A dictionary, English and Malayalim/R-Z

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
A dictionary, English and Malayalim
constructed table of contents
[ 380 ]
R

Rabate, v. a. പുള്ള തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു.

Rabbet, s. തച്ചുപണിയിൽ ഉള്ള ഒരു എ
പ്പ, ചെൎപ്പ, ചാൎത്ത.

To Rabbet, v. a. എക്കുന്നു, എച്ച ഇണെ
ക്കുന്നു.

Rabbi, s. യെഹൂദന്മാരിൽ ഒരു ഗുരു.

Rabbinical, a. യെഹൂദാ ഗുരുക്കന്മാരൊടു
ചെൎന്ന.

Rabbit, s. മുയൽ.

Rabble, s. കലഹമുള്ള ജനകൂട്ടം, പുരു
ഷാരം, തിരക്ക.

Rabid, a. മദമുള്ള, ഭ്രാന്തുള്ള, വിഷമുള്ള,
പെപിടിച്ച.

Race, s. പാരമ്പൎയ്യം; വംശം, സന്തതി;
തലമുറ, ജാതി, വൎഗ്ഗം, വക; ഒട്ടം: ഇ
ഞ്ചിക്കൊത്ത, ഇഞ്ചിക്കണക്ക.

Racehorse, s. ഒടൻകുതിര; മത്സരിച്ച ഒ
ടിക്കുന്നതിനുള്ള കുതിര.

To Racemate, v. n. കുലെക്കുന്നു.

Racer, s. മത്സരിച്ച ഒടുന്നവൻ, ഒടൻകു
തിര.

Rack, s. ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു യ
ന്ത്രം; കിട്ടി, കിട്ടിക്കൊൽ, ഇറുക്കുകൊൽ,
ദണ്ഡനം; അതിവെദന, അതിവ്യഥ; കാ
റ്റുകൊണ്ടുപൊകുന്ന മെഘങ്ങൾ; ഒരു ച
ട്ടം; മരംകൊണ്ടുള്ള അഴി; റാക്ക, ചാരായം.

To Rack, v. a. ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നു, കിട്ടിയി
ടുന്നു; അതിവെദനപ്പെടുത്തുന്നു; തെളി
യിക്കുന്നു, ഊറ്റുന്നു.

Rack, v. n. കാറ്റിന്റെ കടുപ്പത്താൽ
മെഘങ്ങൾ ഒടിപ്പൊകുന്നു.

Racket, s. തൊള്ള; നിലവിളി, അമളി,
അരവം.

Rackrent, s. അത്യധികമായുള്ള പാട്ടം.

Racy, a. കടുപ്പമുള്ള, ദുസ്സ്വാദുള്ള, എരിവു
ള്ള, രുചിഭെദമുള്ള.

Radiance, s. ശൊഭ, പ്രഭ, പ്രകാശം,
Radiancy, s. മിനുമിനുപ്പ.

Radiant, a. ശൊഭയുള്ള, പ്രഭയുള്ള, പ്രജ്വ
ലിതമായുള്ള, രശ്മിയുള്ള, മിനുമിനുപ്പുള്ള.

To Radiate, v. a. & n. രശ്മി വീശുന്നു, ക
തിർ ചിന്തുന്നു ; പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു, മിനു
ങ്ങുന്നു.

Radical, a. മൂലമായുള്ള, പൂൎവമായുള്ള, പ്ര
കൃതമായുള്ള, സ്വാഭാവികമായുള്ള.

Radically, ad. മൂലത്തിൽ, പൂൎവത്തിങ്കൽ,
പണ്ടെ, സ്വാഭാവികമായി.

To Radicate, v. a. വെൎപിടിപ്പിക്കുന്നു,
വെരൂന്നിക്കുന്നു, താത്തനടുന്നു.

Radication, s. വെൎപിടിപ്പിക്കുക, താത്ത
നടുക.

Radish, s. മുള്ളങ്കി കിഴങ്ങ.

Radius, s. വൃത്തത്തിന്റെ നെർനടുവരയു
ടെ പാതി, ഒരു വര, മുങ്കയ്യുടെ എല്ല.

To Raff, v. a. അടിച്ചുവാരുന്നു, സമ്മാ
ൎജ്ജനം ചെയ്യുന്നു.

To Raffle, v. n. വിരുതിന തായം കളി
ക്കുന്നു, തായാടുന്നു, പന്തയം കെട്ടി ചൂ
തുപൊരുന്നു.

Raffle, s. വിരുതിനുള്ള തായാട്ടം, പന്ത
യം കെട്ടിയുള്ള പൊര.

Raft, s. ചങ്ങാടം, ഉഡുപം, പൊങ്ങുതടി.

Rafter, s. കഴുക്കൊൽ, ചെറുവിട്ടം.

Rag, s. കീറ്റുതുണി, പഴന്തുണി, ജീൎണ്ണ
വസ്ത്രം.

Ragamuffin, s. നീചൻ, നികൃഷ്ടൻ.

Rage, s. കടുങ്കൊപം, ക്രൊധം, മൂൎക്ക്വത,
ഉഗ്രത, രൊഷം; മദം.

To Rage, v. n. കടുങ്കൊപപ്പെടുന്നു, ക്രൊ
ധിക്കുന്നു, മദിക്കുന്നു.

Ragged, a. കീറത്തുണിയുള്ള, കീറിപ്പൊ
യ, കീറലായുള്ള; നിരപ്പില്ലാത്ത.

Ragingly, ad. കടുങ്കൊപത്തൊടെ, മൂൎക്ക്വ
തയൊടെ, ഉഗ്രത്തൊടെ.

Ragman, s. കീറൽ തുണി ശെഖരിച്ച വി
ല്ക്കുന്നവൻ.

Ragout, s. നല്ലവണ്ണം യൊഗം ചെൎത്ത
പചിച്ച ഇറച്ചി.

Rail, s. അഴി, കിരാതി.

To Rail, v. a. അഴിയിടുന്നു; നിന്ദിക്കു
ന്നു, ശകാരിക്കുന്നു, ദുഷിവാക്ക പറയുന്നു.

Railer, s. ദുൎവ്വാക്കുകാരൻ, ദുഷിവാക്കപറ
യുന്നവൻ, നിന്ദക്കാരൻ.

Raillery, s. ദുഷിവാക്ക , നിന്ദവാക്ക, ശകാ
രം.

Rainment, s. ഉടുപ്പ, വസ്ത്രം.

Rain, s. മഴ, വൃഷ്ടി, വൎഷം, മാരി.

To Rain, v. n. മഴപെയ്യുന്നു, വൎഷിക്കുന്നു,
പെയ്യുന്നു, മാരിചൊരിയുന്നു.

Rainbow, s. മഴവില്ല, മെഘവില്ല, ഇന്ദ്ര
ധനുസ്സ.

Raindeer, s. മഹാ ഉപകാരമുള്ള ഒരു വ
ക മാൻ.

Rainy, a. മഴയുള്ള, മഴപെയ്യുന്ന.

Rainwater, s. മഴവെള്ളം.

To Raise, v. a. എടുക്കുന്നു; പൊക്കുന്നു;
ഉയൎത്തുന്നു; നാട്ടുന്നു; നിവിൎക്കുന്നു; എഴു
നീല്പിക്കുന്നു; പണിതപൊക്കുന്നു; വിലകൂ
ട്ടുന്നു; ഉന്നതപ്പെടുത്തുന്നു; കരെറ്റുന്നു ;
ഉദ്യൊഗിപ്പിക്കുന്നു; ഉയിൎത്തെഴുനീല്പിക്കു
ന്നു; ഒച്ചയിടുന്നു; തുടങ്ങുന്നു; ഉണ്ടാക്കു
ന്നു; വളൎക്കുന്നു, പണംശെഖരിക്കുന്നു; വ
രിയിടുന്നു.

Raisin, s. ഉണങ്ങിയ മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം.

[ 381 ]
Rake, s. പുല്ലും മറ്റും വരണ്ടിക്കളവാനുള്ള
ആയുധം, വരണ്ടി, പല്ലി; തെമ്മാടി; അ
ഴിമതിക്കാരൻ; ദുൎന്നടപ്പുകാരൻ.

To Rake, v. a. വരണ്ടുന്നു, വരണ്ടികൂട്ടു
ന്നു; വാരിക്കൂട്ടുന്നു; നന്നായി തെടുന്നു, ക
പ്പലിന നീളെ വെടിവെക്കുന്നു.

To Rake, v. a. ദുൎന്നടപ്പായി നടക്കുന്നു,
തപ്പിത്തിരയുന്നു.

Rakish, a. അഴിമതിയുള്ള , ദുൎമ്മാൎഗ്ഗമുള്ള.

To Rally, v. a. ചിന്നിപ്പൊയവരെ തിരി
ച്ചകൂട്ടി യഥാക്രമമാക്കുന്നു; ധൈൎയ്യപ്പെടു
ത്തുന്നു; വിനൊദമായി പരിഹസിക്കുന്നു.

To Rally, v. n. തിരിച്ചക്രമപ്പെടുന്നു; വി
നൊദമുളള പരിഹാസം ചെയ്യുന്നു.

Ram, s. മുട്ടാട, ആട്ടുകൊറ്റൻ: ചുവര
ഇടിക്കുന്ന യന്ത്രം.

To Ram, v. a. ഇടിച്ചുകെറ്റുന്നു; ഇടിച്ചുറ
പ്പിക്കുന്നു; തിക്കിനിറെക്കുന്നു, താങ്ങിടുന്നു.

Ramble, s. ഉഴൽച, ഉഴന്നുനടക്കുക, തി
രിച്ചിൽ.

To Ramble, v. n. ഉഴലുന്നു, ഉഴന്നുനട
ക്കുന്നു, വെറുതെ ചുറ്റിനടക്കുന്നു, ചുറ്റി
ത്തിരിയുന്നു.

Rambler, s. ഉഴന്നുനടക്കുന്നവൻ.

Ramification, s. ചിനെപ്പ; ശാഖകളാ
ക്കിതീൎക്കുക.

To Ramify, v. a. ചിനെപ്പിക്കുന്നു; ശാ
ഖകളായാക്കുന്നു.

To Ramify, v. n. ചിനെക്കുന്നു; ശാഖക
ളായിതീരുന്നു.

Rammer, s. മന്ത; തൊക്കിന്റെ അച്ചു
കൊൽ.

Rammish, a. ദുൎഗ്ഗന്ധമുള്ള, കനെപ്പുള്ള.

Ramous, a. ചിനെപ്പുള്ള, കൊമ്പുള്ള, ക
വരമുള്ള.

To Ramp, v. n. പറ്റിക്കെറുന്നു, കരെറു
ന്നു; പാഞ്ഞുചാടുന്നു, കുതിച്ചുചാടുന്നു, പു
ളെക്കുന്നു.

Ramp, s. പാഞ്ഞു ചാട്ടം, പറ്റിക്കെറ്റം:
പുളെപ്പ.

Rampant, a. ചാടിത്തുള്ളുന്ന; പുളെച്ച;
അധികവളൎച്ചയുള്ള.

Rampart, Rampire, s. കൊട്ടമതിൽ,
പ്രാകാരം; വാട.

Ramrod, s. തൊക്കിന്റെ അച്ചുകൊൽ,
ശലാക.

Ran, preterit of To Run, ഒടി.

To Ranch, v. a. ഉളുക്കിക്കുന്നു, തട്ടിപ്പൊ
ളിക്കുന്നു.

Rancid, a. കാറലുള്ള, കനെപ്പുള്ള, ദുൎഗ്ഗന്ധ
മുള്ള, നാറ്റമുള്ള.

Rancidity, Rancidness, s. കാറൽ, ക
നെപ്പ; ദുൎഗ്ഗന്ധം, നാറ്റം.

Rancorous, a. വൈരമുള്ള, പകയുള്ള.

Rancour, s. വൈരം, പക, കെടുമ്പ;
രാഗാദി, ദുശ്ചിന്ത.

Rand, s. ചെരിപ്പിന്റെ ഒരം, വക്ക.

Random, s. ക്രമമില്ലായ്മ, നാനാവിധം.

Random, a. ക്രമക്കെടായി ചെയ്ത, രൂപം
കൂടാത്ത, മുൻവിചാരം കൂടാത്ത, നാനാ
വിധമായുള്ള, ആകസ്മികമായുള്ള.

Rang, preterit of To Ring, മണിയടി
ച്ചു.

Range, s. വരി, നിര, ക്രമം, അടുക്ക, ത
രം; അതിര; സഞ്ചാരം, ഇരിമ്പടുപ്പ;
കൊണിപ്പടി; ചുറ്റിത്തിരിച്ചിൽ.

Range of mountains, പrവതനിര.

To Range, v. a. & n. നിരത്തുന്നു, ക്രമ
പ്പെടുത്തുന്നു, അടുക്കുന്നു, അണിനിൎത്തു
ന്നു; ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു, സഞ്ചരിക്കുന്നു.

Rank, a. കാറലുള്ള, കനപ്പുള്ള; തിങ്ങി
വളരുന്ന; പുഷ്ടിയുള്ള, കട്ടിയുള്ള, മുഴുത്ത,
പരിക്കൻ.

Rank, s. അണി, നിര; സ്ഥാനവലിപ്പം,
സ്ഥാനം, സ്ഥാനപ്പെർ, പദവി; തരം.

To Rank, v. a. ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു, അണി
യായി നിൎത്തുന്നു; തരംതിരിക്കുന്നു; നിര
ത്തുന്നു.

To Rank, v. n. ക്രമപ്പെടുന്നു, നിരക്കുന്നു;
തരത്തിലിരിക്കുന്നു.

To Rankle, v. n. ചലവിക്കുന്നു, പുഴുക്കു
ന്നു; കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; കുത്തുന്നു, വീങ്ങു
ന്നു; തപിക്കുന്നു.

Rankness, s. അധികവളൎച്ച, അധികത
ഴപ്പ, കനെപ്പ.

To Ransack, v. a. കൊള്ളയിടുന്നു; നു
ള്ളിപ്പെറുക്കുന്നു; നന്നായി ശൊധനകഴി+ക്കുന്നു.

Ransom, s. വീൾച്ച, വീണ്ടെടുപ്പ, മീൾച്ച,
വീളുന്ന വില.

To Ransom, v. a. വിളുന്നു, വീണ്ടുകൊ
ള്ളുന്നു, വീണ്ടെടുക്കുന്നു, മീളുന്നു.

To Rant, v. n. ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നു,
മുഷ്കു പറയുന്നു, ഗൎവ്വിച്ച പറയുന്നു; തൊ
ള്ളയിടുന്നു.

Rant, s. ഉറക്കെ സംസാരം; ഗൎവ്വാക്ക, മു
ഷ്കുള്ള വാക്ക.

Rantipole, s. ഉഴന്നുനടക്കുന്നവൻ, അ
ഴിമതിക്കാരൻ.

Rap, s. അടി, താഡനം, കിഴുക്ക, കുമ; മുട്ട.

To Rap, v. a. & n. ഉറക്കെ അടിക്കുന്നു, അ
റയുന്നു , കിഴുക്കുന്നു, താഡിക്കുന്നു; തട്ടുന്നു,
മുട്ടുന്നു; പിടിച്ചുപറിക്കുന്നു; വിവശതപ്പെ
ടുത്തുന്നു.

Rapacious, a. പിടിച്ചുപറിക്കുന്ന, തട്ടിപ്പ
റിക്കുന്ന, അപഹരിക്കുന്ന; അത്യാശയുള്ള.

[ 382 ]
Rapacity, s. പിടിച്ചുപറി, അപഹാരം,
കൊള്ള; അത്യാശ.

Rape, s. ബലാല്ക്കാരം, സാഹസം; ബ
ലാൽസംഗം: എള്ള: കുലയിൽനിന്ന പ
റിച്ച കായ.

Rapid, a. വെഗമുള്ള, ഝടുതിയുള്ള, ത്വ
രിതമുള്ള, ദ്രുതിയുള്ള, കടുപ്പമുള്ള.

Rapidity, s. വെഗത, ശീഘ്രം, ഝടുതി,
ത്വരിതം, ചുറുക്ക.

Rapier, s. ഒരു വക ചെറിയ വാൾ.

Rapine, s. കൊളള, കവർച്ച; ബലാല്ക്കാരം,
സാഹസം.

Rapture, s. വിവശത, പരവശത, ആന
ന്ദവിവശത; വെഗത; ചുറുക്ക.

Raptured, a. വിവശതപ്പെട്ട, പരവശ
മായുളള.

Rapturous, a. വിവശതയുള്ള, ആനന്ദ
വിവശതയുള്ള.

Rare, a. അപൂൎവമായുള്ള; അരൂപമായുള്ള;
കിട്ടാത്ത; വിശെഷമായുള്ള, ദുൎല്ലഭമായു
ള്ള, അരത്തിയുള്ള.

Rareeshow, s. പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുനട
ക്കുന്ന ഒരു വിശെഷകാഴ്ച.

Rarefaction, s. വിസ്താരമാക്കുക; വീൎപ്പി
ക്കുക; സൂക്ഷം, നെൎപ്പ.

To Rarefy, v. a. വിസ്താരമാക്കുന്നു, സൂ
ക്ഷമാക്കുന്നു, നെൎപ്പിക്കുന്നു.

Rarely, ad. അപൂൎവമായി, അരൂപമായി,
ദുൎല്ലഭമായി.

Rareness, Rarity, s. അപൂൎവത, അപ
രൂപം; അരത്തി, പ്രിയം; വിശെഷത,
പുതുമ; നെൎമ്മ.

Rascal, s. ചണ്ഡാലൻ, ഖലൻ, കള്ളൻ,
നീചൻ.

Rascalion, s, ചണ്ഡാലൻ, ഹീനൻ.

Rascality, s. ചണ്ഡാലത്വം, വലത്വം, നീ
ചത്വം.

Rascally, a. ഹീനമായുള്ള, ഖലത്വമുള്ള,
നീചമായുള്ള.

To Rase, v. n. ചീകുന്നു; ചുരണ്ടുന്നു; ഇ
ടിച്ചുകളയുന്നു, നിൎമ്മൂലമാക്കുന്നു, നശിപ്പി
ക്കുന്നു; കുത്തിക്കിറുക്കുന്നു, മായ്ക്കുന്നു.

Rash, a. സാഹസമായുള്ള, പതറിച്ചെയ്യു
ന്ന, തിടുക്കമുള്ള; അതിവെഗമായുള്ള, അ
പാകമായുള്ള.

Rash, s. മെൽപൊള്ളൽ, കുരു, ചിലന്നി.

Rasher, s. ഉപ്പിട്ട പന്നിയിറച്ചിക്കണ്ടം.

Rashness, s. സാഹസം, തിടുക്കം; അപാ
കം, അവിവെകം, പതൎച്ച, കുഴപ്പം.

Rasp, s. പച്ചരം; ഒരു വക പഴം.

Raspatiry, s. ശസ്ത്രവൈദ്യന്റെ അരം.

Raspberry, s. ഒരു വക പഴം.

Rasure, s. ചീകൽ , ചുരണ്ടൽ, കിറുക്ക; വി
ലക്ക, കുത്തിക്കിറുക്ക, കുത്തൽ.

Rat, s. എലി, മൂഷികൻ.

Ratable, a. വിലവെക്കാകുന്ന, വിലമതി
ക്കാകുന്ന; കരംപതിക്കാകുന്ന, വരിയിടാ
കുന്ന.

Ratafia, s. ഒരു വക മധുരമുള്ള മദ്യം.

Ratan, s. ചൂരൽ.

Rate, s. വില; നിരക്ക; പതിവ; വീതം;
പ്രിയം; വിധം; വരി.

Rath, a. അതികാലത്തുള്ള; സമയത്തിന
മുമ്പെ വരുന്ന.

Rather, ad. അതിനെക്കാൾ, കാൾ, വിശെ
ഷാൽ.

Ratification, s. സ്ഥാപനം, സ്ഥിരീകര
ണം, ഉറപ്പാക്കുക, സംസ്ഥാപനം : സ
ത്യകാരം.

Ratifier, s. സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവൻ, ഉറപ്പാ
ക്കുന്നവൻ.

To Ratify, v. a. സ്ഥാപിക്കുന്നു, സ്ഥിരീ
കരിക്കുന്നു, ഉറപ്പാക്കുന്നു, നിലവരുത്തു
ന്നു.

Ratio, s. വീതം, തിട്ടം, പ്രമാണം, കണ
ക്ക, അളവ.

To Ratiocinate, v. n. ന്യായംകൊണ്ടപ
റയുന്നു, വ്യവഹരിക്കുന്നു, വ്യവഹാരം പ
റയുന്നു: ഉടക്കുന്നു.

Ratiocination, s. വ്യവഹാരം പറയുക,
വ്യവഹാരം, യുക്തി; ഉടക്ക.

Rational, a. ന്യായപ്രകാരമുള്ള; ന്യായ
മായുള്ള, ബുദ്ധിയുള്ള: വിശെഷജ്ഞാന
മുള്ള, ബൊധമുള്ള.

Rationalist, s. ന്യായപ്രകാരം നടക്കുന്ന
വൻ.

Rationality, s. വിശെഷജ്ഞാനം, ബുദ്ധി
ശക്തി, ന്യായം, യുക്തി.

Ratsbane, s. എലിപ്പാഷാണം, പാഷാ
ണം.

Ratteen, s. ഒരു വക ശീല.

To Rattle, v. n. കടുകടശ്ശബ്ദിക്കുന്നു, കിടു
കിടുക്കുന്നു; ചിലമ്പുന്നു, കിലുങ്ങുന്നു; വാ
യാടുന്നു; ശകാരിക്കുന്നു, കലമ്പുന്നു.

To Rattle, v. a. കിലുപ്പിക്കുന്നു, കിലുകിലു
ക്കുന്നു; ശകാരിക്കുന്നു.

Rattle, s. കടുകടശ്ശബ്ദം, കിടുകിടുപ്പ; കി
ലുക്ക; ചിലമ്പൽ.

Rattleheaded, a. തുമ്പില്ലാത്ത, രൂപമില്ലാ
ത്ത, സ്ഥിരമില്ലാത്ത.

Rattlesnake, s. മഹാ വിഷമുള്ള ഒരു വ
ക പാമ്പ: ഒരു വക പച്ച മരുന്ന.

Ratoon, s. പടിഞ്ഞാറ ഹിന്ദിയ ദെശത്തു
ള്ള ഒരു വക കുറുക്കൻ.

To Ravage, v. a. പാഴാക്കുന്നു, നാശം

[ 383 ]
വരുത്തുന്നു; കൊള്ളയിടുന്നു, കവൎച്ച ചെ
യ്യുന്നു.

Ravage, s. കൊള്ള, കവൎച്ച, വിനാശം,
പാഴടിപ്പ.

Ravager, s. കൊള്ളക്കാരൻ, കവൎച്ചക്കാരൻ:
പാഴാക്കുന്നവൻ.

Raucity, s. ഒച്ചയടുപ്പ.

To Rave, v. n. ബുദ്ധിഭ്രമിക്കുന്നു, അസം
ബന്ധമായി പറയുന്നു, പിച്ചുപറയുന്നു; മ
ദംപെടുന്നു, മദിക്കുന്നു, ഭ്രാന്തപിടിക്കുന്നു.

To Ravel, v. a. കുഴക്കുന്നു, കുഴപ്പമാക്കു
ന്നു, പിണക്കുന്നു; പിരിയഴിക്കുന്നു; നെ
യ്തതിനെ അഴിക്കുന്നു.

To Ravel, v. n. കുഴങ്ങുന്നു, കുഴപ്പുന്നു;
കവലപ്പെടുന്നു, രൂപമില്ലാതാകുന്നു.

Ravelin, s. കൊട്ടകെട്ടിൽ അൎദ്ധചന്ദ്രന്റെ
ഭാഷയായുള്ള കൊത്തളം.

Raven, s. മലംകാക്ക, കൃഷ്ണകാകൻ.

To Raven, v. a. &. n. വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു,
ഇരപിടിക്കുന്നു.

Ravenous, a. ബുഭുക്ഷയുള്ള, കൊതിത്ത
രമുള്ള.

Ravenousness, s. ബുഭുക്ഷ, കൊതിത്തരം,
അത്യാശ.

Ravin, s. ഇര; കൊള്ള, കവൎച്ച, അപഹൃതം.

Ravingly, ad. ബുദ്ധിഭ്രമത്തൊടെ, ഭ്രാ
ന്തൊടെ.

To Ravish, v. a. സ്ത്രീയെ ബലാല്ക്കാരമാ
യിപ്പിടിക്കുന്നു; ബലാൽസംഗം ചെയ്യുന്നു;
സാഹസം ചെയ്യുന്നു; വിവശതപ്പെടുത്തു
ന്നു, ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു.

Ravisher, s. ബലാല്ക്കാരമായി പിടിക്കുന്ന
വൻ, ബലാൽസംഗക്കാരൻ; അപഹാരി.

Ravishment, s. ബലാല്ക്കാരമായി പിടിക്കു
ക, ബലാൽസംഗം, സാഹസം; കാമവി
വശത; ആനന്ദവിവശത.

Raw, s. പച്ച, മൂക്കാത്ത , പുതിയ; പാകം
ചെയ്യാത്ത , തൊലിപൊയ; പഴുത്ത, കു
ളിരുള്ള.

Rawboned, a. വലിയ അസ്ഥിയുള്ള, മാം
സം കുറഞ്ഞ അസ്ഥിയുള്ള.

Rawness, s. പച്ച, നവീനത; ദുസ്സാമൎത്ഥ്യം.

Ray, s. രശ്മി, കിരണം, കതിര; കാന്തി.

Raze, s. ഇഞ്ചിക്കണക്ക.

To Raze, v. a. ഇടിച്ചുകളയുന്നു; നിൎമ്മൂല
മാക്കുന്നു, കീഴ്മെൽമറിക്കുന്നു; നിലംപരി
ചാക്കുന്നു; മായ്ചകളയുന്നു; നാശം വരുത്തു
ന്നു; കുത്തിനിരത്തുന്നു.

Razor, s. ക്ഷൌരക്കത്തി, നാവാലി.

Razure, s. മൂലനാശം, നിൎമ്മൂലം, സംഹാ
രം; മാച്ചുകളയുക.

Re, an inseparable particle, ഒര ഉപ
സൎഗ്ഗം.

To Reach, v. a. & n. തൊടുന്നു, എത്തു
ന്നു, അടുക്കുന്നു; എത്തിപ്പിടിക്കുന്നു , എടു
ക്കുന്നു; എടുത്തുകൊടുക്കുന്നു: ചെന്നെത്തു
ന്നു; നീട്ടുന്നു, നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു; കിട്ടുന്നു,
ലഭിക്കുന്നു, പരക്കുന്നു; പടരുന്നു; ഒക്കാ
നിക്കുന്നു.

Reach, s. എത്തുക, തൊടൽ; എത്തുന്ന ദൂ
രം; പ്രാപ്തി; തന്ത്രം; ഉപായവെല, കൌ
ശലം; പടൎച്ച.

To React, v. a. എതിൎത്ത പ്രയൊഗിക്കുന്നു,
തിരിച്ചുകൊള്ളുന്നു; പ്രതിയായി ചെയ്യുന്നു.

Reaction, s. പ്രതിക്രിയ, എതിൎത്തപ്രയൊ
ഗം; പ്രതിയായുള്ള നടപ്പ, പ്രതിയത്നം;
പ്രതിബലം.

To Read, v. a. വായിക്കുന്നു; പഠിക്കുന്നു;
അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നു; ഒതുന്നു; പാരായ
ണം ചെയ്യുന്നു; ഗ്രഹിക്കുന്നു.

Read, part. a. വായിച്ച, പഠിച്ച, അദ്ധ്യ
യനം ചെയ്തു; നിപുണതയുള്ള.

Readeption, s. തിരിച്ചുകിട്ടുക, പിന്നെ
യും ലഭിക്കുക.

Reader, s. വായിക്കുന്നവൻ, വായനക്കാ
രൻ; അദ്ധ്യായി, നിപുണൻ.

Readership, s. വായനവെല.

Readily, ad. ചുറുക്കായി, വെഗത്തിൽ, എ
ളുപ്പത്തിൽ, മനഃപൂൎവ്വമായി; രൊക്കം.

Readiness, s. വെഗത, ചുറുക്ക, എളുപ്പം;
ഒരുക്കം, തയ്യാർ.

Reading, s. വായന, അദ്ധ്യയനം, പാ
രായണം.

Readmission, s. രണ്ടാമത കൈക്കൊള്ളു
ക; പുനസ്സ്വീകാരം.

To Readmit, v. a. വീണ്ടും കൈക്കൊള്ളു
ന്നു, പുനസ്സ്വീകാരം ചെയ്യുന്നു.

To Readorn, v. a. രണ്ടാമത അലങ്കരി
ക്കുന്നു, പുനൎഭൂഷിക്കുന്നു.

Ready, a. ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന, തയ്യാറുള്ള;
ചുറുക്കുള്ള, രൊക്കമായുള്ള, ഫാണ്ടമായുള്ള.

Real, a. നെരായുള്ള, സത്യമായുള്ള, പര
മാൎത്ഥമുള്ള, തനി; സാക്ഷാലുള്ള, തത്വമാ
യുള്ള; ഇളകാത്ത.

Reality, s. നെർ, സത്യം, പരമാൎത്ഥം, ത
ത്വം, നിശ്ചയം, സാക്ഷാൽ ഉള്ളത.

To Realize, v. a. ഉണ്ടാക്കുന്നു; വസ്തുവാ
ക്കുന്നു; പണയം ൟടാക്കുന്നു: നിശ്ചയം
വരുത്തുന്നു.

Realm, s. രാജ്യം, രാഷ്ട്രം.

Ream, s. കടലാസ്സുകെട്ട.

To Reanimate, v. a. വീണ്ടും ജീവിപ്പി
ക്കുന്നു, പിന്നെയും ഉയിൎപ്പിക്കുന്നു, ഉണ
ൎത്തുന്നു.

To Reap, v. a. കൊയ്യുന്നു, അറുക്കുന്നു, വി
ളവ എടുക്കുന്നു; ഫലം പ്രാപിക്കുന്നു.

[ 384 ]
Reaper, s. കൊയിത്തുകാരൻ.

Reapinghook, s. കൊയിത്തരുവാൾ.

ear, s. പിമ്പട, പിന്നണി, ഒടുക്കത്തെ
പന്തി.

Rear, a. പച്ചയുള്ള, പാതിവെന്ത, പാതി
ചുട്ട.

To Rear, v. a. ഉയൎത്തുന്നു; പിടിച്ചെഴു
നീല്പിക്കുന്നു; വളൎത്തുന്നു, പഠിപ്പിക്കുന്നു,
അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു; ഉദ്യൊഗിപ്പിക്കുന്നു.

Rearmouse, s. വാവൽ.

Rearward, s. പിമ്പട, സെനയിൽ ഒടു
ക്കത്ത അണി; ഒടുക്കത്തെ ഭാഗം.

To Reascetnd, v. n. പിന്നെയും കരെറുന്നു.

Reason, s. ബുദ്ധി; ഹെതു, കാരണം; വി
വെകം; ന്യായം; യുക്തി; മിതം.

To Reason, v. n. ന്യായംപറയുന്നു, വ്യ
വഹരിക്കുന്നു, യുക്തിപറയുന്നു; തൎക്കിക്കു
ന്നു.

Reasonable, a. ബുദ്ധിയുള്ള, വിവെകമു
ള്ള; ന്യായമുള്ള; ന്യായത്തിനടുത്ത, യു
ക്തിയുള്ള, മിതമുള്ള.

Reasonableness, s. വിവെകം, വിശെഷ
ജ്ഞാനം, ന്യായം.

Reasoner, s. വ്യവഹാരി, ന്യായം പറയു
ന്നവൻ.

Reasoning, s.വ്യവഹാരം, ന്യായവച
നം, യുക്തിവാക്ക.

To Reassemble, v. a. &. n. രണ്ടാമത
ആൾകൂട്ടംകൂട്ടുന്നു; രണ്ടാമത കൂടുന്നു.

To Reave, v. a. മൊഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു, അ
പഹരിക്കുന്നു; പിടിച്ചുപറിക്കുന്നു.

To Rebaptize, v. a. രണ്ടാമത ജ്ഞാന
സ്നാനം കഴിക്കുന്നു.

To Rebate, v. a. മൂൎച്ചയില്ലാതാക്കുന്നു, മെ
ഴുന്നനെയാക്കുന്നു.

Rebec, s. മൂന്ന തന്ത്രിയുള്ളൊരു വീണ.

Rebel, s. ദ്രൊഹി, രാജ്യദ്രൊഹി, കലഹ
ക്കാരൻ, മത്സരക്കാരൻ.

To Rebel, v. n. മത്സരിക്കുന്നു, കലഹിക്കു
ന്നു; ദ്രൊഹം ചെയ്യുന്നു, വിരൊധിക്കുന്നു.

Rebellion, s. മത്സരം, ദ്രൊഹം, സ്വാമി
ദ്രൊഹം, രാജവിരൊധം.

Rebellious, a. മത്സരമുള്ള; ദ്രൊഹമുള്ള,
രാജദ്രൊഹമുള്ള.

To Rebound, v. n. ഉതെക്കുന്നു, മടങ്ങു
ന്നു; പുറകൊട്ട തെറിക്കുന്നു, മറുകുറ്റി
പായുന്നു.

Rebound, s. ഉതെപ്പ, പുറകൊട്ടുള്ള തെ
റിപ്പ, മടക്കം, മറുകുറ്റിപാച്ചിൽ.

To Rebuff, v. a. പിന്നൊക്കം തള്ളുന്നു,
തടുക്കുന്നു, മടക്കുന്നു, വിലക്കുന്നു.

Rebuff, s. പിന്നൊക്കമുള്ള തള്ളൽ, തടവ,
വിലക്ക.

Rebuild, v. a. വീണ്ടും പണിയുന്നു, രണ്ടാ
മത പണിയിക്കുന്നു, കെടുപൊക്കുന്നു.

To Rebuke, v. a. ശാസിക്കുന്നു, ശിക്ഷി
ച്ച പറയുന്നു, ആക്ഷെപിക്കുന്നു.

Rebuke, s. ശാസന, ആക്ഷെപം, വാ
ക്കുശിക്ഷ.

Rebus, s. ഒരു വിധം തീൻകഥ.

To Recall, v. a. രണ്ടാമത വിളിക്കുന്നു,
തിരിച്ചു വരുത്തുന്നു; വെണ്ട എന്ന വെക്കു
ന്നു; പറഞ്ഞതിനെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നു.

Recall, s. രണ്ടാം വിളി, തിരിച്ചുവരുത്തു
ക; പുനരാഹ്വാനം.

To Recant, v. a. മറുത്തുപറയുന്നു, പറ
ഞ്ഞതിനൊ ചെയ്തതിനൊ വിരൊധം പ
റയുന്നു, നിഷെധിക്കുന്നു.

Recantation, s. മറുത്ത പറയുക; പറഞ്ഞ
തിന വിരൊധമായി രണ്ടാമത പറയു ക; നിഷെധം.

To Recapitulate, v. a. ആവൎത്തിച്ചുപറ
യുന്നു, വിവരത്തെ ഒക്കെയും പിന്നെയും
ചുരുക്കി പറയുന്നു.

Recapitulation, s. ആവൎത്തിച്ച പറയുക.

Recaption, s. തടവ, പുനൎപ്പിടിത്തം.

To Recarry, v. a. തിരിച്ചുകൊണ്ടുപൊ
കുന്നു.

To Recede, v. n. പിൻമാറുന്നു, പിൻവാ
ങ്ങുന്നു, പുറകൊട്ട വീഴുന്നു; ഒതുങ്ങുന്നു;
മടങ്ങുന്നു.

Receipt, s. പരിഗ്രഹണം, സ്വീകാരം,
സൽകാരം; വരവ; പറ്റ; പറ്റൂചിട്ട;
ഔഷധച്ചാൎത്ത; മരുന്നവകകൾക്കും മറ്റും
എഴുതുന്ന കുറി.

Receipts and disbursements, വരവു
ചിലവ.

Receivable, a. കൈക്കൊള്ളാകുന്ന, അം
ഗീകാരയുക്തമുള്ള, സ്വീകരിക്കതക്ക.

To Receive, v. a. വരവപറ്റുന്നു, പറ്റു
ന്നു, വാങ്ങുന്നു, കൈക്കൊള്ളുന്നു; ലഭിക്കു
ന്നു; കൊള്ളുന്നു, കയ്യെല്ക്കുന്നു, ചെൎത്തുകൊ
ള്ളുന്നു; അംഗീകരിക്കുന്നു, പരിഗ്രഹിക്കു
ന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു.

Receiver, s. വാങ്ങുന്നവൻ, പരിഗ്രാഹ
കൻ ; കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ; മുതൽപിടി
ക്കാരൻ; മൊഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ വാ
ങ്ങുന്നവൻ; മദ്യം വാറ്റുന്ന പാത്രം.

Recency, s. പുതുക്കം, നവീനം, നൂതനം.

Recension, s. വിവരണം.

Recent, a. പുതിയ, നവമായുള്ള, നവീ
നമായുള്ള, ഇപ്പൊളുണ്ടായ.

Recentness, s. നവീനത.

Receptacle, s. വസ്തുക്കളെ സൂക്ഷിച്ചവെ
ക്കുന്ന സ്ഥലം, കലവറ.

Reception, s. അംഗീകരണം, പരിഗ്രഹ

[ 385 ]
ണം; പറ്റ; സ്വീകാരം, സ്വീകരണം;
കൊൾ; സൽകാരം.

Receptive, a. കൈക്കൊള്ളുന്നു, കൊള്ളു
ന്ന, സ്വീകരിക്കുന്ന.

Recess, s. പിൻവാങ്ങൽ; പിൻമാറ്റം;
ഗൂഢസ്ഥലം; എകാന്തസ്ഥലം; കള്ളമുറി;
കുറെകാലത്തെക്കുള്ള നിൎത്തൽ; നീക്കം.

Recession, s. പിൻവാങ്ങുക, പിൻവാ
ങ്ങൽ, പുറകൊട്ടുള്ള മാറ്റം; ഒതുക്കം.

Recidintion, s. പിൻവാങ്ങൽ, പിൻവീ
ഴ്ച.

Recipe, s. ഔഷധച്ചാൎത്ത, മരുന്നവിവര
ത്തിനുള്ള കുറിമാനം.

Recipient, s. വാങ്ങുന്നവൻ, കൈക്കൊ
ള്ളുന്നവൻ; വാങ്ങുന്ന പാത്രം.

Reciprocal, a. മാറിമാറിവരുന്ന, പരസ്പ
രമായുള്ള, അന്യൊന്യമായുള്ള, തമ്മിൽ
തമ്മിൽ മാറുന്ന.

Reciprocalness, Reciprocity, s. പരസ്പ
ര മാറ്റം, തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉള്ള മാറ്റം,
അന്യൊന്യത.

To Reciprocate, v. n. തമ്മിൽ തമ്മിൽ മാറു
ന്നു, പരസ്പരം മാറുന്നു, മാറിമാറിവരുന്നു.

Recision, s. ഛെദനം, കണ്ടിച്ചകളയുക,
ഇല്ലായ്മച്ചെയ്യുക.

Recital, Recitation, s. വിവരം ചൊല്ലു
ക; തിരിച്ചുപറയുക; ആവൎത്തനം, ദ്വിരു
ക്തി.

To Recite, v. a. വിവരം ചൊല്ലുന്നു, തി
രിച്ചുപറയുന്നു, ചൊല്ലുന്നു; ആവൎത്തിച്ച
വായിക്കുന്നു.

To Reck, v. a. &. n. കൂട്ടാക്കുന്നു, പ്രമാ
ണിക്കുന്നു, കരുതുന്നു, ജാഗ്രതപ്പെടുന്നു.

Reckless, a. അജാഗ്രതയുള്ള, പ്രമാണമി
ല്ലാത്ത, വിചാരം കൂടാത്ത.

Recklessness, s. ജാഗ്രത, അപ്രമാ
ണം, വിചാരമില്ലായ്മ.

To Reckon, v. a. &. n. എണ്ണന്നു, കണ
ക്ക കൂട്ടുന്നു; ഗണിക്കുന്നു, വിചാരിക്കുന്നു;
കണക്കിൽ വെക്കുന്നു.

Reckoner, s. എണ്ണുന്നവൻ, ഗണിക്കുന്ന
വൻ, കണക്കൻ.

Reckoning, s. എണ്ണം, കണക്ക, ഗണ
നം; കണക്ക നൊക്കുക.

To Reclaim, v. a. നന്നാക്കുന്നു, ശിക്ഷ
വരുത്തുന്നു; പാകം വരുത്തുന്നു, അടക്കു
ന്നു, ഇണെക്കുന്നു; തിരിച്ചുവരുത്തുന്നു.

To Recline, v. a. ചായുന്നു, ചാരുന്നു, ച
രിയുന്നു; വിശ്രമിക്കുന്നു.

To Reclose, v. a. രണ്ടാമത അടെക്കുന്നു.

To Reclade, v. a. തുറക്കുന്നു.

Recluse, a. ആശ്രമത്തിൽ ആക്കി അടെ
ക്കപ്പെട്ട.

Recluse, s. ആശ്രമവാസി.

Recognisance, s. ആളിനെയൊ വസ്തുവി
നെയൊ കുറിച്ചുള്ള അറിവ, ബൊധം;
അടയാളം; അറിവുചീട്ട, ഉത്തരവാദച്ചീ
ട്ട.

To Recognise, v. a. ഉണ്ടെന്ന പറയുന്നു,
അറിയുന്നു, പിന്നെയും അറിയുന്നു; എറ്റു
പറയുന്നു; സമ്മതിക്കുന്നു, ബാധിക്കുന്നു.

Recognisee, s. അറിവുചീട്ടുവാങ്ങിയവൻ.

Recognisor, s. അറിവുചീട്ടുകൊടുത്തവൻ.

Recognition, s. അറിവ, ഒൎമ്മ, പുനരറി
വ, ബൊധം.

To Recoil, v. n. പിന്നൊക്കം തെറിക്കുന്നു;
പുറകൊട്ടിടിയുന്നു; ചുളുങ്ങുന്നു.

To Recoin, v. a. നാണിയം രണ്ടാമത അ
ടിക്കുന്നു.

To Recollect, v. a. ഒൎക്കുന്നു, നിനെക്കു
ന്നു, സ്മരിക്കുന്നു; പിന്നെയും കൂട്ടിച്ചെൎക്കു
ന്നു; പെറുക്കിക്കൂട്ടുന്നു.

Recollection, s. ഒൎമ്മ, ജ്ഞാപകം, ധാര
ണ, നിനവ.

To Recommend, v. a. പ്രശംസിക്കുന്നു,
വാഗ്സഹായം ചെയ്യുന്നു, ശുപാൎശിചെയ്യു
ന്നു; പുകഴ്ത്തുന്നു, പ്രാൎത്ഥനയൊട ഭരമെ
ല്പിക്കുന്നു; ഗുണദൊഷം പറയുന്നു.

Recommendation, s. പ്രശംസവാക്ക, വാ
ഗ്സഹായം, ശുപാൎശി; ഒരുത്തനുവെണ്ടി
യുള്ള ദയവാക്ക.

a letter of recommendation, ശുപാൎശി
ക്കടലാസ, പ്രശംസകടലാസ.

To Recommit, v. a. പിന്നെയും ചെയ്യു
ന്നു, ആവൎത്തിച്ച ചെയ്യുന്നു; പിന്നെയും
പാറാവിലാക്കുന്നു.

To Recompense, v. a. പകരം വീട്ടുന്നു,
പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുന്നു, പ്രതിഫലം നൽകു
ന്നു, പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുന്നു.

Recompense, s. പകരംവീട്ടുക, പ്രതിക്രി
യ, പ്രതിഫലം; പ്രത്യുപകാരം; ൟട, കൂലി.

To Recompose, v. a. പുനശ്ശാന്തിവരു
ത്തുന്നു; പുതുതായിട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നു.

To Reconcile, v. a. യൊജിപ്പിക്കുന്നു,
ഇണക്കുന്നു, നിരപ്പാക്കുന്നു, ഒന്നിപ്പിക്കു
ന്നു.

Reconcileable, a. യൊജിപ്പിക്കാകുന്ന,
യൊജ്യതയുള്ള, ചെൎച്ചയുള്ള; സംയൊജ്യ
മായുള്ള.

Reconciliation, s. യൊജ്യത, യൊജിപ്പ,
സംയൊജ്യത, സമാധാനം, ഇണക്കം,
നിരപ്പ ഒരുമ.

Recondite, a. രഹസ്യമായുള്ള, ഗൂഢമാ
യുള്ള.

Reconditory, s. പണ്ടകശാല, കലവറ.

[ 386 ]
To Reconduct, v. a. തിരികെ കൂട്ടികൊ
ണ്ടുപോകുന്നു.

To Reconjoin, v. a. പിന്നെയും കൂട്ടുന്നു.

To Reconnoitre, v. a. ചുറ്റിനൊക്കി കാ
ന്നു, ശൊധന ചെയ്യുന്നു.

To Reconquer, v. a. പിന്നെയും ജയി
ക്കുന്നു.

To Reconsecrate, v. a. പിന്നെയും പ്ര
തിഷ്ഠിക്കുന്നു.

To Record, v. a. പുസ്തകത്തിൽ പതിക്കു
ന്നു; ചാൎത്തുന്നു; പുകഴ്ത്തുന്നു; സാക്ഷിയാ
യി എഴുതിവെക്കുന്നു.

Record, s. ചാൎത്ത, വരിച്ചാൎത്ത പട്ടൊല,
ചുരുണ; പുകഴ്ച, കൊണ്ടാട്ടം.

Recorder, s. പട്ടൊലക്കാരൻ; എഴുത്തുചു
രുണവിചാരകാരൻ; ന്യായക്കാരൻ.

To Recover, v. a. സൌഖ്യമാക്കുന്നു, പൊ
റുപ്പിക്കുന്നു; നന്നാക്കുന്നു; തിരികെ കിട്ടു
ന്നു, ൟടാക്കുന്നു.

To Recover, v. n. സൌഖ്യമാകുന്നു, പൊ
റുക്കുന്നു; നന്നായ്പരുന്നു; സാദ്ധ്യമാകുന്നു.

Recoverable, a. പൊറുക്കാകുന്ന, തിരികെ
കിട്ടാകുന്ന, പിരിക്കാകുന്ന; സാദ്ധ്യമായു
ള്ള.

Recovery, s. രൊഗശാന്തി, പൊറുപ്പ തി
രികെകിട്ടുക; പിരിവ.

To Recount, v. a. വിവരമായി പറയുന്നു.

Recourse, s. ആശ്രയം, അഭയം, ശര
ണം; ഉപാഗമം; വഴി; നിൎവാഹം.

Recreant, a. ഭയമുള്ള, ഭീരുത്വമുള്ള, വി
ശ്വാസപാതകമുള്ള; കള്ളമായുള്ള.

Recreant, s. ഭീരു, ധൈൎയ്യമില്ലാത്തവൻ:
വിശ്വാസപാതകൻ, കള്ളൻ.

To Recreate, v. a. ഉല്ലാസപ്പെടുത്തുന്നു,
ഇളെക്കുന്നു; കുളിപ്പിക്കുന്നു; സൌഖ്യംവ
രുത്തുന്നു, സന്തൊഷിപ്പിക്കുന്നു.

Recreation, s. ഉല്ലാസം, ഇളെപ്പ, സൌ
ഖ്യം, സുഖം, സന്തൊഷം.

Recrement, s. മട്ട, അഴുക്ക, കല്കം.

To Recriminate, v. a. തിരിക കുറ്റം
ചുമത്തുന്നു, പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു.

Recrimination, s. തിരികെ കുറ്റം ചുമ
ത്തുക, പ്രതിയത്നം, പ്രതികാരം.

Recrudescent, a. പിന്നെയും വെദനയു
ണ്ടാകുന്ന.

To Recruit, v. a. കെടുതീൎക്കുന്നു, നന്നാ
ക്കുന്നു; സുഖംവരുത്തുന്നു; യുദ്ധസെവ
യിൽ പുതിയ ആളുകളെ കൂട്ടിച്ചാൎത്തുന്നു.

Recruit, s. പുതിയഭടൻ, പുതിയതായിട്ട
യുദ്ധസെവയിൽ ചെൎന്നവൻ.

Rectangle, s. ഒന്നൊടൊന്ന ശരിയായി
നാലകൊണുള്ള ചതുരം.

Rectangular, a. ഒന്നൊടൊന്ന ശരിയാ

യി നാലകൊണുള്ള, ചതുരമായുള്ള.

Rectifiable, a. നെരെയാക്കുന്ന, ചൊവ്വാ
ക്കാകുന്ന.

Rectifier, s. നെരെയാക്കുന്നവൻ.

To Rectify, v. a. നെരെയാക്കുന്നു, ചൊ
വ്വാക്കുന്നു, ചൊവ്വിടുന്നു.

Rectilinear, a. വരികൾ ഒത്തിരിക്കുന്ന.

Rectitude, s. നര, നിവിൎച്ച, ചൊവ്വ,
പരമാൎത്ഥം.

Rector, s. ഇടവകപ്പട്ടക്കാരൻ, ഭരിക്കുന്ന
വൻ, ഗുരു.

Rectory, s. ഇടവകപ്പട്ടക്കാരന്റെ ഭവ
നം; പള്ളിവക വസ്തു.

Recubation, Recumbency, s. ശയനം,
കിടപ്പ; ഇളെപ്പ, വിശ്രമം.

Recumbent, a. കിടക്കുന്ന, ശയിക്കുന്ന, ച
രിയുന്ന.

To Recur, v. n. തിരികെ വരുന്നു; സ്മര
ണയുണ്ടാകുന്നു; കൂടക്കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു;
അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു, ശരണപ്പെടുന്നു;
സഹായമന്വൊഷിക്കുന്നു.

Recurrence, Recurrency, s. തിരിച്ചുവ
രവ, ആഗമനം; കൂടക്കൂടെ ഉണ്ടാകുക.

Recurrent, a. കൂടക്കൂടെവരുന്ന.

Rccusant, s. സഹവാസത്യാഗി.

To Recuse, v. a. വിസമ്മതിക്കുന്നു, ത്യജി
ക്കുന്നു, തള്ളിക്കളയുന്നു, അനുസരിക്കാതി
രിക്കുന്നു.

Red, a. ചുവന്ന, ചുവപ്പുള്ള, ചെൻ, തുടു
ത്ത, പാടലമായുള്ള, ശൊണമായുള്ള.

Redcoat, s. ചുവന്ന കുപ്പായം; പട്ടാളക്കാ
രൻ.

To Redden, v. a. ചുവപ്പിക്കുന്നു, ചെമ്പി
പ്പിക്കുന്നു, ശൊണവൎണ്ണമാക്കുന്നു.

To Redden, v. n. ചുവക്കുന്നു, ചെമ്പിക്കു
ന്നു, രക്തപ്രസാദമുണ്ടാകുന്നു.

Reddish, a. ചുവപ്പുള്ള, ചെമ്പറമായുള്ള;
ശൊണവൎണ്ണമായുള്ള.

Reddition, s. തിരികെ കൊടുക്കുക.

Reddle, s. കാവിമണ്ണ.

To Redeem, v. a. വീണ്ടെടുക്കുന്നു, മീളു
ന്നു, വീളുന്നു, ബന്ധമൊചനംവരുത്തുന്നു.

Redeemable, a. വീണ്ടെടുക്കാകുന്ന.

Redeemer, s. വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, വീളു
ന്നവൻ; രക്ഷകൻ, രക്ഷിതാവ.

To Redeliver, v. a. തിരികെ കൊടുക്കു
ന്നു, തിരികെ എല്പിക്കുന്നു; പ്രതിദാനം
ചെയുന്നു.

Redemption, s. വീണ്ടെടുപ്പ, വീൾച്ച;
ബന്ധമൊചനം.

Redhot, a. ചുട്ടുപഴുത്ത; മഹാഎരിവുള്ള.

Redintegrate, a. പുതുതാക്കിയ, തിരികെ
നന്നാക്കിയ.

[ 387 ]
Redlead, s. ചുവന്ന ചായം; ചായില്യം.

Redness, s. ചുവപ്പ, ശൊണത.

Redolence, Redolency, s. സുഗന്ധം,
സൌരഭ്യം.

Redolent, s. സുഗന്ധമുള്ള, സൌരഭ്യമുള്ള.

To Redouble, v. a. കൂടക്കൂടെ ചെയ്യുന്നു,
ഉരുക്കഴിക്കുന്നു, പിന്നെയും പിന്നെയും ഇ
രട്ടിക്കുന്നു.

To Redouble, v. n. ഉരുക്കഴിയുന്നു; കൂട
ക്കൂടെ ഇരട്ടിയാകുന്നു.

Redoubt, s. കൊട്ടയുടെ പുറമെയുള്ള വാ
ട.

Redoubtable, a. ഭയങ്കരമായുള്ള, ഭീഷ
ണമായുള്ള.

Redoubted, a. ഭയങ്കരമുള്ള, ഭയംതൊ
ന്നിയ.

To Redound, v. a. പുറകൊട്ടു പായുന്നു;
ഉതകുന്നു, ഉപയൊഗിക്കുന്നു.

To Redress, v. a. നന്നാക്കുന്നു, നെരെ
യാക്കുന്നു; തിരുത്തുന്നു; തീൎത്തകൊടുക്കുന്നു;
ഉപശാന്തിവരുത്തുന്നു; ആദരിക്കുന്നു, സ
ഹായം ചെയുന്നു.

Redress, s. നന്നാക്കുക, തീൎത്തകൊടുക്കു
ക; നിൎവാഹം, പരിഹാരം: പ്രതിക്രിയ.

To Reduce, v. a. യഥാക്രമപ്പെടുത്തുന്നു;
ഭെദംവരുത്തുന്നു, കുറുക്കുന്നു, കുറെക്കുന്നു,
വറ്റിക്കുന്നു; താഴ്ത്തുന്നു, ഇളപ്പെടുത്തുന്നു;
കിഴിക്കുന്നു; പിടിച്ചടക്കുന്നു; ഒതുക്കുന്നു;
ചട്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

Reducement, s. കുറക്കുക, കുറവ, ഒതു
ക്കം; ക്ഷയം.

Reducible, a. കുറെക്കാകുന്ന; കുറയതക്ക.

Reduction, s. യഥാക്രമം; കുറക്കുക, കു
റവ; കിഴിപ്പ; കുറുക്കൽ; വാറ്റൽ, താ
ഴ്ത്തൽ; ഇളപ്പെടുത്തുക; അടക്കം; ഒതുക്കം.

Redundance, Redundancy, s. പരിപൂ
ൎണ്ണത, അപരിമിതം, അധികത്വം.

Redundant, a. അപരിമിതമായുള്ള, അ
ധികമായുള്ള, അതിമാത്രമായുള്ള.

To Reduplicate, v. a. പിന്നെയും ഇര
ട്ടിക്കുന്നു.

Reduplication, s. പിന്നെയും ഇരട്ടിക്കുക.

To Ree, v. a. അരിക്കുന്നു, പെറ്റുന്നു.

Ree, s. ഒരു ചെറിയ നാണയം.

To Re—echo, v. n. പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, ര
ണ്ടാമതും ധ്വനിയുന്നു, മാറ്റൊലികൊ
ള്ളുന്നു.

Reed, s. ഞാങ്ങണ, വെഴം, ധമനം;
കൊൽ, കുഴൽ; അമ്പ.

To Re—edify, v. a. പിന്നെയും കെട്ടിയു
റപ്പിക്കുന്നു.

Reedy, a. ഞാങ്ങണയുള്ള, വെഴമുള്ള.

To Reef, v. a. കപ്പൽപ്പായ ചുരുക്കുന്നു.

Reek, s. പുക, ധൂമം, ആവി ; മൂട, കറ്റ
പ്പട.

To Reek, v. n. പുകയുന്നു, ധൂമംപുറപ്പെ
ടുന്നു, ആവിപുറപ്പെടുന്നു.

Reek, Reechy, a. പുകപിടിച്ചു, പുക
യാൽ കറുത്ത.

Reel, s. നൂൽ ചുറ്റുന്ന റാട്ട, തിരിവട്ടം; ആ
വലം.

To Reel, v. a. തിരിയാട്ടിൽ നൂൽതിരി
ക്കുന്നു.

To Reel, v. n. ചാഞ്ചാടുന്നു, വെക്കുന്നു,
തെന്നിത്തെറിച്ച നടക്കുന്നു.

To Re—elect, v. a. രണ്ടാമത തെരിഞ്ഞ
ടുക്കുന്നു.

To Re—embark, v. a. പിന്നെയും കപ്പ
ലിൽ കെറുന്നു.

To Re—enforce, v. a. പിന്നെയും ബല
പ്പെടുത്തുന്നു, പുതുസൈന്യം അയക്കുന്നു.

Re—enforcement, s. പുതുബലം, പുതുസ
ഹായം, ഉപബലം, പുതുസൈന്യം.

To Re—enjoy, v. n. രണ്ടാമത അനുഭവി
ക്കുന്നു.

To Re—enter, v. n. രണ്ടാമത പ്രവെശി
ക്കുന്നു.

To Re—establish, v. a. പുതുതായി സ്ഥാ
പിക്കുന്നു, പുനസ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നു.

To Re—examine, v. a. രണ്ടാമത ശൊധ
നചെയ്യുന്നു; രണ്ടാമത ഒത്തുനൊക്കുന്നു.

To Refel, v. a. പൈദാഹശാന്തിവരു
ത്തുന്നു.

Refectory, s. ഭക്ഷണശാല, ഊട്ടുമുറി.

To Refer, v. a. ആലൊചനെക്ക വിടു
ന്നു; നിയമിക്കുന്നു, അയക്കുന്നു, നിശ്ചയ
ത്തിന എല്പിക്കുന്നു; പറഞ്ഞകാണിക്കുന്നു;
തരത്തിൽ ചെൎക്കുന്നു, സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

To Refer, v. n. അഭയംചൊല്ലുന്നു: ചെരു
ന്നു; സംബന്ധിക്കുന്നു.

Reference, s. ചെൎച്ച, സംബന്ധം; എനം;
മെലാവിലെ അപെക്ഷ; വിസ്താരം, അഭ
യം; കൂട്ടികാണിക്കുക; അടയാളം ഒത്തു
വാക്യം.

To Refine, v. a. പുടംചെയ്യുന്നു, ശുദ്ധി
വരുത്തുന്നു: മട്ടിൽനിന്ന തെളിയിക്കുന്നു;
നെൎപ്പിക്കുന്നു; മിനുസമാക്കുന്നു.

To Refine, v. n. തിട്ടപ്പെടുന്നു, നെൎമ്മയാ
കുന്നു, തെളിയുന്നു, സൂക്ഷമായിതീരുന്നു;
മിനുസമായിതീരുന്നു.

Refinement, s. ശുദ്ധിവരുത്തുക, പുടം;
തെളിച്ചിൽ; നന്നായിവരിക; ഗുണശീ
ലം; ചാരുത്വം.

Refiner, s. പുടംചെയ്യുന്നവൻ.

To Refit, v. a. നന്നാക്കുന്നു, കെടുപൊ
ക്കുന്നു, ചെതം പൊക്കുന്നു.

[ 388 ]
To Reflect, v. a. & n. പ്രതിബിംബിക്കു
ന്നു; പിന്നൊട്ട വളയുന്നു; വീണ്ടുവിചാ
രിക്കുന്നു; ചിന്തിക്കുന്നു : ദൂഷ്യം പറയുന്നു,
തെറി പറയുന്നു.

Reflection, s. പ്രതിബിംബം, പ്രതിഫ
ലം, വെയിലിന്റെ പ്രതിഛായ വീണ്ടു
വിചാരം, ചിന്ത; ദൂഷ്യം, തെറി.

Reflective, a. പ്രതിബിംബിക്കുന്ന പ്രതി
ഫലിക്കുന്ന; വീണ്ടുവിചാരമുള്ള ചിന്തയു
ള്ള.

Reflector, s. ചിന്തിക്കുന്നവൻ, വീണ്ടുവി
ചാരമുള്ളവൻ; പ്രതിബിംബിക്കുന്നവസ്തു.

Reflex, s. ചിന്തനം, പ്രതിഫലം: പുറകൊ
ടുള്ള വളവ.

Reflex, a. പ്രതിഫലിക്കുന്ന, പുറകൊട്ട ത
ള്ളുന്ന.

Reflexible, a. പ്രതിഫലിക്കാകുന്ന, പുറ
കൊട്ട വളയതക്ക.

To Reflow, v. n. പിന്നൊക്കം ഒഴുകുന്നു.

Refluent, a. പിന്നൊക്കം ഒഴുകുന്ന.

Reflux, s. പിന്നൊക്കമുള്ള ഒഴുക്ക, വെലി
ഇറക്കം.

Reform, s. നന്നാക്കുക, നന്നാക്കുക, മത
സംസ്കാരം, മറുചട്ടം.

To Reform, v. a. നന്നാക്കുന്നു, ചൊവ്വാ
ക്കുന്നു; സംസ്കരിക്കുന്നു; മറുചട്ടംകെട്ടുന്നു.

To Reform, v. n. നന്നാകുന്നു, നന്നായി
വരുന്നു.

Reformation, s. നന്നാക്കുക; മതസംസ്കാ
രം, പുതുചട്ടം കെട്ടുക.

Reformer, s. നന്നാക്കുന്നവൻ, മതസം
സ്കാരകൻ, പുതുചട്ടം കെട്ടുന്നവൻ.

To Refract, v. a. രശ്മിഭെദിക്കുന്നു.

Refraction, s. രശ്മിപ്രകാശഭെദം; ചാ
യിവ, വഴിമാറ്റം.

Refractory, a. ശാഠ്യമായുള്ള ദുശ്ശഠതയുള്ള,
മുറണ്ടുള്ള, കൂട്ടാക്കാത്ത, അനുസരിക്കാത്ത.

Refractoriness, s. ശാഠ്യം, ദുശ്ശഠത, മുറ
ണ്ട, കൂട്ടാക്കായ്മ.

Refragable, a. ആക്ഷെപിക്കാകുന്ന, യു
ക്തികൊണ്ട സാധിക്കാകുന്ന, മറുക്കാകുന്ന.

To Refrain, v. a. അടക്കുന്നു, വിരൊധി
ക്കുന്നു, വിലക്കുന്നു, തടുക്കുന്നു; വിട്ടൊഴി
ക്കുന്നു.

To Refrain, v. n. അടങ്ങുന്നു, വിട്ടുമാറു
ന്നു; പൊറുക്കുന്നു, ക്ഷമിക്കുന്നു.

Refrangible, a. ഗതിയിൽനിന്ന തിരിക്ക
പെട്ട, ഗതിയിൽനിന്ന മാറ്റാകുന്ന.

Refrenation, s. അടക്കം, വിരൊധം, ത
ടവ, വിലക്ക.

To Refresh, v. a. ശമിപ്പിക്കുന്നു; കുറതീ
ൎക്കുന്നു; തണുപ്പിക്കുന്നു, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു;
കുളിൎപ്പിക്കുന്നു; കാറ്റുകൊള്ളുന്നു.

Refreshment, s. തണുപ്പ, ആശ്വാസം,
സൌഖ്യം, സുഖം; ആഹാരം, ഭക്ഷണം.

Refrigerant, a. തണുപ്പിക്കുന്ന, കുളിൎപ്പി
ക്കുന്ന, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന.

To, Refrigeration, v. a. തണുപ്പിക്കുന്നു, കു
ളിൎപ്പിക്കുന്നു, ശീതളിപ്പിക്കുന്നു.

Refrigeration, s. തണുപ്പ, കുളിൎപ്പ, ശീത
ളം.

Refrigeratory, a. ശീതളിപ്പിക്കുന്ന, തണു
പ്പിക്കുന്ന.

Reft, pret. &. part. of To Reave, അ
പഹരിച്ചു, അപഹരിച്ച.

Refuge, s. ആശ്രയം, ശരണം, സങ്കെ
തം, അഭയസ്ഥാനം; ആദരം.

To take refuge, അഭയംപ്രാപിക്കുന്നു.

Refugee, s. അഭയംപ്രാപിച്ചവൻ, ശര
ണാഗതൻ, ആശ്രിതൻ.

Refulgence, s. പ്രകാശം, ശൊഭ, കാന്തി,
തെജസ്സ.

Refulgent, a. പ്രകാശമുള്ള, ശൊഭയുള്ള.

To Refund, v. a. തിരികെ പകരുന്നു:
തിരിച്ചൊഴിക്കുന്നു; തിരികെ കൊടുക്കുന്നു,
മെടിച്ചതിനെ തിരികെകൊടുക്കുന്നു.

Refusal, s. അനംഗീകാരം; നിഷെധ
നം, നിരസനം, പ്രത്യാഖ്യാനം, തള്ളൽ,
വിരൊധം, മറുപ്പ; മുമ്പെയുള്ള തെരി
ഞ്ഞെടുപ്പ.

To Refuse, v. a. നിഷെധിക്കുന്നു, നിര
സിക്കുന്നു, വിരൊധിക്കുന്നു, തള്ളിക്കളയു
ന്നു; കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു.

To Refuse, v. n. വാങ്ങാതിരിക്കുന്നു.

Refuse, s. തള്ളുപടി, എച്ചിൽ, കഴിപ്പ,
പീര; തിരിവ.

Refutation, s. അബദ്ധമാക്കക, പ്രത്യാ
ഖ്യാനം, നിഷെധം.

To Refute, v. a. മറിച്ചകളയുന്നു; അബ
ദ്ധമാക്കുന്നു; പ്രത്യാഖ്യാനിക്കുന്നു, നിഷെ
ധിക്കുന്നു.

To Regain, v. a. തിരികെ കിട്ടുന്നു, പി
ന്നെയും ലഭിക്കുന്നു.

Regal, a. രാജസംബന്ധമുള്ള, രാജയൊ
ഗ്യമായുള്ള.

To Regale, v. a. വിരുന്ന കൊടുക്കുന്നു;
ഉല്ലാസപ്പെടുത്തുന്നു, തൊഷിപ്പിക്കുന്നു.

Regalia, s. രാജചിഹ്നങ്ങൾ.

Regality, s. രാജത്വം, രാജപട്ടം.

To Regard, v. a. അഭിമാനിക്കുന്നു, മതി
ക്കുന്നു; ആദരിക്കുന്നു; പ്രമാണിക്കുന്നു; അ
നുസരിക്കുന്നു; ശ്രദ്ധിക്കുന്നു; കൂട്ടാക്കുന്നു,
വിചാരിക്കുന്നു, കരുതുന്നു.

Regard, s. അഭിമാനം, മതിപ്പ, ആദരം,
വണക്കം; പ്രമാണം, വിചാരം, കരുതൽ,
മാനം, പക്ഷം; സംബന്ധം.

[ 389 ]
Regardful, a. ശ്രദ്ധയുള്ള, താത്പൎയ്യമുള്ള,
ജാഗ്രതയുള്ള.

Regarding, part. സംബന്ധിച്ച, പ്രമാ
ണിച്ച.

Regardless, a. നിഷ്കൎഷയില്ലാത്ത, വിചാ
രമില്ലാത്ത, കൂട്ടാക്കാത്ത, പ്രമാണിക്കാത്ത,
ജാഗ്രതയില്ലാത്ത.

Regency, s. അധികാരം, രാജാധികാരം:
രാജാവിനവെണ്ടി മറ്റൊരുത്തൻ ഭരിക്കു
ന്ന രാജ്യം; രാജാധികാരം നടത്തുന്നവർ.

To Regenerate, v. a. വീണ്ടും ജനിപ്പി
ക്കുന്നു, പിന്നെയും ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു.

Regenerate, a. കൃപയാൽ പുതിയതായി
ജനിച്ച, വീണ്ടും ജനിച്ച, പ്രത്യുത്പന്നമാ
യുള്ള.

Regeneration, s. പുതിയ ജനനം, മറുജ
നനം, പുനൎജ്ജന്മം.

Regent, s. രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവൻ; ഇളവ
യസ്സുള്ള രാജാവിനപകരം രാജ്യം ഭരി
ക്കുന്നവൻ.

Regent, a. ഭരിക്കുന്ന, രാജാധികാരം ന
ടത്തുന്ന.

Regicide, s. രാജഘാതകൻ; രാജവധം,
രാജഹത്യ.

Regimen, s. പഥ്യം.

Regiment, s. എകദെശം ആയിരം ഭട
ന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം; സഹസ്രബലം.

Regimental, a. ഭടന്മാരൊട ചെൎന്ന.

Region, s. ദെശം, ദിക്ക, രാജ്യം, നാട,
മണ്ഡലം.

Register, s. ചാൎത്ത, വരിച്ചാൎത്ത; പട്ടൊ
ല; ന്യായസ്ഥലത്തിലെ നടപടി പുസ്ത
കം; പട്ടൊലക്കാരൻ.

To Register, v. a. ചാൎത്തുന്നു, പതിക്കു
ന്നു, ചാൎത്തപുസ്തകത്തിൽ പതിക്കുന്നു.

Registrar, s. ബിശൊപ്പിന്റെ കാൎയ്യ
സ്ഥൻ.

Registry, s. പതിക്കുക, പതിവ; വരിച്ചാ
ൎത്ത വെക്കുന്ന സ്ഥലം.

Regnant, a. ഭരിക്കുന്ന, അധികാരമുള്ള,
പ്രബലമുള്ള.

To Regrate, v. a. അടക്കം പിടിക്കുന്നു: മു
മ്പിൽ കൂട്ടിവിലെക്ക കൊള്ളുന്നു; ഉപദ്രവി
ക്കുന്നു.

To Regress, v. n. പുറകൊട്ട തിരിയുന്നു,
തിരിച്ചുവരുന്നു.

Regress, Regression, s. പുറകൊട്ടുള്ള
തിരിച്ചുവരവ.

Regret, s. ആകുലം, സങ്കടം, മനസ്താപം,
ഖെദം, ശൊകം.

To Regret, v. a. ആകുലപ്പെടുന്നു, സങ്ക
ടപ്പെടുന്നു, മനസ്താപപ്പെടുന്നു, ശൊകി
ക്കുന്നു.

Regular, a. ക്രമമായുള്ള, ചട്ടപ്രകാരമുള്ള
തിട്ടമുള്ള, പതിവുള്ള.

Regularity, s. ക്രമം, ചട്ടം, ചട്ടവട്ടം, പ
തിവ.

Regularly, ad. ക്രമമായി, യഥാക്രമമാ
യി, ചട്ടപ്രകാരം, ഇടവിടാതെ, പതി
വായി.

To Regulate, v. a. ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു, ക്ര
മമാക്കുന്നു, ചട്ടപ്പെടുത്തുന്നു, നടത്തുന്നു,
ചൊവ്വാക്കുന്നു.

Regulation, s. ക്രമം, ചട്ടം, ചട്ടവട്ടം.

Regulator, s. ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവൻ; യഥാ
ക്രമമായി നടത്തുന്ന സൂത്രം.

Regulus, s. പഞ്ചലൊഹങ്ങളിൽ അധി
കം മിനുസവും കട്ടിയുമുള്ളത.

To Regurgitate, v. a. തിരിച്ചപകരുന്നു.

Rehearsal, s. വിവരം ചൊല്ലുക, വിവര
ണം, ചൊല്ലുക; ഉരുക്കഴിക്കുക; മുമ്പിൽ
കൂട്ടി വിവരം പറയുക.

To Rehearse, v. a. വിവരം പറയുന്നു,
മുമ്പിൽ കൂട്ടി വിവരം ചൊല്ലുന്നു, കൂടക്കൂ
ടെ ചൊല്ലുന്നു, ഉരുക്കഴിക്കുന്നു, ചൊല്ലുന്നു.

To Reject, v. a. തള്ളിക്കളയുന്നു, ഉപെ
ക്ഷിക്കുന്നു, ത്യജിക്കുന്നു, നീക്കിക്കളയുന്നു.

Rejection, s. തള്ളിക്കളയുക, നീക്കം, ത്യാ
ഗം, ഉപെക്ഷണം, പ്രത്യാദെശം.

Reign, s. രാജ്യഭാരം, രാജ്യവാഴ്ച, വാഴ്ച.

To Reign, v. a. രാജ്യംവാഴുന്നു, രാജ്യഭാ
രം ചെയ്യുന്നു, വാഴുന്നു.

To Reimburse, v. a. തിരികെ കൊടുക്കു
ന്നു; ചെതം വക വെക്കുന്നു, ശരിയിടുന്നു.

Reimbursement, s. തിരികെ കൊടുക്കു
ക, ശരിയിടൽ.

To Reimpregnate, v. a. പിന്നെയും ഉ
ത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു.

Rein, s. കടുവാളവാറ; അടക്കൽ.

To Rein, v. a. കടിഞ്ഞാണ ഇട്ട അടക്കു
ന്നു, അമൎച്ച വരുത്തുന്നു, ഭരിക്കുന്നു.

Reins, s. അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങൾ, കുണ്ടിക്കാ
യ, കടിതടം.

To Reinstal, v. a. ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ
പിന്നെയും ആക്കുന്നു, പിന്നെയും സ്ഥാ
പിക്കുന്നു.

To Reinstate, v. a. മുമ്പിലത്തെ സ്ഥാന
ത്ത ആക്കുന്നു.

To Reinvest, v. a. പിന്നെയും കൊടുക്കു
ന്നു, പിന്നെയും മുടക്കുന്നു.

Reinvestigation, s. പുനൎവിസ്താരം, പുന
ൎവിചാരം.

To Rejoice, v. n. സന്തൊഷിക്കുന്നു, സ
ന്തൊഷപ്പെടുന്നു, ആനന്ദിക്കുന്നു, പ്രസാ
ദിക്കുന്നു; രസിക്കുന്നു, മൊദിക്കുന്നു.

To Rejoice, v. a. സന്തൊഷിപ്പിക്കുന്നു,

[ 390 ]
പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു, മൊദിപ്പിക്കുന്നു.

To Rejoin, v. a. പിന്നെയും കൂട്ടുന്നു, പി
ന്നെയും ഇണക്കുന്നു; പിന്നെയും കൂട്ടി
ച്ചെൎക്കുന്നു.

To Rejoin, v. n. പ്രത്യുത്തരം പറയുന്നു;
പരിഹരിക്കുന്നു.

Rejoinder, s. പ്രത്യുത്തരം, പ്രതിവചനം,
പരിഹാരം, പ്രതിവാദം.

To Reiterate, v. a. പിന്നെയും പിന്നെ
യും ചൊല്ലുന്നു, ഉരുക്കഴിക്കുന്നു, കൂടക്കൂടെ
ചെയ്യുന്നു, ആവൎത്തിക്കുന്നു; പ്രതിധ്വനി
ക്കുന്നു, മാറ്റൊലികൊള്ളുന്നു.

Reiteration, s. കൂടക്കൂടെ ചെയ്യുക, ആ
വൎത്തനം.

To Rekindle, v. a. പിന്നെയും കത്തിക്കു
ന്നു.

To Relapse, v. n. പിൻവാങ്ങുന്നു; പി
ന്നെയും പതിക്കുന്നു, വീഴുന്നു, പിന്നെ
യും അകപ്പെടുന്നു; ദീനം പിന്നെയും ക
ടുക്കുന്നു.

Relapse, s. പിൻവാങ്ങൽ, പിൻവീഴ്ച;
ദീനത്തിന്റെ വീണ്ടുകടുപ്പം.

To Relate, v. a. & n. വിവരം പറയുന്നു,
ചൊല്ലുന്നു; കഥിക്കുന്നു: സംബന്ധിക്കുന്നു,
ചെരുന്നു.

Relation, s. വിവരം, കഥ, ചരിത്രം;
സംബന്ധം, ചാൎച്ച, ബന്ധുത്വം; ബന്ധം,
ഉടപ്പം, വക; ബന്ധു, സംബന്ധി.

Relationship, s. സംബന്ധം, ബന്ധുത്വം,
ചാൎച്ച.

Relative, s. സംബന്ധക്കാരൻ, ഉടപ്പക്കാ
രൻ, ചാൎച്ചക്കാരൻ, ഉറ്റവൻ, വകക്കാ
രൻ.

Relative, a. സംബന്ധിച്ച, സംബന്ധമാ
യുള്ള, ചെൎന്ന.

To Relax, v. a. തളൎത്തുന്നു; അയക്കുന്നു;
അയവാക്കുന്നു; കുറെക്കുന്നു; വിടുന്നു; ഇ
ളെക്കുന്നു, ഒഴിക്കുന്നു.

To Relax, v. n. തളരുന്നു, അയവാകുന്നു,
കടുപ്പമില്ലാതാകുന്നു; ഉദാസീനമാകുന്നു;
ഇളകുന്നു, ഒഴിയുന്നു.

Relaxation, s. തളൎച്ച, അയവ; ഒഴിവ;
ഇളവ; ഉദാസീനത.

Relay, s. മാറിക്കെട്ടിയ അഞ്ചൽകുതിര
കൾ, മാറ്റാളുകൾ.

To Release, v. a. വിടുന്നു, വിടുവിക്കു
ന്നു, അഴിച്ചുവിടുന്നു, വിട്ടയക്കുന്നു, ബ
ന്ധമൊചനം ചെയ്യുന്നു; ഇളെക്കുന്നു.

Release, s. വിടുതൽ, വിട്ടയക്കുക, അഴി
വ, ഒഴിവ, അടിമനീക്കം; വിമൊചനം;
വിമൊക്ഷണം, ബന്ധമൊചനം, ബന്ധ
മൊക്ഷം; ഇളവ.

To Relegate, v. a. നാടുകടത്തുന്നു, രാ

ജ്യഭ്രഷ്ടാക്കുന്നു, രാജ്യത്തിൽനിന്ന പുറത്താ
ക്കുന്നു, ആട്ടിക്കളയുന്നു.

Relegation, s. നാടുകടത്തുക, രാജ്യഭ്രഷ്ട.

To Relent, v. n. ആൎദ്രതതൊന്നുന്നു, മൃദു
വാകുന്നു ; മനസ്സലിയുന്നു, ഉരുകുന്നു, സ
ങ്കടപ്പെടുന്നു, കരുണതൊന്നുന്നു.

Relentless, a. ആൎദ്രതയില്ലാത്ത, നിൎദ്ദയ
മായുള്ള, കരുണയില്ലാത്ത.

Relevant, a. സഹായിക്കുന്ന; സംബന്ധ
മായുള്ള.

Reliance, s. ആശ്രയം, വിശ്വാസം, പ്ര
ത്യയം.

Relic, Relics, s. ശെഷിപ്പ; മൃതദെഹ
ങ്ങൾ, ശവം, പിണം; മരിച്ചവരുടെ ഒ
ൎമ്മെക്കായിട്ടവെച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്ന സാധ
നം.

Relict, s. വിധവ.

Relief, s. സഹായം; ധൎമ്മൊപകാരം;
ആശ്വാസം; ശമനത, ശമിപ്പിക്കുക, ചി
ത്രവെലയിൽ എഴുന്നപണി; മുറമാറ്റം.

To Relieve, v. a. സഹായിക്കുന്നു, ഉപ
കാരം ചെയ്യുന്നു; ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു, ശ
മിപ്പിക്കുന്നു: മുറമാറ്റുന്നു; കാവൽ മാറ്റു
ന്നു.

Relievo, s. ചിത്രവെലയിൽ എഴുന്ന പ
ണി.

Religion, s. മതം, വെദം, വിശ്വാസം,
മാൎഗ്ഗം.

Religionist, s. മതഭക്തിക്കാരൻ.

Religious, a. ദൈവഭക്തിയുള്ള, ഭക്തി
യുള്ള.

To Relinquish, v. a. ഉപെക്ഷിച്ചുകള
യുന്നു, കൈവിടുന്നു; വിട്ടുകളയുന്നു, വി
ട്ടുകൊടുക്കുന്നു.

Relish, s. രുചി, സ്വാദു; അഭിരുചി, ഇ
ഷ്ടം, രസം, മാധുൎയ്യം.

To Relish, v. a. രുചിവരുത്തുന്നു, രസി
പ്പിക്കുന്നു; ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു; കടുവറുക്കു
ന്നു.

To Relish, v. n. രുചിക്കുന്നു, രുചിയുണ്ടാ
കുന്നു, രസംപിടിക്കുന്നു.

Relishable, a. രുചികരമായുള്ള.

Relucent, a. പ്രകാശിക്കുന്ന, തെളിവുള്ള.

Reluctance, s. മനസ്സുകെട; വെറുപ്പ,
Reluctancy, s. ചലിപ്പ; വിരക്തി, മടുപ്പ, മടി.

Reluctant, a. മനസ്സുകെടുള്ള, വെറുപ്പാ
യുള്ള, വിരക്തിയുള്ള, മടുപ്പുള്ള, മടിയുള്ള.

To Relume, Relumine, v. a. രണ്ടാമ
ത കത്തിക്കുന്നു.

To Rely, v. a. & n. ആശ്രയിക്കുന്നു, വി
ശ്വസിക്കുന്നു, ചാരുന്നു, പ്രത്യയം ചെയ്യു
ന്നു; പ്രമാണിക്കുന്നു.

[ 391 ]
To Remain, v. n. നില്ക്കുന്നു, നിലയാകു
ന്നു; ഇരിക്കുന്നു; താമസിക്കുന്നു, പാൎക്കുന്നു;
ശെഷിക്കുന്നു, മിച്ചമായിരിക്കുന്നു.

Remainder, s. നില്പ, ശിഷ്ടം, ശെഷിപ്പ,
ഇരിപ്പ, മിച്ചം.

Remains, s. ശവം, ശിഷ്ടം.

To Remake, v. a. രണ്ടാമത ഉണ്ടാക്കുന്നു.

To Remand, v. a. തിരികെ അയക്കുന്നു,
തിരികെ വിളിക്കുന്നു.

Renmark, s. നൊട്ടം, സൂക്ഷണം; കുറിപ്പ;
കുറിച്ചു പറയുക.

To Remark, v. a. നൊക്കുന്നു, സൂക്ഷി
ക്കുന്നു; കുറിച്ചുപറയുന്നു, പറയുന്നു; വി
വരം പറയുന്നു, കാണിക്കുന്നു.

Temarkable, a. കാണാകുന്ന, കുറിക്കാ
കുന്ന; വിശെഷമായുള്ള; കാൎയ്യമായുള്ള.

Remediable, a. പരിഹരിക്കാകുന്ന, ഉപ
ശാന്തിവരുത്താകുന്ന, സാദ്ധ്യമായുള്ള.

Remediate, a. പരിഹരിക്കുന്ന, സാധി
ക്കുന്ന.

Remediless, a. പരിഹാരമില്ലാത്ത, അ
സാദ്ധ്യമായുള്ള, കഴിവില്ലാത്ത.

Remedy, s. ഉപശാന്തി, പരിഹാരം, പ്ര
തികാരം, നിവാരണം; നീക്കുപൊക്ക, ഒ
ഴികഴിവ; ഔഷധം, ഭെഷജം.

To Remedy, v. a. ഉപശാന്തിവരുത്തുന്നു,
പരിഹരിക്കുന്നു, നിവാരണം ചെയ്യുന്നു,
ഒഴികഴിവുണ്ടാക്കുന്നു.

To Remember, v. a. ഒൎക്കുന്നു, സ്മരിക്കുന്നു;
നിനെക്കുന്നു.

Remembrance, s. ഒൎമ്മ, ജ്ഞാപകം, സ്മ
രണ; ധാരണ, നിനവ.

Remembrancer, s. ഒൎമ്മപ്പെടുത്തുന്നവൻ.

To Remind, v. a. ഒൎപ്പിക്കുന്നു, ഒൎമ്മയുണ്ടാ
ക്കുന്നു, ജ്ഞാപകപ്പെടുത്തുന്നു.

Reminiscence, s. ധാരണ, നിനവ, പു
നരൊൎമ്മ.

Remiss, a. അയവുള്ള , ഉപെക്ഷയുള്ള,
ഉദാസീനതയുള്ള, അജാഗ്രതയുള്ള, അ
സക്തിയുള്ള.

Remissible, a. ഇളെക്കാകുന്ന, പൊറുക്കാ
കുന്ന, മൊചിക്കതക്ക.

Remission, s. അയവ; മൊചനം, വി
മൊചനം, മാപ്പ, പൊറുപ്പ; കുറവ, ഇ
ളവ.

Remissness, s. അയവ; ഉപെക്ഷ, അ
ജാഗ്രത, അസക്തി.

To Remit, v. a. അയക്കുന്നു , ഇളെക്കുന്നു,
ഇളച്ചുകൊടുക്കുന്നു; മാപ്പുചെയ്യുന്നു; പൊ
റുക്കുന്നു; മൊചിക്കുന്നു; ക്ഷമിക്കുന്നു; തിരി
കെ എല്പിക്കുന്നു; പണത്തിന ഉണ്ടികക്കട
ലാസ അയക്കുന്നു.

To Remit, v. n. അയയുന്നു; കുറയുന്നു;

(പനിയും മറ്റും) മാറിമാറിപ്പൊകുന്നു,
ഭെദം വരുന്നു.

Remittance, s. ഊണ്ടികക്കടലാസ; ദൂരദെ
ശത്തെക്ക പണം അയക്കുക.

Remnant, s. ശിഷ്ടം, ശെഷിപ്പ.

Remonstrance, s. വാക്കുശിക്ഷ, ശാസന;
വിരൊധവാക്ക.

To Remonstrate, v. a. വിരൊധമായി
ന്യായംകാട്ടുന്നു, ശാസിക്കുന്നു.

Remora, s. വിഘ്നം, തടവ; ഒരു വക
മീൻ.

Remorse, s. പശ്ചാത്താപം; അനുതാപം,
ക്ലെശം, പരതാപദുഃഖം.

Remote, a. ദൂരമായുള്ള, അകന്ന.

Remoteness, s. ദൂരം, അകല്ച.

Remotion, s. ദൂരത്താക്കുക; ദൂരത്തായിരി
ക്കുക.

Removable, a. മാറ്റാകുന്ന, നീക്കാകുന്ന.

Removal, s. മാറ്റം, നീക്കം, സ്ഥലംമാ
റ്റം.

To Remove, v. a. & n. മാറ്റുന്നു, നീക്കു
ന്നു; ദൂരത്താക്കുന്നു, അകറ്റുന്നു; സ്ഥലം
മാറുന്നു, നീങ്ങുന്നു, അകലുന്നു.

Remove, s. മാറ്റം, മാറൽ: അകല്ച; പു
റപ്പാട; ഇടമാറൽ, സ്ഥലം മാറ്റുക.

To Remount, v. n. പിന്നെയും കരെറു
ന്നു.

Remunerable, a. പ്രതിഫലയൊഗ്യമുള്ള,
സമ്മാനിക്കത്തക്ക.

To Remunerate, v. a. പ്രതിഫലം നൽ
കുന്നു; പ്രതിപ്രിയം ചെയ്യുന്നു; സമ്മാനി
ക്കുന്നു; പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു.

Remuneration, s. പ്രതിഫലം, സമ്മാ
നം, പ്രത്യുപകാരം , പ്രതിപ്രിയം.

Renard, s. ഒരു കുറുക്കൻ, കരടകൻ.

Renascent, a. നവമായി മുളെക്കുന്ന, ര
ണ്ടാമത ഉത്ഭവിക്കുന്ന.

Rencounter, s. യുദ്ധത്തിൽ എതിൎപ്പ, എ
തിരിടൽ; നെരിടൽ: കിടച്ചിൽ.

To Rencounter, v. n. യുദ്ധത്തിൽ എതി
രിടുന്നു, പെട്ടന്നനെരിടുന്നു, തമ്മിൽ ശ
ണ്ഠപിടിക്കുന്നു; കിടയുന്നു; പടവെട്ടുന്നു.

To Rend, v. a. കീറുന്നു, കീറിക്കളയുന്നു,
ചീന്തുന്നു; പൊളിക്കുന്നു.

To Render, v. a. തിരികെ കൊടുക്കുന്നു;
വീട്ടുന്നു, കൊടുക്കുന്നു: തിരിക്കുന്നു, പൊ
രുൾതിരിക്കുന്നു.

Rendezvous, s. കുറിച്ചസ്ഥലത്ത ഒന്നിച്ചു
കൂടുക; ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നതിന കുറിച്ച സ്ഥ
ലം, സങ്കെതം.

To Rendezvous, v. n. കുറിച്ചസ്ഥലത്ത
ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു, സങ്കെതമിടുന്നു.

Renegade, Renegado, s. മതത്തെ ഉപെ

[ 392 ]
ക്ഷിച്ചവൻ, മതത്യാഗി, വിശ്വാസപാത
കൻ.

To Renew, Renovate, v. a. പുതുക്കുന്നു,
പുതുതാക്കുന്നു, പുതിയതാക്കുന്നു; നൂതന
മാക്കുന്നു; ആവൎത്തിക്കുന്നു.

Renewable, a. പുതുതാക്കാകുന്ന, ആവ
ൎത്തിക്കാകുന്ന.

Renewal, Renovation, s. പുതുതാക്കുക;
ആവൎത്തിക്കുക.

Renitency, s. എതിൎത്തനില്പ, പ്രതിവി
രൊധം, തടവ.

To Renounce, v. a. ഉപെക്ഷിക്കുന്നു, ത്യ
ജിക്കുന്നു; വൎജ്ജിക്കുന്നു.

Renown, s. കീൎത്തി, യശസ്സ, ശ്രെയസ,
പ്രതിപത്തി, ചൊല്ല; ശ്രുതി.

Renowned, part. a. കീൎത്തിപെട്ട, യശ
സ്സുള്ള, ചൊല്ലുള്ള, ചൊല്ലാൎന്ന, പ്രസിദ്ധ
പ്പെട്ട.

Rent, s. ചീന്തൽ, കീറൽ, കീറ്റ; വാരം,
പാട്ടം, കൂലി.

To Rent, v. a. പാട്ടത്തിന എല്ക്കുന്നു, പാ
ട്ടത്തിന എല്പിക്കുന്നു; കൂലിക്കുകൊടുക്കുന്നു;
ചീന്തുന്നു.

Rental, s. പാട്ടക്കണക്ക, പാട്ടച്ചീട്ട, കൂലി
ക്കണക്ക.

Rentcharge, s. ഒരു വസ്തുവിന്മെൽ ഉള്ള
കാണം.

Renter, s. പാട്ടക്കാരൻ, പാട്ടത്തിന എ
ല്ക്കുന്നവൻ.

To Renumerate, v. a. തിരികെ കണക്കു
കൂട്ടുന്നു; തിരികെ എണ്ണുന്നു; തിരികെ കൊ
ടുക്കുന്നു.

Renunciation, s. ഉപെക്ഷ, വൎജ്ജനം,
ത്യാഗം, നിരസനം.

To Reordain, v. a. രണ്ടാമത നിയമിക്കു
ന്നു; രണ്ടാമത പട്ടം കൊടുക്കുന്നു.

Repaid, part. of To Repay, തിരികെ
കൊടുത്ത, വീടിയ.

To Repair, v. a. നന്നാക്കുന്നു, കെടുതീ
ൎക്കുന്നു, കുറ തീൎക്കുന്നു; കെടുപൊക്കുന്നു,
അറ്റകുറ്റം തീൎക്കുന്നു; ജീൎണ്ണൊദ്ധാരണം
ചെയ്യുന്നു, ചെതത്തിന വകവെച്ചു കൊടു
ക്കുന്നു, വാസസ്ഥലത്തിനപൊകുന്നു, ചെ
ല്ലുന്നു.

Repair, s. നന്നാക്കൽ, ജീൎണ്ണൊദ്ധാരണം;
കെടുപൊക്ക, വാസസ്ഥലം.

Repairable, or Reparable, a. നന്നാക്കാ
കുന്ന, കെടുപൊക്കാകുന്ന: പരിഹരിക്കാ
കുന്ന.

Repairer, s. നന്നാക്കുന്നവൻ.

Repandous, a. ഞെളിവുള്ള, പിൻവളവു
ള്ള.

Reparation, s. നന്നാക്കൽ, ജീൎണ്ണൊദ്ധാ

രണം; പ്രതിഫലം, പ്രത്യുപകാരം; രൟ
ടിന ൟട, പകരംവീഴ്ച.

Reparative, s. ൟടാകുന്നത, ശരിയിടു
ന്നത.

Repartee, s. മിടുക്കുള്ള ഉത്തരം, ഉടനുത്ത
രം, ബുദ്ധിയൊടുള്ള ഉത്തരം.

To Repass, v. n. പിന്നെയും കടക്കുന്നു,
തിരികെ കടന്നുപോകുന്നു.

Repast, s. ഭക്ഷണം, ഊണ, തീൻ, ആ
ഹാരം.

To Repay, v. a. തിരികെ കൊടുക്കുന്നു,
വീട്ടുന്നു, പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു: ൟടിന
ൟടുകൊടുക്കുന്നു; വകവെച്ചുകൊടുക്കു
ന്നു.

Repayment, s. തിരികെ കൊടുക്കൽ, പ്ര
തികാരം.

To Repeal, v. a. തിരികെ വരുത്തുന്നു; ത
ള്ളിക്കളയുന്നു, ത്യജിക്കുന്നു, ഉത്സൎജ്ജിക്കുന്നു,
നിൎത്തൽ ചെയ്യുന്നു, നടപ്പില്ലാതാക്കുന്നു,
പരിഹരിക്കുന്നു.

Repeal, s. തിരികെ വരുത്തുക, തള്ളൽ,
ഉത്സൎജ്ജനം, നിൎത്തൽ, പരിഹാരം.

To Repeat, v. a. പിന്നെയും പ്രയൊഗി
ക്കുന്നു, പിന്നെയും ചൊല്ലുന്നു, ചൊല്ലുന്നു,
തിരിച്ച ചൊല്ലുന്നു, കൂടക്കൂടെ പറയുന്നു;
ഉരുക്കഴിക്കുന്നു, ഉരുവിടുന്നു, ആവൎത്തിക്കു
ന്നു.

Repeatedly, ad. കൂടക്കൂടെ, പലപ്രാവ
ശ്യം, തെരുതെരെ.

Repeater, s. ഉരുക്കഴിക്കുന്നവൻ, ആവ
ൎത്തിക്കുന്നവൻ; ഒരുവക നാഴികമണി.

To Repel, v. a. പുറകൊട്ടുതള്ളുന്നു, തടു
ത്തുകളയുന്നു, വിരൊധിക്കുന്നു, നിവാര
ണം ചെയ്യുന്നു, തട്ടിക്കളയുന്നു.

To Repel, a. n. തടയുന്നു, പ്രതിവിരൊ
ധപ്പെടുന്നു.

Repellent, s. തടുക്കുന്ന ശക്തി, നിവാര
ണബലം; തട.

To Repent, v. n. അനുതപിക്കുന്നു, അനു
താപപ്പെടുന്നു; പരിതപിക്കുന്നു; പശ്ചാ
ത്താപപ്പെടുന്നു.

Repentance, s, അനുതാപം, പരിതാപം,
പശ്ചാത്താപം; മനസ്താപം.

Repentant, a. അനുതാപമുള്ള.

To Repeople, v. a. രണ്ടാമത കുടിവാ
ഴിക്കുന്നു.

Repercussion, s. പിൻ തെറിപ്പ.

Repertitious, a. കണ്ടുലഭിച്ച, കണ്ടുകിട്ടി
യ.

Repertory, s. നിക്ഷെപം; കലവറ, വ
ൎത്തമാനപ്പുസ്തകം.

Repetition, s. പിന്നെയും ചെയ്യുക, പി
ന്നെയും പിന്നെയും പറയുക, കൂടക്കൂടെ

[ 393 ]
ചൊല്ലുക, ചൊല്ല, ഒരു കഴിവ, ആവൎത്ത
നം, ദ്വിരുക്തം, പുനരാവൃത്തി.

To Repine, v. n. സംകടപ്പെടുന്നു, ഖെ
ദിക്കുന്നു, വ്യസനപ്പെടുന്നു.

To Replace, v. a. മുമ്പിലത്തെ സ്ഥലത്ത
വെക്കുന്നു; ൟടാക്കുന്നു.

To Replant, v. a. രണ്ടാമത നടുന്നു, പ
റിച്ചുനടുന്നു.

To Replenish, v. a. ഇട്ടുകെട്ടുന്നു, കൂട്ടി
ച്ചെൎക്കുന്നു; പൂൎണ്ണമാക്കുന്നു, നിറെക്കുന്നു.

Replete, a. നിറെഞ്ഞ, പൂൎണ്ണമായുള്ള.

Repletion, s. നിറവ, പൂൎണ്ണത, പരിപൂ
ൎണ്ണത.

Repleviable, a. ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടുകൊടു
ക്കാകുന്ന.

To Replevin, v. a. തടഞ്ഞതിനെ ജാ
To Replevy v. a. മ്യത്തിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു.

Replication, s. പിൻ തെറിപ്പ, ഒച്ച; ഉ
ത്തരം, പ്രത്യുത്തരം, പ്രതിവാദം.

To Reply, v. a. പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കുന്നു,
ഉത്തരം പറയുന്നു, പ്രതിവാദിക്കുന്നു; പ
രിഹരിക്കുന്നു.

Reply, s. ഉത്തരം, പ്രത്യുത്തരം; പ്രതിവ
ചനം, പ്രതിവാക്ക, പ്രതിവാദം.

To Repolish, v. a. രണ്ടാമത മിനുക്കുന്നു.

To Report, v. a. കെൾപ്പിക്കുന്നു, ഗ്രഹി
പ്പിക്കുന്നു, വിവരം അറിയിക്കുന്നു, ബൊ
ധിപ്പിക്കുന്നു; ശ്രുതിയാക്കുന്നു, കീൎത്തിപെ
ടുത്തുന്നു.

Report, s. ശ്രുതി, യശസ്സ, വൎത്തമാനം;
കെൾവി, കെട്ടുകെൾവി, വിവരം അറി
യിക്കുക: ഒച്ച, ശബ്ദം.

Reporter, s. വൎത്തമാനം അറിയിക്കുന്ന
വൻ.

To Repose, v. a. കിടത്തുന്നു, ആശ്രയം
വെക്കുന്നു.

To Repose, v. n. ശയിക്കുന്നു, കിടക്കുന്നു,
വിശ്രമിക്കുന്നു, ആയാസം തീരുന്നു, നി
ദ്രചെയ്യുന്നു; ആശ്രയിക്കുന്നു.

Repose, s. ഉറക്കം, നിദ്ര, വിശ്രമം, സൌ
ഖ്യം, സ്വസ്ഥാനം; നിൎവൃതി; ആശ്രയം.

To Reposite, v. a. സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്നു.

Reposition, s. സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക.

Repository, s. വസ്തുക്കളെ സൂക്ഷിച്ചുവെ
ക്കുന്ന സ്ഥലം, പത്തായം ; കലവറ.

To Reprehend, v. a. ശാസിക്കുന്നു, ശി
ക്ഷിച്ചുപറയുന്നു; ആക്ഷെപിച്ചു പറയു
ന്നു; ദൂഷ്യം പറയുന്നു, ദൂഷ്യക്കുന്നു കു
റ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

Reprehensible, a. ശാസിക്കപ്പെടതക്ക, കു
റ്റം പറയാകുന്ന; ദൂഷ്യമായുള്ള, കുറ്റ
മുള്ള.

Reprehension, s. ശാസന, അധിക്ഷെ
പം, ആക്ഷെപം; ദൂഷ്യം, കുറ്റപ്പാട;
നിൎഭത്സനം.

To Represent, v. a. നിഴലിക്കുന്നു, പ്ര
തിഫലിക്കുന്നു; ബിംബിക്കുന്നു; വൎണ്ണിക്കു
ന്നു; വിവരം കാണിക്കുന്നു; ബൊധിപ്പി
ക്കുന്നു, അറിയിക്കുന്നു; ഒരുത്തന്റെ പെ
ൎക്കായിട്ട കാൎയ്യം നടത്തുന്നു.

Representation, s. നിഴൽ, പ്രതിമ, ചി
ത്രലിഖിതം, വൎണ്ണനം; അഭിപ്രായം; അ
റിയിപ്പ, ബൊധിപ്പിച്ച വിവരം.

Representative, s. പകരക്കാരൻ, ആൾ
പ്പെര, കാൎയ്യക്കാരൻ; പ്രതിബിംബം, പ്ര
തിഛായ.

Representment, s. പ്രതിമ, പ്രതിഛായ,
സദൃശം.

To Repress, v. a. അടക്കുന്നു, ഞെരിക്കു
ന്നു; താഴ്ത്തുന്നു; ഒതുക്കുന്നു; അമുക്കുന്നു; അ
മൎത്തുന്നു.

Repression, s. അടക്കം, ഞെരുക്കം, അമു
ക്കൽ, അമൎത്തൽ.

