ചെകിട്ടു.

Cheek-tooth, s. അണപ്പല്ലു, ദംഷ്ട്രം.

Cheer, s. സന്തോഷം, ആഹ്ലാദം, ആ
മോദം.

Cheer, v. a. സന്തോഷിപ്പിക്ക, ആശ്വ
സിപ്പിക്ക.

Cheer, v. n. സന്തോഷിക്ക, ആശ്വസിക്ക.

Cheerful, a. സന്തോഷമുള്ള, ആമോദിതം.

Cheerfully, ad. സന്തോഷമായി, പ്രസാ
ദത്തോടെ.

Cheerfulness, s. സന്തോഷം, ആനന്ദം.

Cheerless, a. അസന്തോഷമുള്ള, അപ്ര
സാദിതം.

Cheese, s. പാൽപിട്ട.

Cheque, s. ഉണ്ടികക്കടലാസ്സു.

Cherish, v. a. പോഷിക്ക, പാലിക്ക, ര
ക്ഷിക്ക.

Cherisher, s. പോഷകൻ, പാലകൻ.

Cherishing, s. പോഷണം, പാലനം.

Cherub, s. ഖെറുബ, ദൈവദൂതൻ.

Cherup, v. n. രാഗം മൂളുക, ചിലെക്ക.

Chess, s. ചതുരംഗം, ചതുരംഗപ്പോർ.

Chessboard, s. ചതുരംഗപ്പലക.

Chessman, s. ചതുരംഗക്കരു.

Chest, s. പെട്ടി, പെട്ടകം, മാറിടം.

Chest, v. a. പെട്ടിയിലാക്ക.

Chew, v. a. & n. ചവെക്ക, ചപ്പുക, അയ
യോൎക്ക.

Chicane, s. ദുസ്തൎക്കം, ഉപായതന്ത്രം.

Chicane, v. n. കലഹിക്ക, ഉപദ്രവിക്ക.

Chicaner, s. ദുസ്തൎക്കക്കാരൻ.

Chicken, s. കോഴിക്കുഞ്ഞു, പക്ഷിക്കുഞ്ഞു.

Chicken-hearted, a. ഭയമുള്ള, ഭീരുവാ
കുന്ന.

Chickenpox, s. പിത്തവസൂരി, പൊങ്ങ
മ്പനി.

Chickling, s. കൊച്ചുകുഞ്ഞു.

Chide, v. a. നിരോധിക്ക, വിലക്ക, വി
വാദിക്ക.

Chide, v. n. കലമ്പുക, കലഹിക്ക, അല
റുക.

Chider, s. ശാസിച്ചു പറയുന്നവൻ.

Chiding, s. ശാസന, വിവാദം, നിരോധം.

Chief, a. പ്രധാനമുള്ള, ശ്രേഷ്ഠമുള്ള, വി
ശേഷമുള്ള.

Chief, s. പ്രധാനി, മുഖ്യസ്ഥൻ, ശ്രേഷ്ഠൻ,
തലവൻ.

Chiefless, a. തലവനില്ലാത്ത.

Chiefly, ad. മുഖ്യമായി, വിശേഷാൽ.

Chieftain, s. പ്രധാനി, തലവൻ, മേധാ
വി, നായകൻ.

Child, s. ശിശു, പൈതൽ, പിള്ള, കുഞ്ഞു,
കുട്ടി.

Childbearing, s. ഗൎഭധാരണം, ശിശുപ്ര
സവം.

Childbed, s. പ്രസവം.

Childbirth, s. പ്രസവം, പേറു, പ്രസൂതി.

Childhood, s. ശിശുത്വം, ബാല്യം, ബാ
ല്യാവസ്ഥ.

Childish, a. ബാല്യപ്രായമുള്ള, ബുദ്ധിക്കു
റവുള്ള.

[ 45 ]
Childless, a. സന്തതിയില്ലാത്ത, അനപ
ത്യമുള്ള.

Childlike, a. കുട്ടിത്തുല്യമുള്ള.

Chill, a. കുളിരുള്ള, ശീതമുള്ള, തണുപ്പുള്ള.

Chill, s. കുളിർ, ശീതം, തണുപ്പു, അലച്ചൽ.

Chill, v. a. കുളിൎപ്പിക്ക, ശീതമാക്ക, തണു
പ്പിക്ക.

Chilliness, s, കുളിർ, ശീതം, കുളിൎമ്മ.

Chilly, a. കുളിരുള്ള, ശീതമുള്ള, തണുപ്പുള്ള.

Chilness, s. കുളിർ, ശീതം, തണുപ്പു.

Chime, s. കിലുക്കം, കിണുക്കം, സുസ്വരം.

Chime, v. n. കിലുങ്ങുക, ചേരുക, ഇണ
ങ്ങുക.

Chime, v. a. കിലുക്ക, മണിയടിക്ക.

Chimera, s. അഭാവം, മായാമോഹം,
ഊഹം.

Chimerical, a. മായാമോഹമുള്ള.

Chimney, s. പുകക്കൂടു, പുകദ്വാരം.

Chin, s. താടി ചിബുകം.

China, s. ചീനരാജ്യം, പിഞ്ഞാണം.

Chinaman, s. ചീനക്കാരൻ.

Chinaroot, s. ചീനപ്പാവു.

Chinaware, s. പിഞ്ഞാണം.

Chine, s. തണ്ടെല്ലു.

Chink, s. വിള്ളൽ, വിരിവു, ചിലമ്പൽ.

Chink, v. a. കിലുക്ക.

Chink, v. n. കിലുങ്ങുക, ചിലമ്പുക.

Chints, s. അച്ചടിശ്ശീല.

Chip, v. a. പൂളുക, നുറുക്ക, ചെത്തുക.

Chip, s, ചെത്തുപൂളു, നുറുക്ക കഷണം.

Chipping, s. പൂളു, നുറുക്കു, കഷണം.

Chiromancy, s. കൈനോട്ടം, സാമുദ്രികം.

Chirp, s. ചിലെപ്പു, പക്ഷിനിനാദം.

Chirper, s, ചിലെക്കുന്നവൻ.

Chirping, s. ചിലെപ്പു, മൂളൽ, പക്ഷിനി
നാദം.

Chirurgeon, s. ശസ്ത്രവൈദ്യൻ.

Chirurgery, s. ശസ്ത്രവൈദ്യം, ശസ്ത്രപ്ര
യോഗം.

Chisel, s. ഉളി, ചീകുളി.

Chivalrous, a. പരാക്രമമുള്ള, വിക്രമമുള്ള.

Chivalry, s. പരാക്രമം, വിക്രമം, വീൎയ്യം.

Choice, s. തെരിഞ്ഞെടുപ്പു, ചേറുതിരിവു.

Choice, a. തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, വിശേ
ഷമുള്ള.

Choiceless, a. തെരിഞ്ഞെടുപ്പില്ലാത്ത.

Choicely, ad. കൌതുകമായി, നിശ്ചയ
മായി.

Choiceness, s. തെരിഞ്ഞെടുപ്പു, വിശേ
ഷത.

Choir, s. ഗായകസംഘം.

Choke, v. a. വീൎപ്പുമുട്ടിക്ക, മുട്ടിക്ക, വഴി
യടക്ക.

Choker, s. വീൎപ്പുമുട്ടിക്കുന്നവൻ, മുട്ടയുക്തി.

Choky, a. വീൎപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന, മുട്ടിക്കുന്ന.

Choler, s. പിത്തം, പൈത്യം, കോപം.

Choleric, a. പിത്തമുള്ള, കോപമുള്ള.

Choose, v. a. തെരിഞ്ഞെടുക്ക, വേറുതി
രിക്ക.

Chop, v. a. മാറിവാങ്ങുക, പിണങ്ങുക.

Chop, v. a. വെട്ടുക, അറയുക, മൂരുക.

Chop, v. n. ബദ്ധപ്പെടുക, ചപ്പുക.

Chop, s. ഇറച്ചിക്കഷണം, താടി, വിള്ളൽ.

Chopping, a. വലിയ, തടിച്ച, സ്ഥൂലിച്ച.

Chopping, s. വെട്ടു, കൊത്തൽ, മൂരൽ.

Chopping-knife, s. കറിക്കത്തി, ഇറച്ചി
ക്കത്തി.

Choppy, a. വിള്ളലുള്ള, വിരിച്ചലായ.

Chops, s. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ വായ്, മോന്ത.

Choral, s. ഒരു വക പാട്ടു.

Chord, s, കമ്പി, ദന്തി, വര.

Chorister, s. ഗായകൻ, രാഗക്കാരൻ.

Chorus, s. ഗായകസംഘം.

Chrism, s, തൈലം, അഭിഷേകം.

[ 46 ]
Christ, s. ക്രിസ്തൻ, അഭിഷിക്തൻ, രക്ഷി
താവു.

Christen, v. a. സ്നാനപ്പെടുത്തുക.

Christendom, s. ക്രിസ്ത്യ ജനം.

Christening, s. ജ്ഞാനസ്നാനം.

Christian, s. ക്രിസ്ത്യാനി, ക്രിസ്തുമതക്കാ
രൻ.

Christian, a. ക്രിസ്ത്യം.

Christianity, s. ക്രിസ്തമതം, ക്രിസ്തമാൎഗ്ഗം.

Christmas, s. ക്രിസ്തൻ പിറന്നനാൾ.

Chronic, a. കാലം ചെന്ന.

Chronicle, s. നാളാഗമം.

Chronicle, v. a. പുരാണവൎത്തമാനം എ
ഴുതുക.

Chronology, s. കഴിഞ്ഞകാലഗണനം.

Chronometer, s. കാലം അളക്കുന്ന സൂത്രം.

Chrysolite, s. ഗോമേദകം.

Chuck, s. പിടക്കോഴിയുടെ ശബ്ദം, സ്നേ
ഹവാക്കു.

Chuckle, v. a. വളരെ ചിരിക്ക, ലാളിക്ക,
പിടക്കോഴിപോലെ വിളിക്ക.

Chuff, s. അനാചാരക്കാരൻ, ദുരാചാരൻ.

Chuffiness, s. അനാചാരം, ദുരാചാരം.

Chump, s. മുറിക്കുറ്റി, മുറിത്തടി.

Church, s. ക്രിസ്ത്യസഭ, പള്ളി, ദൈവാ
ലയം.

Churchwarden, s. പള്ളികൈക്കാരൻ.

Churchyard, s. പള്ളിമതിലകം, പള്ളി
പറമ്പു.

Churl, s. കന്നൻ, ലുബ്ധൻ, ഭോഷൻ.

Churlish, a. അനാചാരമുള്ള, ലുബ്ധുള്ള.

Churlishness, s. അനാചാരം, ദുരാചാരം.

Churn, v. a. മഥനം ചെയ്ക, കലക്ക.

Churn, s. കലം.

Churning, s. മഥനം, കലക്കം.

Churning-stick, s. മഥനക്കോൽ.

Chymical, a. രസവാദമുള്ള, പുടപ്രയോ
ഗമുള്ള.

Chymist, s. രസവാദി.

Chymistry, s. രസവാദം, പുടപ്രയോഗം.

Cicatrice, s. വടു, വടുക, കല.

Cimeter, s. ഒരു ചെറിയ വളഞ്ഞ വാൾ.

Cincture, s. വാറ, വേലി, വളപ്പു, ചുറ്റ.

Cinder, s. തീക്കനൽ, കരിക്കട്ട.

Cinnabar, s. ചായില്യം.

Cinnamon, s. കറുവാത്തൊലി.

Cion, s. മുള.

Cipher, s. അക്കം, ലക്കം, സൊന്ന, പൂ
ജ്യം, അക്ഷരം.

Cipher, v. a. & n. കണക്ക കൂട്ടുക, ക
ണക്ക പഠിക്ക.

Ciphering, s. കണക്കുകൂട്ടൽ.

Circle, s. ചക്രം, വൃത്തം, ചുഴി, മണ്ഡലം.

Circle, v. a. വട്ടമിടുക, ചുറ്റിക്ക, വ
ളെക്ക.

Circle, v. n. ചുറ്റുക, ചുഴലുക, വട്ടം
ചുറ്റുക.

Circlet, s. ചുഴി, ചെറുവൃത്തം.

Circuit, s. ചുറ്റൽ, ചുഴല്ച, ചക്രാകാരം.

Circuit, v. n. ചുറ്റുക, ചുഴലുക.

Circuition, s. ചുഴല്ച, ചക്രംതിരിച്ചൽ.

Circular, a. വൃത്തമുള്ള, വട്ടമുള്ള, ചുറ്റുന്ന.

Circularity, s. ചക്രാകാരം, വൃത്താകാരം.

Circularly, ad. ചക്രാകാരമായി.

Circulate, v. n. വട്ടംതിരിയുക, ചുറ്റുക.

Circulate, v. a. വട്ടം തിരിക്ക, പ്രസി
ദ്ധമാക്ക.

Circulation, s. വട്ടംതിരിച്ചൽ പരത്തൽ.

Circumambulation, s. പ്രദക്ഷിണം.

Circumcise, v. a. പരിച്ഛേദന ചെയ്ക.

Circumcision, s. പരിച്ഛേദന, ചുന്നത്ത.

Circumference, s. വൃത്തപരിധി.

Circumflex, s. ദീൎഘോച്ചാരണരേഖ.

Circumfusion, s. ചുറ്റുപരത്തൽ.

Circumscribe, v. a. അതിരിടുക.

[ 47 ]
Circumspect, a. സൂക്ഷ്മമുള്ള, ജാഗ്രതയുള്ള.

Circumspection, s. സൂക്ഷ്മം, ജാഗ്രത.

Circumspectly, ad. സൂക്ഷ്മമായി.

Circumstance, s. കാൎയ്യം, അവസ്ഥ,
സ്ഥിതി.

Circumstantial, a. വിവരമുള്ള.

Circumstantiate, v. a. വിവരിച്ചു പറക.

Circumvention, s. വഞ്ചന, ചതിവു.

Circus, s. രംഗസ്ഥലം, കളിപ്പുര.

Cist, s. ഉറ, ഉറുപ്പ, മൂടി, സഞ്ചി.

Cistern, s. വെള്ളത്തൊട്ടി, വെള്ളമരവി.

Citadel, s. കോട്ട, ദുൎഗ്ഗം.

Citation, s. വിളി, കല്പന, ഉദാഹരണം.

Cite, v. a. വിളിക്ക, വരുത്തുക.

Citizen, s, നഗരവാസി, പൌരൻ.

Citron, s. വള്ളി നാരങ്ങാ, ജംഭം.

City, s. നഗരം, നഗരി, പട്ടണം, പുരി.

Civet, s. പച്ചപുഴു, പുഴുക, ജവാദ.

Civetcat, s. വെരുക.

Civil, a, നല്ല മൎയ്യാദയുള്ള, ജനസംബന്ധ
മുള്ള.

Civil-law, s. കൊഴുമുതലായ്മ.

Civilian, s. അദാലത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

Civility, s. നല്ലമൎയ്യാദ, ഉപചാരം.

Civilization, s. നാഗരീകത്വം, നല്ല ന
ടപ്പു.

Civilize, v. a. നല്ല മൎയ്യാദകളെ നടത്തിക്ക.

Clack, s. കളകള ശബ്ദം, ചിലെപ്പു.

Clack, v. n. ചിലെക്ക, വായാടുക.

Claim, v. a. അവകാശം പറക, ചോദിക്ക.

Claim, s. ന്യായം, അവകാശം, വ്യവഹാരം.

Claimable, a. അവകാശമാകത്തക്ക.

Claimant, s. അവകാശം പറയുന്നവൻ.

Clam, v. n. ഞണുഞണുക്ക, പറ്റുക.

Clamber, v. n. കയറിപോക, പറ്റിപി
ടിച്ചു കയറുക.

Clamminess, s. ഞണുഞണുപ്പു, വഴുപ്പു.

Clamorous, a. തൊള്ളയുള്ള, പിറുപിറു
പ്പുള്ള.

Clamour, s. തൊള്ള, നിലവിളി, കലാപം,
അമളി.

Clamour, v. n. പിറുപിറുക്ക, കലഹിക്ക.

Clamp, s. ബന്ധം, കെട്ടു, കൂട്ടിക്കെട്ടു.

Clamp, v. a. ബന്ധിക്ക കൂട്ടിക്കെട്ടുക.

Clan, s. വംശം, കുഡുംബം, സന്താനം,
ജാതി.

Clandestine, a. രഹസ്യമുള്ള, ഗൂഢമുള്ള,
കൃത്രിമം.

Clandestinely, ad. രഹസ്യമായി, കൃത്രി
മമായി.

Clang, s. ചിലമ്പൽ, കിലുക്കം, തുമുലം.

Clang, v. n. ചിലുമ്പുക, കിലുങ്ങുക.

Clap, v. a. അറയുക, കൊട്ടുക, അടിക്ക.

Clap, v. n. കൈകൊട്ടി ആൎക്ക.

Clap, s. അടി, ഇടി, മുഴക്കം, വെടി, കൈ
ക്കൊട്ടു.

Clapper, s. കൈ കൊട്ടുന്നവൻ.

Claret, s. ഒരുവക പരന്ത്രീസ്സ് വീഞ്ഞു.

Clarification, s. തെളിച്ചൽ, തെളിയിപ്പു.

Clarify, v. a. തെളിയിക്ക, പ്രകാശിപ്പിക്ക.

Clarion, s. കാഹളം.

Clarity, s. തെളിവു, പ്രകാശം, മിനുസം.

Clash, v. n. തമ്മിൽ മുട്ടുക, കിടയുക.

Clash, a. c. തമ്മിൽ മുട്ടിക്ക, കൂട്ടി മുട്ടിക്ക.

Clash, s. കിടച്ചൽ, ഒച്ച, കൂട്ടുമുട്ടു.

Clasp, s. മടക്ക, പൂട്ടു, കൊളുത്ത, തഴുകൽ.

Clasp, v. a. പൂട്ടുക, കൊളുത്തുക, മടക്ക.

Clasper, s. വള്ളിനാമ്പു.

Clasp-knife, s. മടക്കു കത്തി.

Class, s. തരം, ജാതി, കൂട്ടം, ക്രമം, വരി,
പകുപ്പു.

Class, v. a. ക്രമപ്പെടുത്തുക, തരംവെക്ക,
പകുക്ക.

Classic, classical, a. വിശേഷഭാഷിതം.

[ 48 ]
Classic, s. ഗ്രന്ഥകൎത്താവു, വിശേഷഭാഷ
കൻ.

Classification, s. തരന്തിരിച്ചൽ, തരഗതി.

Clatter, v. n. കിണുങ്ങുക, കിടുകിടുക്ക,
വായാടുക.

Clatter, v. a. കിണുക്ക, കിടുകിടുപ്പിക്ക,
അലറുക.

Clatter, s. കിണുക്കം, കിടുകിടുപ്പു, കല
ശൽ.

Clause, s. വാചകം, വാക്യം, ചൊല്ല്,
സംഗതി.

Claw, s. ഇറുക്കു, ഇറുക്കുകാൽ, നഖം, കൈ.

Claw, v. a. മാന്തുക, കലമ്പുക, ശകാരിക്ക.

Clawback, s. മുഖസ്തുതിക്കാരൻ.

Clawing, s. മാന്തൽ, ചുരണ്ടൽ.

Clay, s. കളിമണ്ണു, കുശമണ്ണു, പശമണ്ണു.

Clay, v. a. കളിമണ്ണു തേക്ക.

Clayey, a. കളിമണ്ണുള്ള.

Claymarl, s. വെള്ളമണ്ണു, ചേടിമണ്ണു.

Clean, a. ശുദ്ധമുള്ള, നിൎമ്മലമുള്ള, വെടി
പ്പുള്ള.

Clean, ad. അശേഷം, മുഴവനും, തീരെ.

Clean, v. a. ശുദ്ധമാക്ക, വെടിപ്പാക്ക,
മിനുക്ക.

Cleaning, s. സംശോധനം.

Cleanliness, s. ശുദ്ധി, നിൎമ്മലത, പ
വിത്രം.

Cleanly, a. ശുദ്ധമുള്ള, വെടിപ്പുള്ള.

Cleanly, ad. ശുദ്ധമായി, വെടിപ്പായി.

Cleanness, s, ശുദ്ധി, വെടിപ്പു, വൃത്തി.

Cleanse, v. a. ശുദ്ധമാക്ക, ശുദ്ധീകരിക്ക.

Cleansing, s. സംശോധനം, പ്രക്ഷാ
ളനം.

Clear, a. പ്രസന്നമുള്ള, ഉജ്ജ്വലിതം, സ്പ
ഷ്ടം, ശോഭയുള്ള, നിൎമ്മലമുള്ള.

Clear, ad. സ്പഷ്ടമായി, തെളിവായി.

Clear, v. a. തെളിയിക്ക, ശോഭിപ്പിക്ക,
നിൎമ്മലീകരിക്ക, ഒഴിപ്പിക്ക.

Clear, v. n. തെളിയുക, വെടിപ്പാക.

Clearance, s. ചുങ്കംതീൎന്ന ചീട്ടു, രവാന.

Clearer, s. തെളിയിക്കുന്നവൻ.

Clearly, ad. തെളിവായി, സ്പഷ്ടമായി.

Clearness, s. തെളിവു, ശോഭ, പ്രസന്നത.

Clearsighted, a. തെളിഞ്ഞ ദൃഷ്ടിയുള്ള.

Cleave, v. n. ഒട്ടുക, പറ്റുക, ചേരുക.

Cleave, v. n. കീറുക, പിളരുക, പിരി
യുക.

Cleave, v. a. കീറുക, പിളൎക്ക, പൊളിക്ക.

Cleaver, s. വെട്ടുകത്തി, കൊടുവാൾ.

Cleaving, s. കീറൽ, പിളൎച്ച, പൊളിച്ചൽ.

Cleft, s. കീറ്റ, പൊളി, പിളൎച്ച, വിടവു.

Cleft, part. of to cleave, പിളൎന്ന, കീ
റിയ.

Clemency, s. കരുണ, ദയ, കൃപ, ശാ
ന്തത.

Clement, a. കരുണയുള്ള, ദയയുള്ള.

Clench, v. a. മുറുക പിടിക്ക, കൈമുറുക്ക.

Clergy, s. ഗുരുജനം, ബോധകകൂട്ടം.

Clergyman, s. ബോധകൻ, പാതിരി.

Clerk, s. ഗുരു, വിദ്വാൻ, പണ്ഡിതൻ.

Clerkship, s. പാണ്ഡിത്യം, എഴുത്തുവേല.

Clever, a. സാമൎത്ഥ്യമുള്ള, വൈഭവമുള്ള.

Cleverly, ad. മിടുക്കോടെ, സാമൎത്ഥ്യത്തോ
ടെ.

Cleverness, s. നിപുണത, മിടുക്കു, സമ
ൎത്ഥത.

Clew, s. നൂലുണ്ട, മാൎഗ്ഗം, ഒറ്റ, തുമ്പു.

Click, v. n. കിലുകിലുക്ക, കിലുങ്ങുക.

Client, s. ആശ്രിതൻ, ചേൎന്നവൻ.

Cliff, clift, s. കൽമല, ചെരിതടം.

Climate, s. ദേശവിശേഷം, ഋതുഭേദം.

Climate, v. n. കുടിയിരിക്ക, വസിക്ക.

Climax, s. ക്രമം, കയറ്റം, ആരോഹണം.

Climb, v. a. കയറുക, കയറിപ്പോക.

Climber, s. പറ്റി കയറുന്നവൻ.

[ 49 ]
Clime, s. ദിക്കു, പ്രദേശം, ദേശവിശേഷം.

Clinch, v. a. മുറുകപ്പിടിക്ക, കൈമുറുക്ക.

Clinch, s. ദ്വയാൎത്ഥ വാക്കു, വിളയാട്ട
വാക്കു.

Cling, v. n. ഒട്ടുക, പറ്റുക, കെട്ടിപ്പിടിക്ക.

Clink, v. n. ചിലമ്പുക, മണിയുക.

Clink, s. ചിലമ്പൊലി, കിലുകിലുപ്പു, ഒച്ച.

Clip, v. a. കത്രിക്ക, കണ്ടിക്ക, നുറുക്ക, കു
റെക്ക.

Clipping, s. നുറുക്ക, കണ്ടിപ്പു, നുറുക്കൽ.

Clipt, part. കണ്ടിക്കപ്പെട്ട, കണ്ടിച്ച.

Cloak, s, മുഴക്കുപ്പായം, മറവു, പുതപ്പു.

Cloak, v. a. മൂടുക, മറെക്ക, പുതെക്ക.

Clock, s. മണി, ഗെതിയാൾ.

Clockmaker, s. ഗെതിയാൾകാരൻ.

Clod, s. കട്ട, കട്ടി, മണ്കട്ട, പുല്ക്കട്ട.

Clodpoll, s. മഹാമൂഢൻ, മഹാമടയൻ.

Clog, v. a. ഭാരം ചുമത്തുക, മുടക്ക.

Clog, v. n. പറ്റുക, ഒട്ടുക, വിഘ്നപ്പെടുക.

Clog, s. ഭാരം, വിഘ്നം, വിരോധം.

Cloister, s. യൊഗിമഠം, നടപ്പുര.

Cloom, v. a. പശയിട്ടൊട്ടിക്ക.

Close, v. a. അടെക്ക, പൂട്ടുക, നിൎത്തുക.

Close, v. n. അടയുക, ചേരുക, കൂടുക.

Close, s. നിൎത്തൽ, അവസാനം, സമാപ്തി.

Close, a. അടെച്ച, ഇടതിങ്ങിയ, മൂടലുള്ള.

Closehanded, a. പിശുക്കുള്ള, ലുബ്ധുള്ള.

Closely, ad. അടുക്കെ, അരികെ, മുറുക്കെ.

Closeness, s. അടെവു, അടുപ്പം, ഇടുക്കം.

Closet, s. ഉള്ളറ, അറ, അകം , മുറി.

Closet, v. a. അറയിലാക്കുക.

Closure, s. അടെച്ചൽ, വളപ്പു, സമാപ്തി.

Clot, s. കട്ട, തരി, ഉണ്ട, പിണൎപ്പു.

Cloth, s. വസ്ത്രം, ശീല, തുണി, ആട, പടം.

Clothe, v. a. & n. ഉടുപ്പിക്ക, ഉടുക്ക.

Clothes, s. ഉടുപ്പു, വസ്ത്രം, വസ്ത്രാലങ്കാരം.

Clothing, s. ഉടുപ്പു, വസ്ത്രം.

Cloud, s. മേഘം, അഭ്രം, ജലധരം, മുകിൽ.

Cloud, v. a. മേഘം കൊണ്ടു മൂടുക, ഇരു
ളാക.

Cloud, v. n. മേഘം മൂടുക, കാർകൊള്ളുക.

Cloudiness, s. മേഘമൂടൽ, മേഘതിമിരം,
കാറു.

Cloudless, a. മേഘമില്ലാത്ത, തെളിഞ്ഞ.

Cloudy, a. മേഘമുള്ള, കാറുള്ള, മങ്ങലുള്ള.

Clout, s. തുണിഖണ്ഡം, ഇരിമ്പു ചുറ്റു.

Clove, part. of to cleave, പറ്റി, പി
ളൎന്നു.

Clove, s. കരയാമ്പൂ, എലവംഗപ്പൂ.

Cloven, part. pret. of to cleave, പിള
ൎന്ന, വിടൎന്ന.

Clovenfooted, a. കുളമ്പു പിളൎന്ന.

Clown, s. മുട്ടാളൻ, മുട്ടൻ, മുരടൻ.

Cloy, v. a. നിറെക്ക, തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക.

Club, s. ഗദ, ദണ്ഡം, പൊന്തി, ചിട്ടി.

Club, v. n. കുറികൂടുക, കൂട്ടം കൂടുക.

Cluck, v. n. പിടക്കോഴി പോലെ കൊക്ക.

Clump, s. മുറിത്തടി, മരക്കൂട്ടം.

Clumsily, ad. കന്നത്വമായി, രൂപക്കേ
ടായി.

Clumsiness, s. വശക്കേടു, കന്നത്വം, ത
ടിപ്പു.

Clumsy, a. വശക്കേടുള്ള, തരക്കേടുള്ള.

Cluster, s. കുല, കൂട്ടം, സഞ്ചയം.

Cluster, v. n. & a. കുലെക്ക, സ്വരൂപിക്ക.

Clutch, v. a. മുറുകപ്പിടിക്ക, മുഷ്ടിപ്പിടിക്ക.

Clutch, s. മുഷ്ടിബന്ധം, പിടി, കൈ, നഖം.

Clutter, s. ഒച്ച, ഇരെപ്പു, ആരവം, തൊള്ള.

Clutter, v. n. ആരവിക്ക, ബദ്ധപ്പെടുക.

Coach, s. നാലു ചക്രമുള്ള രഥം, വണ്ടി.

Coach-hire, s. വണ്ടിക്കൂലി.

Coachman, s. സാരഥി, സൂതൻ, തേരാളി.

Coact, v. n. സഹചരിക്ക, കൂടെപ്രവൃ
ത്തിക്ക.

[ 50 ]
Coaction, s. കൂട്ടുപ്രവൃത്തി, ബലബന്ധം.

Coadjutor, s. സഹായി, തുണക്കുന്നവൻ.

Coal, s, കരി, കരിക്കട്ട, കല്ക്കരി, തീക്കനൽ.

Coal, v. a. കരിക്ക, കരിയാക്ക.

Coal, v. a. കരിയുക.

Coalmine, s, കല്ക്കരി കുഴി.

Coalpit, s. കല്ക്കരി കുഴി.

Coalesce, v. n. ഒന്നിക്ക, ഒരു മനപ്പെടുക.

Coalescence, s. ഒന്നിപ്പു, ഐകമത്യം.

Coalition, s. ഒന്നിപ്പു, ഐക്യത, ചേൎച്ച.

Coarse, a. തടിയുള്ള, കടുപ്പമുള്ള.

Coarseness, s. തടി, പരുപരുപ്പു, പുഷ്ടി.

Coast, s. കര, സമുദ്രതീരം, കടല്പുറം.

Coat, s. പുറം കുപ്പായം, നിലയങ്കി.

Coat, v. a. കുപ്പായമുടുപ്പിക്ക.

Coax, v. a. പറഞ്ഞു രസിപ്പിക്ക.

Cobble, v. a. ചെരിപ്പു തുന്നുക.

Cobbler, s. ചെരിപ്പു കുത്തുന്നവൻ ചെരി
പ്പുകുത്തി.

Cobweb, s. ചിലന്നിവല, മാറാല.

Cobweb, a. നിസ്സാരമുള്ള, ഹീനമുള്ള.

Cock, s. പൂവങ്കോഴി, പൂവൻ, ചാവൽ.

Cock, v. a. നേരെ വെക്ക, തൊപ്പിവെക്ക.

Cockatrice, s. വിരിയൻ പാമ്പു.

Cocket, s. ഉണ്ടികമുദ്ര, രവാന.

Cockle, s. ഞമഞ്ഞി, കക്കാ, ചിപ്പി.

Cockle, v. a. ചുളുക്ക, ചുരുളിക്ക.

Cockloft, s. മേൽമാളികമുറി.

Cocks'scomb, s. കോഴിപ്പു.

Cocoa, s. തെങ്ങു, നാളികേര വൃക്ഷം.

Cocoanut, s. തേങ്ങാ, നാളികേരം.

Coction, s. വേവു, കാച്ച.

Cod, s. ശ്രാവു.

Cod, s, പയറ്റുകത്തി, പുട്ടിൽ.

Code, s. വ്യവഹാരമാല, ധൎമ്മശാസ്ത്രം.

Codicil, s. മരണപത്രികയോടു ചേൎന്ന
എഴുത്തു.

Codle, v. a. പാതി വേവിക്ക, പുഴുങ്ങുക.

Coequal, a. സമാസമം, ശരാശരി.

Coequality, s. സമാസമത്വം.

Coerce, v. a. അടെക്ക, അമൎക്ക, നിരോ
ധിക്ക.

Coercion, s. അടക്കം, അമൎച്ച, വിരോധം.

Coercive, a. അടക്കുന്ന, അമൎക്കുന്ന.

Coessential, a. സമതത്വമുള്ള.

Coexist, v. a. കൂടെ ജീവിക്ക, കൂടെ ഇ
രിക്ക.

Coexistence, s. ഒന്നിച്ചിരിപ്പു, സഹജീ
വിപ്പു.

Coffee, s. കാപ്പിക്കുരു.

Coffer, s. പണപ്പെട്ടി, ചെല്ലം.

Coffin, s. ശവപ്പെട്ടി.

Cog, s. ചക്രത്തിന്റെ പല്ലു.

Cogency, s. ബലം, ശക്തി, അധികാരം.

Cogitate, v. n. നിരൂപിക്ക, നിനെക്ക,
ചിന്തിക്ക.

Cogitation, s. നിരൂപണം, നിനവു, ചി
ന്തനം.

Cognate, a, ബന്ധുത്വമുള്ള, സഹജം.

Cognation, s. സംബന്ധം, ബന്ധുത്വം,
സഹജന്മം.

Cognition, s. അറിവു, ജ്ഞാനം, ബോധം.

Cognizable, a. ബോധമുള്ള, അറിവാ
നുള്ള.

Cognizance, s. വിചാരം, അറിവു, തുമ്പു.

Cognomination, s. തറവാട്ടുപേർ, വംശ
പ്പേർ.

Cohabit, v. a. ഭാൎയ്യയും ഭൎത്താവും ഒന്നിച്ചു
പാൎക്ക, സഹവാസംചെയ്ക, സംയോ
ഗിക്ക.

Cohabitation, s, സഹവാസം, സംഗമം.

Coheir, s. കൂട്ടവകാശി.

Coheiress, s. കൂട്ടവകാശിനി.

Cohere, v. n. തമ്മിൽ പറ്റുക, കൂടിച്ചേ
രുക.

[ 51 ]
Coherence, a. സംബന്ധം , ചേൎച്ച, യോ
ജ്യത.

Coherent, s. സംബന്ധമുള്ള, ചേൎച്ചയുള്ള.

Cohesion, s. സംബന്ധം, സംയോഗം.

Cohesive, a. തമ്മിൽ പറ്റുന്ന, സംബ
ന്ധമുള്ള.

Cohibit, v. a. അടക്ക, തടുക്ക, ദമിപ്പിക്ക.

Coil, v. a. ചുരുട്ടുക, ചുറ്റുക, മടിയുക.

Coil, s. ചുരുണ, ചുരുൾ, കലഹം.

Coin, s. മൂല, കൊൺ.

Coin, s. നാണ്യം.

Coin, v. a. നാണ്യം അടിക്ക.

Coinage, s. നാണ്യം, കമ്മിട്ടം.

Coincide, v. n. യോജിക്ക, തമ്മിൽ ചേ
രുക.

Coincidence, s. യോജ്യത, രഞ്ജനം,
സന്ധി.

Coincident, a. യോജ്യതയുള്ള.

Coiner, s. നാണ്യമടിക്കുന്നവൻ.

Coition, s. സംയോഗം, രതം, പിണച്ചൽ.

Colation, s. അടച്ചൂറ്റ, ഊറ്റ.

Cold, a. തണുപ്പുള്ള, കുളിരുള്ള, ശീതമുള്ള.

Cold, s. തണുപ്പു, കുളിർ, ശീതം, ജലദോഷം.

Coldly, ad. തണുപ്പായി, അടക്കമായി.

Coldness, s. ശീതം, കുളിർ, അടക്കം.

Colic, s. വയറുനോവു, വയറുകടി.

Collapse, v. n. തമ്മിൽ പറ്റുക, ഒന്നിച്ചു
വീഴുക.

Collapsion, s. അടെവു, അടുപ്പം.

Collar, s. കഴുത്തുനാടാ, കണ്ഠാഭരണം.

Collarbone, s. കണ്ഠാസ്ഥി, കഴുത്തെല്ലു.

Collate, v. a. ഒത്തുനോക്ക, കൂട്ടിവായിക്ക.

Collation, s. വരദാനം, സമ്മാനം, ഒത്തു
നോട്ടം.

Collator, s. ഒത്തുനോക്കുന്നവൻ.

Colleague, s. കൂട്ടുപ്രവൃത്തിക്കാരൻ.

Collect, v. a. കൂട്ടുക, കൂട്ടിച്ചേൎക്ക, സ്വ
രൂപിക്ക.

Collectedness, s. ധീരത, നിശ്ശങ്ക, അ
ഭയം.

Collectible, a. സ്വരൂപിക്കത്തക്ക, സ്വ
രൂപ്യം.

Collection, s. ശേഖരം, കൂട്ടം, ചേരുമാനം.

Collective, a. ശേഖരിക്കത്തക്ക, ചേൎക്ക
ത്തക്ക.

Collectively, ad. ആകക്കൂടി, ആക
പ്പാട.

Collector, s. ശേഖരിപ്പവൻ, കൂട്ടുന്നോർ.

College, s. പാഠശാല, മരം, ആശ്രമം.

Collet, s. മോതിരകുട, മുകപ്പു.

Collide, v. a. തമ്മിൽ മുട്ടുക, കിടയുക.

Collision, s. കൂട്ടിമുട്ടു, കിടച്ചൽ, തട്ടു.

Collocate, v. a. വെക്ക, ഒരേടത്തുവെക്ക.

Collocation, s. വെപ്പു, അടുക്കിവെപ്പു.

Collocution, s. സംഭാഷണം, സല്ലാപം.

Colloquy, s. സംഭാഷണം, സല്ലാപം.

Collusion, s. ചതിവു, കള്ള ഉടമ്പടി.

Collusive, a. വഞ്ചനയുള്ള, ചതിവുള്ള.

Collyrium, s. അഞ്ജനം, മഷി.

Colon, s. : എന്ന അപൂൎണ്ണവിരാമം.

Colonel, s. സഹസ്രാധിപൻ, കൎണ്ണൽ.

Colonization, s. കുടിപാൎപ്പു, കുടിയിരു
ത്തൽ.

Colonize, v. a. ഒരു ദേശത്തിൽ കുടിപാ
ൎപ്പിക്ക.

Colony, s. പരദേശത്തിൽ ചെന്നു പാൎക്കു
ന്ന കുടികൾ.

Colorate, a. നിറമുള്ള, നിറം പിടിച്ച.

Coloration, s. വൎണ്ണനം, നിറം തേക്കൽ.

Colour, s. നിറം, വൎണ്ണം, ചായം, ചായൽ,
രൂപം, രക്തപ്രസാദം.

Colour, v. a. നിറമിടുക, വൎണ്ണമിടുക,
വൎണ്ണിക.

Colouring, s. വൎണ്ണനം, ചിത്രലേഖനം.

Colourist, s. ചായക്കാരൻ, വൎണ്ണിക്കുന്ന
വൻ.

[ 52 ]
Colourless, a. നിറമില്ലാത്ത, തെളിവുള്ള.

Colt, s. ആണ്കുതിരക്കുട്ടി, ആണ്കഴുതക്കുട്ടി.

Colter, s. കൊഴു.

Column, s. തൂൺ, തൂണുവരി, സൈന്യ
ത്തിന്റെ ഒരു പകുതി, പങ‌്കതി, പത്തി.

Coma, s. നിദ്രാമയക്കം.

Comate, s. കൂട്ടുകാരൻ, സഖി, ചങ്ങാതി.

Comb, s. ചീൎപ്പു, ഈരി, തേൻകട്ട.

Comb, v. a. ചീക, ചിക്ക.

Combat, v. a. പോരാടുക, നേരിടുക.

Combat, s. പോരാട്ടം, ശണ്ഠ, യുദ്ധം, പട.

Combatant, s. പോരാളി, യോദ്ധാവു,
മല്ലൻ.

Combination, s. യോഗം, യോഗക്കെട്ടു,
സന്ധി.

Combine, v. n. ഒന്നിച്ചുകൂടുക, ഇണങ്ങു
ക, ഒന്നിക്ക.

Combine, v. a. ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുക, ചേൎക്ക,
ഇണെക്ക.

Combined, part. pass. ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയ,
ചേൎത്ത.

Combining, s. സമാഹരണം, ചേൎച്ച.

Combustion, s. ദഹനം, അഗ്നിദാഹം,
വേവു.

Come, v. n. വരിക, എത്തുക, ആഗമിക്ക,
ഉണ്ടാക, സംഭവിക്ക, അടുക്ക, തിരുക,
പ്രാപിക്ക.

Comedian, s. കളിക്കാരൻ, നാടകക്കാരൻ.

Comedy, s. കഥകളി, നാടകം, കൂത്താട്ടം.

Comeliness, s. അഴകു, ചന്തം, ഭംഗി,
ചാരുത്വം.

Comely, a. അഴകുള്ള, ചന്തമുള്ള, കാന്തി
യുള്ള.

Comely, ad. ചന്തമായി, ഭംഗിയോടെ.

Comer, s. വരുന്നവൻ, ആഗതൻ.

Comet, s. ധൂമകേതു, വാൽനക്ഷത്രം.

Comfit, s. മധുരദ്രവ്യം.

Comfort, v. a. ആശ്വസിപ്പിക്ക, തണു
പ്പിക, ശമിപ്പിക്ക, സന്തോഷിപ്പിക്ക,
ആദരിക്ക.

Comfort, s. ആശ്വാസം, ആറ്റൽ, ശമ
നം, സുഖം.

Comfortable, a. ആശ്വാസമുള്ള, സുഖ
മുള്ള.

Comfortably, ad. ആശ്വാസമായി, സു
ഖേന.

Comforter, s. ആശ്വാസപ്രദൻ, ആശ്വ
സിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Comfortless, a. ആശ്വാസമില്ലാത്ത.

Comic, a. ചിരിപ്പിക്കുന്ന, വിനോദമുള്ള.

Comical, a. മോദമുള്ള, പൊറാട്ടുള്ള.

Coming, s. വരവു, ആഗമനം, ആഗതി.

Comity, s. ആചാരം, ഉപചാരം, മൎയ്യാദ.

Comma, s. , എന്ന അല്പവിരാമം.

Command, v. a. കല്പിക്ക, നിയോഗിക്ക,
ആജ്ഞാപിക്ക, ഭരിക്ക, നടത്തിക്ക.

Command, s, ആജ്ഞ, കല്പന, അധി
കാരം.

Commander, s. അധിപതി, മേധാവി.

Commandment, s. കല്പന, പ്രമാണം,
ആജ്ഞ.

Commemorable, a. ഓൎപ്പാന്തക്ക.

Commemorate, v. a. ഓൎക്ക, കൊണ്ടാടു
ക, ആചരിക്ക, പ്രശംസിക്ക.

Commemoration, s. ഓൎമ്മധാരണം, കൊ
ണ്ടാട്ടം.

Commence, v. a. തുടങ്ങുക, ആരംഭിക്ക.

Commence, v. n. തുടങ്ങുക, ഉത്ഭവിക്ക.

Commencement, s. ആദി, ആരംഭം, തു
ടക്കം, ഉപക്രമം, ഉത്ഭവം.

Commend, v. a. പുകഴ്ത്തുക, പ്രശംസിക്ക.

Commendable, a. പ്രശംസനീയം, പുക
ഴ്ത്തതക്ക.

Commendation, s. പുകഴ്ച, പ്രശംസനം,
സ്തുതി.

[ 53 ]
Commender, s. സ്തുതിക്കുന്നവൻ, പുകഴ്ത്തു
ന്നവൻ.

Comment, v. n. വ്യാഖ്യാനിക്ക, വിസ്തരി
ച്ചു പറക.

Commentary, s. വ്യാഖ്യാനം, നിർബന്ധം.

Commentator, s. വ്യാഖ്യാനക്കാരൻ.

Commerce, s. വ്യാപാരം, കച്ചവടം.

Commerce, v. n. വ്യാപാരം തുടങ്ങുക.

Commercial, a. വ്യാപാരമുള്ള, കച്ചവട
മുള്ള.

Commination, s. ഭീഷണി.

Commingle, v. a. കൂടിച്ചേൎക്ക, സമ്മിശ്ര
മാക്ക.

Commingle, v. n. കൂടിക്കലരുക, കൂടി
ചേരുക.

Commiserate, v. a. പരിതപിക്ക, കനി
വുണ്ടാക.

Commiseration, s. കരുണ, കനിവു, പ
രിതാപം.

Commissary, s. കാൎയ്യസ്ഥൻ, ഉദ്യോഗ
സ്ഥൻ.

Commission, s. കിട്ടിയ അധികാരം, നി
യോഗം, കല്പന, വ്യാപാരകൂലി.

Commission, v, a. അധികാരത്താടെ
അയക്ക.

Commissioner, s. അധികാരി, കല്പന
നടത്തിപ്പവൻ.

Commit, v. a. ചെയ്ക, ഏല്പിക്ക, തെറ്റു
ചെയ്ക.

Commitment, s. കാരാഗൃഹപ്പാൎപ്പു, തടവു.

Committee, s. വിചാരണസംഘം.

Committer, s. ചെയ്യുന്നവൻ.

Commixion, s. കൂട്ടിക്കലൎപ്പു, ചേരുമാനം.

Commodious, a. തക്ക, ഉപയോഗിതം,
പാങ്ങുള്ള.

Commodity, s. ഉപയോഗം, തക്കം, പ്ര
യോജനം.

Commodore, s. കടൽസേനാപതി.

Common, a. സാധാരണമുള്ള, സാമാന്യ
മുള്ള.

Commoner, s. സാമാന്യൻ, പ്രാകൃതൻ.

Commonly, ad. പതിവോടെ, സാധാര
ണം.

Commonness, s. സാധാരണം, നടപ്പു
രൂഢി.

Common-place, a. സാമാന്യമുള്ള.

Commons, s. pl. കീഴാലോചനസഭ.

Commotion, s. അമളി, കലഹം, ഇളക്കം.

Commune, v. n. തമ്മിൽ സംസാരിക്ക,
സല്ലാപിക്ക.

Communicable, a. കൊടുപ്പാന്തക്ക, അറി
യിപ്പാന്തക്ക.

Communicant, s. തിരുവത്താഴത്തെ അ
നുഭവിക്കുന്നവൻ.

Communicate, v. n. അറിയിക്ക, പ്രസി
ദ്ധമാക്ക.

Communicate, v. n. സംസൎഗ്ഗം ചെയ്ക,
തിരുവത്താഴം അനുഭവിക്ക, കൂടെ കൂ
ട്ടുക.

Communication, s. സംസാരം, സംസ
ൎഗ്ഗം.

Communicative, a. അന്യോന്യത്വമുള്ള.

Communion, s. സംസൎഗ്ഗം, ഐക്യത, സ
മ്മേളനം, ചേൎച്ച, സംബന്ധം, തിരുവ
ത്താഴം.

Community, s, ജനസംഘം, മേളനം.

Commutable, a. മാറത്തക്ക.

Commutation, s. മാറ്റം, പരസ്പരമാറ്റം.

Commute, v. a. തമ്മിൽ മാറ്റുക.

Commute, v. n. പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ക.

Commutual, a. പരസ്പരം, അന്യോനം.

Compact, s. ഉടമ്പടി, പ്രതിജ്ഞ, ബന്ധു
ക്കെട്ട.

Compact, v. a. ഇടുക്ക, ഒതുക്ക, അമുക്ക,
ചുരുക്ക.

[ 54 ]
Compact, a. ചേൎന്ന, തിങ്ങിയ, ഉറച്ച.

Compactly, ad. ഉറപ്പായി, ഇടുക്കമായി.

Compactness, s. ഇടുക്കം, ഒതുക്കം, കട്ടി.

Companion, s. തോഴൻ, ചങ്ങാതി, അനു
ചാരി, സഖി, കൂട്ടാളി, കൂട്ടുകാരൻ.

Companionship, s. തോഴ്മ, കൂട്ടായ്മ.

Company, s. ജനകൂട്ടം, സംഘം, സമൂഹം.

Comparable, a. ഉപമേയം, തുല്യം.

Comparative, a. താരതമ്യമുള്ള, ഒപ്പിപ്പാ
ന്തക്ക.

Comparatively, ad. താരതമ്യമെ.

Compare, v. a. ഉപമിക്ക, സദൃശമാക്ക,
ഒപ്പിക്ക.

Comparison, s. ഉപമാനം, താരതമ്യം.

Compart, v. a. വിഭാഗിക്ക, പകുക്ക, അം
ശിക്ക.

Compartment, s. പകുപ്പു, അംശം, ഓ
ഹരി.

Compass, v. a. വളെക്ക, ചുറ്റിവളെക്ക.

Compass, s. ചക്രം, വൃത്തം, വളെപ്പു, വ
ളവു.

Compassion, s. കരുണ, കാരുണ്യം, ക
നിവു.

Compassionate, a. മനസ്സലിവുള്ള, കൃപ
യുള്ള.

Compassionately, ad. കനിവോടെ.

Compatibility, s. സ്ഥിരത, യോഗ്യത.

Compatible, a. ഉചിതം, യോഗ്യം.

Compatriot, s. സ്വദേശി, സഹവാസി.

Compeer, s. സമൻ, തുല്യൻ, തോഴൻ.

Compel, v. a. നിൎബന്ധിക്ക, ഹേമിക്ക.

Compellable, a. നിൎബന്ധിതം, ബലബ
ന്ധമുള്ള.

Compellation, s. മാനപ്പേർ, സ്ഥാന
പ്പേർ.

Compeller, s. സാഹസക്കാരൻ, നിൎബ
ന്ധിക്കുന്നവൻ.

Compend, s. ചുരുക്കം, സംക്ഷേപം.

Compendious, a. ചുരുക്കമുള്ള, ചുരുക്കിയ.

Compendium, s. ചുരുക്കൽ, സംഗ്രഹം.

Compensable, a. പകരം ചെയ്വാന്തക്ക.

Compensate, v. a. പകരം ചെയ്ക.

Compensation, s. പ്രതിക്രിയ, പ്രതിഫ
ലം.

Competence, s. പ്രാപ്തി, അധികാരം.

Competent, a. പ്രാപ്തിയുള്ള, മതിയുള്ള.

Competible, a. യോഗ്യം, യോജ്യം.

Competibleness, s. യോജ്യത, ചേൎച്ച.

Competition, s. മത്സരം, സ്പൎദ്ധ, തൎക്കം.

Competitor, s. മത്സരക്കാരൻ, എതിരാളി.

Compilation, s. പല എഴുത്തുകളിൽനിന്നു
ന്യായം എടുത്തു എഴുതിയ എഴുത്തു.

Compile, v. a. പല എഴുത്തുകളിൽനിന്നു
ന്യായം എടുത്തു കൂട്ടി എഴുതുക.

Compiler, s. കൂട്ടി ചേൎത്തു എഴുതുന്നവൻ.

Complacency, s. സന്തോഷം, പ്രിയം.

Complacent, a. പ്രസന്നമുള്ള, പ്രിയമുള്ള.

Complain, v. a. മുറയിടുക, മുറവിളിക്ക,
സങ്കടം ബോധിപ്പിക്ക, ആവലാധി
ചെയ്ക.

Complainant, s. അന്യായക്കാരൻ.

Complaint, s. ആവലാധി, അന്യായം,
സങ്കടം.

Complaisance, s. ഉപചാരം, പ്രിയഭാവം.

Complaisant, a. ഉപചാരമുള്ള, പ്രയഭാ
വിതം.

Complaisantly, ad. ഉപചാരേണ.

Complete, a. പൂൎണ്ണം, തികവുള്ള, തീൎന്ന.

Completely, ad. അശേഷം, തികവോടെ.

Completement, s. പൂൎത്തീകരണം.

Completeness, s. പൂൎണ്ണത, നിറവു, തി
കവു.

Completion, s. പൂൎത്തി, നിവൃത്തി, സിദ്ധി.

Complexion, s, കലൎച്ച, മുഖവൎണ്ണം, മുഖ
രൂപം.

[ 55 ]
Complexity, s. സമ്മിശ്രത, വിഷമത,
കൂട്ടിക്കലൎച്ച.

Compliance, s. സമ്മതം, ഇണക്കം, അനു
കൂലത.

Compliant, a. സമ്മതമുള്ള, ഇണക്കമുള്ള.

Complicate, v. a. മടക്കികൊള്ളുക, കുടുക്ക.

Complicate, a. കുടുക്കുള്ള, വിഷമമുള്ള,
ദുൎഘടമുള്ള.

Complication, s. സമ്മിശ്രത, കുടുക്കം,
വിഷമം.

Complice, s. കൂട്ടാളി, സഹായി, (ദോഷ
ത്തിൽ.)

Compliment, s. ഉപചാരവാക്കു, വന്ദനം,
വണക്കം.

Compliment, v. a. തൊഴുക, വന്ദിക്ക,
പ്രശംസിക്ക.

Complimental, a. ഉപചാരമുള്ള, വന്ദന
മുള്ള.

Complimental, s. പ്രശംസക്കാരൻ, വ
ണങ്ങുന്നവൻ.

Complot, s. കൂട്ടുകെട്ടു, യോഗക്കെട്ടു, ദു
ഷ്കൂറു.

Complot, v. n. ദുരാലോചന കഴിക്ക, കൂട്ടു
കെട്ടായി കൂടുക, ദുഷ്കൂറായി കൂടുക.

Comply, v. n. അനുസരിക്ക, സമ്മതിക്ക.

Component, a. ചേൎന്ന, യോഗമുള്ള.

Comport, v. a. വഹിക്ക, സഹിക്ക.

Comportable, a. ഒക്കുന്ന, ചേൎച്ചയുള്ള.

Comportment, s. നടപ്പു, ശീലഭേദം.

Compose, v. a. കൂട്ടിചേൎക്ക, ചമക്ക, എഴു
തുക, ശമിപ്പിക്ക, അക്ഷരം കൂട്ടുക, പാട്ടു
ണ്ടാക്ക.

Composed, a. ശാന്തമുള്ള, അടക്കമുള്ള.

Composedly, ad. ശാന്തമായി, സാവധാ
നമെ.

Composedness, s. ശാന്തത, സാവധാനം.

Composer, s. ചമക്കുന്നവൻ, ലിഖിതൻ.

Composition, s. കൂട്ടൽ, സമാഹരണം,
യോഗം.

Compositor, s. അച്ചടിക്കാൻ അക്ഷരങ്ങ
ളെ കൂട്ടി ചേൎക്കുന്നവൻ.

Composure, s, ശാന്തത, ശമനത, യോ
ജ്യത.

Compound, v. a. കൂട്ടിച്ചേൎക്ക, സമാസിക്ക.

Compound, a. കൂട്ടിയ, സമാസമുള്ള, കെ
ട്ടിയ.

Compound, s. കൂട്ടു, യോഗം, പറമ്പു, അ
തൃത്തി.

Comprehend, v. a. ഗ്രഹിക്ക, മനസ്സിലാ
ക്ക, കൊള്ളുക.

Comprehensible, a. ഗ്രാഹ്യം, ബോധ്യം.

Comprehension, s. ഗ്രഹണം, അറിവു,
ഗോചരം.

Comprehensive, a. ഗ്രാഹ്യം, അറിവാറാ
കുന്ന.

Compress, v. a. അമുക്ക, ഒതുക്ക, ഞെരു
ക്ക, ഞെക്ക.

Compress, s. നാടാ, കച്ച.

Compressible, a. അമുക്കപ്പെടുന്ന, ഒതു
ങ്ങുന്ന.

Compression, s. അമുക്കൽ, ഒതുക്കൽ, ഞെ
ക്കൽ.

Compressure, s. അമുക്കൽ, ഇറുക്കം, മു
റുക്കം.

Comprise, v. a. അടക്ക, കൊള്ളുക, ഒതു
ക്കുക.

Compromise, s. അന്യായംപ്രതികൾ സ
മ്മതിക്കുന്ന നിരപ്പു, പ്രതിജ്ഞ, രാജി.

Compromise, v. a. രാജിയാക, യോജിക്ക.

Compulsatory, a. ബലബന്ധമുള്ള, നിൎബ
ന്ധമുള്ള.

Compulsion, s. ബലബന്ധം, നിൎബന്ധം,
ഹേമം.

Compulsive, a. നിൎബന്ധമുള്ള, ഹേമമുള്ള.

[ 56 ]
Compulsory, a. നിൎബന്ധിക്കുന്ന, ഹേമി
ക്കുന്ന.

Compunction, s. മനോദുഃ ഖം, മനസ്താ
പം, കുത്തു.

Computation, s. കണക്ക, ഗണനം, ഗ
ണിതം.

Compute, v. a. കണക്ക കൂട്ടുക, ഗണിക്ക.

Computer, s. കണക്കൻ, ഗണിതക്കാരൻ.

Computist, s. കണക്കൻ, ഗണകൻ.

Comrade, s. തോഴൻ, സഖി, ചങ്ങാതി.

Con, prefix. സം, അനു, സഹ.

Con, v. a. അറിക, വിചാരിക്ക, പഠിക്ക.

Concave, a. കുഴിവുള്ള, ഉൾവളവുള്ള.

Concavity, s. കുഴിവു, ഉൾവളവു.

Conceal, v. a. മറെക്ക, ഒളിക്ക, ഒളിപ്പിക്ക.

Concealable, a. മറെപ്പാന്തക്ക, ഒളിപ്പാ
ന്തക്ക.

Concealment, s. മറവു, ഒളി, ഒളിപ്പു.

Concede, v. a. സമ്മതിക്ക, ഏല്ക്ക, അനു
വദിക്ക.

Conceit, s. നിരൂപണം, തോന്നൽ, ഊഹം.

Conceit, v. a. തോന്നുക, ഊഹിക്ക, നിരൂ
പിക്ക.

Conceited, a. താന്തോന്നിത്വമുള്ള.

Conceitedness, s. അഹംഭാവം, വ്യാമോ
ഹം.

Conceivable, a. ഗ്രഹിപ്പാന്തക്ക, ഗ്രാഹ്യം.

Conceivableness, s. ഗ്രഹണം, തോന്നൽ.

Conceive, v. a. ധരിക്ക, ഗ്രഹിക്ക, ഊ
ഹിക്ക.

Conceive, v. n. ഗൎഭംധരിക്ക, ഉല്പാദിക്ക.

Conceiver, s. ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, ബോധി
ക്കുന്നവൻ.

Concent, s. രാഗച്ചേൎച്ച, യോജ്യത.

Concentrate, v. a. മദ്ധ്യെ ചേൎക്ക, ഒരുമി
ച്ചു കൂട്ടുക.

Concentration, s. ഒരുമപ്പാടു, ശേഖരം.

Conceptible, a. ഗ്രഹിപ്പാന്തക്ക, അറിവാ
റാകുന്ന.

Conception, s. ഉൽപാദനം, ഗൎഭധാരം.

Concern, v. a. കുറിക്ക, സംബന്ധിപ്പിക്ക
വിചാരിക്ക.

Concern, s. സംഗതി, വിചാരം, കാൎയ്യം,
വിഷാദം.

Concernment, s. കാൎയ്യം, വിചാരം, സം
ബന്ധം.

Concert, v. a. കൂടിനിശ്ചയിക്ക, കൂടിവി
ചാരിക്ക.

Concert, s. കൂടിവിചാരം, ഒരുമ്പാടു,
വാദ്യം.

Concession, s. സമ്മതം, അനുജ്ഞ, അ
നുവാദം.

Conch, s. ശംഖ, ചിപ്പി.

Conciliate, v. a. നിരപ്പാക്ക, യോജി
പ്പിക്ക.

Conciliation, s. യോജിപ്പു, ഇണക്കം,
സാമം.

Conciliator, s. യോജിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Conciliatory, a. യോജിപ്പിക്കുന്ന, ഇ
ണക്കുന്ന.

Concise, a. ചുരുക്കമുള്ള, സംക്ഷേപമുള്ള.

Concisely, ad. ചുരുക്കമായി, സംക്ഷേ
പമായി.

Conciseness, s. ചുരുക്കം, സംക്ഷേപം.

Concision, s. പരിച്ഛേദന.

Conclave, s. രഹസ്യമുറി, മന്ത്രിശാല, ര
ഹസ്യക്കൂട്ടം.

Conclude, v. a. തീൎക്ക, സമൎപ്പിക്ക, നി
ശ്ചയിക്ക.

Conclusible, a. തീൎപ്പാന്തക്ക, അവസാ
നിക്കുമാറാകുന്ന.

Conclusion, s. തീൎച്ച, കലാശം, സമാപ്തി,
അനുമാനം.

Conclusive, a. തീൎച്ചയുള്ള, ബോദ്ധ്യമുള്ള.

[ 57 ]
Conclusively, ad. തീൎച്ചയായി, നിശ്ചയ
മായി.

Conclusiveness, s. സാദ്ധ്യസിദ്ധി, സാ
ക്ഷിപൂൎത്തി.

Concoct, v. n. ജിൎണ്ണമാക, ദഹിക്ക, വേ
വിക്ക.

Concoction, s. ജിൎണ്ണം, ദഹനം, കവിത
കെട്ടു.

Concomitancy, s. സഹവാസം, സംബ
ന്ധം.

Concomitate, v. a. ഇണകൂടുക, സംബ
ന്ധമായിരിക്ക.

Concord, s. ഒരുമ, ഐക്യത, ഒരുമ്പാടു,
ചേൎച്ച.

Concordance, s. സംയോജ്യത, ഒത്തുവാ
ക്യപുസ്തകം.

Concordant, a. ഒരുമയുള്ള, ഒക്കുന്ന, പ
റ്റുന്ന.

Concourse, s. ജനക്കൂട്ടം, പുരുഷാരം, സ
മൂഹം.

Concrete, v. a. ഒന്നിപ്പിക്ക, പിണൎക്ക
ഉറെക്ക.

Concrete, a. തടിച്ച, സ്ഥൂലിച്ച.

Concrete, s. തടി, സ്ഥലം, പിണൎപ്പു.

Concreteness, s. തടിപ്പു, സ്ഥൂലത്വം, പി
ണൎപ്പു.

Concubine, s. വെപ്പാട്ടി.

Conculcate, v. a. ചവിട്ടുക, മെതിക്ക.

Concupiscence, s. കാമവികാരം, ദുൎമ്മോ
ഹം.

Concupiscent, a. കാമിക്കുന്ന, ദുരാശയുള്ള.

Concur, v. a. തമ്മിൽചേരുക, ഒക്കുക,
സമ്മതിക്ക.

Concurrence, s. സമ്മതം, അനുവാദം,
ഒരുമ.

Concurrent, a. സമ്മതമുള്ള, കൂടിച്ചേരുന്ന.

Concurrent, s. ചെരുന്നതു, ഒക്കുന്നതു.

Concussion, s. ഇളക്കം, കമ്പം, കമ്പനം,
കുലുക്കം.

Condemn, v. a. കുറ്റംവിധിക്ക, ശിക്ഷെ
ക്കു വിധിക്ക.

Condemnable, a. കുറ്റം വിധിക്കത്തക്ക.

Condemnation, s. കുറ്റവിധി, ശിക്ഷാ
വിധി, ദണ്ഡവിധി.

Condemner, s. കുറ്റം വിധിക്കുന്നവൻ.

Condensate, v. a. മുഴുപ്പിക്ക, മുഴുക്ക.

Condensation, s. മുഴുപ്പു, ഉറപ്പു.

Condense, v. a. & n. മുഴുപ്പിക്ക, ഉറപ്പി
ക്ക, മുഴുക്ക, ഉറച്ചുപോക.

Condense, a. മുഴുപ്പുള്ള, തടിപ്പുള്ള, ഉറച്ച.

Condensity, s. മുഴുപ്പു, ഉറപ്പു, തടിപ്പു.

Condescend, v. a. ഇണങ്ങുക, താഴ്ക.

Condescension, s. മനഃതാഴ്മ, കടാക്ഷം.

Condiment, s. വ്യഞ്ജനം, കൊണ്ടാട്ടം,
ചാറു.

Condition, s. തിട്ടം, ഗുണം, അവസ്ഥ,
ഇരിപ്പു.

Conditional, a. തിട്ടമുള്ള, സംശയമുള്ള.

Condole, v. a. അനുനയപ്പെടുത്തുക, കൂ
ടെ ദുഃഖിക്ക.

Condolement, s. ദുഃഖിതനോടു കൂടെ ദുഃ
ഖിക്കുന്നതു.

Condolence, s. പരതാപം, അനുനയം.

Condoler, s. കൂടെ ഖേദിക്കുന്നവൻ.

Conduce, v. n. ഉതക, ഉപയോഗിക്ക,
സഹായിക്ക.

Conducive, a. ഉതകുന്ന, അനുകൂലമുള്ള.

Conduciveness, s. ഉതവി, അനുകൂലത.

Conduct, s. നടപ്പു, ചരിതം, ചരിത്രം.

Conduct, v. a. നടത്തിക്ക, നിൎവഹിക്ക.

Conductor, s. നായകൻ, പ്രമാണി.

Conduit, s. നീൎച്ചാലു, ഓക, പാത്തി.

Cone, s. കൂൎത്തതൂൺ, കൂടം.

Confect, v. a. പലഹാരം ഉണ്ടാക്ക.

[ 58 ]
Confection, s. പലഹാരം, മധുരദ്രവ്യം.

Confectionary, s. പലഹാരം ഉണ്ടാക്കു
ന്നവൻ.

Confectioner, s. ആപൂപികൻ.

Confederacy, s. കൂട്ടുകെട്ടു, സഖ്യത.

Confederate, v. a. സഖ്യത ചെയ്ക.

Confederate, v. n. ഒന്നിച്ചുകൂടുക.

Confederate, a. ഒന്നിച്ചുകൂടിയ.

Confederate, s. ചങ്ങാതി, കൂട്ടത്തുണക്കാ
രൻ.

Confederation, s. യോഗക്കെട്ടു, സഖി
ത്വം.

Confer, v. a. കൊടുക്ക, നല്ക, ഉപയോഗി
പ്പിക്ക.

Confer, v. n. സംസാരിക്ക, സംഭാഷിക്ക.

Conference, s. സംഭാഷണം, കൂടിവി
ചാരം,.

Confess, v. a. അറിയിക്ക, ഏറ്റുപറക.

Confessedly, ad. സ്പഷ്ടമായി, തെളിവാ
യി.

Confession, s. സ്വീകരണം, അനുസര
ണവാക്കു.

Confessor, s. സത്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന
വൻ.

Confidant, s. വിശ്വസ്തൻ, സുഹൃത്തു.

Confide, v. n. വിശ്വസിക്ക, ആശ്രയിക്ക.

Confidence, s. വിശ്വാസം, പ്രത്യയം, വി
ശ്രംഭം.

Confident, a. വിശ്വാസമുള്ള, ധൈൎയ്യമുള്ള.

Confident, s. വിശ്വസ്തൻ, വിശ്വാസയോ
ഗ്യൻ.

Confidential, a. വിശ്വാസ്യം, വിശ്വസി
പ്പാന്തക്ക.

Confidently, ad. വിശ്വാസമായി, ധൈ
ൎയ്യരൂപേണ.

Confine, s. അതിർ, ഒരം, അവധി, കാ
വൽ.

Confine, v. a. അതിരാക്ക, അവധിയാക്ക,
നിരോധിക്ക.

Confine, v. n. അതിരിൽ ഇരിക്ക, അക
ത്തിരിക്ക.

Confinement, s. അനുബന്ധനം, കാവൽ.

Confirm, v. a. സ്ഥാപിക്ക, ഉറപ്പിക്ക, നി
ശ്ചയിക്ക.

Confirmable, a. സ്ഥിരീകരിപ്പാന്തക്ക,
സ്ഥാപിതം.

Confirmation, s. സ്ഥിരീകരണം, സ്ഥാ
പനം, സ്ഥിതി.

Confirmatory, a. ഉറപ്പിക്കുന്ന, നിശ്ചയ
പ്പെടുത്തുന്ന.

Confiscate, v. a. മുതലപഹരിക്ക, പണ്ടാ
ര വകെക്കു ചേൎക്ക.

Confiscation, s. ഒരുത്തൻ മുതൽ പ
ണ്ടാരവകയിൽ ചേൎക്കുന്നതു.

Confiture, s. മധുരദ്രവ്യം.

Confix, v. a. സ്ഥാപിക്ക, ഉറപ്പിക്ക.

Conflagration, s. അഗ്നിപ്രളയം, ദഹന,
ദവം.

Conflict, v. n. പോരാടുക, പൊരുതുക,
മല്ലുപിടിക്ക.

Conflict, s. പോരാട്ടം, പട, ശണ്ഠ, മല്പി
ടിത്തം.

Conflicting, part. പോരാടുന്ന, വിരോ
ധമായിരിക്കുന്ന.

Confluence, s. കൂട്ടൊഴുക്കു, സന്ധി, പുരു
ഷാരം.

Confluent, a. ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന, സന്ധി
ക്കുന്ന.

Conflux, s. നീരൊഴുക്കു, കൂട്ടൊഴക്കു, ജന
ശേഖരം.

Conform, a. അനുരൂപിതം, ഒത്തിരിക്കു
ന്ന, സമം.

Conform, v. a. അനുരൂപപ്പെടുത്തുക, ഒ
പ്പിക്ക.

[ 59 ]
Conform, v. n. അനുരൂപപ്പെടുക, ഒത്തി
രിക്ക.

Conformable, a. അനുരൂപപ്പെടുന്ന, ഒ
ക്കുന്ന.

Conformation, s. അനുരൂപത, സംയോ
ജ്യത.

Conformity, s. അനുരൂപം, അനുവൎത്ത
നം, അനുവൃത്തി, സാമ്യം.

Confound, v. a. കുഴപ്പിക്ക, കലക്ക, നാ
നാവിധമാക്ക, അന്ധാളിപ്പിക്ക, മുട്ടിക്ക,
ഭ്രമിപ്പിക്ക.

Confraternity, s. സഹോദരബന്ധം.

Confront, v. a. അഭിമുഖീകരിക്ക, നേരി
ടുക.

Confuse, v. a. സമ്മിശ്രമാക്ക, കൂട്ടികലൎക്ക,
കുഴപ്പിക്ക.

Confusedly, ad. സമ്മിശ്രമായി, സംഭ്രമ
ത്തോടെ.

Confusion, s. സമ്മിശ്രം, കാലുഷ്യം, പരി
ഭ്രമം.

Confutable, a. മറുക്കുവാന്തക്ക, ആക്ഷേ
പിതം.

Confutation, s. മറിച്ചൽ, ആക്ഷേപം.

Confute, v. a. മറുത്തുകളക, ആക്ഷേ
പിക്ക.

Congeal, v. a. പിണൎപ്പിക്ക, പെരുപ്പിക്ക.

Congeal, v. n. പിണൎക്ക, പെരുത്തുപോ
ക.

Congenial, a. സഹജമുള്ള, സഹഭാവികം.

Congeniality, s. ഏകവിവേകം, ഏകസ്വ
ഭാവം.

Congenite, a. ഏകോത്ഭവം, സഹജം.

Congest, v. a. ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുക, ചലവിക്ക.

Congestion, s. ചലം കൂടുതൽ.

Conglomeration, s. ഉരുൾച, കൂട്ടികലൎച്ച.

Congratulate, v. a. കൊണ്ടാടുക, അനു
ഗ്രഹിക്ക.

Congratulation, s. കൊണ്ടാട്ടം, മംഗല
സ്തുതി.

Congregate, v. n. സഭകൂടുക, കൂട്ടം കൂ
ടുക.

Congregate, v. a. സഭ കൂട്ടുക, യോഗം
കൂട്ടുക.

Congregation, s. സഭ, യോഗം, സമൂഹം.

Congress, s. യോഗം, സംഗമം, സംഘം.

Congrue, v. n. യോജിക്ക, ചേരുക, ഒ
ക്കുക.

Congruence, s. യോജ്യത, ചേൎച്ച, ഔചി
ത്യം.

Congruent, a. യോജ്യതയുള്ള, ഒത്തുവ
രുന്ന.

Congruity, s. യോജ്യത, ചേൎച്ച, യുക്തി.

Congruous, a. ചേരുന്ന, ഒത്തുവരുന്ന,
പറ്റുന്ന.

Conical, a. കൂടംരൂപമുള്ള.

Conjector, s. ഊഹിക്കുന്നവൻ.

Conjecturable, a. ഊഹിപ്പാന്തക്ക, ഊഹ
നീയം.

Conjectural, a. ഊഹമുള്ള, തോന്നുന്ന.

Conjecture, s. ഊഹം, തോന്നൽ, ഉദ്ദേശം.

Conjecture, v. a. ഉൗഹിക്ക, തോന്നുക,
ഉദ്ദേശിക്ക.

Conjecturer, s. ഊഹിക്കുന്നവൻ.

Conjoin, v. a. ഇണെക്ക, സന്ധിപ്പിക്ക.

Conjoin, v. n. കൂടുക, സംഘടിക്ക.

Conjugal, a. വിവാഹം സംബന്ധിച്ച.

Conjugate, v. a. ഒന്നിച്ചു ചേരുക, വി
വാഹത്തിൽ ചേൎക്ക, ക്രിയാമാലയെ ചൊ
ല്ലുക.

Conjugation, s. ഇണ, ജോടു, ക്രിയാമാല.

Conjunct, a. കൂട്ടിചേൎത്ത, സന്ധിച്ച.

Conjunction, s. യോഗം, സന്ധി, സമുച്ച
യം, സമാഹാരം, സംബന്ധം.

Conjuncture, s. കാൎയ്യസന്ധി, സംഭവം.

[ 60 ]
Conjuration, s. ആണ, ശപഥം, ആഭി
ചാരം.

Conjure, v. a. ആണയിടുക, ശപിക്ക.

Conjurer, s. മന്ത്രവാദി, മായാവി.

Conjurement, s. മുഖ്യകല്പന, വലിയ നി
ൎദ്ദേശം.

Connate, a. സഹജം, കൂടപ്പിറന്ന.

Connect, v. a. ഇണക്ക, ചേൎക്ക, പ
റ്റിക്ക.

Connect, v. n. ഒന്നിച്ചു കൂടുക, ചേരുക.

Connectively, ad. ഇണക്കത്തോടെ.

Connex, v. a. സന്ധിപ്പിക്ക, ചേൎക്ക, ഒ
പ്പിക്ക.

Connexion, s. ചേൎച്ച, ഘടനം, ഒരുമ.

Connivance, s. കണ്ടും കാണായ്മ, ക്ഷമ.

connive, v. n. കണ്ണിമക്ക, ക്ഷമിക്ക, പൊ
റുക്ക.

Conquer, v. a. ജയിക്ക, തോല്പിക്ക, വെ
ല്ലുക.

Conquerable, a. ജയിക്കപ്പെടത്തക്ക,
ജിത്യം.

Conquered, part. ജയിച്ച, തോറ്റ,
വെന്ന.

Conqueror, s. ജയി, വിജയി, വെന്നവൻ.

Conquest, s. ജയം, വിജയം, വെല്ലൽ,

Conscience, s. മനസ്സാക്ഷി, മനോ
ബോധം.

Conscientions, a. നേരുള്ള, നിതിയുള്ള.

Conscientiously, ad.മനസ്സാക്ഷിയോടെ.

Conscientiousness, s. മനോഭയം, നീതി.

Conscious, a. മനസ്സാക്ഷിയുള്ള, നേരുള്ള.

Consciously, ad. മനസ്സാക്ഷിയോടെ.

Consciousness, s. മനോബോധം, കാൎയ്യ
ബോധം.

Conscription, s. പേർ വരിച്ചാൎത്തൽ.

Consecrate, v. a. പ്രതിഷ്ഠിക്ക, ശുദ്ധീക
രിക്ക.

Consecrator, s. പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നവൻ.

Consecration, s. പ്രതിഷ്ഠ, ശുദ്ധീകരണം.

Consecution, s. പിന്തുടൎച്ച, യഥാക്രമം,
സങ്ക്രാന്തി.

Consecutive, a. പിന്തുടരുന്ന, സങ്ക്രമി
ക്കുന്ന.

Consent, s. സമ്മതം, അനുമതി, ഒരുമ്പാടു.

Consent, v. a. സമ്മതിക്ക, അനുമതിക്ക,
അനുവദിക്ക.

Consequence, s. സംഗതി, സാദ്ധ്യം,
ഫലം.

Consequent, a. ഫലിതം, സാധിച്ച, പി
ന്തുടരുന്ന.

Consequent, s. സിദ്ധി, യുക്തി, ഫലം.

Consequently, ad. അതുകൊണ്ടു, അതു
നിമിത്തം.

Conservable, a. സൂക്ഷിക്കപ്പെടത്തക്ക.

Conservation, s. രക്ഷണം , രക്ഷ, പരി
പാലനം.

Conservative, a. രക്ഷാശക്തിയുള്ള.

Conservator, s. കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ.

Conserve, v. a. കാത്തു സൂക്ഷിക്ക, പാ
ലിക്ക.

Consider, v. a. വിചാരിക്ക, ചിന്തിക്ക,
നിനെക്ക.

Considerable, a. വിചാരിക്കതക്ക, ബഹു,
വളരെ.

Considerableness, s. സാരം, ഗൌരവം,
മുഖ്യത.

Considerably, ad. ഏറ്റവും, ഏറെ,
തോനെ.

Considerate, a. വിചാരമുള്ള, വിവേക
മുള്ള.

Considerateness, s. വിചാരം, വിവേകം,
ബുദ്ധി.

Consideration, s. വിചാരം, ചിന്ത, ആ
ലോചന.

[ 61 ]
Consign, v. a. ഏല്പിക്ക, ഏല്പിച്ചുകൊടുക്ക.

Consignment, s. ഏല്പിപ്പു, ഭരമേല്പിച്ചു.

Consist, v. a. ഉണ്ടാക, ഇരിക്ക, നില
നില്ക്ക.

Consistence, s. അവസ്ഥ, വസ്തു, കനം,
തടിപ്പു.

Consistency, s. നില, സ്ഥിരത, അനു
രൂപം.

Consistent, a. അനുഗുണമുള്ള, ഉറപ്പുള്ള.

Consistently, ad. സ്ഥിരമായി, ഉറ
പ്പോടെ.

Consistory, s. വൈദികസഭ, മുഖ്യ
സംഘം,

Consolable, a. ആശ്വസിക്കപ്പെടത്തക്ക.

Consolation, s. ആശ്വാസം, അനുനയം,
സാന്ത്വനം, സാമം, തെറ്റം.

Consolatory, a. ആശ്വാസകരം, സാ
ന്ത്വകരം.

Console, v. a. ആശ്വസിപ്പിക്ക, തണു
പ്പിക്ക.

Consolidate, v. a. കനമാക്ക, ഉറപ്പിക്ക.

Consolidation, s. കട്ടെപ്പു, ഉറപ്പു.

Consonance, s. ശബ്ദചേൎച്ച, യോജ്യത,
ഒരുമ.

Consonant a. ചേരുന്ന, യോജിക്കുന്ന.

Consonant, s. വ്യഞ്ജനം, ഹല്ല.

Consonantly, ad. ചേൎച്ചയായി.

Consort, s. ആളി, തോഴൻ, തോഴി, ഭ
ൎത്താവു, ഭാൎയ്യ.

Consort, v. a. കൂട്ടിച്ചേൎക്ക, സഖിത്വം
കൂട്ടുക.

Consort, v. n. ഒന്നിച്ചുകൂടുക, സഖിത്വം
കൂടുക.

Conspersion, s. തളി, തൎപ്പണം.

Conspicuity, s. കാഴ്ച, ശോഭ, പ്രസന്നത.

Conspicuous, a. കാണാകുന്ന, സ്പഷ്ടം.

Conspicuously, ad. വിശേഷമായി.

Conspicuousness, a. തെളിവു, പ്രസ
ന്നത.

Conspiracy, s. കൂട്ടുകെട്ടു, തന്ത്രം, മത്സരം.

Conspirator, s. മത്സരക്കാരൻ, ദ്രോഹി.

Conspire, v. n. മന്ത്രിക്ക, മത്സരിക്ക.

Conspiring, part. മന്ത്രിക്കുന്ന, മത്സരി
ക്കുന്ന.

Constable, s. നാജർ, കാവൽപ്രമാണി.

Constancy, s. സ്ഥിരത, സ്ഥിതി, ധൃതി.

Constant, a. സ്ഥിരം, നിലനില്ക്കുന്ന.

Constantly, ad. സ്ഥിരമായി, ഇടവിടാ
തെ.

Constellation, s. നക്ഷത്ര സഞ്ചയം , താ
രാഗണം, താരാസംഘം.

Consternation, s. ഞെട്ടൽ, വിഭ്രമം.

Constipate, v. a. തിക്ക, തിരക്ക, കെട്ടി
മുറുക്ക.

Constipation, s. തിക്കു, അടപ്പു, കട്ടെപ്പു.

Constituent, s. നിയമിക്കുന്നവൻ, നിയു
ക്താവു.

Constitute, v. a. സ്ഥാപിക്ക, ആക്കി
വെക്ക.

Constitution, s. സ്ഥാപനം, നിയമം,
വെപ്പു, ദേഹാവസ്ഥ, രാജനിതി, ചട്ടം.

Constitutional, a. രാജനീതിയുള്ള.

Constrain, v. a. നിൎബന്ധിക്ക, ഞെരുക്ക.

Constraint, s. നിൎബന്ധം, ഞെരുക്കം, ത
ടവു.

Constriction, s. ചുരുക്കം , അമുക്കൽ.

Constringe, v. a. ചുരുക്ക, ബന്ധിക്ക.

Construct, v. a. കെട്ടിഉണ്ടാക്ക, തീൎക്ക.

Construction, s. കെട്ടു, മാളിക, വീടു, നി
ബന്ധം.

Constructure, s. കൂട്ടു, പണി , ബന്ധനം,
വീടു.

Construe, v. a. ചേൎത്തു , അന്വ
യിക്ക.

[ 62 ]
Consul, s. അന്യരാജ്യത്തിൽ സ്വജാതിക്കാ
രുടെ അവസ്ഥ വിചാരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗ
സ്ഥൻ.

Consult, v. n. ആലോചിക്ക, കൂടിവിചാ
രിക്ക.

Consult, v. a. ആലോചന ചോദിക്ക.

Consultation, s. ആലോചന, അനുചി
ന്തനം.

Consultor, s. ആലോചിക്കുന്നവൻ.

Consumable, a, ഒടുങ്ങുന്ന, അഴിയുന്ന.

Consume, v. a. വിഴങ്ങുക, ഒടുക്ക, അ
ഴിക്ക.

Consume, v. n. ഒടുങ്ങുക, അഴിയുക, വ്യ
യമാക.

Consumer, s. വിഴുങ്ങി, ചിലവഴിക്കുന്ന
വൻ.

Consummate, v. a. പൂൎത്തിയാക്ക, തിക
വാക്ക.

Consummate, a. പൂൎണ്ണം, തികവുള്ള, സി
ദ്ധിച്ച.

Consummation, s. പൂൎത്തി, തികവു, സി
ദ്ധി, അന്തം.

Consumption, s. വ്യയം, അഴിച്ചു, ക്ഷ
യരോഗം.

Consumptive, a. ക്ഷയിക്കുന്ന, ക്ഷയരോ
ഗമുള്ള.

Contact, s. സ്പൎശനം, സന്ധി, സംഘടനം.

Contagion, s. പകരുന്നവ്യാധി, പകൎച്ച.

Contagious, a. പകരുന്ന, സ്പൎശിക്കുന്ന.

Contain, v. a. കൊള്ളുക, പിടിക്ക, അ
ടക്ക.

Contain, v. n. അടങ്ങിയിരിക്ക.

Containable, a. കൊള്ളാകുന്ന, പിടിക്ക
പ്പെടത്തക്ക.

Contaminate, v. a. തീണ്ടിക്ക, വഷളാക്ക.

Contaminate, a. തീണ്ടലുള്ള, അശുദ്ധി
യുള്ള.

Contamination, s. തീണ്ടൽ, മലിനത,
കറ.

Contemn, v. a. നിന്ദിക്ക, ധിക്കരിക്ക, കു
ത്സിക്ക.

Contemner, s. ധിക്കാരി, നിഷേധി.

Contemplate, v. a. ചിന്തിക്ക, വിചാരി
ക്ക, ധ്യാനിക്ക, ഓൎക്ക.

Contemplation, s. ധ്യാനം, ചിന്ത, നി
രൂപണം.

Contemplative, a. ധ്യാനിക്കുന്ന, ചിന്ത
യുള്ള.

Contemplator, s. ധ്യാനിഷ്ഠൻ, ധ്യായമാ
നൻ.

Contemporary, s. സമകാലത്തുള്ളവൻ.

Contemporary, a. സമകാലത്തുള്ള.

Contempt, s. നിന്ദ, അപഹാസം, ധി
ക്കാരം.

Contemptible, a. അപഹസിതം, നിന്ദ്യം.

Contemptibleness, s. അപഹാസത്വം,
നികൃഷ്ടത.

Contemptibly, ad. അപഹാസേന, പ
രിഹാസമായി.

Contemptuous, a. നിന്ദാശീലമുള്ള, ധി
ക്കാരമുള്ള.

Contemptuousness, s. നിന്ദാശീലം,
തെറി,

Contend, v. a. പോരാടുക, വാലിക്ക, മ
ത്സരിക്ക.

Contendent, s. പ്രതിയോഗി, പ്രത്യൎത്ഥി.

Contender, s. പോരാളി, മത്സരക്കാരൻ,
മല്ലൻ.

Content, a. തൃപ്തിയുള്ള, അലംഭാവിതം.

Content, v. a. തൃപ്തിയാക്ക, ശമിപ്പിക്ക.

Content, s. തൃപ്തി, സന്തുഷ്ടി, അലംഭാവം.

Contented, a. തൃപ്തിപ്പെട്ട, സന്തുഷ്ടിയുള്ള.

Contentedly, ad. തൃപ്തിയോടെ, സന്തു
ഷ്ടിയായി.

[ 63 ]
Contention, s. കലഹം, തൎക്കം, ശണ്ഠ,
ഛിദ്രം.

Contentious, a. കലഹമുള്ള, മത്സരമുള്ള.

Contentiously, ad. കലഹത്തോടെ, മത്സ
രേണ.

Contentment, s. അലംഭാവം, സന്തുഷ്ടി.

Contents, s, pl. അടക്കം, സംഗ്രഹം.

Contest, s. വാഗ്വാദം, തൎക്കം, ദ്വന്ദ്വം,
പിണക്കം.

Contest, v. a. തൎക്കിക്ക, മത്സരിക്ക, പിണ
ങ്ങുക.

Contestable, a. തൎക്കമുള്ള, മത്സരിക്കതക്ക.

Context, s. ചേൎച്ച, സംബന്ധം, ഔചിത്യം.

Contiguity, s. അടുപ്പം, സമീപം, സന്നി
വേശം.

Contiguous, a. സമീപമുള്ള, തമ്മിൽതൊ
ടുന്ന.

Continence, s. അടക്കം, വ്രതം, പാതി
വ്രത്യം.

Continent, a. അടക്കമുള്ള, സാവധാന
മുള്ള.

Continent, s. ഭൂഖണ്ഡം, വിസ്തീൎണ്ണഭൂമി.

Continently, ad. അടക്കമായി, വ്രത
മായി.

Contingence, S. അസംഗതി, ആക
സ്മികം.

Contingent, a. അകാരണമായ, യദൃച്ഛ
യുള്ള.

Contingent, s. അകാരണം, അംശം, പങ്കു.

Continual, a. ഇടവിടാത്ത, നിരന്തരം.

Continually, ad. ഇടവിടാതെ, എപ്പോഴും.

Continuance, s. നിലനില്പു, സ്ഥിരത.

Continuate,a.വിടാത്ത, തീരാത്ത, നിത്യം.

Continuation, S. തുടൎച്ച, സ്ഥിരത.

Continue, v. a. തുടരുക, നിലനില്ക്ക.

Continuity, s. തുടൎച്ച, സന്ധിബന്ധം.

Continuous, a. ഇടചേൎന്ന, വിടാത്ത.

Contort, v. a. പിരിക്ക, മുറുക്ക, ഞെളിക്ക.

Contortion, s. പിരി, മുറുക്കം, വക്രഗതി.

Contour, s. വളച്ചൽ, പുറവര.

Contra, prep. എതിരെ, പ്രതി, നേരെ.

Contract, v. a. ചുരുക്ക, ലോപിപ്പിക്ക,
ചുളുക്ക.

Contract, v. n. ചുരുങ്ങുക, കൊച്ചുക, ക
റാർ ചെയ്ക, കുത്തത ഏല്ക്ക.

Contract, s. ഉടമ്പടി, കറാർ, ബന്ധുക്കെട്ടു.

Contraction, s. ചുരുക്കം , കൊച്ചൽ, ഇ
ടുക്കം.

Contractor, s. കറാർകാരൻ, നിയമക്കാ
രൻ.

Contradict, v. a. വിരോധം പറക, പ്ര
തിവാദിക്കുക.

Contradicter, S. മാറ്റാൻ, പ്രതിവാദി.

Contradiction, s. പ്രതിവാദം, തൎക്കം.

Contradictory, a. പ്രതിവാദിക്കുന്ന.

Contrariety, s. വിപൎയ്യയം, വിപരീതം.

Contrarily, ad. വിരോധമായി, പ്രതികൂ
ലമായി.

Contrariwise, ad. പ്രതിയായി, എതി
രായി.

Contrary, a. വിരോധമുള്ള, പ്രതികൂല
മുള്ള.

Contrast, s. വ്യത്യാസം, വ്യതിരേകം.

Contrast, v. a. വിപരീതമാക്കി വെക്ക,
വ്യത്യാസം കാട്ടുക, എതിരെ വെക്ക.

Contravene, v. a. എതിൎക്ക, വിരോധിക്ക.

Contravention, s. വിപരീതം, വികടം.

Contribute, v. a. കൊടുക്ക, സഹായിക്ക,
ശേഖരിക്ക.

Contribution, s. വരി, ഇറവരി, കൊടു
ക്കൽ, ധൎമ്മശേഖരം, ഉതവി, ധൎമ്മോപ
കാരം.

Contributive, a. സഹായിക്കുന്ന, ഉത
കുന്ന.

[ 64 ]
Contributor, s. കൊടുക്കുന്നവൻ.

Contributory, a. സഹായിക്കുന്ന, ഉത
കുന്ന.

Contrite, a. ചതഞ്ഞ, നുറുങ്ങിയ, അത്ത
ലുള്ള.

Contriteness, s. ചതച്ചൽ, നുറുങ്ങൽ, സ
ങ്കതടം.

Contrition, s. പൊടിച്ചൽ, അനുതാപം.

Contrivable, a. കൌശലമുള്ള, ഉപായമേ
റിയ.

Contrivance, s. കൌശലം, യന്ത്രം , സൂത്രം.

Contrive, v. a. യന്ത്രിക്ക, സാധിപ്പിക്ക.

Contriver, s. യന്ത്രി, താന്ത്രികൻ, ഉപായി.

Control, s. മേൽവിചാരം, അധികാരം.

Control, v. a. വിചാരിക്ക, നടത്തുക, ഭ
രിക്ക.

Controllable, a. ഭരിക്കപ്പെടത്തക്ക, ഇ
ണക്കമുള്ള.

Controller, s. മേൽവിചാരക്കാരൻ.

Controlment, s. അടക്കം, വിരോധം.

Controversial, a. തൎക്കസംബന്ധമുള്ള.

Controversy, s. തൎക്കം, വാദം, വക്കാണം.

Controvert, v. a. വ്യവഹരിക്ക, പിശ
കുക.

Controvertible, a. തൎക്കമുള്ള, തകരാറുള്ള.

Controvertist, s. തൎക്കക്കാരൻ, താൎക്കി
കൻ.

Contumacious, a. ശാഠ്യമുള്ള, കലഹി
ക്കുന്ന.

Contumacy, s. ശാഠ്യം, നൈരാശ്യം, ധി
ക്കാരം.

Contumely, s. നിന്ദ, അധിക്ഷേപം ദു
ൎവാക്കു.

Contuse, v. a. ചതെക്ക, ഇടിക, ഞെ
രിക്ക.

Contusion, s. ചതവു, ഞെരിവു, ഇടി.

Convalescence, s. രോഗശാന്തി, സുഖം.

Convalescent, a. ദീനം മാറുന്ന.

Convene, v. n. കൂടിവരിക, വന്നുകൂടുക.

Convene, v. a, വിളിച്ചുകൂട്ടുക, ക്ഷണിക്ക.

Convenience, s. യോഗ്യത, തക്കം, അവ
സരം.

Convenient, a. തക്ക, അവസരമുള്ള.

Conveniently, ad. തക്കത്തിൽ, യോഗ്യ
മായി.

Convent, s. മഠം, ആശ്രമം, യോഗമഠം.

Conventicle, s. സംഘം, കൂട്ടം, സഭ.

Convention, s. സഭായോഗം, സംഗമം.

Converge, v. n. ചാരിനില്ക്ക, ചായുക.

Convergent, a. ചാരിനില്ക്കുന്ന, ചായുന്ന.

Conversable, a. ആലാപമുള്ള, വാച്യ
മായ.

Conversant, a. മുഖപരിചയമുള്ള, ചേ
രുന്ന.

Conversation, s. സംസാരം, ആലാപം.

Converse, v. n. സംസാരിക്ക, സംഭാ
ഷിക്ക.

Converse, s. പരിചയം, വ്യത്യാസം.

Conversely, ad. വിപരീതമായി, പര
സ്പരമായി.

Conversion, s. മാനസാന്തരം, മാറ്റം.

Convert, v. a. മാറ്റുക, തിരിക്ക, മനസ്സു
തിരിക്ക.

Convert, v. n. മാറുക, മാനസാന്തരപ്പെ
ടുക.

Convert, s. മനം തിരിച്ചവൻ, മതാവ
ലംബി.

Convertible, a. മാറാകുന്ന, മാറ്റാകുന്ന.

Convex, a. ഉരുണ്ട, മുഴണ്ട, വളവുള്ള.

Convex, s. ഉരുണ്ടവസ്തു, പിണ്ഡാകാരം.

Convexity, s. പിണ്ഡാകാരം, വളവാ
കൃതി.

Convey, v. a. കൊണ്ടുപോക, കൊണ്ടാക്ക.

Conveyance, s. വാഹനം, യാനം, വണ്ടി.

[ 65 ]
Conveyer, s. കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ.

Convict, v. a. കുറ്റം തെളിയിക്ക, കുറ്റം
വിധിക്ക.

Convict, s. കുറ്റം തെളിഞ്ഞവൻ, തടവു
കാരൻ.

Conviction, s. കുറ്റം തെളിവു, കുറ്റ
ബോധം.

Convince, v. a. തെളിയിക്ക, ബോധം
വരുത്തുക.

Convincible, a. ബോധം വരുത്തുന്ന.

Convincingly, ad. ബാധമാകുമാറു.

Convocate, v. a. വിളിച്ചു കൂട്ടുക, ക്ഷ
ണിക്ക.

Convocation, s. വിളിച്ചുകൂട്ടൽ, സംഘം.

Convoke, v. a. വിളിച്ചു കൂട്ടുക, സംഘം
ചേൎക്ക.

Convolution, s. പിരി, ചുരുണ, ചുരുട്ടൽ.

Convolve, v. a. ചുരുട്ടുക, ചുറ്റുക, പി
രിക്ക.