To Reprieve, v. a. കുറ്റക്കാരന്റെ ശി
ക്ഷ താമസിപ്പിക്കുന്നു; കുറ്റക്കാരന്റെ
ശിക്ഷ മാപ്പാക്കുന്നു; നിൎത്തിവെക്കുന്നു.

Reprieve, s. ശിക്ഷമാപ്പ, ശിക്ഷനിൎത്തൽ.

To Reprimand, v. a. ശാസിക്കുന്നു, ശി
ക്ഷിച്ച പറയുന്നു; അധിക്ഷെപിക്കുന്നു.

Reprimand, s. ശാസന, വാക്കുശിക്ഷ,
ആക്ഷെപം.

To Reprint, v. a. രണ്ടാമത അച്ചടിക്കു
ന്നു; പുതുതായിട്ട അച്ചടിക്കുന്നു.

Reprisal, Reprise, s. പകരത്തിന പക
രം പിടിച്ച വസ്തു.

To Reproach, v. a. അപവാദം പറയു
ന്നു, വാഗ്പാരുഷ്യം പറയുന്നു, നിന്ദിക്കു
ന്നു, ധിക്കരിക്കുന്നു, ദുഷിക്കുന്നു.

Reproach, s. അപവാദം, വാഗ്പാരുഷ്യം;
ദൂഷണം, അവമാനം, നിന്ദ, ദൂഷ്യം; ശ
കാരം, തെറി.

Reproachable, a. അപവാദം പറയാകു
ന്ന, ദൂഷ്യമായുള്ള, നിന്ദ്യമായുള്ള.

Reproachful, a. അപവാദമുള്ള, നിന്ദയു
ള്ള , വാഗ്പാരുഷ്യമുള്ള, അവമാനമുള്ള.

Reprobate, a. കൊള്ളരുതാത്ത, ദുൎവൃത്തു
ള്ള, ദുൎമ്മാൎഗ്ഗമുള്ള

Reprobate, s. കൊള്ളരുതാത്തവൻ, ദുൎവൃ
ത്തൻ, ദുൎമ്മാഗ്ഗി, പരമദുഷ്ടൻ, പരക്കഴി.

To Reprobate, v. a. കൊള്ളരുതെന്ന ത
ള്ളിക്കളയുന്നു, ഉപെക്ഷിച്ചുകളയുന്നു, ത്യ
ജിച്ചുകളയുന്നു.

Reprobation, s. കൊള്ളരുതായ്മ, തീരെ
തള്ളിക്കളയുക.

To Reproduce, v. a. രണ്ടാമത ഉണ്ടാക്കു

[ 394 ]
ന്നു, പ്രത്യുല്പാദിപ്പിക്കുന്നു, രണ്ടാമത എടു
ത്തുകാട്ടുന്നു.

Reproof, s. ശാസന, അനുശാസന, ആ
ക്ഷെപവാക്ക, വാചികശിക്ഷ; കുറ്റപ്പാ
ട.

Reprovable, a. ശാസ്യമായുള്ള, ആക്ഷെ
പിക്കതക്ക, കുറ്റം ചുമത്താകുന്ന.

To Reprove, v. a. ശാസിക്കുന്നു, അനു
ശാസിക്കുന്നു, ശിക്ഷിച്ചുപറയുന്നു, പറ
ഞ്ഞുവിലക്കുന്നു; ആക്ഷെപിക്കുന്നു; ദുഷി
ക്കുന്നു.

Reptile, s. ഇഴയുന്ന ജന്തു, അരിച്ചുനട
ക്കുന്ന ജന്തു.

Republic, s. അരാജക രാജ്യം, ജനങ്ങൾ
ഒത്തുകൂടി ഭരിക്കുന്ന ദെശം; കഴകം; പ
രക്കെയുള്ള ഗുണം.

Republican, a. അരാജകമായുള്ള, കഴക
മുള്ള, ഊരായ്മയായുള്ള.

Republican, s. ഊരായ്മക്കാരൻ.

To Repudiate, v. a. തള്ളിക്കളയുന്നു, ഉ
പെക്ഷിച്ചുകളയുന്നു, ത്യജിക്കുന്നു.

Repudiation, s. തള്ളിക്കളയുക, ഭാൎയ്യ ത്യാ
ഗം.

Repugnance, s. മനസ്സുകെട; വിരക്തി;
Repugnancy, s. വിപരീതം, വിരൊ
ധം; ചെൎച്ചകെട.

Repugnant, a. വിപരീതമുള്ള, ഇണങ്ങാ
ത്ത; മനസ്സുകെടുള്ള, വെറുപ്പുള്ള, അരൊ
ചകമുള്ള.

To Repulse, v. a. പിൻ തട്ടിക്കളയുന്നു;
തടുത്തുകളയുന്നു; ഒടിക്കുന്നു, മടക്കുന്നു, മ
ടുപ്പിക്കുന്നു.

Repulse, s. പിൻ തട്ടൽ, മടക്കം, മടുപ്പ.

Repulsion, s. പിൻ തട്ടിക്കളയുക, പുറ
കൊട്ടുള്ള തള്ളൽ, ധിക്കാരം.

Repulsive, a. അകത്തിക്കളയുന്ന, ക്രൂരഭാ
വമുള്ള.

To Repurchase, v. a. രണ്ടാമത വിലെ
ക്കു മെടിക്കുന്നു, വീണ്ടും വിലെക്ക കൊള്ളു
ന്നു.

Reputable, a. യശസ്സുള്ള, കീൎത്തിയുള്ള,
മാനമുള്ള.

Reputation, s. യശസ്സ, കീൎത്തി, മാനം.

To Repute, v. a. നിരൂപിക്കുന്നു, വിചാ
രിക്കുന്നു, പ്രമാണിക്കുന്നു.

Repute, s. യശസ്സ, മാനം, കീൎത്തി.

Request, s. അപെക്ഷ, യാചന.

To Request, v. a. അപെക്ഷിക്കുന്നു, യാ
ചിക്കുന്നു.

Requirable, a. വെണ്ടുന്ന, വെണ്ടിവരുന്ന.

To Require, v. a. & n. വെണമെന്ന പ
റയുന്നു; ചൊദിക്കുന്നു, ആവശ്യപ്പെടുത്തു
ന്നു; ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Requisite, a. വെണ്ടുന്ന, ആവശ്യമുള്ള.

Requisite, s. വെണ്ടുന്ന കാൎയ്യം, ആവശ്യ
കാൎയ്യം.

Requisition, s. ആവശ്യം.

Requital, s. പ്രതിഫലം, പ്രതികാരം, പ
കരം വീഴ്ച; പ്രതിപ്രിയം, സമ്മാനം.

To Requite, v. a. പകരം ചെയ്യുന്നു, പ്ര
തിഫലം നൽകുന്നു; പ്രതിക്രിയ ചെയ്യു
ന്നു; പകരം വീട്ടുന്നു.

Rereward, s. പ്രിൻപുറത്തെ സെന.

To Rescind, v. a. ഛെദിച്ചുകളയുന്നു, ത
ള്ളിക്കളയുന്നു, ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നു; നിൎത്തൽ
ചെയ്യുന്നു.

Rescission, s. ഛെദനം, തള്ളിക്കളയുക,
ഉത്സൎജ്ജനം; ചട്ടമഴിവ; നിൎത്തൽചെയ്യു
ക.

To Rescribe, v. a. തിരികെ എഴുതുന്നു,
തിരികെ പെൎക്കുന്നു.

Rescript, s. രാജകല്പന.

To Rescue, v. a. ഉദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നു,
മൊചിക്കുന്നു, വിടുവിക്കുന്നു, രക്ഷിക്കുന്നു;
തടുത്തുവിടുന്നു, ത്രാണനം ചെയ്യുന്നു.

Rescue, s. വിടുവിപ്പ, ഉദ്ധാരം, മൊച
നം, രക്ഷ.

Research, s. അന്വെഷണം, ശൊധന,
പരിശൊധനം, വിചാരണ; പാരായ
ണം.

Resemblance, s. ഛായ, പ്രതിമ, ഉപമ,
ഉപമിതി, പ്രതിനിധി; സദൃശം; നിഭം;
തുല്യത.

To Resemble, v. a. &. n. ഛായയാക്കു
ന്നു, ഛായയാകുന്നു, ഉപമിക്കുന്നു, സദൃ
ശമാക്കുന്നു, സദൃശമാകുന്നു; തുല്യമാക്കുന്നു,
തുല്യമാകുന്നു.

To Resend, v. a. തിരികെ അയക്കുന്നു,
രണ്ടാമത അയക്കുന്നു.

To Resent, v. a. ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നു, വൈ
രം വെക്കുന്നു, നീരസിക്കുന്നു, കൊപം
കൊളളുന്നു.

Resentment, s. ഉള്ളിൽ വെക്കുക, പക,
വൈരം, നീരസം; മനൊവ്യസനം.

Reservation, s. അടക്കം, മനസ്സിൽ അട
ക്കി വെക്കുക; സംഗ്രഹിക്കുക; മറെച്ചുവെ
ച്ചത; സംഗ്രഹം; കരുതൽ, ചരതം.

To Reserve, v. a. അടക്കിവെക്കുന്നു, പി
ടിച്ചു വെക്കുന്നു; നിൎത്തിവെക്കുന്നു, സം
ഗ്രഹിച്ചു വെക്കുന്നു, സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്നു,
വച്ചെക്കുന്നു; ചാരതിക്കുന്നു; കരുതിവെക്കു
ന്നു.

Reserve, s. അടക്കം; മനസ്സിലുള്ള സംഗ്ര
ഹം; കരുതൽ; കലവറ, ലജ്ജാഭാവം,
ശങ്ക.

Reserved, a. അടക്കമുള്ള; ലജ്ജയുള്ള; സം

[ 395 ]
ഗ്രഹിച്ച, നിൎത്തിയ, വച്ചെച്ച; അടക്കിവെ
ച്ച: മറെച്ചുവെച്ച.

Reservedness, s. അടക്കം; സംഗ്രാഹ്യത.

Reservoir, s. കലവറ, പത്തായം; ജല
സംഗ്രഹപത്തായം, ജലാശയം, ജലാധാ
രം, തടാകം; വല്ലം.

To Reside, v. n. പാൎക്കുന്നു, വസിക്കുന്നു,
ഇരിക്കുന്നു; ഊറുന്നു; അടിയുന്നു; താഴു
ന്നു.

Residence, s. പാൎപ്പ, ഇരിപ്പ, വാസം,
വാസസ്ഥലം, വസതി; ഊറൽ.

Resident, a. പാൎക്കുന്ന, വസിക്കുന്ന, ഇരി
ക്കുന്ന.

Resident, s. മറുരാജ്യത്തെ പൊയി പാൎക്കു
ന്ന കാൎയ്യസ്ഥൻ, റസിദെന്ത; സ്ഥാനാധി
പതി, വക്കീൽ.

Residentiary, a. വാസം ചെയ്തുവരുന്ന.

Residing, s. സംസ്ഥിതി, വാസം.

Residual, a. ശിഷ്ടമുള്ളതിനൊടുചെൎന്ന,
ശെഷിപ്പൊടുചെൎന്ന.

Residuary, a. ശിഷ്ടമുള്ള വസ്തുവകെക്ക അ
വകാശമുള്ള.

Residue, s, ശെഷിപ്പ, ശിഷ്ടം, മിച്ചം.

To Resign, v. a. ഒഴിക്കുന്നു, ഒഴിഞ്ഞു
കൊടുക്കുന്നു: എല്പിക്കുന്നു; ഇണങ്ങുന്നു, വ
ണങ്ങുന്നു.

Resignation, Resignment, s. ഒഴിക്കു
ക, ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുക, ഒഴിവ; ഇണക്കം,
വണക്കം, സമ്മതം.

Resilience, s. പിൻമാറ്റം, പുറകൊട്ടു
ള്ള ചാട്ടം.

Resilient, a. പിൻമാറുന്ന, പുറകൊട്ടുചാ
ടുന്ന, പുറകൊട്ടുതെറിക്കുന്ന.

Resin, s. ഒരു വക പശ; ഒട്ടുന്ന വസ്തു.

Resinous, a. പശയുള്ള, ഒട്ടലുള്ള.

Resipiscence, s. പിൻവിചാരം, പൊയ
ബുദ്ധി; പശ്ചാത്താപം.

To Resist, v. a. എതിൎക്കുന്നു, നെരിടുന്നു,
മറുത്തുനില്ക്കുന്നു; വിരൊധിക്കുന്നു; തട
വുചെയ്യുന്നു, നിൎത്തിക്കളയുന്നു; കിറയുന്നു.

Resistance, s. എതിൎപ്പ, പ്രതിവിരൊധം,
മറുത്തുനില്പ, തട.

Resistible, a. എതിരിടാകുന്ന, മറുത്തുനി
ല്ക്കാകുന്ന.

Resistless, s. എതിൎത്തുകൂടാത്ത, മറുത്തുകൂ
ടാത്ത.

Resolvable, a. സാരങ്ങളെ വെവ്വെറെ
എടുക്കാകുന്ന: വിവെചനം ചെയ്യാകുന്ന,
നിദാനിക്കാകുന്നു: അലിക്കാകുന്ന.

Resoluble, a. ഉരുക്കാകുന്ന, അലിക്കാകു
ന്ന, ദ്രവിപ്പിക്കാകുന്ന.

To Resolve, v. a. നിൎണ്ണയിക്കുന്നു, നിദാ
നിക്കുന്നു; തെളിയിക്കുന്നു; ഉരുക്കുന്നു, അ

ലിക്കുന്നു; നിശ്ചയിക്കുന്നു, വ്യവസ്ഥവരു
ത്തുന്നു, വിവെചനം ചെയ്യുന്നു.

Resolve, s. നിൎണ്ണയം, നിശ്ചയം, വ്യവ
സ്ഥ, സങ്കല്പം.

Resolvent, a. ഉരുക്കുന്ന, ദ്രവിപ്പിക്കുന്ന;
നിൎണ്ണയിക്കുന്ന.

Resolute, a. നിശ്ചയമുള്ള, സ്ഥിരമുള്ള, ഉ
റപ്പുള്ള, വ്യവസ്ഥയുള്ള, ധൈൎയ്യബുദ്ധിയു
ള്ള.

Resolution, s. നിൎണ്ണയം, തെളിച്ചിൽ;
വിവെചനം; ദ്രവം; നിശ്ചയം, വ്യവ
സ്ഥ; സ്ഥിരത,
ധൈൎയ്യബുദ്ധി; ധാരണ,
തീൎപ്പ.

Resonance, s. മാറ്റൊലി, പ്രതിധ്വനി;
മുഴക്കം.

Resonant, a. പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന, മാറ്റൊ
ലിയുള്ള, മുഴങ്ങുന്ന.

To Resort, v. n. ചെല്ലുന്നു; ചെന്നുകൂടു
ന്നു, കൂടക്കൂടെ ചെല്ലുന്നു; ഒരു സ്ഥലത്ത
കൂട്ടമായികൂടുന്നു.

Resort, s. കൂടക്കൂടെ ചെല്ലുക, ജനസംഗ
മം, ജനസഞ്ചാരം; പൊക്കുവരവ; സ
ഞ്ചാരസ്ഥലം.

To Resound, v. a. പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നു,
ശബ്ദിപ്പിക്കുന്നു; കീൎത്തിക്കുന്നു, കൊണ്ടാടു
ന്നു.

To Resound, v. n. പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു,
മാറ്റൊലികൊള്ളുന്നു, ശബ്ദിക്കുന്നു, മുഴ
ങ്ങുന്നു.

Resource, s. പ്രത്യുപായം, നീക്കുപൊക്ക,
നിൎവ്വാഹം, വഴി, വക: മൂലം.

To Respect, v. a. വണങ്ങുന്നു, മാനിക്കു
ന്നു, ഉപചരിക്കുന്നു; ആദരിക്കുന്നു, പ്രമാ
ണിക്കുന്നു; സംബന്ധിക്കുന്നു; നൊക്കുന്നു,
വിചാരിക്കുന്നു.

Respect, s. വണക്കം, മാനം, ഉപചാരം;
സമ്മാനവാക്ക; ആദരവ, പ്രമാണം, പ
ക്ഷം, താത്പൎയ്യം; പൂജ; വിചാരം; സം
ബന്ധം, പ്രകാരം.

Respectable, a. യൊഗ്യമായുള്ള, മാന
നീയമായുള്ള, മാന്യമായുള്ള, പൂജ്യമായു
ള്ള.

Respectful, a. വണക്കമുള്ള, ആചാരമുള്ള,
ഉപചാരമുള്ള.

Respecting, part. സംബന്ധിച്ച, കുറിച്ച.

Respective, a. പ്രത്യെകമുള്ള; വെവ്വെറെ
യുള്ള, അതാത, സംബന്ധമുള്ള, ചെൎന്ന.

Respectively, ad. പ്രത്യെകം പ്രത്യെക
മായി, വെവ്വെറായി.

Respersion, s. തളിക്കുക.

Respiration, s. ശ്വാസംവിടുതൽ, ശ്വാ
സം അയക്കുക; നിശ്വാസം; ഇളെപ്പ.

To Respire, v. a. ശ്വാസംവിടുന്നു, ശ്വാ

[ 396 ]
സം അയക്കുന്നു, നിശ്വസിക്കുന്നു; ഇളെ
ക്കുന്നു, തളൎച്ചതീൎക്കുന്നു.

Respite, s. ശിക്ഷനിൎത്തൽ; കുറെനെര
ത്തെക്കുള്ള നിൎത്തൽ; ഇളെപ്പ; അവധി,
ഇട, കുറി.

To Respite, v. a. ഇളെക്കുന്നു, നിൎത്തുന്നു,
അവധികൊടുക്കുന്നു.

Resplendence, s. ശൊഭ, ശൊഭനം,
Resplendency, s. പ്രകാശം, കാന്തി, തെജസ്സ.

Resplendent, a. ശൊഭനമുള്ള, പ്രകാശ
മുള്ള, പ്രകാശിക്കുന്ന.

To Respond, v. a. ഉത്തരം പറയുന്നു; ഉ
ത്തരവാദം ചെയ്യുന്നു; പതമാകുന്നു, ചെ
രുന്നു, കൊള്ളുന്നു, ശരിയാകുന്നു.

Respondent, s. പ്രത്യുത്തരം, ഉത്തരവാ
ദി, പ്രതിവാദി.

Response, s. ഉത്തരം, പ്രത്യുത്തരം, പ്രതി
വാദം.

Responsibility, Responsibleness, s. ഉ
ത്തരവാദം, പ്രതിവാദം, ചുമതല.

Responsible, a. ഉത്തരവാദമുള്ള, ചുമത
ലയുള്ള, ഉത്തരവാദം പറവാനുള്ള.

Responsion, s. ഉത്തരം, ഉത്തരവാദം.

Responsive, a. ഉത്തരമായുള്ള, ഉത്തരം
പറയുന്ന; ശരിയായുള്ള, ഒത്തിരിക്കുന്ന.

Rest, s. ഉറക്കം, നിദ്ര, സൌഖ്യം, സുഖം,
നിൎവൃതി; വിശ്രമം, സ്വസ്ഥത, സ്വസ്ഥാ
നം, സാവകാശം; സാവധാനം; ആധാ
രം, താങ്ങ, സൌഖ്യസ്ഥലം; ശിഷ്ടം, ശെ
ഷിപ്പ.

Rest, a. ശെഷമുള്ള, ശെഷംപെർ.

To Rest, v. n. ഉറങ്ങുന്നു, നിദ്രചെയ്യുന്നു;
സൌഖ്യപ്പെടുന്നു, സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു;
അനങ്ങാതിരിക്കുന്നു; വിശ്രമിക്കുന്നു; ഇ
ളെക്കുന്നു; ആശ്രയിക്കുന്നു, ചായുന്നു, ചാ
രുന്നു; ഉന്നുന്നു; ശെഷിക്കുന്നു.

Restagnant, a. അനങ്ങാതെ നില്ക്കുന്ന,
കെട്ടിനില്ക്കുന്ന.

Restauration, s. യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തു
ക, മുമ്പിലത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആക്കുക.

To Restem, v. a. ഒഴുക്കുകെറ്റുന്നു.

Restiff, Restive, Resty, a. ദുശ്ശഠതയു
ള്ള, മഹാ മുരടത്വമുള്ള, കള്ളമുള്ള.

Restifness, s. ദുശ്ശഠത, മഹാ മുരടത്വം, ക
ള്ളം.

Restitution, s. തിരികെ കൊടുക്കുക; യ
ഥാസ്ഥാനപ്പെടുക, നികത്തുക.

Restless, a. ഉറക്കമില്ലാത്ത, നിദ്രയില്ലാ
ത്ത, സൌഖ്യമില്ലാത്ത, സുഖക്കെടുള്ള സ്ഥി
രമില്ലാത്ത, ചഞ്ചലമുള്ള.

Restlessness, s. നിദ്രയില്ലായ്മ, സൌഖ്യക്കെ
ട, അസ്ഥിരത, ചഞ്ചലത, ഇളക്കം.

Restorable, a. തിരികെ കൊടുക്കാകുന്ന;
നികത്താകുന്ന.

Restoration, s. തിരികെ കൊടുക്കുക, മു
മ്പിലത്തെ അവസ്ഥയിൽ വെക്കുക; ചെ
തം പൊക്കൽ; ആരൊഗ്യം, പൊറുതി,
പൊറുപ്പ.

Restorative, s. സൌഖ്യം വരുത്തുന്ന മ
രുന്ന, രൊഗഹാരകം.

To Restore, v. a. പൊറുപ്പിക്കുന്നു,സൌ
ഖ്യം വരുത്തുന്നു; തിരികെ കൊടുക്കുന്നു;
തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു; തിരികെ നി
ൎത്തുന്നു, മാപ്പു ചെയ്യുന്നു; യഥാസ്ഥാനപ്പെ
ടുത്തുന്നു; കെടുതീൎക്കുന്നു; നന്നാക്കുന്നു.

To Restrain, v. a. അടക്കുന്നു, പിടിച്ച
ടക്കുന്നു; കീഴടക്കുന്നു; വിരൊധിക്കുന്നു,
നിരൊധിക്കുന്നു, വിലക്കുന്നു, തടവ ചെ
യ്യുന്നു, മട്ടിടുന്നു.

Restraint, s. അടക്കം, കീഴടക്കം, വിലക്ക,
തടവ, തടങ്ങൽ, നിരൊധം, വിരൊ
ധം; മട്ടം; ബന്ധം; കാവൽ.

To Restrict, v. a. മട്ടിടുന്നു, അതിരിടു
ന്നു, ബന്ധിക്കുന്നു, ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്നു.

Restriction, s. മട്ട, മട്ടിടുക, ബന്ധകം,
നിരൊധം.

Restrictive, a. മട്ടിടുന്ന, ബന്ധിക്കുന്ന,
നിരൊധിക്കുന്ന.

Restringent, a. ബന്ധിക്കുന്ന, മുറുക്കുന്ന.

To Result, v. n. പിന്നൊക്കം തെറിക്കു
ന്നു; ഉണ്ടാകുന്നു, ഭവിക്കുന്നു, ഫലിക്കുന്നു,
സാധിക്കുന്നു.

Result, s. പ്രയൊഗം, ഫലം, സിദ്ധി, പ്ര
യുക്തി, യുക്തി, തീൎച്ച, അവസാനം.

Resumable, a. തിരികെ എടുക്കാകുന്ന,
പുനരാരംഭിക്കാകുന്ന.

To Resume, v. a. തിരികെ എടുക്കുന്നു, ദ
ത്താപഹാരം ചെയ്യുന്നു; രണ്ടാമത എല്ക്കു
ന്നു, പുനരാരംഭിക്കുന്നു; ആവൎത്തിക്കുന്നു.

Resumption, s. തിരികെ എടുക്കുക, ദ
ത്താപഹാരം; തിരികെ വാങ്ങുക; പുന
രാരംഭം.

To Resurvey, v. a. രണ്ടാമത കണ്ടെഴു
തുന്നു.

Resurrection, s. മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉ
യിൎത്തെഴുനീല്പ, ജീവിച്ചെഴുനീല്പ, ഉയി
ൎപ്പ, ഉദ്ധ്വപ്രാപ്തി.

To Resuscitate, v. a. രണ്ടാമത ജീവി
പ്പിക്കുന്നു, വീണ്ടും ഉയിൎപ്പിക്കുന്നു; രണ്ടാമ
ത ഇളക്കുന്നു.

To Retail, v. a. കുറച്ചുകുറെച്ച പങ്കിടു
ന്നു; കുറെച്ച വില്ക്കുന്നു, ചില്ലറയായി വി
ല്ക്കുന്നു, ചില്വാനക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു.

Retail, s. കുറച്ച വില്ക്കുക, ചില്ലറക്കച്ച
വടം, ചില്വാന വിക്രയം.

[ 397 ]
Retailer, s. ചില്ലറക്കച്ചവടക്കാരൻ.

To Retain, v. a. വെച്ചിരിക്കുന്നു, വിടാ
തിരിക്കുന്നു, പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നു, മനസ്സിൽ
സംഗ്രഹിക്കുന്നു; കരുതുന്നു; ശമ്പളത്തിന
നിൎത്തുന്നു.

Retainer, s. ആശ്രിതൻ, പരിചാരകൻ;
ആശ്രയം.

To Retake, v. a. രണ്ടാമത എടുക്കുന്നു,
രണ്ടാമത പിടിക്കുന്നു.

To Retaliate, v. a. പകരത്തിന പകരം
കൊടുക്കുന്നു, പകരംവീട്ടുന്നു, പ്രതിചെ
യ്യുന്നു, പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു, പകമീളുന്നു.

Retaliation, s. പകരത്തിന പകരംകൊ
ടുക്കുക, പ്രതികാരം, പകരംവീഴ്ച, പ്രതി
ക്രിയ.

To Retard, v. a. താമസിപ്പിക്കുന്നു, വി
ഘ്നപ്പെടുത്തുന്നു, തടുക്കുന്നു, മുടക്കുന്നു; കു
ഴക്കുന്നു.

Retardation, s. വിഘ്നം, തടവ, കുഴപ്പം,
താമസിപ്പിക്കുക, വിരൊധം.

Retarder, s. വിഘ്നംവരുത്തുന്നവൻ, വി
രൊധി, കുഴക്കുന്നവൻ.

To Retch, v. n. ഓക്കാനിക്കുന്നു, കാറുന്നു,
കാക്കരിക്കുന്നു.

Retention, s. വെച്ചിരിക്കുക, വിടാതിരി
ക്കുക, പിടിത്തം; ധാരണം; കൊൾ; ധാ
രണ; മട്ട; തടവ, വിരൊധം, ബന്ധം.

Retentive, a. പിടിച്ചുകൊള്ളുന്ന, ധാര
ണയുള്ള.

Retentiveness, s. ധാരണാവതി.

Reticle, s. ചെറുവല.

Reticular, Retiform, a. വലപൊലെ
യുള്ള.

Reticule, s. വലപൊലെ തീൎത്തസഞ്ചി.

Retinue, s. പരിജനം, പരിവാരം, സെ
വകന്മാർ, കൂട്ടായ്മ.

To Retire, v. n. പൊരുന്നു, പിരിഞ്ഞ
പൊരുന്നു; പിന്മാറുന്നു, പിൻവാങ്ങുന്നു,
മാറിപ്പൊകുന്നു, പുറകൊട്ടുമാറുന്നു; മറവു
സ്ഥലത്തിലെക്ക പൊകുന്നു; ഗൂഢമായി
പാൎക്കുന്നു.

Retired, part. ഗുപ്തമായുള്ള, ഗൂഢമായു
ള്ള, പ്രത്യെകമായുള്ള, ഗൂഢമായി
പാൎക്കുന്ന.

Retiredness, s. പ്രത്യെകവാസം, ഗൂഢ
സ്ഥലം, എകാന്തസ്ഥലം.

Retirement, s. ഗൂഢമായുള്ള വാസസ്ഥ
ലം; രഹസ്യമായുള്ള വാസം; മാറിപ്പാൎപ്പ;
മാറിപ്പൊകുക, പിന്മാറണം.

To Retort, v. a. തിരിച്ചു തന്നെ ചുമത്തു
ന്നു, തിരിച്ച കൊള്ളിക്കുന്നു; പകരത്തിന
പകരം ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യു
ന്നു; പുറകൊട്ട വളെക്കുന്നു.

Retort, s. തിരിച്ചുപറയുന്ന കൊള്ളിവാ
ക്ക; പ്രത്യുപകാരം; പിൻ തെറിപ്പ; പുട
പ്രയൊഗത്തിനുള്ള ഒരു പാത്രം, മൂശ.

To Retrace, v. a. ആദിമൂലത്തൊളം തി
രക്കിനൊക്കുന്നു: തെടുന്നു, രണ്ടാമത തെ
ടിച്ചെല്ലുന്നു.

To Retract, v. a. തിരികെ വരുത്തുന്നു;
ദത്താപഹാരം ചെയ്യുന്നു: നിഷെധിക്കു
ന്നു, വാക്കുമാറിപറയുന്നു.

Retractation, s. നിഷെധവാക്ക, വാക്കു
മാറ്റം; പറഞ്ഞതിന പ്രതിപറയുക, അ
ഭിപ്രായമാറ്റം.

Retraction, s. തിരിച്ചുമെടിക്കുക; നിഷെ
ധവാക്ക, ദത്താപഹാരം; വാക്കുമാറ്റം;
അഭിപ്രായ ഭെദം; വഴക്ക ഒഴിക്കുക.

Retreat, s. എകാന്തസ്ഥലം, മറവുസ്ഥലം;
അഭയസ്ഥാനം; പിൻവാങ്ങൽ, പിന്മാ
റ്റം, പിന്നൊക്കം ഉള്ള മാറ്റം.

To Retreat, v. n. ഗൂഢമായി ചെന്നു പാ
ൎക്കുന്നു; ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, സങ്കെതം
പ്രാപിക്കുന്നു; മടങ്ങുന്നു, പിൻവാങ്ങുന്നു,
പിന്മാറുന്നു; സ്ഥലംമാറുന്നു.

To Retrench, v. a. കുറെക്കുന്നു, ചുരുക്കു
ന്നു; ചിലവുകുറെക്കുന്നു; അടക്കുന്നു.

Retrenchment, s. കുറെക്കുക, ചുരുക്കം;
ചിലവും മറ്റും കുറെക്കുക; അടക്കം.

To Retribute, v. a. തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നു;
പകരംവീട്ടുന്നു, പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു,
പകമീളുന്നു.

Retribution, s. തിരിച്ചുകൊടുക്കൽ, പക
രംവീട്ടൽ, പ്രതികാരം, പ്രത്യുപകാരം,
പകമീൾച.

Retributive, Retributory, a. തിരിച്ചു
കൊടുക്കുന്ന, പകരം വീട്ടുന്ന, പ്രതികാ
രം ചെയ്യുന്ന.

Retrievable, s. തിരികെ കിട്ടാകുന്ന, ഗു
ണം വരുത്താകുന്ന ; തിരിച്ചു വരുത്താകു
ന്ന.

To Retrieve, v. a. തിരിച്ചുകിട്ടുന്നു, തിരി
ച്ചുവരുത്തുന്നു; നന്നാക്കുന്നു, കുറവ തീൎക്കു
ന്നു; അറ്റകുറ്റം പൊക്കുന്നു.

Retrocession, s. പിൻവാങ്ങൽ, പുറകൊ
ട്ടുള്ള പൊക്കു.

Retroduction, s. പിന്നൊക്കം കൂട്ടിക്കൊ
ണ്ട വരിക.

Retrograde, a. പിന്നൊക്കം പൊകുന്ന;
വിരൊധമുള്ള, പ്രതികൂലമായുള്ള.

To Retrograde, v. n. പിന്നൊക്കംപൊ
കുന്നു.

Retrospect, s. കഴിഞ്ഞ കാൎയ്യങ്ങളെ നൊ
ക്കുക, ഭൂതവീക്ഷണം, വീണ്ടുവിചാരം.

Retrospection, s. കഴിഞ്ഞ കാൎയ്യങ്ങളെ
നൊക്കുക, പുറകൊട്ടുള്ള നൊട്ടം.

[ 398 ]
Retrospective, a. കഴിഞ്ഞ കാൎയ്യങ്ങളെ
നൊക്കുന്ന, പുറകൊട്ടുനൊക്കുന്ന.

To Retund, v. a. മൂൎച്ചയില്ലാതാക്കുന്നു, വാ
മടക്കുന്നു.

To Return, v. n. തിരിയുന്നു, തിരിച്ചുപൊ
കുന്നു, തിരിച്ചുവരുന്നു, തിരിച്ചുചെല്ലുന്നു,
പ്രതിയാനം ചെയുന്നു; മടങ്ങുന്നു; മറുപ
ടി എഴുതുന്നു.

To Return, v. a. തിരികെ വീട്ടുന്നു, തി
രിച്ചുകൊടുക്കുന്നു, തിരിച്ചു അയക്കുന്നു; ക
ണക്ക ബൊധിപ്പിക്കുന്നു, കൊടുത്തയക്കു
ന്നു.

Return, s. തിരിച്ചിൽ, തിരിച്ചുവരവ, വീ
ണ്ടുവരവ, ആഗമം; മടക്കം, പ്രതിയാ
നം, നിവൎത്തനം; തിരിച്ചുവീട്ടൽ; പ്ര
തിക്രിയ; പ്രതിഫലം; മുതൽപിരിവ,
ആദായം, ലാഭം; പ്രതിദാനം; വീണ്ടും
കടത്തുക.

Returnable, a. തിരിച്ചുകൊടുക്കാകുന്ന, മ
ടങ്ങി അയക്കതക്ക.

To Reveal, v. a. വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, അ
റിയിക്കുന്നു, ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു.

To Revel, v. n. രാത്രിയിൽ മുക്കുടികഴി
ച്ച നിലവിളിക്കുന്നു; പെക്കൂത്താടുന്നു.

To Revel, v. a. തിരിച്ചുവരുത്തുന്നു: പി
ന്നൊക്കം മാറ്റുന്നു.

Revelation, s. അറിയിപ്പ, വെളിപാട,
വെളിപ്പെടുത്തുക.

Revelling, s. മുക്കുടിയാട്ടം, അതിവെറി.

Revelry, s. മുക്കുടി, പെരുങ്കുടിയാട്ടം, കു
ടിമദം.

To Revenge, v. a. പകമീളുന്നു, പകരം
വീട്ടുന്നു, പകരം ചെയ്യുന്നു, പ്രതികാരം
ചെയുന്നു.

Revenge, s. പകമീൾച, പകരംവീട്ടൽ,
പ്രതികാരം, പ്രതിക്രിയ; വൈരപ്രതി
ക്രിയ.

Revengeful, a. പകയുള്ള, പ്രതിക്രിയ
ചെയ്യുന്ന.

Revenger, s. പകവീട്ടുന്നവൻ, പ്രതിക്രി
യക്കാരൻ.

Revenue, s. മുതലെടുപ്പ, വരവ.

Reverberant, Reverberatory, a. പിൻ
തെറിക്കുന്ന; പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന.

To Reverberate, v. a. പിന്നിട്ടതെറിപ്പി
ക്കുന്നു; പിന്നിട്ടശബ്ദിപ്പിക്കുന്നു; മുഴക്കുന്നു.

To Reverberate, v. n. പിന്നിട്ടതെറിക്കു
ന്നു; പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, മാറ്റൊലികൊ
ള്ളുന്നു.

Reverberation, s. പിന്നിട്ടതെറിപ്പ; പ്ര
തിധ്വനി, പ്രതിശബ്ദം: മാറ്റൊലി.

To Revere, v. a. വണങ്ങുന്നു; വന്ദിക്കു
ന്നു: പ്രണമിക്കുന്നു.

Reverence, s. വണക്കം, വന്ദനം, പ്രണ
മനം, മാനം, ഭക്തി, ശങ്ക; ആചാരം;
ആൎജ്ജവം, ആദരം.

To Reverence, v. a. വണങ്ങുന്നു, വന്ദ
നം ചെയ്യുന്നു; ആ ചാരം ചെയ്യുന്നു; ആദ
രിക്കുന്നു; ശങ്കിക്കുന്നു, ഭയപ്പെടുന്നു.

Reverend, a. വന്ദ്യമായുള്ള, പൂജ്യമായുള്ള;
ദൈവഭൃത്യന്മാൎക്കുള്ള സ്ഥാനപ്പെർ.

Reverent, a. വണക്കമുള്ള, താണ്മയുള്ള,
വിനയമുള്ള, ഭയഭക്തിയുള്ള.

Reverential, a. വണക്കമുള്ള, വന്ദ്യമായു
ള്ള, ഭയഭക്തിയുള്ള, ഭയമുള്ള, ആൎജ്ജവമു
ള്ള.

Reverer, s. വണങ്ങുന്നവൻ.

Reverie, or Revery, s. ദുൎവിചാരം, അ
ബദ്ധവിചാരം.

Reversal, s. തീൎപ്പഴിച്ചിൽ, വിധിനിഷെ
ധം; മാറുപാട.

To Reverse, v. a. തീരെ മറിക്കുന്നു, മറി
ച്ചുകളയുന്നു; കവിഴ്ത്തുന്നു: തള്ളുന്നു: വി
പരീതമാക്കുന്നു; മറുപുറംമറിക്കുന്നു.

Reverse, s. വിപരീതം, മറിച്ചിൽ, മറി
വ, പ്രതിലൊമം; മറുപക്ഷം, മറുപാട;
മറുപുറം.

Reversed, part. മറിച്ച, തള്ളിയ.

Reversible, s. മറിക്കാകുന്ന.

Reversion, s. പരമ്പര അവകാശം.

To Revert, v. a. മറിക്കുന്നു, മാറ്റുന്നു;
തിരിച്ചിടുന്നു, പുറകൊട്ടു തിരിക്കുന്നു; പു
റകൊട്ട തള്ളുന്നു.

To Revert, v. n. തിരിച്ചുവരുന്നു, തിരിച്ചു
ചെരുന്നു, തിരിച്ചുവീഴുന്നു.

To Revest, v. a. രണ്ടാമത ധരിപ്പിക്കുന്നു;
രണ്ടാമത മുടക്കുന്നു; രണ്ടാമത ഉദ്യൊഗ
ത്തിലൊ അവകാശത്തിലൊ ആക്കുന്നു.

Revestiary, s. ഉടുപ്പുവെക്കുന്ന സ്ഥലം.

To Revictual, v. a. പിന്നെയും തീൻപ
ണ്ടങ്ങളെ ശെഖരിച്ച കൊടുക്കുന്നു.

To Review, v. a. രണ്ടാമത നൊക്കുന്നു,
പിന്നെയും വിചാരിക്കുന്നു; രണ്ടാമത
ശൊധന ചെയ്യുന്നു; ആയുധാഭ്യാസംചെ
യ്യുന്ന പട്ടാളക്കാരെ പരീക്ഷകഴിക്കുന്നു.

Review, s. രണ്ടാമത്തെ നൊട്ടം; പുന
ൎവിചാരം, പുനശ്ശൊധന, മറുപരീക്ഷ,
ആയുധാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ
ശൊധന.

Reviewer, s. മറുശൊധന ചെയ്യുന്നവൻ.

To Revile, v. a. നിന്ദിക്കുന്നു, ധിക്കരിക്കു
ന്നു, നിൎഭത്സിക്കുന്നു: ദുഷിക്കുന്നു, ദൂഷ്യം
പറയുന്നു, ശകാരിക്കുന്നു.

Reviling, s. നിൎഭത്സനം, ദൂഷ്യം.

Reviler, s. നിന്ദക്കാരൻ, ധിക്കാരി, ദൂഷ്യ
ക്കാരൻ, നിൎഭത്സനൻ.

[ 399 ]
Revisal, s. രണ്ടാമത ഒത്തുനൊക്കുക, പു
നശ്ശൊധന.

To Revise, v. a. രണ്ടാമത നൊക്കുന്നു; ഒ
ത്തുനൊക്കുന്നു; പുനശ്ശൊധന ചെയ്യുന്നു.

Revise, s. രണ്ടാമത്തെ ശൊധന, ഒത്തു
നൊക്കി അച്ചടിച്ചകടലാസ.

Reviser, s. ഒത്തുനൊക്കുന്നവൻ; വിചാ
രക്കാരൻ.

Revival, s. തളൎച്ചതീരുക, തളൎച്ചതീൎക്കുക;
പുനരുണൎവ; പുനച്ചുണ, പുനച്ചൊടിപ്പ.

To Revive, v. n. വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു; ത
ളൎച്ചതീരുന്നു, പിന്നെയും ഉണൎച്ചയുണ്ടാ
കുന്നു; പിന്നെയും തളിൎക്കുന്നു.

To Revive, v. a. പിന്നെയും ജീവിപ്പി
ക്കുന്നു; തളൎച്ചയും മറ്റും തീൎക്കുന്നു, പുതു
താക്കുന്നു; പിന്നെയും ചൊടിപ്പിക്കുന്നു:
പിന്നെയും തളിൎപ്പിക്കുന്നു; തെളിവുവരു
ത്തുന്നു.

To Revivificate v. a. രണ്ടാമത ജീവി
പ്പിക്കുന്നു.

Reunion, s. പുനരൈക്യത, പുനസ്സംഗ
മം, പിന്നെയും ഒന്നിച്ചുകൂടുക.

To Reunite, v. a. & n. പുനരൈക്യത
പ്പെടുത്തുന്നു; പിന്നെയും ഒന്നിക്കുന്നു; തി
രികെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുന്നു; പിന്നെയും കൂട്ടി
ച്ചെൎക്കുന്നു; പുനരൈക്യതപ്പെടുന്നു, പി
ന്നെയും ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു.

Revocable, a. തിരികെവരുത്താകുന്ന ത
ള്ളിക്കളയാകുന്ന.

Revocation, s. തിരികെവരുത്തുക, ത
ള്ളൽ; നിൎത്തൽ.

To Revoke, v. a. തള്ളിക്കളയുന്നു, നി
ൎത്തൽ ചെയ്യുന്നു, വെണ്ടാ എന്ന വെക്കുന്നു,
ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നു: തിരിച്ചുവരുത്തുന്നു.

To Revolt, v. n. മത്സരിക്കുന്നു, കലഹി
ക്കുന്നു, മറുതലിക്കുന്നു, ദ്രൊഹം ചെയ്യുന്നു.

Revolt, s. മത്സരം, കലഹം, മറുതല, ദ്രൊ
ഹം.

To Revolve, v. n. വട്ടംചുറ്റുന്നു; ചുഴലു
ന്നു, വട്ടംതിരിയുന്നു; മാറിമാറിപൊകു
ന്നു; മുറമാറുന്നു.

To Revolve, v. a. ചുറ്റുന്നു, ചുറ്റിക്കുന്നു,
ചുഴറ്റുന്നു; വട്ടംതിരിക്കുന്നു; ആവൎത്തി
ക്കുന്നു.

Revolution, s. ചുഴൾച, വട്ടംചുറ്റൽ, ചു
റ്റ; തിരിച്ചിൽ, ചക്രം തിരിച്ചിൽ; മറി
ച്ചിൽ; രാജ്യത്തിൽ ചട്ടമാറാട്ടം; രാജക
ലഹം; കാലചക്രം.

Revolutionary, a. രാജ്യത്തിൽ മാറാട്ടമു
ള്ള, ചട്ടമാറ്റമുള്ള.

Revulsion, s. നീർവലിച്ചിൽ; ഒരുഭെദം.

To Reward, v. a. പ്രതിഫലം നൽകുന്നു,
പകരം കൊടുക്കുന്നു; സമ്മാനിക്കുന്നു.

Reward, s. ഫലം, പ്രതിഫലം, സംഫല
ത, സമ്മാനം, ഇനാം; പകരം; ദക്ഷിണ.

Rewardable, a. സമ്മാനിക്കതക്ക.

Rewarder, s. സമ്മാനിക്കുന്നവൻ.

Rhabdomancy, s. കൊൽനൊക്കി ലക്ഷ
ണംപറയുക.

Rhapsodist, s. കാൎയ്യങ്ങളെ അസംബന്ധ
മായി എഴുതുന്നവൻ.

Rhapsody s. അസംബന്ധ എഴുത്ത, അ
സംബന്ധവാക്ക.

Rhetoric, s. അലങ്കാരശാസ്ത്രം, വാക്ചാതു
ൎയ്യം, വാഗ്വൈഭവം.

Rhetorical, a. അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തൊടുചെ
ൎന്ന, വാക്ചാതുൎയ്യമുള്ള, വാഗ്വൈഭവമുള്ള.

To Rhetoricate, v. n. വാഗ്വൈഭവമാ
യി സംസാരിക്കുന്നു.

Rhetorician, s. അലങ്കാരശാസ്ത്രി, വാക്ചാ
തുൎയ്യവാൻ, വാഗ്വൈഭവക്കാരൻ.

Rheum, s. വായിൽ നിന്നും മറ്റും ഒലിക്കു
ന്നനീർ, ബാഷ്പം, ൟളാ, ൟത്താ.

Rheumatic, a. വാതം സംബന്ധിച്ച, വാ
തരൊഗമുള്ള.

Rheumatism, s. വാതം, വാതരൊഗം,
വായുരൊഗം.

Rheumy, a. നീർ ഒലിക്കുന്ന.

Rhinoceros, s. വാൾപുലി, കാണ്ടാമൃഗം,
എകചരം, ഗണ്ഡകം, ഖഡ്ഗം.

Rhomb, s. ചതുഷ്കൊണവസ്തു; പട്ടം.

Rhomboid, s. ചതുഷ്കൊണവസ്തുവിനൊ
ട ചെൎന്നൊരു ചിത്രം.

Rhubarb, s. ഒരു പച്ചമരുന്നിന്റെ വെർ.

Rhyme, s. പാട്ടുകളിൽ പ്രാസം, യമകം;
കവിതകെട്ട; ശ്ലൊകച്ചെൎച്ച.

To Rhyme, v. n. യമകം ചെരുന്നു.

Rhymer, s. യമകംവെച്ച പാട്ടുകെട്ടുന്ന
വൻ.

Rhythmical, a. രാഗച്ചെൎച്ചയുള്ള.

Rib, s. വാരിയെല്ല; കപ്പലിന്റെയും മ
റ്റും മണിക്കാൽ.

Ribald, s. ഹീനൻ, ആഭാസൻ, ജന്തു
പ്രായമുള്ളവൻ.

Ribaldry, s. ഹീനവാക്ക, ആഭാസത്വം,
അസഭ്യവാക്ക.

Riband, Ribbon, s. പട്ടുനാട.

Ribbed, a. വാരിഎല്ലുള്ള, വാരിഎല്ലുപൊ
ലെ തീൎത്ത.

To Ribroast, v. a. നന്നായി അടിക്കുന്നു.

Rice, s. അരി, ഗാരിത്രം; നെല്ല, ധാന്യം.

Boiled—rice, ചൊറ.

Rich, a. സമ്പത്തുള്ള, ഐശ്വൎയ്യമുള്ള, ധ
നമുള്ള, വിലയെറിയ; അതിരുചിയുള്ള;
കൂടുതലുള്ള; ബഹുസാരമുള്ള; പുഷ്ടിയുള്ള,
വളമുള്ള, സമൃദ്ധിയുള്ള.

[ 400 ]
Riclies, s. ഐശ്വൎയ്യം, ധനം, സമ്പത്തു
കൾ, മുതൽ, വസ്തുവക.

Richness, s. സംപൂൎണ്ണം, വൎക്കത്ത; വൎണ്ണ
ഭംഗി, മൊടി; പദാൎത്ഥപുഷ്ടി.

Rick, s. ധാന്യംകൂട്ടിയപട, മൂട, തുറു.

Rickets, s. പൈതങ്ങൾക്ക സന്ധുക്കളിൽ
വരുന്ന ഒരു രൊഗം.

Rickety, a. സന്ധുരൊഗമുള്ള; ബലമില്ലാ
ത്ത.

To Rid, v. a. വിടിയിക്കുന്നു, നീക്കംചെ
യ്യുന്നു; കുടുക്കുതീൎക്കുന്നു; ഒഴിപ്പിക്കുന്നു; ത
ള്ളിക്കളയുന്നു.

Riddance, s. വിടുതൽ, നീക്കുപ്പൊക്ക, ഒ
ഴിവ; തള്ളൽ.

Ridden, part. of To Ride, വാഹനം
എറിയ.

To Riddle, v. a. ചല്ലടയിൽ ഇട്ട അരി
ക്കുന്നു; വിടുകഥ തെളിയിക്കുന്നു.

To Riddle, v. n. വിടുകഥപറയുന്നു, ക
ടമിടുന്നു, കടങ്കഥപറയുന്നു, ഗൂഢാൎത്ഥ
മായി പറയുന്നു.

Riddle, s. വിടുകഥ, കടങ്കഥ, തീൻകഥ,
വ്യാമൊഹനവാക്ക, ഗൂഡാൎത്ഥവാക്ക, മറ
പൊരുൾ; ചല്ലട; അരിപ്പുകൊട്ട.

To Ride, v. n. കുതിര മുതലായതിന്മെൽ
എറിപ്പൊകുന്നു; കപ്പലും മറ്റും വെള്ള
ത്തിൽ പൊങ്ങിയാടുന്നു.

Rider, s. കുതിരപുറത്തും മറ്റും എറുന്ന
വൻ.

Ridge, s. മുതുകുപുറം; അഗ്രം, ശിഖരം;
മൊന്തായപ്പുറം, കൊടുമുടി, വരമ്പ.

To Ridge, v. a. വരമ്പും മറ്റും ഉണ്ടാക്കു
ന്നു.

Ridgil, Ridling, s. പാതി ഉടുകഴിച്ചആ
ട്ടുകൊറ്റൻ.

Ridgy, a. വരമ്പുപൊലെയുള്ള.

Ridicule, s. അപഹാസം, ഹാസ്യം.

To Ridicule, v. a. അപഹസിക്കുന്നു, നി
ന്ദിക്കുന്നു, പരിഹസിക്കുന്നു.

Ridiculous, a. അപഹാസ്യമായുള്ള; ഹാ
സ്യമായുള്ള.

Rialiculousness, s. അപഹാസം, ഹാ
സ്യത.

Riding, s. തുക്കിടി.

Ridinghood, s. കുതിര എറുമ്പൊൾ സ്ത്രീ
കൾ ഇടുന്ന പുറംകുപ്പായം.

Ridotto, s. വിളയാട്ടുപാട്ട.

Rife, a. പ്രബലമായുള്ള, ബലം കൊണ്ട;
കലശലായുള്ള, നടപ്പുദീനം പൊലെ
കൊള്ളായുള്ള.

Rifle, s. ഒരു വക തൊക്ക.

To Rifle, v. a. കവരുന്നു, കൊള്ളയിടുന്നു.

Rifler, s. കവൎച്ചക്കാരൻ, കൊള്ളക്കാരൻ.

Rift, s. പിളൎപ്പ.

To Rift, v. a. പിളൎക്കുന്നു.

To Rig, v. a. ഉരുവിന പാമരം കയറ
പായ ഇവ ഇടുന്നു; വരിയുന്നു.

Rigadoon, s. ഒരു കൂത്താട്ടം.

Rigation, s. നനച്ചിൽ, നനെക്കുക.

Rigging, s. കപ്പലിന്റെ പായകളും കയ
കളും.

Riggish, s. വിലാസമുള്ള, കാമാതുരമായു
ള്ള.

To Riggle, v. n. ഞെളിപിരി കൊള്ളുന്നു.

Right, a. ഉചിതമുള്ള, നെരുള്ള, തിട്ടമു
ള്ള, ചൊവ്വുള്ള, ന്യായമുള്ള, ശരിയായുള്ള;
വലത്ത; നല്ല; ബഹുമാനമുള്ള.

Right, interj. കൊള്ളാം, നല്ലത.

Right, ad. ഉചിതമായി, നെർ, നെരാ
യി, തിട്ടമായി, ശരിയായി, ന്യായമായി,
ചൊവ്വെ, അതി, ബഹു.

Right, s. നെര, ന്യായം, വ്യവഹാരം;
ചൊവ്വ; അവകാശം, മുറ; അധികാരം;
സ്ഥാനമാനം; വലത്തഭാഗം.

To Right, v. a. ന്യായം ചെയ്യുന്നു, വഴ
ക്കതീൎക്കുന്നു, നെരുനടത്തുന്നു.

Righteous, a. നീതിയുള്ള, ധൎമ്മമുള്ള, പു
ണ്യമുള്ള.

Righteousness, s. നിതി; നീതീകരണം,
ധാൎമ്മികം.

Rightful, a. അവകാശമുള്ള, മുറയുള്ള.

Right—hand, a. വലത്ത കൈ.

Rightly, ad. നെരായി, ന്യായമായി, ശ
രിയായി.

Rightness, s. നെര, ചൊവ്വ.

Rigid, a. വളയാത്ത, വണങ്ങാത്ത വഴ
ങ്ങാത്ത, മയമില്ലാത്ത, കടുപ്പമുള്ള, ക്രൂ
മായുള്ള.

Rigidity, s. വളയായ്മ, മയമില്ലായ്മ, വഴ
ങ്ങായ്മ, വാസനയില്ലായ്മ, കടുപ്പം, ശഠത,
ക്രൂരത.

Rigidness, s. കടുപ്പം, കഠിനത; മയമി
ല്ലായ്മ, വഴക്കമില്ലായ്മ.

Riglet, s. നെൎത്തപരന്ന മരപ്പുൾ.

Rigmarole, a. അമാന്തമുള്ള, തുമ്പില്ലാത്ത.

Rigour, s. കുളിൎമ്മ; കടുപ്പം, മുറുക്കം, സാ
ഹസം, കഠൊരം; രൂക്ഷത, നിൎദ്ദയ.

Rigorous, a. കടുപ്പമുള്ള, മുറുക്കമുള്ള, സാ
ഹസമുള്ള, രൂക്ഷതയുള്ള.

Rill, Rillet, s. ചെറിയ തൊട, ചിറ്റാറ.

To Rill, v. n. ചെറിയ ഒഴുക്കായി ഒഴുകുന്നു.

Rim, s. വക്ക, ഒരം, വിളുമ്പ; ചുറ്റ.

Rime, s. ഉറെച്ച മഞ്ഞു; വിള്ളൽ.

To Rimple, v. a. ചുളുക്കുന്നു, മടക്കുന്നു,
ഞെറിയുന്നു.

Rind, s. തൊലി, തൊണ്ട, തൊട, ഉമി.

[ 401 ]
Rindle, s. വെള്ളം പൊകുവാനുള്ള ഒരു
ചെറിയ കൈവഴി; ഒക.

Ring, s. വളയം, വള; വലയം, മൊതി
രം, അംഗുലീയകം; ചുറ്റ, കണ്ണി; ചുറ്റു
വട്ടം, വൃത്തം, നാദചെൎച്ചയുള്ള മണിക്കൂ
ട്ടം; കിലുക്കം, കിണുക്കം, ഘണ ഘണ ശ
ബ്ദം; ഒച്ച, നാദം.

To Ring, v. a. മണിയടിക്കുന്നു, കിലുക്കു
ന്നു; ചുറ്റിടുന്നു, വളയിടുന്നു.

To Ring, v. n. കിലുങ്ങുന്നു, കിണങ്ങുന്നു,
ഘണ ഘണ ശബ്ദിക്കുന്നു, നിനദിക്കുന്നു.

Ringdove, s. ചെങ്ങാലി, ഒരു പ്രാവ.

Ringleader, s. കലഹപ്രമാണി, മുമ്പൻ;
മുന്നൊടി.

Ringlet, s. ചെറു മൊതിരം; ചുഴി, കുറു
നിര.

Ringstreaked, a. ചുഴിവുരെഖയുള്ള, വ
ളവുരെഖയുള്ള.

Ringtail, s. ഒരു വക പരുന്ത.

Ring worm, s. പുഴുക്കടി.

To Rinse, v. a. മുക്കിപിഴിയുന്നു, അലക്കു
ന്നു; മൊറുന്നു, തെച്ചുകഴുകുന്നു.

Riot, s. കലഹം, മത്സരം, അമളി; വന്മ
ദം, വെറി; ദുൎന്നടപ്പ; തകരാറ.

To Riot, v. n. വെറിയുന്നു, മദിക്കുന്നു;
അമളിക്കുന്നു, കലഹിക്കുന്നു.

Rioter, s. കലഹക്കാരൻ, വെറിയൻ.

Riotous, a. കലഹിക്കുന്ന, വെറിയുന്ന.

To Rip, v. a. അറുത്ത തുറക്കുന്നു, കീറി
പ്പൊളിക്കുന്നു; വെളിയിലാക്കുന്നു.

Ripe, a. പഴുത്ത, മൂത്ത, പക്വമായുള്ള,
വിളഞ്ഞ; ഇളപ്രായം കഴിഞ്ഞ, പാകമാ
യുള്ള; പൂൎണ്ണമായുള്ള.

To Ripe, Ripen, v. n. പഴുക്കുന്നു, മൂക്കുന്നു,
പക്വമാകുന്നു, വിളയുന്നു, പാകംവരുന്നു.

To Ripen, v. a. പഴുപ്പിക്കുന്നു, മൂപ്പിക്കു
ന്നു; പാകംവരുത്തുന്നു.

Ripeness, s. പഴുപ്പ, മൂപ്പ, പക്വം, പാകം.

To Ripple, v. a. വെഗം ഒഴുകുന്ന വെ
ള്ളംപൊലെ ആടുന്നു, മെല്ലെ അലയുന്നു.

Rippling, s. മെലെയുള്ള ആടൽ, മെല്ലെ
യുള്ള അലച്ചിൽ.

To Rise, v. n. ഉയരുന്നു, എഴുനീല്ക്കുന്നു;
ഉണ്ടാകുന്നു; കിളുക്കുന്നു; ഉത്ഭവിക്കുന്നു;
കിളരുന്നു, എകരുന്നു; വിങ്ങുന്നു, പൊ
ങ്ങുന്നു; കെറുന്നു, കരെറുന്നു; ഉദിക്കുന്നു;
ആരംഭിക്കുന്നു; ഉദ്യൊഗിക്കുന്നു; കലഹ
മുണ്ടാകുന്നു; ഇളകുന്നു; വിലകൂടുന്നു; പി
ന്നെയും ജീവിക്കുന്നു; ഉയിൎക്കുന്നു; സ്ഥാ
നത്തിൽ ഉന്നതപ്പെടുന്നു.

Rise, s. ഉയരുക; എഴുനീല്പ; ഉദയം, വി
ലകൂടുതൽ; ആരംഭം; ഉയൎച്ച, പൊക്കം,
കരെറ്റം; വളൎച്ച.

Risibility, s. ചിരി, ഹസനം.

Risible, a. ചിരിയുണ്ടാക്കുന്ന, ഹാസ്യമാ
യുള്ള.

Risk, s. അത്യാപത്ത, അപകടം, മൊശം;
ചെതം, ദൊഷം; കാലഗതി, അപായം.

To, Risk, v. a. അപകടത്തിലാക്കുന്നു, മൊ
ശം വരുത്തുന്നു.

Rite, s. ആചാരം, മുറ, കൎമ്മം, ക്രിയ; ക്രമം.

Ritual, s. ആചാരക്രമം, കൎമ്മവിധിപുസ്ത
കം, കൎമ്മക്രമം.

Ritual, a. ആചാരസംബന്ധമുള്ള, കൎമ്മ
സംബന്ധമുള്ള, ക്രിയയൊടുചെൎന്ന.

Ritualist, s. ആചാരക്രമമറിയുന്നവൻ.

Rival, s. ശ്രദ്ധക്കാരൻ, എതിരാളി.

To Rival, v. a. & n. സ്പൎദ്ധയുണ്ടാക്കുന്നു,
മത്സരിക്കുന്നു, പിണങ്ങുന്നു, സ്പൎദ്ധിക്കുന്നു.

Rivalry, Rivality, s. സ്പൎദ്ധ, മത്സരം,
പിണക്കം.

Rivalship, s. സ്പൎദ്ധത.

To Rive, v. a. പിളൎക്കുന്നു, കീറുന്നു, പൊ
ളിക്കുന്നു.

To Rivel, v. v. ചുളുക്കുന്നു, ചുരുക്കുന്നു.

River, s. നദി, ആറ, പുഴ, ആപഗാ.

River—dragon, s. ചീങ്കണ്ണി.

River—god, s. നദിദെവത.

River—horse, s. കടൽകുതിര.

Rivet, s. മടക്കാണി, തറ; മലര.

To Rivet, v. a. തറപിടിക്കുന്നു, കൂട്ടിത
റെക്കുന്നു, തറെക്കുന്നു; സ്ഥാപിക്കുന്നു.

Rivulet, s. ചിറ്റാറ, ചെറുപുഴ, തൊട.

Rixdollar, s. ഒരു വക നാണയം.

Roach, s. ഒരു വക മീൻ.

Road, s. വഴി, മാൎഗ്ഗം, പദവി, പന്ഥാ
വ, പ്രസരം; കപ്പലുകൾ നങ്കൂരം ഇട്ടനി
ല്ക്കുക്കുന്ന സ്ഥലം: വഴിയാത്ര.

To Roam, v. n. ഉഴലുന്നു, ഉഴന്നുനടക്കു
ന്നു, ചുറ്റിതിരിയുന്നു, ചുറ്റിനടക്കുന്നു,
അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു.

Roamer, s. നാടുതൊറും ഉഴന്നുനടക്കുന്ന
വൻ.

Roan, a. ചുവന്ന; കറുപ്പിൽ വെള്ളപ്പുള്ളി
യുള്ള.

To Roar, v. n. അലറുന്നു, ഗൎജ്ജിക്കുന്നു,
നിലവിളിക്കുന്നു; ഇരെക്കുന്നു.

Roar, s. അലൎച്ച, ഗൎജ്ജനം, നിലവിളി;
വിളയൊട്ടുതൊള്ള, ഇരപ്പ.

To Roast, v. a. ചുടുന്നു, പൊരിക്കുന്നു,
വറുക്കുന്നു, പാകംചെയ്യുന്നു.

To rule the roast, ആളുന്നു, ഭരിക്കുന്നു,
നടത്തുന്നു.

Roast, s. ചുട്ടയിറച്ചി.

Rob, s. പാകംചെയ്ത സാരങ്ങൾ, കുറുക്കി
യ സാറ.

[ 402 ]
To Rod, v. a. കവരുന്നു, മൊഷ്ടിക്കുന്നു,
കൊള്ളയിടുന്നു.

Robber, s. കവലക്കാരൻ, മൊഷ്ടാവ, ചൊ
രൻ, കള്ളൻ, തസ്കരൻ, അപഹാരി.

Robbery, s. കവൎച്ച, മൊഷണം, കൊള്ള,
അപഹാരം.

Robe, s. വിശെഷവസ്ത്രം, ദിവ്യവസ്ത്രം,
നിലയങ്കി: പട്ടാംബരം.

To Robe, v. a. വിശെഷവസ്ത്രം ധരിപ്പി
ക്കുന്നു, പട്ടുവസ്ത്രം ഉടുപ്പിക്കുന്നു.

Robust, a. തടിച്ചു, പുഷ്ടിയുള്ള, ബലമുള്ള,
സ്ഥൂലമായുള്ള, കരുത്തുള്ള, തിറമുള്ള, ആ
രൊഗ്യമുള്ള.

Robustness, s. തടിപ്പ, പുഷ്ടി, സ്ഥൂലത,
കരുത്ത, തിറം.

Rocambole, s. ഒരു വക കാട്ടുള്ളി.

Roche—alum, s. ഒരു വക വിശെഷ പടി
ക്കാരം.

Rochet, s. മെല്പട്ടക്കാരൻ ധരിക്കുന്ന വെ
ള്ള വസ്ത്രം; ഒരു മത്സ്യം.

Rock, s. പാറ, കൽപാറ, അശ്മാവ; ര
ക്ഷസ്ഥലം.

To Rock, v. a. ആട്ടുന്നു, തൊട്ടിൽ ആട്ടു
ന്നു; ചാഞ്ചാടിക്കുന്നു, താരാട്ടുന്നു.

To Rock, v. n. ആടുന്നു, ചാഞ്ചാടുന്നു,
വെക്കുന്നു.

Rocket, s. ബാണം; ഒരു ചെടി.

Rockruby, s. ഒരു വക ചുവപ്പുകല്ല.

Rocksalt, s. കല്ലൂപ്പ, ഇന്തുപ്പ.

Rockwork, s. കുമ്മായത്തിൽ പതിച്ച കല്ലു
കൾ.

Rocky, a. പാറകളുള്ള, പാറപൊലെയു
ള്ള, കടുപ്പമുള്ള.

Rod, s. വടി, കൊൽ; അളവുകൊൽ.

Rode, pret. of To Ride, വാഹനം
എറി.

Rodomontade, s. വീണയിരെപ്പ, തൊ
ള്ളയുള്ള വിളയാട്ട, മുഷ്കുള്ള വാക്ക.

Roe, s. മാൻ, പെടമാൻ; മീൻമൊട്ട, പ
നഞ്ഞിൽ.

Rogation, s. പ്രാൎത്ഥന, അപെക്ഷ, ലി
ത്താനി.

Rogation—week, s. പരിശുദ്ധാത്മാവി
ന്റെപെരുനാളിന മുമ്പിലത്തെ ആഴ്ച.

Rogue, s. കള്ളൻ, ഖലൻ, എമാളി, വഞ്ച
കൻ, ചാരൻ, യൂൎത്തൻ, ദുൎവൃത്തൻ, ദു
ൎമാഗ്ഗി; ഒമനപ്പെർ; വമ്പൻ.

Roguery, s. കമാന്ത്രാണം, കൈതവം,
കളവ, ധൂൎത്ത: വിളയാട്ടുപരിഹാസം.

Roguish, a. കള്ളന്ത്രാണമുള്ള, കൈതവ
മുള്ള, ധൂൎത്തുള്ള, വിളയാട്ടു പരിഹാസമു
ള്ള.

To Roist, Roister, v. n. ഇരെപ്പിക്കുന്നു,

തൊള്ളയിടുന്നു; വമ്പുപറയുന്നു, ഊറ്റം
പറയുന്നു.

Roisterer, s. ഇരച്ചിൽകാരൻ, അമളിക്കാ
രൻ, വമ്പുപറയുന്നവൻ, ഊറ്റക്കാരൻ.

To Roll, v. a. ഉരുട്ടുന്നു; ചുറ്റിത്തിരിക്കു
ന്നു; തിരിക്കുന്നു, ചക്രം ചുറ്റിക്കുന്നു, ചു
റ്റുന്നു; ചുരുട്ടുന്നു; ചുറ്റികെട്ടുന്നു.

To Roll, v. n. ഉരുളുന്നു; ചക്രംചുറ്റുന്നു;
തിരിയുന്നു; കാലചക്രം തിരിയുന്നു; തിര
കൾ അലെക്കുന്നു, അലയുന്നു.

Roll, s. ഉരുൾച, ചുരുൾച; ഉരുൾ, ചു
രുൾ, ചുരുട്ട, ചുരുണ: ചാൎത്ത, പെർ വ
രിച്ചാൎത്ത.

Roller, s. ഉരുണ്ടവടി, ഉരുൾ, വഴിനിര
പ്പാക്കുന്ന ഉരുൾ; ചുറ്റിക്കെട്ടുന്ന നാട.

Rollingpin, s. അപ്പവും മറ്റും പരത്തുന്ന
കൊൽ.

Rollingpress, s. ചിത്രങ്ങൾ അച്ചടിപ്പാൻ
ഉതകുന്ന ഉരുളുകളുള്ള അച്ച.

Rollypooly, s. ഒരു വക കളി.

Romage, s കലഹം, ഇരച്ചിൽ; തൊള്ള
യിട്ടുള്ള തിരക്ക, അരവം.

Roman, s. റൊമാദെശക്കാരൻ.

Romance, s. കെട്ടുകഥയായുള്ള ചരിത്രം,
കബന്ധം, കെട്ടുകഥ, കള്ളചരിത്രം.

Romancer, s. കെട്ടുകഥയുണ്ടാക്കുന്നവൻ,
കള്ളചരിത്രകാരൻ.

Romanist, s. റൊമാക്കാരൻ, റൊമാമത
ക്കാരൻ, പാപ്പാമതക്കാരൻ.

To Romanize, v. n. ലത്തിൻ ഭാഷയിൽ
എഴുതുന്നു, ലത്തീൻ വാക്കുകളെ പ്രയൊ
ഗിക്കുന്നു.

Romantic, a. അബദ്ധമായുള്ള, കെട്ടുക
ഥയായുള്ള, കബന്ധമായുള്ള, കള്ളമായു
ള്ള; ഉണ്ടാകാത്ത, മൊടിഭാവമുള്ള, മനൊ
ഹരമായുള്ള.

Rome, s. റൊമാനഗരം.

Romp, s. മുട്ടാളശീലമുള പെണ്ണ, ദുരാചാ
രമായി ചാടി കളിക്കുന്ന പെണ്ണ: ഭടാചാ
രമുള്ള കളി, തൊള്ളയിട്ടുള്ള കളി.

To Romp, v. n. തൊള്ളയൊടും ഭടാചാ
രത്തൊടും കളിക്കുന്നു; ചാടിക്കളിക്കുന്നു.

Rondeau, s. ഒരു വക ശ്ലൊകം.

Rood, s. ഒരു മാതിരി ദണ്ഡ, പതിനാറര
അടിനീളമുള്ള അളവ.

Roof, s. മെൽകൂട്ട, മെൽപുര; വളവിന
കം: മെലണ്ണാക്ക.

To Roof, v. a. മെൽകൂട്ടകെറ്റുന്നു, മെൽ
പുരകെട്ടുന്നു.

Rook, s. അണ്ടങ്കാക്ക, കാക്കപൊലുള്ള ഒരു
പക്ഷി; ആൾക്കരു; വഞ്ചകൻ,
ചതിയൻ.

Rookery, s. കാക്കകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലം, കാ
ക്കച്ചെക്ക.

[ 403 ]
Room, s. ഇട, ഇടം, സ്ഥലം; മുറി, പുര
മുറി; അറ, അകം: സ്ഥാനം; പട്ടം.

Roonmage, Roominess, s. ഇടവിസ്താരം,
സ്ഥലവിസ്താരം.

Roomy, a. വിസ്താരമുള്ള, വിശാലതയുള്ള.

Roost, s. ചെക്ക, പക്ഷികൾ രാത്തങ്ങുന്ന
ഇടം; പക്ഷികളുടെ ഉറക്കം.

To Roost, v. n. ചെക്കഎറുന്നു, പക്ഷികൾ
പൊലെ ഉറങ്ങുന്നു.

Root, s. വെർ, മൂലം; ചുവട; അടി; പ്ര
ധാനസംഗതി, ആദികാരണം; കാരണ
ഭൂതൻ; സ്ഥിരവാസം; കൊൾ.

To Root, v. n. വെരൂന്നുന്നു, വെർ
പിടിക്കുന്നു, ചുവടുവെക്കുന്നു.

To Root, v. a. വെർ പിടിപ്പിക്കുന്നു; ന
ന്നായി കൊള്ളിക്കുന്നു; വെർഎടുക്കുന്നു, ചു
വടപറിക്കുന്നു; നിൎമ്മൂലമാക്കുന്നു; നാടുക
ടത്തുന്നു.

Rooted, a. ആഴത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട,
വെരൂന്നിയ, സ്ഥിരമായുള്ള.

Rope, s. കയറ, പാശം, ചരട, ദാമം,
ബന്ധം.

To Rope, v. n. കുറുകുന്നു, പശപൊലെ
ആയിതീരുന്നു.

Ropedancer, s. ഞാണിന്മെൽ ദണ്ഡിപ്പു
കാരൻ.

Ropiness, s. ഒട്ടൽ, കുറുകൽ, പശപ്പിടി
ത്തം.

Ropemaker, s. കയറ പിരിക്കുന്നവൻ,
പാശം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ.

Ropewalk, s. കയറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥ
ലം.

Ropy, a. ഒട്ടലുള്ള, പശയുള്ള.

Roquelaure, s. പുരുഷന്മാർ ഇടുന്ന ഒരു
മെൽകുപ്പായം.

Roration, s. മഞ്ഞുവീഴുക.

Rosary, s. അക്ഷമാല, മാല, ജപമാല.

Rose, s. പനിനീർപുഷ്പം, ഒരു സുഗന്ധ
പുഷ്പം.

Roseate, a. ചുവപ്പവൎണ്ണമുള്ള, സുഗന്ധമു
ള്ള.

Rosemary, s. സുഗന്ധമുള്ള ഒരു ഔഷധ
ച്ചെടി.

Roset, s. ചിത്രമെഴുതുന്നവൎക്ക ഉതകുന്ന
ഒരു ചുവന്ന ചായം.

Rosette, s. കൃതിയായുള്ള ഒരു പുഷ്പം.

Rosewater, s. പനിനീർ.

Rosin, s. പയിനെണ്ണ, തെള്ളി; ഒരു വക
ചെഞ്ചല്യം.

To Rosin, v. a. ചെഞ്ചല്യമിടുന്നു.

Rostrum, s. പക്ഷികളുടെ ചുണ്ട, കപ്പ
ലിന്റെ ചുണ്ട; പ്രസംഗസ്ഥലം, പ്രസ്ഥാ
പസ്ഥലം.

Rosy, a. പനിനീർപുഷ്പം പൊലെ നിറ
വും ഭംഗിയും ഗന്ധവും ഉള്ള.

To Rot, v. n. അഴുകുന്നു, ചീയുന്നു, നുല
യുന്നു, കെട്ടുപൊകുന്നു, ചെതുക്കുപിടിക്കു
ന്നു, കുശുമ്പിക്കുന്നു; അലിയുന്നു.

Rot, s. ആടുകൾക്ക ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദീനം;
പണ്ടപ്പുഴു; ചീച്ചിൽ, അഴുകൽ.

Rotary, a. ഉരുളുന്ന, വട്ടത്തിൽ തിരിയുന്ന.

Rotated, a. ചക്രംതിരിഞ്ഞ, വട്ടത്തിൽ തി
രിഞ്ഞ.

Rotation, s. ഉരുൾച, ചുരുൾച, ചക്രം
തിരിച്ചിൽ, ചുറ്റൽ; ചുറ്റ, മാറിമാറി ചെ
യ്യുക.

Rote, s. അൎത്ഥംഗ്രഹിക്കാതെ ചൊല്ലിയ
വാക്ക, കാണാപ്പാഠം.

Rotoco, s. അഞ്ചറാത്തലുള്ള ഒരു തുക്കം,
ഇട.

Rotten, a. അഴുകിയ, ചീഞ്ഞ, ചെതുക്കി
ച്ച, കെട്ട, കുശുമ്പിച്ച.

Rottenness, s. അഴുകൽ, ചീച്ചിൽ, നുല
ച്ചിൽ, കെട്ട, ചെതുക്ക, പഴുപ്പ; പുഴുക്കുത്ത.

Rotund, a. ഉരുണ്ട, വൃത്താകാരമായുള്ള.

Rotundity, s. വൃത്തം, ഉരുൾമ.

Rotundo, s. വൃത്താകാരമായി പണിചെ
യ്ത ഒരു വീട.

To Rove, v. n. ഉഴന്നുനടക്കുന്നു, അല
ഞ്ഞുനടക്കുന്നു, ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നു.

Rover, s. ഉഴന്നുനടക്കുന്നവൻ: അസ്ഥി
രൻ; കൊള്ളക്കാരൻ.

Rouge, s. മുഖത്തിടുന്ന ചുവപ്പ ചായം.

Rough, a. പരുപരയുള്ള, പരുപരുപ്പുള്ള,
ദുൎഘടമുള്ള, വിഷമമായുള്ള: നിരപ്പില്ലാ
ത്ത; രസഭംഗമുള്ള; രൂക്ഷമായുള്ള, പുരു
ഷമുള്ള; ചെവിക്ക
ദുസ്സഹമായുള്ള; ദുശ്ശീ
ലമുള്ള; അപചാരമുള്ള; കഠിനമായുള്ള,
ക്രൂരതയുള്ള; വികടമുള്ള; മിനുസമില്ലാ
ത്ത; അപലക്ഷണമുള്ള; പെരുമ്പടിയാ
യുള്ള: കൊടുതായുള്ള; കലശലായുള്ള;
രൊമമുള്ള.

To Roughcast, v. a. മിനുസംകൂടാതെ
പരുപരയുള്ള വിധത്തിൽ കരുപ്പിടിക്കു
ന്നു; പെരുമ്പടിക്കുമ്മായമിടുന്നു.

Roughcast, s. പെരുമ്പണി, പെരുമ്പടി
ക്കുമ്മായമിട്ടത.

Roughdraught, s. മഴുപ്പണി, വഞ്ചൽ
പണി; നക്കൽ.

To Roughdraw, v. a. മഴുപ്പണി ചെയ്യു
ന്നു; നക്കലുണ്ടാക്കുന്നു.

To Roughen, v. a. & n. പരുപരയാക്കു
ന്നു, പരുപരയാകുന്നു.

Roughhewn, part. a. പരുപരയുള്ള, മി
നുസമാകാത്ത, കുറതീരാത്ത, വഞ്ചെലാ
യുള്ള.

[ 404 ]
Roughly, ad. പരുപരെ, പരുപരയാ
യി; രൂക്ഷമായി, കടുപ്പമായി; അപചാ
രമായി: രസഭംഗമായി.

Roughness, s. പരുപരുപ്പ; നിരപ്പില്ലാ
യ്മ, രസഭംഗം; രൂക്ഷത, പരുഷം; ചെ
വിക്ക ദുസ്സഹനം: ദുശ്ശീലം; അപചാരം;
കഠിനത, ക്രൂരത: വികടം; മിനുസമില്ലാ
യ്മ: വൃത്തികെട; അവലക്ഷണം കൊടു
ങ്കാറ്റുമ്മഴയും; കലശൽ; രൊമം.

Roughwork, s. പെരുമ്പണി, പരുപര
യുള്ള പണി.

Round, a. ഉരുണ്ട, വൃത്തമുള്ള, വട്ടമുള്ള, വ
ലിപ്പമുള്ള; കപടമില്ലാത്ത; മിനുസമുള്ള;
ചുറുക്കുള്ള, ചൊടിപ്പുള്ള, വെണ്മട്ടമുള്ള.

Round, s. ചക്രം, വൃത്തം, വട്ടം; ചുറ്റ; ചു
റ്റുവട്ടം; കാലചക്രം; കാവൽ സഞ്ചാരം.

Round, ad. ചുറ്റിലും, എല്ലാഭാഗത്തും,
വട്ടത്തിൽ.

Round, prep. ചുറ്റും, ചുറ്റിലും; നാലു
പുറവും.

To Round, v. a. ഉരുട്ടുന്നു; ചുറ്റിക്കുന്നു;
ചൂഴുന്നു; വളയുന്നു.

To Round, v. n. ഉരുളുന്നു, ചുറ്റുന്നു; ചെ
വിയിൽ പറയുന്നു.

Roundabout, a. ചുറ്റുള്ള, വളവുള്ള, വ
ളപ്പുള്ള; വിസ്താരമുള്ള.

Roundelay, s. പഴയകവിത; ഒരു വക
ശ്ലൊകം: വൃത്തം.

Roundhouse, s. പാറാപ്പുര.

Roundish, a. അല്പം ഉരുണ്ട; ഒട്ടൊട്ടുരു
ണ്ട.

Roundness, s. ഉരുൾച്ച; ചക്രാകാരം, വൃ
ത്താകാരം: മിനുക്കം; പരമാൎത്ഥം.

To Rouse, v. a. ഉണൎത്തുന്നു; ഉത്സാഹി
പ്പിക്കുന്നു, ഉദ്യൊഗിപ്പിക്കുന്നു, ഇളക്കുന്നു,
ഇളക്കിവിടുന്നു.

To Rouse, v. n. ഉണരുന്നു; ഉണൎച്ചയു
ണ്ടാകുന്നു.

Rout, s. അരവമിടുന്ന ജനക്കൂട്ടം; അമ
ളി; അണിതെറ്റിയ സെന, അപജയം,
മടക്കം, തൊലി.

To Rout, v. a. & n. തൊല്പിക്കുന്നു, അപ
ജയപ്പെടുത്തുന്നു; മടക്കുന്നു; കൂട്ടമായി കൂ
ടുന്നു.

Route, s. വഴി; പ്രയാണം, പട്ടാളയാത്ര.

Routine, s. പതിവ; ക്രമെണയുള്ള നട
പ്പ, നടന്നുവരുന്ന മുറ.

Row, s. നിര, വരി, അടുക്ക, ശണ്ഠ, കല
ഹം, അമളി.

To Row, v. a. തണ്ടുവലിക്കുന്നു; തൊണി
ഊന്നുന്നു.

Rowel, s. വ്രണംകരിയാതിരിക്കെണ്ടുന്ന
തിന വെക്കുന്ന തിരി.

To Rowel, v. a. വ്രണമുണ്ടാക്കി അതിൽ
തിരിയിടുന്നു.

Rower, s. തണ്ടുവലിക്കുന്നവൻ, തണ്ടുകാ
രൻ, പൊതവാഹൻ.

Royal, a. രാജസംബന്ധമുള്ള, രാജ, രാ
ജയൊഗ്യമായുള്ള.

Royalist, s. രാജഭക്തൻ, രാജസെവകൻ.

Royally, ad. രാജാവിനടുത്തതായി, രാ
ജയൊഗ്യമായി.

Royalty, s. രാജത്വം, രാജപട്ടം; രാജ
ചിഹ്നം.

To Rub, v. a. തെക്കുന്നു, തുടെക്കുന്നു, ഉ
രെക്കുന്നു, ഉരസുന്നു, തിരുമ്പുന്നു, തടവു
ന്നു; മൎദ്ദനംചെയ്യുന്നു; ചാലിക്കുന്നു; പിര
ട്ടുന്നു; മിനുക്കുന്നു.

To rub down, കുതിരയുടെ രൊമം മി
നുസംവരുത്തുന്നു.

To rub out, തുടെച്ചുകളയുന്നു.

To rub up, ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

To rub, v. n. തെയുന്നു, തെഞ്ഞുപൊകു
ന്നു, ഉരയുന്നു.

Rub, s. തടവ, വിഘ്നം; തെപ്പ; നിരപ്പു
കെട; പ്രയാസം.

Rubber, s. തെക്കുന്നവൻ, ഉരെക്കുന്നവൻ;
തെക്കുന്നകരു: ഒരു കളി: പച്ചരം, ചാ
ണ.

Rubbing, s. തെപ്പ, തുടെപ്പ, ഉരവ, ഉര
സൽ.

Rubbage, Rubbish, s. ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
വീടുകളുടെയും മറ്റും മണ്ണുമുതലായവ;
ചപ്പ, കുപ്പ; കലങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ.

Rubicund, a. ചുവപ്പുവൎണ്ണമുള്ള, പത്മരാ
ഗഛായയുള്ള.

To Rubify, v. a. ചുവപ്പുനിറം വരുത്തുന്നു.

Rubricated, a. ചുവപ്പുനിറം പൂശിയ.

Rubric, s. പുസ്തകങ്ങളിൽ പണ്ടെ ചുവപ്പ
മഷികൊണ്ടും മറ്റുംഉള്ള കുറിപ്പടികൾ.

Rubstone, s. ഉരകല്ല, തെപ്പുകല്ല, ചാണ.

Ruby, s. ചുവപ്പുകല്ല; പത്മരാഗം; അരു
ണെപലം.

Ructation, s. എമ്പക്കം, എമ്പൽ.

Rudder, s. ചുക്കാൻ, കപ്പലിന്റെ ചുക്കാൻ.

Ruddle, s. കാവിമണ്ണ, ചെമ്മണ്ണ.

Ruddy, a. കുറെ ചുവപ്പുള്ള രക്തപ്രസാ
ദമുള്ള.

Rude, a. മുട്ടാളശ്ശീലമുള്ള, അനാചാരമുള്ള,
ഭടാചാരമുള്ള, ജന്തുപ്രായമുള്ള;
ഉഗ്രമായു
ള്ള, വശക്കെടുള്ള വെലയറിയാത്ത, അ
വലക്ഷണമുള്ള, പെരുമ്പണിയുള്ള, ക
ന്നവെലയായുള്ള: അകൌശലമുള്ള.

Rudeness, s. മുട്ടാളശ്ശീലം, അനാചാരം,
ഭടാചാരം, പ്രായം, ഉഗ്രത; വശക്കെട;
കന്നവെല; കടുപ്പം.

[ 405 ]
Rudiment, s. ആദ്യപാഠം, മൂലം; മൂലപീ
ഠിക; ഭാഷാവിധി.

Rue, s. വെപ്പിലപൊലെയുള്ള ഒരു ഔഷ
ധം.

To Rue, v. n. സങ്കടപ്പെടുന്നു, ഖെദിക്കുന്നു.

Rueful, a. ദുഃഖമുള്ള, സങ്കടമുള്ള.

Ruefulness, s. ദുഃഖം, സങ്കടം, ഖെദം.

Ruelle, s. വട്ടം, വൃത്തം.

Ruff, s. ചുളുക്കിയ ഉടുചമയം, ഞെറിഞ്ഞ
വസ്ത്രം; ഒരു വക മത്സ്യം.

Ruffian, a. മൃഗസ്വഭാവമുള്ള, മഹാ വല്ലാ
ത്ത, കലശലുള്ള.

Ruffian, s. മഹാ വല്ലാത്തവൻ; പൊല്ലാ
പ്പുകാരൻ; കൊള്ളക്കാരൻ; കുത്തിക്കൊല്ലി;
ഘാതകൻ.

To Ruffle, v. a. അലങ്കൊലമാക്കുന്നു, ക
ലശലാക്കുന്നു; കുഴപ്പിക്കുന്നു, അസഹ്യപ്പെ
ടുത്തുന്നു; ചഞ്ചലപ്പെടുത്തുന്നു; ഞെറിയു
ന്നു, ചുളുക്കുന്നു.

To Ruffle, v. n. കലശലാകുന്നു, കൊപ
പ്പെടുന്നു, കുഴപ്പുന്നു, സംഭ്രമിക്കുന്നു, ച
ഞ്ചലപ്പെടുന്നു.

Ruffle, s. വസ്ത്രഞെറിച്ചിൽ, ചുളുക്ക; കല
ശൽ, അമളി.

Rug, s. പരിക്കൻകമ്പിളി; പരിക്കൻ പര
വിതാനി; ചവിട്ടിമെതി.

Rugged, a. നിരപ്പില്ലാത്ത; ദുൎഘടമുള്ള;
ദുശ്ശീലമുള്ള; രൂക്ഷതയുള്ള; കലശലുള്ള;
കൎണ്ണരസമില്ലാത്ത, ദുരാചാരമുള്ള; വളര
രൊമമുള്ള.

Ruggedness, s. കുന്നുംകുഴിയുമുളളസ്ഥലം,
നിരപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലം, ദുൎഘടമുള്ള വഴി;
കാഠിന്യത; രൂക്ഷത.

Rugine, s. ശസ്ത്രവൈദ്യന്റെ ഒര അരം.

Rugose, a. ചുളുചുളുക്കായുള്ള.

Ruin, s. വീഴ്ച, ഇടിവ; നാശം ; മുടിവ;
സംഹാരം; ജീൎണ്ണത; ക്ഷയം, ലയം, ചെ
തം.

To Ruin, v. a. ഇടിച്ചുകളയുന്നു, നശി
പ്പിക്കുന്നു, നാശം വരുത്തുന്നു, മുടിക്കുന്നു;
ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു.

Ruination, s. ഇടിവ, വിനാശം.

Ruinous, s. നാശമുള്ള, നാശകരമായുള്ള.

Rule, s. വാഴ്ച, അധികാരം; ചട്ടം, സൂ
ത്രം; പ്രമാണം, വിധി; നിൎവ്വാഹം, ന
ടപ്പ; ക്രമം, മുറ; വരകൊൽ, മട്ടം; ആ
ചാരം.

To Rule, v. a. വാഴുന്നു, ഭരിക്കുന്നു, അ
ധികാരം ചെയ്യുന്നു: വരെക്കുന്നു.

Ruler, s. ഭരിക്കുന്നവൻ, നാടുവാഴി, അ
ധികാരി, പ്രമാണി; കൎത്തൻ: വരകൊൽ.

Rum, s. ശൎക്കരയിൽനിന്ന് വാറ്റി എടുക്കു
ന്ന മദ്യം.

Rumble, Rumbling, s. മുഴക്കം, മുറുമ്മൽ

To Rumble, v. n. ഇരമ്പുന്നു, ഇരെക്കുന്നു,
മുഴങ്ങുന്നു, മുറുക്കുന്നു.

Ruminant, a. അയറുന്ന, അയവിറക്കുന്ന.

To Ruminate, v. a. അയറുന്നു, അയവി
റക്കുന്നു; ധ്യാനിക്കുന്നു.

To Rummage, v. a. വസ്തുക്കളെ ഒക്കെ
യും മാറ്റി ശൊധനചെയ്യുന്നു നന്നായി
തിരക്കുന്നു; കവൎച്ചചെയ്യുന്നു.

Rummage, s. സകലത്തെയും മാറ്റിശൊ
ധന ചെയ്യുക; താത്പൎയ്യമുള്ള തിരക്ക; ക
വൎച്ച.

Rummer, s. ഒരു വലിയ പാനപാത്രം.

Rumour, s. ശ്രുതി, ജനശ്രുതി, പ്രവാദം,
കെൾവി; പ്രസ്ഥാപം; വൎത്തമാനം.

To Rumour, v. a. ശ്രുതിപ്പെടുത്തുന്നു,
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

Rump, s. പ്രഷ്ഠഭാഗം, പിൻപുറം.

To Rumple, v. a. & n. ചുളുക്കുന്നു, ചുളു
ങ്ങുന്നു, ചുളിയുന്നു.

Rumple, s. ചുളുക്ക, ചുളിവ.

To Run, v. n. ഒടുന്നു, പായുന്നു; ഒടി
പ്പൊകുന്നു; പൊയ്പൊകുന്നു, ഒഴുകുന്നു;
അലിയുന്നു; ദ്രവിക്കുന്നു; ഉരുകുന്നു; പൊ
കുന്നു; ബദ്ധപ്പാടാകുന്നു; മനസ്സിൽ കട
ക്കുന്നു: നടപ്പാകുന്നു; ഒലിക്കുന്നു; ചൊരു
ന്നു, കാലുന്നു; ഊറുന്നു; കാടായിതീരുന്നു;
ക്രമംവിട്ടനടക്കുന്നു; വ്യാജമായി കിട്ടുന്നു;
വീഴുന്നു.

To run after, പിന്നാലെ ഒടുന്നു, പുറ
കെ ഒടിച്ചെല്ലുന്നു, തെടിച്ചെല്ലുന്നു.

To run away with, പിടിച്ചുകൊണ്ടു
പൊകുന്നു, സമ്മതം കൂടാതെ ബദ്ധ
പ്പെടുന്നു, ഒടിപ്പൊകുന്നു.

To run in with, സമ്മതപ്പെടുന്നു.

To run on, ഇടവിടാതെ നടക്കുന്നു, ഇ
ടവിടാതെ ചെയ്യുന്നു; നടന്നുപൊകു
ന്നു.

To run over, വടിയുന്നു, കവിഞ്ഞൊഴു
കുന്നു, വഴിയുന്നു; മീതെ കെറിപ്പൊ
കുന്നു.

To run out, അവസാനിക്കുന്നു, എത്തി
പ്പൊകുന്നു; ചൊൎന്നുപൊകുന്നു നീളു
ന്നു, പരക്കുന്നു; വിസ്താരമായി പറയു
ന്നു; ഒടുങ്ങുന്നു; വരവിന തക്കവണ്ണമ
ല്ലാത്ത ചിലവുകൊണ്ട ക്ഷയിക്കുന്നു.

To Run, v. a. കുത്തുന്നു, ഒടിക്കുന്നു; പാ
യിക്കുന്നു; തള്ളുന്നു, തള്ളിക്കെറ്റുന്നു; തെ
ളിക്കുന്നു: ചെലുത്തുന്നു; ഉരുക്കുന്നു: ഇട
വരുത്തുന്നു; തുനിഞ്ഞുചെയ്യുന്നു: തീൎവകൂ
ടാതെ ചരക്ക ഇറക്കുക എങ്കിലും കെറ്റി
കൊടുത്തയക്കുക എങ്കിലും ചെയ്യുന്നു; മ
നസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു.

[ 406 ]
To run down, ഒടിച്ച പിടിക്കുന്നു, ഒതു
ക്കുന്നു, അടക്കുന്നു, അമൎത്തുന്നു.

To run over, വെഗത്തിൽ വായിക്കുന്നു,
തീവ്രമായി നൊക്കുന്നു; ചുരുക്കത്തിൽ
വിചാരിക്കുന്നു.

To run through, നൊത്ത തുളെക്കുന്നു;
അധികം ചിലവഴിച്ചുകളയുന്നു, ഒടു
ക്കുന്നു.

Run, s. ഒട്ടം; നടപ്പ, ഗതി.

Runagate, s. ഒട്ടിപ്പൊയ്കളഞ്ഞവൻ; ഭീ
രു; മതത്യാഗി.

Runaway, s. ഒടിപ്പൊയവൻ.

Rundle, s. കൊണിയുടെ ചവിട്ടുപടി;
ചുറ്റ.

Rundlet, s. ചെറിയ പീപ്പ.

Rung, pret. & part. pass. of To Ring,
മണിയടിച്ചു, മണിയടിച്ച.

Runnel, s. തൊട, ചെറുപുഴ; ചിറ്റാറ.

Runnel', s. ഒടുന്നവൻ; വെഗി; ഉദ്യൊഗൻ.

Runnet, s. ഉറ.

Runt, s. കുരുട്ടവക ജന്തു, മുണ്ടിപ്പശു.

Rupee, s. രൂപാ, രൂപിക.

Ruption, s. ഭിന്നത, വിള്ളൽ, വിടവ.

Rupture, s. പൊട്ടൽ , ഉടച്ചിൽ, വിള്ള,
പൊട്ട; ഇടച്ചിൽ, ശത്രുത, വൈരം, ഭി
ന്നത.

To Rupture, v. a. പൊട്ടിക്കുന്നു, ഉടെ
ക്കുന്നു, ഇടച്ചിലാക്കുന്നു, ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു;
മുറിക്കുന്നു.

Rural, a. നാട്ടുപുറമെയുള്ള ; കീഴ്ത്തരമായു
ള്ള.

Ruse, s. ഉപായം, കൌശലം, തന്ത്രം.

Rush, s. വെഴം; പൊട്ട: കരി, ഞാങ്ങ
ണ: പാച്ചിൽ.

To Rush, v. n. പായുന്നു, പാഞ്ഞുപൊ
കുന്നു, പാഞ്ഞുവരുന്നു; ചാടുന്നു, ചാടി
പ്പൊകുന്നു.

Rushy, s. വെഴമുള്ള , പൊട്ടയുള്ള; ഞാ
ങ്ങണയുള്ള; ഞാങ്ങണകൊണ്ട തീൎത്ത.

Rusk, s. ചുട്ടുകാച്ചിയ അപ്പം.

Rust, s. തുരുമ്പ, ഇരിമ്പിൻകറ.

To Rust, v. n. തുരുമ്പിക്കുന്നു, തുരുമ്പുപിടി
ക്കുന്നു, കറപിടിക്കുന്നു; മടിപിടിക്കുന്നു.

Rustic, a. നാട്ടിനടുത്ത, മുരട്ടുശീലമുള്ള,
ഭടാചാരമുള്ള, വെണ്മട്ടമായുള്ള.

Rustical, a. നാട്ടുപുറത്തൊടചെൎന്ന; മുര
ട്ടുശീലമുള്ള, ഭടാചാരമുള്ള.

To Rusticate, v. n. നാട്ടുപുറത്താക്കുന്നു.

Rusticity, s. ഭടാചാരം, മുരട്ടുശീലം; ദു
സ്സാമൎത്ഥ്യം.

Rustiness, s. കറ, കിളാവ, തുരുമ്പ.

To Rustle, v. n. കിരുകിരുക്കുന്നു, പിരു
പിരുക്കുന്നു.

Rustling, s. കിരുകിരുപ്പ, പിരുപിരുപ്പ.

Rusty, a. തുരുമ്പുപിടിച്ചു, തുരുമ്പുള്ള, അ
ജാഗ്രതകൊണ്ട വഷളായിതീൎന്ന.

To Rut, v. n. മദിക്കുന്നു, മദംകൊള്ളുന്നു.

Rut, s. വണ്ടിത്താര ; മദം.

Ruth, s. കരുണ, ആൎദ്രത, പരതാപദുഃ
ഖം; അലിവ.

Ruthful, a. കരുണയുള്ള, പരതാപദുഃഖ
മുള്ള, അലിവുള്ള.

Ruthless, a. കരുണയില്ലാത്ത, അലിവി
ല്ലാത്ത, നിൎദ്ദയമായുള്ള, ക്രൂരതയുള്ള.

Ruthlessness, s. നിഷ്കരുണ, അലിവി
ല്ലായ്മ.

Ruttish, a. കാമമദമുള്ള.

Ryal, s. സ്പാനിയദെശത്തെ ഒരു നാണി
യം.

Rye, s. ഒരു വക ധാന്യം.

S.

Sabaoth, s. സെനകൾ.

Sabbath, s. ശാബത, സ്വസ്ഥനാൾ.

Sabbath-breaker, s. ശാബതദിവസത്തെ
ലംഘിക്കുന്നവൻ, ഞായറാഴ്ചദിവസത്തെ
ആചരിക്കാത്തവൻ.

Sabbatical, a. സ്വസ്ഥനാളിനൊട ചെ
ൎന്ന, ഞായറാഴ്ചക്കടുത്ത.

Sabbatism, s. സ്വസ്ഥത, ശാബതദിവസ
ത്തെ ആചരിക്കുക.

Sable, s. കറുത്ത രൊമപ്പതുപ്പുള്ള ഒരു
തൊൽ.

Sable, a. കറുത്ത, ഇരുണ്ട.

Sabre, s. കട്ടാരം, വളഞ്ഞവാൾ.

Sabulosity, s. കരുകരുപ്പ, തരിമണലാ
യിരിക്കുക.

Sabulous, a. കരുകരുപ്പുള്ള, തരിമണലാ
യുള്ള.

Saccharine, a. പഞ്ചസാരപൊലെയുള്ള,
പഞ്ചസാരകൂട്ടിയ, ശൎക്കരരസമുള്ള.

Sacerdotal, a. ആചാൎയ്യനെ സംബന്ധി
ച്ച, പുരൊഹിതസംബന്ധമായുള്ള.

Sachem, s. ഹിന്തുജാതിയിൽ പ്രധാനൻ.

Sack, s. ഉറുപ്പ, ചാക്ക; സഞ്ചി; ഒര അള
വ; സ്ത്രീയുടെ അയഞ്ഞ ഉടുപ്പ, ഒരു വക
വീഞ്ഞ; കൊള്ള.

To Sack, v. a. ആക്രമിച്ചുപിടിക്കുന്നു,
കൊള്ളയിടുന്നു; ചാക്കിൽ ഇടുന്നു.

Sackbut, s. ഒരു വക കുഴൽ.

Sackcloth, s. ചാക്കുശീല, രട്ട, കാശിരട്ട.

Sackful, s. ചാക്കുനിറ, നിറഞ്ഞചാക്ക.

Sacrament, s. ആണ; സത്യകൎമ്മം; ക

[ 407 ]
ൎത്താവിന്റെ അത്താഴം, ശുദ്ധമുള്ള രാത്രി
ഭക്ഷണം.

Sacramental, a. സത്യകൎമ്മത്തൊടചെൎന്ന.

Sacred, a. ശുദ്ധമുള്ള, ദിവ്യമായുള്ള, മുഖ്യ
മായുള്ള.

Sacredness, s. ശുലത, മുഖത.

Sacrificator, s. ബലികഴിക്കുന്നവൻ, യാ
ജ്ഞികൻ.

Satisfactory, a. ബലികഴിക്കുന്ന.

To Sacrifice, v. a. ബലികഴിക്കുന്നു, ബ
ലിയായി കൊടുക്കുന്നു; ഉപാകംചെയ്യു
ന്നു, വധിക്കുന്നു; നാശത്തിന എല്പിക്കുന്നു;
സംഹരിക്കുന്നു ; നഷ്ടമാക്കുന്നു.

Sacrifice, s ബലി, യാഗം, യജ്ഞം, യജ
നം, ഇഷ്ടി; നഷ്ടം.

Sacrificer, s. ബലികഴിക്കുന്നവൻ, യാജ്ഞി
കൻ.

Sacrificial, a. ബലിയൊട ചെൎന്ന, യാഗ
ത്തൊട ചെൎന്ന.

Sacrilege, s. ദൈവാലയമൊഷണം; ശ്രീ
ഭണ്ഡാരമൊഷണം; ദൈവദൂഷണം.