Convoy, v. a. യാത്രയിൽ തുണെക്ക, സ
ഹായിക്ക.

Convoy, s. യാത്രത്തുണ, യാത്രസഹായി.

Convulse, v. a. കുലുക്ക, വലിവുണ്ടാക്ക.

Convulse, v. n. സന്നിപിടിച്ചു വിറെക്ക,
കോച്ചുക.

Convulsion, s. സന്നി, വലി, കോച്ചൽ.

Convulsive, a. സന്നിപിടിച്ച, വിറെ
ക്കുന്ന.

Cony, s. ഒരു വക മുയൽ.

Coo, v. n. പ്രാവുപോലെ ശബ്ദിക്ക.

Cook, s. വെപ്പുകാരൻ, അടുക്കളക്കാരൻ.

Cook, v. a. പാകം ചെയ്ക, പചിക്ക,
വെക്ക.

Cookery, s. അടുക്കള പ്രവൃത്തി.

Cookroom, s. അടുക്കള, വെപ്പുമുറി.

Cool, a. തണുത്ത, കുളിരുള്ള, ശീതമുള്ള.

Cool, v. a. തണുപ്പിക്ക, കുളിൎപ്പിക്ക, ആ
റിക്ക.

Cool, v. n. ആറുക, തണുക്ക, കുളിൎക്ക.

Coolly, ad. തണുപ്പോടെ, മെല്ലവെ.

Coolness, s. തണുപ്പു, കുളിൎമ്മ, കുളിൎപ്പു.

Coop, v. a. കൂട്ടിലാക്ക, ഇട്ടടെക്ക.

Cooper, s. പീപ്പയുണ്ടാക്കുന്നവൻ.

Co-operate, v. n. കൂട്ടുപ്രവൃത്തിക്ക, കൂടി
യത്നിക്ക.

Co-operation, s. കൂട്ടുപ്രവൃത്തി, സഹ
ല.

Co-operator, s. കൂടിപ്രവൃത്തിക്കുന്നവൻ.

Co-ordinate, a. സഹസ്ഥാനമുള്ള.

Coot, s. നീൎക്കാക്ക.

Copartner, s. കൂട്ടുപങ്കാളി, സമാഹരി
ക്കാരൻ.

Cope, v. a. മൂടുക, മറെക്ക, പൊരുതുക.

Copier, s. പെൎക്കുന്നവൻ, അനുകാരി.

Coping, s. മതിലിന്റെ മകുടം.

Copious, a. ബഹു, പരിപൂൎണ്ണം, പെരുത്ത.

Copiousness, s. ബഹുത്വം, പരിപൂൎണ്ണത,
അധികം.

Copper, s. ചെമ്പു, താമ്രം, ചെമ്പുകിടാരം.

Copper-plate, s. ചെമ്പുതകിടൂ, താമ്ര
പത്രം.

Copperas, s. അന്നഭേദി.

Coppersmith, s. ചെമ്പുകൊട്ടി.

Coppery, a, ചെമ്പുമയമുള്ള, ചെമ്പിച്ച.

Coppice, s. ചുള്ളിക്കാടു, കുറുങ്കാടു.

Copulate, v. a. കൂട്ടിചേൎക്ക, സംയോജി
പ്പിക്ക.

Copulate, v. n. ഒരുമിച്ചുകൂടുക, സംയോ
ജിക്ക.

Copulation, s. സംയോഗം, സംഗമം,
സംഭോഗം.

Copulative, a. ചേൎക്കുന്ന പദം = ഉം.

Copy, s. പേൎപ്പു, പ്രതി, നക്കൽ, ചട്ടം,
മൂലം.

Copy, v. a. പേൎക്ക, അനുകരിക്ക.

[ 66 ]
Copy-book, s. എഴുതുന്ന പുസൂകം.

Copyist, s. പേൎപ്പടുക്കുന്നവൻ, അനു
കാരി.

Copy-right, s. ഒരു പുസൂകം അച്ചടി
പ്പാനുള്ള ന്യായം, അച്ചടിയവകാശം.

Coral, s. പവിഴം.

Cortalline, s. പവിഴപ്പുറ്റു.

Corban, s. ദാനം, സമ്മാനം, ഭിക്ഷ.

Cord, s. ചരട, കയറു, പാശം, ഞരമ്പു.

Cord, v. a. കയറിട്ടുകെട്ടുക, ബന്ധിക്ക.

Cordage, s. കയറുകെട്ടു, ബന്ധനം.

Cordial, s. ഹൃദയത്തെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഔ
ഷധം, ബലപ്പെടുത്തുന്നൊരു സാധനം.

Cordial, a. ആശ്വാസകരം, അൻപുള്ള.

Cordiality,s. അൻപു, സ്നേഹം, താൽപൎയ്യം.

Cordially, ad. മനഃപൂൎവ്വമായി, സ്നേഹ
രൂപേണ.

Cordwainer, s. ചെരിപ്പുകുത്തി.

Core, s. ഹൃദയം, ഉൾഭാഗം.

Coriander, s. കൊത്താമ്പാല, കൊത്താ
മ്പാലരി, തീഷ്ഫലം, തുംബുരു, ധാ
ന്യകം.

Cork, s. അടെപ്പു, കിടെശ.

Cork, v. a. അടെപ്പിടുക.

Corn, s. ധാന്യം, നെല്ലു.

Corn, v. a. ഉപ്പിടുക, മണിപിടിപ്പിക്ക.

Corn-field, s. വിളഭൂമി.

Corn-mill, s. തിരികല്ലു.

Cornelian, s. ഒരു വക രത്നക്കല്ല.

Corner, s. കോൺ, മൂല, കോടി, മുക്ക്.

Cornerstone, s. മൂലക്കല്ലു.

Cornet, s. ഗീതവാദ്യം, കാഹളം, കിരീടം.

Cornet, s. പട്ടാളത്തിൽ കൊടി പിടിച്ചു
നില്ക്കുന്നവൻ.

Cornice, s. ചുവരിന്റെ മേൽ വളർ.

Corollary, s. അനുമാനം, നിഷ്പത്തി, അ
വസാനം.

Coronal, s. കിരീടം, ചൂടുമാല.

Coronation, s. കിരീടധാരണം, പട്ടാഭി
ഷേകം.

Corporal, s. ശരീരസംബന്ധമുള്ള.

Corporality, s. ദേഹാകൃതി, ശരീരത്വം.

Corporation, s. ജനസംഘം, സമൂഹം.

Corps, s. പട്ടാളം, പടസന്നാഹം.

Corpse, s. ശവം, കുണപം, പ്രേതം.

Corpulence, corpulency, s. ശരീരപുഷ്ടി.

Corpulent, a. ശരീരപുഷ്ടിയുള്ള, സ്ഥൂലിച്ച.

Corradiation, s. രശ്മിസംഗമം.

Correct, v. a. നന്നാക്ക, ശിക്ഷിക്ക.

Correct, a. ശരി, നന്നു, നല്ല, ഒത്ത.

Correction, s. ശിക്ഷ, ദണ്ഡനം , പിഴ
നോട്ടം.

Corrective, s. നന്നാക്കുന്ന വസ്തു, മിതം.

Correctly, ad. ശരിയായി, നന്നായി, തി
ട്ടമായി.

Correctness, s. വെടിപ്പു, തിട്ടം, സമാ
ചാരം.

Corrector, s. ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ, പിഴതീ
ൎക്കുന്നവൻ.

Correlative, a. പരസ്പരസംബന്ധമുള്ള.

Correspond, v. n. ചേരുക, ഒക്കുക, യോ
ജിക്ക, അന്യോന്യം കത്ത് എഴതുക.

Correspondence, s. സംബന്ധം , ചേൎച്ച,
അന്യോന്യെഴുത്തു.

Correspondent, s. എഴുതിയയക്കുന്നവൻ.

Corrigible, a. നന്നാക്കപ്പെടത്തക്ക.

Corrival, s. മത്സരക്കാരൻ, സ്പൎദ്ധാലു.

Corroboration, s. സ്ഥാപനം, പ്രബലത.

Corrosion, s. അരിച്ചൽ, തുരുമ്പു, കാരം.

Corrupt, v. a. കെടുക്ക, അളിക്ക, വഷ
ളാക്ക,

Corrupt, v. n. കെടുക, അളിയുക, അ
ഴുക.

Corrupt, a. കെട്ട, ചീഞ്ഞ, ചീത്ത.

[ 67 ]
Corrupter, s. കെടുത്തുന്നവൻ, വഷളാക്കു
ന്നവൻ.

Corruptibility, s. കേടു, അഴുകൽ, നാശം.

Corruptible, a. കെടുന്ന, അഴിയുന്ന.

Corruptibly, ad. കേടായി, വഷളായി.

Corruption, s. കേടു, വഷളത്വം , അഴു
ക്കൽ.

Corruptly, ad. കേടോടെ, ചീത്തയായി.

Corruptness, s. കേടു, വഷളത്വം, നാശം.

Coruscant, a. മിന്നുന്ന, വിളങ്ങുന്ന.

Cosmetic, a. ചന്തം വരുത്തുന്ന, ഭംഗീക
രമുള്ള.

Cosmography, s. ഭൂഗോളശാസ്ത്രം.

Cosmopolite, s. പ്രപഞ്ചി, പ്രപഞ്ചകൻ.

Cost, s. വില, മൂല്യം, ചിലവു, വ്യയം.

Cost, v. n. വിലപെടുക, വിലപിടിക്ക.

Costive, a. മലബന്ധമുള്ള, ഒഴിയാത്ത.

Costiveness, s. മലബന്ധം , മലമിറുക്കം.

Costliness, s. ബഹുമൂല്യം, ധാരാള ചിലവു.

Costly, a. വിലയേറിയ, ബഹുമൂല്യമുള്ള.

Costume, s. വേഷം, ആകൃതി, അലങ്കാരം.

Cot, s. കട്ടിൽ, ചെറിയവീടു, കുടിൽമാടം.

Contemporary, a. വയസ്സൊത്ത, കാല
മൊത്ത.

Cottage, s. കുടിൽ, കൊച്ചുവീടു, ചാള,
മാടം.

Cotton, s. പഞ്ഞി, പരത്തി, തുലം, കാ
ൎപ്പാസം.

Cotton, s. പരത്തിനൂൽകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
തുണി.

Couch, v. n. കിടക്ക, ചാരുക, കൂന്നുക,
കുനിയുക.

Couch, v. a. കിടത്തുക, പതിക്ക.

Couchant, a. കിടക്കുന്ന, ചാരുന്ന.

Cough, s. കുര, ചുമ, കാസം,

Cough, v. n. കുരെക്ക, ചുമെക്ക.

Cougher, s. കുരക്കാരൻ, ചുമക്കാരൻ.

Could, imp. of can. കഴിഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ.

Coulter, s. കൊഴു.

Council, s. ആലോചനസംഘം.

Counsel, s. ആലോചന, ബുദ്ധി, വിചാ
രണ.

Counsel, v. a. ആലോചിക്ക, ബുദ്ധിപ
റക.

Counsellor, s. ആലോചകൻ, അമാത്യൻ.

Counsellorship, s. മന്ത്രിസ്ഥാനം.

Count, v. n. എണു്ണുക, കണക്കിടുക, ഗ
ണിക്ക.

Count, s. എണ്ണം, ലക്കം, വാമൊഴി.

countable, a. ഗണ്യം, എണു്ണുവാന്തക്ക.

Countenance, s. മുഖം, ആനനം, ആദരം.

Countenance, v. a. ആദരിക്ക, താങ്ങുക.

Counter, ad. വിപരീതമായി, വികട
മായി.

Counteract, v. a. തടുക്ക, വിരോധിക്ക.

Counterbalance, v. a. എതിർതൂക്കുക.

Counterbalance, s. എതിർതൂക്കം.

Counterevidence, s. പ്രതിസാക്ഷി.

Counterfeit, v. a. കള്ളം കാട്ടുക.

Counterfeit, s. വേഷധാരി, മായക്കാരൻ.

Countermand, v. a. എതിർകല്പിക്ക.

Countermand, s. പ്രതികല്പന, മറുക
ല്പന.

Countermarch, v. n. തിരിച്ചുപോക.

Countermarch, s. പിന്തിരിച്ചൽ.

Countermark, s. മറുകുറി.

Countermine, s. പ്രതിതുരങ്കം.

Countermotion, s. പ്രതിഗതി, പ്രതിഗ
മനം.

Counterpace, s. എതിർ നടപ്പു.

Counterpart, s. എതിർഭാഗം. പ്രതി, പ്ര
തിപക്ഷം.

Counterpoise, s. എതിരീടു, പ്രതിതൂക്കം.

Counterpoison, s. വിഷഹരം.

[ 68 ]
Countertide, s. വേലി ഇറക്കം.

Countervail, s. സമശക്തി, തുല്യസാരം.

Counterview, s. പ്രതിഭാവം, വിപരീതം.

Counting, s. ഗണനം, എണു്ണുക.

Countinghouse, s. കണക്ക്ശാല.

Countless, a. എണ്ണമില്ലാത്ത, അസംഖ്യം.

Country, s. നാടു, ദേശം, രാജ്യം.

Countryman, s. നാട്ടുകാരൻ.

County, s. ദേശത്തിന്റെ ഒർ അംശം.

Couple, s. ഇണ, യുഗം, ജോട്, ഇരട്ട.

Couple, v. a. ഇണക്ക, ജോടാക്ക.

Couple, v. n. തമ്മിൽ ചേരുക, ഇണങ്ങുക.

Courage, s. ധൈൎയ്യം, ധീരത, ഉറപ്പു,

Courageous, a. ധൈൎയ്യമുള്ള, ദൃഢമുള്ള.

Courageously, ad. ധീരതയോടെ.

Courier, s. അഞ്ചൽകാരൻ, ദൂതൻ, വേഗി.

Course, s. ഓട്ടം, ഗതി, വഴി, നടപ്പു, പ
ദവി.

Course, v. a. നായാടുക, ഓടിക്ക

Court, s. കോവിലകം, രാജധാനി, മന്ത്രി
ശാല, ന്യാസ്ഥലം, ആസ്ഥാനം, മുറ്റം.

Court, v. a. ലയിപ്പിക്ക, വശീകരിക്ക, പ്ര
ശംസിക.

Court-day, s. കച്ചേരിയുള്ള ദിവസം.

Court-favour, s. രാജസ്നേഹം, തിരു
വുള്ളം.

Courteous, a. ഉപചാരമുള്ള, പ്രിയമുള്ള.

Courteousness, s. ഉപചാരം, നയശീലം,
ദയ.

Courtezan, s. കാമരേഖ, വിലമകൾ, തെ
വിടിച്ചി.

Courtesy, s. ഉപചാരം, ആ
ചാരം, പ്ര
ണതി.

Courtier, s. രാജസേവകൻ.

Courtliness, s. നയശീലം, നാഗരികം.

Courtly, a. ഉപചാരമുള്ള, പ്രശംസിക്കുന്ന.

Courtship, s. വണക്കം, ആദരം.

Cousin, s. ജ്യേഷ്ഠാനുജമക്കൾ, ദായാദി.

Cove, s. ഉൾകടൽ, മറവുസ്ഥലം.

Covenant, s. ഉടമ്പടി, നിയമം, പ്രതിജ്ഞ.

Covenant, v. a. നിയമിക്ക, ഉടമ്പടി
ചെയ്ക.

Covenanter, s. ഉടമ്പടിക്കാരൻ.

Cover, v. a. മൂടുക, മറെക്ക, പൊതിയുക.

Cover, s. മൂടി, മറവു, പൊതപ്പു, മൂടുപടം.

Covering, s. മൂടൽ, ഉടുപ്പു, മറവ, പി
ധാനം,

Covert, s. മറവു, മറവുസ്ഥലം, നിഴലിടം.

Covert, a. മറവുള്ള, മറെച്ച, ഒളിച്ച.

Coverture, s. മറവു, മറവിടം.

Covet, v. a. മോഹിക്ക, കൊതിക്ക, കാ
മിക്ക.

Covetable, a. മോഹിതം, കാമ്യം.

Covetous, a. മോഹമുള്ള, കൊതിക്കുന്ന.

Covetously, ad. ദുൎമ്മോഹത്തോടെ, ലു
ബ്ധോടെ.

Covetousness,s.ദുമ്മോഹം, ലുബ്ധു, ലോഭം.

Covey, s. ഒരു പക്ഷികൂട്ടം.

Cow, s. പശു, ഗോ.

Cowherd, s. പശുപാലൻ, ഗോപാലൻ.

Cowhouse, a. പശുക്കൂടു, ഗോശാല.

Coward, s. ഭീരു, അധൈൎയ്യവാൻ.

Cowardice, s. ഭീരുത്വം, ലഘുത്വം.

Cowardly, a. ഭീരുത്വമുള്ള, ഭയപ്പെടുന്ന.

Cowardly, ad. പേടിയോടെ, ഭയമായി.

Cover, v. n. താഴുക, കുനിയുക, ചുളുങ്ങുക.

Cowhage, s. ചൊറിയണം, നായ്ക്കുരുണ.

Cowpen, s. ഗോഷ്ഠം, അമ്പാടി, തൊഴുത്തു.

Cowpox, s. ഗോവസൂരി.

Coxcomb, s. കോഴിയുടെ പൂ, ശൃംഗാരി.

Coxcombry, s, ശൃംഗാരം, അഹംഭാവം,
മോടി.

Coy, a. ലജ്ജയുള്ള, അടക്കമുള്ള.

Coyness, s. അടക്കം, വിരക്തി,

[ 69 ]
Cozen, v. a. വഞ്ചിക്ക, തട്ടിക്ക, ചതിക്ക,
ചൊട്ടിക്ക.

Cozenage, s. വഞ്ചന, തട്ടിപ്പു, ചതിവു.

Cozener, s. വഞ്ചകൻ. വ്യാപ്തിക്കാരൻ.

Crab, s. ഞണ്ട, വികടൻ, കൎക്കടകരാശി.

Crack, s. പൊട്ടൽ, പൊട്ടു, ഉടവും വി
ള്ളൽ.

Crack, v. a. പൊട്ടിക്ക, ഉടെക്ക, പൊളി
ക്ക, പിളൎക്ക.

Crack, v. n. പൊട്ടുക, ഇടിയുക, വിള്ളു
ക, വിരിയുക.

Craclk-bnained, a. മതികെട്ട, ബുദ്ധിഭ്ര
മമുള്ള.

Crackle, v. n. കിറുകിറുക്ക, പൊരുപൊ
രുക്കം.

Crackling, s. കിറുകിറുക്കുന്ന ശബ്ദം.

Cradle, s. തൊട്ടിൽ, തൊട്ടി, ശിശുത്വം.

Craft, s. തൊഴിൽ, വേല, ഉപായം, തന്ത്രം.

Craftily, ad. ഉപായേന, കൌശലത്തോ
ടെ.

Craftiness, s. ഉപായം, കൌശലം, യുക്തി,
കപടം.

Craftsman, s. തൊഴിലാളി, സൂത്രക്കാരൻ.

Crafty, a. ഉപായമുള്ള, കൌശലമുള്ള.

Crag, s. വിഘടമുള്ള പാറ.

Cram, v. a. കൊള്ളിക്ക, അമുക്കിനിറെക്ക.

Cramp, s. തരിപ്പു, കൊച്ചു, ഞരമ്പുവലി,
വായു.

Cramp, v. a. തരിപ്പിക്ക, മരവിക്ക, ബ
ന്ധിക്ക.

Crane, s. ബകം, കൊക്ക.

Cranium, s. തലമണ്ട, തലയോടു.

Cranny, s. വിരിച്ചൽ, വിള്ളൽ, വിടവു.

Crash, v. n. നുറുങ്ങിപോക, ചതയുക.

Crash, v. a. ചതെക്ക, ഉടെക്ക, നുറുക്ക.

Crash, s. ഉറച്ചശബ്ദം, മുഴക്കം.

Cratch, s. പുല്ലൂട്ടി.

Cravat, s. കഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന തുണി.

Crave, v. a. ആഗ്രഹിക്ക, യാചിക്ക, കെ
ഞ്ചുക.

Craving, s. യാചന, കെഞ്ചൽ, ആഗ്രഹം.

Craw, s. പക്ഷിയുടെ ഇരസഞ്ചി, തീൻ
പണ്ടി.

Crawfish, s. ഞണ്ട, കൊഞ്ച.

Crawl, v. n. ഇഴയുക, ഇഴഞ്ഞു നടക്ക.

Crawler, s. നിരങ്ങുന്നവൻ.

Craze, v. a. ഉടെക്ക, നുറുക്ക, തകൎക്ക,
പൊടിക്ക.

Craziness, s. ഉടവു, ഭിന്നത, ബുദ്ധിഭ്രമം.

Crazy, a. ഉടഞ്ഞ, ഭിന്നമുള്ള, ബുദ്ധിഭ്രമ
മുള്ള.

Creak, v. n. കിറുകിറുക്ക.

Creaky, a. കിറുകിറുക്കുന്ന.

Cream, s. പാട, പാല്പാട, സാരം.

Creamy, a. പാടയുള്ള, സാരമുള്ള.

Crease, s. ചുളിപ്പു, ചുളിവു, മടക്കു.

Crease, v. a. ചുളിപ്പിക്ക, മടക്ക, ചുളുക്ക.

Creasy, a. ചുളിപ്പുള്ള, ഞെറിവുള്ള.

Create, v. a. സൃഷ്ടിക, നിൎമ്മിക്ക, പ
ടക്ക, ഉണ്ടാക്ക.

Creation, s. സൃഷ്ടി, സൃഷ്ടിപ്പു, കൃതം, നി
ൎമ്മാണം.

Creator, s. സ്രഷ്ടാവു, സൃഷ്ടികൎത്താവു, നി
ൎമ്മാതാവു.

Creature, s. സൃഷ്ടി, ജന്തു, പ്രാണി , ജീവ
ജന്തു.

Credence, s. വിശ്വാസം, പ്രമാണം,
ശ്രദ്ധ.

Credent, a. വിശ്വാസയോഗ്യം, കീർത്തി
യുള്ള.

Credential, s. വിശ്വാസസാക്ഷ്യം.

Credibility, s. വിശ്വാസയോഗ്യത.

Credible, a. വിശ്വാസ്യം, കീൎത്തിയുള്ള.

Credibleness, s. വിശ്വാസയോഗ്യത.

[ 70 ]
Credibly, ad. വിശ്വാസ്യമായി.

Credit, s. വിശ്വാസം, സൽകീർത്തി, വാ
ഗ്ദത്തം.

Credit, v. a. വിശ്വസിക്ക, കൈക്കൊള്ളു
ക, വകവെച്ചു കൊടുക്ക.

Creditable, a. വിശ്വാസമായ, പ്രാമാ
ണ്യമുള്ള.

Creditableness s. വിശ്വാസ്യത, യശസ്സു.

Creditably, ad. വിശ്വാസ്യമായി, നേ
രോടെ.

Creditor, s. കടക്കാരൻ, മുതലാളി, നാ
ണിയക്കാരൻ.

Credulity, s. ക്ഷണവിശ്വാസം, പര
വശം.

Credulous, a. ക്ഷണവിശ്വാസമുള്ള.

Creed, s. വിശ്വാസപ്രമാണം.

Creek, v. n. കിറുകിറുക്ക.

Creek, s. ഇടക്കടൽ, കൈവഴി, അഴിമു
ഖം, തുറമുഖം.

Creep, v. n. ഇഴയുക, അരിച്ചുനടക്ക,
നിരങ്ങുക.

Creeper, s. വള്ളി.

Creephole, s. പൊകുംവഴി, ഒഴിക്കഴിവു.

Creepingly, ad. പതുക്കെ, മെല്ലവെ.

Crepitation, s. കിറുകിറുപ്പു.

Crept, part. from creep. ഇഴഞ്ഞു, നി
രങ്ങിയ.

Crescent, a. വളരുന്ന, വൎദ്ധിക്കുന്ന.

Crescent, s. ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധി, വൎദ്ധനം.

Crescive, a. വളരുന്ന, വൎദ്ധിക്കുന്ന.

Cress, s. നീരാരൽ, ആശാളി.

Crest, s, കിരീടം, മകുടം, കുടുമ, കോടീരം.

Crevice, s. വിള്ളൽ, വിടവു, വെടിച്ചൽ.

Crew, s. കപ്പൽ ആൾക്കൂട്ടം.

Crewel, s. നൂലുണ്ട, നൂലുരുള.

Crib, s. പുല്ലൂട്ടി, തൊഴത്തു, കുടിൽ.

Cribble, s. ചെറുമുറം, അരിപ്പുമുറം.

Cribration, s. അരിപ്പു, ചേറൽ.

Crick, s. കതകിന്റെ കിറുകിറുപ്പു.

Cricket, s. ചീവിട, ചില്ലി, കാരകൊട്ട.

crime, s. കുറ്റം, പാതകം, പിഴ, ദുഷ്ടത.

Crimeless, അ. കുറ്റമില്ലാത്ത.

Criminal, a. കുറ്റമുള്ള, ന്യായവിരോധ
മുള്ള,

Criminal, s. കുറ്റക്കാരൻ, പാതകൻ.

Criminality, s. കുറ്റപ്പാടു, ഉപപാതകം.

Criminally, ad. ന്യായവിരോധമായി.

Crimination, s. കുറ്റം ചുമത്തൽ.

Criminous, a. കുറ്റമുള്ള, ദോഷമുള്ള.

Criminously, ad. കുറ്റമായി, ദോഷ
ത്തോടെ.

Crimp, v. a. മടക്ക, ചുളുക്ക, ഞെരിയുക.

Crimple, v. a. മടക്ക, ചുളുക്ക, ചുരുളിക്ക.

Crimson, s. കടുഞ്ചുവപ്പു, ചുവപ്പവൎണ്ണം.

Crimson, v. a. ചുവപ്പിക്ക.

Cringe, s. കുനിപ്പു, വണക്കം.

Cringe, v. a. കുനിയുക, സേവിക്ക.

Cripple, s. അംഗഹീനൻ, മുടന്തൻ.

Cripple, v. a. മുടന്തിക്ക, ഊനംവരുത്തുക.

Crippleness, s. അംഗഹീനത, മുടന്തൽ.

Crisis, s. ചതുക്കം, അത്യാസന്നം.

Crisp, a. ചുരുണ്ട, പിരിഞ്ഞ, എളുപ്പം ഉ
ടയുന്ന.

Crisp, v. a. ചുരുളുക, ചുഴിക്ക.

Crispation, s. ചുരുൾച, പിരി, ചുഴിവു.

Crispy, a. ചുരുണ്ട, പിരിഞ്ഞ.

Criterion, s. ലക്ഷണം, ലക്ഷ്യം, സൂക്ഷ്മം.

Critic, s. കുറ്റം വിധിക്കുന്നവൻ, ശാ
സ്താവു.

Critic, s. പരിശോധനം, ആക്ഷേപം.

Critical, a. പ്രയാസന്നമുള്ള, കുറ്റം തെ
ളിയിക്കുന്ന, അപകടമുള്ള.

Critically, ad. പ്രയാസമായി, അപകട
മായി.

[ 71 ]
Criticize, v. a. പരിശോധിക്ക, കുറ്റപ്പെ
ടുത്തുക.

Criticism, s. പരിശോധനം, ആക്ഷേപം,
കുറ്റം ചുമത്തൽ, ദോഷാരോപം.

Croak, s. തവള കരച്ചൽ.

Crockery, s. മണ്പാത്രങ്ങൾ, പിഞ്ഞാണ
ങ്ങൾ.

Crocodile, s. ചീങ്കണ്ണി, നക്രം, മുതല.

Crocus, s. ഒരു വക പൂ, മഞ്ഞൾ.

Croft, s. വീട്ടിനോടു ചേൎന്ന പറമ്പു.

Crony, s. പൂൎവ്വസ്നേഹിതൻ, തോഴൻ.

Crook, s. തല വളഞ്ഞ വടി, തുറട്ടു.

Crook, v. a. വളെക്ക, വില്ലിക്ക.

Crookbacked, a. മുതുകുന്തിയ, കൂനുള്ള.

Crooked, a. വളഞ്ഞ, ഗഡുലമുള്ള, വക്ര
മുള്ള.

Crookedly, ad. വളവോടെ, വക്രമായി.

Crookedness, s. വളവു, വക്രത, വികടം.

Crop, s. കൊയിത്തു, വിളവു, തീൻ ചീല.

Crop, v. a. അറുക്ക, മൂരുക, കൊയ്യുക.

Crosier, s. അംശവടി.

Cross, s. ക്രൂശു, വിലങ്ങം, പീഡ, വിഘ്നം.

Cross, a. വിലങ്ങമുള്ള, വക്രമുള്ള, ദുശ്ശീല
മുള്ള.

Cross, prep. വിലങ്ങെ.

Cross, v. a. വിലങ്ങത്തിൽ വെക്ക, വില
ക്ക, കടക്ക, തടുക്ക, വിരോധിക്ക.

Cross-examination, s. ചോദ്യോത്തര
വിസ്താരം.

Crossbite, v. a. തട്ടിക്ക, കബളിപ്പിക്ക.

Crossbite, s. തട്ടിപ്പു, കബളം, ചതിവു.

Crossly, ad. വിലങ്ങെ, വികടമായി.

Crossness, s. വിലങ്ങം, വികടം, ദുശ്ശീലം.

Crossway, s. കുറുക്കുവഴി, വിലങ്ങവഴി.

Crotch, s. തുറട്ട, കൊളുത്തു.

Crouch, v. n. കുനിയുക, താഴുക, പതു
ങ്ങുക.

Crow, s. കാക്ക, കാകൻ, ഇരിമ്പുപാര,
കോഴികൂകൽ.

Crow, v. n. കൂകുക, കൂവുക, വമ്പുപറക.

Crowd, s. സമൂഹം, ജനസംഘം, പുരു
ഷാരം.

Crowd, v. a. തിരക്ക, തിക്ക, തിക്കിത്തിര
ക്ക, തുരുത്തുക.

Crowd, v. n. തിങ്ങുക, ഞെരുങ്ങുക, സ
മ്മൎദ്ദിക്ക.

Crown, s. കിരീടം, മുടി, മകുടം, മാല,
ബഹുമാനം.

Crown, v. a. കിരീടം ധരിപ്പിക്ക, മുടിച്ചൂ
ടിക്ക.

Cruciate, v. a. ദണ്ഡിപ്പിക്ക, ബാധിക്ക,
ഉപദ്രവിക്ക.

Crucifix, s. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ഥന്റെ
രൂപം.

Crucifixion, s. ക്രൂശാരോഹണം.

Cruciform, a. ക്രൂശാകൃതിയുള്ള.

Crucify, v. a. ക്രൂശിൽ തറെക്ക, ക്രൂശിക്ക.

Crude, a. പഴുക്കാത്ത, പച്ചയുള്ള.

Crudeness, s. പഴുക്കായ്മ, പാകക്കേടു, അ
ജീൎണ്ണത.

Cruel, a. ക്രൂരമുള്ള, കഠിനമുള്ള, പരുഷ
മുള്ള.

Cruelly, ad. ക്രൂരമായി, ഉഗ്രത്തോടെ.

Cruelty, s. ക്രൂരത, കാഠിന്യം, ഉഗ്രത, ക
ഠോരത.

Cruet, s. ചെറു ഭരണി.

Cruise, s. ചെറിയപാത്രം, കപ്പൽസ
ഞ്ചാരം.

Cruise, v. n. കവൎച്ചെക്കായി കപ്പലോടുക.

Cruiser, s. പടക്കപ്പൽ, കൊള്ളക്കപ്പൽ.

Crumb, s. അപ്പനുറുക്കു അപ്പകഷണം.

Crumble, v. a. നുറുക്ക, കഷണമാക്ക,
പൊടിക്ക.

Crumble, v. n. നുറുങ്ങുക, പൊടിയുക.

[ 72 ]
Crummy, a. കാമ്പുള്ള.

Crump, a. കൂനുള്ള, കൂന്ന, ഗഡുലമുള്ള.

Crumple, v. a. ചുളിക്ക, ഞെറിയുക, ചു
ളുക്ക.

Crusade, s. മതഭേദികളുടെ നേരയുള്ള
യുദ്ധയാത്ര.

Crush, v. a. ചതെക്ക, ഞെരിക്ക, ചതുക്ക.

Crush, s. വീഴ്ചയുടെ ഒച്ച, വീഴ്ച, ചതവു.

Crushing, s. ചതച്ചൽ, ആട്ടം, മൎദ്ദനം.

Crust, s. അപ്പത്തിന്റെ തോൽ.

Crustily, ad. ദുശ്ശീലമായി.

Crusty, a. തോൽമൂടിയ, ദുസ്സ്വഭാവമുള്ള.

Crutch, s. മുടന്തന്റെ ഊന്നുവടി.

Cry, v. a. അട്ടഹാസിക്ക, മുറയിടുക, കര
യുക, കേഴുക, മുറവിളിക്ക, അലറുക.

Cry, s. വിളി, അട്ടഹാസം, കരച്ചൽ, വി
ലാപം.

Crystal, s. പളുങ്കു, സ്ഫടികം, അഗ്നിഗൎഭം.

Crystallization,s.സ്ഫടികോൽപത്തി , പി
ണൎപ്പു.

Crystallize, v. a. സ്ഫടികമാക്ക, പിണ
ൎപ്പിക്ക

Crystallize, v. n. പളുങ്കാക, പിണൎക്ക.

Cub, s. മൃഗക്കുട്ടി, ചെൎക്കൻ, പെണു്ണു.

Cube, s. ഉൾക്കട്ടിയുള്ള വസ്തു, കണ്ടി.

Cube root, s. കണ്ടിമൂലം.

Cubit, s. മുളം, മുഷ്ടി.

Cuckoo, s. കുയിൽ.

Cucumber, s. വെള്ളരി, വെള്ളരിക്കായ്.

Cud, s. ഭക്ഷണം , തീൻ, കൊറ്റു.

Cudden, s. ഭോഷൻ, ബുദ്ധിഹീനൻ.

Cuddle, v. a. ചേൎന്നുകിടക്ക, താണുകിടക്ക.

Cudgel, s. ദണ്ഡു, പൊന്തി, ഗദ, വടി.

Cudgel, v. a. വടികൊണ്ടു അടിക്ക.

Cue, s. പുച്ഛം, വാൽ, കുടുമ, സമാപ്തി.

Cuff, s. കുട്ടു, ഇടി, കുത്തു.

Cuff, v. a. കുട്ടുക, ഇടിക്ക, കുത്തുക.

Cull, v. a. നുള്ളിഎടുക്ക, നുള്ളികൊടുക്ക.

Cullion, s. ചണ്ഡാളൻ, ഹീനൻ.

Cully, s. വഞ്ചിതൻ, ചതിക്കപ്പെട്ടവൻ.

Cully, v. a. വഞ്ചിക്ക, തട്ടിക്ക.

Culpability, s. കുറ്റപ്പാടു, അപവാദം.

Culpable, a. കുറ്റമുള്ള, ദണ്ഡയോഗ്യം.

Culpableness, s. കുറ്റം, ദണ്ഡയോഗ്യത.

Culprit, s. കുറ്റക്കാരൻ, ദണ്ഡയോഗ്യൻ.

Cultivate, v. a. കൃഷിചെയ്ക, നന്നാക്ക.

Cultivation, s. കൃഷി, ഉഴവു, വ്യവസായം.

Cultivator, s. കൃഷിക്കാരൻ, കൎഷകൻ.

Culture, s. കൃഷി, ഉഴവു.

Cumber, v. a. മുഷിപ്പിക്ക, കുഴക്ക, തടുക്ക.

Cumbersome, a. ഭാരമുള്ള, അസഹ്യമുള്ള.

Cumbersomeness, s. വരുത്തം, അസ
ഹ്യം.

Cumbrance, s. ഭാരം, കുഴക്കു, വിഘ്നം.

Cumbrous, a. ഭാരമുള്ള, തടവുള്ള.

Cumin, s. ജീരകം.

Cumulate, v. a. കൂമ്പിക്ക, കൂട്ടിചേൎക്ക.

Cumulation, s. ശേഖരിപ്പു, കൂട്ടൽ.

Cunning, a. ഉപായമുള്ള, കൌശലമുള്ള.

Cunning, s. ഉപായം, തന്ത്രം, കൃത്രിമം,
സൂത്രം.

Cunningly, ad.വ്യാജമായി, ചതിവോടെ.

Cunning-man, s. ഉപായി, താന്ത്രികൻ.

Cunningness, s. ഉപായം, തന്ത്രം, കൃ
ത്രിമം.

Cup, s. പാനപാത്രം, മദ്യം.

Cupboard, s. പിഞ്ഞാണം വെക്കുന്ന പ
ലക.

Cupidity, s. ആശ, കാമം, കാമവികാരം,
ലോഭം.

Curable, a. പൊറുക്കുന്ന, സൌഖ്യമാക
തക്ക.

Curate, s. ഉപദേഷ്ടാവു, ഗുരു.

Curator, s. പരിഹാരി, ഭരിക്കുന്നവൻ.

[ 73 ]
Cur

Curb, s. അടക്കം, തട, വിരോധം.

Curb, v. a. അടക്ക, തടുക്ക, അമൎക്ക.

Curd, s. തൈർ, കട്ട, പിണൎപ്പു.

Curd, v. a. ഉറകൂട്ടുക, കട്ടെപ്പിക്ക, പി
ണൎപ്പിക്ക.

Curdle, v. n. ഉറകൂടുക, മുറിയുക, പിരി
യുക.

Curdle, v. a. ഉറകൂട്ടുക, കട്ടെപ്പിക.

Curdy, a. കട്ടയുള്ള, പിരിഞ്ഞ, മുറിഞ്ഞ.

Cure, s. ചികിത്സ, ഉപശാന്തി, രോഗ
ശാന്തി.

Cure, v. a. പൊറുപ്പിക്ക, ചികിത്സിക്ക,
പരിഹരിക്ക.

Cureless, a. പരിഹാരമില്ലാത്ത, പൊറു
പ്പിക്കാത്ത.

Curer, s. ചികിത്സക്കാരൻ, വൈദ്യൻ.

Curiosity, s. വൎത്തമാനകാംക്ഷ, പുതുമ,
വിനോദം.

Curious, a. വൎത്തമാനകാംക്ഷയുള്ള, പുതു
മയുള്ള, അത്ഭുതമുള്ള, അപൂൎവ്വമുള്ള.

Curiously, ad. അപൂർവമായി, വിചിത്ര
മായി.

Curl, s. അളകം, കുറുനിര, ചുഴി, ചുരുഴ്ച.

Curl, v. a. ചുഴിക്ക, ചുരുളിക്ക, പിന്നുക.

Curl, v. n. ചുഴിയുക, ചുരുളുക.

Curlew, s. കലികൻ, നീൎകോഴി.

Currency, s. കൈമാറ്റം, നടപ്പു, മതിപ്പു.

Current, a. കൈമാറ്റമുള്ള, നടപ്പുള്ള.

Current, s. ഒഴുക്കു, നീരൊഴുക്കു, നീരോട്ടം.

Curently, ad. നടപ്പായി, പൊതുവായി.

Currier, s. തോല്ക്കൊല്ലൻ, ചൎമ്മക്കാരൻ.

Curry, s. കറി.

Currycomb, s. കുരപ്പൻ, ഇരിമ്പു, ചീൎപ്പു.

Curse, s. ശാപം, പ്രാക്ക, ശപനം, ദൂ
ഷണം.

Curse, v. a. ശപിക്ക, പ്രാക, ദുഷിക്ക.

Cursorary, a. വേഗമുള്ള, വിചാരം കൂ
ടാത്ത.

Cursory, a. പതറുന്ന, അജാഗ്രതയുള്ള.

Curst, a. സാഹസമുള്ള, ദുൎഗ്ഗുണമുള്ള, ദുശ്ശീ
ലമുള്ള.

Curstness, s. സാഹസം , വികടം, ദുൎഗ്ഗു
ണം, ഈൎഷ്യ.

Curtail, v. a. ചുരുക്ക, കുറെക്ക, കുറുക്ക.

Curtain, s. മറ, തിര, തിരശ്ശീല.

Curvated, a. വളെച്ച, ചാപമുള്ള.

Curvation, s. വളവു, ചാപം.

Curve, a. വളെച്ച, ചാപമുള്ള.

Curve, s. വളവു, വളച്ചൽ, ചാപം.

Curve, v. a. &. n. വളെക്ക, വളയുക,
ഞെളിയുക.

Curved-line, s. ചാപരേഖ.

Curvet, v. n. ചാടുക, തുള്ളിക്ക, കുതിക്ക.

Curvet, s. ചാട്ടം, കുതിപ്പു, തുള്ളൽ.

Cushion, s. തലയിണ, കസെരമെത്ത.

Custody, s. കാവൽ, പാറാവു, വശം,
അധീനം.

Custom, s. മൎയ്യാദ, ആചാരം, ചുങ്കം.

Custom-house, s. ചുങ്കപ്പുര.

Customable, a. മൎയ്യാദയുള്ള, നടപ്പുള്ള.

Customableness, s. നടപ്പു, പതിവു, മ
ൎയ്യാദ.

Customably, ad. മൎയ്യാദപ്രകാരം, നട
പ്പായി.

Customarily, ad. നടപ്പായി, മൎയ്യാദയായി.

Customary, a. നടപ്പുള്ള, സാമാന്യമുള്ള.

Customer, s. കുറ്റിക്കാരൻ, പതിവുകാ
രൻ.

Cut, v. a. വെട്ടുക, അറുക, മുറിക്ക, ക
ണ്ടിക്ക, ഖണ്ഡിക്ക, അരിയുക, മൂരുക,
നുറുക്ക, തറിക്ക, ചെത്തുക, കൊത്തുക.

To cut down, വെട്ടിവീഴ്ത്തക, മുറിക്ക.

To cut off, ഛേദിച്ചുകളക.

To cut off, നശിപ്പിക്ക, നിൎമ്മൂലമാക്ക.

To cut of, കുറെക്ക, ചുരുക്കം.

[ 74 ]
To cut out, ഭാഷയാക്ക.

To cut out, യന്ത്രിക്ക.

To cut short, തടുക്ക, വിരോധിക്ക.

To cut up, നുറുക്ക.

Cut, v. n. അറ്റുപോക.

Cut, s. വെട്ടു, മുറിവു, മുറി, ചാൽ, ഓകു.

Cuticle, s. പുറംതോൽ, പാട.

Cutlass, s. വീതിയുള്ള വാൾ.

Cutter, s. വെട്ടുന്നവൻ, വെട്ടുകാരൻ.

Cut-throat, s. കുത്തിക്കൊല്ലി, ഘാടകൻ.

Cutting, part. കുത്തുന്ന, അറുക്കുന്ന.

Cutting, s. നുറുക്ക, ഖണ്ഡം, ചുള്ളിക്കൊമ്പു.

Cuttle, s. ഒരുവക മത്സ്യം.

Cuttle, s. ദുമ്മുഖൻ.

Cycle, s. കാലചക്രം, കാലയളവു.

Cyclopædia, s. ശാസ്ത്രമാല, വിദ്യാമാല.

Cylinder, s. ഗോളസ്തംഭം.

Cymbal, s. കൈത്താളം, താളം.

Cynic, s. മൃഗപ്രായമുള്ളവൻ, നിൎദ്ദയൻ.

Cynosure, s. വടക്കെ നക്ഷത്രം , ധ്രുവൻ.

D.

Dabble, v. a. പൂശുക, നനെക്ക.

Dabble, v. n. വെള്ളത്തിൽ കളിക്ക.

Dagger, s. കട്ടാരം, ചൊട്ട.

Daily, a. ദിവസംപ്രതിയുള്ള, നിത്യവുമുള്ള.

Daily duties, നിത്യകൎമ്മം.

Daily maintenance, നിത്യവൃത്തി.

Daily expenses, നിത്യ ചിലവു.

Daily, ad. നാൾതോറും, ദിനെദിനെ, ദി
വസേന.

Daintily, ad. ഇൻപമായി, രുചികരമായി.

Daintiness, s. ഇൻപം, രസം, രുചി,
മാൎദ്ദവം.

Dainty, a. രുചിയുള്ള, ഇൻപമുള്ള, ഇഷ്ട
മുള്ള.

Dainty, s. രുചികരഭോജനം, പലഹാരം.

Dairy, s. പാൽ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്ന മുറി.

Dale, s. താഴ്വര, മലയിടുക്കു, തടം.

Dalliance, s. ഉല്ലാസം, വിലാസം, ലീല,
ലാളനം.

Dallier, s. വിനോദക്കാരൻ, ലാളിക്കുന്ന
വൻ.

Dally, v. n. താമസിക്ക, വിളയാടുക, മേ
ളിക്ക, ഉല്ലസിക്ക.

Dam, s. തള്ള.

Dam, s. ചിറ, വരമ്പു, അണ, വാരിവാ
രണം.

Dam, v. a. ചിറകെട്ടുക, വരമ്പിടുക, ത
ടുക്ക.

Damage, s. ഉപദ്രവം, ചേതം, നഷ്ടം,
കേട്ടു.

Damage, v. a. ഉപദ്രവിക്ക, നഷ്ടപ്പെടു
ത്തുക, കെടുക്ക.

Damageable, a. നഷ്ടമാകതക്ക, നാശക
രമുള്ള.

Damask, s. പൂപ്പട്ട.

Dame, s. യജമാനിച്ചി, അമ്മ, നാരി,

Damn , v. a. ശിക്ഷാവിധി കഴിക്ക, ശപി
ക്ക, നിന്ദിക.

Damnable, a. ശിക്ഷാവിധിക്കു യോഗ്യ
മായ.

Damnation, s. ശിക്ഷാവിധി, കുറ്റവിധി,
നാശം.

Damp, a. ഈറമുള്ള, തണുപ്പുള്ള, നനവുള്ള.

Damp, s. ഈറം, തണുപ്പു, നനവു, വി
ഷാദം.

Dampness, s. തണുപ്പു, ഈറം, കുതിൎമ്മ.

Dampy, a. മനസ്സിടിവുള്ള, വിഷാദമുള്ള.

[ 75 ]
Damsel, s. കുമാരി, യുവതി, ബാല്യക്കാ
രത്തി.

Dance, v. a. കൂത്താടുക, നൃത്തം ചെയ്ക.

Dance, v. a. കൂത്താടിക്ക, ആടിക്ക, തു
ള്ളിക്ക.

Dance, s. ആട്ടം, കൂത്തു, നൃത്തം, നടനം.

Dancer, s. കൂത്താടി, നടൻ, നൎത്തകൻ.

Dancing, s. ആട്ടം, നടനം, നൎത്തനം.

Dancing-school, s. നാടകശാല, ആട്ട
ക്കളരി.

Dandle, v. a. ലാളിക്ക, കൊഞ്ചിക്ക.

Dandriff, s. താരണം, താരൽ.

Danger, s. അപായം, ആപത്തു, അപ
കടം.

Dangerous, a. ആപത്തുള്ള, അപായമുള്ള.

Dangerously, ad. അപായമാമാറു.

Dangle, v. n. ഞാലുക, പിന്തുടരുക.

Dangler, s. ദുൎമ്മോഹി, കാമാതുരൻ.

Dare, v. n. തുനിയുക, ഒരുമ്പെടുക, സാ
ഹസപ്പെടുക.

Dare, v. a. പൊൎക്കുവിളിക്ക, ധിക്കരിക്ക.

Daring, a. ധൈൎയ്യമുള്ള, നിൎഭയമുള്ള.

Daringly, ad. നിശ്ശങ്കം, ധീരതയോടെ.

Daringness, s. ധീരത, സാഹസം, തുനി
ച്ചൽ.

Dark, a. ഇരിട്ടുള്ള, ഇരുണ്ട, അന്ധകാര
മുള്ള.

Dark, v. a. ഇരുളാക്ക, ഇരുട്ടാക്ക.

Darken, v. a. ഇരുട്ടാക്ക, അന്ധതപ്പെടു
ത്തുക.

Darkly, ad. ഇരുളായി, മങ്ങലായി,

Darkness, s. ഇരുട്ടു, തമസ്സു, അന്ധകാരം.

Darksome, a. ഇരുട്ടുള്ള, തിമിരമുള്ള.

Darling, s. ഉണ്ണി, ഓമൽ, ഓമന, കുഞ്ഞു.

Darn, v. a. ഇഴയിടുക.

Dart, s. അമ്പു, ചാട്ടകുന്തം, വേൽ, ശൂലം.

Dart, v. a. ചാട്ടുക, എയുക, എറിയുക.

Dart, v. n. ചാടിപോക. ചാടിപറക്ക.

Dash, v. a. ഇട്ടുകളക, മുട്ടിക്ക, തട്ടുക, കു
ത്തുക.

Dash, v. n. തെറിച്ചുപോക, പൊട്ടിത്ത
റിക്ക.

Dash, s. തട്ടു, തട്ടൽ, മുട്ടു, മുട്ടൽ, കിടച്ചൽ.

Dastard, s. ഭീരു, ഹീനൻ.

Dastardly, ad. ഭയവശാൽ, ഹീനമായി.

Dastardly, s. ഭീരുത്വം, അധൈൎയ്യം, ഹീ
നത.

Date, s. തിയ്യതി, കാലം, അവസാനം.

Date, v. n. തിയ്യതി ഇടുക.

Date-tree, s. ഈന്തവൃക്ഷം.

Dative, s. വ്യാകരണത്തിൽ ചതുൎത്ഥി.

Daub, v. a. പൂശുക, തേക്ക, പിരട്ടുക.

Dauby, a. പശയുള്ള, പശപോലെ പ
റ്റുന്ന.

Daughter, s. മകൾ, പുത്രി, സുതാ, ന
ന്ദനാ.

Daughter-in-law, s. മകന്റെ ഭാൎയ്യ.

Daunt, v. a. പേടിപ്പിക്ക, ഭയപ്പെടുത്തുക.

Dauntless, s. നിൎഭയം, ധീരത, പരാക്രമം.

Dawn, v. n. പുലരുക, വെളുക്ക, ഉദിക്ക.

Dawn, s. പുലൎകാലം, ഉഷസ്സു, പ്രഭാതം.

Day, s. പകൽ, അഹസ്സു, ദിവസം, വാരം,
നാൾ.

Daybreak, s. പുലൎകാലം, അരുണോദയം.

Daylabour, s. കൂലിവേല, പകലത്തെ
വേല.

Daylabourer, s. കൂലിക്കാരൻ.

Dayspiring, s. ഉദയകാലം, അരുണോ
ദയം.

Daystar, s. ഉദയനക്ഷത്രം, പെരുമീൻ.

Daytime, s. പകൽ, പകൽസമയം.

Daywork, s. കൂലിവേല.

Dazzle, v. a. കണ്കൊച്ചിക്ക, മിനുമിനു
പ്പിക്ക.

[ 76 ]
Dazzle, v. n. കണ്കൊച്ചുക, മിനുമിനുക്ക.

Deacon, s. സഹായഉപദേശകൻ.

Dead, a. മരിച്ച, ചത്ത, അന്തരിച്ച, മൃതം.

Deaden, v. a. ബുദ്ധിമന്ദിപ്പിക്ക, നിൎബ
ലീകരിക്ക.

Deadly, ad. മരണസംബന്ധമായി,

Deadly, a. മരണമുള്ള, നാശകരമുള്ള.

Deadness, s. തരിപ്പു, മരവിപ്പു.

Deaf, a. ചെകിടുള്ള, ചെവികേളാതുള്ള.

Deafen, v. a. ചെകിടാക്ക, ചെവിപൊ
ട്ടിക്ക.

Deafly, ad. ചെവികേളാതെ.

Deafness, a. ചെകിടു, കാതടെപ്പു.

Deal, s. അധികം, പരിമിതി, പകുപ്പു.

Deal, v. a. പെരുമാറുക, വിഭാഗിക്ക, ചി
തറിക്ക.

Deal, v. n. വ്യാപരിക്ക, ഇടപ്പെടുക, ന
ടക്ക.

Dealer, s. വ്യാപാരി, കച്ചവടക്കാരൻ.

Dealing, s. തൊഴിൽ, കാൎയ്യം, ഇടപാടു,
വ്യാപാരം.

Dear, a. പ്രിയമുള്ള, സ്നേഹമുള്ള, ഇഷ്ടമുള്ള.

Dear, s. ഓമന, ഓമൽ, പ്രിയം.

Dearly, ad. പ്രിയമായി, സ്നേഹമായി.

Dearness, s. വാത്സല്യം, സ്നേഹം, ദു
ൎഭിക്ഷം.

Dearth, s. ക്ഷാമം, പഞ്ഞം , ദുൎല്ലഭം, ദു
ൎഭിക്ഷം.

Death, s. മരണം , മൃത്യു, ചാവു, അന്തൻ.

Deathbed, s. മരണക്കിടക്ക.

Deathless, a. മരണമില്ലാത്ത.

Deathlike, a. മരണപ്രായമുള്ള.

Debar, v. a. വിരോധിക്ക, തടുക, ഒഴി
പ്പിക്ക.

Debark, v. a. കപ്പൽ വിടുക, കരെക്കു ഇ
റങ്ങുക.

Debase, v. a. ഹീനപ്പെടുത്തുക, അപമാ
നിക്ക.

Debasement, s. താഴ്ത്തൽ, ഹീനത, കുറവു.

Debate, s. തൎക്കം, വിവാദം, കലഹം, വ്യ
വഹാരം.

Debate, v. a. തൎക്കിക്ക, വാദിക, കല
ഹിക്ക.

Debater, s. തൎക്കി, വാദി, വ്യവഹാരി. .

Debauch, v. a. വഷളാക്ക, വിടക്കാക്ക.

Debauch, s. കാമത്വം, മദ്യപത്വം, അഴി
മതി.

Debauchee, s. കാമി, രാഗി, വിടൻ, കു
ടിയൻ.

Debaucher, s. വഷളാക്കുന്നവൻ.

Debauchery, s. കാമം, ദുൎമ്മാൎഗ്ഗശീലം, മ
ദ്യപത്വം.

Debilitate, v. a. ക്ഷീണിപ്പിക്ക, ദുൎബല
മാക്ക.

Debility, s. ബലഹീനത, ക്ഷീണത, ബ
ലക്ഷയം.

Debt, s. കടം, ഋണം, നിലവു.

Debtor, s. കടംപെട്ടവൻ, കടക്കാരൻ.

Decade, s. ദശസംഖ്യ, പത്തഎണ്ണം.

Decagon, s. ദശകോണം.

Decalogue, s. ധൎമ്മത്തിലെ പത്തു കല്പ
നകൾ.

Decamp, v. a. പാളയം പൊളിക്ക, പോ
യികളക.

Decampment, s. സേനയാത്ര, ഓടി
പ്പോക്കു.

Decant, v. a. വാറ്റുക, ഊറ്റുക.

Decapitate, v. a. തലവെട്ടിക്കളക, ശിരഃ
ഛേദനം ചെയ്ക.

Decapitation, s. ശിരഃഛേദനം.

Decay, v. n. കെടുക, ക്ഷയിക്ക, ചീഞ്ഞു
പോക.

Decay, s. കേടു, ക്ഷയം, വാട്ടം, അഴിവു.

Decease, s. മരണം, മൃത്യു, നിൎയ്യാണം.

Decease, v. n. ചാക, മരിക്ക, അന്തരിച്ചു.

[ 77 ]
Deceit, s. വഞ്ചന, ചതി, വ്യാപ്തി, കപടം.

Deceitful, a. ചതിവുള്ള, വ്യാജമായ.

Deceitfully, ad. വ്യാജമായി, ചതി
വോടെ.

Deceitfulness, s. വ്യാജം, കപടം, ചതി.

Deceivable, a. വഞ്ചിക്കതക്ക, ചതിക്ക
പ്പെടുന്ന.

Deceive, v. a. ചതിക്ക, വഞ്ചിക്ക, ചൊ
ട്ടിക.

Deceived, a. വഞ്ചിതം, ചതിച്ച.

Deceiver, s. ചതിയൻ, വഞ്ചകൻ, വ്യാ
പ്തിക്കാരൻ.

December, s. ദിസംബർമാസം, ധനു
മാസം.

Decency, s. ലജ്ജ, അടക്കം, ശുചി, മ
ൎയ്യാദ.

Decent, a. അടക്കമുള്ള, ലജ്ജയുള്ള.

Decently, ad. യോഗ്യമായി, യുക്തമായി.

Deceptibility, s. വ്യാജഭാവം, വ്യാപ്തി.

Deceptible, a. ചതിക്കപ്പെടുന്ന, വഞ്ചി
ക്കപ്പെടുന്ന.

Deception, s. വ്യാപ്തി, ചതി, വഞ്ചന.

Deceptive, a. വഞ്ചിക്കുന്ന, ചതിവുള്ള.

Decession, s. പോക്കു, പിരിച്ചൽ.

Decide, v. a. നിശ്ചയിക്ക, തീൎക്ക, ഖ
ണ്ഡിക്ക.

Decidedly, ad. നിശ്ചയമായി, തീൎപ്പോടെ.

Decimal, a. ദശോഹരിയുള്ള.

Decimate, v. a. പത്തിലൊന്നു പതിക്ക.

Decipher, v. a. പ്രയാസമുള്ള എഴുത്തുക
ളെ വിവരിച്ചു വായിക്ക.

Decision, s. നിശ്ചയം, തീൎപ്പു, വിധി.

Decisive, a. തീൎച്ചയുള്ള, നിശ്ചയം വരു
ത്തുന്ന.

Decisively, ad. തീൎപ്പോടെ, നിശ്ചയ
മായി.

Decisiveness, s. തീൎച്ച, നിശ്ചയം, തിട്ടം.

Deck, s. കപ്പലിന്റെ മേൽതട്ടു.

Declaim, v. a. പ്രസ്ഥാപിക്ക, പ്രകടിക്ക.

Declaimer, s. പ്രസംഗക്കാരൻ, വാചാ
ലൻ.

Declamation, s. പ്രസ്ഥാപനം, പ്രസം
ഗം.

Declaration, s. പ്രസിദ്ധം, പരസ്യം,
അറിയിപ്പു.

Declarative, a. തെളിയിക്കുന്ന, സ്പഷ്ടമാ
ക്കുന്ന.

Declare, v. a. അറിയിക്ക, പ്രസിദ്ധപ്പെ
ടുത്തുക.

Declension, s. താഴ്ച, ക്ഷയം, അധഃപത
നം, രൂപമാല, വിഭക്തി.

Declinable, a. ക്ഷയിക്കുന്ന, രൂപഭേദം
വരുത്താകുന്ന.

Declination, s. താഴ്ച, ക്ഷയം , ചരിവു,
രൂപമാല, രൂപഭേദം, വിഭക്തി.

Decline, v. n. ചായുക, ക്ഷയിക്ക, ചരി
ക്ക, രൂപമാലയെ ചൊല്ലുക.

Decline, s. ചായിവു, ക്ഷയം, വാട്ടം.

Declivity, s. ഇറക്കം, ചായിച്ചു, ചുരം,
തൂക്കം.

Decoct, v. a. വേവിക്ക, കാച്ചുക, ദ്രവി
പ്പിക്ക.

Decoction, s. വേവു, കാച്ചു, കഷായം.

Decocture, s. കഷായം, നിൎയ്യാസം.

Decollation, s. ശിരഃഛേഭനം, തലയ
റുപ്പു.

Decompose, v. a. വിഭാഗിക്ക, ഭേദി
പ്പിക്ക.

Decorate, v. a. അണിയിക്ക, അലങ്കരിക്ക.

Decoration, s. അലങ്കാരം, ശൃംഗാരം.

Decorator, s. അലങ്കരിക്കുന്നവൻ.

Decorous, a. ഭംഗിയുള്ള, യോഗ്യമായ.

Decorum, s. ലക്ഷണം, യോഗ്യത, മാനാ
ചാരം.

[ 78 ]
Decrease, v. n. കുറയുക, താഴുക, ക്ഷ
യിക്ക.

Decrease, v. a. കുറെക്ക, ക്ഷയിപ്പിക്ക.

Decrease, s, ക്ഷയം, കുറച്ചം, താഴ്ച.

Decree, v. a. വിധിക്ക. തീൎപ്പാക്ക, ക
ല്പിക്ക.

Decree, s. വിധി, തീപ്പു, കല്പന, പ്രമാ
ണം.

Decrepit, a. വയസ്സു ചെന്ന, ജരയുള്ള.

Decrepitude, s. നര, ജര, വയസ്സാലെ
ക്ഷീണത.

Decrescent, a. കുറയുന്ന, ക്ഷയിക്കുന്ന.

Decretal, a. വിധിസംബന്ധിച്ച, കല്പി
തമുള്ള.

Decretal, s. വിധികല്പന കുറിച്ച പുസ്തകം.

Decrial, s. നിന്ദവാക്കു, അധിക്ഷേപം.

Decry, v. a. നിന്ദിച്ചുപറക, അപവാദം
പറക.

Decumbency, s. കിടപ്പു, ശയനാവസ്ഥ.

Dedicate, v. a. പ്രതിഷ്ഠിക്ക, നിയമിക്ക.

Dedication, s. പ്രതിഷ്ഠ, സമൎപ്പണം.

Dedition, s. ഒഴിച്ചൽ, കൈവെടിയുക.

Deduce, v. a. അനുമാനിക്ക, സാരമെ
ടുക്ക.

Deducement, s. അനുമാനം, യുക്തി.

Deducible, a. യുക്തമുള്ള, അനുമേയം.

Deduct, v. a. കിഴിക്ക, നീക്ക, തട്ടിക്ക
ഴിക്ക.

Deduction, s. കിഴിപ്പു, ഹരണം.

Deed, s. ക്രിയ, കൎമ്മം, പ്രവൃത്തി, കാൎയ്യം.

Deedless, a. വേലയില്ലാത്ത, പ്രവൃത്തി
ക്കാത്ത.

Deem, v. a. വിധിക്ക, നിരൂപിക്ക, ഊ
ഹിക്ക.

Deep, a. ആഴമുള്ള, അഗാധമായ, താണ.

Deep, s. ആഴം, അഗാധം, സമുദ്രം, ഗം
ഭീരത.

Deepen, v. a. ആഴം കുഴിക്ക, താഴ്ത്തു കു
ഴിക്ക.

Deeply, ad. ആഴെ, ആഴമായി.

Deer, s. മാൻ, മൃഗം.

Deface, v. a. മായ്ക്ക, കെടുക്ക, കുത്തിക്ക
ളക.

Defacement, s. നിൎമ്മലം, മായിച്ചുകളയു
ന്നതു.

Defacer, s. മാച്ചുകളയുന്നവൻ.

Defalcate, v. a. കുറെക്ക, കുറുക, അ
ഴിക്ക.

Defalcation, s. കുറവു, തള്ളൽ, നീക്കം.

Defamation, s. അപവാദം, ദൂഷ്യം, ദു
ഷ്കീൎത്തി.

Defamatory, a. ഏഷണിയുള്ള, നിന്ദ്യ
മായ.

Defame, v. a. ദുഷ്കീൎത്തിപ്പെടുത്തുക, അ
പമാനിക്ക.

Defamer, s. ദുൎഭാഷി, ദൂഷകൻ.

Default, s. വീഴ്ച, തെറ്റു, പിഴ, തപ്പു.

Defeat, v. a. ജയിക്ക, വെല്ലുക, തോല്പിക്ക.

Defeat, s. അപജയം, തോല്മ, തട്ടുകേടു.

Defecate, v. a. തെളിയിക്ക.

Defecation, s. തെളിയിപ്പു, മട്ടരിപ്പു.

Defect, s. കുറവു, ഊാനത, കേടു, കുറ്റം.

Defect, v. n. കുറവാക, ഹീനമാക.

Defectibility, s. ന്യൂനത, ഊനത, കുറ
ച്ചൽ.

Defectible, a. കുറവായ, ഊനമുള്ള.

Defection, s. കുറവു, ഊനം, തെറ്റു.

Defective, a. കുറവുള്ള, ഊാനമുള്ള.

Defectiveness, s. കുറവു, തെറ്റു, ദൂഷ്യം.

Defence, s. പരിരക്ഷണം , പരിത്രാണം,
ഉത്തരം, ഉത്തരവാദം, വാട, സഹായം.

Defenceless, a. സഹായമില്ലാത്ത, നിൎവ്വാ
ഹമില്ലാത്ത.

Defend, v. a. രക്ഷിക്ക, കാക്ക, പ്രത്യുത്ത
രം പറക.

[ 79 ]
Defendable, a. രക്ഷിക്കതക്ക, തടുപ്പാ
ന്തക്ക.

Defendant, s. പ്രതിവാദി, പ്രതിക്കാരൻ.

Defender, s. രക്ഷകൻ, എതിരാളി, വ
ക്കീൽ.

Defensible, a. രക്ഷിക്കപ്പെടുവാന്തക.

Defensive, a. രക്ഷാകരമായ, പരിത്രാണ
നമുള്ള.

Defensive, s. കാവൽ, സംരക്ഷണം.

Defer, v. a. താമസിപ്പിക്ക, നിൎത്തുക, തടു
ക്കുക.

Defer, v. n. താമസിക്ക, നീങ്ങുക.

Deference, s. വണക്കം, വന്ദനം, അനു
സരണം.

Defiance, s. ധിക്കാരം, പരിഭവം, നിന്ദ.

Deficiency, s. കുറവു, ഉനത, തെറ്റു,
കേട്ടു.

Defier, s. ധിക്കാരി, നിന്ദിക്കുന്നവൻ.

Defile, v. a. തീണ്ടിക്ക, കറയാക്ക, അശു
ദ്ധമാക്ക.

Defile, v. n. അണിഅണിയായി നടക്കുക.

Defile, s. ഇടുക്കുവഴി, ഇടവഴി, മുടുക്കു.

Defilement, s. തീണ്ടൽ , അശുദ്ധി, അ
ഴുക്കു.

Defiler, s. അശുദ്ധി വരുത്തുന്നവൻ.

Definable, a. വിവരിക്കപ്പെടുവാന്തക്ക.

Define, v.a. വിവരിക്ക, വൎണ്ണിക്ക, കുറിക്ക,
അതിരിടുക, ക്ലിപ്തമാക്ക, തീൎപ്പാക.

Definer, v. n. നിശ്ചയമാക, തീൎപ്പാക.

Definer, s. വിവരിക്കുന്നവൻ, വൎണ്ണിക്കുന്ന
വൻ.

Definite, a. നിശ്ചയമുള്ള, തിട്ടമായ, തിക
വുള്ള.

Definitely, ad. നിശ്ചയമായി, തീൎപ്പോടെ.

Definiteness, s. നിശ്ചയം, തീൎപ്പു, ക്ലിപ്തം,
വൎണ്ണനം.

Definition, s. വിവരണം, വൎണ്ണനം, തീൎച്ച.

Definitive, a. നിശ്ചയമുള്ള, തീരുമാന
മായ.

Definitively, a. നിശ്ചയമായി, തീൎപ്പോടെ.

Definitiveness, s. നിശ്ചയം, തീൎപ്പു, തിട്ടം.

Deflagration, s. തീപ്പറ്റൽ, തീപ്പിടുത്തം.

Deflect, v. n. മാറിപോക, വഴിതെറ്റുക.

Deflection, s. വഴിപിഴ, വഴിതെറ്റു, മാ
റിപോക്കു.

Deflexure, s. കുനിവു, വളച്ചൽ, വഴി
മാറ്റം.

Defloration, s. ചാരിത്രഭംഗം.

Deforcement, s. ബലാല്ക്കാരം, ആക്രമം.

Deform, v. a. വിരൂപമാക്ക, വൈരൂപ്യം
വരുത്തുക.

Deform, a. വിരൂപമുള്ള, ലക്ഷണഹീന
മായ.

Deformation, s. വൈരൂപ്യം പിടിപ്പി
ക്കുന്നതു.

Deformedly, ad, ചന്തക്കേടായി.

Deformity, s. വിരൂപം, കുരൂപം, ഭംഗി
കേടു.

Defraud, v. a. വഞ്ചിക്ക, ചതിക്ക, അപ
ഹരിക്ക.

Defrauder, s. അപഹാരി, വഞ്ചകൻ.

Defray, 2. a. ചിലവു വെച്ചു കൊടുക്ക.

Defunct, a. മരിച്ച, ചത്തു, കഴിഞ്ഞുപോയ.

Defunction, s. മരണം, ചാവു, മൃത്യു.

Defy, v. a. പോൎക്കുവിളിക്ക, നിന്ദിക്ക, ധി
ക്കരിക്ക.

Degenerate, v. n. ഹീനമാക, വിടക്കാക,
താഴ്ക.

Degenerate, a. കുജാതമായ, ഹീനമുള്ള.

Degeneration, s. നികൃഷ്ടത, ഭ്രഷ്ട.

Degradation, s, സ്ഥാനഭ്രഷ്ട, മാന
ക്കേടു.

Degrade, v. a. താഴ്ത്തുക, സ്ഥാനഭ്രഷ്ടാക്ക.

[ 80 ]
Degree, s. സ്ഥാനം, സ്ഥിതി, നില, തരം,
ഇലി, By degrees, ad. മേല്ക്കുമേൽ,
ക്രമേണ.

Dehort, v. a. വിലക്ക, വിരോധിക്ക.

Deification, s. ദൈവമാക്കുന്നതു, ദൈവ
പ്രതിഷ്ഠ.

Deiform, a. ദിവ്യസ്വരൂപമുള്ള

Deify, v. a. ദൈവമാക്ക, ദൈവപ്രതിഷ്ഠ
കഴിക്ക.

Deign, v. n. അരുളുക, ദയതോന്നുക.

Deism, s. ഒരു ദൈവമെയുള്ളു എന്ന മതം.

Deist, s. ഒരു ദൈവമെയുള്ളു എന്നു മതി
ക്കുന്നവൻ.

Deity, s. ദൈവത്വം, പരത്വം, ദേവത.

Deject, v. a. ദുഃഖിപ്പിക്ക, സങ്കടപ്പെടു
ത്തുക.

Dejected, a. അധൈൎയ്യമുള്ള, കുണ്ഠിതമുള്ള.

Dejectedly, ad. സങ്കടത്തോടെ.

Dejectedness, s. ഇടിവു, സങ്കടം, കു
ണ്ഠിതം.

Dejection, s. ക്ഷീണത, സങ്കടം, കു
ണ്ഠിതം.

Dejecture, s. മലം, അമേദ്ധ്യം, കാഷ്ടം.

Delation, s. അപവാദം, സംവാഹനം.

Delator, s. അപവാദക്കാരൻ.

Delatoriness, s. താമസശീലം, ദീൎഘസൂ
ത്രം.

Delatory, a. ദീൎഘസൂത്രമുള്ള, താമസശീല
മായ.

Delay, v. a. താമസിപ്പിക്ക, തടുക്ക, നി
ൎത്തുക.

Delay, v. n. താമസിക്ക, നില്ക്ക.

Delayer, s. താമസക്കാരണൻ, ദീൎഘസൂ
ത്രൻ.

Delectable, a. ഇൻപമുള്ള. ഇഷ്ടമുള്ള.

Delectableness, s. ഇൻപം, സന്തോഷം.

Delectably, ad. ഇൻപമെ, സന്തോഷ
മായി.

Delectation, s. ഇഷ്ടം , രമ്യം, മോശം.

Delegate, v. a. നിയോഗിച്ചയക്ക, ചൊ
ല്ലിയയക്ക.

Delegate, s. കാൎയ്യസ്ഥൻ, സ്ഥാനപതി.

Delegate, a. നിയോഗിച്ചയച്ച.

Delegation, s. നിയോഗം, സ്ഥാനാപത്യം.

Deleterious, a. മൃത്യുകരം, നാശകരം.

Deletion, s. കിറുക്കൽ, നാശം.

Delf, s. മൺപാത്രം, പിഞ്ഞാണം, കക്കുഴി.

Deliberate, v. a. ചിന്തിക്ക, വിചാരിക്ക.

Deliberate, a. വിചാരമുള്ള, സൂക്ഷിക്കുന്ന.

Deliberately, ad. സാവധാനത്തോടെ.

Delibetation, s. വിചാരം, ചിന്ത, ധ്യാനം.

Deliberative, s. വിചാരണ, ബുദ്ധി.

Delicacy, s. രുചികരഭോജനം, പലഹാ
രം, നേൎമ്മ, ദുൎബലം, കൃശത, സൂക്ഷ്മം.

Delicate, a. നേൎമ്മയുള്ള, രസമുള്ള.

Delicately, ad. ഭംഗിയോടെ, നേൎമ്മ
യായി.

Delicateness, s. സൂക്ഷമം, നേൎമ്മ, മൃദുത്വം.

Delicious, a. മധുരമുള്ള, രുചികരമുള്ള.

Deliciously, ad. മധുരമായി, ജാത്യമായി.

Deliciousness, s. മാധുൎയ്യം, ഇമ്പം , മോദം.

Deligation, s. കെട്ടിവരിച്ചൽ, ബന്ധനം.

Delight, s. സന്തോഷം, ആനന്ദം, മോദം.

Delight, v. a. സന്തോഷിപ്പിക്ക, പ്രസാ
ദിപ്പിക്ക.

Delight, v. n. പ്രസാദിക്ക, സന്തോഷിക്ക.

Delightful a. സന്തോഷമുള്ള, ഭംഗിയുള്ള.

Delightfully, ad. ഇൻപമായി, മോദാൽ.

Delightfulness, s. ഉന്മേഷം, മനോരമ്യം.

Delightsome, a. സന്തോഷമുള്ള, പ്രസാ
ദമുള്ള.

Delineate, v. a. വരെ, വൎണ്ണിക്ക,
കുറിക്ക.

Delineation, s. വര, രേഖ, പടം.

Delinquency, ട, തെറ്റു, കുറ്റം, പിഴ.

[ 81 ]
Delinquent, s. കുറ്റക്കാരൻ, പിഴയാളി.

Deliquate, v. a. ഉരുക, ദ്രവിക്ക, അലി
യുക.

Deliquation, s. ഉരുകൽ, അലിച്ചൽ.

Delirious, a. തലതിരിച്ചലുള്ള, ഭൂമിക്കുന്ന.

Delirium, s. ഭൂമം, മയക്കം, ബോധക്കേടു.

Deliver, v. a. ഏല്പിക്ക, കൊടുക്ക, വിടു
ക, ഒഴിക്ക.

Deliverance, s. കൊടുക്കൽ, വിടുതൽ, ര
ക്ഷ, സംസാരം, ഉചരണം, പ്രസവം.

Deliverer, s. രക്ഷകൻ, വിടുവിക്കുന്നവൻ.

Delivery, s. വിടുതൽ, രക്ഷ, ഏല്പിക്കുക,
ചുറുക്ക, പേറ, പ്രസവം.

Delude, v. a. വഞ്ചിക്ക, ചതിക്ക, തട്ടിക്ക.

Deluder, s. വഞ്ചകൻ, ചതിയൻ.

Deluge, s. പ്രളയം, പ്രവാഹം, അത്യാ
പത്തു.

Deluge, v. a. മുക്ക, പ്രവാഹിക്ക, നിറ
ഞ്ഞുവഴിയുക.

Delusion, s. മായ, മായാമോഹം, ഇന്ദ്ര
ജാലം.

Delusive, a. മായയുള്ള, ചതിവുള്ള.

Delve, v. a. കുഴിക്ക, തോണ്ടുക, മാടുക.

Delve, s. കുഴി, പടുകുഴി, ഗുഹ.

Demagogue, s. മത്സരക്കൎത്താവു.

Demain, s. സ്വന്തഭൂമി, ജന്മഭൂമി.

Demand, s. ചോദ്യം, അന്വേഷണം, വ
ഴക്ക.

Demand, v. a. ചോദിക്ക, അന്വേഷിക്ക.

Demandable, a. ചോദിക്കത്തക്ക.

Demandant, s. വാദി, അന്യായക്കാരൻ.

Demander, s. ചോദ്യക്കാരൻ.

Demean, v. n. & a. നടക്ക, ശീലിക്ക, കു
റെക്ക.

Demeanour, s. നടപ്പു, നടപ്പടി, ശീലം.

Demerit, s. അയോഗ്യത, അപാത്രത, കു
റ്റം.

Demi, particle. അര, അൎദ്ധം, പാതി.

Demi-god, s. ദേവയാനി, ദേവത.

Demise, s. മരണം, മൃത്യു, നിൎയ്യാണം.

Demise, v. a. മരണപത്രിക എഴുതുക.

Demission, s. നീക്കം, താഴ്ച, വീഴ്ച.

Demit, v. a. കുറെക്ക, താഴ്ത്തുക.

Demolish, v. a. ഇടിക്ക, പൊളിക്ക, ന
ശിപ്പിക്ക, മുടിക്ക.

Demolisher, s.നാശകൻ, ഇടിക്കുന്നവൻ.

Demolition, s. ഇടിച്ചൽ, നാശനം, അ
ഴിവു

Demon, s. പിശാചു, ദുഭൂൎതം, ദുൎദ്ദേവത.

Demoniac, s. ഭൂതഗ്രസ്തൻ.

Demonstrate, v. a. വിവരിച്ചു കാണിക്ക.

Demonstration, s. ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുക.

Demonstrative, a. ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുന്ന.

Demonstrator, s. ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുന്ന
വൻ.

Demur, v. a. & n. സംശയിക്ക, നിൎത്തി
വെക്ക.

Demur, s. സംശയം, താമസം, വിഘ്നം.

Demure, a. സുബോധമുള്ള, അടക്കമുള്ള.

Demureness, s. സുബോധം, ലജ്ജാഭാവം.

Den, s. ഗുഹ, ഗഹ്വരം, കാനം.

Deniable, a. നിഷിദ്ധം, മറുത്തു പറയ
തക്ക.

Denial, s. തൎക്കം, നിഷേധം, തള്ളൽ.

Denier, s. നിഷേധിക്കുന്നവൻ.

Denizen, s. നഗരവാസി, സ്വതന്ത്രൻ.

Denominate, v. a. പേരിടുക, നാമം വി
ളിക്ക.

Denomination, s. പേർ, മതനാമം.

Denominator, s. പേരിടുന്നവൻ, നാ
മധാരി.

Denotation, s. അടയാളം, സൂചകം,
ചിഹ്നം.

Denote, v. a. അടയാളം കാട്ടുക, ലക്ഷ്യം
കുറിക്ക.

[ 82 ]
Denounce, v. a. താഴ്ത്തിപറക, നിന്ദിക്ക.

Denouncement, s. ഭീഷണിവാക്കു, ശ
കാരം.

Denouncer, s. വാവിഷ്ടാണക്കാരൻ.

Dense, a. ഇടതിങ്ങിയ, ഇടുക്കമുള്ള.

Density, s. ഇടുക്കം, ഒതുക്കം, കനം, കട്ടി.

Dental, a. പല്ലുസംബന്ധിച്ച, ദന്ത്യം.

Dentist, s. പല്ലുവൈദ്യൻ.

Denudate, v. a. ഉരിയുക, അഴിച്ചെടുക്ക.

Denudation, s. അഴിപ്പു, നഗ്നത.

Denude, v. a. ഉരിയുക, നഗ്നമാക്ക.

Denunciation, s. ഭീഷണിവാക്കു, ശകാരം.

Deny, v. a. മറുത്തുപറക, നിഷേധിക്ക,
വിരോധിക്ക.

Depart, v. a. വിട്ടൊഴിക്ക, ഉപേക്ഷിക്ക,
പിരിക്ക.

Depart, v. n. പുറപ്പെടുക, നിൎഗ്ഗമിക്ക,
മരിക്ക.

Departure, s. പുറപ്പാടു, നിൎഗ്ഗമനം, വി
ട്ടൊഴിവു.

Department, s. പകുപ്പു, ഒാഹരി, വക.

Depauperate, v. a. ദാരിദ്ര്യം പിടിപ്പിക്ക.

Depend, v. a. തൂങ്ങുക, ഞാലുക, ആശ്ര
യിക്ക.

Dependant, s. പരാധീനൻ, ആശ്രിതൻ.

Dependence, s. തൂക്കം, സംബന്ധം , ചേ
ൎച്ച, പരാധീനം, പരവശത, ദാസ്യം,
സ്വാധീനത, ആശ്രയം.

Dependent, a. പരാധീനമുള്ള, ആശ്രയ
മുള്ള, തൂങ്ങുന്ന, ഞാലുന്ന, ആശ്രയിക്കുന്ന,
സംബന്ധിച്ച.

Dependent, s. പരാധീനൻ, ആശ്രിതൻ,
സേവകൻ.

Depict, v. a. ചിത്രം വരക്ക, ചായമി
ടുക.

Depicture, v. a. ചിത്രമെഴുതുക, വൎണ്ണിക്ക.

Deplorable, a. സങ്കടമുള്ള, ദുഃഖമുള്ള.

Deplorableness, s. സങ്കടം, കുണ്ഠിതം.

Deplorably, ad. സങ്കടമാമാറു, ദുഃഖേന.

Deplore, v. a. പരിതാപിക്ക, ദുഃഖിക്ക,
കരക.

Deplorer, s. ദുഃഖിതൻ, പ്രലാപിക്കുന്ന
വൻ.

Depone, v. a. പണയം വെക്ക, ഭാഗ്യം
പരീക്ഷിക്ക.

Deponent, s. സാക്ഷിക്കാരൻ.

Depopulate, v. a. ജനനിഗ്രഹം ചെയ്ക,
പാഴാക്ക, നശിപ്പിക്ക.

Depopulation, s. ജനനിഗ്രഹം, കുടി
നാശം.

Deport, v. a. കൊണ്ടുപോക, നാടുകട
ത്തിക്ക.

Deportation, s. നാടുകടത്തൽ, ദേശഭ്ര
ഷ്ടം.

Depose, v. n. വെച്ചുകളക, വീഴ്ത്തുക, ത
ള്ളിക്കളക.

Depose, v. n. സാക്ഷിപറക, സാക്ഷി
നില്ക്ക.

Deposit, v. a. സംഗ്രഹിക്ക, നിക്ഷേപി
ക്ക, ഇടുക.

Deposit, s. പണയം, ഉപനിധി, അ
നാമന.

Deposition, s. വാമൊഴി, അഭിപ്രായം.

Depository, s. പാണ്ടികശാല, സാമാന
മുറി.

Depravation, s. കേടു, വഷളത്വം , ദു
ഷ്ടത.

Deprave, v. a. കെടുക്ക, വഷളാക്ക, ഹീ
നപ്പെടുത്തുക.

Depraved, a. കെട്ട, ചീത്ത, വഷളായ.

Depravedness, s. കേട്ടു, ഹീനത, ചീ
ത്തത്വം.

Depravement, s. ഹീനത്വം, ദുഷ്ടത,
കെടുമ്പു.

[ 83 ]
Depraver, s, കെടുക്കുന്നവൻ, വഷളാ
ക്കുന്നവൻ.

Depravity, s. നികൃഷ്ടത, ദുഷ്ടത, അരി
ഷ്ടത.

Deprecate, v. a. ശരണം പ്രാപിക്ക, അ
വിധപറക.

Deprecation, s. ശരണാഗതം, അഭയം,
പ്രാൎത്ഥന.

Depreciate, v. a. വില കുറെക്ക, വില
താഴ്ത്തുക.

Depredate, v. a. കൊള്ളയിടുക, കവൎച്ച
ചെയ്ക.

Depredation, s. കൊള്ള, കവൎച്ച, അപ
ഹാരം.

Depredator, s. കൊള്ളക്കാരൻ, അപ
ഹാരി.

Deprehend, v. a. കണ്ടുപിടിക്ക, പിടിക്ക.

Depress, v. a. അമൎക്ക, താഴ്ത്തുക, ഇടിക്ക,
വണക്ക.

Depression, s. അമൎച്ച, ഇടിവു, വണക്കം.

Depressor, s. അമൎക്കുന്നവൻ, താഴ്ത്തുന്ന
വൻ.

Deprivation, s. അപഹാരം, നീക്കൽ.

Deprive, v. a. ഇല്ലാതാക്ക, അപഹരി
ക്ക, നീക്കുക.

Depth, s. ആഴം, അഗാധം, കയം, കുണ്ടു,
പാതാളം, ഗാംഭീൎയ്യം, വിഷമത.

Depulsion, s. തള്ളൽ, ആട്ടൽ, നീക്കം.

Depulsory, a. അകറ്റുന്ന, നീക്കുന്ന.

Depurate, v. a. ശുദ്ധീകരിക്ക, വെടി
പ്പാക്ക.

Depuration, s. തെളിയിപ്പു, ശുദ്ധീകര
ണം.

Depure, v. a. തെളിയിക്ക, ശുദ്ധമാക്ക.

Deputation, s. ദൂതസംഘം, നിയോഗം.

Depute, v. a. ആളയക്ക, നിയോഗിച്ച
യക്ക.

Deputy, s. പ്രതികൎമ്മി, അധികാരി, പ്ര
തിഅധികാരി.

Derange, v. a. ക്രമക്കേടാക്ക, കലക്ക,
ഭ്രാന്താക്ക.

Derangement, s. ക്രമക്കേടു, കലക്കം,
ഭ്രമം.

Dereliction, s. പരിത്യാഗം, അശേഷ
ത്യാഗം.

Deride, v. a. അപഹസിക്ക, പരിഹസി
ക്ക, നിന്ദിക്ക.

Derider, s. അപഹാസി, നിന്ദിക്കുന്നവൻ.

Derision, s. അപഹാസം, നിന്ദാവാക്കു.

Derisive, a. പരിഹസിക്കുന്ന, നിന്ദി
ക്കുന്ന.

Derivable, a. ഉണ്ടാകുന്ന, ഉളവാകുന്ന.

Derivation, s. ഉത്ഭവം, ജനനം, ഉൽ
പത്തി.

Derivative, a. ഉത്ഭവിക്കുന്ന, ഉളവാകുന്ന.

Derivative, s. തദ്ധിതനാമം.

Derive, v. a. അനുമാനിക്ക, ഉണ്ടാക്ക.

Derive, v. n. ജനിക്ക, ഉണ്ടാക, ഉത്ഭാവിക്ക.

Derogate, v. a. കുറെക്ക, കിഴിക്ക, വില
കുറെക്ക.

Derogate, v. n. അപമാനിക്ക, ഇളപ്പെ
ടുത്തുക.

Derogation, s. കുറവു, മാനക്കേടു, ഇടിവു.

Derogative, a. കുറെക്കുന്ന, കിഴിക്കുന്ന.

Dervish, s. തുൎക്കസന്യാസി.

Descant, s. രാഗം, ഗീതം, പ്രസംഗം,
തൎക്കം.

Descend, v. a. ഇറങ്ങുക, താഴുക, ചാടി
വീഴുക, ഉല്പാദിക്ക, അനന്തരമാക.

Descendant, s. അനന്തരവൻ, സന്തതി.

Descendent, a. ഇറങ്ങുന്ന, താഴുന്ന.

Descension, s. ഇറക്കം, ഇറങ്ങുന്നതു, പ
തനം.

Descent, s. ഇറക്കം, അധോഗതി, ആക്ര
മസന്തതി, വംശം, നട, പദവി.

[ 84 ]
Describe, v. a. വിവരിക്ക, വൎണ്ണിക്ക, കു
റിക്ക.

Describer, s. വൎണ്ണിക്കുന്നവൻ.

Describer, s. കണ്ടുപിടിക്കുന്നവൻ, കാണി.

Description, s. വിവരം, വൎണ്ണനം, വര.

Descriptive, a. വൎണ്ണിക്കുന്ന, കാട്ടുന്ന, സൂ
ചിപ്പിക്കുന്ന.

Descry, v. a. കണ്ടുപിടിക്ക, ഒറ്റുനോ
ക്കുക.

Desecrate, v. a. അശുദ്ധമാക്ക, തീണ്ടിക്ക.

Desecration, s. അശുദ്ധി, മാലിന്യത.

Desert, s. വനം, കാട്ടുപ്രദേശം, മരു.

Desert, a. വനമായ, കാടുള്ള, തരിശായ.

Desert, v. a. കൈവിടുക, ത്യജിക്ക.

Desert, s. ശ്രേഷ്ഠത, മുഖ്യത, ഫലം.

Deserter, s. ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ, വിട്ടു
പിരിയുന്നവൻ, ഒാടിപ്പോകുന്നവൻ.

Desertion, s. ഉപേക്ഷണം, ത്യാഗം, ഓ
ടിപോക്കു, വിട്ടുപിരിച്ചൽ.

Deserve, v. n. യോഗ്യമാക, പാത്രമാക.

Deservedly, ad. യോഗ്യമായി, തക്ക
വണ്ണം.

Deserver, s. യോഗ്യൻ, പാത്രൻ.

Deserving, a. യോഗ്യമുള്ള, പാത്രമായ.

Desideratum, s. വേണ്ടുന്ന കാൎയ്യം, ഊ
ഹിതം, ചിന്തിതം.

Design, v. a. ഭാവിക്ക, ഉദ്ദേശിക്ക, കുറിക്ക.

Design, s. ഭാവം, ഉദ്ദേശം, താൽപൎയ്യം.

Designate, v. a. നിയമിക്ക, നിശ്ചയിക്ക.

Designation, s. നിയമം, ഉദ്ദേശം, കുറിപ്പു.

Designedly, ad. നിശ്ചയമായി, മന
സ്സോടെ.

Designer, s. ഉപായി, യന്ത്രി, കൌശല
ക്കാരൻ.

Designing, a. വഞ്ചനയുള്ള, കൃത്രിമമായ.

Desirable, a. ഇഷ്ടമുള്ള, വാഞ്ഛിതമായ.

Desire, s. ഇഷ്ടം, ഇച്ഛ, ആശ, ആഗ്ര
ഹം, കാംക്ഷ.

Desire, v. a. ഇച്ഛിക്ക, ആഗ്രഹിക്ക,
കൊതിക്ക, ആശിക്ക, കാമിക്ക, ചോദി
ക്ക, വാഞ്ഛിക്ക.

Desirer, s. ആഗ്രഹി, മോഹി, കാംക്ഷി
ക്കുന്നവൻ.

Desirous, a. വാഞ്ഛിക്കുന്ന, കൊതിക്കുന്ന.

Desist, v. n. മാറുക, നിന്നുപോക, വി
ട്ടൊഴിയുക.

Desistance, s. ഒഴിച്ചൽ, മാറ്റം, നില.

Desk, s. എഴുത്തുപീഠം, എഴുത്തുപെട്ടി.

Desolate, a. നിൎജ്ജനമായ, പാഴായ.

Desolate, v. a. പാഴാക്ക, ശൂന്യമാക്ക.

Desolation, s. ശൂന്യത, നാശം, വിജനം.

Despair, s. നിരാശ, ആശാഭംഗം, അഴി
നില.

Despair, v. n. അഴിനില പൂണുക, നി
രാശപ്പെടുക.

Despairer, s. നിരാശൻ, ആശാരഹി
തൻ.

Despairingly, ad. നിരാശയോടെ.

Despatch, v. a. അയക്ക, ചെയ്യുതീൎക്ക,
കൊല്ലുക.

Despatch, s. ദൂത, ബദ്ധപ്പാടു, തിടുക്കം.

Desperate, a. നിരാശയുള്ള, നിൎവ്വിചാര
മുള്ള.

Desperateness, s. സാഹസം , വെറി,
മദം.

Desperation, s. നിരാശ, ആശാഭംഗം.

Despicable, a. വെറുക്കതക്ക, നിന്ദ്യമായ.

Despicableness, s. ഹീനത, നികൃഷ്ടത.

Despicably, ad. ഹീനമായി, നിന്ദ്യമായി.

Despisable, a. വെറുക്കതക്ക, നിരസിക്ക
തക്ക.

Despise, v. a. നിരസിക്ക, വെറുക്ക, അ
പഹസിക്ക.

Despiser, s. അപഹാസി, ധിക്കാരി, നി
ന്ദക്കാരൻ.

[ 85 ]
Despite, s. ദ്വേഷം, നിന്ദ, ഈൎഷ്യ, പക.

Despiteful, a. ദ്വേഷമുള്ള, നിന്ദ്യമുള്ള.

Despitefully, ad. വെറുപ്പോടെ, നിന്ദ്യ
മായി.

Despitefulness, s. നീരസം, നിന്ദ, പക.

Despoil, v. a. അപഹരിക്ക, കൊള്ളയി
ടുക.

Despond, v. n. അഴിനിലപൂണ്ടിരിക്ക.

Despondency, s. നിരാശ, അഴിനില, മ
ടുപ്പു.

Despondent, a. അഴിനിലപൂണ്ടു, നിരാശ
യുള്ള.

Despot, s. ക്രൂരൻ, തന്നിഷ്ടക്കാരൻ.

Despotism, s. ക്രൂരത, ഡംഭം, കടുപ്പം,
ഉഗ്രത.

Dessert, s. പലഹാരം.

Destinate, v. a. നിയമിക്ക, നിശ്ചയിക്ക.

Destination, s. നിശ്ചയം, നിയമം, നി
ൎണ്ണയം.

Destine, v. a. നിയമിക്ക, നിശ്ചയിക്ക,
വിധിക്ക.

Destiny, s. വിധി, കല്പിതം, ഗതി, ഭാഗ്യം.

Destitute, a. നിൎഗതിയുള്ള, രഹിതം, നി
സ്സാരം.

Destitution, s. നിരാധാരം, നിൎഗ്ഗതി, ദ
രിദ്രത.

Destroy, v. a. ഇടിക്ക, മുടിക്ക, നശിപ്പിക്ക.

Destroyer, s. നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, സം
ഹാരി.

Destructible, a. നാശമുള്ള, ഒടുങ്ങുന്ന.

Destruction, s. നാശം, നഷ്ടം, സംഹാരം.

Destructive, a. നശിപ്പിക്കുന്ന, മുടിക്കുന്ന.

Detach, v. a. വേറാക്ക, വറുതിരിക്ക,
പിരിക്ക.

Detachment, s. വെൎപ്പാട, സൈന്യപ്പ
കുതി.

Detail, v. a. വിവരം പറക, വിവരിക്ക.

Detail, s. വിവരം, ഉപവൎണ്ണനം.

Detain, v. a. താമസിപ്പിക്ക, തടുത്തുവെക്ക.

Detect, v, a. കണ്ടുപിടിക്ക, കണ്ടു കിട്ടുക.

Detecter, s. കണ്ടുപിടിക്കാരൻ.

Detection, s. കണ്ടുപിടിത്തം, തുമ്പു.

Detention, s. തടങ്ങൽ, പിടിത്തം, തടവു.

Deter, v. a. ഭയപ്പെടുത്തുക, പേടിപ്പിക്ക.

Deterge, v. a. തോൎത്തുക, തുടെക്ക.

Deteriorate, v. n. കെട്ടുക, ചീത്തയാക.

Determent, s. ഭീഷണി , ഭീഷ്മം.

Determinate, a. നിശ്ചയമുള്ള, ഖണ്ഡിത
മായ.

Determination, s. നിശ്ചയം, തീൎച്ച, തി
കവു.

Determinative, a. നിശ്ചയിക്കുന്ന, നി
ഷ്കൎഷിക്കുന്ന.

Determine, v. a. നിശ്ചയിക്ക, സ്ഥാപി
ക്ക, തീൎക്ക, നിശ്ചയിക്ക, മുടിക്ക.

Determine, v. n. നിശ്ചയമാക, തീരുക.

Detest, v. a. വെറുക്ക, അറെക്ക, നിര
സിക്ക.

Detestable, a. വെറുപ്പുള്ള, ചീത്തയായ.

Detestably, ad. വെറുപ്പോടെ, ചീത്ത
യായി.

Detestation, s. വെറുപ്പു, അറെപ്പു , ച
ളിപ്പു.

Detester, s. വെറുക്കുന്നവൻ.

Dethrone, v. a. രാജാവിനെ ഭ്രഷ്ടാക്കുക.

Detonation, s. മുഴക്കം, പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം.

Detract, v. a. കുറെക്ക, ഇടിക്ക, ദുഷ്കീൎത്തി
പറക.

Detracter, s. കുറെക്കുന്നവൻ, കുരളക്കാ
രൻ.

Detraction, s. ദൂഷ്യം , കുരള, കിഴിപ്പു.

Detriment, s. നഷ്ടം, ചേതം, ഹാനി.

Detrimental, a. നശിപ്പിക്കുന്ന, നഷ്ടമുള്ള.

Devastate, v. a. അഴിച്ചു കളക, ശൂന്യ
മാക്ക.

[ 86 ]
Devastation, s. നാശം, ശൂന്യം, അമൎദ്ദം.

Develop, v. a. നിവിൎക്ക, തെളിയിക്ക,
തുറന്നു കാണിക്ക.

Development, s. തെളിവു, പുറപ്പാടു.

Devergence, s. ചായിവു, ചരിവു.

Devest, v. a. ഉരിയിക്ക, ഊരുക, നീക്കുക.

Deviate, v. n. വഴിതെറ്റുക, പിഴെക്ക,
ലംഘിക്ക.

Deviation, s. വഴിപിഴ, തെറ്റു, പിഴ.

Device, s. ഉപായം, കൌശലം, സൂത്രം.

Devil, s. പിശാചു, ശൈത്താൻ.

Devilish, a. പൈശാചകം.

Devious, a. പിഴച്ച, തെറ്റുള്ള.

Devise, v. a. യന്ത്രിക്ക, ചട്ടമാക്ക, കല്പിക്ക.

Devise, v. n. വിചാരിക്ക, ചിന്തിക്ക.

Deviser, s. കൌശലക്കാരൻ, യന്ത്രി.

Devoid, a. ഒഴിഞ്ഞു, വൃഥാവായ, ഇല്ലാത്ത.

Devolve, v. a. അഴിയുക, മാറിമാറി
പോക.

Devote, v. a. പ്രതിഷ്ഠിക്ക, നേമിക്ക, ഏ
ല്പിച്ചു കൊടുക്ക.

Devotedness, s. ഭക്തി, ശുഷ്കാന്തി, അഭി
നിവേശം.

Devotee, s. സന്യാസി, തപോധനൻ.

Devotion,s. ഭക്തി, ഉപാസനം, പ്രാൎത്ഥന.

Devotional, a. ദൈവഭക്തിസംബന്ധിച്ച.

Devout, v. a. വിഴങ്ങുക, തിന്നുകളക,
നശിപ്പിക്ക.

Devourer, s. വിഴങ്ങുന്നവൻ, സംഹാരി.

Devout, a. ഭക്തിയുള്ള, ശ്രദ്ധയുള്ള, താൽ
പൎയ്യമുള്ള.

Devoutly, ad. ഭക്തിയോടെ, ശ്രദ്ധ
യോടെ.

Dew, s. മഞ്ഞു, ഹിമം.

Dewdrop, s. മഞ്ഞുതുള്ളി.

Dewy, a. മഞ്ഞുള്ള, നനഞ്ഞ.

Dexterity, s. സാമൎത്ഥ്യം, മിടുക്ക, വൈ
ഭവം.

Dexterous, a. സാമൎത്ഥ്യമുള്ള, മിടുക്കുള്ള.

Dexterously, ad. സാമൎത്ഥ്യത്തോടെ, മി
ടുക്കോടെ.

Diabolic, a. പൈശാചകം, പിശാചു സം
ബന്ധിച്ച.

Diabolical, a. പൈശാചകം, രൂക്ഷ
മായ.

Diabolically, ad. പൈശാചകമായി.

Diadem, s. കിരീടം, ചൂഡാമണി, രാജ
ചിഹ്നം.

Diademed, a. കിരീടം അണിഞ്ഞു.

Diagonal, s. കൎണ്ണം.

Diagram, s. ഒരു കണക്കസൂത്രം.

Dial, s. സൂൎയ്യഘടികാരം.

Dialect, s. ഭാഷ, ഭാഷാഭേദം, ദേശവാക്കു.

Dialectic, s. തൎക്കം, തൎക്കശാസ്ത്രം.

Dialogue, s. സംഭാഷണം, സംവാദം.

Diameter, s. വിത്തം , നടുരേഖ, നടുവര.

Diametrical, a. നടുരേഖ സംബന്ധിച്ച.

Diametrically, ad. ചൊവ്വ, നേരെ,
നടുവെ.

Diamond, s. വജ്രം, വൈരക്കല്ലു.

Diarrhœa, a. അതിസാരം, ഗ്രഹണി,
പോക്കു.

Diary, s. നാൾവഴികണക്കപുസ്തകം, ദിന
ചരി.

Dice, s. pl. പകിട, തായം, ചുക്കിണി.

Dictate, v. a. കല്പിക്ക, ചൊല്ലിഎഴുതിക്ക.

Dictation, s, കല്പിതം, ചൊല്ലി എഴത്തു.

Dictator, s. അധികാരി, ചൊല്ലി എഴുതി
ക്കുന്നവൻ.

Dictatorial, a. അധികാരമുള്ള, ഡംഭ
മായ.

Diction, s. ഭാഷ, വാക്ക, വാചകരീതി,
ചൊല്ലു.

Dictionary, s. അകാരാദി, പദഗതി.

Did, pret. of to do. ചെയ്തു.

[ 87 ]
Didactic, didactical, a. കല്പിക്കുന്ന, ഉപ
ദേശിക്കുന്ന.

Die, v. a. ചായംമുക്ക, നിറംപിടിപ്പിക്ക.

Die, or dye, s. ചായം, നിറം, വൎണ്ണം.

Die, v. n. മരിക്ക, ചാക, കഴിഞ്ഞുപോക.

Die, s. പകിട, തായം, ചുക്കിണി, അക്ഷം.

Dier, s. ചായം മുക്കുന്നവൻ, ചായക്കാരൻ.

Diet, s. ആഹാരം, ഭക്ഷണം, പഥ്യം.

Diet-dirink, s. പഥ്യപാനം.

Differ, v. n. ഭേദിക്ക, ഭേദമാക, തൎക്കിക്ക.

Difference, s. ഭേദം, വ്യത്യാസം, ഭിന്നത.

Different, a. വ്യത്യാസമുള്ള, വിവിധമായ.

Differently, ad. വേറെ, വ്യത്യാസമായി.

Difficult, a. പ്രയാസമുള്ള, വിഷമമുള്ള.

Difficulty, s. പ്രയാസം, വിഷമം, വൈ
ഷമ്യം.

Diffidence, s. വിശ്വാസകടു, ദുശ്ശങ്ക,
പേടി.

Diffident, a. അവിശ്വാസമുള്ള, പേടി
യുള്ള.

Difform, a. വൈരൂപ്യമുള്ള, അപലക്ഷ
ണമായ.

Difformity, s. വൈരൂപ്യം, ദുരാകൃതി.

Diffuse, v. a. & n. പരത്തുക, വ്യാപി
പ്പിക്ക, പരക, വ്യാപിക്ക, നിറയുക.

Diffuse, a. പരപ്പുള്ള, വ്യാപകമുള്ള.

Diffused, part. പരത്തിയ, വ്യാപിച്ച.

Diffusely, ad. പരക്കവെ, വ്യാപകമായി.

Diffusion, s. പരപ്പു, വ്യാപിതം, വിസ്തീ
ൎണ്ണത.

Diffusive, a. പരത്തുന്ന, വ്യാപിക്കുന്ന.

Diffusiveness, s. പരപ്പു, വിസ്തീർണ്ണത,

Dig, v. a. കുഴിക്ക, കിളെക്ക. കൊത്തുക,
തോണ്ടുക.

Digest, s. നീതിശാസ്ത്രം, നീതിസാരം.

Digest, v. a. ക്രമപ്പെടുത്തുക, വേവിക്ക,
ജീൎണ്ണമാക്ക.

Digest, v. n. ദഹിക്ക, ജീൎണ്ണമാക, പഴുക്ക.

Digestion, s. ദഹനം , ജീൎണ്ണത.

Digestive, a. ജീൎണ്ണമാക്കുന്ന, ക്രമപ്പെടു
ത്തുന്ന.

Digger, s. കിളെക്കുന്നവൻ, കൊത്തുകാ
രൻ.

Digit, s. മുക്കാൽ അംഗുലം, സൂൎയ്യകലം,
ചന്ദ്രകലം.

Dignification, s. ശ്രേഷ്ഠത, ശ്ലാഘ്യത,
ഉന്നതി.

Dignified, a. മഹിമയുള്ള, ശ്രേഷ്ഠമായ.

Dignify, v. a. ബഹുമാനിക്ക, മഹത്വപ്പെ
ടുത്തുക.

Dignitarty, s. ശ്രേഷ്ഠബോധകൻ.

Dignity, s. ശ്രേഷ്ഠത, ഉന്നതി, തേജസ്സു.

Digress, v. n. പിൻചെല്ലുക, പിൻവാ
ങ്ങുക.

Digression, s. വിൻവാങ്ങൽ, തെറ്റു,
പിഴ.

Dijudication, s. വിധി.

Dike, s. ചാല, കൈത്തോടു, മട.

Dilapidate, v. n. നശിക്ക, കേടുപിടിക്ക.

Dilapidation, s. ജീൎണ്ണത, ക്ഷയം,മുടിവു.

Dilate, v. a. വിസ്താരമാക്ക, വിസ്തരിക്ക.

Dilate, v. n. വിസ്താരമാക, വലുതാക.

Dilatoriness, s. താമസം, താമസശീലം,
മടി.

Dilatory, a. താമസിക്കുന്ന, മടിവുള്ള.

Dilection, s. സ്നേഹം, പ്രീതി, പ്രിയം.

Dilemma, a. വിഷമം, ബുദ്ധിഭ്രമം.

Diligence, s. ജാഗ്രത, ഉത്സാഹം, ശ്രദ്ധ.

Diligent, a. ഉത്സാഹമുള്ള, താരൽപൎയ്യമുള്ള.

Diligently, ad. ഉത്സാഹത്തോടെ, താൽപ
ൎയ്യമായി.

Dill, s. ശതക്കുപ്പ.

Dilucidation, s. പ്രകാശനം, വ്യാഖ്യാനം.

Dilute, v. a. നേൎപ്പിക്ക, വീൎയ്യം കുറെക്ക.

[ 88 ]
Dilution, s. നേൎപ്പിക്കുക, വീൎയ്യം, കുറെ
ക്കുക.

Diluvian, a. ജലപ്രളയം സംബന്ധിച്ച.

Dim, a. ഇരുണ്ട, തിമിരമുള്ള.

Dim, v. a. ഇരുളിക്ക, മങ്ങിക്ക.

Dimension, s. അളവു, വിശാലത, വ
ലിപ്പം.

Diminish, v. a. കുറെക്ക, ചെറുതാക്ക, താ
ഴ്ത്തുക.

Diminish, v. n. കുറെയുക, ചെറുതാക.

Diminution, s. കുറച്ചൽ, കുറവു, ചേതം.

Diminutive, a. ചെറിയ, കൃശമായ.

Diminutive, s. കൃശൻ, അപ്പൻ, ചെറി
യവൻ.

Diminutiveness, s. അല്പത, കൃശത.

Dimly, ad. ഇരുളോടെ, തിമിരേണ.

Dimness, s. തിമിരം, ഇരുട്ടു, കാഴ്ചക്കുറവു.

Dimple, s. കവിൾതടം.

Din, s. മുഴക്കം, ഒച്ച, ശബ്ദം.

Dine, v. n. ഭക്ഷിക്ക, ഉണു്ണുക.

Ding, v. n. ഊറ്റം പറക, വമ്പു പറക.

Dingy, a. കറുത്ത, അഴുക്കുള്ള, ഇതളുള്ള.

Dining -room, s. ഭക്ഷണശാല, ഊട്ടുപുര.

Dinner, s. ഭക്ഷണം, മുഖ്യഭോജനം.

Dinner-time, s. മുഖ്യഭോജനകാലം.

Dint, s. അടി, വടുക, ചളുക്കം, ബലം,
ശക്തി.

Dint, v. a. ചവിട്ടുകൊണ്ടു അടയാളം ഇ
ടുക, ചളുക്ക.

Dip, v. a. മുക്ക, തുവെക്ക, നനെക്ക, കൈ
യിടുക.

Diphthong, s. രണ്ടു സ്വരങ്ങൾ കൂടീട്ടു
ള്ള പ്രയോഗം ഇങ്ങിനെ, æ, œ, au,
oi, മുതലായവ.

Diploma, s. സ്ഥാനമാനദാനം.

Diplomacy, s. സ്ഥാനമാനം, മന്ത്രികളു
ടെ ആലോചന.

Dipper, s. മുക്കുന്നവൻ.

Dipping, s. മുക്കൽ, നനച്ചൽ.

Dire, a. ഖേദമുള്ള, ഭയങ്കരമുള്ള.

Direct, a. നേരെയുള്ള, ചൊവ്വുള്ള.

Direct, v. a. നേരെയാക്ക, വഴികാട്ടുക,
ചൂണ്ടികാണിക്ക, ഉദ്ദേശിക്ക, കല്പിക്ക.

Directer, s. വഴികാട്ടി, നടത്തിക്കുന്നവൻ.

Direction, s. വഴികാട്ടൽ, ഉദ്ദേശം, നട
ത്തൽ.

Directive, a. വഴികാട്ടുന്ന, നടത്തുന്ന.

Directly, ad. നേരെ, ചൊവ്വ, ഉടനെ.

Directness, s. ചൊവ്വ, നേർ, നേൎവഴി.

Director, s. നടത്തുന്നവൻ, ഭരിക്കുന്നവൻ.

Direful, a. ഭയങ്കരമുള്ള, ക്രൂരമായ, കഠി
നമുള്ള.

Direfulness, s. ഭയങ്കരത്വം , കടുപ്പം , കൂ
രത.

Direption, s. കവൎച്ച, കൊള്ള.

Dirt, s. അഴുക്കു, ചേറു, ചളി, നീചം.

Dirtiness, s. അഴുക്കു, മലിനത, മുഷിച്ച
ൽ, ഹീനത.

Dirty, a. അഴുക്കുള്ള, മുഷിഞ്ഞ വെറു
പ്പുള്ള.

Dirty, v.a. ചേറാക്ക, അഴുക്കാക്ക, മുഷിക്ക.

Diruption, s. പിളൎച്ച, വെടിച്ചൽ, കീറൽ.

Dis, particle. ആ, നിർ, വി.

Disability, s. ബലഹീനത, അശക്തി,
അപാടവം.

Disable, v. a. ഹീനപ്പെടുത്തുക, കുറെക്ക.

Disadvantage, s. അഫലം, ചേതം,
ഹാനി.

Disadvantageous, a. നഷ്ടമായ, ചേത
മുള്ള.

Disadvantageously, ad. കുറവോടെ,
ചേതമായി.

Disaffect, v. a. രസക്കേടു വരുത്തുക, നീ
രസമാക്ക.

[ 89 ]
Disaffected, part. a. അപ്രിയപ്പെട്ട.

Disaffection, s. സ്നേഹക്കേടു, അപ്രീതി.

Disagree, v. n. ചേരാതിരിക്ക, പിണ
ങ്ങുക.

Disagreeable, a. ഒക്കാത്ത, ദുഃഖമുള്ള.

Disagreeableness, s. ചേൎച്ചക്കേടു, ദുൎമ്മു
ഖം, ഇഷ്ടക്കേടു, സുഖക്കേടു.

Disagreement, s. ചേൎച്ചക്കേടു, പി
ണക്കം.

Disallow, v. a. തള്ളുക, ഉപേക്ഷിക്ക, വി
ലക്ക.

Disallow, v. n. അനുവദിക്കാതിരിക്ക,
സമ്മതിക്കാതിരിക്ക.

Disallowable, a. അനുചിതം, നിഷിദ്ധം.

Disallowance, s. വിസമ്മതം, തള്ളൽ,
വിരോധം.

Disannul, v. a. നിവാരണം ചെയ്ക, ത
ള്ളികളക.

Disappear, v. n. കാണാതാക, അപ്രത്യ
ക്ഷമാക.

Disappearance, s. അപ്രത്യക്ഷത, മറവു.

Disappoint, v. a. അലസിക്ക, ചൊട്ടിക്ക,
തട്ടിക്ക.

Disappointment, s. അലസൽ, ഇച്ഛാ
ഭംഗം.

Disapprobation, s. വിസമ്മതം, ഇഷ്ട
ക്കേടു, ആക്ഷേപം.

Disapprove, v. a. സമ്മതിക്കാതിരിക്ക,
നിരസിക്ക.

Disarm, 2v. a. ആയുധം അപഹരിക്ക.

Disarrange, v. a. ക്രമമില്ലാതാക്ക, കലക്ക.

Disarray, s. ക്രമക്കേടു, കലക്കാം , ദിഗം
ബരം.

Disaster, s. ആപത്തു, വിപത്തു, അരി
ഷ്ടത.

Disastrous, a. ആപത്തുള്ള, അരിഷ്ട
മായ.

Disastrously, ad. ആപത്താടെ.

Disavow, v. a. നിഷേധിക്ക, നിരസിക്ക.

Disavowal, s. നിഷേധം, നിരസനം.

Disband, v. a. പട്ടാളം പൊട്ടിക്ക, ചിത
റിക്ക.

Disband, v. n. പട്ടാളം പിരിഞ്ഞു പോക.

Disbelief, s. അവിശ്വാസം, സംശയം.

Disbelieve, v. a. വിശ്വസിക്കാതിരിക്ക.

Disbeliever, s. അവിശ്വാസി.

Disburden, v. a. ഭാരമില്ലാതാക്ക, ചുമട
ഇറക്ക, ശാന്തപ്പെടുത്തുക.

Disburden, v. n. മനോദുഃഖം തീരുക.

Disburse, v. a. പണം ചെലവിടുക.

Disbursement, s. പണച്ചെലവു, ചെ
ലവു.

Discard, v. a. പറഞ്ഞയക്ക, ഉപേക്ഷിച്ചു
കളക.

Discern, v. a. കണ്ടറിക, തിരിച്ചറിക,
വിവേചിക്ക.

Discernible, a. കാണാകുന്ന, സ്പഷ്ടമായ.

Discerning, a. വിവേകമുള്ള, വകതിരി
വുള്ള.

Discernment, s. തിരിച്ചറിവു, വിവേച
നം.

Discerp, v. a. ചീന്തികളക.

Discerption, s. കീറൽ, ചീന്തൽ.

Discharge, v. a. ഭാരം നീക്ക, തുറന്നു
വെക്ക, വെടി വെക്ക, ഒഴിക്ക, കടം വീ
ട്ടുക, മോചിക്ക.

Discharge, v. n. ഒഴിഞ്ഞു പോക, ഒഴി
യുക.

Discharge, s. ഒഴിവു, വെടി, ചലം, വി
ടുതൽ.

Discind, v. a. നുറുക്ക, ഖണ്ഡിക്ക.

Disciple, s. ശിഷൻ.

Discipleship, s. ശിഷ്യത്വം, ശിഷ്യത.

Discipline, s. ഉപദേശം, അഭ്യാസം, ഗു
രുശിക്ഷ.

[ 90 ]
Discipline, v. a. ഉപദേശിക്ക. പഠിപ്പി
ക്ക, ശിക്ഷിക്ക.

Disclaim, v. a. നിഷേധിക്ക, നിരസി
ക്ക, തള്ളിക്കളക, തൎക്കിക്ക.

Disclaimer, s. നിഷേധി, തൎക്കക്കാരൻ.

Disclose, v. a. വെളിപ്പെടുത്തുക, അറി
യിക്ക.

Disclose, v. n. തുറന്നുപോക, വെളിപ്പെ
ടുക.

Disclosure, s. വെളിപ്പാടു, പ്രത്യക്ഷത.

Discomfit, v. a. തോല്പിക്ക, ജയിക്ക,
വെല്ലുക.

Discomfiture, s. അപജയം, തോല്മ.

Discomfort, s. ആശ്വാസക്കേടു, സുഖ
ക്കേടു.

Discomfort, v. a. ഖേദിപ്പിക്ക, ദുഃഖി
പ്പിക്ക.

Discompose, v. a. ഭ്രമിപ്പിക്ക, കലഹി
പ്പിക്ക.

Discomposure, s. ഭൂമം, ചാഞ്ചല്യം , ക്ര
മക്കേടു.

Disconcert, v. a. ചഞ്ചലപ്പെടുത്തുക, ഭ്ര
മിപ്പിക്ക.

Disconformity, s. അയോജ്യത, അക്രമം.

Disconsolate, a. ആശ്വസിക്കാത്ത, ദുഃ
ഖമുള്ള.

Discontent, s. അസന്തുഷ്ടി, സൌഖ്യ
ക്കേടു.

Discontent, a. അസന്തുഷ്ടിയുള്ള, കലഹി
ക്കുന്ന.

Discontent, v. a. കലഹിപ്പിക്ക, ദുഃഖി
പ്പിക്ക.

Discontentment, s. അസന്തുഷ്ടി, നീര
സം.

Discontinuance, s. നിൎത്തൽ, ഒഴിച്ചൽ,
മാറ്റം.

Discontinue, v. n. ഇടവിടുക, മാറുക.

Discontinue, v. a. വിടുക, മാറ്റുക, മട
ക്ക, നിൎത്തുക.

Discord, s. ചേൎച്ചക്കേടു, പിണക്കം, വ
ഴക്ക.

Discordance, s. വിരോധം, വിപരീതം.

Discordant, a. ചേരാത്ത, ഒക്കാത്ത.

Discordantly, ad. ചേരാതെ, വിപരീ
തത്തിൽ.

Discover, v. a. വെളിപ്പെടുത്തുക, കണ്ടു
പിടിക്ക.

Discovenable, a. കണ്ടെത്താകുന്ന, സ്പഷ്ട
മായ.

Discoverer, s. കണ്ടെത്തിയവൻ.

Discovery, s. കണ്ടുപിടിത്തം , തുമ്പു, പ്ര
ത്യക്ഷത.

Discount, s. കണക്കസാരത്തിലെ വിടുവ
സംഖ്യ.

Discount, v. a. കണക്കിൽനിന്നു വിടുക.

Discountenance, v. a. വിമുഖത കാട്ടുക
നാണിപ്പിക്കുക, വിരോധിക്ക.

Discountenance, s. വിമുഖത, വിരോധം.

Discourage, v. a. പേടിപ്പിക്ക, അധൈ
ൎയ്യപ്പെടുത്തുക.

Discouragement, s. അധൈൎയ്യം, ഭീ
ഷണി.

Discourse, s. സംവാദം, സംഭാഷണം.

Discourse, v. n. തമ്മിൽ സംസാരിക്ക,
സംഭാഷിക്ക.

Discourser, s. സംസാരി, ജല്പൻ.

Discoursive, a,. സംഭാഷിക്കുന്ന, സംസാ
രമുള്ള.

Discourtesy, s. അനാചാരം, ദുരാചാരം.

Discredit, s. അപകീൎത്തി, അപശ്രുതി,
അവിശ്വാസം.

Discredit, v. a. വിശ്വസിക്കാതിരിക്ക.

Discreet, a. ബുദ്ധിയുള്ള, വിചാരമുള്ള,
വിവേകമുള്ള.

[ 91 ]
Discreetly, ad. ബുദ്ധിയോടെ, വിചാ
രിച്ചിട്ടു.

Discreetness, s. സുബുദ്ധി , വിവേകം,
വിചാരം.

Discrepance, s. ഭേദം, വ്യത്യാസം, വിപ
രീതം.

Discrepant, a. ഭേദിച്ച, വ്യത്യാസമുള്ള.

Discretion, s. സുബുദ്ധി , വിവേകം, വി
ചാരം.

Discriminate, v. a. വകതിരിക്ക, സൂക്ഷി
ച്ചുനോക്ക.

Discrimination, s. വിവേചനം, വകതി
രിവു.

Discriminative, a. വിവേചനമുള്ള, വ
കതിരിവുള്ള.

Discursive, a. അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന, തെ
റുന്ന.

Discursorty, a. വ്യവഹാരമുള്ള, ന്യായ
മുള്ള.

Discus, s. ചക്രം, ഒരു കളിക്കോപ്പു.

Discuss, v. a. വിസ്തരിക്ക, ശോധന
ചെയ്ക.

Discussion, s. വ്യവഹാരം, വിസ്താരം.

Disdain, v. a. അധിക്ഷേപിക്ക, കുത്സി
ക്ക, നിന്ദിക്ക.

Disdain, s. അധിക്ഷേപം, ധിക്കാരം.

Disdainful, a. അധിക്ഷേപമുള്ള, എളി
തമുള്ള.

Disease, s. ദീനം, വ്യാധി, രോഗം, ആ
മയം.

Disembark, v. a. കരെക്കു ഇറക്കുന്നു.

Disembark, v. n. കരെക്കു ഇറങ്ങുന്നു.

Disenable, v. a. ക്ഷീണിപ്പിക്ക, ക്ഷയി
പ്പിക്ക.

Disencumber, v. a. ഭാരമില്ലാതാക്ക.

Disengage, v. a. അഴിച്ചുവിടുക, ഒഴി
പ്പിക്ക.

Disengage, v. n. ഒഴിയുക, അഴിഞ്ഞു
പോക.

Disengagement, s. ഒഴിവു, അവസരം.

Disentangle, v. a. കുടുക്കു തീൎക്ക, വേൎപ്പെ
ടുത്തുക.

Disesteem, s. നിന്ദ, ധിക്കാരം, നീരസം.

Disesteem, v. a. നിന്ദിക്ക, നിരസിക്ക.

Disfavour, s. നീരസം, കുരൂപം, വിമു
ഖത.

Disfavour, v. a. ആദരിയാതിരിക്ക.

Disfiguration, s. വിരൂപമാക്കുന്നതു, ഭം
ഗികേടു.

Disfigure, v. a. വിരൂപമാക്ക, മായ്ക്ക,
ചളുക്ക.

Disgrace, s. അപമാനം, പരിഭവം, കൃ
പകേടു.

Disgrace, v. a. അപമാനിക്ക, കൃപകാ
ണിക്കാതിരിക്ക.

Disgraceful, a. അപമാനമുള്ള, കുറവുള്ള.

Disgracefully, ad. അപമാനത്തോടെ.

Disgracefulness, s. അപമാനം, ദു
ഷ്കീൎത്തി.

Disguise, v. a. വേഷം മാറ്റുക, മായം
തിരിക്ക.

Disguise, s. വേഷം, വേഷധാരണം, മ
റുവേഷം.

Disgust, s. അരുചി, രുചികേടു, വെറു
പ്പു, ചലിപ്പു.

Disgust, v. a. വെറുപ്പിക്ക, ചടിപ്പിക്ക,
നീരസമാക്ക.

Disgustful, a. വെറുപ്പുള്ള, നീരസമുള്ള.

Dish, s. കിണ്ണം, തളിക, താലം, തളികയി
ലെ ഭക്ഷണം.

Dishearten, v. a. അധൈൎയ്യപ്പെടുത്തുക,
പേടിപ്പിക്ക.

Dishonest, a. നേരുകേടുള്ള, വഞ്ചന
യുള്ള.

Dishonestly, ad. വഞ്ചനയോടെ, ചതി
വായി.

[ 92 ]
Dishonesty, s. വിശ്വാസവഞ്ചന, സത്യ
ഭംഗം.

Dishonour, s. അപമാനം, നിന്ദ, പരി
ഭവം.

Dishonour, v. a. അവമാനിക്ക, നിന്ദിക്ക.

Dishonourable, a. അവമാനമുള്ള.

Disinclination,s. മനസ്സുകേടു, അനിഷ്ടം.

Distincline, v. a. മനസ്സുകേടു വരുത്തുക.

Disinherit, v. a. അവകാശത്തിൽനിന്നു
തള്ളുക.

Disinterest, s. സ്വലാഭം വിചാരിക്കായ്ക.

Disinterested, a. സ്വലാഭം വിചാരി
ക്കാത്ത.

Disinterestedly, ad. സ്വലാഭം വിചാരി
യാതെ.

Disinterestedness, s. സ്വലാഭത്യാഗം.

Disjoin, v. a. വേർപെടുക, ഭിന്നിപ്പിക്ക.

Disjoint, v. a. ഉളുക്കിക്ക, കണ്ടിക്ക.

Disjoint, v. n. വേൎപ്പെടുക, വേർവിടുക.

Disjunction, s. വിയോഗം, വേൎപ്പാടു.

Disjunctive, a. വേൎപ്പെടുക്കുന്ന.

Disjunctively, ad. വെവ്വേറെ.

Disk, s. സൂൎയപ്രഭ, സൂയ്യബിംബം, ചന്ദ്ര
ബിംബം.

Dislike, s. ഇഷ്ടക്കേടു, രസക്കേടു, അവമ
തി, വെറുപ്പു, അപ്രസാദം.

Dislike, v. a. നിരസിക്ക, വെറുക്ക.

Dislikeness, s. അതുല്യത, ഏറ്റക്കുറവു.

Dislocate, v. a. ഉളുക്കിക്ക, സ്ഥലം മാ
റ്റുക.

Dislocation, s. ഉളുക്കു, സ്ഥലമാറ്റം.

Dislodge, v. a. സ്ഥലം മാറി പോകുമാ
റാക്ക.

Disloyal, a. ദ്രോഹഭാവമുള്ള.

Disloyalty, s. ദ്രോഹഭാവം, അസ്ഥിരത.

Dismal, a. വ്യസനമുള്ള, സങ്കടമുള്ള.

Dismalness, s. സുഖക്കേടു, കുണ്ഠിതം.

Dismantle, v. a. ഉരിക്ക, അഴിച്ചെടുക്ക.

Dismast, v. a. പാമരം മുറിച്ചുകളക.

Dismay, v. a. പേടിപ്പിക്ക, ഭയപ്പെടുത്തു
ക,

വിരട്ടുക, വിഷാദിപ്പിക്ക.

Dismay, s. ഭീതി, ഭയം, അധൈൎയ്യം, വി
ഷാദം.

Dismember, v. a. അംഗഭംഗം വരുത്തു
ക, തുണ്ടമാക്ക, നുറുക്ക.

Dismiss, v. a. പറഞ്ഞയക്ക, നീക്ക, മാ
റ്റുക.

Dismissal,s. പറഞ്ഞയപ്പു, മാറ്റം, നീക്കം.

Dismission, s. നീക്കം, തള്ളൽ, മാറ്റം.

Dismount, v. a. ഇറക്ക, കീഴ്പെടുത്തുക.

Dismount, v. n. ഇറങ്ങുക, കീഴ്പെടുക.

Disobedience, s. അനുസരണക്കേട്ടു, അ
മാനനം.

Disobedient, a. അനുസരിക്കാത്ത, കൂട്ടാ
ക്കാത്ത.

Disobediently, ad. അനുസരിയാതെ.

Disobey, v. a. അനുസരിക്കാതിരിക്ക,
കല്പന ലംഘിക്ക.

Disoblige, v. a. നീരസപ്പെടുത്തുക, വി
രുദ്ധമാക്ക.

Disorder, s. അക്രമം, അമാന്തം, നാനാ
വിധം.

Disorder, v. a. ക്രമക്കേടാക്ക, നാനാവി
ധമാക്ക.

Disordered, a. ക്രമംകെട്ട, സുഖക്കേടുള്ള.

Disorderly, a. ക്രമക്കേടുള്ള, അമാന്തമുള്ള.

Disorderly, ad. ക്രമക്കേടായി, നാനാപ്ര
കാരം.

Disordinate, a. ക്രമം ലംഘിച്ച, ദുശ്ശീല
മുള്ള.

Disown, v. a. നിഷേധിക്ക, ഉപേക്ഷി
ച്ചു പറക.

Disparity, s. തുല്യക്കേടു, ഏറ്റകുറവു, വ്യ
ത്യാസം.

[ 93 ]
Dispassion, s. വിരക്തി, ശാന്തശീലം,
സൌമ്യത.

Dispassionate, a. ശാന്തശീലമുള്ള, വിര
ക്തിയുള്ള.

Dispel, v. a. ചിതറിക്ക, ചിന്നിക്ക.

Dispensary, s. ഔഷധശാല.

Dispensation, s. വിഭാഗിച്ചുകൊടുക്കൽ,
വിചാരണ ഒഴിവു, അനുവാദം.

Dispense, v. a. വിഭാഗിച്ചുകൊടുക്ക, പ
ങ്കിടുക, ഒഴിക്ക.

Dispenser, s. വിഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുന്നവൻ,
ദാതാവു.

Disperge, v. a. തളിക്ക, ചിതറിക്ക.

Disperse, v. a. ചിന്നിക്ക, ഭിന്നിപ്പിക്ക,
വിതെക്ക.

Disperser, s. വിതറുന്നവൻ, ഭിന്നിപ്പിക്കു
ന്നവൻ.

Dispersion, s. ഭിന്നത, ചിന്നൽ, വിത.

Dispirit, v. a. അധൈൎയ്യപ്പെടുത്തുക, പേ
ടിപ്പിക്ക.

Dispiritedness, s. അധൈൎയ്യം, മനോ
വിഷാദം.

Displace, v. a. സ്ഥലം മാറ്റിവെക്ക.

Displacency, s. അപചാരം, വിരക്തി,
നീരസം.

Displant, v.a.പറിച്ചുകളക, ആട്ടിക്കളക.

Display, v. a. വിരിച്ചു കാണിക്ക, തുറന്നു
കാണിക്ക.

Display, s. കാഴ്ച, കൊലാഹലം, ആഡം
ബരം.

Displease, v. a. ഇഷ്ടക്കേടു വരുത്തുക,
കോപിപ്പിക്ക.

Displeasing, a. അനിഷ്ടമുള്ള, രസി
ക്കാത്ത.

Displeasingness, s. അനിഷ്ടം, രസക്കേ
ടു, അപ്രിയം.

Displeasure, s. അനിഷ്ടം, അപ്രസാദം,
നീരസം.

Disposal, s. സ്വാധീനം, കൈകാൎയ്യം,
കൊടുക്കൽ.

Dispose, v. a. കൊടുക്ക, വെക്ക, ആക്ക,
ഒരുക്ക.

Disposition, s. ക്രമം, ചട്ടം, നില, അ
വസ്ഥ.

Dispossess, v. a. അപഹരിക്ക, എടുത്തു
കളക.

Dispraise, s. ആക്ഷേപം, നിന്ദ, അപ
വാദം.

Disproportion, s. തരഭേദം.

Disprove, v. a. മറുത്തു തെളിയിക്ക.

Disputable, a. തൎക്കമുള്ള, വ്യവഹാരമുള്ള.

Disputant, s. താൎക്കികൻ, വ്യവഹാരി.

Disputant, a. തൎക്കിക്കുന്ന, പിണങ്ങുന്ന.

Disputation, s. തൎക്കം, ശണ്ഠ, വാദം, വ്യ
വഹാരം.

Dispute, v. a. തൎക്കിക്ക, വാരിക്ക, കല
ഹിക്ക.

Dispute, s. തൎക്കം, വാദം, വഴക്ക, പിണ
ക്കം.

Disputer, s. തൎക്കക്കാരൻ, താൎക്കികൻ.

Disqualification, s. പ്രാപ്തികേടു, ബല
ഹീനത.

Disqualify, v. a. ഹീനപ്പെടുത്തുക.

Disquiet, s. വ്യാകുലം, കലഹം, സുഖ
ക്കേടു.

Disquietly, ad. വ്യാകുലമെ, ആതങ്കമെ.

Disquietness, s. വ്യാകുലം, കലഹം.

Disquietude, s. ചാഞ്ചല്യം, സുഖക്കേട്ടു.

Disquisition, s. പരിശോധനം, അന്വേ
ഷണം.

Disregard, s. ഉപേക്ഷ, ഉദാസീനത, പ
രിഭവം.

Disregard, v. a നിരസിക്ക, ഉപേക്ഷിക്ക.

Disrelish, s. ദുസ്വാദു, കലിപ്പു, അരുചി.

Disrelish, v. a. രസിക്കാതിരിക്ക്, വെ
റുക്ക.

[ 94 ]
Disreputable, a. അപകീൎത്തിയുള്ള, മാ
നംകെട്ട.

Disrespect, s. അനാചാരം, അനാദരം.

Disespectful, a. അനാചാരമുള്ള.

Disrespectfully, ad. അപമൎയ്യാദയായി.

Disruption, s. ഉടച്ചൽ, പൊട്ടൽ.

Dissatisfaction, s. അസന്തുഷ്ടി, വെറുപ്പു.

Dissatisfactory, a. അസന്തുഷ്ടിയുള്ള.

Dissatisfy, v. a. രസക്കേടുവരുത്തുക.

Dissect, v. a. കീറുക, കീറി ശോധന
ചെയ്ക.

Dissection, s. ഉടൽ കീറി നോക്കുന്നതു.

Dissemble, v. a. കപടം കാട്ടുക, നടിക്ക.

Dissembler, s. മായക്കാരൻ, വേഷധാരി.

Dissemblingly, ad, മായമെ, കപടമെ.

Disseminate, v. a. വിതെക്ക, വിതറുക.

Dissemination, s. വിത, വിതറൽ.

Dessension, s. ഭിന്നത, ഛിദ്രം, പിണക്കം.

Dissent, v. n. സമ്മതിക്കാതിരിക്ക.

Dissent, s. സമ്മതക്കേടു, വിരോധം.

Dissenter, s. സമ്മതിക്കാത്തവൻ, പിരി
ഞ്ഞവൻ.

Dissertation, s. പ്രസംഗം, വ്യാഖ്യാനം.

Disserve, v. a. നഷ്ടമാക്ക, ഹാനി വരു
ത്തുക.

Disservice, s. നഷ്ടം, ഹാനി, ദോഷം.

Dissever, v. a. രണ്ടിക്ക, വിയോഗിപ്പിക്ക.

Dissimilar, a. ഒക്കാത്ത, വ്യത്യാസമുള്ള.

Dissimilarity, s. അതുല്യത, വ്യത്യാസം.

Dissimilitude, s. അസാദൃശ്യം.

Dissimulation, s. മായം, മാറാട്ടം, വ്യാപ്തി.

Dissipate, v. a. ചിതറിക്ക, ഭിന്നിപ്പിക്ക.

Dissipation, s. ചിതറൽ, ദുൎവ്വ്യയം, ഭി
ന്നിപ്പു.

Dissoluble, a. ദ്രവിക്കപ്പെടുവാന്തക്ക.

Dissolute, a. ദുൎമ്മാൎഗ്ഗമുള്ള, ദുൎവൃത്തിയുള്ള.

Dissolutely, ad. ദുൎമ്മാൎഗ്ഗമെ, ദുൎന്നടപ്പോ
ടെ.

Dissoluteness, s. അഴിമതി, ദുൎമ്മാൎഗ്ഗം,
ദുൎന്നടപ്പു.

Dissolution, s. ഉരുക്കൽ, അലിച്ചൽ, മ
രണം.

Dissolvable, a. ഉരുക്കപ്പെടുവാന്തക്ക.

Dissolve, v. a. ഉരുക്ക, ദ്രവിപ്പിക്ക, അ
ലിക്ക.

Dissolve, v. n. ഉരുക, ദ്രവിക്ക, അഴി
യുക.

Dissolvible, a. ഉരുകുന്ന, ദ്രവിക്കുന്ന.

Dissonance, s. വിപരീതശബ്ദം, ദുസ്സ്വരം.

Dissonant, a. വിപരീതമായി ശബ്ദിക്കുന്ന.

Dissuade, v. a. തെറ്റിച്ചു പറക, വി
ലക്ക.

Dissuation, s. വിപരിതോപദേശം, പി
ശക്ക.

Dissuasive, a. വിപരീതോപദേശമുള്ള.

Distance, s. ദൂരം, അകലം, ഇട, അന്തരം.

Distance, v. a. ദൂരത്താക്ക, അകലപ്പെടു
ത്തുക.

Distant, a. ദൂരമുള്ള, അകലമുള്ള, ഇടയുള്ള.

Distaste, s. അരുചി, ദുസ്വാദു, ബീഭത്സം.

Distaste, v. a. ദുസ്വാദാക്ക, കലിപ്പിക്ക.

Distasteful, a. ദുസ്വാദുള്ള, ബീഭത്സമുള്ള.

Distastefulness, s. ബീഭത്സരസം.

Distemper, s. രോഗം, ആമയം, ദുശ്ശീലം.

Distemper, v. a. രോഗപ്പെടുത്തുക, ദുശ്ശീ
ലപ്പെടുത്തുക.

Distend, v. a. വീതി വരുത്തുക, വിസ്താര
മാക്ക.

Distent, s. വിസ്താരം, വിശാലത.

Distention, s. വീതി, വലിപ്പം, വിശാലത.

Distil, v. n. ദ്രവിക്ക, ഇറ്റിറ്റു വീഴുക.

Distil, v. a. ഊറ്റുക, വാറ്റുക, ദ്രവിപ്പിക്ക.

Distillation, s. ഊറ്റു, വാറ്റു, ദ്രവം.

Distinct,a. തെളിവുള്ള, സ്പഷ്ടമായ, വേറെ.

Distinction, s. ഭേദം, വ്യത്യാസം, വക
തിരിവു.

[ 95 ]
Distinctive, a. വകതിരിവുള്ള, ഭേദമുള്ള.

Distinctly, ad. പ്രത്യേകമായി, സ്പഷ്ട
മായി.

Distinctness, s. സ്പഷ്ടത, തെളിവു.

Distinguish, v. a. വിശേഷപ്പെടുത്തുക,
തിരിച്ചറിക, കീൎത്തിപ്പെടുത്തുക.

Distinguishing, a. വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന,
കീൎത്തിപ്പെടുത്തുന്ന.

Distort, v. a. കോട്ടുക, ചക്ക, മുറുക്ക.

Distortion, s. കോട്ടം, ചുളുക്കു, മുറുക, കു
രൂപം.

Distract, v. a. വേർപിരിക്ക, ബുദ്ധിഭ്രമി
പ്പിക, ഭ്രാന്താക്ക.

Distractedly, ad. മതികേടായി, ബുദ്ധി
ഭ്രമാൽ.

Distractedness, s. ബുദ്ധിഭ്രമം, ഭ്രാന്തു.

Distraction, s. ബുദ്ധികേടു, വ്യാകുലം,
വ്യഗ്രത.

Distrain, v. a. തടുത്തുവെക്ക, തടങ്ങൽ
ചെയ്ക.

Distress, s. ബുദ്ധിമുട്ടു, ദുഃഖം, പരവശത.

Distress, v. a. ബുദ്ധിമുട്ടിക്ക, വ്യസനപ്പെ
ടുത്തുക.

Distressed, part. a. വലഞ്ഞ, ദുഃഖിച്ച.

Distressful, a. ദുഃഖകരമുള്ള, സങ്കടമുള്ള.

Distribute, v. a. വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്ക,
വിതറുക.

Distribution, s. കൊടുക്കൽ, ദാനം, വി
തറൽ.

Distributive, a. പകുത്തു കൊടുക്കുന്ന.

District, s. നാടു, താലൂക്ക, തുക്കിടി, ശീമ,
ജില്ല.

Distrust, v. a. വിശ്വസിക്കാതിരിക്ക, ശ
ങ്കിക്ക.

Distrust, s. അവിശ്വാസം, ശങ്ക, സംശയം.

Distrustful, a. അവിശ്വാസമുള്ള, സംശ
യിക്കുന്ന.

Disturb, v. a. കലക്ക, കലഹിക, അസ
ഹ്യപ്പെടുത്തുക.

Disturbance, s. കലക്കം , അമളി, താറു
മാറു.

Disturber, s. കലഹക്കാരൻ, ദ്രോഹി.

Disunion, s. വിയോഗം, ഭിന്നത, വിരഹം.

Disunite, v. a. വേർപിരിക്ക, ഭിന്നിപ്പിക്ക.

Disunite, v.n. വേർപിരിയുക, ഭിന്നിക്ക.

Disuse, v. a. നടപ്പില്ലാതാക്ക, പ്രയോഗി
ക്കാതിരിക്കട, ഉപകരിക്കാതിരിക്ക.

Disvaluation, s. മാനക്കേടു, മാനഹാനി.

Disvalue, v. a. വിലയില്ലാതാക്ക, ഹീന
പ്പെടുത്തുക.

Disvouch, v. a. നിഷേധിക്ക, മറുത്തു പ
റക.

Ditch, s. കുഴി, തോടു, ചാല, പൊയിക.

Ditch, v. a. കുഴിവെട്ടുക, തോടുകുഴിക്ക.

Ditto, s. മേല്പടി.

Divan, s. ആലോചനസഭ, മന്ത്രിസഭ.

Dive, v. n. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുക, മുഴുക.

Diver, s. മഗ്നം ചെയ്യുന്നവൻ, നീർകോഴി.

Diverge, v. n. വിട്ടു പിരിയുക, വിട്ടു മാ
റുക.

Divers, a. പല, പലപല, ബഹു, വെ
വ്വേറെ.

Diverse, a. ബഹുവിധമുള്ള, പലപ്രകാര
മുള്ള.

Divertsely, ad. പല വിധത്തിൽ, പല
പ്രകാരം.

Diversity, v. a. വിവിധമാക്ക, വേറാക്ക.

Diversion, s. വഴിമാറ്റം, നേരം പോക്കു.

Diversity, s. വ്യത്യാസം, ഭേദം, വിവിധം.

Divert, v. a. മാറ്റുക, മറിക്ക, ഉല്ലസി
പ്പിക്ക.

Divertive, a. വിനോദിപ്പിക്കുന്ന.

Divest, v. a. ഉരിയിക്ക, ഉടുപ്പു നീക്ക, അ
ഴിച്ചുകളക, നീക്കികളക.

[ 96 ]
Dividable, a. വിഭാഗിക്കപ്പെടത്തക്ക.

Divide, v. a. വിഭാഗിക്ക, ഹരിക്ക.

Divide, v. n. വേർപിരിയുക, ഭേദിക്ക.

Dividend, s. ഓഹരി, പങ്കു, കണക്കസാ
രത്തിൽ പിള്ള.

Divider, s. പങ്കിടുന്നവൻ.

Divination, s. അഞ്ജനം, ദേവപ്രശ്നം.

Divine, a. ദൈവീകം, ദിവ്യം, പരമം.

Divine, s. ഗുരു, വൈദികൻ.

Divine, v. a. ലക്ഷണം പറക, പ്രശ്നം
ചൊല്ക.

Divinely, ad. ദിവ്യമായി.

Diviner, s. പ്രശ്നക്കാരൻ, മന്ത്രവാദി.

Divinity, s. ദൈവത്വം, ദിവ്യത്വം.

Division, s. വിഭാഗം, പകുപ്പു, പങ്കു, അം
ശം.

Divisor, s. കണക്കസാരത്തിൽ തള്ള.

Divorce, s. വിവാഹപിരിച്ചൽ, ഉപേക്ഷ
ചീട്ടു.

Divorce, v. a. വിവാഹം പിരിക്ക.

Divorcement, s. വിവാഹപ്പിരിച്ചൽ.

Divulge, v. a. പ്രസിദ്ധമാക്ക, അറി
യിക്ക.

Dizen, v. a. അലങ്കരിക്ക, അണിയിക്ക.

Dizziness, s. തലതിരിച്ചൽ, തലചുറ്റൽ.

Dizzy, a. തലതിരിക്കുന്ന, തലചുറ്റുന്ന.

Do, v. a. ചെയ്ക, പ്രവൃത്തിക്ക, നിവൃ
ത്തിക്ക.

Do, v. n. നടക്ക, തീരുക, വിട്ടൊഴിയുക.

Do, s. അമളി, ആരവാരം.

Docile, a. ഇണക്കമുള്ള, അധീനമുള്ള.

Dacility, s. ഇണക്കം, അധീനത, പടിപ്പു.

Dock, s. കപ്പലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന തുറ.

Dockyard, s. കപ്പലുകളെ പണിയുന്ന
സ്ഥലം.

Doctor, s. വൈദ്യൻ, ശാസ്ത്രി, വിദ്വാൻ.

Doctor, v. a. ചികിത്സിക്ക.

Doctrinal, a. ഉപദേശികം.

Doctrinally, ad. ഉപദേശികമായി.

Doctrine, s. ഉപദേശം, പഠിത്വം, പ്രമാ
ണം.

Document, s. എഴുത്തു, ആധാരം, ക
ല്പന.

Dodge, v. a. തട്ടിക്ക, കബളിപ്പിക്ക.

Doe, s. മാൻപെട.

Doe, s. ചെയ്യുന്നവൻ, കമ്മി, കാരൻ.

Dog, s. നായി, പട്ടി, ശ്വാവു.

Dog, v. a. പിന്തുടരുക, ചതിവായി പിൻ
- ചെല്ലുക,

Dogfish, s. ചിറാക.

Dogfly, s. നായീച്ച.

Dogged, a. ദുൎമ്മുഖമുള്ള, ദുശ്ശീലമുള്ള.

Doggedness, s. ദുൎമ്മുഖം, ദുശ്ശീലം, ദു
ൎഗ്ഗുണം.

Doggish, a. നായെപോലെയുള്ള, മൃഗപ്രാ
യമുള്ള.

Dogkennel, s. നായ്ക്കൂടു.

Dogma, s. ഉപദേശപ്രമാണം.

Dogmatical, a. ഉപദേശപ്രമാണമുള്ള.

Dogsleep, s. കള്ളനിദ്ര.

Dogsmeat, s. എച്ചിൽ, വിടക്ക സാധനം.

Doing, s. പ്രവൃത്തി, തൊഴിൽ, വേല,
ക്രിയ.

Dole, s. ഒാഹരി, പങ്കു, വേദന, ദുഃഖം.

Dole, v. a. പകുത്തുകൊടുക്ക, ഭിക്ഷകൊ
ടുക്ക.

Doleful, a. സങ്കടമുള്ള, ദുഃഖമുള്ള.

Dolefully, ad. സങ്കടത്തോടെ, ദുഃഖേന.

Dolefulness, s. സങ്കടം, ദുഃഖം, ഖേദം.

Doll, s. പാവ, കളിക്കോപ്പു.

Dollar, s. വെള്ളിപ്പത്താക്ക.

Dolorific, a. ദുഃഖകരം, വേദനപ്പെടു
ത്തുന്ന.

Dolorous, a. ദുഃഖമുള്ള, വേദനയുള്ള.

[ 97 ]
Dolour, s. ദുഃഖം, സങ്കടം, വേദന, കഷ്ടം.

Domain, s. രാജ്യം, സംസ്ഥാനം, അനു
ഭൂതി.

Dome, s. വീടു, ഭവനം.

Domestic, a. ഗൃഹസംബന്ധമുള്ള, വീടു
- സംബന്ധിച്ച.

Domestic, s. വീട്ടുപണിക്കാരൻ, ദാസൻ,
ഭൃത്യൻ.

Domicile, s. വാസസ്ഥലം, ഭവനം, വീടു,
പുര.

Dominant, a. കൎത്തൃത്വമുള്ള, അധികരി
ക്കുന്ന.

Dominate, v. a. കൎത്തവ്യം ചെയ്ക, ഭരിക്ക.

Domination, s. അധികാരം, ശക്തി, ക
ൎത്തവ്യം.

Domineer, v. a. വമ്പുകാട്ടുക, ഡംഭം കാ
ട്ടുക.

Dominion, s. കൎത്തൃത്വം, രാജ്യം, ആധി
പത്യം, വാഴ്ച.

Donation, s. ദാനം, പ്രദാനം, സമ്മാനം.

Done, part, pass. of to do, ചെയ്ത, ചെ
യ്യപ്പെട്ട.

Done, interj. ആകട്ടെ, സമ്മതം.

Donor, s. ദാതാവു, ദായകൻ, കൊടുക്കു
ന്നവൻ.

Doodle, s. മടിയൻ, അപ്പൻ.

Doom, v. a. വിധിക്ക, തീൎപ്പാക്ക.

Doom, s. ശിക്ഷാവിധി, തീൎപ്പു, നാശം.

Doomsday, s. വിധിനാൾ.

Door, s. കതക, വാതിൽ, ഉമ്മരം, കവാ
ടം.

Doorkeeper, s. വാതിൽകാവല്ക്കാരൻ,
ദ്വാരപാലകൻ.

Dormant, a. ഉറങ്ങുന്ന, കിടക്കുന്ന, മറ
വുള്ള.

Dormitory, s. ഉറങ്ങുന്ന മുറി, ഉറക്കറ.

Dormouse, s. ചുണ്ടെലി.

Dose, s. മാത്ര, വീതം, പരിമാണം.

Dot, s. പുള്ളി, കുത്തു, വിന്ദു, പൂൎണ്ണവിരാമം.

Dotage, s. ബുദ്ധിമയക്കം, അത്യാശ.

Dote, v. n. ബുദ്ധിമയങ്ങിയിരിക്ക.

Dotingly, ad. കൊതിയായി.

Double, a. ഇരട്ടി, ഇരട്ട, വ്യാജമുള്ള.

Double, v. a. ഇരട്ടിക്ക, ഇരട്ടി കൂട്ടുക.

Double, v. n. ഇരട്ടിയാക, മടങ്ങുക.

Double, s. ഇരട്ട, രണ്ടു, ഇരട്ടിപ്പു, യുഗ്‌മം.

Double-biting, a. ഇരുഭാഗം മൂൎച്ചയുള്ള.

Double-dealer, s. വഞ്ചകൻ, മാറാട്ടുകാ
രൻ.

Double-dealing, s. തിരിപ്പടി, മറിച്ചു.

Double-handed, a. രണ്ടു കൈയുള്ള, വ
ഞ്ചനയുള്ള.

Double-lock, s. ഇരട്ടപ്പൂട്ടു.

Double-minded, a. ഇരുമനസ്സുള്ള.

Double-tongued, a. ഇരുനാവുള്ള.

Doubt, v. a. സംശയിക്ക, സന്ദേഹിക്ക.

Doubt, v. n. ചഞ്ചലപ്പെടുക, ശങ്കിക്ക.

Doubt, s. സംശയം, സന്ദേഹം, അനുമാ
നം.

Doubter, s. സംശയിക്കുന്നവൻ.

Doubtful, a. സംശയമുള്ള, നിശ്ചയമി
ല്ലാത്ത.

Doubtfully, ad. സംശയമായി.

Doubtfulness, s. സംശയം, സന്ദേഹം.

Doubtingly, ad. സംശയത്തോടെ.

Doubtless, a. അസംശയമുള്ള, നിശ്ചയ
മുള്ള.

Dough, s. കുഴച്ചമാവു.

Dove, s. പ്രാവു, കപോതം.

Dovecot, s. പ്രാക്കൂടു.

Dovetail, s. കുടുമചേൎത്ത പണി.

Dowager, s. അധിപതിയുടെ വിധവ.

Dowery, s. സ്ത്രീധനം, പ്രദാനം.

Down, ad. കീഴെ, താഴെ, കീഴിൽ, അധഃ.

[ 98 ]
Downcast, a. നിലത്തു നോക്കുന്ന, അധൊ
മുഖമുള്ള, ദുഃഖമുള്ള.

Downfall, s. വീഴ്ച, നാശം, അധോഗതി,

Downfallen, part. a. വീണുപോയ, മു
ടിഞ്ഞ.

Downhill, s. മലയിറക്കം, മലചരിവു.

Downright, ad. കേവലം, മുഴുവൻ.

Downright, a. പൂൎണ്ണമായ, സ്പഷ്ടമായ.

Downsitting, s. ഇരിപ്പു, സൌഖ്യം.

Downward, ad. കീഴോട്ടു, താഴോട്ടു.

Downward, a. കീഴ്പെട്ട, ചരിഞ്ഞ.

Downy, a. മൃദുവായുള്ള.

Dowry, s. സ്ത്രീധനം.

Doxology, s. ദൈവസ്തുതി.

Doze, v. a. മയങ്ങുക, ഉറക്കം തൂങ്ങുക.

Dozen, s. പന്തീരണ്ടു.

Doziness, s. നിദ്രാമയക്കം.

Dozy, a. നിദ്രാമയക്കമുള്ള.

Drag, v. a. ഇഴെക്ക, വലിക്ക.

Dragon, s. പെരിമ്പാമ്പു, ക്രൂരൻ.

Dragoon, s. കുതിരച്ചേവകൻ.

Drain, v. a. വറ്റിക്ക, ഊറ്റുക, ഉണക്ക.

Drain, s. ഓക, പാത്തി, തോടു, കുപ്പക്കുഴി.

Drake, s. ആൺ ആതി.

Dram, s. ഒരു തൂക്കം, ഒരു മാത്ര.

Drama, s. ആട്ടക്കഥ, കഥകളി.

Dramatic, a. ആട്ടക്കഥ സംബന്ധിച്ച.

Dramshop, s. കള്ളു പീടിക, മന്നം.

Draught, s. വലി, വര, ഛായ, ചിത്രമെ
ഴത്തു.

Draw, v. a. വലിക്ക, വരെക്ക, കോരുക,
ആകൎഷിക്ക, പിടിച്ചു പറിക്ക, വശീക
രിക്ക.

Draw, v.n. വലിയുക, ചുരുങ്ങുക, ചേരുക.

Drawback, s. പിൻവാങ്ങൽ, കുറച്ചം.

Drawbridge, s. ഊരുപാലം.

Drawer, s. വലിക്കുന്നവൻ, വലിക്കുന്ന
പെട്ടി.

Drawing, s. ചിത്രമെഴുത്തു, ചിത്രം, വര.

Drawn, part. a. വരെച്ച, വലിച്ച.

Drawwell, s. ആഴമുള്ള കിണറു.

Dread, v. a. ഭയപ്പെടുക, പേടിക്ക, നടു
ങ്ങുക.

Dreadful, a. ഭയങ്കരമുള്ള, ഘോരമുള്ള.

Dreadfully, ad. ഭയങ്കരമായി.

Dreadfulness, s. ഭയങ്കരത്വം, ഘോരത.

Deadless, a. നിൎഭയമുള്ള, പേടിക്കാത്ത.

Dream, s. സ്വപ്നം, കിനാവു.

Dream, v. n. സ്വപ്നം കാണുക, കിനാവു
കാണുക..

Dreamer, s. സ്വപ്നക്കാരൻ.

Dreary, a. ദുഃഖമുള്ള, സങ്കടമുള്ള, ഇരുണ്ട.

Dregs, s. മട്ട, കല്ക്കം, കീടൻ, ഊറൽ.

Drench, v. a. കുതിൎക്ക, നനെക്ക, വെള്ള
ത്തിൽ മുക്ക.

Dress, v. a. ഉടുപ്പിക്ക, വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്ക,
മുറിവു കെട്ടുക, പാകം ചെയ്ക.

Dress, s. ഉടുപ്പു, വസ്ത്രം, ചമയം, ഭൂഷണം.

Dresser, s. ഉപവൈദ്യൻ, ഉടുപ്പിക്കുന്ന
വൻ.

Dressing-room, s. ഉടുക്കുന്ന മുറി, അണി
യറ.

Dribble, v. n. ഇറ്റിറ്റുവീഴുക, ഒലിക്ക.

Dribble, v. a. ഇറ്റിറ്റു വീഴ്ത്തുക, തുളിക്ക.

Driblet, s. ചെറുതുക, ചില്വാനം.

Drift, s. ബലാൽകാരം, കരുത്തു, താൽ
പൎയ്യം.

Drift, v. a. & n. തള്ളികൊണ്ടുപോക,
അടിച്ചു കൂട്ടുക, ഒഴുകിപോക.

Drill, v. a. തമരിടുക, അണിപഴക്ക.

Drill, s. തമര, തുരപ്പൻ, അണിപഴക്കം.

Drink, v. a. കുടിക്ക, പാനം ചെയ്ക, വ
ലിക്ക.

Drink, s. കുടി, പാനീയം, പാനം, പേയം.

Drinkable, a. കുടിപ്പാന്തക്ക, പേയമായ.

Drinker, s. കുടിക്കുന്നാൻ, കുടിയൻ.

[ 99 ]
Drip, v. n. തുള്ളിതുള്ളിയായി വീഴുക, ഇ
റ്റിറ്റു വീഴുക.

Drip, v. a. ഇറ്റിറ്റു വീഴ്ത്തുക.

Dripping, s. ഇറ്റു, തുള്ളി, തുളിപ്പു.

Drive, v. a. തെളിക്ക, ഒടിക്ക, തറെക്ക.

Drive, v. n. ഓടുക, വണ്ടിയിൽ കേറിപോ
ക, വളരുക, ഭാവിക്ക, ഉറച്ചു അടിയുക.

Driver. s. തെളിക്കുന്നവൻ, തേരാളി.

Drizzle, v. a. & n. ചാറിക്ക, ചാറുക.

Drizzly, a. ചാറലുള്ള.

Droll, s. ഫലിതക്കാരൻ, സരസൻ.

Doll, a. ഫലിതമുള്ള, ഗോഷ്ഠിയുള്ള.

Drollery, s. ഫലിതം, സരസം, ഗോഷ്ഠി.

Dromedary, s. വേഗതയുള്ള ഒട്ടകം.

Drone, v. n. മന്ദിക്ക, സ്വപ്നം കാണുക,
മൂളുക.

Drone, s. തേനുണ്ടാക്കാത്ത ഈച്ച, മടി
യൻ.

Dronish, a. മടിയുള്ള, മന്ദതയുള്ള.

Droop, v. n. തളരുക, ക്ഷീണിക്ക, ചാ
യുക.

Drop, s. തുള്ളി, ഇറ്റു, വിന്ദു, ശീകരം.

Drop, v. a. തുള്ളിതുള്ളിയായി വീഴ്ത്തുക.

Drop, v. n, തുള്ളിതുള്ളിയായി വീഴുക.

Dropping, s. ഇറ്റു, തുളിപ്പു, ഇറ്റുവീഴ്ച.

Dropsy, s. മഹോദരം, നീൎവിഴ്ചരോഗം.

Dross, s. കീടൻ, കിട്ടം, തുരുമ്പു, കല്മഷം.

Drossy, a. കീടനുള്ള, കല്മഷമുള്ള.

Drought, s. അനാവൃഷ്ടി, മഴയില്ലായ്മ.

Drove, s, കന്നുകാലികൂട്ടം, കൂട്ടം, സഞ്ച
യം.

Drown, v. a. വെള്ളത്തിൽ മുക്കികൊല്ലുക.

Drown, v. n. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാക.

Downing, s. മുങ്ങൽ, നിമഗ്നത.

Drowse, v. n. ഉറക്കം തൂങ്ങുക, മയങ്ങുക.

Drowsiness, s. നിദ്രാമയക്കം, ഉറക്കം
തൂങ്ങൽ.

Drowsy, a. നിദ്രാമയക്കമുള്ള, ഉറക്കം തൂ
ങ്ങുന്ന.

Drub, v. a. അടിക്ക, തല്ലുക, ഇടിക്ക.

Drub, s. അടി, തല്ലു, ഇടി.

Drudge, v. a. നീചവേല ചെയ്ക, പാടു
പെടുക.

Drudgery, s. പാടു, ദാസ്യവൃത്തി, നീച
വേല.

Drug, s. ഔഷധം, മരുന്ന, കിടചരക്ക.

Druggist, s. മരുന്നവൎഗ്ഗങ്ങളെ വില്ക്കുന്ന
വൻ.

Drum, s. ചെണ്ട, പടഹം, ഭേരി.

Drum, v. a. ചെണ്ട കൊട്ടുക.

Drummer, s. ചെണ്ടകൊട്ടുന്നവൻ.

Drumstick, s. ചെണ്ടുകോൽ.

Drunk, a. ലഹരിപിടിച്ച, കുടിച്ച, വെറി
- പ്പെട്ട.

Drunkard, s. കുടിയൻ, വെറിയൻ, മ
ത്തൻ.

Drunken, a. ലഹരിപിടിച്ച, വെറിയുള്ള.

Drunkenness, s. കള്ളുകുടി, വെറി, മത്ത.

Dry, a. ഉണങ്ങിയ, ഉലൎന്ന, വരണ്ട.

Dry, v. a. ഉണക്ക, ഉലൎത്തുക, വരട്ടുക,
വറ്റിക്ക.

Dry, v. n. ഉണങ്ങുക, ഉലരുക, വറ്റുക,
വരളുക.

Dryly, ad. ഉണക്കത്തോടെ, സ്നേഹം കൂ
ടാതെ.

Dryness, s. ഉണക്കം, ഉലൎച്ച, വരൾച.

Dual, a. ദ്വി, ഇരട്ടിച്ച, രണ്ടുള്ള.

Dual, s. ദ്വിവചനം.

Dub, v. n. സ്ഥാനം കൊടുക്ക, വിരുതു
കൊടുക്ക.

Dubious, a. സംശയമുള്ള, നിശ്ചയമി
ല്ലാത്ത.

Dubiously, ad. സംശയത്തോടെ.

Dubiousness, s. സംശയം, സന്ദേഹം.

[ 100 ]
Dubitable, a. സംശയമുള്ള, സന്ദേഹമുള്ള.

Duchess, s. ഇടപ്രഭുവിന്റെ ഭാൎയ്യ.

Duchy, s. ഇടപ്രഭുവിന്റെ ദേശം.

Duck, s. പെണ്ണാതി.

Duck, v. n. & a. മുഴുക, മുക്ക, താഴ്ത്തുക.

Duckling, s. ആതികുഞ്ഞു.

Duct, s. വഴി, വഴികാട്ടി.

Ductility, a. നീട്ടം, മയഗുണം.

Due, a. ചെല്ലേണ്ടുന്ന, കടംപെട്ട, തക്ക.

Due, ad. തക്കവണ്ണം, നേരെ.

Due, s. കടം, അവകാശം, ന്യായം, വരി,
- തീൎച്ച.

Duel, s. ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം, പൊയിത്തം, ര
ണ്ടാൾ കൂടി ചെയ്യുന്ന പട.

Dug, s. അകിട, മുല.

Duke, s. പ്രഭു, ഇടവാഴ്ചക്കാരൻ.

Dukedom, s. പ്രഭുത്വം, ഇടവാഴ്ച.

Dulcet, a. മധുരമുള്ള, രസമുള്ള.

Dulcity, v. a. മധുരിപ്പിക്ക.

Dulcimer, s. കിന്നരം.

Dull, a. മന്ദബുദ്ധിയുള്ള, വിഷാദമുള്ള.

Dull, v. a. മന്ദിപ്പിക്ക, മയക്ക, വിഷാദി
പ്പിക്ക.

Dulhead, s. വിഢ്ഢി, മന്ദൻ.

Dullness, s. മന്ദത, ജളത, മയക്കം , വി
ഷാദം.

Daly, ad. തക്കവണ്ണം, ന്യായമായി, ശരി
യായി.

Dumb, a. സംസാരിപ്പാൻ വഹിയാത്ത,
ഊമയായ.

Dumbness, s. മൂകത, ഊമ, മൌനത.

Dump, s. ദുഃഖം, വ്യസനം, വിഷാദം, ഇ
ടിവു.

Dumpish, a. ദുഃഖമുള്ള, ഇടിവുള്ള.

Dun, v. a. കടം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക,
മുട്ടിക്ക.

Dance, s. മടയൻ, മൂഢൻ, വിഢ്ഢി.

Dung, s. വളം, മലം, കാഷ്ടം, പുരീഷം.

Dung, v. a. വളമിടുക.

Dungeon, s. കാരാഗൃഹം, തുറുങ്കു.

Dunghill, s. കുപ്പക്കുന്നു, വളക്കുഴി.

Dupe, s. എളുപ്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ.

Dupe, v. a. തട്ടിക്ക.

Duplicate, v. a. ഇരട്ടിക്ക, കൂട്ടിമടക്ക.

Duplicate, s. നേർപകൎപ്പു, പേൎപ്പു, പ്രതി.

Duplication, s. ഇരട്ടിപ്പു, ദ്വൈതം.

Duplicity, s. ഇരട്ടി, ഇരുമനസ്സു, ദ്വി
വാക്കു.

Durability, s. നിലനില്പു, സ്ഥിരത, നി
ത്യത്വം.

Durable, a. നിലനില്ക്കുന്ന, സ്ഥിരമുള്ള.

Durableness, s. സ്ഥിരത, അക്ഷയത.

Durably, ad. സ്ഥിരമായി, ഉറപ്പോടെ.

Durance, s. സ്ഥിരത, സഹനത, കാവൽ.

Duration, s. നില്പു, നില, സ്ഥിരത, ഇ
രിപ്പു.

Duress, s. പാറാവു, തടവു.

During, prep. സമയത്തു, ഇടെക്കു.

Durst, part. of dare, തുനിഞ്ഞു.

Dusk, s. മയക്കം, ഇരുമയക്കം, കരു
ക്കൽ.

Dusk, v. n. കരുക്ക, നേരം മയങ്ങുക.

Dusky, a. കരുക്കലുള്ള, മങ്ങൽനിറമുള്ള.

Dust, s. പൂഴി, ധൂളി, പൊടി, ഭൂരേണു.

Dust, v. a. പൊടി തുടെച്ചുകളക.

Dusty, a. ധൂളി പിടിച്ച, പൂഴിയുള്ള, പൊ
ടിയുള്ള.

Dutiful, a. വിനയമുള്ള, ഭക്തിയുള്ള.

Dutifully, ad. വിനീതമായി, അനുസര
ണത്തോടെ.

Dutifulness, s. വിനയം, വണക്കം, അനു
സരണം

Duty, s. കൃത്യം, കൎമ്മം, മുറ, അനുസരണം.

Dwarf, s. മുണ്ടൻ, വാമനൻ, കൃശൻ, കു
ള്ളൻ.

[ 101 ]
Dwarf, v. a. വളരാതാക്ക.

Dwarfish, a. കൃശമുള്ള, വാമനമായ.

Dwarfishness, s. കൃശത, വാമനത.

Dwell, v. n. പാൎക്ക, വസിക്ക, കുടിയിരി
ക്ക, താമസിക്ക, വിസ്തരിച്ചു പറക.

Dweller, s. കുടിയാൻ.

Dwelling, s. ഇരിപ്പു, പാൎപ്പു, വാസം,
വീടു.

Dwelling-house, s. പാൎക്കുന്ന വീടു.

Dwindle, v. n. ചുരുങ്ങുക, ക്ഷീണിക്ക,
ക്ഷയിക്ക.

Dye, v. a. ചായം ഇടുക, നിറം കയറ്റുക.

Dying, s. മരണം , മൃത്യു.

Dynasty, s. രാജത്വം, രാജസ്വരൂപം.

Dysentery, s. അതിസാരം, ഗ്രഹണി.

Dyspepsy, s. ദഹനക്കേടു, അജീൎണ്ണത.

Each, pron. ഓരൊരു, ഓരൊന്നു, ഓരോ
രുത്തൻ.

Eager, a. അത്യാശയുള്ള, കൊതിക്കുന്ന.

Eagerly, ad. അത്യാശയാൽ.

Eagerness, s. അത്യാശ, കൊതി, തീഷ്ണത.

Eagle, s. കിഴവൻ, കഴുക, ആനറാഞ്ചൻ.

Eaglet, s. കഴുകക്കുഞ്ഞു.

Ea1, s. ചെവി, കാതു, കൎണ്ണം, ശ്രോത്രം,
കതിര.

Ear-ache, s. ചെവിക്കുത്തൽ.

Ear-pick, s. ചെവിത്തോണ്ടി.

Eant-ring, s. കാതില, കടുക്കൻ, കുണ്ഡലം.

Earwax, s. ചെവിപ്പീ, ശ്രോത്രമലം.

Earwitness, s. കേട്ടസാക്ഷി.

Ear, v. a. ഉഴുക, കൃഷിചെയ്ക.

Ear, v. n. കതിരുവരിക, കതിരു വിടുക.

Earliness, s. മുൻകാലം, അതികാലം.

Early, a. മുന്നമുള്ള, മുൻകാലത്തുള്ള.

Early, ad. നേരത്തെ, അതികാലത്തു.

Earn, v. a. സമ്പാദിക്ക, നേടുക, കിട്ടുക.

Earnest, a. ജാഗ്രതയുള്ള, താൽപൎയ്യമുള്ള.

Earnest, s. കാൎയ്യം, അച്ചാരം.

Earnestly, ad. ഉത്സാഹത്തോടെ.

Earnestness, s. ഉത്സാഹം, ജാഗ്രത, താ
ൽപൎയ്യം.

Earth, s. ഭൂമി, ഊഴി, മണു്ണു, മഹി, ഭൂലോകം.

Earthborn, a. ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച, ഭൂജാത
മായ.

Earthen, a. മണു്ണുകൊണ്ടുണ്ടായ, മാൎത്തകം.

Earthliness, s. ലൌകീകം, പ്രപഞ്ച
സക്തി.

Earthly, a. ഭൂമിക്കടുത്ത, ഭൌമം, ഹീനം.

Earthquake, s. ഭൂകമ്പം.

Earthworm, s. ഭൂനാഗം, നീചൻ, ലുബ്ധൻ.

Earthy, a. മണു്ണുള്ള, ഭൂമിസംബന്ധിച്ച.

Ease, s. സുഖം, സൌഖ്യം, ശാന്തത.

Ease, v. a. ലഘുവാക്ക, ആശ്വസിപ്പിക്ക,
ശാന്തമാക്ക.

Easement, s. സുഖം, സഹായം.

Easily, ad. എളുപ്പത്തിൽ, പ്രയാസം എ
ന്നിയെ.

Easiness, s. എളുപ്പം, ലഘുത്വം, സൌഖ്യം.

East, s. കിഴക്ക, പൂൎവ്വപക്ഷം.

East, a. കിഴക്കുള്ള, പൂൎവ്വപക്ഷമുള്ള.

Easter, s. പുനരുത്ഥാനപെരുനാൾ.

Easterly, ad. കിഴക്കെ, കിഴക്കൻ.

Eastern, a. കിഴക്കുള്ള.

Eastward, a. & ad. കിഴക്കോട്ടുള്ള, കിഴ
ക്കോട്ടു.

Easy, a. എളുപ്പമുള്ള, പ്രയാസം കുറഞ്ഞ.

[ 102 ]
Eat, v. a. തിന്നുക, ഭക്ഷിക്ക, ഉണു്ണുക.

Eatable, a. ഭോജ്യം, ഭക്ഷ്യം.

Eateർ, s. ഭക്ഷകൻ, ഭോക്താവു, കാരം.

Ebb, s. വേലിയിറക്കം, വറ്റൽ, ക്ഷയം.

Ebb, v. a. വേലിയിറങ്ങുക, വറ്റുക, ക്ഷ
യിക്ക.

Ebony, s. കരിന്തകാളി, കൊവിദാരം, മ
ന്താരം.

Ebullition, s. തിളെപ്പ, പൊങ്ങൽ, നുര.

Eccentric, a. ക്രമക്കേടുള്ള, മുറകെടുള്ള.

Eccentricity, s. ക്രമക്കേടു, മുറക്കേടു.

Ecclesiastic, s. ദൈവഭൃത്യൻ, വൈദി
കൻ.

Ecclesiastic, a. ക്രിസ്തസഭയോടു സംബ
ന്ധിച്ച.

Echo, s. മാറ്റൊലി, പ്രതിധ്വനി, അനു
നാദം.

Echo, v. n. മാറ്റൊലികൊള്ളുക, പ്രതി
ധ്വനിക്ക.

Eclat, s. പ്രകാശം, കോലാഹലം, പ്രസ
ന്നത.

Eclectic, a. തെരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന.

Eclipse, s. ഗ്രഹണം, ഉപരാഗം, രാഹു
ഗ്രാഹം.

Ecliptic, s. ഭൂഗോളത്തിന്റെെ ഉത്തമ ചുറ്റ
ളവു.

Economy, s. ഗൃഹവിചാരണ, തുരിശം.

Ecstasy, s. വിവശത, അത്യാമോദം, ബഹു
ആശ്ചൎയ്യം, അതിസന്തോഷം.

Ecstatic, a. ആനന്ദവിവശതയുള്ള, ബഹു
ആശ്ചൎയ്യമുള്ള.

Edacious, a. ഭോജനപ്രിയമുള്ള.

Edacity, s. ഭോജനപ്രിയം.

Edge, s. കൂൎത്തഭാഗം, വായ്തല, വക്ക, വി
ളിമ്പു, മൂൎച്ച.

Edge, v. a. മൂൎച്ചകൂട്ടുക, വായ്തല ഉണ്ടാക്ക,
കോപിപ്പിക്ക.

Edged, a. മൂൎച്ചയുള്ള, കൂൎത്ത.

Edgeless, a. മൂൎച്ചയില്ലാത്ത.

Edging, s. വിളിമ്പത്തു തൈക്കുന്ന തുന്നൽ
പണി.

Edgetool, s. മൂൎച്ചയുള്ള പണിക്കോപ്പു.

Edible, a. തിന്മാന്തക, ഭക്ഷ്യം.

Edict, s. രാജകല്പന, പരസ്യം.

Edification, s. വിശ്വാസവൎദ്ധന, അഭി
വൃദ്ധി.

Edifice, s. ഭവനം, വീടു, മാളിക.

Edity, v. a. വിശ്വാസം വൎദ്ധിപ്പിക്ക, പ
ഠിപ്പിക്ക.

Edition, s. ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെെ അച്ച
ടിപ്പു.

Editor, s. പുസ്തകകൎത്താവു.

Educate, v. a. പഠിപ്പിക്ക, ശീലിപ്പിക്ക,
വളൎത്തുക.

Education, s. പഠിത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം,
വളൎത്തുന്നതു.

Educe, v. a. വെളിപ്പെടുത്തുക, കാണിക്ക.

Eel, s. ആരൊൻ.

Effable, a. ഉച്ചരിപ്പാന്തക്ക, പറയത്തക്ക.

Efface, v. a. മായ്ക്ക, മാച്ചുകളക, കുത്തിക
ളക.

Effect, s. ഫലം, സാദ്ധ്യം, സിദ്ധി, കാൎയ്യം.

Effect, v. a. സഫലമാക്ക, സാധിപ്പിക്ക.

Effectible, a. സാദ്ധ്യമുള്ള, ചെയ്‌വാന്തക്ക.

Effective, a. സാദ്ധ്യം വരുത്തുന്ന, ബല
മുള്ള.

Effectively, ad. സഫലമായി, ബലത്തോ
ടെ.

Effectless, a. ഫലമില്ലാത്ത, പിടിക്കാത്ത.

Effects, pl. s. ഇളകുന്ന മുതൽ.

Effectual, a. സാധിപ്പിക്കുന്ന, പ്രബല
മുള്ള.

Effectually, ad. സഫലമായി, പ്രബല
മായി.

[ 103 ]
Effectuate, v. a. നിവൃത്തി വരുത്തുക.

Effeminacy, s. സ്ത്രീസ്വഭാവം, ബലഹീ
നത.

Effeminate, a. സ്ത്രീസ്വഭാവമുള്ള, കാമ
മുള്ള.

Effeminate, v. a. സ്ത്രീസ്വഭാവം പിടി
പ്പിക്ക.

Effeminate, v. n. സ്ത്രീസ്വഭാവം പൂണ്ടി
രിക്ക.

Efficacious, a. സാധിപ്പിക്കുന്ന, സിദ്ധി
ക്കുന്ന.

Efficaciously, ad. സഫലമായി, ശക്തി
യോടെ.

Efficacy, s. വ്യാപാരശക്തി, ബലം, ഊക്കു.

Efficiency, s. പ്രാപ്തി, കാരണം, വൈ
ഭവം.

Efficient, a. സാധിപ്പിക്കുന്ന, പ്രാപ്തി
യുള്ള.

Effigy, s. പ്രതികൃതി, പ്രതിബിംബം.

Effluence, s. ഒഴുക്കു, ഊറിവരുന്നതു.

Eflux, s. ഒഴക്കു, ഊറിവരുന്നതു.

Efflux, v. n. ഒഴുകുക, ഊറി വരിക.

Effort, s. പ്രയത്നം, ഉത്സാഹം, വ്യവസാ
യം.

Effrontery, s. നിൎലജ്ജ, അഹങ്കാരം.

Effulgence, s. ശോഭ, തേജസ്സു, പ്രകാശം,
അംശു.

Effulgent, a. ശോഭിക്കുന്ന, പ്രകാശിക്കുന്ന.

Effuse, v. a. ചിന്നുക, ചൊരിയുക, തൂകുക.

Effusion, s. ചിന്നൽ, ചൊരിച്ചൽ, വാൎച്ച.

Egg, s. മുട്ട, അണ്ഡം.

Egotism, s. അഹംബുദ്ധി, അഹമ്മതി.

Egotist, s. ആത്മപ്രശംസക്കാരൻ, അഹ
ങ്കാരി.

Egotize, v. n. അഹങ്കരിക്ക, അഹംഭാവം
കാട്ടുക.

Egregious, a. വിശേഷമുള്ള.

Egress, s. പുറപ്പാടു, നിൎഗ്ഗമനം.

Egression, s. പുറപ്പാടു, നിൎഗ്ഗമനം.

Ejaculate, v. a. എറിയുക, ഉച്ചരിക്ക, ജ
പിക്ക.

Ejaculation, s. ഉച്ചരണം, ഏറ.

Eject, v. a. പുറത്താക്ക, തള്ളികളക,
നീക്ക.

Ejection, s. തള്ളൽ, മാറ്റം, പുറത്താക്കു
ന്നതു.

Ejectment, s. വിലക്കചീട്ടു.

Eight, n. a. എട്ടു, ൮.

Eighth, n. a. എട്ടാം.

Eighteen, n. a. പതിനെട്ട, ൧൮.

Eightfold, a. എട്ടിരട്ടി, എട്ടുമേനി.

Eightieth, n. a. എണ്പതാം.

Eightscore, a. എണ്ണിരുപത.

Eighty, n. a. എണ്പത.

Either, pro. distrib. രണ്ടിലൊന്നു, ഒന്നു
കിൽ.

Eke, v. a. ഏറ്റുക, വൎദ്ധിപ്പിക്ക, നീട്ടുക.

Elaborate, a. പ്രയാസത്തോടെ തീൎത്ത.

Elaborately, ad. അതിപ്രയത്നത്തോടെ.

Elapse, v.n. കഴിഞ്ഞുപോക, പോയ്പോക.

Elastic, a. വഴങ്ങലുള്ള, വലിയുന്ന.

Elasticity, s. നീണ്ടൊതുക്കം വഴങ്ങൽ,
വലിച്ചൽ.

Elate, a. പുളെക്കുന്ന, ഉന്നതഭാവമുള്ള.

Elate, v. a. പുളെക്ക, അഹങ്കരിക്ക.

Elation, s. ഗൎവ്വം, പുളെപ്പു, പൊങ്ങച്ചം.

Elbow, s. മുഴങ്കൈ, കയ്യുടെ മുട്ടു, വളവു.

Elbow, v. a. കൈമുട്ടുകൊണ്ടു തള്ളുക, പുറ
ത്തതള്ളുക.

Elder, a. മൂത്ത, മുമ്പിറന്ന.

Elder, s. മൂത്തവൻ, മൂപ്പൻ, ജ്യേഷ്ഠൻ.

Eldership, s. മൂപ്പസ്ഥാനം.

Eldest, a. എല്ലാറ്റിലും മൂത്ത, ജ്യേഷ്ഠം.

Elect, v. a. തെരിഞ്ഞെടുക്ക, വേറുതിരിക്ക.

[ 104 ]
Elect, a. തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട.

Election, s. തെരിഞ്ഞെടുപ്പു.

Elector, s. തെരിഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ.

Electricity, s. വിദ്യുച്ഛക്തി.

Electuary, s. ലേഹം.

Elegance, s. ഭംഗി, ശോഭ, ചന്തം, ചാ
രുത്വം.

Elegant, a. ഭംഗിയുള്ള, ചന്തമായ, ചാരു.

Elegantly, ad. ഭംഗിയോടെ, ചാരുവായി.

Elegy, s. ദുഃഖപ്പാട്ടു, വിലാപഗിതം.

Element, s. മൂലം, ഭൂതം, വാസന, ആദ്യ
പാഠം.

Elemental, a. പഞ്ചഭൂതസമമ്പിതം, ആ
ദ്യപാഠമുള്ള.

Elementary, a. ആദ്യപാഠമുള്ള, വിദ്യാമൂല
മുള്ള.

Elephant, s. ആന, ഗജം, കരി.

Elephantiasis, s. ആനക്കാൽ, പെരി
ങ്കാൽ.

Elevate, v. a. ഉയൎത്തുക, പൊക്കുക, മേ
ലാക്ക.

Elevate, a. ഉയൎത്തിയ, പൊക്കിയ.

Elevation, s. ഉന്നതി, ഉയൎത്തുന്നതു, പൊ
ങ്ങച്ചം.

Eleven, n. a. പതിനൊന്നു, ഏകാദശം.

Eleventh, n. a. പതിനൊന്നാം.

Elicit, v. a. പുറത്തുവരുത്തുക, ചോദിച്ച
റിക.

Elicitation, s, വെളിയിൽ വരുത്തുന്നതു.

Elide, v. a. ശകലിക്ക, തകൎത്തുക.

Eligibility, s. തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാനു
ള്ള യോഗ്യത.

Eligible, a. തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടത്തക്ക.

Eligibleness, s. തെരിഞ്ഞെടുപ്പിന്നു യോ
ഗ്യത.

Elision, s. പുറത്താക്കുന്നതു, നീക്കം.

Elixir, s. ഇറക്കിയതെലം, സത്ത്.

Elk, s. മ്ലാവു.

Ell, s. ഒരു മുഴം.

Ellipsis, s. ലോപം, ലക്ഷണ.

Elocution, s. വാഗ്വൈഭാവം, ചാതുൎയ്യം.

Elogy, s. സ്തുതി, പുകഴ്ച, കൊണ്ടാട്ടം.

Elongate, v. a. നീളമാക്ക, നീട്ടുക, ദീൎഘ
മാക്ക.

Elongate, v. n. നീളുക, ദീൎഘമാക.

Elongation, s. ദീൎഘത, നീട്ടം, നീളം.

Eloquence, s. വാക്ചാതുൎയ്യം, വാചൊയു
ക്തി.

Eloquent, a. വാഗ്വൈഭാവമുള്ള, വാഗ്സാമ
ൎത്ഥ്യമുള്ള.

Else, pro. അല്ലാതെ, കൂടാതെ.

Else, ad. പിന്നെയും, ഇനിയും അല്ലാ
ഞ്ഞാൽ.

Elsewhere, ad. മറ്റെങ്ങാനും, മറ്റിടത്തു.

Elucidate, v. a. തെളിയിക്ക, വ്യാഖ്യാ
നിക്ക.

Elucidation, s. വിവരണം, വ്യാഖ്യാനം.

Elucidator, s. വ്യാഖ്യാനക്കാരൻ.

Elude, v. a. ഉപായംകൊണ്ടു ഒഴിഞ്ഞുക
ളക.

Elusion, s. ഉപായമുള്ള ഒഴിച്ചൽ, തന്ത്രം,
തറുതല.

Elusive, a. ഉപായമുള്ള, കൌശലമുള്ള.

Elusory, a. വഞ്ചനയുള്ള, കപടമുള്ള.

Emaciate, v. a. & n. ശോഷിപ്പിക്ക,
ശോഷിക്ക.

Emaciation, s. ശോഷിപ്പു, മെലിച്ചൽ,
കൃശത.

Emaculation, s. ശുദ്ധീകരണം, പവിത്രം.

Emanant, s. പുറപ്പെടുന്ന, ഒഴുകിവരുന്ന.

Emanate, v. n. പുറപ്പെടുക, ഒഴുകിവരിക.

Emanation, s. പുറപ്പാടു, നിൎഗ്ഗമനം.

Emancipate, v. a. അടിമസ്ഥാനം നീ
ക്കുക.

[ 105 ]
Emancipation, s. അടിമ വിടുതൽ, വി
മോചനം.

Embale, v. a. കെട്ടായികെട്ടുക, വരിഞ്ഞു
കെട്ടുക.

Embalm, v. a. സുഗന്ധവൎഗ്ഗങ്ങളിൽ ഇടുക.

Embar, v. a. അടെക്ക, തടുത്തു നിൎത്തുക.

Embark, v. n. കപ്പലിൽ കയറുക.

Embark, v. a. കപ്പലിൽ കയറ്റുക.

Embarkation, s. കപ്പലിൽ കയറുന്നതു.

Embarrass, v. a. കുഴക്ക, കുഴപ്പിക്ക, ഭൂമി
പ്പിക്ക.

Embarrassment, s. കുഴപ്പം, ഞെരുക്കം,
പരുങ്ങൽ, ബുദ്ധിമുട്ടു.

Embassador, s. സ്ഥാനപതി, ദൂതൻ,
വക്കീൽ.

Embassage, s. സ്ഥാനാപത്യം, ദൂതു.

Embassy, s. ദൂത്യം, ദൌത്യം.

Embattle, v. a. പടക്കു അണി നിരത്തുക.

Embay, v. a. കുളിക്ക, നനെക്ക.

Embellish, v. a. ശൃംഗാരിക്ക, അലങ്ക
രിക്ക.

Embellishment, s. ശൃംഗാരം, അലങ്കൃതി.

Embers, s. pl. തീ കെടാത്ത ചാരം, വെ
ണ്ണീർ.

Embezzle, v. a. വഞ്ചിച്ചെടുക്ക, അപഹ
രിക്ക.

Embezzlement, s. അപഹരണം, മോ
ഷണം.

Emblazon, v. a. ചിത്രംകൊണ്ടു അലങ്ക
രിക്ക, മിനുസം വരുത്തുക, വൎണ്ണിക്ക.

Emblem, s. സാദൃശ്യം, പ്രതിനിധി, മാ
തിരി, ചിഹ്നം, അടയാളം.

Embrace, v. a. കെട്ടിപിടിക്ക, ആലിം
ഗനം ചെയ്ക.

Embrace, v. n. തഴുക, അടങ്ങുക.

Embrace, s. തഴുകൽ, ആലിംഗനം.

Embracement, s. ആലിംഗനം, ആശ്ലേ
ഷം

Embrocate, v. a. തിരുമ്മുക, കിഴികുത്തുക.

Embrocation, s. തിരുമ്മൽ, അനുലേപ
നം.

Embroider, v. a. ചിത്രം തൈക്ക.

Embroidery, s. ചിത്രത്തയ്യൽ.

Embroil, v. a. താറുമാറാക്ക, കലഹിക്ക.

Embryo, s. ഗൎഭപിണ്ഡം, മുഴുവനാകാത്ത
കാൎയ്യം.

Emendable, a. നന്നാക്കുവാന്തക്ക.

Emendation, s. നന്നാക്കുന്നതു, ഗുണമാ
ക്കുന്നതു.

Emerald, s. മരതകക്കല്ലു, മഹാനീലം.

Emerge, v. a. വെള്ളത്തിൽനിന്നു പൊ
ങ്ങിവരിക, പുറപ്പെടുക, കാണായ്‌വരിക.

Emergency, s. പുറപ്പാടു, കിളൎച്ച, അത്യാ
വശ്യം, മഹാമുട്ടു, അവസരം.

Emergent, a. പുറപ്പെടുന്ന, അത്യാവശ്യ
മുള്ള.

Emery, s. ഇരിമ്പുപൊടി.

Emetic, s. ഛൎദ്ദിയുണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധം.

Emetic, a. ഛൎദ്ദിയുണ്ടാക്കുന്ന.

Emigrant, s. അന്യരാജ്യത്തേക്ക പാൎപ്പാ
ൻ പോകുന്നവൻ.

Emigration, s. അന്യരാജ്യത്തേക്ക പാ
ൎപ്പാൻ പോകുന്നതു.

Emigrate, v. a. അന്യരാജ്യത്തിൽ പോ
യി പാൎക്ക.

Eminence, s. ഉയൎച്ച, ഉന്നതി, ശ്രേഷ്ഠത.

Eminent, a. ഉയരമുള്ള, ഉന്നതമുള്ള.

Eminently, ad. വിശേഷമായി, ശ്രേഷ്ഠ
മായി.

Emissary, s. ഒറ്റുകാരൻ, ദൂതൻ.

Emit, v. a. പുറത്തു തള്ളുക, പുറത്തു വി
ടുക.

Emmet, s. ഇരുമ്പു, പിപീലിക.

Emollition, s. പതമാക്കുന്നതു.

Emolument, s. ആദായം, ലാഭം, വരവു.

[ 106 ]
Emotion, s. മനോവികാരം, ഇളക്കം.

Emperor, s. ചക്രവൎത്തി, രാജരാജൻ.

Emphasis, s. വാക്കിന്റെ ഉറപ്പു, വാക്കി
ന്റെ ശക്തി.

Empire, s. ചക്രാധിപത്യം, സാമ്രാജ്യം.

Employ, v. a. വേല എടുപ്പിക്ക, പ്രയോ
ഗിക്ക, കൊള്ളിക്ക.

Employ, s. തൊഴിൽ, വേല, ഉദ്യോഗം.

Employer, s. വേല കൊടുക്കുന്നവൻ, യ
ജമാനൻ.

Employment, s. പണി, തൊഴിൽ, വ്യാ
പാരം, ഉദ്യോഗം.

Empoison, v. a. വിഷം കൊടുക്ക, ന
ഞ്ചിടുക.

Emporium, s. വ്യാപാരപട്ടണം, കച്ചവ
ടസ്ഥലം.

Empoverish, v. a. ദാരിദ്ര്യം വരുത്തുക,
ശൂന്യമാക്ക.

Empower v. a. അധികാരം ഏല്പിക്ക,
പ്രാപ്തി വരുത്തുക.

Empress, s. ചക്രവൎത്തിനി, മഹാരാജ്ഞി.

Emprise, s. അപകടപ്രവൃത്തി.

Emptiness, s. ഒഴിവു, വെറുമ, ശൂന്യം,
വ്യൎത്ഥത.

Emption, s. വാങ്ങൽ, ക്രയം, ആധാരം.

Empty, a. ഒഴിഞ്ഞ, വെറും, വ്യൎത്ഥമുള്ള,
ശൂന്യമുള്ള.

Empty, v. a. ഒഴിക്ക, വ്യൎത്ഥമാക്ക, ശൂന്യ
മാക്ക.

Empyreal, a. പരമണ്ഡലസമന്വിതം.

Emulate, v. a. മത്സരിക്ക, പിണക്ക,
സ്പൎദ്ധിക്ക.

Emulation, s. മത്സരം, പിണക്കം, സ്പൎദ്ധ.

Emulator, s. മത്സരക്കാരൻ, സ്പൎദ്ധക്കാ
രൻ.