Sacrilegious, a. ശുദ്ധമുള്ള വസ്തുക്കളെ മൊ
ഷ്ടിക്കുന്ന, ശ്രീഭണ്ഡാര മൊഷണമുള്ള;
ദൈവദ്രൊഹമുള്ള.

Sacrist, Sacristan, s. കപ്പിയാര; പള്ള
യിലെ ഉപകരണങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന
വൻ; കൈക്കാരൻ.

Sacristy, s. പള്ളിയിലെ ചമയപ്പുരമുറി.

Sad, a. ഖെദമുള്ള, സങ്കടമുള്ള, ദുഃഖമുള്ള,
വിമനസ്സായുള്ള, അപ്രസാദമുള്ള, ദുഃഖക
രമായുള്ള; ദൊഷമുള്ള, വഷളായുള്ള.

To Sadden, v. a. ഖെദിപ്പിക്കുന്നു; വിഷാ
ദിപ്പിക്കുന്നു, വ്യസനപ്പെടുത്തുന്നു, കുണ്ഠി
തപ്പെടുത്തുന്നു.

Saddle, s. ജീനി, കുതിരജീനി.

To Saddle, v. a. ജീനിവെക്കുന്നു, ഭാര
പ്പെടുത്തുന്നു, ഭാരം ചുമത്തുന്നു.

Saddler, s. ജീനിയുണ്ടാക്കി വില്ക്കുന്നവൻ.

Sadness, s. വിമനസ്സ, ഖെദം, മനൊവി
ഷാദം, കുണ്ഠിതം, വ്യസനം, ദുഃഖം, അ
പ്രസാദം.

Safe, a. ആപത്തുകൂടാത്ത, അവിഘ്നമായു
ള്ള; നിൎഭയമായുള്ള: ഉറപ്പുള്ള, നിശ്ചയ
മുള്ള.

Safe, s. രസ്തുക്കൾ വെപ്പാനുള്ള സ്ഥലം,
തീൻപണ്ടങ്ങൾ വെക്കുന്ന മുറി.

Safeconduct, s. സുരക്ഷിതമായിപൊകു
ന്നതിനുള്ള കല്പന, വഴിത്തുണ, വഴിസ്സ
ഹായം, വഴിക്കുള്ള കാവലാളുകൾ; രഹ
താരി.

Safeguard, s. സംരക്ഷണം; പരിത്രാണ
നം; സുരക്ഷിതമായി പൊകുന്നതിനുള്ള
കല്പന; വഴിത്തുണ; രഹതാരി.

Safely, ad. ഭദ്രമായി, സ്വരത്തൊടെ,
അനൎത്ഥംകൂടാതെ, നിഭയത്തൊടെ.

Safety, s. സ്വൈരം, ഭദ്രത, രക്ഷ, ഉറപ്പ,
നിശ്ചയം; കുശലം, സൌഖ്യം, നിൎഭയം.

Saffron, s. കുങ്കുമപ്പുവ.

Indian saffron, മഞ്ഞൾ.

To Sag, v. n. ഭാരമാകുന്നു; ഭാരമായി തു
ങ്ങുന്നു.

Sagacious, a. വാസന അറിയുന്ന, ബുദ്ധി
യുള്ള, ബുദ്ധികൂൎമ്മതയുളള, കൌശലമുള്ള,
മിടുക്കുള്ള.

Sagacity, s. വാസനയറിവ; മണമറിയു
ക; ബുദ്ധിക്കൂൎമ്മത, ബുദ്ധിമിടുക്ക.

Sage, a. ബുദ്ധിയുള്ള, വിവെകമുള്ള, സു
ബൊധമുള്ള.

Sage, s. ബുദ്ധിമാൻ, വിവെകി, ജ്ഞാനി,
മുനി, ഋഷി, ലബ്ധവൎണ്ണൻ, വിദ്വാൻ.

Sageness, s. ബുദ്ധി, വിവെകം, ഗാംഭീ
ൎയ്യം, സുബൊധം.

Sagittary, Sagittarius, s. വില്ലൻ, ധനു
ഷ്മാൻ; ധനുരാശി.

Sago, s. സാഗൊ അരി.

Saick, s. തുൎക്കിദെശത്തെ ഒരു വക കപ്പൽ.

Said, pret. & part. pass. of To Say,
പറഞ്ഞു; മെൽ പറഞ്ഞു; പറഞ്ഞ, മുൻ
പറഞ്ഞ.

Sail, s. കപ്പൽപ്പായ; ഒരു കപ്പൽ; ഒര ഉ
രു; കപ്പലൊട്ടം.

To Sail, v. a. &. n. പായകെറ്റി ഒടുന്നു;
കപ്പൽ ഒടുന്നു; നീങ്ങുന്നു.

To strike sail, പായകളെ ഇറക്കുന്നു.

To set sail, പായകെറ്റി ഒടുന്നു.

Sailer, Sailor, s. കപ്പൽക്കാരൻ, കപ്പലാൾ,
കപ്പലിൽ വെലക്കാരൻ; നിയാമകൻ, സ
മുദ്രസഞ്ചാരി.

Sailyard, s. പായുടെ വിലങ്ങുകൊൽ, പ
രിമാൻ.

Saim, s. പന്നിനെയ്യ.

Saint, s. ശുദ്ധിമാൻ, പുണ്യവാൻ; ദൈവ
ഭക്തൻ; ഋഷി.

Sainted, a. ശുദ്ധമുള്ള, പുണ്യമുള്ള.

Saintly, Saintlike, a. ശുദ്ധതയുള്ള, ഭക്തി
യുള്ള.

Sake, s. ഹെതു, കാരണം, സംഗതി, നി
മിത്തം.

Sal, s. ഉപ്പ.

Salacious, a. കാമാൎത്തിയുള്ള, കാമാതുരത
യുള്ള.

Salacity, s. കാമാൎത്തി, കാമാതുരത.

Salad, s. ഒരു വക ചിര.

Salamander, s. അരണപൊലെയുള്ള ഒ
രു ജന്തു.

Salamandrine, a. അരണപൊലെയുള്ള.

[ 408 ]
Salary, s. ശമ്പളം, മാസപ്പടി.

Sale, s. വിക്രയം, വില്പ, അഴിച്ചിൽ.

Public sale, ലെലം.

Saleable, a. വിക്രയമായുള്ള, വിലത്തരമാ
യുള്ള; അഴിയുന്നു; വില്ക്കകുന്ന.

Salesman, s. വില്ക്കുന്നവൻ, വിക്രയികൻ.

Salework, s. വില്പാനായിട്ട തീൎത്ത വസ്തു:
അജാഗ്രതയായി ചെയ്ത പണി.

Salient, a. ചാടുന്ന, തത്തുന്ന, അണെക്കു
ന്ന, തുടിക്കുന്ന, ചുരക്കുന്ന.

Saline, Salinous, a. ഉപ്പുള്ള, ഉപ്പുരസമു
ള്ള, ലവണമുള്ള: പുളിപ്പുള്ള; ഉവരുള്ള.

Saliva, s. ഉമിനീര, വായ്നീര; എച്ചിൽ,
ൟത്താ; മുഖസ്രാവം.

Salival, Salivous, a. ഉമിനീരൊടുചെൎന്ന.

To Salivate, v. a. രസംകൊടുത്ത വാ
യ്നീനീരൊലിപ്പിക്കുന്നു.

Salivation, s. രസംകൊടുത്ത വായ്നീര ഒ
ലിപ്പിക്കുക.

Sallow, s. അലരിവൃക്ഷം.

Sallow, a. മഞ്ഞളിച്ചിട്ടുള്ള, വിളൎച്ചയുള്ള;
ദീനഭാവമുള്ള.

Sallowness, s. മഞ്ഞളിപ്പ; വിളൎച്ച; ദീന
ഭാവം.

Sally, Salliance, s. വെഗത്തിലുള്ള പുറ
പ്പാട; പടപുറപ്പാട; ഒടിപ്പൊക്ക ഉല്ലാ
സപുറപ്പാട; കൂത്താട്ടം: ബുദ്ധിവെഗം.

To Sally, v. n. പാഞ്ഞുപുറപ്പെടുന്നു, പാ
ഞ്ഞുചെല്ലുന്നു; വെഗത്തിൽ കരെറുന്നു.

Sallyport, s. വെഗത്തിൽ പുറപ്പെടുന്ന
ഗൊപുരവാതിൽ.

Salmagundi, s. ഇറച്ചി മീൻ നെയ്യ ചെ
ൎക്കാ മുളക ഉള്ളി എന്നിവയുടെ ഒരു കൂട്ടു
കറി.

Salmon, s. ഒരു നല്ല ജാതി മീൻ; കുയിൽ
മീൻ,

Saloon, s. വിശെഷമായി അലങ്കരിച്ച ഒരു
വലിയ ശാല.

Salsoacid, a. ഉപ്പും പുളിയുമുള്ള രസത്തൊ
ടു കൂടിയ.

Salt, s. ഉപ്പ, ലവണം; സാരബുദ്ധി.

Salt, a. ഉപ്പുള്ള, ഉപ്പുരസമുള്ള, പുളിപ്പുള്ള.

To Salt, v. a. ഉപ്പിടുന്നു, ഉപ്പിലിടുന്നു, ഉ
പ്പുകൂട്ടുന്നു.

Saltation, s. തുള്ളൽ, കുതിപ്പ; തുടിപ്പ.

Saltcellar, s. മെശയിൽ വെക്കുന്ന ഉപ്പു
പാത്രം.

Salter, s. ഉപ്പിടുന്നവൻ, ലവണം വില്ക്കു
ന്നവൻ.

Saltern, s. ഉപ്പുപടന, ഉപ്പൂകൃഷി, ഉപ്പു
വെല.

Saltish, a. ഉപ്പുരസമുള്ള, പുളിരസമുള്ള.

Saltless, a. ഉപ്പില്ലാത്ത, രസമില്ലാത്ത.

Saltness, s. ഉപ്പുരസം, ലവണത; പുളി
പ്പ; ഉപ്പുരുചി.

Salt-pan, Salt—pit, s. ഉപ്പുപടന.

Saltpetre, s. വെടിയുപ്പ.

Salvability, s. രക്ഷണീയത, രക്ഷിക്കുത
ക്കത; രക്ഷയൊഗ്യത.

Salvable, a. രക്ഷപ്പെടാകുന്ന, രക്ഷണീ
യമായുള്ള.

Salvage, s. ഉടഞ്ഞുപൊയ കപ്പലിലെ ച
രക്കുകളെ കാത്തരക്ഷിക്കുന്നതിന കൊടു
ക്കുന്ന സമ്മാനം, കൂലി; രക്ഷാഭൊഗം.

Salvation, s. രക്ഷ ; മൊക്ഷം, മുക്തി;
കൈവല്യം.

Salvatory, s. വസ്തുക്കളെ വെച്ച സൂക്ഷിക്കു
ന്ന സ്ഥലം, കലവറ, രക്ഷാസ്ഥലം.

Salubrious, a. സുഖകരമായുള്ള, ശരീര
സൌഖ്യമുള്ള , ആരൊഗ്യകരമായുളള.

Salubrity, s. ആരൊഗ്യം, സൌഖ്യം,ക്ഷെ
മം, സ്വൈരം; സൗഖ്യസ്ഥലം.

Salve, s. കുഴമ്പ, തഴി, മുറിമരുന്ന തൈ
ലം; ഒൗഷധം; പരിഹാരം, നീക്കുപൊ
ക്ക.

To Salve, v. a. കുഴമ്പിടുന്നു: പരിഹരി
ക്കുന്നു; ഒഴികഴിവുകൊണ്ട സഹായിക്കു
ന്നു.

Salver, s. താലം; തളികപ്പിഞ്ഞാണം.

Salvo, s. ഒര ഒഴിവ, ഒഴികഴിവ.

Salutariness, s. സുഖകരമായുള്ളത; പ്ര
യൊജനം.

Salutary, a. സുഖകരമായുള്ള, പ്രയൊജ
നമുള്ള, സൌഖ്യത്തിന കൊള്ളാകുന്ന.

Salutation, s. സല്ക്കാരം, സല്ക്കാരവാക്ക;
ഉപചാരം, വന്ദനം, പ്രണാമം, നമസ്കാ
രം.

To Salute, v. a. സല്ക്കരിക്കുന്നു, ഉപചാ
രം ചെയ്യുന്നു, വന്ദനം ചെയ്യുന്നു.

Salute, s. സാല്ക്കാരം, ഉപചാരം, വന്ദനം,
ആചാരവെടി.

Same, a. അപ്രകാരം തന്നെയുള്ള, ഒരു
പൊലെയുള്ള, എകാകൃതിയുള്ള, സമമാ
യുള്ള, വ്യത്യാസമില്ലാത്ത, മുൻ ചൊല്ലിയ.

Sameness, s. സമം, സമത്വം, തുല്യത;
ഒന്നൊടൊന്ന വ്യത്യാസമില്ലായ്മ.

Sample, s. മാതിരി, മച്ചം, തരപ്പടി.

To shew a sample, മാതിരി കാട്ടുന്നു.

Sampler, s. വെലമാതിരി, മാതൃക; തരപ്പ
ടി; തുന്നൽമാതിരി.

Sanable, a. പൊറുക്കുന്ന, രൊഗശാന്തിവ
രുന്ന സാദ്ധ്യമായുള്ള, വാശിവരുന്ന.

Sanative, a. പൊറുപ്പിക്കുന്ന, രൊഗശാ
ന്തിവരുത്തുന്ന, ഭെദംവരുത്തുന്ന.

Sanctification, s. ശുദ്ധീകരണം, ശുദ്ധി
യാക്കുക.

[ 409 ]
Sanctifier, s. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ, ശുദ്ധ
മാക്കുന്നവൻ, വിശുദ്ധിപ്രദൻ.

To Sanctify, v. a. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു; ശുദ്ധ
മാക്കുന്നു, ശുദ്ധിയാക്കുന്നു; മുഖ്യമാക്കുന്നു.

Sanctimonious, a. ശുദ്ധിതൊന്നുന്ന, ശു
ദ്ധിയുള്ള, പുണ്യമുള്ള.

Sanctimony, s. വിശുദ്ധത, ശുദ്ധി.

Sanction, s. സ്ഥിതി, സംസ്ഥിതി, ഉറപ്പ;
കല്പന, വിധി: അനുവാദം.

Sanctitude, Sanctity, s. വിശുദ്ധത, ശു
ദ്ധി; ഭക്തി, പുണ്യം.

Sanctuary, s. ശുദ്ധസ്ഥലം; അഭയസ്ഥാ
നം, സങ്കെതസ്ഥലം.

Sand, s. മണൽ; മണൽ പ്രദെശം, തരി
ശുനിലം.

Sandal, s. ഒരു വക ചെരിപ്പ, വള്ളിച്ചെ
രിപ്പ.

Sandal, Sandalwood, s. ചന്ദനം, ചന്ദ
നമരം.

Sandarae, s. ഒരു വക പശ.

Sandblind, v. വെള്ളെഴുത്തുള്ള.

Sanders, s. ചെമ്മരം.

Sandish, a. മണൽ പൊലെയുള്ള, വെറു
വെറെയുള്ള.

Sandstone, s. മണൽകൂടിയ കല്ല; ചരൽ,
ചരൽകല്ല, ചാണക്കല്ല.

Sandy, a. മണലുള്ള.

Sane, a. സുബൊധമുള്ള; ശരീരസുഖമുള്ള.

Sang, pret. of To Sing, പാടി.

Sanguiferous, a. രക്തംപുറപ്പെടീക്കുന്ന.

Sanguification, s. രക്തംപുറപ്പെടീക്കുക.

Sanguifier, s. രക്തംപുറപ്പെടീക്കുന്നവൻ;
ഘാതകൻ.

Sanguifluous, a. രക്തം ഒലിക്കുന്ന, ചൊ
ര ഒഴുകുന്ന.

Sanguinary, a. രക്തപ്രിയമുള്ള, ഘാതക
മായുള്ള; ക്രൂരതയുള്ള.

Sanguine, s. രക്തവൎണ്ണമുള്ള; ചൊരപ്പട
കളമായുള്ള; തീക്ഷ്ണമായുള്ള, കാൎയ്യപ്പിടി
ത്തമുള്ള; ശുഷ്കാന്തിയുള്ള; അതിവാഞ്ഛയു
ള്ള.

Sanguineness, Sanguisity, s. തീക്ഷ്ണത;
കാൎയ്യപ്പിടിത്തം; ശുഷ്കാന്തി; മനൊവി
ശ്വാസം.

Sanguineous, a. രക്തംനിറഞ്ഞ, ചൊര
പ്പടകളുമായുള്ള.

Sanhedrim, s. യഹൂദന്മാരുടെ പ്രധാന
ആലൊചന സഭ.

Sanies, s. നെൎത്തചലം, ദുൎന്നീര.

Sunious, s. നെൎത്തചലം ഒലിക്കുന്ന, ദുൎന്നീ
രൊഴുകുന്ന.

Sanity, s. സുബൊധം, സ്വസ്ഥബുദ്ധി.

Sank, pret. of To Sink, മുങ്ങി, താണു.

Sap, s. നീര, ചാറ, സാരം; കറ; തുരങ്കം.

To Sap, v. a. തുരങ്കമിട്ടുനശിപ്പിക്കുന്നു;
ഇടിച്ചുകളയുന്നു, നശിപ്പിക്കുന്നു.

Sapid, a. രുചിയുള്ള, സ്വാദുള്ള, രുചികര
മായുള്ള.

Sapidity, Sapidness, s. രുചി, സ്വാദ,
രസം.

Sapience, s. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, അറിവ,
വിവെകം.

Sapient, a. ബുദ്ധിയുള്ള, ജ്ഞാനമുള്ള, അ
റിവുള്ള, വിവെകമുള്ള.

Sapless, a. നീരില്ലാത്ത, ചാറില്ലാത്ത, സാ
രമറ്റ, കറയില്ലാത്ത; വരണ്ട, കൊതി
നമുള്ള.

Sapling, s. ഇളയതൈ.

Saponaceous, Saponary, a. ചവല്ക്കാരം
പൊലെയുള്ള.

Sapor, s. രുചി, സ്വാദ.

Saporific, v. രുചികരമായുള്ള, സ്വാദുകര
മായുള്ള.

Sapphire, s. നീലക്കല്ല, ഇന്ദ്രനീലക്കല്ല;
പച്ചക്കല്ല.

Sapphirine, v. നീലക്കല്ലുപൊലെയുള്ള.

Sappiness, s. സാരം , ശുദ്ധത; ഭൊഷ
ത്വം.

Sappy, a. സാരമുള്ള, നീരുള്ള; ശുദ്ധത
യുള്ള, ഭൊഷത്വമുള്ള, ഇളയ, ബലം കുറ
ഞ്ഞ.

Saraband, s. സ്പാനിയദെശത്തെ ഒര ആ
ട്ടക്കളി.

Sarcasm, s. കൊള്ളിവാക്ക, മുൾവചനം,
കുറ്റടി, കൊറുവാ, ഊനച്ചൂട.

Sarcastic, Sarcastical, a. കൊള്ളിവാക്കാ
യുള്ള, കുറ്റടിയായുള്ള, കൊറുവായായു
ള്ള.

Sarcenet, s. ഒരു ജാതി പട്ട, ഒരു വക
നെൎത്ത പട്ട.

To Sarcle, v. a. കളപറിക്കുന്നു.

Sarcophagous, a. മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന.

Sarcophagus, s. മാംസഭൊജനം, ശവ
ക്കുഴി.

Sarcophagy, s. മാംസഭൊജനം.

Sarcotic, a. മാംസമുണ്ടാക്കുന്ന, ദശപ്പുവ
രുത്തുന്ന, അരിപ്പുണ്ണുണ്ടാക്കുന്ന.

Sardine, Sandonyx, s. ഗൊമെദകം, ഗൊ
മെദകക്കല്ല.

Sardius, s. ഗൊമെദകം.

Sarsaparilla, s. നറുനീണ്ടി.

Sash, s. പട്ടുകച്ച, നടുക്കെട്ട, അരക്കെട്ട;
ഒരു മാതിരി കിളിവാതിൽ.

Sassafras, s. ഒരു വക മരുന്ന.

Sat, pret. of To Sit, ഇരുന്നു.

Satan, s. സാത്താൻ, പിശാചാധിപതി.

[ 410 ]
Satanic, Satanical, a. പിശാചത്വമുള്ള,
പൈശാചം.

Satchel, s. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന
പൈതലിന്റെ പുസ്തകസഞ്ചി, സഞ്ചി.

To Sate, Satiate, v. a. തൃപ്തിയാക്കുന്നു,
പൂൎണ്ണമാക്കുന്നു.

Satellite, s. ചെറുഗ്രഹം, നീചഗ്രഹം.

Satellitious, a. നീചഗ്രഹങ്ങളുള്ള, ചെ
റുഗ്രഹങ്ങളുള്ള.

Satiate, a. തൃപ്തിയുള്ള, പൂൎണ്ണമായുള്ള.

Satiety, s. തൃപി, പൂൎണ്ണത, സംപൂൎണ്ണത,
അലംഭാവം.

Satin, s. കാന്തിസൂൎയ്യപ്പട്ട, സൂൎയ്യപടം.

Satire, s. ദുഷ്കവി; നിന്ദാസ്തുതി, കുറ്റടി,
കൊറുവാ.

Satiric, satirical, a. നിന്ദാസ്തുതിയായുള്ള,
കുറ്റടിയുള്ള, ശകാരമായുള്ള, കൊറുവാ
യായുള്ള; മുൾവാക്കായുള്ള.

Satirist, s. ദുഷ്കവിക്കാരൻ; നിന്ദാസ്തുതിയു
ണ്ടാക്കുന്നവൻ.

To Satirise, v. a. നിന്ദാസ്തുതി ചെയ്യുന്നു,
ശകാരിക്കുന്നു.

Satisfaction, s. തൎപ്പണം, തൃപ്തി; സന്തു
ഷ്ടി, സന്തൊഷം; പ്രീതി; അലംഭാവം;
ബൊധം; പ്രതികാരം; പരിഹാരം.

Satisfactive, Satisfactory, a. തൃപ്തിയാ
ക്കുന്ന, പ്രീതികരമായുള്ള, സന്തൊഷക
രമായുള്ള.

To Satisfy, v. a. തൃപ്തിവരുത്തുന്നു, തൃപ്തി
യാക്കുന്നു; സന്തുഷ്ടിവരുത്തുന്നു: സന്തൊ
ഷപ്പെടുത്തുന്നു; പ്രീതിവരുത്തുന്നു; പ്രതി
കാരം ചെയ്യുന്നു; ബൊധംവരുത്തുന്നു.

Saturant, a. നിറഞ്ഞ, പിടിച്ച, മുക്കിയ.

To Saturate, v. a. നിറെക്കുന്നു, നന്നാ
യിനിറെക്കുന്നു; പിടിപ്പിക്കുന്നു, കൊള്ളി
ക്കുന്നു; തുവെക്കുന്നു; മുക്കുന്നു, നനെക്കുന്നു.

Saturday, s. ശനിയാഴ്ച, ശനിവാരം.

Saturity, s. നിറവ, നിറെച്ചിൽ; തുവ
ച്ചിൽ, മുക്കൽ.

Saturn, s. ഒരു ഗ്രഹം, ശനി, ഛായാപു
ത്രൻ, അസിതൻ; പുടപ്രയൊഗത്തിൽ
ൟയം.

Saturnian, a. ശനിയൊടുചെൎന്ന, പൊ
ന്നുകൊണ്ടുള്ള; ഭാഗ്യമുള്ള.

Saturnine, a. കുണ്ഠിതമുള്ള, കടുപ്പശീലമു
ള്ള.

Satyr, s. വനതെവത.

Savage, a. കന്നമൊടിയുള്ള, ഭടാചാരമു
ള്ള; ക്രൂരതയുള്ള.

Savage, s. കാട്ടാളൻ, കന്നൻ, പുളിന്ദൻ;
ദുഷ്ടൻ, മൂൎക്ക്വൻ, ക്രൂരൻ, മൃഗസ്വഭാവമു
ള്ളവൻ.

Savageness, s. കന്നമൊടി, പുളിന്ദത; ഭ

ടാചാരം; മൂൎക്ക്വത, ക്രൂരത, ദുഷ്ടത.

Savanna, s. മൈതാനമായുള്ള മെച്ചിൽ
സ്ഥലം.

Sauce, s. ആഹാരത്തിന രുചിവരുത്തുന്ന
ചാറ, മസാലച്ചാറ, കറി.

To serve one the same sauce, പകര
ത്തിന പകരം ചെയ്യുന്നു.

To sauce, v. a. മസാലച്ചാറചെൎക്കുന്നു, രു
ചികരമാക്കുന്നു, രസിപ്പിക്കുന്നു.

Saucebox, s. ഗൎവ്വി, അകനിന്ദക്കാരൻ.

Saucepan, s. ചാറുവെക്കുന്ന ചട്ടി.

Saucer, s. ചെറിയ തളികപ്പിഞ്ഞാണം,
ചെറിയ തളിക; ചാറുവെക്കുന്ന പാത്രം.

Sauciness, s. ഗൎവ്വം, അഹംഭാവം, അക
നിന്ദ.

Saucy, a. ഗൎവ്വമുള്ള, അഹംഭാവമുള്ള, അ
കനിന്ദയുള്ള.

To Save, v. a. രക്ഷിക്കുന്നു, കാത്തുരക്ഷി
ക്കുന്നു; ത്രാണനം ചെയ്യുന്നു; പാലിക്കുന്നു;
സംഗ്രഹിച്ചുവെക്കുന്നു; ചിലവിടാതിരി
ക്കുന്നു; സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്നു; ചുങ്കിക്കുന്നു;
ക്ഷമിക്കുന്നു; ഒഴിവാക്കുന്നു.

Save, ad. അല്ലാതെ, ഒഴികെ, കൂടാതെ.

Saver, s. രക്ഷകൻ, പാലകൻ; സംഗ്രഹ
ക്കാരൻ, സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്നവൻ; ചുങ്കി
ക്കുന്നവൻ; തുരിശക്കരൻ.

Saving, a. തുരിശമായുള്ള, മട്ടായി ചിലവി
ടുന്ന, കഷ്ടിപ്പുള്ള; ലുബ്ധുള്ള; സൂക്ഷ്മമുള്ള,
പിടിത്തമുള്ള.

Saving, ad. ഒഴികെ, അല്ലാതെ.

Savior, s രക്ഷകൻ, രക്ഷിതാവ: ഉദ്ധാ
രകൻ.

To Saunter, v. n. മടിയായി ഉഴന്നുനട
ക്കുന്നു, മടിക്കുന്നു, മിനക്കെടുന്നു.

Savor, s. രുചി, സ്വാദ; വാസന; മണം;
സുഗന്ധം.

To Savour, v. n. വാസനയായിരിക്കുന്നു,
രുചിയായിരിക്കുന്നു; സൂചിക്കുന്നു.

Savoury, a. വാസനയുള്ള, സുഗന്ധമുള്ള;
രുചിയുള്ള, രുചികരമായുള്ള, ഇമ്പമുള്ള.

Savoy, s. ഒരു വക ചീര.

Sausage, s. ഇറച്ചിയും മസാലയും കൂടെ
കൂട്ടിയുണ്ടാക്കിയത.

Saw, s. അറപ്പുവാൾ, ൟൎച്ചവാൾ.

To Saw, v. a. അറക്കുന്നു, മരം അറക്കുന്നു,
ൟരുന്നു.

Sawdust, s. അറപ്പുപൊടി, ൟൎച്ചപ്പൊടി.

Sawfish, s. വാൾമീൻ.

Sawpit, s. അറപ്പുകുഴി.

Sawrest, s. അറപ്പുവാൾ മൂൎച്ചവരുത്തുന്ന
അരം.

Sawyer, s. വാളൻ, വാൾക്കാരൻ, അറപ്പു
കാരൻ.

[ 411 ]
Saxifrage, s. കല്ലടപ്പിന കൊള്ളാകുന്ന
ഒരു വക പച്ചമരുന്ന.

To Say, v. a. പറയുന്നു, ചൊല്ലുന്നു, വ
ചിക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു.

Say, s. ചൊല്ല, വാക്ക; പരീക്ഷ.

Saying, s. വചനം, വാക്യം, വാക്ക, ചൊ
ല്ല; ചട്ടം.

Scab, s നൊണൽ, പൊറ്റൻ, പൊറ്റ;
ചിരങ്ങ, ചൊറി,

Scabbard, s. വാളുറ.

Scabbed, a. ചിരങ്ങുപിടിച്ച.

Scabiness, s. പൊറ്റ, ചിരങ്ങ.

Seabby, Scabious, s. പൊറ്റയുള്ള, ചി
രങ്ങുള്ള.

Scabrous, a. പരുപരയായുള്ള, കരുകരു
പ്പുള്ള; രൂക്ഷതയുള്ള, ദുസ്സഹമായുള്ള.

Scaffold, s. വീടുപണിക്കുള്ള വെച്ചുകെട്ട;
മെട: തുക്കുമരം, കഴു.

Scaffolding, s. വെലക്കാൎക്ക നിന്ന വെല
ചെയ്പാൻ വെച്ചുകെട്ടിയചട്ടം മുതലായത.

Scalade, Scalado, s. മതിലിൽ എണിവെ
ച്ചകെറിപിടിക്കുക.

Scalary, a. കൊണിപ്പടികൾ പൊലെയു
ള്ള, പടിപടിയായുള്ള.

To Scald, v. a. കാഞ്ഞവെള്ളവും മറ്റും
കൊണ്ട പൊള്ളിക്കുന്നു.

Scald, s. കാഞ്ഞവെള്ളംകൊണ്ടുള്ള പൊ
ള്ളൽ, വടു; തലപ്പുറ, പൊരി; തലക്കര
പ്പൻ.

Scale, s. തുലാസിൻ തട്ട; തുലാരാശി; ചെ
തുമ്പൽ, ചെളുക്ക; എണി, കൊണി; കെ
റുന്നവഴി,
എണിവെച്ചകെറുക; എണി
വെച്ച കരെറിപ്പിടിക്കുക, ക്രമെണയുള്ള
കരെറ്റം; ക്രമൊല്കൎഷം; കൊണിപ്പടി
കൾ പൊലെ വരവരയായുള്ള അളവു
കൊൽ; വാദ്യത്തിൽ ക്രമെണയുള്ള മാത്ര;
ഒരുപൊലെ ഇടവരയുള്ള മുഴക്കൊൽ.

To Scale, v. a. എണിവെച്ചകെറുന്നു; അ
ളന്നനൊക്കുന്നു; തുലാസിൽതുക്കുന്നു: തൊ
ലിനീക്കുന്നു; ചെതുമ്പൽ കളയുന്നു.

To Scale, v. n. ഉരിയുന്നു, അടരുന്നു.

Scaled, a. ചെതുമ്പലുള്ള, ചെളുക്കയുള്ള.

Scaliness, s. ചെതുമ്പൽതരം.

Scall, s. കുഷ്ഠം, തലക്കരപ്പൻ.

Scallion, s. ഒരു വക ചെറിയ വെങ്കായം.

Scallop, s. ഒടുള്ള ഒരു വക മത്സ്യം; അലു
ക്കില, വള്ളൽ, ചെളുക്ക.

To Scallop, v. a. അലുക്കിലയുണ്ടാക്കുന്നു:
വക്കുവളച്ചുണ്ടാക്കുന്നു.

Scalp, s. തലമണ്ട, തലയൊട.

To Scalp, v. a. തലയൊട്ടിൻ തൊലി ഉ
രിക്കുന്നു.

Scaly, a. ചെതുമ്പലുള്ള, ചെളുക്കയുള്ള.

To Scamble, v. n. തമ്മിൽ പിടിച്ചുവലി
ക്കുന്നു; പിടിച്ചുവലികൂടുന്നു; വക്കാണിക്കു
ന്നു.

Scammony, s. ഒരു വക പശയുള്ള മരുന്ന.

To Scamper, v. n. പെടിച്ചുചാടിയൊടി
പ്പൊകുന്നു.

To Scan, v. a. നന്നായി പദശൊധന
ചെയുന്നു.

Scandal, s. ഇടൎച്ച; ദുൎയശസ്സ, ദുഷ്കീൎത്തി,
അപശ്രുതി, അവമാനം: ദൂഷ്യം; ഉപാ
ലംഭം: നാണക്കെട.

To Scandalize, v. a. ഇടൎച്ചവരുത്തുന്നു,
ദുൎയ്യശസ്സവരുത്തുന്നു, അപശ്രുതിവരുത്തു
ന്നു; ദൂഷ്യംവരുത്തുന്നു.

Scandalous, a. അവമാനമുള്ള, നാണക്കെ
ടുള്ള, അപശ്രുതിയുള്ള.

Scandent, a. കെറുന്ന, പാറ്റിപ്പിടിച്ച കെ
റുന്ന.

Scansion, s. ശ്ലൊകത്തിന്റെ പദ ശൊ
ധന.

Scant, a. കഷ്ടിപ്പായുള്ള, ഞെരുക്കമുള്ള;
ഇടുക്കമുള്ള; പൊരുംപൊരാതെയുള്ള തു
രിശമുള്ള; അപൂൎവമായുള്ള.

Scantiness, Scantness, s. കഷ്ടിപ്പ, ഞെ
രുക്കം, ഇടുക്കം, ഇടകുറച്ചിൽ; ചുരുക്കം,
ക്ഷാമം, കഷ്ടി, തുരിശം, പൊരുംപൊ
രായ്മ; വിസ്താരക്കുറവ; അരൂപം.

Scantlet, s. ഒരു ലെശം, അല്പം, ചെറുഖ
ണ്ഡം, ചെറുമാതിരി.

Scantling, s. മരത്തിന്റെ ചെറുഖണ്ഡം,
നുറുക്ക, കുറുന്തടി, ചെറുതുണ്ട.

Scanty, a. ഇടുക്കുള്ള, ഞെരുക്കമുള്ള, ചുരു
ക്കമുള്ള, കുറച്ചിലുള്ള; അപൂൎവമായുള്ള, ലു
ബ്ധുള്ള.

To Scape, v. a. & n. ഒഴിക്കുന്നു, ഒഴിയു
ന്നു; ഒഴിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു; തെറ്റിക്കുന്നു;
തെറ്റിക്കൊള്ളുന്നു.

Scapula, s. തൊൾപലക.

Scapular, Scapulary, a. തൊളിനെസം
ബന്ധിച്ചുള്ള.

Scar, s. കിണം, വടു, വടുക; തഴമ്പ, കലം.

To Scar, v. a. വടുപ്പെടുത്തുന്നു.

Scaramouch, s. ഒരു പുറാട്ടുകാരൻ.

Scarce, a. അപൂൎവമായുള്ള, ദുൎല്ലഭമായുള്ള;
ദുൎഭിക്ഷമായുള്ള; അരൂപമായുള്ള; അരി
ത്തിയായുള്ള, കിട്ടാത്ത.

Scarce, Scarcely, ad. കഷ്ടിപ്പായി വിഷ
മമായി; പ്രയാസത്തൊടെ, പണിപ്പെട്ട.

Scarceness, Scarcity, s. ചുരുക്കം, ദുൎല്ലഭം,
ദുൎഭിക്ഷാത, അപൂൎവം, അരൂപം, പ്രിയം,
അരിത്തി.

To Scare, v. a. വിരട്ടുന്നു, ഭയപ്പെടുത്തു
ന്നു, പെടിപ്പിക്കുന്നു.

[ 412 ]
Scarecrow, s. കൊലം; പക്ഷികളെയും
മറ്റും വിരട്ടുന്നതിനുള്ള രൂപം; പെ
ക്കൊലം.

Scarf, s. തൊളിൽ ഞാത്തി ഇടുന്ന ഉത്തരി
യം.

Scarfskin, s. ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തെ
നെൎത്തതൊലി.

Scarification, s. ശസ്ത്രംകൊണ്ട തൊലി
കീറുക.

Scarificatior, s. ശസ്ത്രം വെക്കുന്നവൻ.

To Scarify, v. a. ശസ്ത്രംവെക്കുന്നു, ശസ്ത്രം
കൊണ്ട തൊലി കുത്തി രക്തം ഒലിപ്പിക്കു
ന്നു, ചൊര കൊത്തുന്നു.

Scarlet, s. കടുംചുവപ്പ, ചുവപ്പുകാച്ചിയ
വസ്ത്രം.

Scarlet, a. കടും ചുവപ്പായുള്ള.

Scarp, s. കിടങ്ങിന്റെചരിവ.

Scate, s. വഴുതിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വക ഇ
രിമ്പുചെരിപ്പ; തിരണ്ടി മീൻ.

To Scate, v. n. വഴുതിപൊകുന്നു.

To Scath, v. a. പാഴാക്കുന്നു, ചെതപ്പെടു
ത്തുന്നു, നഷ്ടമാക്കുന്നു, നശിപ്പിക്കുന്നു.

Scath, s. ചെതം, നഷ്ടം, നാശം.

To Scatter, v. a. ചിന്നുന്നു, ചിതറുന്നു,
തൂകുന്നു, ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു, നാനാവിധമാ
ക്കുന്നു.

To Scatter, v. n. ചിതറിപ്പൊകുന്നു, ഭി
ന്നിക്കുന്നു, നാനാവിധമാകുന്നു.

Scavenger, s. തെരുവീഥികളെ വെടിപ്പാ
ക്കിക്കുന്ന വിചാരകാരൻ, അനന്തക്കരവി
ചാരകാരൻ; കള്ളൻ, ദുഷ്ടൻ.

Scene, s. കളിത്തട്ട; രംഗം, ചൊല്ലിയാട്ടം,
വെഷപ്പുറപ്പാട, നാടകവൎണ്ണനം; കാഴ്ച.

Scenery, s. കാഴ്ച, ഛായ; വിസ്താരകാഴ്ച;
നാടകവൎണ്ണനം.

Scenic, Scenical, a. നാടകമായുള്ള, നാട
കസംബന്ധമുള്ള: കഥകളിസംബന്ധിച്ച.

Scenography, s. സൂക്ഷപടത്തെ വൎണ്ണി
ക്കുന്ന വിദ്യ, കാഴ്ചവൎണ്ണനം, കഥകളിയി
ലെ വെഷം എഴുതുക.

Scent, s. വാസന, ഗന്ധം, മണം; പരി
മളം; മണംപിടിച്ചുള്ള ഒട്ടം.

To Scent, v. a. മണക്കുന്നു, വാസന അ
റിയുന്നു; ഗന്ധിപ്പിക്കുന്നു, പരിമളപ്പെടു
ത്തുന്നു.

Sceptic, s. സംശയിതാവ, സംശയക്കാരൻ,
സൎവ്വാവിശ്വാസി, സൎവ്വസന്ദെഹക്കാരൻ.

Scepticism, s. സൎവ്വസന്ദെഹം, സംശയം.

Sceptre, s. ചെങ്കൊൽ.

Schedule, s. ചാൎത്ത; ചെറിയചുരുൾ.

Scheme, s. സൂത്രം, യന്ത്രം; ചട്ടം, മാതി
രി; ചിന്ത; ഭാവം, ഉപായം, കൌശലം;
നിൎവ്വാഹം: പൊകുംവഴി.

To Scheme, v. a. യന്ത്രിക്കുന്നു, ഉള്ളം
കൊണ്ടകൂറിടുന്നു, സൂത്രമുണ്ടാക്കുന്നു; കൌ
ശലംവിചാരിക്കുന്നു; ഉപായംനൊക്കുന്നു.

Schemer, s. യന്ത്രി, സൂത്രമുണ്ടാക്കുന്നവൻ;
കൌശലക്കാരൻ, ഉപായി, ഉപായക്കാ
രൻ.

Schesis, s. അവസ്ഥ; സമ്പ്രദായം.

Schism, s. വെദഭിന്നത, മതഭിന്നം; വെ
ദവിപരീതം, മതഭെദം.

Schismatic, s. വെദവിപരീതക്കാരൻ.

Schismatic, Schismatical, a, മതഭിന്ന
തയുള്ള, വെദവിപരീതമുള്ള.

Scholar, s. ശിഷ്യൻ, പഠിക്കുന്നവൻ, പഠി
ക്കുന്ന പൈതൽ; പണ്ഡിതൻ, വിദ്വാൻ.

Scholarship, s. ശിഷ്യത്വം; പഠിത്വം,
അറിവ; പാണ്ഡിത്വം; പഠിക്കുന്നതിനുള്ള
ഇനാം.

Scholastic, Scholastical, a. ശിഷ്യനൊ
ടുചെൎന്ന, പഠിത്വംസംബന്ധിച്ച; പാഠക
ശാലയാടുചെൎന്ന.

Scholiast, s. വ്യാഖ്യാനക്കാരൻ.

Scholion, Scholium, s. വ്യാഖ്യാനം.

School, s. എഴുത്തുപള്ളി, പള്ളിക്കൂടം,
പാഠകശാല; ആശ്രമം.

Schoolboy, s. എഴുത്തുപള്ളി പൈതൽ,
പള്ളിക്കൂടത്തിലെ ചെൎക്കൻ, പള്ളിക്കൂട
ത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പൈതൽ.

Schoolday, s. എഴുത്തകാലം, പഠിക്കുന്ന
നാൾ.

Schoolfellow, s. എഴുത്തപള്ളി ചങ്ങാതി.

Schoolman, s. ദൈവീകപാഠകശാലയിൽ
നിപുണൻ.

Schoolmaster, s. ഉപാദ്ധ്യായൻ, ആ
ശാൻ, അഴുത്തച്ചൻ.

Schoolmistress, s. ഉപാദ്ധ്യായി, ആശാ
ത്തി, പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ.

Schooner, s. രണ്ടു പാമരമുള്ള ഒരു ചെറി
യ കപ്പൽ.

Sciatica, s. ഇടുപ്പുവാതം.

Science, s. വിദ്യ, വിജ്ഞാനം, അറിവ,
വില്പത്തി, ശാസ്ത്രം.

Sciential, s. വിദ്യയൊടുചെൎന്ന.

Scientific, Scientifical, a. വിദ്യയുള്ള,
വിജ്ഞാനമുള; ശാസ്ത്രസംബന്ധമുള്ള.

Scimitar, s. കട്ടാരം, വളഞ്ഞവാൾ.

To Scintillate, v. n. പൊരിയുന്നു, പൊ
രിപറക്കുന്നു.

Scintillation, s. പൊരിപറക്കുക.

Sciolist, s. പലതിനും ശീലമുള്ളവൻ.

Sciolous, a. പലതിനും ശീലമുള്ള.

Sciomachy, s. നിഴലൊടുള്ള യുദ്ധം.

Scion, s. ചുള്ളിക്കൊമ്പ, ഒട്ടിച്ചുചെൎക്കപ്പെട്ട
കൊമ്പ, കൂമ്പ.

[ 413 ]
Scirrhosity, s. ദശ കട്ടിയായിതീരുക, ക
ല്ലെപ്പ.

Scirrhous, a. ദശ കട്ടിയായിരിക്കുന്ന, ക
ല്ലെക്കുന്ന.

Scissible, a. ഖണ്ഡിക്കാകുന്ന, അറുക്കാകു
ന്ന.

Scission, s. ഖണ്ഡനം, അറുപ്പ.

Scissors, s. കത്തിരി, കത്രിക.

Scissure, s. പൊട്ട, പൊട്ടൽ, പിളൎപ്പ.

Selerotic, a. കടുത്ത; പരുപരയായുള്ള.

To Scoat, v. a. നിൎത്തിവെക്കുന്നു, വണ്ടി
യുരുളിന അടവെക്കുന്നു.

To Scoff, v. a. പരിഹസിക്കുന്നു, അപ
ഹസിക്കുന്നു, നിന്ദിച്ചുപറയുന്നു.

Scoff, s. പരിഹാസം, അപഹാസം, നി
ന്ദാവാക്ക, ധിക്കാരം.

Scoffer, s. പരിഹാസി, അപഹാസി.

To Scold, v. a. കലമ്പുന്നു; ശകാരിക്കുന്നു;
കലഹിക്കുന്നു; ദുൎവ്വാക്കപറയുന്നു; കല
ശൽകൂടുന്നു.

Scold, s. കലമ്പുന്ന സ്ത്രീ, കലഹകാരി.

Scolding, s. കലമ്പൽ, ശകാരം.

Scollop, s. ഒരു വക മത്സ്യം; See Scallop.

Sconce, s. തുക്കുവിളക്ക; ചെറുകൊട്ട; വാ
ട; തല; പിഴ.

To Sconce, v. a. പിഴ ചെയ്യിക്കുന്നു, പ്രാ
യശ്ചിത്തം ചെയ്യിക്കുന്നു.

Scoop, s. ഒരു വലിയ തവി, തുടാവ;
തൊണ്ടി; കൈനീണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മരവി.

To Scoop, v. a. കുഴിക്കുന്നു; തവികൊണ്ട
തൊണ്ടിയെടുക്കുന്നു, മരവികൊണ്ട കൊ
രിക്കളയുന്നു.

Scope, s. ഭാവം, യുക്തി, സാദ്ധ്യം, താത്പ
ൎയ്യം; യത്നം, ഉദ്ദെശം, ലാക്ക, കുറി; നൊ
ക്ക; ഇട, വസ്താരം; അനുവാദം.

Scorbutic, a. ചൊരക്കെട്ടുരൊഗമുള്ള.

To Scorch, v. a. കരിക്കുന്നു, വരട്ടുന്നു, വ
ക്കുന്നു, വാട്ടുന്നു, എരിക്കുന്നു, ചുടുന്നു.

To Scorch, v. n. കരിയുന്നു, വരളുന്നു, വ
ങ്ങുന്നു, വാടുന്നു; എരിയുന്നു.

Score, s. നീളമുള്ള കീറൽ, വരച്ച വര;
കണക്ക; കടം; കാരണം, മുഖാന്തരം; ഇ
രുപത, വിംശതി, കൊടി.

To Score, v. a. കടമായിട്ട കുറിക്കുന്നു,
ചുമത്തുന്നു, വരെക്കുന്നു.

Scoria, s. ഊറൽ, കല്കം, അഴുക്ക.

Scorious, a. ഊറലുള്ള, കല്കമുള്ള, അഴുക്കാ
യുള്ള.

To Scorn, v. a. നിന്ദിക്കുന്നു, കുത്സിക്കു
ന്നു, പരിഹസിക്കുന്നു, അപഹസിക്കുന്നു,
ആക്ഷെപിക്കുന്നു; അറെക്കുന്നു.

Scorn, s. പരിഹാസം, നിന്ദ, ധിക്കാരം,
കുത്സ, ആക്ഷെപം.

Scorner, s. നിന്ദക്കാരൻ, കുത്സക്കാരൻ,
അപഹാസി, പരിഹാസി.

Scornful, a. നിന്ദാശീലമുള്ള, അകനിന്ദ
യുള്ള; വെറുക്കുന്ന; കുത്സയുള്ള; അപഹാ
സമുള്ള.

Scorpion, s. തെള, വൃശ്ചികം, വൃശ്ചിക രാ
ശി.

Scot, s. സ്മാത്തലാണ്ട ദെശക്കാരൻ; കടങ്ക
ണക്ക; ഇറവരി.

To Scotch, v. a. മൂരുന്നു, മൂൎന്നുകണ്ടിക്കു
ന്നു; വാരുന്നു.

Scotch, a. സ്മാത്തലാണ്ടദെശത്തെ സംബ
ന്ധിച്ച.

Scotfree, s. കരം ഒഴിവായുള്ള, ഒഴിവാ
യുള്ള.

Scotchhoppers, s. നിലത്ത വരെച്ച വര
കളെ പൈതങ്ങൾ ചാടിക്കടക്കുന്ന ഒരു
കളി; കക്കുകളി.

Scotomy, s. തലചുറ്റൽ, തലതിരിച്ചിൽ.

Scoundrel, s. കള്ളൻ, ചണ്ഡാലൻ, അ
തിദുഷ്ടൻ.

To Scour, v. a. & n. പരുപരയായുള്ള
വസ്തുകൊണ്ട തെക്കുന്നു; കടുപ്പമായി വി
രെചിപ്പിക്കുന്നു; വെടിപ്പാക്കുന്നു; തെച്ച
മഴക്കുന്നു; മാറുന്നു; വടിക്കുന്നു; ശുദ്ധി
വരുത്തുന്നു; തെടി ഇളക്കുന്നു; വെഗത്തിൽ
കടന്നൊടുന്നു; ചാടി ഒടിപൊകുന്നു; അ
ലഞ്ഞുനടക്കുന്നു; ഇങ്ങൊട്ടും അങ്ങൊട്ടും
ഒടുന്നു.

Scourge, s. ചമ്മട്ടി, കുരടാവ; അടി, ശി
ക്ഷ, ദണ്ഡം; ബാധ; ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ.

To Scourge, v. a. ചമ്മട്ടികൊണ്ടടിക്കുന്നു,
അടിക്കുന്നു, ശിക്ഷിക്കുന്നു, ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നു.

Scout, s. ഒറ്റുകാരൻ, ചാരൻ.

To Scout, v. n. ഒറ്റുനൊക്കുവാൻ പുറ
പ്പെടുന്നു.

To Scowl v. n. നെറ്റിചുളിച്ചനൊക്കുന്നു,
മുഖം കനപ്പിക്കുന്നു; കൊപിച്ചനൊക്കുന്നു.

Scowl, s. നെറ്റിചുളിവ, മുഖക്കനപ്പ, നീ
രസഭാവം.

To Scrabble, v. n. മാന്തുന്നു, ചൊറിയു
ന്നു, തടവുന്നു.

Scrag, s. നെൎത്തവസ്തു; മെലിഞ്ഞവസ്തു.

Scraggy, a. മെലിച്ചിലുള്ള, നെൎമ്മയുള്ള;
കുന്നും കുഴിയുമുള്ള; നിരപ്പില്ലാത്ത, പരു
പരയായുള്ള.

To Scramble, v. a. ഇനിക്ക ഇനിക്ക വെ
ണമെന്ന പിടിച്ചുവലികൂടുന്നു; പിടിയും
വലിയും കൂടുന്നു; പറ്റിക്കെറുന്നു.

Scramble, s. പിടിച്ചുവലി;പറ്റിക്കെറുക.

To Scranch, v. a. കടുകടെ കടിക്കുന്നു.

Scrannel, a. നിന്ദ്യമായുള്ള; ശഷ്പമായുള്ള,
വിലപ്പിടിപ്പില്ലാത്ത, കടുകടെയുള്ള.

[ 414 ]
Scrap, s. നുറുക്ക, കഷണം, ചെറിയ ക
ഷണം; തുണ്ട.

To Scrape, v. a. ചുരത്തുന്നു, ചീകുന്നു, ചു
രണ്ടിക്കളയുന്നു; പരണ്ടുന്നു; അപസ്വരമു
ണ്ടാക്കുന്നു; പ്രയാസപ്പെട്ട കൂട്ടിചെൎക്കുന്നു.

To Scrape, v. n. അപസ്വരമുണ്ടാകുന്നു;
വീണയിൽ അവസ്വരമായി വായിക്കുന്നു.

Scrape, s. ദുൎഘടം, വിഷമം, പ്രയാസം;
അമ്പരപ്പ; പരവശത, അനൎത്ഥം.

Scraper, s. ചുരണ്ടുന്ന ആയുധം; ചുരവ;
ചിരവ, വാച്ചി, വടിക്കുന്ന കരു; ലുബ്ധൻ;
രൂക്ഷതയായി വീണ വായിക്കുന്നവൻ.

To Scratch, v. a. ചുരണ്ടുന്നു; നഖംകൊ
ണ്ട അള്ളുന്നു, ചൊറിയുന്നു, മാന്തുന്നു; പ
രണ്ടുന്നു; വരെക്കുന്നു, ചീത്തയായി എഴു
തുന്നു.

Scratch, s. മാന്തൽ, ചുരണ്ടൽ, നഖംകൊ
ണ്ടുള്ള അള്ളൽ; പരണ്ടൽ.

Scratches, s. കുതിരയുടെ കാലിൽ വരു
ന്ന ചിരങ്ങ.

Scraw, s. മെൽപുറം; പുറഭാഗം.

To Scrawl, v. a. വരക്കുന്നു; വൃത്തികെ
ടായി എഴുതുന്നു.

Scrawl, s. വൃത്തിയില്ലാത്ത എഴുത്ത.

To Screak, v. n. കിറുകിറു ശബ്ദമിടുന്നു,
കരയുന്നു.

To Scream, v. n. നിലവിളിക്കുന്നു, അല
റുന്നു.

Scream, s. നിലവിളി, അലൎച്ച, കരച്ചിൽ.

To Screech, v. a. കരയുന്നു; മൂങ്ങാപൊ
ലെ മൂളുന്നു.

Screechowl, s. ഒരു വക മൂങ്ങാ.

Screen, s. മറ, മറവ, തിര, തിരസ്കരണി,
തട്ടി; ആദരവ, രക്ഷ; അരിപ്പ.

To Screen, v. a. മറക്കുന്നു, മറമറെക്കുന്നു;
ആദരിക്കുന്നു, രക്ഷിക്കുന്നു; അരിക്കുന്നു.

Screw, s. പിരി, തിരുകാണി, പിരിയാ
ണി, ശംഖുപിരിയാണി.

To Screw, v. a. പിരിയാണിയിടുന്നു, പി
രിയാണിയിട്ടുമുറുക്കുന്നു; പിരിക്കുന്നു; ഞെ
ക്കുന്നു, ബലാല്കാരത്തൊടെ ഞെരുക്കുന്നു;
പിഴിയുന്നു.

To Scribble, v. a. വരെക്കുന്നു; വൃത്തികെ
ടായി എഴുതുന്നു.

Scribble, s. ചീത്ത എഴുത്ത, ഭംഗിയില്ലാ
ത്ത എഴുത്ത.

Scribbler, s. ചീത്ത എഴുത്തുകാരൻ, സാര
മില്ലാത്ത എഴുത്തുകാരൻ.

Scribe, s. എഴുത്തുകാരൻ, ഉപാദ്ധ്യായൻ,
വൈദികൻ, ജ്ഞാനി, സമ്പ്രതികാരൻ.

Scrip, s. പൊക്കണം, ചെറിയ ഉറുപ്പ, സ
ഞ്ചി; ചീട്ട; കുറിമാനം.

Scriptory, a. എഴുതിയ,എഴുത്തൊടചെൎന്ന.

Scriptural, a. വെദവാക്യത്തിലടങ്ങിയ,
വെദപുസ്തകത്തിനടുത്ത.

Scripture, s. വെദപുസ്തകം, വെദ എഴു
ത്ത, വെദവാക്യം.

Scrivener, s. ഉടമ്പടി എഴുതുന്നവൻ, പ
ലിശെക്ക പണം കൊടുക്കുന്നവൻ.

Scrofula, s. കണ്ഠമാല; പെരുമുട്ട.

Scrofulous, a. കണ്ഠമാലയുള്ള.

Scroll, s. എഴുത്തുചുരുൾ, പുസ്തകച്ചുരുൾ.

Scrotum, s. വൃഷണം, മുഷ്കം.

Scroyle, s. കള്ളൻ, ഹീനൻ.

Scrub, s. കള്ളൻ; ഹീനവസ്തു, കുറ്റിച്ചൂല.

To Scrub, v. a. പരുപരയായുള്ള വസ്തു
കൊണ്ട തെക്കുന്നു.

Scrubbed, Scrubby, a. ഹീനതയുള്ള,
നിസ്സാരമായുള്ള; മലിനതയുള്ള.

Scruple, s. സംശയം; ഇരിപത നെല്ലിട
തൂക്കം.

To Scruple, v. n. സംശയിക്കുന്നു, സന്ദെ
ഹപ്പെടുന്നു, ശങ്കിക്കുന്നു.

Scrupulosity, s. സംശയം, സന്ദെഹം;
ശങ്ക; മനൊഭയം: സൂക്ഷ്മം; ദുസ്തൎക്കം.

Scrupulous, a. സംശയമുള്ള; ശങ്കയുള്ള;
മനൊഭയമുള്ള; സൂക്ഷ്മമുള്ള;ജാഗ്രതയുള്ള.

Scrutable, a. ശൊധനചെയ്ത തെളിക്കാ
കുന്ന.

Scrutator, Scrutineer, s. ശൊധനക്കാ
രൻ, വിചാരണചെയ്യുന്നവൻ.

To Scrutinise, v. a. ശൊധനചെയ്യുന്നു,
പരിശൊധിക്കുന്നു, വിചാരണചെയ്യുന്നു.

Scrutinous, a. ശൊധനചെയ്യുന്ന, ദുശ്ചൊ
ദ്യമുള്ള, ദുസ്തൎക്കമുള്ള; സൂക്ഷ്മമുള്ള.

Scrutiny, s. ശൊധന, പരിശൊധനം,
വിചാരണ.

Scrutoire, s. എഴുതുന്നതിനുള്ള മെശപ്പെ
ട്ടി, കടലാസുകൾ ഇടുവാൻ അറകളുള്ള
പെട്ടി.

To Scud, v. n. കൊടുങ്കാറ്റിന മുമ്പിൽ
കപ്പൽ വെഗത്തിൽ ഒടുന്നു; വെഗത്തിൽ
ഒടിപ്പൊകുന്നു, പറന്നുപോകുന്നു.

Scuffle, s. അമളിയൊടുള്ള ശണ്ഠ, കല
ഹം, പിടിച്ചുവലി, തമ്മിൽപിടിത്തം.

To Scuffle, v. a. അമളിയൊടുകലഹിക്കു
ന്നു, തമ്മിൽ കലമ്പി ശണ്ഠയിടുന്നു, പിടി
ച്ചുവലിക്കുന്നു.

To Sculk, v. n. ഒളിച്ചുകൊള്ളുന്നു, ഒളി
ച്ചിരിക്കുന്നു, പതുങ്ങുന്നു.

Sculker, s. ഒളിച്ചുകൊള്ളുന്നവൻ; പതു
ങ്ങിയിരിക്കുന്നവൻ.

Scull, s. തലമണ്ട, തലയൊട, കപാലം;
നമ്പ, ചെറുതണ്ട; ചെറുവള്ളം.

Scullcap, s. തലയിൽ നന്നായി പറ്റുന്ന
തൊപ്പി.

[ 415 ]
Sculler, s. ഒരു തണ്ടുള്ള വള്ളം; വള്ളക്കാ
രൻ.

Scullery, s. കലവും മറ്റും തെച്ചകഴുകുന്ന
സ്ഥലം.

Scullion, s. അടുക്കളക്കാരന്റെ ഭൃത്യൻ,
പാചകന്റെ വെലക്കാരൻ.

To Sculp, v. a. കൊത്തുപണിചെയ്യുന്നു,
ചിത്രംകൊത്തുന്നു.

Sculptile, a. കൊത്തുപണിയായുള്ള.

Sculptor, s. കൊത്തുപണിക്കാരൻ, ചിത്ര
പ്പണിക്കാരൻ.

Sculpture, s. കൊത്തുപണി, ചിത്രവെല.

To Sculpture, v. a. കൊത്തുപണിചെയ്യു
ന്നു, ചിത്രപ്പണിചെയ്യുന്നു, ചിത്രംകൊത്തു
ന്നു.

Scum, a. പാട, പത, നുര; ഊറൽ, ക
ല്കം, അഴുക്ക.

To Scum, v. a. പാടഎടുക്കുന്നു, പതക
ളയുന്നു.

Scummer, s. പാടഎടുക്കുന്നതിനുള്ള കൊ
രിക, കയ്യിൽ.

Scupper—holes, s. കപ്പലിൽ വെള്ളം കട
ലിലെക്ക ഒഴുകിപൊകുന്ന ദ്വാരങ്ങൾ.

Scurf, s. പൊരി, വരട്ടുചിരങ്ങ, പറ്റി
യിരിക്കുന്ന പാട; മെലെ പറ്റിയിരിക്കു
ന്നത; കറ.

Scurfy, a. പൊരിയുള്ള, വരട്ടുചിരങ്ങുള്ള.

Scurrility, s. ദുൎമ്മുഖം, വാക്കെറ്റം, ദുൎവ്വാ
ക്ക; ചീത്തവാക്ക, ശകാരം; മുൾവാക്ക, മ
ഹാ അപഹാസം.

Scurrilous, a. ദുഷ്പരിഹാസമുള്ള, മഹാ
പരിഹാസമുള്ള, അസഭ്യമായുള്ള.

Scurvily, ad. ഹീനതയൊടെ, അധമമാ
യി, വഷളായി, പരുപരയായി.

Scurviness, s. ഹീനത, വഷളത്വം, ദുൎഗ്ഗു
ണം, ആകായ്മ.

Scurvy, s. കുളിരുള്ള ദിക്കുകാൎക്കുണ്ടാകുന്ന
ചൊരകെട്ട രൊഗം.

Scurvy, a. പൊരിയുള്ള, വരട്ടുചിരങ്ങുള്ള;
ഹീനതയുള്ള, നിസ്സാരമുള്ള.

Scurvy—grass, s. രക്തക്കെട്ടുരൊഗത്തിന
കൊള്ളാകുന്ന പുല്ല.

Scut, s. മുയൽവാൽ.

Scutage, s. പരിചപ്പണം.

Scutcheon, s. പ്രധാനന്മാരുടെ ചിഹ്ന
പരിച.

Scutiform, a. പരിചപൊലെയുള്ള.

Scuttle, s. കരിപ്പാത്രം; ചീനവെലി,
ചെറുഅഴി; കുഴപ്പം, ബദ്ധപ്പാടുള്ള ഒട്ടം.

To Scuttle, v. n. ബദ്ധപ്പെട്ട ചുറ്റിഒടുന്നു.

Scythe, s. പുല്ലംമറ്റും അറക്കുന്നതിനുള്ള
ഒരു വക അരിവാൾ.

Sea, s. കടൽ, സമുദ്രം; അബ്ധി; വാരി.

Seabeat, a. ഒളം അടിച്ച.

Seabeach, s. കടൽകര, കടൽപുറം, തീ
രം, കൂലം.

Seaboat, s. കടൽതൊണി, കടൽവഞ്ചി.

Seaboy, s. കപ്പലിലെ ചെൎക്കൻ.

Seabreeze, s. കടൽകാറ്റ.

Seacalf, s. ഒരു കടൽ ജന്തു.

Seacap, s. കപ്പൽക്കാർ ഇടുന്ന തൊപ്പി.

Seachart, s. കടൽകരമുതലായവ എഴുതി
യ പടം.

Seacoal, s. കടൽകരി, കടൽവഴിയായി
കൊണ്ടുപൊകുന്ന കരി.

Seacoast, s. കടൽകര, കടൽപുറം.

Seacompass, s. കപ്പലിൽ പെരുമാറുന്ന
വടക്കുനൊക്കി; തെക്കുവടക്ക അറിയുന്ന
തിനുള്ള സൂത്രം.

Seacow, s. ഒരു വലിയ മത്സ്യം.

Seadog, s. കടൽനായ, ചിറാക.

Seafarer, s. സമുദ്രത്തിൽ കൂടി കപ്പലിൽ
യാത്രക്കാരൻ; കപ്പൽക്കാരൻ.

Seafaring, a. കടൽവഴിയായി പൊകു
ന്ന, കപ്പലിൽ സഞ്ചാരമുള്ള.

Seafight, s. കടലിൽവെച്ച ഉണ്ടാകുന്ന
യുദ്ധം.

Seafish, s. കടൽമീൻ.

Seafowl, s. കടൽകൊഴി.

Seagreen, a. സമുദ്രനിറമുള്ള, സമുദ്രത്തി
ലെ വെള്ളം പൊലെ പച്ചയായുള്ള.

Seagirt, part. കടൽചൂഴപ്പെട്ട, ചുറ്റും
സമുദ്രമുള്ള.

Seal, s. മുദ്ര; ഒരു വക വലിയ മീൻ.

To Seal, v. a. മുദ്രയിടുന്നു, മുദ്രവെക്കുന്നു;
ഉറപ്പിക്കുന്നു.

Sealingwax, s. മുദ്രയരക്ക, മുദ്രത്തിരി.

Seam, s. കൂട്ടിതുന്നൽ, മൂട്ട, ഇണെച്ച തു
ന്നൽ; വടു, വിടൎപ്പ; അടുക്ക; ഒരഅളവ;
കപ്പലിലെ പലകച്ചെൎപ്പ, ഒരായച്ചെൎപ്പ.

To Seam, v. a. കൂട്ടിതുന്നുന്നു, മൂട്ടുന്നു; ഇ
ണെച്ചുതൈക്കുന്നു; നീളത്തിൽ വടുവിടു
ന്നു.

Seaman, s. കപ്പലാൾ, കപ്പൽക്കാരൻ; സ
മുദ്രസഞ്ചാരി; നിയാമകൻ.

Seamarks, s. കപ്പൽക്കാൎക്ക സമുദ്രത്തിലുള്ള
അടയാളം.

Seamew, s. കടൽകൊഴി.

Seamless, s. തുന്നലില്ലാത്ത, മൂട്ടില്ലാത്ത,
തൈപ്പുകൂടാത്ത.

Seamonster, s. സമുദ്രത്തിലെ ഒരു ഘൊ
രജന്തു.

Seamstress, s. തുന്നൽകാരി, കുത്തുപണി
ക്കാരി, തൈക്കുന്നവൾ.

Seamy, a. കൂട്ടിതുന്നലുള്ള, മൂട്ടുള്ള, ചെൎപ്പു
ള്ള.

[ 416 ]
Seaport, s. കപ്പൽചാൽ, തുറമുഖം.

Sear,a. ഉണങ്ങിയ, വരണ്ട, കരിഞ്ഞ.

To Sear, v. a. ചുടുന്നു, ചൂടുവെക്കുന്നു,
കാച്ചുന്നു, ഇരിമ്പുപഴുപ്പിച്ച വെക്കുന്നു, ക
ടുപ്പമാക്കുന്നു.

To Searce, v. a. നെൎമ്മയായി അരിക്കുന്നു.

Searce, s. നെൎമ്മയുള്ള അരിപ്പുവട്ടി, നെ
ൎമ്മയുള്ള ചല്ലടം.

To Search, v. a. ശൊധനചെയ്യുന്നു, വി
ചാരണ ചെയ്യുന്നു, തെടുന്നു, അന്വെഷി
ക്കുന്നു, തിരക്കുന്നു, ആരായുന്നു; തിരയു
ന്നു; ചൊദിച്ചറിയുന്നു.

Search, s. ശൊധന, വിചാരം, വിചാര
ണ; അന്വെഷണം;തിരക്ക; ആരായനം.

Searcher, s. ശൊധനക്കാരൻ, തിരച്ചിൽ
കാരൻ.

Searcloth, s. മുറിമരുന്ന തെച്ച ശീല.

Searoom, s. കരയിൽനിന്ന ദൂരം; സമുദ്ര
വിസ്താരം; കടലിട.

Seaservice, s. കപ്പലിലെ സെവ.

Seashell, s. കടൽക്കക്കാ.

Seashore, Seaside, s. കടൽപുറം, കടൽ
കര, തീരം, കൂലം.

Seasick, a. ചൊരുക്കുള്ള.

Seasickness, s. ചൊരുക്ക.

Season, s. ഒരു ഋതു; സമയം; ഉചിതസ
മയം, തൽസമയം, കാലം, തക്കകാലം, ത
രുണം; രുചികരവസ്തു, വ്യഞ്ജനം.

A season of distress, ആപത്തുകാലം.

To Season, v. a. രുചിവരുത്തുന്നു, വ്യ
ഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു; കണക്കിലാക്കുന്നു, പാകമാ
ക്കുന്നു.

Seasonable, a. തൽസമയത്തുള്ള, തരമാ
യുള്ള, തക്കമായുള്ള, തരത്തിലുള്ള, പാങ്ങു
ള്ള.

Seasonableness, s. തക്കം, തൽസമയം;
ഉചിതകാലം; അവസരം, പാങ്ങ.

Seasoning, s. രുചി വരുത്തുന്ന സാധനം,
വ്യഞ്ജനം: പക്വത.

Seasurgeon, s. കപ്പലിലെ വൈദ്യൻ.

Seat, s. ഇരിപ്പിടം, പീഠം, ആസനം; ഭ
ദ്രാസനം; സ്ഥാനം; സംസ്ഥാനം, സ്ഥാ
നീകരം; നില; ഭവനം, വാസസ്ഥലം:
കുടിയിരിപ്പ.

To Seat, v. a. പീഠത്തിൽ ഇരുത്തുന്നു; ആ
സനത്തിന്മെൽ കരെറ്റുന്നു; ഇരുത്തുന്നു,
പാൎപ്പിക്കുന്നു.

Seaterm, s. കപ്പൽക്കാർ തമ്മിൽ സംസാ
രിക്കുന്ന ഭാഷരീതി.

Seawater, s. കടൽ വെള്ളം, കടലിലെ ഉ
പ്പുവെള്ളം.

Secant, a. രണ്ടായി വെർതിരിക്കുന്ന, ഖ
ണ്ഡിക്കുന്ന.

To Secede, v. n. പിൻമാറുന്നു, പിരിഞ്ഞു
പൊകുന്നു, അകലുന്നു, ഒഴിയുന്നു, ഭിന്നി
ക്കുന്നു.

Seceder, s. പിൻവാങ്ങുന്നവൻ, പിരിഞ്ഞു
പൊകുന്നവൻ; ഭിന്നൻ, ഒഴിഞ്ഞുപൊ
കുന്നവൻ.

To Secern, v. a. നെൎമ്മയുള്ളതും പരു
പരയായുള്ളതും വെർതിരിക്കുന്നു, ഭെദി
പ്പിക്കുന്നു.

Secession, s. പിൻമാറ്റം, പിൻവാങ്ങൽ;
പിരിവ; ഒഴിവ; അകല്ച, ഭിന്നത.

Secle, s. നൂറ സംവത്സര, കാലാ.

To Seclude, v. a. പുറത്താക്കുന്നു; വെറി
ട്ട ആക്കിഅടെച്ചുകളയുന്നു; ഒളിപ്പിക്കുന്നു.

Seclusion, s. വെറിട്ട ആക്കി അടെച്ചുകള
യുക; പുറത്താക്കൽ; ഒളിപ്പ, മാറിപാൎപ്പ.

Second, s. രണ്ടാമൻ; ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിൽ
രണ്ടാമൻ; സഹായി; ഒത്താശക്കാരൻ; വി
നാഴികയിൽ അറുപതിൽ ഒന്ന, ["] ഇ
പ്രകാരം അടയാളമിട്ടത.

Second, a. രണ്ടാം, രണ്ടാമത, രണ്ടാമ
ത്തെ, ഇളമുറയായുള്ള, ഇളത്തരമായുള്ള.

To Second, v. a. തുണെക്കുന്നു, സഹാ
യിക്കുന്നു; ഒത്താശചെയ്യുന്നു; പിൻചെല്ലു
ന്നു, പിന്നാലെ വരുന്നു.

Secondarily, ad. രണ്ടാമത്തതിൽ, ര
ണ്ടാം തരത്തിൽ.

Secondary, a. രണ്ടാമത്തെ, ഇളമയായു
ള്ള, രണ്ടാം തരത്തിലുള്ള; ആൾപെരായു
ള്ള; ഇളമുറയായുള്ള.

Secondary, s. ആൾപെർ, കാൎയ്യക്കാരൻ.

Second—hand, a. രണ്ടാം പരിവൃത്തിയാ
യുള്ള, രണ്ടാം അനുഭവമായുള്ള; പെരു
മാറിയ.

Second—hand, s. രണ്ടാം അനുഭവം; കൈ
പഴകിയ വസ്തു.

Secondly, a. രണ്ടാമത, രണ്ടാമത്തെതിൽ.

Secondrate, s. രണ്ടാം സ്ഥാനം, ഇളങ്കൂറു
വാഴ്ച; രണ്ടാം മുറ; ഇളമാസ്ഥാനം.

Second—sight, s. മെലിൽ വരുന്ന കാൎയ്യങ്ങ
ളെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയായി കാണുന്ന ബുദ്ധി;
രണ്ടാമത്തെ കാഴ്ച.

Secrecy, s. രഹസ്യം, ഗൊപ്യം; മറവി;
എകാന്തം, എകാന്തസ്ഥലം; രഹസ്യസ്ഥ
ലം; മൌനം; അടക്കം.

Secret, a. രഹസ്യമായുള്ള, ഗൂഢമായുള്ള,
ഗൊപ്യമായുള്ള.

Secret, s. രഹസ്യം, രഹസ്യകാൎയ്യം, ഗൂഢ
കാൎയ്യം: മറവ.

Secretariship, s. രായസസ്ഥാനം, എഴു
ത്തുസ്ഥാനം.

Secretary, s. രായസകാരൻ, മലെഴുത്തു
കാരൻ, എഴുത്തുകാരൻ.

[ 417 ]
To Secrete, v. a. ഒളിപ്പിക്കുന്നു, മറെക്കു
ന്നു; വെർതിരിക്കുന്നു; ഭെദിപ്പിക്കുന്നു.

Secretion, s. (ശരീരത്തിൽ) നീർഭെദം,
ഭെദനം.

Secretious, a. നീർഭെദമുള്ള.

Secretly, ad. രഹസ്യമായി, ഗൂഢമായി;
മറവായി.

Secretory, a. നിർഭെദം വരുത്തുന്ന.

Sect, s. മതം; മറുമതക്കാർ, മാൎഗ്ഗത്തിൽ മ
റുമതക്കാർ.

Sectary, s. മതഭെദത്തിൽ കൂടുന്നവൻ,
വെദഭിന്നതനൊടു കൂടുന്നവൻ.

Sectator, s. അനുസരിച്ചുനടക്കുന്നവൻ,
ശിഷ്യൻ.

Section, s. ഭെദം, പിരിവ; വകുപ്പ, ഖാ
ണ്ഡം, പകുപ്പ; പ്രകരണം; പടലം.

Secular, a. ലൌകികമായുള്ള, പ്രവഞ്ചക
സംബന്ധിച്ച പ്രതിജ്ഞയില്ലാത്ത, നൂറ
വൎഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന.

Secularity, s. ലൌകികത്വം, പ്രപഞ്ചി
ത്വം; ലൊകവിചാരം.

To Secularize, v. a. ലൌകികസംബന്ധ
മാക്കുന്നു, ലൊകരൂഢിവരുത്തുന്നു, സാമാ
ന്യമാക്കുന്നു; പ്രപഞ്ചസംബന്ധമാക്കുന്നു.

Secundine, s. മറുപിള്ള.

Secure, s. നിൎഭയമായുള്ള; നിശ്ചയമുള്ള;
ഉറപ്പുള്ള, ഭദ്രമായുള്ള; അജാഗ്രതയുള്ള;
ആപത്തില്ലാത്ത.

To Secure, v. a. ഉറപ്പാക്കുന്നു, ഭദ്രപ്പെടു
ത്തുന്നു, സൂക്ഷിക്കുന്നു, രക്ഷിക്കുന്നു.

Security, s. നിൎഭയം; ഉറപ്പ, രക്ഷ, നി
ശ്ചയം; പിണ, ജ്യാമ്യം.

Sedan, s. ഒരു വക പല്ലക്ക.

Sedate, a. ശാന്തതയുള്ള, അടക്കമുള്ള, സാ
വധാനമുള്ള.

Sedateness, s. ശാന്തത, സാവധാനം.

Sedentary, a. വളര ഇരിക്കുന്ന , ഉദാസീ
നമായുള്ള.

Sedge, s. ഒരു വക നീണ്ട പുല്ല, കൊരപ്പു
ല്ല; വെഴം.

Sediment, s. മട്ട, ഊറൽ, കല്കം; അഴുക്ക.

Sedition, s. കലഹം, മത്സരം, രാജമത്സ
രം.

Seditious, a. കലഹമുള്ള, മത്സരമുള്ള, ക
ലാപമായുള്ള.

To Seduce, v. a. വശീകരിക്കുന്നു, വിമൊ
ഹിപ്പിക്കുന്നു; വഞ്ചിക്കുന്നു, പിഴപ്പിക്കുന്നു;
ചെണ്ടകൊട്ടിക്കുന്നു, ചെണ്ടപിണെക്കു
ന്നു: ദൊഷപ്പെടുത്തുന്നു, വഷളാക്കുന്നു.

Seducer, s. വശീകരക്കാരൻ, വിമൊഹ
നക്കാരൻ; പിഴപ്പിക്കുന്നവൻ.

Seduction, s. വശീകരം, പിഴപ്പിക്കുക,
വിമൊഹനം, സമ്മൊഹം.

Sedulity, s. ശുഷ്കാന്തി, താത്പൎയ്യം, ഉത്സാ
ഹം, ശ്രമം.

Sedulous, a. ശുഷ്കാന്തിയുള്ള, താത്പൎയ്യമു
ള്ള, ഉത്സാഹമുള്ള, ശ്രമമുള്ള.

See, s. ഒരു മെല്പട്ടക്കാരന്റെ ആസനം,
ബിശൊപ്പിന്റെ ഇടവകസ്ഥാനം.

To See, v. a. & n. കാണുന്നു, നൊക്കുന്നു;
ദൎശിക്കുന്നു, കണ്ടെത്തുന്നു; ഗ്രഹിക്കുന്നു,
യന്ത്രിക്കുന്നു.

See, interj. കണ്ടാലും, ഇതാ.

Seed, s. വിത്ത, ബീജം, മൂലം; സന്തതി.

To Seed, v. n. വിത്തുണ്ടാകുന്നു, വിത്ത
വിളയുന്നു.

Seedcake, s. പഞ്ചസാരയും മറ്റും കൂട്ടിയ
ഒരു വക അപ്പം.

Seedling, s. ഇളംതയ്യ; ഞാറ, കൊമ്പുവി
ത്ത.

Seedlip, Seedlop, s. വിത്തുപാത്രം, വി
തവട്ടി.

Seedpearl, s. ആണിമുത്ത; ചെറുവക മു
ത്തുമണി.

Seedplot, s. പാക്കുനിലം, ഞാറ്റുപട്ടി, മ
റ്റം.

Seedsman, s. വിതക്കാരൻ, വിത്തുവില്ക്കു
ന്നവൻ.

Seedtime, s. വിതക്കാലം.

Seedy, s. വിത്തുള്ള, വിത്തായുള്ള.

Seeing, s. കാഴ്ച, നൊക്ക, ദൎശനം, ദ്രഷ്ടി.

Seeing, Seeing that, conj. അങ്ങിനെ
യിരിക്കുമ്പൊൾ, അതുകൊണ്ട.

To Seek, v. a. & n. അന്വെഷിക്കുന്നു,
തെടുന്നു; തിരയുന്നു, തിരക്കുന്നു, ആരായു
ന്നു; വിചാരിക്കുന്നു; ശ്രമിക്കുന്നു, തുടരു
ന്നു, തുടൎന്നചെല്ലെന്നു.

To Seel, v. a. കണ്ണടെക്കുന്നു, ചിമ്മുന്നു.

To Seem, v. a. തൊന്നുന്നു, നടിക്കുന്നു,
ഭാവിക്കുന്നു, കാണാറാകുന്നു; ഭംഗിയാകു
ന്നു.

Seeming, s. തൊന്നൽ, നടിപ്പ, ഭാവം,
മനൊഭാവം.

Seemliness, s. അഴക, ചന്തം, ഭംഗി, ല
ക്ഷണം, സൌന്ദൎയ്യം.

Seemly, a. യൊഗ്യതയുള്ള, ഉച്ചയുള്ള,
ഭംഗിയുള്ള, ലക്ഷണമുള്ള; ഉചിതമുള്ള.

Seen, part. a. കണ്ട, കാണപ്പെട്ട, കണ്ട
റിഞ്ഞ.

Seer, s. കാണുന്നവൻ, ദീൎഘദൎശി, വരും
ഫലം കാണുന്നവൻ.

To Seesaw, v. n. ചാഞ്ചാടുന്നു.

To Seeth, v. a. കാച്ചുന്നു, വെവിക്കുന്നു;
അവിക്കുന്നു, പുഴുങ്ങുന്നു.

Segment, s. വളവിൽ ഒരു അംശം, അള
വുകുറി.

[ 418 ]
To Segregate, v. a. വെറെയാക്കുന്നു,
വെർപ്പെടുത്തുന്നു, പിരിക്കുന്നു.

Seigneurial, a. മഹാ അധികാരമുള്ള;
പരാശ്രയമില്ലാത്ത.

Seignior, s. കൎത്താവ, അധിപതി, ഇത്താ
ലിയക്കാരിൽ സ്ഥാനപ്പെർ.

Seigniory, s. കൎത്തൃത്വം, പ്രഭുത്വം.

Seine, s. വലകൊണ്ടുള്ള മീൻപിടിത്തം.

Seiner, s. വലകൊണ്ട മീൻപിടിക്കുന്ന
വൻ, കൈവൎത്തൻ, മുക്കുവൻ.

Seizable, a. പിടിക്കാകുന്ന.

To Seize, v. a. പിടിക്കുന്നു, കൈക്കലാ
ക്കുന്നു; പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നു, എടുത്തുകൊ
ള്ളുന്നു; പിടികൂടുന്നു; കണ്ടുകെട്ടുന്നു, തട
വുചെയ്യുന്നു; ആക്രമിക്കുന്നു.

To Seize, v. n. കൈപറ്റുന്നു, കൈമുറു
ക്കുന്നു.

Seizin, s. കൈവശമാക്കുക; അനുഭവം.

Seizure, s. പിടിത്തം, കൈവശം, കൈ
ക്കലാക്കൽ; തടവ, ഹരണം, അപഹാ
രം, ബലാല്ക്കാരം.

Seldom, ad. അപൂൎവമായി, ചുരുക്കമായി.

To Select, v. a. തെരിഞ്ഞെടുക്കുന്നു, വെറു
തിരിക്കുന്നു, എടുക്കുന്നു; പെറുക്കുന്നു; നെ
മിക്കുന്നു, നിയമിക്കുന്നു, ആക്കിവെക്കുന്നു.

Select, a. തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, നമിക്ക
പ്പെട്ട, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട, വിശെഷമായു
ള്ള.

Selection, s. തെരിഞ്ഞെടുപ്പ, വെറുതിരി
വ: നെമം, വിശെഷത.

Selectness, s. തെരിഞ്ഞെടുപ്പ, നെമം.

Selector, s. തെരിഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ.

Selenography, s. ചന്ദ്രവൎണ്ണനം, സൊമ
വൎണ്ണനം.

Self, s. സ്വം, ആത്മതത്വം.

Self, pron. a. തന്നെ, താനെ, താൻ, സ്വം,
സ്വയം.

I myself, ഞാൻ തന്നെ.

Thyself, നീ തന്നെ.

Yourselves, നിങ്ങൾ തന്നെ.

Themselves, അവർ തന്നെ.

By one's self, താനായി.

Self—accusing, a. തന്നെ താൻ കുറ്റപ്പെ
ടുത്തുന്ന.

Self—conceit, s. താന്തൊന്നിത്വം, സ്വ
മെധ.

Self—denial, s. തന്നെ താൻ വെറുക്കുക.

Self—evident, a. തെളിവായുള്ള, തനിക്കു
താൻ സാക്ഷിയുള്ള.

Self—existent (being,) s. നിഷ്കാരണൻ,
സ്വയംഭൂ.

Self—interest, s. തൽസ്നെഹം, തൻമമത്വം.

Selfish, a. തൻ മമതയുള്ള, സ്വസ്നെഹമുള്ള.

Selfishness, s. തൻ സ്നെഹം, സ്വസ്നെഹം,
തന്റെടം, തന്നിഷ്ടം.

Self—love, s. സ്വസ്നെഹം.

Self—same, a. ആയതുതന്നെ, അതുതന്നെ.

To Sell, v. a. വില്ക്കുന്നു, വിക്രയം ചെയ്യു
ന്നു, വിലെക്കുകൊടുക്കുന്നു.

Seller, s. വില്ക്കുന്നവൻ, വിക്രയികൻ.

Selvage, s. വസ്ത്രത്തിന്റെയും മറ്റും ഒരം,
വക്ക.

Selves, pl. തങ്ങൾ തന്നെ.

Semblance, s. ഒപ്പം, ഛായ, രൂപം, സാ
ദൃശ്യം.

To Semble, v. n. ഒപ്പമാകുന്നു, ഛായ
യാകുന്നു; സദൃശമാകുന്നു.

Semi, a. (കൂട്ടെഴുത്തിൽ ) പാതി, as semi—
circle പാതിവൃത്തം, വൃത്തത്തിൽ പാതി,
അൎദ്ധചക്രം.

Semiannular, a. പാതി ഉരുണ്ട.

Semicircle, s. പാതിവൃത്തം, അൎദ്ധചക്രം.

Semicircled, Semicircular, a. അൎദ്ധച
ക്രാകാരമായുള്ള.

Semicolon, s. പാതിനിൎത്ത, (;) ൟ അ
ടയാളം.

Semidiameter, s. വൃത്തത്തിൽ നെർ നടു
വെയുള്ള രെഖയിൽ പാതി.

Semilunar, Semilunary, a. അൎദ്ധചന്ദ്രാ
കാരമായുള്ള, അൎദ്ധചന്ദ്രനെ പൊലെയു
ള്ള.

Seminal, a. വിത്തായുള്ള, വിത്തിലുള്ള,
ബീജമായുള്ള, മൂലമായുള്ള.

Seminary, s. പാക്കുനിലം; പാഠകശാല,
സിമ്മിനാരി.

Semination, s. വിത്തുവിതെക്കുക.

Seminific, a, വിത്തുവൎദ്ധനയുള്ള.

Semiwowel, s. മൃദ്വക്ഷരം, അൎദ്ധാക്ഷരം.

Senpiternal, a. എന്നെക്കുമുള്ള, അവസാ
നമില്ലാത്ത.

Senary, a. ആറുള്ള, ആറായുള്ള.

Senate, s. ഒരു ആലൊചനസഭ, ആലൊ
ചനസംഘം.

Senator, s. ആലൊചനസംഘക്കാരൻ.

Senatorial, Senatorian, a. ആലൊചന
സഭയൊടുചെൎന്ന.

To Send, v. a. അയക്കുന്നു, യാത്രയാക്കു
ന്നു, കൊടുത്തയക്കുന്നു; നിയൊഗിക്കുന്നു;
കല്പിച്ചയക്കുന്നു; പ്രയൊഗിക്കുന്നു; പുറ
പ്പെടുവിക്കുന്നു, വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു.

To send away, അയച്ചുകളയുന്നു.

To send for, വിളിപ്പിക്കുന്നു, വരുത്തുന്നു.

To send word, പറഞ്ഞയക്കുന്നു, ചൊ
ല്ലിയയക്കുന്നു.

Senectude, s. വാൎദ്ധക്യം, മൂപ്പ; പഴക്കം,
പഴമ; മുമ്പ.

[ 419 ]
Senescence, s. മൂപ്പ, മൂക്കുന്ന പ്രായം; കാ
ലക്ഷയം.

Seneschal, s. കലവറക്കാരൻ.

Senile, a. വാൎദ്ധക്യത്തിലുള്ള, പഴക്കത്തിനു
ചെൎന്നിട്ടുള്ള.

Senior, s. മൂപ്പൻ, മുമ്പൻ, പൂൎവ്വൻ.

Senior, a. മൂപ്പനായ, മൂത്ത.

Seniority, s. മൂപ്പ, മൂപ്പുസ്ഥാനം; ജ്യെഷ്ഠ
ത; മുമ്പ.

Senna, s. ഒരു പച്ച മരുന്ന.

Sensation, s. ഉണൎച്ച, അറിവ, ബുദ്ധി;
ഇളക്കം.

Sense, s. ഗൊചരം; അറിവ, ഇന്ദ്രിയം,
ഉണൎച്ച, ബൊധം, ബുദ്ധി; നിനവ, അ
ൎത്ഥം ; ന്യായം; അഭിപ്രായം.

Senseless, a. അറിവില്ലാത്ത, ബുദ്ധിയി
ല്ലാത്ത, ബൊധമില്ലാത്ത, ഭൊഷത്വമുള്ള,
ബുദ്ധിക്കുറവുള്ള, നിൎബുദ്ധിയായുള്ള.

Sensibility, s. ഉണൎവ; ഗൊചരം; ചു
Sensibleness, s. ണ, ബുദ്ധിവെഗം, ബു
ദ്ധിക്കൂൎമ്മത; ബൊധം.


Sensible, a. ബുദ്ധിയുള്ള, ഉണൎച്ചയുള്ള. ചു
ണയുള്ള, ബൊധമുള്ള, അറിവുള്ള.

Sensitive, a. ഉണൎച്ചയുള്ള, ചുണയുള്ള;
മൂഢബുദ്ധിയുള്ള.

Sensual, a. ബുദ്ധിയുള്ള; മാംസെഛയു
ള്ള, കാമമുള്ള, ജഡചിന്തയുള്ള.

Sensualist, s. കാമുകൻ; വൈഷയികൻ,
ജഡചിന്തയുള്ളവൻ.

Sensuality, s. മാംസെഛ, ജഡചിന്ത,
കാമുകത്വം.

Sensorium, Sensory, s. ബുദ്ധീന്ദ്രിയം.

To Sensualize, v. a. കാമത്തിൽ മുക്കുന്നു,
കാമവശമാക്കുന്നു.

Sent, part. pass. of To Send, അയച്ച.

Sentence, s. തീൎപ്പ, വിധി, കുറ്റവിധി;
വാക്യം, വചനം.

To Sentence, v. a. തീൎപ്പാക്കുന്നു, വിധി
ക്കുന്നു, കുറ്റംവിധിക്കുന്നു.

Sententious, a. വാക്യം ചുരുക്കവും സാര
വുമായുള്ള.

Sentient, a. ഉണൎച്ചയുള്ള, കണ്ടറിയുന്ന,
ഗ്രഹിക്കുന്ന, ബൊധമുള്ള, വിശെഷജ്ഞാ
നമുള്ള.

Sentient, s. കണ്ടറിയുന്നവൻ, ഗ്രഹിക്കു
ന്നവൻ, വിശെഷജ്ഞാനമുള്ളവൻ.

Sentiment, s. അഭിപ്രായം, നിനവ, വി
ചാരം, നിരൂപണം, ചിന്ത.

Sentimental, a. നിരൂപിക്കുന്ന, നിന
ക്കുന്ന, ചിന്തിക്കുന്ന.

Sentinel, s. കാവല്ക്കാരൻ.

Sentry, s. കാവലാളി, കാവല്ക്കാരൻ; കാ
വൽ, കാവൽമുറ.

Separable, a. വെറുപിരിക്കാകുന്ന, വെറു
തിരിയാകുന്ന.

To Separate, v. a. വെറുതിരിക്കുന്നു, വെർ
പെടുക്കുന്നു, പിരിക്കുന്നു; പിടിച്ചുമാറ്റു
ന്നു; വിഭാഗിക്കുന്നു, വെറാക്കുന്നു, പരി
ഛെദിക്കുന്നു.

To Separate, v. a. പിരിയുന്നു, വെർപെ
ടുന്നു, വെറുതിരിയുന്നു, വെറാകുന്നു, അ
കലുന്നു.

Separate, a. വെർതിരിഞ്ഞ, വെർപെട്ട;
പിരിഞ്ഞ, വെറായുള; വെവ്വെറായുള്ള,
പ്രത്യെകമുള്ള; അകന്ന.

Separately, ad. വെവ്വെറെ, പ്രത്യെകം
പ്രത്യെകം

Separation, s. വെറുതിരിവ, വെറുതിരി
ച്ചിൽ; പിരിച്ചിൽ, പിരിവ; വിഭാഗം,
പരിഛെദം, വിയൊഗം; വെറുപിരി
വ.

Separatist, s. ഭിന്നൻ, വെറുപിരിയുന്ന
വൻ; യൊഗത്തിൽനിന്ന പിരിഞ്ഞവൻ.

Sept, s. കൂട്ടം, സന്തതി, വംശം, സന്താ
നം.

September, s. കന്നി, കന്നിമാസം.

Septenary, a. എഴുള്ള, എഴായുള്ള. s. എഴ; ൭.

Septennial, a. എഴാണ്ടെക്കുള്ള, എഴുവൎഷ
ത്തെക്കുള്ള, എഴാണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ ഉള്ള.

Septentrion, s. വടക്കെ ഭാഗം, ഉത്തര
ദിക്ക.

Septentrional, a. വടക്കെ.

To Septentrionate, v. n. വടക്കൊട്ടുചാ
യുന്നു, വടക്കൊട്ടുപൊകുന്നു.

Septic, Septical, a. അളിയിക്കുന്ന, ചീ
യിക്കുന്ന.

Septilateral, a. എഴുപട്ടമുള്ള.

Septuagenary, Septuagesimal, a. എഴു
പതുള്ള.

Septuagesima, s. എഴുപത; ൭൦.

Septuagint, s. എഴുപത്തുരണ്ട പെർ കൂടി
പഴയ വെദപുസ്തകം ഗ്രെക്ക ഭാഷയിൽ
പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത.

Septuple, a. എഴിരട്ടിയായുള്ള.

Sepulchral, a. ശവസംസ്കാരത്തൊടെ ചെ
ൎന്ന, പ്രെതക്കല്ലറയൊടുചെൎന്ന.

Sepulchre, s. ശവക്കുഴി, കല്ലറ, കുഴിമാ
ടം, പ്രെതാലയം.

Sepulture, s. കുഴിച്ചിടുക, ശവസംസ്കാരം.

Sequacious, a. പിൻചെല്ലുന്ന വഴങ്ങു
ന്ന; വളയുന്ന, മയമുള്ള.

Sequacity, s. വഴക്കം, മയഗുണം.

Sequel, s. തീൎച്ച, അവസാനം; ശെഷം;
സിദ്ധി; ഫലസിദ്ധി; പ്രയുക്തി; ഉപാം
ഗം.

[ 420 ]
Sequence, s. യഥാക്രമം, തരാതരമായുള്ള
മുറ, വരി, ക്രമെണയുള്ള വരവ.

Sequent, a. പിന്നാലെ വരുന്ന, ഇനിയ
ത്തെ, യഥാക്രമമുള്ള; പ്രയുക്തമായുള്ള.

To Sequester, v. a. വെറെയാക്കുന്നു;
മാറ്റിവെക്കുന്നു; നീക്കിവെക്കുന്നു; വസ്തു
വക കണ്ടുകെട്ടിയെടുക്കുന്നു; അപഹരി
ക്കുന്നു.

Sequestration, s. വെറയാക്കുക; നീക്കി
വെക്കുക; വെറുപിരിവ; വസ്തുവക കണ്ടു
കെട്ട: വസ്തുവക അപഹാരം.

Sequestrator, s. വസ്തുവക കണ്ടുകെട്ടി
യെടുക്കുന്നവൻ.

Seraglio, s. പരിഗ്രഹങ്ങളെ ആക്കിപാ
ൎപ്പിക്കുന്ന ഭവനം.

Seraph, s. ദൈവദൂതന്മാരുടെ വൃന്ദങ്ങ
ളിൽ ഒരുവൻ.

Seraphic, Seraphical, a. ദൈവദൂതസം
ബന്ധമുള്ള, ദിവ്യമായുള്ള.

Seraphim, s. plu. ഒരു വൃന്ദം ദൈവദൂത
ന്മാർ.

Sere, Seer, a. ഉണങ്ങിയ, വാടിയ.

Serenade, s. രാക്കാലങ്ങളിൽ മെളംകൊ
ട്ടി ഉല്ലാസപ്പെടുത്തുക.

To Serenade, v. a. രാത്രിയിൽ മെളം
കൊട്ടി ഉല്ലാസപ്പെടുത്തുന്നു.

Serene, a. ശാന്തതയുള്ള, സാവധാനമു
ള്ള; അടക്കമുള്ള; തെളിവുള്ള, സാവധാ
നശീലമുള്ള.

Sereneness, Serenity, Serenitude, s.
ശാന്തത, അടക്കം, അമൎച്ച; സാവധാ
നം, സാവധാനശീലം.

Serf, s. ദാസൻ, അടിയാൻ.

Serge, s. ഒരു വക ചകലാസ്സ.

Sergeant, s. ഹരിക്കാരൻ; പട്ടാളത്തിൽ
ഒരു ചെറിയ ഉദ്യൊഗസ്ഥൻ; ന്യായാധി
പതിയുടെ താഴെയുള്ള ന്യായക്കാരൻ;
സ്ഥാനപ്പെർ.

Series, s. യഥാക്രമം, ക്രമെണയുള്ള സം
ഗതികൾ, തരാതരമായുള്ള മുറ, വരി.

Serious, a. ഘനമുള്ള, ഗൌരവമുള്ള, സാ
രമായുള്ള, കാൎയ്യമായുള്ള.

Seriousness, s. ഘനം, ഘനകാൎയ്യം, ഗൌ
രവം, സാരകാൎയ്യം, ഭക്തി, അടക്കമുള്ള
ശീലം.

Sermon, s. പ്രസംഗം, ഉപദെശവാക്യം,
പാഠകം.

To Sermonize, v. n. പ്രസംഗിക്കുന്നു, പ്ര
സംഗം ചെയ്യുന്നു, ഉപദെശവാക്യം പറ
യുന്നു, വിസ്തരിച്ചുപറയുന്നു.

Serosity, s. നെൎത്തചൊര, നിൎച്ചൊര.

Serous, a. നെൎത്ത, നീരായുള്ള.

Serpent, s. സൎപ്പം, പാമ്പ, ഉരഗം, വി

ഷധരൻ; ഒരു വക വാദ്യം; ഒരു വക
വെടിക്കെട്ട.

Serpentine, a. പാമ്പുപൊലെയുള്ള, പാ
മ്പുപൊലെ ചുരുളുന്ന.

Serpiginous, a. ചുണങ്ങുള്ള, വിസൎപ്പരൊ
ഗമുള്ള.

Serpigo, s. ചുണങ്ങ, ചൊറി.

Serrate, Serrated, a. ൟൎച്ച വാൾ പൊ
ലെ പല്ലുപല്ലായുള്ള.

Serring, s. ഇറുക്കൽ, ഇടുക്കൽ.

To Serry, v. a. ഇടുക്കുന്നു, ഇറുക്കുന്നു.

Servant, s. വെലക്കാരൻ, പണിക്കാരൻ;
ഭൃത്യൻ, ശുശ്രൂഷക്കാരൻ, ദാസൻ; പരി
ചാരകൻ, സെവകൻ, ആശ്രിതൻ; അ
നുചരൻ, കിങ്കരൻ; ഊഴിയക്കാരൻ.

To Serve, v. a. സെവിക്കുന്നു, ശുശ്രൂഷി
ക്കുന്നു, ആശ്രയിക്കുന്നു; വസ്തുക്കളെ കൊടു
ക്കുന്നു; അനുസരിക്കുന്നു; മതിയാകുന്നു; പ
രിചരിക്കുന്നു; ഉപകരിപ്പിക്കുന്നു; സഹാ
യിക്കുന്നു; അഭിവൃദ്ധിയാകുന്നു; തൃപ്തിയാ
ക്കുന്നു: മറ്റൊന്നിന പകരം നില്ക്കുക്കുന്നു;
ആരാധിക്കുന്നു, ഭജിക്കുന്നു, വണങ്ങുന്നു.

To serve a warrant, ഒരുത്തനെ അ
ധികാരത്തൊടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപൊ
കുന്നു.

To Serve, v. n. വെലക്കാരനായിരിക്കുന്നു;
കീഴ്പെടുന്നു; അനുകരിക്കുന്നു, കാത്തിരി
ക്കുന്നു; പട്ടാളത്തിൽ സെവിക്കുന്നു; ഫ
ലിക്കുന്നു; ഉതകുന്നു; ഉപകരിക്കുന്നു, യൊ
ഗ്യമാകുന്നു; ഉചിതമാകുന്നു; ഉപയൊ
ഗിക്കുന്നു: ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്നു.

Service, s. സെവ, ശുശ്രൂഷ, പരിചാരകം;
ഊഴിയം: സെവകാവൃത്തി, ദാസവൃത്തി,
പരികൎമ്മം; ഭക്തി; ഭജനം, ഉപാസനം.

Serviceable, a. താത്പൎയ്യമുള്ള; ഉപകാര
മുള്ള, കൊള്ളാകുന്ന; ഉചിതമായുള്ള; ന
ല്ല; ഉപചാരമുള്ള.

Serviceableness, s. ഉപകാരം, പ്രയൊ
ജനം, ഉപചാരം.

Servile, a. അടിമയായുള്ള, ദാസ്യമായുള്ള;
സെവവണക്കമുള്ള, താണവണകമുള്ള.

Servileness, Servility, s. അടിമവെല,
ദാസവൃത്തി, ആശ്രയം; സെവവണക്കം,
താണവണക്കം; അടിമ; ഭയംകൊണ്ടുള്ള
അനുസരണം.

Servingman, s. വെലക്കാരൻ, ഭൂത്യൻ, ദാ
സൻ.