Enable, v. a. പ്രാപ്തി വരുത്തുക, ശക്തി
പ്പെടുത്തുക.

Enact, v. a. നടത്തുക, കല്പിക്ക, സ്ഥാ
പിക്ക.

Enactment, s. നടത്തൽ, കല്പന, വെപ്പു.

Enactor, s. നടത്തുന്നവൻ, കല്പിക്കുന്ന
വൻ.

Enamel, v. a. അഴുത്തി പതിക്ക.

Enamour, v. a. കാമിപ്പിക്ക, മോഹിപ്പിക്ക,
ലാളിപ്പിക്ക.

Encamp, v. a. പാളയം ഇറങ്ങുക, പാള
യം ഇടുക.

Encampment, s. പാളയം, കഴിനിലം.

Enchafe, v. a. കോപിപ്പിക്ക, ദേഷ്യ
പ്പെടുത്തുക.

Enchain, v. a. ചങ്ങലയിടുക, ബന്ധിക്ക.

Enchant, v. a. മോഹിപ്പിക്ക, വശീകരിക്ക.

Enchanter, s. ആഭിചാരക്കാരൻ, മാ
യാപി.

Enchantment, s. സ്തംഭനം, ആഭിചാരം,
വശീകരം.

Enchantress, s. ആഭിചാരക്കാരത്തി, ഇ
ന്ദ്രജാലിക.

Encircle, v. a. വളയുക, ചൂഴുക, ചുറ്റുക.

Encirclet, s. വലയം, മോതിരം, വട്ടം.

Enclose, v. a. വേലി വളച്ചു കെട്ടുക,
പൊതിയുക.

Enclosure, s. വേലി, പ്രാകാരം, വാട,
പ്രാവൃതി.

Encomium, s. മംഗലവാക്കു, സ്തുതി, പ്ര
ശംസ.

Encompass, v. a. ആവേഷ്ടിക, പ്രദ
ക്ഷിണം ചെയ്ക.

Encounter, s. പോർ, പട, നേരിടൽ.

Encounter, v. a. പൊരുതുക, നേരിടുക.

Encountering, s. സമ്മുഖം, സംഘടനം.

Encourage, v. a. ധൈൎയ്യപ്പെടുക, ഉത്സാ
ഹിപ്പിക്ക.

Encouragement, s. ധൈൎയ്യപ്പെടുത്തുന്ന
തു, ഉറപ്പു, താങ്ങൽ, ആദരം, സഹായം.

[ 107 ]
Encroach, v. a. ആക്രമിക്ക, അപഹ
രിക്ക.

Encroachment, s. ആക്രമം, അപഹാരം.

Encumber, v. a. ഭാരം ചുമത്തുക, തടുക്ക.

Encumbrance, s. ഭാരം, വിഘ്നം, മിന
ക്കേടു.

Encyclopædia, s. ശാസ്ത്രവലയം.

End, s. അവസാനം, സമാപ്തി, തീൎച്ച,
അന്തം.

End, v. n. അവസാനിക്ക, തീരുക, നി
വൃത്തിയാക.

End, v. n. അവസാനിപ്പിക്ക, നിവൃത്തി
യാക്ക.

Endanger, v. a. ആപത്തിലാക്ക.

Endear, v. a. പ്രിയപ്പെടുത്തുക, ലാളി
പ്പിക്ക.

Endearment, s. പ്രീതി, സ്നേഹം, പ്രേമം.

Endeavour, s. ശ്രമം, പ്രയത്നം, ഉത്സാ
ഹം.

Endeavour, v. n. ശ്രമിക്ക, ഉത്സാഹിക്ക,
യത്നിക്ക.

Endeavour, v. a. പരീക്ഷിക്ക, ചെയ്‌വാൻ
നോക്ക.

Endeavourer, s. ശ്രമിക്കുന്നവൻ, ഉ
ത്സാഹി.

Endictment, s. കുറ്റം ചുമത്തൽ.

Endless, a. അവസാനമില്ലാത്ത, തീരാത്ത.

Endlessly, ad. ഇടവിടാതെ, എല്ലായ്പോ
ഴും.

Endlessness, s. അനന്തം, അനാവസാ
നം.

Endorse, v. a. ഒർ ആധാരത്തിന്റെ പു
റത്തു എഴുതുക, കയ്യൊപ്പിടുക.

Endorsement, s. ഒർ ആധാരത്തിന്റെ
പുറത്തുള്ള എഴുത്തു, കൈയൊപ്പു.

Endow, v. a. സ്ത്രീധനം കൊടുക്ക, വരം
കൊടുക്ക.

Endowment, s. സംവൃത്തി, സ്ത്രീധനം,
സ്വഭാവവിശിഷ്ടത, സാമൎത്ഥ്യം.

Endue, v. a. വരം കൊടുക്ക, നല്കുക, അ
നുഗ്രഹിക്ക.

Endurance, s. സഹിഷ്ണുത, സ്ഥിരത,
പൊറുതി, സഹനം, ക്ഷമ.

Endure, v. a. സഹിക്ക, പൊറുക്ക, ക്ഷ
മിക്ക.

Endure, v. n. നിലനില്ക്ക, സ്ഥിരപ്പെടുക.

Endurer, s. സഹിക്കുന്നവൻ, ക്ഷമാവാൻ.

Enemy, s. ശത്രു, വൈരി, രിപു, ദ്വേഷി.

Energetic, a. അതിപ്രയത്നമുള്ള, ഉത്സാ
ഹമുള്ള.

Energy, s. അതിപ്രയത്നം, അത്യുത്സാഹം.

Enervate, v. a. ക്ഷീണിപ്പിക്ക, ഹീനപ്പെ
ടുത്തുക.

Enervation, s. ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതു, ബല
ഹീനത.

Enerve, v. a. ക്ഷീണിപ്പിക്ക, ക്ഷയിപ്പിക്ക.

Enfeeble, v. a. ക്ഷീണിപ്പിക്ക, ബലമി
ല്ലാതാക്ക.

Enforce, v. a. നിൎബന്ധിക്ക, ഹേമിക്ക,
ഞെരുക്ക.

Enforcement, s. നിൎബന്ധം, ബലബന്ധം.

Enfranchise, v. a. നഗരാവകാശംകൊ
ടുക്ക.

Enfranchisement, s. നഗരാവകാശദാ
നം.

Engage, v. a. വാക്കു കൊടുക്ക, എതിൎക്ക,
പ്രവേശിപ്പിക്ക.

Engage, v. n. ശണ്ഠയിടുക, പറഞ്ഞുബോ
ധിക്ക.

Engagement, s. വാഗ്ദത്തം, കറാർ, പ്രതി
ജ്ഞ, പോർ, വേല, കാൎയ്യം.

Engender, v. a. ജനിപ്പിക്ക, ഉത്ഭവിപ്പിക്ക,
ഉണ്ടാക.

Engender, v.a. ജനിപ്പിക്ക, ഉത്ഭവിപ്പിക്ക.

[ 108 ]
Engine, s. യന്ത്രം, സൂത്രം, യന്ത്രപ്പണി.

Engineer, s. യന്ത്രികൻ, സൂത്രപ്പണിക്കാ
രൻ.

Enginery, s. യന്ത്രപ്പണി, സൂത്രപ്പണി.

Engird, v. a. ചൂഴുക, ചുറ്റുക, വളയുക.

English, a. ഇങ്ക്ലിഷ.

Engorge, v. a. വിഴുങ്ങുക, തിന്നുകളക.

Engrapple, v. a. മല്ലുപിടിക്ക, തമ്മിൽ
കെട്ടിപിടിക്ക.

Engrasp, v. a. കൈകൊണ്ടു പിടിക്ക.

Engrave, v. a. ചിത്രം കൊത്തുക.

Engraver, s. ചിത്രപ്പണിക്കാരൻ.

Engraving, s. കൊത്തു, ചിത്രപ്പണി.

Enhance, v. a. ഉയൎത്തുക, അധികമാക്ക.

Enhancement, s. വലുതാക്കുന്നതു, അധി
കത്വം, ആധിക്യം.

Enigma, s. വിടുകഥ, മറപൊരുൾ.

Enjoin, v. a. കല്പിക്ക, പറക, നിൎദ്ദേശിക്ക.

Enjoinment, s, കല്പന, നിൎദ്ദേശം.

Enjoy, v. a. അനുഭവിക്ക, ഉപഭോഗിക്ക.

Enjoy, v. a. ഉല്ലസിക്ക, സന്തോഷിക്ക.

Enjoyment, s. അനുഭവം, ഉപഭോഗം,
ഫലം.

Enkindle, v. a. കത്തിക്ക, ജ്വലിപ്പിക്ക,
എരിക്ക.

Enlarge, v. a. വലുതാക്ക, വൎദ്ധിപ്പിക്ക,
വിസ്തരിച്ചു പറക.

Enlarge, v. n. വലുതാക വൎദ്ധിക.

Enlargement, s. വൎദ്ധന, വൃദ്ധി, വിസ്താ
രം.

Enlighten, v. a. വെളിച്ചമാക്ക, പ്രകാശി
പ്പിക്ക, ശോഭിപ്പിക്ക ഉപദേശിക്ക.

Enlist, v. a. പട്ടാളത്തിൽ ചേരുക.

Enliven, v. a. ജീവിപ്പിക്ക, ഉണൎത്തിക്ക.

Enmity, s. ശത്രുത്വം, ദ്വേഷം, വൈരം,
പക.

Ennoble, v. a. ശ്രേഷ്ഠപ്പെടുത്തുക, ഗുണീ
കരിക്ക.

Ennoblement, s. ശ്രേഷ്ഠത, ഗുണീകര
ണം.

Enormity, s. അക്രമം, അന്യായം, അതി
വലിപ്പം.

Enormous, a. അക്രമമുള്ള, അതിവമ്പിച്ച.

Enough, a. മതിയായ, തൃപ്തിയുള്ള, കൃത
മായ.

Enough, s. മതി, തൃപ്തി.

Enough, ad. മതിയായി, തൃപ്തിയായി.

Enrage, v. a. കോപിപ്പിക്ക, രോഷിപ്പി
ക്ക, മദിപ്പിക്ക.

Enrapture, v. a. പരവശപ്പെടുത്തുക, ആ
നന്ദിപ്പിക്ക.

Enravish, v. a. പരവശപ്പെടുത്തുക.

Enravishment, s. പരവശത, അത്യാമോ
ദം.

Enrich, v. a.സമ്പത്തുണ്ടാക്ക, പുഷ്ടിയാക്ക.

Enrichment, s. ധനവൃത്തി, ധനവൎദ്ധന,
സമൃദ്ധി.

Enrobe, v. a. ഉടുപ്പിക്ക, വസ്ത്രംധരിപ്പിക്ക.

Enrol, v. a. പേർ ചാൎത്തുക, പേർവഴി
പതിക്ക.

Entrolment, s. പേർചാൎത്തൽ, പേർവഴി
പതിവു.

Enroot, v. a. വേരൂന്നിക്ക, കുഴിച്ചുവെക്ക.

Ensample, s. മാതിരി, ഉദാഹരണം, ദൃ
ഷ്ടാന്തം.

Enshield, v. a. പലിശകൊണ്ടു മറെക്ക,
തടുക്ക.

Eashrine, v. a. പെട്ടിയിൽവെച്ചു സൂ
ക്ഷിക്ക.

Ensign, s. കൊടി, കൊടിക്കൂറ, വിരുത,
കൊടിക്കാരൻ.

Ensigncy, s. കൊടിക്കാരന്റെ സ്ഥാനം.

Enslave, v. a. അടിമപ്പെടുത്തുക, ദാസീ
കരിക്ക.

Enslavement, s. അടിമസ്ഥാനം, അടിമ
പ്പാടു

[ 109 ]
Enslaver, s. അടിമപ്പെടുത്തുന്നവൻ.

Ensnare, v. a. കുടുക്ക, കണിയിലകപ്പെ
ടുത്തുക.

Ensue, v. a. പിന്തുടരുക, പിൻചെല്ലുക.

Ensurance, s. ഭീമ.

Ensure, v. a. ഉറപ്പിക്ക, ഭിമതീൎക്ക.

Entail, v. a. അവകാശികളെ സ്ഥിരപ്പെ
ടുത്തുക.

Entame, v.a. ഇണക്കം വരുത്തുക, മരുക്ക.

Entangle, v. a. കുടുക്ക, പിണക്ക, അക
പ്പെടുത്തുക.

Entanglement, s. കുടുക്കു, പിണക്കം, കു
ഴക്കു, ശമ്മല.

Enter, v. a. പ്രവേശിപ്പിക്ക, അകത്താക്ക,
ഉൾപ്പെടുത്തുക.

Enter, v. n. പ്രവേശിക്ക, അകം പൂക,
വിവേശിക്ക.

Entering, s. പ്രവേശനം, പൂകൽ, വിവേ
ശനം.

Enterprise, s. പ്രയത്നം, പ്രവൃത്തി.

Enterprise, v. a. പ്രയത്നംചെയ്ക, യ
ത്നിക്ക.

Enterpriser, s. പ്രയത്നക്കാരൻ, മഹാരം
ഭൻ.

Entertain, v. a. രസിപ്പിക്ക, പ്രസാദി
പ്പിക്ക, ഭക്ഷണത്തിനു ഇരുത്തുക.

Entertainment, s. ഊട്ടു, സദ്യ, വിരുന്ന,
വിനോദം.

Enthrone, v. a. രാജ്യാഭിഷേകം ചെയ്ക.

Enthusiasm, s. അതിസക്തി , ഉന്നതഭാ
വം.

Enthusiast,s. അതിസക്തൻ, മതഭ്രാന്തൻ.

Entice, v. a. ആശപ്പെടുത്തുക, വശീക
രിക്ക.

Enticement, s. വശീകരണം, മോഹനം.

Enticer, s. വശീകരിക്കുന്നവൻ.

Entire, a. മുഴവൻ, അശേഷം, ഒക്ക.

Entirely, ad. മുഴവനും, തീരെ, കേവലം.

Entireness, s. പൂൎത്തി, പാരായണം.

Entitle, v. a. സ്ഥാനമാനം കൊടുക്ക, അ
ധികാരം കൊടുക്ക, പേർകെട്ടുക.

Entomb, v. a. കല്ലറയിൽ ഇടുക.

Entrails, s. pl. കുടലുകൾ.

Entrance, s. പ്രവേശനം, പൂകൽ.

Entrap, v. a. കണിയിലാക്ക, കുടുക്ക.

Entreat, v. a. അൎത്ഥിക്ക, യാചിക്ക.

Entreaty, s. അപേക്ഷ, അൎത്ഥന, യാചന.

Entry, s. പൂമുഖം, പ്രവേശനം, എൎപ്പാടു.

Enumerate, v. a. കണക്കുകൂട്ടുക, ഗണിക്ക.

Enumeration, s. ഗണനം, കണക്കുകൂട്ടൽ.

Enunciate, v. a. പ്രകടിക്ക, പ്രസിദ്ധ
മാക്ക.

Enunciation, s. പരസ്യം, പ്രസിദ്ധം,
പ്രകടനം.

Envelop, v. a. മൂടുക, മറെക്ക, പൊതി
യുക.

Envelope, s. മൂടി, പൊതപ്പു, ഉറ.

Envenom, v. a. നഞ്ജിടുക, വെറുപ്പാക്ക.

Enviable, a. അസൂയപ്പെടത്തക്ക.

Envious, a. അസൂയയുള്ള, ഈൎഷ്യയുള്ള.

Enviously, അd. അസൂയയാൽ.

Environ, v. a. ചൂഴുക, വളയുക, ചുറ്റുക.

Environs, s. pl. ഉപഗ്രാമങ്ങൾ, അയൽ
സ്ഥലങ്ങൾ.

Envoy, s. ദൂതൻ, കാൎയ്യസ്ഥൻ.

Envy, v. a. പകക്ക, വെറുക്ക.

Envy, v. n. അസൂയപ്പെടുക, ഈൎഷ്യഇപ്പെ
ടുക.

Envy, s. അസൂയ, ഈൎഷ്യ, മത്സരം, സ്പൎദ്ധ.

Ephemerist, a. ഗണിതക്കാരൻ, ഗണ
കൻ.

Epicure, s. ഭോജനപ്രിയൻ.

Epicurean, s. കാമവികാരി, മദൻ.

Epicurism, s. കാമവികാരം, മത്തവിലാ
സം.

[ 110 ]
Epidemic, s. പകരുന്ന വ്യാധി.

Epigram, s. ഒരു ചെറു കവിത.

Epilepsy, s. സന്നിവലി, അപസ്മാരം.

Epileptic, a. സന്നിസമന്വിതം.

Epilogue, s. മംഗലപ്പാട്ടു.

Epiphany, s. പ്രകാശനദിനം.

Episcopacy, s. ബിഷൊപ്പവാഴ്ച, ബി
ഷൊപ്പസ്ഥാനം.

Episcopate, s. ബിഷൊപ്പിന്റെ അധി
കാരം.

Epistle, s. ലേഖനം, കത്തു, കുറി.

Epithet, s. വിശേഷണം, കൂട്ടുവാക്കു.

Epitome, s. ചുരുക്കം, സംക്ഷേപം, സം
ഗ്രഹം.

Epoch, s. കാലക്കണക്ക, ശാകം, കാലം.

Equability, s. തുല്യത, ഒപ്പം, സമത്വം.

Equable, a. തുല്യം, ഒക്കുന്ന, സമം.

Equal, a. തുല്യം, സമം, ശരി, ഒക്കുന്ന.

Equal, s. തുല്യൻ, സമൻ, സമാനൻ.

Equal, v. a. സമമാക്ക, ഒപ്പിക്ക, ശരി
യാക്ക.

Equalise, v. a. തുല്യമാക്ക, ഒപ്പമിടുക.

Equality, s. തുല്യത, സമത്വം , ഒപ്പം, നി
രപ്പു.

Equally, ad. തുല്യമായി, സമമായി, ഒരു
പോലെ.

Equangular, a. സമകോണുള്ള.

Equation, s. ഒപ്പം, സമഭാഗം, വികല്പം.

Equator, s. ഭൂഗോളത്തിന്റെ മദ്ധ്യരേഖ.

Equatorial, a. മദ്ധ്യരേഖസമന്വിതം.

Equidistant, a. സമദൂരമുള്ള.

Equiformity, s. സമരൂപം, സമത്വം.

Equilateral, a. ഒക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുള്ള.

Equilibrium, s. സമതൂക്കം, സമത്വം.

Equinox, s. സമരാത്രി, രാപ്പകൽ ഒക്കുന്ന
കാലം, വിഷുവം.

Equip, v. a. കോപ്പു ഒരുക്ക, കോപ്പിടുക.

Equipage, s. കോപ്പു, ചമയം, വാഹനം,
സംഭാരം.

Equipment, s. കോപ്പു, സന്നാഹം, ച
മയം.

Equitable, a. നീതിയുള്ള, ന്യായമായ, നേ
രുള്ള.

Equitably, ad. നീതിയോടെ, നേരോടെ.

Equity, s. നീതി, നേർ, ശരി, ന്യായം.

Equivalence, s. സമത്വം , ഒപ്പം, സമ
വില.

Equivalent, a. സമവിലയുള്ള, തുല്യാൎത്ഥ
മുള്ള.

Equivalent, s. സമവിലയുള്ളതു, തുല്യാൎത്ഥ
മുള്ളതു.

Equivocal, a. സംശയാൎത്ഥമുള്ള, ഇരുവാ
ക്കുള്ള.

Equivocation, s. ഇരുവാക്കു, സംശയാ
ൎത്ഥം.

Era, s. കാലക്കണക്ക, ശകം, അബ്ദം,
കാലം.

Eradicate, v. a. നിൎമ്മൂലമാക്ക, ഉന്മൂലനം
ചെയ്ക.

Eradication, s. നിൎമ്മൂലം, നിൎമ്മൂലനാശം.

Erase, v. a. മായ്ക്ക, കുത്തികളക, കിറുക്ക.

Erasement, s. മായ്ക്കൽ, കുത്തു, കിറുക്കൽ,
നാശനം.

Ere, ad. മുമ്പെ.

Erelong, ad. ഏറക്കാലം കഴിയാതെ.

Erenow, ad. ഇതിനു മുമ്പെ.

Erewhile, ad. കുറെ മുമ്പെ, മുമ്പുതന്നെ.

Erect, v. a. നിവിൎക്ക, നിൎത്തുക, നാട്ടുക,
ഉയൎത്തുക.

Erect, v. n. നിവിരുക, നിവിൎന്നുനില്ക്ക.

Erect, a. നിവിൎന്ന, നാട്ടിയ, നേരെ നി
ല്ക്കുന്ന.

Erection, s. ഉയൎത്തുന്നതു, ഉയൎച്ച, പണി.

Erectness, s. നിവിൎച്ച.

[ 111 ]
Ereption, s. പറിച്ചു, പിടിച്ചുപറി.

Err, v. n. തെറ്റുക, പിഴെക്ക, ഭ്രമിക്ക,
തപ്പിപ്പോക.

Errable, a. തപ്പിപോകുന്ന.

Errand, s. ദൂത.

Errant, a. തെറ്റുന്ന, പിഴെക്കുന്ന.

Errata, s. pl. തപ്പുകൾ, പിഴകൾ, ഗ്രന്ഥാ
ന്തരം.

Erroneous, a. തെറ്റുള്ള, അബദ്ധമുള്ള.

Erroneously, ad. തെറ്റായി, അബദ്ധ
മായി.

Error, s. തെറ്റു, തപ്പു, പിഴ, ഭ്രംശം, കൈ
പ്പിഴ.

Erudition, s. വിദ്യ, വിജ്ഞാനം, പാണ്ഡി
ത്യം.

Eruption, s. പൊട്ടൽ, പൊട്ടു, വെടിച്ചൽ.

Eruptive, a. പൊട്ടുന്ന, പൊങ്ങുന്ന, കുരു
ക്കുന്ന.

Escape, v. a. ഒഴിഞ്ഞുപോക, തെറ്റി
പോക.

Escape, s. തെറ്റിപ്പോക്കു, ഒഴിഞ്ഞു
പോക്കു.

Eschar, s. വടു, തഴമ്പു, പാടു.

Escheat, v. a. അന്യം നിന്നുപോക.

Eschew, v. a. അകറ്റുക, വിട്ടു മാറുക
വിട്ടകലുക.

Escort, s. വഴിത്തുണ, യാത്രസഹായം.

Escort, v. a. വഴിയിൽ തുണക്ക, യാത്ര
യിൽ സഹായിക്ക.

Esculent, a. ഭക്ഷ്യം, തിന്മാന്തക്ക.

Esculent, s. ഭോജ്യം, ഭക്ഷണസാധനം.

Especial, a. വിശേഷമുള്ള, മുഖ്യമായ.

Especially, ad. വിശേഷാൽ, പ്രധാന
മായി.

Espial, s. ഒറ്റുകാരൻ, അവസൎപ്പൻ.

Espouse, v. a. വിവാഹം പറഞ്ഞു നിശ്ച
യിക്ക.

Espy, v. a. ദൂരം നോക്കി കാണ്ക, കണ്ടു
പിടിക്ക.

Esquire, s. (സ്ഥാനപ്പേർ.) വാഴുന്നാർ.

Essay, v. a. ശ്രമിക്ക, പ്രയത്നം ചെയ്ക.

Essay, s. ശ്രമം, പ്രയത്നം, പരീക്ഷ, പരി
ശോധന.

Essence, s. സത്ത്, സാരം, ക്ഷാരം, കാ
തൽ, ഗുണം.

Essence, v. a. പരിമളിക്ക, ഗന്ധിക്ക.

Essential, a. സാരാന്വിതം, സത്തുള്ള,
ശുദ്ധമുള്ള.

Essential, s. സത്തു, പ്രകൃതി, സാരം,
മൂലം.

Essentially, ad. സത്തായി, പ്രധാന
മായി.

Establish, v. a. സ്ഥാപിക്ക, സ്ഥിരപ്പെടു
ത്തുക.

Establishment, s. സ്ഥാപനം, സ്ഥിതി,
ഉറപ്പു.

Estate, s. ആസ്ഥി , വസ്തുവക, അവസ്ഥ.

Esteem, v. a. മതിക്ക, വിലമതിക്ക, അഭി
മാനിക്ക.

Esteem, s. മതി, മതിപ്പു, അഭിമാനം, നി
നവു.

Estimable, a. വിലയേറിയ, വന്ദ്യമുള്ള.

Estimate, v. a. മതിക്ക, വിലമതിക്ക, ഗ
ണിക്ക.

Estimate, s. ഗണനം, വില, അഭിപ്രാ
യം.

Estimation, s. വിലമതിപ്പു, ഗണനം,
നിനവു.

Estimator, s. വിലമതിക്കുന്നവൻ.

Estrange, v. a. അകറ്റുക, പിരിക്ക, ഭി
ന്നിപ്പിക്ക.

Estrangement, s. മിത്രഭേദം, അന്യ
ഥാത്വം.

Estuary, s. അഴിമുഖം, കൂടാക്കടൽ.

[ 112 ]
Estuate, v. n. തിളെക്ക, പൊങ്ങുക, അ
ലയുക.

Estuation, s. തിളെപ്പു, പൊങ്ങൽ.

Etc. or etcetera, ഇത്യാദി, ആദി.

Eternal, a. ആദ്യന്തമില്ലാത്ത, നിത്യമുള്ള.

Eternally, ad. എന്നും, എന്നേക്കും, നി
ത്യമെ.

Eternity, s. നിത്യത്വം, ശാശ്വതം.

Ether, s. ആകാശം, വായുവാസ്പദം.

Ethereal, a. ആകാശം സംബന്ധിച്ച.

Ethic, a. നീതിസാരമുള്ള, നീതിമാൎഗ്ഗമുള്ള.

Ethics, s. നീതിശാസ്ത്രം, നീതിസാരം.

Etiquette, s. ഉപചാരമുറ.

Etymology, s. ശബ്ദശാസ്ത്രം, പലകാണ്ഡം.

Eucharist, s. തിരുവത്താഴം, രാത്രിഭാ
ജനം.

Eucharistical, a. തിരുവത്താഴസമന്വി
തം.

Euphony, s. സ്വരവാസന, മധുരശബ്ദം.

Euphorbium, s. കള്ളി, ചതുരക്കള്ളി.

European, s. വിലാത്തിക്കാരൻ, വെള്ള
ക്കാരൻ.

European, a. വിലാത്തിസംബന്ധിച്ച.

Evacuate, v. a. ഒഴിച്ചുകളക, ഒഴിപ്പിക്ക.

Evacuant, s. ഒഴിക്കുന്ന മരുന്ന.

Evacuation, s. ഒഴിവാക്കുന്നതു, ഒഴിവു.

Evade, v. a. അകറ്റുക, നീക്കുക, ഒഴികെ.

Evade, v. n. തപ്പിപ്പോക, മാറിപ്പോക.

Evangelical, a. സുവിശേഷസമന്വിതം.

Evangelist, s. സുവിശേഷകൻ.

Evangelize, v. n. സുവിശേഷം അറി
യിക്ക.

Evaporation, s. പുകയുന്നതു, വറ്റൽ,
ആവി.

Evasion, s. നീക്കുപോക്കു, ഒഴികഴിവു,
തിരിപ്പടി.

Eve, s. വൈകുന്നേരം, ഒരു വലിയ ദിന
ത്തിന്റെ തലനാൾ.

Even, a. നിരപ്പുള്ള, ഒപ്പമുള്ള, സമമുള്ള,
ശരിയുള്ള.

Even, v. a. സമമാക്ക, നിരപ്പാക്ക, നി
രത്തുക.

Even, ad. തന്നെ, പോലെ, തന്നെയും,
പോലും.

Evenhanded, a. പക്ഷഭേദമില്ലാത്ത, നീ
തിയുള്ള.

Evening, s. വൈകുന്നേരം, സന്ധ്യാകാലം,
അന്തി.

Evenly, ad. സമമായി, നിരപ്പോടെ, ശ
രിയായി.

Evenness, s. സമത്വം, നിരപ്പു, ചൊവ്വ,
ശാന്തത.

Event, s. സംഭവം, സംഗതി, സാദ്ധ്യം,
പ്രസക്തി.

Eventful, a. പല വിധസംഗതി കാരണ
മുള്ള.

Eventide, s. സന്ധ്യാനേരം, സായങ്കാലം.

Eventual, a. പ്രയുക്തമുള്ള, സിദ്ധിയുള്ള,
ആയ്തീരുന്ന.

Eventually, ad. തീൎച്ചെക്കു.

Ever, ad. എപ്പോഴും, എല്ലായോഴും, എ
ന്നേക്കും.

Evergreen, a. എപ്പൊഴും പച്ചയുള്ള.

Everlasting, a. എന്നുമിരിക്കുന്ന, നിത്യ
മുള്ള.

Everlastingly, ad. എന്നെക്കും, എന്നെ
ന്നേക്കും.

Everliving, a. എന്നും ജീവിക്കുന്ന.

Evermore, ad. എല്ലായ്പോഴും, എന്നും.

Evert, v. a. ഇടിച്ചുകളക, മറിച്ചുകളക.

Every, a. എല്ലാ, ഒരൊരൊ.

Everyday, a. നിത്യമുള്ള, ദിനമ്പ്രതിയുള്ള.

Everywhere, ad. എല്ലാടവും, എങ്ങും, എ
വിടെയും.

Evidence, s. തെളിവു, സ്പഷ്ടത, സാക്ഷി.

[ 113 ]
Evidence, v. a. തെളിയിക്ക, സാക്ഷീക
രിക്ക, ദൃഷ്ടാന്തരപ്പെടുത്തുക, കാട്ടുക.

Evident, a. തെളിവുള്ള, തെളിഞ്ഞു, വ്യ
ക്തമുള്ള.

Evidently, ad. സ്പഷ്ടമായി, തെളിവോ
ടെ.

Evil, a. ദോഷമുള്ള, ദുഷ്ട, തിന്മയുള്ള, ആ
കാത്ത.

Evil, s. ദോഷം, തിന്മ, ദുഷ്ടത, ദുരിതം,
കല്മഷം.

Evil, ad. ദോഷമായി, ദുഷ്ടതയാടെ, വ
ല്ലാതെ.

Evil-counsel, s. ദുരാലോചന, കുമന്ത്ര
ണം.

Evil-doer, s. ദുഷ്കൎമ്മി, ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരൻ.

Evil-minded, a. ദുൎമ്മനസ്സുള്ള, ദുശ്ചിന്ത
യുള്ള.

Evil-mindedness, s. ദുശ്ചിന്ത, ദുൎവ്വിചാ
രം, ദുൎമനസ്സു, ദുൎബ്ബദ്ധി.

Evil-speaking, s. അപവാദം, ദൂഷണ
വാക്കു, ശകാരം.

Evince, v. a. കാണിക്ക, സ്പഷ്ടമാക്ക, തെ
ളിയിക്ക.

Evincible, a. തെളിവായികാണിക്കുന്ന.

Evitable, a. ഒഴിക്കത്തക്ക, അകറ്റുവാ
ന്തക്ക.

Eulogize, v. a. സ്തുതിക, പുകഴ്ത്തുക, പ്ര
ശംസിക്ക.

Eulogy, s. സ്തുതി, സ്തോത്രം, മംഗലവാക്കു.

Eunuch, s. നപുംസകൻ, ക്ലീബൻ.

Evolve, v. a. വിരിക്ക, വിടൎക്ക, ചുഴിവ
ഴിക്ക.

Evolve, v. n. വിരിയുക, വിടരുക, ചുഴി
വഴിയുക.

Evolution, s. വിരിച്ചൽ, വിടൎച്ച.

Evulsion, s. പറിച്ചു കളയുന്നതു.

Ewe, s. പെണ്ണാടു, മെലിക.

Ewer, s, കിണ്ടി.

Exact, a. ഭംഗിയുള്ള, സൂക്ഷമുള്ള, ശരി
യായ.

Exact, v. a. ബലം ചെയ്തുമേടിക്ക, പിടി
ച്ചു പറിക്ക.

Exaction, s. ഞെരുക്കി ചോദിക്കുന്നതു,
അപഹാരം.

Exactly, ad. ശരിയായി, സൂക്ഷ്മത്തോടെ.

Exactness, s. സൂക്ഷ്മം , ഖണ്ഡിതം, നടപ്പ
രീതി.

Exaggerate, v. a. അധികമാക്ക, കൂട്ടി
പറക.

Exaggeration, s. അധികമാക്കുന്നതു.

Exagitate, v. a. ഇളക്ക, ചലിപ്പിക്ക.

Exagitation, s. ഇളക്കം , ചലനം , ക
മ്പനം.

Exalt, v. a. ഉയൎത്തുക, പൊക്കുക, പുക
ഴ്ത്തുക.

Exaltation, s. ഉയൎത്തുന്നതു, ഉന്നതി, വ
ലിപ്പം.

Examination, s. പരീക്ഷ, ശോധന,
ചോദ്യം.

Examine, v. a. പരീക്ഷിക്ക, ചോദിക്ക,
വിസ്തരിക്ക.

Examiner, s. പരീക്ഷകഴിക്കുന്നവൻ.

Example, s. മാതിരി, ദൃഷ്ടാന്തം, ഉദാഹ
രണം.

Exasperate, v. a. കോപിപ്പിക്ക, വെറു
പ്പിക്ക.

Exasperation, s. ക്രോധം, അതികോ
പം, ചീറ്റൽ.

Excavate, v. a. കുഴിക്ക, തോണ്ടുക.

Excavation, s, കുഴിക്കുന്നതു, കുഴി, തോ
ണ്ടൽ.

Exceed, v. a. അതിക്രമിക്ക, അധികരിക്ക.

Exceed, v. n. കവിയുക, കടക്ക, ലംഘി
ക്ക, മിഞ്ചുക.

</div [ 114 ]
Exceeding, part. കടക്കുന്ന, കവിയുന്ന,
ലംഘിക്കുന്ന.

Exceedingly, ad. വളരെ, ഏറ്റവും, അ
ത്യന്തം.

Excel, v. a. ഏറുക, അതിക്രമിക്ക, അ
ധികരിക്ക.

Excel, v. n. വിശേഷമാക, ശ്രേഷ്ഠമാക.

Excellence, s. ശ്രേഷ്ഠത, മഹത്വം.

Excellency, s. ശ്രേഷ്ഠത, ബഹുമാനം.

Excellent, a. മഹത്വമുള്ള, ശ്രീത്വമുള്ള.

Excellently, ad. വിശേഷമായി, മെച്ച
ത്തിൽ.

Except, v. a. ഒഴിക്ക, തള്ളുക, നീക്ക.

Except, prep. ഒഴികെ, അല്ലാതെ, അ
ന്തരാ.

Excepting, prep. ഒഴികെ, കൂടാതെ.

Exception, s. ഒഴിവു, തള്ളൽ, വിരോധം.

Exceptionable, a. ഒഴിക്കത്തക്ക.

Excern, v. a. അരിച്ചുകളക.

Excess, s. അധികത്വം, അപരിമിതം,
ശേഷിപ്പു.

Excessive, a. അധികമുള്ള, അമിതമുള്ള.

Excessively, ad. അധികമായി, തീവ്രം.

Exchange, v. a. മാറിവെക്ക, പകരം
കൊടുക്ക.

Exchange, s. മാറ്റം, പരസ്പരമാറ്റം.

Exchanger, s. മാറുന്നവൻ, മാറ്റുന്നവൻ.

Exchequer, s. രാജഭണ്ഡാരഗൃഹം.

Excise, s. ഇറവരി, ചരക്കവരി.

Excision, s. വിനാശം, നിൎമ്മൂലം.

Excite, v. a. അനക്ക, ഇളക്ക, ഉദ്യോഗി
പ്പിക്ക.

Excitement, s. ഇളക്കം, അനക്കം, ചഞ്ച
ലത.

Exciter, s. ഇളക്കുന്നവൻ.

Exclaim, v. a. കൂവുക, നിലവിളിക്ക, അട്ട
ഹാസിക്ക.

Exclaimer, s. അട്ടഹാസിക്കുന്നവൻ.

Exclamation, s. നിലവിളി, മുറവിളി കൂ
ക്കൽ.

Exclude, v. a. പുറത്താക, പുറത്തിടുക,
തള്ളുക.

Exclusion, s. പുറത്താക്കൽ, വിരോധം,
നീക്കം.

Exclusive, a. ഒഴികെയുള്ള, പുറത്താ
ക്കുന്ന.

Exclusively, ad. കൂടാതെ, ഒഴികെ.

Excommunicate, v. a. സഭയിൽനിന്നു
നീക്ക, ഭ്രഷ്ടാക്ക.

Excommunication, s. സഭയിൽനിന്നു
നീക്കുന്നതു, ഭൂഷ്ടം.

Excoriate, v. a. തൊലുരിക്ക.

Excrement, s. മലം, പീ, കാഷ്ഠം.

Excrescence, s. മുഴ.

Excruciate, v. a. അതിവേദനപ്പെടു
ത്തുക, ബാധിക്ക.

Exculpate, v. a. കുറ്റമില്ലാതാക്ക, നി
ൎദ്ദോഷീകരിക്ക.

Excursion, s. സഞ്ചാരം, നടത്തം, നട
ക്കുന്നതു.

Excursive, a. സഞ്ചരിക്കുന്ന, ചുറ്റും ന
ടക്കുന്ന.

Excusable, a. പരിഹരിക്കതക്ക, ക്ഷമി
ക്കതക്ക.

Excusation, s. ഒഴികഴിവു, അവിധ, പ
രിഹാരം.

Excuse, v. a. ഒഴിവുപറക, പരിഹരിക്ക.

Excuse, s. ഒഴികഴിവു, അവിധ, പരി
ഹാരം, നിൎവാഹം.

Excuser, s. ക്ഷമിക്കുന്നവൻ, അവിധ പ
റയുന്നവൻ.

Execrate, v. a. ശപിക്ക, പ്രാക, വെറുക്ക.

Execration, s. ശാപം, ശകാരം, ശാലി,
പ്രാക്ക.

[ 115 ]
Execute, v. a. ചെയ്ക, നടത്തുക, അനു
ഷ്ഠിക്ക, നിവൃത്തിക്ക.

Execution, s. നിവൃത്തി, അനുഷ്ഠാനം,
കുല, തൂക്കിക്കുന്നതു.

Executioner, s. ശിക്ഷകഴിക്കുന്നവൻ, കു
ലചെയ്യുന്നവൻ.

Executive, a. നടത്തുവാൻ അധികാര
മുള്ള.

Executor, s. മരണപത്രികയെ നടത്തുന്ന
വൻ.

Executrix, s. മരണപത്രികയെ നടത്തി
ക്കുന്നവൾ.

Exegesis, s. വിവരണം, വ്യാഖ്യാനം.

Exegetical, a. വ്യാഖ്യാനം സംബന്ധിച്ച.

Exemplar, s. മാതിരി, ദൃഷ്ടാന്തം, ചട്ടം.

Exemplary, a. മാതിരിയുള്ള, ദൃഷ്ടാന്ത
മായ.

Exemplification, s. ഉദാഹരണം.

Exemplify, v. a. ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുക.

Exempt, v. a. ഒഴിവാക്ക, നീക്ക, വിടുത
ലാക്ക.

Exempt, a. ഒഴിവുള്ള, സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള.

Exemption, s. ഒഴിവു, നീക്കം, വിടുതൽ.

Exequies, s. pl. ശേഷക്രിയകൾ.

Exercent, a. ശീലിക്കുന്ന, അഭ്യസിക്കുന്ന.

Exercise, s. ശീലം, അഭ്യാസം, പരി
ചയം.

Exercise, v. a. പ്രയോഗിക്ക, ശീലിപ്പി
ക്ക, അഭ്യസിപ്പിക്ക, പരിചയിക്ക, ത
ഴക്ക.

Exercise, v. n. ശീലിക്ക, അഭ്യസിക്ക,
ശ്രമിക്ക.

Exerciser, s. അഭ്യാസി.

Exert, v. a. യത്നിക്ക, അദ്ധ്വാനിക്ക, ഉ
ത്സാഹിക്ക.

Exertion, s. പ്രയത്നം, അദ്ധ്വാനം, ആ
യാസം.

Exhalation, s. ആവി, നീരാവി, പുക,
ധൂമിക.

Exhale, v. a. ആവി പുറപ്പെടുവിക്ക.

Exhalement, s. ആവി , പുക.

Exhaust, v. a. & n. വറ്റിക്ക, വറ്റുക,
ഒടുക്ക, ഒടുങ്ങുക, ക്ഷീണിക്ക, തളരുക.

Exhaustible, a. ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന.

Exhaustion, s. വറ്റൽ, ബലഹീനത,
ക്ഷീണത.

Exhibit, v. a. വിവരിച്ചു കാട്ടുക, കാ
ണിക്ക.

Exhibition, s. വിവരിച്ചു കാട്ടുന്നതു, കാ
ട്ടൽ.

Exhilarate, v. a. സന്തോഷിപ്പിക്ക, പ്ര
സാദിപ്പിക്ക.

Exhilaration, s. ഉന്മേഷം, മോദം.

Exhort, v. a. ഉപദേശിക്ക, ബുദ്ധിപറക.

Exhortation, s. ബുദ്ധിയുപദേശം, പ്ര
ബോധന.

Exigency, s. മുട്ടു, ആവശ്യം, അവസരം.

Exigent, a. അത്യാവശ്യമുള്ള, മഹാ മു
ട്ടുള്ള.

Exile, s. നാടുകടത്തൽ, ദേശഭ്രഷ്ടൻ.

Exile, v. a. നാടുകടത്തുക, ആട്ടികളക.

Exist, v. n. ഇരിക്ക, ഉണ്ടായിരിക്ക, ജീ
വിക്ക.

Existence, s. ജീവൻ, ജീവനം, ജിവിതം.

Existent, a. ഇരിക്കുന്ന, ജീവനുള്ള.

Exit, s. പുറപ്പാടു, നിൎഗ്ഗമനം, നിൎയ്യാണം.

Exodus, s. പുറപ്പാടു, മോശയുടെ രണ്ടാം
പുസ്തകം.

Exonerate, v. a. ഭാരം തീൎക്ക, ഭാരം ഒഴി
പ്പിക്ക.

Exoneration, s. ഭാരം നീക്കുന്നതു, ഒഴിവു.

Exorable, a. മനസ്സലിവുള്ള, കൃപയുള്ള.

Exorbitance, s. കടപ്പു, അമിതം, അതി
ക്രമം.

[ 116 ]
Exorbitant, a. കടന്ന, അധികമുള്ള.

Exorcise, v. a. ഭൂതാവാഹിക്ക, ഭൂതം നി
ക്കുക.

Exordium, s. മുൻവാചകം, അവതാരിക.

Exornation, s. ശൃംഗാരം, അലങ്കാരം.

Expand, v. a. വിരിക്ക, പരത്തുക, വിസ്ത
രിക്ക.

Expand, v. n. വിരിയുക, പരക്ക, വിട
രുക.

Expanse, s. വിരിവു, പരപ്പു, വിസ്തീൎണ്ണത.

Expansibility, s. വിരിയുന്നതു, പരക്കു
ന്നതു.

Expansible, a. വിരിക്കത്തക്ക, പരക്ക
ത്തക്ക.

Expansion, s. വിരിവു, വിരിപ്പു, പരപ്പു.

Expansive, a. വിരിയുന്ന, പരക്കുന്ന.

Expatiate, v. n. വൎണ്ണിച്ചു പറക.

Expatiating, s. വൎണ്ണനം.

Expect, v. a. കാത്തിരിക്ക, നോക്കിപാൎക്ക.

Expectance, s. കാത്തിരിപ്പു, ആശാബ
ന്ധം.

Expectant, a. കാത്തിരിക്കുന്ന, നോക്കി
പാക്കുന്ന.

Expectant, s. കാത്തിരിക്കുന്നവൻ.

Expectation, s. കാത്തിരിപ്പു, നോക്കി
പ്പാൎപ്പു.

Expecter, s. കാത്തിരിക്കുന്നവൻ.

Expectorate, s. കഫം കളക.

Expedience, s. ചേൎച്ച, യോഗ്യത, യുക്തി.

Expedient, a. ചേൎച്ചയുള്ള, കൊള്ളാകുന്ന.

Expedient, s. ഉപായം, നിൎവ്വാഹം, വഴി.

Expediently, ad. വേഗത്തിൽ, ഉപായ
ത്തോടെ.

Expedition, s.വേഗത, ബദ്ധപ്പാടു, യാത്ര.

Expeditious, a. വേഗമുള്ള, ചുറുക്കുള്ള.

Expeditiously, ad. സത്വരമായി, തീവ്ര
മായി.

Expel, v. a. ആട്ടികളക, പുറത്താക്ക, ത്യ
ജിക്ക.

Expend, v. a. ചെലവഴിക്ക, ചെലവിടുക.

Expense, s. ചെലവു, വ്യയം.

Expenseless, a. ചെലവില്ലാത്ത.

Expensive, a. ചെലവുള്ള.

Expensively, ad. ചെലവോടെ.

Expensiveness, s. അധിക ചെലവു.

Experience, s. പരിചയം, പരിജ്ഞാനം.

Experience, v. a. പരിചയിക്ക, ശീലിക്ക.

Experiment, s. പരീക്ഷ, പരിശോധന.

Experimental, a. പരിജ്ഞാനമുള്ള, പരീ
ക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ, അനുഭാവമുള്ള.

Expert, a. സാമൎത്ഥ്യമുള്ള, മിടുക്കുള്ള, പടു
ത്വമുള്ള.

Expertly, ad. സാമൎത്ഥ്യത്തോടെ, മിടു
ക്കോടെ.

Expertness, s. വശത, സാമൎത്ഥ്യം, വൈ
ഭാവം.

Expiable, a. പരിഹരിപ്പാന്തക, വിമോ
ചിക്കപ്പെടുന്ന.

Expiate, v. a. വിമോചിക്ക, പരിഹരിക്ക.

Expiation, s. പ്രതിശാന്തി, പാപനിവൃ
ത്തി, പരിഹാരം.

Expiatory, a. പ്രതിശാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന,
വിമോചിക്കുന്ന.

Expilation, s. മോഷണം, കവൎച്ച.

Expiration, s. ശ്വാസംവിടുന്നതു, മര
ണം, അവസാനം.

Expire, v. a. ശ്വാസംവിടുക, ആവി പു
റപ്പെടീക്ക.

Expite, v. n. മരിക്ക, കഴിഞ്ഞുപോക,
ജീവൻ പോക.

Explain, v. a. വിവരപ്പെടുത്തുക, തെളി
യിച്ചു പറക, വ്യാഖ്യാനിക്ക, വിസ്തരിച്ചു
പറക.

Explainable, a.വിവരിക്കപ്പെടുവാന്തക്ക.

Explanation, s. വിവരണം, വ്യാഖ്യാനം.

Explanatory, a. വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന, വിവ
രപ്പെടുത്തുന്ന.

[ 117 ]
Explicable, a. തെളിയിക്കപ്പെടുവാന്തക്ക.

Explicate, v. a. തെളിയിക്ക, വിസ്തരിച്ചു
പറക.

Explication, s. വിവരണം, വ്യാഖ്യാനം.

Explicative, a. വിവരിക്കുന്ന, തെളിയി
ക്കുന്ന.

Explicit, a. വ്യക്തമുള്ള, തെളിവുള്ള.

Explicitly, ad. വ്യക്തമായി, തെളിവോ
ടെ.

Explode, v. a. തള്ളിക്കളക, ഉച്ചത്തിൽ
പൊട്ടിക്ക.

Explode, v. n. വെടിപൊട്ടുക, ഉച്ചത്തിൽ
പൊട്ടുക.

Exploit, s. പരാക്രമകാൎയ്യം, ജയം.

Explorate, v. a. ആരായുക, ശോധന
ചെയ്ക.

Exploitation, s. ആരായണം, അന്വേ
ഷണം.

Explore, v. a. അന്വേഷണം കഴിക്ക,
പരിശോധിക്ക.

Explosion, s. വെടിപൊട്ടൽ, പൊട്ടൽ.

Explosive, a. വെടിപൊട്ടിക്കുന്ന.

Export, v. a. നാട്ടിൽനിന്നു ചരക്കകൊ
ണ്ടുപോക, ഏറ്റിയയക്ക.

Export, s. ഏറ്റിയയച്ച ചരക്ക.

Exportation, s. ചരക്ക ഏറ്റുകൊണ്ടു
പോകുന്നതു.

Expose, v. a. തുറന്നുവെക്ക, വിവരിച്ചു
കാണിക്ക, വെളിപ്പെടുത്തുക, അപകട
ത്തിലാക്ക.

Exposition, s. തുറന്നു വെക്കുന്നതു, വിവ
രണം.

Expositor, s. വ്യാഖ്യാനക്കാരൻ.

Expostulate, v. a. വ്യവഹരിക്ക, അനു
ശാസിക്ക.

Expostulation, s. വ്യവഹാരം, അനുശാ
സന.

Exposure, s. തുറന്നു വെക്കുന്നതു, പ്രസി
ദ്ധാവസ്ഥ.

Expound, v. a. വിസ്തരിച്ചു പറക, വ്യാ
ഖ്യാനിക്ക.

Expounder, s. വ്യാഖ്യാനക്കാരൻ.

Express, v. a. അനുകരിക്ക, വൎണ്ണിക്ക,
ഉച്ചരിക്ക, ചൊല്ലുക, അറിയിക്ക, സൂ
ചിക്ക.

Express, a. പ്രതിമയുള്ള, വിവരമുള്ള,
തെളിവുള്ള.

Express, s. ദൂതാൾ, അടിയന്തരം, ദൂത.

Expressible, a. ഉച്ചരിക്കതക്ക, വാച്യം.

Expression, s. വാചകം, ഉച്ചാരം, ഭാഷ.

Expressive, a. വിവരിക്കുന്ന, ചൊല്ലുന്ന.

Expressly, ad. തെളിവായി, തീരെ.

Expressure, s. വിവരിക്കുന്നതു, ഭാഷ,
വാചകം.

Expugn, v. a. പിടിച്ചടക്ക, ആക്രമിക്ക,
ജയിക്ക.

Expugnation, s. ജയം, ആക്രമിക്കുന്നതു.

Expulse, v. a. ആട്ടിക്കളക, പുറത്താക്കുക.

Expulsion, s. ആട്ടിക്കളയുന്നതു, ബഹി
ഷ്കരണം.

Expulsive, a. ആട്ടിക്കളയുന്ന, പുറത്താ
ക്കുന്ന.

Expunge, v. a. മാച്ചുകളക, കുത്തിക്കളക.

Expurgation, s. ശുദ്ധീകരണം, വയറു
ഇളക്കുന്നത.

Expurgatory, a. ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന, വയ
റുഇളക്കുന്ന.

Exquisite, a. വിശേഷമുള്ള, പൂൎത്തിയുള്ള.

Exquisitely, ad. വിശേഷമായി, അശേ
ഷം.

Exquisiteness, s. വിശേഷത, പൂൎത്തി,
ഭംഗി.

Exsudation, s. വിയൎപ്പു, സ്വേദം, ദ്രവം,
ഊറൽ.

[ 118 ]
Exsuffolate, v. a. കാതിൽ അഭിമന്ത്രിക്ക.

Extancy, s. തുറിപ്പു, മേട, കുന്നു.

Extatic, a. അത്യാനന്ദമുള്ള, അതിസന്തോ
ഷമുള്ള.

Extemporal, a. മുൻവിചാരിയാതെ ചൊ
ല്ലപ്പെട്ട.

Extend, v. a. നീട്ടുക, നീളുക, വിരിക്ക,
വ്യാപിക്ക.

Extensibility, s. വിസ്തീൎണ്ണത, പരപ്പു,
പരത്തൽ.

Extensible, a. വിസ്താരമാക്കത്തക്ക.

Extension, s. വിസ്തരണം, വിരിവു, നീട്ടം.

Extensive, a. വിസ്താരമുള്ള, പരപ്പുള്ള.

Extensively, ad.വിസ്താരമായി, നീളവെ.

Extensiveness, s. വിസ്തീൎണ്ണത, വിശാലത.

Extent, s. വിസ്താരം, പരപ്പു, അകലം,
വലിപ്പം.

Extenuate, v. a. കുറെക്ക, മറെക്ക, ലഘു
വാക്ക.

Extenuation, s. കുറെക്കുന്നതു, കൃശത.

Exterior, a. പുറത്തുള്ള, ബാഹ്യമായ.

Exteriorly, ad. പുറമെ, പുറത്ത.

Exterminate, v. a. വേരോടെ പറിക്ക,
നിൎമ്മൂലമാക്ക.

Extermination, s. നിൎമ്മൂലം, വിനാശം.

Exterminator, s. നശിപ്പിക്കുന്നവൻ.

External, a. പുറത്തുള്ള, ബാഹ്യമുള്ള.

Externally, ad. പുറത്തു, പുറമെ.

Extil, v. n. ദ്രവിക്ക, ഊറുക, ഇറ്റുവീഴുക.

Extillation, a. ദ്രവം, ഊറൽ, ഇറ്റിറ്റു
ള്ള വീഴ്ച.

Extinct, a. കെട്ട, മുടിഞ്ഞുപോയ, തള്ളിയ.

Extinction, s. കെടുത്തൽ, മുടിവു, തള്ളൽ.

Extinguish, v. a. കെടുക്ക, നശിപ്പിക്ക,
മറെക്ക.

Extinguishable, a. കെടുക്കപ്പെടുവാ
ന്തക്ക.

Extirpate, v. a. വേരോടെ പറിക്ക, നി
ൎമ്മൂലമാക്ക.

Extirpation, s. നിൎമ്മൂലം, വിനാശം.

Extol, v. a. മഹത്വപ്പെടുത്തുക, പുകഴ്ത്തു
ക, സ്തുതിക്ക, ഉന്നതപ്പെടുത്തുക.

Extoller, s. പുകഴ്ത്തുന്നവൻ.

Extort, v. a. ബലംപ്രമാണത്തോടെ വാ
ങ്ങുക, നെരുങ്ങി മേടിക്ക, പിടിച്ച പ
റിക്ക.

Extorter, s. പിടിച്ചുപറിക്കാരൻ.

Extortion, s. പിടിച്ചുപറി, അപഹാരം.

Extortioner, s. അപഹാരി,

Extra, A. വിശേഷാലുള്ള, ഏറെയുള്ള.

Extract, v. a. പുറത്തുവലിക്ക, നിൎഹരിക്ക.

Extract, s. തൈലം, സാരം, രസം.

Extraction, s. പുറത്തുവലിക്കുന്നതു, നി
ൎഹാരം, സന്തതി, പരമ്പരാ, വംശം.

Extraordinarily, ad. അപൂൎവ്വമായി.

Extraordinariness, s. അപൂൎവ്വത, പ്രബ
ലത.

Extraordinary, a. അപൂൎവ്വമുള്ള, നടപ്പ
ല്ലാത്ത.

Extravagance, s. ചട്ടലംഘനം, ക്രമക്കേ
ടു, ദുൎവ്യയം.

Extravagant, a. ക്രമക്കേടുള്ള, ധാരാള
മായ, ദുൎവ്യയമുള്ള,

Extravagantly, ad. ധാരാളമായി, ദുൎവ്യ
യമായി.

Extravagate, v. a. അതിർ ലംഘിക്ക,
ദുൎച്ചെലവാക്ക.

Extreme, a. അധികമുള്ള, പെരുത്ത, അ
ത്യന്തമുള്ള.

Extreme, s. അറ്റം, അഗ്രം, അത്യന്തം,
പൎയ്യന്തഭാഗം.

Extremely, ad. എത്രയും, ഏറ്റവും, പെ
രുത്തു.

Extremity, s. അറ്റം, അവധി, അതിർ,
പാരവശ്യം.

[ 119 ]
Extricate, v. a. വിടുവിക്ക, ഉദ്ധരിക്ക,
വീണ്ടെടുക്ക.

Extrication, s. ഉദ്ധാരണം, വീണ്ടെടുപ്പു.

Extrinsic, a. പുറത്തുള്ള, ബാഹ്യമുള്ള.

Extrude, v. a. പുറത്തു തള്ളുക, ആട്ടിക
ളക.

Extrusion, s. പുറത്ത തള്ളികളയുന്നതു.

Exuberance, s. സുഭിക്ഷം, സംപൂൎണ്ണം,
പുഷ്ടി.

Exuberant, a. അധികമുള്ള, പെരുത്തുള്ള,
പുഷ്ടിയുള്ള.

Exuberate, v. n. അധികം വളരുക,
സുഭിക്ഷമാക.

Exudation, s. വിയൎപ്പു, സ്വേദം, ദ്രവം.

Exudate, v. n. വിയൎക്ക, സ്വേദിക്ക, ദ്ര
വിക്ക.

Exulcerate, v. a. വ്രണം പഴുപ്പിക്ക.

Exult, v.a. ആനന്ദിക്ക, അതിപ്രസാദിക്ക.

Exultation, s. അത്യാനന്ദം, അതിപ്ര
സാദം.

Exundate, v. n. കവിയുക, വഴിയുക.

Exundation, s. കവിച്ചൽ, പ്രവാഹം, ജ
ലപ്രളയം.

Exuperance, s. അധിക തൂക്കം, അധി
കഭാരം.

Eye, s. കണു്ണു, നയനം, നേത്രം, അക്ഷി,
ദൃഷ്ടി.

Eye, v. a. നോക്ക, നോക്കികാണ്ക, കണു്ണു
വെക്ക.

Eyeball, s. കണ്മിഴി, കണ്മണി, അക്ഷി
കൂടകം.

Eyebrow, s. പിരികം, ചില്ലിക്കൊടി, ഭ്രൂ.

Eyedrop, s. കണു്ണുനീർ, നേത്രാംബു, ബാ
ഷ്പം.

Eyeglance, s. കണ്ണോട്ടം.

Eyeglass, s. കണ്ണാടി, സുലോചനം,
കണ്ണട.

Eyelash, s. ഇമ, കണ്ണിമ, കണ്പീലി, നെത്ര
ഛദം.

Eyeless, a. കണ്ണില്ലാത്ത.

Eyelid, s. കണ്പോള, നേത്രഛദം.

Eyeservice, s. ദൃഷ്ടിശുശ്രൂഷ.

Eyeshot, s. കണ്ണോട്ടം, നയനവീക്ഷണം.

Eyetooth, s. കുലപ്പല്ലു, കൂൎച്ചൻപല്ലു.

Eyewink, s. കണു്ണുകാട്ടുക, നേത്രസംജ്ഞ.

Eyewitness, s. കണ്ടസാക്ഷി, ചക്ഷു
സ്സാക്ഷി.

F

Fable, s. കഥ, കെട്ടുകഥ, കൃതി, കള്ളം.

Fable, v. a. കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കുക, കവി
തകെട്ടുക.

Fabric, s. പണി, ചട്ടം, മേട, മാളിക.

Fabricate, v, a. കെട്ടി തീൎക്ക, നിൎമ്മിക്ക,
ഉണ്ടാക്ക.

Fabrication, s. പണി, നിൎമ്മിതി, കള്ള
പണി.

Fabulist, s. കവിതക്കാരൻ, കൃതിക്കാരൻ.

Fabulous, a. കെട്ടുകഥ സംബന്ധിച്ച.

Face, s. മുഖം, ആനനം, വക്ത്രം, വദനം.

Face, v. a. മുഖംതിരിക്ക, നേരെനില്ക്ക.

Faceless, a. മുഖമില്ലാത്ത.

Facile, a. എളുപ്പമുള്ള, സുലഭമുള്ള, ലഘു
വുള്ള.

Facilitate, v. a. എളുപ്പമാക്ക, സുലഭമാക്ക.

Facility, s. എളുപ്പം, അപ്രയാസം, സുലഭം.

Facing, s. അലം കൃതി, സുമുഖം, മിനുസം.

Fact, s. കാൎയ്യം, പരമാൎത്ഥം, പട്ടാങ്ങ, ക
ൎമ്മം, കൃതി.

[ 120 ]
Faction, s. പക്ഷം, ബന്ധുക്കെട്ടു, ഭിന്നിതം.

Factious, a. കലഹിക്കുന്ന, ദുഷ്കൂറുള്ള.

Factiousness, s. കലഹശീലം, ദുഷ്കൂറു.

Factor, s. വിചാരിപ്പുകാരൻ, വക്കീൽ.

Factory, s. കച്ചവടസ്ഥലം, വ്യാപാര
സംഘം.

Facture, s. ഉണ്ടാക്കുക, പണി, നിൎമ്മിക്കു
ന്നതു.

Faculty, s. ശേഷി, പ്രാപ്തി, ത്രാണം,
സാമൎത്ഥ്യം.

Faddle, v. n. മിനക്കെടുക, കളിക്ക, വിള
യാടുക.

Fade, v. a. വാട്ടുക, മങ്ങിക്ക, ക്ഷയിപ്പിക്ക.

Fade, v. n. വാടുക, മങ്ങുക, ഉതിരുക.

Fadge, v. n. യോജിക്ക, ചേരുക, ഏശുക.

Fæces, s. പുരീഷം, മലം, അമേദ്ധ്യം,
പിച്ച.

Fag, v. a. അദ്ധ്വാനപ്പെടുക, കുത്തിപി
ടിക്ക.

Fagend, s. കര, അറ്റം, ഇളന്തല.

Fagot, s. വിറകുകെട്ടു.

Fail, v. n. കുറക, ഇല്ലാതാക, പിഴെക്ക,
നഷ്ടമാക.

Fail, v. a. വിട്ടുകളക, ഉപേക്ഷിക്ക, കൈ
വിടുക.

Failing, s. കുറവു, കുറ, തെറ്റു, പിഴ, വീഴ്ച.

Failure, s.തെറ്റു, കുറവു, മുടക്കം, പാതകം.

Fain, a. സന്തോഷമുള്ള, ഇഷ്ടമാകുന്ന.

Fain, ad. സന്തോഷത്തോടെ, നല്ലമന
സ്സായി.

Faint, v. n. മോഹാലസ്യപ്പെടുക, തളരുക.

Faint, v. a. മോഹാലസ്യപ്പെടുത്തുക, ക്ഷീ
ണിപ്പിക്ക.

Faint, a. ആലസ്യമുള്ള, തളൎന്ന, മങ്ങലുള്ള.

Faint-hearted, a. ക്ഷീണഹൃദയമുള്ള,
പേടിയുള്ള.

Faint-heartedness, s. ഭീരുത്വം, അതി
ഭയം.

Fainting, s. മോഹാലസ്യം, ബോധക്കേടു.

Faintish, a. ക്ഷീണിച്ച, തളരുന്ന, ആല
സ്യമുള്ള.

Faintishness, s. ക്ഷീണത, ആലസ്യം,
തളൎച്ച.

Faintly, ad. ക്ഷീണമായി, തളൎച്ചയായി.

Faintness, s. തളൎച്ച, ആലസ്യം, ക്ഷീ
ണത.

Fair, a. സൌന്ദൎയ്യമുള്ള, ഭംഗിയുള്ള, വെ
ളുത്ത.

Fair, ad. ഭംഗിയായി, ചന്തമായി.

Fair, s. സുന്ദരി, നീതി, നേർ, ഉത്തമത്വം.

Fair, s. ചന്ത, കച്ചവടസ്ഥലം.

Fair-day, s. ചന്തദിവസം.

Fairly, ad. ചന്തമായി, ഭംഗിയോടെ.

Fairness, s. സൌന്ദൎയ്യം, അഴകു, ഭംഗി,
ചന്തം.

Fairspoken, a. നേർപറയുന്ന.

Faith, s. വിശ്വാസം, ഭക്തി, ശ്രദ്ധ.

Faithbreach, s. വിശ്വാസപാതകം.

Faithful, a. വിശ്വാസമുള്ള, സതമുള്ള.

Faithfully, ad. വിശ്വസ്തതയോടെ.

Faithfulness, s. വിശ്വസ്തത, സത്യം.

Faithless, a. വിശ്വാസമില്ലാത്ത, നേരി
ല്ലാത്ത.

Faithlessness, s. അവിശ്വാസം, വിശ്വാ
സാകേടു,

Falcation, s. വളവു, വക്രത, ഗഡുലത.

Falcon, s. പുള്ളു, പരന്തു, കപൊതാരി.

Fall, v. n. വീഴുക, പതിക്ക, താഴ്ക, ഹീന
പ്പെടുക.

Fall away, മെലിഞ്ഞു പോക, നശിച്ചു
പോക.

Fall away, പിൻവാങ്ങുക.

Fall back, മാറിപോക, വാക്കുമാറുക.

Fall down, കുമ്പിടുക, വന്ദിക്ക, ന
മിക്ക.

[ 121 ]
Fall from, വിട്ടു മാറുക, പിരിയുക.

Fall in, യോജിക്ക, തമ്മിൽ ചേരുക,
സമ്മതപ്പെടുക.

Fall off, പിരിഞ്ഞുപോക, വിട്ടു മാറുക,
ക്ഷയിക്ക.

Fall out, ശണ്ഠകൂടുക, പിണങ്ങുക.

Fall upon, അതിക്രമിക്ക, പാഞ്ഞു ചെ
ന്നു മുട്ടുക.

Fall, v. a. വീഴ്ത്തുക, താഴെയിടുക, കു
റെക്ക.

Fall, s. വീഴ്ച, പതനം, ഉതിൎച്ച, മരണം,
നാശം.

Fallacious, a. തെറ്റിക്കുന്ന, വ്യാപ്തിയുള്ള,
കപടമുള്ള.

Fallaciously, ad. വ്യാപ്തിയോടെ, തട്ടി
പ്പായി.

Fallaciousness, s. വ്യാപ്തി, കപടം, വ
ഞ്ചനഭാവം.

Fallacy, a. തന്ത്രം , ഉപായം, തറുതല, ദു
സ്തൎക്കം.

Fallibility, s. വഞ്ചനഹേതു, അസ്ഥി
രത.

Falling, s. വീഴ്ച, പതനം, പാതം, വീഴു
ന്നതു.

Fallingsickness, s. അപസ്മാരം, സന്നി
പാതഭേദം.

Fallow, a. ചുവപ്പള്ള, വിതെക്കാത്ത, ഉഴു
താത്ത.

Fallow, s. പഴനിലം, തരിശനിലം.

False, a. കപടമുള്ള, കള്ളമായ, ചതിവുള്ള.

Falsehearted, a. വഞ്ചനമനസ്സുള്ള, ദ്രോ
ഹമുള്ള.

Falsehood, s. കുരള, കളവു, ഭോഷ്കു,
വ്യാജം.

Falsely, ad. വ്യാജമായി, കളവോടെ.

Falseness, s. ചതി, കള്ളസ്വഭാവം, വ
ഞ്ചന.

Falsification, s. കള്ളംചേൎക്കുന്നതു.

Falsifier, s. കള്ളം ചേൎക്കുന്നവൻ, നുണ
യൻ.

Falsify, v. a. കള്ളം ചേൎക്ക, വ്യാപ്തി കാ
ട്ടുക.

Falsify, v. n. കളവു പറക, വ്യാജം സം
സാരിക്ക.

Falsity, s. അസത്യം, കള്ളം, അബദ്ധം,
തെറ്റു.

Falter, v. n. ഇടറിഇടറി പറക, വിക്കി
വിക്കി പറക.

Fame, s. ശ്രുതി, കീൎത്തി, യശസ്സു, ഖ്യാതി,
പ്രസിദ്ധി.

Famed, a. കീൎത്തിപ്പെട്ട, ശ്രുതിപ്പെട്ട, വി
ശ്രുതം.

Fameless, a. കീൎത്തിഹീനം, ശ്രുതിയി
ല്ലാത്ത.

Familiar, a. കുഡുംബംസംബന്ധിച്ച, ഉ
റ്റ, പരിചയമുള്ള.

Familiarity, s. പഴക്കം, പരിചയം, സം
സൎഗ്ഗം.

Familiarize, v. a. പഴക്ക, പരിചയം വ
രുത്തുക.

Familiarly, ad. സ്നേഹത്തോടെ, പതി
വായി.

Family, s. കുഡുംബം, കുലം, വംശം, സ
ന്തതി.

Famine, s. ക്ഷാമം, ദുൎഭിക്ഷം, പഞ്ചം.

Famish, v. a. പട്ടിണിയിടുക, പട്ടിണി
യിട്ടു കൊല്ലുക.

Famish, v. n. പട്ടിണികിടക്ക, പട്ടിണി
കിടന്നു ചാക.

Famishment, s. പട്ടിണി, അനാശനം.

Famous, a. ചൊല്ലാൎന്ന, കീൎത്തിപ്പെട്ട,
ശ്രുതിയുള്ള.

Famously, ad. കീൎത്തിയോടെ, ശ്രുതി
യായി.

Fan, s. വിശറി, താലവൃന്തം, മുറം.

[ 122 ]
Fan, v. a. വീശുക, പേറ്റുക, കൊഴിക്ക.

Fanatic, a. മതഭ്രാന്തുള്ള, വൈരാഗ്യമുള്ള.

Fanatic, s. മതഭ്രാന്തൻ, കലിയുള്ളവൻ.

Fanaticism, s. മതഭ്രാന്തി, ദേവതാഭക്തി.

Fanciful, a. മനോരാജ്യമുള്ള, തോന്നുന്നു.

Fancifully, ad. മനോഭാവത്തോടെ.

Fancifulness, s. മനോരാജ്യം, വൃഥാനി
നവു.

Fancy, s. മനോരാജ്യം, ഭാവം, തോന്നൽ,
ഊഹം.

Fancy, v. a. നിരൂപിക, നിനെക്ക, ഊ
ഹിക്ക.

Fane, s. ദേവാലയം, ആലയം.

Fang, s. തേറ്റപ്പല്ലു, ദംഷ്ട്രം, പല്ലു, നഖം.

Fantasm, s. മായാമോഹം, വ്യൎത്ഥവി
ചാരം.

Fantastical, a. മായാമോഹമുള്ള, ഊഹ
മുള്ള.

Fantastically, ad. വ്യാമോഹമായി.

Fantasy, s. മായ, ഊഹം , നിരൂപണ,
ചിന്ത.

Far, ad. ദൂരവെ, ദൂരെ, അകലെ.

Far, a. ദൂരത്തുള്ള, അകലമുള്ള.

Farce, v. a. പൊറാട്ടുകാട്ടുക.

Farce, s. പൊറാട്ടുകഥ, ഹാസ്യകാൎയ്യം.

Fardel, s. മാറാപ്പു.

Fare, v. n. പോക, നടക്ക, ഭവിക്ക, ഭ
ക്ഷിക്ക.

Fare, s. വാഹനക്കൂലി, കേവുകൂലി, ആ
ഹാരം.

Farewell, v. n. സുഖമായിരിക്ക.

Farewell, ad. സുഖമായിരിക്കട്ടെ.

Farewell, s. യാത്രപറക.

Farm, s. പാട്ടനിലം, കൃഷി, കുത്തക.

Farm, v. a. കൃഷിചെയ്ക, പാട്ടത്തിനു ഏ
ല്പിക്ക.

Farmer, s. കൃഷിക്കാരൻ, പാട്ടക്കാരൻ.

Farming, s. കൃഷിചെയ്യുന്നതു.

Farmost, a. അതി ദൂരമുള്ള.

Farness, s. ദൂരം, അകലം.

Farrier, s. കുതിരവൈദ്യൻ, ലാടം തറക്കു
ന്നവൻ.

Farrow, s. പന്നിക്കുട്ടി.

Farther, ad. അതിദൂരെ, ഇനിയും, വിശേ
ഷാൽ.

Farther, a. അതിദൂരമുള്ള, ഏറ്റം അകല
മുള്ള.

Farther, v. a. വൎദ്ധിപ്പിക്ക, അഭിവൃദ്ധി
യാക്ക.

Fartherance, s. വൎദ്ധനം, അഭിവൃദ്ധി.

Farthermore, ad. അതുമല്ലാതെ, പിന്നെ
യും.

Farthest, a. എല്ലാറ്റിലും ദൂരമുള്ള.

Farthest, ad. ഏറ്റവും ദൂരവെ.

Farthing, s. ഒരു നാണ്യം, കാശ.

Fascinate, v. a. വശീകരിക്ക, മോഹി
പ്പിക്ക.

Fascination, s. വശീകരണം, മോഹനം,
സ്തംഭനം.

Fascinous, a. ക്ഷുദ്രപ്രയോഗമുള്ള.

Fashion, s. ആകൃതി, മാതിരി, ഭാഷ,
വിധം.

Fashion, v. a. ആകൃതിപ്പെടുത്തുക, ഭാഷ
യാക്ക.

Fashionable, a. മാതിരിയുള്ള, മോടിയുള്ള.

Fashionably, ad. മാതിരിയായി, മോടി
യോടെ.

Fashioner, s. ആകൃതിപ്പെടുത്തുന്നവൻ.

Fast, v. a. ഉപവസിക്ക, ഉപോഷിക്ക,
നോല്ക്ക

Fast, s. ഉപവാസം, നോമ്പു, ഉപോഷ
ണം.

Fast, a. ഉറപ്പുള്ള, സ്ഥിരമുള്ള, പറ്റുന്ന.

Fast, ad. ഉറപ്പായി, അടുക്കെ, വേഗം.

[ 123 ]
Fasten, v. a. ഉറപ്പിക്ക, സ്ഥാപിക്ക, പൂ
ട്ടുക, മുറുക്കി കെട്ടുക, തറെക്ക, പറ്റിക്ക.

Faster, s. ഉപവാസി, നോമ്പുകാരൻ.

Fasthanded, a. പിശുക്കുള്ള, ലുബ്ധുള്ള.

Fasting, s. ഉപവാസം, ഉപോഷണം.

Fasting-day, s. ഉപവാസദിവസം, വ്ര
തം.

Fastness, s. ഉറപ്പു, മുറുക്കം, ബലം.

Fat, a. പുഷ്ടിയുള്ള, തടിച്ച, സ്ഥൂലിച്ച.

Fat, s. മേദസ്സു, നെയ്യ, കൊഴുപ്പു.

Fat, v. a. തടിപ്പിക്ക, സ്ഥൂലിപ്പിക്ക, പു
ഷ്ടിയാക്ക.

Fat, v. n. തടിക്ക, സ്ഥൂലിക്ക, പുഷ്ടിയാക.

Fatal, a. ആപത്തുള്ള, മരണഹേതുവുള്ള,
നാശകരം.

Fatalist, s. എല്ലാം വിധി പോലെ ആകും
എന്നു മതിക്കുന്നവൻ.

Fatality, s. വിധിവശം, ദൈവകല്പിതം,
വിപത്തി.

Fatally, ad. ആപത്തോടെ, മരണഹേ
തുവോടെ.

Fate, s. വിധി, വിധിവശം, ദൈവഗതി,
തലയിലെഴുത്തു.

Fated, a. വിധിച്ച, ദൈവകല്പിതമുള്ള.

Father, s. അപ്പൻ, പിതാവു, ജനകൻ,
താതൻ.

Father-in-law, s. ഭൎത്തൃപിതാവു, ഭാൎയ്യാ
പിതാവു.

Father, v. a. പുത്രസ്വീകാരം ചെയ്ക, ദ
ത്തെടുക്ക.

Fatherhood, s. പിതൃത്വം.

Fatherless, a. പിതാവില്ലാത്ത.

Fatherliness, s. പിതൃഭാവം, പിതൃസ്നേ
ഹം.

Fatherly, a. പിതൃസംബന്ധമുള്ള, പൈ
തൃകം.

Fatherly, ad. പിതൃസംബന്ധമായി.

Fathom, s. മാറ, മാറളവു, ആഴം.

Fathom, v. a. ചുറ്റിപിടിക്ക, ആഴം
നോക്ക.

Fathomless, a. അടിയില്ലാത്ത, ആഴം
കാണാത്ത.

Fatigate, v. a. ആലസ്യപ്പെടുത്തുക, തള
ൎത്തുക.

Fatigue, s. തളൎച്ച, ആയാസം, ആലസ്യം,
ക്ഷീണം.

Fatigue, v. a. & n. തളൎത്തുക, തളരുക,
ക്ഷീണിപ്പിക്ക, ക്ഷീണിക്ക, പ്രയാസ
പ്പെടുത്തുക.

Fatling, s. തടിച്ച ജന്തു.

Fatness, s. പുഷ്ടി, തടിപ്പു, സ്ഥൂലിച്ചു, ഫ
ലവൃദ്ധി.

Fatten, v. a. തടിപ്പിക്ക, പുഷ്ടിയാക്ക,
സ്ഥൂലിപ്പിക്ക.

Fatten, v. n. തടിപ്പിക്ക, സ്ഥൂലിക്ക, പു
ഷ്ടിയാക.

Fatty, a. നെയ്യുള്ള, പുഷ്ടിയുള്ള.

Fault, s. കുറ്റം, അപരാധം, പിഴ,
തെറ്റു.

Faultfinder, s. കുറ്റം ചുമത്തുന്നവൻ.

Faultily, ad. കുറ്റമായി, തെറ്റായി.

Faultiness, s. ദോഷം, കുറവു, ആകായ്മ.

Faultless, a. കുറ്റമില്ലാത്ത, നിൎദ്ദോഷമുള്ള.

Faulty, a. കുറ്റമുള്ള, തെറ്റുള്ള.

Favour, v. a. & n. ആദരിക്ക, സഹാ
യിക്ക, ദയ ചെയ്ക , കൃപ കാണിക്ക, ത
രമാക.

Favour, s. ദയ, സഹായം, ആദരം, കൃപ,
കനിവു, അനുഗ്രഹം, പ്രസാദം, ക്ഷമ,
വരം.

Favourable, a. ദയയുള്ള, കൃപയുള്ള,
തക്ക.

Favourableness, s. ദയാശീലം, ആദരവു,
അനുകൂലത.

[ 124 ]
Favourably, ad. ദയയോടെ, പ്രിയമായി.

Favoured, a. പ്രിയപ്പെട്ട, അനുഗ്രഹിതം.

Favourer, s. ദയാവാൻ, അനുകൂലൻ.

Favourite, s. ഇഷ്ടൻ, പ്രിയൻ, സഖി.

Favourless, a. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, തക്കക്കേ
ടുള്ള.

Fawn, s. മാൻകുട്ടി.

Fawn, v. n. മാൻ പെറുക, കൊഞ്ചുക,
ലയിക്ക.

Fawning, s. ഓമൽ, താരാട്ടം, ലാളനം.

Fealty, s. ഭക്തി, വണക്കം, ആശ്രയം.

Fear, s. ഭയം, ഭീതി, ഭീരുത, സംഭ്രമം,
പേടി.

Fear, v. a. & n. ഭയപ്പെടുക, പേടിക്ക,
വിരട്ടുക, പേടിപ്പിക്ക, വിരളുക, ശങ്കി
ക്ക, അഞ്ചുക.

Fearful, a. ഭയമുള്ള, പേടിക്കുന്ന, ശങ്കി
ക്കുന്ന.

Fearfully, ad. ഭയത്തോടെ, പേടിയോ
ടെ.

Fearless, a. ഭയമില്ലാത്ത, പേടിക്കാത്ത.

Fearlessly, ad. നിൎഭയത്തോടെ, നിശ്ശ
ങ്കം.

Feasibility, s. സാദ്ധ്യം, കഴിവു, സുല
ഭത.

Feasible, a. സാദ്ധ്യമുള്ള, കഴിവുള്ള.

Feast, s. വിരുന്ന, സദ്യ, ഉത്സവം, പെ
രുനാൾ.

Feast, v. a. & n. വിരുന്ന കഴിക്ക, സ
ദ്യകഴിക്ക, വിരുന്നുണ്ണക, സന്തോഷിക്ക.

Feat, s. ക്രിയ, പ്രവൃത്തി, പരാക്രമകാൎയ്യം.

Feat, a. മിടുക്കുള്ള, സാമൎത്ഥ്യമുള്ള.

Feather, s. തൂവൽ, പൂട, ചിറക.

Feather, v. a.തൂവൽകൊണ്ടു അലങ്കരിക്ക.

Feathered, a. ചിറകുള്ള, ഇറകുള്ള.

Featherless, a. പൂടയില്ലാത്ത.

Feathery, a. പൂടയുള്ള, ഇറകുള്ള.

Featness, s. മോടി, മിടുക്കു.

Feature, s. മുഖഭാവം, മുഖരൂപം.

Feaze, v. a. പിരി അഴിക്ക, അടിക്ക.

February, s. കുംഭമാസm, ഫിബ്രുവരി.

Feces, s. മലം, പുരീഷം, കീടം.

Fecundity, a. സുഭിക്ഷം, ഫലവൎദ്ധന.

Fed, part. p. of to feed, പോറ്റി.

Fedary, s. കൂട്ടുകാരൻ, ചങ്ങാതി.

Federal, a. ഉടമ്പടിസമന്വിതം.

Federary, a. കൂട്ടാളി, പങ്കുകാരൻ.

Federate, a. കൂട്ടുകെട്ടുള്ള, ബന്ധുക്കെട്ടുള്ള.

Fee, s, കൂലി, പ്രതിഫലം, ദസ്തൂരി.

Fee, v. a. കൂലികൊടുക, സമ്മാനിക്ക.

Feeble, a. ക്ഷീണമുള്ള, ദുൎബ്ബലമുള്ള.

Feebleminded, a. മനസ്സുറപ്പില്ലാത്ത.

Feebleness, s. ക്ഷീണത, ബലക്ഷയം.

Feebly, ad. തളൎച്ചയോടെ, ക്ഷീണമായി.

Feed, v. a. ഭക്ഷിപ്പിക്ക, പോറ്റുക, തീറ്റു
ക, മേയിക്ക, പോഷിപ്പിക്ക, സൽക
രിക്ക.

Feed, v. n. തിന്നുക, ഭക്ഷിക്ക, മേയുക.

Feed, s. ആഹാരം, തീൻ, മേച്ചൽ.

Feel, v. a. & m. തൊട്ടറിക, തൊട്ടുനോക്ക,
സ്പൎശിക്ക, തലോടുക, ഉണരുക, ബോ
ധിക്ക.

Feel, s. സ്പൎശനം, തലോടൽ, തടവം.

Feeling, a. ഉണൎച്ചയുള്ള, അറിവുള്ള.

Feeling, s. സ്പൎശനം, ഉണൎച്ച, ബോധം.

Feelingly, ad. ഉണൎച്ചയോടെ.

Feet, pl. of foot, കാലുകൾ, പാദങ്ങൾ.

Feetless, a. കാലില്ലാത്ത.

Feign, v. a. നടിക്ക, കൃത്രിമം കാട്ടുക.

Feignedly, ad. മായമായി, വ്യാജമായി.

Feigner, s. കൃത്രിമക്കാരൻ, മായാപി.

Feint, s. മായ, മായം, കള്ളവേഷം.

Felicitate, v. a. ഭാഗ്യം വരുത്തുക.

Felicitation, s. ഭാഗ്യം വരുത്തുന്നതു, മം
ഗലസ്തുതി.

[ 125 ]
Felicitous, a. ഭാഗ്യമുള്ള, ധനമായ.

Felicity, s. ധന്യം, ഭാഗ്യം, ആനന്ദി.

Fell, s. തോൽ, ചൎമ്മം.

Fell, v. a. അടിച്ചുവീഴ്ത്തുക, തള്ളിയിടുക.

Feller, s. വെട്ടുകാരൻ.

Fellness, s. ക്രൂരത, ഘോരത, ദുഷ്ടത.

Fellow, s. കൂട്ടാളി, തോഴൻ, ചങ്ങാതി,
ഇണ.

Fellow, v. a. ഇണയാക്ക, ചങ്ങാതിത്വം
കൂട്ടുക.

Fellow-creature, s. സഹസൃഷ്ടി.

Fellow-feeling, s. പരതാപം, ആൎദ്രത,
ഐകമത്യം.

Fellow-heir, s. കൂട്ടവകാശി.

Fellow-helper, s. സഹായി, തുണക്കുന്ന
വൻ.

Fellow-labourer, s. കൂട്ടപ്രവൃത്തിക്കാ
രൻ.

Fellow-seityant, s. കൂട്ടുവേലക്കാരൻ.

Fellow-soldier, s. കൂട്ടുഭടൻ, സഹഭടൻ.

Fellowship, s. സഖിത്വം , തോഴ്മ, കൂട്ടാ
യ്മ, സംസൎഗ്ഗം.

Felon, s. മഹാപാതകൻ, കുലപാതകൻ,
കള്ളൻ.

Felon, a. പാതകമുള്ള, ക്രൂരമുള്ള.

Felonious, a. മഹാ പാതകമുള്ള, ക്രൂരത
യുള്ള.

Felony, s. മഹാപാതകം, കുലക്കുറ്റം.

Felt, part. of to feel, തൊട്ടുനോക്കി,
തോന്നി.

Female, s. പെൺ, സ്ത്രീ, നാരി.

Female, a. പെൺ സംബന്ധിച്ച.

Female-sex, s. പെൺജാതി, സ്ത്രീകുലം.

Feminality, s. സ്ത്രീത്വം, സ്ത്രീബുദ്ധി.

Feminine, a. സ്ത്രീബുദ്ധിയുള്ള.

Feminine gender, s. സ്ത്രീലിംഗം.

Fen, s. ചതുപ്പുനിലം.

Fence, s. വേലി, മതിൽ, കയ്യാല, വാട,
കാവൽ.

Fence, v. a. വേലികെട്ടുക, മതിൽകെട്ടുക,
ഉറപ്പിക്ക.

Fence, v. n. ദണ്ഡിക, ആയുധാഭ്യാസം
ചെയ്ക.

Fenceless, a. വെലിയില്ലാത്ത.

Fencing, s. ആയുധാഭ്യാസം.

Fend, v. a. തടുക്ക, വിലക്ക, വിരോധിക്ക

Fend, v. n. തൎക്കിക, കലഹിക്ക.

Fenetration, s. പലിശ.

Fennel, s. ശതകുപ്പ.

Fenny, a. ഈറമുള്ള, ചതപ്പുള്ള.

Feoffment, s. അനുഭോഗം കൊടുക്കുന്നതു.

Feracity, s. സുഭിക്ഷം, ഫലവൃദ്ധി.

Ferity, s. ക്രൂരത, കന്നത്വം, ഉഗ്രത.

Ferment, v. a. പുളിപ്പിക്ക, നുരെപ്പിക്ക,
കലഹിക്ക.

Ferment, v. n. പുളിക്ക, നുരയുക, പൊ
ങ്ങുക.

Ferment, s. പുളിപ്പു, പുളിപ്പിക്കുന്ന സാ
ധനം.

Fermentation, s. പുളിപ്പിക്കുക, നുര, ക
ലഹം.

Ferocious, a. ക്രൂരമുള്ള, മൂൎക്ക്വമുള്ള, ഘോ
രം.

Ferocity, s. ക്രൂരത, മൂൎക്ക്വത, ഉഗ്രത.

Ferret, v. a. തൊണ്ടിതേടുക, വേദനപ്പെ
ടുത്തുക.

Ferriage, s. കടത്തുകൂലി, കേവുകൂലി.

Ferry, v. a. അക്കരെ കടത്തുക.

Ferry, s. കടവു, കടവുതോണി, കടത്തൽ.

Ferryman, s. കടത്തുകാരൻ.

Fertile, a. വളമുള്ള, ഫലവത്ത, ഫലി
ക്കുന്ന.

Fertility, s. വൎദ്ധന, നിലപുഷ്ടി, സാ
ഫല്യം.

[ 126 ]
Fertilize, v. a. വളംചേൎക്ക, ഫലിപ്പിക്ക,
പുഷ്ടിയാക്ക.

Fervency, s. തീക്ഷണം, ശുഷ്കാന്തി, ചൊടി,
ചൂടു.

Fervent, a. ചൂടുള്ള, എരിവുള്ള, ശുഷ്കാ
ന്തിയുള്ള.

Fervently, ad. എരിവോടെ, തീക്ഷ്ണത
യോടെ

Fervid, a. ചൂടുള്ള, വൈരാഗ്യമുള്ള.

Fervidity, s. ചൂടു, ഉഷ്ണം, ചൊടി.

Fervour, s. ഉഷ്ണം, തീക്ഷ്ണത, ശുഷ്കാന്തി.

Festal, a. ഉത്സവം സംബന്ധിച്ച.

Festination, s. തിടുക്കം, തീവ്രം.

Festival, s. ഉത്സവം, പെരുനാൾ, ഉദ്ധ
ൎഷം.

Festive, a. ഉത്സവമുള്ള, സന്തോഷമുള്ള.

Festivity, s. ഉത്സവം, വിശേഷദിവസം.

Festoon, s. പുഷ്പമാല, തോരണം.

Fetch, v.a. കൊണ്ടുവരിക, എത്തിപിടിക്ക.

Fetch, s. ഉപായവേല, കൌശലം.

Fetid, a. നാറുന്ന, ദുൎഗ്ഗന്ധമുള്ള.

Fetidness, s. നാറ്റം, ദുൎഗ്ഗന്ധം, പൂതി.

Fetter, s. ചങ്ങല, വിലങ്ങ, തള.

Fetter, v. n. ചങ്ങലയിടുക, ബന്ധിക്ക,
കെട്ടുക.

Fetus, s. ഗൎഭപിണ്ഡം. Fætus.

Feud, s. കലഹം, ശണ്ഠ, വക്കാണം.

Fever, s. പനി, ജ്വരം.

Feverish, a. പനിക്കുന്ന, ജ്വരമുള്ള.

Feverishness, s. മേൽകാച്ചൽ, ജ്വര
ബാധ.

Feverous, a. പനിക്കുന്ന, ജ്വരമുള്ള.

Fevery, a. പനിപിടിച്ച.

Few, a. കുറയ, അല്പം , കുറെ, ചുരുക്കം,
ചില.

Fewness, s. കുറച്ചം, അല്പത, ചുരുക്കം.

Fib, s. ഭോഷ്കു, കള്ളം, നുണ, വ്യാജം.

Fib, v. a. കള്ളം പറക, നുണ പറക.

Fibber, s. നുണയൻ.

Fibre, s. നാര, ചെറുവേർ.

Fibril, s. നാര, ചെറുവേർ.

Fibrous, a. നാരുള്ള.

Fickle, a. ചഞ്ചലമുള്ള, ചപലമായ.

Fickleness, s. ചഞ്ചലഭാവം, ചാപല്യ.

Fiction, s. കൃതി, കവിത, കെട്ടുകഥ,
വ്യാജം.

Fictious, a. കൃതിയുള്ള, നിരൂപിതം.

Fictitious, a. കൃതിയുള്ള, കള്ളന്ത്രാണ
മായ.

Fictitiously, ad. കള്ളമായി, കൃതിയോടെ.

Fiddle, s. കമ്പിവീണ.

Fiddle, v. n. കമ്പിവീണ വായിക്ക, ക
ളിക്ക.

Fiddler, s. വീണക്കാരൻ.

Fiddlestring, s. വീണകമ്പി, തന്ത്രി.

Fidelity, s. വിശ്വാസ്യത, ഭയഭക്തി.

Fidget, v. n. അടങ്ങാതിരിക്ക, ഇളകി
കൊണ്ടിരിക്ക, ഇടവിടാതെ ചലിക്ക.

Fiducial, a. വിശ്വാസമുള്ള, നിശ്ചയമുള്ള.

Fiduciary, s. വിശ്വസ്തൻ, നേരസ്ഥൻ.

Field, s. വയൽ, നിലം, വെളിപറമ്പു, ക
ണ്ടം, യുദ്ധഭൂമി, പരപ്പു.

Fieldmarshal, s. സേനാപതി.

Fieldpiece, s. പീരങ്കിതോക്കു.

Fiend, s, ശത്രു, രജനി ചരൻ, പിശാചു.

Fierce, a. ക്രൂരമുള്ള, ഭയങ്കരമുള്ള.

Fiercely, ad. ക്രൂരമായി, ഭയങ്കരമായി.

Fierceness, s. ക്രൂരത, ക്രോധം, മൂൎക്ക്വത.

Fieriness, s. കോപാഗ്നി, എരിച്ചിൽ.

Fiery, a. അഗ്നിമയമുള്ള, തീഷ്ണതയുള്ള.

Fife, s, കുഴൽ, നാഗസ്വരം, ചീങ്കുഴൽ.

Fifteen, n. a. പതിനഞ്ച.

Fifteenth, n. a. പതിനഞ്ചാം.

Fifth, n. a. അഞ്ചാം; fifthly, അഞ്ചാമത

[ 127 ]
Fiftieth, n. a. അമ്പതാം.

Fifty, n. a. അമ്പതു.

Fig, s. അത്തിവൃക്ഷം, അത്തിപ്പഴം.

Fight, v. a. പൊരുക, പോരാടുക, ശണ്ഠ
യിടുക.

Fight, s. പോർ, പട, യുദ്ധം , ശണ്ഠ, അ
ടിപിടി.

Fighter, s. പോരാളി, യോധാവു.

Fighting, a. പൊരുതുന്ന, പോരാടുന്ന.

Figment, s. കെട്ടുകഥ, കൃതി.

Figuration, s. രൂപമാക്കുക, ഭാഷായാക്കു
ന്നതു.

Figurative, a. ഉപമസംബന്ധിച്ച, മറു
പൊരുളായ.

Figuratively, ad. ഉപമയായി, ദൃഷ്ടാന്ത
മായി.

Figure, s. രൂപം, ഉരു, ആകൃതി, വിഗ്ര
ഹം, ഭാഷ.

Figure, v. a. ഉരുവാക്ക, രൂപിക്ക, ഉപമി
പ്പിക്ക.

Filament, s. നാര, ചെറുനൂൽ.

Filch, v. a. മോഷ്ടിക്ക, കക്ക, തട്ടിയെടുക്ക.

File, s. അരം, ചാൎത്തു, വര, അണി.

File, v. a. & n. രാക, കൊൎക്ക, അണി
യായി പോക.

Filer, s. രാകുന്നവൻ.

Filial, a. പുത്രഭാവമുള്ള, പുത്രസംബ
ന്ധിച്ച.

Fill, v. a. നിറെക്ക, പൂരിക്ക, തൃപ്തിയാക്ക,
നിരത്തുക.

Fill, v. n. നിറയുക, സംപൂൎണ്ണമാക, നി
കക്ക.

Fill, s. സംപൂൎണ്ണത, പൂൎത്തി, തൃപ്തി.

Fillet, s. മേൽചുറ്റ, നാട.

Fillet, v. a. നാടകെട്ടുക.

Fillip, v. a. നൊടിക്ക, മിടിക്ക.

Fillip, s. നൊടിപ്പു, മിടിപ്പു.

Film, s. പാട, പുറംതോൽ, നേൎത്ത പോള.

Filmy, a. നേൎത്ത തൊലിയുള്ള.

Filter, v. a. ഊറ്റുക, വാറ്റുക, അരിക്ക,
തെളിയിക്ക.

Filter, s. ഊറ്റനൂൽ, വാറ്റുകോൽ, അരി
യാട.

Filth, s. ചേറു, ചളി, അഴുക്ക, മലം, കല്മ
ഷം, കെട്ടു.

Filthily, ad. അഴുക്കോടെ, ചീത്തയായി.

Filthiness, s. അഴുക്കു, മലിനത, മുഷി
ച്ചൽ.

Filthy, a. അഴുക്കുള്ള, മുഷിഞ്ഞ, കെട്ട,
ചീത്ത.