Servitude, s. അടിമ, അടിയായ്മ, ദാസ്യം,
ദാസവൃത്തി; ഊഴിയം.

Serum, s. നെൎത്തചൊര, ചൊരയുടെ നെ
ൎത്തനീർ, ചെന്നീർ.

Sesquialteral, a. ഒന്നര കൂടിയ, അരവാ
ശി കൂടെ കൂടിയ.

[ 421 ]
Sesquipedalian, a. ഒന്നരയടിയുള്ള, ഒ
ന്നരച്ചുവടുള്ള.

Sess, s. വരി, വീതം, കരം; പതിച്ചക
രം.

Session, s. ഇരിത്തം; ഇരിപ്പ; അധികാ
രികളുടെയൊ ആലൊചനക്കാരുടെയൊ
സംഘം; ആ സംഘം കൂടിയിരിക്കുന്ന കാ
ലം.

To Set, v. a. വെക്കുന്നു, ഇടുന്നു; നടുന്നു;
നാട്ടുന്നു, സ്ഥാപിക്കുന്നു; ഉറപ്പിക്കുന്നു; ഇ
രുത്തുന്നു; പിടികൂടുന്നു; ചട്ടംവെക്കുന്നു;
ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു; രാഗം ചെൎക്കുന്നു; തീൎക്കു
ന്നു; കൂട്ടിഎക്കുന്നു; കല്പിച്ചാക്കുന്നു; കാ
ണിക്കുന്നു; പതിക്കുന്നു; ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു;
ഉറെക്കുന്നു; നിശ്ചയിക്കുന്നു; പ്രയൊഗി
ക്കുന്നു; പന്തയംകെട്ടുന്നു; വിലവെക്കുന്നു;
വിലപറയുന്നു; നിരത്തുന്നു; ആക്കിവെക്കു
ന്നു; എതിൎക്കുന്നു; നല്ല മൂൎച്ചയാക്കുന്നു, ചാ
ണെക്കുവെക്കുന്നു.

To set about, ആക്കുന്നു, ഉദ്യൊഗിപ്പിക്കു
ന്നു.

To set against, വിരുദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു,
പ്രതികൂലമാക്കുന്നു.

To set apart, മാറ്റിവെക്കുന്നു, നിൎത്തി
വെക്കുന്നു.

To set aside, വെച്ചുകളയുന്നു; വെണ്ടാ
യെന്ന വെക്കുന്നു, തള്ളിക്കളയുന്നു, അ
പ്രമാണമാക്കുന്നു.

To set by, പ്രമാണിക്കുന്നു; വിട്ടുകളയു
ന്നു.

To set down, വിവരം എഴുതിവെക്കുന്നു;
പതിക്കുന്നു, ചാൎത്തുന്നു, കുറിക്കുന്നു.

To set forth, പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു, പ്രസ്ഥാ
പിക്കുന്നു; തെളിയിക്കുന്നു; വൎണ്ണിക്കുന്നു;
അടുക്കുന്നു, നിരത്തുന്നു, ക്രമമായി വെ
ക്കുന്നു; കാണിക്കുന്നു.

To set forward, വലിയതാക്കുന്നു, വ
ൎദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, നടത്തുന്നു.

To set in, തുടങ്ങിക്കുന്നു.

To set off, പ്രശംസിക്കുന്നു, അലങ്കരിക്കു
ന്നു, ശൃംഗാരിക്കുന്നു.

To set on or upon, ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു,
ശ്രദ്ധവരുത്തുന്നു; നെരിടുന്നു, ആക്ര
മിക്കുന്നു; നന്നായി ഉറെക്കുന്നു.

To set on, കല്പിച്ചാക്കുന്നു.

To set out, നിശ്ചയിക്കുന്നു; പ്രസിദ്ധ
മാക്കുന്നു; എല്കയിടുന്നു; ശൃംഗാരിക്കു
ന്നു; തയ്യാറാക്കുന്നു.

To set up, നാട്ടുന്നു, ചട്ടംവെക്കുന്നു;
സഹായിക്കുന്നു; പണിയിക്കുന്നു; ഉയ
ൎത്തുന്നു; എറ്റുന്നു; നിശ്ചയിക്കുന്നു, കു
റിക്കുന്നു; കാണ്മാറാക്കുന്നു; തണലിളെ
ക്കുന്നു; വിശ്രമിക്കുന്നു; കൂൎക്കുവിളിക്കുന്നു;

ആക്കിനടത്തുന്നു; വലുതാക്കുന്നു, വൎദ്ധി
പ്പിക്കുന്നു.

To Set, v. n. അസ്തമിക്കുന്നു; ഉറെക്കുന്നു,
കെടുന്നു; കട്ടെക്കുന്നു, ഉറെക്കുന്നു; പുറ
പ്പെടുന്നു; കടക്കുന്നു; ശ്രമിക്കുന്നു, ഉൾ
പ്പെടുന്നു; കൂടുന്നു; കയിടുന്നു.

To set about, തുടങ്ങുന്നു, കയ്യിടുന്നു.

To set in, സ്ഥിരമായിതീരുന്നു.

To set on or upon, യാത്രപുറപ്പെടുന്നു.

To set on, എതിരിടുന്നു.

To set out, ആരംഭമുണ്ടാകുന്നു; യാത്ര
പുറപ്പെടുന്നു; തൊഴിൽ ആരംഭിക്കു
ന്നു.

To set to, കയ്യിടുന്നു, ഉൾപ്പെടുന്നു.

To set up, തൊഴിൽ ചെയ്തുതുടങ്ങുന്നു;
തൊഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

Set, part. a. വെച്ച, ഇട്ട; സ്ഥാപിച്ച,
ക്രമമുള്ള.

Set, s കൂട്ട, കൂട്ടം; തരംചെൎന്നത; ഇണ;
ഞാറ, തൈ; അസ്തമനം; പന്തയം.

Setaceous, a. രൊമം വെച്ച, രൊമമുള്ള.

Seton, s. വ്രണത്തിൽ വെച്ചുകെട്ടുന്ന തി
രി.

Settee, s. ചാരുന്നതിനുള്ള വങ്കുപടി, ചാ
രുപടിയുള്ള ആവണി.

Setter, s. വെക്കുന്നവൻ, നടുന്നവൻ, ക
ടിപിടി കൂട്ടുന്നവൻ; ഒരു വക നായ.

Settle, s. ചാരുന്നതിനുള്ള നീണ്ടവങ്ക, ചാ
രുപടിയുള്ള ആവണി.

To Settle, v. a. അമൎച്ചവരുത്തുന്നു; താഴ്ത്തു
ന്നു; തീൎക്കുന്നു; ശാന്തമാക്കുന്നു; സ്ഥിരപ്പെടു
ത്തുന്നു; സ്ഥിരമായി പാൎപ്പിക്കുന്നു; നിലവ
രുത്തുന്നു; സ്ഥാപിക്കുന്നു; നിശ്ചയിക്കുന്നു;
നിശ്ചയം വരുത്തുന്നു; നിദാനം വരുത്തു
ന്നു; ഒതുക്കവരുത്തുന്നു; ന്യായംകൊണ്ട ഇ
ളകാതാക്കുന്നു; (കണക്ക) തീൎക്കുന്നു; ഭാഷ
യാക്കുന്നു; ഊറ്റുന്നു, മട്ട അടിയുമാറാക്കു
ന്നു; ഉറപ്പിക്കുന്നു.

To Settle, v. n. താഴുന്നു, താണുപൊകു
ന്നു; ഇളകാതാകുന്നു; സ്ഥിരപ്പെടുന്നു, ഉ
റെക്കുന്നു; സ്ഥിരമായി പാൎക്കുന്നു, നിലെ
ക്കുന്നു; ഒതുങ്ങുന്നു, ഒരു തൊഴിൽ തുടങ്ങു
ന്നു; മാറാതിരിക്കുന്നു; ശാന്തതപ്പെടുന്നു;
അമൎച്ചയാകുന്നു, സ്ത്രീധനം നിശ്ചയിക്കു
ന്നു; ഊറുന്നു, മട്ട അടിയുന്നു.

Settledness, s. ശാന്തത, നില, ഉറപ്പ, ഒ
തുക്കം, തീൎച്ച.

Settlement, s. അമൎച്ച; ഒതുക്കം; സ്ഥിതി;
നില; അനുഭവം കൊടുക്കുക, സ്ത്രീധനം;
ഊറൽ, മട്ട; ഉടമ്പടി; തീൎച്ച: കുടി ഇരി
ത്തം; ദൂരദെശത്തെ ജനങ്ങൾ കുടിയിരി
ക്കുന്ന സ്ഥലം.

Seven, a. എഴ; ൭ സപ്ത.

[ 422 ]
Sevenfold, a. എഴുപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, എ
ഴുമടങ്ങ, ഏഴിരട്ടി.

Sevennight, or Sen'night, s. എഴുനാൾ,
എഴുദിവസം, ആഴ്ചവട്ടം; സപ്തവാരം.

Sevenscore, s. എഴിരുപത; നൂറ്റി നാ
ല്പത.

Seventeen, a. പതിനെഴ; സപ്തദശം.

Seventh, a. എഴാം, എഴാമത്തെ; സപ്ത
മം.

Seventhly, ad. എഴാമത, സപ്തകം.

Seventy, a. എഴുപത, സപ്തതി.

To Sever, v. a. വെറാക്കുന്നു, വെവ്വെറാ
ക്കുന്നു, വെർപിരിക്കുന്നു, വെറുതിരിക്കു
ന്നു; ഭെദിപ്പിക്കുന്നു; മുറിക്കുന്നു, മുറിച്ചുമാ
റ്റുന്നു; വകതിരിക്കുന്നു.

Several, a. പല, പലവിധമായുള്ള, അ
നെകം; ചില പ്രത്യെകമുള്ള.

Severally, ad. ഒരൊന്നായി, വെവ്വെറെ,
പ്രത്യെകമായി.

Severance, s. വെർപിരിവ, വെറുതിരി
ച്ചിൽ, വെറുതിരിവ; ഭെദനം.

Severe, a. കൎശനമുള്ള, ക്രൂരതയുള്ള, കടു
പ്പമുള്ള, കഠിനമായുള്ള, മുറുക്കമുള്ള, കൊ
ടുതായുള്ള; ഖണ്ഡിതമായുള്ള.

Severity, s. ക്രൂരത, ഉഗ്രത, മൂൎച്ച, കൎശനം,
കടുപ്പം; മുറുക്കം; നിഷ്ഠുരം, രൂക്ഷത.

To Sew, v. a. തുന്നുന്നു, തൈക്കുന്നു; മൂട്ടു
ന്നു; ഇഴയിടുന്നു, സൂചിപ്പണി ചെയ്യുന്നു.

Sewer, s. തൈക്കുന്നവൻ, തുന്നൽക്കാരൻ;
ഉത്സവത്തിൽവിചാരകാരൻ; ഒക, തൂമ്പ.

Sewing, s. തുന്നൽ, തൈപ്പ.

Sex, s. ലിംഗം, ജാതി, വൎഗ്ഗം.

Sexagenary, a. അറുപത വയസ്സുള്ള.

Sexagesima, s. വലിയ നൊമ്പിന തലെ
ക്കുതലെ ഞായറാഴ്ച.

Sexagesimal, a. അറുപതാമത്തെ, ഷഷ്ടി.

Sexangled, Sexangular, a. ആറുകൊ
ണുള്ള, ആറുപട്ടമുള്ള, ഷൾഭാഗമുള്ള.

Sexennial, a. ആറുസംവത്സരത്തെക്കുള്ള,
ആറുസംവത്സരം കൂടുമ്പൊൾ വരുന്ന.

Sextant, s. ഒരു ചക്രത്തിന്റെ ആറിൽ
ഒരംശം; ഗണിതത്തിനുള്ള ഒരു സൂത്രം.

Sextile, s. രണ്ടുരാശിയുടെ എങ്കിലും ഭൂച
ക്രത്തിൽ ഒരംശത്തിന്റെ എങ്കിലും ഇട.

Sexton, s. പള്ളിയിൽ ഒരു കീഴ്മണിയക്കാ
രൻ; കപ്പിയാർ, ശവക്കുഴി കുഴിക്കുന്ന
വൻ.

Sextuple, a. ആറുകൂടിയ, ആറിരട്ടി, ആ
റുമടങ്ങ, ഷട്കം.

Shabbiness, s. നീചത്വം, ഹീനത, അ
ല്പത, കൃപണത, പഞ്ഞം.

Shabby, a. ഹീനമായുള്ള, നീചമായുള്ള,
അല്പമായുള്ള, പഞ്ഞമുള്ള, നിന്ദ്യമായുള്ള.

To Shackle, v. a. തളെക്കുന്നു, വിലങ്ങിട്ടു
പൂട്ടുന്നു; ബന്ധിക്കുന്നു.

Shackles, s. plu. വിലങ്ങ, ചങ്ങല.

Shade s. നിഴൽ, ഛായ; മങ്ങൽ, മൂടൽ;
തണൽ; മറവുസ്ഥലം, കാവ; മറ; രക്ഷ;
ചിത്രത്തിലെ ഇരുണ്ടവൎണ്ണം: വൎണ്ണഭെദം.

To Shade, v. a. ഇരുളാക്കുന്നു; മറെക്കു
ന്നു, മൂടുന്നു; നിഴലിക്കുന്നു, നിഴലുണ്ടാക്കു
ന്നു; വിഭെദംവരുത്തുന്നു; ചിത്രത്തിൽ
മങ്ങൽ നിറമിടുന്നു.

Shadow, s. നിഴൽ, ഛായ; തണൽ; മ
റ; നിഴലാട്ടം; ഇരുണ്ടവൎണ്ണം; കാഴ്ച, മാ
യാകാഴ്ച; സാദൃശ്യം; നികാശത, പിരി
യാത്ത തുണ.

To Shadow, v. a. ഇരുളാക്കുന്നു, പന്തലി
ക്കുന്നു; നിഴലിക്കുന്നു, നിഴലിടുന്നു; നിഴ
ലാട്ടുന്നു; തണലുണ്ടാക്കുന്നു; മറെക്കുന്നു;
മൂടുന്നു; ഛായയുണ്ടാക്കുന്നു; നിറഭെദമാ
യിവൎണ്ണിക്കുന്നു; മങ്ങൽ നിറമാക്കുന്നു;
കാണിക്കുന്നു: സദൃശപ്പെടുത്തുന്നു.

Shadowy, a. നിഴലുള്ള, നിഴലാട്ടമുള്ള, ത
ണലുള്ള; മങ്ങലുള്ള, മൂടലുള്ള; മറവുള്ള;
സാദൃശ്യമുള്ള, സാക്ഷാലുള്ളതല്ലാത്ത.

Shady, a. നിഴലുള്ള, മങ്ങലുള്ള, മൂടലുള്ള,
തണലുള്ള; മറവുള്ള.

Shaft, s. അമ്പ; അസ്ത്രം; വിസ്താരക്കുറവും
ആഴവുമുള്ള കുഴി; ചൊവ്വുള്ള കൊൽ, ത
ണ്ട.

Shag, S. നീളമുള്ള രൊമം, മുഴുപ്പുള്ള ഒരു
വക കരിമ്പടം.

Shagged, Shaggy, a. നീണ്ടരൊമമുള്ള,
രൊമജമായുള്ള രൊമമുള്ള; പരുപരയാ
യുള്ള.

Shagreen, s. അരമുള്ള മീൻതൊലി.

Shageen, Shagrin, s. അലമ്പൽ, ചലി
പ്പ.

To Shagreen, v. a. കൊപിപ്പിക്കുന്നു, അ
ലമ്പലാക്കുന്നു.

To Shake, v. a. കുലുക്കുന്നു, കുടയുന്നു;
ഉതിൎക്കുന്നു, കുടുക്കുന്നു; ഇളക്കുന്നു; ചലി
പ്പിക്കുന്നു; കമ്പിപ്പിക്കുന്നു; ഉലെക്കുന്നു; ച
ഞ്ചലപ്പെടുത്തുന്നു; ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു; വിറപ്പി
ക്കുന്നു.

To shake off, കുടഞ്ഞുകളയുന്നു.

To shake hands, കൈകൊടുക്കുന്നു.

To Shake, v. n. കുലുങ്ങുന്നു, കുടുങ്ങുന്നു,
ഇളകുന്നു, ചലിക്കുന്നു, ഉലയുന്നു; ചഞ്ചലി
പ്പെടുന്നു, കിടുകിടക്കുന്നു, വിറെക്കുന്നു,
കമ്പിക്കുന്നു.

Shake, s. കുലുക്കം, കുടച്ചിൽ; കുടുക്കം, ഇ
ളക്കം, ചലനം; കമ്പനം, ഉലെച്ചിൽ,
വിറയൽ, കിടുകിടുപ്പ; ചഞ്ചലം, ഭ്രമം.

Shale, s. പുട്ടിൽ, ഉമി, തൊലി, കത്തി.

[ 423 ]
Shall, v. defective.

I shall go, ഞാൻ പൊകും.

I shall stay, ഞാൻ പാൎക്കും.

Shalloon, s. ഒരു വക ഇളംതരം ചകലാ
സ.

Shallop, Shalloop, s. ഒരു വക ചെറു
പടവ.

Shallow, a. വെള്ളക്കുറവുള്ള, കരയായുള്ള;
ആഴമില്ലാത്ത, താഴ്ചയില്ലാത്ത, അല്പമായു
ള്ള; ബുദ്ധിക്കുറവുള: നിരൎത്ഥമായുള്ള.

Shallow, s. വെള്ളക്കുറവുള്ള സ്ഥലം, മ
ണൽ തിട്ട, കര, പരപ്പ, ചുഴിമണൽ.

Shallowbrained, a. ഭൊഷത്വമുള്ള, അ
ല്പബുദ്ധിയുള്ള, അബദ്ധമുള്ള.

Shallowness, s. നീരാഴമില്ലായ്മ, ആഴമി
ല്ലായ്മ; ബുദ്ധിക്കുറവ, അല്പബുദ്ധി, അബ
ദ്ധം.

Shalm, s. ഒരു വക കുഴൽ, കൊമ്പ.

Shalot, s. ഒരു വക ചെറുതരം വെള്ളുള്ളി.

To Sham, v. n. ചെപ്പിടികാട്ടുന്നു, വ്യാ
പ്തികാട്ടുന്നു, കള്ളം ഭാവിക്കുന്നു.

Sham, s. ചെപ്പിടി, വഞ്ചന, വ്യാപ്തി, ക
ള്ളം, കള്ളഭാവം.

Sham, a. കള്ളമായുള്ള, വ്യാപ്തിയായുള്ള.

Shambles, s. (ആടുമാടുകളെ) അറുക്കുന്ന
സ്ഥലം, ഇറച്ചിവിലുന്ന സ്ഥലം, മാംസ
വിക്രയസ്ഥലം.

Shambling, a. വല്ലാതെ നടക്കുന്ന.

Shame, s. ലജ്ജ, നാണം, ഹ്രീ: കൂശൽ;
അവമാനം, ദുഷ്കീൎത്തി.

To Shame, v. a. ലജ്ജപ്പെടുത്തുന്നു, നാ
ണിപ്പിക്കുന്നു; അവമാനിക്കുന്നു.

To Shame, v. n. ലജ്ജിക്കുന്നു, നാണിക്കു
ന്നു, കൂശുന്നു, സങ്കൊചിക്കുന്നു.

Shamefaced, a. ലജ്ജാഭാവമുള്ള, ലജ്ജയു
ഉള, നാണമുള്ള; കൂശലുള്ള, സങ്കൊചമുള്ള.

Shamefacedness, s. ലജ്ജാശീലം, നാ
ണം, കൂശൽ, സങ്കൊചം, അടക്കം.

Shameful, a. അവമാനമുള്ള, മാനക്കെടു
ള്ള; കുറവുള്ള, അപകീൎത്തിയുള്ള.

Shamefully, ad. അവമാനമായി, മാന
ക്കെടായി.

Shameless, a. നാണംകെട്ട, നാണമില്ലാ
ത്ത, ലജ്ജകെടുള്ള, നിൎല്ലജ്ജയായുള്ള, നി
ശ്ശങ്കമായുള്ള; ക്ഷപണമുള്ള, ധാൎഷ്ട്യമുള്ള.

Shamelessness, s. നാണക്കെട, നാണ
മില്ലായ്മ, അലജ്ജ: ധാൎഷ്ട്യം, ക്ഷപണം;
അപമൎയ്യാദ.

Shamois, Chamois, s. ഒരു ജാതി കാട്ടാട.

Shamrock, s. മൂന്നിലയുള്ള ഒരു വക പുല്ല.

Shank, s. കാലിന്റെ നടുസന്ധി; കാലെ
ല്ല; മുട്ട; ആയുധത്തിന്റെ പിടി.

To Shape, v. a. ഉണ്ടാക്കുന്നു; ഭാഷവരു

ത്തുന്നു, ആകൃതിപ്പെടുത്തുന്നു, രൂപമാക്കു
ന്നു, ഉരുത്തിരിക്കുന്നു; യന്ത്രിക്കുന്നു.

Shape, s. ഭാഷ, രൂപം, ആകൃതി; മാതി
രി; ഉരുവ; വടിവ.

Shapeless, a. രൂപമില്ലാത്ത, രൂപക്കെടു
ള്ള; ഭാഷകെടുള്ള; രൂപലക്ഷണമില്ലാ
ത്ത, കുരൂപമായുള്ള.

Shapeliness, s. രൂപലാവണ്യം.

Shapely, a. രൂപലക്ഷണമുള്ള, നല്ല ഭാഷ
യുള്ള.

Shard, s. കലം ഉടഞ്ഞ നുറുക്ക, ഒട്ടുമുറി;
ഒരു വക മീൻ.

Share, s. പങ്ക, പകുതി, ഒഹരി, അംശം;
കൂറ; വിഭാഗം; കലപ്പനാക്ക.

To Share, v. a. പങ്കിടുന്നു, പകുക്കുന്നു,
പകുതിചെയ്യുന്നു, ഒഹരിവെക്കുന്നു, അം
ശിക്കുന്നു, കൂറുവെക്കുന്നു; വിഭാഗിക്കുന്നു;
കണ്ടിക്കുന്നു.

To Share, v. n. പങ്കുണ്ടാകുന്നു, പങ്കുകൂ
ടുന്നു, പങ്കുപിടിക്കുന്നു, ഒഹരിയുണ്ടാകു
ന്നു.

Sharer, s. പങ്കിടുന്നവൻ, ഒഹരിവെക്കു
ന്നവൻ; ഒഹരിക്കാരൻ, പങ്കുകാരൻ, പ
കുതിക്കാരൻ, കൂട്ടുകാരൻ.

Shark, s. ചിറാക, ശ്രാവ; കള്ളൻ, പി
ടിച്ചുപറിക്കാരൻ, തട്ടിപ്പുകാരൻ, കള്ള
ന്ത്രാണക്കാരൻ.

To Shark, v. a. & n. തട്ടിക്കൊണ്ടുപൊ
കുന്നു; തട്ടിക്കുന്നു, വഞ്ചിക്കുന്നു, വ്യാപ്തി
കാട്ടുന്നു.

Sharp, a. മൂൎച്ചയുള്ള, കൂൎമ്മയുള്ള, കൂരുള്ള,
കൂൎത്ത; ബുദ്ധികൂൎമ്മതയുള്ള: മിടുക്കുള്ള;
വെഗമുള്ള; നിപുണതയുള്ള, ചുറുക്കുള്ള;
കുത്തുന്ന കൊളുള്ള; കടിക്കുന്ന, അത്യാ
ശയുള്ള; വിശപ്പുള്ള, വെദനയുള്ള, ക
ൎക്കശമായുള്ള, കൎശനമായുള്ള, ഉഗ്രതയുള്ള;
എരിവുള്ള, താത്പൎയ്യമുള്ള, ജാഗരണമു
ള്ള; കടുപ്പമുള്ള, മെലിഞ്ഞ.

Sharpedged, a. വായൂലെക്ക മൂൎച്ചയുള്ള.

To Sharpen, v. a. മൂൎച്ചയാക്കുന്നു, മൂൎച്ചകൂ
ട്ടുന്നു, കൂൎപ്പിക്കുന്നു, കൂൎമ്മയാക്കുന്നു, അണെ
ക്കുന്നു: ബുദ്ധികൂൎമ്മതയുണ്ടാക്കുന്നു, ചുറുക്കു
ണ്ടാക്കുന്നു; വിശപ്പുണ്ടാക്കുന്നു; ഉഗ്രതപ്പെടു
ത്തുന്നു; കൊള്ളിക്കുന്നു; എരിവുണ്ടാക്കുന്നു;
രൂക്ഷതപ്പെടുത്തുന്നു; പുളിപ്പിക്കുന്നു.

Sharper, s. കള്ളൻ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപൊകു
ന്നവൻ, കള്ളന്ത്രാണക്കാരൻ, വ്യാപ്തിക്കാ
രൻ.

Sharply, ad. കൂൎമ്മതയൊടെ, ഉഗ്രതയൊ
ടെ, രൂക്ഷതയൊടെ.

Sharpness, s. മൂൎച്ച, കൂൎമ്മത, കൂൎപ്പം, മുന;
സൂക്ഷ്മബുദ്ധി; ബുദ്ധികൂൎമ്മത, മിടുക്ക, വെ
ഗം, നിപുണത; ചുറുക്ക; കുത്തൽ; കൊ

[ 424 ]
ള്ളിവാക്ക; പുളിപ്പ; അത്യാശ; വിശപ്പ,
വെദന: ഉഗ്രത, രൂക്ഷത; ബുദ്ധിവെഗം.

Sharpset, a. തീക്ഷ്ണതയുള്ള; അത്യാശയുള്ള.

Sharpsighted, a. സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയുള്ള.

To Shatter, v. a. തകൎക്കുന്നു, ചിതറിക്കു
ന്നു, ഉടെച്ചുകളയുന്നു; ചിന്നിക്കളയുന്നു,
നുറുക്കി കളയുന്നു; തുമ്പില്ലാതാക്കുന്നു, മലെ
പ്പിക്കുന്നു.

To Shatter, v. n. തകരുന്നു, തകൎന്നുപൊ
കുന്നു, ചിതറുന്നു.

Shatterbrained, a. നിനവുപതറിയ, അ
ജാഗ്രതയുള്ള; ശുഷ്കാന്തിയില്ലാത്ത.

Shattery, a. എളുപ്പത്തിൽ ഉടഞ്ഞുപൊകു
ന്ന, നുറുങ്ങിപ്പൊകുന്ന, ചിതറുന്ന.

To Shave, v. a. ചിരെക്കുന്നു, ക്ഷൌരം ചെ
യ്യുന്നു, മുഖംവടിക്കുന്നു, മുണ്ഡനം ചെയ്യുന്നു.

Shaver, s. ചിരെക്കുന്നവൻ, ക്ഷൗരകൻ;
തന്റെ കാൎയ്യം താത്പൎയ്യമായി നൊക്കു
ന്നവൻ; പിടിച്ചുപറിക്കാരൻ.

Shaving, s. രൊക്കപ്പൊടി, ചീകിയനെൎത്ത
പൊടി; നുറുക്ക; ക്ഷൌരം, പരീവാപം.

She, pron. അവൾ.

Sheaf, s. ധാന്യക്കറ, ചുരുട്ട.

To Shear, v. a. കത്ത്രിക്കുന്നു; അരിയുന്നു,
അറുക്കുന്നു, കൊയ്യുന്നു.

Shear, s. നുറുക്ക, ഒs, ഒട്ടുമുറി.

Shearer, s. കത്ത്രികക്കാരൻ, കൊയിത്തു
കാരൻ.

Shears. s. pl. കത്ത്രിക.

Sheath, s. ഉറ, ആയുധയുറ.

To Sheath, Sheathe, v. a. ഉറയിലിടു
ന്നു; കപ്പലിന്റെയും മറ്റും അടിയിൽ
പലകകളെ വെച്ച തറെക്കുന്നു.

Shed, s. പന്തൽ, ചാച്ചുകെട്ട, ഇറയം, ഇ
റമ്പ; ഒലിപ്പ, തുകൽ.

To Shed, v. a. ചിന്നുന്നു, ചിന്തുന്നു, ചൊ
രിയുന്നു, ഒലിപ്പിക്കുന്നു, തൂകുന്നു; ഒടുന്നു;
ചിതറിക്കുന്നു; വീഴ്ത്തുന്നു; വീശുന്നു, വകുക്കു
ന്നു, കൊതുന്നു.

To shed blood, രക്തംചിന്നുന്നു.

Blood—shedding, രക്തചൊരിച്ചിൽ.

To Shed, v. n. വീഴുന്നു, ഇറ്റുവീഴുന്നു.

Sheen, s. കാന്തി, ശൊഭ; പ്രഭ.

Sheen, Sheeny, a. കാന്തിയുള്ള, പ്രകാ
ശമുള്ള.

Sheep, s. ആട, അജം, മെഷം; ഭൊഷൻ.

Sheepcot, Sheepfold, a. ആട്ടിൻതൊ
ഴുത്ത, ആട്ടിൻപെട്ടി, ആട്ടിൻകൂട.

Sheepish, a. മഹാ അടക്കമുള്ള, നാണമു
ള്ള, സാധുത്വമുള്ള; ഭീരുത്വമുള്ള.

Sheep's—eye, s. സ്നെഹഭാവമുള്ള നൊക്ക.

Sheepshearing, s. ആടുകളുടെ രൊമം
കത്ത്രിക്കുന്ന കാലം.

Sleepwalk, s. ആടുമെയിക്കുന്ന സ്ഥലം,
തീമ്പുലം.

Sheer, a. ശുദ്ധ, കെവലമായുള്ള, സ്വഛ
തയുള്ള; നിൎമ്മലമായുള്ള.

Sheer, ad. തീരെ, കെവലം, വെഗത്തിൽ,
ഒരിക്കൽ.

Sheet, s. തുപ്പട്ടി, വിരിപ്പിലുള്ള തുപ്പട്ടി,
മെത്തശ്ശീല; പുതപ്പ; പായ; കടലാസു
താൾ; വിരിപ്പ.

Sheet—anchor, s. വലിയ നങ്കൂരം.

Shekel, s. യെഹൂദന്മാരുടെ ഒരു നാണ
യം, എകദെശം ഒരു രൂപാ വില.

Shelf, s. സാധനങ്ങളെ വെക്കുന്നതിന
ചുവരിനരികെയും മറ്റും ഉള്ള പലക,
തട്ട; കടലിൽ മണൽതിട്ട; ആഴമില്ലാത്ത
സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പാറ.

Shell, s. ഒട, ശംഖ, ചിപ്പി, കക്കാ, ചിര
ട്ട; പുട്ടിൽ; കത്തി, തൊട; ബഹിൎഭാഗം;
തീക്കുടുക്ക.

To Shell, v. a. ഒടുകളയുന്നു; തൊടുകള
യുന്നു.

Shelfish, s. ഒടുള്ള മത്സ്യം.

Shelly, a. ഒടുള്ള.

Shelter, s. മറവിടം, മറവ, തണൽ, അ
ഭയസ്ഥലം, രക്ഷാസ്ഥലം; ആശ്രയം,
ആദരവുസ്ഥലം.

To Shelter, v. a. മറെക്കുന്നു, രക്ഷിക്കു
ന്നു; ആദരിക്കുന്നു; അഭയം കൊടുക്കുന്നു.

To Shelter, v. n. അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു.

Shelving, a. ചാഞ്ഞുള്ള, ചരിഞ്ഞിട്ടുള്ള,
ചരിവുള്ള.

Shelvy, a. മണൽതിട്ടകളും പാറകളും ഉള്ള.

Shepherd, s. ആട്ടിടയൻ, ഇടയൻ, അ
ജപാലകൻ.

Shepherdess, s. ആട്ടിറച്ചി, അജപാലിക.

Shepherdy, s. ആടുമെയ്പ, അജപാലനം.

Sherbet, s. നാരങ്ങാനീരും പഞ്ചസാര
യും വെള്ളവും കൂടിയ പാനകം.

Sherd, s. കലം ഉടഞ്ഞ നുറുക്ക, ഒട.

Sheriff, s. ആണ്ടുതൊറുമുള്ള നാട്ടധികാ
രി; നഗരാധികാരി.

Sheriffalty, s. നഗരാധികാരം.

Sherry, s. സ്പനിയ ദെശത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന
ഒരു വക നല്ല വീഞ്ഞ.

To Shew, Show, v. a. കാണിക്കുന്നു, കാ
ട്ടുന്നു, ശൊഭിപ്പിക്കുന്നു.

Shewbread, or Showbread, s. കാഴ്ചയ
പ്പം.

Shield, s. പരിച; കാവൽ ; തടവ; രക്ഷ
ണം, ആദരം.

To Shield, v. a. പരിചകൊണ്ട മറെക്കു
ന്നു, മറെക്കുന്നു; കാക്കുന്നു, രക്ഷിക്കുന്നു,
ആദരിക്കുന്നു; തടുക്കുന്നു.

[ 425 ]
To Shift, v. a. മാറ്റുന്നു, സ്ഥലംമാറ്റി
വെക്കുന്നു; സ്ഥലംമാറ്റുന്നു; ഉടുപ്പുമാറ്റു
ന്നു; ഒഴിച്ചുകളയുന്നു; നീക്കം ചെയ്യുന്നു;
പൊത്തുവരുത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നു; കഴിവുണ്ടാ
ക്കുന്നു.

To Shift, v. n. മാറുന്നു, സ്ഥലം മാറുന്നു,
മാറിപ്പൊകുന്നു; ഉടുപ്പുമാറുന്നു; പൊത്തു
വരുത്ത ഉണ്ടാകുന്നു; ഉപായം നൊക്കുന്നു;
കഴിവുണ്ടാകുന്നു.

Shift, s. ഒഴികഴിവ, ഉപായം, കൌശ
ലം; പൊത്തുവരുത്ത; ഒടുക്കമുള്ള നിൎവ്വാ
ഹം; സ്ത്രീകളുടെ ഉൾകുപ്പായം, കമീസ.

Shifter, s. ഉപായക്കാരൻ, കൌശലക്കാ
രൻ; ക്രിത്രിമക്കാരൻ.

Shiftless, a. കൌശലമില്ലാത്ത, നിൎവ്വാഹ
മില്ലാത്ത; കഴിച്ചിലിന വകയില്ലാത്ത.

Shilling, s. അര രൂപാ വിലയുള്ള ഒരു നാ
ണയം.

Shillishalli, a. സംശയമുള്ള, നിശ്ചയമി
ല്ലാത്ത.

Shily, ad. സൂക്ഷിച്ച, ജാഗ്രതയൊടെ, കൂ
ശലൊടെ.

Shin, s. മുഴങ്കാലെല്ല, പുല്ലൂരി.


To Shine, v. n. തെളിയുന്നു; ശൊഭിക്കു
ന്നു, പ്രകാശിക്കുന്നു, മിന്നുന്നു; മനൊഹ
രമാകുന്നു.

Shine, s. തെളിവ; ശൊഭ, പ്രകാശം, കാ
ന്തി.

Shiness, s. അടക്കം, ലജ്ജാഭാവം, കൂശൽ,
കൂസൽ.

Shingle, s. വീടുകൾ മെയുന്ന പലക എ
ങ്കിലും ഒട എങ്കിലും.

Shingles, s. അരയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ
ക ചിരങ്ങ, ഒട്ടുഞാൺ.

Shining, part. a. ശൊഭനമുള്ള.

Shiny, s. ശൊഭയുള്ള , പ്രകാശമുള്ള.

Ship, s. കപ്പൽ, ഉരു, നാവം.

To Ship, v. a. കപ്പലിൽ കെറ്റുന്നു, കപ്പ
ലിൽ കൊടുത്തയക്കുന്നു.

Shinboard, ad. കപ്പലിൽ.

Shipman, s. കപ്പൽക്കാരൻ.

Shipmaster, s. കപ്പൽപ്രമാണി.

Shipping, s. കപ്പലുകൾ; കപ്പലിൽ കെ
റ്റം.

Shipwreck, s. കപ്പൽ ചെതം.

To Shipwreck, v. a. & n. കപ്പൽ ചെതം
വരുത്തുന്നു, കപ്പൽ ചെതംവരുന്നു.

Shipwright, s. കപ്പൽപണിക്കാരൻ.

Shine, s. ജില്ല, തുക്കിടി, ചെരി.

Shirt, s. പുരുഷന്റെ ഉൾകുപ്പായം, കമീ
സ.

Shirtless, a. ഉൾകുപ്പായപൊലും ഇല്ലാ
ത്ത.

Shittah, Shittim, s. അറവിദെശത്ത ഉ
ണ്ടാകുന്ന ഒരു ജാതി നല്ലമരം.

Shive, s. അപ്പഖണ്ഡം, നുറുക്ക, കീറ്റ;
പൂള.

To Shiver, v. a. വിറെക്കുന്നു, നടുങ്ങുന്നു;
ഞെട്ടുന്നു; കിടുകിടുക്കുന്നു.

To Shiver, v. n. നുറുങ്ങിപ്പൊകുന്നു, ചി
തറിപ്പൊകുന്നു.

To Shiver, v. a. നുറുക്കിക്കളയുന്നു, ചിത
റിക്കുന്നു; തകൎത്ത കളയുന്നു.

Shiver, s. ഉടഞ്ഞനുറുക്ക, അടർ, മരപ്പൂൾ

Shivering, s. വിറയൽ, നടുക്കം; കിടുകി
ടുപ്പ.

Shivery, a. എളുപ്പത്തിൽ നുറുങ്ങുന്ന.

Shoal, s. പാൎപ്പ; കൂട്ടം ; കിള; മണൽതി
ട്ട, കര, പരപ്പ.

To Shoal, v. n. തിങ്ങുന്നു; ആഴക്കുറവുണ്ടാ
കുന്നു.

Shoaly, a. മണൽതിട്ടയുള്ള, വെള്ളക്കുറ
വുള്ള.

Shock, s. കുലുക്കം, കമ്പം, കമ്പനം, ഇള
ക്കം; മുട്ട; ശണ്ഠ; വെറുപ്പ, അറെപ്പ, ക
ഷ്ടം; ധാന്യക്കറ്റകളുടെ കൂട്ടം, കറ്റപ്പ
ട; ഒരു വക നായ.

To Shock, v. a. & n. കുലുക്കുന്നു, കമ്പം
വരുത്തുന്നു; വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നു, നീരസ
മാക്കുന്നു; നീരസമാകുന്നു.

To Shock, v. a. ധാന്യക്കറ്റകളെ കൂട്ടി
ച്ചെൎക്കുന്നു; കാറ്റപ്പട കൂട്ടുന്നു.

Shocking, part. a. വെറുപ്പിക്കുന്ന, നീര
സമുണ്ടാക്കുന്ന, കഷ്ടമായുള്ള.

Shod, pret. & part. pass of To Shoe,
ലാടം തറെച്ചു, തറെച്ച.

Shoe, s. ചെരിപ്പ, പാദരക്ഷ, പദത്രാ
ണം; ലാടം.

Shoeboy, s. ചെരിപ്പുതുടെക്കുന്ന ചെറുക്കൻ.

Shoeing—horn, s. ചെരിപ്പിടുന്ന കൊമ്പ.

Shoemaker, s. ചെരിപ്പുകുത്തി, ചക്കിലി,
ചെമ്മാൻ.

Shoestring, Shoetic, s. ചെരിപ്പുവാറ.

To Shog, v. a. നടുക്കമുണ്ടാക്കുന്നു, കുലു
ക്കംവരുത്തുന്നു.

Shog, s. നടുക്കം, മഹാ കുലുക്കം.

Shone, pret, of To Shine. ശൊഭിച്ചു,
പ്രകാശിച്ചു.

Shook, pret. of To Shake. കുലുക്കി.

To Shoot, v. a. എയ്യുന്നു, പ്രയൊഗിക്കു
ന്നു, വെടിവെക്കുന്നു; തളിൎവിടുന്നു; ചാ
ട്ടുന്നു; കൊട്ടുന്നു , വെഗത്തിൽ കടത്തുന്നു.

To Shoot, v. n. തളിൎക്കുന്നു, മുളെക്കുന്നു,
കിളുക്കുന്നു, കൂമ്പിടുന്നു; വളരുന്നു; പുറ
പ്പെടുന്നു; തള്ളിനില്ക്കുന്നു, ഉന്തിനില്ക്കുന്നു;
ചാടുന്നു; തെറിച്ചുപൊകുന്നു; വെഗത്തിൽ

[ 426 ]
ഉണ്ടായിവരുന്നു: വെഗത്തിൽ നടന്നു
പൊകുന്നു; കൊളുത്തുന്നു.

Shoot, s. തളിർ, മുള, ചിനെപ്പ, കണ്ണി,
കുരുന്ന, കൂമ്പ.

Shooter, s. എയ്യുന്നവൻ, എവുകാരൻ, വെ
ടിക്കാരൻ.

Shop, s. പീടിക, കട; പണിപ്പുര, ആല.

Shopboard, s. പണിപുരയിലെ പീഠം.

Shoplkeeper, s. പിടികവാണിഭക്കാരൻ,
പടികക്കാരൻ, കടക്കാരൻ.

Shoplifter, s. അങ്ങാടിക്കള്ളൻ.

Shopman, s. പീടികയിൽ കച്ചവടം വി
ല്ക്കുന്നവൻ, പീടികക്കാരൻ, പീടികച്ചെ
റുക്കൻ.

Shore, Shorn, pret.& part. of To Shear.
കത്ത്രിച്ചു, കത്രിച്ച.

Shore, s. കര, തീരം, കൂലം; കടൽകര,
ആറ്റുകര; പുറന്തുണ, മുട്ട.

Short, a. കുറുതായുള്ള; നീളം കുറഞ്ഞ നീ
ളക്കുറവുള്ള; നീളം പൊരാത്ത; എത്താ
ത്ത വെഗത്തിൽ പറയുന്ന; ശരിയല്ലാത്ത,
പൊരാത്ത, കുറവുള്ള; കൃശമായുള്ള, മു
ണ്ടനായുള്ള; ഞെരുക്കമുള്ള, ഇടുക്കുള്ള; കു
റച്ചിലുള്ള, ചുരുക്കമായുള്ള, സങ്കൊചമായു
ള്ള; സംക്ഷെപമായുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ഉ
ടയുന്ന, വളയാത്ത.

Short, ad. വെഗത്തിൽ, ചുറുക്കെ, ചുരുക്ക
ത്തിൽ.

Short, s. കുറുങ്കണക, സംക്ഷെപവിവരം.

To Shorten, v. a. നീളം കുറക്കുന്നു, കു
റെക്കുന്നു, കുറുതാക്കുന്നു; കുറുക്കുന്നു, ചുരു
ക്കുന്നു, സംക്ഷെപിക്കുന്നു; നിൎത്തുന്നു, ചെ
റുതാക്കുന്നു, കണ്ടിക്കുന്നു; കൃശമാക്കുന്നു.

Shorthand, s. കൂട്ടെഴുത്ത, കുറുക്കെഴുത്ത.

Shortlived, a. അല്പായുസ്സുള്ള, കുറെകാല
ത്തെക്ക നില്ക്കുന്ന.

Shortly, ad. വെഗത്തിൽ; ചുരുക്കത്തിൽ.

Shortness, s. നീളക്കുറവ, കൃശത; സം
ക്ഷെപം, ചുരുക്കം; കുറവ.

Shortsighted, a. ദൂരെകണ്ടുകൂടാത്ത, ദൂര
ദൃഷ്ടിയില്ലാത്ത, കാഴ്ചക്കുറവുള്ള.

Shortsightedness, s. കാഴ്ചക്കുറവ.

Shortwaisted, a. അരക്കുടുക്കുള്ള, നീളം
കുറഞ്ഞ.

Shortwinded, a. ശ്വാസംമുട്ടലുള്ള, കിതെ
ക്കുന്ന, എങ്ങലുള്ള, വലിവുള്ള.

Shot, pret. & part. pass. of To Shoot.
എയ്തു, എയ്ത.

Shot, s. എയിത്ത, എവ; വെടി; നിറ; ഉ
ണ്ട, ചില്ല; ചില്ലറക്കണക്ക.

Shotfree, a. ചിലവുകണക്കിൽ നീക്കിയ.

Shotten, a. മൊട്ടയിട്ട.

To Shove, v. a. പിടിച്ചുതള്ളുന്നു, ഉന്തുന്നു;

ഊന്നിതള്ളുന്നു; കുത്തുന്നു; തള്ളിനീക്കുന്നു.

To Shove, v. n. ഉന്തിക്കെറുന്നു, ഊന്നു
ന്നു.

Shove, s. തള്ള, തള്ളൽ, ഉന്ത, നീക്കം.

Shovel, s. ഇരിമ്പുചട്ടുകം, തീച്ചട്ടുകം; തൂ
മ്പാ, മമ്മട്ടി.

To Shovel, v. a. ചട്ടുകംകൊണ്ട കൊരു
ന്നു: തൂമ്പാകൊണ്ട വരണ്ടുന്നു.

Shovelboard, s. ഒരു കളി, കളിപ്പാനുള്ള
പലക.

Shough, s. രൊമം നീണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വക
നായ.

Should, verb aux: വെണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Shoulder, s. തൊൾ.

To Shoulder, v. a. തൊളിൽ വെക്കുന്നു,
തൊൾകൊണ്ട ഉന്തുന്നു.

Shoulderbelt, s. തൊൾവാറ, തൊൾപട്ട.

Shoulderknot, s. കുപ്പായത്തിന്റെ തൊ
ളിൽ കെട്ടുന്ന കസവ.

Shoulderslip, s. തൊൾ ഉളുക്ക.

To Shout, v. n. ആൎക്കുന്നു, അട്ടഹാസിക്കു
ന്നു; കൂകുന്നു.

Shout, s. ആൎപ്പ, അട്ടഹാസം, കൂകൽ.

Show, s. കാഴ്ച, ദൎശനം; ആഡംബരം,
കൊലാഹലം; വെഷമൊടി.

To Show, v. n. കാണപ്പെടുന്നു, പ്രത്യ
ക്ഷമാകുന്നു, ശൊഭിക്കുന്നു.

Shower, s. മഴ, പെരുമഴ; പെരുമാരി,
മഴചൊരിച്ചിൽ, മഴക്കാറ, ആസാരം,
ധാനാസമ്പാതം.

To Shower, v. a. & n. പെരുമഴപെയ്യു
ന്നു, വൎഷിപ്പിക്കുന്നു, വൎഷിക്കുന്നു; പൊഴി
യുന്നു, ചൊരിയുന്നു.

Showery, a. പെരുമഴയുള്ള ,ചൊരിയുന്ന.

Showiness, s. കൊലാഹലം, വെഷമൊ
ടി, സുവെഷം.

Showman, s. ദൎശിതാവ, വിനൊദം കാ
ട്ടുന്നവൻ.

Showy, a. കൊലാഹലമുള്ള, വെഷമൊ
ടിയുള്ള, സുഷമായുള്ള.

Shown, part. pass. of To Show. കാ
ട്ടിയ, ശൊഭിച്ച.

Shrank, pret. of To Shrink. ചുരുങ്ങി.

To Shred, v. n. വാരുന്നു, വാൎന്നെടുക്കു
ന്നു, നുറുക്കുന്നു; കൊത്തുന്നു.

Shred, s. വാൎന്നനുറുക്ക, വാരൽ, കഷണം.

Shrew, s. ശുണ്ഠിക്കാരി, ദുശ്ശീലക്കാരി.

Shrewd, a. ശുണ്ഠിയുള്ള, ദുശ്ശീലമുള്ള കപ
ടമുള്ള; കൃത്രിമമുള്ള, കൌശലമുള്ള അപ
കടമുള്ള, അകനിന്ദയുള്ള.

Shrewdness, s. ശുണ്ഠി, കപടം, വികടം,
കൃത്രിമം, ചൂത; കൌശലം; മിടുക്ക, ബുദ്ധി.

Shrewish, a. ശുണ്ഠിയുള്ള, ദുശ്ശീലമുള്ള.

[ 427 ]
To Shriek, v. a. കരയുന്നു, കിറുകിലുക്കു
ന്നു, അലറുന്നു, നിലവിളിക്കുന്നു.

Shriek, s. പെടികൊണ്ടുള്ള നിലവിളി,
അമളി.

Shrill, a. രൂക്ഷശബ്ദമുള്ള, കൎണ്ണശൂലയാ
യുള്ള.

To Shrill, v. n. ചെവിയിൽ രൂക്ഷതയൊടെ
ശബ്ദിക്കുന്നു.

Shrillness, s. രൂക്ഷശബ്ദം.

Shrimp, s. ചെമ്മീൻ, ചെള്ളി; കുറുമുണ്ടൻ,
കൃശൻ, വാമനൻ.

Shrine, s. രൂപക്കൂട; ശ്രീകൊവിൽ, കല്ലറ.

To Shrink, v. n. ചുരുങ്ങുന്നു, ചുളുങ്ങുന്നു;
കൊച്ചുന്നു; ചൂളുന്നു; അവിയുന്നു, കുറഞ്ഞു
പൊകുന്നു, പിൻവാങ്ങുന്നു.

To Shrink, v. a. ചുരുക്കുന്നു, ചുളുക്കുന്നു.

Shrink, s. ചുരുക്ക , ചുളുക്ക, കൊച്ച; ചൂ
ളൽ; പിൻവാങ്ങൽ.

To Shrivel, v. n. ചുരുങ്ങുന്നു, ചുളുങ്ങുന്നു,
കൊച്ചുന്നു; സങ്കൊചിക്കുന്നു.

To Shrivel, v. a. ചുരുക്കുന്നു, ചുളുക്കുന്നു,
സങ്കൊചിപ്പിക്കുന്നു.

Shrivelling, s. ചുരുക്കം, ചുരുങ്ങൽ, ചുളു
ക്കം, കൊച്ചൽ, സങ്കൊചം.

Shroud, s. ശവപുടവ, ശവാലങ്കാരം; മ
റ, ആദരവ, മറവിടം, മൂടി; കപ്പലി
ന്റെ പായ്കയറ.

To Shroud, v. a. മറെക്കുന്നു, മൂടുന്നു; ശ
വത്തെ പുടവകൊണ്ട അലങ്കരിക്കുന്നു;
കാത്തരക്ഷിക്കുന്നു.

Shrovetide, Shrovetuesday, s. വലിയ
നൊമ്പിന്റെ തലദിവസം.

Shrub, s. ചെടി, പൂമരം, കുറുന്തൂവൽ, വ
ള്ളിക്കാട, ചുള്ളിക്കാട, വള്ളിക്കുടിൽ; മദ്യ
വും പുളിയും പഞ്ചസാരയും കൂട്ടിയ പാ
നകം.

Shrubbery, s. ചെടികളുള്ളസ്ഥലം, വള്ളി
ക്കുടിലുള്ള പ്രദെശം; പൂങ്കാവ.

Shrubby, a. ചുള്ളിക്കാടുള്ള, കുറുങ്കാടുള്ള.

To Shrug, v. n. തൊൾചുളുങ്ങികൊള്ളുന്നു.

To Shrug, v. a. ചുളുക്കുന്നു, കൊച്ചിക്കുന്നു.

Shrug, s. തൊൾചുളുക്കം.

Shrunk, Shrunken, pret. & part. pass.
of To Shrink, ചുരുങ്ങി, ചുളുങ്ങിയ.

To Shudder, v. n. നടുങ്ങുന്നു, ഞെട്ടുന്നു,
കൊൾമയിൎക്കൊള്ളുന്നു, പെടിച്ചുവിറെക്കു
ന്നു, കിടുകിടുക്കുന്നു.

Shuddering, s. നടുക്കം, ഞെട്ടൽ, വിറ
യൽ.

To Shuffle, v. a. & n. കൂട്ടികലക്കുന്നു, കു
ലുക്കുന്നു; ഇളക്കുന്നു; തട്ടിക്കുന്നു; കൃത്രിമം
ചെയ്യുന്നു; സ്ഥലംമാറ്റുന്നു; ഒഴിച്ചുകളയു
ന്നു; കളികടലാസുകളെ മറിക്കുന്നു; നീ

ങ്ങിനീങ്ങിപൊകുന്നു, കൊടി നടക്കുന്നു.

Shuffle, s. കൂട്ടിക്കലക്കം; കുലുക്കം; കൃത്രിമം,
കപടം; ഒഴിവ.

Shuffler, s. കൃത്രിമക്കാരൻ, ഒഴിച്ചിൽക്കാ
രൻ.

To Shun, v. a. അകറ്റുന്നു, കഴിക്കുന്നു,
തള്ളിക്കളയുന്നു, വിലക്കുന്നു, നീക്കികളയു
ന്നു; വെറുക്കുന്നു.

To Shut, v. a. അടെക്കുന്നു; പൂട്ടുന്നു; മൂടു
ന്നു; പൊത്തുന്നു; തടവിടുന്നു; പുറത്താ
ക്കുന്നു; ചുരുക്കുന്നു.

To shut in, അകത്തടെക്കുന്നു.

To shut out, പുറത്താക്കിയടെക്കുന്നു; ത
ള്ളിക്കളയുന്നു.

To shout up, അടെച്ചുകളയുന്നു; ഇട്ടടെ
ക്കുന്നു; കാരാഗൃഹത്തിലാക്കുന്നു; നിൎത്തു
ന്നു.

To Shut, v. n. അടയുന്നു, അടഞ്ഞുപൊ
കുന്നു; കൂടുന്നു, കൂമ്പുന്നു.

Shut, s. അടെച്ചിൽ.

Shutter, s. അടെപ്പുവാതിൽ; കിളിവാ
തിൽപലക; മൂടി.

Shuttle, s. ഒടം.

Shy, a. അടക്കമുള്ള, നാണിച്ച, കൂശലുള്ള;
മരുക്കമില്ലാത്ത.

To be shy, കൂശുന്നു.

Sibiland, a. ചീറുന്ന, ചീറ്റുന്ന.

Sibilation, s. ചീറൽ, ചീറ്റൽ.

Sicamore, s. കാട്ടത്തിവ്രക്ഷം

Siccation, s. ഉണക്കുക, വരട്ടൽ.

Siccity, s. ഉണക്ക, വരൾച, ഉലൎച്ച; ***
റമില്ലായ്മ.

Sice, s. പകിടകളിയിൽ ആറഎന്നസംഖ്യ.

Sick, a. രൊഗമുള്ള, ദീനമുള്ള, വ്യാധിത
മായുള്ള; രൊഗി.

To Sicken, v. n. രൊഗംവരുത്തുന്നു, വ്യാ
ധി പിടിപ്പിക്കുന്നു; അരൊചകംവരുത്തു
ന്നു; ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു.

To Sicken, v. n. രൊഗം പിടിക്കുന്നു, ദീ
നംപിടിക്കുന്നു, വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു, മനം
മറിയുന്നു; ക്ഷീണിക്കുന്നു, ക്ഷയിക്കുന്നു.

Sickle, s. അരിവാൾ.

Sickly, a. രൊഗം പിടിച്ച, വ്യാധിപിടി
ച്ച; ക്ഷീണതയുള്ള.

Sickness, s. രൊഗം, വ്യാധി, ദീനം, പി
ണി, ആമയം, ദണ്ഡം.

Side, s. പള്ള, വാരിപ്പുറം, പാൎശ്വം, പു
റം, ഭാഗം; വശം, പക്ഷം; വക്ക, വിളി
മ്പ; കൂട്ടം, വഴി.

Side, a. കൊട്ടമുള്ള, നെരെയല്ലാത്ത, പ
ക്ഷമുള്ള.

To Side, v. n. പക്ഷത്തിൽ കൂടുന്നു; പ
ക്ഷംപിടിക്കുന്നു; പാട്ടിലാകുന്നു.

[ 428 ]
Sideboard, s. ഒരു ഭാഗത്ത വെച്ചിരിക്കുന്ന
മെശ.

Sidelong, a. പാൎശ്വഭാഗത്തുള്ള, ചൊവ്വ
ല്ലാത്ത; ഒരു വശത്തൊട്ട ചാഞ്ഞ.

Sideral, a. നക്ഷത്രങ്ങളൊടുചെൎന്ന, ജ്യൊ
തിസ്സുള്ള.

Siderated, a. ഗ്രഹപ്പിഴ പിടിച്ച, മഹാ
നിൎഭാഗ്യമായുള്ള.

Sideration, s. പെട്ടന്നവരുന്ന നാശം, ഗ്ര
ഹപ്പിഴ, അപായം.

Sidesaddle, s. സ്ത്രീകൾക്ക കെട്ടിയിരിപ്പാൻ
ഉതകുന്ന ജീനി.

Sidesman, s. പള്ളിയിൽ കൈകാരന്റെ
സഹായി.

Sideways, Sidewise, ad. ഒരു ഭാഗത്ത,
ഒരു വശമായി, ചരിവായി, പാട്ടിച്ച.

To Sidle, v. n. ഇടുങ്ങിപ്പൊകുന്നു, ഇടു
ക്കുവഴിയെ പൊകുന്നു.

Siege, s. കൊട്ടപിടിക്കുക, നിരൊധം, ത
ടങ്ങൽ; പിടിത്തം; വളെച്ചിൽ.

Sieve, s. അരിപ്പ, മുറം, ചല്ലട.

To Sift, v. a. അരിക്കുന്നു, കൊഴിക്കുന്നു,
ചെറുന്നു; കിണ്ണാണിക്കുന്നു; പരിശൊധി
ക്കുന്നു.

Sifter, s. അരിക്കുന്നവൻ, കിണ്ണാണിക്കു
ന്നവൻ.

To Sigh, v. n. നെടുവീൎപ്പിടുന്നു, നിശ്വ
സിക്കുന്നു.

Sigh, s. നെടുവീൎപ്പ, ദീൎഘശ്വാസം, നി
ശ്വാസം.

Sighing deeply, ദീൎഘനിശ്വാസം.

Sight, s. കാഴ്ച, കണ്ങ്കാഴ്ച, ദൃഷ്ടി, നെത്രെ
ന്ദ്രിയം; ദൎശനം: പ്രെക്ഷ.

Sightless, a. കാണങ്കാഴ്ചയില്ലാത്ത കാഴ്ചെക്ക
ഭംഗിയില്ലാത്ത.

Sightly, a. നല്ല കാഴ്ചയുള്ള, നെത്രാനന്ദ
മായുള്ള.

Sigil, s. ഒരു മുദ്ര.

Sign, s. അടയാളം, ലക്ഷ്യം, ലക്ഷണം,
ചിഹ്നം; കപ്പ, കൊടി; രാശി; സാദൃശ്യം.

Sign—manual, കയ്യെഴുത്തെ, കയ്യൊപ്പ.

To Sign, v. a. ഒപ്പിടുന്നു, കയ്യെഴുത്തിടുന്നു,
അടയാളമിടുന്നു; അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

Signal, s. അടയാളം, ആംഗികം, ചിഹ്നം;
കൊടി.

Signal, a. വിശെഷമായുള്ള, പ്രബലമാ
യുള്ള.

To Signalize, v. a. വിശെഷതപ്പെടുത്തു
ന്നു, വിശെഷതവരുത്തുന്നു; പ്രബലപ്പെ
ടുത്തുന്നു; സാമൎത്ഥ്യംകാട്ടുന്നു: അടയാളം
കാട്ടുന്നു.

Signation, s. അടയാളം കൊടുക്കുക, ആം
ഗികംകാട്ടുക.

Signature, s. അടയാളം; കയ്യൊപ്പ, ഒപ്പ,
അച്ചടിച്ച കടലാസുകളുടെ വിവരമറിയു

ന്നതിന ഇടുന്ന അടയാള അക്ഷരം.

Signet, s. മുദ്ര, രാജമുദ്ര.

Significance, Significancy, s. ഘനകാ
ൎയ്യം, സാരകാൎയ്യം; അൎത്ഥം, താത്പൎയ്യം;
വ്യാപാരശക്തി.

Significant, a. അൎത്ഥമുള്ള, സാരമുള്ള, സാ
രാൎത്ഥമുള്ള; അടയാളം കാട്ടുന്ന, ലക്ഷണ
മുള്ള.

Signification, s. ആംഗികം കാട്ടുക; അ
ൎത്ഥം, താത്പൎയ്യം, പൊരുൾ; സാരം.

Significative, a. അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന, ല
ക്ഷ്യം കാട്ടുന്ന; ബലമുള്ള: സാരാൎത്ഥമുള്ള.

To Signify, v. a. ലക്ഷ്യം കാണിക്കുന്നു,
കാണിക്കുന്നു; അറിയിക്കുന്നു; ചൊല്ലുന്നു;
ഭാവിക്കുന്നു.

To Signify, v. n. അൎത്ഥമാക്കുന്നു, കാൎയ്യ
മാകുന്നു, സാരാംശമാകുന്നു.

Signpost, s. അടയാളം എഴുതി തൂക്കിയി
യിരിക്കുന്ന തൂണ.

Silence, s. മൌനം, ഉരിയാടായ്മ, മിണ്ടാ
തിരിക്കുക; നിശ്ശബ്ദം.

Silence, Interj. ചുമ്മായിരി.

To Silence, v. a. മൌനമാക്കുന്നു, ഉരി
യാടാതാക്കുന്നു, മിണ്ടാതാക്കുന്നു, മടക്കുന്നു.

Silicious, a. രൊമംകൊണ്ട തീൎത്ത.

Siliculose, a. തൊടുള്ള, പുട്ടിലുള്ള, തൊ
ണ്ടുള്ള.

Siliquose, Siliquous, a. തൊടുള്ള, തൊ
ലിയുള്ള, പുട്ടിലുള്ള, തൊണ്ടുള്ള.

Silk, s. പട്ടുനൂൽ, പട്ട.

Silken, a, പട്ടകൊണ്ടുള്ള, പട്ടായുള്ള പ
ട്ടുപൊലെയുള്ള, മയമുള്ള.

Silkmereer, s. പട്ടുവില്ക്കുന്നവൻ.

Silkweaver, s. പട്ടു നെയിത്തുകാരൻ.

Silkworm, s. പട്ടുനൂൽ പുഴു.

Silky, a. പട്ടുകൊണ്ടുള്ള, പട്ടുപൊലെയു
ള്ള; മയമുള്ള, മാൎദ്ദവമുള്ള.

Sill, s. കട്ടിളയുടെ കീഴത്തെ കുറുമ്പടി;
പൂഴിപ്പടി.

Sillabub, Sillibub, s. പാലും വീഞ്ഞും പ
ഞ്ചസാരയും കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണ
സാധനം.

Silly, a. കപടമില്ലാത്ത, ഭൊഷത്വമുള്ള
ദുൎമ്മതിയുള്ള, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത.

Silvan, a. കാടുള്ള, കാടായുള്ള, വനപ്ര
ദെശമായുള്ള.

Silver, s. വെള്ളി; വെള്ളി നാണയം.

Silver, a. വെള്ളികൊണ്ടുള്ള, വെള്ളിയാ
യുള്ള; വെള്ളിനിറമുള്ള; മയമുള്ള.

To Silver, v. a. വെള്ളി പൂശുന്നു; വെള്ളി
ത്തകിട പൊതിയുന്നു.

[ 429 ]
Silversmith, s. വെള്ളിപണിക്കാരൻ, ത
ട്ടാൻ.

Silvery, a. വെള്ളികൂട്ടിയ; വെള്ളിപൊലെ
മിനുസമുള്ള വെള്ളിപൊലെ വെളുത്ത.

Simar, or Simare, s. സ്ത്രീകൾ അയവാ
യി ഇടുന്ന കുപ്പായം.

Similar, a. പൊലെയുള്ള, സമമായുള്ള,
തുല്യമായുള്ള; സദൃശമായുള്ള, നിഭമായു
ള്ള, അനുരൂപമുള്ള; ഭെദമില്ലാത്ത.

Similarity, s. സമത്വം, തുല്യത, നിഭം;
സാദൃശ്യം; അനുരൂപം.

Simile, s. ഛായ, ഉപമാനം, ദൃഷ്ടാന്തം,
സാമ്യം.

Similitude, s. ഛായ, പ്രതിമ, ഉപമാ
നം, ഉപമ, സാദൃശ്യം, രൂപം.

To Simmer, v. a. & n. അവിക്കുന്നു, മെ
ല്ലെ വെകുന്നു, കാച്ചുന്നു, വെവിക്കുന്നു.

Simony, s. പള്ളിവകസ്ഥാനങ്ങളെ വി
ലെക്ക വില്ക്കുകയൊ കൊള്ളുകയൊ ചെയ്യു
ന്നതിനുള്ള കുറ്റം.

Simper, s. പുഞ്ചിരി, മന്ദഹാസം.

To Simper, v. n. പുഞ്ചിരികൊളളുന്നു.

Simple, a. തനി, ശുദ്ധ, വെറും; നിഷ്കപ
ടമുള്ള; സാധുത്വമുള്ള, അല്പബുദ്ധിയുള്ള,
ബാലിശമായുള്ള: അനലംകൃതമായുള്ള.

Simple, s. ഒറ്റ മൂലിക, ഒറ്റ ഔഷധം,
ഔഷധി.

Simplex, Simplist, s. പച്ചമരുന്നുകൾ
പറിച്ച ശെഖരിക്കുന്നവൻ.

Simpleton, s. അല്പപ്രജ്ഞൻ, അല്പബുദ്ധി
യുള്ളവൻ, അല്പസാരൻ; പരമാൎത്ഥി, ശു
ദ്ധൻ; സാധു; മൂഢൻ.

Simplicity, s. പരമാത്രം, നിഷ്കപടം;
നിഷ്കളങ്കം; ശുദ്ധത; മൂഢത, ഭൊഷത്വം,
അല്പബുദ്ധി.

Simply, ad. കപടംകൂടാതെ; തനിച്ച;
മാത്രം; മൂഢതയൊടെ.

Simulation, s. മായം, വ്യാജം.

Simultaneous, a. കൂടിനടക്കുന്ന, ഒരെ
സമയത്തുണ്ടാകുന്ന.

Sin, s. പാപം, അഘം; പാതകം; പിഴ,
കലുഷം.

To Sin, v. a. പാപം ചെയ്യുന്നു.

Since, ad. &. prep. അതുകൊണ്ട, അതിന
മുമ്പെ; പിന്നെ, പിമ്പ, മുതൽ, തുടങ്ങി,
അതിന്റെ ശെഷം.

Sincene, s. പരമാൎത്ഥമായുള്ള, നെരായു
ള്ള, ശുദ്ധമുള്ള, നിഷ്കപടമായുള്ള, വ്യാജ
മില്ലാത്ത.

Sincerely, ad. പരമാൎത്ഥത്തൊടെ.

Sincerity, s. പരമാൎത്ഥം, നെര, കപടമി
ല്ലായ്മ, നിൎവ്യാജം; ശുദ്ധം; ഉത്തമത്വം.

Sine, s. ഒരു രെഖ, ഒരു വര.

Sinecure, s. വെലകൂടാതെയുള്ള വരവ.

Sinew, s. ഞരമ്പ; മൂലബലം; മാംസകട്ടി.

Sinewy, s. ഞരമ്പുള്ള; ബലമുള്ള.

Sinful, a. പാപമുള്ള, പാപകൎമ്മമുള്ള, ദു
ഷ്കൃതമായുള്ള; ദുഷ്ടതയുള്ള.

Sinfulness, s. പാപത്വം, പാപകൎമ്മം,
ദുഷ്ക്രതം, കല്മഷം, ദുൎഗ്ഗുണം.

To Sing, v. a. & n. പാടുന്നു, പാട്ടുപാടു
ന്നു, സങ്കീൎത്തനം പാടുന്നു, ഗാനംചെയ്യു
ന്നു.

Singe, s. വക്കൽ, വാടൽ.

To Singe, v. a. കരിക്കുന്നു, വക്കുന്നു; വാട്ടു
ന്നു.

Singer, s. പാട്ടുകാരൻ, സംഗീതകാരൻ,
ഗായകൻ.

Singingmaster, s. രാഗപ്രമാണി.

Single, a. ഒറ്റ, ഒരെ, ഒറ്റയായുള്ള, എ
കമായുള്ള; പ്രത്യെകമായുള്ള; കൂട്ടില്ലാത്ത,
തനിച്ച, കപടമില്ലാത്ത.

To Single, v. a. തിരിച്ചെടുക്കുന്നു, വെർ
തിരിക്കുന്നു, മാറ്റിവെക്കുന്നു, വെറെയാ
ക്കുന്നു.

Singleness, s. ഒറ്റ, എകത്വം; പരമാ
ൎത്ഥം, കപടമില്ലായ്മ, ശുദ്ധി, നിൎമ്മലത.

Singly, ad. വെവ്വെറായി, ഒറ്റയായി, ത
നിച്ച, എകമായി, പ്രത്യെകം പ്രത്യെക
മായി; നിഷ്കപടമായി.

Singular, a. എക, എകമായുള്ള, ഒന്നായു
ള്ള; വിശെഷമായുള്ള, അപൂൎവ്വമായുള്ള.

The Singular number, എകവചനം.

Singularity, s. വിശെഷത, അപൂൎവ്വകാ
ൎയ്യം, പ്രത്യെകസംഗതി.

Singularly, ad. വിശെഷമായി, വിശെ
ഷാൽ.

Sinister, a. ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള; ഇടത്തെ;
ചീത്തയായുള്ള, ആകാത്ത, നിൎഭാഗ്യമായു
ള്ള.

Sinistrous, a. യുക്തിവിരൊധമായുള്ള,
വികടമുള്ള.

To Sink, v. n. താഴുന്നു, താണുപൊകുന്നു, മു
ങ്ങുന്നു, മുങ്ങിപൊകുന്നു; വലിയുന്നു, ഉൾ
പ്രവെശിക്കുന്നു; വീഴുന്നു; ഇടിഞ്ഞുപൊ
കുന്നു; പിടിക്കുന്നു; ക്ഷീണിക്കുന്നു, ക്ഷ
യിക്കുന്നു; തുങ്ങുന്നു; കുറഞ്ഞുപൊകുന്നു.

To Sink, v. a. താഴ്ത്തുന്നു; മുക്കുന്നു, മുക്കി
കളയുന്നു; കുഴിക്കുന്നു; ഇടിക്കുന്നു, അമു
ക്കുന്നു; അകപ്പെടുത്തുന്നു; വീഴ്ത്തുന്നു; കു
റെക്കുന്നു; ഒതുക്കുന്നു; അടക്കുന്നു, ക്ഷയി
പ്പിക്കുന്നു; മറെക്കുന്നു.

Sink, s. കുപ്പക്കുഴി, എച്ചിൽകുഴി; തൂമ്പ.

Sinless, a. പാപമില്ലാത്ത, പാപംകൂടാ
ത്ത, നിഷ്പാപമായുള്ള, അകല്മഷമായുള്ള.

Sinner, s. പാപി, പാപൻ.

[ 430 ]
Sinoffering, s. പാപബലി, പാപശാന്തി
ക്കുള്ള അൎപ്പണം.

Sinoper, s. കാവിമണ്ണ.

To Sinuate, v. a. അകത്തെക്കും പുറത്തെ
ക്കും വളെക്കുന്നു; തിരിക്കുന്നു.

Sinuous, a. അകത്തെക്കും പുറത്തെക്കും വ
ളയുന്ന.

Sinus, s. ഉൾകടൽ, കൂടാകടൽ, തുറവ.

To Sip, v. n. രംമ്പുന്നു, ആചമിക്കുന്നു;
രുചിനൊക്കുന്നു.

Sip, s. ൟമ്പൽ, ആചാരം, അസാരംപാ
നം ചെയ്യുന്നത.

Siphon, or Syphon, s. മദ്യവും മറ്റും
പാത്രത്തിൽനിന്ന എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു
കുഴൽ.

Sippet, s. ചെറിയ അപ്പനുറുക്ക.

Sir, s. അങ്ങുന്നെ, സായ്പെ; മഹാനായു
ള്ളൊവെ; സ്ഥാനപ്പെർ.

Sire, s. പിതാവ; തിരുമനസ്സ.

Siren, s. പാടുന്ന കടൽദെവി.

Sirius, s. പുണൎതം, എഴാമത്തെ നക്ഷത്രം.

Sirocco, s. തെക്കുകിഴക്കെ മൂല; അഗ്നി
കൊണം.

Sirrah, s. എടാ.

Sirup, s. പഞ്ചസാരരസം, പഞ്ചസാര
പാവ; ശൎക്കരപാവ.

Sirupy, a. ശൎക്കരപാവുപൊലെയുള്ള.

Sister, s. പെങ്ങൾ, ഉടപ്പിറന്നവൾ, സ
ഹൊദരി, ഭഗിനി.

Sisterhood, s. സഹൊദരിത്വം, സഹൊ
ദരിമാരുടെ കൂട്ടം.

Sister—in—law, s. ഭൎത്താവിന്റെ എങ്കിലും
ഭംൎയ്യയുടെ എങ്കിലും സഹൊദരി.

Sisterly, a. പെങ്ങളൊട ചെൎന്ന, സഹൊ
ദരിസ്നെഹമുള്ള, പ്രിയമുള്ള.

To Sit, v. n. ഇരിക്കുന്നു; പൊരുന്നുന്നു,
അടയിരിക്കുന്നു; ഉറെക്കുന്നു; മടിച്ചിരി
ക്കുന്നു; പാൎക്കുന്നു; കൂടിയിരിക്കുന്നു; ഭക്ഷ
ണത്തിനിരിക്കുന്നു.

To sit down, തടങ്ങൽ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു;
ഇളച്ചിരിക്കുന്നു, വിശ്രമിക്കുന്നു; തങ്ങു
ന്നു, ഉറച്ചപാൎക്കുന്നു; സ്ഥിരപ്പെടുന്നു.

To sit out, വെലകൂടാതിരിക്കുന്നു; അവ
സാനം വരെ താമസിക്കുന്നു.

To sit up, എഴുനീറ്റിരിക്കുന്നു; ഉറക്കമി
ളെക്കുന്നു.

Site, s. ഇരിപ്പ, സ്ഥാനം, തലം, വാടി,
നിലം, പദം.

Sitting, s. ഇരിക്കുക, ഇരിപ്പ, ഇരിത്തം;
പൊരുന്നൽ; കൂട്ടം; സംഘം കൂടിയിരിക്കു
ന്ന കാലം.

Situate, a. ഇരിക്കുന്ന, കിടക്കുന്ന, ഉള്ള;
സ്ഥിതമായുള്ള.

Situation, s. ഇരിപ്പ, കിടപ്പ; ഇടം, സ്ഥ
ലം, സ്ഥാനം; അവസ്ഥ; നില; തൊഴിൽ,
ഉദ്യൊഗം.

Six, a. ആറ, ൬, ഷട.

Sixpence, s. കാൽ രൂപാ വിലയുള്ള ഒരു
നാണയം.

Sixscore, a. ആറുകൊടി, ൧൨൦.

Sixteen, a. പതിനാറ, ഷൊഡശം.

Sixteenth, a. പതിനാറാമത്തെ.

Sixth, a. ആറാം, ആറാമത്തെ, ആറാമത.

Sixth, s. ആറിലൊന്ന, ഷൾഭാഗം.

Sixtieth, a. അറുപതാം, അറുപതാമത്തെ
ഷഷ്ടിതരം.

Sixty, a. അറുപത, ൬൦; ഷഷ്ടി.

Size, s. വലിപ്പം; ദൃഢം; വളൎച്ച; പരിമാ
ണം; നീളം; സ്ഥൂലത, ഗാത്രത; ഒരുവക
പശ.

To Size, v. a. പശയിടുന്നു, പശപിരട്ട
ന്നു; വലിപ്പത്തരം പൊലെ നിരത്തുന്നു,
അടുക്കുന്നു.

Sizeable, a. വെണ്ടുന്ന വലിപ്പമുള്ള, ദൃഢ
മായുള്ള.

Sizer, s. പാഠകശാലയിൽ പഠിക്കുന്നവ
രിൽ ഒരു തരക്കാരൻ.

Sizy, a. പശയുള്ള.

Skate, s. തിരണ്ടി; ഉറച്ച വെള്ളത്തിന്മീ
തെ വഴുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വക ഇരിമ്പു
ചെരിപ്പ.

Skean, s. ഒരു ചെറുവാൾ; ഒരു വക ക
ത്തി.

Skein, s. നൂൽതാര, കഴി; മുടി.

Skeleton, s. അസ്ഥികൂടം, എല്ലിന്റെ കൂ
ടം.

Skeptic, s. സംശയക്കാരൻ, സൎവ്വസന്ദെ
ഹക്കാരൻ.

Skeptical, a. സംശയമുള്ള, സൎവ്വസന്ദെഹ
മുള്ള.

Slkepticism, s. സൎവ്വസന്ദെഹം, സംശ
യം, അവിശ്വാസം.

Sketch, s. രെഖ, വര, പുറവര, ഛായ:
വെഞ്ചൽ; നക്കൽ; വരെച്ചച്ചട്ടം, കുറി
പ്പാട; മട്ടം.

To Sketch, v. a. വരക്കുന്നു, ചട്ടംവരെ
ക്കുന്നു; ഛായഎടുക്കുന്നു; കീറുന്നു.

To Skew, v. n. എറികണ്ണിട്ട നൊക്കുന്നു,
ചരിച്ചുനൊക്കുന്നു.

Skewer, s. ഇറച്ചിയും മറ്റും കുത്തിയിടു
ന്ന നീണ്ടയാണി, നീണ്ടുമരയാണി.

To Skewer, v. a. നീണ്ട ആണികൊണ്ട
ഇറച്ചിയും മറ്റും കുത്തിയിടുന്നു.

Skiff, s. ഒരു വക ചെറിയ തൊണി.

Skilful, a. സാമൎത്ഥ്യമുള്ള, പടുത്വമുള്ള, മി
ടുക്കുള്ള.

[ 431 ]
Skilfulness, s. സാമൎത്ഥ്യം, മിടുക്ക; പാട
വം, നിപുണത, പ്രവീണത, വിജ്ഞാനം.

Skill, s. വില; സാമൎത്ഥ്യം, മിടുക്ക, പടു
ത്വം, കൌശലം: അറിവ, പരിചയം.

Skilled, a. അറിവുള്ള, അറിഞ്ഞ, പരി
ജ്ഞാനമുള്ള, പരിചയമുള്ള, പഴക്കമുള്ള.

Skillet, s. കലം, വെപ്പിനുള്ള ഒരു വക
പാത്രം.

To Skim, v. a. നുരഎടുക്കുന്നു, പതവെ
ട്ടുന്നു, പാടനീക്കുന്നു; ചീകുന്നു; ഒടിച്ചു
നൊക്കുന്നു.

To Skim, v. n. വഴുവഴെ മീതെ തെറ്റു
ന്നു.

Skimble skamble, a. ഉഴന്നുനടക്കുന്ന.

Skimmer, s. പാട എടുക്കുന്നതിനുള്ള ക
യ്യിൽ.

Skimmilk, s. പാട എടുത്ത പാൽ, പാട
യില്ലാത്ത പാൽ.

Sikin, s. തൊൽ, തൊലി, ചൎമ്മം; ജഡം.

Skin, v. a. തൊലുരിക്കുന്നു, തൊലിക്കു
ന്നു; തൊൽവന്നുമൂടുന്നു; മൂടുന്നു.

Skink, s. പാനകം; പാനീയം.

To Skink, v. a. പാനം പകൎന്നുകൊടു
ക്കുന്നു.

Skinker, s. പാനം പകൎന്നുകൊടുക്കുന്ന
വൻ.

Skinner, s. തൊൽ വ്യാപാരി.

Skinny, a. തൊൽമാത്രമുള്ള, മാംസമില്ലാ
ത്ത, മെലിഞ്ഞ.

To Skip, v. n. തുള്ളുന്നു, കുതിക്കുന്നു, ചാ
ടിക്കടക്കുന്നു, കടന്നുപൊകുന്നു; പാളുന്നു.

To Skip, v. a. (വായിക്കുമ്പൊൾ) വിട്ടുക
ളയുന്നു, ഒഴിച്ചുകളയുന്നു, പാളിക്കുന്നു.

Sikip, s. തുള്ളൽ, കുതിപ്പ; പാളൽ.

Skipjack, s. ഉടനെ വലിയവനായിതീ
ൎന്നവൻ, ഭൃത്യൻ.

Skipper, s. കപ്പൽകാരൻ.

Skirmish, s. അല്പശണ്ഠ, കലഹം, പിണ
ക്കം.

To Skirmish, v. n. അല്പമായി ശണ്ഠയി
ടുന്നു; അവിടവിടെ ശണ്ഠപിടിക്കുന്നു.

To Skirre, v. a. ഒടിച്ചുകളയുന്നതിന
തെടിനടക്കുന്നു, തെളിക്കുന്നു; തെച്ചുമഴ
ക്കുന്നു, മൊറുന്നു.

To Skirre, v. n. പാഞ്ഞുപൊകുന്നു, ബ
ദ്ധപ്പെട്ടൊടുന്നു.

Skirt, s. ഒരം, വക്ക; വസ്ത്രഒരം, വിളിമ്പ.

To Skirt, v. n. വിളിമ്പുവെക്കുന്നു, വക്കി
ടുന്നു; ഒരത്തിങ്കൽ ഒടുന്നു.

Skittish, a. പെടിയുള്ള, ഭീരുത്വമുള്ള, അ
സ്ഥിരതയുള്ള.

Skittishness, s. ഭീരുത്വം, വികടം; ഉ
ല്ലാസം; അസ്ഥിരത.

Skittles, s. plu. ഒരു വക കളി.

Skreen, s. ചല്ലട; മറ; തിര, തിരശ്ശീല;
മറവുസ്ഥലം.

To Skreen, v. a. കൊഴിക്കുന്നു, ചെറുന്നു;
അരിക്കുന്നു; മറെക്കുന്നു, മറമറെക്കുന്നു; ര
ക്ഷിക്കുന്നു.

Skue, a. ചരിഞ്ഞ, ചരിച്ച, കൊട്ടമുള്ള,
വക്രമായുള്ള, ഒരു ഭാഗത്തൊട്ടു ചാഞ്ഞ.

To Skulk, v. n. ഒളിക്കുന്നു, ഒളിച്ചിരിക്കു
ന്നു, പാളുന്നു; പതിയിരിക്കുന്നു, പതുങ്ങു
ന്നു.

Skulking, s. പാളൽ, പതുങ്ങൽ.

Skull, s. തലമണ്ട, തലയൊട, കപാലം.

Sky, s. ആകാശം, വാനം; അന്തരീക്ഷം,
നക്ഷത്രമണ്ഡലം.

Skycolour, s. ഇളനീലനിറം.

Skylark, s. വാനംപാടി പക്ഷി.

Skylight, s. മെല്പുരയിലെ കിളിവാതിൽ,
വെളിവാതിൽ.

Skyrocket, s. ബാണം.

Slab, s. കല്പലക, ചെറ്റുകുഴി: പുറവട്ട.

Slab, a. കൊഴുപ്പുള്ള, പശയുള്ള.


To Slabber, v. n. ഉമിനീർ ഒലിക്കുന്നു,
ൟത്താവീഴുന്നു; ഇറ്റുവീഴുന്നു.

Slabberer, s. ഉമിനീരൊലിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Slavbly, a. കൊഴുപ്പുള്ള, ചെറും വെള്ളവും
കൂടിയ, നനവുള്ള, ചെറുള്ള, ചെളിയുള്ള.

Slack, a. അയവുള്ള, തളൎച്ചയുള്ള; മുറുക്ക
മില്ലാത്ത.

To Slack, Slacken, v. n. അയയുന്നു;
അജാഗ്രതപ്പെടുന്നു; കുറയുന്നു; തളരുന്നു.

To Slack, Slacken, v. a. അയക്കുന്നു;
അയവുവരുത്തുന്നു, ഇളെക്കുന്നു, കുറെക്കു
ന്നു; ശമിപ്പിക്കുന്നു; ഉപെക്ഷവിചാരിക്കു
ന്നു, തളൎത്തുന്നു; ബലം കുറക്കുന്നു.

Slack, s. നുറുക്കുകരി, പൊടിക്കാരി.

Slackness, s. അയവ, അയച്ചിൽ, മുറുക്ക
മില്ലായ്മ: ആയം; അജാഗ്രത; തളൎച്ച, താ
മസം.

Slag, s. ലൊഹാദികളുടെ കിട്ടം, കഴിപ്പ.

Slaie, Slay, s. നൈത്തുകാരന്റെ അച്ച.

Slain, part, pass. of To Slay, കൊന്ന,
കൊല്ലപ്പെട്ട.

To Slake, v. a. നീറ്റുന്നു; കെടുത്തുന്നു.

To Slam, v. a. കൊല്ലുന്നു; ഒതുക്കുന്നു; ഉ
റക്കെ അടെക്കുന്നു.

To Slander, v. a. അപവാദം പറയുന്നു,
ദുഷിക്കുന്നു, ദൂഷ്യം പറയുന്നു, കുരളപറ
യുന്നു, നുണപറയുന്നു.

Slander, s. ദൂഷ്യം, കുരള, നുണ.

Slanderer, s. ദൂഷ്യക്കാരൻ, ദൂഷണക്കാ
രൻ, അപവാദി, കുരളക്കാരൻ, നുണ
യൻ.

[ 432 ]
Slanderous, a. ദൂഷ്യമായുള്ള, അപവാദ
മുള്ള, നുണയായുള്ള, പിശുനതയുള്ള.

Slang, pret. of To Sling, എറിഞ്ഞു.

Slang, s. ദുൎഭാഷ, കന്നവാക്ക.

Slant, Slanting, a. ചാച്ചിലുള്ള, ചരിവാ
യുള്ള, ചരിച്ചിലായുള്ള: നെരെയല്ലാത്ത.

To Slant, v. a. & n. ചായിക്കുന്നു, ചരിക്കു
ന്നു; ചായുന്നു, ചരിയുന്നു.

To Slap, v. a. അടിക്കുന്നു, അറയുന്നു.

Slap, s. അടി, അറച്ചിൽ.

Slap, ad. അടിയൊടെ.

Slapdash, interj. ഒരു അടിയായി, ഒന്നി
ച്ച, ഒരു തീൎച്ചയായി.

To Slash, v. a. &. n. വെട്ടുന്നു, നീളെ ക
ണ്ടിക്കുന്നു; കീറുന്നു, മുറിക്കുന്നു; പൊളിക്കു
ന്നു.

Slash, s. വെട്ട, മുറി, തുണിയും മറ്റും മു
റിച്ച മുറി, കീറൽ.

Slate, s. കല്പലക; വിടുമെയുന്ന കല്പലക,
ഇഷ്ടിക; എഴുത്തുകല്പലക.

To Slate, v. a. കല്പലകകൾ കൊണ്ട മെ
യുന്നു.

Slattern, s. വൃത്തികെടുള്ള സ്ത്രീ, നിൎവിചാ
രമുള്ള സ്ത്രീ.

Slave, s. അടിമ, ദാസൻ, ഭാസി, പുല
യൻ.

To Slave, v. n. ദാസ്യപ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നു,
വിടുപണിചെയ്യുന്നു, നന്നായി അദ്ധ്വാ
നപ്പെടുന്നു.

Slaver, s. വായിൽനിന്ന ഒലിക്കുന്ന ഉമി
നീർ, ൟത്താ.

To Slaver, v. a. &. n. ഉമിനീർ ഒലിപ്പി
ക്കുന്നു; ഉമിനീർ ഒഴുകുന്നു, ൟത്താ ഒലി ക്കുന്നു.

Slaverer, s. ഉമിനീർ ഒലിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Slavery, s. അടിമ, അടിയായ്മ; ദാസ്യവൃ
ത്തി, ദാസ്യം.

Slaughter, s. കുല, വധം, നിഗ്രഹം,
സംഹാരം.

To Slaughter, v. a. കൊല്ലുന്നു, വധിക്കു
ന്നു, ഹനിക്കുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു, അറക്കു
ന്നു.

Slaughterhouse, s. മൃഗാദികളെ അറത്ത
കൊല്ലുന്ന പുര.

Slaughterman, s. മൃഗങ്ങളെയും മറ്റും
വധിക്കുന്നവൻ.

Slavish, a. അടിമപൊലെയുള്ള, ദാസ്യ
മായുള്ള , ഹീനമായുള്ള.

Slavishness, s. ദാസ്യവൃത്തി, അടിമപൊ
ലെയുള്ള വെല; നന്നായി അദ്ധ്വാനപ്പെ
ടുക.

To Slay, v. a. കൊല്ലുന്നു, അറക്കുന്നു; വ
ധിക്കുന്നു, നിഗ്രഹിക്കുന്നു, വെട്ടിക്കളയുന്നു.

Slaying, s. വധം, നിഗ്രഹം, കുല.

Slayer, s. കൊല്ലുന്നവൻ, വധിക്കുന്നവൻ,
സംഹാരി.

Sleazy, a. നെൎത്ത, കനമില്ലാത്ത.

Sled, s. ഉരുളുകൾ ഇല്ലാത്ത വണ്ടി.

Sledge, s. ഉരുളുകൾ ചെറുതായി എങ്കിലും
ഇല്ലാതെ എങ്കിലും ഉള്ള വണ്ടി; മഹാ വ
ലിയ ചുറ്റിക, കൂടം.

Sleek, a. മിനുക്കമുള്ള, ഒപ്പമുള്ള, ഇഴുക്കമുള്ള.

To Sleek, v. a. മിനുക്കുന്നു, ഒപ്പമിടുന്നു,
ഇഴുക്കുന്നു.

Sleekness, s. മിനുക്കം, ഒപ്പം; ഇഴുക്കം.

Sleep, s. ഉറക്കം, നിദ്ര, തുക്കം.

To Sleep, v. n. ഉറങ്ങുന്നു, നിദ്രചെയ്യുന്നു,
തുങ്ങുന്നു.

Sleeper, s. ഉറങ്ങുന്നവൻ, നിദ്രചെയ്യുന്ന
വൻ.

Sleepiness, s. മയക്കം, തുക്കം, തന്ദ്രി.

Sleeping, s. ഉറങ്ങുക.

Sleepless, a. ഉറക്കമില്ലാത്ത, ജാഗരണമു
ള്ള.

Sleepy, a. മയക്കമുള്ള, ഉറക്കംതുങ്ങലുള്ള;
നിദ്രവരുത്തുന്ന.

Sleet, s. മഴയും ഉറച്ചമഞ്ഞും കൂടി പെയ്യു
ന്നത.

Sleeve, a. ചട്ടയുടെ കൈ; കുപ്പായത്തിൻ
കൈ; ഒരു മത്സ്യം.

Sleeve—button, s. ചട്ടക്കയ്യുടെ കുടുക്ക.

Sleeveless, a. കൈയില്ലാത്ത ചട്ടയായു
ള്ള; സാരമില്ലാത്ത.

Sleight, s. തന്ത്രം, ഉപായം, കയ്യടക്കം.

Sleight of hand, കൺങ്കെട്ടുവിദ്യ, ചെപ്പ
ടിവിദ്യ, കയ്യടക്കം.

Slender, a. മെലിഞ്ഞ, നെൎത്ത; ഇളയ,
ഇളതരമായുള്ള; കട്ടിയില്ലാത്ത, തടിപ്പി
ല്ലാത്ത, ചെറിയ, അല്പമായുള്ള; ബലമി
ല്ലാത്ത കഷ്ടിപ്പുള്ള; കുറച്ചിലുള്ള, പൊരാ
ത്ത, തികയാത്ത.

Slenderness, s. മെലിവ, നെൎപ്പ, നെൎമ്മ,
ഇളത്തരം; കട്ടിയില്ലായ്മ, കനക്കുറവ, ദു
ൎബലം; കളിപ്പ, ദുഭിക്ഷത.

Slept, pret. of To Sleep, ഉറങ്ങി.

Slew, pret. of To Slay, കൊന്നു, വധിച്ചു.

To Sley, v. a. ഇഴയിഴയായിതിരിക്കുന്നു.

To Slice, v. a. നുറുക്കുന്നു, കഷണങ്ങളാ
ക്കുന്നു; വാരുന്നു; മുറിക്കുന്നു, പകുക്കുന്നു.

Slice, s. നുറുക, കഷണം, മുറി.

Slid, pret. of To Slide, വഴുതി.

To Slide, v. n. വഴുതുന്നു: ഉറച്ചവെള്ള
ത്തിന്മീതെ വഴുതുന്നു, തെന്നുന്നു; വഴക്കു
ന്നു; തെറ്റുന്നു; ഇരച്ചിൽ കൂടാതെ കട
ന്നുപൊകുന്നു; കഴിഞ്ഞുപൊകുന്നു, ഇഴ
ഞ്ഞുനടക്കുന്നു.

[ 433 ]
To Slide, v. a. വഴുതിക്കുന്നു, അറിയാ
തെ കടത്തുന്നു.

Slide, s. വഴുക്കൽ; ഊരുപലക, ചീപ്പ ഉ
ഴാൾ, ഊരഴി.

Slider, s. വഴുതുന്നവൻ.

Slight, a. അല്പമായുള്ള, ലഘുവായുള്ള, അ
സാരമായുള്ള; ബലമില്ലാത്ത; ഉദാസീന
മുള്ള, അല്പബുദ്ധിയുള്ള, കനമില്ലാത്ത, ക
ട്ടിയില്ലാത്ത, തൌവലായുള്ള.

Slight, s. ധിക്കാരം, നിന്ദ; ഉദാസീനത;
തന്ത്രം, ഉപായം, കൌശലം.

To Slight, v. a. ധിക്കരിക്കുന്നു, നിന്ദിക്കു
ന്നു, നിസ്സാരമാക്കുന്നു; ഉപെക്ഷിക്കുന്നു; ല
ഘുവാക്കുന്നു; പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുന്നു; അ
ജാഗ്രത കാട്ടുന്നു.

Slightingly, ad. ധിക്കാരമായി, നിന്ദ
യൊടെ.

Slightly, ad. ഉദാസീനമായി, നിന്ദയാ
യി; അല്പമായി, കുറെച്ചു, കുറെ.

Slightness, s. അല്പകാൎയ്യം; ബലമില്ലായ്മ,
ബലക്കെട; ലാഘവം; ഉദാസീനത, അ
ജാഗ്രത; കൂട്ടാക്കായ്മ.

Slim, a. മെലിഞ്ഞ, നെൎത്ത; കനമില്ലാത്ത,
കട്ടിയില്ലാത്ത, മാൎദ്ദവമുള്ള.

Slime, s. ചളി; ചെളി, ചെറ.

Sliminess, s. ചളിമയം, ചെളിമയം.

Slimy, a. ചളിയുള്ള, ചളിമയമുള്ള.

Sliness, s. തന്ത്രം, കൌശലം, കപടം, ഉ
പായം.

Sling, s. കവണി, കവണിയെറ, എറ;
തൂക്കുശീല; ഉറി.

To Sling, v. a. കവണികൊണ്ട എറിയു
ന്നു; എറിയുന്നു; കെട്ടിത്തൂക്കുന്നു; ഉറിയിൽ
തൂക്കിവെക്കുന്നു; കയറുകൊണ്ട ഇഴുക്കുന്നു.

Slinger, s. കവണിക്കാരൻ.

To Slink, v. a. & n. രഹസ്യമായി ഒടി
പ്പൊകുന്നു, ഒളിച്ചുപൊയ്കളയുന്നു, പതു
ങ്ങുന്നു; മാറിക്കളയുന്നു: ചനകലങ്ങുന്നു.

To Slip, v. a. വഴുതുന്നു, തെറ്റുന്നു; കഴ
ലുന്നു; മാറിക്കളയുന്നു; ഒടിപ്പൊകുന്നു; അ
റിയാതെ കടന്നുപൊകുന്നു; ഉളുക്കുന്നു; ഒ
ൎമ്മവിട്ടുപൊകുന്നു; കഴിഞ്ഞുപൊകുന്നു;
ഊരിപ്പൊകുന്നു.

To Slip, v. a. രഹസ്യമായി കൊണ്ടുപൊ
കുന്നു: അറിയാതെ കയ്യിട്ടെടുക്കുന്നു, കൊ
മ്പ ഇരിയുന്നു; തെറ്റിക്കുന്നു; കയറ്റുന്നു;
ഇഴുക്കുന്നു; ഊരിവിടുന്നു, അഴിച്ചുവിടുന്നു;
വിട്ടുകളയുന്നു.

Slip, s. വഴുക്കൽ, തെറ്റ; ഇരിഞ്ഞകൊമ്പ,
തൊൽവാറ; ഒരു കീറ്റ; കപ്പൽ വെള്ള
ത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇറക്കുന്നതിനുള്ള ചാ
യിവുപണി; കഴറ്റുപാര; പടങ്ങ.

Slipboard, s. നീക്കുപലക.

Slipknot, s. കൊത; വെഗത്തിൽ അഴി
ക്കുന്ന കെട്ടു, ഊരാഞ്ചുളുക്ക.

Slipper, s. പുറംതൊകലില്ലാത്തചെരിപ്പ

Slipperiness, s. വഴുക്കൽ, വഴുപ്പ, തെ
റ്റൽ; നിശ്ചയമില്ലായ്മ.

Slippery, Slippy, a. വഴുക്കലുള്ള, വഴുവ
ഴുപ്പുള്ള, തെറ്റുന്ന: നിശ്ചയമില്ലാത്ത.

Slipshod, a. ചെരിപ്പ കെട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത;
ചെരിപ്പുറപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത.

Slipslop, s. കൊഴുപ്പില്ലാത്ത സാധനം;
വീൎയ്യമില്ലാത്ത മദ്യം, പൂള മദ്യം.

To Slit, v. a. നീളെ കീറുന്നു, നീളെ ക
ണ്ടിക്കുന്നു; വെട്ടികീറുന്നു; പിളൎക്കുന്നു.

Slit, s. നീളെയുള്ള കീറൽ, വെട്ട; പിള
ൎപ്പ, വിടവ.

To Slive, Sliver, v. a. കീറുന്നു, വെട്ടി
കീറുന്നു, പിളൎക്കുന്നു, പിളൎന്നിടുന്നു, പൊ
ളിക്കുന്നു.

Sliver, s. കീറ്റ, പിളൎപ്പ, പൊളിപ്പ.

Sloats, s. വണ്ടിയുടെ അടിച്ചട്ടത്തിന്റെ
പൂള, കീലം.

To Slobber, v. a. ഉമിനീരും മറ്റും ഒലി
ക്കുന്നു, ൟത്താവാറ്റുന്നു.

Slobber, s. വായിൽനിന്ന ഒലിക്കുന്ന ഉ
മിനീരും മറ്റും.

Sloop, s. ഒരു ചെറു കപ്പൽ.

Slop, s. ചീത്തവെള്ളം മുതലായവ; തൂക്കി
യത.

To Slop, v. a. ചിന്തുന്നു, ചിന്നുന്നു, തൂകുന്നു.

Slope, a. ചാഞ്ഞ, ചരിഞ്ഞ; ചരിവുള്ള, ഇ
റക്കമുള്ള.

Slope, s. ചായിവ, ചരിവ, ഇറക്കം, മല
ചരിവ; ചുരം; ചായിച്ചുവെട്ട.

To Slope, v. a. ചായിക്കുന്നു, ചരിക്കുന്നു.

To Slope, v. n. ചായുന്നു, ചരിയുന്നു.

Slope, Slopewise, Slopingly, ad. ചാ
യ്പായിട്ട, ചൊവ്വല്ലാതെ, ചാഞ്ഞിട്ട.

Slopeness, s. ചായിപ്പ, ചൊവ്വുകെട.

Sloppy, a. ചെറുള്ള, ചെളിയുള്ള, ചെറും
വെള്ളവുമുള്ള.

Sloth, s. മടി, ഉദാസീനത, അജാഗ്രത,
മന്ദത, തന്ദ്രി; തെവാങ്കം.

Slothful, a. മടിയുള്ള, ഉദാസീനതയുള്ള,
മന്ഥരമായുള്ള, ജാഗ്രതയില്ലാത്ത.

Slothfulness, s. മടി, അജാഗ്രത, തന്ദ്രി;
താത്പൎയ്യമില്ലായ്മ.

Slouch, s. അധൊദൃഷ്ടി; തലകുനിഞ്ഞ ന
ടക്കുന്നവൻ, മന്ദഭാവമുള്ളവൻ.

To Slouch, v. n. തലകുനിഞ്ഞുനടക്കുന്നു,
മന്ദഭാവത്തൊടിരിക്കുന്നു, കുണ്ഠിതപ്പെടു
ന്നു.

Sloven, s. വൃത്തികെട്ടവൻ, അഴുക്കുപിര
ണ്ടവൻ, മുഷിഞ്ഞവൻ.

[ 434 ]
Slovenliness, Slovenry, s. വൃത്തികെട,
അഴുക്ക.

Slovenly, a. വൃത്തികെടുള്ള, വൃത്തിയില്ലാ
ത്ത, അഴുക്കുള്ള.

Slough, s. ചെറ്റുകുഴി, ചെളിയുള്ള സ്ഥ
ലം, കുണ്ടൻസ്ഥലം, പാമ്പിൻ പടം.

Sloughy, a. ചെറുള്ള, ചെളിയുള്ള.

Slow, a. മടിയുള്ള, ചുറുക്കില്ലാത്ത, താമസ
മുള്ള, സാവധാനമുള്ള; വിചാരമുള്ള; ദീ
ൎഘസൂത്രമുള്ള, മന്ദതയുള്ള, മന്ദബുദ്ധിയു
ള്ള.

Slow, Slowly, ad. പതുക്കെ, പയ്യവെ,
മെല്ലവെ; സാവധാനമായി.

Slowness, s. മടി; താമസം, സാവധാ
നം, താമസശീലം, ചുറുക്കില്ലായ്മ; വിചാ
രം; മന്ദത, മന്ദബുദ്ധി; ദീൎഘസൂത്രം.

Slowworm, s. ഞാഞ്ഞൂൾ.

To Slubber, v. a. മടിച്ചുചെയ്യുന്നു; പെ
രുമ്പടിയായി തെക്കുന്നു, പിരട്ടുന്നു.

Slubberdegullion, s. എഭ്യൻ.

Sludge, s. ചെറ, ചെളികലക്കിയവെള്ളം.

Slug, s. മടിയൻ, കുഴിമടിയൻ; തടവ;
ഒരു വക പുഴു; ഒരു വക വെടിശലാക.

Sluggard, s. മടിയൻ, മന്ദൻ, കുഴിമടി
യൻ, ഉദാസീനൻ.

Sluggish, a. മടിയുള്ള, മന്ദമായുള്ള.

Sluggishness, s. മടി, മന്ദത, മന്ദബുദ്ധി,
അചൈതന്യം, ഉദാസീനത, ജളത.

Sluice, s. ഒക, വെള്ളപ്പാത്തി, തുമ്പ, ചീ
പ്പ; വെള്ളപ്പാച്ചിൽ.

To Sluice, v. a. ഒക തുറന്നുവെള്ളം കള
യുന്നു, ചീപ്പുതുറക്കുന്നു.

Sluicy, a. പാഞ്ഞൊഴുകുന്ന.

To Slumber, v. n. ഉറക്കംതുങ്ങുന്നു, മയ
ങ്ങുന്നു; അജാഗരണം ചെയ്യുന്നു, മന്ദിക്കു
ന്നു.

Slumber, s. ഉറക്കം തുങ്ങൽ, നിദ്രാമയക്കം,
മയങ്ങൽ; ഉറക്കം, നിദ്ര.

Slung, pret. & part. of To Sling, ക
വണികൊണ്ട എറിഞ്ഞു, എറിഞ്ഞു.

Slunk, pret. & part. of To Slink, മാ
റിക്കളഞ്ഞു, മാറികളഞ്ഞ.

To Slur, v. a. കറപ്പെടുത്തുന്നു, മുഷിക്കു
ന്നു; കുറെക്കുന്നു; നിസ്സാരമാക്കുന്നു; ഇഴു
ക്കുന്നു; പിഴെക്കുന്നു; തട്ടിക്കുന്നു.

Slur, s. കറ, മുഷിച്ചിൽ; കുറവ, കുറ; ഇ
ഴുകൽ ; ദുഷ്കീൎത്തി.

Slut, s. വൃത്തികെട്ടവൾ, വൃത്തിയില്ലാത്ത
വൾ, അഴുക്കുപിടിച്ചവൾ; യഷ്ടാസ്ത്രീ.

Sluttish, a. വൃത്തികെട്ട, വൃത്തിയില്ലാത്ത,
അഴുക്കുള്ള.

Sluttishness, s. വൃത്തികെട, അഴുക്ക, മു
ഷിച്ചിൽ, മലിനത.

Sly, a. ഉപായമുള്ള, തന്ത്രമുള്ള , കൌശല
മുള്ള, കപടമുള്ള.

To Smack, v. n. & a. രുചിപ്പെടുന്നു, അ
ധരങ്ങൾ കൊണ്ട ശബ്ദമിടുന്നു, അണെ
ക്കുന്നു; ചപ്പുന്നു; നൊട്ടുന്നു, ശബ്ദത്തൊ
ടെ രുചിനൊക്കുന്നു; ശബ്ദത്തൊടെ മുട്ടു
ന്നു, ചുംബനംചെയ്യുന്നു; ഒച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

Smack, s. രുചി, രസം; സ്വാദ; നൊട്ടൽ;
നിറം; അല്പരസം; അധരങ്ങൾകൊണ്ടു
ള്ള ഒച്ച, ചപ്പൽ; ഒച്ചയുള്ള ചുംബനം;
ചെറുകപ്പൽ; ചമ്മട്ടിയുടെ ശബ്ദം.

Small, a. ചെറുതായുള്ള, അല്പമായുള്ള;
ചെറിയ, കുറിയ; പൊടിയായുള്ള, അ
ല്പകാൎയ്യമായുള്ള; അല്പവൃത്തിയായുള്ള; സൂ
ക്ഷ്മമായുള്ള, കൃശമായുള്ള, മെലിച്ചിലുള്ള;
ശക്തികുറഞ്ഞ, വീൎയ്യമില്ലാത്ത.

Small, s. പിള്ള, കുഞ്ഞ; ചെറുത.

Smallcoal, s. പൊടിക്കരി.

Smallcraft, s. ചെറുകപ്പൽ, ചെറുപടവ.

Smallness, s. അല്പത, ചെറുപ്പം, ചെറുത
രം; അല്പവൃത്തി, അല്പകാൎയ്യം, സൂക്ഷ്മം,
കീലം; കൃശത; മെലിച്ചിൽ; ക്ഷീണത.

Smallpox, s. മസ്തരിക, വസൂരി.

Smalt, s. കടുംനീലനിറമുള്ള ഒരു സാധ
നം.

Smaragdine, a. മരതകംകൊണ്ടുള്ള, മര
തകം പൊലെയുള്ള.

Smart, a. പ്രസരിപ്പുള്ള, ചുറുക്കുള്ള, മിടു
ക്കുള്ള, ബുദ്ധിയുള്ള; കൂൎമ്മതയുള്ള; ചൈ
തന്യമുള്ള, സാമൎത്ഥ്യമുള്ള; മൊടിയുള്ള;
ചൊടിപ്പുള്ള, വീൎയ്യമുള്ള: എരിവുള്ള; നീ
റ്റലുള്ള, വെദനയുള്ള; കടുപ്പമുള്ള.

To Smart, v. n. നീറുന്നു, നൊവുന്നു, വെ
ദനപ്പെടുന്നു.

Smart, s. ചൊടിപ്പുള്ളവൻ, ചൈതന്യക്കാ
രൻ, മിടുക്കൻ; നൊവ; നീറ്റൽ, എരിവ.

Smartly, ad. ചുറുക്കെ, മിടുക്കൊടെ, ബു
ദ്ധികൂൎമ്മതയൊടെ.

Smartness, s. പ്രസരിപ്പ, മൊടി; ചുറു
ക്ക, ചൊടിപ്പ, മിടുക്ക, ചൈതന്യം, സാ
മൎത്ഥ്യം; ത്രാണി; വീൎയ്യം , ബുദ്ധികൂൎമ്മത.

To Smash, v. a. ഉടെച്ചുകളയുന്നു.

Smatch, s. രുചി, നിറം, ഉറച്ചശബ്ദം;
ഒരു പക്ഷി.

Smmatter, s. പുറമെയുള്ള അറിവ, ചുരുക്ക
ത്തിലുള്ള അറിവ, അല്പജ്ഞാനം.

Smattel, s. ചുരുങ്ങിയ അറിവുള്ളവൻ, അ
ല്പജ്ഞൻ.

Smattering, s. അല്പമായുള്ള അറിവ, അ
ല്പജ്ഞാനം.

To Smear, v. a. പൂശുന്നു, മെഴുകുന്നു,
പിരട്ടുന്നു, തെക്കുന്നു, ലെപിക്കുന്നു; അഴു
ക്കാക്കുന്നു, മുഷിക്കുന്നു.

[ 435 ]
Smeary, a. ഒട്ടുന്ന, പാറ്റുന്ന, ഒട്ടലുള്ള.

To Smeeth, v. a. പുകകൊണ്ട കറുപ്പിക്കു
ന്നു, പുകപിടിപ്പിക്കുന്നു.

To Smell, v. a. & n. മണക്കുന്നു, വാസ
നപിടിക്കുന്നു, ഗന്ധിക്കുന്നു: വാടപിടി
ക്കുന്നു; മണത്തറിയുന്നു; നാറുന്നു.

Smell, s. മണം, ഗന്ധം; വാസന; വാട.

Smelt, pret. & part. pass. of To Smell,
മണത്തു, മണത്ത.

To Smelt, v. a. അയിർ ഉരുക്കുന്നു, ഉരു
ക്കുന്നു.

Smeltang of iron, അയിരൂത്ത.

Smelt, s. ചെറുവക കടൽമീൻ.

Smelter, s. അയിരൂതുന്നവൻ.

To Smerk, Smirk, v. n. പുഞ്ചിരിയിടു
ന്നു, പുഞ്ചിരിയൊടെ നൊക്കുന്നു.

Smerky, Smirky, a. മൊടിയുള്ള; ഉന്മെ
ഷമുള്ള.

Smicket, s. സ്ത്രീകളുടെ ഉൾകുപ്പായം.

To Smile, v. n. പുഞ്ചിരിതുകുന്നു, പുഞ്ചി
രികൊള്ളുന്നു, മന്ദസ്മിതം ചെയ്യുന്നു; മുഖ
പ്രസാദം കാട്ടുന്നു.

Smile, s. പുഞ്ചിരി, മന്ദസ്മിതം; മുഖപ്ര
സാദം.

Smilingly, ad. മുഖപ്രസാദത്തൊടെ.

To Smite, v. a. അടിക്കുന്നു, കൊല്ലുന്നു,
നശിപ്പിക്കുന്നു; ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നു, ബാധി
ക്കുന്നു; പൊട്ടെക്കുന്നു.

To Smite, v. n. കിടയുന്നു, തമ്മിൽമുട്ടുന്നു,
ഒന്നൊടൊന്ന മുട്ടുന്നു.

Smiter, s. അടിക്കുന്നവൻ.

Smith, s. കൊല്ലൻ, കരുമാൻ, ലൊഹ
കാരകൻ.

Smithery, Smithy, s. കൊല്ലന്റെ ആല.

Smitten, part. Pass. of To Smite, അ
ടിക്കപ്പെട്ട.

Smock, s. സ്ത്രീകൾ അടിയിൽ ഇടുന്ന കു
പ്പായം, കമീസ.

Smockfaced, a. മീശയില്ലാത്ത, മുഖവിള
ൎച്ചയുള്ള.

Smoke, s. പുക, ഖതമാലം, ധൂമം.

To Smoke, v. n. & s. പുകയുന്നു, കത്തു
ന്നു; പുകെക്കുന്നു, പുകയത്ത ഉണക്കുന്നു,
വാടപിടിക്കുന്നു; പുകകൊള്ളിക്കുന്നു; പു
കയിലവലിക്കുന്നു; മണത്തറിയുന്നു, തൂൻ
പുണ്ടാകുന്നു, കണ്ടറിയുന്നു; അനുഭവിക്കു
ന്നു; പരിഹസിക്കുന്നു.

To Smokedry, v. a. പുകയത്ത ഉണക്കു
ന്നു, പുകച്ചുണക്കുന്നു.

Smoker, s. പുകയിലവലിക്കുന്നവൻ; പു
കച്ചുണക്കുന്നവൻ.

Smoky, a. പുകയുള്ള, പുകയുന്ന: പുക
പിടിച്ച.

Smooth, a. ഒപ്പുനിരപ്പുള്ള, ഒപ്പമുള്ള, മി
നുസമുള്ള, ഇഴുക്കമുള്ള, മയമുള്ള, സാവ
ധാനമുള്ള.

To Smooth, Snoothen, v. a. നിരപ്പാ
ക്കുന്നു, ഒപ്പുനിരപ്പാക്കുന്നു, സമമാക്കുന്നു,
മിനുക്കുന്നു, മിനുസം വരുത്തുന്നു; ഒപ്പമി
ടുന്നു, ഇഴുക്കുന്നു; കൊഴച്ചുനെൎമ്മയാക്കു
ന്നു; ലഘുവാക്കുന്നു, പ്രയാസമില്ലാതാക്കു
ന്നു; മയം വരുത്തുന്നു; മാൎദ്ദവമാക്കുന്നു;
ശമിപ്പിക്കുന്നു; സാവധാനമാക്കുന്നു; ലയി
പ്പിക്കുന്നു; പുകഴ്ത്തിപ്പറയുന്നു.

Smoothfaced, a. പ്രിയഭാവമുള്ള, സാവ
ധാനഭാവമുള്ള.

Smoothness, s. നിരപ്പ, സമം; ഒപ്പം, മി
നുസം; ഇഴുക്കം; മയം, ലയവാക്ക; സ്തുതി;
മാൎദ്ദവം, മൃദുത്വം; സാവധാനശീലം, ശാ
ന്തത.

Smote, pret. of To Smite, അടിച്ചു.

To Smother, v. a. പുകയും മറ്റും കൊണ്ട
വീൎപ്പ മുട്ടിക്കുന്നു, ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്നു; അ
മുക്കിക്കളയുന്നു; അമൎക്കുന്നു; കെടുക്കുന്നു.

To Smother, v. n. പുകയുന്നു, മങ്ങുന്നു;
അമൎന്നിരിക്കുന്നു, കെട്ടുപൊകുന്നു.

Smother, s. വീൎപ്പമുട്ടിപ്പ; വീൎപ്പമുട്ടൽ, പു
കച്ചിൽ, കനത്തധൂളി.

Smouldering, a. പുകയുന്ന, മങ്ങുന്ന.

Smug, a. വൃത്തിയുള്ള, മൊടിയുള്ള, വി
ശെഷമായുള്ള, ഭംഗിയുള്ള, ശൃംഗാരമുള്ള.

To Smuggle, v. a. തീരുവ തീൎക്കാതെ ച
രക്ക വ്യാജമായികൊണ്ടുപൊകയൊ കൊ
ണ്ടുവരികയൊ ചെയ്യുന്നു; തീരുവ ഒളിക്കു
ന്നു.

Smuggled goods, വ്യാജച്ചരക്ക.

Smuggler, s. വ്യാജമായി ചരക്ക കൊണ്ടു
വരികയൊ കൊണ്ടുപൊകയൊ ചെയ്യുന്ന
വൻ.

Smuggling, s. ചരക്ക വ്യാജമായി കൊ
ണ്ടുവരിക.

Smugness, s. വൃത്തി, വിശെഷത, മൊടി.

Smut, s. പുകയറ, പുകയറയും കരിയും
കൊണ്ടുള്ള കറ; ധാന്യത്തിൽ പിടിക്കുന്ന
കറുത്ത പൂപ്പ; വഷളത്വം.

To Smut, v. a. പുകയറകൊണ്ടൊ കരി
കൊണ്ടൊ കറുപ്പിക്കുന്നു, കറപ്പെടുത്തുന്നു;
ധാന്യത്തിൽ കറുത്ത പൂപ്പപിടിക്കുന്നു.

To Smutch, v. a. പുകകൊണ്ടു കറുപ്പി
ക്കുന്നു, പുകയറ പിടിപ്പിക്കുന്നു.

Smuttiness, s. പുകകൊണ്ടുള്ള കറുപ്പ, വ
ഷളത്വം.

Smutty, a. പുകകൊണ്ട കറുത്ത, പുകയറ
പിടിച്ച.

Snack, a. പങ്ക, ആദായപ്പങ്ക.

Snaffle, s. കടിവാളത്തിന്റെ ഇരിമ്പ.

[ 436 ]
Snag, s. മുഴ; സിംഹപ്പല്ല, കൊന്തപ്പല്ല.

Snagged, Snaggy, a. മുഴയും, കുന്നുള്ള.

Snail, s. അച്ച, ഒച്ച.

Snake, s. പാമ്പ, സൎപ്പം.

Snakeroot, s. ഒരു പച്ചമരുന്ന.

Sanaky, a. പാമ്പുകളുള്ള, പാമ്പുപൊലെ
യുള്ള.

To Snap, v. a. ഒന്നിച്ച ഉടെക്കുന്നു; പൊ
ട്ടിക്കുന്നു; പെട്ടന്നുള്ള ശബ്ദത്തൊടെ അ
ടിക്കുന്നു; കടിക്കുന്നു, കമ്മുന്നു, വെഗത്തിൽ
പിടിച്ചുപറിക്കുന്നു; തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു; നൊ
ടിച്ച കുറ്റടി പറയുന്നു; നൊടിക്കുന്നു,
തെറി പറയുന്നു.

To Snap, v. n. ഉടയുന്നു, പൊട്ടുന്നു, പൊ
ട്ടിപ്പൊകുന്നു; കൊതിയൊടെ കടിപ്പാൻ
നൊക്കുന്നു; പറിഞ്ഞുപൊകുന്നു.

Snap, s. ഒന്നിച്ച ഉടെക്കുക, പൊട്ടൽ,
വെഗത്തിലുള്ള കടി, കമ്മൽ; പറിപ്പ; പി
ടിച്ചുപറി; നൊടിപ്പ; കൊതിയൻ.

Snapdragon, s. ഒരു വക പൂച്ചെടി; ഒരു
വക കളി.

Snappish, a. കൊതിത്തരമായുള്ള: കടി
ക്കുന്ന; ദുഷ്കൊപമുള്ള, മുൻകൊപമുള്ള, ക
ൎശനമുള്ള, ദുശ്ശീലമുള്ള.

Snappishness, s. ദുഷ്കൊപം, കൎശനം.

Snapsack, s. പടജനങ്ങളുടെ തൊൾമാ
റാപ്പ.

Snare, s. കണി, കണ്ണി, കുടുക്ക, കുരുക്ക.

To Snare, v. a. കുടുക്കുന്നു, കുടുക്കിലാക്കു
ന്നു, കണിയിലകപ്പെടുത്തുന്നു.

To Snare, v. n. &. a. മുരളുന്നു, മുറുമ്മുന്നു;
ചീറുന്നു; കൎശനമായി പറയുന്നു; കുടുക്കു
ന്നു; അകപ്പെടുത്തുന്നു.

Snarl, Snarling, s. മുരൾച, മുറുമുറുപ്പ;
ചീറൽ; കൎശനവാക്ക.

Snarler, s. മുറുമുറുക്കുന്നവൻ; ചീറ്റുന്ന
വൻ.

Snary, a. കുടുക്കുള്ള; അകപ്പെടുത്തുന്ന.

To Snatch, v. a. തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു, പിടി
ച്ചുപറിക്കുന്നു; തട്ടിക്കൊണ്ടുപൊകുന്നു; പി
ടിക്കുന്നു, പറിക്കുന്നു.

Snatch, s. തട്ടിപ്പറി, പിടിച്ചുപറി, വെ
ഗത്തിലുള്ള പിടിത്തം; ബദ്ധപ്പാട, പിടു
ങ്ങൽ.

Snatchblock, s. കപ്പലിലുള്ള ഒരു കപ്പി.

Snatcher, s. തട്ടിപ്പറിക്കുന്നവൻ, പിടിച്ചു
പറിക്കുന്നവൻ.

To Sneak, v. n. പതുങ്ങുന്നു; രഹസ്യമാ
യി പൊകുകയൊ വരികയൊ ചെയ്യുന്നു;
ഹീനമായി നടക്കുന്നു.

Sneaker, s. ഒരു വലിയ തെപ്പാത്രം, കു
ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ പാത്രം.

Sneaking, s. പതുങ്ങൽ, ഒളിച്ചുനടപ്പ.

Sneaking, a. പതുങ്ങുന്ന, നിരങ്ങി നട
ക്കുന്ന; ഹീനമായുള്ള, പൈക്കമായുള്ള, കൃ
പണതയുള്ള, പിശുക്കുള്ള.

Sneakup, s. പതുങ്ങി നടക്കുന്ന കള്ളൻ.

To Sneer, v. a. നിന്ദിച്ചു നൊക്കുന്നു; ഹാ
സ്യഭാവം കാട്ടുന്നു; പരിഹസിച്ച പറയു
ന്നു, ധിക്കാരഭാവം കാണിക്കുന്നു.

Sneer, s. നിന്ദാഭാവം, നിന്ദിച്ചുള്ള നൊ
ക്ക; ഹാസ്യഭാവം, പരിഹാസവാക്ക.

To Sneeze, v. n. തുമ്മുന്നു.

Sneeze, Sneezing, s. തുമ്മൽ.

Snick-and-Snee, s. കത്തികൾകൊണ്ടുള്ള
ശണ്ഠ.

To Sniff, v. n. ചീറ്റുന്നു, വലിക്കുന്നു, തു
മ്മുന്നു.

To Snip, v. a. കത്രികകൊണ്ട കണ്ടിക്കു
ന്നു, കത്രിച്ച നുറുക്കുന്നു, കൊതുവെട്ടുന്നു;
അടൎക്കുന്നു.

Snip, s. കത്രികകൊണ്ടുള്ള വെട്ട; നുറുക്ക;
കൊറിവ.

Snipe, s. ഒരു ചെറുവക നീൎക്കൊഴി.

Snippet, s. ചെറിയ പങ്ക.

Snipsnap, s. കുറ്റടിയുള്ള വാദം.

Snivel, s. മൂക്കിള; നാസികാമലം.

To Snivel, v. n. മൂക്കുവാലുന്നു, മൂക്കിള ഒ
ലിക്കുന്നു; കരയുന്നു.

To Snore, v. n. കൂൎക്കുവലിക്കുന്നു, കൂൎക്കം
വലിക്കുന്നു.

Snore, Snoring, s. കൂൎക്കം, കൂൎക്കംവലി.

To Snort, v. n. ചൊടിപ്പുള്ള കുതിരപ്പൊ
ലെ മൂക്കിൽകൂടെ ഉഗ്രമായി ശ്വാസമിടു
ന്നു, ചിറുന്നു; ചീറ്റുന്നു.

Snout, s. പന്നിയുടെയും മറ്റും മൊന്ത,
ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ: കുഴലിന്റെ അ
റ്റം; (നിന്ദ്യാൎത്ഥത്തിൽ) മനുഷ്യന്റെ മൂ
ക്ക.

Snow, s. ഉറച്ചമഞ്ഞ, ഹിമസംഹതി.

To Snow, v. n. ഉറച്ചമഞ്ഞ വീഴുന്നു.

Snowball, s. ഉറച്ച മഞ്ഞിൻകട്ട.

Snowdrop, s. ഒരു വെള്ള പുഷ്പം.

Snow-white, a. ഉറച്ചമഞ്ഞുപൊലെ വെ
ണ്മയുള്ള.

Snowy, a. ഉറച്ചമഞ്ഞുള്ള.

To Snub, v. a. നിരൊധിക്കുന്നു, ശാസി
ക്കുന്നു: നുള്ളുന്നു.

Snuff, s. തിരിത്താമ്പൽ, മെഴുകതിരിയു
ടെയും മറ്റും അറ്റത്തെ മഷി; ചീറ്റലു
ള്ള നിന്ദ, കൊടുവൈരം; പുകയിലപ്പൊ
ടി, നാസികാചൂൎണ്ണം.

To Snuff, v. a. ശ്വാസംകൊണ്ടവലിക്കു
ന്നു; മണക്കുന്നു; തിരിതെളിക്കുന്നു.

To Snuff, v. n. മൂക്കിൽ ശ്വാസം വലിക്കു
ന്നു; ചീറുന്നു ; നിന്ദിച്ചുചീറുന്നു.

[ 437 ]
Snuf—box, s. പുകയിലപ്പൊടിയിടുന്ന
ചിമിഴ.

Snuffers, s. ചവണ, തിരിതെളിക്കുന്ന ക
ത്രിക.

To Snuffle, v. n. കിണുങ്ങി പറയുന്നു;
മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം വലിക്കുന്നു.

Snuffling, s. കിണങ്ങിപറയുക.

Snug, a. ഒതുക്കമുള്ള, മറവുള്ള, മറഞ്ഞിരി
ക്കുന്ന, അടക്കമുള്ള; ഒളിച്ച.

To lie snug, ഒതുങ്ങികിടക്കുന്നു.

To Snuggle, v. n. ഒതുങ്ങികിടക്കുന്നു; ചൂ
ടുപിടിച്ചുകിടക്കുന്നു.

So, ad. ഇങ്ങിനെ, അങ്ങിനെ, ഇപ്രകാ
രം, അപ്രകാരം.

So so, ഒഹൊ; അങ്ങിനെയാകുന്നുവൊ;
ഒ; ഒരുപ്രകാരത്തിൽ.

So then, അതുകൊണ്ടു.

To Soak, v. n. നനയുന്നു, കുതിരുന്നു: വ
ലിയുന്നു, ഊറുന്നു; ചൊരുന്നു; പനെക്കു
ന്നു; വലിച്ചുകുടിക്കുന്നു; വറ്റുന്നു; ആശ
യായി കുടിക്കുന്നു.

To Soak, v. a. നനെക്കുന്നു, കുതിൎക്കുന്നു,
തുവെക്കുന്നു; മുക്കുന്നു; ഊറെക്കിടുന്നു, വ
റ്റിക്കുന്നു.

Soap, s. ചവല്ക്കാരം.

To Soap, v. a. ചവല്ക്കാരമിടുന്നു.

Soapboiler, s. ചവല്ക്കാരമുണ്ടാക്കുന്നവൻ.

Soapy, v.ചവല്ക്കാരമയമുള്ള.

To Soar, v. n. ഉയരെ പറക്കുന്നു; പറ
ന്നുകെറുന്നു; മെലൊട്ട കെറിപ്പൊകുന്നു.
മെലൊട്ട ഉയരുന്നു, ഉന്നതപ്പെടുന്നു; ആ
രൊഹണം ചെയ്യുന്നു.

Soar, Soaring, s. ഉയരെ പറക്കുക, ആ
രൊഹണം.

To Sob, v. n. കരഞ്ഞ ദീൎഘശ്വാസമിടുന്നു,
നെടുവീൎപ്പിടുന്നു, എങ്ങലിടുന്നു, തെങ്ങുന്നു.

Sob, s. കരഞ്ഞദീൎഘശ്വാസമിടുക, നെടു
വീൎപ്പ; എങ്ങൽ, തെക്കം.

Sober, a. സുബൊധമുള്ള, സ്വസ്ഥബുദ്ധി
യുള്ള, തെളിഞ്ഞബുദ്ധിയുള്ള, മിതമുള്ള.

To Sober, v. a. സുബൊധംവരുത്തുന്നു,
ബുദ്ധിക്ക തെളിവുവരുത്തുന്നു.

Soberness, s. സുബൊധം, സ്വസ്ഥ ബു
ദ്ധി, പരിപാകം.

Sobriety, s. സുബുദ്ധി, പരിപാകം, മിതം,
വെളിവ.

Sociability, s. സഹവാസശീലം, സംസ
ൎഗ്ഗപ്രിയം, സ്നെഹവാഞ്ഛ, ചങ്ങാതിത്വം.

Sociable, a. സഹവാസശീലമുള്ള, സുസ്നെ
ഹമുള്ള.

Sociableness, s. സഹവാസം, സ്നെഹവാ
ഞ്ഛ; കൂറ്റായ്മ, സ്നിഗ്ദ്ധത.

Social, a. സുശീലമുള്ള, മരിക്കമുള്ള; സാ

ധാരണമുള്ള; സംസൎഗ്ഗപ്രിയമുള്ള, അ
ന്യൊന്യസ്നെഹമുള്ള, സിദ്ധതയുള്ള.

Society, s. സംഘം, അന്യൊന്യകൂട്ടം,
സ്നെഹകൂട്ടം; കൂറ്റായ്മ; സഹവാസം, സം
ഗമം; അന്യൊന്യഐക്യത.

Socinian, s. സൊസിനുസിന്റെ മതമനു
സരിക്കുന്നവൻ.

Socinianism, s. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വ
ത്തെ വിശ്വസിക്കായ്മ.

Socket, s. ചുഴി; കുഴി, കുഴൽതുള, കണ്ങ്കൂ
s, കൺങ്കുഴി; പൊഴി.

Socketchisel, s. പൊഴിയുളി.

Sod, s. മൺകട്ട, പുല്കട്ട.

Sodality, s. അന്യൊന്യസ്നെഹം, സഹൊ
ദരസ്നെഹം.

Sodden, past. pass. of To Seeth, വെ
വിച്ച.

Soder, Solder, s. മട്ടാ, വിളക്കുപൊടി,
വെൺകാരം.

To Soder, Solder, v. a. വിളക്കുന്നു; കൂ
ട്ടിപറ്റിക്കുന്നു.

Sodomite, s. മഹാ ദുഷ്ടൻ.

Sofa, s. ഇരിക്കട്ടിൽ.

Soft, a. കടുപ്പമില്ലാത്ത, മയമുള്ള, പരുപ
രയല്ലാത്ത; പതുപ്പുള്ള; മൃദുവായുള്ള, പത
മുള്ള; ഇളപ്പമുള്ള; വളയുന്ന, ഭീരുതയുള്ള;
സൌമ്യതയുള്ള, ശാന്തതയുള്ള, സാവധാ
നമുള്ള; നയശീലമുള്ള; ദയയുള്ള ; ആൎദ്ര
ബുദ്ധിയുള്ള; അല്പബുദ്ധിയുള്ള; മിനുസമു
ള്ള, ഇറുക്കമുള്ള, മരുക്കമുള്ള.

Soft, interj. പതം; പതുക്കെ, മെല്ലെ, പ
യ്യവെ.

To Soften, v. a. കടുപ്പമില്ലാതാക്കുന്നു; പ
തുപ്പാക്കുന്നു; മയം വരുത്തുന്നു, ഇളപ്പമാ
ക്കുന്നു, പതംവരുത്തുന്നു; മരുക്കമാക്കുന്നു,
മാൎദ്ദവമാക്കുന്നു; സാവധാനമാക്കുന്നു,
ശാന്തതപ്പെടുത്തുന്നു; ശമിപ്പിക്കുന്നു.

To Soften, v. n. കടുപ്പമില്ലാതാകുന്നു, മ
യമാകുന്നു, ഇളപ്പമാകുന്നു; മരുങ്ങുന്നു; മാ
ൎദ്ദവമാകുന്നു; സാവധാനമാകുന്നു; ശാന്ത
തപ്പെടുന്നു.

Softish, a. അല്പം ഇളപ്പമുള്ള.

Softly, ad. പതുക്കെ, സാവധാനത്തിൽ,
മയമായി, ദയയായി.

Softness, s. കടുപ്പമില്ലായ്മ, പതുപ്പ; മയം;
ഇളപ്പം: പതം, മരുക്കം; ഭീരുത; മൃദുത്വം;
സൌമ്യത, ശാന്തത; സാവധാനം, നയ
ശീലം, ആൎദ്ദ്രബുദ്ധി; അല്പബുദ്ധി.

Soho, interj. ദൂരത്തുവെച്ച വിളിക്കുന്ന വി
ളി; കൂഹെ, എടൊ, എടാ.

T Soil, v. a. അഴുക്കാക്കുന്നു, മുഷിക്കുന്നു;
കറപ്പെടുത്തുന്നു; മലിനതപ്പെടുത്തുന്നു; വ
ഷളത്വമാക്കുന്നു, വളമിടുന്നു.

[ 438 ]
Soil, s. അഴുക്ക; വളം; എക്കൽ, നിലം, മ
ണ്ണ.

Soiled, part. a. മുഷിഞ്ഞ, അഴുക്കുപിടി
ച്ച; മലിനതപ്പെട്ട.

Soiliness, s. അഴുക്ക, മുഷിച്ചിൽ; മലിന
ത; കറ, വഷളത്വം

Sojourn, s. വന്നുപാൎപ്പ, തങ്ങൽ, വാസം;
പരദെശവാസം.

To Sojourn, v. n. വന്നുപാൎക്കുന്നു, തങ്ങു
ന്നു, തങ്ങിയിരിക്കുന്നു; വസിക്കുന്നു: പര
ദെശത്തപാൎക്കുന്നു.

Sojourner, s. വന്നുപാൎക്കുന്നവൻ, പര
ദെശി.

To Solace, v. a. ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു; സ
ന്തൊഷിപ്പിക്കുന്നു: ഉല്ലാസപ്പെടുത്തുന്നു.

To Solace, v. n. ആശ്വാസപ്പെടുന്നു.

Solace, s. ആശ്വാസം, സന്തൊഷം; ആ
ദരവ; ഉല്ലാസം.

Solar, Solarly, a. സൂൎയ്യനൊടുചെർന്ന, സൂ
ൎയ്യസംബന്ധമുള്ള: സൂൎയ്യനെ കൊണ്ട അ
ളന്ന; ആദിത്യന്റെശക്തികൊണ്ടുണ്ടായ.

Sold, pret. & part. pass. of To Sell, വി
റ്റു, വിറ്റ.

Soldan, Sultan, s. സുൽത്താൻ.

Soldier, s. ഭടൻ, പടയാളി, പട്ടാള ശി
പായി, സെവകൻ, കുഞ്ചുകൂട്ടക്കാരൻ.

Soldierlike, a. യുദ്ധസാമൎത്ഥ്യമുള്ള, സെ
വകയുക്തമായുള്ള, സെവകന്നടുത്ത.

Soldierly, a. യുദ്ധസാമൎത്ഥ്യമുള്ള, സെ
വകയുക്തമായുള്ള, സെവകന്നടുത്ത.

Soldiership, s. യുദ്ധസാമൎത്ഥ്യം, യുദ്ധവൈ
ദഗ്ദ്ധ്യം.

Soldiery, s. ഭടജനം, പടജ്ജനകൂട്ടം;
യുദ്ധസാമൎത്ഥ്യം.

Sole, s. ഉള്ളങ്കാൽ; ചെരിപ്പിന്റെ അടി
ത്തൊൽ; അടിവശം; കരിമീൻ.

To Sole, v.a. ചെരിപ്പിന്റെ അടിത്തൊൽ
ഇടുന്നു.

Sole, a. എകമായുള്ള, ഒറ്റയായുള്ള, തനി,
തനിച്ച, മാത്രമുള്ള.

Solicism, s. ഭടഭാഷ, അയുക്തി ഭാഷ,
ചെൎച്ചയില്ലാത്ത വാക്ക, സം ബന്ധമില്ലാ
ത്ത വാക്ക.

Solely, ad. മാത്രം, തന്നെ.

Solemn, a. ഭയഭക്തിയുള്ള, ഭയങ്കരമായു
ള്ള; അച്ചടക്കമുള്ള മുഖ്യമായുള്ള; മൎയ്യാദ
യുള്ള; ഘനഭക്തിയുള്ള; ആണ്ടുതൊറും
ആചരിക്കുന്ന.

Solemnity, s. ഭയഭക്തി, ഘനഭക്തി, അ
ച്ചടക്കം ; ആചാരമുറ; വെദമൎയ്യാദ; മുഖ്യ
ത; അനുഷ്ടാനം, കൎമ്മം.

Solemnization, s. ആചരണം, അനുഷ്ഠാ
നം, കൎമ്മംകഴിക്കുക.

To Solemnize, v. a. ആചരിക്കുന്നു, അ

നുഷ്ഠിക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു കൊണ്ടാടുന്നു;
ആണ്ടുതൊറും കഴിക്കുന്നു.

To Solicit, v. a. അപെക്ഷിക്കുന്നു, യാ
ചിക്കുന്നു; ചൊദിക്കുന്നു; നിൎബന്ധിക്കുന്നു;
കെഞ്ചുന്നു; മുഷിപ്പിക്കുന്നു.

Solicitation, s. അപെക്ഷ, യാചന; കെ
ഞ്ചൽ; നിൎബന്ധം.

Solicitor, s. അപെക്ഷക്കാരൻ, യാചകൻ;
കാൎയ്യസ്ഥൻ, വക്കീൽ.

Solicitous, a. വിചാരമുള്ള, ആകുലമുള്ള;
താത്പൎയ്യമുള്ള, കവലയുള്ള, ചരതമുള്ള.

Solicitude, s. ആകുലം; വിചാരം, വി
ഷാദം; കവല; താത്പൎയ്യം; ചരതം.

Solid, a. കട്ടിയായുള്ള, ഘനമുള്ള, കടുപ്പ
മുള്ള; പൊള്ളയില്ലാത്ത; ബലമുള്ള, ഉറ
പ്പുള്ള; പുഷ്ടിയുള്ള, സാക്ഷാലുള്ള, പരമാ
ൎത്ഥമുള്ള, സത്യമുള്ള, നിശ്ചയമുള്ള.

Solidity, s. കട്ടി, ഘനം, കനം; ഘട്ടി;
ബലം, ഉറപ്പ, കരുത്ത, കടുപ്പം, പരമാ
ൎത്ഥം, സത്യം; ബുദ്ധിശക്തി; നിശ്ചയം.

Solidness, s. ഘട്ടി, ബലം, ഉറപ്പ.

Soliloquy, s. ഒരുത്തൻ തന്നൊടു തന്നെ
പറയുന്ന വാക്ക.

Solipede, s. കുളമ്പ പിരിയാത്ത മൃഗം.

Solitaire e, s. എകാകി, തനിച്ചുവസിക്കുന്ന
വൻ, എകാന്തവാസി; വനവാസി; ക
ണ്ഠഭൂഷണം.

Solitariness, s. തനിച്ചുള്ള വാസം, എകാ
കിത്വം ; എകാന്തം; രഹസ്യവാസം;
നിൎജ്ജനദെശം.

Solitary, a. എകാകിയായുള്ള, തനിച്ച,
തനിച്ചിരിക്കുന്ന, എകാന്തമായുള്ള; നി
ൎജ്ജനമായുള്ള, ജനസഞ്ചാരമില്ലാത്ത.

Solitary, s. തനിച്ചപാൎക്കുന്നവൻ; എകാ
ന്തവാസി.

Solitude, s. തനിക്കുള്ള പാൎപ്പ, ഇരിപ്പ;
തനിവാസം; എകാകിത്വം; എകാന്തസ്ഥ
ലം, നിൎജ്ജനദെശം.

Solo, s. ഒറ്റരാഗം.

Solstice, s. അയനസംക്രമം; അയനാന്തം.

Solvable, a. തെളിയിക്കാകുന്ന; അഴിവു
ള്ള; കടംതീൎക്കാകുന്ന.

Solubility, s. വെർപിരിവ, വിയൊഗി
പ്പ; അലിച്ചിൽ, ഉരുകൽ, ദ്രവിപ്പ; അഴി
വ.

Soluble, a. വെവ്വെറാക്കതക്ക; വെർപിരി
ക്കാകുന്ന; വിയൊഗിക്കാകുന്ന, അലിക്കാ
കുന്ന, ഉരുക്കാകുന്ന; അഴിവുള്ള.

To Solve, v. a. തെളിയിക്കുന്നു; തീൎക്കുന്നു,
നിൎണ്ണയിക്കുന്നു: കുഴച്ചിൽ തീൎക്കുന്നു.

Solvency, s. കടവും മറ്റും തീൎപ്പാനുള്ള
പ്രാപ്തി.

Solvent, a. വിയൊഗിക്കുന്ന, അലിപ്പാൻ

[ 439 ]
ശക്തിയുള്ള, നയവുള്ള, കടവും മറ്റും തീ
ൎപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള.

Solute, a. അയവുള്ള, ഒഴിയുന്ന, ഒഴുകു
ന്ന.

Solution, s. വിയൊഗം, പിരിച്ചിൽ; ദ്ര
വിച്ച വസ്തു: സംശയം പൊക്കൽ; തൎക്കം
തീൎക്കുക; നിൎണ്ണയം.

Solutive, a. അയവുവരുത്തുന്ന; ഒഴിച്ചി
ലുള്ള; ഇളക്കുന്ന.

Sombre, a. മങ്ങലായുള്ള, ഇരുണ്ട.

Some, a. ഏറക്കുറവായുള്ള, ചില, ചിലർ;
എതാനും, എതാനുംപെർ; കുറയ, അ
സാരം.

Somebody, s. ഒരുത്തൻ, ആരാനും, ക
ശ്ചിൽ.

Somehow, ad. വല്ലവിധത്തിലും, വല്ലാജാ
തിയും, ഒരുവിധത്തിൽ; വല്ല പ്രകാരത്തി
ലും, എതുപ്രകാരമായാലും.

Somerset, or Somersault, s. പിമ്പുമറി
ച്ചിൽ , പിമ്പുചാട്ടം.

Something, s. വല്ലതും, ചിലത, ഒന്ന, എ
താണ്ട, എതാനും, കിഞ്ചിൽ; എറക്കുറവ.

Something, ad. ഒരുപ്രകാരത്തിൽ, ഒരു
വിധത്തിൽ, അല്പം, കുറെ, കിഞ്ചിൽ.

Sometime, ad. ഒരിക്കൽ, മുമ്പെ, കദാച
ന.

Sometimes, ad. ചിലപ്പൊൾ, അപ്പപ്പൊൾ,
പലപ്പൊഴും, കദാചിൽ.

Somewhat, s. അല്പം, അസാരം, എറക്കു
റവ, എതാണ്ട, കിഞ്ചിൽ.

Somewhat, ad. എതാനും, ഒട്ടൊട്ട, കി
ഞ്ചിൽ.

Somewhere, ad. എങ്ങാണ്ട, വല്ലടത്തും,
ഒരെടത്ത, ചിലെടത്ത, കുത്രചിൽ.

Somniferous, Somnific, a. നിദ്രാകരമാ
യുള്ള, ഉറക്കമുണ്ടാക്കുന്ന.

Somnolence, Sommolency, s. നിദ്രാമ
യക്കം, ഉറക്കംതുക്കൽ.

Son, s. മകൻ, പുത്രൻ, നന്ദനൻ; ആത്മ
ജൻ; ആൺപൈതൽ.

Son-in-law, s. മകളുടെ ഭൎത്താവ, മരുമ
കൻ ; ജാമാതാ.

Sonship, s. പുത്രത്വം, പുത്രസ്ഥാനം, പു
ത്രസ്വീകാരം.

Song, s. പാട്ട, ഗീതം, സംഗീതം, ഗാനം,
പദം.

Songster, s. പാട്ടുകാരൻ, സംഗീതകാ
രൻ, ഗായകൻ.

Songstress, s. പാട്ടുകാരി, സംഗീതക്കാ
രി, ഗായക.

Sonnet, s. ചെറിയ പാട്ട, ചെറുകവിത.

Sonneteer, s. ചെറുകവി.

Soniferous, Sonorific, a. നിനദിപ്പിക്കു

ന്ന, നിനാദകരമായുള്ള; ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന,
ഒച്ചയുള്ള.

Sonorous, a. ഉറച്ച ശബ്ദമുള്ള, ഒച്ചയുള്ള,
നിനാദമുള്ള, ധ്വനിയുള്ള, ഉച്ചസ്മരമാ
യുള്ള.

Sonorousness, s. ഉറക്കെയുള്ള ശബ്ദം, ഉ
ച്ചദ്ധ്വനി.

Soon, ad. വെഗം, ശീഘ്രം, ക്ഷിപ്രം, നി
മിഷം, ഉടനെ; കാലത്ത, കാലെ.

Soot, s. പുകയറ, ഇല്ലറക്കരി, ദീപകിട്ടം.

Sooth, s. പരമാൎത്ഥം, സത്യം.

Sooth, a. രസമുള്ള, ഇഷ്ടമുള്ള.

To Sooth, v. a. പുകഴ്ത്തുന്നു, പ്രശംസിക്കു
ന്നു; ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു; ശമിപ്പിക്കുന്നു; ശാ
ന്തതപ്പെടുത്തുന്നു; ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു;
സന്തൊഷിപ്പിക്കുന്നു.

Soother, s. ചപ്പടാച്ചിക്കാരൻ, പൊക്കിപ്പ
റയുന്നവൻ; തക്കാരി; തണുപ്പിക്കുന്നവൻ.

Soothing, a. ഇഷ്ടമുള്ള, ശമിപ്പിക്കുന്ന, ആ
ശ്വസിപ്പിക്കുന്ന.

To Soothsay, v. n. ലക്ഷണം പറയുന്നു,
വരും ഫലംപറയുന്നു, മുമ്പിൽ കൂട്ടി ശകു
നം പറയുന്നു.

Soothsayer, s. ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ,
വരും ഫലം പറയുന്നവൻ.

Soothsaying, s. ലക്ഷണം പറയുക.

Sooty, a. പുകയറകൊണ്ട കറുത്ത, ഇളക്ക
രി പിടിച്ച.

Sop, s. ചാറ്റിൽ കുതിൎത്ത ഭക്ഷണ സാധ
നം.

To Sop, v. a. കുതിൎക്കുന്നു, മുക്കുന്നു.

Sophi, s. പാൎശിദെശത്തെ മഹാ രാജാവ.

Sophism, s. തറുതല, ദുസ്തൎക്കം.

Sophist, s. തൎക്കക്കാരൻ, താൎക്കികൻ; ചാ
ൎവ്വാകൻ, ദുസ്തൎക്കക്കാരൻ.

Sophistical, a. തൎക്കമായുള്ള, തറുതലയുള്ള.

To Sophisticate, v. a. കൂട്ടുചെൎക്കുന്നു, മാ
യംചെൎക്കുന്നു, സമ്മിശ്രമാക്കുന്നു.

Sophisticate, a. കൂട്ടുള്ള, മായമുള്ള.

Sophistication, s. കൂട്ടിക്കലൎപ്പ, ഉരുട്ടുപി
രട്ട.

Sophistrty, s. തൎക്കം, തറുതല, ചാൎവ്വാകം;
തൎക്കശാസ്ത്രം.

Soporiferous, Soporific, a. നിദ്രാകരമാ
യുള്ള, ഉറക്കമുണ്ടാക്കുന്ന.

Sorbile, a. കുടിക്കാകുന്ന, പാനീയം.

Sortbition, s. കുടി, പാനം.

Sorcerer, s. ആഭിചാരക്കാരൻ, മന്ത്രവാദി,
ക്ഷുദ്രകാരൻ; ശൂന്യവിദ്യക്കാരൻ.

Sorceress, s. ആഭിചാരക്കാരി, ക്ഷുദ്രക്കാരി.

Sorcery, s. ആഭിചാരം, ക്ഷുദ്രം, മന്ത്രവാ
ദം, കൂടപത്രം, ശൂന്യവിദ്യ.

Sord, s. പുൽക്കട്ട, പുൽതറ.

[ 440 ]
Sordes, s. അഴുക്ക, മലിനത.

Sordid, a. മലിനതയുള്ള; ഹീനതയുള്ള;
ലുബ്ധുള്ള, പിശുക്കുള്ള.

Sordidness, s. മലിനത; ഹീനത; ലുബ്ധ,
പിശുക്ക.

Sore, s. പ്രണം, പുണ്ണ; ക്ഷതം, മുറിവ.

Sore, a. വെദനയുള്ള ; കടുപ്പമുള്ള.

Sorel, s. മൂന്നുവയസ്സുള്ള കല.

Sonely, ad. വെദനയൊടെ, വിഷമമാ
യി, കടുപ്പമായി, ഭ്രമമായി.

Soreness, s. വെദന, നൊവ; കഷ്ടം.

Sorites, s. തൎക്കത്തൊടെ തൎക്കം.

Sororicide, s. സഹൊദരിഘാതകം.

Sorrel, s. പുളിപ്പുള്ള ഒരു വക ചീര, ചു
ക്രം, പുളിയാരൽ.

Sorriness, s. ലഘുത്വം, ഇളപ്പം, ഹീന
ത്തരം, ചീത്തത്വം; നിസ്സാരം, നീചത്വം.

Sorrow, s. ദുഃഖം, ഖെദം, അല്ലൽ, കുണ്ഠി
തം; വ്യസനം; താപം, പരിതാപം;
ആയാസം, അനുശൊചനം; കഷ്ടം.

To Sorrow, v. n. ദുഃഖിക്കുന്നു, പരിതപി
ക്കുന്നു, കുണ്ഠിതപ്പെടുന്നു.

Sorrowful, a. ദുഃഖമുള്ള, ഖദമുള്ള, സങ്ക
ടമുള്ള, ഖിന്നതയുള്ള, വ്യാകുലമുള്ള.

Sorrowfulness, s. ദുഃഖം, ഖിന്നത, സങ്ക
ടം; കുണ്ഠിതം, വിഷാദം, വ്യാകുലത.

Sorry, a. ദുഃഖമുള്ള, സങ്കടമുള്ള; നിസ്സാര
മുള്ള, നികൃഷ്ടമായുള്ള.

Sort, s. വക, വിധം; ജാതി; തരം; തര
പ്പടി; കൂട്ടം; ക്രമം, വരി, മാതിരി.

To Sort, v. a. തരംതിരിക്കുന്നു, വകതിരി
ക്കുന്നു; വെർതിരിക്കുന്നു; ക്രമപ്പെടുത്തു
ന്നു; കൂട്ടമായികൂട്ടിചെൎക്കുന്നു; തെരിഞ്ഞ
ടുക്കുന്നു.

To Sort, v. n. തരംതിരിയുന്നു, കൂട്ടമായി
കൂടുന്നു; ഒന്നിച്ചുനടക്കുന്നു; യൊജിക്കുന്നു.

Sortilege, s. ചീട്ടുകളെ എടുക്കുക.

Sortition, s. ചീട്ടുകളെ ഇടുക.

Sortment, s. തരംതിരിച്ചിൽ, തരംതിരി
വ, തിരിഞ്ഞെടുപ്പ; തരംതിരിഞ്ഞുകെട്ട,
വകതിരിച്ചുകെട്ടിയ കെട്ട.

To Soss, v. n. കസെരയിൽ പെട്ടന്ന വീ
ഴുന്നു, മിനക്കെട്ടിരിക്കുന്നു.

Sot, s. മദ്യപൻ, കുടിയൻ; ബുദ്ധിമന്ദൻ,
മൂഢൻ.

To Sot, v. a. & n. മദ്യപാനം കൊണ്ട
ബുദ്ധികെടുക്കുന്നു; ബുദ്ധികെടുന്നു.

Sottish, a. മദ്യപാനംചെയ്യുന്ന; മന്ദതയു
ള്ള, ബുദ്ധികെട്ട, ബൊധമില്ലാത്ത, ഭൊ
ഷത്വമുള്ള.

Sottishness, s. മദ്യപാനം കൊണ്ടുള്ള മ
ന്ദത, ബുദ്ധികെട, ബൊധക്കെട; മന്ദ
ബുദ്ധി.

Souchong, s. നല്ലവക തെയില.

Sovereign, a. മെലധികാരമുള്ള, ആധി
പത്യമുള്ള, രാജസംബന്ധമുള്ള.

Sovereign, s. രാജാവ, രാജൻ, രാജ്യാധി
പതി, നൃപതി, ചക്രവൎത്തി, കിരീടപതി.

Sovereignty, s. രാജാധിപത്യം; മെലധി
കാരം, രാജപദവി, രാജത്വം: പ്രഭുത്വം.

Sought, pret. & part. pass of To Seek,
അന്വൊഷിച്ചു, അന്വെഷിച്ച.

Soul, s. ആത്മാവ; ദെഹി, ചെതനൻ,
ചൈതന്യം; സാരം; സത്ത, ബുദ്ധിശക്തി.

Soulless, a. സാരമില്ലാത്ത, ബുദ്ധിക്ഷയമു
ള്ള, ചൈതന്യമില്ലാത്ത.

Sound, a. സൌഖ്യമുള്ള, ആരൊഗ്യമുള്ള,
ബലമുള്ള, നല്ല; നെരുള്ള, പരമാത്രമു
ള്ള; തെറ്റില്ലാത്ത; കെടില്ലാത്ത; പുഷ്ടി
യുള്ള; ദൃഢതയുള്ള ;ഉറപ്പുള്ള.

Sound, s. ശബ്ദം, സ്വരം, ഒച്ച, ധ്വനി,
നിനാദം; ആരവം; രവം; മുഴക്കം; സ
മുദ്രത്തിൽ ആഴംനൊക്കുന്ന സ്ഥലം, ശൊ
ധനക്കൊൽ.

To Sound, v. a. & n. ശബ്ദിപ്പിക്കുന്നു; ശ
ബ്ദിക്കുന്നു; നിനദിപ്പിക്കുന്നു, നിനദിക്കു
ന്നു; നീരാഴം നൊക്കുന്നു; ശൊധനചെ
യ്യുന്നു; കിണ്ണാണിക്കുന്നു.

Sounding, part. a. ശബ്ദിക്കുന്ന, ശബ്ദി
പ്പിക്കുന്ന, നിനദിക്കുന്ന.

Sounding-board, s. ശബ്ദം പുറപ്പെടുവി
പ്പാനുള്ള പലക.

Soundings, s. സമുദ്രത്തിൽ ആഴംനൊ
ക്കിയാൽ എത്തുന്ന ദിക്കുകൾ.

Soundly, ad. സുഖമായി; പുഷ്ടിയായി;
നന്നായി.

Soundness, s. ആരൊഗ്യം, അനാമയം;
സത്യം, പരമാൎത്ഥം; ബലം; ദൃഢത: കെ
ടില്ലായ്മ.

Soup, s. ചാറ, ഇറച്ചിയുടെ ചാറ, ഇറച്ചി
യുടെ സാരം.

Sour, a. പുളിച്ച, പുളിപ്പുള്ള; രൂക്ഷമായു
ള്ള ; ദുഷ്കൊപമുള്ള; വെദനയുള്ള, സന്തു
ഷ്ടികെടുള്ള.

Sour, s പുളി, അമ്ലം.

To Sour, v. a. പുളിപ്പിക്കുന്നു; രൂക്ഷമാ
ക്കുന്നു; ദുഷ്കൊപമുണ്ടാക്കുന്നു; സന്തുഷ്ടി
കെടുവരുത്തുന്നു.

To Sour, v. n. പുളിക്കുന്നു; രൂക്ഷതപ്പെ
ടുന്നു.

Source, s. ഉറവ, ഉൽപത്തി, ഉത്ഭവം; മൂ
ലം; ആദികാരണം.

Sourish, a. അല്പം പുളിയുള്ള.

Sourness, s. പുളിപ്പ, പുളിരസം, ചുക്രം,
അമ്ലം.

Sous, s. ഒരു ചെറിയ നാണയം.

[ 441 ]
Souse, s. ഉപ്പിലിട്ട സാധനം,വാട്ടിഉപ്പി
ലിട്ട സാധനം.

Souse, ad. എല്ലാം, ഒരുമിച്ച, ഒന്നായിട്ട.

To Souse, v. n. പരിന്തുപൊലെ ഇര
യിൻ മെൽ വീഴുന്നു, റാഞ്ചുന്നു.

To Souse, v. a. ഉപ്പിലിടുന്നു; വെള്ളത്തിൽ
മുക്കുന്നു; വെഗത്തിൽ പാഞ്ഞടുക്കുന്നു.

South, s. തെക്ക, തെക്കുദിക്ക; അവാചീ
നം, ദക്ഷണം; തെന്നികാറ്റ.

South, a. തെക്കെ, തെക്കെഭാഗത്തുള്ള, ദ
ക്ഷിണമായുള്ള.

South, ad. തെക്കൊട്ടു; തെക്കുനിന്ന.

Southeast, s. തെക്കുകിഴക്ക, ദക്ഷിണപൂ
ൎവ്വം, അഗ്നികൊണ.

Southerly, a. തെക്കെ, തെക്കുള്ള , ദക്ഷി
ണമായുള്ള; തെക്കൊട്ടുള്ള, തെക്കുനിന്നുള്ള.

Southern, a. തെക്കെ, തെക്കൊട്ടുപൊകു
ന്ന, തെക്കുനിന്ന വരുന്ന.

Southing, a. തെക്കൊട്ടു ചാഞ്ഞുപൊകുന്ന,
തെക്കൊട്ടുപൊകുന്ന.

Southmost, a. അധികം തെക്കൊട്ടുള്ള.

Southward, ad. തെക്കൊട്ട, ദക്ഷിണാൽ.

Southwest, s. തെക്കുപടിഞ്ഞാറ, തെക്കു
പടിഞ്ഞാറെ മൂല, നിരൃതികൊണ.

Sow, s. പെൺപന്നി, കുട്ട; വലിയ ൟയ
ക്കട്ടി; പുഴു.

To Sow, v. a. വിത്തുവിതെക്കുന്നു,
വിതെക്കുന്നു, വിതറുന്നു; പരത്തുന്നു.

To Sow, v. a. തൈക്കുന്നു, തുന്നുന്നു, കു
ത്തുന്നു.

Sower, s. വിതെക്കുന്നവൻ.

Sowins, s. മാവുകൊണ്ട ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു
വക ഭക്ഷണം.

Sown, part. of To Sow, വിതെച്ച.

Space, s. ഇട, ഇടം, വിസ്താരം; വിശാ
ലത; ദിക്ക; കാലം; കാഷ്ഠം.

Spacious, a. ഇടയകന്ന, വിസ്താരമുള്ള,
വിശാലമുള്ള, ലംബമായുള്ള.

Spaciousness, s. വിശാലത, വിസ്തീൎണ്ണത.

Paddle, s. ചെറുതൂമ്പാ.

Spade, s. കിളെക്കുന്നതിനുള്ള ആയുധം,
തൂമ്പാ; മൺതുടുപ്പ, മൂന്നുവയസ്സുചെന്ന
മാൻ; കളിക്കടലാസ.

Spadiceous, a. ഇളഞ്ചുവപ്പുള്ള.

Spadille, s. ഒരു കളിക്കടലാസ.

Spake, part. of To Speak, പറഞ്ഞു,
സംസാരിച്ചു.

Spall, s. തൊൾ.

Spalt, s. ലൊഹങ്ങളെ ഉരുക്കുന്നതിനുള്ള
ഒരു വക കല്ല, കാരം.

Span, s. നെടുംചാൺ, കിഷ്കു.

To Span, v. a. ചാൺ അളക്കുന്നു, ചാൺ
വെക്കുന്നു.

Spangle, s. മിന്നുന്ന വസ്തു, മിനുപ്പുള്ള ത
കിട.

To Spangle, v. a. മിനുമിനുപ്പുവരുത്തുന്നു.

Spaniel, s. ഒരു വക നായാട്ടുനായ; പതു
ങ്ങുന്നവൻ.

Spanish, a. സ്പാനിയദെശത്തുള്ള.

To Spank, v. a. കൈകൊണ്ടടിക്കുന്നു, ത
ല്ലുന്നു.

Spanker, s. ഒരു ചെറിയ നാണയം.

Spanking, a. വലിയ ; വണ്ണമുള്ള : പുഷ്ടി
യുള്ള.

Spar, s. ഒരു വക കല്ല , ചെറുകഴുക്കൊൽ;
സാക്ഷാ, പൊരാട്ടം, ശണ്ഠ, കുത്ത, കു
ത്തുവാക്ക.

To Spar, v. a. അടെക്കുന്നു; കൊഴിപൊ
ലെ പൊരിടുന്നു; കുത്തുന്നു: പൊരാടുന്നു,
ശണ്ഠയിടുന്നു.

To Spare, v. a. കഷ്ടിപ്പായി ചിലവിടു
ന്നു; മുതൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു; വിട്ടുകളയുന്നു,
ക്ഷമിക്കുന്നു; ദയചെയ്യുന്നു; ജീവനൊടെ
രക്ഷിക്കുന്നു; ശെഷിപ്പിക്കുന്നു; അനുവദി
ക്കുന്നു.

To Spane, v. n. കഷ്ടിപ്പായി ചിലവകഴി
യുന്നു, മുതൽ സൂക്ഷിച്ചുനടക്കുന്നു; വെണ്ട
എന്ന വെക്കുന്നു, ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, ക്ഷ
മിക്കുന്നു.

Spare, a. കഷ്ടിപ്പുള്ള, പിശുക്കുള്ള; അധി
കമുള്ള, മിച്ചമുള്ള, വെണ്ടാത്ത; മെലിഞ്ഞ,
നെൎത്ത, കൃശമായുള്ള.

Sparer, s. മുതൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ, പിശു
ക്കൻ, ലുബ്ധൻ.

Sparerib, s. പന്നിയുടെ വാരിയെല്ലിലെ
ഒരു കണ്ടം.

Sparefaction, s. തളി, നനവ.

Sparing, a. സൂക്ഷമുള്ള, കഷ്ടിപ്പുള്ള; പി
ശുക്കുള്ള, ലുബ്ധുള്ള; ഞെരുക്കമുള്ള; ചുരുക്ക
മുള്ള ; അപൂൎവ്വമുള്ള.

Spark, s. തീപ്പൊരി, അഗ്നികണം: മിനു
പ്പുള്ള വസ്തു; വെഷമൊടിക്കാരൻ, ശൃംഗാ
രി, പ്രിയൻ.

To Spark, v. n. പൊരി പറക്കുന്നു.

Sparkle, s. തീപ്പൊരി സ്ഫുലിംഗം.

To Sparkle, v. n. പൊരിപറക്കുന്നു, മി
നുങ്ങുന്നു, മിന്നുന്നു.

Sparkling, s. പൊരിപറക്കുക; മിനുങ്ങൽ,
മിനുപ്പ, മിനുമിനുപ്പ.

Sparrow, s. ഊൎക്കുരികിൽ, കൂരി, അടുക്ക
ളക്കരികിൽ; ചടകം, കലാവികലം.

Sparrowhawk, s. പുള്ളിൻപ്പെട, ഒരു വ
ക പുള്ള.

Spasm, s. ഞരമ്പുവലി, വലി, കൊച്ചൽ,
പിടിത്തം, തരിപ്പ, കൊളുത്ത.

Spasmodic, Spasmodical, a. ഞരമ്പുവ

[ 442 ]
ലിയുള്ള, കൊച്ചലുള്ള, തരിപ്പുള്ള, പിടി
ത്തമുള്ള.

To Spatiate, v. n. ഉഴന്നുനടക്കുന്നു, ചു
റ്റിതിരിയുന്നു.

To Spatter, v. a. ചെറുതെറിപ്പിക്കുന്നു;
തളിക്കുന്നു; ദൂഷ്യം പറയുന്നു, തെറിപറയു
ന്നു, പഴിപറയുന്നു.

To Spatter, v. n. തുപ്പുന്നു, തുപ്പിക്കളയുന്നു.

Spatula, s. മരുന്നുചട്ടുകം, തുടുപ്പ.

Spavin, s. കുതിരകൾക്ക ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു
രൊഗം.

To Spawl, v. a. ഉമിയുന്നു, തുപ്പുന്നു.

Spawl, s. തുപ്പൽ, ഉമിനീർ.

Spawn, s. മീൻമൊട്ട, തവളമൊട്ട.

To Spawn, v. n. മീൻ മൊട്ടയിടുന്നു, ച
നകൊള്ളുന്നു.

Spawner, s. പെൺമീൻ.

To Speak, v. n. പറയുന്നു, സംസാരിക്കു
ന്നു, ഉരിയാടുന്നു; മിണ്ടുന്നു, ശബ്ദിക്കുന്നു.

To speak on any point, പിടിച്ചുപറ
യുന്നു.

To speak with, സംഭാഷണംചെയ്യുന്നു.

To Speak, v. a. ഉച്ചരിക്കുന്നു, ശബ്ദിപ്പി
ക്കുന്നു; പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു, അറിയിക്കു
ന്നു, പ്രസ്ഥാപിക്കുന്നു.

Speaker, s. സംസാരി, വാഗ്മി, വാചാ
ലൻ; ആലൊചനസംഘത്തിന്റെ പ്രമാ
ണി.

Speaking, s. വാക്ക, സംസാരം, ഉരിയാ
ട്ടം, മിണ്ടാട്ട: പ്രസ്ഥാപനം.

Spear, s. കുന്തം, രംട്ടി, വെൽ, പ്രാസം;
ഉടക്കുളി.

To Spear, v. a. കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു, കുന്തം
കൊണ്ടു കുത്തുന്നു.

Speargrass, s. കൊന്തംപുല്ല.

Spearman, s. കുന്തക്കാരൻ, പ്രാസികൻ,
വെല്കാരൻ.

Special, a. വിശെഷാലുള്ള, വിശേഷമാ
യുള്ള, പ്രത്യെകമുള്ള; മുഖ്യമായുള്ള.

Specially, ad. വിശെഷാൽ, പ്രത്യെകമാ
യി.

Specialty, or Speciality, s. വിശെഷത,
പ്രത്യെകകാൎയ്യം, മുഖ്യത.

Specie, s. ദ്രവ്യം, പണം.

Species, s. ജാതി; തരം, വിധം, വക,
തരഭെദം; മാതിരി; ആകൃതി, രൂപം, മ
നസ്സിനുള്ള തൊന്നൽ; ഔഷധം.

Specific, s. സിദ്ധൗഷധം; പ്രത്യെകമു
ള്ള ഗുണം.

Specific, a. തിട്ടമുള്ള, നിശ്ചയമുള്ള; സൂ
ക്ഷമുള്ള; വിശെഷമായുള്ള; വിവരമുള്ള;
തരംപൊലെയുള്ള വകതിരിവുള്ള; തീൎച്ച
യുള്ള; പ്രത്യെകമുള്ള, ഒരൊന്ന.

Specifically, ad. തരംപൊലെ, വിവര
മായി, തീൎച്ചയായി.

To Specificate, v. a. തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു;
വിശെഷിപ്പിക്കുന്നു, വിവരപ്പെടുത്തുന്നു,
തരന്തിരിക്കുന്നു, വകതിരിക്കുന്നു.

Specification, s. തിട്ടം; വിശെഷിപ്പിക്കു
ക, വിശെഷത; വിവരം; തരംതിരിച്ചിൽ,
വകതിരിവ.

To Specify, v. a. വിവരിക്കുന്നു, വിവരം
പറയുന്നു, വിശെഷതപ്പെടുത്തുന്നു; വി
ശെഷാൽ ചൊല്ലുന്നു, വകതിരിക്കുന്നു.

Specimen, s. മാതിരി, മച്ചം, തരപ്പടി;
ദൃഷ്ടാന്തം.

Specious, a. മൊടിയും, കാഴ്ചെക്കു ഭംഗി
യുള്ള; പ്രസാദമുള്ള, യുക്തമായുള്ള, രമ
ണീയമായുള്ള കാഴ്ചെക്ക വിശെഷമായു
ള്ള.

Speck, s. പുള്ളി, മറുവ, അങ്കം, കളങ്കം;
പാണ്ട, കറ.

To Speck, v. a. കളങ്കമാക്കുന്നു, കറപ്പെ
ടുത്തുന്നു.

Speckle, s. പുള്ളി, ചെറുപുള്ളി.

To Speckle, v. a. പുള്ളിപുള്ളിയാക്കുന്നു.

Spectacle, s. വിനൊദക്കാഴ്ച, കാഴ്ചഹെ
തു; കാഴ്ച, ദൎശനം: പ്രെക്ഷം. pl. മൂക്കുക
ണ്ണാടി, കണ്ണട.

Spectator, s. കാഴ്ചക്കാരൻ, നിന്നുനൊക്കു
ന്നവൻ, കാണുന്നവൻ, പ്രെക്ഷകൻ, പാ
രിഷദൻ.

Spectre, s. മായാകാഴ്ച, മായാരൂപം, കലി.

Spectrum, s. രൂപം, ഛായ.

To Speculate, v. a. & n. ധ്യാനിക്കുന്നു,
നന്നായി വിചാരിക്കുന്നു; വകതെടുന്നു.

Speculation, s, കാഴ്ച, ധ്യാനം, യൊഗം;
വിചാരം; ആലൊചന; ഊന്നിവിചാരം,
വകതെടുക; യന്ത്രം.

Speculative, a. ധ്യാനിക്കുന്ന, നന്നായി
വിചാരിക്കുന്ന.

Speculator, s. ധ്യാനിക്കുന്നവൻ, യൊ
ഗി; യന്ത്രി.

Speculum, s. കണ്ണാടി, ദൎപ്പണം.

Sped, pret.& part. pass. of To Speed,
ബദ്ധപ്പെട്ടു, ബദ്ധപ്പെട്ട.

Speech, s. വാഷ, ഭാഷ, വചനം, ഗീർ;
ഭാഷിതം, വാണി, ആഖ്യാനം.

To Speed, v. n. ബദ്ധപ്പെടുന്നു, ദ്രുതിപ്പെ
ടുന്നു, ത്വരിതപ്പെടുന്നു: സാധിക്കുന്നു.

To Speed, v. a. ബദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു, ദ്രുതി
പ്പെടുത്തുന്നു; കൊല്ലുന്നു; സാധിപ്പിക്കുന്നു;
സഹായിക്കുന്നു, ഒത്താശചെയ്യുന്നു.

Speedily, ad. അതിവെഗത്തിൽ, ശീഘ്രം.

Speedy, a. ബദ്ധപ്പാടുള്ള , ശീഘ്രമുള്ള, ദ്രു
തിയുള്ള, ചുറുക്കുള്ള.

[ 443 ]
Spell, s. യന്ത്രം, യന്ത്രത്തകിട, മന്ത്രം; മു
റമാറ്റം.

To Spell, v. a. വെണ്ടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ
കൊണ്ട വാക്കുകളെ എഴുതുന്നു; അക്ഷരം
കൂട്ടിചൊല്ലുന്നു, തിക്കിത്തിക്കിവായിക്കുന്നു;
ഊന്നി വായിക്കുന്നു: മന്ത്രം ഉരുക്കഴിക്കുന്നു,
ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നു.

To Spell, v. n. അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിചൊല്ലു
ന്നു, വായിക്കുന്നു.

Spelter, s. നാഗം.

To Spend, v. a. ചിലവിടുന്നു; ചിലവാ
ക്കുന്നു, ചിലവഴിക്കുന്നു; വ്യയം ചെയ്യുന്നു;
നാനാവിധമാക്കുന്നു, അഴിമതിയാക്കുന്നു;
കഴിക്കുന്നു; ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു; പാഴാക്കുന്നു;
നഷ്ടമാക്കുന്നു; ഒടുക്കുന്നു; മുഷിപ്പിക്കുന്നു;
തെമാനംവരുത്തുന്നു.

To Spend, v. n. ചിലവാകുന്നു, വ്യയമാകു
ന്നു, അഴിവാകുന്നു; നഷ്ടമാകുന്നു; പൊ
യ്പൊകുന്നു; ഒടുങ്ങുന്നു; മുടിയുന്നു.

Spender, s. ചിലവിടുന്നവൻ, ചിലവുകാ
രൻ; ദുൎവ്വ്യയക്കാരൻ.

Spendthrift, s. ദുൎവ്വ്യയക്കാരൻ, മുടിയൻ,
നാനാവിധക്കാരൻ, ധാരാളക്കാരൻ, വി
ടുകയ്യൻ.

Sperm, s. മൃഗങ്ങളുടെ ബീജം, ഇന്ദ്രിയം,
വിത്ത; വിന്ദു.

Spermaceti, s. തിമിംഗലം എന്ന മത്സ്യ
ത്തിന്റെ തലച്ചൊറിലെ നെയ്യ.

Spermatic, a. ഇന്ദ്രിയമുള്ള, ബീജമുള്ള.

To Spew, v. a. ഛൎദ്ദിക്കുന്നു, കക്കുന്നു.

Sphere, s. ചക്രം, മണ്ഡലം, ഗൊളം; വൃ
ത്തം, വട്ടം, ഉണ്ട; ഒരുത്തനുള്ള തൊഴിൽ,
വെല, മുറ, അധികാരം.

Spheric, Spherical, a. ചക്രാകാരമായുള്ള,
ഉരുണ്ട, ഉണ്ടയായുള്ള.

Sphericalness, Sphericity, s. ഉരുൾച,
വൃത്തം.

Spheroid, s. അണ്ഡാകാരമായുള്ള വസ്തു,
പിണ്ഡാകാരവസ്തു.

Spheroidal, a. അണ്ഡാകാരമായുള്ള.

Spherule, s. ചെറിയ ഗൊളം, ചെറിയ
ഉണ്ട.

Spice, s. മസാല, പലചരക്ക, വ്യഞ്ജനം;
സുഗന്ധവൎഗ്ഗം.

To Spice, v. a. മസാലചെൎക്കുന്നു, പലവ്യ
ഞ്ജനം കൂട്ടുന്നു.

Spicery, s. വ്യഞ്ജനപ്പുര.

Spick-and-span, a. തനിപ്പുത്തൻ, കൊ
ടി, തീരെപുതിയ.

Spicy, a. സുഗന്ധവൎഗ്ഗങ്ങളൊടുകൂടിയ, മ
സാലയുള്ള; സുഗന്ധമുള്ള.

Spider, s. ചിലന്നി, എട്ടുകാലി, ഊൎണ്ണനാ
ഭം, മൎക്കടകം.

Spigot, s. ദ്വാരത്തെ അടെക്കുന്ന മരയാ
ണി, ഇട്ടുതട്ട.

Spike, s. കതിർ; നീണ്ടയാണി, കുടയി
ല്ലാത്ത ആണി, വീൎക്ക; കൂൎത്തമുനയുള്ള ഇ
രിമ്പശലാക; കുന്തത്തിന്റെ തല, കുന്ത
മുന, കഴു.

To Spike, v. a. നീണ്ടയാണി തറെക്കുന്നു;
വീക്കാണിയിടുന്നു; മുനകൂൎമ്പിക്കുന്നു.

To spike a cannon, വലിയതൊക്കി
ന്റെ കുറിഞ്ഞിത്തുളയിൽ ആണി തറെ
ക്കുന്നു.

Spikenard, s. ജടാമാംസി, നറുദ.

Spill, s. ചെറുപൂൾ, കനംകുറഞ്ഞ ഇരിമ്പു
വാളം; അല്പവൃത്തി; കുറെപണം.

To Spill, v. a. ചിന്തുന്നു, തൂകുന്നു, ചിന്നി
ക്കുന്നു; ഇറ്റുവീഴിക്കുന്നു; കളയുന്നു.

To Spill, v. n. ചിന്തുന്നു, തുകുന്നു, ചിന്നു
ന്നു; ഇറുവീഴുന്നു.

To Spin, v. a. നൂൽക്കുന്നു, നൂൽനൂൽക്കു
ന്നു; നീളമാക്കുന്നു; നാൾ താമസംവരുത്തു
ന്നു; നീട്ടുന്നു, നീട്ടിവെക്കുന്നു; പമ്പരം
ആടിക്കുന്നു, പമ്പരം ചുറ്റിക്കുന്നു.

To Spin, v. n. നീളുന്നു, നൂൽവെലചെയ്യു
ന്നു; ചുറ്റുന്നു, ചുഴലുന്നു; കറങ്ങുന്നു.

Spinage, s. ഒരു വക ചീര.

Spinal, a. തണ്ടെല്ലിനൊടുചെൎന്ന.

Spindle, s. നൂൽ നൂല്ക്കുന്ന കതിര; നാരായ
ത്തണ്ട: നെൎത്തനീണ്ട വസ്തു; ചെടിക്കൂമ്പ.

Spindleshanked, a. കാലുകൾ വണ്ണം കു
റഞ്ഞ നീണ്ടിട്ടുള്ള.

Spine, s. തണ്ടെല്ല, കശെരുക.

Spinet, s. ഒരു വക നന്തുനി.

Spiniferous, a: മുള്ളുള്ള.

Spinner, s. നൂൽ നൂൽക്കുന്നവൻ; കാൽ
നീളമുള്ള ചിലന്തി.

Spinning, s. നൂൽ നൂൽക്കുന്ന വെല.

Spinningwheel, s. റാട്ട.

Spinosity, s. മഹാ വിഷമം.

Spinster, s. നൂൽ നൂൽക്കുന്നവൾ; വിവാ
ഹം കഴിയാത്ത സ്ത്രീ, കന്യക.

Spinous, Spiny, a. മുള്ളുള്ള; വിഷമമുള്ള.

Spiracle, s. കാറ്റുപഴുത, കാറ്റുവരത്തക്ക
ദ്വാരം, ചെറുപഴുത.

Spiral, a. വളവുള്ള, ചുഴിവുള്ള, പിരിയു
ള്ള.

Spire, s. വളവുരെഖ, വളഞ്ഞവര; പി
രി, കുത്തിപ്പിരി, ചുഴി, ചുരുൾ, ഗൊപു
രത്തിന്റെ മെൽ കൂൎമ്മയായിട്ട പണിത
താഴിക.

Spirit, s. ആത്മാവ, അരൂപി, ദെഹി;
ശ്വാസം; ബുദ്ധി; ധൈൎയ്യം; തിടം, വീ
ൎയ്യം; ചൈതന്യം; മദ്യം, രസം, ചാരാ
യം.

[ 444 ]
To Spirit, v. a. ചൈതന്യമുണ്ടാക്കുന്നു,
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ധൈൎയ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

Spirited, a. പൊരിച്ചിലുള്ള, തിടമുള്ള,
ചൊടിപ്പുള്ള, ചൈതന്യമുള്ള, ധൈൎയ്യമു
ള്ള, ധീരതയുള്ള, ഉത്സാഹമുള്ള, വീൎയ്യമു
ള്ള.

Spiritedness, s. മനൊഭാവം, ചൈത
ന്യത, പൊരിച്ചിൽ, ചൊടിപ്പ, ആത്ത
മൊദം, ധീരത.

Spiritless, a. ചൈതന്യമില്ലാത്ത, ബുദ്ധി
ക്ഷയമുള്ള, തിടമില്ലാത്ത, ധൈൎയ്യമില്ലാ
ത്ത, വീൎയ്യമില്ലാത്ത.

Spiritous, a. പുടംചെയ്യപ്പെട്ട, ദ്രവിപ്പി
ച്ച, ദ്രാവകമായുള്ള.

Spirits, s. കത്തുന്ന മദ്യം, ദ്രാവകം, ചൊ
ടിപ്പ, മിടുക്ക, ചൈതന്യം, ഉന്മെഷം,
ചുണ.

Spiritual, a. ആത്മസംബന്ധമുള്ള, ആ
ത്മാവായുള്ള, ജ്ഞാനമുള്ള, ബുദ്ധിക്കടുത്ത,
ജ്ഞാന സംബന്ധമുള്ള; ദിവ്യമായുള്ള,
ദൈവീകമായുള്ള.

Spirituality, s. ജ്ഞാനം, ആത്മകാൎയ്യം,
ആത്മവിചാരം; ജ്ഞാനകാൎയ്യം; ഗുരു
സ്ഥാനകാൎയ്യം; ഗുരുകാൎയ്യം.

Spiritualization, s. ജ്ഞാനാൎത്ഥമാക്കുക,
ജ്ഞാനാൎത്ഥം; ആത്മബൊധം, ആത്മ
ജ്ഞാനം.

To Spiritualize, v. a. ജ്ഞാനാൎത്ഥമാക്കു
ന്നു, ആത്മബൊധംവരുത്തുന്നു, ആത്മ
ശുദ്ധിവരുത്തുന്നു; പുടംചെയ്യുന്നു.

Spiritually, ad. ആത്മസംബന്ധമായി,
ആത്മാവിൻ പ്രകാരം.

Spirituous, a. ആവിയുള്ള, ദ്രാവകമുള്ള,
ദ്രവിച്ച, വാറ്റിയ, മദ്യവാസനയുള്ള, ജീ
വനുള്ള; വീൎയ്യമുള്ള.

To Spirt, v. a. ചാടിപ്പുറപ്പെടുന്നു, പൊ
ട്ടി ഒഴുകുന്നു.

To Spirt, v. a. ചാടിക്കുന്നു, പീച്ചുന്നു.

To Spirtle, v. a. ചിതറിക്കുന്നു.

Spiry, a. വളവുള്ള, കുത്തിപ്പിരിയുള്ള, ശം
ഖപിരിയുള്ള; ചുഴിവുള്ള, ചുരുളുള്ള.

Spissated, a. കുഴമ്പു പതമായുള്ള, കൊ
ഴുപ്പുള്ള, മുഴുത്ത.

Spissitude, s. കുഴമ്പ, കൊഴുപ്പ, മുഴുപ്പ,
പാവ.

Spit, s. ഇറച്ചി കുത്തി ചുടുന്നതിനുള്ള ഇ
രിമ്പുകൊൽ; എച്ചിൽ; ഒരു തുമ്പാപ്പാടു
താഴ്ച.

To Spit, v. a. ഇരിമ്പുകൊലിൽ കൊൎക്കു
ന്നു, ഊടെ കടത്തുന്നു.

To Spit, v. n. തുപ്പുന്നു, ഉമിയുന്നു.

Spital, s. ചികിത്സപ്പുര, ദീനപ്പുര.

Spitchcock, s. നുറുക്കി വറുത്ത ആരൊൻ.

To Spitcock, v. a. ആരൊൻ നുറുക്കി വ
റുക്കുന്നു.

Spite, s. വൈരം, പക, ദൊഷം, നിന്ദ,
ദുശ്ചിന്ത.

In spite of, എന്തെല്ലാം ആയാലും.

To Spite, v. a. ദ്വൊഷിക്കുന്നു, ഉപദ്രവി
ക്കുന്നു, നിന്ദിക്കുന്നു, വിരൊധിക്കുന്നു; ത
ട്ടുകെടുവരുത്തുന്നു.

Spiteful, a. ദ്വൊഷമുള്ള, വൈരമുള്ള, പ
കയുള്ള.

Spitefulness, s. വൈരം, ദുൎഗ്ഗുണം, ദുശ്ചി
ന്ത.

Spittle, s. തുപ്പൽ, ൟത്താ, ഉമിനീർ,
വായ്നീര, ദ്രവം, മുഖസ്രാവം, ലസിക; എ
ച്ചിൽ.

Spittoon, s. പടിക്കം.

Spitvenom, s. ചീറ്റിയ വിഷം.

To Splash, v. a. &. n. ചെളിപിരട്ടുന്നു,
ചെറുതെറിപ്പിക്കുന്നു; മുഷിക്കുന്നു, തെറി
ക്കുന്നു; അലെക്കുന്നു.

Splash, s. തെറിപ്പ, പിരട്ടൽ, അലച്ചിൽ.

Splashy, a. ചെറുള ; ചെളിയുള്ള, മുഷി
ക്കുന്ന.

Splayfoot, a. കാൽ അകത്തൊട്ടുമടങ്ങിയ.

Spleen, s. പ്ലീഹ, ഉദരഗ്രന്ഥി; ദുഷ്കൊ
പം, വൈരം, ദുശ്ചിന്ത.

Spleenful, a. ദുഷ്കൊപമുള്ള.

Splendent, a. പ്രകാശമുള്ള, ശൊഭയുള്ള,
മിനുസമുള്ള.

Splendid, a. ശൊഭനമുള്ള, വിലസത്ത:
കാന്തിയുള്ള; കൊലാഹലമുള്ള ; ആഡം
ബരമുള്ള, വെഷമൊടിയുള്ള; അലംകൃത
മായുള്ള.

Splendor, Splendour, s. പ്രകാശം, ആ
ഭ, കാന്തി, ശൊഭ, ഒളിവ; കൊലാഹലം;
ആഡംബരം, പ്രതാപം; വെഷമൊടി,
അലംകൃതി.

Splenetic, a. ദുശ്ചിന്തയുള്ള, ദുക്കൊപമു
ള്ള, പകയുള്ള, ദുശ്ശിലമുള്ള.

Splenitive, a. മുൻകൊപമുള്ള, വൈരമു
ള്ള, വെറിയുള്ള, ചൂടുള്ള.

Splent, s. കാലിലുണ്ടാകുന്ന കല്ലെപ്പുള്ള വീ
ക്കം.

Splice, s. എപ്പ; പിണ; പൊരുത്ത.

To Splice, v. a. കെട്ടുകൂടാതെ എക്കുന്നു,
എച്ചുപിരിക്കുന്നു; പിണെക്കുന്നു, പൊരു
ത്തുന്നു.

Splint, s. ശസ്ത്രവൈദ്യന കൊള്ളാകുന്ന
നന്നായി കനം കുറഞ്ഞ തൈതൽ.

To Splinter, v. a. കനം കുറഞ്ഞ തൈ
തൽ വെച്ച കെട്ടുന്നു; അടൎക്കുന്നു, പിള
ൎക്കുന്നു, നുറുക്കുന്നു, പൂളുകളായി കീറുന്നു.

Splinter, s. പൂള, മരപ്പൂള, നുറുക്ക, അടര.

[ 445 ]
To Splinter, v. n. അടരുന്നു, പിളരുന്നു.

To Split, v. a. കീറുന്നു, പിളൎക്കുന്നു, അ
ടൎക്കുന്നു; വിടൎത്തുന്നു, വിടൎക്കുന്നു, വിഭാഗി
ക്കുന്നു, ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു; പൊട്ടിച്ചുകളയു
ന്നു; മുട്ടി ഉടെക്കുന്നു.

To Split, v. a. പിളരുന്നു, പിളൎന്നുപൊ
കുന്നു, അടരുന്നു; കീറിപ്പൊകുന്നു, ഉട
ഞ്ഞുപൊകുന്നു; പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു വിട
രുന്നു, ഭിന്നിക്കുന്നു.

Split, s. പിളപ്പ, അടർ; കീറൽ; ഭിന്നത,
വിടവ, വിട..

Splutter, s. ഇരച്ചിൽ, അമളി; തൊള്ള; വാ
യ്നീർതെറിപ്പിച്ച സംസാരിക്കുക.

To Spoil, v. a. കൊള്ളയിടുന്നു: അപഹ
രിക്കുന്നു; കെടുക്കുന്നു, കെടുവരുത്തുന്നു;
ചീത്തയാക്കുന്നു, അളിക്കുന്നു; വഷളാക്കു
ന്നു, ദൊഷപ്പെടുത്തുന്നു.

To Spoil, v. n. കെടുന്നു, കെടുവരുന്നു,
ചീത്തയാകുന്നു, അളിയുന്നു.

Spoil, s. കൊള്ള, അപഹൃതം; കെട, കെ
ടുകാൎയ്യം, അളിച്ചിൽ, വഷൽ; പാമ്പിൻ
പടം.

Spoiler, s. കൊള്ളക്കാരൻ, കവൎച്ചക്കാരൻ;
വഷളാക്കുന്നവൻ.

Spoke, s. (വണ്ടി ഉരുളിന്റെയും മറ്റും)
കീലം, എഴുക.

Spoke, pret. of To Speak, പറഞ്ഞു.

Spoken, part. pass. of To Speak, പറ
ഞ്ഞ.

Spokesman, s. ഇടപറയുന്നവൻ, തട
സ്ഥൻ.

To Spoliate, v. a. കവരുന്നു, കൊള്ളയിടു
ന്നു, മുടിക്കുന്നു.

Spoliation, s. കൊള്ള, കവൎച്ച.

Spondyle, s. തണ്ടെല്ലിന്റെ ഒരു സന്ധി.

Sponge, s. സ്പൊംഗ, കടൽപായൽ, കട
ൽ പാശി; ഒപ്പി എടുപ്പാൻ ഉതകുന്ന ഒരു
സാധനം, നീരൊപ്പി.

To Sponge, v. a. ഒപ്പുന്നു; നീർവലിച്ചെ
ടുക്കുന്നു; ഉപായം കൊണ്ട ഉപജീവൻ ക
ഴിക്കുന്നു, തകിടികൊണ്ട കഴിക്കുന്നു.

Sponger, s. പരാശ്രിതൻ.

Sponginess, s. പതുപതുപ്പ, അതിമയം.

Spongious, a. സ്പൊംഗപൊലെ നിറയ
ദ്വാരമുള്ള, നീർവലിക്കുന്ന.

Spongy, a. പതുപ്പും നിറയ ദ്വാരവുമുള്ള;
നീർവലിക്കുന്ന, നനഞ്ഞ.

Sponsal, a. വിവാഹം സംബന്ധിച്ച.

Sponsion, s. ജാമ്യം, ചുമതല.

Sponsor s. ഉത്തരവാദി, എല്ക്കുന്നവൻ,
ജാമ്യൻ; ചുമതലക്കാരൻ.

Spontaneous, a. മന:പൂൎവ്വമായുള്ള തന്നി
ഷ്ടമായുള്ള, സ്വമെധയായുള്ള, സ്വയംകൃ

തമായുള്ള , പടു, താനെയുണ്ടാകുന്ന.

Spontaneously, ad. സ്വൊഛയായി, സ്വ
യം.

Spontaneousness, Spontaneity, s. മ
നഃപൂൎവ്വത, സ്വമെധ, തന്നിഷ്ടം.

Spool, s. നൈത്തുകാരന്റെ പരിവട്ടം,
അലക.

Spoon, s. തവി, കരണ്ടി; കയ്യിൽ; ദൎവ്വി.

To Spoon, v. n. കാറ്റിനു മുമ്പെ പായ
കളെ കൊടുത്ത കപ്പൽ ഒടുന്നു.

Spoonbill, s. ഒരു വക പക്ഷി.

Spoonful, s. തവിനിറ; ചൊട്ട.

Spoonmeat, s. തവികൊണ്ട കൊരിക്കുടി
ക്കതക്ക ആഹാരം.

Sport, s. ഉല്ലാസം, ലലനം; വിളയാട്ട,
വിനൊദം, കുൎദ്ദനം, നെരംപൊക്ക, കെ
ളി, കെളിമുഖം, ക്രീഡ, കളി, കളിവട്ടം;
ഖെലനം; നായാട്ട.

To Sport, v. n. ഉല്ലാസപ്പെടുന്നു, വിള
യാടുന്നു, വിനൊദിക്കുന്നു, കൂത്താടുന്നു,
കളിക്കുന്നു, ക്രീഡിക്കുന്നു; നായാടുന്നു.

To Sport, v. a. ഉല്ലാസപ്പെടുത്തുന്നു, ര
സിപ്പിക്കുന്നു, വിനൊദിപ്പിക്കുന്നു; നെരം
പൊക്കുന്നു.

Sportal, a. ഉല്ലാസമുള്ള, വിനൊദമുള്ള,
നെരമ്പൊക്കുള്ള.

Sportiveness, s. ഉല്ലാസം, നെരമ്പൊക്ക,
പരിഹാസം, കൂത്താട്ടം, തുള്ളിക്കളി.

Sportive, a. ഉല്ലാസമുള്ള, വിനൊദമുള്ള,
കൂത്താട്ടമുള, ഉന്മെഷമുള്ള.


Sportsman, s. വെട്ടക്കാരൻ, നായാട്ടുകാ
രൻ.

A sportman's shout of victory, വെട്ട
വിളി, നായാട്ടുവിളി.

Sportule, s. ഭിക്ഷ, ഓഹരി, കൊടുത്തപങ്ക.

Spot, s. അങ്കം, കളങ്കം, കറ, മാച്ച, പുള്ളി,
വിന്ദു, കലനം; ലക്ഷണം; സ്ഥലം, ഇടം.

To Spot, v. a. അങ്കിതമാക്കുന്നു, കാറപ്പെ
ടുത്തുന്നു, അശുദ്ധിയാക്കുന്നു; കളങ്കമാക്കു
ന്നു; മാച്ചാക്കുന്നു.

Spotted, a. കറകളുള്ള, പുള്ളിപുള്ളിയായു
ള്ള; ചിത്രമായുള്ള.

Spotless, a. നിഷ്കളങ്കമായുള്ള ; കറയില്ലാ
ത്ത, അശുദ്ധപ്പെടാത്ത, നിൎമ്മലമായുള്ള.

Spotty, a.കറകളുള്ള, പുളിയുള്ള.

Spousal, a. വിവാഹസംബന്ധമായുള്ള,
കല്യാണത്തൊടെ ചെൎന്ന.

Spousal, s. വിവാഹം; കല്യാണം, മംഗ
ലകൎമ്മം.

Spouse, s. ഭൎത്താവ, ഭാൎയ്യ, വിവാഹം ചെ
യ്ത ആൾ; വെട്ടവൻ, വെട്ടവൾ.

Spouseless, a. ഭൎത്താവില്ലാത്ത, ഭാൎയ്യയി
ല്ലാത്ത.

[ 446 ]
Spout, s. ജലപ്പാത്തി, തുമ്പ: ജലദ്വാരം;
നീർവീഴ്ച; മുരൽ, കുഴൽ.

To Spout, v. a. ജലപ്പാത്തിയിൽനിന്ന
എന്ന പൊലെ ചാടിക്കുന്നു; തുമ്പിൽനിന്ന
എന്ന പൊലെ വിഴ്ത്തുന്നു; പ്രസ്ഥാപ
നം ചെയ്യുന്നു.

To Spout, v. n. പാഞ്ഞുപുറപ്പെടുന്നു, തു
മ്പിൽനിന്ന എന്ന പൊലെ വീഴുന്നു; ചാ
ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു.

To Sprain, v. a. ഉളുക്കിക്കുന്നു.

Sprain, s. ഞരമ്പുളുക്ക, ഉളുക്ക.

Sprang, pret. of To Spring, മുളെച്ചു.

Sprat, s. നളമീനം, ചെമ്മീൻ.

To Sprawl, v. n. അലെക്കുന്നു, പിടഞ്ഞ
കിടക്കുന്നു; മറിഞ്ഞുവീഴുന്നു.

Spray, s. ചുള്ളിവിറക, ചുള്ളിക്കൊമ്പ; കൊ
മ്പിന്റെ തുഞ്ചം, കിളിച്ചിൽ; കടൽനുര.

To Spread, v. a. വിരിക്കുന്നു, പരത്തുന്നു,
പടൎത്തുന്നു, വിടൎക്കുന്നു; വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു;
പിരട്ടുന്നു, മൂടുന്നു; തെക്കുന്നു; വിസ്താരമാ
ക്കുന്നു; ശ്രുതിപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രസിദ്ധപ്പെടു
ത്തുന്നു.

To Spread, v. n. വിരിയുന്നു, പരക്കുന്നു,
പടരുന്നു, വിടരുന്നു, വ്യാപിക്കുന്നു: വി
സ്താരമാകുന്നു.

Spread, Spreading, s. വിരിച്ചിൽ, വിരി
വ; പരപ്പ, പടൎപ്പ, പടൎച്ച; വിടപം,
വിടൎച്ച; വ്യാപകം, പിരട്ടൽ; വിസ്താരം;
ശ്രുതി.

Sprig, s. ചുള്ളിക്കൊമ്പ, തളിർ, കിളിച്ചിൽ;
മുള്ളാണി.

Spriggy, a. ചുള്ളികളുള്ള, കിളിച്ചിലുള്ള.

Spright, s. ആവി, വീൎയ്യം, ഭൂതം, അശരീ
രി മായാകാഴ്ച.

Sprightliness, s. ചൈതന്യം, ചൊടിപ്പ,
ഉന്മെഷം, സാമൎത്ഥ്യം, ദൃഢത, ചുണ.

Sprightly, a. ചൈതതന്യമുള്ള, ചൊടിപ്പു
ള്ള, ചുണയുള്ള, ചുറുക്കുള്ള; വീൎയ്യമുള്ള.

To Spring, v. n. മുളെക്കുന്നു, കിളുക്കുന്നു;
ഉണ്ടാകുന്നു, ഉണ്ടായ്പരുന്നു ഉത്ഭവിക്കുന്നു;
ജനിക്കുന്നു, പിറക്കുന്നു; ഉളവാകുന്നു, സ
ന്തതിയുണ്ടാകുന്നു; പുറപ്പെടുന്നു, ഉദിക്കു
ന്നു; കാരണമാകുന്നു; വളരുന്നു; പൊ
ങ്ങുന്നു; പായുന്നു, പാഞ്ഞുപുറപ്പെടുന്നു;
ഇളകിപ്പൊകുന്നു; കുതിക്കുന്നു, തുള്ളുന്നു;
ചാടുന്നു, ചാടിപ്പുറപ്പെടുന്നു; തെറിക്കു
ന്നു; തെറിച്ചുപൊകുന്നു, ഊറുന്നു.

To Spring, v. a. ഇളക്കുന്നു, ഇളക്കിവിടു
ന്നു; വെട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു; തുരങ്കത്തിൽ വെടി
മരുന്നിട്ടുകത്തിച്ച ഇടിച്ചുകളയുന്നു, വെഗ
ത്തിൽ നിൎവ്വാഹമുണ്ടാക്കുന്നു; വെഗത്തിൽ
ഉണ്ടാക്കുന്നു.

Spring, s. കിളുക്കുന്ന സമയം, വില്ല: ക

മ്പി; വഴങ്ങൽ; മയ ബലം, ശക്തി, കു
തിപ്പ, തുള്ളൽ, ചാട്ടം; പാച്ചിൽ; തെറിപ്പ; ഉ
റവ, ഊറൽ; ഉത്സം; അരുവി; ഉത്ഭ
വം, ഉൽപന്നം; മൂലം, കാരണം, ആ
രംഭം.

Springe, s. കണി, കുടുക്ക, ഊരാഞ്ചുളുക്ക.

Springhalt, s. മുടന്തൻ കുതിര.

Springle, s. കുഴ, ഊരാഞ്ചുളുക്ക.

Spring-tide, s. വാവ അടുക്കുമ്പൊൾ ഉള്ള
വെലി എറ്റവും ഇറക്കവും.

To Sprinkle, v. a. തളിക്കുന്നു, തൎപ്പിക്കു
ന്നു, ധൂളിപ്പിക്കുന്നു; പ്രൊക്ഷിക്കുന്നു; തെ
റിപ്പിക്കുന്നു.

Sprinkling, s. തളിപ്പ, തൎപ്പണം, പ്രൊ
ക്ഷണം; ധൂളിപ്പ; തെറിപ്പ.

Sprit, s. മുള, തളിർ.

To Sprit, v. a. പായിക്കുന്നു, പുറത്തചാ
ടിക്കുന്നു, പീച്ചുന്നു.

To Sprit, v. n. മുളെക്കുന്നു, കിളുക്കുന്നു, ത
ളിൎക്കുന്നു.

Sprite, s. ആവി, ഭൂതം, പിശാച.

Spritsail, s. കപ്പലിന്റെ അണിയത്തിൽ
ചായ്ചകൊടുക്കുന്ന പായ.

To Sprout, v. n. മുളെക്കുന്നു, കിളുക്കുന്നു,
തളിൎക്കുന്നു; വളരുന്നു.

Sprout, s. മുള, കിളുന്ന, തളിർ; കൂമ്പ, തു
മ്പ; അങ്കുരം, കിശലം, പല്ലവം; മഞ്ജരി.

Spruce, a. വെടിപ്പുള്ള, സ്വഛതയുള്ള;
അഴകുള്ള, മൊടിയുള, വാസനയുള്ള;
ഭംഗിയുള്ള, വൃത്തിയുള്ള.

Spruceness, s. മൊടി, വാസന, ഭംഗി,
അഴക; വെടിപ്പ, സ്വഛത; വൃത്തി.

Sprung, pret. & part. pass. of To
Spring, മുളെച്ചു, മുളെച്ച.

Spud, s. ഒരു വക കത്തി.

Spume, s. പത, നുര.

To, Spume, v. n. പതയുന്നു, നുരയുന്നു,
നുരതള്ളുന്നു.

Spumous, Spumy, a. നുരയും പതയു
ള്ള; സാരമില്ലാത്ത, വീൺ.

Spun, pret. &. part. pass. of To Spin,
നൂറ്റു, നൂറ്റ.

Spunge, s. സ്പൊംഗ, കടൽപാശി.

To Spunge, v. a. ഒപ്പുന്നു ; പരാശ്രയം
കൊണ്ട ചിലവുകഴിക്കുന്നു.

Spungy, a. പതുപ്പുള്ള, സ്പൊംഗപൊലെ
ദ്വാരം നിറഞ്ഞ; നനഞ്ഞ, ൟറമുള്ള, ല
ഹരിപിടിച്ചു, വലിക്കുന്ന, കുടിക്കുന്ന.

Spunk, s. ചെതുക്കുമരം, കുശുമ്പിച്ചമരം,
നുരുമ്പിയ മരം.

Spur, s. കുതിരപ്പുറത്ത കെറുമ്പൊൾ കാ
ലിൽ ഇടുന്ന മുള്ള, കുതിരമുള്ള; കൊഴിമു
ള്ള; ഇളക്കിവിടുക, ഉദ്യൊഗിപ്പിക്കുക; കി

[ 447 ]
ണ്ടുൽ, പ്രൊത്സാഹം; ഉന്തിനില്ക്കുന്നത.

To Spur, v. a. മുള്ളുകൊണ്ട കുത്തുന്നു; കു
ത്തി നടത്തുന്നു; ഉദ്യൊഗിപ്പിക്കുന്നു, ഉത്സാ
ഹിപ്പിക്കുന്നു, കിണ്ടുന്നു, ഇളക്കിവിടുന്നു.

To Spur, v. n. വെഗത്തിൽ പൊകുന്നു,
ബദ്ധപ്പെട്ടുപൊകുന്നു.

Spurious, s. കള്ളമായുള്ള, മായമായുള്ള;
കലൎപ്പായുള്ള, സാക്ഷാലുള്ളതല്ലാത്ത, പുല
യാട്ടുള്ള, ദുൎബീജമായുള്ള.