Filtrate, v. a. അരിക്ക, ഊറ്റുക, തെളി
യിക്ക.

Filtration, s. അരിപ്പു, ഊറ്റൽ.

Fin, s. മീനിൻ‌ചിറക.

Final, a. ഒടുക്കമുള്ള, അന്തമുള്ള, അന്ത്യ
മായ.

Finally, ad. ഒടുക്കത്തു, തീൎച്ചെക്കു, തീരെ.

Finance, s. വരവു, ദ്രവ്യാഗമം, മുതലെടുപ്പു.

Financial, a. ദ്രവ്യസമന്വിതം.

Financier, s. മുതലടക്കുന്നവൻ.

Find, v. a. കണ്ടെത്തുക, കാണുക, കണ്ടു
പിടിക്ക.

Finder, s. കണ്ടെത്തുന്നവൻ.

Fine, s. പ്രായശ്ചിത്തം, പിഴ, ഒടുക്കം,
സമാപ്തി.

Fine, a. നേരിയ, സൂക്ഷ്മമായ, മിനുസമുള്ള.

Fine, v. a. നിൎമ്മലമാക്ക, മിനുസമാക്ക,
പിഴകല്പിക്ക.

Fine, v. n. പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ക.

Finely, ad. മോടിയായി, മിനുസമായി.

Fineness, s. ഭംഗി, ചന്തം, മോടി, മി
നുസം.

Finer, s. ലോഹം ശുദ്ധിയാക്കുന്നവൻ.

Finery, s. മോടി, അലങ്കാരങ്ങൾ, ആഭ.

[ 128 ]
Finesse, s. കൌശലം, ഉപായം.

Finger, s. വിരൽ, അംഗുലം.

Finger, v. a. വിരൽകൊണ്ടു തൊടുക, മീ
ട്ടുക.

Fingleflangle, s. അല്പകാൎയ്യം, ലാഘവം.

Finis, s. സമാപ്തി, അവസാനം, തീൎച്ച.

Finish, v. a. തീൎക്ക, നിവൃത്തിക്ക, അവ
സാനിക്ക.

Finish, s. തീൎച്ച, നിവൃത്തി, മിനുസം, അ
ന്ത്യം.

Finisher, s. നിവൃത്തിക്കുന്നവൻ.

Finite, a. അറ്റമുള്ള, അതിരായ.

Finiteless, a. അറ്റമില്ലാത്ത, അതിരറ്റ.

Finitely, ad. ഇന്നേടത്തോളം.

Finny, a. ചിറകുള്ള.

Fir, s. ദേവദാരം, ദേവദാരമരം.

Fire, s. തീ, അഗ്നി, വഹ്നി, പാവനൻ.

Fire, v. a. തീ വെക്ക, ചുടുക, ചൂടു പിടി
പ്പിക്ക.

Fire, v. n. തീപിടിക്ക, ചൂടുപിടിക്ക

Firearms, s. വെടിയായുധങ്ങൾ.

Firebrand, s. തീക്കൊള്ളി, പന്തം.

Firedrake, s. അഗ്നിസൎപ്പം.

Firelock, s. തോക്കു.

Firepan, s. തീച്ചട്ടി, അഗ്നികലശം.

Firer, s. തീവെക്കുന്നവൻ.

Fireside, s. അടുപ്പുസ്ഥലം.

Firewood, s. വിറകു.

Fireworks, s. വെടികെട്ടു, കമ്പബാണം.

Firing, s. വെടി, വിറക.

Firm, a. ഉറപ്പുള്ള, കടുപ്പമുള്ള, സ്ഥിരമുള്ള.

Firm, v. a. ഉറപ്പാക്ക, സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക.

Firmament, s. ആകാശതട്ടു, ആകാശ മ
ണ്ഡലം,

Firmly, ad. ഉറപ്പായി, സ്ഥിരമായി.

Firmness, s. ഉറപ്പു, സ്ഥിരത, ധൃതി, ധീ
രത.

First, a. ഒന്നാം, ആദിയായുള്ള.

First-begotten, s. ആദ്യജാതൻ.

Firstfruits, s. ആദ്യഫലങ്ങൾ, ആദ്യവി
ളവുകൾ.

Firstling, s. ആദ്യം ജനിച്ച കുട്ടി.

Fisc, s. രാജഭണ്ഡാരം.

Fiscal, s. പണ്ടാരകാൎയ്യവിചാരം.

Fish, s. മീൻ, മത്സ്യം.

Fish, v. a. മീൻപിടിക്ക, കിണ്ണാണിക്ക.

Fishhook, s. ചൂണ്ടൽ.

Fishpond, s. മീൻകുളം.

Fisher, s. മുക്ക്വൻ, മാത്സികൻ.

Fisherboat, s. മീൻപിടിക്കുന്ന തോണി.

Fisherman, s. മുക്ക്വൻ.

Fishery, s. മീൻപിടിത്തം.

Fishing, s. മീൻപിടിക്കുന്നതു, മാത്സിക
വൃത്തി.

Fissure, s. പിളൎപ്പു, വിടൎച്ച, വിടവു.

Fist, s. മുഷ്ടി, കൈപ്പിടി.

Fist, v. a. കുട്ടുക, കുമക്ക.

Fistula, s. നാഡി, നാഡിവൃണം.

Fit, s. സന്നി, മൂൎച്ഛ, മയക്കം, മോഹാല
സ്യം.

Fit, a. തക്ക, യോഗ്യമുള്ള, കൊള്ളാകുന്ന.

Fit, v. a. കൊള്ളിക്ക, യോഗപ്പെടുത്തുക,
ഒപ്പിക്ക.

Fit out, കോപ്പു ഒരുക്കുക.

Fit, v. n. ചേരുക, യോഗ്യമാക, ഒക്കുക.

Fitch, s. കാട്ടുഴുന്നു.

Fitly, a. യോഗ്യമായി, തക്കവണ്ണം, ഉചി
തമായി.

Fitness, s. യോഗ്യത, ചേൎച്ച, ഉചിതം,
ന്യായം.

Five, n. a. അഞ്ചു, പഞ്ചം.

Fivefold, ad. അഞ്ചുമടങ്ങു.

Fix, v. a. & n. സ്ഥാപിക്ക, ഉറപ്പിക്ക,
പതിക്ക, നിലനിൎത്തുക, ഉറക്കം, നി
ലെക്ക.

[ 129 ]
Fixation, s. സ്ഥാപനം, സ്ഥിതി, ഉറപ്പു.

Fixedly, ad. ഉറപ്പായി, സ്ഥിരമായി.

Fixedness, s. സ്ഥാപനം, സ്ഥിതി, ഉറപ്പു.

Fixture, s. സ്ഥാപരം, ഉറപ്പു, നിലപ്പാടു.

Flabby, a. അയവുള്ള, ഊടാട്ടമുള്ള.

Flag, v. n. ഊടാടുക, വാടിതുടങ്ങുക, അ
യയുക.

Flag, v. a. തളൎത്തുക, അയക്ക.

Flag, s. കൊടി, കൊടിക്കൂറ, നീൎക്കൊര.

Flagellation, s. വാറുകൊണ്ടടിക്കുന്നതു.

Flagginess, s.ഊടാട്ടം, അയവു, ക്ഷീണത.

Flaggy, a. ഊടാട്ടമുള്ള, തളൎന്ന, രുചിയി
ല്ലാത്ത.

Flagitiousness, s.ദുഷ്ടത, മൂൎക്ക്വത, കുറ്റം.

Flagrancy, s. ജ്വലനം, എരിച്ചിൽ, തീ.

Flagrant, a. ജ്വലിക്കുന്ന, എരിച്ചലുള്ള.

Flagration, s. എരിതീ, എരിവു, വേവു.

Flagstaff, s. കൊടിമരം.

Flake, s. തീപ്പൊരി, ഇരിമ്പു ചില്ലു, വര.

Flaky, a. അടരുന്ന, വരയുള്ള, അടുക്കുള്ള.

Flambeau, s. പന്തം, തീപെട്ടി.

Flame, s. അഗ്നിജ്വാല, തീവെട്ടം, തീക്ഷണം.

Flame, v. n. ജ്വലിക്ക, കത്തിയെരിയുക.

Flaming, a. കത്തുന്ന, ജ്വലിക്കുന്ന.

Flammation, s. തീകത്തിക്കുന്നതു, ജ്വലി
ക്കുന്നതു.

Flamy, a. ജ്വാലസമന്വിതം, ചൂടുള്ള.

Flank, s. പാൎശ്വഭാഗം, പാടു.

Flank, v. a. പാൎശ്വഭാഗത്തെ ആക്രമിക്ക.

Flannel, s. വെള്ളകമ്പിളി.

Flap, s. ഏറ്റ, അടി, വിശറി.

Flap, v. a. & n. ഏറ്റുക, അറയുക, ആ
ട്ടുക.

Flare, v. n. പ്രകാശിക്ക, മിന്നുക, ജ്വലിക്ക.

Flash, s. മിന്നൽ, പിണർ, ജ്യോതിസ്സു,
ദ്രുതഗതി.

Flash, v. a. & ൻ. മിന്നുക, വെള്ളംതെറിക്ക.

Flask, s. വെടിമരുന്നുപെട്ടി, ചതുരക്കുപ്പി.

Flat, a. സമമുള്ള, നിരന്ന, പരന്ന, പര
പ്പുള്ള.

Flat, s. സമഭൂമി, പരപ്പു, തട്ടു, വീതിവശം.

Flat, v. a. നിരപ്പാക്ക, നിരത്തുക, സമ
മാക്ക.

Flatly, ad. നിരപ്പായി, പരപ്പിൽ.

Flatness, s. നിലനിരപ്പു, പരപ്പു.

Flatten, v. a. പരത്തുക, നിരത്തുക, സ
മമാക്ക.

Flatten, v. n. നിരപ്പാക, പരപ്പാക, സ
മമാക.

Flatter, v. a. മുഖസ്തുതിപറക, പ്രശം
സിക്ക.

Flatterer, s. മുഖസ്തുതിക്കാരൻ, പ്രിയ
വാദി.

Flattery, s. മുഖസ്തുതി, പ്രശംസ, പ്രിയ
വാദം.

Flattish, a. അല്പംപരന്ന, പരപ്പുള്ള.

Flatulency, s. വായു, വായുരോഗം.

Flatulent, a. വായുവുള്ള.

Flatuous, a. വായുനിറഞ്ഞ.

Flavour, s. രുചി, സ്വാദു, രസം, മണം.

Flavourous, a. രുചിയുള്ള, രസമുള്ള.

Flaw, s. ഊനം , കേടു, കുറവു, കുറ്റം.

Flaw, v. a. ഉടെക്ക, പൊട്ടിക്ക, കെടുക്ക.

Flawless, a. കുറവില്ലാത്ത, കേടില്ലാത്ത.

Flawy, a. ഉടവുള്ള, ഊനമുള്ള.

Flax, s. ചണം, ചണനാര.

Flaxen, a. ചണംകൊണ്ടുള്ള.

Flay, v. a. തോൽ ഉരിക്ക, കിഴിക്ക.

Flea, s. ചെള്ളു.

Flea, v. a. ചെള്ളുകളക.

Fleabane, s. കാട്ടുജീരകം.

Fleak, s. ഇഴ.

Fled, part. off to flee, ഓടിപോയി.

Fledge, v. a. & n. ചിറകുണ്ടാക്ക, ചിറ
കുണ്ടാക.

[ 130 ]
Flee, v. n. ഓടിപോക, മണ്ടിപോക,
വിട്ടുമാറുക.

Fleece, s. കത്രിക്കപ്പെട്ട ആട്ടിൻ രോമം.

Fleece, v. a. ആട്ടിൻ രോമം കത്രിക്ക.

Fleecy, a. രോമമുള്ള, രോമം നിറഞ്ഞ.

Fleer, s. പരിഹാസം, ഹാസം, ഗോഷ്ഠി.

Fleerer, s. പരിഹാസക്കാരൻ.

Fleet, s. കപ്പൽകൂട്ടം, പടകപ്പലുകൾ.

Fleet, a. വേഗമുള്ള, ശീഘ്രമുള്ള.

Fleet, v. n. വേഗം കാടുക, വേഗത്തിൽ
പറക്ക.

Fleeting, a. വേഗം പോകുന്ന.

Fleetly, ad. വേഗത്തിൽ, ഝടിതി, തീ
വ്രമായി.

Fleetness, s. വേഗത, ശീഘ്രം, സൌ
ഷ്ടവം.

Flesh, s. മാംസം, ഇറച്ചി, ജഡം, ശരീരം.

Flesh, v. a. പുളിയാക്ക, തടിപ്പിക്ക.

Fleshcolour, s. മാംസനിറം.

Fleshiness, s. മാംസപുഷ്ടി, തടിപ്പു.

Fleshless, a. മാംസമില്ലാത്ത.

Fleshliness, s. മാംസേച്ഛ, ജഡചിന്ത.

Fleshly, a. മാംസമുള്ള, ജഡചിന്തയുള്ള.

Fleshy, a. മാംസപുഷ്ടിയുള്ള.

Flew, pret. of to fly, പറന്നു.

Flexibility, s. വില്ലിപ്പു.

Flexible, a. വില്ലിപ്പുള്ള.

Flexibleness, s. വില്ലിപ്പു.

Flexion, s. വിളിക്കുന്നതു.

Flexuous, a. വില്ലിക്കുന്ന.

Flexure, s. വില്ലിപ്പു.

Flicker, v, a. ചിറകു അടിക്ക, ഇളക്ക.

Flickering, s. ചിറകു അടിക്കുന്നതു.

Flier, s. ഓടി പോകുന്നവൻ, മണ്ടി പോ
കുന്നവൻ.

Flight, s. ഓടിപോക്കു, ഒാട്ടം, മണ്ടിപ്പു.

Flighty, a. വേഗമുള്ള, തിടുക്കമുള്ള.

Flimsy, a. ക്ഷീണമുള്ള, ബലമില്ലാത്ത.

Flinch, v. n. ചൂളുക, ചുളുങ്ങുക, കോച്ചുക.

Flinching, s. ചൂളൽ, കോച്ചൽ, പിൻ
മാറ്റം.

Fling, v. a. എറിയുക, വീഴ്ത്തുക, ചിത
റിക്ക.

Fling, v. n. അലെക്ക, പായുക.

Fling, s. ഏറ, കവിണ, വീച്ച.

Flint, s. തീക്കല്ലു.

Flinty, a. തീക്കല്ലുപോലെ ഉറപ്പുള്ള.

Flippancy, s. വായാട്ടം, പടപറയുന്നതു.

Flippant, a. വായാട്ടമുള്ള, പടപറയുന്ന.

Flirt, v. a. വീശുക, തെറിച്ചുകളക.

Flirt, v. n. പരിഹസിക്ക, ചിരിച്ചുനോക്ക.

Flirt, s. ഇളക്കം, കലക്കം, തന്ത്രം , ഉല്ല
സിക്കുന്ന പെൺ.

Flit, v. n. ഓടിപൊയ്കളക, പറന്നുപോക.

Float, v. n. വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങുക, നീ
ന്തുക.

Float, v. a. വെള്ളത്തിന്മേൽ പൊങ്ങുമാ
റാക്ക.

Float, s. പൊങ്ങുതടി, ഉഡുപം.

Floaty, a. വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങുന്ന.

Flock, s. കൂട്ടം, ആട്ടുകൂട്ടം, ആൾകൂട്ടം,
രോമക്കെട്ടു.

Flock, v. n. കൂട്ടംകൂടുക.

Flog, v. a. അടിക്ക, തല്ലുക, തക്ക.

Flood, s. വെള്ളപൊക്കം, പ്രവാഹം, ജ
ലപ്രളയം.

Flood, v. a. വെള്ളം കൊണ്ടു മൂടുക, പ്ര
വാഹിക്ക.

Flood, v. n. വെള്ളം പെരുകി കവിയുക.

Floor, s. മിറ്റം, കളം, തളം, തറ, തട്ടു.

Floor, v. a. തളമിടുക, തറയിടുക, തട്ടിടുക

Flooring, s. മിറ്റം, തളം, തട്ടു, തറ.

Flop, v. a. ചിറകു കൊട്ടുക, അടിക്ക, അ
ലെക്ക.

[ 131 ]
Floral, a. പുഷ്പസമന്വിതം.

Florid, a. പൂവുള്ള, ചുവപ്പുനിറമുള്ള.

Floridness, s. പൂവൎണ്ണം, രക്തപ്രസാദം.

Florin, s. ഒരു നാണയത്തിന്റെ പേർ.

Flotilla, s. കപ്പൽകൂട്ടം.

Flounce, v. n. അമളിക്ക, കോപിച്ചു തു
ള്ളുക.

Flounce, v. a. തൊങ്ങലിടുക.

Flounce, s. തൊങ്ങൽ, വസ്ത്രാലങ്കാരം.

Flour, s. മാവു, പൊടി.

Flourish, v. a. അലങ്കരിക്ക.

Flourish, v. n. തഴെക്ക, തളിൎക്ക, വായ്ക്ക,
ഫലിക്ക, വൎദ്ധിക്ക, പൊറുക്ക.

Flourish, s. അലങ്കാരം, ഭംഗി, മോടി.

Flout, v. a. പരിഹസിക്ക, ധിക്കരിക്ക.

Flout, s. പരിഹാസം, അപഹാസം,
ഗോഷ്ഠി.

Flouter, s. അപഹാസി, ധിക്കാരി.

Flow, v. n. ഒഴുക, ഒലിക്ക, വാലുക, സ്ര
വിക്ക,

Flow, v. a. ഒഴുക്ക, കവിഞ്ഞു മൂടുക.

Flower, s. പുഷ്പം, പൂ, കുസുമം, മലർ,
സാരാംശം.

Flower, v. n. പുഷ്പിക്ക, പൂക്ക, തഴെക്ക.

Flower, v. a. പൂവിടുക, പൂവിട്ടു അലങ്ക
രിക്ക.

Flowergarden, s. പൂങ്കാവു, പുഷ്പവാടി,
പുഷ്പവനം.

Flowery, a. പുഷം നിറഞ്ഞ, പൂസമ
ന്വിതം.

Flowing, s. ഒഴുകുന്നതു, ഒലിപ്പു, സ്രാവം.

Flowingly, ad. പരിപൂൎണ്ണമായി, വൈഭ
വത്തോടെ.

Flown, part. of to fly or to flee,
പറന്നു പോയ, ഓടി പോയ.

Fluctuate, v. n. അലയുക, ആടുക, ഇ
ളകുക.

Fluctuation, s, ആടൽ, ഇളക്കം, ച
ഞ്ചലം.

Fluency, s. വാഗ്വൈഭവം, പാച്ചൽ, ഒ
ഴുക്ക.

Fluent, a. ഒഴുകുന്ന, പായുന്ന.

Fluent, s. ഒഴുകുന്ന, ജലപ്പാച്ചൽ.

Fluently, ad. വാഗ്വൈഭവത്തോടെ.

Fluid, a. ഒഴുകുന്ന, ദ്രവിക്കുന്ന, ഉരുക്കുള്ള.

Fluid, s. ഒഴുകുന്ന വസ്തു, ദ്രാവകം.

Fluidness, s. ഉരുക്ക, ഒഴുകൽ, ദ്രവം.

Flurry, s. കാറ്റോട്ടം, വെമ്പൽ, സംഭ്രമം.

Flush, v. n. പാഞ്ഞൊഴുക, ചെമ്മുഖം കാ
ട്ടുക.

Flush, a. പുതിയ, പച്ച, തഴെപ്പുള്ള.

Flush, s. പാച്ചൽ, ദ്രുതി, രക്തപ്രസാദം.

Flute, s. ഊത്തുകുഴൽ, ഓടക്കുഴൽ, വേണു.

Flutter, v. n. ചിറകു അടിക്ക, പറക്കു
വാൻ നോക്ക.

Flutter, s. സംഭ്രമം, മനോവ്യാകുലം, തത്ര
പ്പാടു.

Flux, s. ഒഴുകുന്നതു, ഒലിപ്പു, അതിസാരം.

Flux, a. ഒഴുകികൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നിലനി
ല്ക്കാത്ത.

Fluxion, s. ഒഴുക്കു, വാൎച്ച, ഉരുക്കം.

Fly, v. n. പറക്ക, പറന്നുപോക, ഓടി
പൊക.

Fly, s. ഈച്ച, മക്ഷിക.

Flycatcher, s. ഈച്ചപിടിക്കാരൻ.

Flyer, s. പറക്കുന്നവൻ.

Foal, s. കുതിരക്കുട്ടി.

Foam, s. നുര, പത, ഫേനം, കോപം.

Foam, v. n. നുരയുക, നുരതള്ളുക, പത
യുക.

Foamy, a. നുരയുള്ള, പതയുള്ള, ഫേ
നലം.

Fob, v. a. തട്ടിക്ക, ഒഴിഞ്ഞുകളക.

Fodder, s. പുല്ലുമുതലായ മൃഗങ്ങളുടെ ഭ
ക്ഷണം.

[ 132 ]
Fodder, v. a. മൃഗങ്ങൾക്ക തീൻ കൊടുക്ക.

Foe, s. ശത്രു, വൈരി, പ്രതിയോഗി, രിപു.

Fætus, s. ഗൎഭത്തിലെ പ്രജ.

Fog, s. മൂടൽമഞ്ഞു, മഞ്ഞു.

Fogginess, s. മൂടൽമഞ്ഞു, മഞ്ഞു മൂടൽ.

Foible, s. ബലഹീനത, ബുദ്ധിമോശം,
ഊനത.

Foil, v. a. തോല്പിക്ക, മടക്ക, ജയിക്ക.

Foil, s. തോലി, മടക്കം.

Foiler, s. തോല്പിക്കുന്നവൻ.

Foistiness, s. പൂപ്പു, വളിപ്പു, നുരച്ചൽ.

Fold, s. ആട്ടിൻതൊഴുത്തു, അതിർ, മടക്ക.

Fold, v. a. മടക്ക, ചുളിപ്പിക്ക, ചുരുട്ടുക,
തിരുക്ക.

Fold, v. n. മടങ്ങുക, ചുരുളുക.

Folding, a. മടക്കുള്ള.

Foliage, s. ഇലകൾ, തഴകൾ.

Foliation, s. തകിടടിപ്പു, പൂ, ദളം.

Folio, s. മടക്കാത്തകടലാസ പാളി.

Folk, s. മനുഷ്യർ, മനുഷ്യവംശം, പരിഷ.

Follow, v. a. പിൻചെല്ലുക, പിന്തുടരുക,
ആശ്രയിക്ക, അനുഗമിക്ക, അനുസ
രിക്ക.

Follow, v. n. പിൻവരിക, ഫലിക്ക, ശ്ര
ദ്ധിച്ചിരിക്ക.

Follower, s. അനുചാരി, അനുഗാമി, ശി
ഷ്യൻ.

Following, s. അനുസരണം, അനുഗമനം.

Folly, s. ബുദ്ധികേടു, ഭോഷത്വം, മൂഢത.

Foment, v. a. ചൂടുപിടിപ്പിക്ക, ശാന്തി
വരുത്തുക.

Fond, a. അതിപ്രിയമുള്ള, ഇഷ്ടമുള്ള.

Fondle, v. a. താരാട്ടുക, താലോലിക്ക, ലാ
ളിക്ക.

Fondler, s. വാത്സലിക്കുന്നവൻ.

Fondling, s. ഒമനക്കുട്ടി, ലാളനം, താ
രാട്ടം.

Fondly, ad. കൊതിയായി, വാത്സല്യമായി.

Fondness, s. ലാളനം, വാത്സല്യം, അനു
രാഗം.

Food, s. ആഹാരം, അന്നം, ഭക്ഷണം,
തീൻ.

Fool, s. മൂഢൻ, ഭോഷൻ, ബുദ്ധിഹീനൻ.

Fool, v. n. മിനക്കെടുക, കളിക്ക, ചെണ്ട
കൊട്ടുക.

Fool, v. a. ഭോഷനാക്ക, ധിക്കരിക്ക, ത
ട്ടിക്ക.

Foolery, s. ഭോഷത്തരം, മൂഢബുദ്ധി.

Foolhardiness, s. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ധൈ
ൎയ്യം.

Foolish, a. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, ഭോഷത്തര
മുള്ള.

Foolishness, s. ബുദ്ധിക്കുറവു, ഭോഷത്വം.

Foot, s. കാൽ, പാദം, അടി, അംഘ്രി, പടി.

Foot, v. n. കാൽനടന്നിട്ടു പോക, തുള്ളുക.

Foot, v. a. ചവിട്ടുക.

Footbridge, s. ഒറ്റപ്പാലം.

Footing, s. അടിസ്ഥാനം, മൂലം, നടപടി.

Footman, s. കാലാൾ, പാദചാരി.

Footmanship, s. കാൽനടപ്പു, ഓട്ടം.

Footmark, s. കാൽചുവടു.

Footpace, s. കാൽനട.

Footpath, s. ഊടുവഴി.

Footpost, s. അഞ്ചൽകാരൻ, തപ്പാൽകാ
രൻ.

Footstep, s. കാലടി, ചവിട്ടു, പാദം.

Footsoldier, s. കാലാൾ, പദാജി.

Footstool, s. പാദപീഠം, ചവിട്ടുപടി.

Fop, s. പരമാൎത്ഥി, ശൃംഗാരി, സത്ഭാവി.

Foppery, s. സത്ഭാവം, ശൃംഗാരം, നേരം
പോക്കു.

Foppish, a. അഹംഭാവമുള്ള, മൂഢതയുള്ള.

Foppishness, s. അഹംഭാവം, വികൃ
തിത്വം.

[ 133 ]
For, prep. & conj. എന്തെന്നാൽ, നിമി
ത്തം, വണ്ടി, കൊണ്ടു, പകരം.

Forage, s. തീൻ, ആഹാരം, തീൻതിരഞ്ഞു
നടക്കുന്നതു.

Forage, v. a. പാഴാക്ക, കവൎന്നെടുക്ക.

Forbear, v. n. ഇടവിടുക, താമസിക്ക,
അടങ്ങുക, ക്ഷമിക്ക, പൊറുക്ക.

Forbear, v. a. ഒഴിച്ചുകളയുക, പൊറുക,
ക്ഷമിക്ക.

Forbearance, s. പൊറുതി, അടക്കം,
ക്ഷമ.

Forbid, v. a. വിലക്ക, വിരോധിക്ക, ത
ടുക്ക.

Forbiddance, s. വിലക്ക, വിരോധം, വെ
റുപ്പു

Force, s. ബലം, ശക്തി, പരാക്രമം, പട
ജ്ജനം.

Force, v. a. നിൎബന്ധിക്ക, ഹേമിക്ക, സാ
ഹസംചെയ്ക.

Forcedly, ad. നിൎബന്ധത്താടെ, ഹേമി
ച്ചിട്ടു.

Forceless, a. ബലമില്ലാത്ത, ശക്തിയി
ല്ലാത്ത.

Forcible, a. ബലമുള്ള, ബലാല്ക്കാരമുള്ള.

Forcibleness, s. ബലബന്ധം, ഉദ്ദണ്ഡത.

Forcibly, ad. ബലത്തോടെ, നിൎബന്ധ
ത്തോടെ.

Ford, s. തുറ, കടവു, ഒഴുക്കു.

Fore, a. മുൻ, മുമ്പുള്ള, മുമ്പെവരുന്ന.

Fore, ad. മുമ്പെ, മുമ്പിൽ.

Forearm, s. മുൻകൈ.

Forebode, v. a. മുമ്പിൽ കൂട്ടിപറക, മുന്ന
റിയിക്ക.

Forecastle, s. അണിയം.

Foredeck, s. അണിയം, കപ്പലിന്റെ
മുൻഭാഗം.

Foredesign, v. a. മുന്നിൎണ്ണയിക്ക, മുൻവി
ചാരിക്ക.

Foredo, v. a. ബുദ്ധിമുട്ടിക്ക, മുഷിപ്പിക്ക.

Foredoom, v. a. മുന്നിയമിക്ക, മുന്നിൎണ്ണ
യിക്ക.

Fore-end, s. മുമ്പുറം, തല.

Forefather, s. പിതാമഹൻ, ഗോത്രപി
താവു.

Forefend, v. a. വിലക്ക, തടുക്ക, കരുതി
വെക്ക.

Forefinger, s. ചൂണ്ടാണിവിരൽ.

Forefoot, s. മുൻകാൽ.

Forefront, s. മുൻഭാഗം, നെറ്റി.

Forego, v. a. വിട്ടൊഴിയുക, വിട്ടുകളക.

Forehead, s. നെറ്റി, നെറ്റിത്തടം, ല
ലാടം.

Foreign, a. അന്യമുള്ള, പരദേശത്തുള്ള.

Foreigner, s. പരദേശി, അന്യൻ, ഇത
രൻ.

Forejudge, v. a. മുൻവിധിക്ക, മുൻവി
ചാരിക്ക.

Foreknow, v. a. മുന്നറിയുക, മുമ്പെ ഗ്ര
ഹിക്ക.

Foreknowledge, s. മുന്നറിവു, പൂൎവ്വജ്ഞാ
നം.

Foreland, s. മുനമ്പു, കടൽമുന, മുന്നി.

Forelay, v. a. പതിയിരിക്ക, കണിവെക്ക.

Forelock, s. മുൻകുടുമ.

Foreman, s. മുന്നാൾ, പ്രമാണി, മുമ്പൻ,
മൂപ്പൻ.

Forementioned, a. മുൻചൊല്ലിയ, മേൽ
പറഞ്ഞ.

Foremost, a. മുമ്പുള്ള, പ്രധാനമുള്ള, ഒ
ന്നാമത്തെ.

Forenoon, s. ഉച്ചെക്കു മുമ്പെയുള്ള സമയം,
രാവിലെ.

Forenotice, s. മുന്നറിയിപ്പു, മുമ്പിൽ എ
ത്തിച്ച വൎത്തമാനം.

Foreordain, v. a. മുന്നിയമിക്ക, മുന്നിശ്ച
യിക്ക.

[ 134 ]
Forepart, s. മുമ്പുറം, പുരോഭാഗം, തല.

Forepast, a. മുമ്പെ കഴിഞ്ഞ.

Forerank, s. മുന്നണി, മുൻഭാഗം.

Forerun, v. n. മുൻഓടുക, മുമ്പോടുക, മു
മ്പെവരിക.

Forerunner, s. മുന്നാടുന്നവൻ.

Foresay, v. a. മുൻപറക, മുൻചൊല്ലുക,
ദീൎഘദൎശനം പറക.

Foresee, v. a. മുൻകാണ്ക, മുൻദൎശിക്ക.

Foreshame, v. a. നാണിപ്പിക്ക.

Foreshow, v. a. മുൻകാണിക്ക, മുന്നറി
യിക്ക.

Foresight, s. മുൻകാഴ്ച, മുന്നറിവു.

Foreskin, s. അഗ്രചൎമ്മം.

Foreskirt, s.മുൻഭാഗം (കുപ്പായത്തിന്റെ).

Forespeak, v. n. മുന്നറിയിക്ക, വിരോ
ധിക്ക.

Forespent, a. മുൻചെലവിട്ട, മുൻകഴിഞ്ഞു
പോയ.

Forest, s. കാടു, വനം, അടവിസ്ഥലം.

Forestborn, a. കാട്ടിൽ ജനിച്ച, വനജം.

Forester, s.വനചരൻ, കാട്ടാളൻ, കാട്ടൻ.

Foretaste, v. a. രുചിനോക്ക, മുന്നനുഭ
വിക്ക.

Foretaste, s. മുൻരുചി, മുന്നനുഭവം.

Foretell, v. a. മുന്നറിയിക്ക, ദീൎഘദൎശനം
പറക.

Foreteller, s. ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ,
ദീൎഘദൎശി.

Forethink, v. a. മുൻവിചാരിക്ക, മുന്നി
രൂപിക്ക.

Forethought, s. മുൻവിചാരം, മുൻനിരൂ
പണം.

Foretoken, s. മുന്നടയാളം, മുൻലക്ഷ്യം.

Foretooth, s. മുമ്പല്ലു.

Foreward, s. മുമ്പട, മുൻഭാഗം, മുന്നണി.

Forewarn, v. a. മുൻപ്രബോധിപ്പിക്ക,
മുന്നറിയിക്ക.

Forewarning, s. മുൻപ്രബോധന, മുന്ന
റിയിപ്പു.

Forewish, v. a. മുന്നാഗ്രഹിക്ക, മുൻകൊ
തിക്ക.

Foreworn, part. തേഞ്ഞുപോയ.

Forfeit, s. ദണ്ഡം, നഷ്ടം, ശിക്ഷ.

Forfeit, v. a. കുറ്റത്താൽ നഷ്ടം വരു
ത്തുക.

Forfeiture, s. നഷ്ടം, ദണ്ഡം, കുറ്റം.

Fortfend, v. a. വിലക്ക, വിരോധിക്ക.

Forge, s. ഇരിമ്പുപണിസ്ഥലം, ഉലസ്ഥ
ലം.

Forgery, s. കള്ളക്കയ്യൊപ്പു,ഇരിമ്പുപണി.

Forget, v. a. മറക്ക, അന്ധാളിക്ക വിട്ടു
പോക.

Forgetful, a. ഓൎമ്മയില്ലാത്ത, മറക്കുന്ന.

Forgetfulness, s. ഓൎമ്മകേടു, മറവി, വി
സ്മൃതി.

Forgive, v. a. ക്ഷമിക്ക, വിമോചിക്ക,
മാപ്പുചെയ്ക.

Forgiveness, s. ക്ഷമ, മോചനം, മാപ്പു,
പരിഹാരം.

Forgiver, s. ക്ഷമിക്കുന്നവൻ, മോചിക്കു
ന്നവൻ.

Forgiving, part. ക്ഷമിക്കുന്ന, വിടുന്ന.

Fork, s. മുള്ളു, മുന, കൂര, കവ, കവരം.

Fork, v. a. ചിനെക്ക.

Forked, a. ചിനെപ്പുള്ള, കവരമുള്ള.

Forkedness, s. ചിനെപ്പു, കവരം.

Forky, a. കവരമുള്ള.

Forlorn, a. കൈവിടപ്പെട്ട, നിരാശ്രയ
മുള്ള.

Forlornness, s.നിരാശ്രയം, നിരാധാരം.

Form, s. ഉരു, രൂപം, ആകൃതി, ഭാഷ, രീതി.

Form, v. a. ഉരുവാക്ക, രൂപമാക്ക, നി
ൎമ്മിക്ക.

Formal, a. ക്രമമുള്ള, ആചാരമുള്ള.

[ 135 ]
Formalist, s. ലോകാചാരക്കാരൻ.

Formality, s. കൎമ്മവശം, ലോകാചാരം.

Formally, ad. ലോകാചാരപ്രകാരം.

Formation, s. ഉരുവാക്കുന്നതു, രൂപമാ
ക്കുന്നതു.

Formative, a. രൂപിക്കപ്പെടുവാന്തക്ക.

Former, s. ഉരുവാക്കുന്നവൻ, യന്ത്രി.

Former, a. മുമ്പുള്ള, പൂൎവ്വമായ.

Formerly, ad. മുമ്പെ, മുമ്പിൽ, പണ്ടു,
മുന്നം.

Formidable, a. ഊക്കുള്ള, ഭയങ്കരമായ.

Formidableness, s. ഭയങ്കരത്വം, ഘോ
രത.

Formless, a. രൂപമില്ലാത്ത, നിരാകൃതി
യുള്ള.

Formula, s. ക്രമം, രീതി, മാതിരി.

Formulary, s. ആചാരക്രമങ്ങളുടെ ഒരു
പുസ്തകം.

Fornicate, v. n. പുലയാടുക, അപരാ
ധിക്ക.

Fornication, s. പുലയാട്ടു, വേശ്യാസംഗം.

Fornicator, s. പുലയാടി, പരസ്ത്രീസംഗ
ക്കാരൻ.

Fornicatress, s. വേശ്യാസ്ത്രീ, വേശ്യ, പു
ലയാടിച്ചി.

Forsake, v. a. കൈവിടുക, ഉപേക്ഷിക്ക,
തള്ളുക.

Forsaker, s. കൈവിടുന്നവൻ.

Forswear, v. a. കള്ളസത്യം ചെയ്ക.

Fort, s. കോട്ട, ദുൎഗ്ഗം, ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലം.

Forth, ad. പുറത്തോട്ടു, മുന്നോട്ടു.

Forth, prep. ഇൽനിന്നു.

Forthcoming, a. പുറപ്പെടുന്ന, ഇരി
ക്കുന്ന.

Forthwith, ad. ഉടനെ, ഇപ്പോൾതന്നെ.

Fortieth, n. a. നാല്പതാം.

Fortifiable, a. ഉറപ്പിക്കപ്പെടുവാന്തക്ക.

Fortification, s. കോട്ടസ്ഥലം, കൊത്ത
ളം.

Fortifier, s. ഉറപ്പിക്കുന്നവൻ.

Fortify, v. a. കോട്ടകെട്ടുക, ഉറപ്പിക്ക.

Fortitude, s. പരാക്രമം, ധീരത, ധൃതി.

Fortnight, s. രണ്ട ആഴ്ചവട്ടം, ഒരുപ
ക്ഷം.

Fortress, s. കോട്ട, ദുൎഗ്ഗം.

Fortunate, a. ധന്യമുള്ള, ഭാഗ്യമുള്ള.

Fortunately, ad. ഭാഗ്യമായി, ധന്യമായി.

Fortunateness, s. ഭാഗ്യത, കൈപ്പുണ്യം.

Fortune, s. ഭാഗ്യം, ധന്യം, യോഗം,
ആസ്തി.

Fortune, v. n. സംഭവിക്ക, ഉണ്ടാക, സം
ഗതി വരിക.

Fortuneteller, s. ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ,
ഗ്രന്ഥികൻ.

Forty, n. a. നാല്പത.

Forward, ad. മുന്നോക്കം, മുമ്പൊട്ടു.

Forward, a. ശുഷ്കാന്തിയുള്ള, മുമ്പുള്ള, മി
ടുക്കുള്ള.

Forward, v. a. മുന്നോട്ടു നടത്തിക്ക, അ
യക്ക, സഹായിക്ക.

Forwardly, ad. ശുഷ്കാന്തിയോടെ.

Forwardness, s. ശുഷ്കാന്തി, ജാഗ്രത,
ശ്രദ്ധ.

Forwards, ad. മുമ്പോട്ടു, മുന്നോക്കം.

Fosse, s. കിടങ്ങ, കോട്ടക്കുഴി.

Fossil, s. ധാതു, നിലത്തിൽനിന്നു എടു
ത്തതു.

Foster, v. a. പോറ്റുക, പോഷിക്ക, ഉ
ത്സാഹിപ്പിക്കു.

Fosterage, s. പോറ്റൽ, പോഷണം.

Fosterbrother, s. ഒന്നിച്ചു മുലകുടിച്ച
വൻ.

Fostermother, s. പോറ്റമ്മ, ധാത്രി.

Fosterson, s. പോറ്റിയ മകൻ.

[ 136 ]
Fought, pret. & part. of to fight, പൊ
രുതു.

Foul, a. അഴുക്കുള്ള, മുഷിഞ്ഞ, ചീത്ത, വി
ടക്ക.

Foul, v. a. അഴുക്കാക്ക, ചേറാക്ക, മുഷി
പ്പിക്ക.

Foully, ad. അഴുക്കായി, വിടക്കായി, വെ
റുപ്പോടെ.

Foulmouthed, a. ദുൎവാക്കു പറയുന്ന, ദുഷ്ട
വാക്കു സംസാരിക്കുന്ന.

Foulness, s. അഴുക്കു, മലിനത, അശുദ്ധി.

Found, pret. & part. pass. of to find,
കണ്ടെത്തി.

Found, v, a. അടിസ്ഥാനം ഇടുക, സ്ഥാ
പിക്ക ഉണ്ടാക്ക, വാൎക്ക.

Foundation, s. അടിസ്ഥാനം, ആധാരം,
ചുവട, മൂലം, സ്ഥാപനം.

Founder, s. സ്ഥാപിക്കുന്നവൻ, കാര
ണൻ, മൂശാരി.

Founder, v. n. മുങ്ങിപോക, തട്ടുകെടുക.

Founding, s. വാൎപ്പുപണി.

Foundry, s. കുപ്യശാല, മൂശാരിയുടെ
ആല.

Fount, s. കിണറ, ഉറവ, കൂപം.

Fountain, s. നീരുറവു, ഊറൽ, മൂലം, കാ
രണം.

Four, n. a. നാലു, ചതുരം.

Fourfold, a. നാന്മടങ്ങു, നാലിരട്ടി.

Fourfooted, a. നാലുകാലുള്ള.

Fourscore, a. എണ്പതു, ചതുൎവിംശതി.

Foursquare, a. ചതുരശ്രമുള്ള,

Fourteen, n. a. പതിനാലു, ചതുൎദശ.

Fourteenth, n. a. പതിന്നാലാം.

Fourth, n. a. നാലാം, നാലാമത്തെ.

Fourthly, ad. നാലാമതു.

Fourwheeled, a. നാലുചക്രമുള്ള.

Fowl, s. കോഴി, പക്ഷി.

Fowler, s. പക്ഷിപിടിക്കുന്നവൻ.

Fox, s. കുറുനരി, കുറുക്കൻ, ജംബുകൻ.

Foxcase, s. കുറുക്കന്റെ തോൽ.

Foxchase, s, കുറുനരിനായാട്ടു.

Fract, v. a. ഉടെക്ക, ലംഘിക്ക, മറുക്ക.

Fraction, s. ഉടവു, ഭിന്നിതം, കീഴ്കണക്കു.

Fractional, a. ഭിന്നിതമായ.

Fracture, s. വിടവു, ഒടിവു, ഞെരിവു,
എല്ലുടവു.

Fracture, v. a. ഞെരിക്ക, ഉടെക്ക, എല്ലു
ടെക്ക.

Fragile, a. ബലഹീനമുള്ള, എളുപ്പത്തിൽ
പൊട്ടുന്ന.

Fragility, s. എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടുന്നതു,
ബലഹീനത.

Fragment, s. ഖണ്ഡം, കഷണം, നുറുക്കു,
ഭിത്തം.

Fragrance, s. സൌരഭ്യം, പരിമളം.

Fragrancy, s. സുഗന്ധം, വാസന.

Fragrant, a. പരിമളമുള്ള, സുഗന്ധമുള്ള.

Frail, a. ബലഹീനമുള്ള, സ്ഥിരമില്ലാത്ത.

Frailness, s. ബലഹീനത, ക്ഷീണത,
സ്ഥിരക്കേടു.

Frailty, s. ബലഹീനത, അസ്ഥിരത.

Fame, v. a. ഉരുവാക്ക, ചട്ടമിടുക, യ
ന്ത്രിക്ക.

Frame, s. ചട്ടം, ഉരുവു, കട്ടിള, വിധം,
രൂപം.

Framer, s. ഉരുവാക്കുന്നവൻ, യന്ത്രി.

Frangible, a. എളുപ്പത്തിൽ ഒടിയുന്ന.

Frank, a. പരമാൎത്ഥമുള്ള, കപടമില്ലാത്ത.

Frank, v. a. തപ്പാൽകൂലി ഒഴിവാക്ക.

Frankincense, s. കുന്തുരുക്കം, ധൂപവൎഗ്ഗം.

Frankly, ad. ഔദാൎയ്യമായി, ധാരാളമായി.

Frankness, s. സ്പഷ്ടമൊഴി, ഔദാരശീലം.

Frantic, a. മദമുള്ള, ബുദ്ധിഭ്രമമുള്ള.

Franticness, s. ഉന്മാദം, ഭ്രാന്തു, ഉഗ്രത.

[ 137 ]
Fraternal, a. സഹോദരഭാവമുള്ള.

Frternally, ad. സഹോദരഭാവത്തോടെ.

Fraternity, s. സഹോദരത്വം, ഭ്രാതൃകൂട്ടം.

Fratricide, s. ഭ്രാതൃഹത്യദോഷം.

Fraud, s. വ്യാജം, വഞ്ചന, മായം, കപടം.

Fraudulence, s. കപടം, വഞ്ചന, ചതി.

Fraudulent, a. കപടമുള്ള, വഞ്ചനയുള്ള.

Fraudulently, ad. കപടമായി, വഞ്ചന
യോടെ.

Fraught, part. of to freight, നിറഞ്ഞു.

Fray, s. കലഹം, ശണ്ഠ, യുദ്ധം, പോർ.

Fray, v. a. ഉരെക്ക, തേക്ക, ആട്ടുക, വി
രട്ടുക.

Freak, s. വ്യാമോഹം, ഉന്മേഷം, ബുദ്ധി
കേടു.

Freak, v. a. പലനിറമാക്ക, നാനാവൎണ്ണ
മാക്ക.

Freakishness, s. വ്യാമോഹം, മനോ
രാജ്യം.

Freckle, s. ചുണങ്ങ, മറു, ജഡുലം.

Free, a. സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള, ഒഴിവുള്ള.

Free, v. a. സ്വാതന്ത്ര്യമാക്ക, വിട്ടൊഴിക്ക,
നീക്ക.

Freebooter, s. കവൎച്ചക്കാരൻ, കള്ളൻ.

Freebooting, s. കവൎച്ച, കൊള്ള.

Freeborn, a. സ്വാതന്ത്ര്യമായി ജനിച്ച.

Freecost, s. സൌജന്യം, ചെലവു കൂടായ്ക.

Freedom, s. സ്വാതന്ത്ര്യം, വിടുതൽ, വി
മോചനം.

Freehearted, a. ഉദാരഹൃദയമുള്ള, ധാരാ
ളമുള്ള.

Freehold, s. അട്ടിപ്പേർ, സ്വന്തനിലം,
ജന്മം.

Freeholder, s. ജന്മി.

Freely, a. സ്വാതന്ത്ര്യമായി, സൌജന്യ
മായി.

Freeman, s. സ്വതന്ത്രൻ, സ്ഥാനി.

Freeness, s. സ്വാതന്ത്ര്യാവസ്ഥ, തടവി
ല്ലായ്മ.

Freeschool, s. ധൎമ്മപള്ളിക്കൂടം.

Freespoken, s. ശങ്കകൂടാതെ പറയുന്ന.

Freestone, s. വെട്ടുകല്ലു.

Freethinker, s. താന്തോന്നി, നാസ്തികൻ.

Freewill, s. സ്വെച്ഛ, സ്വൈരത, സ്വ
മേധ.

Freewoman, s. സ്വതന്ത്ര, സ്വതന്ത്രി.

Freeze, v. n. ശീതംകൊണ്ടു ഉറക്ക.

Freeze, v. a. ശിതംകൊണ്ടു ഉറപ്പിക്ക.

Freezing, s. ശീതംകൊണ്ടു ഉറക്കുന്നതു.

Freight, v. a. ചരക്കു കയറ്റുക, നിറക്ക.

Freight, s. ചരക്കു, കേവുകൂലി.

French, a. പരന്ത്രീസ്സുസംബന്ധമുള്ള.

Frenetic, a. ഭ്രാന്തുള്ള, ബുദ്ധിഭ്രമമുള്ള.

Frenzy, s. ഭ്രാന്തു, ബുദ്ധിഭ്രമം, പൈത്യം.

Frequence, s. ജനങ്ങൾ കൂടുന്നതു.

Frequency, s. ജനസഞ്ചാരം, പോക്കു
വരവു.

Frequent, a. ജനസഞ്ചാരമുള്ള, നടപ്പുള്ള.

Frequent, v. n. നടന്നുവരിക, നടമാടുക.

Frequently, ad. കൂടക്കൂടെ, തെരുതെരെ
പലപ്രാവശ്യം, പലപ്പോഴും, ഉടനുടൻ.

Fresh, a. കുളിരുള്ള, പച്ച, ശുദ്ധ, നല്ല,
പുതിയ.

Freshen, v. a. കുളിൎപ്പിക്ക, നന്നാക്ക, ത
ണുപ്പിക്ക.

Freshen, v. n. കുളിരുക, നന്നായി വരി
ക, മുറുക.

Freshly, ad. കുളിരായി, പുതുതായി, പച്ച
യായി.

Freshness, s. കുളിൎമ്മ, നൂതനം, പുതുമ,
തഴപ്പു.

Fret, s. അഴിമുഖം, മനൊചഞ്ചലം, വ്യ
സനം.

Fret, v. a. കുലുക്ക, ഇളക്ക, തേമ്പിക്ക, കെ
ടുക്ക, വ്യസനപ്പെടുത്തുക, മുഷിപ്പിക്ക.

[ 138 ]
Fret, v. n. ചഞ്ചലപ്പെടുക, തേഞ്ഞുപോ
ക, വ്യസനപ്പെടുക, കോപിക്ക.

Fretful, a. കോപമുള്ള, മുഷിഞ്ഞ.

Fretfully, ad. കോപത്തോടെ.

Fretfulness, s. കോപം, വ്യസനം, ആ
ടൽ.

Fretwork, s. പൊങ്ങൽവേല, എഴുന്ന
പണി.

Friar, s. മഠസ്ഥൻ, സന്യാസി.

Frtiary, s. ആശ്രമം, യോഗിമഠം,

Fribble, v. n. മിനക്കെടുക, നേരംകളക.

Friction, s. ഉരെപ്പു, ഉര, ഉരവു, ഉരസൽ.

Friday, s. വെള്ളിയാഴ്ച, ശുക്രവാരം.

Friend, s. സ്നേഹിതൻ, തോഴൻ, ബന്ധു,
ഇഷ്ടൻ, സഖി, മിത്രൻ, ചങ്ങാതി.

Friendless, a. സഹായമില്ലാത്ത, ആരു
മില്ലാത്ത.

Friendliness, s. അനുകൂലത, പക്ഷം,
കൂറ്റായ്മ.

Friendly, a. സ്നേഹമുള്ള, ദയയുള്ള.

Friendship, s. മിത്രത്വം, സഖിത്വം, പ്ര
ണയം.

Frigate, s. ചെറുവക പടക്കപ്പൽ.

Fright, v. a. പേടിപ്പിക്ക, ഭയപ്പെടുത്തുക.

Frighten, v. a. പേടിപ്പിക്ക, വിരട്ടുക.

Frightful, a. ഭയങ്കരം, ഘോരമുള്ള.

Frightfully, ad. ഭയങ്കരമായി, ഘോര
മായി.

Frightfulness, s. ഭയങ്കരത്വം, ഭീഷണം.

Frigid, a. കുളിരുള്ള, തണുത്ത.

Frigidity, s. തണുപ്പു, കുളിൎമ്മ, ശീതം.

Frigidly, ad. തണുപ്പായി, കുളിരോടെ.

Frigidness, s. തണുപ്പു, ശീതം, കുളിൎമ്മ.

Frigorific, a. തണുപ്പിക്കുന്ന, ശീതകരം.

Fringe, v. a. തൊങ്ങൽ, അലുക്കു.

Fringe, v. a. തൊങ്ങലിടുക.

Frisk, v. a. തുള്ളിക്കളിക്ക, കുതിക്ക, ത
ത്തുക.

Frisk, s. തുള്ളിക്കളി, തത്തൽ.

Friskiness, s. കുടിപ്പു, കൂത്താട്ടം, ഉന്മേ
ഷം.

Frisky, a. തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന, കുതിക്കുന്ന.

Frith, s. അഴിമുഖം, ഒരു വക വല.

Fritter, s. നുറുക്കു, കഷണം.

Fritter, v. a. അരിയുക, നുറുക്ക.

Frivolity, s. നിസ്സാരതപം, ലഘുത്വം.

Frivolous, a. നിസ്സാരമുള്ള, ലഘു.

Frivolousness, s. അല്പവൃത്തി, ലഘുത്വം.

Frivolously, ad. ലഘുവായി, നിസ്സാര
മായി.

Frizzle, v . a. ചുഴിക്ക, ചെറുചുരുളുകളാക്ക.

Fro, ad. പുറകോട്ടു, പിന്നോട്ടു.
To and fro, ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും.

Frock, s. ഉടുപ്പു, പുറം കുപ്പായം.

Frog, s. തവള, മാക്രി, മണ്ഡൂകം, ഭേകം.

Frolic, s. തുള്ളിക്കളി, ഉല്ലാസം.

Frolic, v. n. തുള്ളിക്കളിക്ക, കൂത്താടുക.

Frolicsome, a. തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന, ഉല്ലാസ
മുള്ള.

From, prep. ഇൽനിന്നും മുതൽ, തുടങ്ങി,
ആൽ.

Front, s. മുഖം, മുൻഭാഗം, മുന്നണി, മുൻ
പട.

Front, v. a. എതിരിടുക, അഭിമുഖീകരിക്ക.

Front, v. n. എതിരെനില്ക്ക, നേരിടുക.

Frontier, s. അതിർ, അറുതി, അതൃത്തി.

Frontless, a. നാണം കെട്ട.

Frontlet, s. നെറ്റിപ്പട്ടം.

Frost, s. അതിശീതം, ഉറച്ചമഞ്ഞു, ഹിമം.

Frostiness, s. അതിശീതളം, ബഹുകുളിർ.

Frosty, a. ഉറച്ചമഞ്ഞുള്ള, അതിശീതമുള്ള,
നുരച്ച.

Froth, s. നുര, പത, ഫേനം.

Froth, v. n. നുരയുക, പതയുക, നുരത
ള്ളുക.

[ 139 ]
Frothy, a. നുരയുള്ള, പതയുള്ള, സാരമി
ല്ലാത്ത.

Froward, a. അഹമ്മതിയുള്ള, ദുശ്ശീലമുള്ള.

Frowardly, ad. പ്രതികൂലമായി, വികട
മായി.

Frowardness, s. പ്രതികൂലത, ധാൎഷ്ട്യം,
ദുശ്ശാഠ്യം.

Frown, v. a. ചുളിച്ചുനോക്ക, മുഖം കന
പ്പിക്ക.

Frown, s. നീരസഭാവം, മുഖച്ചുളിവു, കോ
പഭാവം.

Fructify, v. a. ഫലിപ്പിക്ക, സഫലമാക്ക,
പുഷ്ടിയാക്ക.

Fructify, v. n. കായ്ക്ക, ഫലിക്ക, ഫലംത
രിക.

Fructification, s. ഫലവൎദ്ധന, സഫല
ത, സുഭിക്ഷം.

Fructuous, a. ഫലവത്ത, ഫലംതരുന്ന,
കായ്ക്കുന്ന.

Frugal, a. തുരിശമുള്ള, ലുബ്ധുള്ള.

Frugality, s. തുരിശം, കഷ്ടിപ്പു, ലുബ്ധു.

Frugally, ad. തുരിശമായി, കഷ്ടിപ്പായി.

Fruit, s. ഫലം, കായ് , കനി, പഴം, സ
ന്തതി.

Fruitage, s. ഫലാദികൾ.

Fruitbearing, a. കായ്ക്കുന്ന, ഫലിക്കുന്ന.

Fruitful, a. ഫലമുള്ള, കായ്ക്കുന്ന, വൎദ്ധന
യുള്ള.

Fruitfully, ad. ഫലകരമായി, വൎദ്ധന
യോടെ.

Fruitfulness, s. ഫലകരം, വൎദ്ധന, നി
ലപുഷ്ടി.

Fruition, s. ഫലപ്രാപ്തി, ഫലസിദ്ധി,
അനുഭവം.

Fruitless, a. കായ്ക്കാത്ത, ഫലിക്കാത്ത,
നിഷ്ഫലം.

Fruitlessly, ad. വെറുതെ, വ്യൎത്ഥമായി.

Fruit-time, s. ഫലകാലം, കായ്ക്കുന്ന സ
മയം.

Fruit-tree, s. ഫലവൃക്ഷം.

Frump, v. n. പരിഹസിക്ക, ക്രുദ്ധിച്ചു
നോക്ക.

Frustrate, v. a. മടുപ്പിക്ക, തട്ടിക്ക, വ്യൎത്ഥ
മാക്ക.

Frustrate, a. മടുപ്പുള്ള, തട്ടുകെട്ട, വ്യൎത്ഥ
മുള്ള.

Frustration, s. മടക്കം, തട്ടിപ്പു, ഭംഗം,
ചൊട്ടിപ്പു.

Frustrator, s. മാറ്റി, തട്ടിക്കുന്നവൻ.

Fry, s. മീൻകിടാവു, പാൎപ്പു.

Fry, v. a. പൊരിക്ക, വറുക്ക, വരട്ടുക.

Fry, v. n. പൊരിയുക, വറളുക.

Frying, s. പൊരിച്ചൽ, പൊരി, വറ,
വരട്ടൽ.

Fryingpan, s. വറചട്ടി, വറകലം.

Fuel, s. വിറക, മേലെരി.

Fugitive, a. ഓടിപോകുന്ന, ഉഴന്നുനട
ക്കുന്ന.

Fugitive, s. ഓടിപോകുന്നവൻ, അഭയം
പ്രാപിച്ചവൻ, വലഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ.

Fulfil, v. a. പൂൎത്തിയാക്ക, നിവൃത്തിക്ക,
തികെക്ക, അനുസരിക്ക, പ്രമാണിക്ക.

Fulfilment, s. നിവൃത്തി, തികവു, സിദ്ധി.

Fulgency, s. പ്രകാശം, പ്രഭ, ശോഭ.

Fulgent, a. പ്രകാശിക്കുന്ന, ശോഭിക്കുന്ന.

Fulgour, s. പ്രകാശം, കാന്തി, തേജസ്സു.

Full,a.നിറയ, നിറഞ്ഞ, നികന്ന, തികഞ്ഞ.

Full, s. പൂൎത്തി, തികച്ചൽ, പൂൎണ്ണിമ.

Full, ad. പൂൎണ്ണമായി, തികവോടെ, മുഴു
വനും.

Full, v. a. തുണിവെളുപ്പിക്ക.

Fullblown, a. നന്നായി വിരിഞ്ഞ.

Fulleared, a. കതിർ നിരന്ന.

Fuller, s. വണ്ണത്താൻ, വെളുത്തേടൻ.

[ 140 ]
Fuleyed, a. തുരികണു്ണുള്ള.

Fully, ad. തികവായി, മുഴവനും, തീരെ.

Fulminate, v. n. ഇടിമുഴങ്ങുക, മുഴങ്ങുക.

Fulmination, s. ഇടിമുഴക്കം, ഭയങ്കരക
ല്പന.

Fulness, s. പരിപൂൎണ്ണത, തികവു, തൃപ്തി.

Fulsome, a. വെറുപ്പുള്ള, ചീത്ത, വിടക്ക.

Fulsomeness, s. വെറുപ്പു, ദുൎഗ്ഗന്ധം, നാ
റ്റം.

Fumble, v. n. തപ്പിക്കളിക്ക, കുഴപ്പുക.

Fume, s. പുക, ആവി, വേവുമണ്ഡം, കോ
പം.

Fume, v. n. പുകയുക, പുകഞ്ഞുപോക.

Fume, v. a. പുകെക്ക, പുകയിൽവെക്ക.

Fumigate, v. a. പുകെക്ക, പുകപിടി
പ്പിക്ക.

Fumigation, s. പുകച്ചൽ, പരിമളിപ്പി
ക്കുന്നതു.

Fumy, a. പുകപിടിച്ച, ആവിയുള്ള.

Fun, s. നേരംപോക്കു, വിനോദം.

Function, s. തൊഴിൽ, ഉദ്യോഗം, അധി
കാരം.

Functionary, s. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

Fund, s. മുതൽ, മുതൽപ്പണം, ധനം.

Fundament, s. അപാനം, മലദ്വാരം.

Fundamental, s. പ്രധാന സംഗതി.

Fundamental, a. അടിസ്ഥാനമുള്ള, മൂല
മുള്ള.

Fundamentally, ad. മൂലമായി, പ്രധാന
മായി.

Funeral, s. ശവസംസ്കാരം, ശേഷക്രിയ.

Funeral, a. ഉദകക്രിയ സംബന്ധിച്ച.

Funk, s. ദുൎഗ്ഗന്ധം, നാറ്റം.

Funnel, s. പുകപോവാന്തക്ക കുഴൽ.

Funny, a. നേരംപോക്കുള്ള, ഹാസ്യമായ.

Fur, s. നേരിയരോമമുള്ള തോൽ, രോമം.

Furacity, s. മോഷണം, കപടം.

Furbish, v. a. തേക്ക, മിനുക്ക.

Furcation, s. കവരം.

Furious, a. മത്തമുള്ള, ഭ്രാന്തുള്ള, ഉഗ്രമുള്ള.

Furiously, ad. മത്തമായി, ഭ്രാന്തോടെ.

Furiousness, s. മദം, മൂക്ക്വത, വെറി,
ക്രോധം.

Furl, v. a. ചുരുട്ടുക, ഇറുക്കികെട്ടുക.

Furlong, s. അരക്കാൽ നാഴികവഴി.

Furlough, s. കല്പന, ഉത്തരവു, ഇളവ.

Furnace, s. ഉല, ചൂള, അഗ്നികുണ്ഡം.

Furnish, v. a. വേണ്ടുന്നതിനെ ഉണ്ടാക്കി
കൊടുക്ക, ശേഖരിക്ക, കോപ്പിടുക, വി
താനിക്ക.

Furniture, s. കോപ്പു, പണ്ടം, വീട്ടുസാ
മാനങ്ങൾ.

Furrow, s. ഉഴവുചാൽ, സീത, തടം, ജര.

Furrow, v. a. ഉഴുക.

Further, a. അപ്പറത്തുള്ള, അകലെയുള്ള.

Further, ad. അപ്പുറം, അപ്പുറത്തു, പി
ന്നെയും.

Further, v. a. സഹായിക്ക, ആദരിക്ക,
ഗുണീകരിക്ക, വൎദ്ധിപ്പിക്ക, സാധി
പ്പിക്ക.

Furtherance, s. സഹായം, വൎദ്ധന, അ
ഭിവൃദ്ധി.

Furthermore, ad. വിശേഷിച്ചും, പിന്നെ
യും, അത്രയുമല്ല, അതല്ലാതെയും.

Fury, s. മദം, ഭ്രാന്തു, വെറി, രോഷം, ക
ലഹക്കാരി.

Fuse, v. a. ഉരുക്ക, അലിക്ക, ദ്രവിപ്പിക്ക,
ലയിപ്പിക്ക.

Fuse, v. n. ഉരുക, അലിയുക, ദ്രവിക്ക,
ലയിക്ക.

Fusee, s. തോക്കു, വഴിത്തിരി.

Fusibility, s. ഉരുക്കുന്ന ഗുണം, ദ്രാവ്യം.

Fusil, a. ഉരുക്കുവാന്തക്ക, ദ്രവിപ്പിപ്പാ
ന്തക്ക.

Fusil, s. ഒരുവക തോക്കു.

[ 141 ]
Fusileer, s. തോക്കുകാരൻ.

Fusion, s. ഉരുകൽ, അലിച്ചൽ, ദ്രവം,
ലയം.

Fuss, s. കലഹം, തിടുക്കം, അമളി, ഇര
ച്ചൽ.

Fust, s. വളിപ്പു, പൂപ്പു, ദുൎഗ്ഗന്ധം.

Fustigate, v. a. വടികൊണ്ടടിക്ക.

Fustiness, s. നുലച്ചൽ, വളിപ്പു, പൂപ്പു.

Fusty, a. പൂത്ത, പൂപ്പുള്ള, വളിപ്പുള്ള.

Futile, a. അബദ്ധമുള്ള, നിസ്സാരമുള്ള.

Futility, s. നിസ്സാരത, നിരൎത്ഥം, വാ
യാട്ടം.

Future, s. ഭാവികാലം, വരുംകാലം, ഭവി
ഷ്യത.

Future, a. വരുവാനുള്ള, ഭവിഷ്യമായ.

Futurity, s. ഭാവി, ഭവിഷ്യത.

Fuzz, v. n. ചീറ്റുക, ഇരെക്ക.

Fy or Fie, inter. ചീ, ചിച്ചീ.

G

Gabble, v. n. പടപറക, വായാട്ടുക, ജ
ലിക്ക.

Gabble, s. വായാട്ടം, ജല്പം, ചിലെപ്പു.

Gabbler, s. ജല്പകൻ, വായാടി.

Gable, s. വീട്ടിന്റെ നെറ്റിപ്പുറം.

Gad, v. n. അലഞ്ഞുതിരിയുക, മിനക്കേട്ടു
നടക്ക.

Gadfly, s. കാട്ടീച്ച, ഗോമക്ഷിക.

Gaff, s. ചാട്ടുളി.

Gag, v. a. വായടക്ക, വായിൽ കടികോൽ
വെക്ക.

Gag, s. വായിൽ വെക്കുന്ന കടികോൽ.

Gage, s. ഈട, പണയം.

Gage, v. a. പണയം വെക്ക, കൊൾ
നോക്ക.

Gaiety, s. ഉല്ലാസം, ഉന്മേഷം, പ്രമോദം.

Gaily, ad. ഉല്ലാസത്തോടെ, മോടിയായി.

Gain, s. ലാഭം, ഫലം, നേട്ടം, ആദായം.

Gain, v. a. ലാഭം വരുത്തുക, നേടുക, പി
ടിക്ക.

Gain, v. n. സാധിക്ക, ബലപ്പെടുക, കര
പിടിക്ക.

Gainer, s. നേടുന്നവൻ, ലാഭം വരുത്തു
ന്നവൻ.

Gainless, a. ലാഭമില്ലാത്ത, പ്രയോജനമി
ല്ലാത്ത.

Gainsay, v. a. വിരോധം പറക, നിഷേ
ധിക്ക.

Gainsayer, s. വിരോധം പറയുന്നവൻ,
നിഷേധി.

Gait, s. നട, നടപ്പടി, നടപ്പു, ഗതി.

Gala, s. ആഡംബരം, മഹോത്സവം.

Galaxy, s. ആകാശഗംഗ.

Gale, s. കൊടുങ്കാറ്റു, കാറ്റുവീഴ്ച.

Gall, s. പിത്തം, കൈപ്പു, പക, കോപം.

Gall, v. a. തോലുരിക്ക, ദുഃഖിപ്പിക്ക.

Gall, v. n. ദുഃഖിക്ക, മുഷിയുക.

Gallant, a. വസ്ത്രാലങ്കാരമുള്ള, പരാക്രമ
മുള്ള.

Gallant, s. ശൃംഗാരി, ജാരൻ, സ്ത്രീലോ
ലൻ.

Gallantly, ad. വിശേഷമായി, ശൌൎയ്യ
മായി.

Gallantry, s. പരാക്രമം, ശൌൎയ്യം.

Gallery, s. നടശാല, മാളിക.

Gallican, a. പരന്ത്രീസ്സു സംബന്ധിച്ച.

Gallipot, s. ചുളകം.

Gall-nut, s. മാശിക്കാ, മായാക്ക.

[ 142 ]
Gallop, v. n. കുതിര ഓടുക, പാഞ്ഞോടുക.

Gallop, s. കുതിര ഓട്ടം, കുതിരച്ചാട്ടം.

Gallows, s. തൂക്കുമരം, കഴു.

Gamble, v. a. ചൂതാടുക, ചൂതുകളിക്ക.

Gambler, s. ചൂതാളി, ധൂൎത്തൻ.

Gambling, s. ചൂതാട്ടം, ചൂതുകളി, ധൂൎത്തു.

Gambol, v. n. കുതിക്ക, തുള്ളുക, കളിക്ക.

Gambol, s. കുതിപ്പു, തുള്ളിക്കളി, തത്തൽ.

Game, s. കളി, ആട്ടം, വേട്ടയാട്ടം.

Game, v. a. കളിക്ക, ആടുക, ചൂതാടുക.

Gamecock, s. പോൾ കോഴി, കൊത്തു
കോഴി.

Gamester, s. ചൂതാളി, ചൂതുകാരൻ.

Gaming, s. ചൂതുപൊർ, ദ്യൂതം.

Gander, s. ആണ്പാത്ത, പൂവൻപാത്ത.

Gang, v. n. പോക, നടക്ക.

Gang, s. പിടിച്ചുപറിക്കാരുടെ കൂട്ടം.

Gangrene, a. അൎബുദവ്യാധി, ഗ്രന്ഥി.

Gantlet, s. അടി, ശിക്ഷ.

Gaol, s. കാരാഗൃഹം, പാറാപ്പുര, തടവു.

Gaoler, s. കാരാഗൃഹവിചാരക്കാരൻ, കാ
രാഗൃഹരക്ഷി.

Gap, s. ഇടിവു, ദ്വാരം, വിടവു, വിള്ളു,
പുഴ.

Gape, v. n. വായിപിളൎക്ക, ഇടിവാക.

Garb, s. ഉടുപ്പു, വസ്ത്രം , വേഷം, ഭാവം.

Garble, v. a. അരിക്ക, വെർപെടുക്ക.

Garboil, s. അമളി, കലഹം, ആരവം.

Garden, s. തോട്ടം, പറമ്പു, പൂങ്കാവു.

Gardener, s. തോട്ടക്കാരൻ.

Gardening, s. തോട്ടത്തിലെ വേല, തോട്ട
പണി.

Garland, s. പുഷ്പമാല, പൂമാല, തോരണം.

Garlic, s. വെള്ളുള്ളി, വെള്ളവെങ്കായം.

Garment, s. വസ്ത്രം, ഉടുപ്പു, പടം.

Garner, s. കളപ്പുര, ധാന്യപ്പത്തായം.

Garnish, v. a. അലങ്കരിക്ക, ശൃംഗാരിക്ക.

Garnish, s, അലങ്കാരം, ഭൂഷണം.

Garnishment, s. അലങ്കൃതി, സംസ്കാരം.

Garniture, s. അലങ്കരിക്കുന്ന വസ്തു, ഭൂ
ഷണം,

Garrison, s. കായൽപട്ടാളം, കാവൽ
പട്ടാളസ്ഥലം.

Garrison, v. a. വാട ഇടുക, കാവൽപട്ടാ
ളം വെക്ക.

Gas, s. പുകയാവി.

Gash, v. a. ആഴമായി മുറിക്ക.

Gasp, v. n. വീൎപ്പുമുട്ടുക, ശ്വാസംമുട്ടുക.

Gasp, s. ശ്വാസംമുട്ടൽ, ശ്വാസം വലിവു.

Gast, v. a. വിരട്ടുക, പേടിപ്പിക്ക.

Gate, s. പടി, പടിവാതിൽ, ദ്വാരം.

Gateway, s. പടിവാതിൽ.

Gather, v. a. ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുക, പെറുക്ക,
ചേൎക്ക.

Gather, v. n. കൂടുക, ചേരുക, ഒന്നിച്ചു
കൂടുക.

Gatherer, s. ശേഖരിക്കുന്നവൻ.

Gathering, s. ശേഖരിച്ചു. ശേഖരം, സ്വ
രൂപം.

Gaud, v. n. ആനന്ദിക്ക, ആഹ്ലാദിക്ക.

Gaudiness, s. ആഭ, സുവേഷം, സുഷമ.

Gaudy, a. ആഭയുള്ള, സുവേഷമുള്ള.

Gauge, s. അളവു, അളവുകോൽ, മട്ടം.

Gaunt, a. നേൎത്ത, നേരിയ, മെലിഞ്ഞ.

Gay, a. പ്രമോദമുള്ള, ഉല്ലസിക്കുന്ന.

Gayety, s. ആമോദം, ഉല്ലാസം, മോടി.

Gayly, ad. ഉല്ലാസത്തോടെ, മോടിയായി.

Gayness, s. ആമോദം, മോടി.

Gaze, v. n. ചുഴിഞ്ഞുനോക്ക, നോക്കി
നില്ക്ക.

Gaze, s. നോക്കിനില്ക്കുന്നതു.

Gazette, s. വൎത്തമാനകടലാസ്സ്.

Gear, s. ഉടുപ്പു, ചമയം, ഉപകരണം.

Gear, v. a. കോപ്പിടുക.

[ 143 ]
Gelidity, s. അതിശീതം.

Gem, s. രത്നം, ആദ്യം വരുന്ന കൂമ്പു.

Gem, v. a. രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടു അലങ്ക
രിക്ക.

Gem, v. n. ആദ്യകൂമ്പുണ്ടാക, കൂമ്പുക.

Geminate, v. a. ഇരട്ടിപ്പാക്ക.

Gemination, s. ഇരട്ടിപ്പു, ഇരട്ടിക്കുന്നതു.

Gemini, s. മിഥുനരാശി.

Geminy, s. ഇരട്ടിപ്പു, ഇരട്ട.

Gender, s. വിധം, ജാതി, ലിംഗം, ഉ
ത്ഭവം.

Gender, v. a. ജനിപ്പിക്ക, ഉത്ഭവിപ്പിക്ക.

Gender, v. n. ജനിക്ക, ഉത്ഭവിക്ക.

Geneology, s. വംശവൃത്താന്തം, വംശ
വഴി.

General, a. സാധാരണമായ, പൊതുവി
ലുള്ള.

General, s. സേനാപതി, പടനായകൻ.

Generalissimo, s. പ്രധാനസേനാപതി.

Generality, s. സാധാരണം, പൊതുവ,
മിക്കപേർ.

Generalize, v. a. വിവരിക്ക, പൊതുവി
ലാക്ക.

Generally, ad. സാധാരണമായി, പൊ
തുവിൽ.

Generate, v. a. ജനിപ്പിക്ക, ഉല്പാദിപ്പിക്ക.

Generate, v. n. ജനിക്ക, ഉത്ഭവിക്ക, ഉ
ണ്ടാക.

Generation, s. ജന്മം, തലമുറ, കുലം,
വംശം.

Generator, s. ജനിപ്പിക്കുന്നവൻ, പ്രഭാവം.

Generosity, s. ഔദാൎയ്യം, ഉദാരശീലം.

Generous, a. ഔദാൎയ്യമുള്ള, മാഹാത്മ്യമുള്ള.

Generously, ad. ഔദാൎയ്യമായി, ധാരാള
മായി.

Generousness, s. ഔദാൎയ്യം, ഉദാരശീലം.

Genesis, s. മോശയുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം,
സംഭവം.

Genial, a. സുഖകരമള്ള, സ്വാഭാവികം.

Genitive, s. ഷഷ്ഠിവിഭക്തി.

Genius, s.പ്രകൃതിവിശേഷത്വം, സൽ
ബുദ്ധി.

Genteel, a. ആചാരമുള്ള, നാഗരീകമുള്ള.

Genteelly, ad. ആചാരമായി, ചന്തമായി.

Genteelness, s. സൽഗുണശീലം, ചന്തം.

Gentile, s. ജാതിക്കാരൻ, മറുജാതി.

Gentility, s. സൽകുലം, നാഗരീകം, നയ
ശീലം.

Gentle, a. സൌമ്യമുള്ള, സാവധാനമുള്ള.

Gentlefolk, s. സജ്ജനങ്ങൾ, കുലീനന്മാർ.

Gentleman, s. കുലീനൻ, സായ്‌വ, ശ്രീമാൻ.

Gentlemanlike, a. കുലീനോചിതം.

Gentlemanly, a. കുലീനോചിതം.

Gentleness, s. സൌമ്യത, സാധുശീലം.

Gentlewoman, s. കുലീന, ശ്രീമതി, മാ
നിനീ.

Gently, ad. സാവധാനത്തിൽ, മെല്ലവെ.

Gentry, s. മുഖ്യസ്ഥന്മാർ, ശ്രിമാന്മാർ.

Genuflection, s. മുട്ടുമടക്കുന്നതു.

Genuine, a. ഉത്തമം, സ്വതെയുള്ള, തനി.

Genuinely, ad. ഉത്തമമായി, സ്വതവെ.

Genuineness, s. ഉത്തമത്വം, നിൎമ്മലത.

Genus, s. തരം, വക, വിധം, ജാതി.

Geographer, s. ഭൂമിശാസ്ത്രം എഴുതിയ
വൻ.

Geography, s. ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഭൂഗോളവിദ്യ.

Geology, s. ഭൂധാതുശാസ്ത്രം.

Geometer, s. ക്ഷേത്രഗണിതശാസ്ത്രി.

Geometry, s. ക്ഷേത്രഗണിതം.

Germ, s. തളിർ, കൂമ്പു, മുള, തിരുൾ.

Germinate, v, n. തളിൎക്ക, മുളെക്ക, ത
ഴെക്ക.

Germination, s. തളിൎപ്പു, മുളപ്പു, കിളപ്പു.

Gest, s. ക്രിയ, പ്രവൃത്തി, കൎമ്മം, കാഴ്ച.

Gesticulate, v. n. ആംഗികം കാട്ടുക.

[ 144 ]
Gesticulation, s. ആംഗികം.

Gesture, s. ആംഗ്യം, നടനം.

Get, v. a. സമ്പാദിക്ക, ലഭിക്ക, കിട്ടുക,
നേടുക.

Get, v. a. എത്തുക, സംഭവിക്ക പിടിക്ക.

Getting, s. സമ്പാദനം, കിട്ടുന്നതു, ലംഭ
നം, ലാഭം.

Ghastliness, s. ഭൂതാകാരം, മരണഛായ.

Ghastly, a. ഭയങ്കരമുള്ള, അപലക്ഷണ
മുള്ള.

Ghost, s. ഭൂതം, മായക്കാഴ്ച, അരൂപി, ഉ
യിർ.

To give up the ghost, പ്രാണനെ വി
ടുക, മരിക്ക.

The Holy Ghost, പരിശുദ്ധാത്മാവു, പ
വിത്രാത്മാവു.

Ghostly, a. ഭൂതസംബന്ധമുള്ള, ആത്മ
സംബന്ധമുള്ള.

Giant, s. രാക്ഷസൻ, വിക്രമൻ, മല്ലൻ.

Giantess, s. രാക്ഷസി.

Gibbet, s. തൂക്കുമരം, കഴു, വിലങ്ങ.

Gibe, v. a. അപഹസിക്ക, പരിഹസിക്ക,
ധിക്കരിക്ക.

Gibe, v. n. നിന്ദിക്ക, തെറിപറക.

Gibe, s. പരിഹാസം, ധിക്കാരം, പുച്ഛം,
തെറി.

Giddiness, s. തലചുറ്റൽ, തലതിരിച്ചൽ,
ചഞ്ചലം.

Giddy,a. തലതിരിച്ചലുള്ള, സൂക്ഷമില്ലാത്ത.

Gift, s. ദാനം, സമ്മാനം, വഴിപാടു, പ്രാ
പ്തി, ത്രാണി.

Gifted, a. ദാനം കിട്ടിയ, പ്രാപ്തിയുള്ള,
വരംലഭിച്ച.

Gigantic, a. രാക്ഷസ സംബന്ധമുള്ള, പെ
രുമയുള്ള.

Gild, v. a. പൊൻപൂശുക, നീരാളിക്ക,
മിനുസം വരുത്തുക.

Gilder, s. പൊൻപൂശുന്നവൻ.

Gilding, s. പൊൻപൂച്ച, നീരാളിപ്പു.

Gim, a. ഭംഗിയുള്ള, മോടിയുള്ള.

Gin, s. കണി, ചുരുക്ക, കുടുക്കു, കുരുക്ക.

Ginger, s. ചുക്ക, ഇഞ്ചി, നാഗരം, ശുഷ്ഠി.

Gingle, v. n. കിലുങ്ങുക, കിണുങ്ങുക.

Gingle, v. a. കിലുക്ക, കിണുക്ക.

Gingle, s. കിലുക്കം, കിണുക്കം.

Gipsy, s. ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ.

Gird, v. a. ചുറ്റികെട്ടുക, കച്ചകെട്ടുക,
നിന്ദിക്ക.

Girder, s. വലിയ ചീലാന്തി.

Girdle, s. കച്ച, കച്ചവാറ, അരഞ്ഞാൺ.

Girdle, v. a. ചുറ്റികെട്ടുക, അരഞ്ഞാ
ണിടുക.

Girl, s. പെണ്കുട്ടി, പെൺ, ബാല.

Girlish, a. പെണ്കുട്ടി പ്രായമുള്ള.

Girth, v. a. ചുറ്റികെട്ടുക, കച്ചകെട്ടുക.

Give, v. a. കൊടുക്ക, തരിക, നല്ക, ഏ
ല്പിക്ക.

Giver, s. മാതാവു, ദായകൻ, പ്രദൻ.

Giving, s. കൊടുക്കുന്നതു, കൊടുക്കൽ,
ദാനം.

Glad, a. സന്തോഷമുള്ള, ഉല്ലാസമായ.

Gladden, v. a. സന്തോഷിപ്പിക്ക, മോദി
പ്പിക്ക.

Gladiator, s. അങ്കക്കാരൻ, വാൾക്കാരൻ.

Gladly, ad. സന്തോഷത്തോടെ, പ്രസാ
ദത്തോടെ.

Gladness, s. സന്തോഷം, ആനന്ദം, ഉ
ന്മേഷം.

Glance, s. മിന്നുന്ന പ്രകാശം, കടാക്ഷം,
കാഴ്ച.

Glance, v. n. യദൃച്ഛയായി പ്രകാശിക്ക,
വേഗം നോക്ക.

Glare, s, ഒളി, ഉജ്വലനം, വെളിച്ചം,
ജ്യോതിസ്സു.

[ 145 ]
Glare, v. n. ഉജ്വലിക്ക, മിനുമിനുക്ക,
മിന്നുക, ശോഭിക്ക.

Glaring, a. ശോഭിക്കുന്ന, മിനുമിനുക്കുന്ന,
മിന്നുന്ന.

Glass, s. സ്ഫടികം, കണ്ണാടി, ദൎപ്പണം,
പളുങ്ക.

Glass, v. a. കണ്ണാടിച്ചില്ലിടുക.

Glasswork, s. കണ്ണാടിപ്പണി.

Glassy, a. കണ്ണാടിസംബന്ധിച്ച.

Glaze, v. a. കണ്ണാടിച്ചില്ലുവെക്കുക.

Glazier, s. കണ്ണാടിച്ചില്ലുവെക്കുന്നവൻ.

Gleam, s. പ്രകാശം, മിന്നൽ, ജ്യോതിസ്സു.

Gleam, v. a. മിന്നിപ്രകാശിക്ക, ഒളിമി
ന്നുക.

Gleamy, a. മിന്നുന്ന, പ്രകാശിക്കുന്ന.

Glean, v. a. കാലാപെറുക്ക, ഇരുമണി
പെറുക്ക.

Gleaner, s. പെറുക്കിയെടുക്കുന്നവൻ.

Gleaning, s. കാലാപെറുക്കുന്നതു, പെറു
ക്കുന്നതു.

Glebe, s.മൺകട്ട, നിലം, പള്ളിവകനിലം.

Glede, s. പരിന്തു.

Glee, s. സന്തോഷം, സമ്മോദം, ഉന്മേ
ഷം.

Gleet, s. ചലം.

Glen, s. താഴ്വര, പള്ളം, മലയിടുക്ക്.

Glibness, s. മിനുക്കം, വഴുപ്പു, വഴുതൽ.

Glide, v. n. ഇരച്ചൽകൂടാതെ ഒഴുക, പ
റക്ക, നീന്തുക, പൊന്തി ഒഴുകുക.

Glimmer, v. n. മിന്നുക, മിനുങ്ങുക, മങ്ങി
കത്തുക.

Glimmer, s. മിനുങ്ങൽ, മന്ദശോഭ.

Glimpse, s. മിന്നുന്നപ്രകാശം, മിന്നൽ.

Glisten, v. n. മിനുങ്ങുക, ശോഭിക്ക.

Glister, v. n. മിന്നുക, പ്രകാശിക്ക.

Glitter, v.n. മിനുങ്ങുക, ശോഭിക്ക, മിന്നുക.

Glittering, s. ശോഭ, പ്രഭ, തേജസ്സു.

Gloar, v. n. ചിരിച്ചു നോക്ക.

Globe, s. ഗോള, ഗോളം ഉണ്ട, അണ്ഡം.

Globose, a. ഗോളാകൃതിയുള്ള.

Globosity, s. ഉരുൾച, വട്ടം, വൃത്തം.

Globular, a. ഉരുണ്ട, വൃത്തമുള്ള.

Globule, s. ചെറിയ ഉണ്ട, കുമള.

Glomerate, v. n. ഉണ്ടയാക, ഉരുണ്ടു
പോക.

Glomerous, a. വൃത്താകാരമായ, ഉരുണ്ടു
തീൎന്ന.

Gloom, s. മങ്ങൽ, ഇരുൾ, മൂടൽ, കുണ്ഠിതം.

Gloom, v. n. മങ്ങലാക, ഇരുളു ക, മന
സ്സിടിയുക.

Gloominess, s. മങ്ങൽ, ഇരുൾ, മൂടൽ,
ദുൎമ്മുഖം.

Gloomy, a. മങ്ങലുള്ള, ഇരുണ്ട, ദുഃഖമുള്ള.

Glorification, s. മഹത്വീകരണം , പുക
ഴ്ത്തൽ.

Glorify, v. a. മഹത്വീകരിക്ക, പുകഴ്ത്തു
ക, സ്തുതിക്ക, കീൎത്തിക്ക, ബഹുമാനിക്ക.

Glorious, a. മഹത്വമുള്ള, ശ്രേഷ്ഠമുള്ള.

Gloriously, ad. മഹത്വത്തോടെ.

Glory, s. മഹത്വം, തേജസ്സു, ബഹുമാനം,
പ്രഭ, പരമാനന്ദം, കീൎത്തി, യശസ്സു.

Glory, v. n. പുകഴ്ത്തുക, പ്രശംസിക്ക, നി
ഗളിക്ക.

Gloss, s. വ്യാഖ്യാനം, വൃത്തി, ഉപായാൎത്ഥം.

Gloss, v. n. വ്യാഖ്യാനിക്ക, വൎണ്ണിച്ചുപറക.

Gloss, v. a. വൃത്തിയാക്ക, മിനുക്ക.

Glossary, s. വ്യാഖ്യാനം,

Glossiness, s. മിനുസം, മിനുക്കം, ശോഭ.

Glossy, a. മിനുസമുള്ള, പ്രകാശമുള്ള.

Glove, s. കയ്യൊറ.

Glow, v. n. പഴുക്ക, കായുക, ചുകക്ക.

Glow, s. പഴുപ്പു, കാച്ചൽ, ചുകപ്പു.

Glow-worm, s. മിന്നാമ്പുഴ.

Glue, s. പശ.

Glue, v. a. പശ ഇട്ടു ഒട്ടിക്ക, പറ്റിക്ക.

[ 146 ]
Glut, v. a. വിഴങ്ങുക, തിക്കി നിറക്ക, അ
തിതൃപ്തിയാക്ക.

Glut, s. വിഴുങ്ങിയതു, തിങ്ങിനിറവു, അ
തിതൃപ്തി.

Glutton, s. ഭോജനപ്രിയൻ, ബുഭുക്ഷു,
അതിഭക്ഷകൻ.

Gluttonize, v. a. അതിഭക്ഷണം ചെയ്ക.

Gluttonous, a. ഭോജനപ്രിയമുള്ള.

Gluttony, s. ഭോജനപ്രിയം, ബുഭുക്ഷ,
അതിഭക്ഷണം.

Glay, a. പശയുള്ള, പശസംബന്ധിച്ച.

Gnash, v. a. ഇറുമ്മുക, പല്ലുകടിക്ക.

Gnashing, s. ഇറുമ്മൽ, പല്ലുകടി.

Gnat, s. കൊതുക, മശകം.

Gnaw, v. a. കാരുക, കാൎന്നുതിന്നുക.

Gnawing, s. കാരൽ.

Gnomon, s. സൂൎയ്യഘടികാരത്തിന്റെ
സൂചി.

Go, v. n. പോക, ചെല്ലുക, നടക്ക, ഗമി
ക്ക, ചരിക്ക.

Go-by, s. മായ, ഉപായം, തന്ത്രം.

Goad, s. മുടിങ്കൊൽ, എരുതൊട്ടി, താ
ഡനി.

Goal, s. വാട, അതൃത്തി, അവധി, സാ
ദ്ധ്യം.

Goat, s. വെള്ളാടു, കോലാടു.

Gobbet, s. കബളം, ഉരുള.

Gobble, v. a. കപ്പിതിന്നുക, കബളിക്ക.

Go-between, s. ദൂതൻ, ദൂതി.

Goblet, s. കുഴികിണ്ണം, പാനപാത്രം.

Goblin, s. ഭൂതം, പിശാചു, രാക്ഷസൻ.

God, s. ദൈവം, ദേവൻ.

Goddess, s. ദേവി.

Godfather, s. ജ്ഞാനപിതാ.

Godhead, s. ദൈവത്വം.

Godless, a. ദൈവമില്ലാത്ത.

Godlike, a. ദൈവസമമുള്ള, ദിവ്യമായ.

Godliness, s. ദൈവഭക്തി.

Godly, a. ദൈവഭക്തിയുള്ള.

Godship, s. ദൈവത്വം.

Godward, ad. ദൈവത്തിങ്കലെക്കു, ദൈ
വംപ്രതി.

Goer, s. പോകുന്നവൻ, ഗാമി, നടക്കുന്ന
വൻ.

Going, s. പോക്കു, നടപ്പു, ഗമനം, ഗതി.

Gold, s. പൊൻ, സ്വൎണ്ണം, കനകം, തങ്കം.

Goldbound, a. പൊന്നുകെട്ടിയ.

Golden, a. പൊന്നുകൊണ്ടുണ്ടായ, പൊ
ന്നിറമുള്ള.

Goldsmith, s. തട്ടാൻ, പൊൻപണിക്കാ
രൻ.

Gone, part. past of to go, പോയ.

Gonorrhœ,s. അസ്തിസ്രാവം, മൂത്രദോഷം.

Good, a. നല്ല, സൽ, നൽ, സുഗുണമുള്ള,
നന്മയുള്ള.

Good, s. നന്മ, ഗുണം, പുണ്യം, കാൎയ്യം,
ധനം.

Good, ad. നന്നായി, കൊള്ളാം.

Good-conditioned, a. സുലക്ഷണമുള്ള.

Goodliness, s. അഴകു, ചന്തം, േസൗന്ദ
ൎയ്യം, ഭംഗി.

Goodly, a. അഴകുള്ള, ചന്തമുള്ള, ഭംഗി
യുള്ള.

Goodnature, s. ഗുണശീലം, സൽഗുണം.

Goodnatured, a. സുശീലമുള്ള.

Goodness, s. നന്മ, ദയ, ഗുണം, പുണ്യം,
സത്ത.

Goods, s. ധനം, ചരക്ക, സമ്പത്തു.

Goose, s. പിടപ്പാത്ത.

Gordian, a. ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ, വിഷമമുള്ള.

Gore, s. ചോര, രക്തം, ഉറച്ചരക്തം.

Gorge, v. a. വയറുനിറക്ക, തിക്കിനിറക്ക.

Gorgeous, a. വലിയ ആഡംബരമുള്ള.

Gorgeously, ad. വേഷകോലാഹലത്തോ
ടെ.

[ 147 ]
Gorgeousness, s. ആഡംബരം, വേഷ
മോടി.

Gory, a. രക്തംപിരണ്ട, ഘാടകമുള്ള.

Gosling, s. പാത്തകുഞ്ഞു, ഇളംപാത്ത.

Gospel, s. സുവിശേഷം, സദ്വൎത്തമാനം.

Gossip, s. ജപ്പൻ, വീൺവായൻ.

Gossip, v. a. ജല്പിക്ക, വെറുതെ സംസാ
രിക്ക.

Got, pret. of to get, കിട്ടി.

Gotten, part. past of to get, കിട്ടിയ.

Gouge, s. വളഞ്ഞ ഉളി.

Gourd, s. മത്ത, വെള്ളരി മുതലായവ.

Gout, s. വാതരോഗം, വാതരക്തം.

Gouty, a. വാതരോഗമുള്ള.

Govern, v. a. ഭരിക്ക, വാഴുക, നടത്തുക.

Governable, a. ഭരിക്കപ്പെടുവാന്തക്ക,
അനുസരിക്കുന്ന.

Governance, s. അധികാരം, ഭരണം,
വാഴ്ച.

Governess, s. ഭരിക്കുന്നവൾ, ഗുരുഭൂത.

Government, s. രാജാധിപത്യം , കൊയ്മ.

Governor, s. വാഴി, അധിപതി, ഗുരുഭൂ
തൻ.

Gown, s. അങ്കി, നിലയങ്കി, കുപ്പായം.

Grabble, v. n. തപ്പുക.

Grace, s. കൃപ, കരുണ, അനുകൂലത,
ക്ഷമ.

Grace, v. a. അലങ്കരിക്ക, ദയകാട്ടുക.

Graceful, a. ചാരുത്വമുള്ള, കമനീയമായ.

Gracefully, ad. അഴകിനോടു, ചാരുത്വ
മായി.

Gracefulness, s. ചാരുത്വം, ഭംഗി, അ
ഴകു.

Graceless, a. നിൎദ്ദയമുള്ള, കൃപയില്ലാത്ത.

Gracious, a. കൃപയുള്ള, കരുണയുള്ള.

Graciously, ad. കൃപയോടെ, കനി
വോടെ.

Gradation, s. ക്രമൊല്കൎഷം, അനുലൊമം.

Gradual, a. ക്രമേണയുള്ള, ക്രമത്താലെ
യുള്ള.

Graduality, s. ക്രമൊല്കൎഷം, അനുലൊമം.

Gradually, ad. ക്രമേണ, മേല്ക്കുമേൽ.

Graduate, v. a. ഉയരുക, ക്രമേണ കയ
റുക.

Graduate, s. വിദ്യശാലയിൽ പദവി ലഭി
ചവൻ.

Graduation, s. അനുലൊമം, പദവികൊ
ടുക്കുന്നതു.

Graft, v. a. ഒട്ടിക്ക, ഒട്ടിച്ചുചേൎക്ക.

Grafter, s. ഒട്ടിച്ചു ചേൎക്കുന്നവൻ.

Giain, s. ധാന്യം, വിത്തു, ധാന്യത്തി
ന്മണി.

Grainy, a. മണികൾ നിറഞ്ഞ.

Grammar, s. വ്യാകരണം.

Grammarian, s. വ്യാകരണക്കാരൻ.

Grammatical, a. വ്യാകരണ സംബന്ധ
മുള്ള.

Granary, s. കളപ്പുര, നെല്പുര, ധാന്യപുര.

Grand, a. വലിയ, ഉന്നതമുള്ള, ശ്രേഷ്ഠ
മുള്ള.

Grandchild, s. പൌത്രൻ, പൌത്രി.

Grandee, s. വലിയവൻ, ശ്രേഷ്ഠൻ, മ
ഹാൻ.

Grandeur, s. കോലാഹലം, മഹത്വം , വ
ലിമ.

Grandfather, s. പിതാമഹൻ, മാതാമഹ
ൻ, മൂത്തച്ഛൻ.

Grandmother, s. മാതാമഹി, മുത്തച്ചി.

Grandsire, s. പിതാമഹൻ.

Grandson, s. പൌത്രൻ.

Grange, s. വിശാലമായ കൃഷിനിലം.

Granite, s. കരിങ്കല്ലു.

Grant, v. a. കൊടുക്ക, നല്ക, തരിക, അ
നുവദിക്ക.