Spurling, s. ഒരു ചെറിയ കടൽമീൻ.

To Spurn, v. a. ചവിട്ടുന്നു, ഉതച്ചുതള്ളു
ന്നു; ത്യജിച്ചകളയുന്നു; നിന്ദിക്കുന്നു, ധിക്ക
രിക്കുന്നു; പുഛിക്കുന്നു: വെറുക്കുന്നു.

Spurn, s. ചവിട്ടു, ഉത : നിന്ദ, ധിക്കാരം,
പുഛം.

To Spurt, v. n. ചാടിപ്പുറപ്പെടുന്നു; തെ
റിച്ചുപൊകുന്നു.

Spurt, s. ചാട്ടം, ഞെട്ടൽ, നടുക്കം; തിടുക്കം.

Sputation, s. തുപ്പുക.

To Sputter, v. n. തുള്ളിതുള്ളിയായി തെ
റിക്കുന്നു, പതറിപ്പറയുന്നു; സംസാരിക്കു
മ്പൊൾ തുപ്പൽ തെറിക്കുന്നു; വളരെ തുപ്പു
ന്നു.

To Sputter, v. a. പീച്ചുന്നു, തുപ്പൽതെറി
പ്പിക്കുന്നു.

Sputterer, s. തുപ്പൽ തെറിപ്പിച്ചപറയുന്ന
വൻ.

Spy, s. ദൂതൻ, ഒറ്റുകാരൻ, ചാരൻ, ഗൂ
ഡപുരുഷൻ, അവസൎപ്പൻ; മന്ഥരൻ.

To Spy, v. a. ഒറ്റുനൊക്കുന്നു; ദൂരത്തുനി
ന്ന താൻ മറഞ്ഞു താൻ കാണുന്നു; ശൊ
ധന ചെയ്യുന്നു; കിണ്ണാണിക്കുന്നു.

Spyboat, s. ഒറ്റിന അയക്കുന്ന തൊണി.

Squab, s. ഇരിക്കക്കട്ടിൽ, ചാവട്ട.

Squab, a. തൂവൽ വരാത്ത: വിരിഞ്ഞതായു
ള്ള; അധികം സ്ഥൂലിച്ച, മുഴുപ്പുള്ള.

Squab, ad. പെട്ടന്നുള്ള വീഴ്ചയൊടെ, ത
ടുപിടെ, പെട്ടന്നുള്ള ഞെരിച്ചിലൊടെ.

To Squabble, v. n. ശണ്ഠപിടിക്കുന്നു, വ
ക്കാണിക്കുന്നു, പിണങ്ങുന്നു, കലഹിക്കു
ന്നു, വാഗ്വാദം ചെയ്യുന്നു.

Squabble, s. ശണ്ഠ, വക്കാണം, പിണക്കം,
കലഹം, വാഗ്വാദം.

Squabbler, s. വക്കാണക്കാരൻ, ശണ്ഠപി
ടിക്കുന്നവൻ.

Squadron, s. സമൂഹം, പടവ്യൂഹം, സെ
നയിൽ ഒരു ഭാഗം; പടക്കപ്പൽ കൂട്ടം.

Squalid, a. അഴുക്കായുള്ള, മലിനതയുള്ള,
ചീത്ത.

To Squall, v. n. നിലവിളിക്കുന്നു, നില
വിളികൂടുന്നു, അലറുന്നു; കാറുന്നു.

Squall, s. നിലവിളി, അലൎച്ച, കാറൽ;
പെരിങ്കാറ്റടി, കൊൾ.

Squally, a. അലൎച്ചയുള; പെരിങ്കാറ്റുള്ള,
കൊളുള്ള.

Squamose, Squamous, a. ചെതുമ്പലുള്ള;
പരുപരയുള്ള, മിനുസമില്ലാത്ത.

To Squander, v. a. ദുൎവ്വ്യയം ചെയ്യുന്നു,
ചിലവഴിച്ചുകളയുന്നു, നാനാവിധമാക്കു
ന്നു , അഴിമതിയാക്കുന്നു, ചിതറിച്ചുകളയു
ന്നു; ധാരാളം വെക്കുന്നു.

Squander, s. ദുൎവ്വ്യയക്കാരൻ, വിടുക
യ്യൻ, അഴിമതിക്കാരൻ, ധാരാളക്കാരൻ.

Square, a. ചതുരമായുള്ള, ചതുരശ്രമായു
ള്ള , തുല്യമായുള്ള, ശരിയായുള്ള; സമമാ
യുള്ള; തിട്ടമുള്ള; ബലമുള്ള ; ഉചിതമുള്ള;
പരമാൎത്ഥമുള്ള.

Square, s. നാലുചതുരം, ചതുഷ്കം; നാലുവ
ശവും ഒരുപൊലെയുള്ള സ്ഥലം; പട്ടണ
ത്തിലും മറ്റും നാലു ചതുരമുള്ള സ്ഥലം;
നടുമിറ്റം; മട്ടം, തൊത; ചട്ടം, പട
വ്യൂഹം; നിരപ്പ, തുല്യത, ശരി; സമ
ത്വം; അനുരൂപത.

To Square, v. a. ചതുരിക്കുന്നു; അളക്കു
ന്നു; ശരിയാക്കുന്നു; ചട്ടപ്പെടുത്തുന്നു, ഭാ
ഷയാക്കുന്നു: ഉചിതമാക്കുന്നു.

To Square, v. n. ശരിപ്പെടുന്നു, ചെരു
ന്നു: മറുപക്ഷത്തിലാകുന്നു, മറുഭാഗത്തിൽ
കൂടുന്നു.

Squareness, s. ചതുരശ്രത.

Squash, s. പതുപതുപ്പുള്ള വസ്തു, മയമുള്ള
വസ്തു; മൂക്കാത്ത വസ്തു, പെട്ടന്നുള്ള വീഴ്ച.

To Squash, v. a. കുഴെക്കുന്നു, ചതുക്കുന്നു,
കുഴമ്പാക്കുന്നു, നുലെക്കുന്നു; പിതുക്കുന്നു.

To Squat, v. n. നിലത്തൊടുപതുങ്ങിയി
രിക്കുന്നു, പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു, ഒതുങ്ങിയി
രിക്കുന്നു, കുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Squat, a. നിലത്തൊടപതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന,
ഒതുങ്ങികിടക്കുന്ന.

Squat, s. നിലത്തൊടുള്ള പതുങ്ങൽ; പെ
ട്ടന്നുള്ള വീഴ്ച.


To Squeak, v. n. നിലവിളിക്കുന്നു, നില
വിളികൂടുന്നു; കാറുന്നു, വാവിട്ടുകരയുന്നു.

Squeak, s. നിലവിളി; കാറൽ.

Squeamish, a. ഒക്കാനിക്കുന്ന, അരൊച
കമുള്ള, ചളിപ്പുള്ള.

Squeamishness, s. ഒക്കാനം, മനംമറി
ച്ചിൽ: അരൊചകം, വിരക്തി, ചളിപ്പ.

To Squeeze, v. a. പിഴിയുന്നു; കശക്കു
ന്നു, പിതുക്കുന്നു, ഞെക്കുന്നു; ആട്ടുന്നു; ഇ
റുക്കുന്നു; ഇടുക്കുന്നു; പീഡിപ്പിക്കുന്നു.

Squeeze, v. n. ഇടറുന്നു, ഇടുങ്ങുന്നു,
ഞെങ്ങുന്നു; തിക്കികടക്കുന്നു.

Squeeze, s. പിഴിച്ചിൽ, കശക്കൽ, ഞെ
ക്കൽ, ഇറുക്കൽ, ഇടുക്കം; ആട്ടം; പീഡനം.

Squelch, s. പടുവീഴ്ച, ഉറക്കെയുള്ളവീഴ്ച.

[ 448 ]
Squib, s, പടക്കം കൊള്ളിവാക്ക, കുറ്റ
ടി; അല്പൻ.

Squill, s. കാട്ടുവെങ്കായം, കടൽപുറത്തു
ണ്ടാകുന്ന ഉള്ളി; മത്സ്യം; പുഴു.

Squint, a. ചരിച്ചുനൊക്കുന്ന, കൊങ്കണ്ണിട്ട
നൊക്കുന്ന.

To Squint, v. n. ചരിച്ചുനൊക്കുന്നു, കൊ
ങ്കണ്ണിട്ടുനൊക്കുന്നു; കൊട്ടമായി നൊക്കു
ന്നു.

Squint-eyed, a. കൊങ്കണ്ണുള്ള.

Squire, s. മാടമ്പി; അകമ്പടിക്കാരൻ.

Squirrel, s. അണ്ണാൻ, അണ്ണാക്കണ്ണൻ.

To Squirt, v. a. പീച്ചാങ്കുഴൽകൊണ്ട പീ
ച്ചുന്നു, പിച്ചുന്നു.

Squirt, s. പീച്ചാങ്കുഴൽ; പീച്ചൽ.

To Stab, v. a. കുത്തുന്നു, കുത്തിമുറിക്കുന്നു;
കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു.

Stab, s. കുത്ത ; കത്തുപാട, കുത്തിമുറിവ,
ഗൂഢമായുള്ള ഉപദ്രവം.

Stabber, s. കുത്തുന്നവൻ, കുത്തുകാരൻ;
ഗൂഢമായി കൊല്ലുന്നവൻ.

Stability, Stableness, s. സ്ഥിരത, ഉറു
തി, ഉറപ്പ, നില, നിലപാട; നിലനില്പ.

Stable, a. സ്ഥിരമായുള്ള, ഉറപ്പുള്ള, നില
നില്ക്കുക്കുന്ന.

Stable, s. കുതിരലായം.

Stableboy, Stableman, s. കുതിരലായ
വെലക്കാരൻ, കുതിരക്കാരൻ.

To Stablish, v. a. ഉറപ്പിക്കുന്നു, സ്ഥാപി
ക്കുന്നു, സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു.

Stack, s. തുറു; ധാന്യമൂട; അടുക്ക, അട്ടി,
വിറകക്കൂട്ടം.

To Stack, v a. തുറുകൂട്ടുന്നു, ധാന്യവുംമ
റ്റും കൂട്ടമായി കൂട്ടുന്നു.

Stacte, s.സൗരഭ്യമുള്ള പശ, ഗുൽഗുലു.

Stadtholder, s. ഹൊലാന്തിലെ മെലധി
കാരി.

Staff, s. വടി, ദണ്ഡ, കൊൽ, ഊന്നുകൊൽ,
യഷ്ടി; മുദ്രക്കൊൽ; പരിജനം; കൊണി
പ്പടി.

Stag, s. കല, ഹരിണം.

Stage. s. കളിത്തട്ട, രംഗസ്ഥലം; അരങ്ങ,
നാടകസ്ഥലം; അവസ്ഥ; നില, വഴി
യാത്രയിലുള്ള സത്രം, ഒരു വിടുതിസ്ഥലം;
പദവിന്യാസം, നട, പദവി.

Stage dresses, കളിക്കൊപ്പ.

Stagecoach, s. വഴിക്കാർക്കുള്ള വണ്ടി.

Stageplay, s. ആട്ടം, നാടകം, കൂത്ത, കൂ
ത്താട്ടം; കഥകളി.

Stageplayer, s അരങ്ങകളിക്കാരൻ, കൂത്തു
കാരൻ, നാടകക്കാരൻ.

Stager, s. ആട്ടക്കാരൻ, കളിക്കാരൻ.

Staggard, s. നാലുവയസ്സുചെന്ന ഒരു കല.

To Stagger, v. n. ചാഞ്ചാടുന്നു, വെക്കു
ന്നു, തെന്നിതെറിച്ചുനടക്കുന്നു; ആലസ്യ
പ്പെടുന്നു, ക്ഷീണിക്കുന്നു; സംശയിക്കുന്നു;
ഭൂമിക്കുന്നു, പരുങ്ങുന്നു.

To Stagger, v. a. ചാഞ്ചാടിക്കുന്നു, വെ
പ്പൽവരുത്തുന്നു; ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു, പരുങ്ങി
ക്കുന്നു.

Staggers, s. കുതിരകൾക്കു വരുന്ന ഒരു
രൊഗം; ഭ്രാന്ത.

Stagnant, a. നില്ക്കുന്ന നീരായുള്ള, ഒഴു
കാത്ത, ഇളകാത്ത, ചലനമില്ലാത്ത, കെ
ട്ടിനില്ക്കുന്ന.

To Stagnate, v. n. കെട്ടിനില്ക്കുന്നു; ഇള
ക്കംകൂടാതെ കിടക്കുന്നു, അചലമായിരിക്കു
ന്നു, ഒഴുകാതിരിക്കുന്നു, മടുപ്പാകുന്നു.

Stagnation, s. ഇളക്കമില്ലായ്മ, അചലനം;
നീർകെട്ട; നില; നിൎത്തൽ, മടുപ്പ, മുട
ക്കം.

Staid, a. തെളിവുള്ള . സുബൊധമുള്ള;
സ്ഥിരതയുളള: ക്രമമുള്ള.

Staidness, s. തെളിവ, സുബൊധം, സ്ഥി
രത, ക്രമം, പടിത്തരം.

To Stain, v. a. കറയാക്കുന്നു, കറപ്പെടു
ത്തുന്നു, കളങ്കമാക്കുന്നു, ചായംകെറ്റുന്നു;
മാനക്കെടുവരുത്തുന്നു, കുറെക്കുന്നു.

Stain, s. കറ, മാച്ച; കളങ്കം, കലനം; മാ
നക്കെട, കുറവ.

Staner, s. കറപ്പെടുത്തുന്നവൻ; ചായം
കെറ്റുന്നവൻ.

Stainless, a. കറയില്ലാത്ത, കളങ്കമില്ലാത്ത,
നിൎമ്മലമായുള്ള.

Stair, s. പടി, നട, പടികെട്ട, കൊണി
പ്പടി.

Staircase, s. പടികെട്ട, കൊണി, കൊ
ണിക്കെട്ട.

Stake, s. കുറ്റി, തറി, കമ്പം, കീലം; പ
ത്തൽ, എരി; പന്തയം, പണയം, വീര
വാദം; യൊഗ്യഭാഗ്യം; അപകടം.

To Stake, v. a. കുറ്റിതറെക്കുന്നു; പന്ത
യം കെട്ടുന്നു; അപകടത്തിലാക്കുന്നു, യൊ
ഗ്യഭാഗ്യംപരീക്ഷിക്കുന്നു.

Stale, a. ഉഷിതമായുള്ള, പഴയ, പഴക്ക
മായുള്ള; വളിച്ച, പഴകിപ്പൊയ; പഴ
ക്കംചെന്ന.

To Stale, v. n. മൂത്രം വീഴ്ത്തുന്നു.

Staleness, s. പഴക്കം, വളിപ്പ.

To Stalk, v. n. ഞെളിഞ്ഞുനടക്കുന്നു;
ഡംഭത്തൊടെ നടക്കുന്നു; ഒന്നിനു മറപ
റ്റി നടക്കുന്നു.

Stalk, s. ഞളിഞ്ഞ നടപ്പ, ഡംഭത്തൊടു
ള്ള നടപ്പ; തണ്ട, കാമ്പ, കഴമ്പ, ഞെടു
പ്പ, കാണ്ഡം; ഉടൽ

Stalkinghorse, s. വെട്ടക്കാർ മറഞ്ഞിരി

[ 449 ]
ക്കുന്നതിനുള്ള കുതിരയൊ മറയൊ; ഒളി;
വെഷം.

Stalky, a. തണ്ടുള്ള, കഴമ്പുള്ള.

Stall, s. ലായം; തൊഴുത്ത; പീടിക; വങ്കു
പലക; പണ്യവീഥിക, ആവാരി; കച്ച
വടപ്പന്തൽ; പ്രധാനപള്ളിയിൽ സ്ഥാന
മുള്ള പട്ടക്കാരന്റെ പീഠം.

To Stall, v. a. ലായത്തിലെങ്കിലും തൊഴു
ത്തിലെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുന്നു, ആക്കുന്നു;
സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു.

Stall-fed, a. ലായത്തിൽ തീറ്റിയ, ഉണ
ക്കുപുല്ലും മറ്റും കൊണ്ട തീറ്റിയ.

Stallion, s. ഉടെക്കാത്ത ആൺകുതിര.

Stamina, s. ആദികാരണങ്ങൾ; ശരീര
ബലം; കട്ടി, കരുത്; പൂക്കളുടെ അല്ലി.

To Stammer, v. n. കൊഞ്ഞപറയുന്നു,
വിക്കുന്നു, വിക്കിപറയുന്നു, കുളറുന്നു, നാ
വ ഇടറുന്നു.

Stammerer, s. കൊഞ്ഞക്കാരൻ, വിക്കൻ.

Stammering, s. കൊഞ്ഞ, വിക്ക, കുളൎച്ച.

To Stamp, v. a. കാൽകൊണ്ട ചവിട്ടുന്നു,
ഇടിക്കുന്നു; ഉതെക്കുന്നു; മുദ്രകുത്തുന്നു, അ
ടയാളം കുത്തുന്നു; ഉണ്ടികക്കുത്തുന്നു; അച്ച
ടിക്കുന്നു; കമ്മിട്ടം അടിക്കുന്നു.

To stamp with infamy, ശാനമുദ്രകു
ത്തുന്നു.

Stamp, s. മുദ്ര, അച്ച, കുത്തിയഅടയാളം,
കുത്ത; കുറി; പുള്ളി; അച്ചടിച്ചവസ്തു; കു
ത്തിയ രൂപം; തീരുവയുള്ള ചരക്കുകളി
ന്മെൽ കുത്തിയ ഉണ്ടിക; കീൎത്തി, ശ്രുതി,
അധികാരം; നടപടി; നടപ്പ; വില,
വിധം, തരം; ഭാഷ, ഛായ, ആകൃതി.

Stamper, s. ഉലെക്ക.

To Stanch, v. a. ചൊരനിൎത്തുന്നു; ഒലി
ക്കാതാക്കുന്നു; നിൎത്തുന്നു, മാറ്റുന്നു.

To Stanch, v. n. ചൊര നില്ക്കുന്നു, രക്തം
കെട്ടുന്നു; നില്ക്കുന്നു.

Stanch, a. കെട്ടിയ, ഒലിക്കാത്ത, കട്ടിയാ
യുള്ള, ഉറപ്പുള്ള, ദൃഢമായുള്ള, വിശ്വാസ
മുള്ള, നല്ല; നിശ്ചയമുള്ള; ബലവത്ത.

Stanchion, s. തുണ ; ഊന്ന, താങ്ങ, മുട്ടു
തടി.

Stanchless, a. നിൎത്തികൂടാത്ത.

Stanchness, s. ഉറപ്പ, ബലം, ദൃഢത:
പ്രമാണം, വിശ്വാസം; സൂക്ഷം, ജാഗ്ര
ത.

To Stand, v. n. നില്ക്കുന്നു; വീഴാതെ നി
ല്ക്കുന്നു; നിവിൎന്നുനില്ക്കുന്നു, നെരെ നി
ല്ക്കുന്നു; നിന്നുപൊകുന്നു; നിലയാകുന്നു;
എതിരെ നില്ക്കുന്നു; മാറാതിരിക്കുന്നു; ഒ
ടിപ്പൊകാതിരിക്കുന്നു; ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നു;
നിലനില്ക്കുന്നു; ൟടുനില്ക്കുന്നു; സ്ഥിര
പ്പെടുന്നു; അവസ്ഥയിൽ നില്ക്കുന്നു; വി

ടാതിരിക്കുന്നു; ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു; ചാഞ്ഞ
നില്ക്കുന്നു; പകരം നില്ക്കുന്നു, ഒഴുകാതി
രിക്കുന്നു; പറ്റിനില്ക്കുന്നു; ചാരിനില്ക്കുന്നു.

To stand by സഹായംനില്ക്കുന്നു, താ
ങ്ങുന്നു; കൂടെയുണ്ടായിരിക്കുന്നു; താ
ങ്ങിനില്ക്കുന്നു, ചാരുന്നു.

To stand for, കാത്തനില്ക്കുന്നു, പകരം
നില്ക്കുന്നു, ൟടുനില്ക്കുന്നു, ഇടനില്ക്ക
ന്നു; കാത്തുകൊള്ളുന്ന.

To stand off, ദൂരത്ത നില്ക്കുന്നു; അകന്ന
നില്ക്കുന്നു;വിസമ്മതപ്പെടുന്നു; അടുപ്പം
കൂടാതിരിക്കുന്നു, അടുക്കാതിരിക്കുന്നു,
ആശ്വാസപ്പെടുന്നു; ഉന്തിനില്ക്കുന്നു.

To statnd out, പിടിച്ചുനില്ക്കുന്നു: മുറ
ണ്ടുനില്ക്കുന്നു; കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുന്നു; കൂ
ടാതിരിക്കുന്നു; പിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു; ഉ
ന്തി നില്ക്കുന്നു.

To stand to, പരിശ്രമപ്പെടുന്നു; ഉറച്ചു
നില്ക്കുന്നു വിടാതിരിക്കുന്നു, ഉടമ്പടി
പ്രകാരം പാൎക്കുന്നു.

To stand under, സഹിക്കുന്നു, അനുഭ
വിക്കുന്നു, താങ്ങുന്നു.

To stand up, എഴുനീല്ക്കുന്നു, എഴുന്നു
നില്ക്കുന്നു, പക്ഷംപിടിക്കുന്നു.

To stand upon, കാൎയ്യമാകുന്നു, എൎപ്പെ
ടുന്നു: മതിക്കുന്നു; വലിപ്പംകൂറുന്നു; വി
ടാതെനില്ക്കുന്നു, സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

To Stand, v. a. സഹിക്കുന്നു; എതിൎക്കുന്നു;
കാത്തുനില്ക്കുന്നു: വഹിക്കുന്നു; നിൎത്തുന്നു;
അനുഭവിക്കുന്നു; സൂക്ഷിക്കുന്നു; പ്രമാണി
ക്കുന്നു.

Stand, s നിലക്കുന്ന സ്ഥലം, സ്ഥാനം, അ
വസ്ഥ, പദം, പദവി; ഉദ്യൊഗം: നില,
നില്പ, നിലനില്പ; നിൎത്ത; ഊന്ന, താങ്ങ;
എതിൎപ്പ; നിലയായുള്ള അവസ്ഥ, നില
വരം, സ്ഥാവരം, അതിര; വിഷമം, അ
മ്പരപ്പ; സംശയം, പരിഭ്രമം; ചെറിയ
മെശ, ചട്ടം; നാല്ക്കാലി.

Standard, s. പടക്കൊടി, കൊടിക്കൂറ,
പതാക; ധ്വജം; പ്രമാണം, ഉത്തമസാ
ധനം; ചട്ടം; നിരക്ക; പ്രമാണമുള്ള അള
വ, തുക്കം; നിലമരം.

Standardbeater, s. കൊടിക്കാരൻ, ധ്വ
ജവാൻ, പതാകി.

Standel, s. ബഹുനാളായി നില്ക്കുന്ന വൃ
ക്ഷം.

Stander, s. നില്ക്കുന്നവൻ: നില്ക്കുന്നമരം.

Standerby, നൊക്കിനില്ക്കുന്നവൻ.

Standing, part. a. നില്ക്കുന്ന; നിലയുള്ള,
സ്ഥിരമായുള്ള, നിലനില്ക്കുന്ന, നിലവര
മായുള്ള, ഒഴുകാത്ത.

Standing, s. നില, നിലെപ്പ, നില്പ, സ്ഥി
തി; നില്പാനുള്ള സ്ഥലം, നിലക്കൂറ, അ

[ 450 ]
വസ്ഥ; സ്ഥാനം, പദവി, തരം; ഒരു
കാൎയ്യത്തിനുള്ള സ്പൎദ്ധ.

Standish, s. മഷിയും തൂവലും മറ്റും വെ
പ്പാനുള്ള കൂട.

Stang, s. ഒര അളവുകൊൽ; അഞ്ചര ഗജ
നീളമുള്ള അളവുകൊൽ, മാനദണ്ഡം; ത
ണ്ടായം.

Stank, pret. of To Stink, നാറി.

Stannary, a. വെള്ളീയ വെല സംബന്ധി
ച്ച.

Stanza, s. ഗാഥ, ശ്ലൊകച്ചെൎച്ച, പദ്യം,
പ്രാസം; യമകം.

Staple, s. ചന്ത, വൎത്തകസ്ഥലം; മൂലസാ
ധനം, സാക്ഷാ ഇടുവാനുള്ള വളയം, കു
റ്റി.

Staple, a. സ്ഥാപിതമായുള്ള, കച്ചവടസ്ഥി
രമായുള്ള; വൎത്തക ന്യായത്തിനടുത്ത.

Star, s. നക്ഷത്രം, ഭം; ഗ്രഹനില.

Starboard, s. കപ്പലിന്റെ വലത്തുഭാഗം.

Starch, s. കഞ്ഞിപ്പശ, പുടവക്കഞ്ഞി.

To Starch, v. a. കഞ്ഞി പിഴിയുന്നു.

Starched, a. കഞ്ഞിപിഴിഞ്ഞ; സൂക്ഷമു
ള്ള, സാമലികമായുള്ള, ശൃംഗാരമുള്ള.

To Stare, v. n. തുറിച്ചുനൊക്കുന്നു, ഭ്രമിച്ചു
നൊക്കുന്നു.

Stare, s. തുറിച്ചുനൊക്കുന്ന നൊക്ക; രൂക്ഷ
ദൃഷ്ടി.

Star—gazer, s. ജ്യൊതിഷക്കാരൻ, ഗണിത
ശാസ്ത്രക്കാരൻ.

Stark, a. മരവിച്ച, ഉറപ്പുള്ള , കടുപ്പമുള്ള;
നിറഞ്ഞ; കെവലമുള്ള, അശെഷമുള്ള, ശു
ദ്ധ, വെറും.

Stark, ad. കെവലം, അശെഷം, തീരെ,
മാത്രം.

Stark—mad, തീരെ ഭ്രാന്തുള്ള.

Stark—nacked, അശെഷം നഗ്നമായുള്ള.

Starless, a. നക്ഷത്ര വെളിച്ചമില്ലാത്ത,
മീൻവെട്ടമില്ലാത്ത.

Starlight, s. നക്ഷത്രവെളിച്ചം, മീൻവെ
ട്ടം.

Starlight, a. നക്ഷത്രവെളിച്ചമുള്ള, മീൻ
വെട്ടമുള്ള.

Starlike, a. നക്ഷത്രം പൊലെയുള്ള പ്ര
കാശമുള്ള.

Starling, s. ഒരു വക പക്ഷി; പാലത്തി
ന്റെ രക്ഷണത്തിനുള്ള മുട്ട.

Starred, a. നക്ഷത്രാലങ്കാരമുള്ള; നക്ഷത്ര
വശാലുള്ള.

Starry, a. നക്ഷത്രമുള്ള, താരകിതമായുള്ള,
നക്ഷത്രാലങ്കാരമുള്ള.

The starry heaven, നക്ഷത്രമണ്ഡലം.

To Start, v. n. ഞെട്ടുന്നു , നടുങ്ങുന്നു, വി
രളുന്നു, പെട്ടന്ന എഴുനീല്ക്കുന്നു, തെറിച്ചു

പൊകുന്നു: തിടുക്കപ്പെടുന്നു, ചൂളുന്നു;
തെറ്റുന്നു; പുറപ്പെടുന്നു.

To Start, v. a. ഞെട്ടിക്കുന്നു, നടുക്കുന്നു,
വിരട്ടുന്നു, പെട്ടന്ന എഴുനില്പിക്കുന്നു; ഇ
ളക്കിവിടുന്നു; സൂത്രംതിരിക്കുന്നു; നടപ്പാ
ക്കുന്നു; ആരംഭമുണ്ടാക്കുന്നു; അഭിപ്രായം
കൊടുക്കുന്നു, കാണിക്കുന്നു, വെളിപ്പെടു
ത്തുന്നു, യാത്രയയക്കുന്നു, പറഞ്ഞയക്കുന്നു,
വെഗത്തിൽ തെറ്റിക്കുന്നു; തെറ്റുന്നു.

Start, s. ഞെട്ടൽ, നടുക്കം, വിരൾച; ഇള
ക്കിവിടുതൽ; ചഞ്ചലത; പെട്ടന്നുള്ള പൊ
ട്ടൽ; പെട്ടന്നുള്ള പാച്ചിൽ; വെഗത്തിലു
ള്ള നടപ്പ; തിടുതിടുക്കം; വെഗത്തിലുള്ള
ചാട്ടം, തെറിപ്പ; പുറപ്പാട.

To get the Start, മുമ്പെടുന്നു, മുമ്പെ
തുടങ്ങുന്നു, മെലെറുന്നു, കവിയുന്നു.

Startish, a. ഞെട്ടലുള്ള, പെടിയുള്ള.

To Startle, v. a. ഞെട്ടുന്നു, വിരളുന്നു,
പെടിക്കുന്നു.

To Startle, v. a. വിരട്ടുന്നു, ഭയപ്പെടുത്തു
ന്നു, ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു.

Startle, s. ഞെട്ടൽ, വിരൾച, നടുക്കം,
ഭ്രമം.

Startup, s. വെഗത്തിൽ കീൎത്തിമാനായ
വൻ.

Starvation, s. പട്ടിണി, ഉപൊഷം, ക
ഴിച്ചിലിനില്ലായ്മ.

To Starve, v. n. പട്ടിണികിടക്കുന്നു, പ
ട്ടിണികിടന്നു ചാകുന്നു; കുളിർ കൊണ്ട
ചാകുന്നു.

To Starve, v. a. പട്ടിണിയിടുന്നു, പട്ടി
ണി കൊണ്ടൊ കുളിർകൊണ്ടൊ കൊല്ല
ന്നു; ക്ഷാമം കൊണ്ട മുടിക്കുന്നു; ക്ഷീണി
പ്പിക്കുന്നു.

Starveling, s. പട്ടിണിക്കാരൻ; തീൻകെ
ടുകൊണ്ട മെലിഞ്ഞ ജന്തു.

Starving, part, a. പട്ടിണികിടക്കുന്ന,
മെലിഞ്ഞ, ക്ഷീണിച്ച.

Statary, a. നിശ്ചയിച്ച, സ്ഥാപിതമായു
ള്ള, നിശ്ചയമുള്ള, തിട്ടമായുള്ള.

State, s. നില, അവസ്ഥ, ഇരിപ്പ; ആസ്തി;
അനുഭവം; തന്നില; വൃത്തി; കൎത്തൃത്വം,
പ്രഭുത്വം; സാമാന്യ ജനം, സാധാരണ
കാൎയ്യം , അരാജകമായുള്ള രാജ്യം, ദെശ;
സ്ഥാനം, പദവി; മുഖ്യാസനം;വെഷമൊ
ടി; കൊലാഹലം; ആഡംബരം; സ്ഥാ
നമാനം; മാനി, പ്രവരൻ; മുഖ്യസ്ഥന്മാർ.

To State, v. a. ബൊധിപ്പിക്കുന്നു, അറി
യിക്കുന്നു; വിവരപ്പെടുത്തുന്നു, വിവരംപ
റയുന്നു;നിശ്ചയിക്കുന്നു, ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു.

Stateliness, s. പ്രഭാവം, വലിപ്പം, പ്രതാ
പം, പ്രവരത, ആഡംബരം, മാഹാ
ത്മ്യം.

[ 451 ]
Stately, a. ആഡംബരമുള്ള, കൊലാഹ
ലമായുള്ള, പ്രഭാവമായുള്ള.

Statement, s. ബൊധിപ്പിക്കുന്ന കാൎയ്യം,
വാമൊഴി, വചനം, വസ്തുത.

Statesman, s. രാജമന്ത്രി, രാജ്യകാൎയ്യവി
ചാരകാരൻ, പണ്ടാരഉദ്യൊഗസ്ഥൻ.

Static, Statical, a. തൂക്കത്തിന സംബ
ന്ധമുള്ള.

Statics, s. plu. തൂക്കിനൊക്കുന്നതിനുള്ള വി
ദ്യ, തൂക്കവിദ്യ.

Station, s. നില, നിലക്കൂറ, ഇരിപ്പ, കി
ടപ്പ; നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം; അവസ്ഥ; സ്ഥാ
നം, സ്ഥലം, പദം, പദവി; ഉദ്യൊഗം,
തൊഴിൽ; ജീവാവസ്ഥ.

To Station, v. a. സ്ഥലത്ത ആക്കുന്നു,
സ്ഥാനത്ത ആക്കുന്നു, ആക്കിവെക്കുന്നു.

Stationary, a. നിലയായുള്ള, നിലവര
മായുള്ള, നില്ക്കുന്ന, സംസ്ഥിതമായുള്ള;
സ്ഥാവരമായുള്ള; ഇളകാത്ത.

Stationary, s. കടലാസ പുസ്തകം മുതലാ
യ ചരക്ക.

Stationer, s. കടലാസ മുതലായവയെ വി
ല്ക്കുന്നവൻ.

Statist, s. രാജമന്ത്രി, പണ്ടാര ഉദ്യൊഗ
സ്ഥൻ, രാജ്യകാൎയ്യങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ.

Statistic, Statistical, a. ദെശത്തിന്റെ
യും മറ്റും അവസ്ഥയുടെ വിവരങ്ങളൊ
ട ചെൎന്ന.

Statistics, s. plu, ദെശത്തിന്റെയും മ
റ്റും വിശെഷങ്ങളുടെയും അവസ്ഥയു
ടെയും വിവരങ്ങൾ.

Statuary, s. രൂപങ്ങളെ കൊത്തിയുണ്ടാ
ക്കുന്ന വിദ്യ; കൊത്തുപണിക്കാരൻ; വി
ഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാകുന്ന തൊഴിൽകാരൻ.

Statue, s. കൊത്തുപണിയായുള്ള രൂപം,
വിഗ്രഹം, പ്രതിബിംബം.

Stature, s. ശരീരപരിമാണം, ശരീരവ
ളൎച്ച.

Statutable, a. നീതിപ്രകാരമുള്ള, കല്പന
ച്ചട്ടത്തിൻ പ്രകാരമുള്ള.

Statute, s. നീതി, ന്യായം, കല്പനച്ചട്ടം,
രാജകല്പന.

To Stave, v. n. ഉടച്ചുതകൎക്കുന്നു, കൊൽ
കൊണ്ട തള്ളുന്നു; പീപ്പപൊട്ടിച്ച അതി
ലുള്ളതിനെ ചിന്തിക്കളയുന്നു.

Staves, s. plu, വടികൾ; കൊണിപ്പടി
കൾ; പീപ്പയുടെ പലകകൾ.

To Stay, v. n. നില്ക്കുക്കുന്നു, ഒരിടത്തിരിക്കു
ന്നു, പൊകാതിരിക്കുന്നു; നിലെക്കുന്നു;
പാൎക്കുന്നു, തങ്ങുന്നു; കാത്തിരിക്കുന്നു, താ
മസിക്കുന്നു; വസിക്കുന്നു.

To Stay, v. a. നിൎത്തുന്നു; താമസിപ്പിക്കു
ന്നു, പാൎപ്പിക്കുന്നു; തടുക്കുന്നു, വിലക്കുന്നു,

മുടക്കുന്നു; മുട്ടിക്കുന്നു; താങ്ങുന്നു, മുട്ടുകൊ
ടുക്കുന്നു.

Stay, s. നില, നില്പ, നിലെപ്പ; നിൎത്ത, നി
ൎത്തൽ; തടവ, വിരൊധം, വിലക്ക, ജാ
ഗ്രത; സംസ്ഥിതി; രംട; വാസം: ഊന്ന,
താങ്ങ; ആധാരം, ആദരം.

Stayed, part. a. സ്ഥിരപ്പെട്ട, സ്ഥിരമാ
യുള്ള; ശാന്തബുദ്ധിയുള്ള, വിവെകമുള്ള;
നിൎത്തപ്പെട്ട, നിൎത്തിയ.

Stayedness, s. സ്ഥിരത, ഘനത; ശാന്ത
ബുദ്ധി, വിവെകം, സാവധാനശീലം;
അചപലത.

Staylace, s. രവുക്ക മുറുക്കുന്നതിനുള്ളനാടാ.

Stays, s. plu. ഒരു വക രവുക്ക; താങ്ങ,
ഊന്ന; കപ്പൽ പാമരങ്ങളുടെ കയറുകൾ.

Stead, s. സ്ഥലം, ഇടാ; പകരം; പ്രയൊ
ജനം; സഹായം; കട്ടിൽച്ചട്ടം.

To Stead, v. a. സഹായിക്കുന്നു, ഉതകു
ന്നു, താങ്ങുന്നു; നില്ക്കുക്കുന്നു.

Steadfast, a. നിലയുള്ള; ഉറപ്പുള്ള, സ്ഥി
രതയുളള, നിശ്ചയമുള്ള; ചഞ്ചലമില്ലാത്ത,
ഇളക്കമില്ലാത്ത,മാറാത്ത, അഭെദമായുള്ള.

Steadfastness, s. നില, ഉറപ്പ, സ്ഥിരത,
നിശ്ചയം; നിശ്ചഞ്ചലത, അചപലം, നി
ൎഭെദ്യത.

Steadily, ad. കുലുക്കംകൂടാതെ, ഇളക്കംകൂ
ടാതെ, മാറാതെ.

Steadiness, s. ഇളക്കമില്ലായ്മ, അചാപ
ല്യം; സ്ഥിരത, സ്ഥിതി; അഭെദം, ശീല
ഭെദമില്ലായ്മ, ധൈൎയ്യം, ധീരത.

Steady, a. ഉറപ്പുള്ള, ഇളക്കമില്ലാത്ത, അ
ചപലമുള്ള, സ്ഥിരതയുള്ള, ചഞ്ചലമില്ലാ
ത്ത; അഭെദമായുള്ള, മാറാത്ത; ധീരത
യുള്ള.

To Steady, v. a. ഇളകാതാക്കുന്നു, കുലുങ്ങാ
താക്കുന്നു, ഉറപ്പിക്കുന്നു, സ്ഥിരമാക്കുന്നു.

Steak, s. വാൎന്ന ഇറച്ചിക്കണ്ടം, മാംസഖ
ണ്ഡം.

To Steal, v. a. മൊഷ്ടിക്കുന്നു, കളവുചെ
യ്യുന്നു, കക്കുന്നു; ഗൂഢമായി എടുക്കുന്നു.

Stealer, s. മൊഷ്ടാവ, കള്ളൻ, ചൊരൻ;
കക്കുന്നവൻ.

Stealth, s. മൊഷണം, കളവ; ഗൂഢമാ
യുള്ള പ്രവൃത്തി.

Stealthy, a. ഒളിച്ചുചെയ്ത.

Steam, s. ആവി, ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെയും
മറ്റും ആവി; പുക.

To Steam, v. n. ആവി പുറപ്പെടുന്നു.

Steed, s. പടക്കുതിര, ചമയക്കുതിര.

Steel, s. ഉരുക്ക, ആയുധം; കടുപ്പം; ഉരു
ക്കകൂട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഔഷധം.

To Steel, v. a. വായ്തലെക്ക ഉരുക്കു വെ
ക്കുന്നു; കടുപ്പമാക്കുന്നു.

[ 452 ]
Steely, a. ഉരുക്കുകൊണ്ട തീൎത്ത; ഉറപ്പു
ള്ള, കടുപ്പമുള്ള.

Steelyard, s. വെള്ളിക്കൊൽ, നിറകൊൽ.

Steep, a. അധൊമുഖമായുള്ള, കിഴക്കാന്തൂ
ക്കായുള്ള, ഏറ്റവും ചരിവുള്ള.

Steep, s. അധൊമുഖസ്ഥലം, കിഴക്കാന്തൂ
ക്ക, ചരിവ, ചെങ്കുത്ത.

To Steep, v. a. കുതിൎക്കുന്നു, മുക്കുന്നു, തു
വെക്കുന്നു, നനെക്കുന്നു, ൟറമാക്കുന്നു.

Steeple, s. ഗൊപുരം, മണിമാളിക.

Steepness, s. കിഴക്കാന്തൂക്ക, ചെങ്കുത്ത, ഇ
റക്കം, ചരിവ.

Steer, s. എരുത.

To Steer, v. a. വഴി കാട്ടുന്നു; ചുക്കാൻ
പിടിക്കുന്നു, കപ്പൽ ഒടിക്കുന്നു.

Steerage, s. ചുക്കാൻ പിടിത്തം; ഒടിക്കു
ന്ന ക്രമം; നടത്തൽ; കാൎയ്യം നടത്തൽ;
നിൎവ്വാഹം; അമരം.

Steersman, Steersmate, s. ചുക്കാങ്കാരൻ,
നാവികൻ, അമരക്കാരൻ, മാലുമി, പൊ
തവാഹൻ.

Steganography, s. അക്ഷരങ്ങളെ അറി
യാതെ എഴുതുന്ന വിദ്യ, ഗൂഢയെഴുത്ത.

Stegnotic, a. ബന്ധിക്കുന്ന, മലബന്ധംവ
രുത്തുന്ന.

Stellar, Stellary, a. നക്ഷത്രസംബന്ധ
മുള്ള, നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള.

Stellate, Stellated, a. നക്ഷത്രം പൊ
ലെ മുനമുനയുള്ള.

Stellation, s. നക്ഷത്രത്തിന്റെ മിന്നൽ.

Stelliferous, a. നക്ഷത്രങ്ങളൊടു കൂടിയ.

Stellion, s. ചെറിയ പല്ലി, പുള്ളിക്കുത്തു
ള്ള ഗൌളി.

Stem, s. ചെടികളുടെയും മറ്റും തണ്ട,
താള, കാണ്ഡം, തായ്മരം; വംശം, സന്ത
തി, കുഡുംബം; കപ്പലിന്റെഅണിയം.

To Stem, v. a. തടുക്കുന്നു; ഒഴുക്ക കെറ്റു
ന്നു; നിൎത്തുന്നു, മാറ്റുന്നു.

Stench, s. ദുൎഗ്ഗന്ധം, നാറ്റം.

Stenography, s. അക്ഷരങ്ങളെ ചുരുക്കി
എഴുതുന്ന വിദ്യ, കുറുക്കെഴുത്ത.

Stentorophonic, a. ഉറക്കെ സംസാരിക്കു
ന്ന , ഉറക്കെ ശബ്ദിക്കുന്ന.

To Step, v. n. അടിവെക്കുന്നു, ചവിട്ടി
ക്കെറുന്നു, നടക്കുന്നു, ഗമിക്കുന്നു, പൊകു
ന്നു, പുതുവെ നടക്കുന്നു.

To Step to a place, ഒരിടത്ത പൊ
കുന്നു.

To Step ashore, കരെക്കിറങ്ങുന്നു.

To Step on, നടന്നുപൊകുന്നു.

To Step down, ഇറങ്ങുന്നു, ഇറങ്ങിവ
രുന്നു.

To Step aside, മാറിപ്പൊകുന്നു, മാറുന്നു.

To Step in, അകത്തെക്ക പൊകുന്നു.

To Step out, വെളിയിൽ പുറപ്പെടുന്നു.
പുറത്തെക്ക വരുന്നു.

To Step over, കടന്നുപൊകുന്നു.

Step, s. അടി, പടി; നട; പദം, പദ
വിന്യാസം; ചവിട്ടടി, ചവിട്ട, ഗതി, ന
ടപ്പ; പദവി.

Step by step, കുറെച്ച കുറെച്ചയായി,
പടിപടിയായി, ക്രമെണ.

To miss one'step, to take a false
step, കാൽ തെറ്റി പൊകുന്നു.

The step of a door, വാതിൽപടി.

Step, (സമാസത്തിൽ) വിവാഹവഴിയിൽ
സംബന്ധമുള്ള; as, Step—mother, പി
താവ പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചവൾ.

Step—child, s. അപ്പന്റെയൊ അമ്മയുടെ
യൊ പൈതൽ.

Step—father, s. അമ്മയുടെ ഭൎത്താവ, ചി
റ്റപ്പൻ, രണ്ടാമത്തെ അപ്പൻ.

Step—mother, s. ചിറ്റമ്മ, രണ്ടാമത്തെ
അമ്മ.

Stepping—stone, s. ചവിട്ടുകല്ല, നടക്കല്ല.

Stercoration, s. ചാണകം ഇടുക.

Stereography, s. കല്ലുകളുടെയും മറ്റും
ഭാഷകളെ വരെക്കുന്ന വിദ്യ.

Sterometer, s. തടി കല്ല മുതലായവയെ
അളക്കുന്ന വിദ്യ.

Steril, a. വിളയാത്ത, തിപ്പായുള്ള, അഫ
ലമായുള്ള, അനപത്യമായുള്ള.

Sterility, s. വിളയായ്മ, അഫലത, അന
പത്യത്വം.

Sterling, s. ഇംഗ്ലീഷദെശത്തെ നാണ
യം, നാണിഭനിരക്ക.

Stern, a. കടുപ്പമായുള്ള , ഉഗ്രഭാവമായുള്ള,
ക്രൂരമായുള്ള, രൂക്ഷതയുള്ള; നിൎദ്ദയമായു
ള്ള, കൊടുക്രൂരമായുള്ള.

Stern, s. കപ്പലിന്റെ പിമ്പുറം, അമരം;
കാൎയ്യം നടത്തുന്ന സ്ഥാനം; പ്രഷ്ഠഭാഗം.

Sternly, ad. രൂക്ഷതയൊടെ, ഉഗ്രതയൊ
ടെ, രൌദ്രതയൊടെ.

Sternness, s. രൂക്ഷത, ഉഗ്രത, കടുപ്പശീ
ലം, രൌദ്രത.

Sternon, s. മാൎവിലെ അസ്ഥി.

Sternutation, s. തുമ്മൽ, തുമ്മുക.

Sternutative, a. തുമ്മലുണ്ടാക്കുന്ന, തുമ്മി
ക്കുന്ന.

Sternutatory, s. തുമ്മിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന.

To Stew, v. a. &. n. വെവിക്കുന്നു; വെക്കു
ന്നു, അനത്തുന്നു.

Stew, s. വെന്തഭക്ഷണം, അനൽവീട;
മത്സ്യം പിടിച്ചുസൂക്ഷിക്കുന്ന കുളം.

Steward, s. കലവറക്കാരൻ, സംഗ്രഹക്കാ
രൻ; രാജമന്ത്രി; വിചാരിപ്പുകാരൻ.

[ 453 ]
Stewardship, s. കലവറവിചാരം, കല
വറസ്ഥാനം, വിചാരിച്ച.

Stick, s. വടി, കൊൽ, യഷ്ടി.

To Stick, v. a. കുത്തുന്നു, കുത്തിയിടുന്നു;
ഒട്ടിക്കുന്നു, പറ്റിക്കുന്നു, പിടിപ്പിക്കുന്നു.

To Stick, v. n. ഒട്ടുന്നു, പാറുന്നു, പിടി
ക്കുന്നു; മനസ്സിൽ പറ്റുന്നു; നില്ക്കുന്നു;
പൊയ്പാകാതിരിക്കുന്നു; പിടിച്ചുപറയു
ന്നു; വിഷമമുണ്ടാകുന്നു; സംശയിക്കുന്നു,
ശങ്കിക്കുന്നു; തടയുന്നു, ഉറെച്ചിരിക്കുന്നു;
കുഴപ്പുന്നു: ഭൂമിക്കുന്നു.

To stick out, മുഴച്ചനില്ക്കുന്നു; വെലയി
ല്ലാതിരിക്കുന്നു; പുറത്തൊട്ട തള്ളിയിരി
ക്കുന്നു.

To stick close to a thing, ഒരു കാൎയ്യ
ത്തിന്റെ മെൽ തന്നെ മനസ്സവെച്ചി
രിക്കുന്നു.

To Stick, v. a. കുത്തുന്നു, കുത്തിക്കൊല്ലു
ന്നു, കുത്തി എടുക്കുന്നു.

Stickiness, s. ഒട്ടൽ, പറ്റ, പിടിത്തം.

To Stickle, v. a. ഒരു വെള ഒരു പക്ഷവും
ഒരു വെള മറുപക്ഷവും പിടിക്കുന്നു; ര
ണ്ടുപക്ഷത്തിലും കൂടുന്നു; തൎക്കിച്ചുകൊണ്ടി
രിക്കുന്നു; പ്രതിവാദിക്കുന്നു, വഴക്കുപിടി
ക്കുന്നു; തകരാറുണ്ടാക്കുന്നു.

Stickler, s. പക്ഷംപിടിക്കുന്നവൻ, തൎക്കം
പിടിക്കുന്നവൻ ; അന്യ കാൎയ്യങ്ങളിൽ ഉൾ
പെടുന്നവൻ.

Sticky, a. ഒട്ടുന്ന, പറ്റുന്ന, പശയുള്ള.

Stiff, a. വളയാത്ത, വഴക്കമില്ലാത്ത, മയ
മില്ലാത്ത, കൊഴുപ്പുള്ള, മുഴുപ്പുള്ള, ബലമു
ള്ള ; കടുപ്പമുള്ള, കട്ടിയുള്ള; മരവിച്ചു, ത
രിപ്പുള്ള, ലഘുവല്ലാത്ത; മുറണ്ടുള്ള, ദുശ്ശഠത
യുള്ള; രൂക്ഷതയുള്ള; തിട്ടമുള്ള, മുറുക്കമുള്ള.

To Stiffen, v. a. മുഴുപ്പിക്കുന്നു, കനപ്പി
ക്കുന്നു, കഴമ്പാക്കുന്നു; കൊഴുപ്പിക്കുന്നു; പ
ശയിടുന്നു, മയമില്ലാതാക്കുന്നു; കടുപ്പമാ
ക്കുന്നു, കഠിനമാക്കുന്നു; ദുശ്ശഠതയാക്കുന്നു,
മുറണ്ടാക്കുന്നു; മുറുക്കമാകന്നു.

To Stiffen, v. n. മുഴുക്കുന്നു, കുഴമ്പാകുന്നു,
കനക്കുന്നു: പിണപിണുക്കുന്നു; മയമില്ലാ
താകുന്നു; കടുക്കുന്നു, കടുപ്പമാകുന്നു; മര
വിക്കുന്നു; തരിക്കുന്നു; ദുശ്ശാഠ്യംപിടിക്കുന്നു.

Stiffnecked, a. കഠിനകണ്ഠമുള്ള, ദുശ്ശാഠ്യ
മായുള്ള, കടുപ്പമുള്ള, മുറണ്ടുള്ള.

Stiffiness, s. മുഴുപ്പ, കനം; വഴക്കമില്ലാ
യ്മ, മയമില്ലായ്മ; കടുപ്പം, കഠിനത, ശഠ
ത, ദുശ്ശാഠ്യം; ഉഗ്രത, രൂക്ഷത; മുഴുപ്പുള്ള
എഴുത്ത; മരവിപ്പ, തരിപ്പ.

To Stifle, v. a. ഞെക്കുന്നു, ഞെക്കികൊല്ലു
ന്നു; ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു; തിക്കുമുട്ടിക്കുന്നു;
അടക്കുന്നു, അമുക്കുന്നു, ഒതുക്കുന്നു, കെടു
ക്കുന്നു, പിടിക്കുന്നു.

Stigma, s. ചൂടുവെച്ച അടയാളം, ചൂടുകൊ
ണ്ട ഇട്ട അവമാന അടയാളം, ദുഷ്കീൎത്തി
യുടെ അടയാളം, ശ്വാനമുദ്ര; കറ, മാച്ച.

To Stigmatize, v. a. ചൂടുകൊൽ വെക്കു
ന്നു, അവമാനപ്പെടുത്തുന്നു, ദൂഷ്കീൎത്തിപ്പെ
ടുത്തുന്നു; ശ്വാനമുദ്രകുത്തുന്നു.

Stile, s. കടമ്പ; സൂൎയ്യഘടികാരത്തിന്റെ
സൂചി.

Stiletto, s. ഒരു ചെറിയ കട്ടാരി.

To Still, v. a. മൌനമാക്കുന്നു; അനങ്ങാ
താക്കുന്നു; അമൎത്തുന്നു; ശമിപ്പിക്കുന്നു, ശാ
ന്തമാക്കുന്നു.

Still, a. മൌനമായുള്ള, ശാന്തമായുള്ള;
ഇളക്കമില്ലാത്ത; അനക്കമില്ലാത്ത, സാവ
ധാനമുള്ള.

Still, ad. ഇതുവരെ, ഇന്നെരത്തൊളം;
ഇനിയും, എന്നിട്ടും, എങ്കിലും.

Still, s. മൌനം; ശാന്തത, അനക്കമില്ലാ
യ്മ, അമൎച്ച.

Still, s. കാച്ചുരുളി, വാറ്റുന്ന പാത്രം.

To Still, v. a. ഊറ്റുന്നു, കാച്ചുന്നു, ദ്രവി
പ്പിക്കുന്നു, വാറ്റുന്നു.

Stillatitious, a. ഊറ്റുന്ന, ദ്രവിക്കുന്ന, ദ്ര
വിച്ച, വാലുന്ന.

Stillatory, s. കാച്ചുരുളി, വാറ്റുന്ന പാ
ത്രം, ദ്രാവകശാല.

Stillborn, a. ചാവുപിള്ളയായി പിറന്ന.

Stillness, s. മൌനം; ശാന്തത; അമൎച്ച,
നിശ്ശബ്ദം, അനക്കമില്ലായ്മ.

Stilts, s. പൊയ്കാൽ.

To Stimulate, v. a. ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ഉ
ദ്യൊഗിപ്പിക്കുന്നു, ശുഷ്കാന്തിപ്പെടുത്തുന്നു;
എരിവുണ്ടാക്കുന്നു, ഇളക്കിവിടുന്നു, കിണ്ടു
ന്നു; ഉണൎച്ചയുണ്ടാക്കുന്നു.

Stimulation, s. ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഉത്സാ
ഹം, ഉദ്യൊഗിപ്പിക്കുക; കുത്തൽ, എരി
വ, എരിച്ചിൽ, കിണ്ടൽ.

To Sting, v. a. കുത്തുന്നു; കൊത്തുന്നു;
കടിക്കുന്നു, ദംശിക്കുന്നു; തൊടുന്നു, അതി
വെദനയുണ്ടാക്കുന്നു.

Sting, s. കുത്ത, കൊത്ത, കൊമ്പ, വിഷ
പുഛം, മുന, മുള്ള, വിഷപ്പല്ല; അതിവ്യ
ഥ, അതിവെദന.

Stinginess, s. ലുബ്ധ, പിശുക്ക, പിശൂനത,
അത്യാഗ്രഹം, ലൊഭം.

Stingy, a. ലുബ്ധുള്ള, പിശുക്കുള്ള, കൃപണ
തയും, ദുരാഗ്രഹമുള്ള.

To Stink, v. n. നാറുന്നു, നാറ്റംപിടി
ക്കുന്നു, ദുൎഗ്ഗന്ധംവീശുന്നു.

Stink, s. നാറ്റം, ദുൎഗ്ഗന്ധം, ദുൎമ്മണം, പൂ
തിഗന്ധം.

Stinkard, s. ദുൎഗ്ഗന്ധക്കാരൻ, നാറി.

To Stint, v. a. അതിരിടുന്നു, അതിർ നി

[ 454 ]
ശ്ചയിക്കുന്നു, മട്ടിടുന്നു; പരിമാണമിടുന്നു;
ക്ലിപ്തമാക്കുന്നു; വിലക്കുന്നു, നിർത്തുന്നു.

Stint, s. അതിര, നിശ്ചയിച്ച പരിമാണം,
മട്ട, തിട്ടം, മാത്ര, അംശം, ക്ലിപ്തം: വി
ലക്ക.

Stipend, s. ശമ്പളം, മാസപ്പടി, വരവ.

Stipendiary, a. ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന, ഉദ്യൊ
ഗം ചെയുന്ന, സെവകാവൃത്തിയുള്ള.

Stipendiary, s. ശമ്പളക്കാരൻ.

Stiptic, Stiptical, a. ചൊര നിൎത്തുന്ന;
ബന്ധിക്കുന്ന.

To Stipulate, v. n. ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു,
സമയം ചെയ്യുന്നു, പ്രതിജ്ഞചെയ്യുന്നു.

Stipulation, s. ഉടമ്പടി, പ്രതിജ്ഞ, സ
മയം, വാക്ക കൊടുക്കുക.

To Stir, v. a. അനക്കുന്നു, നീക്കുന്നു; ച
ലിക്കുന്നു; കിണ്ടുന്നു, ഇളക്കുന്നു, ഉത്സാ
ഹിപ്പിക്കുന്നു, ഉദ്യൊഗിപ്പിക്കുന്നു; നൊ
ണ്ടുന്നു; കലക്കുന്നു; അമളിപ്പിക്കുന്നു, ചഞ്ച
ലപ്പെടുത്തുന്നു.

To stir up, ഇളക്കിവിടുന്നു, എരിവുകെ
റ്റുന്നു, കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

To Stir, v. n. അനങ്ങുന്നു, നീങ്ങുന്നു, മാ
റുന്നു; ഇളകുന്നു; ശ്രമിക്കുന്നു, താത്പൎയ്യ
പ്പെടുന്നു, ഉത്സാഹിക്കുന്നു; എഴുനീല്ക്കുന്നു.

Stir, s. അനക്കം, ഇരെപ്പ, ഇളക്കം, കലാ
പം; കലഹം; തിടുക്കം, അമളി, കലശൽ;
ചലനം, മനൊചാഞ്ചല്യം.

Stirrup, s. അങ്കവടി.

To Stitch, v. a. തുന്നുന്നു, തെക്കുന്നു, കു
ത്തുന്നു; തിരുകിതൈക്കുന്നു, കൊളുത്തുന്നു,
വിലങ്ങുന്നു.

To stitch up, കൂട്ടിത്തൈക്കുന്നു, കീറൽ
മൂട്ടുന്നു.

Stitch, s. കുത്ത, തുന്നൽ; തിരുകൽ, കൊ
ളുത്ത, വിലക്കം; മിന്നൽ.

Stitcherry, s. തയ്യൽപണി, തുന്നൽവെല.

Stithy, s. അടകല്ല.

To Stive, v. a. അമുക്കുന്നു, ഒതുക്കിവെക്കു
ന്നു; ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു, അനത്തുന്നു.

Stoccado, s. ചെറുവാളും മറ്റും കൊണ്ട
കുത്തുന്ന കുത്ത.

Stock, s. തണ്ട, ഉടൽ ; മുറിത്തടി, കുറ്റി;
ബുദ്ധിമന്ദൻ, തടിമാടൻ; കഴുത്തിൽ കെ
ട്ടുന്ന വസ്ത്രം, ചട്ടപ്പാത്തി, പിടി; താങ്ങു
തടി; ഉത; തായിത്തടി, തായ്മരം; വം
ശം; മുതൽ ദ്രവ്യം, മൂലദ്രവ്യം ; സംഗ്രഹം,
ശെഖരിപ്പ, ഇട്ടുകെട്ട, ഇരിപ്പുദ്രവ്യം.

To stand stock still, തടിപൊലെ നി
ല്ക്കുന്ന.

To Stock, v. a. സംഗ്രഹിച്ചുവെക്കുന്നു,
ശെഖരിച്ചുവെക്കുന്നു; ഇട്ടുകെട്ടുന്നു; ആ
മത്തിലിടുന്നു.

To stock up, വെരൊടെ പറിച്ചുകളയു
ന്നു, നിൎമ്മൂലമാക്കുന്നു.

Stockdove, s. കാട്ടുപ്രാവ, കപൊതം,
ചെങ്ങാലി.

Stocking, s. കാല്മെസ, കാലിന്റെ മുട്ടൊ
ളം ഇടുന്ന ഉറ.

Stockish, a. മൂഢതയുള്ള, തടിമുറണ്ടുള്ള.

Stocklock, s. മരത്താഴ.

Stocks, s. pl. തടിവിലങ്ങ, ആമം: മൂല
ദ്രവ്യം; പടങ്ങ.

Stockstill, a. അനക്കമില്ലാത്ത.

Stoic, s. ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാത്തവൻ
സൎവ്വസംഗത്യാഗി.

Stoical, a. ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാത്ത;
നിൎദ്ദയമായുള്ള.

Stoicism, s. സൎവ്വസംഗത്യാഗം.

Stole, s. നിലയങ്കി, രാജാക്കന്മാരുടെ അങ്കി.

Stole, pret. of To Steal, മൊഷ്ടിച്ച.

Stolen, part. pass. of To Steal, മൊ
ഷ്ടിക്കപ്പെട്ട.

Stomach, s. തിൻപണ്ടി, ആമാശയം, ജ
ഠരാഗ്നി, പക്വാശയം; ആൎത്തി; കൊപം,
ഡംഭ.

To Stomach, v. a. & n. കൊപംകൊള്ളു
ന്നു, വൈരം വെക്കുന്നു, ഉള്ളിൽ വെക്കു
ന്നു; കൊപപ്പെടുന്നു.

Stomacher, s. പതക്കം, റവുക്കയിന്മെലിടു
ന്ന ഒരലങ്കാരം.

Stomachic, a. പക്വാശയത്തൊടുചെൎന്ന;
ദഹനത്തിന കൊള്ളാകുന്ന.

Stomachic, s. ദഹനത്തിനുള്ള മരുന്ന.

Stone, s. കല്ല, കരിങ്കല്ല, രത്നക്കല്ല; നീര
ടപ്പുകല്ല; അണ്ടി, കുരു; വൃഷണം; പതി
ന്നാലൊ പതിനാറൊ റാത്തലുള്ള കട്ടി.

Stone-still, ഇളകാത്ത.

Stone-dead, അശെഷം ജീവനില്ലാത്ത.

Stone-blind, അശെഷം കണ്ണുകാണാ
ത്ത.

To leave no stone unturned, കഴിയു
ന്നതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു.

Stone, a. കല്ലുകൊണ്ടുള്ള, കല്ലുപൊലെയു
ള്ള.

To Stone, v. a. കല്ലുകൊണ്ട എറിയുന്നു,
കല്ലെറിയുന്നു, കല്ലെറിഞ്ഞ കൊല്ലുന്നു.

Stonecutter, s. കല്ലുവെട്ടുകാരൻ, കല്ലാ
ശാരി.

Stonefruit, s. അണ്ടിയുള്ള കായ, കുരു
ഉള്ള കായ.

Stonepit, s. കല്ലുവെട്ടുകുഴി.

Stonepitch, s. കടുപ്പമുള്ള ചെഞ്ചല്യവും മ
റ്റും.

Stonework, s. കല്പണി, കല്ലുവെല; കല്ല
കൊണ്ട തീൎത്തത.

[ 455 ]
Stony, a. കല്ലുകൊണ്ട തീൎത്ത, കല്ലുള്ള, കല്ലെ
പ്പുള്ള; കല്ലുപൊലെ കടുപ്പമുള്ള, പാറ
കളുള്ള.

Stood, pret. of To Stand, നിന്നു.

Stool, s. പീഠം, ആസനം, വങ്ക; മലശൊ
ധനം, വിരെചനം.

Stoolball, s. പന്തുരുട്ടുന്ന ഒരു വക കളി.

To Stoop, v. n. കുനിയുന്നു, താഴുന്നു,
കീഴ്പെടുന്നു; കൂനുന്നു, കുമ്പിടുന്നു; വഴ
ന്നു; ഇറങ്ങുന്നു; ഇരയിന്മെൽ പായു
ന്നു, റാഞ്ചുന്നു.

Stoop, s. കുനിവ, കുനിച്ചിൽ; താഴ്ച, വ
ഴങ്ങൽ; ഇറക്കം, റാഞ്ചൽ, ഇരയിന്മെലു
ള്ള പാച്ചിൽ; മദ്യപാത്രം.

To Stop, v. a. നിൎത്തുന്നു, നിൎത്തിവെക്കു
ന്നു; വിരൊധിക്കുന്നു, തടയുന്നു, വിലക്കു
ന്നു; അടെക്കുന്നു, ദ്വാരമടെക്കുന്നു; ക
മ്പിയിണക്കുന്നു; നിവൎത്തിക്കുന്നു; പിടി
ച്ചുവെക്കുന്നു.

To Stop, v. n. നിലക്കുന്നു, നിന്നുപൊകു
ന്നു; അടയുന്നു, അടഞ്ഞുപൊകുന്നു.

Stop, s. നിൎത്ത, നിൎത്തൽ, വിരതി; വി
രൊധം, തട, തടവ; നിവൎത്തനം, നി
വൃത്തി; ഇളവ; പുള്ളി.

Stopcock, s. അടെപ്പുള്ള കുഴൽ.

Stoppage, s. നിൎത്ത, നിൎത്തൽ, നില്പ, അ
ടെപ്പ, അടമാനം; തടവ, വിഘ്നം; ശമ്പ
ളത്തിൽ പിടിത്ത.

Stopper, Stopple, s. അടെപ്പ, മൂടി, വാ
യടെപ്പ.

Storax, s. സുഗന്ധമുള്ള ഒരു വക പശ.

Store, s. ഇട്ടുകെട്ട, ശെഖരിപ്പ, കൂട്ടം, ഇരി
പ്പ, ധാന്യക്കൂട്ടം; മൂട; കൂട്ടിയസമ്പത്ത;
ചയം, പത്തായം.

To Store, v. a. ഇട്ടുകെട്ടുന്നു, ശെഖരി
ക്കുന്നു, സംഗ്രഹിച്ചുവെക്കുന്നു, കൂട്ടിവെ
ക്കുന്നു.

Storehouse, s. പണ്ടകശാല, വ്യഞ്ജന
പ്പുര, കലവറ, ഉഗ്രാണം, ആയുധപ്പുര,
കിടങ്ങ.

Storekeeper, s. പണ്ടകശാലവിചാരിപ്പു
കാരൻ, കലവറക്കാരൻ.

Stork, s. കൊക്ക, ബകം, വെളിർ.

Storm, s. കൊടുങ്കാറ്റ, പെരിങ്കാറ്റ;
കൊൾ, കടല്കൊൾ; ആക്രമം; കയ്യെറ്റം,
കലഹം, കലശൽ, അമളി, കലാപം; രാ
ജ്യകലക്കം; ആപത്ത; സാഹസം; ബലാ
ല്ക്കാരം, ഉഗ്രത , ക്രൊധം, കൊപം.

To Storm, v. a. ആക്രമിക്കുന്നു, പടയെ
റ്റുന്നു, പടകെറ്റുന്നു; കയ്യെറ്റം ചെയ്യു
ന്നു.

To Storm, v. n. കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാകുന്നു;
കലശൽ കൂടുന്നു, കൊപിക്കുന്നു.

Stormy, a. പെരുങ്കാറ്റുള്ള ; കലശലായു
ള്ള.

Story, s. കഥ, വൃത്താന്തം, പ്രബന്ധം;
തീങ്കഥ; കെട്ടുകഥ; മാളികയുടെയും മ
റ്റും നില.

Storyteller, s. കഥകാരൻ; കെട്ടുകഥക്കാ
രൻ; നുണയൻ.

Stove, s. തീകൂട്ടുന്ന സ്ഥലം, തീച്ചട്ടി, തീ
ക്കലം, നെരുപ്പൊട, അടുപ്പ.

To Stove, v. a. ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത വെക്കു
ന്നു: അനത്തുന്നു, ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു.

Stout, a. ബലവത്ത; തടിച്ച, തടിപ്പുള്ള,
വണ്ണമുള്ള; കായബലമുള്ള, പുഷ്ടിയുള്ള,
സ്ഥൂലിച്ച, കട്ടിയുള്ള.

Stoutly, ad. ബലമായി: പുഷ്ടിയായി.

Stoutness, s. തടിപ്പ, വണ്ണം, കായബ
ലം, പുഷ്ടി; കട്ടി; മെഴുപ്പ, വീൎയ്യം, ശൗ
ൎയ്യം.

To Stow, v. a. അടുക്കിവെക്കുന്നു; കൂട്ടി
വെക്കുന്നു, സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

Stowage, s. വസ്തുക്കളെ അടുക്കിവെക്കുന്ന
സ്ഥലം, അടുക്കി വെക്കുക.

To Straddle, v. n. കവെച്ചുനടക്കുന്നു, ക
വെക്കുന്നു.

To Straggle, v. n. ഉഴലുന്നു, ഉഴന്നുനട
ക്കുന്നു, അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു; ഇങ്ങൊട്ടും
അങ്ങൊട്ടും തിരിയുന്നു, തെറ്റി ഉഴലുന്നു;
കൂട്ടം പിരിഞ്ഞുപൊകുന്നു; അധികംവള
രുന്നു; ചിതറിപൊകുന്നു; ചെല്ലിയെഴുകു
ന്നു.

Straggler, s. ഉഴന്നുനടക്കുന്നവൻ, അല
ഞ്ഞുനടക്കുന്നവൻ; പടപ്പുകൊമ്പ, ചെ
ല്ലി.

Straight, a. നെരെയുള്ള, നെരായുള്ള,
ചൊവ്വായുള്ള, വളവില്ലാത്ത, പ്രഗുണമാ
യുള്ള; നിവിൎന്ന, നിവിൎച്ചയുള്ള; ഇടുക്കാ
യുള്ള, കുടുസ്സായുള്ള.

Straight, Straightway, ad. നെരെ, നെ
രായി, ചൊവ്വെ, ഉടനെ.

To Straighten, v. a. നെരെയാക്കുന്നു,
ചൊവ്വാക്കുന്നു; നിവിൎക്കുന്നു, നിവിൎത്ത
നിൎത്തുന്നു.

Straightness, s. നെര, ചൊവ്വ, വളവി
ല്ലായ്മ; നിവിൎച്ച; മൎയ്യാദ, നെൎവഴി.

To Strain, v. a. അരിക്കുന്നു, ഞെക്കുന്നു;
ഊറ്റുന്നു; പിഴിയുന്നു: ഉളുക്കുന്നു, അധി
കമുറുക്കംകൊണ്ട ബലക്കുറവുവരുത്തുന്നു;
നന്നായി സാഹസം ചെയ്യുന്നു; വലിക്കുന്നു;
ബലം ചെയ്യുന്നു, നിൎബന്ധിക്കുന്നു.

To Strain, v. n. മുക്കുന്നു; പ്രയത്നം ചെയ്യു
ന്നു, മഹാ ശക്തിയൊടെ ചെയ്യുന്നു.

Strain, s. ഉളുക്ക; അതിമുറുക്കം; അതിസാഹ
സം, അതിപ്രയത്നം, വംശം, സന്തതി;

[ 456 ]
ജാതിസ്വഭാവം; സംസാരരീതി; പാട്ട,
സ്വരം; തരം, വിധം, സ്ഥാനം, ചാ
യിവ.

Strait, a. ഇടുക്കമുള്ള , ഇടകുറഞ്ഞ, വിസ്താ
രം കുറഞ്ഞ; കുടുസ്സുള്ള അടുപ്പമുള്ള, ഞെ
രുക്കമുള്ള, മുറുക്കമുള്ള; ദുൎഘടമുള്ള, വിഷമ
മുള്ള, ചൊവ്വുള്ള.

Strait, s. ഇടുക്കുവഴി, മുടുക്ക; കടൽകൈ
വഴി; ദുൎഘടസ്ഥലം; ഞെരുക്കം; വിഷ
മം; അപകടം.

To Straiten, v. a. ഇടുക്കുന്നു, ഇടകുറെ
ക്കുന്നു; വിസ്താരംകുറെക്കുന്നു, ചുരുക്കുന്നു;
ഇറുക്കുന്നു, മുറുക്കുന്നു, ഞെരുക്കുന്നു; ബുദ്ധി
മുട്ടിക്കുന്നു, വിഷമിപ്പിക്കുന്നു.

Straitness, s. ഇടുക്കം, വിസ്താരക്കുറവ, കു
ടുസ്സ; ഇറുക്കം, മുറുക്കം; ഞെരുക്കം; വിഷ
മം; വിമ്മിഷ്ടം, പ്രയാസം; ബുദ്ധിമുട്ട,
കുറച്ചിൽ.

Straitlaced, a. മുറുക്കമുള്ള, ഞെരുക്കമുള്ള,
അയവില്ലാത്ത; പിടിത്തമുള്ള.

Strake, s. ഇരിമ്പുതകിട; മൂട്ട, എപ്പ; അ
കലം, വീതി.

Strand, s. കടൽപുറം: ആറ്റുവക്ക; കയ
റ്റുപിരി, ഇഴ.

To Strand, v. a. കരയിൽ ഒടിച്ചുകെറ്റു
ന്നു; കപ്പൽ കരയിൽ കെറ്റി ഉടെക്കുന്നു.

Strange, a. അപൂൎവ്വമായുള്ള; അത്ഭുതമാ
യുള്ള; പുതുമയുള്ള; അറിയാത്ത, അന്യമാ
യുള്ള, അസാമാന്യം, പരമായുള്ള, അക
ല്ചയുള്ള; പരിചയമില്ലാത്ത, മരിക്കമില്ലാ
ത്ത; പുത്തരിയായുള്ള.

Strangeness, s. അന്യത, പരദെശസം
ബന്ധം; പരത്വം; അപൂൎവ്വത; അത്ഭുതം;
പുതുക്കം; അകല്ച; നീരസം.

Stranger, s. അന്യത, ഇതരൻ, പരൻ;
അറിയാത്തവൻ; ഉദാസീനൻ; വഴിപൊ
ക്കൻ, വിടുതിക്കാരൻ; പരദെശി.

To Strangle, v. a. വീൎപ്പുമുട്ടിക്കുന്നു, ഞെ
ക്കുന്നു, ഞെക്കികൊല്ലുന്നു.

Strangler, s. ഞെക്കികൊല്ലുന്നവൻ.

Strangles, s. കുതിരകൾക്ക തൊണ്ടയിൽ
വരുന്ന വീക്കം.

Strangulation, s. ഞെക്കിക്കുല.

Strangury, s. മൂത്രകൃഛ്രം, മൂത്രംചുടീൽ,
അശ്മരി.

Strap, s. തൊൽവാറ; നൂൽകച്ച.

Strappado, s. തൊൽവാറുകൊണ്ടുള്ള അടി.

Strapping, a. നന്നായി വളൎന്ന; സ്ഥൂലി
ച്ച; തടിച്ച, പുഷ്ടിയുള്ള.

Strata, s. plu. നിരകൾ, വരികൾ, അ
ടുക്കുകൾ, തടങ്ങൾ.

Stratagem, s. തന്ത്രം, കൃത്രിമം, ചതി, ഉ
പായം, ഛലം.

Stratum, s. നിര, വരി, അടുക്ക, അട്ടി,
പടുക്ക, തടം.

Straw, s. വയ്ക്കൊൽ, കച്ചി; നെൽകച്ചി;
പുൽകച്ചി.

Strawberry, s, ഒരു വക രുചികരമായുള്ള
പഴം.

Strawbuilt, a. വയ്ക്കൊൽ കൊണ്ട തീൎത്ത.

Strawcolour, s. ഇളംതരം മഞ്ഞനിറം.

To Stray, v. n. വഴിതെറ്റുന്നു, ഉഴലുന്നു,
പിഴെക്കുന്നു; ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു; ചെല്ലി
യെഴുകുന്നു.

Stray, s. ഉഴന്നുപൊയ ജന്തു, ചെല്ലി; വ
ഴിതെറ്റ, ചുറ്റിത്തിരിച്ചിൽ.

Streak, s. വസ്ത്രാദികളുടെ കര, വരിപ്പു
ള്ളി; കീറ്റ, ചീന്ത.

To Streak, v. a. കരയിടുന്നു, വരെക്കു
ന്നു; നാനാവൎണ്ണമാക്കുന്നു.

Streaky, a. കരയുള്ള, വരയുള്ള, നാനാ
നിറമുള്ള.

Stream, s. ഒഴുക്ക, നീരൊഴുക്ക; നദി; ഒ
ലിപ്പ; വാഹിനി, പ്രവാഹം.

To Stream, v. n. ഒഴുകുന്നു, ഒലിക്കുന്നു;
ഒടുന്നു; കതിർ വിടുന്നു.

Streamer, s. പട്ടാളത്തിലെ കൊടി, പട
കപ്പലിലെ കൊടി, കാടി, ധ്വജം.

Streamy, a. ഒഴുക്കുള്ള, ഒലിപ്പുള്ള.

Street, s. തെരുവ, വീഥി, തെരുവീഥി,
വഴി; ശ്രെണി, ഉപനിഷ്കരം, നിഷദ്യം.

Streetwalker, s. കൂത്തിച്ചി, വിലമകൾ.

Strength, s. ശക്തി, ബലം, ദൃഢത, ഈ
ക്ക; പരാക്രമം, വിക്രമം, വീൎയ്യം ; ഉരം,
കെല്പ, ഉറപ്പ; യുദ്ധസന്നാഹം.

To Strengthen, v. a. ബലപ്പെടുത്തുന്നു.
ഉറപ്പിക്കുന്നു, ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു; സ്ഥിര
പ്പെടുത്തുന്നു; ധൈൎയ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

To Strengthen, v. n. ബലപ്പെടുന്നു, ബ
ലംകൊളളുന്നു, ഉറെക്കുന്നു, ദൃഢപ്പെടുന്നു.

Strengthener, s. ബലപ്രദൻ; ബലപ്ര
ദം.

Strengthless, a. ബലഹീനമായുള്ള, കെ
ല്പുകെടുള്ള.

Strenuous, a. ധൈൎയ്യമുള്ള, ശൗൎയ്യമുള്ള;
മിടുക്കുള്ള ,ജാഗ്രതയുള്ള, സാഹസമുള്ള.

Streperous, a. ഇരെക്കുന്ന, ഇരെപ്പുള്ള,
ഇരമ്പുന്ന, ഒച്ചയുള്ള.

Stress, s. സാരാൎത്ഥം, സാരം; പ്രണിധാ
നം, ബലം, ശക്തി, മുറുക്കം; ബലബന്ധം.

To Stretch, v. a. നീട്ടുന്നു: നിവിൎക്കുന്നു;
വിടൎക്കുന്നു; വിരിക്കുന്നു; വലിക്കുന്നു, വി
സ്താരമാക്കുന്നു: അതിസാഹസം ചെയ്യുന്നു.

To Stretch, v. n. നീളുന്നു; വലിയുന്നു;
കടത്തിപറയുന്നു; അതിവാചകം പറയു
ന്നു.

[ 457 ]
Stretch, s. നീട്ടം, നിവിൎച്ച, വിരിച്ചിൽ;
വലിച്ചിൽ: മുറുക്കം; അതിപ്രയത്നം; അ
ത്യൎത്ഥം; അതിസാഹസം; നിഷ്കൎഷ.

Stretcher, s. മുറുക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തു; ത
ണ്ടുവലിക്കുന്നവൻ കാലുറപ്പിച്ച ചവിട്ടുന്ന
മരം, ചവിട്ടുപടി.

To Strew, v. a. ചിതറുന്നു, വിതറുന്നു, തൂ
കുന്നു, ധൂളിക്കുന്നു, ധൂളുന്നു.

Strewment, s. വിതറിയ സാധനം.

Striae, s. ശംഖുപിരിവെട്ട.

Striate, Striated, a. ശംഖുപിരിവെട്ടിയ,
ശംഖുപിരിയായി തീൎത്ത.

Stricken, part. അടിക്കപ്പെട്ട, ചെന്ന, പുക്ക

Stricken in years, വയസ്സ ചെന്ന.

Strickle, s. പറയുടെയും മറ്റും വടിപ്പൻ,
പറക്കൊൽ.

Strict, a. മുറുക്കമായുള, മഹാ തിട്ടമായു
ള്ള, ഖണ്ഡിതമായുള്ള; സൂക്ഷമുള്ള.

Strictly, ad. തിട്ടമായി, ഖണ്ഡിതമായി,
മുറുകെ, മുറുക്കമായി.

Strictness, s. മഹാ തിട്ടം, ഖണ്ഡിതം, മു
റുക്കം; കടുപ്പം; നെര; സൂക്ഷം.

Stricture, s. തട്ട, തൊടൽ; അമുക്കൽ, പി
ടിത്തം; അടെപ്പ; ഒരു കാൎയ്യത്തെ കുറിച്ച
അല്പം മാത്രം വിസ്തരിക്കുക.

Stride, s. നീട്ടിവെച്ചുള്ള നടപ്പ, കവെപ്പ.

To Stride, v. n. കാൽ നീട്ടിവെച്ചുനടക്കു
ന്നു, കവെക്കുന്നു, കവെച്ചിരിക്കുന്നു.

Stridulous, a. കിറുകിറുക്കുന്ന, കിറുകിറെ
ശബ്ദിക്കുന്ന.

Strife, s. കലഹം, വാഗ്വാദം, പിണക്കം,
കലമ്പൽ, മത്സരം, കന്ദലം.

Strignment, s. കല്കം, ഊറൽ, കിട്ടം, മട്ട.

To Strike, v. a. അടിക്കുന്നു, തല്ലുന്നു, താ
ഡിക്കുന്നു; പ്രഹരിക്കുന്നു; മുട്ടിക്കുന്നു; അ
റയുന്നു, തട്ടിക്കുന്നു; പതിക്കുന്നു; അച്ചടി
ക്കുന്നു, മുദ്ര അടിക്കുന്നു, കമ്മിട്ടമടിക്കുന്നു;
വടികൊണ്ട ശിക്ഷിക്കുന്നു; പറയുംമറ്റും
വടിക്കുന്നു; കയ്യടിക്കുന്നു; ഇറക്കുന്നു; ഭൂമി
പ്പിക്കുന്നു; വിരട്ടുന്നു; കൊള്ളിക്കുന്നു, നീ
ട്ടിയടിക്കുന്നു.

To strike fire, ചക്കുമുക്കിപ്രയൊഗിക്കു
ന്നു.

To strike a sail, പായിറക്കുന്നു.

To strike a flag, കൊടിയിറക്കുന്നു.

To strike off, തള്ളിക്കളയുന്നു; കണക്കിൽ
തള്ളുന്നു; നീക്കികളയുന്നു; വെട്ടികള
യുന്നു.

To strike out, കിറുക്കിക്കളയുന്നു; തല്ലി
യെടുക്കുന്നു; വെട്ടത്തുവരുത്തുന്നു, അ
ടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നു.

To Strike, v. n. അടിക്കുന്നു, കിടയുന്നു,
അലെക്കുന്നു; മുട്ടുന്നു; അടയുന്നു; അടി

കൊണ്ട ശബ്ദിക്കുന്നു; തട്ടുന്നു, മനസ്സിൽ
തൊന്നുന്നു; കൊള്ളുന്നു, എശുന്നു, കരയിൽ
തട്ടിക്കെറുന്നു; പെടുന്നു; പായിറക്കി വ
ണങ്ങുന്നു.

To strike in with, പക്ഷത്തിൽ കൂടുന്നു,
ചെരുന്നു, യൊജിക്കുന്നു; കൊള്ളുന്നു.

To strike out, നീങ്ങിപ്പൊകുന്നു, വെ
ഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ടുപൊകുന്നു.

Strike, s. ഒരു അളവ, താപ്പ.

Striking, part, a. മനസ്സിൽ കൊള്ളുന്ന,
കൊളുള്ള; അടിക്കുന്നു; ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന, അ
ത്ഭുതമുള്ള.

String, s. ചരട, വക്കുനൂൽ, നൂൽ; കൊ
ൎക്കുന്ന ചരട; അയ; ചരട്ടിൽ കൊൎത്ത
സാധനങ്ങൾ, കൊൎമ്പൽ, വരി, നിര; ക
യറ; തന്ത്രി; നാര; ഞരമ്പ; ഞാണ; നാ
ടാ; മാല; സംഗതികളുടെ ക്രമവിവരം.

To have two strings to the bow, ര
ണ്ടുവഴി നൊക്കുന്നു.

To String, v. a. ചരട ഇടുന്നു, കൊൎക്കു
ന്നു; തന്ത്രിയിട്ടു മുറുക്കുന്നു; വലിച്ചുകെട്ടു
ന്നു.

Stringed, a. കമ്പിയുള്ള, തന്ത്രിയിട്ട, ചര
ടുള്ള, കൊൎത്ത.

Stringent, a. മുറുക്കുന്ന, മുറുക്കമുള്ള, ഇറുക്കു
ന്ന; ബന്ധിക്കുന്ന, നിൎബന്ധമുള്ള, സിദ്ധാ
ന്തമുള്ള.

Stringhalt, s. കുതിരകൾക്കു വരുന്ന ഒരു
രൊഗം.

Stringy, a. ചരടുകളുള്ള, നാരുള്ള.

To Strip, v. a. ഉരിക്കുന്നു; ഉരിഞ്ഞെടുക്കു
ന്നു; നഗ്നമാക്കുന്നു; അഴിച്ചുവെക്കുന്നു, നീ
ക്കിക്കളയുന്നു; കവരുന്നു, കൊള്ളയിടുന്നു.

Strip, s. തുണിത്തുണ്ട, കീറ്റ, നുറുക്ക.

To Stripe, v. a. വരിപ്പുള്ളിയിടുന്നു, കര
യിടുന്നു; നാനാവൎണ്ണമാക്കുന്നു.

Stripe, s. വരി, വരിപ്പുള്ളി, കര; നാനാ
വൎണ്ണമുള്ളവര: അടി; കൊരടാവുകൊണ്ടു
ള്ള അടി; അടിപ്പാട, വടു.

Stripling, s. ബാലകൻ, കുമാരൻ, ചെറു
പ്പക്കാരൻ.

To Strive, v. n. പ്രയാസപ്പെടുന്നു, ശ്രമി
ക്കുന്നു, സാഹസം ചെയ്യുന്നു, അദ്ധ്വാന
പ്പെടുന്നു; ഉത്സാഹിക്കുന്നു; പൊരുതുന്നു,
പൊരാടുന്നു; ശണ്ഠയിടുന്നു, വാദിക്കുന്നു;
എതിൎക്കുന്നു, മത്സരിക്കുന്നു; സ്പൎദ്ധകാട്ടുന്നു.

Striving, s. കൃതൊത്സാഹം, ശ്രമം, സാ
ഹസം, പൊരാട്ടം, മത്സരം, സ്പൎദ്ധ.

Stroke, s. അടി, തല്ല, താഡനം, പ്രഹ
രം; മുട്ട, തട്ട; ഉപദ്രവം; ആപത്ത സങ്ക
ടം; തട്ടുകെട; മണിനാദം; ൟയകൊൽ
കൊണ്ടുള്ള വര, വരി: സ്പൎശനം; മഹാ
പ്രയത്നം; ശക്തി, ബലം.

[ 458 ]
To Stroke, v. a. തലൊടുന്നു, തടവുന്നു,
ഉഴിയുന്നു.

Stroking, s. തലൊടൽ, തടവൽ, ഉഴി
ച്ചിൽ.

To Stroll, v. n. ഉഴലുന്നു, ഉഴന്നുനടക്കു
ന്നു, ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു.

Stroller, s. ഉഴലക്കാരൻ, ഉഴന്നുനടക്കു
ന്നവൻ.

Strong, a. ബലവത്ത, ബലമുള്ള; ദൃഢത
യുള്ള, ശക്തിയുള്ള, ഊക്കുള്ള; പുഷ്ടിയുള്ള;
വീൎയ്യമുള്ള, ഉരമുള്ള, കെല്പുള്ള; പരാക്രമു
ള്ള; ഉറപ്പുള്ള: യുദ്ധസന്നാഹമുള്ള: ആ
രൊഗ്യമുള്ള; കൊളുള്ള, ധൈൎയ്യയമുള്ള നി
ഷ്കൎഷയുള്ള, ഉദ്ദണ്ഡതയുള്ള; നിറഞ്ഞ;
കടുപ്പമുള്ള, ലഹരിയുള്ള; കടുനിറമുള്ള;
ദഹിക്കാത്ത, ശൗൎയ്യമുള്ള, സമൎത്ഥതയുള്ള;
സ്ഥിരതയുള്ള, ഉഗ്രതയുള്ള; ഖണ്ഡിതമാ
യുള്ള, പരിഛെദമുള്ള, നിശ്ചയമുള്ള; ത
ടിച്ച, ഒതുക്കമുള്ള, കട്ടിയുള്ള, എളുപ്പത്തിൽ
ഒടിയാത്ത മുഴുപ്പായി എഴുതിയ.

A strong man, ബലവാൻ, പരാക്രമശാ
ലി, വിക്രമി.

Strongfisted, a. മുഷ്ടിബലമുള്ള.

Stronghand, s. കൈമിടുക്ക, ബലമുള്ള
ഭുജം.

Stronghold, s. കൊട്ടസ്ഥലം, ഉറപ്പുള്ള
സ്ഥലം.

Strongly, ad. ബലമായി, ശക്തിയായി,
ഉറപ്പായി.


Strongscented, a. ഗന്ധവീൎയ്യമുള്ള, കൊ
ടുമണമുള്ള.

Strongwater, s. മദ്യം.

Strophe, s. കവിതാവതാരിക.

Strove, pret. of To Strive, പ്രയാസ
പ്പെട്ടു.

Struck, pret. &. part. pass. of To
Strike, അടിച്ചു, അടിക്കപ്പെട്ട.

Structure, s. വീടുപണി; ഭാഷ, ആക്ര
തി; ഭവനം, വീട.

To Struggle, v. n. പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു,
അദ്ധ്വാനപ്പെടുന്നു, വിമ്മിഷ്ടപ്പെടുന്നു,
സാഹസം ചെയ്യുന്നു, പ്രയാസപ്പെടുന്നു;
ഉഴെക്കുന്നു; പൊരാടുന്നു; പൊരുതുന്നു,
വാദിക്കുന്നു, തമ്മിൽ വഴക്കു പിടിക്കുന്നു;
പിടയുന്നു, പിടെക്കുന്നു, തുടിക്കുന്നു.

Struggle, s. പ്രയത്നം, വിമ്മിഷ്ടം, അദ്ധ്വാ
നം, സാഹസം; പ്രയാസം; അധിക ഉ
ഴെപ്പ; തമ്മിൽ പിടിത്തം, പൊരാട്ടം,
പൊർ; പിടച്ചിൽ.

Struma, s. കണ്ഠമാല.

Strumous. a. കണ്ഠമാലയുള്ള.

Strumpet, s. കുലട, തെവിടിച്ചി, കാമുകി,
വിലമകൾ.

Strung, pret. &. part. pass. of To String,
കൊൎത്തു, കൊൎത്ത, കൊൎക്കപ്പെട്ട.

To Strut, v. n. ഞെളിഞ്ഞുനടക്കുന്നു, ഡം
ഭത്തൊടെ നടക്കുന്നു; പൊങ്ങുന്നു, വീൎക്കു
ന്നു.

Strut, s. ഡംഭത്തോടെയുള്ള നടപ്പ.

Stul, s. മുട്ടത്തടി, കുറ്റി, ഉരുൾതടി.

To Strub, v. a. കുറ്റി പറിക്കുന്നു, കിളച്ചു
പറിക്കുന്നു, വെരൊടെ പറിച്ചുകളയുന്നു.

Strubbed, a. നീളക്കുറവും മുഴുപ്പുമുള്ള.

Strubble, s. കൊയ്തകുറ്റി, താളടി, കച്ചി.

Stubborn, a. ശഠതയുള്ള, ദുശ്ശഠതയുള്ള; മു
രടത്വമുള്ള, മുരട്ടുശീലമുള്ള, തന്റെടമുള്ള,
വഴക്കമില്ലാത്ത, സിദ്ധാന്തമുള്ള.

Stubborness, s. ശഠത, ശാഠ്യം, ദുശ്ശഠത,
മുരടത്വം, മുരട്ടുശീലം, തന്റെടം, സി
ദ്ധാന്തം; വഴക്കമില്ലായ്മ, വാശി, ചണ്ടിത്ത
രം, മുറണ്ട.

Stubby, a. കുറിയതും മുഴുത്തതുമായുള്ള,
നീളം കുറഞ്ഞ തടിയുള്ള, കുറ്റിയായുള്ള.

Stubnail, s. മുറിയാണി.

Stucco, s. ഇളം കുമ്മായം, കുമ്മായക്കൂട്ട.

Stuck, pret. &. part. pass. of To Stick,
പറ്റി, പറ്റിയ.

Stud, a. കുറ്റി; അലങ്കാരത്തിനുള്ള മൊട്ടാ
ണി, കുമിഴ, കുടുക്ക, മൊട്ട, കുതിരക്കൂട്ടം.

To Stud, v. a. മൊട്ടാണി വെക്കുന്നു, കു
മിഴ വെക്കുന്നു.

Student, s. ശിഷ്യൻ, ബ്രഹ്മചാരി, കാപ
ടികൻ, വിദ്യാൎത്ഥി, അദ്ധ്യായി.

Studied, a. വില്പത്തിയുള്ള, അക്ഷരപരി
ജ്ഞാനമുള്ള, പഠിത്വമുള്ള, വിദ്യയുള്ള.

Studious, a. അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്ന, വി
ദ്യാഭ്യാസ താത്പൎയ്യമുള്ള, ജാഗ്രതയുള്ള, ശു
ഷ്കാന്തിയുള്ള.

Studiousness, s. അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുക,
പഠിക്കുന്നതിനുള്ള താത്പൎയ്യം, വിദ്യാഭ്യാ
സജാഗ്രത; ശ്രദ്ധ; ധ്യാനം.

Study, s. അദ്ധ്യയനം, പഠിത്തം, വിദ്യാ
ഭ്യാസം; അധീതി; ജാഗ്രത, ശ്രദ്ധ; ധ്യാ
നം; പുസ്തകമുറി.

To Study, v. a. & n. പഠിക്കുന്നു, അദ്ധ്യ
യനം ചെയ്യുന്നു; വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു;
ധ്യാനിക്കുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു, യന്ത്രിക്കുന്നു;
ഒൎക്കുന്നു; ശ്രദ്ധപെടുന്നു, നന്നായി താ
ത്പൎയ്യപ്പെടുന്നു, മനസ്സുവെക്കുന്നു.

Stuff, s. വസ്തു, സാധനം, പണ്ടം; നെയ്ത
വസ്തു; ചരക്ക, ഉപകരണം; കൊപ്പ, തട്ടു
മുട്ട, ഉരുപ്പടി; ഔഷധവസ്തു; ഹിനവസ്തു;
നിന്ദ്യവസ്തു, സാരമില്ലാത്ത വാക്ക.

To Stuff, v. a. നിറെക്കുന്നു, തിക്കിനിറെ
ക്കുന്നു; അധികം തീറ്റുന്നു; തുറുത്തുന്നു,
കൊള്ളിക്കുന്നു; കുത്തിചെലുത്തുന്നു; തുറു

[ 459 ]
ത്തിവീൎപ്പിക്കുന്നു, ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്നു; മസാ
ലക്കുട്ടിടുന്നു.

Stuffing, s. തുറുത്തിയവസ്തു, തുറുത്തൽ, പ
ണ്ടും; അധികതീറ്റൽ; മസാലക്കൂട്ട, മസാ
ലയൊഗം.

To Stultify, v. a. ഭൊഷത്വമാക്കുന്നു, മൂ
ഢതയാക്കുന്നു; ബുദ്ധിമാന്ദ്യമാക്കുന്നു; മൊ
ഴപിരട്ടുന്നു, പൊട്ടുകളിപ്പിക്കുന്നു.

Stultiloquence, s. ഭാഷത്വമുള്ള സം
സാരം, മൂഢസംസാരം, വിടുവാക്ക.

Stum, s. പുത്തൻമധു.

To, Stum, v. a. പുതുമഴുകൊണ്ടു വീൎയ്യമു
ണ്ടാക്കുന്നു.

To Stumble, v. a. &. n. കാൽ ഇടറുന്നു,
വഴുതുന്നു, ഉതെക്കുന്നു, തെറ്റുന്നു, സംശ
യിക്കുന്നു.

Stumble, Stumbling, s. കാലിട, വഴു
തൽ, ഉത, ഉതെപ്പ, തെറ്റ.

Stumbling—block, s. ഇടൎച്ചക്കല്ല, വിരു
ദ്ധക്കല്ല, വിരുദ്ധഹെതു, ഒരു തടവ.

Stumbling—stone, s. ഇടൎച്ചക്കല്ല, വിരു
ദ്ധക്കല്ല, വിരുദ്ധഹെതു, ഒരു തടവ.

Stump, s. കുറ്റി, മരക്കുറ്റി, അടിത്തുണ്ടം,
കണ്ടം; മുറിക്കുറ്റി; കട്ടി.

Stumpy, a. കട്ടിയുള്ള, മുണ്ടനായുള്ള; മര
വിപ്പുള്ള.

To Stun, v. a. തരിപ്പിക്കുന്നു, മരവിപ്പി
ക്കുന്നു, വിറങ്ങലിപ്പിക്കുന്നു; ബൊധക്കെട
വരുത്തുന്നു.

Stung, pret. & part. pass. of To Sting,
കുത്തി, കുത്തിയ, കടിച്ചു, കടിച്ച.

Stunk, pret. of To Stink, നാറി.

To Stunt, v. a. വളരാതാക്കുന്നു.

Stupe, s. ചൂട പിടിപ്പിച്ച മരുന്നുകളിൽ
മുക്കി മുറിക്കും വ്രണത്തിനും വെച്ച തുണി.

To Stupe, v. a. ചൂട പിടിപ്പിച്ച മരുന്നു
കളിൽ തുണി മുക്കി മുറിക്ക എങ്കിലും വ്രണ
ത്തിന എങ്കിലും വെക്കുന്നു, വെതുമ്പുന്നു;
വെതുമ്പിയ മരുന്ന വെച്ചുകെട്ടുന്നു.

Stupefaction, s. ബുദ്ധിഭ്രമം, ബുദ്ധിമാ
ന്ദ്യം, ബുദ്ധികെട, ബൊധക്കെട, മൂഢത,
ചുണകെട.

Stupendous, a. അത്ഭുതമുള്ള, ആശ്ചൎയ്യമുള്ള.

Stupid, a. മന്ദമായുള്ള, മന്ദബുദ്ധിയുള്ള,
വിഡ്ഡിത്വമുള്ള മന്ഥരമായുള്ള, കുണ്ഠത
യുള്ള, നിബുദ്ധിയുള്ള, ബുദ്ധിഭ്രമമുള്ള, മൂ
ഢതയുള്ള, ഭൊഷത്വമുള്ള.

A stupid fellow, വിടുവിഡ്ഡി, കുണ്ഠൻ,
മുട്ടാളൻ, തടിയൻ.

Stupidity, s. ബുദ്ധിമാന്ദ്യത, മന്ദത, വി
ഡ്ഡിത്വം, മന്ഥരത, കുണ്ഠത, ബുദ്ധിഭ്രമം,
ഭൊഷത്തരം, മൂഢത, ജഡത, ജളത;
പൊട്ടത്തരം, മുട്ടാളത്വം, മൊഴ.

Stupifier, s. മന്ദപ്രദം, മന്ദപ്രദൻ.

To Stupify, v. a. മന്ദിപ്പിക്കുന്നു, മൊഹി
പ്പിക്കുന്നു, ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു, ബുദ്ധിമയക്കmവ
രുത്തുന്നു.

Stupor, s. ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, ബൊധക്കെട,
ബൊധമില്ലായ്മ, ഉണൎച്ചയില്ലായ്മ: ഭ്രമം,
ബുദ്ധിഭ്രമം.

To Stuprate, v. a. ബലാൽസംഗം ചെയ്യു
ന്നു, ദൊഷപ്പെടുത്തുന്നു.

Stupration, s. ബലാൽസംഗം, സാഹ
സം, പുലയാട്ട.

Sturdiness, s. സിദ്ധാന്തം, കടുപ്പം, കഠി
നത; ഉറപ്പ, സ്ഥിരത, ബലം, ധൈൎയ്യം,
മുരടത്വം, മുരട്ടുശീലം, മുറണ്ട, കൊഴുപ്പ.

Sturdy, s. കടുപ്പമുള്ള, സിദ്ധാന്തമുള്ള, ഉ
റപ്പുള്ള, സ്ഥിരമായുള്ള, ബലമുള്ള, മുരട
ത്വമുള്ള, മുറണ്ടുള്ള, മുരട്ടുശീലമുള്ള, കൊ
ഴുപ്പുള്ള.

Sturgeon, s. വിശെഷമായുള്ള ഒരു ജാതി
കടൽ മീൻ.

Sturk, s. ഇളംകാള, ഇളംപശു.

To Stutter, v. n. വിക്കുന്നു, കൊഞ്ഞിപ്പറ
യുന്നു; കുളറുന്നു, നാവിടരുന്നു.

Stutter, s. വിക്ക, വിക്കൽ, കൊഞ്ഞവാക്ക.

Stutterer, s. വിക്കൻ, കൊഞ്ഞൻ.

Sty, s. പന്നിക്കൂട; ഒരു ദുസ്ഥലം.

Stygian, a. നരകസംബന്ധമുള്ള, മഹാ
ദുഷ്ടതയുള്ള.

Style, s. എഴുതുന്ന വാചകരീതി; സംസാ
രരീതി; സ്ഥാനം, സ്ഥാനപ്പെർ; നാമ
ധെയം; എഴുത്താണി, നാരായം; മുനക്ക
രു; സൂൎയ്യഘടികാരത്തിന്റെ സൂചി; പൂ
വിന്റെ അല്ലി.

Style of Court, ന്യായസ്ഥലത്തിലെ മ
ൎയ്യാദ.

To Style, v. a. ചൊല്ലുന്നു, പെർവിളിക്കു
ന്നു, പെരിടുന്നു; പെരെടുക്കുന്നു.

Styptic, a. പരിബന്ധിക്കുന്ന, രക്തവും മ
റ്റും നിൎത്തുന്ന, വരട്ടുന്ന.

Styptic, s. മലംബന്ധിക്കുന്ന മരുന്ന, വര
ട്ടുന്ന മരുന്ന.

Stypticity, s. രക്തപ്രതിബന്ധകം.

Suasible, a. എളുപ്പത്തിൽ ബൊധം വര
തക്ക.

Suasive, a. ബൊധം വരുത്താകുന്ന.

Suavity, s. മാധുൎയ്യം, മനൊരസം, ഇൻ
പം; നയശീലം.

Sub, (സമാസത്തിൽ ) കീഴെ, താഴെ, താ
ണ.

Subacid, a. അല്പംപുളിയുള്ള, പുളിരെഖ
യുള്ള.

Subacrid, a. അല്പം എരിവുള്ള, എരിവി
ന്റെ ഛായയുള്ള.

To Subact, v. a. കീഴാക്കുന്നു, കീഴടക്കുന്നു.

[ 460 ]
Subaction, s. കീഴാക്കുക, കീഴടക്കം.

Subaltern, a. താണ, കിഴ്പൊട്ട, കീഴ്ത്തര
മായുള്ള, കൊച്ച, ചെറിയ.

Subaltern, s. പട്ടാളത്തിൽ കിഴുദ്യൊഗ
സ്ഥൻ, താണസ്ഥാനക്കാരൻ.

Subalternate, a. മാറിമാറി വരുന്ന.

Subastringent, a. അല്പം പരിബന്ധിക്കു
ന്ന, അല്പം ചവൎപ്പുള്ള.

Subchanter, s. രണ്ടാം ഗായകപ്രമാണി.

Subclavian, a. തൊളിനകീഴുള്ള, കക്ഷ
ത്തിന കീഴുള്ള.

Subconstellation, s. നീചനക്ഷത്രം.

Subcutaneous, a. തൊലിക്കകത്തുള്ള, തൊ
ലിക്ക കീഴുള്ള.

Subdeacon, s. റൊമാപള്ളിയിൽ താണ
ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനമുള്ളവൻ.

Subdean, s. പ്രധാന പള്ളിയിൽ രണ്ടാം
പ്രമാണി.

Subdecuple, a. പത്തിലൊരു അംശമുള്ള.

To Subdiversify, v. a. രണ്ടാമത ചിത്ര
വിചിത്രമാക്കുന്നു; വീണ്ടും വ്യത്യാസംവരു
ത്തുന്നു.

To Subdivide, v. a. രണ്ടാമത വിഭാഗി
ക്കുന്നു, പിന്നെയും പങ്കിടുന്നു, വീണ്ടും വി
ഭജിക്കുന്നു, കഴിച്ചതിനെ രണ്ടാമത കഴി
ക്കുന്നു.

Subdivision, s. രണ്ടാം വിഭാഗം, രണ്ടാം
പിരിവ, രണ്ടാം കഴിപ്പ.

Subdolous, a. ഉപായമുള്ള, വഞ്ചനയുള്ള,
കൃത്രിമമുള്ള.

To Subduce, v. a. നീക്കുന്നു, തള്ളുന്നു,
കിഴിക്കുന്നു, ഹരിക്കുന്നു.

To Subduct, v. a. നീക്കുന്നു, തള്ളുന്നു,
കിഴിക്കുന്നു, ഹരിക്കുന്നു.

Subduction, s. ഹരണം, നീക്കം, തള്ളൽ,
കിഴിപ്പ, ഹരിപ്പ.

To Subdue, v.a. അടക്കുന്നു, കീഴടക്കു
ന്നു, അമൎത്തുന്നു, ദമിപ്പിക്കുന്നു; ജയിക്കു
ന്നു, വെല്ലുന്നു; കീഴ്പെടുത്തുന്നു, ഒതുക്കുന്നു,
വഴക്കുന്നു.

Subduer, s. അടക്കുന്നവൻ, ജയിക്കുന്ന
വൻ.

Subbduple, Subduplicate, a. അൎദ്ധമായു
ള്ള, രണ്ടുപങ്കിൽ ഒരു പങ്കുളള.

Suljacent, a. കീഴായുള്ള, കീഴെകിടക്കുന്ന.

To Subject, v, a. കീഴിലാക്കുന്നു, കീഴാ
ക്കുന്നു, കീഴ്പെടുത്തുന്നു, കീഴടക്കുന്നു; അ
ടിമയാക്കുന്നു; സ്വാധീനമാക്കുന്നു, വഴക്കു
ന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു, അപകടപ്പെടുത്തു
ന്നു; ചുമത്തുന്നു, ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു, എ
ൎപ്പെടുത്തുന്നു.

Subject, a. കീഴായുള്ള, പരവശമായുള്ള,
പരാധീനമായുള്ള; ഉൾപ്പെട്ട, അപകട
മുള്ള; ഹെതുവായുള്ള; എൎപ്പെട്ട.

Subject, s. ഒരുത്തന കീഴുള്ളവൻ, കുടി
യാൻ, കുടി, പ്രജ; കാൎയ്യം, സംഗതി, വൃ
ത്താന്തം; കൎമ്മം.

Subjected, a. കീഴാക്കുപ്പെട്ട, കീഴടക്ക
പ്പെട്ട; പരാധീനമായുള്ള; ഉൾപ്പെട്ട; അ
പകടത്തിലുള്ള; ചുമതലപ്പെട്ട, എൎപ്പെട്ട.

Subjection, s. കിഴാക്കുക, കീഴ്പെടുത്തൽ;
അടങ്ങിയിരിക്കുക; കീഴടക്കം; പരാധീ
നത; ഒതുക്കം; സ്വാധീനത, വശത, വ
ശം: വണക്കം, വഴക്കം; നിഗ്രഹം.

Subjective, a. കാൎയ്യത്തൊടുചെൎന്ന.

Subingression, s. രഹസ്യമായുള്ള ഉൾപ്ര
വെശനം, ഗൂഢവഴി.

To Subjoin, v. a. കൂടെ കൂട്ടുന്നു; വിശെ
ഷാൽ കൂട്ടിചെക്കുൎന്നു.

Subitaneous, a. പെട്ടന്നുള്ള, നിനച്ചിരി
യാതെയുള്ള, ദ്രുതിയുള്ള, ഞെടുന്നനെയു
ള്ള.

To Subjugate, v. a. ജയിക്കുന്നു, കീഴട
ക്കുന്നു; അമൎത്തുന്നു; താഴ്ത്തുന്നു; ഒതുക്കുന്നു;
വഴക്കുന്നു.

Subjugation, s. ജയിക്കുക, കീഴാക്കുക, കീ
ഴടക്കം, അമൎച്ച; ഒതുക്കം, വഴക്കം.

Subjunction, s. കൂടെ കൂട്ടുക, അവസാ
നത്തിൽ കൂട്ടിചെൎക്കുക.

Subjunctive, a. മറ്റൊന്നിനൊട കൂട്ടി
ചെൎത്ത, കൂടെ കൂട്ടീട്ടുള്ള.

Sublapsary, a. മനുഷ്യന അധഃപതനം
വന്ന ശെഷം ചെയ്തിട്ടുള്ള.

Sublation, s. ഹരണം, നീക്കം.

Sublevation, s. ഉയൎത്തുക, ഉന്നതപ്പെടു
ത്തുക.

Sublimable, a. ശുദ്ധി ചെയ്യാകുന്ന, പുട
മിടാകുന്ന.

Sublimate, s. രസഭസ്മം, പുടമിട്ട ഭസ്മം.

To Sublimate, Sublime, v. a. അഗ്നി
കൊണ്ട തിളപ്പിക്കുന്നു, പുടമിടുന്നു, ശു
ദ്ധിവരുത്തുന്നു; വെക്കുന്നു; മെലെ ഉയൎത്തു
ന്നു, ഉന്നതമാക്കുന്നു; വൎദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ന
ന്നാക്കുന്നു.

Sublimation, s. പുടപ്രയൊഗം, വെപ്പു
മുറ; ഉയൎത്തുക, ഉന്നതി.

Sublime, a. ഉയൎന്ന, ഉയരമുള്ള, ഉന്നത
മായുള്ള; ശ്രെഷുമായുള്ള; വിശെഷമായു
ള്ള; പൊങ്ങിയ; മൊടിയുള്ള, വലിപ്പമു
ള്ള, ഗൎവമുള്ള.

Sublimity, s. ഉയൎച്ച, ഉന്നതി, ഉയരം;
പൊക്കം; ശ്രെഷ്ഠത, മുഖ്യത; വിശെഷത,
മാഹാത്മ്യം, വലിപ്പം; പ്രൗഢത, ഗ
ൎവം, ഡംഭം.

Sublingual, a. നാവിന കീഴെയുള്ള.

Sublunar, Sublunary, a. ചന്ദ്രന കീഴെ
യുള്ള, ഭൂമിസംബന്ധമുള്ള.

[ 461 ]
Submarine, a. സമുദ്രത്തിന കിഴെയുള്ള.

To Submerge, v. a. വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നു,
നിമഗ്നനംചെയ്യുന്നു; മുക്കിക്കൊല്ലുന്നു; വെ
ള്ളത്തിൽ താക്കുന്നു.

Submersion, s. വെള്ളത്തിലുള്ള മുക്കൽ, മു
ക്കുക, നിമഗ്നനം, മുക്കിക്കൊല്ലുക; മുഴുകൽ.

Submiss, Submissive, a. വിനയമുള്ള,
വണക്കമുള്ള, താണ്മയുള്ള, കീഴടക്കമുള്ള,
അനുസരണമുള്ള, പ്രണയമുള്ള.

Submission, s. വിനയം, വണക്കം, വഴ
ങ്ങൽ, താണ്മ, മനാതാണ്മ, താഴ്ച; കീഴ
ടക്കം, അനുസരണം, വശം.

Submissiveness, s. വിനയം, വണക്കം,
അനുസരണം.

To Submit, v. a. താഴ്ത്തുന്നു, കീഴ്പെടുത്തു
ന്നു; എല്പിക്കുന്നു; ബൊധിപ്പിക്കുന്നു, അറി
യിക്കുന്നു; ആലൊചനത്തിന വിടുന്നു, ഗു
ണദൊഷിക്കുന്നു.

To Submit, v. n. വിനയപ്പെടുന്നു, വണ
ങ്ങുന്നു, കീഴടങ്ങുന്നു, അനുസരിക്കുന്നു.

Submultiple, s. ഒറ്റ പങ്ക, ഒരു സമഭാ
ഗം, ഏഴിൽ ഒന്ന.

Subnascent, a. കീഴെ ഉണ്ടാകുന്ന.

Subctave, Suboctuple, a. എട്ടിൽ ഒന്നാ
യുള്ള.

Subordinacy, Subordinancy, s. കീഴാ
യുള്ള ഇരിപ്പ, കീഴിരിപ്പ; കീഴായ്മ: താ
ണസ്ഥാനം; കീഴ്ത്തരം.

Subordinate, a. കീഴുള്ള, കീഴായുള്ള, താ
ണ, രണ്ടാമത്തെ; കീഴ്ത്തരമായുള്ള; അപ്ര
ധാനമായുള്ള, ഉപസൎജ്ജനമായുള്ള.

Subordinate, s. കീഴാൽ, രണ്ടാമൻ, ര
ണ്ടാം പ്രമാണി.

Subordination, s. കീഴായ്മ, കീഴിരിപ്പ, താ
ണസ്ഥാനം; അപ്രധാനത; താണയവ
സ്ഥ; വണങ്ങൽ, അനുസരണം.

To Suborn, v. a. നെരല്ലാതെ വശീകരി
ക്കുന്നു; രഹസ്യമായി പാട്ടിലാക്കുന്നു;
കൊഴകൊടുത്ത സമ്മതം വരുത്തുന്നു.

Subornation, s. ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതി
ന ഒരുത്തന കൈക്കൊഴ കൊടുക്കുന്ന
കുറ്റം.

Suborner, s. കൈക്കൂലി കൊടുത്ത വശീക
രിക്കുന്നവൻ, കൈക്കൊഴക്കാരൻ.

Subpoena, s. ഹാജർ കല്പന.

Subquadruple, a. നാലൊന്നായുള്ള, കാൽ.

Subquintuple, a. അഞ്ചിലൊന്നായുള്ള.

Subrector, s. പ്രമാണിയുടെ താഴെയുള്ള
വൻ, രണ്ടാം പ്രമാണി.

Subreption, s. വ്യാജസമ്പാദനം.

Subreptitious, a. വ്യാജസമ്പാദനമായു
ള്ള, കൃത്രിമമായി, ഉപായത്തിൽ കൈ
ക്കലാക്കിയ.

To Subscribe, v. a. സമ്മതിച്ച ഒപ്പിടുന്നു;
പെരെഴുതി സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു; സമ്മ
തിക്കുന്നു; ധൎമ്മത്തിനും മറ്റും ഇത്രകൊടു
ക്കാമെന്ന കയ്യെഴുത്തിടുന്നു, വരികൊടുക്കു
ന്നു; കൂട്ടത്തിൽ കൂടുന്നു.

Subscriber, s. ഒപ്പിടുന്നവൻ; ധൎമ്മശെഖ
രത്തിലും മറ്റും കൂടുന്നവൻ.

Subscription, s. കീഴെ എഴുതിയ എഴുത്ത,
സമ്മത ഒപ്പ, സാക്ഷിയൊപ്പ; കയ്യൊപ്പ;
ധൎമ്മകാൎയ്യത്തിനും മറ്റും കൊടുക്കുന്ന പ
ണം, വരി.

Subsecutive, a. ക്രമത്തിലുള്ള, ക്രമൊല്ക
ൎഷമായുള്ള, പിന്തുടരുന്ന.

Subsequence, s. പിന്തുടൎച്ച, പിൻവരവ,
ക്രമൊമൊല്കൎഷ; പിമ്പ, പ്രത്യക.

Subsequent, a. ക്രമെണയുള്ള, ക്രമൊല്ക
ൎഷമായുള്ള, പിന്തുടരുന്ന, പിമ്പുള്ള, പി
ന്നാലെയുള്ള, പിൻവരുന്ന.

To Subserve, v. a. ഉപയൊഗിപ്പിക്കുന്നു,
ഉപകരിപ്പിക്കുന്നു, സഹായിക്കുന്നു; കീ
ഴ്മണിയം ചെയ്യുന്നു.

Subserviency, s. കീഴ്മണിയം, പാരത
ന്ത്ര്യം; പരവശത; ഉപയൊഗം; കൂട്ടുസ
ഹായം.

Subservient, a. കീഴ്മണിയം ചെയ്യുന്ന,
പരതന്ത്രമായുള്ള; കീഴിലായുള്ള; ഉപ
യൊഗമുള്ള, ഉപയുക്തമായുള്ള, കൂടെ സ
ഹായിക്കുന്ന; ഒത്താശയുള്ള.

To Subside, v. n. താഴുന്നു, താണുപൊ
കുന്നു, കുറഞ്ഞുപൊകുന്നു; അടിയിൽ പ
തിയുന്നു; അമരുന്നു; വിടുന്നു; ഒതുങ്ങുന്നു.

Subsidence, Subsidency, s. കാഴ്ച, അ
ടിയിൽ പതിയുക; അമൎച്ച; വിടൽ; ഒതു
ക്കം, ഒതുങ്ങൽ; കുറവ.

Subsidiary, a. ഉതകുന്ന, സഹായിക്കുന്ന,
ഉപയൊഗമുള്ള; ഉപബലമായുള്ള.

To Subsidize, v. a. സഹായത്തിന കപ്പം
കൊടുക്കുന്നു.

Subsidy, s. സഹായം, ഒത്താശ; കപ്പം,
സഹായത്തിനുള്ള പണം.

To Subsign, v. n. താഴെ ഒപ്പിടുന്നു; പി
ന്നെ ഒപ്പിടുന്നു.

To Subsist, v. n. ഇരിക്കുന്നു, സ്ഥിതിചെ
യ്യുന്നു, നടക്കുന്നു; ഉപജീവിക്കുന്നു, പി
ഴെക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു, ജീവിച്ചിരി
ക്കുന്നു.

Subsistence, s. സ്ഥിതി, ജിവിതം; ഉപ
ജീവനം, പിഴപ്പ, വൃത്തി, കഴിച്ചിൽ.

Subsistent, a. സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, ജീവിത
മായുള്ള, ഉള്ള, ഇരിക്കുന്ന.

Subsisting, a. സ്ഥിതമായുള്ള, ഇരിക്കുന്ന.

Substance, s. വസ്തു; സാരം: സത്ത, സാ
ക്ഷാലുള്ളത; കാതൽ; മൂൎത്തി; അൎത്ഥം, ദ്ര

[ 462 ]
വിണം, ദ്രവ്യം, ധനം : കഴമ്പ; കട്ടി; ശ
രീരം.

Substantial, a. വസ്തുവുള്ള, സാരമുള്ള; മൂ
ൎത്തിയുള്ള, സാക്ഷാലുള്ള, പരമാൎത്ഥമുള്ള;
കാൎയ്യമുള്ള; ഉറപ്പുള്ള, കട്ടിയുള്ള, വണ്ണമു
ള്ള, പുഷ്ടിയുള്ള; ചുമതലയുള്ള; ഐശ്വ
ൎയ്യമുള്ള, വസ്തുവകയുള്ള, പൊക്കുള്ള.

Substantiality, s. മൂൎത്തിത്വം; കാൎയ്യം, സാ
ക്ഷാലുള്ളത, ബലം.

To Substantialize, v. a. വസ്തുവാക്കുന്നു;
നിശ്ചയം വരുത്തുന്നു, പരമാൎത്ഥമാക്കുന്നു.

Substantially, ad. സാക്ഷാൽ; ഉറപ്പൊ
ടെ, ബലമായി, കട്ടിയായി.

Substantialness, s. ഉറപ്പ, ബലം, സാ
ക്ഷാൽ ശക്തി, ൟട.

Substantials, s. plu. സാരാംശങ്ങൾ, പ്ര
ധാന കാൎയ്യങ്ങൾ.

To Substantiate, v. a. ഉള്ളതാക്കുന്നു, ജീ
വിച്ചിരിക്കുമാറാക്കുന്നു; സ്ഥിതിയാക്കുന്നു,
സ്ഥിതിവരുത്തുന്നു.

Substantive, s. ഒരു വസ്തുവിന്റെ പെർ
പറയുന്ന പദം, വിശെഷ്യപദം.

Substantive, a. ഉള്ളതിനെ കാട്ടുന്നതായു
ള്ള, സാക്ഷാലുള്ള, പരാശ്രയമില്ലാ
ത്ത.

Substitute, s. പകരക്കാരൻ, പിണിയാൾ,
ആൾപെർ.

To Substitute, v. a. പകരമായിട്ടാക്കു
ന്നു, പ്രതിപകരമാക്കുന്നു, ഒരുത്തന പ
കരമായി വെക്കുന്നു; ഒന്നിന പകരം മ
റ്റൊന്ന വെക്കുന്നു.

Substitution, s. പകരമായിട്ടാക്കുക; പി
ണ; വകമാറ്റം.

To Substract, v. a. കിഴിക്കുന്നു, ഹരിക്കു
ന്നു, നീക്കുന്നു, തള്ളുന്നു.

Substraction, s. കിഴിപ്പ, ഹരണം; നീ
ക്കം, തള്ളൽ; കിഴിപ്പൂകണക്ക.

Substratum, s. കീഴെയുള്ള അടുക്ക, അ
ടിപ്പട, അട്ടി.

Substruction, s. കിഴ്പണി; മുട്ട, ഊന്ന,
ആധാരം.

Subsultive, Subsultary, a. തെറിക്കുന്ന,
തത്തിപ്പൊകുന്ന, ചാടിച്ചാടിപ്പൊകുന്ന.

To Subtend, v. n. കീഴൊട്ടുഞാലുന്നു, കീ
ഴൊട്ട നിളുന്നു; വാലുന്നു.

Subtense, s. വളവിന കിഴൊട്ടുള്ള നട
വര.

Subterfluent, a. കീഴെ ഒഴുക്കുന്ന, വാലുന്ന.

Subterfuge, s. ഒഴികഴിവ, ഉപായം, ത
ന്ത്രം, കൌശലം; നിൎവ്വാഹം, പൊത്തുവ
രുത്തം, നീക്കുപൊക്ക.

Subterranean, Subterraneous, a. ഭൂമി
ക്ക കീഴെയിരിക്കുന്ന, കിഴെയുള്ള.

Subtile, a. നെൎത്ത, കൊഴുപ്പില്ലാത്ത, നെ
ൎമ്മയുള്ള; സൂക്ഷ്മമായുള്ള, ലെശായുള്ള മി
നുസമുള്ള; തന്ത്രമുള്ള, കൃത്രിമമുള്ള, കൌ
ശലമുള്ള, വഞ്ചനയുള്ള; കുശാഗ്രീയമായു
ള്ള; നന്നായി കൂൎത്ത, പുടമിട്ട.

Subtileness, s. നെൎപ്പ, നെൎമ്മ, സൂക്ഷ്മം;
തന്ത്രം, കൃത്രിമം, ഉപായം.

To Subtiliate, v. a. നെൎപ്പിക്കുന്നു; പുട
മിടുന്നു; സൂക്ഷ്മമാക്കുന്നു; കൂൎപ്പിക്കുന്നു.

Subtiliation, s. നെൎപ്പിക്കുക.

To Subtilize, v. a. നെൎപ്പിക്കുന്നു, നെൎമ്മ
യാക്കുന്നു; ശുദ്ധിവരുത്തുന്നു, പുടമിടുന്നു;
സൂക്ഷ്മം വരുത്തുന്നു.

Subtility, s. നെൎപ്പ, നെൎമ്മ; പുടം; സൂ
ക്ഷ്മം; അധികകൂൎമ്മത, ഉപായം, തന്ത്രം,
കൌശലം.

Subtle, a. ഉപായമുള്ള, കൌശലമുള്ള, കൃ
ത്രിമമുള്ള.

Subtlety, s. ഉപായം, കൌശലം, കൃത്രി
മം; കുശാഗ്രീയബുദ്ധി, സൂക്ഷ്മബുദ്ധി.

Subtly, ad. ഉപായത്തൊടെ, കൌശല
ത്തൊടെ, സൂക്ഷ്മത്തൊടെ.

To Subtract, v. a. കിഴിക്കുന്നു, ഹരിക്കു
ന്നു; നീക്കുന്നു, തള്ളുന്നു.

Subtraction, s. കിഴിപ്പ, ഹരണം, നീ
ക്കം, തള്ളൽ; കിഴിപ്പുകണക്ക.

Subtrahend, s. കിഴിപ്പാനുള്ള തുക; ഹാ
രകം.

Subversion, s. കീഴ്മെൽ മറിച്ചിൽ; വിനാ
ശം ; വീഴ്ച: ഛത്രഭംഗം.

Subversive, a. നാശകരമായുള്ള, വിനാ
ശകരമായുള്ള ; നിൎമ്മൂലമാക്കുന്ന.

To Subvert, v. a. നശിപ്പിക്കുന്നു, കീഴ്മെൽ
മറിക്കുന്നു; തള്ളിയിടുന്നു, നിൎമ്മൂലമാക്കുന്നു;
വഷളാക്കുന്നു.

Subverter, s. നാശകൻ, വിനാശകൻ.

Suburb, s. ഉപഗ്രാമം, ഉപപുരം; പെട്ട,
ഖെടകം.

Suburban, a. ഉപഗ്രാമത്തിലിരിക്കുന്ന, ഉ
പപുരിയിൽ പാൎക്കുന്ന.

Subworker, s. കീഴ്വെലക്കാരൻ, കീഴെയു
ള്ള സഹായക്കാരൻ, കീഴ്മണിയക്കാരൻ.

Succedaneous, a മറ്റൊന്നിന പകരം
ഉതകുന്ന.

Succedaneum, s. മറ്റൊന്നിന പകരം
വെക്കപ്പെട്ടത.

To Succeed, v. n. &. a. ക്രമെണ പിന്തു
ടരുന്നു; മറ്റൊരുത്തന്റെ പിന്നാലെ വ
രുന്നു, മറ്റൊരുത്തൻ വിട്ട സ്ഥലത്തൊ
സ്ഥാനത്തൊ വരുന്നു; സ്ഥാനം പ്രാപി
ക്കുന്നു; സാധിക്കുന്നു, ഫലിക്കുന്നു; കൈ
കൂടുന്നു, ഭാഷയാകുന്നു, കാൎയ്യം സാധിക്കു
ന്നു; വായ്ക്കുന്നു; അഭിലാഷം പ്രാപിക്കു

[ 463 ]
ന്നു; വാഴുന്നു: സാധിപ്പിക്കുന്നു; ജയിക്കു
ന്നു; ശുഭപ്പെടുത്തുന്നു.

Succeeding, a. പിന്നത്തെ, പിൻവരുന്ന.

Success, s. സിദ്ധി; സാദ്ധ്യം; ഫലം; കാ
ൎയ്യസിദ്ധി, ജയം: ശുഭം; വാഴ്ച; വായ്പ.

Successful, a. ഭാഗ്യമുള്ള, ഭാഗ്യവശമായു
ള്ള; സാധിക്കുന്ന, സാദ്ധ്യമുള്ള; ഫലിതമാ
യുള്ള; ജയമുള്ള.

Successfulness, s. ഇഷ്ടലാഭം, അഭിലാ
ഷസിദ്ധി, ഫലപ്രാപ്തി.

Succession, s. പിന്തുൎടച്ച, സംഗതികളു
ടെ പിന്തുൎടച; ഒരുത്തന്റെ സ്ഥാനത്ത
വരുന്നത; അനുക്രമം, യഥാക്രമം: പാര
മ്പൎയ്യം; സന്തതി, അനന്തരം; അനന്തര
സ്ഥാനം, അവകാശസ്ഥാനം.

Successive, a. ക്രമെണ പിന്തുടരുന്ന, പി
ന്നാലെ വരുന്ന, യഥാക്രമമുള്ള, പരമ്പര
മായുള്ള.

Successively, ad. ക്രമെണ, യഥാക്രമമാ
യി.

Successless, a. നിൎഭാഗ്യമായുള്ള, അസാ
ദ്ധ്യമായുള്ള, അപജയമുള്ള.

Successor, s. പിൻവരുന്നവൻ, പിന്ന
ത്തവൻ; ഒരുത്തന്റെ സ്ഥലത്ത വരുന്ന
വൻ; അനന്തരവൻ.

Succinct, a. മടക്കിയ, തെറുത്തുകെറ്റിയ;
ചുരുക്കമായുള്ള, സംക്ഷെപമായുള്ള.

Succinctly, ad. ചുരുക്കത്തിൽ, സംക്ഷെ
പമായി.

To Succourt, v. a. സഹായിക്കുന്നു, സ
ഹായം ചെയ്യുന്നു, ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു, തു
ണെക്കുന്നു, ആദരിക്കുന്നു.

Succour, s. സഹായം, തുണ, ഒത്താശ,
ഉപകാരം, ആദരവ, രക്ഷ; സഹായി.

Succourer, s. സഹായി, സഹായക്കാരൻ,
ഉപകാരക്കാരൻ.

Succourless, a. സഹായമില്ലാത്ത, ആദ
രവില്ലാത്ത, ആധാരമില്ലാത്ത.

Succulent, a. നീരുള്ള, രസമുള്ള, സാര
മുള്ള, ചാറുള്ള.

To Succumb, v. n. അടങ്ങുന്നു, അമരു
ന്നു, ഉൾപ്പെടുന്നു, ഒതുങ്ങുന്നു; വണങ്ങു
ന്നു, വഴങ്ങുന്നു, കീഴടങ്ങുന്നു; തൊല്ക്കു
ന്നു.

Succussion, s. കുലുക്കം , തുള്ളിത്തുള്ളിയുള്ള
നടുക്കം.

Such, prom. അപ്രകാരമുള്ള, ഇപ്രകാരമു
ള്ള, അങ്ങിനത്തെ, ഇങ്ങിനത്തെ.

To Suck, v. a. വായകൊണ്ടു വലിക്കുന്നു;
മുലകുടിക്കുന്നു, ചപ്പുന്നു, കുടിക്കുന്നു; വലി
ച്ചുകുടിക്കുന്നു.

To Suck, v. n. വലിയുന്നു, ഉണ്ണുന്നു.

Sick, s. മുലകുടി; മുലപ്പാൽ.

Sucker, s. നീർ വലിക്കുന്ന വസ്തു; വലിക്കു
ന്നതിനുള്ള കുഴൽ; ചെടിയുടെയും മറ്റും
ചുവട്ടിൽനിന്ന മുളെക്കുന്ന കൂമ്പ; കിളി
ച്ചിൽ, ഇളന്തണ്ട.

Sucket, s. പലഹാരം, മധുരയപ്പം.

To Suckle, v. a. മുലകൊടുക്കുന്നു, മുല
പ്പാൽ കൊടുക്കുന്നു; വളൎക്കുന്നു; ഊട്ടുന്നു.

Suckling, s. മുലകുടിക്കുന്ന ശിശു, മുലക
ടിക്കുന്ന കുഞ്ഞാട.

Suction, s. ചപ്പൽ, മുലകുടി; വലിവ.

Suction, s. വിയൎപ്പ, സ്വെദം.

Sudatory, s. അനൽവീട; സ്വെദസ്നാനം.

Sudden, a. പെട്ടന്നുള്ള, യദൃച്ഛയായുള്ള,
അസംഗതിയായുള്ള, നിനച്ചിരിയാതുള്ള;
ഉടനുള്ള; തിടുക്കമുള്ള, സാഹസമുള്ള, ദു
ഷ്കൊപമുള്ള, മുറിമൊഞ്ചുള്ള.

On a sadden, പൊടുന്നനെ, നിനച്ചി
രിയാതെ.

Suddenly, ad. പെട്ടന്ന, പൊടുന്നനവെ,
യദൃച്ഛയായി, ഉടനെ, ഞെടുഞെട, ഞെ
ടുന്നനെ, നിനച്ചിരിയാതെ, വലിയെ,
അകസ്മാൽ, ഝടിതി.

Suddenness, s. അസംഗതി, അകാരണം,
അഹെതു; ഝടിതി, ഞെട്ടൽ.

Sudorific, a. വിയൎപ്പുണ്ടാക്കുന്ന, സ്വൊദക
രമായുള്ള.

Sudorific, s. വിയൎപ്പിക്കുന്ന മരുന്ന, സ്വൊ
ദകരമായുള്ള ഔഷധം.

Sudorous, a. വിയൎപ്പുള്ള, സ്വൊദമുള്ള.

Suds, s. ചവല്ക്കാരവും വെള്ളവും കൂടിയ
ത, അഴുക്കുവെള്ളം.

To be in the Suds, ബഹു ഞെരുക്കത്തി
ലകപ്പെടുന്നു, വിഷമത്തൊടിരിക്കുന്നു.

To Sue, v. a. അന്യായം ബൊധിപ്പിക്കു
ന്നു, വഴക്കാടുന്നു, വ്യവഹരിക്കുന്നു.

To Sue, v. n. യാചിക്കുന്നു, അപെക്ഷി
ക്കുന്നു, സങ്കടം ബൊധിപ്പിക്കുന്നു.

Suet, s. മ്രഗങ്ങളുടെ അകത്തെ നൈമാ
ല, നെയ്യ, കൊഴുപ്പ.

Suety, a. നെയ്യുള്ള, കൊഴുപ്പുള്ള.

To Suffer, v. a. & n. സഹിക്കുന്നു, പൊ
റുക്കുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നു, താണ്ടുന്നു, ഇട
കൊടുക്കുന്നു, അനുവദിക്കുന്നു; കഷ്ടപ്പെടു
ന്നു, പെടുന്നു, പാടുപെടുന്നു, അരിഷ്ടി
ക്കുന്നു; വിഷമിക്കുന്നു, ഞെരുങ്ങുന്നു.

Sufferable, a. പൊറുക്കാകുന്ന, സഹ്യമാ
യുള്ള; പെടത്തക്ക; അനുവദിക്കാകുന്ന.

Sufferance, s. പീഡ, അരിഷ്ടത, ക്ഷമ,
പൊറുതി, പൊറുപ്പ, തിതിക്ഷ; അനു
ജ്ഞ, അനുവാദം.

Sufferer, s. കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ; നഷ്ടമനു
ഭവിക്കുന്നവൻ; അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന
വൻ.

[ 464 ]
Suffering, s. വെദന, കഷ്ടം, പീഡ, ക
ഷ്ടാനുഭവം, പാട.

To Suffice, v. n. മതിയാകുന്നു, മുഴുക്കുന്നു,
തൃപ്തിയാകുന്നു; തികയുന്നു.

To Suffice, v. a. മതിയാക്കുന്നു, തൃപ്തിയാ
ക്കുന്നു; സന്തുഷ്ടിവരുത്തുന്നു, പ്രസാദിപ്പി
ക്കുന്നു.

Sufficiency, s. മതി, വെണ്ടുന്നത; തൃപ്തി,
അലംഭാവം; പിടിപ്പ, പിടിപ്പത.

Sufficient, a. മതിയായും, പൊന്ന, വെ
ണ്ടുന്നതായുള്ള, പിടിച്ചതായുള്ള, യഥാ
ചിതമായുള്ള.

To Suffocate, v. a. മുട്ടിക്കുന്നു, വീൎപ്പുമുട്ടി
ക്കുന്നു, തിക്കുമുട്ടിക്കുന്നു.

Suffocation, s. മുട്ടൽ, വിൎപ്പുമുട്ട, തിക്കുമു
ട്ടൽ, ശ്വാസംമുട്ടൽ; വെവ.

Suffocative, s. വീൎപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന, തിക്കുമു
ട്ടിക്കുന്ന.

Suffragan, s. മെത്രാപ്പൊലീത്തന കീഴി
രിക്കുന്ന ബിശൊപ്പ.

Suffrage, s. സമ്മതിച്ചീട്ടി, സമ്മതം, അനു
വാദം.

To Suffuse, v. a. മീതെചിക്കുന്നു, മീതെ
പരത്തുന്നു, മീതെ മൂടുന്നു, മീതെ വ്യാപി
പ്പിക്കുന്നു, മീതെ ധൂളുന്നു.

Suffusion, s. മീതെ ചിക്കൽ, മീതെ പര
ത്തൽ.

Sugar, s. പഞ്ചസാര, ശുദ്ധശൎക്കരാ, മധുരം.

To Sugar, v. a. പഞ്ചസാര കൂട്ടിച്ചെൎക്കു
ന്നു, പഞ്ചസാരകൂട്ടി മധുരിപ്പിക്കുന്നു.

Sugarcandy, s. കല്കണ്ടം.

Sugarplum, s. ഒരു വക പലഹാരം.

Sugary, s. പഞ്ചസാരയുടെ രുചിയുള്ള,
മധുരമുള്ള.

To Suggest, v. a. സൂചിപ്പിക്കുന്നു, തൊ
ന്നിക്കുന്നു; ഉപദെശിക്കുന്നു; മൊഹിപ്പി
ക്കുന്നു; ഗൂഢമായി പറയുന്നു; അനുഭാ
വം കാട്ടുന്നു.

Suggestion, s. സൂചകം, തൊന്നൽ, ഉപ
ദെശം, അറിയിക്കുക; അനുഭാവം.

Suicide, s. തന്നെ താൻ കൊല്ലുക, പ്രാണ
ത്യാഗം; ആത്മഹത്തി, ആത്മഘാതകൻ.

Suit, s. കൂട്ട, കൂട്ടം, ഇണ; ഒരുടുപ്പവസ്ത്രം;
തരംചെൎന്നത; അപെക്ഷ; സംകടം; വ
ശീകരണം, ലളിതം, സരസം, നയവാ
ക്ക, പിന്തുൎടച്ച; വഴക്ക, വ്യാജ്യം, വ്യവ
ഹാരം.

To Suit, v. a. ഇണക്കുന്നു, ചെൎച്ചയാക്കു
ന്നു, അനുയൊജിപ്പിക്കുന്നു, ചെൎക്കുന്നു;
ചെലാക്കുന്നു, കൊള്ളിക്കുന്നു; പാങ്ങാക്കു
ന്നു; ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു; ഉടുപ്പിക്കുന്നു.

To Suit, v. n. ഇണങ്ങുന്നു, ചെരുന്നു; അ
നുയൊജിക്കുന്നു, കൊള്ളുന്നു, ചെലാകുന്നു,

പാങ്ങാകുന്നു; ഉചിതമാകുന്നു, യുക്തമാ
കുന്നു, തരമാകുന്നു.

Suitable, a. ഇണക്കമുള്ള, ചെൎച്ചയുള്ള,
യൊജ്യതയുള്ള, കൊള്ളാകുന്ന, ഉചിതമാ
യുള്ള, യുക്തമായുള്ള; ചെലുള്ള, പ്രഹിത
മായുള്ള, തക്ക, യഥാൎത്ഥമായുള്ള.

Suitableness, s. ഇണക്കം, അനുയൊജ്യ
ത, യൊജ്യത, ചെൎച്ച; പൊരുത്തം.

Suite, s. പരിജനം, അനുചരന്മാർ; യ
ഥാക്രമം.

Suiter, Suitor, s. കാൎപ്പടൻ, അപെക്ഷ
ക്കാരൻ, സങ്കടക്കാരൻ, അൎത്ഥി; സ്ത്രീവശീ
കരക്കാരൻ, മൊഹിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Suitress, s. അപെക്ഷക്കാരി, സങ്കടക്കാരി;
ലളിതക്കാരി.

Sulcated, a. പൊഴിയുള്ള, തടമുള്ള, ജര
യുള്ള.

Sulkiness, s. ദുൎമ്മുഖം, ദുശ്ശീലം, പുളിപ്പ,
ദുശ്ശാഠ്യം.

Sulky, a. ദുൎമ്മുഖമായുള്ള, വക്രമായുള്ള, ദു
ശ്ശീലമുള്ള, പുളിപ്പുള്ള.

Sullen, a ദുൎമ്മുഖമുള്ള, ദുശ്ശീലമുള്ള, കുണ്ഠി
തമുള്ള; ദുൎഗ്ഗുണമുള്ള; ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള, അപ്ര
സാദമുള്ള; മന്ദ ബുദ്ധിയുള്ള; മൂടലുള്ള, ഇ
രുട്ടുള്ള.

Sullenness, s. ദുൎമ്മുഖം, ദുശ്ശീലം, കുണ്ഠി
തം; ദുൎഗ്ഗുണം; ദുശ്ശാഠ്യം; മന്ദബുദ്ധി; മൂടൽ.

To Sully, v. a. ദുഷിക്കുന്നു, അഴുക്കാക്കുന്നു,
കറയാക്കുന്നു, മലിനതപ്പെടുത്തുന്നു.

Sulphur, s. ഗന്ധകം, കിടഘ്നം, ധാതു
വൈരി.

Sulphereous, s. ഗന്ധകമുള്ള, ഗന്ധകം
പൊലെയുള്ള, ഗന്ധകംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ.

Sulphuric—acid, s. ഗന്ധകദ്രാവകം.

Sulphury, s. ഗന്ധകമുള്ള, ഗന്ധകം കൂട്ടീ
ട്ടുള്ള.

Sultan, s. സുൽത്താൻ; തുൎക്കി രാജ്യത്തിലെ
രാജാവ.

Sultana, s. സുൽത്താന്റെ ഭാൎയ്യ.

Sultriness, s. അത്യുഷ്ണം, വെവ; പുഴുകൽ;
കാറ്റില്ലായ്മ.

Sultry, a. അത്യുഷ്ണമുള്ള, വെവുള്ള; അതി
ചൂടുള്ള.

Sum, s. തുക, സംഖ്യ, കണക്ക; പണസം
ഖ്യ; സംക്ഷെപക്കണക്ക; തിരട്ട; ആക
ത്തുക; തീൎച്ച.

To Sum, v. a. കണക്കുകൂട്ടുന്നു, തുകകൂട്ടുന്നു;
അടക്കുന്നു, ഒതുക്കുന്നു, സംക്ഷെപിക്കുന്നു.

Sumless, a. അസംഖ്യമായുള്ള, കണക്ക
കൂടാത്ത.

Summarily, ad. ചുരുക്കത്തിൽ, കുറുക്കായി.

Summary, a. ചുരുക്കമായുള്ള, സംക്ഷെപമു
ള്ള.

[ 465 ]
Summary s. ചുരുക്കൽ, സംക്ഷെപണം;
സംക്ഷെപം, സംഗ്രഹം: ചുരുക്കത്തിലുള്ള
വിവരം.

Summer, s. വെനൽകാലം, ഉഷ്ണകാലം,
ഗ്രീഷ്മകാലം, ഉഷ്ണൊപഗമം.

Summerhouse, s. തൊട്ടത്തിൽ ഒരു ചെ
റുപുര, വെനൽചെരി.

Summerset, s. ഒതിരം മറിച്ചിൽ, വൈ
രം ചാട്ടം.

To turn or play a summerset, ഒതി
രം മറിയുന്നു, വൈരം ചാടുന്നു.

Summit, s. മെലെ അഗ്രം, ശിഖരം, കൊ
ടുമുടി; മുകൾ, ഉയൎച്ച; ചൂഡം.

To Summon, v. a. സമൻ കല്പന അയ
ക്കുന്നു, കല്പിച്ചുവിളിപ്പിക്കുന്നു.

Summoner, s. കല്പന അയക്കുന്നവൻ, വി
ളിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Summons, s. സമൻകല്പന, വിളി.

Sumpter, s. ചുമട്ടുകുതിര, പെറുന്നകുതിര.

Sumption, s. കൈക്കൊള്ളുക, ധാരണം.

Sumptuary, a. പണച്ചിലവു സംബന്ധി
ച്ച, വ്യയത്തൊടുചെൎന്ന.

Sumptuous, a. അധികച്ചിലവറുപ്പുള്ള,
ധാരാളച്ചിലവുള്ള; ബഹുമൂല്യമുള്ള, കൊ
ലാഹലമുള്ള.

Sumptuosity, Sumptuousness, s. ബ
ഹുചിലവറുപ്പ, ധാരാള ചിലവ.

Sun, s. ആദിത്യൻ, സൂൎയ്യൻ, ഛായാപതി,
അംശുമാൻ; കതിരവൻ, ഭാനു; മഹാ
ശൊഭയുള്ള വസ്തു; വെയിൽ.

Under the sun, ഭൂമിയിൽ.

To Sun, v. a. വെയിലത്ത വെക്കുന്നു, വെ
യിലത്തിടുന്നു.

Sunbeam, s. സൂൎയ്യകിരണം, ആദിത്യര
ശ്മി, കതിർ.

Sunbeat, part, a. വെയിൽ തട്ടിയ, വെ
യിൽ കൊണ്ട വന്ന.

Sunbright, a. സൂൎയ്യനെ പൊലെ കാന്തി
യുള്ള.

Sunburnt, part. a. വെയിൽ തട്ടിച്ചുവന്നു;
വെയിൽ കൊണ്ട നിറഭെദംവന്ന, വെ
യിൽ കൊണ്ട കരിഞ്ഞ.

Sunday, s. ഞായറാഴ്ചദിവസം, ഞായർ,
സൂൎയ്യവാരം, ഭാനുവാരം.

To Sunder, v. a. പിരിക്കുന്നു, വെൎപ്പെ
ടുക്കുന്നു, വിഭജിക്കുന്നു.

Sundial, s. സൂൎയ്യഘടികാരം.

Sundry, a. ചില, പല, അനെകം; പുറ
വകയായുള്ള, ചില്ലറ.

Sunflower, s. സൂൎയ്യകാന്തിപ്പൂ.

Sung, pret & part. pass. of To Sing,
പാടി, പാടിയ.

Sunk, pret & part. pass. of To Sink,

താണു, താഴ്ത്തി, താണ, താഴ്ത്തിയ; മുങ്ങി,
മുങ്ങിയ, മുക്കി, മുക്കിയ.

Sunless, a. വെയിലില്ലാത്ത, ഉഷ്ണമില്ലാത്ത.

Sunlike, a. സൂൎയ്യനെപൊലെയുള്ള.

Sunny, a. വെയിൽ തട്ടുന്ന, വെയിലുള്ള;
ശൊഭയുള്ള.

Sunrise, Sunrising, s. സൂൎയ്യൊദയം, ഉ
ദയകാലം, ഉദയസമയം.

Sunset, s. സൂൎയ്യാസ്തമനം, അസ്തമനം, ദി
നാന്തം; വൈകുന്നെരം.

Sunshine, s. വെയിൽ, ആതപം, ദ്യൊതം,
പ്രകാശം.

Sunshiny, a. വെയിലുള്ള, സൂൎയ്യപ്രഭയുള്ള.

To Sup, v. a. & n. ചപ്പുന്നു; വാ നിറെ
കുടിക്കുന്നു; അത്താഴം ഉണ്ണന്നു, അത്താ
ഴം കഴിക്കുന്നു, രാത്രിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു.

Sup, s. മിടർ, ഒരു കവിൾ വെള്ളം.

Super, (സമാസത്തിൽ ) അതി, അധികം;
മെലെ.

Superable, a. ജയിക്കപ്പെടതക്ക, ജിത്യമാ
യുള്ള, സാദ്ധ്യമായുള്ള.

To Superabound, v. n. അധികം വളരു
ന്നു, അതിപൂൎണ്ണമായിരിക്കുന്നു, അതിയാ
യുണ്ടാകുന്നു; സുഭിക്ഷമാകുന്നു.

Superabundance, s. അധികവളൎച്ച, മഹാ
പരിപൂൎണ്ണം, അതിപൂൎണ്ണത, സുഭിക്ഷം, അ
ധികത്വം; അതിസമൃദ്ധി.

Superabundant, a. അധികവളൎച്ചയുള്ള,
അതിപൂൎണ്ണമായുള്ള, സുഭിക്ഷമുള്ള, അധി
കമായുള്ള; അതിസമൃദ്ധിയുള്ള.

To Superadd, v. a. അതിയായികൂട്ടുന്നു,.
ഉള്ളതിനൊട വിശെഷാൽ കൂട്ടുന്നു.

Superadvenient, a. അതിവൎദ്ധനയുള്ള;
അറിയാതെ വന്നുചെരുന്ന, നിനച്ചിരി
യാതെ ഉണ്ടാകുന്ന.

Superannuate, a. അധികവയസ്സുകൊണ്ട:
ക്ഷീണിച്ച, അധികവയസ്സുചെന്ന.

Superb, a. അതിവിശെഷമായുള്ള, മഹാ
മൊടിയുള്ള; മഹത്തായുള്ള, കൊലാഹല
മായുള്ള, ദിവ്യമായുള്ള.

Supercargo, s. കച്ചവടക്കപ്പലിൽ ചുമതല
ക്കാരൻ.

Supercelestial, a. ആകാശത്തിന മെലാ
യുള്ള.

Supercilious, a. ഡംഭമുള്ള, അഹംഭാവ
മുള്ള, അകനിന്ദയുളള; കടുപ്പമുള്ള, ഗൎവ്വ
മുള്ള.

Superciliousness, s. ഡംഭം, അഹംഭാ
വം, അകനിന്ദ, കടുപ്പം, ഗൎവ്വം.

Supereminence, s. അതിശ്രെഷ്ഠത, മഹാ
പ്രധാനത.

Supereminent, a. അതിശ്രെഷ്ഠതയുള്ള,
മഹാ പ്രധാനമായുള്ള.

[ 466 ]
To Supererogate, v. a. മുറെക്ക വെണ്ടുന്ന
തിൽ അധികം ചെയ്യുന്നു.

Supererogation, s. മുറെക്ക വെണ്ടുന്നതിൽ
അധികമുള്ള പ്രവൃത്തി.

Superexcellent, a. അധികശ്രെഷ്ഠമായു
ള്ള, മഹാ വിശെഷമായുള്ള; അതിശൊ
ഭനമായുള്ള.

Superfice, Superficies, s. പുറഭാഗം,
ബഹിൎഭാഗം; മെല്പാട.

Superficial, a. പുറഭാഗത്തുള്ള, ബഹിൎഭാ
ഗത്തുള്ള; ആഴമില്ലാത്ത, താഴ്ചയില്ലാത്ത;
ഉത്താനമായുള്ള; അല്പജ്ഞാനമുള്ള; സാര
മില്ലാത്ത.

Superficially, ad. ആഴമില്ലാതെ, പുറ
മെ, ബഹിൎഭാഗത്ത, ഉള്ളിൽ ഗ്രഹിക്കാതെ;
ജാഗ്രതകൂടാതെ; ശൊധനകൂടാതെ.

Superfine, a. മഹാ നെൎമ്മയുള്ള, മഹാ
സൂക്ഷ്മമായുള്ള, അതിശൊഭനമായുള്ള, മ
ഹാ മിനുസമുള്ള; മഹാ വാസനയുള്ള, മ
ഹാ ഭംഗിയുള്ള.

Superfluent, a. മീതെ പൊന്തുന്ന, നീ
റ്റിൽ പൊങ്ങുന്ന.

Superfluity, Superfluousness, s. അധി
കത, അധികത്വം, വെണ്ടുന്നതിൽ അധി
കം, തികഞ്ഞുശെഷിപ്പ.

Superfluous, a. ആവശ്യമുള്ളതിൽ അധിക
മുള്ള, ആവശ്യമില്ലാത്ത, അധികത്വമുള്ള.

Superflux, s. വെണ്ടുന്നതിൽ അധികമാ
യുള്ള, അധികത.

Superhuman, a. അതിമാനുഷമായുള്ള,
ദിവ്യമായുള്ള.

Superincumbent, a. മറ്റൊന്നിന്റെ
മെൽ കിടക്കുന്ന

To Superinduce, v. a. വിശെഷാൽ ഉൾ
പ്പെടുത്തുന്നു; വിശെഷാൽ വരുത്തുന്നു.

To Superintend, v. a. മെൽവിചാരം
ചെയ്യുന്നു; നടത്തുന്നു, നിൎവ്വഹിക്കുന്നു.

Superintendence, Superintendency, s.
മെൽവിചാരം, അദ്ധ്യക്ഷത, മെലധികാ
രം, മെല്മണിയം.

Superintendent, s. വിചാരിപ്പുകാരൻ,
മെൽവിചാരക്കാരൻ; കാൎയ്യക്കാരൻ, അ
ദ്ധ്യക്ഷൻ, അധികാരി.

Superior, s. പ്രവരൻ, വരൻ, അദ്ധ്യ
ക്ഷൻ, അധിപൻ, പരിവൃഢൻ, മെലാ
വ, ശ്രെഷ്ഠൻ, മെലാര.

Superior, a. വിശെഷമായുള്ള പ്രവരമാ
യുള്ള, അധികംനല്ല, മെൽത്തരമായുള്ള;
അഗ്രഗണ്യമായുള്ള, ശ്രെഷ്ഠമായുള്ള, വ
ലിപ്പമുള്ള.

Superiority, s. മുഖ്യത, അതിശ്രെഷ്ഠത,
വിശെഷത, പ്രധാനത, വലിപ്പം, പ്രഭാ
വം, പ്രവരത, അധീശത്വം.

Superlation, s. അതിപുകഴ്ച, അധിക
പ്രശംസ; അധികവൎണ്ണനം, പൊലിപ്പ.

Superlative, a. അത്യതിയായുള്ള, എല്ലാ
റ്റിലും അധികമായുള്ള, മഹാ അധികമാ
യുള്ള.

Superlatively, ad. അത്യതിയായി, എല്ലാ
റ്റിലെക്കാൾ.

Superlunar, a. ചന്ദ്രന മീതെയുള്ള.

Supernal, a. മെലായുള്ള, ഉന്നതിയുള്ള,
ആകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള, ദിവ്യമാ
യുള്ള.

Supernatant, a. മീതെ നീന്തുന്ന, പൊ
ങ്ങി ഒഴുകുന്ന.

Supernatural, a. സ്വഭാവത്തിനമെലുള്ള,
അത്ഭുതമായുള്ള, അതിതരമായുള്ള, ദെവ
നിൎമ്മിതമായുള്ള; ദിവ്യമായുള്ള.

Supernumerary, a. തുകയിലധികമായു
ള്ള, സംഖ്യയിൽ വെണ്ടുന്നതിൽ അധിക
മായുള്ള.

To Superscribe, v. a. മെൽവിലാസം പുറ
ത്തെഴുതുന്നു; പുറത്തെഴുതുന്നു.

Superscription, s. മെൽവിലാസം, പുറ
ത്തെഴുത്ത, മെലെഴുത്ത, ഉപരിലെഖനം,
മെൽവാചകം.

To Supersede, v. a. ബലമില്ലാതാക്കുന്നു;
തള്ളിക്കളയുന്നു, ഉപെക്ഷിക്കുന്നു; മാറ്റി
കളയുന്നു; നിൎത്തൽ ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലായ്മചെ
യ്യുന്നു.

Superstition, s. അതിഭക്തി, കപടഭക്തി.

Superstitious, a. അതിഭക്തിയുള്ള, വീൺ
ഭക്തിയുള്ള.

To Superstrain, v. a. അധികബലമായി
വലിക്കുന്നു, അധികം മുറുക്കുന്നു.

To Superstruct, v. a. മീതെ കെട്ടിയുണ്ടാ
ക്കുന്നു, മെലെ പണിയുന്നു.

Superstruction, s. മെലെ കെട്ടിയുണ്ടാ
ക്കിയ പുര, മെല്പുര.

Superstructure, s. വില്ലതിന്റെയും മെ
ലെ പണിത പുര, മെല്പുര.

Supervacaneous, a. അതിയായുള്ള, ആ
വശ്യമില്ലാത്ത.

To Supervene, v. n. വിശെഷാൽ വന്നു
കൂടുന്നു, പുതുമയായി ഉണ്ടാകുന്നു.

Supervenient, a. വിശെഷാലുള്ള, വിശെ
ഷാലുണ്ടായ, കൂടുതലുള്ള.

To Supervise, v. a. മെൽവിചാരം ചെ
യുന്നു.

Supervisor, s. മെൽവിചാരക്കാരൻ, മെ
ലാൾ.

Supine, a. മലൎന്നുകിടക്കുന്ന, ഊൎദ്ധ്വമുഖമാ
യുള്ള; മടിയുള്ള, അജാഗ്രതയുള്ള, ഉദാ
സീനതയുള്ള.

Supine, s. വ്യാകരണത്തിൽ ക്രിയാപദം.

[ 467 ]
സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിധം ചൊല്ല.

Supineness, s. മലrപ്പ; മയക്കം, മടി, അ
ജാഗ്രത.

Supinely, ad. മയക്കത്തൊടെ, മടിയൊ
ടെ, അജാഗ്രതയൊടെ.

Supper, s. അത്താഴം, രാത്രി ഭക്ഷണം,
നരഭൊജനം.

Supperless, a. അത്താഴമില്ലാത്ത, രാത്രി
ഭൊജനം കഴിക്കാത്ത.

To Supplant, v. a. സ്ഥാനം മാറ്റുന്നു,
സ്ഥാനഭ്രഷ്ടാക്കുന്നു; ജയിക്കുന്നു, ആട്ടിക്ക
ളയുന്നു; വിരട്ടിക്കളയുന്നു.

Supplanter, s. സ്ഥാനഭ്രഷ്ടവരുത്തുന്നവൻ,
ഹെമകാരൻ.

Supple, a. വളയുന്ന, വഴങ്ങലുള്ള, മയമു
ള്ള, എളുപ്പത്തിൽ വഴങ്ങുന്ന; മരിക്കമുള്ള,
ഇണക്കമുള്ള, ലാളനമുള്ള.

To Supple, v. a. വളെക്കുന്നു, വഴക്കുന്നു,
മയമാക്കുന്നു; ഇണക്കുന്നു, മരിക്കമാക്കുന്നു.

Supplement, s. കൂട്ട, പൂൎത്തി, ന്യൂനപൂര
ണം.

Supplemental, Supplementary, a. കൂട്ട
പ്പെട്ട, പൂൎത്തിയുള്ള, ന്യൂനപൂരണമായുള്ള.

Suppleness, s. വളച്ചിൽ, വഴക്കം, വഴ
ങ്ങൽ, മയം, ഇണക്കം, മരിക്കം; മയഗു
ണം, ഇണക്കശീലം.

Suppletory, s. ന്യൂനത്തെ തീൎപ്പാൻ ഉത
കുന്നത, ന്യൂനപൂരണം.

Suppliant, a. യാചിക്കുന്ന, അപെക്ഷിക്കു
ന്ന, അൎത്ഥിക്കുന്ന.

Suppliant, Supplicant, s. അപെക്ഷ
ക്കാരൻ, യാചകൻ, അൎത്ഥി; കാൎപ്പാടൻ.

To Supplicate, v. a. വിനയത്തൊടെ
യാചിക്കുന്നു, അൎത്ഥിക്കുന്നു, അപെക്ഷിക്കു
ന്നു, കെഞ്ചുന്നു.

Supplication, s. വിനയമുള്ള അപെക്ഷ,
യാചന, പ്രാൎത്ഥന.

To Supply, v. a. കുറവ തീൎക്കുന്നു, പൂ
ൎത്തിയാക്കുന്നു, നികത്തുന്നു; ആവശ്യമുള്ള
തിനെ കൊടുക്കുന്നു, ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കു
ന്നു, കൊടുക്കുന്നു; ഉപകരിക്കുന്നു, മറ്റൊ
രുത്തന പകരം ചെയ്യുന്നു; വീട്ടിൽ വെ
ണ്ടുന്ന തട്ടുമുട്ടുകളെ അടുപ്പിക്കുന്നു.

Supply, s. കുറവുതീൎക്കുക, ഉതവി, ഉപകാ
രസഹായം, കൂട്ടിയകൊപ്പ, ശെഖരിപ്പ.

To Support, v. a. ആദരിക്കുന്നു, രക്ഷി
ക്കുന്നു, ഉപജീവനം കൊടുക്കുന്നു; താങ്ങു
ന്നു, ഊന്നുകൊടുക്കുന്നു; സഹിക്കുന്നു.

To support life, ഉപജീവനം കഴിക്കു
ന്നു, പിഴെക്കുന്നു.

Support, s. ആദരം, സംരക്ഷണം, സ
ഹായം, താങ്ങ, ഊന്ന, ആധാരം, മുട്ട;
ഉപജീവനം, അഹൊവൃത്തി.

Supportable, a. താങ്ങാകുന്ന, സഹ്യമാ
യുള്ള, സഹിക്കാകുന്ന.

Supporter, s. രക്ഷിക്കുന്നവൻ: മുട്ടുകാൽ,
ഊന്ന; ആധാരം; ആദരിക്കുന്നവൻ, ആ
ശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ; രക്ഷകൻ, സഹാ
യി.

Supposable, a. ഊഹിക്കാകുന്ന, തൊന്ന
തക്ക.

To Suppose, v. a. ഊഹിക്കുന്നു, സങ്കല്പി
ക്കുന്നു, തൊന്നുന്നു, മനം ചൊല്ലുന്നു; നി
നെക്കുന്നു, നിരൂപിക്കുന്നു; ഭാവിക്കുന്നു;
മനസ്സിൽ യന്ത്രിക്കുന്നു, വിചാരിക്കുന്നു.

Suppose, Supposal, s. ഊഹം, തൊ
ന്നൽ, മനംചൊല്ല.

Supposition, s. ഊഹം, മനംചൊല്ല; പ
ക്ഷം, നിനവ; സങ്കല്പനം.

Supposititious, s. മിഥ്യയായുള്ള, കള്ള
ന്ത്രാണമായുള്ള, വ്യാജമായുള്ള, സാക്ഷാ
ലുള്ളതല്ലാത്ത, മാറാട്ടമായുള്ള.

Suppository, s. മലദ്വാരത്തിൽ കൂടി അ
കത്ത കെറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു വക കൊഴു
ത്ത ഔഷധം.

To Suppress, v. a. അമൎക്കുന്നു, അമൎച്ച
വരുത്തുന്നു; അടക്കുന്നു; നിൎത്തുന്നു; മറെ
ക്കുന്നു; ഒതുക്കുന്നു; അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നു,
പറയാതിരിക്കുന്നു; പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതി
രിക്കുന്നു; പിടിക്കുന്നു, പുറത്തുവിടാതിരി
ക്കുന്നു.

Suppression, s. അമൎച്ച, അമൎത്തൽ; അട
ക്കുക; നിൎത്തൽ, പിടിത്തം, അടപ്പ; മറെ
ക്കുക; അറിയിക്കാതിരിക്കുക; പ്രസിദ്ധപ്പെ
ടുത്താതിരിക്കുക, ഉള്ളിൽ വെക്കുക.

To Suppurate, v. a. & n. ചലം വെപ്പി
ക്കുന്നു, പഴുപ്പിക്കുന്നു, ചലംവെക്കുന്നു, പ
ഴുക്കുന്നു.

Suppuration, s. ചലംവെപ്പ, പഴുപ്പ, പൂ
യം, ചലവിക്കുക.

Suppurative, a. ചലവിപ്പിക്കുന്ന.

Suppuration, s. ഗണനം, കണക്ക, ഗ
ണിതം.

To Suppute, v. a. ഗണിക്കുന്നു, കണക്കു
കൂടുന്നു, എണ്ണുന്നു.

Supra, (സമാസത്തിൽ) മെലെ, മുമ്പെ.

Supremacy, s. പരത്വം, പ്രാധാന്യത, മു
ഖ്യത, അത്യുന്നതി, അതിശ്രെഷ്ഠത, ൟ
ശിത്വം; മെലധികാരം.

Supreme, a. പരത്വമായുള, മഹാ പ്ര
ധാനമായുള്ള, മുഖ്യമായുള്ള, അതിശ്രെ
ഷ്ഠതയുള്ള, ൟശിത്വമുള്ള, മെലധികാര
മുള്ള.

The Supreme Being, പരാപരവസ്തു.

Supremely, ad. മഹാ പ്രധാനമായി, അ
തിവിശെഷമായി, മുഖ്യമായി.

[ 468 ]
Sur, (സമാസത്തിൽ) മെൽ, മെലെ, മീ
തെ; അധികം, അതി.

Sural, a. കാലിന്റെ വണ്ണയൊടുചെൎന്ന,
ജംഘസംബന്ധിച്ച.

Suarnce, s. ഉറപ്പ, നിശ്ചയം, ഭദ്രം.

To Surbate, v. a. നടപ്പുകൊണ്ട കാൽ കു
ഴയുന്നു, തളൎച്ചവരുത്തുന്നു, ക്ഷീണിപ്പിക്കു
ന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, ഉപദ്രവിക്കുന്നു.

To Surcease, v. n. നിന്നുപൊകുന്നു, അ
റുന്നു, മാറുന്നു; നടപ്പില്ലാതാകുന്നു.

To Surcease, v. a. നിൎത്തുന്നു, നിൎത്തൽ
ചെയ്യുന്നു.

Surcease, s. മാറ്റം, നിൎത്തൽ.

Surcharge, s. അതിഭാരം.

To Surcharge, v. a. അതിഭാരം ചുമത്തു
ന്നു, അധികം നിറെക്കുന്നു, അധികച്ചില
വുകൂട്ടുന്നു.

Suicingle, s. കുതിരപ്പുറത്തെ ഭാരം മുറുക്കു
ന്ന വാറ; നടുക്കെട്ട.

Surcle, s. ചിനച്ചം, കിളിച്ചിൽ, ചുള്ളി
ക്കൊമ്പ.

Surcoat, s. ഒരു വക മെൽക്കുപ്പായം.

Surd, a. ചെവി കെൾക്കാത്ത; കെൾക്കാ
ത്ത, ശബ്ദിക്കാത്ത.

Surdity, s. ചെവികെൾക്കായുടെ ഭൊഷ
ത്വം, മൂഢത.

Sure, s. നിശ്ചയമുള്ള, തെറ്റാത്ത, പിഴെ
ക്കാത്ത; നിയതമായുള്ള വിശ്വാസമുള്ള,
നിസ്സംശയമായുള്ള, സംശയമില്ലാത്ത, ഉ
റപ്പുള്ള, ഭദ്രമായുള്ള, നിശ്ശങ്കമായുള്ള.

To be sure, സംശയമില്ല.

To make sure, വെസ്ഥവരുത്തുന്നു.

Sure, Surely, ad. നിശ്ചയമായി, സംശ
യംകൂടാതെ, നിസ്സംശയം.

Surefooted, a. അടിഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, കാൽ
ഉതെക്കാത്ത, കാല്പറ്റുള്ള.

Sureness, s. നിശ്ചയം, ഉറപ്പ.

Suretiship, s. ജാലം, ഉത്തരവാദം.

Surety, s. നിശ്ചയം, ഉറപ്പ; ആധാരം,
സൂക്ഷം; സ്ഥൈൎയ്യം; ഇടനില; ജാമ്യം,
ഉത്തരവാദം; ചെതത്തിനുള്ള ഉത്തരവാ
ദം; ജാമ്യക്കാരൻ, ഉത്തരവാദി.

Surf, s. ഒടിച്ചുകുത്ത, മുന്തിര, അല.

Surface, s. മെൽഭാഗം, പുറഭാഗം, മെൽ
പാട, ബഹിൎഭാഗം, വെളിമ്പുറം.

To Surfeit, v. a. അജീൎണ്ണതപ്പെടുത്തുന്നു,
അധികം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

To Surfeit, v. n. അജീൎണ്ണതപ്പെടുന്നു, അ
ധികം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു.

Surfeiter, s. ബഹു ഭക്ഷണക്കാരൻ.

Surge, s. ഉല്ലൊലം, കല്ലൊലം, തിരമാല,
ഒളം.

To Surge, v. n. ഉല്ലൊലം പൊങ്ങുന്നു,

മെല്പൊട്ട ഉയരുന്നു, പൊങ്ങുന്നു; ഒളം
പൊങ്ങിമറിയുന്നു.

Surgeon, s. ശസ്ത്രവൈദ്യൻ, വൈദ്യൻ.

Surgery, s. ശസ്ത്രപ്രയൊഗം, ശസ്ത്രക്രിയ.

Sugy, a. തിരയുള്ള; കല്ലൊലം പൊങ്ങു
ന്ന, തിരമറിയുന്ന.

Surliness, s. ദുശ്ശീലം, ദുൎമ്മുഖം, ദുരാചാ
രം; പുളിപ്പ.

Surly, a. ദുശ്ശീലമുള്ള, ദുൎമ്മുഖമുള്ള, ദുരാചാ
രമുള്ള, പുളിപ്പുള്ള.

To Surmise, v. a. ഊഹിക്കുന്നു, നിരൂ
പിക്കുന്നു, സംശയിക്കുന്നു, തൊന്നുന്നു, മ
നംചൊല്ലുന്നു, ശങ്കിക്കുന്നു.

Surmise, s. ഊഹം, നിരൂപണം, സംശ
യം, അനുമാനം, മനംചൊല്ല, തൊന്നൽ,
വിതൎക്കം.

To Surmount, v. a. മെലെ കൈറുന്നു,
മെൽകൊള്ളുന്നു; ജയിക്കുന്നു, വെല്ലുന്നു;
അതിക്രമിക്കുന്നു, കടക്കുന്നു, കവിയുന്നു.

Surmountable, a. ജയിക്കാകുന്ന, ജിത്യ
മായുള്ള.

Suname, s. വംശപ്പെർ, വീട്ടുപെർ, കു
ഡുംബനാമം, മറുനാമം.

To Surname, v. a. മറുപെരിടുന്നു, കു
ഡുംബപ്പെരിടുന്നു.

To Surpass, v. a. അതിക്രമിക്കുന്നു, കെ
റിമറിയുന്നു; കടക്കുന്നു, കവിയുന്നു, അ
ധികരിക്കുന്നു.

Surpassing, part, a. അതിക്രമിക്കുന്ന, ക
വിയുന്ന, കടന്നുകെറുന്ന, അതിശ്രെഷ്ഠ
മായുള്ള, അധികമായുള്ള.

Surplice, s. പട്ടക്കാരുടെ വെള്ളവസ്ത്രം,
വെള്ളനിലയങ്കി.

Surplus, Surplusage, s. ശെഷിപ്പ, ശി
ഷ്ടം, മിച്ചം, അധികം, കൈവാശി.

Surprisal, Surprise, s. അറിയാതെ അ
ടുക്കുക; അത്ഭുതം, വിസ്മയം, ആശ്ചൎയ്യം;
ഭ്രമം.

To Surprise, v. a. അറിയാതെ ചെല്ലു
ന്നു: അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു, വിസ്മയിപ്പിക്കു
ന്നു; ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു.

Surprising, a. അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന, അത്ഭു
തമായുള്ള, ആശ്ചൎയ്യമുള്ള, ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന.

To Surrender, v. a. ഒഴിയുന്നു, ഒഴി
ഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു, കൊടുക്കുന്നു, വിടുന്നു,
എല്പിക്കുന്നു; എല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

To Surrender, v. n. അടങ്ങുന്നു, കീഴട
ങ്ങുന്നു, അനുസരിക്കുന്നു, വഴങ്ങുന്നു.

Surrender, s. ഒഴിച്ചിൽ, ഒഴിഞ്ഞുകൊടു
ക്കുക, കൈവെടിച്ചിൽ; എല്പിക്കുക, കീഴ
ടങ്ങൽ.

Surreption, s. അത്ഭുതം, പെട്ടന്നുള്ള അ
ഭിക്രമം; പെട്ടന്നുള്ള കവൎച്ച.

[ 469 ]
Surreptitious, a. കപടമായി ചെയ്തിട്ടു
ള്ള, ഗൂഢമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള, വഞ്ചനായി
കൈക്കലാക്കീട്ടുള്ള.

Surrogate, s. ദൈവസഭയുടെ കാൎയ്യങ്ങ
ളിൽ പ്രതികൎമ്മി; കാൎയ്യക്കാരൻ, ആൾ
പ്പെർ.

To Surround, v. a. ചുറ്റുന്നു, വളയു
ന്നു, ചുറ്റും വളെക്കുന്നു, വളഞ്ഞുകൊള്ളു
ന്നു, ചൂഴുന്നു.

Surtout, s. ഒരു വക പുറം കുപ്പായം.

To Survene, v. n. വന്നുകൂടുന്നു, വിശെ
ഷാൽ കൂടുന്നു, അധികപ്പെടുന്നു.

To Survey, v. a. ചുറ്റും നൊക്കുന്നു;മെൽ
വിചാരം ചെയ്യുന്നു; വിചാരണ ചെയ്യു
ന്നു; കണ്ടളക്കുന്നു; കണ്ടെഴുതുന്നു: നൊ
ക്കി തിട്ടംവരുത്തുന്നു.

Survey, s. ചുറ്റുമുള്ള നൊട്ടം; മെൽവിചാ
രം; അളവ, കണ്ടെഴുത്ത.

Surveyor, s. മെൽവിചാരക്കാരൻ; നിലം
അളക്കുന്നവൻ, കണ്ടഴുത്തുകാരൻ.

Surveyonship, s. മെൽവിചാരസ്ഥാനം,
നിലം അളക്കുന്നവന്റെ സ്ഥാനം.

To Survive, v. n. & a. ജീവനൊടെ ശെ
ഷിക്കുന്നു, ശെഷിച്ചിരിക്കുന്നു, പിന്നെയും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു; അധികമായി ജീവിക്കു
ന്നു.

Survivor, s. ശെഷക്കാരൻ, ജീവനൊടു
ശെഷിക്കുന്നവൻ.

Susceptibility, s. കൈക്കൊള്ളുക, സ്വീ
കാരം, പറ്റ; അംഗീകാരം.

Susceptible, Susceptive, a. കൈക്കൊ
ള്ളതക്ക, സ്വീകരിക്കതക്ക, പറ്റുന്ന, പിടി
ക്കുന്ന, അംഗീകാൎയ്യമായുള്ള.

Susception, s. കൈക്കൊള്ളുക, സ്വീകര
ണം, പറ്റ.

Suscipiency, s. കൈക്കൊള്ളുക, സ്വീകാ
രം, പാറ്റ.

Suscipient, s. കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ, സ്വീ
കാരി, പറ്റുന്നവൻ, അംഗീകരിക്കുന്ന
വൻ.

To Suscitate, v. a. ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു,
ചുണപ്പിക്കുന്നു, ഉണൎത്തുന്നു.

To Suspect, v. a. & n. സംശയിക്കുന്നു,
അനുമാനിക്കുന്നു, ശങ്കിക്കുന്നു, ശങ്കതൊന്നു
ന്നു; ഊഹിക്കുന്നു.

To Suspend, v. a. തുക്കുന്നു, തുക്കിവെക്കു
ന്നു, ഞാത്തുന്നു; മുടക്കുന്നു, നിൎത്തുന്നു, നി
ൎത്തിവെക്കുന്നു കുറെ കാലത്തെ മാറ്റി
നിൎത്തുന്നു, തടയുന്നു; നീക്കം ചെയ്യുന്നു;
നാൾനീക്കം ചെയ്യുന്നു: താമസിപ്പിക്കുന്നു.

Suspense, s. അനുമാനം, നിശ്ചയമില്ലാ
യ്മ, സംശയസ്ഥാനം; ഖണ്ഡിതമില്ലായ്മ,
മാറ്റി നിൎത്തൽ, മുടക്ക, തടവ.

Suspense, a. നിശ്ചയമില്ലാത്ത മുടങ്ങിയി
രിക്കുന്ന; സംശയിച്ചിരിക്കുന്ന, സംശയം
കൊണ്ട തീരാതെകിടക്കുന്ന.

Suspension, s. തുക്കുക, തൂക്ക വെക്കുക,
തൂക്കം, തൂങ്ങൽ; ഞാത്ത, ഞാല്ച; നിൎത്തി
വെക്കുക; നിൎത്തൽ; മുടക്കം; തടവ; നാൾ
നീക്കം; താമസം.

Suspicion, s. അനുമാനം, സംശയം, ദു
ശ്ശങ്ക, ശങ്കാവിഷം; വിതൎക്കം.

Suspicious, a. സംശയമുള്ള, ശങ്കതൊന്നു
ന്ന, ദുശ്ശങ്കയുള്ള, ശങ്കാവിഷമുള്ള, വിതൎക്ക
മുള്ള.

Suspiciousness, s. സംശയം, അനുമാനം,
ശങ്കതൊന്നൽ.

To Suspire, v. n. നെടുവീൎപ്പിടുന്നു, ശ്വാ
സംവലിക്കുന്നു, എങ്ങുന്നു.

To Sustain, v. a. ആദരിക്കുന്നു, താങ്ങു
ന്നു; മുട്ടുകൊടുക്കുന്നു; സംരക്ഷണം ചെ
യ്യുന്നു; പൊഷിക്കുന്നു; ഉപജീവനം കൊ
ടുക്കുന്നു; സഹായിക്കുന്നു, ഉപകാരം ചെ
യ്യുന്നു, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു; സഹിക്കുന്നു,
പൊറുക്കുന്നു; കൊള്ളുന്നു, എല്ക്കുന്നു; അ
നുഭവിക്കുന്നു: കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു; നടത്തു
ന്നു.

Sustainable, a. ആദരിക്കാകുന്ന; താങ്ങാ
കുന്ന; സഹായിക്കാകുന്ന; സഹിക്കാകു
ന്ന, പൊറുക്കാകുന്ന.

Sustainer, s. ആദരിക്കുന്നവൻ, രക്ഷിക്കു
ന്നവൻ; സഹിക്കുന്നവൻ.

Sustenance, s. ജീവനം, ആദരവ, സ
ഹായം; ഉപജീവനം, അഹൊവൃത്തി,
പിഴെപ്പ, നിത്യനിദാനം.

Sustentation, s. ആദരം, താങ്ങ; സംര
ക്ഷണം; ഉപജീവനം, പിഴെപ്പ, ജീവ
ധാരണം, അഹൊവൃത്തി.

To Susurrate, v. n. കുശുകുശുക്കുന്നു, മ
ന്ത്രിക്കുന്നു.

Susurration, s. കുശുകുശുപ്പ, മന്ത്രം.

Sutler, s. ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെ വില്ക്കു
ന്നവൻ, തീൻ കൊപ്പുകൾ വില്ക്കുക്കുന്നവൻ.

Suttle, s. ചരക്കുകളുടെ ഒത്തുതുക്കം, ശരി
ഇട.

Sature, s. മുറിവുകളെ കുത്തിക്കെട്ടുക; സ
ന്ധിബന്ധനം.

Swab, s. വെള്ളവും മറ്റും ഒപ്പുന്നതിനുള്ള
ഒരു സാധനം, തുടെക്കുന്നതിനുള്ള പഴം
തുണിക്കെട്ട, പിഴിതുണി.

To Swab, v. a. തറ ഒപ്പി തുടെക്കുന്നു.

Swaddle, v. a. അപ്പൊൾ പിറന്ന കു
ട്ടിക്ക തുണി ചുറ്റിക്കെട്ടുന്നു; കുറുവടികൊ
ണ്ട അടിക്കുന്നു.

Swaddle, s. ശിശുക്കളെ ചുറ്റികെട്ടുന്ന വ
സ്ത്രം.

[ 470 ]
Swaddlingband, s. അപ്പൊൾ ജനിച്ച.

Swaddlingcloth,, s. ശിശുവിനെചുറ്റി
ക്കെട്ടുന്ന വസ്ത്രം, ജീൎണ്ണ വസ്ത്രം.

To Swag, v. n. ഭാരം കൊണ്ട താഴുന്നു;
കനംകൊണ്ട അമുങ്ങുന്നു; തുങ്ങുന്നു.

To Swagger, v. n. തുളുമ്പുന്നു, വൻപുപ
റയുന്നു, ഊറ്റം പറയുന്നു, മിടുക്കുപറയു
ന്നു, തടിമുറണ്ട പറയുന്നു; ആത്മപ്രശം
സ ചെയ്യുന്നു.

Swagger, s. തുളുമ്പൽ, വൻപുവാക്ക, ഉ
റ്റവാക്ക, തടിമിടുക്ക, തടിമുറണ്ട, ആത്മ
പ്രശംസ.

Swaggerer, s. വൻപൻ, ഊറ്റക്കാരൻ,
തടിമിടുക്ക പറയുന്നവൻ, തുളുമ്പുന്നവൻ.

Swaggy, a. കനത്തുതുങ്ങുന്ന.

Swain, s. ബാലകൻ, ചെറുപ്പക്കാരൻ, കൃ
ഷിച്ചെൎക്കൻ; കന്നുകാലിച്ചെൎക്കൻ; പ്രി
യൻ, ചുറ്റക്കാരൻ.

Swallow, s. മീവൽപക്ഷി.

To Swallow, v. a. വിഴുങ്ങുന്നു, ഗ്രസി
ക്കുന്നു; ഇറക്കുന്നു: വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു: ഉ
ള്ളിലെക്ക വലിച്ചുകളയുന്നു.

Swallow, s. വിഴുങ്ങൽ; കുരൽ നാഴി, ക
ണ്ഠം.

Swam, pret. of To Swim, നീന്തി.

Swamp, s. ചതുപ്പുനിലം, ൟറൻ നിലം.

Swampy, a. ചതുപ്പുള്ള, ഊറ്റുള്ള, ൟറമു
ള്ള.

Swan, s. അന്നം, അരയന്നം, ഹംസം.

Swanskin, s. മഹ മൃദുവായുള്ള ഒരു വക
കമ്പിളി.

Swap, ad. അതിതിടുക്കത്തൊടെ, വെഗ
ത്തിൽ, പെട്ടന്ന, പൊടുന്നനവെ.

To Swap, v. a. തമ്മിൽ മാറ്റുന്നു, പകര
ത്തിന പകരം കൊടുക്കുന്നു.

Sward, s. ഉപ്പിട്ട പന്നിയിറച്ചിയുടെ തൊ
ലി; ഭൂമിയുടെ മെൽപുറം, നിലത്തിന്റെ
മെൽഭാഗം; പുൽ സ്ഥലം.

Sware, pret. of To Swear, ആണയിട്ടു.

Swarm, s. തെനീച്ചകൂട്ടും; കൂട്ടം, പുരുഷാ
രം, ജനത്തിരക്ക; ജനക്കൂട്ടം, സഞ്ചയം.

To Swarm, v. n. തെനീച്ചകൾ പൊലെ
കൂടിൽനിന്ന കൂട്ടമായി പറന്നുപൊകു
ന്നു; പുരുഷാരം കൂടുന്നു, തിരക്കി കൂടുന്നു,
തിക്കുന്നു; കൂട്ടമായി ഉണ്ടാകുന്നു.

Swart, Swarth, a. കറുപ്പുള്ള, പിംഗലവ
ൎണ്ണമുള്ള, ഇരുണ്ടനിറമുള്ള.

Swarthiness, s. ഇരുണ്ടുനിറം, പിംഗല
വൎണ്ണം.

Swarthy, a. ഇരുണ്ടമുഖമുള്ള, പിംഗലവ
ൎണ്ണമുള്ള, ഇരുൾമയുള്ള.

To Swash, v. n. ഇരെക്കുന്നു, തൊള്ളയി
ടുന്നു, അമളിക്കുന്നു.

Swash—buckler, s. ഇരച്ചിലുള്ള ശണ്ഠക്കാ
രൻ.

Swasher, s. ഇരച്ചിൽകാരൻ, ഊറ്റക്കാ
രൻ.

To Swathe, v. a. ചുറ്റിക്കെട്ടുന്നു, നാടാ
ചുറ്റിബന്ധിക്കുന്നു.

To Sway, v. a. കയ്യിൽ പിടിച്ച ഒങ്ങുന്നു,
ആച്ചുന്നു, എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ച ചെയ്യു
ന്നു; ഭാരംകൊണ്ട ചായിക്കുന്നു: ഒരു വശ
ത്തെക്ക ചായിക്കുന്നു; മനസ്സ ചായിക്കുന്നു;
ഭരിക്കുന്നു, വാഴുന്നു; നടത്തുന്നു, കല്പിക്കു
ന്നു; മടക്കുന്നു, ബൊധം വരുത്തുന്നു.

To Sway, v. n. ഭാരപ്പെടുന്നു, ഭാരംകൊ
ണ്ട ചായുന്നു, ഭാരമായി തുങ്ങുന്നു; അധി
കാരമുണ്ടാകുന്നു; അധികാരം നടക്കുന്നു.

Sway, s. ഭാരം; ചായിച്ചിൽ, ചായിവ; ശ
ക്തി, കൎത്തവ്യത, അധികാരം, വാഴ്ച; ക
ല്പന; വ്യാപാരശക്തി; നടത്തൽ.

To Sweal, v. n. ഉരുകുന്നു, ഉരുകിച്ചെത
പ്പെടുന്നു.

To Swear, v. n. ആണയിടുന്നു, സത്യം
ചെയ്യുന്നു.

To Swear, v. a. സത്യം ചെയ്യിക്കുന്നു; സ
ത്യംചെയ്തു സാക്ഷി ബൊധിപ്പിക്കുന്നു.

Swearer, s. ആണയിടുന്നവൻ, സത്യം
ചെയുന്നവൻ.

Swearing, s. ആണയിടുക, ദൈവപരീ
ക്ഷ.

Sweat, s. വിയൎപ്പ, സ്വൊദം; അദ്ധ്വാനം,
പ്രയത്നം; ആവി, വെവുവെള്ളം, ചൂട,
വെവ.

To Sweat, v. n. & n. വിയൎക്കുന്നു, വിയ
ൎപ്പിക്കുന്നു, സ്വൊദിക്കുന്നു, സ്വൊദിപ്പിക്കുന്നു;
പ്രയാസപ്പെടുന്നു, അദ്ധ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

Sweaty, a. വിയൎപ്പുള്ള, സ്വൊപദമുള്ള, ചൂടു
ള്ള; പ്രയാസപ്പെടുന്ന, അദ്ധ്വാപ്പെടു
ന്ന.

To Sweep, v. a. ചൂൽകൊണ്ട അടിക്കുന്നു,
അടിച്ചുവാരുന്നു, അടിക്കുന്നു, തുക്കുന്നു,
തുത്തിറക്കുന്നു; വാരിക്കൊണ്ടുപൊകുന്നു;
ആഡംബരത്തൊടെ നടത്തുന്നു; തുടെ
ക്കുന്നു; തണ്ടായം വലിക്കുന്നു.

To Sweep, v. n. ഇരച്ചിലൊടെ കടന്നു
പൊകുന്നു, ഡംഭത്തൊടെ നടന്നുപൊ
കുന്നു, വീശുന്നു; കൈ നീട്ടിവലിക്കുന്നു;
ഒഴുകുന്നു.

Sweep, s. ചൂൽകൊണ്ട അടിച്ചുവാരുക,
തൂക്കൽ, തുടെപ്പ: വീച്ച; നീട്ടിവലി; വി
നാശം.

Sweepings, s. കുപ്പ, കുറുമ്മൻ, ചവറ.

Sweepnet, s. വലിയ വീച്ചുവല.

Sweepstake, s. പന്തയം എല്ലാം കിട്ടുന്ന
വൻ, ഒട്ടത്തിലുള്ള വിരുത.

[ 471 ]
Sweepy, a. അതിവെഗത്തിൽ കടന്നുപൊ
കുന്ന.

Sweet, a. മധുരമുള്ള, സ്വാദുള്ള, രുചിക
രമായുള്ള, രസമുള്ള; മനൊഹരമായുള്ള,
വാസനയുള്ള; സുഗന്ധമുള്ള; കൎണ്ണാമൃതമാ
യുള്ള; കണ്ണിന ഇൻപമുള്ള; മയമുള്ള, മൃ
ദുവായുളള; ഇഷ്ടമുള്ള; പുതിയ, പച്ച, ചീ
ത്തയല്ലാത്ത.

Sweet, s. മധുരം, രസം; മനൊഹരം;
ഒമൽവാക്ക; വാസന, പരിമളം.

Sweetbread, s. കിടാവിന്റെ കരളിറച്ചി.

Sweetbrier, s. സുഗന്ധമുള്ള ഒരു ചെടി.

To Sweeten, v. a. & n. മധുരിപ്പിക്കുന്നു,
മധുരിക്കുന്നു; മയമാക്കുന്നു; ശമിപ്പിക്കുന്നു,
സാവധാനമാക്കുന്നു; ഇൻപമാക്കുന്നു,
ഇൻപമാകുന്നു; ഇഷ്ടമാക്കുന്നു, ഇഷ്ടമാകു
ന്നു.

Sweetener, s. രസിപ്പിക്കുന്നവൻ, സാവ
ധാനമാക്കുന്നവൻ; മധുരദ്രവ്യം.

Sweetflag, s. വയമ്പ.

Sweetheart, s. പ്രിയൻ, പ്രിയ.

Sweeting, s. ഒമൽവാക്ക.

Sweetish, a. മധുരഭാവമുള്ള, ചൊറിമധു
രമുള്ള.

Sweetly, ad. മധുരമായി, രസമായി, ഇൻ
പമായി.

Sweetmeat, s. മധുരയപ്പം, പലഹാരം.

Sweetness, s. മധുരം, മാധൂൎയ്യം, മധുര
ഗുണം; മനൊഹരം, വാസന, ഇൻപം;
ഇഷ്ടം, രസം, മയം; മൃദുത്വം.

Sweetscented, a. സുഗന്ധമുള്ള, പരിമള
മുള്ള.

Sweetwilliam, s. തൊട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒരു
നല്ല പൂ.

Sweetwillow, s. തൊട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒരു
നല്ല പൂ.

To Swell, v. n. വീണ്ടുന്നു, വീൎക്കുന്നു;
പൊങ്ങുന്നു; കൊപിക്കുന്നു; നീരുണ്ടാകു
ന്നു; മുഴക്കുന്നു: ഗൎവ്വിക്കുന്നു; ഉന്മെഷ
പ്പെടുന്നു; വലുതായിട്ട കാണ്മാറാകുന്നു.

To Swell, v. a. വീങ്ങിക്കുന്നു, വീൎപ്പിക്കു
ന്നു; പൊക്കുന്നു; വലിതാക്കുന്നു, ഉയൎത്തു
ന്നു; ഗൎവ്വിപ്പിക്കുന്നു.

Swell, s. വീങ്ങൽ, വീക്കം, പൊങ്ങൽ;
കൊപം.

Swelling, s. വീക്കം, വീൎപ്പ, നീർ; മുഴ; വീ
ങ്ങൽ, തിണൎപ്പ.

To Swelter, v. n. ഉഷ്ണംകൊണ്ട വെദന
പ്പെടുന്നു: വെവുന്നു; ചൂടുകൊണ്ട ഉണ
ങ്ങിപൊകുന്നു, കരിയുന്നു.

To Swelter, v. a. ഉണക്കുന്നു, ചൂടുകൊണ്ട
ഉണക്കുന്നു.

Sweltry, a. വെവുള്ള, ഉഷ്ണിച്ചവീൎപ്പുമുട്ടുന്ന.

Swept, pret.& part pass of To Sweep,
ചൂൽകൊണ്ട അടിച്ചു, അടിച്ച.

To Swerve, v. n. ഉഴന്നുനടക്കുന്നു, അല
ഞ്ഞുനടക്കുന്നു; തെറ്റുന്നു, പിഴെക്കുന്നു,
വഴിതെറ്റുന്നു: മാറുന്നു, വിട്ടകലുന്നു.

Swift, a. വെഗമുള്ള, ചുറുക്കുള്ള, ക്ഷിപ്രമു
ള്ള, ത്വരിതമുള്ള, ദ്രുതമായുള്ള.

Swift, s. മീവൽപക്ഷി.

Swiftly, ad. വെഗത്തിൽ, ഝടിതി, തീ
വ്രമായി, ചുറുക്കെ.

Swiftness, s. വെഗത, മുറുക്ക, ക്ഷിപ്രം,
തീവ്രം, ത്വരിതം, ദ്രുതം; മിടുക്ക.

To Swig, v. n. മൊന്തിക്കുടിക്കുന്നു, കുടു
കുടെ കുടിക്കുന്നു, വലിയ മിടറായി വിഴു
ങ്ങുന്നു.

To Swill, v. a. അതിയായി കുടിക്കുന്നു;
അലക്കുന്നു; മുക്കിനനെക്കുന്നു, ലഹരിപി
ടിപ്പിക്കുന്നു.

Swill, s. അതിയായുള്ള കുടി.

Swiller, s. മഹാ കുടിയൻ, മുക്കുടിയൻ.

To Swim, v. n. പൊങ്ങുന്നു; നീന്തുന്നു,
നീന്തിക്കളിക്കുന്നു; പൊങ്ങി ഒഴുകുന്നു;
ഒഴുകിപ്പൊകുന്നു; ഇഴഞ്ഞുനടക്കുന്നു; ത
ലതിരിയുന്നു, തല ചുറ്റുന്നു; സംപൂൎണ്ണത
യുണ്ടാകുന്നു.

Swimmer, s. നീന്തുന്നവൻ.

Swimming, s. നീന്തൽ, പൊന്തൽ; തല
തിരിച്ചിൽ, തല ചുറ്റൽ.

Swimmingly, ad. തടവകൂടാതെ, എളു
പ്പത്തിൽ, നന്നായി.

To Swindle, v. a. തക്കിടികൊണ്ട വഞ്ചി
ക്കുന്നു, വഞ്ചിച്ചെടുക്കുന്നു.

Swindler, s. വഞ്ചകൻ, തക്കിടിക്കാരൻ.

Swindling, s. വഞ്ചന, തക്കിടി.

Swine, s. പന്നി, ഒറ്റിയാൻ, പിടിപ്പ
ന്നി, സൂകരം.

Swineherd, s. പന്നികളെ മെയിക്കുന്ന
വൻ, സൂകരപാലൻ.

To Swing, v. n. ഉഴിഞ്ഞാലാടുന്നു, ഇങ്ങൊ
ട്ടും അങ്ങൊട്ടും ആടുന്നു, ആടുന്നു; തുങ്ങു
ന്നു.

To Swing, v. a. ഉഴിഞ്ഞാലാട്ടുന്നു, ഇ
ങ്ങൊട്ടും അങ്ങൊട്ടും ആട്ടുന്നു; ആട്ടുന്നു;
വീശുന്നു, ചുഴറ്റി എറിയുന്നു.

Swing, s. ആട്ടം; തുക്കം; ഉഴിഞ്ഞാൽ, ആ
ട്ടുകയർ; ആട്ടുകട്ടിൽ, തുക്കച്ചാട; ഒട്ടം;
തന്നിഷ്ട നടപ്പ.

To Swinge v. a. ചുള്ളിക്കൊൽ കൊണ്ട
അടിക്കുന്നു, ശിക്ഷിക്കുന്നു.

Swinging, a. മഹാ വലിയ.

Swinging—cot, s. ഉഴിഞ്ഞാൽക്കട്ടിൽ, തുക്കു
മഞ്ചം.

Swingingly, ad. എറ്റവും, വളരെ.


To Swingle, v. n. ഇഷ്ടംപൊലെ ആടു
ന്നു; വക്കുനാര ചതെക്കുന്നു.

[ 472 ]
Swinish, a. പന്നിപോലെയുള്ള, പന്നി
സ്വഭാവമുള്ള.

Switch, s. ചെറുവടി, കൊൽ.

To Switch, v. a. ചെറുവടികൊണ്ട അ
ടിക്കുന്നു, വാറുകൊണ്ട അടിക്കുന്നു.

Swivel, s. കുഴലാണി, തിരിയാണി; തി
രിക്കതക്ക ചെറുപീരങ്കി.

Swollen, Swoln, part. pass. of To
Swell, വീൎത്ത, വീങ്ങിയ.

To Swoon, v. n. മൊഹിക്കുന്നു, മൊഹാ
ലസപ്പെടുന്നു, മൂൎച്ഛിക്കുന്നു; തളരുന്നു, മ
ന്ദിക്കുന്നു, മയക്കുന്നു.

Swoon, s. മൊഹം, മൊഹാലസ്യം, മൂൎച്ഛ
നം, ബൊധക്കെട.

To Swoop, v. a. ചാടിപ്പിടിക്കുന്നു, റാഞ്ചു
ന്നു.

Swoop, s. പെട്ടന്ന പാഞ്ഞിറങ്ങി പിടിക്കു
ക, റാഞ്ചൽ.

To Swop, v. a. പകരത്തിന പകരംകൊ
ടുക്കുന്നു, തമ്മിൽ മാറ്റുന്നു.

Sword, s. വാൾ, വെട്ടുവാൾ, കരപാലം,
കരവീരകം; ന്യായപ്രതിക്രിയ; അധി
കാരചിഹ്നം, മുദ്രവാൾ.

Swordcutler, s. വാളുണ്ടാക്കുന്നവൻ, വാൾ
വില്ക്കുന്നവൻ.

Swordfish, s. വാൾമീൻ.

Swordknot, s. വാളിന്റെ പൊടിപ്പ, കാ
ഞ്ചി, ഞാലി.

Swordman, Swordsman, s. വാളെടുത്ത
വെട്ടുന്നവൻ, വാൾകാരൻ; വാളെറുകാ
രൻ, വാൾപയറ്റുകാരൻ.

Swordplay, s. വാളെറ, വാൾപയറ്റ.

Swore, pret. of To Swear, ആണയിട്ടു.

Sworn, part. pass of To Swear, ആ
ണയിട്ട, സത്യം ചെയ്ത.

Swung, pret. & part. pass. of To
Swing, ആടി, ആടിയ.

Sycamore, s. കാട്ടത്തിവൃക്ഷം.

Sycophant, s. മുഖസ്തുതിക്കാരൻ, പ്രശംസ
കാരൻ; ഇഷ്ടംപറയുന്നവൻ, തക്കാരി;
എഷണിക്കാരൻ, കുണ്ടണിക്കാരൻ.

Syllabic, Syllabical, a. അംശവാക്കൊടു
ചെൎന്ന, അംശവാക്കുള്ള.

Syllable, s. അംശവാക്ക, ഒറ്റപ്പദം; അ
ക്ഷരം.

Syllabus, s. ചുരുക്കൽ, സംക്ഷെപണം,
സാരസംഗ്രഹം, സംഹിത.

Syllogism, s. മൂന്നു ന്യായങ്ങളുള്ള തൎക്കം,
വ്യവഹാരയുക്തി.

Syllogistic, Syllogistical, a. തൎക്ക സംബ
ന്ധമുള്ള, വ്യവഹാരവാക്കുള്ള, യുക്തിയുള്ള.

Sylphs, s. വനദെവത.

Sylvan, a. കാടുസംബന്ധിച്ച.

Symbol, s. ചുരുക്കം; സംക്ഷെപം; സാദൃ
ശ്യം; ദൃഷ്ടാന്തം; മാതൃക, ഉപമാനം, പ്ര
തിനിധി; ചിഹ്നം, അടയാളം.

Symbolical, a. സദൃശമായുള്ള, ഉപമാന
മായുള്ള; പ്രതിനിധിയായുള്ള; അടയാള
മായുള്ള.

To Symbolize, v. a. &. n. സാദൃശ്യപ്പെടു
ത്തുന്നു, സാദൃശ്യപ്പെടുന്നു; ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടു
ത്തുന്നു, ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുന്നു; അടയാളപ്പെ
ടുത്തുന്നു.

Symmetrian, Symmetrist, s. തിട്ടം നൊ
ക്കുന്നവൻ, സൂക്ഷം വിചാരിക്കുന്നവൻ.

Symmetrical, a. ലക്ഷണമുള്ള, തിട്ടമുള്ള,
സൂക്ഷമുള്ള, ഇണക്കമുള്ള.

Symmetry, s. നല്ലതിട്ടം, സുലക്ഷണം,
സൂക്ഷം; ശരി; ഒത്തകണക്ക; ചെൎച്ച; ന
ല്ലയിണക്കം, അനുരൂപത.

To Symmetrize, v. a. നല്ല തിട്ടംവരു
ത്തുന്നു.

Sympathetic, Sympathetical, a. മമത
യുള്ള; പരതാപ ദുഃഖമുള്ള, പരിതാപമു
ള്ള, മനസ്സുരുക്കമുള്ള, ആൎദ്രതയുള്ള.

To Sympathize, v. a. മമതകാട്ടുന്നു, പ
രിതപിക്കുന്നു, കൂടെതപിക്കുന്നു, മനസ്സ
ലിവ തൊന്നുന്നു.

Sympathy, s. മമത, പരതാപദുഃഖം, മ
നസ്സുരുക്കം, അലിവ, ആൎദ്രബുദ്ധി.

Symphonious, a. സ്വരവാസനയുള്ള,
സ്വരച്ചെൎച്ചയുള്ള, മെളക്കൊഴുപ്പുള്ള.

Symphony, s. മെളക്കൊഴുപ്പ, മെളിപ്പ,
സ്വരച്ചെൎച്ച.

Symposiac, a. ഉന്മെഷമുള്ള, ഉല്ലാസമുള്ള.

Symptom, s. ലക്ഷണം, അടയാളം, കുറി;
അനുബന്ധം, അനുഭാവം.

Symptomatic, a. ലക്ഷണമായുള്ള, അട
യാളമായുള്ള, കൂടെചെരുന്ന.

Synagogue, s. യെഹൂദന്മാരുടെ പള്ളി.

Synalepha, s. അക്ഷരലൊപം.

Synchronical, a. ഒരു കാലത്തിങ്കൽ തന്ന
സംഭവിക്കുന്ന, ഒരു സമയത്ത തന്നെ ഉ
ണ്ടാകുന്ന.

Synchronism, s. ഒരു കാലത്തിങ്കൽ തന്നെ
ഉണ്ടാകുന്ന കാൎയ്യങ്ങളുടെ യൊജ്യത, കാ
ൎയ്യച്ചെൎച്ച.

Synchronous, a. ഒരു സമയത്ത സംഭവി
ക്കുന്ന.

Syncope, s. മൊഹം, മൊഹാലസ്യം,
ബൊധക്കെട, മൂൎച്ഛനം, കശ്മലം; വചന
ലൊപം, സമാസം.

Syndic, s. കാൎയ്യക്കാരൻ, അധികാരി, ന്യാ
യാധിപതി.

To Syndicate, v. a. തീൎപ്പുനിശ്ചയിക്കുന്നു,
വിധിക്കുന്നു, തീൎപ്പുനടത്തുന്നു.

[ 473 ]
Syndrome, s. യൊജിച്ചചെയ്ത പ്രവൃത്തി,
യൊജിപ്പ.