Grant, s, ദാനം, സമ്മാനം, ആധാരം,
നീട്ട.

[ 148 ]
Grantee, s. ദാനം വാങ്ങിയവൻ.

Grantor, s. ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ, ദാതാവു.

Grape, s. മുന്തിരിങ്ങപ്പഴം, ദ്രാക്ഷാ.

Graphic, a. നന്നായി വൎണ്ണിക്കപ്പെട്ട.

Graphically, ad. നന്നായി വൎണ്ണിച്ച പ്ര
കാരം.

Grapnel, s. ചെറിയ നങ്കൂരം.

Grapple, v. n. മല്പിടിക്ക, മുഷ്ടിയുദ്ധം
ചെയ്ക.

Grapple, s. മല്പിടിത്തം, മുഷ്ടിപ്രഹാരം.

Grasp, v. a. കൈയിൽ പിടിക്ക, മുറുക്കി
പിടിക്ക.

Grasp, s. പിടി, മുറുകപിടിക്കുന്നതു, അ
പഹൃതം.

Grass, s. പുല്ലു, തൃണം.

Grasshopper, s. വെട്ടുകിളി, തുള്ളൻ, ശ
ലഭം.

Glass-plot, s. പുൽതറ, തകിടി.

Grassy, a. പുല്ലുള്ള, പുൽമൂടിയ.

Grate, v. a. ഉരെക്ക, അരെക്ക, ഉരുമ്മുക.

Grateful, a. നന്ദിയുള്ള, കൃതജ്ഞതയുള്ള.

Gratefully, ad. കൃതജ്ഞതയോടെ.

Grater, s. അരം, ചിരവു, ഉരമുള്ളു.

Gratification, s. ഇഷ്ടം, ഹിതം, തുഷ്ടി,
പ്രീതി.

Gratity, v. a. ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുക, സന്തോ
ഷിപ്പിക്ക.

Gratis, ad. സൌജന്യമായി, വെറുതെ.

Gratitude, s. നന്ദി, സ്ഥായി, കൃതജ്ഞത.

Gratuitous, a. സൌജന്യമുള്ള.

Gratuity, s, ദാനം, ധൎമ്മോപകാരം, പ്ര
ത്യുപകാരം.

Gratulate, v. a. കൊണ്ടാടുക, മംഗലം
ചൊല്ലുക.

Gratulation, s. കൊണ്ടാട്ടം, മംഗലവാക്കു.

Grave, s. ശവക്കുഴി, ശ്മശാനക്കുഴി.

Grave, v. a. ചിത്രംകൊത്തുക, വെട്ടുക,
കുഴിച്ചിടുക.

Grave, v. n. ചിത്രം വരെക്ക.

Grave, a. അടക്കമുള്ള, ഭക്തിയുള്ള, ഘന
മുള്ള.

Gravel, s. ചരൽ, ചരൽകല്ലു, ശൎക്കര.

Gravel, v. a. ചരൽകൊണ്ടു മൂടുക, മണ
ലിൽ കുത്തുക.

Gravely, ad. ഭക്തിയോടെ, ഘനമായി.

Graveness, s. അടക്കം, സുബോധം,
ഘനം.

Graver, s. ചിത്രം കൊത്തുന്നവൻ.

Gravidity, s. ഗൎഭധാരണം.

Graving, s. കൊത്തു പണി.

Gravitation, s. ഗുരുവാകൎഷണം.

Gravity, s. ഗുരുത്വം, സുബോധം, ഭക്തി,
ഗംഭീരത.

Gray, a. നരച്ച, ചാരനിറമുള്ള.

Graybeard, s. താടി നരച്ച വൃദ്ധൻ.

Grayness, s. നര.

Graze, v. n. മെയുക, ഉരയുക, ഉരുമ്മുക.

Glaze, v. a. മെയിക്ക, തീറ്റുക, ഉരെക്ക.

Grease, s. നെയ്യ, മെഴുക.

Grease, v. a. നൈപൂശുക.

Greasy, a. നൈപൂശിയ.

Great, a. വലിയ, മഹൽ, മഹാ, ബഹു.

Greathearted, a. മാഹാത്മ്യമുള്ള.

Greatly, ad. ഏറ്റവും, വളരെ.

Greatness, s. വലിപ്പം, വല്ലഭത്വം, മഹി
മ, മുഖ്യത.

Grecian, s. യവനൻ.

Greece, s. യവനരാജ്യം.

Greedily, ad. അത്യാഗ്രഹത്തോടെ, കൊ
തിച്ചിട്ടു.

Greediness, s.അത്യാശ, കൊതി, ബുഭുക്ഷ.

Greedy, a. അത്യാശയുള്ള, ബുഭുക്ഷയുള്ള.

Green, a. പച്ച, ഇളയ, മൂക്കാത്ത.

Green, s. പച്ചനിറം, പുല്ലുള്ളനിലം.

Greeneyed, a. പച്ചകണു്ണുള്ള.

[ 149 ]
Greenish, a. പച്ചനിറമുള്ള.

Greenness, s. പച്ചനിറം, അപക്വം.

Greens, s. ചീര, പച്ചില, സസ്യം.

Greet, v. a. സലാം പറക, സൽകരിക്ക.

Gireeting, s. വന്ദനം, സൽകാരം, സലാം.

Greeze, s. പടിക്കെട്ടു.

Grenade, s. വെടി ഉണ്ട.

Grenadier, s. നെടിയഭടൻ, നെടിയാൾ.

Grew, pret. of to grow, വളൎന്നു.

Grey, a. നരയുള്ള, നരച്ച.

Grief, s. അത്തൽ, അല്ലൽ, ദുഃഖം, സങ്കടം.

Grievance, s. സങ്കടം, ആവലാധി, വ്യ
സനം.

Grieve, v. n. ദുഃഖിക്ക, സങ്കടപ്പെടുക,
ഖേദിക്ക.

Grieve, v. a. ദുഃഖിപ്പിക്ക, സങ്കടപ്പെടു
ത്തുക.

Grievous, a. വ്യസനമുള്ള, ദുഃഖകരം.

Grievously, ad. സങ്കടമായി, ദുഃഖത്തോ
ടെ.

Grievousness, s. ദുഃഖം, സങ്കടം, വ്യസ
നം, ഖേദം.

Grill, v. a. പൊരിക്ക, വറട്ടുക, ഉപദ്ര
വിക്ക.

Grim, a. ഭയങ്കരമുഖമുള്ള, ക്രൂരഭാവമുള്ള.

Grimace, s. മുഖചുളുക്കു.

Grimalkin, s. കിഴട്ടുപൂച്ച.

Grimly, ad. ക്രൂരഭാവത്തോടെ, ഉഗ്രമായി.

Grimness, s. ദുൎമ്മുഖം, ഭയങ്കരമുഖം, ക്രൂര
മുഖം.

Grin, v. a. & n. പല്ലുകാട്ടുക, ഇളിക്ക, പല്ലി
ളിക്ക.

Grin, s. ഇളി, പല്ലിളി.

Grind, v. a. അരെക്ക, പൊടിക്ക, മൂൎച്ച
കൂട്ടുക.

Grinder, s. അരെക്കുന്നവൻ, കുഴവി, അ
ണപ്പല്ലു.

Grindstone, s. ചാണ, അരകല്ല, അമ്മി.

Grinner, s. ഇളിക്കുന്നവൻ.

Grinning, s. ഇളി, പല്ലിളി, കള്ളച്ചിരി.

Grinningly, ad. ഇളിപ്പായി.

Gripe, v. a. പിടിക്ക, മുറുകപിടിക്ക, മുറു
ക്ക, ഞെക്ക.

Gripe, v. n. വയറുനോവുക, വയറുകടിക്ക.

Gripe, s. പിടി, മുറുക്ക, ഞെക്കൽ, ഞെ
രുക്കം.

Gripes, s. ശൂല, വയറുകടി.

Grist, s. ശേഖരിപ്പു.

Gristle, s. ഞരമ്പു, എലുമുട്ട.

Grit, s. നുറുക്കരി, തരിപ്പണം, മണൽ.

Grizzle, s. നര.

Groan, v. n. ഞരങ്ങുക, നെടുവീൎപ്പിടുക.

Groan, s. ഞരക്കം, നെടുവീൎപ്പു.

Groaning, s. നെരങ്ങുന്നതു, ഞരങ്ങൽ.

Groin, s. ഒടി, ഒടുന്നതു.

Groom, s. കുതിരക്കാരൻ, ഭോഗപാലൻ.

Groove, s. പൊഴി, വെട്ടുകാൽ, അയി
ൎക്കുഴി.

Groove, v. a. പൊഴിക്ക, പൊഴിയിടുക.

Grope, v. a. & n. തപ്പിനോക്ക, തടവുക.

Gross, a. കട്ടിയുള്ള, തടിച്ച, അവലക്ഷ
ണമുള്ള.

Gross, s. അടക്കം, ആസകലം, മുഴുവൻ.

Grossly, ad. പരിക്കനായി, കടുപ്പമായി.

Grossness, s. മുഴുപ്പു, പുഷ്ടി, അവലക്ഷ
ണം.

Grot, s. നിലവറ, ഗഹ്വരം.

Grotesque, a. കുരൂപമുള്ള, കോട്ടമുള്ള.

Ground, s. നിലം, ഭൂമി, മണു്ണു, തറ, കാ
രണം.

Ground, v. a. സ്ഥാപിക്ക, ഉറപ്പിക്ക, ഊ
ന്നുക.

Ground, v. n. ഉറെക്ക, ഉറെച്ചുപോക.

[ 150 ]
Groundless, a. ന്യായമില്ലാത്ത, ഹേതുവി
ല്ലാത്ത.

Groundlessness, s. ന്യായക്കേടു, അ
ഹേതു.

Groundrent, s. നിലപ്പാട്ടം.

Groundwork, s. അടിസ്ഥാനം, അടി
വേല.

Group, s. കൂട്ടം, സഞ്ചയം, സമൂഹം.

Group, v. a. ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുക, ശേഖരിക്ക.

Grove, s. നടക്കാവു, തോപ്പു, ഉപവനം.

Grovel, v. n. നിരങ്ങുക, കവിണുകിടക്ക.

Grow, v. n. വളരുക, മുളെക്ക, വൎദ്ധിക്ക,
മുതിരുക.

Growl, v. n. മുരളുക, മുറുമുറുക്ക, പിറുപി
റുക്ക.

Growl, s. ഗൎജ്ജനം, മുരൾച.

Growling, s. മുരൾച, ഗൎജ്ജനം.

Growth, s. വളൎച്ച, മുളെപ്പു, വൎദ്ധന, മു
തിൎച്ച.

Grub, v. a. കുത്തിയെടുക്ക, തോണ്ടുക,
പറിക്ക.

Grub, s. പുഴു, മുണ്ടൻ.

Grubble, v. a. & n. തപ്പിനോക്ക, തട
വുക.

Grudge, v. a. & n. അസൂയപ്പെടുക, നീ
രസപ്പെടുക.

Grudge, s. അസൂയ, ഈൎഷ്യ, നീരസം,
രസക്കേടു.

Grudgingly, ad. മനസ്സില്ലാതെ.

Gruel, s. കഞ്ഞി.

Gruff, a. പരുഷമുള്ള, അപചാരമുള്ള.

Gruffness, s. അപചാരം, പാരുഷം.

Grum, a. വിമുഖമായ, ദുൎമ്മുഖമുള്ള.

Grumble v. n. മുറുമുറുക്ക, പിറുപിറുക്ക.

Grumbler, s. പിറുപിറുക്കുന്നവൻ.

Grumbling, s. പിറുപിറുപ്പു, മുഴക്കം.

Grunt, v. a. പന്നിപോലെ ശബ്ദിക്ക.

Gruntle, s. പന്നിയുടെ ശബ്ദം, മുറുമ്മൽ.

Gruntling, s. പന്നിക്കുട്ടി.

Guarantee, s. ഉത്തരവാദി, ജാമ്യം.

Guaranty, v. a. പണയംനില്ക്ക, ജാമ്യം
നില്ക്ക.

Guard, v. a. കാക്ക, സൂക്ഷിക്ക, ജാഗ്രത
പ്പെടുക.

Guard, s. കാവൽ, കാവലാളി, രക്ഷിവ
ൎഗ്ഗൻ.

Guardian, s. രക്ഷകൻ, പാലകൻ, വി
ചാരകൻ.

Guardian, a. രക്ഷിക്കുന്ന, പാലിക്കുന്ന.

Guardianship, s. രക്ഷണം, പാലനം,
വിചാരണ.

Guarding, s. കാക്കുന്നതു, സംരക്ഷണം.

Guardless, a. കാവലില്ലാത്ത, രക്ഷയി
ല്ലാത്ത.

Guava, s. പേരക്കാ.

Guess, v. a. & n. ഊഹിക്ക, ഉദ്ദേശിക്ക,
തോന്നുക.

Guess, s. ഊഹം, ഉദ്ദേശം, തോന്നൽ.

Guest, s. വിരുന്നുകാരൻ, അതിഥി.

Guestchamber, s. വിരുന്നശാല, വിടുതി
ശാല,

Guidage, s. വഴി കാണിക്കുന്നവന്റെ
കൂലി.

Guidance, s. വഴികാട്ടൽ, നടത്തൽ.

Guide, v. a. വഴികാട്ടുക, നടത്തുക, ബു
ദ്ധിയുപദേശിക്ക.

Guide, s. വഴികാട്ടി, നായകൻ, പ്രമാണി,
നാഥൻ.

Guideless, a. അനാഥനായ, നായകനി
ല്ലാത്ത.

Guider, s. നടത്തുന്നവൻ, നായകൻ, നാ
ഥൻ.

Guild, s. യോഗം, കൂട്ടം, സമൂഹം, സഹോ
ദരത്വം.

Guile, s. വഞ്ചന, വ്യാജം, ചതി, കപടം.

[ 151 ]
Gailefulness, s. ചതി, ദ്രോഹം, ഉപായ
തന്ത്രം.

Guileless, a. കപടമില്ലാത്ത, ചതിവി
ല്ലാത്ത.

Guilt, s. കുറ്റം, ദോഷം, ദ്രോഹം, ദുഷ്കൃതം.

Guiltiness, s. കുറ്റപ്പാടു, പാതകം.

Guiltless, a. കുറ്റമില്ലാത്ത, നിൎദ്ദോഷമുള്ള.

Guiltlessly, ad. കുറ്റംകൂടാതെ, ദോഷം
കൂടാതെ.

Guiltlessness, s. കുറ്റമില്ലായ്മ, നിരപ
രാധം.

Guilty, a. കുറ്റമുള്ള, പാപമുള്ള.

Guinea-pig, s. ക്രൂരൻ, ഗിനിക്രൂരൻ.

Guise, s. വിധം, ഭാവം, തരം, നടപ്പും
രീതി.

Guitar, s. വീണ.

Gulf, s. ഉൾകടൽ, കായം, നീൎച്ചുഴി, തൃപ്തി
കേടു.

Gulfy, a. കയമുള്ള, നീച്ചുഴിയുള്ള.

Gull, v. a. തട്ടിക്ക, വഞ്ചിക്ക, കബളി
പ്പിക്ക.

Gull, s. കടൽപക്ഷി, തട്ടിപ്പു, വഞ്ചന.

Gullet, s. തൊണ്ട, തൊണ്ടക്കുഴൽ.

Gulosity, s. പെരുന്തീൻ, ബഹുഭക്ഷണം.

Gulp, v. a. ഒന്നിച്ചു വിഴങ്ങുക.

Gum, s. പശ, പീള, ഊൻ, തൊണു്ണു, മൊണ.

Gum, v. a. പശയിടുക, പശകൊണ്ടു പ
റ്റിക്ക.

Gummy, a. പശയുള്ള, പീളയുള്ള.

Gun, s. തോക്കു.

Gunner, s. പീരങ്കിതോക്കുകാരൻ.

Gunnery, s. പീരങ്കിവേല.

Gunpowder, s. വെടിമരുന്ന.

Gunshot, s. വെടിപ്പാടു.

Gunstock, s. തോക്കുമരം, ചട്ടപ്പാത്തി.

Gurge, s. കയം, നീൎച്ചുഴി, ചുഴലി.

Gush, v. n. ചാടുക, തെറിച്ചുപോക, പാ
ഞ്ഞൊഴുക.

Gush, s. വെള്ളത്തിന്റെ പാച്ചൽ, ചാട്ടം.

Gust, s. രസനെന്ദ്രിയം, മഹാപ്രിയം,
രുചി.

Gustable, a. രുചികരം, സ്വാദുള്ള.

Gustation, s. രുചിനോക്കുന്നതു, രുചി,
സ്വാദ്.

Gusty, a. പെരുങ്കാറ്റുള്ള, കൊടുങ്കാറ്റുള്ള.

Gut, s, കുടൽ, കുടൽ, വയറു, തീൻപണ്ടി.

Guttle, s. പാത്തി, ഓകു, വെള്ളച്ചാൽ.

Guttle, v. a. വിഴുങ്ങുക.

Guttural, a. കണ്ഠ്യമുള്ള.

Guzzle, v. a. വിഴുങ്ങികളക.

Gybe, s. അപഹാസം, പു ച്ഛം.

Gybe, v. n. അപഹസിക്ക, പരിഹസിക്ക.

Gyre, s. ചക്രം, വട്ടം, വൃത്തം.

Ha! inter. ഹാ, ഹാഹാ, ആഹാ.

Habiliment, s. ഉടുപ്പു, ഉടുപുടുവ.

Habit, s. അവസ്ഥ, നടപ്പു, ശീലം, മുറ,
ഉടുപ്പു.

Habit, v. a. ഉടുപ്പിക്ക, ചമയിക്ക.

Habitable, a. പാൎപ്പാന്തക്ക, വസിപ്പാ
ന്തക്ക.

Habitance, s. വാസം, അധിവാസം, കുടി
യിരിപ്പു.

Habitant, s. അധിവാസി, കുടിയാൻ.

Habitation, s. വാസം, വാസസ്ഥലം,
വീടു.

Habitator, s. അധിവാസി, പാൎക്കുന്ന
വൻ.

[ 152 ]
Habitual, a. നടപ്പുള്ള, ശീലമുള്ള, പതി
വുള്ള.

Habitually, ad. പതിവായി, നടപ്പായി.

Habitude, s. ചേൎച്ച, പരിചയം, പഴക്കം.

Habnab, ad. യദൃച്ഛയാ, വിധിവശാൽ.

Hack, v. a. നുറുക്ക, വെട്ടുക, കഷണ
മാക്ക.

Had, pret. of to have, ഉണ്ടായി.

Haft, s. പിടി.

Haft, v. a. പിടിയിടുക.

Hag, v. a. വ്യസനപ്പെടുത്തുക, ഭ്രമിപ്പിക്ക.

Haggle, v. a. അറുക്ക, കഷണിക്ക.

Hah, inter. ഹാ.

Hail, s. ആലിപ്പഴം, കല്മഴ, ഉറെച്ചമഴ.

Hail, v. n. കല്മഴപെയ്യുക.

Hail, inter. വാഴുക.

Hail, v. a. വാഴ്ത്തുക, വന്ദിക്ക, സൽക്കരിക്ക.

Hailshot, s. ചില്ലു.

Hailstone, s. ആലിപ്പഴം.

Hair, s. രോമം, തലമുടി, കേശം, കൂന്തൽ.

Haircloth, s. കരിമ്പടം, കമ്പളിതുണി.

Hairlace, s. തലമുടികെട്ടുന്ന നാട.

Hairless, a. രോമമില്ലാത്ത.

Hairy, a. രോമമുള്ള.

Halberd, s. വെണ്മഴു.

Hale, a. ആരോഗ്യമുള്ള, സൌഖ്യമുള്ള.

Hale, v. a. ഇഴെക്ക, വലിക്ക, വലിച്ചു ക
യറ്റുക.

Half, s. പാതി, അര, അൎദ്ധം, അരവാശി.

Half, ad. പാതിയായി.

Half-moon, s. അൎദ്ധചന്ദ്രൻ, അഷ്ടമി.

Half-penny, s. അരകാശ.

Half-pike, s. ചെറുകുന്തം.

Half-sphere, s. അൎദ്ധവൃത്തം, അൎദ്ധ
ഗോളം.

Half-way, ad. പാതിവഴി, മദ്ധ്യെ.

Half-wit, s. ജളൻ, മടയൻ, വിഡ്ഢി.

Hall, s. ന്യായസ്ഥലം, ശാല, മഠം, കൊ
ട്ടാരം.

Hallelujah, s. ദൈവസ്തുതി, വന്ദനപ്പാട്ടു.

Hallo, s. വായ്താരി, ആൎപ്പു, കുരവു.

Halloo, v. a. & n. ആൎക്ക, ഉറച്ചുവിളിക്ക.

Hallow, v. a. ശുദ്ധമാക്ക, പ്രതിഷ്ഠിക്ക.

Hallucination, s. തെറ്റു, പിഴ, തപ്പിതം.

Halm, s. വയ്കൊൽ, താളടി.

Halt, v. n. നൊണ്ടുക, മുടന്തുക, സംശ
യിക്ക.

Halt, a. നൊണ്ട, മുടന്തുള്ള.

Halt, s. നൊണ്ടൽ, മുടന്തു.

Halter, s. നൊണ്ടി, മുടന്തൻ.

Halter, s. പാശം, കയറു, മുഖകയറു.

Halve, v. a. അൎദ്ധിക, രണ്ടിക്ക.

Halves, s, pl. പപ്പാതി.

Ham, s. തുട, പന്നിതുട.

Hamlet, s. ചെറിയ ഗ്രാമം, മുറി.

Hammer, s. ചുറ്റിക, ചുറ്റി, മുട്ടിക, മടു.

Hammer, v. a. മുട്ടുക, തറെക്ക.

Hammer, v. n. വേലചെയ്ക, പരിഭ്രമിക്ക.

Hammock, s. ഉഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിൽ, തൂക്കുമ
ഞ്ചം.

Hamper, v. a. കുടുക്ക, അകപ്പെടുത്തുക,
പരിഭ്രമിപ്പിക്ക.

Hamstring, s. കാലിന്റെ കുതിഞരമ്പു.

Hand, s. കൈ, കരം, ഹസ്തം, പത്തി.

Hand, v. a. കൈയാൽ കൊടുക്ക, കൈ
പിടിച്ച നടത്തുക.

Handbasket, s. കൈവട്ടി, കൈകൊട്ട.

Handbell, s, കൈമണി, കിലുക്കുമണി.

Handcuff, s. കൈവിലങ്ങ.

Handed, a. കൈപിടിച്ച, കൈകൊ
ണ്ടുള്ള.

Handfull, s. കൈനിറയ, ഒരു പിടി.

Handgun, s. കൈത്തോക്കു.

Handicraft, s. കൈകൌശലം, കൈ
വേല.

[ 153 ]
Handiness, s. കൈവശം, കൈമിടുക്കു,
എളുപ്പം.

Handiwork, s. കൈക്രിയ.

Handkerchief, s. ഉറുമാൽ.

Handle, v. a. തൊടുക, സ്പൎശിക്ക, പി
ടിക്ക.

Handle, s. പിടി, കൈപിടി.

Handless, a. കൈയില്ലാത്ത.

Handmaid, s. ദാസി, വേലക്കാരത്തി.

Handmill, s. തിരികല്ലു.

Handsome, a. സൌന്ദൎയ്യമുള്ള, വലിയ.

Handsomely, ad. നന്നായി, ചന്തമായി.

Handsomeness, s. സൌന്ദൎയ്യം, മനോ
ഹരം.

Handwriting, s. കൈയെഴുത്തു, കൈയ
ക്ഷരം.

Handy, a. കൈമിടുക്കുള്ള, സാമൎത്ഥ്യമുള്ള.

Hang, v. a. തൂക്ക, തൂക്കിയിടുക, ഞാത്തുക.

Hang, v. n. തൂങ്ങുക, പറ്റുക, ഞാലുക,
ചരിയുക.

Hanger-on, s. ആശ്രിതൻ.

Hanging, s. തൂങ്ങൽ, ഞാലുന്നതു.

Hangings, s. തിരശ്ശീലകൾ, മറകൾ.

Hangman, s. കുലക്കാരൻ.

Hanker, v. n. വാഞ്ഛിക്ക, മോഹിക്ക.

Hankering, s. വാഞ്ഛ, കാംക്ഷ, ആശ.

Hap, s. കാലഗതി, സംഭവം, അസംഗതി.

Hap, v. n. സംഭവിക്ക, ഉണ്ടാക, ഇടകൂ
ടുക.

Hapless, a. നിൎഭാഗ്യമുള്ള, ആപത്തുള്ള.

Haply, ad. പക്ഷെ.

Happen, v. a. സംഭവിക്ക, ഭവിക്ക, ഉ
ണ്ടാക.

Happily, ad. ഭാഗ്യമായി, സുഖത്തോടെ.

Happiness, s. ഭാഗ്യം, ധനം, സുഖം,
ആനന്ദം.

Happy, a. ഭാഗ്യമുള്ള, ധന്യമായ.

Harangue, s. പ്രസംഗം, പ്രസ്ഥാപനം.

Harass, v. a. ബുദ്ധിമുട്ടിക്ക, പീഡിപ്പിക്ക.

Harass, s. ആയാസം, അസഹ്യത, ബുദ്ധി
മുട്ടു.

Harbinger, s. മുൻദൂതൻ, മുന്നോടി.

Harbour, s. തുറമുഖം, സങ്കേതസ്ഥലം.

Harbour, v. n. സങ്കേതം പ്രാപിക്ക.

Harbour, v. a. സങ്കേതം കൊടുക്ക, സം
ഗ്രഹിക്ക.

Harbourage, s. അതിഥിസൽക്കാരം, സ
ങ്കേതം.

Hard, a. കഠിനമുള്ള, കടുപ്പമുള്ള, ഉറപ്പുള്ള.

Hard, ad. അടുത്തു, അരികെ, ചുറുക്കെ.

Harden, v. a. ഉറപ്പിക്ക, കടുപ്പമാക്ക, ക
ഠിനമാക്ക.

Hardhearted, a. കഠിനഹൃദയമുള്ള, ക്രൂര
മുള്ള.

Hardheartedness, s. ഹൃദയകാഠിന്യം, ക്രൂ
രത.

Hardiness, s. ഉറപ്പു, ധീരത, പുഷ്ടി.

Hardly, ad. പ്രയാസത്തോടെ, വിഷമ
മായി.

Hardness, s. കടുപ്പം, കാഠിന്യം, ഉറപ്പു,
വിഷമം.

Hardship, s. പ്രയാസം, വരുത്തം, സങ്കടം.

Hardware, s. ലോഹപാത്രങ്ങൾ, ഇരിമ്പു
പിച്ചള മുതലായ ചരക്കു.

Hardy, a. ധൈൎയ്യമുള്ള, ബലമുള്ള.

Hare, s. മുയൽ, മൃദുലോമകം.

Harelip, s. മുച്ചുണ്ടു.

Harier, s. മുയൽ നായാട്ടുനായ്.

Hark, v. n. കേൾക്ക, ശ്രവിക്ക.

Harlot, s. വേശ്യ, കുലട, കൂത്തിച്ചി, ഗ
ണിക.

Harlotry, s. വേശ്യാവൃത്തി, പുലയാട്ടു.

Harm, s. ദോഷം, ഹാനി, കുറ്റം, ചേതം.

Harm, v. a. ദോഷം ചെയ്ക, ഹാനി വരു
ത്തുക.

[ 154 ]
Harmless, a. നിൎദ്ദോഷമുള്ള, ഹാനിയി
ല്ലാത്ത.

Harmlessness, s.നിൎദ്ദോഷം, പരമാൎത്ഥം.

Harmony, s. ചേൎച്ച, ഐക്യത, സംയോ
ജ്യത.

Harness, s. വണ്ടിക്കുതിരയുടെ കോപ്പു,
കവചം.

Harness, v. a. കുതിരക്കു കോപ്പിടുക,
ആയുധം ധരിപ്പിക്ക.

Harp, s, കിന്നരം, വീണ, നക്ഷത്രം.

Harp, v. a. കിന്നരം മീട്ടുക.

Harper, s. കിന്നരക്കാരൻ.

Harpoon, s. ചാട്ടുളി.

Harrow, v. a. പല്ലിക്ക അടിക്ക, കീറി
ക്കളക.

Harry, v. a. ആയാസപ്പെടുത്തുക, മുഷി
പ്പിക്ക.

Harsh, a. കഠിനമുള്ള, രൂക്ഷതയുള്ള.

Harshly, ad. ചവൎപ്പോടെ, കഠിനമായി.

Harshness, s. കൎക്കശം, ചവൎപ്പു, രൂക്ഷത, ക്രൂരത.

Hart, s. കലമാൻ, കല.

Harts’horn, s. ഒരു സസ്യം, ഒർ ഒൗഷധം.

Harvest, s. കൊയിത്തു, കൊയിത്തുകാലം,
വിളവു.

Hash, v. a. ഇറച്ചികഷണം, കഷണമാ
യി നുറുക്ക.

Hasp, s. മുടക്കൻ, നീക്കു.

Haste, s. ബദ്ധപ്പാടു, വേഗത, തിടുക്കം
തീവ്രം.

Haste, hasten, v. n. ബദ്ധപ്പെടുക, ഉഴ
റുക.

Haste, hasten, v. a. ബദ്ധപ്പെടുത്തുക,
ഉഴറ്റുക.

Hastily, ad. വേഗത്തിൽ, ത്വരിതമായി.

Hastiness, s. ബദ്ധപ്പാടു, ദ്രുതി, തിടുക്കം,
സാഹസം.

Hasty, a. വേഗമുള്ള, ത്വരിതമായ, തീവ്ര
മുള്ള.

Hat, s. തൊപ്പി.

Hatch, v. a. പൊരുത്തിൽ വെക്ക.

Hatch, v. n. പൊരുന്നിരിക്ക.

Hatch, s. പൊരുന്നൽ, അടയിരിപ്പു.

Hatchet, s. ചെറിയ കോടാലി.

Hate, v. a. പകക്ക, വെറുക്ക, ദ്വേഷിക്ക.

Hateful, a. പകയുള്ള, ദേഷ്യമുള്ള.

Hatefully, ad. വെറുപ്പോടെ, പകച്ചിട്ടു.

Hater, s. പകയൻ, ദ്വേഷി, വൈരി.

Hatred, s, പക, ദ്വേഷം, ശത്രുത്വം, നീ
രസം.

Haughtily, ad. ഗൎവ്വത്തോടെ, ഡംഭമായി.

Haughtiness, s. അഹങ്കാരം, ഗൎവ്വം,
ഡംഭം.

Haughty, a. അഹംഭാവമുള്ള, പ്രൌഢി
യുള്ള.

Haul, v. a. വലിക്ക, ഇഴെക്ക.

Haul, s. വലി, ഇഴച്ചൽ.

Haunt, v. a. & n. സഞ്ചരിക്ക, പെരുമാ
റുക.

Haunt, s. നിത്യസഞ്ചാരസ്ഥലം.

Have, v. n. ഉണ്ടാക, കൊണ്ടിരിക്ക, അ
ടക്ക.

Haven, s. തുറ, തുറമുഖം, സങ്കേതസ്ഥലം.

Havoc, s. നാശം, നഷ്ടം, ചേതം, അഴിവു.

Havoc, v. a. നാശംവരുത്തുക, നശിപ്പിക്ക.

Hawk, s. രാജാളി, പുള്ളു, കാറൽ.

Hawker, s. ചരക്കകൊണ്ടു നടന്നു വില്ക്കു
ന്നവൻ.

Hay, s. ഉണക്കുപുല്ലു.

Hazard, s. കാലഗതി, ആപത്തു, മോശം.

Hazard, v. a. അപകടത്തിലാക്ക.

Hazardous, a. ആപത്തുള്ള, അപകടമുള്ള.

Haze, s. മൂടൽമഞ്ഞു, മൂടൽ, മങ്ങൽ.

Hazy, a. മൂടലുള്ള, മങ്ങലുള്ള.

He, prom. താൻ, അവൻ, ഇവൻ.

[ 155 ]
Head, s. തല, ശിരസ്സു, മസ്തകം, തലവൻ.

Head, v. a. മുന്നടക്ക, തലവനാക, ഭരിക്ക.

Headache, s. തലവേദന, തലനോവു.

Headband, s. തലക്കെട്ടു.

Headdress, s. ശിരോലങ്കാരം, തലപ്പാവു.

Headland, s. കടൽമുന, മുനമ്പു.

Headless, a. തലയില്ലാത്ത, ബുദ്ധിയി
ല്ലാത്ത.

Headlong, ad. അധോമുഖമായി.

Headpiece, s. ശിരസ്ത്രം, തലക്കോരിക.

Headquarters, s. മുഖ്യസ്ഥലം, മേല്ക്കോയ്മ.

Headship, s. തലമ, മുഖ്യത, ശ്ലാഘ്യത.

Headstone, s. മൂലക്കല്ലു, പ്രധാനക്കല്ലു.

Headstrong, a. അടക്കമില്ലാത്ത.

Heady, a. തിടുക്കമുള്ള, ശഠതയുള്ള.

Heal, v. a. സൌഖ്യമാക്ക, പൊറുപ്പിക്ക.

Heal, v. n. സൌഖ്യമാക, പൊറുക്ക.

Healing, part. a. സൌഖ്യമാക്കുന്ന, പൊ
റുപ്പിക്കുന്ന.

Health, s. ശരീരസൌഖ്യം, ആരോഗ്യം.

Healthful, a. സൌഖ്യമുള്ള, ക്ഷേമമുള്ള.

Healthfulness, s. സൌഖ്യം, ആരോഗ്യം.

Healthiness, s. സുഖം, നിരാമയം.

Healthless, a. സൌഖ്യമില്ലാത്ത, രോഗ
മുള്ള.

Healthy, a. സുഖമുള്ള, ആരോഗ്യമുള്ള.

Heap, s. കൂമ്പാരം, കൂമ്പൽ, കൂട്ടം, കുല.

Heap, v. a. ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുക, ശേഖരിക്ക.

Hear, v. a. കേൾക്ക, ശ്രവിക്ക, ചെവി
കൊടുക്ക.

Heard, pret. of to hear, കേട്ടു, ശ്രവിച്ചു.

Hearer, s. കേൾക്കുന്നവൻ, ശ്രോതാവു.

Hearing, s. കേൾവി, ശ്രോത്രം.

Hearken, v. n. ചെവികൊള്ളുക, ചെവി
പാൎക്ക.

Hearsay, s, കേൾവി, ജനവാദം, ജന
ശ്രുതി.

Hearse, s. ശവം കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടി.

Heart, s. ഹൃദയം, ഹൃത്തു, നെഞ്ചകം,
ധൈൎയ്യം, മനസ്സു, പ്രേമം, ഓൎമ്മ, ഗൂ
ഢാൎത്ഥം.

Heartache, s. മനോവേദന, മനോദുഃഖം,
ആധി.

Heartbreaking, s. മനോവ്യസനം, അ
തിദുഃഖം.

Heartease, s. ശാന്തത, മനോസുഖം.

Hearten, v. a. ധൈൎയ്യപ്പെടുത്തുക.

Heartfelt, a. മനോബോധമുള്ള.

Hearth, s. അടുപ്പു, അഗ്നികുണ്ഡം.

Heartily, ad. മനഃപൂൎവ്വമായി, താൽപൎയ്യ
മായി.

Heartiness, s. മനഃപൂൎവ്വം, മനൊജാഗ്രത.

Heartless, a. ദയയില്ലാത്ത, ധൈൎയ്യമി
ല്ലാത്ത.

Heartlessness, s. അധൈൎയ്യം, മനസ്സി
ടിവു.

Heartrending, s. ഹൃദയദുഃഖം, മഹാ
ദുഃഖം.

Heartsick, a. മനോവ്യസനമുള്ള.

Heartstruck, a. ഹൃദയത്തിൽ കുത്തു
കൊണ്ട.

Hearty, a. മനഃപൂൎവ്വമുള്ള, സ്നേഹമനസ്സുള്ള.

Heat, s. ഉഷ്ണം, ചൂടു, അനൽ, താപം,
വേവു.

Heat, v. a. ചൂടുപിടിപ്പിക്ക, ഉഷ്ണിപ്പിക്ക,
എരിക്ക.

Heath, s. കുറുങ്കാടു, കുറ്റിക്കാടു.

Heathen, s. പുറജാതിക്കാർ.

Heave, v. a. ഉയൎത്തുക, പൊക്ക, എടു
ത്തിടുക.

Heave, v. n. ശ്വാസം വലിക്ക, വീൎക്ക, ഓ
ക്കാനിക്ക.

Heave, s. ശ്വാസം വലിവു, ഓക്കാനം.

Heaven, s. സ്വൎഗ്ഗം, പരലോകം, ആകാ
ശം, വാനം.

[ 156 ]
Heaven-born, 4. സ്വൎഗ്ഗജാതമായ.

Heavenly, a. സ്വൎഗ്ഗസംബന്ധമുള്ള, സ്വ
ൎഗ്ഗസ്ഥമായ.

Heavenly, ad. സ്വൎഗ്ഗസ്ഥമായി, ദിവ്യ
മായി.

Heavenward, ad. സ്വൎഗ്ഗത്തിനാമാറു.

Heavily, ad. ഭാരമായി, ഘനമായി, ഇ
ടിവോടെ.

Heaviness, s. ഭാരം, കനം, ഘനം, വ്യാ
കുലം.

Heavy; a. ഭാരമുള്ള, കനമായ, ദുഃഖമുള്ള.

Hebrew, s. എബ്രായഭാഷ.

Hectic, a. ക്ഷയരോഗമുള്ള, താപജ്വര
മായ.

Hedge, s. വലി, പ്രാവൃതി.

Hedge, v. a. വേലികെട്ടുക, വേലിവ
ളെക്ക.

Hedgehog, s. മുള്ളൻപന്നി, നിന്ദാവാക്കു.

Hedgesparrow, s. കുരികിൽ.

Heed, v. a. കരുതുക, സൂക്ഷിക്ക, കേൾ
ക്ക, ശ്രദ്ധിക്ക.

Heed, s. കരുതൽ, ജാഗ്രത, സൂക്ഷം , വി
ചാരം.

Heedful, a. ജാഗ്രതയുള്ള, കരുതലുള്ള.

Heedfully, ad. ജാഗ്രതയോടെ, സൂക്ഷ്മ
ത്തോടെ.

Heedless, a. അജാഗ്രതയുള്ള, സൂക്ഷ്മമി
ല്ലാത്ത.

Heedlessness, s. അജാഗ്രത, സൂക്ഷ്മകേടു.

Heel, s. കുതികാൽ, മടമ്പു, പാദമൂലം.

Heel, v. n. നൃത്തം ചെയ്ക, ചാഞ്ഞുഓടുക.

Heft, s. പിടി, പ്രയത്നം, ശ്രമം.

Hegira, s. മഹമ്മദ മക്ക വിട്ടു ഓടിപോ
യകാലം.

Heifer, s. പശുക്കിടാവു, കടച്ചി.

Heighho, inter. അയ്യയ്യൊ.

Height, s. ഉയരം, പൊക്കം, ഉന്നതം,
ഉന്നതി.

Heighten, v. a. ഉയൎത്തുക, ഉന്നതപ്പെടു
ത്തുക.

Heinous, a. അതിദുഷ്ടതയുള്ള, കഠോര
മുള്ള.

Heinously, ad. കഠോരമായി, കൊടി
യായി.

Heinousness, s. കഠോരം, അതിദുഷ്ടത.

Heir, s. അവകാശി, അനന്തരവൻ.

Heiress, s. അവകാശിനി, അനന്തരവൾ.

Heirless, a. അവകാശിയില്ലാത്ത.

Heirship, s. അവകാശസംഗതി.

Held, pret. & part. pass. of to hold,
പിടിച്ചു.

Hell, s. നരകം, പാതാളം, ദുൎഗ്ഗതി.

Hellish, a. നരകസംബന്ധമുള്ള, അതിദു
ഷ്കരമുള്ള.

Hellishness, s. അതിദുഷ്ടത, നരകയോ
ഗം.

Helm, s. തലക്കോരിക, അമരം, ചുക്കാൻ.

Helm, v. a. ചുക്കാൻ പിടിക്ക, നടത്തുക.

Helmet, s. തലക്കോരിക, പടത്തൊപ്പി.

Help, v. a. സഹായിക്ക, തുണെക്ക, ആ
ദരിക്ക.

Help, v. n. ഉതക്ക, ഉപകരിക്ക.

Help, s. സഹായം, തുണ, ആദരവു, രക്ഷ.

Helper, s. സഹായി, തുണക്കാരൻ.

Helpful, a. സഹായമുള്ള, തുണയുള്ള.

Helpless, a. സഹായമില്ലാത്ത, ബലഹീ
നമുള്ള.

Helplessness, s. അസഹായം, ബലഹീ
നത.

Hem, s. വസ്ത്രത്തിന്റെെ വക്ക.

Hem, v. a. വക്കുവെക്ക, വളച്ചുകെട്ടുക.

Hem, v. n. ഹുങ്കാരമിടുക.

Hemisphere, s. അൎദ്ധഗോളം, അൎദ്ധാ
ണ്ഡം.

Hemorrhage, s. ചോരപോക്കു.

[ 157 ]
Hemorrhoids, s. മൂലരോഗം, അൎശസ്സു.

Hemp, s. ചണം, ചണനാര, വക്കു.

Hen, s. പെട, പെടക്കോഴി, തള്ള.

Henbane, s. കുരശാണി.

Hence, ad. ഇവിടെനിന്നു, ഇതുമുതൽ, നി
മിത്തം.

Henceforth, ad. ഇനി, ഇന്നുമുതൽ.

Henceforward, ad. ഇനിമേൽ, ഇനി
മേലാൽ.

Hend, v. a. പിടിക്ക, വളഞ്ഞുപിടിക്ക്.

Henroost, s. കോഴിക്കൂടു, ചെക്കു.

Heptagon, s. സപ്തകൊണം.

Her, prom. അവളുടെ, അവളെ.

Herald, s. ദൂതൻ, മുന്നോടി, വിളിച്ചപറ
യുന്നവൻ.

Herb, s. സസ്യം, മൂലിക.

Herbage, s. തൃണാദികൾ, മേച്ചൽസ്ഥലം.

Herbous, a. മൂലികകൾ നിറഞ്ഞ.

Herd, s. കന്നുകാലികൂട്ടം, കൂട്ടം, നിവഹം.

Herdsman, s. മെയ്ക്കാരൻ, ഗോപാലൻ.

Here, ad. ഇവിടെ, ഇങ്ങു, ഇവിടത്തിൽ.

Hereabouts, ad. ഇവിടത്തിൽ, ഈ സ്ഥ
ലത്തു.

Hereafter, ad. ഇനിമേലാൽ, മേലാൽ.

Hereat, ad. ഇവിടത്തിൽ, ഇതിങ്കൽ.

Hereby, ad. ഇതുകൊണ്ടു, ഇതിനാൽ.

Hereditable, a. അവകാശമാക്കുന്ന.

Hereditament, s. അവകാശം, സ്വകീയം.

Hereditarty, a. അവകാശത്താലുള്ള.

Herein, ad. ഇതിൽ, ഇതിലേക്ക.

Hereof, ad. ഇതിൽ, ഇതിൽനിന്നു.

Hereon, ad. ഇതിങ്കൽ, ഇതിന്മേൽ.

Hereout, ad. ഇതിൽനിന്നു.

Heresy, s. വേദവിപരീതം, മതവിരോധം.

Heretic, s. വേദവിപരീതക്കാരൻ, പാ
ഷണ്ഡി,

Heretical, a. വേദവിപരീതമുള്ള.

Hereto, hereunto, ad. ഇവിടേക്ക, ഇത്ര
ത്തോളം.

Heretofore, ad. മുമ്പിനാൽ, പണ്ടെ.

Herewith, ad. ഇതിനോടു, ഇതുകൊണ്ടു.

Heritable, a, അവകാശമാകുന്ന.

Heritage, s. അവകാശം, സ്വകീയത്വം.

Hermit, s. വനവാസി, ഋഷി, മുനി, ത
പസ്വി.

Hermitage, s. സിദ്ധാശ്രമം, മുനിവാസം.

Hero, s. വീരൻ, പരാക്രമി, വിക്രമൻ,
ശൂരൻ.

Heroic, a. പരാക്രമമുള്ള, വീൎയ്യമുള്ള.

Heroine, s. പരാക്രമക്കാരത്തി, വീൎയ്യമതി.

Heroism, s. പരാക്രമം, വിക്രമം, ശൂരത.

Heron, s. ഞാറപക്ഷി.

Herring, s. ഒരു വക മീൻ.

Herself, pron. അവൾതന്നെ.

Hesitate, v. n. സംശയിക്ക, ശങ്കിക്ക, താ
മസിക്ക.

Hesitation, s, സംശയം, സന്ദേഹം, ശങ്ക.

Hest, s. കല്പന.

Heterodox, a. അന്യോപദേശമുള്ള.

Heterogeneous, a. അന്യജാതമായ.

Hew, v. a. വെട്ടുക, നുറുക്ക, ചെത്തുക, മു
- റിക്ക.

Hewer, s. വെട്ടുന്നവൻ, മുറിക്കുന്നവൻ.

Hexagon, s. ഷൾകോണം.

Hexameter, s. അറുപദമുള്ള ശ്ലോകം.

Hey, inter. ഹാ, ഹിഹി, ഹീ.

Heyday, s. ഉന്മേഷം, ഉല്ലാസം, തുള്ളി
ക്കളി.

Hiccough, s. എക്കിൾ, എക്കിട്ട, ഇക്കിൾ.

Hide, v. a. ഒളിച്ചു വെക്ക, മറെക്ക, ഒളി
പ്പിക്ക.

Hide, v. n. ഒളിക്ക, മറയുക.

Hideous, a. ഭയങ്കരമുള്ള, ഘോരമായ.

Hideously, ad. ഭയങ്കരമായി, ഘോര
മായി.

[ 158 ]
Hider, s. ഒളിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Hiding-place, s. ഒളിസ്ഥാനം, സങ്കേതം.

Hierarchy, s. ഗുരുവാഴ്ച.

Hierography, s. ദിവ്യഎഴുത്തു.

High, a. ഉയൎന്ന, പൊക്കമുള്ള, നെടുക്ക
മുള്ള.

Highborn, a. കുലജാതമുള്ള, വലിയ ജാതി
യുള്ള.

Highcoloured, a. ബഹുവൎണ്ണമുള്ള.

Highest, a. അത്യുന്നതമുള്ള.

Highland, s. മലപ്രദേശം, മലനാടു.

Highlander, s. മലനാട്ടുകാരൻ.

Highly, ad. ഉയരമായി, ഏറ്റവും, എ
ത്രയും.

Highminded, a. അഹംഭാവമുള്ള, മാഹാ
ത്മ്യമുള്ള.

Highmost, a. എല്ലാറ്റിലും ഉയൎന്ന.

Highness, s. ഉന്നതി, ഔന്നത്യം, ശ്രേഷ്ഠത.

Highspirited, a. ധീരതയുള്ള, തുനി
വുള്ള.

Hightreason, s. രാജദ്രോഹം, കൎത്തൃ
ദ്രോഹം.

High-water, s. വേലി ഏറ്റം.

High-way, s. പെരുവഴി, രാജമാൎഗ്ഗം.

Highwayman, s. പെരുവഴികവൎച്ചക്കാ
രൻ.

Hilarity, s. പ്രമോദം, ഉല്ലാസം, നേരം
പോക്കു.

Hilding, s. അധമൻ, അധമ.

Hill, s. കുന്നു, മല, പൎവ്വതം.

Hillock, s. ചെറുകുന്നു.

Hilly, a. കുന്നിച്ച.

Hilt, s. പിടി, കാവു.

Him, pron. അവനെ, ഇവനെ, തന്നെ.

Himself, pron. അവൻതന്നെ.

Hind, a. പിൻപുറത്തുള്ള, പിന്നിലുള്ള.

Hind, s. പെണ്മാൻ, പെടമാൻ.

Hinder, v. a. തടുക്ക, വിലക്ക, വിരോ
ധിക്ക.

Hinder, a. പിൻഭാഗത്തുള്ള.

Hinderance, s.വിരോധം, തടവു, വിഘ്നം,
വിലക്കു.

Hinderer, s. വിരോധി, തടുക്കുന്നവൻ.

Hindermost, a. എല്ലാറ്റിലും ഒടുക്കത്തുള്ള.

Hindmost, a. ഒടുക്കത്തുള്ള, പുറകത്തുള്ള.

Hinge, s. ചുഴികുറ്റി, ആങ്ങാ഻കുറ്റി.

Hinge, v. a. ചുഴലുക, കുറ്റിമേൽ തൂക്കുക.

Hint, v. a. സൂചിപ്പിക്ക, അനുഭാവം കാ
ട്ടുക.

Hint, s, സൂചകം, സംജ്ഞ, അനുഭാവം.

Hip, s. ഇടുപ്പു, അരക്കൂട്ടു.

Hippopotamus, s. നദിക്കുതിര.

Hire, v. a. കൂലിക്കുവാങ്ങുക, കൂലിക്കു വി
ളിക്ക.

Hire, s. കൂലി, ശമ്പളം, കോഴ, മാസപ്പടി.

Hireling, s. കൂലിക്കാരൻ, ശമ്പളക്കാരൻ.

His, pron. അവന്റെ, അവന്നുള്ള.

Hiss, v. n. പാമ്പു പോലെ ചീറുക.

Hiss, v. a. ചീറ്റുക, അപഹസിക്ക, നി
ന്ദിക്ക.

Hiss, s. ചീറ്റു, ചീറ്റൽ, ഊത്തു.

Hist, inter. ചുമ്മാ, ചി.

Historian, s. ചരിത്രലിഖിതൻ, വൃത്താന്ത
ക്കാരൻ.

Historic, a. ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച.

History, s. ചരിത്രം, കഥ, വൃത്താന്തം.

Hit, v. a. അടിക്ക, തല്ലുക, ലാക്കുമുറിക്ക.

Hit, v. n. കൊള്ളുക, എത്തുക, ഏശുക,
തട്ടുക.

Hit, s. അടി, തല്ലു, ഏശൽ, തട്ടൽ, മുട്ടൽ.

Hitch, v. n. ഇളക്ക, ഉടക്ക.

Hither, ad. ഇവിടെ, ഇവിടേക്ക.

Hitherto, ad. ഇതുവരേയും, ഇത്രത്തോള

Hive, s. തേനീച്ചക്കൂടു, മധുകോഷം.

[ 159 ]
Ho, hoa, inter. ഹൈ, ഹോ.

Hoar, a. വെളുത്ത, നരച്ച, ഉറച്ചമഞ്ഞുള്ള.

Hoarfrost, s. ഉറച്ച മഞ്ഞു.

Hoard, s. നിക്ഷേപം, സംഗ്രഹിച്ചദ്രവ്യം.

Hoard, v. a. നിക്ഷേപം വെക്ക, പണം
സമ്പാദിക്ക.

Hoariness, s. നര.

Hoarse, a. ഒച്ച അടപ്പുള്ള.

Hoarseness, s. ഒച്ചയടപ്പു.

Hoary, a. നരച്ച, നരയുള്ള, വെളുത്ത.

Hobble, v. n. നൊളിനൊണ്ടി നടക്ക.

Hobgoblin, s. ഭൂതം, പിശാചു, ചാത്തൻ.

Hog, s. പന്നി, കിടി.

Hoggish, a. പന്നിപ്രായമുള്ള.

Hogslard, s. പന്നിനെയ്യ.

Hoist, v. a. ഉയൎത്തുക, പൊക്ക, കയറ്റുക,
ഏറ്റുക, തൂക്കിയിടുക, (കൊടി ഏറ്റുക).

Hold, v. a. പിടിക്ക, അടക്ക, കൊള്ളുക,
മുടക്കം.

Hold, v. n. നില്ക്ക, നിലനില്ക്ക, അടങ്ങുക.

Hold, inter. നില്ലൂ, വിടു, പൊറു.

Hold, s, പിടി, പിടിത്തം, കാവൽ, ബലം.

Holder, s. പിടിക്കുന്നവൻ.

Holding, s. പാട്ടനിലം, പാട്ടം, ഏല്പു.

Hole, s. കുഴി, ദ്വാരം, തുള, അള, പൊത്തു.

Holily, ad. ശുദ്ധമായി, പവിത്രമായി.

Holiness, s. ശുദ്ധി, പവിത്രത, ദൈവ
ഭക്തി.

Holla, v. a. കൂകിവിളിക്ക, നിലവിളിക്ക.

Hollow, a. പൊള്ളയുള്ള, കുഴിവുള്ള, തുള
യുള്ള.

Hollow, s. പൊള്ള, കുഴി, പള്ളം, ഗുഹ.

Hollow, v. a. കുഴിക്ക, തോണ്ടുക, തുളെക്ക.

Hollowness, s. പൊള്ള, പൊള്ളം, ക
പടം.

Holy, a. പരിശുദ്ധമുള്ള, പവിത്രമുള്ള.

Holy-day, s. പെരുനാൾ, വിശേഷദി
വസം.

Holy Ghost, s. വിശുദ്ധാത്മാവു.

Homage, s. ഊഴിയം, വണക്കം, പൂജ.

Home, s. വീടു, ഭവനം, സ്വദേശം.

Home, ad. വീട്ടിലേക്ക, സ്വദേശത്തേക്ക.

Homebred, a. വീട്ടിൽ വളൎക്കപ്പെട്ട.

Homefelt, a. ഉള്ളിൽ തോന്നിയ.

Homeliness, s. സാമാന്യത, അനാചാരം.

Homely, a. സാമാന്യമുള്ള, പരിക്കനായ.

Homemade, a. വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട.

Homeward, ad. വീട്ടിന്നായിട്ടു, വീട്ടിനാ
മാറു.

Homicide, s, കുല, മനുഷ്യഹത്യ, ഘാ
തകം.

Homily, s. പ്രസംഗം.

Homogeneal, a. സമജാതമുള്ള.

Homogeneous, a. സമാകൃതിയുള്ള.

Homologous, a. സമമുള്ള, തുല്യമായ.

Honest, a. നേരുള്ള, പരമാൎത്ഥമുള്ള, നീ
തിയുള്ള.

Honestly, ad. നേരെ, പരമാൎത്ഥമായി.

Honesty, s. പരമാൎത്ഥം, നേരു, സത്യം.

Honey, s. തേൻ, മധു, മധുരരസം.

Honey-comb, s. തേൻകട്ട.

Honey-moon, s. കല്യാണ മാസം.

Honorary, a. ബഹുമാനമുള്ള.

Honour, s. ബഹുമാനം, മാനം, കീൎത്തി.

Honour, v. a. ബഹുമാനിക്ക, മാനിക്ക,
വന്ദിക്ക.

Honourable, a. ബഹുമാനപ്പെട്ട, മഹ
ത്തുള്ള.

Honourableness, s. ശ്രേഷ്ഠത, മാഹാ
ത്മ്യം.

Honourably, ad. മാനമായി, യശ
സ്സോടെ.

Hood, s. തലമൂടി, മൂടുപടം.

Hoof, s. കുളമ്പു.

Hook, s. കൊളുത്ത, തുരട്ട, കൊക്കി, ചൂ
ണ്ടൽ.

[ 160 ]
Hook, v. a. കൊളുത്തുക, ചൂണ്ടലിട്ടുപി
ടിക്ക.

Hookedness, s. വളവു, കൊക്ക.

Hoop, s. ഇരിമ്പു ചുറ്റ, വളയം.

Hoop, v. a. ചുറ്റുകെട്ടുക, വളെക്ക.

Hoop, v. n. ആൎക്ക, കൂക്കിവിളിക്ക.

Hooping-cough, s. കൊക്കക്കുര.

Hoot, v. n. അലറുക, അട്ടഹാസിക്ക, കൂ
കുക.

Hoot, s. അട്ടഹാസം, കൂകൽ, ആൎപ്പു.

Hop, v. n. കൊത്തം കുറക്ക, നടയിൽ വി
ടുക.

Hop, s. കൊത്തം നട.

Hope, s. ആശ, ആശാബന്ധം, കാത്തി
രിപ്പു.

Hope, v. n. ആശിക്ക, ഇച്ഛിക്ക, കാത്തി
രിക്ക.

Hopeful, a. ആശയുള്ള, കാത്തിരിക്കുന്ന.

Hopefully, ad. ആശയോടെ.

Hopefulness, s. ഗുണലക്ഷണം, ഇച്ഛ.

Hopeless, a. ആശയില്ലാത്ത, നിരാശയുള്ള.

Hopingly, ad. ആശിക്കുന്നതിനാൽ.

Horde, s. ആൾകൂട്ടം, സമൂഹം.

Horizon, s. ചക്രവാളം.

Horizontal, a. സമനിരപ്പുള്ള.

Horn, s. മൃഗക്കൊമ്പു, കൊമ്പു.

Horned, a. കൊമ്പുള്ള.

Hornet, s. വേട്ടാളൻ, കുളവി, കടുന്നൽ.

Horny, a. കൊമ്പുള്ള.

Horoscope, s. ജാതകം, ഗ്രഹനില.

Horrible, a. ഭയങ്കരമുള്ള, ഭൈരവമുള്ള.

Horribleness, s. ഭയങ്കരത്വം, ഭൈരവം,
ഭീഷ്മം.

Horribly, ad. ഭയങ്കരമായി, ഘോരമായി.

Horrid, a. ഭയങ്കരമുള്ള, കൊടിയ.

Horridness, s. ഭയങ്കരത, ഭീഷണം.

Horrific, a. ഭയങ്കരമുള്ള, ഭീമമുള്ള.

Horripilation, s. കൊൾമയിർ, രോമാ
ഞ്ചം.

Horror, s. ഭീഷണം, ഭയം, ഭീമം, പേടി,
അറെപ്പു.

Horse, s. കുതിര, അശ്വം, കുതിരപ്പട്ടാളം.

Horse, v. n. കുതിരപ്പുറത്തു ഏറുക.

Horseback, s. കുതിരപ്പുറം.

Horseman, s. കുതിര ഏറുന്നവൻ.

Horserace, s. കുതിരയോട്ടം.

Horseshoe, s. ലാടം.

Hortation, s. ബുദ്ധി ഉപദേശം.

Horticulture, s. തോട്ട കൃഷി.

Hospitable, a. അതിഥിസൽക്കാരമുള്ള.

Hospitably, ad. അതിഥിസൽക്കാരത്തോ
ടെ.

Hospital, s. ദീനപ്പുര, ധൎമ്മശാല.

Hospitality, s. അതിഥിസൽക്കാരം, ധ
ൎമ്മോപകാരം.

Host, s.വഴിയമ്പലക്കാരൻ, സേനാഗണം.

Hostage, s. ആൾജാമ്യം.

Hostess, s. വഴിയമ്പലക്കാരത്തി.

Hostile, a. ശത്രുത്വമുള്ള, പകക്കുന്ന.

Hostility, s. ശത്രുത്വം, വിരോധം, പക.

Hot, a. ചൂടുള്ള, എരിവുള്ള, ചൊടിപ്പുള്ള.

Hotel, s. വഴിയമ്പലം, പെരുവഴിസത്രം.

Hothouse, s. അനൽവീടു.

Hotly, ad. ചൂടുപിടിച്ചിട്ടു, ക്രോധത്തോ
ടെ.

Hotness, s. ചൂടു, ഉഷ്ണം, ഉഗ്രത, അതി
കോപം.

Hough, s. കീഴ്ത്തുട.

Hound, s. നായാട്ടുനായി.

Hour, s. മണിക്കൂറ, മണിനേരം.

Hourly, ad. മണിക്കൂറുതോറും.

Hourly, a. മണിക്കൂറുള്ള.

House, s. വീടു, ഭവനം, ഗൃഹം, കുഡുംബം.

House, v. n. വീട്ടിൽ പാൎക്ക, സങ്കേതം
പ്രാപിക്ക.

[ 161 ]
House, v. a. വീട്ടിൽപാൎപ്പിക്ക, സങ്കേതം
കൊടുക്ക.

Housebreaking, s. കുത്തിക്കവൎച്ച, തുരങ്ക
മോഷണം.

Housedog, s. വീട്ടുനായി.

Household, s. വീട്ടുകാൎയ്യം, കുഡുംബം,
സംസാരം.

Householder, s. വീട്ടുകാരൻ, കുഡുംബി.

Householdstuff, s. വീട്ടുസാമാനങ്ങൾ.

Housekeeper, s. ഗൃഹപതി, വീട്ടുവിചാ
രകൻ.

Housekeeping, s. വീട്ടുകാൎയ്യവിചാരണ.

Houseless, a.പുരയില്ലാത്ത, അഗതിയുള്ള.

Housemaid, s. വീട്ടുവേലക്കാരത്തി, ഭൃത്യ,
ദാസി.

Housewife, s. കുഡുംബിനി, വീട്ടെജമാ
നനി.

Housing, s. പാൎപ്പിക്കുന്നതു, കുതിരപ്പന്തൽ.

Hove, pret. of to heave, ഉയൎത്തി.

Hovel, s. കുടിൽ, താണവീടു.

Hover, v. n. വലഞ്ഞുപറക്ക, വലഞ്ഞുന
ടക്ക.

How, ad. എങ്ങിനെ, എത്ര, ഏതുപ്രകാരം.

However, ad. എങ്ങിനെ എങ്കിലും, എ
ന്നാലും.

Howl, v. n. അലറുക, നിലവിളിക്ക, മോ
ങ്ങുക.

Howl, s. നിലവിളി, അലൎച്ച, മോങ്ങൽ,
ഒളി.

Howling, s. അലറുന്നതു, ഒളി, മോങ്ങൽ.

Howsoever, ad. എങ്ങിനെ എങ്കിലും.

Hubbub, s. അമളി, കലഹം, കലമ്പൽ.

Huddale, v. a. പൊതിഞ്ഞുടുക്ക, വാരിച്ചു
റ്റുക.

Huddle, v. n. തിക്കിതിരക്ക, തിങ്ങിവ
രിക.

Hue, s. നിറം, ചായം, കൂകുവിളി.

Huff, s. ചീറൽ, ജാവകോപം, ഊറ്റം.

Huff, v. a. ചീറ്റുക, ശകാരിക്ക, നിന്ദിച്ചു
പറക.

Huff, v. n. ചീറുക, വമ്പുപറക, കലമ്പുക.

Huffishness, s. തണ്ടുതപ്പിത്വം, വമ്പു, നി
ഗളം.

Hug, v. a. തഴുക, കെട്ടിപിടിക്ക.

Hug, s. തഴുകൽ, ആലിംഗനം, ആശ്ലേഷം.

Huge, a. ഏറ്റവും വലിയ, ഭീമാകൃതിയുള്ള.

Hugeness, s. അതിവലിപ്പം.

Hum, v. n. മൂളുക, ചിന്തപാടുക.

Hum, s. മൂളൽ, ചിന്ത, മന്ദശബ്ദം.

Hum, inter. എന്തോ, ആരൊ.

Human, a. മാനുഷമുള്ള, മനുഷ്യസംബ
ന്ധമുള്ള.

Humane,a. മനുജൊചിതം, ദയാശീലമുള്ള.

Humanely, ad. ദയാശീലത്തോടെ.

Humanity, s. മാനുഷത്വം, മനുഷ്യപ്രീതി.

Humanize, v. a. ശാന്തശീലം വരുത്തുക.

Humankind, s. മാനുഷവൎഗ്ഗം, മനുഷ്യ
ജാതി.

Humanly, ad. മനുഷ്യപ്രകാരം.

Humble, a. വിനയമുള്ള, താണ്മയുള്ള.

Humble, v. a. വിനയപ്പെടുത്തുക, താ
ഴ്ത്തുക.

Humbleness, s. മനോവിനയം, മന
ത്താണ്മ.

Humbly, ad. വിനയമായി, താഴ്മയോടെ.

Humid, a. ഈറമുള്ള, നനഞ്ഞ, നനവുള്ള.

Humiliation, s. താഴ്ച, താഴ്മ, വിനയം,
വണക്കം.

Humility, s. വിനയം, താണ്മ, ലജ്ജ, ദൈ
ന്യത.

Humorist, s. സരസക്കാരൻ, വ്യാമോഹ
മുള്ളവൻ.

Humour, s. ഈറം, സ്വഭാവം, സരസം,
ആമോദം.

[ 162 ]
Humour, v. a. ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുക, സന്തോ
ഷിപ്പിക്ക.

Hump, s. കൂൻ, കുബ്ജം.

Humpback, s. കൂൻ, കുബ്ജം.

Hundred, n. a. നൂറു, ശതം.

Hundredth, n. a. നൂറാം.

Hunger, s. വിശപ്പു, ക്ഷുത്തു, അത്യാശ.

Hungered, a. വിശന്ന, പട്ടിണിയായ.

Hungry, a. വിശപ്പുള്ള, ക്ഷുത്തുള്ള.

Hunks, s. ദുരാഗ്രഹി, കൃപണൻ.

Hunt, v. a. & n. നായാടുക, പിന്തുടരുക,
തേടുക.

Hunt, s. നായാട്ടു, വേട്ട.

Hunter, s. നായാടി, വേടൻ, വ്യാധൻ.

Huntsman, s. നായാടി, നായാട്ടുകാരൻ.

Hurdle, s. കിരാതി, ചീനവേലി, ഊരഴി.

Hurl, v. a. വീശി എറിയുക, ഉന്തിക്കളക.

Hurl, s. അമളി, കലശൽ, ആരവം, അ
മാന്തം.

Hurlyburly, s. അമളി, കലശൽ, ഇര
ച്ചൽ.

Hurricane, s. പെരുങ്കാറ്റു, കൊടുങ്കാറ്റു.

Hurry, v. a. ബദ്ധപ്പെടുത്തുക, കുഴപ്പിക്ക.

Hurry, v. n. ബദ്ധപ്പെടുക, വേഗപ്പെ
ടുക.

Hurry, s. ബദ്ധപ്പാടു, തത്രപ്പാടു, വേഗത,
പതറൽ.

Hurt, v. a. ഉപദ്രവിക്ക, ഹാനിപ്പെടുത്തു
ക, ബാധിക്ക.

Hurt, s. ഉപദ്രവം, ദോഷം, നഷ്ടം, മുറി
വു, ബാധ.

Hurtful, a. നാശകരമുള്ള, ഉപദ്രവമുള്ള.

Hurtfully, ad. നാശകരമായി, ദോഷ
മായി.

Hurtle, v. n. തമ്മിൽ തള്ളുക, കൂട്ടിമുട്ടുക.

Hurtless, a. നിൎദ്ദോഷമുള്ള, കുറ്റമില്ലാത്ത.

Husband, s. ഭൎത്താവു, പതി, വരൻ, കാ
ന്തൻ.

Husbandman, s. കൃഷിക്കാരൻ, വ്യവ
സായി.

Husbandry, s. കൃഷി, വ്യവസായം, തു
രിശം.

Hush, inter. ചുമ്മാ.

Husb, s. അമൎച്ച, ശാന്തം, മൌനം.

Hush, v. a. & n. അമൎത്തുക, മിണ്ടാതാക്ക,
മിണ്ടാതിരിക്ക.

Husk, s. ഉമി, തവിടു, തോൽ, തോടു.

Husk, v. a. ഉമികളക, തോടുകളക.

Hustle, v. a. കുലുക്ക, ഇളക്ക.

Hut, s. കുടിൽ, മാടം, ചാള.

Huzza, v. n. ആൎപ്പിടുക, ആൎത്തുപറക.

Huzza, v. a. ആൎത്തുപരിഗ്രഹിക്ക.

Hyacinth, s. പത്മരാഗം, ഒരുപുഷ്പം.

Hydraulics, s. ജലസൂത്രം.

Hydrometer, s. ജലമാനം.

Hydrophobia, s. ജലഭയം.

Hyena, s. നായികറ്റൻ.

Hymn, s. പാട്ടു, സങ്കീൎത്തനം, ജ്ഞാനപാട്ടു.

Hymn, v. n. കീൎത്തിക്ക, പാടിസ്തുതിക്ക.

Hypocrisy, s, കപടഭക്തി , മായം, ജാലം.

Hypocrite, s. കപടഭക്തിക്കാരൻ, മാ
യാപി.

Hypocritical, a. കപടഭക്തിയുള്ള.

Hypocritically, ad. കപടഭക്തിയോടെ.

Hysterics, s. സൂതികാവായു.

[ 163 ] I
I, pron. ഞാൻ.

Iacinth, s. പത്മരാഗം.

Ice, s. ഉറച്ചനീർ.

Ichneumon, s. കീരി.

Icy, a. നീരുറച്ചുള്ള, തണുപ്പുള്ള.

Idea, s. തോന്നൽ, ഊഹം, നിനവു, മനോ
ഭാവം.

Ideal, a. തോന്നലുള്ള, ഊഹമുള്ള.

Identical, a. സമമുള്ള, ഒക്കുന്ന.

Identify, v. a. നിശ്ചയം വരുത്തുക, ഒ
പ്പിക്ക.

Identity, s. സമത്വം, ഒക്കുന്നതു.

Idiocy, s. ബുദ്ധിഹീനത, മൂഢത്വം.

Idiom, s. ഭാഷാരീതി.

Idiot, s. അറിവില്ലാത്തവൻ, ബുദ്ധിഹീ
നൻ.

Idle, a. മടിയുള്ള, മിനക്കേടുള്ള, സാരമി
ല്ലാത്ത.

Idle, v. n. മടിച്ചിരിക്ക, മിനക്കെടുക, വെ
റുതെ ഇരിക്ക.

Idleness, s. മടിവു, മിനക്കേടു, അജാഗ്രത.

Idler, s. മടിയൻ, മിനക്കെടുന്നവൻ.

Idly, ad. മടിവോടെ, വ്യൎത്ഥമായി.

Idol, s. വിഗ്രഹം, ബിംബം.

Idolater, s. വിഗ്രഹാരാധനക്കാരൻ.

Idolatrous, a. വിഗ്രഹപൂജയുള്ള.

Idolatry, s. വിഗ്രഹാരാധന, ബിംബ
സേവ.

If, conj. എങ്കിൽ, ആകിൽ, പക്ഷെ.

Igneous, a. തീയുള്ള, അഗ്നിയുള്ള.

Ignite, v. a. തീ കൊളുത്തുക, തീ കത്തിക്ക.

Ignite, v. n. തീപറ്റുക, തീപിടിക്ക.

Ignition, s. തീപാറ്റൽ, തീപിടിത്തം.

Ignoble, a. ഹീനജാതിയുള്ള, നീചമുള്ള.

Ignominions, a. അവമാനമുള്ള, കുറവുള്ള.

Ignominiously, ad. അവമാനത്തോടെ.

Ignominy, s. അവമാനം, അപകീൎത്തി.

Ignoramus, s. ഭോഷൻ, മൂഢൻ.

Ignorance, s. അറിവില്ലായ്മ, അവിജ്ഞാ
നം.

Ignorant, a. അറിവില്ലാത്ത, മൂഢതയുള്ള.

Ignorantly, ad. അറിയാതെ, അറിയായ്മ
യോടെ.

Ill, a. ആകാത്ത, ചീത്ത, ദുർ, നിർ, ദീന
മുള്ള.

Ill, s. തിന്മ, ദോഷം, ദുൎഭാഗ്യം, തീയതു.

Ill, ad. ദോഷമായി, ചീത്തയായി.

Ill-conduct, s. ദുൎന്നടപ്പു, ദുശ്ചരിത്രം.

Illation, s. അനുമാനം, സിദ്ധാന്തം.

Illegal, a. ന്യായവിരോധമുള്ള.

Illegality, s. ന്യായവിരോധം, ന്യായ
ക്കേടു.

Illegally, ad. ന്യായവിരോധമായി.

Illegible, a. വായിപ്പാൻ വഹിയാത്ത.

Illegitimacy, s. കൌലടയത്വം.

Illegitimate, a. പരസ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച.

Illfavoured, a. വൈരൂപ്യമുള്ള.

Illfavouredness, s. വിരൂപം, കുരൂപം

Illiberal, a. ഔദാൎയ്യമില്ലാത്ത, ലുബ്ധുള്ള.

IIliberality, s. ഔദാൎയ്യക്കേടു, പിശുക്കു.

iliberally, ad. ഔദാൎയ്യക്കേടായി.

Illicit, a. ന്യായമില്ലാത്ത, ചെയ്യരുതാത്ത.

Illighten, v. a. പ്രകാശിപ്പിക്കാം, വെളിച്ച
മാക്ക.

Illimitable, a. അതിരിട്ടുകൂടാത്ത.

Illiterate, a. പഠിപ്പില്ലാത്ത, വിദ്യയി
ല്ലാത്ത.

Illnature, s. ദുൎഗ്ഗുണം, ദുശ്ശീലം, ദുസ്സ്വഭാവം.

[ 164 ]
Illnatured, a. ദുസ്സ്വഭാവമുള്ള, ദുശ്ശീലമുള്ള.

Illnaturedly, ad. ദുസ്സ്വഭാവത്തോടെ.

Illnaturedness, s. ദുസ്സ്വഭാവം, ദുൎഗ്ഗുണം.

Illness, s. ദീനം, വ്യാധി, രോഗം, ദോ
ഷം.

Illogical, a. വ്യവഹാരവിരോധമുള്ള.

Illtreatment, s. കൈയേറ്റം, ഹിംസ.

Illude, v. a. തട്ടിക്ക, പരിഹസിക്ക.

Illume, v. n. പ്രകാശിപ്പിക്ക, ശോഭിപ്പിക്ക.

Illumine, v. a. പ്രകാശിപ്പിക്ക, അലങ്ക
രിക്ക.

Illuminate, v. a. തോരണദീപം വെക്ക,
ചിത്രംകൊണ്ടലങ്കരിക്ക, പ്രകാശിപ്പിക്ക.

Illumination, s. പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു, തോ
രണദീപം.

Illuminative, a. പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന.

Illusion, s. തട്ടിപ്പു, മായ, ചതി, പരിഹാ
സം.

Illusive, a. തട്ടിക്കുന്ന, ചെണ്ടുപിണെ
ക്കുന്ന.

Illusory, a. തട്ടിപ്പുള്ള, മായയുള്ള.

Illustrate, v. a. തെളിയിക്ക, വൎണ്ണിക്ക.

Illustration, s. വൎണ്ണനം, വിവരണം.

Illustrative, a. വിവരപ്പെടുത്തുന്ന, തെളി
യിക്കുന്ന.

Illustratively, ad. വൎണ്ണനത്തോടെ.

Illustrious, a. പ്രശസ്തമുള്ള, ശ്രേഷ്ഠമുള്ള.

Illustriously, ad. പ്രബലമായി, പ്രകാ
ശിതമായി.

Illustriousness, s. പ്രബലത, ശ്രേഷ്ഠത.

Image, s. ബിംബം, പ്രതിമ, രൂപം, വി
ഗ്രഹം.

Image, v. a. രൂപിക്ക, ഭാവിക്ക, ഊഹിക്ക.

Imagery, s. നിരൂപണം, ഭാവം, തോ
ന്നൽ.

Imaginable, a. നിരൂപിപ്പാന്തക്ക, തോ
ന്നുവാന്തക്ക.

Imaginary, a. തോന്നുന്ന, ഊഹമുള്ള.

Imagination, s. തോന്നൽ, നിനവു, ചിന്ത.

Imaginative, a. ഊഹിതമുള്ള, വൃഥാനി
നവുള്ള.

Imagine, v. a. നിരൂപിക്ക, നിനെക്ക,
ഭാവിക്ക.

Imbecile, a. ദുൎബലമുള്ള, ക്ഷീണമായ.

Imbecility, s. ബലഹീനത, ക്ഷീണത.

Imbibe, v. a. കുടിക്ക, വലിക്ക, വറ്റിക്ക,
പിടിക്ക.

Imbitter, v. a. കൈപ്പാക്ക, വ്യസനപ്പെ
ടുത്തുക.

Imbody, v. a. ഒന്നാക്ക, ഏകീകരിക്ക,
കൂട്ടിച്ചേൎക്ക.

Imbody, v. n. ഒന്നാക, ഒന്നിക്ക.

Imbolden, v. a. ധൈൎയ്യപ്പെടുത്തുക, തു
നിയിക്ക.

Imbosom, v. a. മടിയിലാക്ക, വാത്സല്ലിക്ക.

Imbrication, s. വള്ളൽ, ഉൾവളവു.

Inbrue, v. a. മുക്ക, തുവെക്ക.

Imbrute, v. a. മൃഗപ്രായമാക്ക.

Imbue, v. a. ചായം പിടിപ്പിക്ക.

Imitable, a. പിന്തുടരത്തക്ക, അനുകരി
ക്കപ്പെടത്തക്ക.

Imitate, v. a. അനുകരിക്ക, മാതിരിനോ
ക്കിനടക്ക.

Imitation, s. അനുകരണം, പേൎപ്പ, പക
ൎത്തൽ.

Imitative, a. കണ്ടുചെയ്‌വാൻ നോക്കുന്ന.

Imitator, s. പിന്തുടരുന്നവൻ, അനുകാരി.

Immaculate, a. നിഷ്കളങ്കമുള്ള, കറയി
- ല്ലാത്തെ.

Immanent, a. അന്തൎഭാവിച്ചിരിക്കുന്ന.

Immanity, s. കന്നത്വം, ധൂൎത്ത, മൂൎക്ക്വത.

Immartial, a. യുദ്ധവൈഭവമില്ലാത്ത.

Immaterial, a. അല്പപ്രവൃത്തിയുള്ള, അശരീ
രിയായ.

[ 165 ]
Immature, a, പഴുക്കാത്ത, പാകമില്ലാത്ത.

Immaturity, s. അപക്വം, പാകക്കേടു.

Immeasurable, a. അളവറ്റ, അളന്നു
കൂടാത്ത.

Immeasurably, ad. അളവുകൂടാതെ.

Immediate, a. അടുത്ത, അന്നന്നുള്ള.

Immediately, ad. ഉടനെ, തൽക്ഷണം.

Immediateness, s. തൽസമയം, അകാ
രണം.

Immemorial, a. ഓൎമ്മയില്ലാത്ത, പൂൎവ്വകാ
ലത്തുണ്ടായ.

Immense, a. അളവില്ലാത്ത, അമിതമുള്ള.

Immensely, ad. അളവുകൂടാതെ.

Immensity, s. അളവില്ലായ്മ, അമിതം.

Immerge, v. a. വെള്ളത്തിൽ മുക്ക, ആ
ഴ്ത്തുക.

Immerse, v. a. മുക്ക, ആഴ്ത്തുക, അമൎക്ക.

Immersion, s. മുക്കുന്നതു, നിമഗ്നം, അവ
ഗാഹം.

Immethodical, a. യഥാക്രമമില്ലാത്ത.

Imminence, s. അടുത്തവിപത്തു.

Imminent, a. അടുത്ത, സമീപത്തുള്ള.

Imminution, s. കുറവു, കുറച്ചൽ.

Immit, v. a. അകത്തു കയറ്റുക.

Immix, v. a. കലൎത്തുക.

Immobility, s. നിശ്ചലത, സ്ഥിരത.

Immoderate, a. അപരിമിതമുള്ള, ക്രമ
ക്കേടുള്ള.

Immoderately, ad. അപരിമിതമായി.

Immodest, a. നാണക്കേടുള്ള, ലജ്ജയി
ല്ലാത്ത.

Immolate, v. a. ബലികൊടുക്ക.

Immoral, a. ദുൎന്നടപ്പുള്ള, ദുശ്ശീലമുള്ള.

Immorality, s. ദുൎന്നടപ്പു, ദുൎമ്മൎയ്യാദ.

Immortal, a. മരണമില്ലാത്ത, ചാകാത്ത,
അമരണം.

Immortality, s. മരണമില്ലായ്മ, ചാകായ്മ,
നിത്യത.

Immortalize, v. a. നിത്യമാക്ക.

Immortally, ad. ചാകായ്മയോടെ, നിത്യ
മായി.

Immoveable, a. ഇളകാത്ത, അനക്കമി
ല്ലാത്ത.

Immoveably, ad. ഇളകാത്ത, സ്ഥിരമുള്ള.

Immunity, s. ഒഴിച്ചൽ, ഒഴിവു, നീക്കം.

Immutability, s. അഭേദം, മാറായ്മ.

Immutable, a. അഭേദ്യമുള്ള, മാറ്റില്ലാത്ത.

Immutably, ad. അഭേദ്യമായി, മാറാതെ.

Imp, s. മകൻ, സന്തതി, കുട്ടിചാത്തൻ.

Impair, v. a. കുറെക്ക, നഷ്ടം വരുത്തുക.

Impair, v. n. കുറയുക, നഷ്ടമാക.

Impairment, s, കേടു, നഷ്ടം, ചേതം.

Imparity, s. അസമത്വം, വ്യത്യാസം.

Impart, v. a. കൊടുക്ക, അറിയിക്ക, കാ
ണിക്ക.

Impartial, a. പക്ഷമില്ലാത്ത, നീതിയുള്ള.

Impartially, ad. പക്ഷഭേദം കൂടാതെ.

Impartiality, s. സമപക്ഷം, നീതി,
നേരു.

Impassable, a. കടന്നുകൂടാത്ത, അഗമ്യ
മായ.

Impassible, a. സഹിച്ചുകൂടാത്ത.

Impassioned, a. കോപപ്പെട്ട, നീരസം
പിടിച്ച.

Impatience, s. ക്ഷമക്കേടു, അസഹിഷ്ണുത,
അസഹ്യത.

Impatient, a. ക്ഷമയില്ലാത്ത, പൊറു
ക്കാത്ത.

Impatiently, ad. ക്ഷമക്കേടോടെ, അസ
ഹ്യമായി.

Impawn, v. a. പണയം വെക്ക.

Impeach, v. a. അധികാരത്താൽ കുറ്റ
ചുമത്തുക.

Impeachable, a. കുറ്റം ചുമക്കപ്പെടുവാ
ന്തക്ക.

[ 166 ]
Impeachment, s. കുറ്റം ചുമത്തൽ, തട
ങ്ങൽ, തടവു.

Impede, v. a. തടുക്ക, വിരോധിക്ക, മുട|ക്ക, കഴുക്ക.

Impediment, s. തടവു, വിരോധം, മുടക്കു
ന്നതു.

Impel, v. a. നിൎബന്ധിക്ക, തുരത്തുക, ഹേ
മിക്ക.

Impellent, s. നിൎബന്ധം, ഹേമം.

Impend, v. n. തൂങ്ങുക, ഞാലുക, അടുത്തി
രിക്ക.

Impendence, s. തൂങ്ങൽ, ഞാല്ച, സമീ
പത.

Impendent, a. തൂങ്ങുന്ന, ഞാലുന്ന, അടു
ത്തിരിക്കുന്ന.

Impenetrability, s. ദുൎഗ്ഗമം, ദുൎഗ്രഹം.

Impenetrable, a. ദുൎഗ്ഗമമുള്ള, ദുൎഗ്രഹമുള്ള.

Impenitence, s. ഹൃദയകാഠിന്യത, അനു
താപക്കേടു.

Impenitent, a. അനുതാപമില്ലാത്ത.

Impenitently, ad. അനുതാപം കൂടാതെ.

Imperative, a. കല്പിക്കുന്ന, വിധിക്കുന്ന.

Imperceptible, a. അഗോചരമുള്ള, അസ്പ
ഷ്ടമുള്ള,

Imperceptibleness, s. അഗോചരത്വം,
അപ്രത്യക്ഷത.

Imperceptibly, ad. അവ്യക്തം, അസ്പ
ഷ്ടം.

Imperfect, a. തീരാത്ത, അപൂൎണ്ണമുള്ള, ഊ
നമുള്ള.

Imperfection, s. അപൂൎണ്ണത, പോരായ്മ,
ന്യൂനത.

Imperfectly, ad. തീരാതെ, തികവി
ല്ലാതെ.

Imperial, a. രാജസംബന്ധമുള്ള.

Imperious, a. സാഹസമുള്ള, പ്രൌഢി
യുള്ള.

Imperiousness, s. സാഹസം, പ്രൌഢി.

Imperishable, a. അക്ഷയമുള്ള, കെ
ടാത്ത.

Impertinence, s. ദുൎബുദ്ധി, അഹംഭാവം.

Impertinent, a. കാൎയ്യമില്ലാത്ത, ദുൎബുദ്ധി
യുള്ള.

Impertinent, s. മുഷിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Impertinently, ad. മുഷിച്ചിലായി.

Impetrable, a. ലഭ്യമുള്ള, ലഭിപ്പാൻ കഴി
യുന്ന.

Impetrate, v. a. യാചിച്ചുകിട്ടുക.

Impetration, s. കെഞ്ചിമേടിക്കുന്നതു.

Impetuosity, s. ഉദ്ദണ്ഡത, സാഹസം , മൂ
ൎക്ക്വത.

Impetuous, a. സാഹസമുള്ള, മൂൎക്ക്വത
യുള്ള.

Impetuously, ad. സാഹസത്തോടെ, ഹേ
മമായി.

Impetus, s. പാച്ചൽ, ബലബന്ധം.

Impiety, s. ഭക്തികേടു, ദുൎമ്മാൎഗ്ഗം, ദുഷ്ടത.

Impinge, v. n. മുട്ടുക, തട്ടുക, അടിക്ക.

Impious, a. ഭക്തികേടുള്ള, ദുഷ്ടതയുള്ള.

Impiously, ad. ഭക്തികേടായി, നീച
മായി.

Implacability, s. അതിക്രുദ്ധം.

Implacable, a. അതിക്രുദ്ധമുള്ള.

Implant, v. a. സ്ഥാപിക്ക, നാട്ടുക, ന
ടുക.

Implantation, s. നാട്ടൽ, സ്ഥാപനം.

Implausible, a. യുക്തിയില്ലാത്ത, വമ്പി
ല്ലാത്ത.

Implement, s. പണിക്കോപ്പു, ഉപകര
ണം, യന്ത്രം.

Impletion, s. നിറെക്കുന്നതു, നിറവു.

Implicate, v. a. കുടുക്ക, അകപ്പെടുത്തുക.

Implication, s. കുടുക്കു, ഉൾപ്പാടു, പരു
ങ്ങൽ.

[ 167 ]
Implicit, a. കുടുക്കുള്ള, കുടുങ്ങിയ, ഉൾപ്പെട്ട.

Implicitly, ad. അശേഷം, സംബന്ധ
മായി.

Implore, v. a. അൎത്ഥിക്ക, യാചിക്ക, കെ
ഞ്ചുക.

Implorer, s. അൎത്ഥി , യാചകൻ.

Imply, v. a. ചുരുട്ടുക, ഉൾപ്പെടുത്തുക, ഊ
ഹിക്ക.

Impoison, v. a. നഞ്ചിടുക, വിഷം കൊ
ടുത്തു കൊല്ലുക.

Impolite, a. അനാചാരമുള്ള, നിൎമ്മൎയ്യാദം.

Impoliteness, s. ആചാരക്കേടു, അനാ
ചാരം.

Import, v. a. & n. ചരക്ക ഇറക്ക, അ
ൎത്ഥം സ്ഥൂലിക്ക, സാധിക്ക.

Import, s. അൎത്ഥം, സാൎത്ഥം, സാരകാൎയ്യം.

Importance, s. കാൎയ്യസാരം, സംഗതി.

Important, a. സാരമുള്ള, കനമുള്ള.

Importation, s. അന്യരാജ്യത്തിൽനിന്നു
ചരക്കകൊണ്ടു വരുന്നതു.

Importer, s. അന്യരാജ്യത്തിൽനിന്നു ചര
ക്കകൊണ്ടു വരുന്നവൻ.

Importunate, a. മുഷിപ്പിക്കുന്ന, നിൎബ
ന്ധമുള്ള.

Importunately, ad. അലട്ടായി, നിൎബ
ന്ധമായി.

Importune, v. a. അലട്ടുക, മുഷിപ്പിക്ക.

Importune,a.മുഷിപ്പിക്കുന്ന, വരുത്തമുള്ള.

Importunity, s. നിൎബന്ധം, മുട്ടി ചോദി
ക്കുന്നതു.

Imposable, a. ചുമത്തുവാന്തക്ക.

Impose, v.a. ചുമത്തുക, വഞ്ചിക്ക, ചതിക്ക.

Imposition, s. ചുമത്തൽ, കല്പന, വഞ്ചന.

Impossibility, s. കഴിയാത്തകാൎയ്യം, അ
സാദ്ധ്യം.

Impossible, a.ആവതില്ലാത്ത, കഴിയാത്ത.

Impost, s. ചുങ്കം, കരം, വരി, തീൎവു.

Imposter, s.വഞ്ചകൻ, ചതിയൻ, ദ്രോഹി.

Imposthume, s. പരു, ചലം.

Imposture, s. വ്യാപ്തി, വഞ്ചന, ചതി.

Impotence, s. ബലഹിനത, ദുൎബലം, ക്ഷീ
ണത.

Impotent,a.അശക്തിയുള്ള, ബലമില്ലാത്ത.

Impotently, a. ശക്തികൂടാതെ, ദുൎബല
മായി.

Impracticability, s. അസാദ്ധ്യം, കഴി
വില്ലായ്മ.

Impracticable, a. ആവതില്ലാത്ത, കഴി
വില്ലാത്ത.

Imprecate, v. a. ശപിക്ക, പ്രാക.

Imprecation, s. ശപഥം, ശപനം, ശാപം.

Imprecatory, a. ശാപമുള്ള, ശപിക്കുന്ന.

Impregnable, a. ജയിച്ചുകൂടാത്ത, പിടി
ച്ചു കൂടാത്ത.

Impregnation, s. ഗൎഭധാരണം, നിറവു.

Impress, v. a. പതിക്ക, മുദ്രകുത്തുക, അ
ച്ചടിക്ക.

Impress, s. പതിച്ചൽ, ചിഹ്നം, മുദ്രയട
യാളം.

Impressible, a. പതിക്കപ്പെടത്തക്ക.

Impression, s. പതിച്ചൽ, പതിവു, മന
സ്സിളക്കം.

Impressure, s. പതിച്ചൽ, പതിവു, പതി
ഞ്ഞ അടയാളം.

Imprint, v. a. പതിക്ക, അച്ചടിക്ക, മുദ്ര
കുത്തുക.

Imprison, v. a. കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി
വെക്ക.

Imprisonment, s. കാരാഗൃഹത്തിലിരിക്കു
ന്നതു, കാവൽ.

Improbability, s. അസംഭവം, തോന്നാ
ത്തതു.

Improbable, a. വിശ്വസിപ്പാന്തക്കതല്ലാ
ത്ത, തോന്നാത്ത.

Improbate, v. a. നിഷേധിക്ക, വിസമ്മ
തിക്ക.

[ 168 ]
Improper, a. അനുചിതമായ, കൊള്ളരു
താത്ത.

Improperly, ad. അനുചിതമായി, ചേൎച്ച
കേടായി.

Impropriate, v. a. തനിക്കാക്ക.

Impropriety, s. അയോഗ്യത, അനുചിതം.

Improsperous, a. നിൎഭാഗ്യമുള്ള, അശുഭ
മുള്ള.

Improsperously, ad. നിൎഭാഗ്യത്തോടെ.

Improvable, a. നന്നാക്കപ്പെടത്തക്ക.

Improve, v. a. നന്നാക്ക, ഗുണീകരിക്ക,
വൎദ്ധിപ്പിക്ക.

Improve, v. n. നന്നാക, ഗുണമായിവരി
ക, വൎദ്ധിക്ക.

Improvement, s. അഭിവൃദ്ധി, വൎദ്ധന,
ഗുണം, മൂപ്പു.

Improver, s. ഗുണീകരിക്കുന്നവൻ.

Improvidence, s. സൂക്ഷ്മക്കേടു, മുൻവി
ചാരിക്കാത്തതു.

Improvident, a. മുൻവിചാരമില്ലാത്ത.

Imprudence, s. ബുദ്ധിക്കുറവു, ബുദ്ധി
ക്കേടു.

Imprudent, a. ബുദ്ധിക്കേടുള്ള, ബുദ്ധി
ക്കുറവുള്ള.

Imprudently, ad. വിചാരംകൂടാതെ.

Impudence, s. നിൎലജ്ജ, നാണംകെട്ട.

Impudent, a. നിൎലജ്ജയുള്ള, നാണംകെട്ട.

Impudently , ad. നാണംകൂടാതെ.

Impugn, v. a. എതിരിടുക, എതിൎത്തുപറ
ക, ചെറുക്ക.

Impulse, s. ഉദ്യോഗിപ്പു, ഉത്സാഹം, ബലം.

Impulsion, s. കരുത്തു, നിൎബന്ധം, തുര
ത്തൽ.

Impulsive, a. കരുത്തുള്ള, നിൎബന്ധമുള്ള.

Impunity, s. ശിക്ഷാവിഹീനത, ദണ്ഡമി
ല്ലായ്മ.

Impure, a. അശുദ്ധമുള്ള, മലിനതയുള്ള.

Impurely, ad. അശുദ്ധമായി.

Impurity, s. അശുദ്ധി, അശുചി, മലിനത.

Imputable, a. ചുമക്കപ്പെടത്തക്ക.

Imputation, s. ചുമത്തൽ, ആരോപണം.

Impute, v. a. ചുമത്തുക, ആരോപിക്ക,
കണക്കിടുക.

In, prep. ഇൽ.

In, ad. അകത്ത, ഉൾ.

Inability, s. പ്രാപ്തികേടു, ശക്തികുറവു.

Inaccessible, a. അടുത്തുകൂടാത്ത.

Inaccuracy, s. നിശ്ചയമില്ലായ്മ, സത്യ
ക്കേടു.

Inaccurate, a. ശരിയല്ലാത്ത, ഒക്കാത്ത.

Inaction, s. മിനക്കേടു, സ്വസ്ഥമായിരി
ക്കുന്നതു.

Inactive, a. മിനക്കേടുള്ള, സ്വസ്ഥമായി.

Inactivity, s.മിനക്കേടു, മന്ദത, സ്വസ്ഥത.

Inadequacy, s. പോരായ്മ, ഔചിത്യക്കേടു.

Inadequate, a. പോരാത്ത, ഒക്കാത്ത.

Inadequately, ad. പോരാതെ, ഒക്കാതെ.

Inadvertence, s. ഉദാസീനത, ഉപേക്ഷ.

Inadvertent, a. ഉദാസീനതയുള്ള.

Inane, a. വൃഥാവായുള്ള, ഒഴിഞ്ഞ.

Inanimate, a. ജീവനില്ലാത്ത.

Inapplicable, a. ചേരാത്ത, യുക്തമി
ല്ലാത്ത.

Inapplication, s. മടി, ഉദാസീനത, അ
ജാഗ്രത.

Inaptitude, s. അയോഗ്യത, അയുക്തി.

Inarticulate, a. തെളിവായുച്ചരിക്കപ്പെ
ടാത്ത.

Inarticulately, ad. സ്പഷ്ടമായുച്ചരിയാ
തെ.

Inattention, s. അജാഗ്രത, അശ്രദ്ധ, അ
നാദരം.

Inattentive, a. ജാഗ്രതയില്ലാത്ത, മന്ദത
യുള്ള.

Inaudible, a. കേടുകൂടാത്ത, കേൾവിക്കു
എത്താത്ത.

[ 169 ]
Inaugurate, v. a. പ്രതിഷ്ഠിക്ക.

Inauguration, s. പ്രതിഷ്ഠ.

Inauspicious, a. ദുൎന്നിമിത്തമുള്ള, അശുഭ
മുള്ള.

Inauspiciously, ad. ദുശ്ശകുനമായി.

Inborn, a. ജന്മപ്രകൃതിയുള്ള, കൂടെപി
റന്ന.

Inbred, a. സഹജമുള്ള.

Incalculable, a. കണക്കില്ലാത്ത.

Incantation, s. അഭിചാരം, മന്ത്രം.

Incapability, s. പ്രാപ്തികേടു, അസമ
ൎത്ഥത.

Incapable, a. പ്രാപ്തികേടുള്ള, ശേഷിയി
ല്ലാത്ത.

Incapacious, a. ഇടുക്കമുള്ള, ഇടകുറഞ്ഞ.

Incapacitate, v. a. പ്രാപ്തിയില്ലാതാക്ക.

Incapacity, s. പ്രാപ്തികേടു, സാമൎത്ഥ്യ
ക്കേടു.

Incarcerate, v. a. തടവിലാക്ക.

Incarceration, s. തടവിലാക്കുക.

Incarnate, v. a. അവതരിക്ക, മനുഷ്യനാ
യി പിറക്ക.

Incarnate, a. അവതരിച്ച, മനുഷ്യനായി
പിറന്ന.

Incarnation, s. അവതാരം, മനുഷ്യാവ
താരം.

Incase, v. a. പൊതിയുക, മൂടുക, ഉറയി
ലിടുക.

Incautious, a. സൂക്ഷ്മക്കേടുള്ള, ശ്രദ്ധയി
ല്ലാത്ത.

Incautiously, ad. സൂക്ഷിക്കാതെ.

Incendiary, s. കൊള്ളിക്കുന്നവൻ, ക
ലഹപ്രിയൻ.

Incense, s. ധൂപവൎഗ്ഗം, സാമ്പ്രാണി, കുന്തു
രുക്കം.

Incense, v. a. ധൂപിപ്പിക്ക, കോപിപ്പിക്ക.

Incension, s. എരിച്ചിൽ, കത്തൽ.

Incensory, s. ധൂപകലശം.

Incentive, s. ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതു, ധൈൎയ്യം.

Incentive, a. ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന, ഉത്സാഹി
പ്പിക്കുന്ന.

Inception, s. ആരംഭം, തുടസ്സം.

Incertitude, s. നിശ്ചയമില്ലായ്മ, സംശയം.

Incessant, a. ഒഴിയാത്ത, ഇടവിടാത്ത.

Incessantly, ad. ഇടവിടാതെ, ഒഴിയാ
തെ.

Inch, s. അംഗുലം, വിരൽ.

Incide, v. a. അറുക്ക, കണ്ടിക്ക, കീറുക.

Incident, s. സംഭവം, കാലഗതി, ആക
സ്മികം.

Incident, a. യദൃച്ഛയായുള്ള, വന്നുസംഭ
വിക്കുന്ന.

Incidentally, ad. അപായമായി, അസം
ഗതിയായി.

Incidently, ad. അസംഗതിയായി, വെ
റുതെ.

Incinerate, v. a. ഭസ്മീകരിക്ക, ദഹിപ്പിക്ക.

Incipient, a. തുടങ്ങുന്ന, ആരംഭിക്കുന്ന.

Incircumspection, s. സൂക്ഷ്മക്കേടു.

Incision, s. മുറിവു, കീറൽ, വെട്ടു, ചിനക്ക.

Incisive, a. കീറുന്ന, മുറിക്കുന്ന, വെട്ടുന്ന.

Incite, v. a. ഉദ്യോഗിപ്പിക്ക, ഉത്സാഹി
പ്പിക്ക.

Incitement, s. ഉദ്യോഗിപ്പു, ഇളക്കം, ശാ
സന.

Incivil, a. അനാചാരമുള്ള, അനാഗരി
ത്വമുള്ള.

Incivility, s. അനാചാരം, അനാഗരി
ത്വം.

Inclemency, s. നിൎദ്ദയ, ക്രൂരത, കടുപ്പം.

Inclement, a. നിൎദ്ദയയുള്ള, ക്രൂരമുള്ള.

Inclinable, a. മനസ്സുള്ള, ഇഷ്ടമുള്ള, ചാ
യിവുള്ള.

Inclination, s. മനസ്സു, കാംക്ഷ, ചായിവു.

[ 170 ]
Incline, v. n. ചായുക, ചരിയുക, മന
സ്സാക.

Incline, v. a. ചായിക്ക, മനസ്സുവരുത്തുക.

Include, v. a. അകപ്പെടുത്തുക, അടക്ക.

Inclusive, a. ഉൾപ്പെട്ട, അടങ്ങിയ.

Inclusively, ad. കൂട്ടീട്ടു, അടക്കീട്ടു.

Incogitancy, s. നിൎവ്വിചാരം.

Incognito, ad. അജ്ഞാതവാസമായി.

Incoherence, s. ചേൎച്ചകേടു, അസം
ബന്ധം.

Incoherent, a. ചേൎച്ചയില്ലാത്ത.

Incoherently ad. ചേരാതെ.

Incombustible, a. തീ പിടിക്കാത്ത.

Income, s. വരവു, ദ്രവ്യാഗമം.

Incommode, v. a. അസഹ്യപ്പെടുത്തുക.

Incommodious, a. തക്കകേടുള്ള, വ
രുത്തുള്ള.

Incommodiousness, s. തക്കകേടു, സുഖ
ക്കേടു.

Incommunicable, a. അറിയിച്ചുകൂടാത്ത.

Incompact, a. ചേരാത്ത, പറ്റാത്ത.

Incomparable, a. അനുപമീയം, ഒപ്പമ
ല്ലാത്ത.

Incomparably, ad. ഉപമിക്കപ്പെട്ടു കൂടാ
തെ.

Incompassionate, a. ദയയില്ലാത്ത.

Incompatibility, s. ചേൎച്ചകേടു, അനു
ചിതം.

Incompatible, a. ചേരാത്ത, ഒക്കാത്ത.

Incompatibly, ad. ഒത്തുവരാതെ.

Incompetency, s. പ്രാപ്തികേടു, പോ
രായ്മ.

Incompetent, a. പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത, പോ
രാത്ത.

Incomplete, a. തികവില്ലാത്ത, കുറവുള്ള.

Incompleteness, s. അപൂൎണ്ണം, ന്യൂനത.

Incomprehensibility, s. അഗോചരം,
അപ്രമേയം.

Incomprehensible, a. ബുദ്ധിക്കെ
ത്താത്ത.

Inconcealable, a. മറെച്ചു കൂടാത്ത.

Inconceivable, a. അപ്രമേയമുള്ള.

Inconceivably, ad. ഗ്രഹിയാതപ്രകാരം.

Inconclusive, a. നിശ്ചയം പോരാത്ത,
ഒക്കാത്ത.

Incondite, a. ക്രമമല്ലാത്ത, മുറയല്ലാത്ത.

Inconditional, a. അസംഭാവനമായ.

Inconformity, s. അനുസരണകേടു, അ
ക്രമം.

Incongruence, s. ചേൎച്ചകേടു, യോജ്യത
കേടു.

Incongruity, s. ചേൎച്ചകേടു, അയുക്തി.

Incongruous, a. ഒക്കാത്ത, സമമല്ലാത്ത.

Inconnectedly, ad. ചേൎച്ച കൂടാതെ.

Inconsequence, s. അസ്ഥിരത.

Inconsequent, a. അസ്ഥിരതയുള്ള.

Inconsiderable, a. വിചാരിക്കരുതാത്ത,
ചെറിയ.

Inconsiderableness, s. അപ്രമാണ്യത,
അല്പകാൎയ്യം.

Inconsiderate, a. സൂക്ഷ്മമില്ലാത്ത, വിചാ
രമില്ലാത്ത.

Inconsistence, s. അസ്ഥിരത, ചാഞ്ചല്യം.

Inconsistent, a. ഒക്കാത്ത, സ്ഥിരമില്ലാത്ത.

Inconsistently, ad. ചേൎച്ചകൂടാതെ, അ
സ്ഥിരമായി.

Inconsolable, a. ആശ്വാസംലഭിയാത്ത.

Inconsonancy, s. ചേൎച്ചകേടു, ഒരുമകേടു.

Inconspicuous, a. തെളിവില്ലാത്ത, ക
ണ്ണെത്താത്ത.

Inconstancy, s. അസ്ഥിരത, നിലകേടു.

Inconstant, a. സ്ഥിരമില്ലാത്ത, ഇളകുന്ന.

Inconsumable, a. അവ്യമുള്ള, ഒടുങ്ങാത്ത.

Incontestible, a. തൎക്കമില്ലാത്ത, വിരോ
ധമില്ലാത്ത.

[ 171 ]
Incontrovertible, a. തൎക്കം പറഞ്ഞുകൂ
ടാത്ത.

Inconvenience, s. തക്കക്കേടു, സുഖക്കേടു.

Inconvenient, a. ഉചിതമല്ലാത്ത, തക്ക
ക്കേടുള്ള.

Inconveniently, ad. അവസരംകൂടാതെ,
അസമയത്തു.

Inconvertible, a. ഭേദം വരുത്തികൂടാത്ത.

Inconvincible, a. ബോധം വരുത്തികൂ
ടാത്ത.

Incorporal, a. അശരീരിയായ, ദേഹമി
ല്ലാത്ത.

Incorporate, v.a.ഏകാംശമാക്ക, ഒന്നിക്ക.

Incorporation, s. ഏകീകരണം , കൂട്ടം,
ഏകാംശം.

Incorrect, a. ശരിയല്ലാത്ത, പിഴയുള്ള.

Incorrectly, ad. തപ്പായി, ഒക്കാതെ.

Incorrectness, s. പിഴ, തപ്പു, തെറ്റു,
ഒക്കായ്മ.

Incorrigible, a. നന്നാക്കികൂടാത്ത.

Incorrigibleness, s. വികൃതി, വഷളത്വം.

Incorrupt, a. നിൎദ്ദോഷമുള്ള, കളങ്കമി
ല്ലാത്ത.

Incorruptibility, s. നാശമില്ലായ്മ, അക്ഷ
യത.

Incorruptible, a. നാശമില്ലാത്ത, അഴി
യാത്ത.

Incorruption, s. നാശമില്ലായ്മ, അക്ഷയത.

Incorruptness, s.നിഷ്കളങ്കം, ഉത്തമത്വം.

Increase, v. n. വൎദ്ധിക്ക, വളരുക, മൂക്കുക.

Increase, v. a. വൎദ്ധിപ്പിക്ക, വലുതാക്ക,
തടിപ്പിക്ക.

Increase, s. വൎദ്ധന, വളൎച്ച, മൂപ്പു, സന്ത
തിവൎദ്ധന.

Incredibility, s. അവിശ്വാസ്യത, വിശ്വ
സിച്ചു കൂടായ്മ.

Incredible, a. വിശ്വസിപ്പാൻ, കഴി
യാത്ത.

Incredulity, s. അവിശ്വാസം.

Incredulous, a. വിശ്വസിക്കാത്ത, അവി
ശ്വാസമുള്ള.

Increment, s. വൎദ്ധനം, വളൎച്ച, വിളവു.

Increpation, s. ശാസന, കലമ്പൽ.

Incriminate, v. a. കുറ്റം ചുമത്തുക.

Incubation, s. പോരുന്നൽ, അട.

Inculcate, v. a. ബുദ്ധിയുപദേശിക്ക, ക
ല്പിക്ക.

Incumbent, a. ചെയ്യേണ്ടുന്ന, ചരിയുന്ന.

Incur, v. a. ഉണ്ടാക്ക, ഇടവരുത്തുക, ഹേ
തുവുണ്ടാക്ക.

Incur, v. n. ഉണ്ടാക, ഹേതുവാക.

Incurable, a. സ്വസ്ഥമാക്കികൂടാത്ത,
പൊറുക്കാത്ത.

Incurableness, s. സൌഖ്യമാകായ്മ.

Incurious, a. സൂക്ഷ്മമില്ലാത്ത, ഉദാസീന
മുള്ള.

Incursion, s. ആക്രമം, ശത്രുഗണപ്രവേ
ശനം.

Incurvate, v. a. വളെക്ക.

Incurvation, s. വളെക്കുന്നതു, വണക്കം.

Indagate, v. a. തേടുക, ശോധനചെയ്ക.

Indebted, a. കടംപെട്ട.

Indecency, s. അവലക്ഷണം, നാണ
ക്കേടു.

Indecent, a. അവലക്ഷണമുള്ള, നാണ
കേടുള്ള.

Indecision, s. സംശയം, നിശ്ചയക്കേടു.

Indeclinable, a. അന്തഭേദംവരാത്ത.

Indecorous, a. ഉചിതമില്ലാത്ത, അവല
ക്ഷണമുള്ള.

Indecorum, s. അനാചാരം, ചേൎച്ചക്കേടു.

Indeed, ad. ഉള്ളവണ്ണമെ, സത്യം , നേർ,
തന്നെ.

Indefatigable, a. തളരാത്ത, ആലസ്യ
പ്പെടാത്ത.

[ 172 ]
Indefatigably, ad. തളരാതെ.

Indefectibility, s. അന്യൂനത.

Indefectible, a. അന്യൂനമുള്ള, ഒടുങ്ങാത്ത.

Indefensible, a. രക്ഷിച്ചുകൂടാത്ത, കാത്തു
കൂടാത്ത.

Indefinite, a. നിശ്ചയമില്ലാത്ത, കുറിക്ക
പ്പെടാത്ത.

Indefinitely, ad. നിശ്ചയംകൂടാതെ.

Indelicacy, s. നാണക്കേടു, അഭംഗി.

Indelicate, a. നാണംകെട്ട, അവലക്ഷ
ണമുള്ള.

Indemnify, v. a. ചേതത്തിനു വകവെച്ചു
കൊടുക്ക.

Indemnity, s. പിഴയൊഴിച്ചൽ.

Indent, v. a. വള്ളിക്ക, പല്ലിടുക, ചലുക്ക.

Indent, v. n. ഉടമ്പടിചെയ്ക, കുത്തക
ഏല്ക്ക.

Indent, s. വള്ളൽ, അലുക്കില.

Independence, s. സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വാ
ധീനം.

Independent, a. സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള.

Independently, ad. ഒഴികെ, കൂടാതെ.

Indescribable, a. വിവരിച്ചുകൂടാത്ത.

Indestructible, a. നശിപ്പിച്ചു കൂടാത്ത.

Indeterminate, a. നിശ്ചയമില്ലാത്ത.

Indetermination, s. സംശയിച്ചു നില്ക്കു
ന്നതു.

Indetermined, a. സംശയിച്ചു നില്ക്കുന്ന.

Indevout, a. ഭക്തിയില്ലാത്ത.

Index, s. അനുക്രമണിക, സംഗതിവി
വരം.

Indian, s. ഹിന്തു.

Indicant, a. ചൂണ്ടികാട്ടുന്ന, ചൂണ്ടിപറ
യുന്ന.

Indicate, v. a. ചൂണ്ടികാട്ടുക, കാണിക്ക.

Indication, s. അടയാളം, ലക്ഷ്യം.

Indicative, a. ചൂണ്ടികാട്ടുന്ന, കുറിക്കുന്ന.

Indiction, s. അറിയിപ്പു, പരസ്യം.

Indifference, s. ഉദാസീനത, അജാഗ്രത.

Indifferent, a. ഉദാസീനമുള്ള, വിചാരമി
ല്ലാത്ത.

Indifferently, ad. പക്ഷം കൂടാതെ.

Indigence, s. ദാരിദ്ര്യം, നിൎഗ്ഗതി, മുട്ടു.

Indigent, a. ദരിദ്രതയുള്ള, മുട്ടുള്ള.

Indigested, a. ക്രമപ്പെടാത്ത, അജീൎണ്ണ
മുള്ള.

Indigestible, a. ദഹിക്കാത്ത, അജീൎണ്ണ
മുള്ള.

Indigestion, s. ദഹനക്കേടു, അജീൎണ്ണം.

Indign, a. അയോഗ്യമുള്ള, പാത്രമല്ലാത്ത.

Indignant, a. കോപിക്കുന്ന, ക്ഷോഭമുള്ള.

Indignation, s. ക്ഷോഭം, കോപം,
ക്രോധം.

Indignity, s. നിന്ദ, ധിക്കാരം, അധി
ക്ഷേപം.

Indigo, s. അമരി, നീലം.

Indirect, a. നേരല്ലാത്ത, മുറകേടുള്ള, അ
സ്പഷ്ടമുള്ള.

Indirectly, ad. നേരല്ലാതെ, വളവായി,
അസ്പഷ്ടം.

Indiscernible, a. കാണ്മാൻ വഹിയാത്ത.

Indiscreet, a. അവിവേകമുള്ള, ബുദ്ധി
ക്കുറവുള്ള.

Indiscreetly, ad. ബുദ്ധികേടായി.

Indiscretion, s. അവിവേകം, ബുദ്ധിക്കു
റവു.

Indiscriminate, a. വ്യത്യാസം കൂടാത്ത.

Indiscriminately, ad. ഭേദമെന്നിയെ.

Indispensable, a. അത്യാവശ്യമുള്ള, വേ
ണ്ടുന്ന.

Indispensably, ad. അത്യാവശ്യമായി.

Indispose, v. a. ചേൎച്ചക്കേടാക്ക, സുഖ
ക്കേടാക്ക.

Indisposed, a. ദീനമുള്ള, മനസ്സുകേടുള്ള.

[ 173 ]
Indisposition, s. രോഗം, മനസ്സുകേടു.

Indisputable, a. തൎക്കം കൂടാത്ത, വഴക്കി
ല്ലാത്ത.

Indissoluble, a. വേർ പിരിച്ചു കൂടാത്ത.

Indissolvable, a. ഉരുക്കികൂടാത്ത, അഴി
വില്ലാത്ത.

Indistinct, a. തെളിവില്ലാത്ത, അസ്പഷ്ട
മുള്ള.

Indistinctly, ad. തെളിവില്ലാതെ.

Indistinctness, s. അസ്പഷ്ടത, പ്രകാശ
ക്കുറവു.

Individual, s. ദേഹം, ആൾ, ഒരുത്തൻ.

Individuality, s. സ്വഭാവം, സ്വം,
വ്യക്തി.

Individually, ad. ആളാളായി, വെ
വ്വേറെ.

Indivisible, a. പകുത്തുകൂടാത്ത.

Indocile, a. പഠിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്ത.

Indocility, s. പഠിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്തതു,
മന്ദബുദ്ധി.

Indolence, s. മടിവു, അശ്രദ്ധ, ഉദാസീ
നത.

Indolent, a. മടിയുള്ള, മന്ദബുദ്ധിയുള്ള.

Indolently, ad. മടിയോടെ, മന്ദമായി.

Indubious, a. സംശയമില്ലാത്ത, നിസ്സം
ശയം.

Indubitable, a. സന്ദേഹമില്ലാത്ത, തൎക്ക
മില്ലാത്ത.

Indubitably, ad. അസംശയമായി തൎക്ക
മെന്നിയെ.

Induce, v. a. മനസ്സു വരുത്തുക, ഇഷ്ട
പ്പെടുത്തുക.

Inducement, s. മനസ്സുവരുത്തുന്നതു, ആ
കൎഷണം.

Induct, v. a. പ്രവേശിപ്പിക്ക, അനുഭവി
പ്പിക്ക.

Induction, s. പ്രവേശനം, ഏൎപ്പാടു.

Indue, v. a. കൊടുക്ക, നല്ക.

Indulge, v. a. & n. താലോലിക്ക, രസി
ക്ക, ഇഷ്ടമാക.

Indulgence, s. ദയ, ക്ഷമ, അനുകൂലത.

Indulgent, a. ദയയുള്ള, അൻപുള്ള.

Indurate, v. n. കടുപ്പമാക, കഠിനമാക.

Indurate, v. a. കടുപ്പമാക്ക, കഠിനമാക്ക.

Induration, s. കാഠിന്യം, കടുപ്പമാക്കുന്നതു.

Industrious, a. ഉത്സാഹമുള്ള, പ്രയാസ
പ്പെടുന്ന.

Industry, s. അദ്ധ്വാനം, ദേഹദണ്ഡം,
കൈത്തൊഴിലുകൾ.

Inebriation, s. വെറി, ലഹരി, മദ്യപാനം.

Ineffable, a. പറഞ്ഞു തീരാത്ത.

Ineffective, a. സാദ്ധ്യം വരുത്താത്ത, ഫ
ലിക്കാത്ത.

Ineffectual, a. ദുൎബലമുള്ള, വൃഥാ, പ
റ്റാത്ത.

Ineffectually, ad. ദുൎബലമായി, വൃഥാ.

Inefficacious, a. സാധിക്കാത്ത, പിടി
ക്കാത്ത.

Inefficacy, s. ദുൎബലം, അശക്തി.

Inefficient, a. പ്രാപ്തികേടുള്ള, ശേഷിയി
ല്ലാത്ത.

Inelegance, s. അഭംഗി, ചന്തക്കേടു.

Inelegant, a. ഭംഗികേടുള്ള, ചന്തമി
ല്ലാത്ത.

Ineloquent, a. വാഗ്വൈഭാവമില്ലാത്ത.

Inept, a. യോഗ്യമില്ലാത്ത, കൊള്ളരുതാത്ത.

Inequality, s. അതുല്യത, അസമത്വം.

Inerrable, a. തെറ്റാത്ത.

Inerrably, ad. തെറ്റാതെ.

Inert, a. അനങ്ങാത്ത, മന്ദതയുള്ള.

Inestimable, a. വിലയേറിയ, മതിപ്പി
ല്ലാത്ത.

Inevident, a. തെളിവില്ലാത്ത, അസ്പഷ്ട
മുള്ള.

[ 174 ]
Inevitable, a. ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത, തള്ളികൂ
ടാത്ത.

Inevitably, ad. അകറ്റികൂടാതെ.

Inexcusable, a. ഒഴികഴിവില്ലാത്ത, ക്ഷ
മിച്ചു കൂടാത്ത.

Inexcusableness, s. ഒഴികഴിവില്ലായ്മ.

Inexhaustible, a. വറ്റിപ്പോകാത്ത, അ
ക്ഷയമുള്ള.

Inexistence, s. നാസ്തികത്വം, ഇല്ലായ്മ.

Inexistent, a. ഇല്ലാത്ത.

Inexorable, a. മനസ്സലിവില്ലാത്ത.

Inexpedient, a. ഉചിതമില്ലാത്ത.

Inexperience, s. പരിചയമില്ലായ്മ.

Inexperienced, a. പരിചയമില്ലാത്ത.

Inexpert, a. അസാമൎത്ഥ്യമുള്ള, മിടുക്കമി
ല്ലാത്ത.

Inexpiable, a. പരിഹരിച്ചുകൂടാത്ത.

Inexplicable, a. തെളിയിച്ചുകൂടാത്ത.

Inexpressible, a. ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത.

Inextinguishable, a. കെടുത്തികൂടാത്ത.

Inextricable, a. ഉദ്ധരിച്ചുകൂടാത്ത.

Infallible, a. തെറ്റാത്ത, പിഴെക്കാത്ത.

Infamous, a. അപകീൎത്തിയുള്ള.

Infamously, ad. അപശ്രുതിയോടെ.

Infamy, s. അപശ്രുതി, ദുഷ്കീൎത്തി, ലോ
കാപവാദം.

Infancy, s. ശിശുത്വം, ശൈശവം, ബാല്യം.

Infant, s. ശിശു, കുഞ്ഞു, കുട്ടി, പൈതൽ.

Infanticide, s. ശിശുവധം.

Infantile, a. ശിശുസംബന്ധിച്ച.

Infantine, a. ശിശുസംബന്ധമുള്ള.

Infantry, s. കാലാൾപട.

Infatuate, v. a. ഭ്രമിപ്പിക്ക, ബുദ്ധിമയക്ക.

Infatuation, s. ഭൂമം, ബുദ്ധിമയക്കം.

Infeasible, a. അസാദ്ധ്യമുള്ള, കഴിയാത്ത.

Infect, v. a. പകരുക, സങ്ക്രമിക്ക.

Infection, s. പകൎച്ച, സങ്ക്രമം, പകരുന്ന
വ്യാധി.

Infectious, a. പകരുന്ന, പകൎച്ചയുള്ള.

Infelicity, s. നിൎഭാഗം, അരിഷ്ടത, അ
നൎത്ഥം.

Infer, v. a. വരുത്തുക, ഊഹിക്ക, നിദാ
നിക്ക.

Inferable, a. നിദാനിക്കത്തക്ക.

Inference, s. അനുമാനം, ഊഹം, നിദാ
നം.

Inferible, a. നിദാനിക്കപ്പെടത്തക്ക.

Inferior, a. അധമ, താണ.

Inferior, s. ഹീനജാതിക്കാരൻ, കീഴുള്ള
വൻ.

Inferiority, s. ഇളിമ, കീഴ്ത്തരം, താണ്മ.

Infernal, a. പാതാളസമന്വിതം, അതിദു
ഷ്ടതയുള്ള.

Infernal, s. നരകവാസി, പരമദുഷ്ടൻ.

Infertile, a. ഫലിക്കാത്ത, വിളയാത്ത.

Infest, v. a. അസഹ്യപ്പെടുത്തുക, മുഷി
പ്പിക്ക.

Infidel, s. അവിശ്വാസി, നാസ്തികൻ.

Infidel, a. അവിശ്വാസമുള്ള, നേരുകെട്ട.

Infidelity, s. അവിശ്വാസം, നേരുകേടു.

Infinite, a. അന്തമില്ലാത്ത, സീമയില്ലാത്ത.

Infinitely, ad. അനന്തമായി, തീരാതെ.

Infinitive, a. അറ്റമില്ലാത്ത, അമിതമുള്ള.

Infinitive, s. വ്യാകരണത്തിൽ ഭാവരൂപം.

Infinity, s. അസംഖ്യം, അനവധി.

Infirm, a. ക്ഷീണമുള്ള, ബാലഹീനമുള്ള, ഉ
റപ്പില്ലാത്ത.

Infirmary, s. ധൎമ്മശാല.

Infirmity, s. ക്ഷീണത, ബലഹീനത,
രോഗം.

Infix, v. a. തറെക്ക, ഉറപ്പിക്ക, നാട്ടുക.

Inflame, v. a. ജ്വലിപ്പിക്ക, കത്തിക്ക, എ
രിക്ക.

Inflame, v. n. ജ്വലിക്ക, അഴലുക, ചൂടു
പിടിക്ക.

[ 175 ]
Inflammable, a. എളുപ്പത്തിൽ തീ പിടി
ക്കുന്ന.

Inflammation, s. എരിച്ചിൽ, കത്തൽ, അ
ഴല്ച

Inflammatory, a. എരിയുന്ന, കത്തിക്കുന്ന.

Inflate, v. a. വീൎപ്പിക്ക, കാറ്റുകൊണ്ടു
ചീൎപ്പിക്ക.

Inflation, s. വീൎപ്പിക്കുന്നതു, വീൎപ്പു, വായു.

Inflect, v. a. മടക്ക, മാറ്റുക, ഭേദംവരു
ത്തുക.

Inflection, s. വളച്ചൽ, മാറ്റം, ശബ്ദഭേദം.

Inflexibility, s. വളയായ്മ, കഠിനത, ശ
ഠത.

Inflexible, a. വളച്ചുകൂടാത്ത, വില്ലിക്കാ
ത്ത, മടങ്ങാത്ത.

Inflict, v. a. പീഡിപ്പിക്ക, ചുമത്തുക, ഏ
ല്പിക്ക.

Infliction, s. പീഡ, ദണ്ഡനം, ചുമത്തൽ.

Influence, s. ശക്തി, ബലം, അധികാരം,
മാനം.

Influence, v. a. നടത്തുക, സമ്മതിപ്പിക്ക.

Influential, a. അധികാരമുള്ള, മാനമുള്ള.

Influenza, s. ജലദോഷം.

Influx, s. ഒഴുക്കു, പ്രവേശനം, ഉൾപ്പാച്ചൽ.

Infold, v. a. പൊതിയുക, ചുരുട്ടുക.

Inform, v. a. അറിയിക്ക, ഗ്രഹിപ്പിക്ക,
പഠിപ്പിക്ക.

Informal, a. മുറയില്ലാത്ത, ക്രമമില്ലാത്ത.

Information, s. അറിയിക്കുന്നതു, ഉപദേ
ശം.

Informer, s. അറിയിക്കുന്നവൻ, ഒറ്റുകാ
രൻ.

Infortunate, a. നിൎഭാഗ്യമുള്ള.

Infract, v. a. ഉടെക്ക, മുറിക്ക, ലംഘിക്ക.

Infraction, s. ഉടച്ചൽ, മുറിക്കുന്നതു, ലം
ഘനം.

Infringe, v. a. ഭംഗംവരുത്തുക, അതി
ക്രമിക്ക.

Infringement, s. ഭംഗം, അതിക്രമം, ലം
ഘനം.

Infuriate, a. മദിച്ച, അതി മൂൎക്ക്വതയുള്ള.

Infuse, v. a. അകത്താക്ക, പകരുക.

Infusible, a. അകത്തൊഴിക്കപ്പെടത്തക്ക.

Infusion, s. പകൎച്ച, ഒഴിക്കുന്നതു, ക
ഷായം.

Infusive, a. പകരുന്ന, ഒഴിക്കുന്ന.

Ingathering, s. കൊയിത്തു, അകത്ത കൂ
ട്ടുക.

Ingenious, a. വിവേകമുള്ള, കൌശല
മുള്ള.

Ingeniously, ad. വിവേകത്തോടെ, കൌ
ശലത്തോടെ.

Ingenuity, s. മിടുക്കു, കൌശലം, സൂക്ഷ്മ
ബുദ്ധി.

Ingenuous, a. കപടമില്ലാത്ത, നേരുള്ള.

Ingenuously, ad. കപടംകൂടാതെ.

Ingenuousness, s. പരമാൎത്ഥം, മാഹാ
ത്മ്യം.

Inglorious, a. മഹത്വമില്ലാത്ത, അപമാ
നമുള്ള.

Ingot, s. കട്ടി, പൊൻകട്ടി.

Ingraft, v. a. ഒട്ടിക്ക ഒട്ടിച്ചു ചേൎക്ക.

Ingrateful, a. നന്ദിയില്ലാത്ത, കൃതഘ്നത
യുള്ള.

Ingratiate, v. a. കൃപവരുത്തുക.

Ingratitude, s. നന്ദികേടു, കൃതഘ്നത.

Ingredient, s. ഒരു മരുന്ന, യോഗം.

Ingress, s. ഉൾപ്രവേശം, അകംപൂകൽ.

Ingression, s. ഉൾപ്രവേശനം.

Ingulf, v. a. വിഴുങ്ങികളക, കയത്തിൽ
എറിയുക.

Inhabit, v. a. കുടിയിരിക്ക, പാൎക്ക, വ
സിക്ക.

Inhabitable, a. കുടിയിരിപ്പാന്തക്ക.

Inhabitance, s, വാസസ്ഥലം, പാൎപ്പിടം.

Inhabitant, s. നിവാസി, കുടിയാൻ.

[ 176 ]
Inhale, v. a. അകത്തേക്ക് വലിക്ക, ശ്വാ
സം വലിക്ക.

Inharmonious, a. സ്വരചേൎച്ചയില്ലാത്ത.

Inhere, v. n. പറ്റുക, കൂടെ ചേരുക.

Inherent, a. അന്തൎഭാവിച്ചിരിക്കുന്ന, സ്വ
തെയുള്ള.

Inherit, v. a. അവകാശമായനുഭവിക്ക.

Inheritable, a. അവകാശമാകുന്ന.

Inheritance, s. അവകാശം, ജന്മം.

Inheritor, s. അവകാശി, ജന്മി.

Inheritress, s. അവകാശിനി.

Inhibit, v. a. തടവു ചെയ്ക, വിലക്ക, മു
ടക്ക.

Inhibition, s. തടവു, മുടക്കം, വിരോധം.

Inhold, v. a. കൊള്ളുക, പിടിക്ക.

Inhospitable, a. അതിഥിസൽക്കാരം
ചെയ്യാത്ത.

Inhospitability, s. ഉപചാരക്കേടു.

Inhuman, a. ക്രൂരമുള്ള, ദയയില്ലാത്ത.

Inhumanity, s. മൃഗസ്വഭാവം, ക്രൂരത.

Inhume, v. a. കുഴിച്ചുമൂടുക.

Inimical, a. വിപരീതമുള്ള, വിരോധമുള്ള.

Iniquitous, a. അന്യായമുള്ള, നീതികെട്ട.

Iniquity,s.അന്യായം, അനീതി, അകൃത്യം.

Initial, a. ആദിയുള്ള, തുടങ്ങിയ.

Initiate, v. a. തുടങ്ങിക്ക, ചൊല്ലികൊടുക്ക.

Initiate, v. n. തുടങ്ങുക, അഭ്യസിക്ക.

Initiation, s. തുടങ്ങിക്കുന്നതു, അഭ്യസിപ്പി
ക്കുന്നതു.

Inject, v. a. അകത്തേക്ക പീച്ചുക, ഉള്ളി
ലാക്ക.

Injection, s. അകത്തേക്ക പീച്ചുന്നതു.

Injoin, v. a. നിയോഗിക്ക, നിൎദ്ദേശിക്ക.

Injudicial, a. അനീതിയുള്ള.

Injudicious, a. ബുദ്ധിക്കുറവുള്ള, അന്യാ
യമുള്ള.

Injudiciously, ad. വിചാരിയാതെ.

Injunction, s. കല്പന, ആജ്ഞ.

Injure, v. a. പീഡിപ്പിക്ക, ഹാനി വരു
ത്തുക.

Injurer, s. സാഹസക്കാരൻ, ഉപദ്രവി.

Injurious, a. ദോഷമുള്ള, ഹാനി വരു
ത്തുന്ന.

Injuriously, ad. ദോഷമായി.

Injury, s. ദോഷം, ഹാനി, ഉപദ്രവം,
നഷ്ടം.

Injustice, s. അന്യായം, നീതികേടു, അ
ധൎമ്മം.

Ink, s. മഷി.

Inkhorn, s. മഷിപാത്രം.

Ink-nut, s. മായക്ക, കടുക്ക.

Inkstand, s. മഷിപാത്രം, മഷിക്കുപ്പി.

Inland, s. നാട്ടുപുറം, ഉൾരാജ്യം.

Inlay, v. a. പതിച്ചുവെക്ക, പലനിറമാക്ക.

Inlet, s. അകത്തോട്ടുള്ള വഴി.

Inly, a. അകത്തുള്ള, മറവുള്ള.

Inmate, s. ഒന്നിച്ചു പാൎക്കുന്നവൻ.

Inmost, a. തുലോം അകത്തുള്ള.

Inn, s. സത്രം, പെരുവഴിസത്രം, വഴിയ
മ്പലം.

Innate, a. സ്വാഭാവികം, സ്വതെയുള്ള.

Innavigable, a. കപ്പലോട്ടം വിരോധ
മായ.

Inner, a. അകത്തുള്ള.

Innermost, a. എല്ലാറ്റിലും അകത്തുള്ള.

Innkeeper, s. സത്രക്കാരൻ, വഴിയമ്പല
ക്കാരൻ.

Innocence, s. നിൎദ്ദോഷം, കുറ്റമില്ലായ്മ.

Innocency, s. നിരപരാധം, നിഷ്കളങ്കം.

Innocent, a. നിൎദ്ദോഷമുള്ള.

Innocently, ad. കുറ്റമില്ലാതെ.

Innovate, v. a. പുതുതാക്ക, നവീകരിക്ക.

Innovation, s. പുതിയ ചട്ടം, നവീനം.

Innoxious, a. ഉപദ്രവമില്ലാത്ത.

Innumerable, a. അസംഖ്യയുള്ള, എണ്ണ
മില്ലാത്ത.

[ 177 ]
Innumerably, ad. എണ്ണമില്ലാതോളം.

Innumerous, a. എണ്ണമില്ലാത്ത.

Inoculate, v. a. ഒട്ടിച്ചു ചേൎക്ക.

Inoculation, s. ഒട്ടിച്ചു ചേൎക്കുന്നതു.

Inoffensive, a. വിരുദ്ധമില്ലാത്ത, ഉപദ
വിക്കാത്ത.

Inoffensiveness, s. നിൎദ്ദോഷം, നിരപ
രാധം.

Inopportune, a. തക്കക്കേടുള്ള, അവസ
രക്കടുള്ള.

Inordinancy, s. രീതികേടു, ക്രമക്കേടു.

Inordinate, s. രീതികേടുള്ള, ക്രമക്കേടുള്ള.

Inordinately, ad. ക്രമക്കേടായി.

Inquest, s. ശോധന, ന്യായവിസ്താരം.

Inquietude, s. സുഖക്കേടു, വ്യാകുലം.

Inquire, v. a. ചോദിക്ക, അന്വേഷിക്ക.

Inquirer, s. അന്വേഷണക്കാരൻ.

Inquiry, s. ചോദ്യം, വിചാരണ, അന്വേ
ഷണം.

Inquisition, s. ന്യായവിചാരണ, ചോദ്യം.

Inquisitive, a. അറിവാൻ ആഗ്രഹി
ക്കുന്ന.

Inquisitor, s. ന്യായവിസ്താക്കാരൻ.

Inrail, v. a. അഴികെട്ടുക.

Introad, s. പടകേറ്റം, ശത്രുഗണപ്ര
വേശം.

Insalubrious, a. സുഖക്കേടുള്ള.

Insane, a. ഭ്രാന്തുള്ള, ബുദ്ധിഭ്രമമുള്ള.

Insanity, s. ഭ്രാന്തു, ബുദ്ധിഭ്രമം, മദം.

Insatiable, a. തൃപ്തി വരുത്തി കൂടാത്ത,
അത്യാശയുള്ള, അലംഭാവമില്ലാത്ത.

Insatiate, a. തൃപ്തിയില്ലാത്ത, അതികൊ
തിയുള്ള.

Insaturable, a. അലംഭാവം വരാത്ത, നി
റയാത്ത.

Inscribe, v. a. എഴുതുക, മേൽവിലാസം
എഴുതുക.

Inscription, s. എഴത്തു, മേലെഴുത്തു.

Insculp, v. a. കൊത്തി ഉണ്ടാക്ക.

Insculpture, s. കൊത്തുവേല.

Insect, s. പുഴു, കൃമി, പ്രാണി.

Insection, s. ഖണ്ഡിക്കുന്നതു, വെട്ടു.

Insecure, a ഉറപ്പില്ലാത്ത, സൂക്ഷ്മമില്ലാത്ത.

Insecurity, s. അപകടം, വിഷമത.

Insensibility, s. ബോധക്കേടു, ചുണ
കേടു.

Insensible, a. അറിയാത്ത, ബോധക്ക
ടുള്ള.

Insensibly, ad. അറിയാതെ, ബോധക്കേ
ടായി.

Inseparability, s. വേറാക്കി കൂടായ്മ.

Inseparable, a. പിരിയാത്ത.

Inseparably, ad. വേർപിരിയാതെ.

Insert, v. a. ചാൎത്തൽ എഴുതുക, കൂട്ടി
ച്ചേൎക്ക.

Insertion, s. കൂട്ടിചേൎക്കുന്നതു, കൂടെപതി
ക്കുക.

Inservient, a. ഉതകുന്ന, ഉപയോഗമുള്ള.

Inship, v. a. കപ്പലിൽ കയറ്റുക.

Inside, s. ഉൾഭാഗം, അന്തൎഭാഗം.

Insidious, a. ചതിവുള്ള, ദ്രോഹമുള്ള.

Insidiously, ad. കൃത്രിമമായി, ചതിവായി.

Insidiousness, s. കൃത്രിമം, ചതിവു, വ
ഞ്ചന.

Insight, s. ഉൾകാഴ്ച, ഉള്ളറിവു, സൂക്ഷ്മ
ജ്ഞാനം.

Insignificance, s. നിരൎത്ഥത, അല്പകാൎയ്യം.

Insignificant, a. അൎത്ഥമില്ലാത്ത, നിസ്സാ
രമുള്ള.

Insincere, a. നേരല്ലാത്ത, കപടമുള്ള.

Insincerity, s. വ്യാപ്തി, സത്യക്കേടു, ക
പടം.

Insinuate, v. a. ലയിപ്പിക്ക, മോഹിപ്പി
ക്ക, സൂചിപ്പിക്ക.

[ 178 ]
Insinuation, s. മോഹനവാക്ക, നയവ
ഞ്ചന.

Insipid, a. രസക്കേടുള്ള, സ്വാദില്ലാത്ത.

Insipidity, s. അരുചി, അരോചകം.

Insipience, s. ബുദ്ധിഹീനത, ഭോഷത്വം,
മൂഢത.

Insist, v. n. ഊന്നുക, നിലനില്ക്ക, മാറാ
തിരിക്ക.

Insistent, a. ഊന്നുന്ന, നിൎബന്ധിക്കുന്ന.

Insition, s. ഒട്ടിച്ചു ചേൎക്കുന്നതു.

Insnare, v. a. കുടുക്ക, കണിയിലകപ്പെ
ടുത്തുക.

Insnarer, s. കുടുക്കുന്നവൻ.

Insobriety, s. സുബുദ്ധികേടു, മദ്യപാനം.

Insolence, s. ഗൎവ്വം, ദുരഹങ്കാരം.

Insolent, a. ഗൎവ്വമുള്ള, ദുരഹങ്കാരമുള്ള.

Insolently, ad. ഗൎവ്വത്തോടെ.

Insoluble, a, ഉരുക്കി കൂടാത്ത.

Insolvable, a. തെളിയിച്ചു കൂടാത്ത.

Insolvency, s. കടം തീൎപ്പാൻ പ്രാപ്തിയി
ല്ലായ്മ.

Insolvent, a. കടം തീൎപ്പാൻ കഴിയാത്ത.

Insomuch, ad. അതുകൊണ്ടു.

Inspect, v. a. മേൽവിചാരിക്ക, ശോധ
ന ചെയ്ക.

Inspection, s. മേൽവിചാരം, പരിശോ
ധന.

Inspector, s. മേൽവിചാരക്കാരൻ.

Inspersion, s. തളി, തളിക്കുന്നതു.

Insphere, v. a. വട്ടമിടുക.

Inspirable, a. നിശ്വസിക്കതക്ക.

Inspiration, s. നിശ്വാസം, ആവേശം,
ഉപദേശം.

Inspire, v. n. നിശ്വസിക്ക, ആവേശിക്ക.

Inspire, v. a. ഉണൎത്തുക, ധൈൎയ്യപ്പെടു
ത്തുക.

Inspirit, v. a. ചൊടിപ്പിക്ക, ഉത്സാഹി
പ്പിക്ക.

Instability, s. അസ്ഥിരത, നിലക്കേടു,
ഇളക്കം.

Instable, a. സ്ഥിരമില്ലാത്ത, ചഞ്ചലമുള്ള.

Install, v. a. ഉദ്യോഗത്തിലാക്ക, പട്ടം
കെട്ടുക.

Installation, s. പട്ടാഭിഷേകം.

Instalment, s. പട്ടം കെട്ടുന്നതു, തവണ.

Instance, s. ദൃഷ്ടാന്തം, ഉദാഹരണം.

Instance, v. a. ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുക, ഉദാ
ഹരിക്ക.

Instant, a. തൽക്കാലത്തുള്ള, വേഗമുള്ള.

Instant, s. ക്ഷണം, തൽക്കാലം.

Instantaneous, a. തൽക്ഷണമുള്ള.

Instantaneously, ad. തൽക്ഷണം , ഉട
നെ.

Instantly, ad. തൽക്ഷണം, വൈകാതെ.

Instead, prep. പകരം.

Instigate, v. a. ഇളക്കിവിടുക, ഉത്സാഹി
പ്പിക്ക.

Instigation, s. ഇളക്കിവിടുന്നതു, ഉദ്യോ
ഗിപ്പു.

Instigator, s. ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Instill, v. a. ഇറ്റിറ്റുവീഴ്ത്തുക, ക്രമേണ
മനസ്സിലാക്ക.

Instillation, s. ഇറ്റിറ്റുവീഴ്ത്തുന്നതു, ക്ര
മേണ മനസ്സിലാക്കുന്നതു.

Instinct, s. സ്വഭാവഗുണം, വാസന.

Instinctively, ad. പ്രകൃതസ്വഭാവത്തോ
ടെ.

Institute, v. a. സ്ഥാപിക്ക, നിശ്ചയിക്ക,
കല്പിക്ക.

Institute, s. വെപ്പു, സ്ഥാപിച്ച നിതി,
പ്രമാണം.

Institution, s. സ്ഥാപനം, വിധി, പാഠ
ശാല.

Instruct, v. a. പഠിപ്പിക്ക, ഉപദേശിക്ക.

Instructor, s. ഉപദേഷ്ടാവു, ഗുരു.

[ 179 ]
Instruction, s. പഠിത്വം, ഉപദേശം, ക
ല്പന.

Instructive, a. അറിവുണ്ടാക്കുന്ന, പഠി
പ്പിക്കുന്ന.

Instrument, s. ആയുധം, പണികോപ്പു,
വാദ്യം.

Instrumental, a. കാരണമായ, മുഖാന്ത
രമായ.

Instrumentality, s. കാരണം, മുഖാന്തരം.

Instrumentally, ad. കാരണത്താൽ, മു
ഖാന്തരം.

Insufferable, a. സഹിച്ചുകൂടാത്ത, ദുസ്സ
ഹമുള്ള.

Insufficiency, s. പ്രാപ്തികേടു, പോരായ്മ.

Insufficient, a. പോരാത്ത, മതിയാകാത്ത

Insufficiently, ad. മതിയാകാതെ, എ
ത്താതെ.

Insular, a. ദ്വീപുസംബന്ധമുള്ള.

Insult, s. നിന്ദ, അവമാനം, അധിക്ഷേ
പം.

Insult, v. a. ഭത്സിക്ക, നിന്ദിക്ക, അവമാ
നിക്ക.

Insulter, s. അവമാനിക്കുന്നവൻ, ശകാ
രിക്കുന്നവൻ.

Insuperable, a. കവിഞ്ഞുകൂടാത്ത, വെന്നു
കൂടാത്ത.

Insupporttable, a. സഹിച്ചുകൂടാത്ത, അ
സഹ്യമുള്ള

Insurmountable, a. കഴിയാത്ത, സാധി
ക്കാത്ത.

Insurrection, s. രാജദ്രോഹം, മത്സരം,
കലഹം.

Intastable, a. ആസ്വദിച്ചുകൂടാത്ത.

Integer, s. മുഴുവൻ, അശേഷം, സമൂലം.

Integral, a. മുഴുവനുള്ള, അശേഷമുള്ള

Integrity, s. പരമാൎത്ഥം, ഉത്തമഗുണം,
സത്യം.

Intellect, s. ബുദ്ധി, ധീ, ചേതസ്സു, ജ്ഞാ
നം.

Intellective, a. ബുദ്ധിയുള്ള, അറിവുള്ള.

Intellectual, a. ബുദ്ധിസംബന്ധമുള്ള.

Intelligence, s. വൎത്തമാനം, വൃത്താന്തം,
ബുദ്ധി.

Intelligencer, s. വൎത്തമാനം അറിയിക്കു
ന്നവൻ.

Intelligent, a. അറിവുള്ള, ബുദ്ധിയുള്ള,
സാമൎത്ഥ്യമുള്ള.

Intelligible, a. തെളിവുള്ള, സ്പഷ്ടമായ.

Intelligibleness, s. തെളിവു, സ്പഷ്ടത.

Intelligibly, ad. തെളിവായി, സ്പഷ്ടമായി.

Intemperance, s. മദ്യപാനം, പതക്കേടു.

Intemperate, a. പതക്കേടുള്ള, പാകഭേദ
മുള്ള.

Intend, v. a. ഭാവിക്ക, നിശ്ചയിക്ക, ശ്ര
മിക്ക.

Intense, a. കടുപ്പമുള്ള, അധികമുള്ള, വ
ലിയ, മഹാ.

Intenseness, s. കടുപ്പം, കഠോരം, തീക്ഷ്ണത.

Intension, s. മുറുക്കം, കടുപ്പം.

Intensive, a. ജാഗ്രതയുള്ള, വിചാരമുള്ള.

Intent, s. ഭാവം, സാദ്ധ്യം, അഭിപ്രായം.

Intention, s. ഭാവം, വിചാരം, നിശ്ചയം,
കരുതൽ.

Intentional, a. ഭാവിച്ച, നിശ്ചയിച്ച.

Intentionally, ad. മനസ്സോടെ.

Intentive, a. താൽപൎയ്യപ്പെട്ട, ജാഗ്രതയുള്ള.

Intentively, ad. ജാഗ്രതയോടെ, ശുഷ്കാ
ന്തിയോടെ.

Intently, ad. താൽപൎയ്യമായി.

Intentness, s. അതിതാൽപൎയ്യം.

Inter, v. a. കുഴിച്ചുമൂടുക, അടക്ക.

Intercede, v. n. മദ്ധ്യസ്ഥംചെയ്ക, സന്ധി
പറക.

Interceder, s. മദ്ധ്യസ്ഥൻ, നടുവൻ.

[ 180 ]
Intercept, v. a. തടയുക, വഴിയിൽനിന്നു
പിടിക്ക.

Interception, s. തടവു, തടങ്ങൽ.

Intercession, s. മദ്ധ്യസ്ഥത, മറ്റേവന്നു
വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നതു.

Intercessor, s. മദ്ധ്യസ്ഥൻ, നടുവൻ.

Interchange, v. a. പരസ്പരം മാറ്റം
ചെയ്ക.

Interchange, s. പരസ്പരമാറ്റം.

Interclude, v. a. വിരോധിക്ക, നിരോ
ധിക്ക.

Intercommunication, s. സംസൎഗ്ഗം, കൂ
ട്ടായ്മ.

Intercourse, s. സഹവാസം, സമ്മേളനം.

Interdict, v. a. വിരോധിക്ക, വിലക്ക,
മുടക്ക.

Interdict, s. വിരോധം, നിഷേധം.

Interest, v. a. കാൎയ്യമാക്ക, ഉൾപ്പെടുത്തുക.

Interest, s, കാൎയ്യം, പ്രയോജനം, പലിശ,
ലാഭം.

Interfere, v. a. തടസ്ഥംചെയ്ക, മദ്ധ്യ
സ്ഥംചെയ്ക, വല്ലകാൎയ്യത്തിൽ കൈയി
ടുക.

Interference, s. തടസ്ഥം, മദ്ധ്യസ്ഥം.

Interim s. അന്തരം, ഇടസന്ധി.

Interior, a. അകത്തുള്ള, അന്തൎഭാഗത്തുള്ള.

Interjection, s. വ്യാകരണത്തിൽ ആശ്ച
ൎയ്യപദം.

Interjoin, v. n. പരസ്പരം യോജിക്ക.

Interlapse, s. മദ്ധ്യകാലം, ഇടക്കാലം.

Interlocution, s. സംഭാഷണം.

Interlope, v. a. അനുവാദം കൂടാതെ വ്യാ
പാരം ചെയ്ക.

Interloper, s. സംഗതി കൂടാതെ ഇടയിൽ
പ്രവേശിക്കുന്നവൻ, അകം ചാടി.

Intermarriage, s. അന്യോനവിവാഹം

Intermarry, v. a. അന്യോന്യം കെട്ടുക
യും കെട്ടികൊടുക്കയും ചെയ്ക.

Intermeddle, v. a. അന്യകാൎയ്യത്തിൽ
കൈയിടുക.

Intermedial, a. മദ്ധ്യേയുള്ള, നടുവിലുള്ള.

Interminable, a. അറ്റമില്ലാത്ത, തീരാത്ത.

Intermingle, v. a. കൂട്ടികലൎത്തുക.

Intermingle, v. n. കൂട്ടികലരുക.

Intermission, s. ഇടവിടുന്നതു, നിൎത്തൽ.

Intermissive, a. ഇടവിടുന്ന.

Intermit, v. n. ഇടവിട്ടു വരിക.

Intermit, v. a. ഇടവിടുക, നിൎത്തുക.

Intermittent, a. മാറി മാറിവരുന്ന.

Intermix, v. a. കൂട്ടികലൎത്തുക, സമ്മേ
ളിക്ക.

Intermixture, s. കൂട്ടിക്കലൎച്ച, സമ്മേ
ളനം.

Internal, a. അകത്തുള്ള, അന്തൎഭാഗത്തുള്ള.

Internally, ad. അകത്തു, ഉള്ളിൽ.

Interpellation, s. വിളി, വരുത്തുന്നതു.

Interpose, v. a. മദ്ധ്യത്തിൽ ഇടുക, ത
ടുക്ക.

Interposer, s. തടസ്ഥക്കാരൻ, മദ്ധ്യ
സ്ഥൻ.

Interposition, s. മദ്ധ്യത്തിൽ ഇടുന്നതു,
മദ്ധ്യസ്ഥം.

Interpret, v. a. ഭാഷാന്തരം ചെയ്ക, വ്യാ
ഖ്യാനിക്ക.

Interpretation, s. ഭാഷാന്തരം, വ്യാ
ഖ്യാനം.

Interpreter, s. ദ്വിവാച്ചി, പരിഭാഷി,
വ്യാഖ്യാനി.

Interregnum, s. തൽകാലവാഴ്ച.

Interrogate, v. a. ചോദിക്ക, പൃച്ഛിക്ക.

Interrogation, s. ചോദ്യം, അന്വേ
ഷണം.

Interrogative, s. ചോദ്യം, ചോദ്യപ്രതി
സംജ്ഞ.

Interrogator, s. ചോദിക്കുന്നവൻ, പൃച്ഛ
കൻ.

[ 181 ]
Interrogatory, s. ചോദ്യം, അന്വേ
ഷണം.

Interrogatory, a. ചോദിക്കുന്ന.

Interrupt, v. a. തടയുക, വിഘ്നം വരുത്തു
ക, നിൎത്തുക.

Interruption, s. തടവു, വിരോധം, വിഘ്നം.

Intersect, v. a. വിഭാഗിക്ക, കണ്ടിക്ക, മു
റിക്ക.

Intersect, v. n. മുറിയുക.

Intersperse, v. a. അവിടവിടെ വിതറുക.

Interspersion, s. അവിടവിടെ വിതറു
ന്നതു.

Intertwine, v. a. കൂട്ടിപ്പിരിക്ക.

Interval, s. ഇട, സന്ധി, മദ്ധ്യകാലം, അ
ന്തരാളം.

Intervene, v. n. ഇടയിൽ വരിക, അന്ത
ൎഭവിക്ക.

Intervention, s. ഇടയിൽ വരുന്നതു, മ
ദ്ധ്യസ്ഥം.

Interview, s. തമ്മിൽ കാണുന്നതു, കൂടി
കാഴ്ച.

Intestinal, a. കുടൽ സംബന്ധിച്ച.

Intestines, s. pl. കുടലുകൾ.

Inthral, v. a. ദാസ്യമാക്ക, അടിമയാക്ക.

Inthralment, s. ദാസ്യവൃത്തി, അടിമ.

Intimacy, s. ഉറ്റസ്നേഹം, പ്രാണസ
ഖ്യത.

Intimate, a. ഉറ്റസ്നേഹമുള്ള.

Intimate, s. ഉറ്റബന്ധു, സഖി, ആപ്തൻ.

Intimate, v. a. സ്നേഹിപ്പിക്ക, അറിയിക്ക.

Intimately, ad. മനചേൎച്ചയായി, നല്ല
വണ്ണം.

Intimation, s. സൂചകം, അനുഭാവം, അ
റിയിപ്പു.

Intimidate, v. a. ഭയപ്പെടുത്തുക, വിര
ട്ടുക.

Into, prep. ഇലെക്ക, അകത്തെക്ക.

Intolerable, a. സഹിച്ചു കൂടാത്ത, ദുസ്സ
ഹമുള്ള.

Intolerably, ad. സഹിച്ചു കൂടാതെ.

Intolerance, s. അസഹിഷ്ണുത.

Intolerant, a. പൊറുതികേടുള്ള.

Intort, v. a. പിരിമുറുക്ക, ചുരുട്ടുക, പി
ഴിയുക.

Intoxicate, v. a. ലഹരി പിടിപ്പിക്ക, ഉ
ന്മദിപ്പിക്ക.

Intoxicating, a. ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന.

Intoxication, s. ലഹരി, വെറി, ഉന്മദം.

Intractable, a. കീഴടങ്ങാത്ത, ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള.

Intractableness, s. ദുശ്ശാഠ്യം, വികടം.

Intranquillity, s. നിശ്ശാന്തത, ചാഞ്ചല്യം.

Intransitive, s. വ്യാകരണത്തിൽ അക
ൎമ്മകം.

Intrench, v. a. കിടങ്ങകൊണ്ടു ഉറപ്പിക്ക,
വാടയിടുക, ആക്രമിക്ക.

Intrenchment, s. കിടങ്ങുള്ള കോട്ട.

Intrepid, a. ഭയമില്ലാത്ത, ധീരതയുള്ള.

Intrepidity, s. നിൎഭയം, ധീരത.

Intricacy, s. കുഴക്ക, പിണക്കം, ദുൎഘടം.

Intrigue, s. കൂട്ടുകെട്ടു, ദുഷ്കൂറ, ഉപായം.

Intrigue, v. a. കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുക, ദ്രോ
ഹിക്ക.

Intriguer, s. കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നവൻ.

Intrinsic, c. ഉള്ളിലുള്ള, സത്യമുള്ള.

Introduce, v. a. പ്രവേശിപ്പിക്ക, പരി
ചയം വരുത്തുക.

Introducer, s. പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Introduction, s. പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതു, മുഖ
വുര, അവതാരിക.

Introductory, s. മുഖവുരസംബന്ധിച്ച.

Intrude, v. a. ആക്രമിച്ചു കടക്ക, നിൎബ
ന്ധിച്ചു കടക്ക.

Intruder, s. അനുവാദം കൂടാതെ കടക്കു
ന്നവൻ.

Intrusion, s. ആക്രമിച്ചു കടക്കുന്നതു.

Intrusive, a. ആക്രമിച്ചു കടക്കുന്ന.

[ 182 ]
Intrust, v. a. വിശ്വസിച്ചു ഏല്പിക്ക, ഭര
മേല്പിക്ക.

Intuition, s. തൽക്കാലജ്ഞാനം, അറിവു.

Intwine, v. a. കൂട്ടിപ്പിരിക്ക, കൂട്ടിചുറ്റുക.

Inumbrate, v. a. നിഴലിടുക, നിഴലിക്ക.

Inunction, s. തേക്കൽ, അഭിഷേകം.

Inundation, s. പ്രളയം, വെള്ളപ്പൊക്കം.

Inure, v. a. ശീലിപ്പിക്ക, പരിചയിപ്പിക്ക.

Inurement, s. ശീലം, പരിചയം.

Inutile, a. അപ്രയോജനമുള്ള.

Inutility, s. അപ്രയോജനം, നിസ്സാരം.

Invade, v. a. ആക്രമിക്ക, അതിക്രമിക്ക.

Invader, s. ആക്രമി.

Invalid, s. രോഗി, ബലഹീനൻ, ദീനൻ.

Invalidate, v. a. ബലമില്ലാതാക്ക, നിഷ്ഫ
ലമാക്ക.

Invalidity, s. ബലഹീനത, ദുൎബലം.

Invaluable, a. വിലയേറിയ.

Invariable, a. മാറാത്ത, അഭേദമുള്ള.

Invariableness, s. മാറായ്മ, നിൎഭേദം.

Invariably, ad. മാറാതെ, സ്ഥിരമായി.

Invasion, s. ആക്രമിക്കുന്നതു, ശത്രുപ്ര
വേശം.

Invasive, a. ആക്രമിക്കുന്ന.

Invective, s. കൊള്ളിവാക്കു, ശകാരം.

Invective, a. കൊള്ളിക്കുന്ന, നിഷ്ഠുരമുള്ള.

Inveigh, v. n. ശകാരിക്ക, മുഷിച്ചു പറക.

Invent, v. a. നിനച്ചു കാണ്ക, നിരൂപിച്ചു
ണ്ടാക്ക.

Inventer, s. കൃതിക്കാരൻ, യന്ത്രികൻ.

Invention, s. കൃതി, കബന്ധം, ബുദ്ധി
കൌശലം.

Inventive, a. കൃതിസംബന്ധമായ.

Inventor, s. കൃതിക്കാരൻ, കവിതക്കാരൻ.

Inventory, s. വസ്തുവകയുടെ വിവരചാ
ൎത്തൽ.

Inverse, a. മറിച്ചിട്ടുള്ള, വിപരീതമുള്ള.

Inversion, s. മറിച്ചൽ, മാറുപാടു.

Invert, v. a. കിഴ്മെൽ മറിക്ക, മുമ്പുപി
മ്പാക്ക.

Invertedly, ad. കീഴ്മെൽ മറിഞ്ഞിട്ടു.

Invest, v. a. ഉടുപ്പിക്ക, അലങ്കരിക്ക, ഉ
ദ്യോഗത്തിലാക.

Investigable, a. ശോധനചെയ്യപ്പെടുവാ
ന്തക്ക.

Investigation, s. ശോധന, വിസ്താരം.

Investiture, s. ഉദ്യോഗത്തിലാക്കൽ.

Investment, s. ഉടുപ്പ, വസ്ത്രം, മുടക്കം.

Inveteracy, s. പഴക്കമുള്ള ദോഷം, പഴ
ക്കമുള്ള വ്യാധി.

Inveterate, a. പഴക്കമുള്ള, കടുപ്പമുള്ള.

Invidious, a. അസൂയയുള്ള, ഈൎഷ്യയുള്ള.

Invidiously, ad. അസൂയയോടെ.

Invidiousness, s. അസൂയ, ഈൎഷ്യ.

Invigorate, v. a. ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ധൈ
ൎയ്യപ്പെടുത്തുക.

Invincible, a. അജയം, വെന്നുകൂടാത്ത.

Inviolable, c. ലംഘിച്ചുകൂടാത്ത.

Inviolate, a. ഉപദ്രവം കൂടാത്ത, ഭംഗം വ
രാത്ത.

Invisibility, s. അപ്രത്യക്ഷത, കാണ
പ്പെടായ്മ.

Invisible, a. അദൃശ്യം, അപ്രത്യക്ഷം, ക
ണ്ടുകൂടാത്ത.

Invisibly, ad. കാണപ്പെടാതെ, അപ്രത്യ
ക്ഷമായി.

Invitation, s. ക്ഷണിക്കുന്നതു, ക്ഷണനം,
വിളി.

Invite, v. a. വിളിക്ക, ക്ഷണിക്ക, വശീ
കരിക്ക.

Invocate, v. a. അൎത്ഥിക്ക, യാചിക്ക, വി
ളിക്ക.

Invocation, s. അൎത്ഥനം, യാചന, പ്രാ
ൎത്ഥന.

[ 183 ]
Invoke, v. a. അൎത്ഥിക്ക, യാചിക്ക, വി
ളിക്ക.

Involve, v. a. ചുരുട്ടുക, കുടുക്കിലാക്ക, കു
ഴക്ക.

Involuntarily, ad. മനസ്സില്ലാതെ.

Involuntary, a. മനസ്സില്ലാത്ത, മനസ്സുകേ
ടുള്ള.

Involution, s. ചുരുൾച, കുടുക്കു.

Invulnerable, a. മുറിവേല്പിച്ചു കൂടാത്ത.

Inward, ad. അകത്തോട്ടു, അകത്തേക്ക.

Inward, a. അകത്തുള്ള, ഉള്ളിലുള്ള.

Inwardly, ad. അകത്തു, ഉള്ളിൽ.

Inweave, v. a. കൂട്ടിനെയ്യുക.

Inwrap, v. a. ചുരുട്ടുക, പൊതിയുക, കു
ഴക്ക.

Inwreathe, v. a. മാലകൊണ്ടലങ്കരിക്ക.

Ire, s. കോപം, ക്രോധം, ഉഗ്രം.

Iris, s. മേഘവില്ലു, ഇന്ദ്രധനുസ്സു.

Irksome, a. മുഷിച്ചലുള്ള, വരുത്തമുള്ള.

Iron, s. ഇരിമ്പു, ആയസം.

Iron, a. ഇരിമ്പുള്ള.

Iron, v. a. ഇരിമ്പുകൊണ്ടു മിനുക്ക.

Ironical, a. നിന്ദാസ്തുതിയുള്ള, ഹാസ്യമായ.

Irony, s. നിന്ദാസ്തുതി, കൊള്ളിവാക്കു, പ
രിഹാസം.

Irradiance, s. രശ്മികൾകൊണ്ടുള്ള ശോഭ.

Irradiate, v. a. രശ്മികൾവീശി പ്രകാശി
പ്പിക്ക.

Irradiation, s. രശ്മികൾ വീശുന്നതു, ബു
ദ്ധിപ്രകാശം.

Irrational, a. ന്യായവിരോധമുള്ള.

Irrationality, s. ന്യായക്കേടു.

Irreclaimable, a. നന്നാക്കികൂടാത്ത.

Irreconcilable, c. യോജിപ്പിച്ചുകൂടാത്ത.

Irrecoverable, a. തിരികെ കിട്ടികൂടാത്ത,
സൌഖ്യപ്പെടുത്തികൂടാത്ത.

Irrefutable, a. മറുത്തുകൂടാത്ത.

Irregular, a. ക്രമക്കേടുള്ള, മുറകേടുള്ള.

Irregularity, s. ക്രമക്കേടു, മുറകേടു, നി
ൎമ്മൎയ്യാദ.

Irregularly, ad. ക്രമക്കേടായി.

Irreligion, s. ഭക്തിവിഹീനത, നാസ്തി
കത്വം.

Irreligious, a. ഭക്തിയില്ലാത്ത, ദേവവി
ചാരമില്ലാത്ത.

Irremediable, a. പരിഹരിച്ചുകൂടാത്ത.

Irremissible, a. ക്ഷമിച്ചുകൂടാത്ത.

Irremovable, a. നീക്കികൂടാത്ത.

Irreparable, a. നന്നാകികൂടാത്ത.

Irreprehensible, a. കുറ്റമില്ലാത്ത.

Irreproachable, a. അനിന്ദ്യമുള്ള, ആ
ക്ഷേപിച്ചുകൂടാത്ത.

Irreproachably, ad. കുറ്റാംകൂടാതെ.

Irreprovable, a. കുറ്റം ചുമത്തികൂടാത്ത.

Irresistible, a. എതിരിട്ടുകൂടാത്ത, തടുത്തു
കൂടാത്ത.

Irresolute, a. മനോനിശ്ചയമില്ലാത്ത.

Irresolution, s. തമോഗുണം, താമസ
ഭാവം.

Irrespective, a. കാൎയ്യം വിചാരിയാത്ത.

Irretrievable, a. വീണ്ടുകിട്ടാത്ത, നന്നാ
ക്കികൂടാത്ത.

Irreverence, s. മാനവിചാരഹീനത.

Irreverent, a. മാനവിചാരഹീനമുള്ള.

Irreversible, a. മാറ്റികൂടാത്ത.

Irrevocable, a. തിരികെ വിളിപ്പിച്ചുകൂ
ടാത്ത.

Irrigate, v. a. നനെക്ക, വെള്ളം കയറ്റുക.

Irrigation, s. നനെക്കുന്നതു, വെള്ളംകയ
റ്റുന്നതു.

Irrision, s. പരിഹാസം, അപഹാസം.

Irritable, a. മുൻകോപമുള്ള.

Irritate, v. a. കോപിപ്പിക്ക, ഇളക്കിവി
ടുക.

Irritation, s, കോപം, ഇളക്കം, നിരസ
ഭാവം.

[ 184 ]
Irruption, s. പിളൎക്കുന്നതു, ആക്രമം.

Is, v. a. (to be.) ആകുന്നു.

Island, isle, s. ദ്വീപു, തുരുത്തി.

Islander, s. ദ്വീപുകാരൻ.

Isosceles, s. രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കുന്നതു.

Issue, s. പുറപ്പാടു, പോക്കു, ഗതി, സ
ന്തതി.

Issue, v. n. പുറപ്പെടുക, ഉണ്ടാക, ഭവിക്ക.

Issueless, a. സന്തതിയില്ലാത്ത.

Isthmus, s. മുനമ്പു.

It, pron. അതു, ഇതു.

Itch, s. ചൊറി, ചിരങ്ങ.

Itch, v. n. ചൊറിയുക.

Itchy, a. ചൊറിയുന്ന.

Item, ad. അനുഭാവം, പിന്നെയും, പുതി
യ വസ്തു, തുക.

Iterate, v. a. ആവൎത്തിക്ക, ഉരുക്കഴിക്ക.

Iteration, s. ആവൎത്തനം.

Itinerant, a. ഇങ്ങുമങ്ങും സഞ്ചരിക്കുന്ന.

Itself, pron. ഇതു തന്നെ, അതു തന്നെ.

Ivory, s. ആനക്കൊമ്പു.

Ivory, a. ആനക്കൊമ്പു കൊണ്ടു തീൎത്ത.


J

Jacent, a. കിടക്കുന്ന, നിണ്ടുകിടക്കുന്ന.

Jack, s. മിടുക്കൻ, ഉപായി.

Jackpudding, s. വിനോദകാരൻ.

Jackal, s. കുറുക്കൻ, കുറുനരി, ക്രോഷ്ടാവു.

Jacket, s. ചട്ട, കഞ്ചുകം.

Jaculation, s. എയ്യുന്നതു, എറിയുക.

Jade, v. a. ക്ഷീണിപ്പിക്ക, ആയാസപ്പെ
ടുത്തുക.

Jadish, a. ചീത്ത, കൊള്ളരുതാത്ത.

Jag, s. വള്ളൽ, വളവു.

Jaggy, a. വളവുള്ള, കൊതയുള്ള.

Jail, a. കാരാഗൃഹം, തടവു, തുറുങ്കു.

Jailer, s. കാരാഗൃഹവിചാരകൻ, കാരാ
ഗൃഹരക്ഷി.

Jamb, s. കട്ടിളക്കാൽ.

Jangle, v. n. കലഹിക്ക, വാദിക്ക.

Jangler, s. കലഹക്കാരൻ, വാഗ്വാദി,

January, s. മകരമാസം, ജനുവരി.

Japan, s. അരക്കു.

Jar, v. n. തട്ടുക, മുട്ടുക, തൎക്കിക്ക, കിറുകി
റുക്ക.

Jar, s. തട്ടൽ, മുട്ടൽ, കിടച്ചൽ, വാഗ്വാദം.

Jargon, s. തുമ്പില്ലാത്ത സംസാരം, വാ
യാട്ടം.

Jasmine, s. മുല്ല.

Jasper, s. യസ്പികല്ലു.

Jaundice, s. കാമലം, പിത്തകാമലം.

Jaunt, v. n. ചുറ്റിനടക്ക, സഞ്ചരിക്ക.

Javelin, s. ചെറുകുന്തം, വേൽ.

Jaw, s. താടിയെല്ലു, കരട്ടകത്തി, വായ.

Jealous, s. അസൂയയുള്ള, വൈരാഗ്യമായ.

Jealously, ad. അസൂയയാൽ.

Jealousy, s. അസൂയ, സ്പൎദ്ധ, വൈരാഗ്യം.

Jeer, v. a. അപഹസിക്ക, നിന്ദിക്ക, ധി
ക്കരിക്ക.

Jeer, s. അപഹാസം, നിന്ദ, ധിക്കാരം.

Jehovah, s. യഹോവ, ജീവനുള്ള ദൈവം.

Jelly, s. കുറുക്കിയ ചാർ.

Jeopard, v. a. ആപത്തിലാക്ക, ഹാനി
വരുത്തുക.

Jeopardy, s. ആപത്തു, വിപത്തു, ഭീതി.

Jest, v. n. അപഹസിക്ക, കളിവാക്കു പ
റക.

Jest, s. ഹാസം, സരസവാക്കു, ഫലിതം.

[ 185 ]
Jester, s. ഹാസ്യക്കാരൻ, അപഹാസി.

Jesting, s. സരസവാക്കു, കളിവാക്കു.

Jet, v. n. തുറിക്ക, ഞെളിഞ്ഞു നടക്ക.

Jetty, a. ഏററവും കറുപ്പുള്ള.

Jew, s. യഹൂദൻ.

Jewel, s. ആഭരണം, രത്നം, മണി.

Jeweller, s. തട്ടാൻ.

Jewess, s. യഹൂദസ്ത്രീ.

Jilt, s. വഞ്ചകി, ദുഷ്കീൎത്തിയുള്ളവൾ.

Jilt, v. a. വഞ്ചിക്ക, തട്ടിക്ക.

Jingle, s. കിലുങ്ങുക, കിണുങ്ങുക.

Jingle, s. കിലുക്കം, കിണുക്കം.

Job, s. ചില‌്വാന വേല, അല്പവേല,
കുത്തു.

Job, v. a. കുത്തുക, വെട്ടുക.

Jockey, v. a. മുട്ടുക, ചതിക്ക, വഞ്ചിക്ക.

Jocularity, s. സരസത, ഹാസം, ഉന്മേ
ഷം.

Jocund, a. സരസമുള്ള, പ്രമോദമുള്ള.

Jog, v. a. കുലുക്ക, അനക്ക, മുട്ടുക.

Jog, v. a. നടന്നുപോക, ചാടി ചാടി
പോക.

Jog, s. തള്ളൽ, മുട്ടു, അനക്കം.

Joggle, v. a. അനക്ക, മുട്ടുക, ഇളക്ക.

Join, v. a. ചേൎക്ക, കൂട്ടുക, യോജിപ്പിക്ക.

Join, v. n. ചേരുക, കൂടുക, ഒട്ടുക, യോ
ജിക്ക.

Joining, s. ഏപ്പു, ചേൎപ്പു, മൂട്ടു.

Joint, s. സന്ധി, മൎമ്മം, ചേൎപ്പു, ഏപ്പു.

Jointly, ad. ഒന്നിച്ചു, ഒരുമിച്ചു.

Jointure, s. സ്ത്രീധനസമ്പത്തു.

Joke, s. കളിവാക്കു, ഹാസ്യവാക്കു.

Joke, v. a. കളിച്ചു പറക, ഗോഷ്ടികാ
ട്ടുക.

Jole, s. കവിൾ, മത്സ്യത്തിന്റെ തല.

Jollity, s. ഉല്ലാസം, ആഹ്ലാദം, വിള
യാട്ടം.

Jolly, a. ഉല്ലസിക്കുന്ന, ആഹ്ലാദമുള്ള.

Jolt, v. n. കുലുങ്ങുക, ഇളക, ആടുക.

Jolt, v. a. കുലുക്ക, ഇളക്ക.

Jostle, v. a. തിക്ക, ഉന്തുക, മുട്ടുക, കിട
യുക.

Jot, s. പുള്ളി, കുത്തു.

Journal, s. വൎത്തമാന കടലാസ്സു, നാൾ
വഴി.

Journalist, s. ദിവസവൃത്താന്തം എഴുതു
ന്നവൻ.

Journey, s. വഴിയാത്ര, പ്രയാണം.

Journey, v. n. യാത്രയാക, പ്രയാണം
ചെയ്ക.

Joust, s. കള്ളപ്പോർ.

Jovial, a. ഉല്ലസിക്കുന്ന, ഉന്മേഷമുള്ള.

Jovialness, s. ഉല്ലാസം, ഉന്മേഷം.

Joy, s. സന്തോഷം, മോദം, ആനന്ദം.

Joy, v. n. സന്തോഷിക്ക, മോദിക്ക, പ്ര
സാദിക്ക.

Joy, v. a. സന്തോഷിപ്പിക്ക, പ്രസാദി
പ്പിക്ക.

Joyful, a. സന്തോഷം നിറഞ്ഞ, മോദി
ക്കുന്ന.

Joyfulness, s. സന്തോഷം, മോദം, പ്ര
സാദം.

Joyless, a. സന്തോഷമില്ലാത്ത, പ്രസാദി
ക്കാത്ത.

Joyous, a. സന്തോഷമുള്ള, പ്രസാദമുള്ള.

Jubilant, a. സന്തോഷിച്ചു പാടുന്ന.

Jubilation, S. ജയഘോഷം പാടുന്നതു.

Jubilee, s. മഹോത്സവം.

Jucundity, s. മനോഹരം, രമ്യത, ആ
ഹ്ലാദം.

Judaism, s. യഹൂദമതം.

Judge, s. ന്യായാധിപതി, വിധികൎത്താവു.

Judge, v. a. വിധിക്ക, നിദാനിക്ക, തീ
ൎപ്പിക്ക.

[ 186 ]
Judgment, s. വിധി, ന്യായതീൎപ്പു, ശി
ക്ഷാവിധി.

Judicature, s. ന്യായാധിപത്യം.

Judicial, a. ന്യായാവിസ്താരം സംബന്ധിച്ച.

Judicially, ad. നീതിശാസ്ത്രപ്രകാരം.

Judicious, a. വിവേകമുള്ള, ബുദ്ധിയുള്ള.

Judiciously, ad. ബുദ്ധിയോടെ.

Jug, s. പാനപാത്രം.

Juggle, s. ചെപ്പിടിവിദ്യ, മായാവിദ്യ.

Juggler, s. മായാവി, ഇന്ദ്രജാലികൻ.

Juice, s. ചാറ, നീർ, രസം, സാരം.

Juicy, a. ചാറുള്ള, നീരുള്ള.

July, s. കൎക്കിടക മാസം, ജൂലായി.

Jumble, v. a. കൂട്ടികലൎത്തുക, മിശ്രമാക്ക.

Jumble, v. n. കൂട്ടികലരുക.

Jump, v. n. ചാടുക, തുള്ളുക, കുതിക്ക.

Jump, s. ചാട്ടം, തുള്ളൽ, കുതിപ്പു, തത്തൽ.

Junction, s. ചേൎപ്പു, ഒന്നിപ്പു, സന്ധി.

Juncture, s. സന്ധി, സന്ധിപ്പു, ഐക
മത്യം.

June, s. മിഥുനമാസം, ജൂൻ.

Junior, a. ഇളയ, വയസ്സു കുറഞ്ഞ.

Junior, s. ഇളയവൻ.

Junk, s. ചീനക്കപ്പൽ.

Junket, s. മധുരപലഹാരം.

Jurisdiction, s. ന്യായാധികാരം, ഇടവക.

Jurisprudence, s. നീതിശാസ്ത്രപരി
ചയം.

Jurist, s. നയജ്ഞൻ, നീതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ.

Juror, s. സത്യക്കാരൻ.

Jury, s. പഞ്ചായക്കാർ.

Just, a. നീതിയുള്ള, നേരുള്ള.

Justice, s. നീതി, ധൎമ്മം, വ്യവഹാരം, രാ
ജനീതി.

Justifiable, a. നീതീകരിക്കപ്പെടത്തക്ക.

Justifiably, ad. നീതീകരിക്കപ്പെടത്തക്ക
തായി.

Justification, s. നീതികരണം.

Justifier, s. നിതീകരിക്കുന്നവൻ.

Justify, v. a. നിതീകരിക്ക, നീതിയാക്ക.

Justly, ad. നേരായി, നീതിയായി, സത്യ
മായി.

Justness, s. നീതി, ന്യായം, തിട്ടം, നേർ.

Jut, v. n. ഉന്തിനില്ക്ക, തള്ളിനില്ക്ക.

Juvenile, a. യൌവനമുള്ള, ബാല്യമുള്ള.

Juvenility, s. യൌവനം, കൌമാരം,
ബാല്യം.


K

Kalendar, s. പഞ്ചാംഗം.

Kaw, v. n. കാക്കപോലെ കരയുക.

Keck, v. n. ഓക്കാനിക്ക.

Keel, s. കപ്പലിന്റെ അടി.

Keen, a. മൂൎച്ചയുള്ള, കൂൎമ്മയുള്ള, ഉഗ്രമുള്ള.

Keenly, ad. കൂൎമ്മതയോടെ, ഉഗ്രമായി.

Keenness, s. മൂൎച്ച, കൂൎമ്മ, കൎശനം, തീ
ക്ഷ്ണതം.

Keep, v. a. വെക്ക, കാക്ക, സൂക്ഷിക്ക, ആ
ചരിക്ക.

Keep, s. കാവൽ, വാട, ഉറപ്പുള്ള കോട്ട

Keeper, s. കാവൽക്കാരൻ, സൂക്ഷിക്കുന്ന
വൻ.

Kell, s. പായസം, നൈവല.

Ken. v.a, കാൺ്ക , അറിക.

Kennel, s. നായ്ക്കൂടു, നായ്ക്കൂട്ടം.

Kerchief, s. ഉറുമാൽ, ലെഞ്ചി.

Kern, v. n. മണിപ്പിടിക്ക, മണിയാക.

Kernel, s. അണ്ടി , കുരു.

Kettle, s. ചെമ്പുപാത്രം.

[ 187 ]
Kettledrum, s. ഭേരി, പെരിമ്പറ.

Key, s. താക്കോൽ, പിരിയാണി.

Keyhole, s. താക്കോൽ പഴുത.

Keystone, s. ആണിക്കല്ലു.

Kibe, s. ചുടുവാതം.

Kick, v. a. ചവിട്ടുക, തൊഴിക്ക.

Kick, s. ചവിട്ടു, തൊഴി, മെതി.

Kid, s. കോലാട്ടിൻ കുട്ടി.

Kidnap, v. a. കുഞ്ഞുങ്ങളെ മോഷ്ടിക്ക, മ
നുഷ്യരെ മോഷ്ടിക്ക.

Kidney, s. കണ്ടിക്ക.

Kill, v. a. കൊല്ലുക, വധിക്ക, മരിപ്പിക്ക.

Killer, s. ഘാതകൻ, ഹന്താവു.

Kiln, s. ചൂള, ചൂളയടപ്പു.

Kin, s. ചാൎച്ച, ബന്ധു, സംബന്ധം.

Kind, s. ജാതി, തരം, വിധം, വക.

Kind, a. ദയയുള്ള, പ്രീതിയുള്ള, നല്ല.

Kindle, v. a. കത്തിക്ക, കൊളുത്തുക, പ
റ്റിക്ക.

Kindle, v. n. കത്തുക, തീ പിടിക്ക.

Kindly, ad. ദയയോടെ, പ്രീതിയാൽ.

Kindly, a. ശാന്തമായ, സ്നേഹമുള്ള.

Kindness, s. പ്രീതി, ദയ, സ്നേഹം, പ്രേമം.

Kindred, s. ചാൎച്ച, ബന്ധുത്വം, ശേഷ
ക്കാർ.

Kindred, a. സഹജമായ, സംബന്ധമുള്ള.

Kine, s. pl. പശുക്കൾ.

King, s. രാജാവു, രാജൻ, നൃപൻ, ഭൂപതി.

Kingdom, s. രാജ്യം, ദേശം, നാട്ടു.

Kingly, a. രാജസംബന്ധമുള്ള.

Kingship, s. രാജസ്ഥാനം.

Kinsfolk, s. pl. ചാൎച്ചക്കാർ, ശേഷക്കാർ.

Kinsman, s. ചാൎച്ചക്കാരൻ, ബന്ധു.

Kinswoman, s. ചാൎച്ചക്കാരത്തി.

Kirk, s. പള്ളി.

Kirtle, s. ഉത്തരീയം, മേല്പുടവ.

Kiss, v. a. ചുംബിക്ക, മുത്തുക, ഉമ്മുത്തുക.

Kiss, s. ചുംബനം, മുത്തം, ഉമ്മ.

Kitchen, s. അടുക്കള, വെപ്പുപുര.

Kitchen-garden, s. സസ്യത്തോട്ടം.

Kitchen-maid, s. അടുക്കളക്കാരത്തി.

Kite, s. പരന്തു.

Kitten, s. പൂച്ചക്കുട്ടി.

Klick, s. കിലുങ്ങുക, കിടുങ്ങുക.

Klicking, s. കിലുക്കം.

Knack, s. കൈവേഗം, മിടുക്ക, ഒരുക്കം.

Knap, v. a. കടിക്ക, പൊട്ടിക്ക.

Knapple, v. n. ഞെരിയുക, നുറുങ്ങുക.

Knapsack, s. പട്ടാളക്കാരുടെ, തോൾ മാ
റാപ്പു.

Knar, s. മുഴന്തു, മുഴ.

Knave, s. കള്ളൻ, മോഷണക്കാരൻ.

Knavery, s. കള്ളന്ത്രാണം.

Knead, v. a. കുഴെക്ക.

Knee, s. കാലിന്റെ മുട്ട, മുഴങ്കാൽ.

Kneedeep, a. മുട്ടോളം ആഴമുള്ള.

Kneel, v. n. മുട്ടുകുത്തുക, കുമ്പിടുക.

Kneepan, s. മുട്ടിന്റെ കുഴ.

Knell, s. മണിയുടെ ശബ്ദം.

Knew, pret. of to know, അറിഞ്ഞു.

Knife, s. കത്തി, പീച്ചാങ്കത്തി.

Knight, s. സ്ഥാനി, പരാക്രമി, വീരൻ.

Knight, v. a. മാടമ്പിസ്ഥാനം, കൊ
ടുക്ക.

Knighthood, s. മാടമ്പിസ്ഥാനം.

Knit, v. a. മെടഞ്ഞുകെട്ടുക, പിന്നുക.

Knob, s. മുഴന്തു, കമ്പു, മുട്ടു.

Knock, v. a. മുട്ടുക, തട്ടുക, ഇടിക്ക, അ
ടിക്ക.

Knock, s. മുട്ടൽ, തട്ടൽ, ഇടി, കിടച്ചൽ.

Knocker, s. മുട്ടുന്നവൻ, കതകതട്ടി.

Knoll, v. n. മണിപോലെ ശബ്ദിക്ക.

Knot, s. കെട്ടു, കമ്പു, കുല, വിഷമത.

Knot, v. a. കെട്ടുക, പിന്നുക, കഴക്ക.

[ 188 ]
Know, v. a. അറിക, ഗ്രഹിക്ക, ബോധിക്ക.

Knowable, a. അറിവാറാകുന്ന.

Knowing, a. അറിയുന്ന, സാമൎത്ഥ്യമുള്ള.

Knowingly, ad. അറിഞ്ഞിട്ടു.

Knowledge, s. അറിവു, ജ്ഞാനം, വിദ്യ,
പരിചയം, പരിജ്ഞാനം.

Knuckle, v. n. വണങ്ങുക, കീഴടങ്ങുക.

Knuckle, s. വിരലിന്റെ മുട്ട, മുട്ട.


L

La, inter. ഇതാ, കണ്ടാലും, കാൺ്ക.

Labial, s. ഓഷ്ഠ്യം.

Laborant, s. രസവാദി, പുടവേലക്കാരൻ.

Laboratory, s. പുടവേല നടക്കുന്ന ശാല.

Laborious, a. അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന, ഉഴെ
പ്പുള്ള.

Laboriously, ad. അദ്ധ്വാനത്തോടെ.

Laboriousness, s. അദ്ധ്വാനം, അതി
പ്രയത്നം.

Labour, s. അദ്ധ്വാനം, പ്രയത്നം, വേല,
പണി.

Labour, v. n. അദ്ധ്വാനിക്ക, വേലചെയ്ക.

Labour, v. a. പ്രയാസപ്പെട്ടുചെയ്ക, തല്ലു
ക, ഇടിക്ക.

Labourer, s. വേലക്കാരൻ, പ്രയത്നക്കാ
രൻ.

Labouring, a. അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന, യത്നി
ക്കുന്ന.

Labyrinth, s. കൃത്രിമമണ്ഡപം, രാവണൻ
കോട്ട.

Lac, s. അരക്ക, ലാക്ഷ, ലക്ഷം.

Lace, s. നാട, കസവ, ഫീട്ട.

Lace, v. a. നാടവെച്ചു തൈക്ക.

Lacerate, v. a. ചിനക്ക, കീറികളക,
ചീന്തുക.

Laceration, s. ചിനക്ക, കീറൽ, ചീന്തൽ.

Lack, v. n. ആവശ്യപ്പെടുക, വേണ്ടിയി
രിക്ക.

Lack, s. ആവശ്യം, മുട്ടു, കുറവു.

Laconism, s. വാചകചുരുക്കം.

Lactant, a. മുലകുടിക്കുന്ന, പാൽകൊടു
ക്കുന്ന.

Lad, s. ചെറുക്കൻ, ബാല്യക്കാരൻ.

Ladder, s. കോണി, ഏണി.

Lade, v. a. ഏറ്റുക, ചുമടേറ്റുക.

Lading, s. ഭാരം, കപ്പൽകേവു.

Lady, s. കുടുംബിനി, യജമാനത്തി, നാഥ.

Lag, v. n. പിന്നിടുക, പിൻവരിക, താമ
സിക്ക.

Laid, part. pass. of to lay, വെച്ചു,
ഇട്ട.

Lain, part. pass. of to lie, കിടന്ന.

Laity, s. സാധാരണ ജനങ്ങൾ.

Lake, s. വെള്ളത്തടാകം, പൊയ്ക, കായൽ.

Lamb, s. ആട്ടിൻകുട്ടി.

Lame, a. നൊണ്ടുള്ള, മുടന്തുള്ള, ഊനമുള്ള.

Lame, v. a. മുടന്താക്ക, നൊണ്ടിക്ക.

Lameness, s. മുടന്തു, നൊണ്ടൽ, ഊനത

Lament, v. a. വിലാപിക്ക, പ്രലാപിക്ക.

Lamentable, a. സങ്കടമുള്ള, ദൂഃ ഖമുള്ള.

Lamentation, s. വിലാപം, പ്രലാപം,
കരച്ചൽ.

Lamenter, s. പ്രലാപിക്കുന്നവൻ, ദുഃഖി
തൻ.

Lamp, s. വിളക്കു, ദീപം.

Lampblack, s. വിളക്കുമഷി.

Lance, s. കുന്തം, ഈട്ടി, വേൽ, ശൂലം.

Lancer, s. വേല്ക്കാരൻ, കുന്തക്കാരൻ.

[ 189 ]
Lancet, s. വജ്രകത്തി, ശസ്ത്രം, കുരുവി.

Launch, v. a. ചാട്ടുക, എറിയുക.

Lancinate, v. a. കീറുക, ചീന്തുക, പി
ളൎക്ക.

Land, s. നാടു, പ്രദേശം, ദിക്കു, നിലം,
ഭൂമി, കര.

Land, v. a. കരെക്കു ഇറങ്ങുക.

Landflood, s. വെള്ളപ്പൊക്കം, പ്രളയം.

Landholder, s. ജന്മി.

Landing, s. കടവു, കോണിയുടെ മേല
ത്തെ പടി.

Landlady, s. സത്രത്തിലെ യജമാനത്തി.

Landlord, s. ജന്മി, സത്രത്തിലെ യജമാ
നൻ.

Landmark, s. നിലത്തിന്റെ അതിരട
യാളം.

Landscape, s. നാട്ടുംപുറത്തിന്റെ ആ
കൃതി.

Landtax, s. നിലവരി, നികുതി, കരം.

Lane, s. ഇടവഴി, ഇടകുറഞ്ഞ വീഥി.

Language, s. ഭാഷ, വാക്കു.

Languid, a. ആലസ്യമുള്ള, ക്ഷീണതയുള്ള.

Languidness, s. ആലസ്യം , ദുൎബലം, ശോ
ഷണം.

Languish, v. a. ആലസ്യപ്പെടുക, കുഴ
ങ്ങുക.

Languishingly, ad. ക്ഷീണതയോടെ.

Languishment, s. കുഴച്ചൽ, തളൎച്ച.

Languor, s. ബലക്ഷയം, ആലസ്യം, മ
ന്ദത.

Lank, a. മെലിഞ്ഞ, ശോഷിച്ച, കുഴച്ച.

Lankness, s. മെലിച്ചിൽ, ശോഷണം.

Lantern, s. കൈവിളക്ക, (പാണുസ്സു).

Lap, s, മടി, വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ.

Lap, v. a. ചുറ്റികെട്ടുക, ചുരുട്ടുക, മടക്ക.

Lap, v. a. ചുറ്റുക, ചുരുളുക.

Lap, v. n. നക്കുക.

Lapidate, v. a. കല്ലു എറിയുക.

Lapideous, a. കല്ലുള്ള, കല്ലുപോലെയുള്ള.

Lapse, s. വീഴ്ച, പതിത്വം, പിഴ.

Lapse, v. n. വീഴുക, തെറ്റുക, പതിയുക.

Larceny, s. കളവു, കള്ളം.

Lard, s. പന്നിനെയ്.

Large, a. വലിയ, വണ്ണമുള്ള, വിസ്താരമുള്ള.

Largeness, s. വലിപ്പം, വണ്ണം, വിസ്താരം,
വിശാലത.

Largess, s. സമ്മാനം, ദാനം.

Lark, s. വാനംപാടി, ഭരദ്വാജകം.

Larum, s. അയ്യംവിളി, ആൎത്തനാദം.

Lascivious, a. കാമമദമുള്ള, കാമവികാര
മുള്ള.

Lasciviousness, s. കാമാതുരത, കാമവി
കാരം.

Lash, v. a. കൊരടാവു, അടി, കൊൾ.

Lash, v. a. ചമ്മട്ടികൊണ്ടു അടിക്ക, കൊ
ള്ളിക്ക.

Lass , s. പെൺ, പെൺപൈതൽ, കന്യക.

Lassitude, s. തളൎച്ച, ആലസ്യം, വിഷ
ണ്ഡത.

Last, a. ഒടുക്കത്തുള്ള, പിമ്പുള്ള, കഴിഞ്ഞ.

Last, ad. ഒടുക്കം, ഒടുക്കത്തു, പിന്നിൽ.

Last, v. n. നിലനില്ക്ക.

Lasting, a. നിലനില്ക്കുന്ന, സ്ഥിരമുള്ള.

Lastly, ad. ഒടുക്കത്തു, പിമ്പിൽ.

Latch, s. കതകിന്റെ കൊളുത്തു, കുറ്റി.

Latch, v. a. കൊളുത്തുക, പൂട്ടുക.

Latchet, s. ചെരിപ്പിന്റെ വാറു.

Late, a. കാലം വൈകിയ, കഴിഞ്ഞ, ഒടു
ക്കത്തെ.

Late, ad. നേരം വൈകീട്ട, താമസിച്ചു.

Lately, ad. കുറയ മുമ്പെ, കുറയ നാൾ
മുമ്പെ.

Lateness, s. വൈകൽ, താമസം.

Latent, a. ഗൂഢമുള്ള, മറവുള്ള, രഹസ്യ
മായ.

[ 190 ]
Lath, s. പട്ടിക, വാരി.

Lath, v. a. പട്ടിക തറെക്ക, വാരി കെ
ട്ടുക.

Latin, s. ലത്തീൻ ഭാഷ, ലത്തീൻ വാക്കു.

Latish, a. അസാരം വൈകിയ.

Latitude, s. അകലം, അകലപ്പടി, വീതി.

Latten, s. പിച്ചള, ഈയം പൂശിയ ഇരിമ്പു.

Latter, a. രണ്ടിൽ ഒടുക്കത്തെ, ഇപ്പോ
ഴത്തെ.

Lattice, s. കിളിവാതിൽ, ജാലകം.

Laud, s. പുകഴ്ച, സ്തുതി, സ്തോത്രം.

Laud, v. a. പുകഴ്ത്തുക, സ്തുതിക്ക.

Laudable, a. സ്തുത്യം, സ്തുതിക്കപ്പെട്ട
ത്തക്ക.

Laugh, v. n. ചിരിക്ക, ഹസിക്ക.

Laugh, v. a. പരിഹസിക്ക, അപഹ
സിക്ക.

Laugh, s. ചിരി, ഹാസം.

Laughable, a. ചിരിക്കത്തക്ക, ഹാസ്യ
മായ.

Laugher, s. ചിരിക്കുന്നവൻ, ഹാസ്യക്കാ
രൻ.

Laughter, s. ചിരി, ഹാസം, ഹാസ്യം.

Launch, v. a. കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്ക.

Launch, v. n. കടലിലേക്ക തള്ളികൊണ്ടു
പോക.

Laundress, s. അലക്കുകാരത്തി.

Laurel, s. പുന്നവൃക്ഷം.

Lavation, s. കഴുകൽ, ക്ഷാളനം.

Lave, v. a. കഴുക, കളിപ്പിക്ക, കോരുക.

Laver, s. തൊട്ടി.

Lavish, a. അധികം ചെലവഴിക്കുന്ന, ദു
ൎവ്യയമുള്ള, ധാരാളമുള്ള.

Lavish, v. a. ധാരാളമായി ചെലവഴിക്ക,
ദുൎവ്യയം ചെയ്ക, ചിതറിക്ക.

Lavisher, s. ദുൎവ്യയക്കാരൻ, ധാരാളി.

Lavishment, s. ധാരാളത്വം, ദുൎവ്യയം.

Law, s. ധൎമ്മം, നീതി, ചട്ടം, സ്മൃതി, ക
ല്പന.

Lawful, a. ന്യായമുള്ള, നീതിയുള്ള.

Lawfulness, s. ന്യായം, നീതി.

Lawgiver, s. ന്യായമാതാവു, നീതിക
ൎത്താവു.

Lawless, a. അന്യായമുള്ള, അക്രമമുള്ള.

Lawsuit, s. വ്യവഹാരം, വിവാദം.

Lawyer, s. ശാസ്ത്രി, ന്യായശാസ്ത്രി.

Lax, a. അയഞ്ഞ, തളൎന്ന, അഴിഞ്ഞ.

Laxity, s. അയവു, അഴിവു, അഴിമതി.

Lay, pret. of to lie, കിടന്നു.

Lay, v. a. വെക്ക, ഇടുക, സ്ഥാപിക്ക,
അടക്ക, ഏല്പിക്ക, ചുമത്തുക, വിസ്തരിക്ക.

Lay, s. വരി, നിര, അടുക്ക, വാത, പാട്ടു,
മൈഥാനം, മേച്ചിൽസ്ഥലം.

Lay, a. ജനസംബന്ധമുള്ള.

Layer s. വരി, നിര, അടുക്ക, പാത്തി.

Layman, s. സാധാരണപുരുഷൻ.

Lazar, s. വ്യാധിക്കാരൻ, രോഗി.

Lazaretto, s. ദീനപ്പുര, രോഗശാല.

Lazily, ad. മടിയോടെ, ഉദാസീനതയോ
ടെ.

Laziness, s. മടി, ഉദാരത, ഉദാസീനത.

Lazy, a. മടിയുള്ള, മന്ഥരമുള്ള.

Lead, s. ഈയം.

Lead, v. a. ഈയമിടുക.

Lead, v. a. നടത്തുക, വഴികാട്ടുക, വശീ
കരിക്ക.

Lead, v. n. മുന്നടക്ക, നായകനാക.

Leaden, a. ഈയമുള്ള.

Leader, s. നായകൻ, നാഥൻ, അധി
പതി.

Leading, a. നടത്തിക്കുന്ന.

Leaf, s. ഇല, പത്രം, ദലം, പൎണ്ണം, ഓല,
ചപ്പു.

Leaf, v. n. ഇലവിടുക.

[ 191 ]
Leafless, a. ഇലയില്ലാത്ത.

Leafy, a. ഇലയുള്ള.

League, s. മൂന്നുനാഴികവഴി, ബന്ധുക്കെട്ടു.

League, v. n. സഖ്യതചെയ്ക.

Leaguer, s. നിരോധം, കോട്ടയെ ആക്ര
മിക്കുക.

Leak, s. ചോൎച്ച, കിഴുത്തു, ഒട്ട.

Leakage, s. ചോൎച്ച.

Leaky, s. ചോൎച്ചയുള്ള, ഒട്ടയുള്ള.

Lean, v. a. ചായുക, ചരിയുക, ചാരുക.

Lean, a. മെലിഞ്ഞ, നേൎത്ത, ശോഷിച്ച.

Leanness, s, മെലിച്ചിൽ, ശോഷണം.

Leap, v. a. ചാടുക, തുള്ളുക, കുതിക്ക, ത
ത്തുക.

Leap, s. ചാട്ടം, തുള്ളൽ, കുതിപ്പു, പാച്ചൽ.

Leap-year, s. അധിവൎഷം.

Learn, v. a. പഠിക്ക, അഭ്യസിക്ക, ശീലിക്ക.

Learned, a. പഠിച്ച, പഠിപ്പുള്ള, വിദ്യയുള്ള.

Learning, s. പഠിത്വം, പാണ്ഡിത്യം,
വിദ്യ.

Lease, v. a. കുത്തക, പതിവു, ഉടമ്പടി.

Lease, v. a. കുത്തകെക്കു ഏല്പിക്ക, പാട്ടം
കൊടുക്ക.

Leash, s. തോൽവാർ.

Leasing, s. ഭോഷ്കു, കള്ളം.

Least, a. എല്ലാറ്റിലും ചെറിയ, ഏറ്റവും
ഇളയ.

Least, a. ഒട്ടും, ഏതെങ്കിലും.

Leather, s. തോൽ, ചൎമ്മം, തുകൽ.

Leathern, a. തോലുള്ള.

Leave, s. അനുവാദം, അനുജ്ഞ, വിടുതൽ.

Leave, v. a. വിടുക, ഉപേക്ഷിക്ക, വെ
ച്ചേക്ക.

Leaved, a. ഇലകളുള്ള.

Leaven, s. പുളിച്ചമാവു.

Leaven, v. a. പുളിപ്പിക്ക.

Leavings, s. ശേഷിപ്പു, ഉഛിഷ്ടം.

Lecher, s. കാമി, കാമുകൻ, കാമുകി.

Lechery, s. കാമം, കാമവികാരം.

Lection, s. വായന.

Lecture, s. പ്രസംഗം, പാഠകം, വായന.

Lecture, v. a. ചൊല്ലികൊടുക്ക, ആക്ഷേ
പിച്ചു പറക.

Lecturer, s. പാഠകൻ, ഗുരു.

Led, part. pret. of to lead, നടത്തി.

Ledge, s. നിര, വരി, മുഴ, ഉന്തൽ.

Lee, s. മട്ട, ഊറൽ, കിട്ടം, കീടം.

Leech, s. അട്ട, ജളൂക, ചികിത്സകൻ.

Leechcraft, s. ചികിത്സ.

Leek, s. വെള്ളവെങ്കായം.

Leer, s. ചരിച്ചുനോക്കൽ, കടാക്ഷം.

Leer, v. n. ചരിച്ചുനോക്ക.

Leeward, ad. കാറ്റിനു മറുപുറത്തോട്ടു.

Left, part. pret. of to leave, വിട്ടു.

Left, a. ഇടം, ഇടത്ത.

Leg, s. കാൽ, പാദം, ജംഘ.

Legacy, s. മരണപത്രികയിൽ എഴുതി
വെച്ച ഓഹരി, ദത്തവകാശം.

Legal, a. ന്യായപ്രകാരമുള്ള, നീതിയുള്ള.

Legality, s. ന്യായം, നീതി, ധൎമ്മവെപ്പു.

Legalize, v. a. ന്യായമാക്ക, നീതിയാക്ക.

Legally, ad. ധൎമ്മമായി, ന്യായമായി.

Legate, s. സ്ഥാനപതി.

Legation, s. സ്ഥാനാപത്യം.

Legator, s. മരണപത്രികയിൽ ഒർ അവ
കാശം എഴുതികൊടുക്കുന്നവൻ.

Legend, s. കെട്ടുകഥ, കവിത, ചരിത്രം.

Legible, a. വായിക്കപ്പെടത്തക്ക, തെളി
വുള്ള.

Legion, s. സേന, വലിയ തുക.

Legislate, v. a. രാജനീതിയെ സ്ഥാപിക്ക.

Legislation, s. രാജനീതിയെ സ്ഥാപി
ക്കുന്നതു.

Legislative, a. രാജനീതിയെ സ്ഥാപി
ക്കുന്ന.

[ 192 ]
Legislator, s. ന്യായദാതാവു.

Legislature, s. രാജനീതി സ്ഥാപിപ്പാ
നുള്ള അധികാരം.

Legitimacy, s. വിവാഹഭാൎയ്യയിൽ ജനി
ച്ചതു, ഉത്തമത്വം, സ്വഭാവഗുണം.

Legitimate, a. വിവാഹഭാൎയ്യയിൽ ജനിച്ച.

Legume, s. പയറു.

Leisure, s. അവസരം, സമയം, സ്വസ്ഥത.

Leisurely, ad. സാവകാശമായി, പതുക്കെ.

Lemon, s. പുളിനാരങ്ങ, പുളിനാരകം.

Lend, v. a. വായിപ്പകൊടുക്ക, കടംകൊ
ടുക്ക.

Lender, s. വായിപ്പകൊടുക്കുന്നവൻ.

Length, s. നീളം, ആയതം, നെടുപ്പു.

Lengthen, v. a. നീളമാക്ക, നീട്ടുക.

Lengthen, v. n. നീളുക, ദീൎഘമാക.

Lengthwise, ad. നീളത്തിൽ, നീളവെ.

Lenient, a. ശാന്തമായ, ശമിപ്പിക്കുന്ന.

Lenify, v. a. ശാന്തമാക്ക, ശമിപ്പിക്ക.

Lenitive, a. ശാന്തകരമുള്ള.

Lenity, s. ദയ, കൃപ, സാവധാനശീലം.

Lens, s. സൂൎയ്യകാന്തച്ചില്ലു, കുഴൽ കണ്ണാടി
ച്ചില്ല.

Lent, part. pass. of to lend, കടം
കൊടുത്ത.

Lent, s. നോമ്പുകാലം.

Lentitude, s. സാവധാനം, താമസം.

Leonine, a. സിംഹം സംബന്ധിച്ച.

Leopard, s. പുലി.

Leper, s. കുഷ്ഠരോഗി.

Leprous, a. കുഷ്ഠമുള്ള.

Leprosy, s. കുഷ്ഠരോഗം, കുഷ്ഠം.

Less, a. അധികം ചെറിയ.

Less, s. കുറച്ചൽ, കുറവു, ന്യൂനം.

Lessee, s. കുത്തകക്കാരൻ, പാട്ടക്കാരൻ.

Lessen, v. a. കുറെക്ക, താഴ്ത്തുക, ഇറക്ക.

Lessen, v. n. കുറയുക, താഴുക, ഇളപ്പെ
ടുക.

Lesson, s. പാഠം, ഉപദോശം, ശിക്ഷ.

Lessor, s. കുത്തകകൊടുക്കുന്നവൻ.

Lest, conj. അല്ല, ഇല്ല, തക്കവണ്ണം.

Let, v. a. അനുവദിക്ക, സമ്മതിക്ക, ഏ
ല്പിക്ക.

Let, v. n. തടയുക, വിരോധിക്ക.

Let, s. തടവു, വിരോധം.

Lethargy, s. നിദ്രാമയക്കം, മയക്കം.

Lethe, s. മറവി.

Letter, s. അക്ഷരം, എഴുത്തു, കത്തു, ലേ
ഖനം.

Letter, v. a. അക്ഷരം ഇടുക, അക്ഷരം
പതിക്ക.

Letters, s. pl.. അക്ഷരവിദ്യ, പഠിത്വം.

Levee, s. പരിജനക്കൂട്ടം.

Level, a. ഒപ്പനിരപ്പുള്ള, നിരന്ന, സമമുള്ള.

Level, v. a. നിരത്തുക, സമമാക്ക, മട്ടം
വെച്ചുനോക്ക.

Level, v. n. ഉന്നുക, ഭാവിക്ക, ഉദ്ദേശിക്ക,
ഊഹിക്ക.

Level, s. സമഭൂമി, തരം, ഒപ്പം, സമനം,
മട്ടം.

Levelness, s. നിരപ്പു, സമം.

Lever, s. തുലാം, നിരകൊൽ, പാര, കൈ
ക്കൊൽ.

Levet, s. കാഹളധ്വനി.

Leviable, a. പതിക്കപ്പെടത്തക്ക.

Leviathan, s. തിമിംഗലം.

Levigate, v. a. അരക്ക, പൊടിക്ക, നേ
ൎപ്പിക്ക.

Levigation, s. പൊടിക്കൽ, നേൎപ്പിക്കൽ.

Levite, s. ലേവിഗോത്രക്കാരൻ.

Leviticus, s. മോശയുടെ മൂന്നാം പുസ്തകം.

Levity, s. ലഘുത്വം, അസ്ഥിരത, ഇളമ
നസ്സു.

Levy, v. a. പട്ടാളംചേൎക്ക, വരിയിടുക,
കരംപതിക്ക.

[ 193 ]
Levy, s. പട്ടാളം ചേൎക്കുന്നതു, കരംപതി
ക്കൽ.

Lewd, a, വഷളത്വമായ, ദുൎമ്മദമുള്ള, കാ
മാതുരമുള്ള.

Lewdness, s. ദുൎമ്മദം, കാമം, ദുൎമ്മോഹം.

Lexicon, s. അകാരാദി.

Liable, a. ഹേതുവാകുന്ന, ഉൾപെടത്തക്ക.

Liar, s. അസത്യവാദി, നുണയൻ, കുള്ളൻ.

Libation, s. പാനീയകാഴ്ച.

Libel, s. അപനിന്ദയായ എഴുത്തു, ദൂഷണ
ലേഖനം.

Libel, v. a. ദൂഷ്യം എഴുതുക, അപകീൎത്തി
പ്പെടുത്തുക.

Libellous, a. നിന്ദിക്കുന്ന, അവമാനി
ക്കുന്ന.

Liberal, a. ഔദാൎയ്യമുള്ള, ദാനശീലമുള്ള.

Liberality, s. ഔദാൎയ്യം, ദാനശീലം, ധാ
രാളം.

Liberally, ad. ധാരാളമായി, ഔദാൎയ്യ
- മായി.

Liberate, v. a. വിടുക, മോചിക്ക, സ്വാ
തന്ത്ര്യമാക്ക.

Liberation, s. വിടുതൽ, മോചനം, വി
മോക്ഷണം.

Libertine, s. താന്തോന്നി, സ്ത്രീസക്തൻ,
നൎമ്മഠൻ.

Libertine, a. താന്തോന്നിത്വമുള്ള, കാമാ
തുരമുള്ള.

Libertinism, s. താന്തോന്നിത്വം.

Liberty, s. വിടുതൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം, അനു
വാദം.

Libidinous, a. കാമുകത്വമുള്ള, ദുൎമ്മോഹ
മുള്ള.

Library, s. പുസ്തകശാല.

License, s. കല്പന, അനുവാദക്കടലാസ്സ്.

License, v. a. അനുവാദംകൊടുക്ക, കല്പ
നകൊടുക്ക.

Licentiate, s. അധികാരകല്പന ലഭിച്ച
വൻ.

Licentious, a. തന്നിഷ്ടമായി നടക്കുന്ന.

Licentiousness, s. താന്തോന്നിത്വം, കാ
മാവികാരം.

Lick, v. a, നക്ക, ലേഹനം ചെയ്ക.

Licorice, s. ഇരട്ടിമധുരം.

Lid, s. മൂടി, അടപ്പു.

Lie, s. കള്ളം, ഭോഷ്കു, അസത്യം, പൊളി,
നുണ.

Lie, v. n. കള്ളവാക്കു പറക, ഭോഷ്കുപറക.

Lie, v. n. കിടക്ക, ഊന്നുക, തിങ്ങിയിരിക്ക

Liege, s. ദേശാധിപതി, രാജൻ.

Lieger, s. സ്ഥാനപതി.

Lier, s. കിടക്കുന്നവൻ, ഉറങ്ങുന്നവൻ.

Lieu, s. ഈട, പകരം, ഇട, പ്രതി.

Lieutenant, s. സഹപടത്തലവൻ.

Life, s. ജീവൻ, ഉയിർ, പ്രാണൻ, ജീവിതം.

Lifeblood, s. മൎമ്മരക്തം.

Lifeguard, s. രാജാവിന്റെ കാവൽപ
ട്ടാളം.

Lifeless, a. ജീവനില്ലാത്ത, ചൈതന്യമി
ല്ലാത്ത.

Lifestring, s. ജീവനാഡി.

Lifetime, s. ജിവകാലം, ആയുഷ്കാലം.

Lift, v. a. ഉയൎത്തുക, പൊക്ക, ഓങ്ങുക,
വലുതാക്ക.

Lift, s. പൊക്കുന്നതു, ഉയൎത്തൽ, താങ്ങൽ.

Ligament, s. കെട്ടു, ബന്ധനം, ഏപു.

Ligation, s. കൂട്ടികെട്ടുന്നതു, മുറുക്കം.

Light, s. വെളിച്ചം, പ്രകാശം, പകൽ.

Light, a. ലഘുവുള്ള, ഘനമില്ലാത്ത, എളു
പ്പമുള്ള.

Light, ad. ലഘുവായി, എളുപ്പത്തിൽ.

Light, v. a. കൊളുത്തുക, വെളിച്ചം കാട്ടുക.

Light, v. n. ഇറങ്ങുക, വീഴുക, തട്ടുക.

Lighten, v. n. ഇടിമിന്നുക, മിന്നുക.

[ 194 ]
Lighten, v. a. പ്രകാശിപ്പിക്ക, ഭാരമില്ലാ
താക്ക.

Lightfooted, a. വേഗംഓടുന്ന ചുറുക്കുള്ള.

Lighthearted, a. ആമോദമുള്ള, സന്തോ
ഷിക്കുന്ന.

Lighthouse, s. കൊടിമരം.

Lightly, ad. ഘനം കൂടാതെ, എളുപ്പ
ത്തിൽ.

Lightminded, a. ഇളമനസ്സുള്ള, സ്ഥിരമി
ല്ലാത്ത.

Lightness, s. ലഘുത്വം, അസ്ഥിരത.

Lightning, s. മിന്നൽ, ഇടിത്തീ, കൊള്ളി
യാൻ.

Lights, s. pl. ശ്വാസനാടികൾ.

Lightsome, a. പ്രകാശമുള്ള, തെളിവുള്ള.

Lightsomeness, s. പ്രകാശം, തെളിവു,
സന്തോഷം.

Like, a. പോലെയുള്ള, ഒത്ത, സമമായ.

Like, s. സാമ്യം, ഛായ, അനുരൂപത,
ഇഷ്ടം.
Like and dislike, പ്രിയവും അപ്രിയവും.

Like, ad. അപ്രകാരം, പോലെ, പക്ഷെ.

Like, v. a. തെരിഞ്ഞെടുക്ക, ഇഷ്ടമാക.

Likelihood, s. തോന്നൽ, ഇട, സംഗതി.

Likely, a. ഇഷ്ടമുള്ള, തക്ക, അപ്രകാര
മുള്ള.

Likely, ad. പക്ഷെ.

Liken, v. a. സമമാക്ക, സദൃശമാക്ക, ഒ
പ്പിക്ക.

Likeness, s. സാദൃശ്യം, ഉപമ, നിഭം,
പ്രതിമ.

Likewise, ad. അപ്രകാരം, അങ്ങിനെ.

Liking, s. ശരീരപുഷ്ടി, രുചി, പ്രിയം,
കാംക്ഷ.

Lily, s. താമരപ്പൂ.

Limb, s. അവയവം, അംഗം, കൊമ്പു,
വക്ക.

Limber, a. എളുപ്പം വളയുന്ന.

Lime, s. ചുണ്ണാമ്പു, കുമ്മായം, പുളിനാരങ്ങ.

Lime, v. a. കുമ്മായം തേക്ക കുടുക്ക.

Limekiln, s. കുമ്മായച്ചൂള.

Limestone, s. കുമ്മായക്കല്ലു.

Limit, s. അവധി, അറുതി, അതിർ, ക്ലിപ്തം.

Limit, v. a. അതിരിടുക, ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുക.

Limitation, s. അതിർ, ക്ലിപ്തം, അളവു.

Limp, s. നൊണ്ടൽ, മുടന്തു.

Limp. v. n. നൊണ്ടുക, നൊണ്ടിനടക്ക,
മുടന്തുക.

Limpid, a. തെളിവുള്ള, സ്വഛതയുള്ള.

Limpidness, s. തെളിവു, സ്വഛത.

Limpingly, ad. നൊണ്ടലായി.

Limy, a. പശയുള്ള, കുമ്മായമുള്ള.

Line, s. വര, വരി, രേഖ, നിര, പന്തി,
അണി.

Line, v. a. അകശീലയിടുക, ഇരട്ടിക്ക,
മൂടുക.

Lineage, s. വംശാവരി, വംശാവലി, വംശ
പാരമ്പൎയ്യം.

Lineal, a. വംശപരിയായം.

Lineament, s. വരി, മുഖഭാവം, ലക്ഷണം.

Linear, a. വരിവരിയായുള്ള.

Lineation, s. വര, രേഖ.

Linen, s. ചണനൂൽകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
തുണി.

Linger, v. n. ബഹുകാലം ദീനപ്പെട്ടിരി
ക്ക, താമസിക്ക, സംശയിക്ക.

Linguist, s. പലഭാഷകളെ അറിയുന്ന
വൻ.

Liniment, s. കുഴമ്പു, തൈലം.

Lining, s. അകത്തുണി.

Link, s. ചങ്ങലക്കണ്ണി, കൊളുത്തു, വളയം.

Link, v. a. കൊളുത്തുക, പിണെക്ക,
ചേൎക്ക.

Linseed, s. ചെറു ചണം, ചെറു ചണ
വിത്തു.

[ 195 ]
Lintel, s. മീത്തലെ കുറുമ്പടി.

Lion, s. സിംഹം, കേസരി, ചിങ്ങം
രാശി.

Lioness, s. സിംഹി, കേസരിപ്പെൺ.

Lip, s. ചുണ്ടു, അധരം, വിളിമ്പു.

Lipothymy, s. മോഹാലസ്യം, ബോധ
ക്കേടു.

Liquation, s. ഉരുക്കൽ.

Liquefaction, s. ഉരുക്കം, അലിച്ചൽ,
ലയം.

Liquefy, v. a. & n. ഉരുക്ക, അലിക്ക, ഉ
രുക.

Liquid, a. അലിച്ചലുള്ള, ഉരുകിയ.

Liquid, s. നീർപണ്ടം, രസം, ദ്രാവകം,
ലയം.

Liquidate, v. a. തീൎത്തുകൊള്ളുക, കടം
തീൎക്ക.

Liquor, s. നീർപണ്ടം, മദ്യം.

Lisp, v. n. കൊഞ്ഞുപറക, മൂളുക.

List, s. ചാൎത്തു, വരിച്ചാൎത്തു, പേർവരി.

List, v. n. ആഗ്രഹിക്ക, കൊതിക്ക, കാം
ക്ഷിക്ക.

List, v. a. പട്ടാളത്തിൽ ചേൎക്ക, ചാൎത്തു
ക, പതിക്ക.

Listed, a. പേർ ചാൎത്തിയ.

Listen, v. n. കേൾക്ക, ശ്രവിക്ക, ചെവി
പാൎക്ക.

Listener, s. ചെവികൊള്ളുന്നവൻ.

Listless, a. വിചാരമില്ലാത്ത, സൂക്ഷ്മമി
ല്ലാത്ത.

Lit, pret. of to light, കൊളുത്തി.

Litany, s. പ്രാൎത്ഥനക്രമം.

Literal, a. അക്ഷരാൎത്ഥമുള്ള.

Literary, a. പഠിത്വമുള്ള, അക്ഷരവിദ്യ
യുള്ള.

Literature, s. പഠിത്വം, വിദ്യ.

Lithography, s. കല്ലിന്മേൽ കൊത്തിഅ
ച്ചടിപ്പു.

Litigant, s. വ്യവഹാരി.

Litigate, v. a. വ്യവഹരിക്ക, വാദിക്ക.

Litigation, s. വ്യവഹാരം, വിവാദം.

Litigious, a. വ്യവഹരിക്കുന്ന, വിവാദ
മുള്ള.

Litter, s. അന്തോളം, ഒരുവക വാഹനം.

Little, a. ചെറു, ചെറിയ, കൊച്ച്, കുറിയ.

Little, s. അല്പം, അസാരം, തെല്ലു, ഇ
ത്തിരി.

Little, ad. കുറെ, അല്പമായി.

Littleness, s. ചെറുപ്പം, അല്പത, കുറച്ചം.

Litturgy, s. പ്രാൎത്ഥനക്രമം.

Live, v. n. ജീവിക്ക, വസിക്ക, പാൎക്ക,
മേവുക.

Live, a. ജീവിക്കുന്ന, ജീവനുള്ള, ചുറു
ക്കുള്ള.

Livelihood, s. ജീവനം, ഉപജീവനം,
വൃത്തി.

Liveliness, s. ഉണൎച്ച, ചുണ, ചൈതന്യം.

Livelong, a. ജീവനോളമുള്ള, നിലനി
ല്ക്കുന്ന.

Lively, a. ഉണൎച്ചയുള്ള, ഉത്സാഹമുള്ള.

Lively, ad. ഉണൎച്ചയോടെ, ചൊടിപ്പായി.

Liver, s. കരള, പിത്തപാത്രം.

Livid, a. കരുവാളിച്ച, നിറഭേദമുള്ള.

Lividity, s. കരുവാളിപ്പു, നിറഭേദം.

Living, s. ജീവനം, ഉപജിവനം, പി
ഴെപ്പു.

Lizard, s. പല്ലി, ഗൌളി.

Lo, inter. അതാ, ഇതാ, കണ്ടാലും.

Load, s. ചുമടു, ഭാരം, ഭാണ്ഡം.

Load, v. a. ചുമടു ഏറ്റുക, ഭാരം വെക്ക,
തോക്ക നിറക്ക.

Loadstone, s. കാന്തക്കല്ലു, അയസ്കാന്തം.

Loaf, s. അപ്പം, പിഷ്ടം.

Loam, s. കളിമണ്ണു.

Loan, v. a. കളിമണ്ണു തേക്ക.

[ 196 ]
Loan, s. കടം, വായിപ്പ, ഇരവു.

Loath, a. മനസ്സുകേടുള്ള, വെറുപ്പുള്ള.

Loathe, v. a. വെറുപ്പു, നിരസിക്ക, അ
രൊചിക്ക.

Loathing, s. വെറുപ്പു, അരൊചകം, നീ
രസം.

Loathsome, a. വെറുപ്പുള്ള, നീരസമുള്ള.

Loathsomeness, s. വെറുപ്പു, അറെപ്പു.

Lob, s. തടിയൻ, മന്ദൻ, കാരാഗൃഹം.

Lobe, s. ഒരു അംശം.

Lobster, s. കൊഞ്ച.

Local, a. സ്ഥാനീകരമുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള.

Locality, s. സ്ഥലം, ഇടം, പ്രദേശം.

Locally, ad. സ്ഥലത്തു, ഇടത്തിൽ.

Location, s. സ്ഥാപനം, വെക്കുന്നതു.

Lock, s. താഴ, പൂട്ടു, ജട.

Lock, v. a. പൂട്ടുക, കൂട്ടികെട്ടുക, കൂട്ടിപി
ടിക്ക.

Locker, s. പത്തായം, കള്ളികളുള്ള പെട്ടി.

Locket, s. ചെറിയ താഴ, ഒർ ആഭരണം.

Locomotion, s. സ്ഥലമാറ്റം, ജംഗമം.

Locomotive, a. സ്ഥലമ്മാറുന്ന.

Locomotive, s. ആവിയന്ത്രം.

Locust, s. വെട്ടുക്കിളി, തുള്ളൻ.

Lodge, v. a. പാൎപ്പിക്ക, സ്ഥലം കൊടുക്ക.

Lodge, v. n. പാൎക്ക, വസിക്ക, കുടിയി
രിക്ക.

Lodge, s. വാസം, ഇരിപ്പിടം, കുടിൽ.

Lodger, s. കൂലിക്കു പാൎക്കുന്നവൻ, പാൎക്കു
ന്നവൻ.

Lodging, s. വാസസ്ഥലം, ഇരിപ്പിടം.

Lodgement, s. പാൎപ്പു, ഇരിപ്പു.

Loft, s. തട്ടു, മേൽതട്ടു, മേൽമുറികൾ.

Loftily, ad. ഉയരെ, ഗൎവ്വത്തോടെ.

Loftiness, s. ഉയരം, ഉന്നതി, ശ്രേഷ്ഠത.

Lofty, a. ഉയരമുള്ള, ഉന്നതമായ, ഗൎവ്വ
മുള്ള.

Log, s. തടി, മുറിത്തടി, മുട്ടം.

Logger-head, s. വിഢ്ഢി, മടയൻ.

Logic, s. തൎക്കശാസ്ത്രം, തൎക്കവിദ്യ, മീമാം
സം, ന്യായവാദം.

Logical, a. താൎക്കികമായ, സംബന്ധമായ.

Logically, ad. ന്യായസംബന്ധമായി.

Logician, s. തൎക്കി, തൎക്കശാസ്ത്രി.

Logwood, s. ചപ്പങ്ങം.

Loin, s. കടിപ്രദേശം, അര, എളി.

Loiter, v. n. താമസിക്ക, മിനക്കെടുക, മ
ടിക്ക.

Loiterer, s. മിനക്കെടുന്നവൻ, മടിയൻ.

Loll, v. a. നാക്കു നീട്ടി കൊണ്ടിരിക്ക.

Lone, a. തനിച്ച, ഏകമായ, സ്വകാൎയ്യ
മായ.

Loneliness, s. ഏകത്വം, ഏകാന്തം, ഏ
കാകിത്വം.

Lonely, a. ഏകമായ, തനിച്ച, ജനവിഹീ
നമുള്ള,

Long, a. നീളമുള്ള, ദിൎഘമുള്ള, നീണ്ട, ബഹു.

Long, ad. നീളത്തിൽ, ദീൎഘമായി.

Long, v. a. വാഞ്ഛിക്ക, കൊതിക്ക, ആഗ്ര
ഹിക്ക.

Longimanous, a. ബാഹുനീളമുള്ള.

Longing, s, വാഞ്ഛ, കൊതി, ആഗ്രഹം.

Longitude, s. നീളം, ഭൂഗോളത്തിന്റെ
കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ചുറ്റളവു.

Longitudinal, a. നീളപ്പടിയുള്ള.

Longsufering, s. ദീൎഘക്ഷമയുള്ള.

Longsuffering, a. ദീൎഘക്ഷമയുള്ള.

Longways, ad. നെടുനീളത്തിൽ.

Look, v. a. നോക്ക, കാണ്ക, വിചാരിക്ക.

Look, inter. നോക്കു, ഇതാ.

Look, s. നോട്ടം, നോക്കു, ആലോകനം,
ഭാവം.

Looking-glass, s. കണ്ണാടി, ദൎപ്പണം.

Loom, s. മക്കം, തറി, തറിമരം.

[ 197 ]
Loom, v. n. കാണായ്വരിക.

Loon, s. നീചൻ, ചണ്ഡാലൻ.

Loop, s. കുഴ.

Looped, &. കുഴകളുള്ള.

Loophole, s. കുഴ, സൂത്രദ്വാരം, ഉപായം.

Loose, v. a. അഴിക്ക, അഴിച്ചുവിടുക,
തളൎത്തുക.

Loose, a. അഴിഞ്ഞ, അയഞ്ഞ, ആടുന്ന.

Loose, a. അഴിവു, അഴിച്ചൽ, വിടുതൽ.

Loosen, v. a. കെട്ടഴിക്ക, ഇളക്ക, അയക്ക.

Looseness, s. അയവു, അഴിമതി, ഇളക്കം,
അതിസാരം, ഊടാട്ടം, ചരവു.

Lop, v. a. കോതുക, കൊമ്പിറക്ക, അറുത്തു
ഖണ്ഡിക.

Lop, s. ഇറക്കിയ കൊമ്പു, ചെള്ളു.

Loquacious, a. ബഹുഭാഷിതം, പടപറ
യുന്ന.

Loquacity, s, പടവാക്കു, അതിസംസാരം.

Lord, s. കൎത്താവു, പ്രഭു, നാഥൻ, ഭൎത്താവു.

Lord, v. n. കൎത്തവ്യം ചെയ്ക.

Lordliness, s. ശ്രേഷ്ഠത, ശ്ലാഘ്യത, വ
ലിപ്പം.

Lordly, a. കൎത്തൃത്വമുള്ള, ഗൎവ്വമുള്ള.

Lordship, s. കൎത്തൃത്വം, പ്രഭുത്വം, കൎത്തൃ
സ്ഥാനം.

Lore, s. പാഠം, ഉപലേശം, പഠിത്വം.

Lose, v. a. നഷ്ടമാക്ക, ചേതം വരുത്തുക,
കളക.

Lose, v. n. തോല്ക്ക നഷ്ടമാക, ചേതമാക.

Loser, s. തോല്ക്കുന്നവൻ.

Loss, s. നഷ്ടം, ചേതം, തോല്മ, അപ
ജയം.

Lost, part. a. നഷ്ടമായ, കളഞ്ഞുപോയ.

Lot, s. അവസ്ഥ, വിധി, പങ്ക, ചിട്ടി, കുറി.

Lottery, s. കുറി, ഭാഗ്യക്കുറി.

Lotus, s. താമരപ്പൂ.

Loud, a. ഉയൎന്നശബ്ദമുള്ള, ഉച്ചത്തിലുള്ള

Loudly, ad. ഉറക്കെ, ഉറക്കവെ, ഉച്ച
ത്തിൽ.

Loudness, s. ഉറച്ചശബ്ദം, ഒച്ച.

Lough, s. വെള്ളത്തടാകം, കായൽ.

Lounge, v. n. മിനക്കെട്ടു നടക്ക.

Lounger, s. മടിയൻ.

Louse, s. പേൻ.

Lout, s. കന്നൻ, വിടഭോഷൻ.

Love, v. a. സ്നേഹിക്ക, വാത്സലിക്ക, പ്രി
യപ്പെടുക.

Love, s. സ്നേഹം, പ്രീതി, വാത്സല്യം,
പ്രിയം.

Loveliness, s. സ്നേഹയോഗ്യത, സ്നി
ഗ്ദ്ധത.

Lovely, a. സ്നേഹയോഗ്യം, മനോഹര
മുള്ള.

Lover, s. പ്രാണനാഥൻ, രമകൻ.

Lovesick, a. കാമമാലുള്ള, കാമാതുരമുള്ള.

Loving, a. പ്രിയമുള്ള, അൻപുള്ള.

Lovingkindness, s. കരുണ, പ്രീതിവാ
ത്സല്യം.

Lovingly, ad. പ്രീതിയോടെ, സ്നേഹ
മായി.

Lovingness, s. പ്രീതി, അൻപു.

Low, a. താണ, താണ്മയുള്ള, ഇളയ, ഹീന
മുള്ള.

Low, ad. ഹീനമായി, പതുക്കവെ.

Low, v. a. താഴ്ത്തുക, താഴ്ചവരുത്തുക.

Low, v. n. മുക്കറയിടുക, അലറുക, അകി
റുക.

Lower, v. a. താഴ്ത്തുക, ഇറക്ക, കുറക്ക.

Lower, v. n. താഴുക, താണുപോക, കുറ
യുക.

Lower, v. n. മഴക്കൊൾകൊള്ളുക, മേഘം
മൂടുക.

Lower, s. മൂടൽ, മേഘമൂടൽ, ക്രൂര
ഭാവം.

[ 198 ]
Lowermost, s. എല്ലാറ്റിലും താണ.

Lowland, s. താണഭൂമി, താണപ്രദേശം.

Lowliness, s. താണ്മ, ഇളമ, താഴ്ച, വി
നയം.

Lowly, a. താണ്മയുള്ള, വിനയമുള്ള.

Lowness, s. താഴ്ച, അധമ, നികൃഷ്ടത.

Lowspirited, a. ദുഃഖഭാവമുള്ള.

Loyal, a. സ്വാമിഭക്തിയുള്ള, വിശ്വസ്തത
യുള്ള.

Loyalty, s. രാജഭക്തി, വിശാസഭക്തി.

Lozenge, s. മാത്ര, ഔഷധഗുളികകൾ.

Lubricate, v. a. വഴക്കിക്ക, വഴുക്കലാക്ക.

Lucent, a. പ്രകാശിക്കുന്ന, ശോഭിക്കുന്ന.

Lucid, a. തെളിവുള്ള, മിന്നുന്ന, സ്വഛ
മുള്ള.

Lucifer, s. പിശാചു, ഉദയനക്ഷത്രം.

Luciferous, a. വെളിച്ചമുണ്ടാക്കുന്ന.

Luck, s. ഭാഗം, വിധി, അദൃഷ്ടം.

Luckily, ad. ഭാഗ്യത്താൽ, വിധിവശാൽ.

Lucky, a. ഭാഗ്യമുള്ള, ധന്യമായ.

Lucrative, a. ദ്രവ്യലാഭമുള്ള, ആദായ
മുള്ള.

Lucre, s. ദ്രവ്യലാഭം, ആദായം, ധനാ
ഗമം.

Lucriferous, a. ലാഭംവരുത്തുന്ന.

Ludicrous, a. ചിരിയുണ്ടാക്കുന്ന.

Ludification, s. പരിഹാസം, അപഹാ
സം.

Lug, v. a. ഇഴക്ക, പിടിച്ചുവലിക്ക, ഊരുക.

Luggage, s. സാമാനം.

Lugubrious, a. ദുഃഖമുള്ള, സങ്കടമുള്ള.

Lukewarm, a. ശീതോഷ്ണമുള്ള.

Lukewarmness, s. ശീതോഷ്ണം.

Lull, v. a. ഉറക്ക, ശാന്തമാക്ക.

Lull, s. ശാന്തത, സാവധാനം.

Lullaby, s. താലോലം, താരാട്ടു.

Luminary, s. വെളിച്ചം, പ്രകാശരൂപം.

Luminous, a. പ്രകാശിക്കുന്ന, ശോഭ
യുള്ള.

Lump, s. കട്ട, പിണ്ഡം, കൂമ്പാരം.

Lumping, a. കട്ടിയുള്ള, വലിയ, കനമുള്ള.

Lumpy, a. കട്ടയുള്ള.

Lunacy, s. ഭ്രാന്തു, ചന്ദ്രരോഗം.

Lunar, lunary, a. ചന്ദ്രസംബന്ധമുള്ള.

Lunatic, a. ഭ്രാന്തുള്ള.

Lunatic, s. ഭ്രാന്തൻ, പൈത്യക്കാരൻ.

Lunation, s. ചന്ദ്രഗതി.

Lunette, s. അൎദ്ധചന്ദ്രൻ.

Lungs, s. pl. ശ്വാസനാഡികൾ.

Lunt, s. വെടിത്തിരി, കയറ്റുതിരി.

Lurch, s. നിരാധാരം, മോശം.

Lurch, v. a. വിഴുങ്ങുക, തട്ടിക്ക, ചതിക്ക.

Lure, s. ഇര, ആകൎഷണം.

Lurid, a. മങ്ങലുള്ള.

Lurk, v. n. പതിയിരിക്ക, പതുങ്ങുക, ഒളി
ച്ചിരിക്ക.

Lurker, s. പതിയിരിക്കുന്നവൻ.

Larking-place, s. ഒളി, ഒളിപ്പിടം.

Luscious, a. അതിമധുരമുള്ള.

Lusciousness, a. അതിമധുരം, അതി
രുചി.

Lust, s. മോഹം, കാമം, മദം, ദുരാശ, ഇച്ഛ.

Lust, v. a. മോഹിക്ക, കാമിക്ക, വാഞ്ഛിക്ക.

Lustful, a. മോഹമുള്ള, കാമമുള്ള, ദുരാശ
യുള്ള.

Lustily, ad. പുഷ്ടിയായി, ഉറക്കെ, ശക്തി
യോടെ.

Lustiness, s. ദേഹപുഷ്ടി, കായബലം.

Lustre, s. കാന്തി, ശോഭ, തേജസ്സു, മിനു
സം.

Lustrous, a. ശോഭയുള്ള, കീൎത്തിയുള്ള.

Lusty, a. ആരോഗ്യമുള്ള, കായബലമുള്ള

Lute, s. ഒരുവക വീണ.

Lutheran, s. ലുഥരിന്റെ ശിഷ്യൻ.

[ 199 ]
Luxuriance, s. അതിവളൎച്ച, തഴപ്പു.

Luxuriate, v. a. അധികം വളരുക, ത
ഴക്ക.

Luxurious, a. തഴപ്പുള്ള, അഭിവൃദ്ധിയുള്ള.

Luxury, s. അത്യാശ, മത്തവിലാസം, അ
ഭിവൃദ്ധി.

Lying, part. of to lie, കിടക്കുന്ന.

Lyre, s. വീണ.


M

Mace, s. ജാതിപത്രി, ഗദ, പൊന്തി.

Macebearer, s. ഗദക്കാരൻ.

Macerate, v. a. മെലിച്ചലാക്ക, കുഴക്ക,
തുവക്ക.

Maceration, s. കുഴക്കൽ, തുവപ്പു.

Machinate, v. a. യന്ത്രിക്ക, ഉപായം വി
ചാരിക്ക.

Machination, s. കൌശലം, ഉപായം,
തന്ത്രം.

Machine, s. യന്ത്രം, സൂത്രം.

Machinery, s. യന്ത്രപ്പണി, സൂത്രപ്പണി.

Machinist, s. യന്ത്രി, സൂത്രപ്പണിക്കാരൻ.

Maculation, s. കറ, കളങ്കം, അശുദ്ധി.

Maculate, v. a. കറയാക്ക, കളങ്കമാക്ക.

Mad, a. ഭ്രാന്തുള്ള, പേയുള്ള, വെറിപിടിച്ച.

Madam, s. മാദാമ്മ, യജമാനത്തി.

Madcap, s. ഭ്രാന്തൻ, ബുദ്ധികെട്ടവൻ.

Madden, v. a. ഭ്രാന്തുപിടിപ്പിക്ക, മദിപ്പിക്ക.

Madden, v. n. ഭ്രാന്താക, ഭ്രാന്തുപിടിക്ക.

Madder, s. മഞ്ചട്ടി.

Made, part. pret. of to make, ഉ
ണ്ടാക്കി.

Madly, ad. ഭ്രാന്തോടെ, ബുദ്ധികേടായി.

Madman, s. ഭ്രാന്തൻ, വെറിയൻ.

Madness, s. ഭ്രാന്തു, ബുദ്ധിഭ്രമം, വെറി.

Magazine, s, കലവറ, ഉഗ്രാണം, ആയു
ധശാല, ഏറിയാവസ്ഥകളെ സംഗ്രഹി
ക്കുന്ന പുസ്തകം, വൎത്തമാന കടലാസ്സ്.

Maggot, s. പുഴു, കൃമി, വ്യാമോഹം.

Magi, s. pl. ജ്യോതിഷക്കാർ.

Magic, s. മന്ത്രവാദം, ജാലം, മായ.

Magical, a. മന്ത്രവാദമുള്ള.

Magician, s. മന്ത്രവാദി, ക്ഷുദ്രക്കാരൻ.

Magisterial, a. അധികാരമുള്ള.

Magistracy, s. രാജ്യാധികാരത്വം.

Magistrate, s. രാജ്യാധികാരി.

Magnanimity, s. മാഹാത്മ്യം, ധീരത.

Magnanimous, a. മഹാത്മാവായ, ധീര
തയുള്ള.

Magnet, s, കാന്തക്കല്ലു, സൂചികാന്തം.

Magnetism, s. ആകൎഷണശക്തി.

Magnific, a. മഹത്വമുള്ള, പ്രാഭവമായ.

Magnificence, s. പ്രാഭവം, പ്രബലത.

Magnificent, a. കോലാഹലമുള്ള, പ്രാഭ
വമായ.

Magnifier, s. ഉയൎത്തി പറയുന്നവൻ.

Magnify, v. a. മഹത്വപ്പെടുത്തുക, പുക
ഴ്ത്തുക.

Magnitude, s. മഹത്വം, വലിപ്പം, മഹിമ.

Mahometan, s. മുഹമ്മദീയൻ.

Mahometanism, s. മുഹമ്മദീയമതം.

Maid, maiden, s. കന്യക, വീട്ടിപെണ്ണു.

Maiden, a. കന്യകസംബന്ധിച്ച.

Maidenhood, s. കന്യകാവ്രതം.

Maidservant, s. വേലക്കാരത്തി, വീട്ടി
പെണ്ണു.

Mail, s. കവചം, വൎത്തമാനകടലാസ്സ്.

Maim, v. a. ഊനം വരുത്തുക, മുടന്താക്ക.

[ 200 ]
Maim, s. ഊനം, മുടന്തു, അംഗഹീനത്വം.

Main, a. പ്രധാനമുള്ള, മുഖ്യമായ.

Mainland, s. വിസ്തീൎണ്ണഭൂമി.

Mainly, ad. പ്രധാനമായി, മുഖ്യമായി.

Mainmast, s. നടുപാമരം.

Mainprize, s. ജാമ്യം, പണയം.

Maintain, v. a. പാലിക്ക, ഉപജീവനം
കൊടുക്ക.

Maintain, v. n. വ്യവഹരിക്ക, നിശ്ചയം
പറക.

Maintainable, a. പാലിപ്പതിന്നു യോഗ്യം.

Maintenance, s. ജീവനം, അഹോവൃത്തി.

Maize, s. ചോളം.

Majestic, a. മഹത്വമുള്ള, തേജസ്സുള്ള.

Majesty, s. മഹത്വം, പ്രാഭവം, തേജസ്സു.

Major, a. അധികമുള്ള, സ്ഥാനവലിപ്പ
മുള്ള.

Major, a. പടനായകൻ.

Majority, s. വലിപ്പം, വൻകൂട്ടം, പട
നായകസ്ഥാനം.

Make, v. a. ഉണ്ടാക്ക, നിൎമ്മിക്ക, തീൎക്ക.

Make, v. n. ചെല്ലുക, പായുക, നടക്ക.

Make, s. ആകൃതി, ഭാഷ, സ്വരൂപം.

Maker, s. സൃഷ്ടാവു, നിൎമ്മാതാവു.

Malady, s. വ്യാധി, രോഗം.

Male, a. ആണായ, പുരുഷനായ.

Male, s. ആൺ, പുരുഷൻ.

Malecontent, a. അസന്തുഷ്ടിയുള്ള.

Malecontent, s. അസന്തുഷ്ടൻ, ദ്രോഹി.

Malediction, s. ശാപം, ദൂഷണവാക്കു.

Malefaction, s. ദുഷ്കൎമ്മം, അകൃത്യം, കുറ്റം.

Malefactor, s. ദുഷ്കൎമ്മി, കുലപാതകൻ.

Malepractice, s. ദുഷ്ക്രിയ, ദുൎന്നടപ്പു.

Malevolence, s. ദുൎമ്മനസ്സു, വേണ്ടാസനം.

Malevolent, a. ദുൎമ്മനസ്സുള്ള, ദുൎബുദ്ധി
യുള്ള.

Malice, s. ദ്വേഷം, ഈൎഷ്യ, ദുൎഗ്ഗുണം, പക.

Malicious, a. ദുൎഗ്ഗുണമുള്ള, പകയുള്ള, വി
ടക്ക.

Maliciousness, s. ദുൎവ്വിചാരം, മത്സരഭാ
വം.

Malign, a. ദ്വേഷമുള്ള, പകൎച്ചയുള്ള.

Malign, v. a. ദൂഷ്യം പറക, ദ്വേഷിക്ക.

Malignity, s. ദുൎവ്വിചാരം, വേണ്ടാസനം.

Malignant, a. ദ്വേഷമുള്ള, പകൎച്ചയുള്ള.

Malignant, s. വേണ്ടാസനക്കാരൻ,
ദ്വേഷി.

Mall, s. ചുറ്റിക, മുട്ടിക.

Mall, v. a. അടിക്ക, ഇടിക്ക.

Mallows, s. തുത്തി.

Malt, s. നനെച്ചുണങ്ങിയ യവം.

Maltreat, v. a. ശകാരിക്ക, ഹിംസിക്ക.

Mamma, s. അമ്മ.

Mammet s. പാവ.

Mammock, v. a. ചീന്തുക, കീറുക.

Mammon, s. ധനം, ഐശ്വൎയ്യം, ധന
പതി.

Man, s. മനുഷ്യൻ, മാനുഷൻ, പുരുഷൻ,
പുമാൻ, മൎത്ത്യൻ, നരൻ, ആൾ.

Man, v. a. ആളുകളെ കാവലാക്ക, ഉറ
പ്പിക്ക.

Man-of-war, s. പടക്കപ്പൽ.

Manacles, s. കൈവിലങ്ങ, കൈക്കൂച്ച.

Manacle, v. a. കൈവിലങ്ങിടുക.

Manage, v. a. നടത്തുക, നിൎവ്വഹിക്ക, ഭ
രിക്ക, ശീലിപ്പിക്ക.

Management, s. നടത്തൽ, നിൎവ്വാഹം,
ഭരിപ്പു.

Manageable, a. നടത്തിക്കപ്പെടത്തക്ക.

Manager, s. കാൎയ്യക്കാരൻ, നടത്തുന്നവൻ.

Manation, s. വല്ലതിൽനിന്നുള്ള ഉൽപാ
ദനം.

Mancipate, v. a. അടിമയാക്ക, കെട്ടുക,
ബന്ധിക്ക.

Mancipation, s. അടിമ, നിൎബന്ധം.

[ 201 ]
Mandarin, s. ചീനരാജ്യത്തിലെ അധി
കാരി.

Mandate, s. കല്പന, ആജ്ഞ, ചട്ടം.

Manducate, v. a. ചവെക്ക, ചവെച്ചുതി
ന്നുക.

Mane, s. കുതിരക്കഴുത്തിലെ രോമം, കുഞ്ചി
രോമം.

Maneater, s. മാനുഷഭോക്താവു.

Manes, s. ദേഹി, ആത്മാവു.

Manful, a. ശൌൎയ്യമുള്ള, ധീരതയുള്ള.

Manfulness, s. പരാക്രമം, ധീരത, ആ
ണത്വം.

Manger, s. പശുത്തൊട്ടി, പുൽക്കൂടു.

Mangle, v. a. നുറുക്ക, അറുത്തുകൊല്ലുക.

Mangler, s. നുറുക്കുന്നവൻ, ക്ഷണിക്കു
ന്നവൻ.

Mango, s. മാങ്ങാ, മാവു.

Manhood, s. മാനുഷ്യം, പുരുഷത്വം,
യൌവ്വനം.

Maniac, s. ഭ്രാന്തൻ.

Manifest, a. പരസ്യമുള്ള, പ്രത്യക്ഷമായ.

Manifest, v. a. പരസ്യമാക്ക, പ്രസിദ്ധ
മാക്ക.

Manifestation, s. പരസ്യമാക്കൽ, പ്രത്യ
ക്ഷത.

Manifestly, ad. പ്രസിദ്ധമായി, തെളി
വായി.

Manifesto, s. വിളംബരം, പരസ്യം.

Manifold, a. നാനാവിധമുള്ള, പലവിധ
മുള്ള.

Manikin, s. മുണ്ടൻ, വാമനൻ, ആൺകുട്ടി.

Mankiller, s, ഘാതകൻ, കുലപാതകൻ.

Mankind, s. മനുഷ്യജാതി, മനുഷ്യവൎഗ്ഗം.

Manlike, manly, a. പുരുഷാൎത്ഥമുള്ള, ധീ
രതയുള്ള.

Manliness, s. ശൌൎയ്യം, ധീരത, യോഗ്യത.

Manna, s. മന്നാ.

Manner, s. പ്രകാരം, വിധം, നടപ്പു, മ
ൎയ്യാദ.

Mannerly, ad. മൎയ്യാദയുള്ള, നല്ല ആ ചാ
രമുള്ള.

Manœuvre, s. കൌശലപ്രയോഗം, വി
ദഗ്ദ്ധത.

Mansion, s. വലിയ വീടു, ഭവനം, മഠം,
വസതി.

Manslaughter, s, മനുഷ്യകുല, നരവധം.

Mansuetude, s. ശാന്തത, ഇണക്കം, മെ
രുക്കം.

Mantle, s. പുറങ്കുപ്പായം, നിലയങ്കി, കു
പ്പായം.

Mantology, s. ദീൎഘദൎശനം.

Manual, a. കൈവേലയുള്ള, കൈപാടുള്ള.

Manufactory, s. ചരക്കുണ്ടാക്കുന്ന പണി
പ്പുര.

Manufacture, s. പണി, കൃതി, നിൎമ്മാണം.

Manufacture, v. a. ഉണ്ടാക്ക, നിൎമ്മിക്ക,
പണിയുക.

Manufacturer, s. ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ, നിൎമ്മി
താവു.

Manure, v. a. വളമിടുക, ചവറിടുക.

Manure, s. വളം.

Manuscript, s. കൈയക്ഷരമുള്ള പുസ്തകം.

Many, a. വളരെ, പല, ബഹു, അനേകം,
നാനാ.

Manytimes, ad. പലപ്പോഴും, പലപ്രാവ
ശ്യം.

Map, s. ദേശപടം, ഭൂഗോളപടം.

Mar, v. a. കേടു വരുത്തുക, ചേതം വരു
ത്തുക.

Marasmus, s. ക്ഷയരോഗം.

Marble, s. മിനുസമുള്ള ഒരു വക കല്ലു.

March, s. മീനമാസം, പ്രയാണം, പ്ര
സ്ഥാനം.

March, v. n. അണിയായി നടക്ക, യാത്ര
യാക.

[ 202 ]
March, v. a. അണിയായി നടത്തുക.

Mare, s. പെൺകുതിര.

Mareschal, s. വലിയ സേനാപതി.

Margarite, s. മുത്തു, രത്നം.

Margin, s. ഒര, വിളിമ്പു, വക്ക.

Margrave, s. പ്രഭു.

Marigold, s. ഒരു വക മഞ്ഞ പുഷ്പം.

Marine, a. കടൽ സംബന്ധമുള്ള, സമു
ദ്രീയം.

Marine, s. കപ്പൽ പടയാളി, പടകപ്പൽ
കാൎയ്യം.

Mariner, s. കടൽസഞ്ചാരി, കപ്പക്കാരൻ.

Mark, s. അടയാളം, കുറിപ്പു, കുറി, വടു
ചിഹ്നം.

Mark, v. a. അടയാളമിടുക, വരെക്ക, കു
റിക്ക.

Market, s. ചന്ത, കടവീഥി, കൊടുക്കവാ
ങ്ങൽ.

Market-day, s. ചന്തദിവസം.

Market-place, s. ചന്തസ്ഥലം.

Market-price, s. ചന്തവില, നടപ്പുവില.

Market-town, s. ചന്തനഗരം.

Marksman, s. കുറിക്കു വെക്കുന്നവൻ, ധ
നുൎവേദി.

Marl, s. കളിമണ്ണു.

Marquis, s. പുരാൻ, (സ്ഥാനപേർ).

Marriage, s. വിവാഹം, കല്യാണം, വേളി.

Married, a. വിവാഹം ചെയ്ത, വേട്ട.

Marrow, s. മജ്ജ, അസ്ഥിഗുരുത്വം.

Marry, v. a. & n. വിവാഹം കഴിപ്പിക്ക,
പെൺ കെട്ടുക, വേൾക്ക, കല്യാണം
ചെയ്ക.

Mars, s. ചൊവ്വാ, കുജൻ.

Marsh, s. ചതുപ്പുനിലം, ചളിപ്രദേശം.

Marshal, s. ആയുധപ്രമാണി, മുന്നോടി.

Marshal, v. a. ക്രമപ്പെടുത്തുക, മുന്നോടുക.

Marshy, a. ചതുപ്പുള്ള, ഈറമുള്ള.

Mart, s. ചന്തസ്ഥലം.

Martial, a. യുദ്ധവൈഭവമുള്ള, ധീരത
യുള്ള.

Martyr, s. രക്തസാക്ഷി, സത്യത്തിന്നു
വേണ്ടി മരിക്കുന്നവൻ.

Martyrdom, s. സത്യത്തിന്നു വേണ്ടി മരി
ക്കുന്നതു.

Marvel, s. ആശ്ചൎയ്യം, അത്ഭുതം, വിസ്മയം.

Marvel, s. വിസ്മയിക്ക, അതിശയിക്ക.

Marvellous, a. ആശ്ചൎയ്യമുള്ള, അപൂൎവ്വ.

Masculine, a. പുല്ലിംഗമുള്ള, ആണായ.

Mash, s. സമ്മേളനം, യോഗകൂട്ടു.

Mash. v. a. കലൎത്തുക, കുഴെക്ക.

Mask, s. മറുവേഷം, വേഷം, കോലം.

Mask, v. a. വേഷംകെട്ടുക, കോലംകെ
ട്ടുക.

Mason, s. കല്പണിക്കാരൻ, പെരിതേരി.

Masonry, s. കല്പണി.

Masquerader, s. വേഷക്കാരൻ, വേഷ
ധാരി.

Mass, s. കട്ട, കൂട്ട, പിണ്ഡം, മീസ്സ.

Massacre, s. ജനസംഹാരം, കുല.

Massacre, v. a. സംഹരിക്ക, കൊല്ലുക.

Massiness, s. ഘനം, ഭാരം, കട്ടി.

Massive, a. ഘനമുള്ള, തടിയുള്ള, ഭാര
മുള്ള.

Massy, a. ഘനമുള്ള, തടിച്ച.

Mast, s. പാമരം, കൊടിമരം, സ്തംഭം.

Master, s. യജമാനൻ, ഗുരു, പതി, സ്വാ
മി, പ്രമാണി.

Master, v. a. അടക്ക, ജയിക്ക, സാധി
പ്പിക്ക.

Masterly, s. വൈഭവത്തോടെ, നന്നായി.

Mastership, s. അധികാരം, ഭരിപ്പു, ശ്രേ
ഷ്ഠത.

Mastery, s. ശക്തി , ജയം, കയറ്റം, അ
ധികാരം.

[ 203 ]
Mastication, s. ചവ, തിന്നുന്നതു.

Mat, s. പായി, തൃണപൂലി.

Mat, v. a. പായികൊണ്ടു മൂടുക, പിന്നുക,
മുടയുക.

Match, s. കത്തിരി, പോരാട്ടം, തുല്യത.

Match, v a. & n. തുല്യമാക്ക, ശരിയാക്ക,
വേൾക്ക.

Matchless, a. തുല്യമില്ലാത്ത, അതുലമായ.

Mate, s. ഭൎത്താവു, ഭാൎയ്യ, കൂട്ടുകാരൻ, കൂട്ടു
കാരത്തി.

Material, a. കാൎയ്യമുള്ള, തടിവുള്ള, സ്ഥൂല
മുള്ള.

Material, s. സ്ഥൂലമുള്ള വസ്തു, കോപ്പു,
ഉരുപ്പടി.

Materialism, s. പ്രപഞ്ചസക്തി, നാസ്തി
കത.

Materialist, s. പ്രപഞ്ചസക്തൻ, നാസ്തി
കൻ.

Materiality, s. ശരീരാവസ്ഥ, ദേഹാ
വസ്ഥ.

Materially, ad. രൂപത്തോടെ, കാൎയ്യ
മായി.

Materials, s. സാധനങ്ങൾ, ഉപകരണ
ങ്ങൾ.

Maternal, a. മാതൃസംബന്ധമുള്ള, വാത്സ
ല്യമുള്ള.

Mathematical, a. കണക്കുള്ള, ഗണിത
ശാസ്ത്രമുള്ള.

Mathematician, s, കണക്കൻ, ഗണിത
ക്കാരൻ.

Mathematics, s. കണക്കസാരം, ഗണി
തശാസ്ത്രം.

Mathesis, s. കണക്കസാരം.

Matin, a. കാലത്തു, രാവിലെ, എതിരെ.

Matrass, s. ഒരുവക പാത്രം.

Matress, s. മെത്ത.

Matrix, s. ഗൎഭപാത്രം, അക്ഷരങ്ങളെ വാ
ൎക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടിയ അച്ച.

Matricide, s. മാതൃഹത്യ, മാതൃഘാതകൻ.

Matrimonial, a. വിവാഹസംബന്ധമുള്ള.

Matrimony, s, വിവാഹം, കല്യാണം,
വേളി.

Matron, s. അമ്മ, മൂത്തുച്ചി, മഹിഷി.

Matter, s. വസ, സാധനം, കാൎയ്യം, ചലം,
മൂൎത്തി.

Mattock, s. കൂന്താലി, ചുണ്ടൽ, കൈ
ക്കോട്ടു.

Maturation, s. പക്വമാക്കുന്നതു.

Maturative, a. പക്വമാക്കുന്നതു, പഴുപ്പി
ക്കുന്ന.

Mature, a. പക്വമുള്ള, പാകമുള്ള, മൂത്ത.

Mature, v. a. പക്വമാക്ക, പഴുപ്പിക്ക.

Maturity, s. മൂപ്പു, പക്വത, പാകം.

Maul, s. മരമുട്ടി, മുട്ടിക.

Maunder, v n. മുരളുക, പിറുപിറുക്ക.

Mausoleum, s. വിചിത്രമായ പ്രേതക്ക
ല്ലറ.

Maxim, s. പ്രമാണം, ചട്ടം, സിദ്ധാന്തം.

Maximum, s. മഹത്തമ, ഉത്തമം.

May, s. ഇടവമാസം, യൌവനപ്രായം.

May, v n. ആകാം ആം.

Mayor, s. നഗരപ്രമാണി.

Maze, s. മനക്കലക്കം, സംഭ്രമം, തുമ്പി
ല്ലായ്മ.

Mazy, a. സംഭ്രമമുള്ള, രൂപകേടുള്ള.

Me, pron. എന്നെ.

Meadow, s. മേച്ചൽസ്ഥലം, പുൽതകടി.

Meager, a. മെലിഞ്ഞ.

Meal, s. അഷ്ടി, ഊണു, ആഹാരം, മാവു.

Mean, a. ഹീനമുള്ള, നീചമായ, നിസ്സാര
മുള്ള.

Mean, means, s. മദ്ധ്യമം, ഇട, വക, ക
ഴിവു, ഗതി.

Mean, v. n. തോന്നുക, ഭാവിക്ക, അൎത്ഥ
മാക.

[ 204 ]
Mean, v. a. നിശ്ചയിക്ക, സങ്കല്പിക്ക.

Meaning, s. ഭാവം, അഭിപ്രായം, അൎത്ഥം.

Meanly, ad. ഹീനമായി, നീചമായി.

Meanness, s. ഹീനത, കുറവു, ഇളപ്പം.

Measles, s. അഞ്ചാംപനി, പൊങ്ങൻപനി.

Measurable, a. അളക്കപ്പെടത്തക്ക, മിത
മുള്ള.

Measure, s. അളവു, പരിമാണം, വീതം,
മാനം.

Measure, v. a. അളക്ക.

Measureless, a. അളവില്ലാത്ത, അളവറ്റ.

Measurement, s. അളക്കുന്നതു, അളവു,
പ്രമാണം.

Measurer, s. അളവുകാരൻ.

Meat, s. ഇറച്ചി, മാംസം, ആഹാരം.

Meatoffering, s. ആഹാരകാഴ്ച, നി
വേദ്യം.

Mechanic, s. യന്ത്രി, സൂത്രവേലക്കാരൻ.

Mechanics, s. യന്ത്രപ്രയോഗം, സൂത്ര
വിദ്യ.

Mechanism, s. യന്ത്രപ്പണി, സൂത്രവേല.

Medal, s. രാജാവു മാനത്തിന്നു കൊടുക്കു
ന്ന നാണ്യം.

Meddle, v. n. ഇടപ്പെടുക, ഉൾപ്പെടുക.

Meddler, s. അന്യകാൎയ്യത്തിലുൾപ്പെടുന്ന
വൻ.

Mediate, v. n. മദ്ധ്യസ്ഥംചെയ്ക.

Mediate, a. മദ്ധ്യെയുള്ള, ഇടനിലയുള്ള.

Mediation, s. മദ്ധ്യസ്ഥത, തടസ്ഥം, സി
പാൎശി.

Mediator, s. മദ്ധ്യസ്ഥൻ, മൂന്നാമൻ.

Mediatorship, s. മദ്ധ്യസ്ഥസ്ഥാനം.

Medical, a. ചികിത്സിക്കുന്ന, വൈദ്യസം
ബന്ധമുള്ള.

Medicament, s. മരുന്ന, ഒൗഷധം.

Medicinal, a. മരുന്നസംബന്ധിച്ച.

Medicine, s. ഔഷധം, മരുന്ന.

Mediety, s. മദ്ധ്യം, പാതി, അൎദ്ധം.

Mediocrity, s. മദ്ധ്യം, നടുത്തരം, പാതി
പ്പാടു.

Meditate, v. a. ധ്യാനിക്ക, വിചാരിക്ക,
ചിന്തിക്ക.

Meditation, s. ധ്യാനം, വിചാരം, ചിന്ത.

Meditative, a. ധ്യാനിക്കുന്ന, ചിന്തിക്കുന്ന.

Mediterranean, a. ദേശമദ്ധ്യത്തിലുള്ള.

Medium, s. മദ്ധ്യം, നടവു, മുഖാന്തരം.

Medley, s. കലൎച്ച, കൂട്ടു.

Meed, s. സമ്മാനം, പ്രതികാരം.

Meek, a. സൌമ്യതയുള്ള, ശാന്തമായ.

Meekness, s. സൊമ്യത, സാധുത്വം.

Meet, a. ഉചിതമായ, യോഗ്യമുള്ള, തക്ക.

Meet, v. a. എതിരേല്ക്ക, എതിൎക്ക, ദൎശിക്ക.

Meet, v. n. കൂടുക, ചേരുക.

Meeting, s. സംഘം, യോഗം, കൂട്ടം, ജ
നസഭ.

Meeting-house, s. പള്ളി.

Meetness, s. യോഗ്യത, ചേൎച്ച, ഔചിത്യം.

Melancholy, s. കുണ്ഠിതം, സങ്കടം, വ്യ
സനം.

Meliorate, v. a. നന്നാക്ക, വിശഷംവ
രുത്തുക.

Mellow, a. നുലയുന്ന, ഉലയുന്ന, പഴുത്ത.

Mellow, v. n. നുലെക്ക, പഴുപ്പിക്ക.

Mellow, v. n. നുലയുക, അളിയുക, ഉല
യുക.

Mellowness, s. ഉലെപ്പ, അലച്ചൽ, മുഴു
പ്രായം.

Melody, s. രാഗം, സ്വരവാസന, മധുര
സ്വരം.

Melon, s. കക്കരിക്കാ, വത്തക്കാ.

Melt, v. a. ഉരുക, ദ്രവിക്ക, അലിക്ക,
ക്ഷയിപ്പിക്ക.

Melt, v. n. ഉരുക, ദ്രവിക്ക, അലിയുക.

Member, s. അവയവം, അംഗം, ഉപാംഗം.

[ 205 ]
Memoir, s. വൃത്താന്തപുസ്തകം, ജീവച
രിത്രം.

Memorable, a. ഓൎക്കത്തക്ക, ഓൎപ്പാനുള്ള.

Memorandum, s. കുറിപ്പു, കുറിമാനം.

Memorial, s. ജ്ഞാപകകാൎയ്യം, എഴുത്തു.

Memorialist, s. ഓൎമ്മപ്പെടുത്തുന്നവൻ.

Memorialize, v. a. ഓൎമ്മപ്പെടുത്തുക.

Memory, s. ഓൎമ്മ, ധാരണ, ജ്ഞാപകം.

Menace, v. a. ഭയപ്പെടുത്തുക, ഭീഷണി
കാട്ടുക.

Menace, s. ഭയപ്പെടുത്തുന്നതു, ശാസന.

Menacer, s. ഭീഷണിക്കാരൻ.

Menage, s. മൃഗശേഖരം.

Mend, v. a. നന്നാക്ക, കേടുതീൎക്ക, സഹാ
യിക്ക.

Mend, v. n. നന്നാക, നന്നായിവരിക.

Mendacity, s. വ്യാജം, ഭോഷ്കു, നുണ.

Mendicant, s. ഭിക്ഷു, താപസൻ.

Mendicate, v. n. ഇരന്നു നടക്ക.

Mendicity, s. ഭിക്ഷാടനം, ഇരപ്പാളിത്വം.

Menial, s. വീട്ടുവേലക്കാരൻ, ഭൃത്യൻ.

Menology, s. മാസക്കണക്ക.

Menpleaser, s. മുഖസ്തുതിക്കാരൻ.

Menstrual, a. മാസംതോറുമുള്ള.

Mensurable, a അളക്കപ്പെടത്തക്ക.

Mensurate, v. a അളക്ക.

Mensuration, s. അളക്കൽ, അളവുവിദ്യ.

Mental, a. മനസ്സസംബന്ധമുള്ള, മന
സിജം.

Mentally, ad. മനസ്സുകൊണ്ടു, അറിവോ
ടെ.

Mention, s. കഥനം, ചൊൽ, ഓൎമ്മകൊ
ടുക്കൽ.

Mention, v. a പറക, ചൊല്ലുക, ഓൎമ്മ
കൊടുക്ക.

Mercantile, a. കച്ചവടം സംബന്ധിച്ച.

Mercat, s. വ്യാപാരം, കച്ചവടസ്ഥലം.

Mercenary, s. കൂലിക്കാരൻ, ശമ്പളക്കാ
രൻ.

Merchandise, s. വ്യാപാരം, കച്ചവടം,
ചരക്ക.

Merchant, s. വ്യാപാരി, വൎത്തകൻ, കച്ച
വടക്കാരൻ.

Merchant-man, s. കച്ചവടക്കപ്പൽ.

Merciful, a. കരുണയുള്ള, അലിവുള്ള.

Mercifulness, s. കൃപ, ആദ്രകരുണ.

Merciless, a. കൃപയില്ലാത്ത, കഠിനമുള്ള.

Mercurial, a. രസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ.

Mercury, s. രസം, ചുറുക്കു, ബുധൻ.

Mercy, s. കരുണ, കാരുണ്യം, ദയ, ക്ഷമ.

Mercy-seat, s. കൃപാസനം.

Mere, a. മാത്രം, വെറുതെ, ശുദ്ധ.

Merely, ad. മാത്രം, കേവലം.

Meridian, s. ഉച്ചം, മദ്ധ്യാഹ്നം, മദ്ധ്യരേഖ.

Merit, s. യോഗ്യത, ഗുണം, ഉത്തമത്വം,
സാരം.

Merit, v. a. യോഗ്യമാക, പാത്രമാക.

Meritorious, a. യോഗ്യമുള്ള, പാത്രമായ.

Meritoriousness, s. സമ്മാനായോഗ്യത.

Merrily, ad. സന്തോഷത്തോടെ, ഉല്ലാ
സമായി.

Merriness, s. സന്തോഷം, ആഹ്ലാദം.

Merry, a. സന്തോഷിക്കുന്ന, പ്രസാദമുള്ള.

Mersion, s. മുങ്ങൽ, മുഴുകൽ, മഗ്നം.

Mesentery, s. കുടർഞരമ്പു.

Mesh, s. വലക്കണ്ണി.

Mess, s. ഭക്ഷണം, സഹഭോജനം.

Mess, v. n. സഹഭോജനം കഴിക്ക, ഭ
ക്ഷിക്ക.

Message, s. ദൂതു, വൎത്തമാനം, ചെതി.

Messenger, s. ദൂതൻ, ചാരൻ, സ്ഥാന
പതി.

Messiah, s. അഭിഷിക്തൻ, ക്രിസ്തൻ, മ
ശീഹ.

[ 206 ]
Met, pret. & part. of to meet, എതി
രേറ്റു.

Metal, s. ലോഹം, പഞ്ചലോഹം, ചുണ.

Metallic, a. പഞ്ചലോഹസമന്വിതം.

Metalline, a. ലോഹമുള്ള.

Metamorphose, v. a. രൂപാന്തരപ്പെട്ടു
ത്തുക.

Metamorphosis, s. മറുരൂപം, രൂപാ
ന്തരം.

Metaphor, s. ഉപമിതി, സദൃശം, ജ്ഞാ
നാൎത്ഥം.

Metaphorical, a. ജ്ഞാനാൎത്ഥമുള്ള.

Metaphrase, s. പരിഭാഷ.

Metaphysics, s. ജീവതത്വം.

Mete, v. a. അളക്ക.

Meteor, s. കൊള്ളിമീൻ.

Method, s. പ്രകാരം, രീതി, വഴി, ക്രമം,
ചട്ടം.

Methodical, a. യഥാക്രമമുള്ള.

Methodize, v. a. ക്രമമാക്ക, രീതിയാക്ക.

Metre, s. വൃത്തം, പദ്യം, ശ്ലോകം, പാദം.

Metrical, a. പദ്യമുള്ള, വൃത്തസംബന്ധിച്ച.

Metropolis, s. പ്രധാനനഗരം.

Metropolitan, s. പ്രധാനമേല്പട്ടക്കാരൻ.

Mettle, s. ചൊടിപ്പു, ബുദ്ധി, മനോ
വേഗം.

Mew, v. a. പൂച്ചപോലെ കരക.

Microcosm, s. ചെറുലോകം, മനുഷ്യൻ.

Microscope, s. ഭൂതക്കണ്ണാടി.

Mid, a. നടുവിലുള്ള, ഇടയിലുള്ള.

Midcourse, s. നടുവഴി, പാതിവഴി.

Midday, s. ഉച്ച, മദ്ധ്യാഹ്നം.

Middle, midst, s. നടുവു, മദ്ധ്യം, നടു
മയ്യം.

Middle-aged, a. നടുപ്രായമുള്ള.

Middling, a. മദ്ധ്യമുള്ള, നടുവിലുള്ള.

Midheaven, s. മദ്ധ്യാകാശം.

Midland, a. മദ്ധ്യദേശത്തുള്ള.

Midnight, s. അൎദ്ധരാത്രി, പാതിരാ.

Midsea, s. നടുക്കടൽ, മദ്ധ്യസമുദ്രം.

Midway, s. പാതിവഴി.

Midway, ad. വഴിമദ്ധ്യെ, പാതിവഴി
യിൽ.

Midwife, s. പേറ്റി, പ്രസൂതി.

Mien, s. ഭാവം, മുഖഭാവം, മുഖദൃഷ്ടി.

Might, s. ശക്തി, ബലം, പരാക്രമം.

Mightily, ad. ശക്തിയോടെ.

Mightiness, s. ശക്തി, വലിപ്പം, പ്രതാപം.

Mighty, a. ശക്തിയുള്ള, ഊക്കുള്ള.

Migrate, v. a. സ്ഥലം മാറിപാൎക്ക.

Migration, s. സ്ഥലം മാറി പാൎക്കൽ, കുടി
നീക്കം.

Mild, a. സൌമ്യതയുള്ള, ശാന്തമായ.

Mildew, s. പുഴുക്കുത്തു, പുഴുത്തീൻ, എരി
ച്ചൽ.

Mildly, ad. ശാന്തമായി, സാവധാന
ത്തോടെ.

Mildness, s. സൌമ്യത, സാവധാനം, ശാ
ന്തത.

Mile, s. ഒരു നാഴിക.

Milestone, s. നാഴികക്കല്ല.

Militant, a. പൊരുതുന്ന, യുദ്ധസേവ
യുള്ള.

Military, a. പടസേനസംബന്ധിച്ച.

Militate, v. n. പൊരുതുക, നേരിടുക,
ചെറുക്ക.

Militia, s. പടസൈന്യം.

Milk, s. പാൽ, ക്ഷീരം, ചാറു, നീർ.

Milk, v. a. കറക്ക.

Milken, a. പാലുള്ള.

Milkiness, s. പാൽപോലെയുള്ള മാൎദ്ദവം.

Milkmaid, s. പാല്ക്കാരത്തി.

Milkman, s. പാല്ക്കാരൻ.

Milkpail, s. പാൽപാത്രം, ദോഹം.

[ 207 ]
Milkpan, s. പാൽചട്ടി, പാല്ക്കലം.

Milkpottage, s. പാൽപായസം.

Milksop, s. ഭീരു, ധൈൎയ്യമില്ലാത്തവൻ.

Milky, a. പാൽകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ, ഭീതി
യുള്ള.

Milkyway, s. ആകാശഗംഗാ, പാൽവഴി.

Mill, s. യന്ത്രം, തിരിക്കല്ലു.

Mill, v. a. അരെക്ക.

Millenary, a. ആയിരം.

Millennium, s. ആയിരം ആണ്ടു.

Millepede, s. തേരട്ട ഇത്യാദി.

Miller, s. മാവു ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ.

Million, s. പത്തുലക്ഷം, പ്രയുതം.

Millstone, s. തിരിക്കലു, യന്ത്രക്കല്ലു.

Millteeth, s. pl. അണപ്പല്ലുകൾ.

Milt, s. പനഞ്ഞീൽ, പ്ലീഹ.

Mime, s. വിനോദക്കാരൻ, പൊറാട്ടുകാ
രൻ.

Mime, v. a. ഗോഷ്ഠി കാട്ടുക.

Mimic, s. നടൻ, ഗോഷ്ഠിക്കാരൻ.

Mimic, v. a. ഭാവം നടിക്ക, ഗോഷ്ഠി കാ
ട്ടുക.

Mimical, a. ഭാവം നടിക്കുന്ന.

Mimicry, s. ഭാവനടിപ്പു, തൊങ്കാരം.

Mince, v. a. നുറുക്ക, അരിയുക, ചുരുക്കി
പ്പറക.

Mince, v. n. തത്തിതത്തി നടക്ക.

Mind, s. മനസ്സു, മതി, ബുദ്ധി, വിചാരം.

Mind, v. a. കരുതുക, കൂട്ടാക്ക, വിചാ
രിക്ക.

Mindful, a. ഓൎമ്മയുള്ള, വിചാരമുള്ള.

Mindstricken, a. മനസ്സിൽ തറച്ച.

Mine, pron. എന്റെ, എനിക്കുള്ള.

Mine, s. ലോഹം എടുക്കുന്ന കുഴി, തുരങ്കം.

Mine, v. n. തുരക്ക.

Mine, v. a. തുരങ്കമിടുക.

Miner, s. തുരങ്കമിടുന്നവൻ, ധാതുവാദി.

Mineral, s. ധാതു, അരിതാരം, ധാതുദ്രവ്യം.

Mineral, a. ധാതുള്ള, അയിരുള്ള.

Mineralist, s. ധാതുവാദി.

Mineralogy, s. ധാതുവാദം, ധാതുവാദ
ശാസ്ത്രം.

Mingle, v. a. കലക്ക, കലൎത്തുക, കുഴെക്ക.

Mingle, v. n. കലങ്ങുക, കലരുക.

Mingle, s. ചേൎച്ച, കലൎപ്പു.

Miniature, s. ചെറു ചിത്രം, ചെറിയ
പടം.

Minim, s. മുണ്ടൻ, കൃശൻ, കള്ളൻ, തുള്ളി.

Minion, s. ഇഷ്ടൻ, പ്രിയൻ, ഓമലാൾ.

Minish, v. a. കുറെക്ക, കുറുക്ക.

Minister, s. കാൎയ്യസ്ഥൻ, മന്ത്രി, ദൈവ
ഭൃത്യൻ.

Minister, v. a. കൊടുക്ക, നല്ക, നടത്തുക.

Minister, v. n. ശുശ്രൂഷിക്ക, ഉപകരിക്ക,
ഉതക.

Ministerial, a. മന്ത്രിസ്ഥാനസംബന്ധിച്ച.

Ministration, s. കാൎയ്യവിചാരം, ശുശ്രൂഷ.

Ministry, s. ശുശ്രൂഷ, മന്ത്രിവൃത്തി, ദൈ
വശുശ്രൂഷ.

Minium, s. ചായില്യം.

Minor, a. ചെറിയ, കാച്ചലുള്ള.

Minor, s. ഇളയവൻ, പ്രായംകുറഞ്ഞവൻ.

Minority, s. ഇളംപ്രായം, ചെറുപ്പം.

Minster, s. പ്രധാനപള്ളി, ആശ്രമം.

Minstrel, s. വാദ്യക്കാരൻ.

Mint, s. തുളസി.

Mint, s. തങ്കശാല.

Mint, v. a. നാണിയം അടിക്ക.

Mintage, s. നാണിയം, നാണിയം അടി
പ്പിക്കുന്ന അധികാരം.

Minter, s. നാണിയം അടിക്കുന്നവൻ.

Minute, a. ചെറിയ, അല്പമുള്ള, സൂക്ഷ്മ
മുള്ള.

Minute, s. ഒരു വിനാഴിക.

[ 208 ]
Minute, v. a. കുറിക്ക, ചുരുക്കത്തിൽ എഴു
തി വെക്ക.

Minutely, ad. സൂക്ഷ്മമായി, വിനാഴിക
തോറും.

Minuteness, s. സൂക്ഷ്മം, ചെറുപ്പം, കൃ
ശത.

Minutiæ, s. സൂക്ഷ്മവസ്തു, അണു.

Minx, s. വിലാസിനി.

Miracle, s. അത്ഭുതം, അതിശയം, ആ
ശ്ചൎയ്യം.

Miraculous, a. അതിശയമുള്ള, അത്ഭുത
മുള്ള, ആശ്ചൎയ്യമുള്ള.

Mire, s. ചേറു, ചളി, പങ്കം.

Mire, v. a. ചേറിടുക, ചളിപിരട്ടുക.

Mirror, s. കണ്ണാടി, ദൎപ്പണം, മാതൃക.

Mirth, s. സന്തോഷം, ഉല്ലാസം, മോടി.

Mirthful, a. സന്തോഷമുള്ള, മോടിയുള്ള.

Miry, a. ചേറുള്ള, ചളിയുള്ള.

Mis, ദുർ, നിർ.

Misacceptation, s. തെറ്റായി ഗ്രഹിക്കു
ന്നതു.

Misadventure, s. അപകടം, അനൎത്ഥം.

Misadvise, v. a. ദുരാലോചന ചെയ്ക.

Misapplication, s. ദുഷ്പ്രയോഗം.

Misapply, v. a. തെറ്റായിപ്രയോഗിക്ക.

Misapprehension, s. മതിഭ്രാന്തി, തെറ്റു.

Misbehave, v. n. ദോഷമായിനടക്ക.

Misbehaviour, s. ദുൎന്നടപ്പു, ദുൎവ്യാപാരം.

Miscalculate, v. a. കണക്കതെറ്റി ഗ
ണിക്ക.

Miscall, v. a. പേർതെറ്റി വിളിക്ക.

Miscarriage, s. ഗൎഭമലസൽ, ഭംഗം.

Miscarry, v. n. ഗൎഭം അലസുക, ഭംഗം
വരിക.

Miscellaneous, a. പലവകയുള്ള.

Miscellany, s. പലവക, ബഹുവിധം.

Mischance, s. ദുൎഭാഗ്യം, നിൎഭാഗ്യം, ദുൎഗ്ഗതി.

Mischief, s. ദോഷം, ദൂഷ്യം, അകൃത്യം.

Mischievous, a. ദോഷമുള്ള, ദുൎഘടമുള്ള.

Misclaim, s. ന്യായക്കേടുള്ള വ്യവഹാരം.

Misconception, s. ദുശ്ശങ്ക, ദുരൂഹം, തെറ്റു.

Misconduct, s. ദുൎന്നടപ്പു, ദുശ്ചരിത്രം.

Misconstruction, s. ദുൎവ്യാഖ്യാനം, വക
മാറ്റം.

Misconstrue, v. a. തെറ്റായി വ്യാഖ്യാ
നിക്ക.

Miscount, v. a. തെറ്റായി കണക്കകൂട്ടുക.

Miscreant, s. കള്ളമതത്തിൽ ചേൎന്നവൻ,
ദുൎമ്മാൎഗ്ഗി.

Misdeed, s. ദുഷ്കൎമ്മം, ദുഷ്പ്രവൃത്തി, അക്രമം.

Misdemeanour, s. ദുൎന്നടപ്പു, ദുസ്സാമൎത്ഥ്യം.

Misdo, v. a. കുറ്റംചെയ്ക, തെറ്റുകാ
ണിക്ക.

Misemploy, v. a. തെറ്റായി പ്രയോ
ഗിക്ക.

Miser, s. ലുബ്ധൻ, കൃപണൻ, ദുരാഗ്രഹ
ക്കാരൻ.

Miserable, a. അരിഷ്ടമുള്ള, ഹീനമുള്ള.

Misery, s. അരിഷ്ടത, നിൎഭാഗ്യം, കഷ്ടം,
ദുഃഖം.

Misfortune, s. അനൎത്ഥം, ആപത്തു, വി
പത്തു.

Misgivings, s. ദുശ്ശങ്ക, ഉൾഭീതി.

Misgovernment, s. ദുൎവ്വാഴ്ച, ദുൎന്നടത്തൽ.

Misguide, v. a. വഴിതെറ്റി നടത്തുക.

Mishap, s. ദുൎഗ്ഗതി, ആപത്തു, ഭാഗ്യക്കേടു.

Misinform, v. a. കള്ളംബോധിപ്പിക്ക.

Misinformation, s. കള്ളംബോധിപ്പി
ക്കൽ.

Misinterpret, v. a. അൎത്ഥംപിഴച്ചുപറക.

Misjudge, v. a. തെറ്റായി നിശ്ചയിക്ക.

Mislay, v. a. സ്ഥലംമാറ്റിവെക്ക.

Misle, v. n. ചാറുക, ധൂളുക.

Mislead, v. a. വഴിതെറ്റി നടത്തിക്ക,
ദൊഷത്തിലേക്ക നടത്തിക്ക.

[ 209 ]
Mismanagement, s. ദുൎന്നടത്തൽ, വിചാ
രക്കുറവു.

Misname, v. a. പേർ മാറ്റംചെയ്ക.

Misplace, v. a. സ്ഥലം മാറ്റിവെക്ക.

Misprint, v. a. തെറ്റായി അച്ചടിക്ക.

Misrepresent, v. a. കള്ളമായി അറി
യിക്ക.

Misrepresentation, s. കള്ളമായി അറി
യിക്കുന്നതു.

Misrule, s. കലാപം, താറുമാറു, കലശൽ.

Miss, s. വിവാഹമില്ലാത്ത കുമാരി.

Miss, v. a. തെറ്റുക, പിഴക്ക, വിട്ടുകളക.

Miss, v. a. ഇല്ലാതെപോക, കുറയുക.

Mission, s. നിയോഗം, മിശ്ശൻ.

Missionary, s. ബോധകൻ, പാതിരി.

Missive, a. അയക്കപ്പെടത്തക്ക.

Misspell, v. a. അക്ഷരം തെറ്റികൂട്ടുക.

Misspend, v. a. ദുൎവ്യയംചെയ്ക.

Misstate, v. a. തെറ്റായി അറിയിക്ക.

Mist, s. മൂടൽമഞ്ഞു, ധൂളിക.

Mistake, s. തെറ്റു, പിഴ, തപ്പു.

Mistake, v. a. തെറ്റുക, തപ്പുക.

Mistress, s. യജമാനത്തി, പഠിപ്പിക്കുന്ന
വൾ.

Mistrust, s. വിശ്വാസക്കേടു, ദുശ്ശങ്ക.

Mistrust, v. a. സംശയിക്ക, ദുശ്ശങ്കപ്പെടുക.

Mistrustful, a. വിശ്വാസക്കേടുള്ള, പേ
ടിയുള്ള.

Misty, a. മൂടലുള്ള, മഴക്കാറുള്ള.

Misunderstand, v. a. തെറ്റായി ഗ്ര
ഹിക്ക.

Misunderstanding, s.തിരിയായ്മ, തെറ്റു
വിപരീതം, വ്യത്യാസം.

Misusage, s. അധിക്ഷേപം, ദുരാചാരം,
കയ്യേറ്റം.

Misuse, v. a. അധിക്ഷേപിക്ക, അപമാ
നിക്ക, ദുൎവ്യാപരിക്ക.

Misuse, s. ദുൎവ്യാപാരം, അവമാനം.

Mite, s. ചെറുപുഴു, ചാഴി, അത്യല്പം.

Mithridate, s. വിഷഹരമുള്ള മരുന്ന.

Mitigate, v. a. ശമിപ്പിക്ക, ശാന്തപ്പെടു
ത്തുക.

Mitigation, s. ശമനം, ശാന്തത, തണുപ്പു.

Mitre, s. മുടി, ശിരോലങ്കാരം.

Mittent, a. പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന.

Mix, v. a. കലൎത്തുക, കലക്ക, കൂട്ടിചേൎക്ക.

Mix, v. n. കൂടുക, കലരുക, കൂടിചേരുക.

Mixture, s. കലൎച്ച, കലൎപ്പു, ചേൎപ്പു, മിശ്രം.

Mizmaze, s. തിക്കടെപ്പു, തുമ്പില്ലായ്മ, കാ
ലുഷ്യം.

Moan, v. n. ഞരങ്ങുക, ദുഃഖിക്ക, വിലാ
പിക്ക.

Moan, s. ഞരക്കം, ദുഃഖം, വിലാപം, കര
ച്ചൽ.

Moat, s, കിടങ്ങ, വാടക്കിടങ്ങ, വാടക്കുഴി.

Moat, v. a. കിടങ്ങ ഉണ്ടാക്ക.

Mob, s. ജനക്കൂട്ടം, ആൾതിരക്കു.

Mob, v. a. കലഹിപ്പിക്ക, അമളിപ്പിക്ക.

Mobile, s. ജനതിരക്കു.

Mobility, s. ഇളക്കം, നിലക്കേടു, ജന
കൂട്ടം.

Mock, v. a. പരിഹസിക്ക, അപഹസി
ക്ക, നിന്ദിക്ക.

Mock, a. പരിഹാസമുള്ള, കളവുള്ള.

Mockery, s. പരിഹാസം, ഗോഷ്ഠി,
പുച്ഛം.

Mode, s. രീതി, പ്രകാരം, വിധം, ഭാഷ.

Model, s. മാതിരി, അച്ച, മട്ടം, ചട്ടം.

Model, v. a. മാതിരിയാക്ക, രൂപമാക്ക.

Modeller, s. രൂപമാക്കുന്നവൻ.

Maderate, a. അടക്കമുള്ള, പരിപാകമുള്ള.

Moderate, v. a. അടക, ശമിപ്പിക്ക, പാ
കമാക്ക.

Moderately, ad. അടക്കത്തോടെ.

[ 210 ]
Moderation, s. അടക്കം, മിതം, സാവ
ധാനം.

Moderator, s. അടക്കുന്നവൻ, ശമിപ്പിക്കു
ന്നവൻ.

Modern, a. പുതുക്കമുള്ള, അപൂൎവ്വമുള്ള.

Modernize, v. a. പുതുക്രമമാക്ക.

Modest, a. അടക്കമുള്ള, ലജ്ജയുള്ള.

Modesty, s. അടക്കം, ലജ്ജ, വിനയം.

Modification, s. ശമനം, മാറ്റം, ഭേദം.

Modify, v. a. ഭേദംവരുത്തുക, ശമിപ്പിക്ക.

Modulate, v. a. ശബ്ദമേളനം വരുത്തുക.

Modulation, s. സ്വരവാസന, ശബ്ദലയം.

Module, s. ഛായ, ഭാഷ, ഭാവം.

Modus, s. പകരം, ഈട.

Mogul, s. മുകിള രാജാവു.

Moiety, s. പാതി, അൎദ്ധം.

Moist, a. നനഞ്ഞ, ഈറമുള്ള, പശയുള്ള.

Moisten, v. a. നനക്ക, ഈറമാക്ക, കുതിൎക്ക.

Moisture, s. നനവു, ഈറം, കതിൎമ്മ.

Mole, s. മറു, പെരിച്ചാഴി.

Molest, v. a. അസഹ്യപ്പെടുത്തുക, ബു
ദ്ധിമുട്ടിക്ക.

Molestation, s. അസഹ്യം, വിഘാടം,
ഞരക്കം.

Mollient, a. ശമിപ്പിക്കുന്ന, മൃദുത്വം വരു
ത്തുന്ന.

Mollification, s. ശമനം, മൃദുത്വം.

Mollify, v. a. ശമിപ്പിക്ക, മൃദുത്വം വരു
ത്തുക.

Molten, part. pass. of to melt, ഉരു
ക്കിയ.

Moment, s. ക്ഷണം, മാത്ര, സാരം, സാ
രകാൎയ്യം.

Momentary, a. ക്ഷണനേരത്തേക്കുള്ള.

Momentous, a. സാരമുള്ള, ബഹു അൎത്ഥ
മുള്ള.

Monachism, s. സന്യാസം, ആശ്രമവാ
സം.

Monarch, s. രാജാവു, ഏകാധിപതി.

Monarchial, a. ഏകാധിപതിസംബ
ന്ധിച്ച.

Monarchical, a. ഏകാധിപത്യമുള്ള.

Monarchy, s. ഏക ഛത്രാധിപത്യം, രാ
ജത്വം.

Monastery, s. സന്യാസിമഠം, ആശ്രമം.

Monday, s. തിങ്കളാഴ്ച, സൊമവാരം.

Money, s. മുതൽ ദ്രവ്യം, ശ്രാവ്യം, പണം, ധനം,
അൎത്ഥം.

Moneybag, s. പണസ്സഞ്ചി.

Moneychanger, s. നാണ്യക്കാരൻ.

Moneyless, a. പണമില്ലാത്ത.

Moneymatter, s. പണക്കാൎയ്യം.

Monger, s. വ്യാപാരി, വില്ക്കുന്നവൻ.

Monish, v. a. ബുദ്ധി ചൊല്ലികൊടുക്ക,
ഓൎമ്മപ്പെടുത്തുക.

Monition, s. ബുദ്ധി ഉപദേശം, ഓൎമ്മ.

Monitor, s. ബുദ്ധി ചൊല്ലികൊടുക്കുന്ന
വൻ.

Monitory, a. ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്ന.

Monitory, s. ഓൎമ്മ, ഗുണദോഷം.

Monk, s. സന്യാസി, ആശ്രമവാസി.

Monkey, s. കുരങ്ങ, മരഞ്ചാടി, കപി, മ
ൎക്കടം, വാനരൻ.

Monopolist, s.