Synecdoche, s. ഉപലക്ഷണം, സംക്ഷെ
പണം.

Synecphonesis, s. രണ്ടു പദം ഒന്നായിട്ട
ലൊപിപ്പിക്കുക, സമസനം.

Synod, s. സഭക്കാൎയ്യത്തിനായിട്ട കൂടിയ
സംഘം, സുനൊദ, വൈദീക യൊഗം.

Synodical, a. സുനൊദ സംബന്ധമുള്ള.

Synonyma, s. എകാൎത്ഥമുള്ള പെരുകൾ.

Synonyme, s. എകാൎത്ഥമുള്ള വാക്ക.

To Synonymise, v. a. എകാൎത്ഥമുള്ള പല
വാക്കുകൾ കൊണ്ട ഒരു കാൎയ്യം പറയുന്നു.

Synonymous, a. എകാൎത്ഥമായുള്ള.

Synonymy, s. ഏകാൎത്ഥമുള്ള പല വാക്കു
കൾ കൊണ്ട ഒരു കാൎയ്യം പറയുന്നത.

Synopsis, s. ചുരുക്കൽ, സംക്ഷെപണം,
സംഗ്രഹം: സംഗതി വിവരം, കാൎയ്യസാ
രം.

Synoptical, a. സംക്ഷിപ്തമായുള്ള.

Syntactical, a. സന്ധിക്കപ്പെട്ട, കൂട്ടിച്ചെൎക്ക
പ്പെട്ട;വാക്കപ്രയൊഗരീതിയൊട ചെൎന്ന.

Syntax, s. പദചെൎച്ച, വാക്കുകളുടെ പ്ര
യൊഗരീതി.

Synthesis, s. സംയൊജനം, കൂട്ടിച്ചെൎക്കു
ക, യൊഗം, കൂട്ടൽ, കൂട്ട, സമാഹാരം.

Syphon, s. See Siphon, ഒരു കുഴൽ.

Syringe, s. പീച്ചാങ്കുഴൽ, വസ്തി.

To Syringe, v. a. പീച്ചാങ്കുഴൽ കൊണ്ട
പീച്ചുന്നു, വസ്തിപിടിക്കുന്നു.

Syrtis, s. സമുദ്രത്തിലെ മണൽതിട്ട, ചുഴി
മണൽ; ചതുപ്പുനിലം.

System, s. ചട്ടം, ചട്ടവട്ടം, നിബന്ധനം,
രീതി, ക്രമം, അനുക്രമം; യന്ത്രം; സൂത്രം.

Systematic, s. ചട്ടമുള്ളവൻ, യഥാക്രമക്കാ
രൻ.

Systematical, a. ചട്ടമുള്ള, ക്രമമുള്ള, യ
ഥാക്രമമുള്ള.

To Systematize, v. a. ചട്ടമിടുന്നു, ചട്ടം
വെക്കുന്നു; ക്രമമാക്കുന്നു.

Systole, s. (വൈദ്യത്തിൽ) ഹൃദയച്ചുരു
ങ്ങൽ; (വ്യാകരണത്തിൽ) നീണ്ടപദത്തെ
യും മറ്റും ചുരുക്കുന്നത.

T

Tabby, s. ഒരു വക പട്ട.

Tabby, a. വരയുള്ള, പുള്ളിയുള്ള, വളവു
രെഖയുള്ള, നിറഭെദമുള്ള.

Tabefaction, s. ക്ഷയം, ക്ഷയിക്കുക, മെ
ലിച്ചിൽ.

To Tabefy, v. a. & n. ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു,
ക്ഷയിക്കുന്നു, മെലിയുന്നു.

Tabernacle, s. കൂടാരം, ദൈവാലയം.

To Tabernacle, v. a. കൂടാരത്തിൽ പാ
ൎക്കുന്നു.

Tabid, a. രൊഗം കൊണ്ട ക്ഷയിക്കുന്ന,
ക്ഷയിച്ച.

Tabidness, s. ക്ഷയലക്ഷണം, ക്ഷയരൊ
ഗഭാവം.

Tablature, s. ചുവരിന്മെലൊ തട്ടുപലക
യിന്മെലൊ ഉള്ള ചിത്രം എഴുത്ത.

Table, s. മെശ, മെശപ്പലക, പീഠം; നി
രപ്പുള്ള സ്ഥലം; ഭക്ഷണമെശക്കിരിക്കു
ന്നവർ, മെശക്കുള്ള ഭക്ഷണസാധന
ങ്ങൾ; എഴുത്തുപലക; സംഗതികളുടെ
വിവരം, വിവരക്കണക്ക, വരിച്ചാൎത്ത;
സംഗ്രഹം, ചുരുങ്ങിയ വിവരം; കരു.

To turn the tables, കാൎയ്യം മറിച്ചുകള
യുന്നു, അവസ്ഥഭെദംവരുത്തുന്നു.

Table—book, s. വിവരക്കണക്കുപുസ്തകം.

Table—cloth, s. മെശത്തുപ്പട്ടി, മെശമെൽ
വിരിക്കുന്ന തുണി.

Tableman, s. കരു; ഭക്ഷണസമയത്ത നി
ല്ക്കുന്ന ഭൂത്യൻ.

Tabler, s. വിടുതിക്കാരൻ.

Tables, s. plu. പകിട കളിക്കുന്നതിനുള്ള
പലക, കളം.

Tablet, s. ചെറിയ മെശ, ചെറിയ ചതുര
പ്പലക; എഴുത്തുള്ള പലക.

Tabletalk, s. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയ
ത്തുള്ള സംസാരം, വെടിവാക്ക.

Tabour, s. തമ്മിട്ടം, തുടി, ഉടുക്ക, നടമി
ഴാവ, പണവം.

To Tabour, v. a. ഉടുക്കുകൊട്ടുന്നു, തുടി
കൊട്ടുന്നു.

Tabourer, s. തുടികൊട്ടുന്നവൻ, മദ്ദളക്കാ
രൻ, മൌരജികാരൻ.

Tabret, s. തുടി, മുരജം.

Tabular, a. കള്ളികളായി ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ള,
വിവരം തിരിച്ചിട്ടുള്ള, ചതുരം ചതുരമാ
യി വരച്ച, കള്ളികളായി എഴുതിയ.

Tabulated, a. മെൽപുറം നിരപ്പുള്ള.

Tache, s. കുടുക്ക , കൊക്കി, കൊളുത്ത, കുഴ.

Tacit, a. മൌനമായുള്ള, ഉരിയാടാത്ത,
പറയാതെ സമ്മതിക്കുന്ന, മിണ്ടാത്ത.

Tacit consent, പറയാതെയുള്ള സമ്മ
തം, മൌനാനുവാദം.

Taciturn, a. തുഷ്ണീംശീലമുള്ള, മൌനശീ
ലമുള്ള.

Taciturnity, s. മൌനം, മൌനത, തുഷ്ണീം
ശീലം, തൂഷ്ണീകത.

To Tack, v. a. കെട്ടിയിടുന്നു, കൂട്ടിച്ചെ
ൎക്കുന്നു; എഴുതിച്ചെൎക്കുന്നു; എക്കുന്നു; തുന്നു

[ 474 ]
ന്നു, കൂട്ടിത്തുന്നുന്നു; കപ്പൽ തിരിക്കുന്നു.

To tack about, കപ്പൽ പിൻതിരിക്കുന്നു;
മറ്റൊരു ഉപായം ചെയ്യുന്നു.

Tack, s. ചെറിയ ആണി, തുറട്ട; കപ്പൽ
കയറ; കപ്പലിന്റെ തിരിച്ചിൽ

To hold tack, സ്ഥിരമായി നില്ക്കുന്നു.

Tackle, s. കൊപ്പുകൾ, കരുക്കൾ, ആയുധ
ങ്ങൾ; കപ്പലിന്റെ കയറുകൾ.

Tackled, a. എച്ചകയറുകൾകൊണ്ട ഉണ്ടാ
ക്കപ്പെട്ട.

Tackling, s. കപ്പൽ കൊപ്പ; പണിമുട്ടുകൾ.

Tactic, a. യുദ്ധവൈഗ്ദ്ധ്യത്തൊടെ ചെ
ൎന്ന, അണിനിരത്തുന്ന സമ്പ്രദായത്തൊട ചെ
ൎന്ന.

Tactics, s. യുദ്ധസാമൎത്ഥ്യം, യുദ്ധത്തിൽ വ്യൂ
ഹത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന വിദ്യ, പടനിര
ത്തുന്ന സമ്പ്രദായം, വ്യൂഹനിദാനം.

Tactile, a. തൊടാകുന്ന, സ്പൎശിക്കാകുന്ന.

Taction, s. സ്പശനം, തൊടൽ, തട്ട.

Tadpole, a. ഉരുത്തിരിയാത്ത തവളകുഞ്ഞ,
തവളമുടിൽ.

Taffeta Of Taffety, s. ഒരു വക നെൎത്ത
പട്ട.

Tag, s. ഒരു നാടയുടെ അറ്റത്ത ഇടുന്ന
തകിട്ടുസൂചി; നീചവസ്തു.

To Tag, v. a. നാടയുടെ അറ്റത്ത തകി
ട്ടുസൂചിയിടുന്നു, ഒന്നിച്ചകൂട്ടുന്നു.

Tag—rag, s. ഹീനമനുഷ്യർ, നീചജന
ങ്ങൾ.

Tagtail, s. വാലിൽ നിറഭെദമുള്ള ഒരു വ
ക പുഴു.

Tail, s. വാൽ, പുഛം, ബാലം; അറ്റം, വ
സ്ത്രത്തിന്റെ കര; പിൻപുറം; കീഴ്ഭാഗം.

To turn tail, ഒടിപ്പൊകുന്നു, വാൽതാ
ക്കുന്നു.

Tailed, a. വാലുള്ള.

Tailor, s. തയ്യൽക്കാരൻ, തുന്നക്കാരൻ, കു
ത്തുപണിക്കാരൻ, പാണൻ.

To Taint, v. a. പകരുന്നു, പിടിപ്പിക്കു
ന്നു; വഷളാക്കുന്നു, കറപ്പെടുത്തുന്നു, ചീ
ത്തയാക്കുന്നു; അപവാദം ചുമത്തുന്നു.

Taint, s. കറ, പകൎച്ച; വഷളത്വം, മലി
നത, കളങ്കം, കുറ്റം.

Taintless, a. കറയില്ലാത്ത, കളങ്കമില്ലാത്ത.

Tainture, s. കറ, കളങ്കം, മലിനത; അ
പവാദം.

To Take, v. a. എടുക്കുന്നു, വാങ്ങുന്നു, മെ
ടിക്കുന്നു, കൈക്കൊള്ളുന്നു; കയ്യെല്ക്കുക്കുന്നു;
പരിഗ്രഹിക്കുന്നു; പിടിക്കുന്നു; പിടിച്ചു
പറിക്കുന്നു; രസിപ്പിക്കുന്നു; ഗ്രഹിക്കുന്നു;
പ്രയൊഗിക്കുന്നു, കൊള്ളിക്കുന്നു; കൊള്ളു
ന്നു; വശപ്പെടുത്തുന്നു: ബൊധിക്കുന്നു, സ
മ്മതിക്കുന്നു; ഉരുത്തിരിക്കുന്നു, കയ്യിൽ പി

ടിക്കുന്നു; മനസ്സിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നു; ധരിക്കു
ന്നു, ഉൾകൊള്ളുന്നു; (മരുന്ന) സെവിക്കു
ന്നു, കുടിക്കുന്നു; തെരിഞ്ഞെടുക്കുന്നു; പെ
ൎക്കുന്നു; എടുത്തുകൊണ്ടുപൊകുന്നു; പറ്റു
ന്നു, പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; എല്ക്കുന്നു; അംഗീ
കരിക്കുന്നു, സ്ഥീകരിക്കുന്നു; സഹിക്കുന്നു;
ചാടിക്കടക്കുന്നു; അനുവദിക്കുന്നു; ഊഹി
ക്കുന്നു; തൊന്നുന്നു; കൂലിക്ക മെടിക്കുന്നു,
പാട്ടത്തിന പിടിക്കുന്നു; പിന്തുടരുന്നു;
എൎപ്പെടുന്നു; ഗൎഭംധരിക്കുന്നു; ദീനം പി
ടിക്കുന്നു.

To take away, എടുത്തുകൊണ്ടു പൊകു
ന്നു: മാറ്റിക്കളയുന്നു, നീക്കിവെക്കുന്നു:

To take care, സൂക്ഷിക്കുന്നു, കരുതിക്കൊ
ള്ളുന്നു; ജാഗ്രതയായിരിക്കുന്നു; വിചാ
രിക്കുന്നു.

To take course, വഴിനൊക്കുന്നു.

To take down, അമൎക്കുന്നു, താഴ്ത്തുന്നു;
വിഴുങ്ങുന്നു, കുടിക്കുന്നു, ഇറക്കുന്നു.

To take effect, ഫലിക്കുന്നു, തട്ടുന്നു.

To talse from, കുക്കുന്നു; കിഴിക്കുന്നു;
എടുത്തുകളയുന്നു.

To take heed, കരുതുന്നു, സൂക്ഷിക്കുന്നു.

To take heed to, ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, ജാഗ്രത
പ്പെടുന്നു.

To take in, ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു, അടക്കി
ക്കൊള്ളുന്നു; ഗ്രഹിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കു
ന്നു; ചെൎത്തുകൊള്ളുന്നു, കൈക്കൊള്ളു
ന്നു; ജയിക്കുന്നു; കുറെക്കുന്നു, ചുരുക്കു
ന്നു; കബളിപ്പിക്കുന്നു, വഞ്ചിക്കുന്നു.

To take in hand, ചുമതല എല്ക്കുക്കുന്നു, ക
യ്യെല്ക്കുന്നു.

To take notice, സൂക്ഷിച്ചുനൊക്കുന്നു,
പ്രമാണിക്കുന്നു, കൂട്ടാക്കുന്നു.

To take oath, ആണയിടുന്നു, സത്യം
ചെയ്യുന്നു.

To take off, ബലമില്ലാതാക്കുന്നു; ന
ശിപ്പിക്കുന്നു; നീക്കിക്കളയുന്നു; പുറകൊ
ട്ടവാങ്ങുന്നു; വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു; വിലെ
ക്ക വാങ്ങുന്നു; പെൎത്തെടുക്കുന്നു, പക
ൎത്തുന്നു; മാറിക്കളയുന്നു.

To take order with, നിരത്തുന്നു; മുറ
എല്ക്കുന്നു.

To take out, പുറത്തെടുക്കുന്നു.

To take part, പങ്ക കൂടുന്നു.

To take place, സംഭവിക്കുന്നു, ഇടകൂ
ടുന്നു.

To take up, പലിശെക്ക വാങ്ങുന്നു, ത
യ്യാറാക്കുന്നു; പറഞ്ഞു ബൊധിക്കുന്നു;
പെരുമാറുന്നു; ആരംഭിക്കുന്നു; ചുറ്റി
കെട്ടുന്നു ; അടക്കം പിടിക്കുന്നു; പിടി
ക്കുന്നു, തടവുചെയ്യുന്നു; എടുക്കുന്നു; സ
മ്മതിക്കുന്നു; ശാസിച്ചുപറയുന്നു; വെച്ചി

[ 475 ]
ടം തുടങ്ങുന്നു; പൊന്തിക്കുന്നു, പൊക്കു
ന്നു, പൊക്കിയെടുക്കുന്നു; സ്വാധീനമാ
ക്കുന്നു; മറ്റൊരുത്തന്റെ പെൎക്ക നട
ത്തുന്നു; കൊള്ളുന്നു; ധരിക്കുന്നു, പിരി
ക്കുന്നു, ശെഖരിക്കുന്നു.

To take upon, ഉപയൊഗപ്പെടുത്തുന്നു;
സംബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു; വെഷം ധരി
ക്കുന്നു, ചെൎക്കുന്നു; ചുമതലപ്പെടുന്നു; എ
ല്ക്കുന്നു; അധികാരം എല്ക്കുന്നു.

To Take, v. n. വഴിപിടിക്കുന്നു; ചായു
ന്നു; ഫലിക്കുന്നു; ഉറെക്കുന്നു, പിടിക്കുന്നു;
കൊള്ളുന്നു.

To take after, പിന്നാലെ നടക്കുന്നു,
കണ്ടുപഠിക്കുന്നു.

To take in, ഉൾപെടുന്നു; അകപ്പെടു
ന്നു; കുറയുന്നു, ചുരുങ്ങുന്നു; തട്ടിക്കുന്നു.

To take in hand, കയ്യെല്ക്കുന്നു, എൎപ്പെ
ടുന്നു.

To take in with, ചെൎന്നുകൂടുന്നു.

To take on, നന്നായി കൊള്ളുന്നു; പ
റ്റുന്നു; ദുഃഖിക്കുന്നു, ആകുലപ്പെടുന്നു;
ക്ഷീണിക്കുന്നു.

To take to, ചെരുന്നു; വാത്സല്ലിക്കുന്നു;
മനസ്സുവെക്കുന്നു; വഴി നൊക്കുന്നു, കൂ
ടക്കൂടെ ചെല്ലുന്നു.

To take up, തടവുചെയ്യുന്നു; നന്നാകു
ന്നു.

To take up with, സന്തുഷ്ടിപ്പെടുന്നു;
വിടുതിപാൎക്കുന്നു.

To take with, ഇഷ്ടമാകുന്നു, പ്രിയമാ
കുന്നു.

Taken, part. pass. of To Take, എടുത്ത,
എടുക്കപ്പെട്ട.

Taking, s. പിടിത്തം; ഭയം; വിഷമം; പ
രവശം, പ്രയാസം, വിഷാദം.

Tale, s. കഥ, കെട്ടുകഥ, കൃതി, പ്രബ
ന്ധം, വൃത്താന്തം; കള്ളക്കഥ, പുനസ്സ്രഷ്ടി;
സ്വകാൎയ്യം വെളിപ്പെടുത്തുക; എണ്ണം, ല
ക്കം, കണക്ക, തുക.

Talebearer, s. കള്ളക്കഥകാരൻ, പിശു
നൻ, കുരളക്കാരൻ, ഏഷണിക്കാരൻ, നു
ണയൻ, പുനസ്സ്രഷ്ടിക്കാരൻ.

Talebearing, s. പിശുനത, കുരള, എ
ഷണി, പുനസ്സ്രഷ്ടി, നുണ.

Talent, s. താലന്തതുക്കം, നാണയ തുക്കം,
ഒര ഇട; വരം; സമൎത്ഥത: പാടവം, പ്ര
വീണത; ബുദ്ധി.

Talented, a. സമൎത്ഥതയുള്ള, പാടവമുള്ള.

Talisman, s. യന്ത്രം, യന്ത്ര പ്രയൊഗം,
ആഭിചാരയന്ത്രം.

To Talk, v. n. പറയുന്നു, സംസാരിക്കു
ന്നു; ജല്പിക്കുന്നു, വായാടുന്നു; വാദിക്കുന്നു,
സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നു.

Talk, s. സംസാരം, വാക്ക; സംഭാഷണം;
ശ്രുതി, ആഖ്യാനം.

Talk, or Tale, s. അഭ്രം, കാക്കപ്പൊന്ന.

Talkative, s. വാചാടതയുള്ള, വാഗ്വൈ
ഭവമുള്ള, ചാതുൎയ്യമുള്ള, വായാട്ടമുള്ള, ജ
ല്പമായുള്ള.

A Talkative person, വാചാലൻ, വാ
ഗ്മി, വായാടി.

Talkativeness, s വാചാലത, വാഗ്മിത്വം,
വാഗ്വൈഭവം, വായാട്ടം, ജല്പനം.

Talker, s. സംസാരി, വാചാലൻ, വാഗ്മി,
വാഗ്വൈഭവക്കാരൻ, ജാല്പാകൻ; വമ്പുവാ
ക്കുകാരൻ.

Talking, s. സംസാരം, സംഭാഷണം, വാ
ക്ക.

Tall, a. ശരീരവളൎച്ചയുള്ള, നെടുക്കമുള്ള,
നെടിയ, ഉയൎച്ചയുള്ള, ഉയൎന്ന; പൊക്കമു
ള്ള; ഉന്നതമായുള്ള, ഉച്ചമായുള്ള.

Tallage, s. ഇറവരി, തീരുവ, ചുങ്കം.

Tallow, s. കൊഴുപ്പ, നെയ്യ.

Tallowchandler, s. നെയ്യകൊണ്ട തിരി
കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ.

Tally, s. മറ്റൊരു കൊലിനൊട ഒപ്പമാ
യി കണ്ടിക്കപ്പെട്ട കൊൽ; ഒന്നൊടൊന്ന
ശരിയായിരിക്കുന്നത; ഇണ, ഒത്തത.

To Tally, v. a. ഒപ്പിക്കുന്നു, തരം ഒപ്പിക്കു
ന്നു, പാകമാക്കുന്നു, ശരിയാക്കുന്നു, ഒപ്പി
ച്ചുകണ്ടിക്കുന്നു, ഇണെക്കുന്നു.

To Tally, v. n. ഒക്കുന്നു, ഒത്തിരിക്കുന്നു; ത
രം ഒക്കുന്നു, പാകമാകുന്നു; ശരിപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്നു; ഇണങ്ങുന്നു, ചെരുന്നു.

Tallyman, s. മുമ്പിൽ കൂട്ടി കടമായിട്ട
കൊടുക്കുന്ന വിക്രായകൻ.

Talmud, a. യെഹൂദന്മാൎക്കുള്ള പാരമ്പൎയ്യ
പുസ്തകം.

Tallness, s. വളൎച്ച, ഉയൎച്ച, നെടുക്കും, നീ
ളം, പൊക്കം; ഉന്നതി.

Talon, s. റാഞ്ചുന്ന പക്ഷിയുടെ നഖം.

Tamarind, s. പുളി, വാളൻപുളി, അമ്ലം,
അമ്ലിക.

Tambac, s. തമ്പാക്ക.

Tambarine, Tambour, s. മിഴാവ, മുര
ജം.

Tame, a. ഇണക്കമുള, മരിക്കമുള്ള, സാധു
വായുള്ള; അടക്കമുള്ള, ദമിതമായുള്ള; ഉ
ണൎച്ചയില്ലാത്ത, ചൊടിപ്പില്ലാത്ത.

To Tame, v. a. അടക്കുന്നു, ഇണക്കുന്നു,
മരുക്കുന്നു: അമക്കുന്നു, വഴക്കുന്നു; ഒതുക്കു
ന്നു, ജയിക്കുന്നു.

Tamable, a. ഇണക്കാകുന്ന, മരുങ്ങുന്ന,
വഴങ്ങുന്ന.

Tameness, s. ഇണക്കം, മരിക്കം, വഴ
ങ്ങൽ, സാധുത്വം.

[ 476 ]
Tamer, s. ഇണക്കുന്നവൻ, ദമി.

Tamkin, s. വലിയ തൊക്കിന്റെ കുഴാമു
ഖം അടെക്കുന്ന അടെപ്പ, മൂടി.

Tammy, Taminy, s. ഇളന്തരം ചകലാ
സ്സ.

To Tamper, v. a. മരുന്നപ്രയൊഗത്തിൽ
എൎപ്പെടുന്നു; അൎഹതയില്ലാത്ത കാൎയ്യത്തി
ലുൾപെടുന്നു; പരീക്ഷിക്കുന്നു; വ്യാപരി
ക്കുന്നു, ഇടപെടുന്നു.

To Tan, v. a. തൊൽ പതമിടുന്നു, പതം
വരുത്തുന്നു, ഈറെക്കിടുന്നു; വെയിൽ കൊ
ണ്ട കറുപ്പിക്കുന്നു, തവിട്ടവൎണ്ണം ഇടുന്നു.

Tang, s. ദുസ്വാദ: ചുവ; രുചി; കാരം;
തട്ട; ശബ്ദം, നാദം.

ToTang, v. n. അടിക്കുന്നു, നിനദിക്കുന്നു.

Tangent, s. നെരെയുള്ള ഒരു രെഖ, രെ
ഖ, നെൎവര.

Tangible, a. തൊട്ടറിയാകുന്ന, സ്പൎശിക്കത
ക്ക, സ്പൎശനംകൊണ്ടറിയാകുന്ന.

Tangibility, s. സ്പൎശനം കൊണ്ടറിയാകു
ന്നത.

To Tangle, v. a. ചുറ്റിപ്പിണക്കുന്നു, എ
ൎപ്പെടുത്തുന്നു; അകപ്പെടുത്തുന്നു; കുടുക്കു
ന്നു; താറുമാറാക്കുന്നു; കുഴപ്പിക്കുന്നു.

To Tangle. v. n. ചുറ്റിപ്പിണങ്ങുന്നു, അ
കപ്പെടുന്നു; കുടുങ്ങുന്നു, കുഴങ്ങുന്നു.

Tangle, s. ചുറ്റിപ്പിണച്ചിൽ, പിണക്കം,
കുടുക്ക.

Tank, s. കുളം, ജലാശയം, വാപി.

Tankard, s. മൂടിയുള്ള ഒരു വലിയ പാ
നപാത്രം.

Tanner, s. തൊൽകൊല്ലൻ, തൊൽ ഊറെ
ക്കിടുന്നവൻ, ചെമ്മാൻ.

Tanpit, s. തൊൽ പതംവരുത്തുവാനുള്ള
കുഴി.

Tantalism, s. അപഹാസമായി ആശപ്പെ
ടുത്തുക.

To Tantalize, v. a. അപഹാസമായി ആ
ശപ്പെടുത്തുന്നു, ദുൎമ്മൊഹിപ്പിക്കുന്നു.

Tantamount, a. തുല്യമായുള്ള, ശരാശരി
യായുള്ള; ൟടായുള്ള.

Tantivy, ad. ബദ്ധപ്പാടൊടെ, അതിവെ
ഗത്തിൽ.

To Tap, v. a. മിടിക്കുന്നു, തട്ടുന്നു, മെൽ
തൊടുന്നു; പാത്രം തുറക്കുന്നു, പിപ്പതുളെ
ക്കുന്നു.

Tap, s. മിടിപ്പ, തട്ടൽ; പീപ്പയുടെ ദ്വാര
ത്തിൽ ഇടുന്ന തിരുകാണി; ചെറുകുഴൽ.

Tape, s. നാടാ, കച്ച.

Taper, s. മെഴുകുതിരി.

To Taper, v. n. തലനെൎക്കുന്നു, ചുവടു തു
ടങ്ങി മെലൊട്ട കൂൎക്കുന്നു, കൂൎത്തുതീരുന്നു.

Tapering, a. കൂൎത്ത, കൂൎത്തുതീൎന്ന.

Tapestry, s. ചിത്രകംബളം, ചവുകാളം,
തിരശ്ശീല.

Taperoot, s. ആണിവെര, തായിവെര,
നാരായ വെര.

Tar, s. കീൽ; ഒരു വക ചെഞ്ചല്യം.

To Tar, v. a. കീൽ പൂശുന്നു, ചെഞ്ചല്യമി
ടുന്നു.

Tarantella, s. ഒരു വക ആട്ടം, കളി.

Tarantula, s. വിഷച്ചിലന്നി, ഉറുമാപ്പുലി.

Tardigradous, a. പതുക്കെ നടന്നുപൊ
കുന്ന, ഇഴഞ്ഞുനടക്കുന്ന.

Taidily, ad. താമസമായി, ദീൎഘസൂത്രമാ
യി, മന്ദതയൊടെ, സാവധാനത്തിൽ.

Tardiness, s. മന്ദത, താമസം, ദീൎഘസൂ
ത്രം, സാവധാനം.

Tardy, a. മന്ദതയുള്ള, താമസമുള്ള, ദീൎഘ
സൂത്രമുള്ള ചുറുക്കില്ലാത്ത, അജാഗ്രതയുള്ള.

Tale, s. കള.

Tare, s. താര.

Target, Targe, s. പരിച.

Targum, s. കൽദായ ഭാഷയിൽ മൊശെ
യുടെ അഞ്ച പുസ്തകവ്യാഖ്യാനം.

Tariff, s. താരിപ്പ, ചരക്കുകളുടെ തീരുവ
ച്ചാൎത്ത: നിരക്ക.

To Tarnish, v. a. & n. കറപ്പെടുത്തുന്നു,
മുഷിക്കുന്നു, മങ്ങിക്കുന്നു; കറപ്പെടുന്നു, മ
ങ്ങുന്നു, മുഷിയുന്നു.

Tarpawling, s. കീൽപായ.

Tarriance, s. താമസം, പാൎപ്പ, തങ്ങൽ.

Tarrier, s. ഒരു വക ചെറിയ നായാട്ടുനാ
യ; താമസിക്കുന്നവൻ.

To Tarry, v. n. താമസിക്കുന്നു, പാൎക്കുന്നു;
കാത്തിരിക്കുന്നു, തങ്ങുന്നു.

Tarry, a. കീൽ പൂശിയ: കീൽ ചെൎത്ത.

Tart, a. പുളിപ്പുള്ള; കൎശനമുള്ള.

Tart, s. ഒരു ഫലാഹാരം.

Tartan, s. ഒരു വക ചകലാസ്സ.

Tartane, s. ഒറ്റ പാമരമുള്ള ഒരു ചെറി
യ കപ്പൽ.

Tartar, s. വീഞ്ഞിന്റെ മട്ട; താൎത്തരിദെ
ശക്കാരൻ.

Tairtarean, Tartareous, a. നരകമായുള്ള.

To Tartarize, v. a. ക്ഷാരമാക്കുന്നു.

Tartly, ad. പുളിപ്പായി, ചവൎപ്പായി; ക
ൎശനത്തൊടെ, മൂൎച്ചയൊടെ.

Tartness, s. പുളിപ്പ, ചവൎപ്പ; കൎശനം, മൂ
ൎച്ച, രൂക്ഷത.

Task, s. ചുമത്തിയ വെല; പാഠം; അ
ദ്ധ്വാനം.

To take to task, ശാസിക്കുന്നു.

To Task, v. a. വെല ചുമത്തുന്നു.

Taskmaster, s. ചുമത്തിയ വെല എടുപ്പി
ക്കുന്നവൻ, വിചാരിപ്പുകാരൻ.

[ 477 ]
Tassel, s. പൊടിപ്പ, കുഞ്ചം.

Tasselled, a. പൊടിപ്പുള്ള.

Tasses, s. plu. കാൽപടച്ചട്ട.

Tastable, a. രുചിക്കാകുന്ന, രുചിയുള്ള.

To Taste, v. a. & n. രുചിനൊക്കുന്നു, ആ
സ്വദിക്കുന്നു, രസിക്കുന്നു; രുചിക്കുന്നു; അ
നുഭവിക്കുന്നു; ബൊധിക്കുന്നു; അറിയുന്നു.

Taste, s. രുചി, രസം സ്വാദു; ആസ്വാ
ദം, രസന, ആസ്വാദനം; അനുഭവം.

Tasteful, a. രുചികരമായുള്ള, രസവൽ;
സ്വാദുകരമായുള്ള.

Tasteless, a. രുചിയില്ലാത്ത, രസമില്ലാത്ത,
അരുചിയുള്ള.

Tastelessness, s. അരുചി, രുചിയില്ലായ്മ,
രസക്കെട.

Taster, s. രുചിനൊക്കുന്നവൻ; മദ്യം കുടി
ക്കുന്ന പാത്രം.

To Tatter, v. a. ചീന്തുന്നു, കീന്തുന്നു, കീ
റുന്നു.

Tatter, s. ചീന്തൽ, കീന്തൽ, കീറൽ, കീ
റ്റുതുണി, പഴന്തുണി.

Tatterdemallion, s. പഴന്തുണിയിടുന്ന
വൻ.

To Tattle, v. n. ജല്പിക്കുന്നു, വായാടുന്നു,
വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നു.

Tattle, s. ജല്പം , വായാട്ടം, വെറുതെയുള്ള
സംസാരം, വാചാടം, വീൺവാക്ക.

Tattler, s. ജല്പനൻ, വായാടി, വാചാടൻ.

Tattoo, s. ജാഗരണ ഭെരിനാദം; ഒരു വ
ക മട്ടക്കുതിര.

Tavern, s. മദ്യസ്ഥലം, സത്രം, കള്ളുകട,
ചാരായം വില്ക്കുന്നസ്ഥലം, മദിരാഗൃഹം.

Tavernkeeper, s. മദിരാഗൃഹക്കാരൻ, സ
ത്രക്കാരൻ, മദ്യംവില്ക്കുന്നവൻ, കള്ളുകട
ക്കാരൻ.

Taught, pret.&part. pass. of To Teach,
പഠിപ്പിച്ചു, പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട.

To Taunt, v. a. നിന്ദിച്ചുപറയുന്നു, ധി
ക്കരിക്കുന്നു, അപഹസിക്കുന്നു; കുറ്റടി പ
റയുന്നു.

Taunt, s. നിന്ദാവാക, ധിക്കാരം, അപ
ഹാസം, കുറ്റടി.

Taunter, s. നിന്ദക്കാരൻ, അപഹാസക്കാ
രൻ, കുറ്റടിപറയുന്നവൻ.

Tautology, s. അനുലാപം, ദ്വാത്രിരുക്തം,
ആവൎത്തിച്ചുപറയുക; മുഹുൎഭാഷ.

To Taw, v. a. വെളുത്ത തൊൽ ഊറെക്കി
ടുന്നു.

Taw, s. കളിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉണ്ടക്കല്ല.

Tawdriness, s. നീച അലങ്കാരം.

Tawdry, a. നീച അലങ്കാരമുള്ള.

Tawny, a. കുരാൽ നിറമുള്ള, പിംഗലമാ
യുള്ള, കപിലമായുള്ള, കഡാരമുള്ള.

Tax, s. കരം, വരി, ചുങ്കം; കുറ്റം ചുമ
ത്തൽ.

To Tax, v. a. കരംപതിക്കുന്നു, വരിയി
ടുന്നു; കുറ്റം ചുമത്തുന്നു, ചുമത്തുന്നു.

Taxable, a. കരംപതിക്കതക്ക; ചുമത്തതക്ക.

Taxation, s. കരംപതിവ, കണ്ടഴുത്ത,
വരിയിടുക; കരം, ചുങ്കം; കുറ്റം ചുമ
ത്തൽ, അപവാദം.

Taxgatherer, s. കരം പിരിക്കുന്നവൻ; പ്ര
വൃത്തികാരൻ.

Tea, s. തെയില.

To Teach, v. a. പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഉപദെ
ശിക്കുന്നു; ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു; കാണിക്കു
ന്നു; അറിയിക്കുന്നു, ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു; അ
ദ്ധ്യാപനം ചെയ്യുന്നു; അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു,
വശമാക്കുന്നു.

Teachable, a. പഠിക്കശീലമുള്ള, ഇണക്ക
മുള്ള.

Teachableness, s. പഠിക്കശീലം, പഠി
പ്പാനുള്ള വാസന, ഇണക്ക.

Teacher, s. പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ, ആശാൻ,
അദ്ധ്യാപകൻ, പണ്ഡിതൻ, ഗുരു, ഗുരു
ഭൂതൻ; ഉപദെശി.

Teacup, s. തെയിലനീർ കുടിക്കുന്നതിനു
ള്ള പാത്രം, കുഴികിണ്ണം.

Tead, Tede, s. ചൂട്ട, പന്തം.

Teague, s. ധിക്കാരത്തിൽ ഒരു എയൎലാ
ന്തകാരൻ.

Teak, s. തെക്ക, തെക്കമരം.

Teakettle, s. തെയിലെക്ക വെള്ളം കാച്ചു
ന്ന പാത്രം.

Teal, s. എരണ്ട.

Team, s. വണ്ടിക്ക കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കുതി
രക്കൂട്ടമൊ കാളക്കൂട്ടമൊ, എർ കുതിര,
എർ കാള.

Teapot, s. തെയില നീർവാറ്റുന്ന പാത്രം.

Tear, s. കണ്ണുനീർ, ബാഷ്പം, നെത്രാംബു;
ഇറ്റ, നനവ.

Tear, s. ചീന്തൽ, കീറൽ, മാന്തൽ; പിള
ൎപ്പ, പൊളിപ്പ.

To Tear, v. a. ചീന്തുന്നു, കീറുന്നു, കീറി
ക്കളയുന്നു, മാന്തുന്നു; പിളൎക്കുന്നു, പറിക്കു
ന്നു, പറിച്ചുകളയുന്നു, പിഴുന്നു; ചിതറി
ക്കുന്നു; വലിച്ചുകളയുന്നു ; പിടിച്ചുപറിക്കു
ന്നു.

Tear, v. n. കൊടുങ്കൊപപ്പെടുന്നു, ക്രൊ
ധിക്കുന്നു; പിളരുന്നു, കീറിപ്പൊകുന്നു.

Tearful, a. കണ്ണുനീർനിറഞ്ഞ, കരയുന്ന.

Tearless, s. കണ്ണുനീരില്ലാത്ത.

To Tease, v. a. ആട്ടിൻ രൊമം ചിക്കുന്നു;
ചകലാസ്സ ചിക്കുന്നു; അലട്ടുന്നു, മുഷിപ്പി
ക്കുന്നു, അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നു; മുൎച്ചിൽ വ
രുത്തുന്നു; ഉപദ്രവിക്കുന്നു,പീഡിപ്പിക്കുന്നു.

[ 478 ]
Teaser, s. അലട്ടുകാരൻ, മുഷിപ്പിക്കുന്ന
വൻ, അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നവൻ, ഉപദ്ര
വി.

Teat, s. പശുവിന്റെയും മറ്റും മുല, മുല
ക്കാമ്പ; സ്തനം.

Technical, a. ശാസ്ത്രസംബന്ധമുള്ള, സാ
മാന്യം നടപ്പില്ലാത്ത.

Techy, a. മുങ്കൊപമുള്ള, ദുഷ്കൊപമുള്ള,
മുറിമൊഞ്ചുള്ള.

Tectonic, s. ഭവനപ്പണി സംബന്ധിച്ച.

To Ted, v. a. അറുത്തപുല്ല അടുക്കുന്നു.

Te Deum, s. ദൈവൊപാസനയിൽ ഒ
രു കീൎത്തനം.

Tedious, a. തൊല്ലയുള്ള, ശമ്മലയുള്ള, അ
ലട്ടുള്ള, അസഹ്യമായുള്ള; താമസമുള്ള, ദീ
ൎഘസൂത്രമുള്ള.

Tediousness, s. തൊല്ല; ശമ്മല, അലട്ട,
അസഹ്യത; താമസം, ദീൎഘസൂത്രം; വി
സ്തീൎണ്ണത.

To Teen, v. a. ഗൎഭം ധരിക്കുന്നു, ജനിക്കു
ന്നു, വളരെ ഉണ്ടാകുന്നു, വായ്ക്കുന്നു; പെ
രുകുന്നു, ചൊരിയുന്നു; നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

Teen, v. n. പ്രസവിക്കുന്നു; ജനിപ്പി
ക്കുന്നു; ഊറ്റുന്നു, പകരുന്നു, പൊഴിക്കു
ന്നു.

Teemful, a. ഗൎഭം ധരിക്കുന്ന, ഫലവത്താ
യുള്ള; വക്കൊളം നിറഞ്ഞ.

Teemless, a. മച്ചിയായുള്ള, അഫലമായു
ള്ള.

Teens, s. plu. ൧൨ കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിനി
sയിലുള്ള സംവത്സരങ്ങൾ.

Teeth, s. plu. പല്ലുകൾ, ദന്തങ്ങൾ.

Tegument, s. മൂടൽ, പുറഭാഗം, പുറത്തെ
തൊൽ.

Teint, s. വൎണ്ണം, നിറം, ഛായ; രെഖ.

Telegraph, s. ദൂരത്തനിന്ന അടയാളങ്ങൾ
കൊണ്ട വൎത്തമാനമറിയിക്കുന്ന സൂത്രം.

Telescope, s. കുഴൽകണ്ണാടി, ചീനക്കു
ഴൽ.

To Tell, v. a. & n. പറയുന്നു, ചൊല്ലുന്നു;
വചിക്കുന്നു; അറിയിക്കുന്നു; ഒറ്റുന്നു; എ
ണ്ണുന്നു, എണ്ണം കൊടുക്കുന്നു.

Teller, s. പറയുന്നവൻ, എണ്ണം കൊടു
ക്കുന്നവൻ.

Telltale, s. എഷണിക്കാരൻ, കണ്ടതും കെ
ട്ടതും പറയുന്നവൻ, കുഷണിക്കാരൻ, ഒ
റ്റുകാരൻ.

Temerarious, a. തുനിച്ചിലുള്ള, സാഹസ
മുള്ള, തന്റെടമുള്ള.

Temerity, s. തുനിച്ചിൽ, സാഹസം, ത
ന്റെടം.

To Temper, v. a. പാകമാക്കുന്നു; യൊ
ഗം ചെൎക്കുന്നു, കൂട്ടുകൂട്ടുന്നു; വ്യഞ്ജിപ്പിക്കു

ന്നു; മയമാക്കുന്നു; മിതമാക്കുന്നു, ശമിപ്പി
ക്കുന്നു; പതംവരുത്തുന്നു.

Temper, s. യൊഗം, കൂട്ട, മിതം; ശീലം,
സ്വഭാവഗുണം; പാകം, പതം.

Temperament, s. അവസ്ഥ; ചട്ടം; സ്വഭാ
വഗുണം; മിതം, പതം: മട്ട; പരിപാ
കം.

Temperance, Temperateness, s. പരി
പാകം, പാകത, സുബൊധം; ശാന്തത,
സൌമ്യത, ക്ഷമ.

Temperate, a. പരിപാകമുള്ള, മിതമുള്ള;
ശാന്തതയുള്ള.

Temperature, s. അവസ്ഥ; ദെശാവസ്ഥ;
മിതം; മട്ടു, തിട്ടം: പാകം, പതം; പരി
പാകം, സാവധാനശീലം, സ്വഭാവഗു
ണം.

Tempest, s. കൊടുങ്കാറ്റ, കൊൾ; ഇള
ക്കം, അമളി.

Tempestivity, s. തൽസമയം, തക്കകാലം,
കാലയൊഗ്യത.

Tempestuous, a. കൊടുങ്കാറ്റുള്ള, കൊ
ളുള്ള: അമളിയുള്ള, കലക്കമുള്ള.

Tempesttost, a. പെരുങ്കാറ്റിനാൽ അടി
ക്കപ്പെട്ട, കൊടുങ്കാറ്റിനാൽ കീഴ്മെൽ മ
റിക്കപ്പെട്ട.

Templar, s. ന്യായശാസ്ത്രാദ്ധ്യായി.

Temple, s. ആലയം, ദൈവാലയം.

Temple, s. നെറ്റിത്തടം, ചെന്നി.

Temporal, a. അനിത്യമായുള്ള; താല്ക്കാലമു
ള്ള, ലൊകസംബന്ധമായുള്ള, പ്രാപഞ്ചി
കമായുള്ള

Temporality, Temporals, s. പട്ടക്കാരല്ലാ
ത്ത ജനങ്ങൾ; അനിത്യ വസ്തുവക, ലൊ
കസംബന്ധമുള്ള വസ്തു.

Temporally, ad. രം ജന്മം സംബന്ധ
മായി, അനിത്യമായി.

Temporary, a. കുറെ കാലത്തെക്കുള്ള അ
നിത്യമായുള്ള, അസ്ഥിരമായുള്ള.

To Temporize, v. n. താമസിപ്പിക്കുന്നു,
നാൾനീക്കം ചെയ്യുന്നു; കാലത്തിന തക്ക
വണ്ണം ചെയ്യുന്നു; സമയം പൊലെ ചെ
യുന്നു.

Temporizer, s. കാലാനുസാരി.

To Tempt, v. a. മൊഹിപ്പിക്കുന്നു, ആശ
പ്പെടുത്തുന്നു; പരീക്ഷിക്കുന്നു.

Temptable, Tempting, a. മൊഹിക്കാകു
ന്ന, ആശങ്കപ്പെടത്തക്ക.

Temptation, s. മൊഹനം, പരീക്ഷ, പ
രീക്ഷണം.

Tempter, s. മൊഹിപ്പിക്കുന്നവൻ, പരീ
ക്ഷക്കാരൻ, പരീക്ഷകൻ.

Temulent, a. ലഹരിപിടിച്ച.

Ten, a. പത്ത, ൧൦; ദശ, ദശകം.

[ 479 ]
Tenable, a. പിടിച്ചുകൊള്ളാകുന്ന, കാത്ത
കൊള്ളതക്ക, കാത്തരക്ഷിക്കാകുന്ന.

Tenacious, a. ഉറച്ചപിടിക്കുന്ന, മുറുക
പ്പിടിക്കുന്ന, നന്നായി പറ്റുന്ന, വിടാതി
രിക്കുന്ന; നല്ല ജ്ഞാപകമുള്ള.

Tenacity, s. പിടിത്തം, മുറുകപ്പിടിത്തം,
വിടാതിരിക്കുക; തമ്മിൽ പറ്റ.

Tenacy, s. പാട്ടം, കുത്തക.

Tenant, s. കൊഴുവൻ, പാട്ടക്കാരൻ, കു
ടിയാൻ.

To Tenant, v. a. പാട്ടത്തിന എടുക്കുന്നു,
കൂലിക്ക വാങ്ങുന്നു.

Tenantable, a. പാട്ടം എല്ക്കാകുന്ന, പാ
ൎക്കാകുന്ന.

Temantless, a. പാട്ടം എല്ക്കാത്ത, കൂലിക്ക
കൊടുക്കാത്ത, ആരുംപാൎക്കാത്ത.

Tench, s, കുളത്തിലെ മീൻ.

To Tend, v. a. കാത്തിരിക്കുന്നു, സൂക്ഷി
ക്കുന്നു; അനുചരിക്കുന്നു; കൂടപ്പൊകുന്നു,
സഹഗമിക്കുന്നു: ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു; ശ്രദ്ധി
ക്കുന്നു.

To Tend, v. a. ചായുന്നു, ഒരു ഇടത്തെക്ക
പൊകുന്നു; ഭാവിക്കുന്നു; ഉതകുന്നു; ശുശ്രൂ
ഷ ചെയ്യുന്നു.

Tendance, s. കാത്തിരിപ്പ, ശുശ്രൂഷ, പാ
ൎശ്വസെവ; ശ്രദ്ധ, താത്പൎയ്യം.

Tendence, Tendency, s. ചായ്ചിൽ, ഗതം,
മനൊഗതം; പൊക്ക; ഭാവം, താത്പൎയ്യം.

Tender, a. മൃദുവായുള്ള, ഉണൎച്ചയുള്ള , മ
യമുള്ള; വെഗത്തിൽ നൊവുന്ന; മാൎദ്ദവ
മുള്ള; നെൎമ്മയുള്ള, മെലിച്ചിലുളള; പ്രി
യമുള്ള, ആൎദ്രതയുള്ള; ദയയുള്ള; നയശീ
ലമുള്ള; ലൊലമായുള്ള; ഇളയ; ഇളന്തര
മായുള്ള.

Tender age, ഇളയവയസ്സ.

To Tender, v. a. കൈകാണിക്കുന്നു, കൊ
ടുക്കുന്നു; ദൎക്കാസ എഴുതിവെക്കുന്നു.

Tender, s. കൈകാണിക്കുക, കൊടുക്കുക,
ദൎക്കാസ; ചെറുകപ്പൽ.

Tender- hearted, a. ആൎദ്രമനസ്സുള്ള, ലൊ
ലമനസ്സുള്ള, മനസ്സലിവുള്ള.

Tenderling, s. തൊൽക്കൊമ്പ; ഒമനക്കു
ഞ്ഞ, ഉണ്ണി.

Tenderness, s. മൃദുത്വം; മാൎദ്ദവം, ഉണൎച്ച,
നൊമ്പരം; വെദന; കാരുണ്യം, കൃപ,
ദയ, അൻപ, സ്നെഹം, ആൎദ്രത, വാത്സ
ല്യം; ഇളപ്പം, ജാഗ്രത, മയം.

Tendinous, a. ഞരമ്പുള്ള, സന്ധിബന്ധ
നമുള്ള.

Tendon, s. ഞരമ്പ, സന്ധിബന്ധനം, ര
സാലസ.

Tendril, s. ചെടികളുടെ ഞരമ്പ, വള്ളി
യുടെ കാൽ, ചുരുട്ട, ചുരുൾ.

Tenebricose, Tenebrious, a. ഇരുണ്ട, ഇ
രുളായുള്ള, അന്ധകാരമായുള്ള.

Tenebrosity, s. ഇരുൾച, ഇരുൾ; അന്ധ
കാരം.

Tenement, s. ഭവനം, കൂലിക്കുവാങ്ങിയ
വീട, പാട്ടത്തിന എറ്റ നിലം.

Tenesmus, s. അൎശസ്സിന്റെ ദീനം, മൂല
രൊഗം.

Tenet, s. നില; പക്ഷം, അഭിപ്രായം,
നിനവ, പ്രധാനസംഗതി ; ഉപദെശം,
മതം.

Tennis, s. പന്തുകൊണ്ടും മറ്റുമുള്ള ഒരു
കളി.

Tenon, s. തച്ചുപണിയിൽ കുടുമ.

Tenor, or Tenour, s. നടപടി, വിധം,
പ്രകാരം, അവസ്ഥ; അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
പൊരുൾ; അൎത്ഥം; ഭാവം; സാരം, യു
ക്തി; പഞ്ചമരാഗം, ഒരു സ്വരം.

Tense, a. മുറുകിയ, മുറുക്കമുള്ള, ഇറുക്കമുള്ള;
അയവില്ലാത്ത.

Tense, s. ക്രിയാപദത്തിന്റെ കാലം.

Tenseness, s. മുറുക്കം, ഇറുക്കം, അയവി
ല്ലായ്മ.

Tensible, Tensile, a. വിസ്താരമാക്കതക്ക,
വിരിക്കതക്ക, വലിക്കാകുന്ന, മുറുക്കാകുന്ന.

Tension, Tensure, s. മുറുക്കുക, മുറുക്കും,
ഇറുക്കം, അയവില്ലായ്മ, വലിച്ചിൽ.

Tensive, a. മുറുക്കമുള്ള, അയവില്ലാത്ത.

Tent, s. കൂടാരം, കൂറക്കുടിഞ്ഞിൽ: മന്ദി
രം; വസ്ത്രവെശ്മം; പടകുടി; വൃണത്തി
ലിടുന്നതിരി; ഒരു വക ചുവന്ന വീഞ്ഞ.

To Tent, v. n. കൂടാരത്തിൽ പാൎക്കുന്നു.

Tentation, s. പരിക, ശൊധന, യത്നം.

Tentative, a. ശൊധന ചെയ്യുന്ന, പരീ
ക്ഷക്കുന്ന.

Tented, a. കൂടാരങ്ങൾ കൊണ്ട മൂടിയ.

Tenter, s. വിരിച്ച വലിക്കുന്നതിനുള്ള തുറ
ട്ട; കൊളുത്ത, മട്ടം, ചട്ടം.

To be on the tenters, വിഷമത്തിൽഅ
കപ്പെടുന്നു.

To Tenter, v. a. തുറട്ടിൽ ഇട്ടുവലിക്കുന്നു,
വിരിക്കുന്നു.

Tenth, a. പത്താമത, പത്താമത്തെ, ദശമം.

Tenth, s. പത്തിലൊന്ന, ദശാംശം; ആണ്ടു
തൊറുമുള്ള ദശാംശം.

Tenthly, ad. പത്താമത.

Tenuity, s. നെൎമ്മ, സൂക്ഷ്മത.

Tenuous, a. നെൎമ്മയുള്ള, സൂക്ഷ്മമായുള്ള,
കൃശമായുള്ള.

Tenure, s. ഉടമ്പടി; അനുഭവത്തിന്റെ
മുറ.

Tepid, a. അനച്ച, കുറഞ്ഞ ചൂടുള്ള , ചെറു
ചൂടുള്ള, കൊഷ്ണമായുളള, കുളിർവീടിച്ച.

[ 480 ]
Tepidity, Tepor, s. കുറഞ്ഞചൂട, കൊ
ഷ്ണം, ചെറുവെക്ക.

Terce, s. ഒരു പീപ്പ, നാല്പത്ത രണ്ട ഗ
ലൊൻ കൊള്ളുന്ന പാത്രം.

Terebinthine, a. രസാഹ്വംകൂട്ടിയ, രസാ
ഹ്വമുള്ള, ഒരു വക പയിനെണ്ണകൂട്ടിയ.

To Telebrate, v. a. തുളെക്കുന്നു, വെധി
ക്കുന്നു, കുത്തിതുളെക്കുന്നു.

Tergeminous, a. മുമ്മടങ്ങുള്ള.

To Tergiversate, v. n. മാറുന്നു, ഉപാ
യം നൊക്കുന്നു, ഒഴിവുണ്ടാകുന്നു, ഒഴി
ച്ചിൽ പറയുന്നു.

Tergiversation, s. മാറ്റം; ഉപായം, ഒ
ഴിവ, ഒഴിച്ചിൽ.

Term, s. അതിര, എല്ക ; ചൊല്ല, വചനം,
വാക്ക, പദം, പെർചൊല്ല; ഉടമ്പടി;
കെടു, അവധി; തവണ, ഊഴം; അവ
സ്ഥ, വിധം; ന്യായസ്ഥലങ്ങളിൽ കാൎയ്യ
വിസ്താരകാലം.

To Term, v. a. പെരിടുന്നു, വിളിക്കുന്നു.

Termagancy, s. അമളി, തൊള്ള, കല
ഹം, കലശൽ.

Termagant, a. അമളിയുള്ള, കലഹമുള്ള,
കലമ്പലുള്ള.

Termagant, s. കലഹപ്രിയ, കലശൽകാ
രി, കലമ്പുന്ന സ്ത്രീ.

Terminable, a. അതിരിടാകുന്ന, അവ
ധിവെക്കാകുന്ന; അവസാനമുള്ള.

To Terminate, v. a. അതിരിടുന്നു, മട്ടി
ടുന്നു; ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്നു; തീൎച്ചവരുത്തുന്നു,
അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

To Terminate, v. a. ക്ലിപ്തപ്പെടുന്നു, തീ
ൎച്ചയാകുന്നു, അവസാനിക്കുന്നു.

Termination, s. അതിര, അവധി; ക്ലി
പ്തത, തീൎച്ച; അവസാനം, നിഷ്പത്തി;
അന്തം.

Terminer, s. കുറ്റക്കാരൊടുള്ള വിസ്താരം.

Termless, a. അതിരില്ലാത്ത, മട്ടില്ലാത്ത,
അവസാനമില്ലാത്ത.

Termly, ad. മാറി മാറി.

Ternary, s. മൂന്ന എണ്ണുള്ള സംഖ്യ.

Terrace, s. പുറംതിണ്ണ, അളിന്ദം, വീട്ടിൻ
തളം, മെട.

Terraqueous, a. ഭൂമിയും സമുദ്രവുമായുള്ള.

Terrene, Terrestrial, a. ഭൂമിസംബന്ധ
മായുള്ള, മണ്ണുള്ള.

Terreous, Terrestrious, a. ഭൂമി സംബ
മായുള്ള, മണ്ണുള്ള, ലൌകികമായുള്ള.

Terrible, a. ഭയങ്കരമായുള്ള, ഭീമമായുള്ള,
ഘൊരമായുള്ള, കഠിനമുള്ള, അതിയായു
ള്ള.

Terribleness, s. ഭയങ്കരം, ഭീമം, ഘൊര
ത.

Terribly, ad. ഘൊരമായി, കടുപ്പമായി.

Terrier, s. നിലം അളവ; നിലംതുരക്കുന്ന
ഒരു വക നായ; വിറുമ.

Terrific, a. ഭയങ്കരമായുള്ള, ഭീഷണമുള്ള,
ഭൈരവമുള്ള, ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന.

To Terrify, v. a. ഭയപ്പെടുത്തുന്നു, വിര
ട്ടുന്നു, പെടിപ്പിക്കുന്നു.

Territorial, a. രാജ്യത്തൊടുചെൎന്ന.

Territory, s. നിലം, നാട, രാജ്യം, ദെ
ശം, സമസ്ഥാനം, ഭൂമി.

Terror, s. ഭയം, പെടി, ഭീതി, നടുക്കം,
വിരൾച; സംഭ്രമം.

Terse, a. മിനുപ്പമുള്ള; നന്നായി എഴുത
പ്പെട്ട; വൃത്തിയുള്ള, വിശെഷമായുള്ള.

Tertian, s. ഒന്നരാടൻ തുള്ളൽപ്പനി.

Tessellated, a. ചതുരത്തിൽ പലനിറം ക
യറ്റീട്ടുള്ള.

Test, s. ഉരവ, ഉരകല്ല: പരീക്ഷ, പരീ
ക്ഷണം; ശൊധന; സാക്ഷി; മച്ചം.

To Test, v. a. പുടമിടുന്നു, പരിശൊധ
നം ചെയ്യുന്നു, പരീക്ഷിച്ചുനൊക്കുന്നു, മ
ച്ചം നൊക്കുന്നു.

Testaceous, a. ചിപ്പികളുള്ള, ഒടുള്ള.

Testament, s. മരണപത്രിക, മുതലവകാ
ശച്ചീട്ട; ദത്തൊല; നിയമം; വെദപുസ്മസ്ത
കമായ പഴയനിയമവും പുതിയനിയമ
വും.

Testamentary, a. മരണപത്രിക സംബ
ന്ധിച്ച, മരണപത്രികയിലുൾപ്പെട്ട.

Testate, a. മരണപത്രിക എഴുതിവെച്ച.

Testator, s. മരണപത്രികക്കാരൻ, മരണ
പത്രിക എഴുതിവെച്ചവൻ; മുതലവകാശ
ച്ചീട്ട എഴുതുന്നവൻ.

Testatrix, s. മരണപത്രികക്കാരി, മരണ
പത്രിക എഴുതിവെച്ചവൾ.

Tested, a. പടമിടപ്പെട്ട, ശൊധനചെ
യ്യപ്പെട്ട; സാക്ഷീകരിക്കപ്പെട്ട.

Tester, s. കാൽരൂപ വിലയുള്ള ഒരു നാ
ണയം; കട്ടിലിന്റെ മെല്കട്ടി.

Testicle, s. അണ്ഡം, വൃഷണം, മുഷ്കം.

Testifier, s. സാക്ഷിക്കാരൻ.

To Testify, v. n. സാക്ഷി പറയുന്നു, സാ
ക്ഷിയായിരിക്കുന്നു, തെളിയുന്നു.

To Testify, v. a. സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു,
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു, സാക്ഷിബൊധം വ
രുത്തുന്നു, നെര തെളിയിക്കുന്നു.

Testily, ad. മുങ്കൊപമായി, ദുഷ്കൊപമാ
യി, വിക്രതിത്വമായി.

Testimonial, s. ഒരുത്തന്റെ നടപ്പിന്റെ
സാക്ഷിപ്പത്രിക; ആധാരം; നടപ്പുസാ
ക്ഷി എഴുത്ത.

Testimony, s. സാക്ഷി, പ്രമാണം, ആ
ധാരം.

[ 481 ]
Testiness, s. ദുഷ്കൊപം, മുങ്കൊപം, ദു
ശ്ശീലം.

Testy, a. ദുഷ്കൊപമുള്ള, വെഗം കൊപി
ക്കുന്ന.

Tetchy, a. ദുഷ്കൊപമുള്ള.

Tete, s. മറുമുടി, കള്ളത്തലമുടി, തിരിപ്പൻ.

Tete-a-tete, s. അഭിമുഖമായുള്ള സംഭാഷ
ണം, മുഖാമുഖമായുള്ള സംഭാഷണം.

Tether, s. മെയുന്ന മൃഗങ്ങളെ കെട്ടുന്ന ക
യറ.

To Tether, v. a. കെട്ടിത്തീറ്റുന്നു.

Tetragonal, a. ചതുരശ്രമായുള്ള, നാല്കൊ
ണായുള്ള.

Tetrarch, s. തെത്രാൎക്കൊൻ, റൊമാ അധി
കാരി, കൂൎവാഴ്ചക്കാരൻ.

Tetrarchate, Tetrarchy, s. ഒരു ദെശ
ത്തിന്റെ നാലംശങ്ങളിലൊന്ന; റൊമാ
അധികാരം, കൂൎവാഴ്ച.

Tetrastic, s. നാലുശീലെങ്കിലും നാലുവരി
എങ്കിലും ഉള്ള പാട്ട.

Tetter, s. ചുണങ്ങ, നുണിൽ, പുഴുക്കടി.

To Tew, v. a. ഇഴുക്കുന്നു, വലിക്കുന്നു; ഇ
ടിക്കുന്നു, മയംവരുത്തുന്നു, ചതെക്കുന്നു.

Tewel, s. തുരുത്തിയുടെ തലെക്കൽ ഇടുന്ന
കുഴൽ.

To Tewtaw, v. a. അടിക്കുന്നു, വക്കുനാര
നന്നാക്കുന്നു.

Text, s. വെദപുസ്ഥകത്തിൽ ഒരു വാക്യം,
വെദവാക്യം; മൂലം; മാതൃക; വ്യാഖ്യാനം
കൂടാത്തത.

Texthand, s. വലിയ മാതിരി അക്ഷരം.

Textile, a. നൈതിട്ടുള്ള, മടയത്തക്കതാ
യുള്ള.

Textuarist, s. വെദവിജ്ഞാനി, വെദപാ
രകൻ.

Textuary, a. വെദവാക്യത്തിലുള്ള, വാക്യ
മായുള്ള; അധികാരമുള്ള.

Texture, s. നെയിത്ത, ശരീരത്തിലെ അ
വയവങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിണക്കം.

Than, ad. കാൾ, കാളും, യിലും.

He is greater than I am, അവൻ എ
ന്നെക്കാൾ വലിയവൻ.

This is less than that, ഇത അതിലും
ചെറിയത.

Thane, s. പണ്ടെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനപ്പെർ,
കൎത്താവ.

To Thank, v. a. വന്ദനം ചെയ്യുന്നു; സ്തൊ
ത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു.

Thankful, a. നന്ദിയുള്ള, കൃതജ്ഞതയുള്ള,
ഉപകാരസ്മരണമുള്ള, സ്ഥായിയുള്ള.

Thankfulness, s. നന്ദി, കൂറ, ഉപകാര
സ്മരണം, കൃതജ്ഞത, സ്ഥായി.

Thankless, a. നന്ദികെടുള്ള, നന്ദിയില്ലാ

ത്ത, കൃതഘ്നതയുള്ള; വന്ദ്യമല്ലാത്ത.

Thankoffering, s. സ്തൊത്രവഴിപാട.

Thanks, s. plu, കൂറ, നന്ദി.

Thanksgiving, s. സ്തൊത്രം, സ്തുതി.

Thankworthy, a. സ്തുതിക്കുയൊഗ്യമായു
ള്ള , സ്തുത്യമായുള്ള.

That, pron. അത, ആ.

That, conj. എന്ന, അതുകൊണ്ട.

Thatch, s. മെല്പുര, കുടങ്കം.

To Thatch, v. a. വീടുമെയുന്നു.

Thatcher, s. പുരകെട്ടുന്നവൻ, പുരയും മ
റ്റും മെയുന്നവൻ.

To Thaw, v. n. & n. ഉറച്ചവെള്ളം ഉരു
കുന്നു, അലിയുന്നു; ഉരുക്കുന്നു, അലിക്കുന്നു.

Thaw, s , ഉറച്ചവെള്ളം ഉരുകുക; അലിച്ചിൽ.

The, art. ആ.

Theatre, s. രംഗം, അരങ്ങ, രംഗസ്ഥലം,
കൂത്തരങ്ങ.

Theatric, Theatrical, a. രംഗസ്ഥലത്തൊ
s ചെൎന്ന, കൂത്തരങ്ങിനടുത്ത.

Thee, pron. നിന്നെ, തന്നെ, ഭവാനെ.

Theft, s. മൊഷണം, കളവ, ചൊരിക,
ചൊരണം.

Their, pron. plu. അവരുടെ, അവയ്ക്കുള്ള.

Their's, അവൾക്കുള്ള.

Theism, s. ഒരെ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന മാ
ത്രം വിചാരിക്കുന്നവരുടെ മതം.

Theist, s. ഒരെ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന മാ
ത്രം വിചാരിക്കുന്നവൻ.

Them, pron. plu, അവരെ, അവയെ.

Theme, s. ഒരുത്തൻ വിസ്തരിച്ച പറക
യൊ എഴുതുകയൊ ചെയ്യുന്ന കാൎയ്യം, പാ
ഠകശാലയിലെ ശിഷ്യർ പാഠമായി വിസ്ത
രിച്ച എഴുതുന്ന കാൎയ്യം; പദത്തിന്റെ ധാ
തു, പ്രാസം.

Themselves, pron. plu. അവർ തന്നെ,
തങ്ങൾ തന്നെ; അവരെ തന്നെ, തങ്ങളെ
തന്നെ.

Then, ad. അപ്പൊൾ, ആ സമയത്ത; ഉട
നെ; അതിൻ ശെഷം, പിന്നെ; ആ
കയാൽ, അതുകൊണ്ട.

Now & then, ചിലപ്പൊൾ, ചിലസമയ
ത്ത.

Till them, അതുവരെയും.

Thence, ad. അവിടെനിന്ന, അന്നുമുതൽ.

From thence, അവിടെനിന്ന.

Thenceforth, ad. അതുമുതൽ,അന്നുമുതൽ.

Thenceforward, ad. അന്നുതുടങ്ങി, മെ
ലാൽ, അതുതൊട്ട, അന്നുതൊട്ട.

Theocracy, s. ദൈവത്തിന കീഴായുള്ള
ഒര ആധിപത്യം, ദൈവാധികാരം.

Theocratical, a. ദൈവാധികാരം സംബ
ന്ധിച്ച.

[ 482 ]
Theodolite, s. നിലം അളവിലും മറ്റും
ഉയരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം.

Theogony, s. ദെവസന്തതി, ദെവന്മാരു
ടെ വ്യാജവംശം.

Theologian, s. സത്യവെദശാസ്ത്രി, വെദ
സിദ്ധാന്തി.

Theological, a. സത്യവെദശാസ്ത്രം സംബ
ന്ധിച്ച, വെമസിദ്ധാന്തത്തൊടുചെൎന്ന.

Theologist, Theologue, s. സത്യവെദ
ശാസ്ത്രി, വെദസിദ്ധാന്തി.

Theology, s. സത്യവെദശാസ്ത്രം, വെദസി
ദ്ധാന്തം, വെദസാരം.

Theorem, s. സിദ്ധപരീക്ഷ, മൂലസിദ്ധാ
ന്തം.

Theoretical, a. യൊഗസമാധിയുള്ള, സൂ
ത്രമുള്ള.

Theorist, s. ശാസ്ത്രി, സൂത്രക്കാരൻ.

Theory, s. ശാസ്ത്രം, മനൊരാജ്യം; സൂത്രം;
ചട്ടം; പൊകുംവഴി; ചിന്ത, ധ്യാനം; പ
രമാൎത്ഥജ്ഞാനം.

There, ad. അവിടെ, അങ്ങ; അതാ.

Thereabout, ad. അവിടെ സമീപ
ത്ത; എകദെശം, എറക്കുറവ.

Thereabouts, ad. അവിടെ സമീപ
ത്ത; എകദെശം, എറക്കുറവ.

Thereafter, ad. അപ്രകാരം, അതിൻപ്ര
കാരം, അതുപൊലെ.

Thereat, ad. അതിങ്കൽ, അവിടത്തിങ്കൽ.

Thereby, ad. അതിനാൽ, അതുകൊണ്ട.

Therefore, ad. അതുകൊണ്ട, ആകയാൽ.

Therefrom, ad. അതിങ്കൽനിന്ന, ഇതി
ങ്കൽ നിന്ന.

Therein, ad. അതിൽ, ഇതിൽ.

Thereinto, ad. അതിലെക്ക, ഇതിലെക്ക.

Thereof, ad. അതിന്റെ, ഇതിന്റെ, അ
തിൽനിന്ന.

Thereon, Thereupon, ad. അതിന്മെൽ,
അതിങ്കൽ; ഉടനെ.

Thereto, Thereunto, ad. അതിന, അ
തിങ്കലെക്ക.

Thereunder, ad. അതിനകമെ, അതിന
കീഴെ.

Therewith, ad. അതിനൊടുകൂടെ; അതു
കൊണ്ട: ഉടനെ, ഉടൻ തന്നെ.

Therewithal, ad. പിന്നെയും, കൂടെ, അ
തിനൊടുകൂടെ.

Theriacal, a. ഔഷധമായുള്ള.

Thermometer, s. കാലത്തിന്റെ ഉഷ്ണവും
ശീതവും അളക്കുന്നതിനുള്ള സൂത്രം.

Thermoscope, s. ഉഷ്ണത്തെ തിരിച്ചറിയു
ന്നതിനുള്ള സൂത്രം.

These, pron. plu.. ഇവർ, ഇവ.

Thesis, s. അഭിപ്രായം, പക്ഷം; കാൎയ്യം,
സംഗതി.

They, pron. plu. അവർ, അവ.

Thick, a. കനമുള്ള, മുഴുപ്പുള്ള , നെൎമ്മയി
ല്ലാത്ത, കൊഴുത്ത; കട്ടയായുള്ള, കലങ്ങ
ലുള്ള; വണ്ണമുള്ള, തടിച്ച, കെമമായുള്ള;
കൂടക്കൂടെ വരുന്ന, ഇടതിങ്ങിയ; മൂടെ
റിയ, അടുപ്പമുള്ള, തമ്മിൽ ചെൎന്ന; തിങ്ങി
യ; കട്ടിയുള്ള, പരുപരയുള്ള; മന്ദമായു
ള്ള; കുളറിപറയുന്ന.

Thick, s. വണ്ണം, കനം, കെമം; തുറുപ്പു
കാട.

Through thick & thin, എതവിധത്തി
ലും.

To Thicken, v. a. കനപ്പിക്കുന്നു, മുഴുപ്പി
ക്കുന്നു; കൊഴുപ്പിക്കുന്നു; അടുപ്പിക്കുന്നു; ക
ട്ടെപ്പിക്കുന്നു; തടിപ്പിക്കുന്നു; തിക്കുന്നു.

To Thicken, v. n. കനക്കുന്നു, മുഴുക്കുന്നു,
കൊഴുക്കുന്നു; കലങ്ങുന്നു; കട്ടെക്കുന്നു; ത
ടിക്കുന്നു, വണ്ണം വെക്കുന്നു; തിങ്ങുന്നു.

Thicket, s. തുറുപ്പുകാട.

Thickheaded, a. തലമുഴുപ്പുള്ള, മന്ദബു
ദ്ധിയുള്ള.

Thickish, a. മുഴുപ്പുള്ള, തടിപ്പുള്ള, കനമു
ള്ള.

Thickness, s. ഘനം, കനം, മുഴപ്പ, കൊ
ഴുപ്പ, വണ്ണം; തടിപ്പ; കട്ടി; കുഴമ്പ; കട
ന്നുകൂടായ്മ, അടുപ്പം; ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, ചുണ
കെട.

Thickskulled, a. ബുദ്ധിമാന്ദ്യമായുള്ള, മ
ന്ദമായുള്ള , മൂഢതയുള്ള.

Thickset, a. അടുത്ത, എറ്റവും അടുപ്പി
ച്ച നട്ടിട്ടുള്ള, തുറ്റുനടപ്പെട്ട; തടിച്ച.

Thief, s. കള്ളൻ, മൊഷ്ടാവ, ചൊരൻ, ത
സ്കരൻ.

Thiefcatcher, s. കള്ളന്മാരെ പിടിക്കുന്ന
വൻ.

To Thieve, v. n. മൊഷ്ടിക്കുന്നു, മൊഷ
ണം ചെയുന്നു.

Thievery, s. മൊഷണം, കള്ളന്ത്രാണം,
കളവ.

Thievish, a. കള്ളന്ത്രാണമുള്ള, മൊഷണ
ശീലമുള്ള, മൊഷ്ടിക്കുന്ന; ഗൂഢമായുള്ള.

Thievishness, s. കള്ളന്ത്രാണം, മൊഷ
ണശീലം.

Thigh, s. തുട, ഊരു.

Thill, s. വണ്ടിയുടെ തണ്ട; രംയ്യക്കൊൽ.

Thimble, s. തൈക്കുന്നവർ വിരലിൽ ഇ
ടുന്ന വളയം; അംഗുലത്രാണം.

Thin, a. നെൎത്ത, നെരിയ, നെർപടമാ
യുള്ള, മെലിഞ്ഞ, അമാംസമായുള്ള, ശൊ
ഷിച്ച, കൃശമായുള്ള, സൂക്ഷ്മമായുള്ള; ക്ഷീ
ണമുള്ള, ചുരുക്കമുള്ള, ഇളതായുള്ള.

To Thin, v. a. നെൎപ്പിക്കുന്നു; മെലിക്കു
ന്നു, ശൊഷിപ്പിക്കുന്നു; കനം കുറെക്കുന്നു;

[ 483 ]
ഇടപറിക്കുന്നു; ചുരുക്കമാക്കുന്നു, ഇടകൊ
തുന്നു.

Thin, Thinly, ad. തിങ്ങാതെ, നെൎമ്മയാ
യി, ചുരുക്കമായി.

Thine, pron. നിന്റെ, ഭവാന്റെ, നി
നക്കുള്ള, തന്റെ, തനിക്കുള്ള.

Thing, s. വസ്തു, സാധനം, ദ്രവ്യം; സാമാ
നം, കൊപ്പ, പണ്ടം; അൎത്ഥം; കാൎയ്യം, വ
സ്തുത, വൎത്തമാനം.

To Think, v. n. & a. തൊന്നുന്നു, ഊ
ഹിക്കുന്നു; നിനക്കുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു;നി
രൂപിക്കുന്നു; വിചാരിക്കുന്നു, നിശ്ചയിക്കു
ന്നു; ഭാവിക്കുന്നു; ധ്യാനിക്കുന്നു; ഒൎക്കുന്നു,
കരുതുന്നു.

Thinker, s. നിനവുകാരൻ; നിരൂപണ
ക്കാരൻ, വിചാരമുള്ളവൻ.

Thinking, s. തൊന്നൽ, ഊഹം; നിരൂ
പണം, അഭിപ്രായം.

Thinness, s. നെൎമ്മ, നെൎപ്പ, നെൎപടം;
മെലിച്ചിൽ; സൂക്ഷ്മം; കൃശത; ചുരുക്കം.

Third, a. മൂന്നാമത്ത, ത്രിതയം.

Thisd, s. ത്രയം, ത്രിതയം; മൂന്നിൽ ഒരം
ശം.

Thirdly, ad. മൂന്നാമത.

To Thirl, v. a. തുളെക്കുന്നു, കുത്തിതുളെ
ക്കുന്നു, തുരക്കുന്നു.

Thirst, Thirstiness, s. ദാഹം, തൃഷം,
തൃഷ്ണത, അത്യാഗ്രഹം.

To Thirst, v. a. ദാഹിക്കുന്നു, ദാഹംകൊ
ള്ളുന്നു, തൃഷ്ണയുണ്ടാകുന്നു.

Thirsty, a. ദാഹമുള്ള, തൃഷിതമായുള്ള;
ആശയുള്ള.

Thirteen, a. പതിമൂന്ന, ൧൩, ത്രയൊദ
ശം.

Thirteenth, a. പതിമൂന്നാമത്ത, ത്രയൊ
ദശം.

Thirtieth, a. മുപ്പതാമത.

Thirty, a. മുപ്പത, മ്പം, ത്രിംശൽ.

This, pron. ഇത.

Thistle, s. മുൾചെടി.

Thistly, ad. മുൾചെടികളുള്ള.

Thithel", ad. അവിടെക്ക , അങ്ങാട്ട.

Thither, ad. അതുവരെ, അവിടത്തൊ
ളം, അത്രത്തൊളം.

Thitherward, ad. അങ്ങൊട്ട, അങ്ങൊ
ട്ടെക്ക.

Tho, conj. എങ്കിലും, എന്നാലും.

To Thole, v. n. കുറെ താമസിക്കുന്നു.

Thong, s. തൊൽവാറ, വാറ, വടക്കയറ.

Thoracic, a. നെഞ്ചിനൊടുചെൎന്ന.

Thoral, a. വിരിപ്പിനൊടുചെൎന്ന, കിടക്ക
യൊടുചെൎന്ന.

Thorn, s. കണ്ടകം, മുള്ള, കാര, മുൾചെടി.

Thornapple, s. ഉമ്മം.

Thorny, a. മുള്ളുള്ള, പരുപരയുളള.

Thorough, a. മുഴുവനുമായുള്ള, പൂൎണ്ണമാ
യുള്ള, അശെഷമായുള്ള.

Thorough, prep. മുഖാന്തരം, മൂലം.

Thoroughfare, s. വഴി, ഇടവഴി; തടവു
കൂടാത്തവഴി.

Thoroughly, ad. മുഴുവനും, അശെഷം,
തീരെ; പൂൎണ്ണമായി, തികവായി, പാടെ.

Thoroughpaced, a. പൂൎണ്ണമായുള്ള, തിക
വായി, മുഴുവനായുള്ള.

Thoroughstitch, ad. പൂൎണ്ണമായി, തിക
വായി, അശെഷം.

Thorp, s. ഗ്രാമം, ഊർ.

Those, pron. plu. അവർ, അവ.

Thou, pron. നീ, ഭവാൻ.

Though, conj. എങ്കിലും, എന്നാലും.

Thought, pret.& part. pass of To
Think, തൊന്നി, തൊന്നിയ ; നിരൂപി
ച്ചു, നിരൂപിക്കപ്പെട്ട.

Thought, s. തൊന്നൽ, നിരൂപണം, ചി
ന്ത, നിനവ, വിചാരം; ധ്യാനം; മതി;
അഭിപ്രായം, കരുതൽ; അല്പകാൎയ്യം.

Thoughtful, a. വിചാരമുള്ള, ചിന്തയുള്ള;
കരുതലുള്ള; ശ്രദ്ധയുള്ള, താത്പൎയ്യമുള്ള;
ധ്യാനമുള്ള; ആകുലമുള്ള.

Thoughtfulness, s. ചിന്തനം, വിചാരം,
കരുതൽ;താത്പൎയ്യം.

Thoughtless, a. ഉന്മെഷമുള്ള, ഉല്ലാസമു
ള്ള; വിചാരമില്ലാത്ത, താത്പൎയ്യക്കെടുള്ള
അജാഗ്രതയുള്ള.

Thoughtlessness, s. വിചാരമില്ലായ്മ, താ
ത്പൎയ്യക്കെട, അജാഗ്രത; വിചാരക്കുറവ.

Thousand, a. or s. ആയിരം, സഹസ്രം.

Thousandth, a. ആയിരാമത്തെ.

Thowl, s. വഞ്ചിയിൽ തണ്ടുവെച്ച വലിക്കു
ന്നതിനുള്ള തുള, തണ്ടുമതികത്തുള, തണ്ടു
കുറ്റി.

Thraldom, s. അടിയായ്മ, ദാസ്യവൃത്തി.

Thrall, s. അടിയാൻ, ദാസൻ.

Thrapple, s. കുരൽനാഴി.

To Thrash, v. a. & n. അറയുന്നു, അടി
ക്കുന്നു; തല്ലുന്നു; മെതിക്കുന്നു, ചവിട്ടുന്നു.

Thrasher, s. ധാന്യം മെതിക്കുന്നവൻ, അ
ടിക്കുന്നവൻ.

Thrashing, s. ധാന്യമെതി, ചവിട്ട, അടി.

Thrashing—floor, s. ധാന്യം മെതിക്കുന്ന
കളം, കളം.

Thrasonical, a. വമ്പുപറയുന്ന, ഊറ്റം
പറയുന്ന.

Thread, s. നൂൽ, ചരട; ഇഴ; കാൎയ്യസം
ബന്ധം.

To Thread, v. a. സൂചിയിൽ നൂൽ കൊ

[ 484 ]
ൎക്കുന്നു, ചരടിൽ കൊൎക്കുന്നു, കൊൎക്കുന്നു:
മടയുന്നു; ഊടെ കടത്തുന്നു.

Threadbare, a. പൂ പൊഴിഞ്ഞ, ഇഴ തെ
ളിഞ്ഞ.

Threaden, a. നൂൽകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ.

Threat, s. ഭീഷണിവാക്ക, ശാസന, ഭത്സ
നം; പടാച്ചി, ചിമിട്ട.

Threaten, v. a. പെടിപ്പിക്കുന്നു, ഭയ
പ്പെടുത്തുന്നു, ഭീഷണികാട്ടുന്നു, പടാച്ചി
പറയുന്നു, ചിമിട്ടുന്നു, പറഞ്ഞുവിരൊധി
ക്കുന്നു.

Threatener, s. ഭയഭൻ, ഭീഷണിക്കാരൻ,
പടാച്ചിക്കാരൻ.

Three, a. മൂന്ന, ത്രയം.

Threecornered, a. മുക്കൊണായുള്ള, മൂന്നു
കൊണുള്ള.

Threefold, a. മുമ്മടങ്ങ, ത്രിവിധം, ത്രി
ഗുണം.

Threepile, s. വിശെഷമായുള്ള സൂൎയ്യകാ
ന്തിപ്പട്ട.

Threescore, a. മുവ്വിരുപത, അറുപത, മൂ
ന്നുകൊടി.

Threnody, s ദുഃഖപ്പാട്ട, തൊറ്റം.

Threshold, s. ഉമ്മരപ്പടി, പൂഴിപ്പടി.

Threw, pret. of To Throw, എറിഞ്ഞു.

Thrice, ad. മൂന്നുപ്രാവശ്യം.

To Thrid, v. a. കൊൎക്കുന്നു, ഞെക്കിക്കട
ത്തുന്നു.

Thrift, s. ആദായം, ലാഭം, നെട്ടം; പി
ശുക്ക, ലാഭം; തുരിശം, കഷ്ടിപ്പ, സൂക്ഷി
ച്ച ചിലവറുപ്പ.

Thriftiness, s. പിശുക്ക, തുരിശം, സൂക്ഷ
മുള്ള ചിലവറുപ്പ.

Thriftless, a. ദുൎവ്യയമുള്ള, ധാരാളമായുള്ള.

Thrifty, a. തുരിശമുള്ള, പിശുക്കുള്ള, പി
ടിച്ചുചിലവറുക്കുന്ന, മുതൽ സൂക്ഷമുള്ള.

To Thrill, v. a. തുളെക്കുന്നു.

To Thrill, v. n. തുളയുന്നു; മുഴങ്ങുന്നു, കി
ലുങ്ങുന്നു; ചുളുചുളുക്കുന്നു.

Thrill, s. തുരപ്പണം, തമര.

To Thrive, v. n. വായ്ക്കുന്നു, തഴെക്കുന്നു,
നന്നായ്പരുന്നു, പുഷ്ടിവരുന്നു; വൎദ്ധിക്കു
ന്നു, ശുഭപ്പെടുന്നു.

Thriver, s. പുഷ്ടിയാകുന്നവൻ, വായ്ക്കുന്ന
വൻ.

Throat, s. കണ്ഠം, തൊണ്ട, നിഗരണം.

To Throb, v. n. വിങ്ങുന്നു, പിടയുന്നു;
കുത്തുന്നു; ചലിക്കുന്നു.

Throb, s. വിങ്ങൽ, പിടച്ചിൽ, കുത്ത.

Throe, s. പ്രസവവെദന; ൟറ്റുനൊ
വ; വെദന; പ്രാണസഞ്ചാരം.

Throne, s. സിംഹാസനം, രാജാസനം,
ഭദ്രാസനം, പീഠം.

Throng, s. ജനത്തിരക്ക, തിരക്ക, തിക്കു;
തിങ്ങൽ, ഞെരുക്കം.

To Throng, v. n. തിങ്ങുന്നു, ഞെരുങ്ങു
ന്നു.

To Throng, v. a. തിക്കുന്നു, തിരക്കുന്നു;
ഞെരുക്കുന്നു.

Throttle, s. കുരൽ നാഴി; തൊണ്ട.

To Throttle, v. a. തൊണ്ടക്കുപിടിക്കു
ന്നു, തൊണ്ടക്കു പിടിച്ചു ഞെക്കുന്നു, ഞെ
ക്കികൊല്ലുന്നു.

Throve, pret. of To Thrive, വാച്ചു, വ
ൎദ്ധിച്ചു.

Through, prep. പൎയ്യന്തം, മൂലം, മുഖാന്ത
രം.

Through, ad. ഊടെ, അളവെ, മുഴുവ
നും, തീരെ, അശെഷം.

Throughbred, on Thoroughbred, a. ന
ന്നായി വളൎക്കപ്പെട്ട, നന്നായി പഠിപ്പിക്ക
പ്പെട്ട.

Throughly, ad. മുഴുവനും, അശെഷം,
തീരെ.

Throughout, ad. എങ്ങും, എല്ലാടവും, നി
രപ്പെ.

To Throw, v. a. എറിയുന്നു, പ്രക്ഷെപി
ക്കുന്നു; ചാട്ടുന്നു; ചൂതാടുന്നു, എറിഞ്ഞുക
ളയുന്നു; കളയുന്നു, തള്ളിയിടുന്നു; ഇട്ടുക
ളയുന്നു; ഉരിക്കുന്നു; വീഴിക്കുന്നു; മറിച്ചിടു
ന്നു.

To throw about, ചുറ്റിയെറിയുന്നു, വീ
ശുന്നു; കഴിവുണ്ടാക്കുന്നു.

To throw away, കളയുന്നു, എറിഞ്ഞുക
ളയുന്നു; വെറുതെ ചിലവഴിക്കുന്നു, ത
ള്ളിക്കളയുന്നു.

To throw by, മാറ്റിക്കളയുന്നു, വെച്ചു
കളയുന്നു.

To throw down, മറിച്ചുകളയുന്നു, വീ
ഴിക്കുന്നു; ഉന്തിയിടുന്നു, ഇടിച്ചുകളയു
ന്നു.

To throw off, തട്ടിക്കളയുന്നു, നീക്കിക്കള
യുന്നു, ഉരിക്കുന്നു, ഉപെക്ഷിക്കുന്നു, വെ
ണ്ടാ എന്ന വെക്കുന്നു, തള്ളിക്കളയുന്നു.

To throw out, പുറത്തുകളയുന്നു; ശ്രമി
ക്കുന്നു; ഛൎദ്ദിക്കുന്നു; അകറ്റുന്നു; പി
ന്നിടുന്നു; പുറത്താക്കുന്നു, ആട്ടിക്കളയു
ന്നു; തള്ളിക്കളയുന്നു.

To throw up, ഗൎവ്വിച്ച വിട്ടുകളയുന്നു;
വെണ്ടായെന്ന വെക്കുന്നു; പുറപ്പെടു
വിക്കുന്നു, പുറത്തെ കളയുന്നു; ഛൎദ്ദിച്ചു
കളയുന്നു; കൂട്ടിയിടുന്നു; തൊണ്ടികൂട്ടു
ന്നു, അമ്മാനമാടുന്നു.

Throw, s. എറ, പ്രക്ഷെപം, ചാട്ടൽ, ത
ള്ള; വീഴ്ച, പതനം; ഇട; പ്രയത്നം,
പുറപ്പാട; അമ്മാനാട്ടം.

[ 485 ]
Thrower, s. എറിയുന്നവൻ.

Throwster, s. പട്ടുനൂൽ പിരിക്കുന്നവൻ.

Thrum, s. പാവിന്റെ അറ്റം.

To Thrum, v, s, വാസനകെടായി വീ
ണയും മറ്റും വായിക്കുന്നു, അപസ്വരം
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നും

Thrush, s. അക്കരം.

To Thrust, v. a. & n. തള്ളിക്കെറ്റുന്നു;
ഉന്തുന്നു, തള്ളുന്നു, പിടിച്ചുതിന്നു; തുറു
ത്തുന്നു, തുറുത്തിക്കെറ്റുന്നു; തിക്കുന്നു; കു
ത്തുന്നു, തുരത്തുന്നു; നിൎബന്ധിക്കുന്നു; ഹെ
മിക്കുന്നു; ഞെരുങ്ങിക്കെറുന്നു, തിക്കികട
ക്കുന്നു, ആക്രമിച്ചുകെറുന്നു; തിങ്ങുന്നു; നെ
രിടുന്നു; കയ്യെറ്റം ചെയ്യുന്നു.

Thrust, s. ഉന്ത, തള്ള; പിടിച്ചുതള്ള തു
റുത്ത; കുത്ത; കയ്യെറ്റം, ആക്രമം.

Thumb, s. പെരുവിരൽ, തള്ളവിരൽ,
അംഗുഷ്ഠം.

To Thumb, v. n. വല്ലാതെ പിടിക്കുന്നു,
വല്ലാതെ കയ്യിലെടുക്കുന്നു.

Thumbstal, s. അംഗുലത്രാണം, തുന്നൽ
കാരൻ തള്ളവിരലിൽ ഇടുന്ന മോതിരം.

Thump, s. ഉറക്കെയുള്ള അടി, ഉറക്കെയു
ള്ള മുട്ടൽ, ഉറക്കെയുള്ള വീഴ്ച; ഇടി.

To Thump, v. a. ഉറക്കെ അടിക്കുന്നു, ഇ
ടിക്കുന്നു, അറയുന്നു.

To Thump, v. a. ഉറക്കെ അടിയുന്നു, ഉ
റക്കെ മുട്ടുന്നു, ഉറക്കെ വീഴുന്നു.

Thumper, s. ഇടിക്കുന്നവൻ; വലിപ്പമുള്ള
വസ്തു

Thunder, s. ഇടി, ഇടിമുഴക്കം, മുഴക്കം,
മെഘനാദം, ഗൎജ്ജനം, സ്തനിതം; ഭയങ്കര
കല്പന, ഭീഷണിവാക്ക.

To Thunder, v. n. സ. ഇടിമുഴങ്ങുന്നു, മുഴ
ക്കുന്നു, ഗൎജ്ജിക്കുന്നു.

To Thunder, v. a. മുഴക്കുന്നു; ശാസിക്കു
ന്നു; ഭീഷണികാട്ടുന്നു.

Thunderbolt, s. ഇടിവാൾ, മെഘമൂൎത്തി.

Thunderclap, s. ഇടി, ഇടിവെട്ട, മെഘ
നാദം, വജ്രനിഷ്പെഷം.

Thunderer, s. ഇടിവെട്ടുന്നശക്തി.

Thundering, a. ഉറക്കെയുള്ള, മുഴക്കമുള്ള,
ഭയങ്കരമുള്ള.

Thunderous, a. മുഴക്കമുണ്ടാക്കുന്ന, ഗൎജ്ജി
പ്പിക്കുന്ന.

Thundershower, s. ഇടിയൊടു കൂടിയ
മഴ.

Thunderstruck, a. ഇടിവെട്ടിയ, ഇടി
വീണ; സ്തംഭിക്കപ്പെട്ട, ഭ്രമിച്ചുപൊയ.

Thuriferous, a. ധൂപകരമായുള്ള, സാം
പ്രാണിയായുള്ള.

Thurification, s. സാമ്പ്രാണി ധൂപം, കു
ന്തുരുക്കം ധൂപിക്കുക.

Thursday, s. വ്യാഴാഴ്ച, വ്യാഴം.

Thus, ad. ഇങ്ങിനെ, ഇപ്രകാരം, ഇപ്ര
കാരത്തിൽ; ൟവണ്ണം.

To Thwack, v. a. അടിക്കുന്നു, തല്ലുന്നു,
അറയുന്നു, ഇടിക്കുന്നു.

Thwack, s. അടി, തല്ല, ഇടി, മുട്ട, അറ,
തട്ട.

Thwart, a. വിലങ്ങത്തിലുള്ള വികടമായു
ള്ള, ദുൎഘടമായുള്ള, പ്രതികൂലമായുള്ള.

To Thwart, s. a. വിലങ്ങിക്കുന്നു, വില
ങ്ങവെക്കുന്നു; വികടമാക്കുന്നു, തട്ടുകെടു
വരുത്തുന്നു, തകരാറാക്കുന്നു; തടുക്കുന്നു, വി
രൊധിക്കുന്നു.

Thy, pron. നിന്റെ, നിനക്കുള്ള; തന്റെ,
തനിക്കുള്ള.

Thyme, s. സുഗന്ധമുള്ള ഒരു വക ചീര.

Thyself, prone. recip. നീതന്നെ, നിന്നെ
ത്തന്നെ.

Tiar, Tiara, s. മകുടം, കിരീടം, മുടി,
ശിരൊലങ്കാരം.

To Tice, v. a. വശീകരിക്കുന്നു, മൊഹി
പ്പിക്കുന്നു.

Tick, s. കടംകണക; ചെള്ള; കിടക്കയു
റ, കിടക്കശ്ശീല.

To Tick, v. n. കടമായി മെടിക്കുന്നു, ക
ടമായിട്ട കുറിക്കുന്നു; തട്ടിത്തട്ടി ശബ്ദിക്കു
ന്നു, അടിക്കുന്നു.

Ticken, or Ticking, s. കിടക്കയുറക്കെ ഉ
റപ്പുള്ള ശീല.

Ticket, s. അനുവാദചിട്ട; മെൽചീട്ട.

To Tickle, v. a. കിക്കിളി കൂട്ടുന്നു കിക്കി
ളിപ്പെടുത്തുന്നു.

To Tickle, v. n. കിക്കിളി കൂടുന്നു, കിക്കി
ളിപ്പെടുന്നു.

Tickle, s. കിക്കിളി; കിറിണി.

Tickle, a, ഇളകുന്ന, ഉറപ്പില്ലാത്ത.

Ticklish, a. കിക്കിളിയുടെ ഉറപ്പില്ലാത്ത;
ആടുന്ന; പ്രയാസമുള്ള.

Ticklishness, s. കിക്കിളി; ഉറപ്പുകെട, വെ
ക്കം; പ്രയാസം.

Ticktack, s. ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം; മെശ
പ്പലകയിൽ ഒരു കളി.

Tid, a. ഇളയ, രുചികരമായുള്ള.

Tide, s. വെലി, വെലിയെറ്റം, വെലിയി
റക്കം; നീരൊട്ടം; ഒഴുക്ക, പ്രവാഹം;
കാലം, സമയം; ഇളക്കം.

To Tide, v. a. എറ്റത്തൊടൊ ഇറക്കത്താ
ടൊ തള്ളിക്കൊണ്ടുപൊകുന്നു.

To Tide, v. n. വെലിയെറ്റമുണ്ടാകുന്നു,
വെലിയെറ്റംകൊണ്ട അലയുന്നു.

Tidewaiter, s. ചുങ്കസ്ഥലത്ത ഇറക്കുന്ന ച
രക്കും മറ്റും കാത്ത സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉ
ദ്യൊഗസ്ഥൻ.

[ 486 ]
Tidily, ad. വൃത്തിയൊടെ, ഭംഗിയൊടെ,
വെടിപ്പായി, നല്ലവണ്ണം, എളുപ്പത്തിൽ.

Tidiness, s. വൃത്തി, ഭംഗി, വെടിപ്പ; മിടുക്ക.

Tidings, s. വൎത്തമാനം, ജനശ്രുതി, കെൾ
വി; വൃത്താന്തം; ഉദന്തം.

Tidy, a. വൃത്തിയുള്ള, വെടിപ്പുള്ള, മിടുക്കു
ള്ള, എളുപ്പത്തിലുള്ള.

Tie, s. കെട്ട, ബന്ധനം; നിബന്ധനം;
താലികം; ചുമതല; ഉടമ്പടി.

To Tie, v. a. കെട്ടുന്നു, ബന്ധിക്കുന്നു; എ
ക്കുന്നു, എച്ചുകെട്ടുന്നു; മുറുകക്കെട്ടുന്നു: ത
ടയുന്നു, വിരൊധിക്കുന്നു; നിബന്ധിക്കു
ന്നു; ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.

Tier, s. അടുക്ക, അട്ടി, വരി, നിര.

Tience, s. ഒര അളവ.

Tiff, s. പാനീയം, മദ്യം; ദുഷ്കൊപ്പം, വ
ഴക്ക, ഗൎവ്വം.

Tiff, v. v. ചുരുക്കത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നു.

To Tiff, v. n. ദുഷ്കൊപമുണ്ടാകുന്നു, ഗൎവ്വി
ക്കുന്നു, വഴക്കുപിടിക്കുന്നു.

Tiffany, s. എറ്റവും നെരിയ പട്ട.

Tiffin, s. ചുരുക്കത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം.

Tiger, s. കടുവാ, വ്യാഘ്രം.

Tight, v. മുറുക്കമുള്ള, ഞെരുക്കമുള്ള, ഇറുക്ക
മുള്ള , ഇടുക്കമുള്ള; അയവില്ലാത്ത കുടുസ്സാ
യുള്ള, വിഷമമുള്ള.

To Tighten, v. a. മുറുക്കുന്നു, ഇറുക്കുന്നു,
ഇറുക്കമാക്കുന്നു; വലിച്ചുമുറുക്കുന്നു; ഇടുക്ക
മാക്കുന്നു.

Tightly, ad, മുറുക്കമായി, ഇറുക്കമായി, ഞെ
രുക്കമായി.

Tightness, s. മുറുക്കം, ഇറുക്കം, ഇടുക്കം;
ഞെരുക്കം, കുടുസ്സ; വിഷമം.

Tigress, s. പെൺകടുവാ.

Tike, s. വിടുഭൊഷൻ; ചെള്ള; ഒരു വക
നായ; കാള.

Tile, s. ഒട, മെച്ചിൽ ഒട, മാടൊട; ഇഷ്ടക.

To Tile, v. a. ഒടിടുന്നു, ഒടുമെയുന്നു.

Tiler, s. ഒടുമെച്ചിൽകാരൻ.

Tiling, s. ഒടുമെച്ചിൽ.

Till, s. വാണിഭപ്പീടികയിലെ പണപ്പെ
ട്ടി, ചെറിയ അറപ്പെട്ടി.

Till, prep. ഇതുവരെ, ഇതുവരെക്കും, അ
തുവരെ, അത്രത്തൊളം.

Till, conj. ഒളം , അളവും, വരെ, വരെ
ക്കും.

To Till, v. a. കൃഷി ച്ചെയ്യുന്നു, ഉഴവുചെ
യ്യുന്നു.

Tillable, a. കൃഷിച്ചെയാകുന്ന.

Tillage, s. ഉഴവ, കൃഷി, കൃഷിപ്പണി,
വ്യവസായം, വെള്ളായ്മ.

Tiller, s, ഉഴവുകാരൻ, കൃഷിക്കാരൻ; വെ

ള്ളായ്മക്കാരൻ, വെള്ളാളൻ, ചെറിയ അറ
പ്പെട്ടി; ചുക്കാൻ.

Tilt, s. കൂടാരം; വളപുര, പന്നകം: ആ
യുധക്കാരുടെ ഒരു കളി; കളരിവിദ്യ, ഉ
ന്ത, തള്ള.

To Tilt, v. a. മൂടുന്നു, വളപുരകൊണ്ട മൂ
ടുന്നു; ആയുധക്കളിയിൽ മറിച്ചിടുന്നു, ഉ
ന്തുന്നു; മദ്യം ഒഴുകെണ്ടുന്നതിന പീപ്പയു
ടെ പുറത്തെ അറ്റം പൊക്കി വെക്കുന്നു.

To Tilt, v. a. കളരിവിദ്യയിൽ ഒടുന്നു;
പയറ്റുന്നു; ശണ്ഠയിൽ പാഞ്ഞുചെല്ലുന്നു;
പിടിച്ചുതള്ളുന്നു; ചരിഞ്ഞുവീഴുന്നു, മറി
ഞ്ഞുവീഴുന്നു.

Tilter, s. മറിച്ചിടുന്നവൻ, പയറ്റുകാരൻ.

Tilth, s, കൃഷി, വ്യവസായം.

Timber, s. മരം, തടി, ദാരു: ഉത്തരം.

Timbersaw, s. അറുപ്പുവാൾ.

Timbrel, s. തപ്പ.

Time, s. കാലം; നാൾ; നെരം; സമയം;
നെമം; വെള; ഇട; പൊഴുത; തവണ,
പ്രാവശ്യം; താളം.

To Time, v. a. സമയം പൊലെ ചെയ്യു
ന്നു, തക്കസമയത്ത ചെയ്യുന്നു; ക്രമപ്പെടുത്തു
ന്നു, യൊജിപ്പിക്കുന്നു; അളക്കുന്നു; താളം
പിടിക്കുന്നു.

Timekeeper, Timepiece, s. ഒരു നാഴി
കമണി.

Timeless, C, അകാലമായുള്ള, സമയമില്ലാ
ത്ത.

Timely, a, കാലത്തിനതക്ക, കാലൊചിതം,
സമയം പൊലെയുള്ള, തക്കസമയമുള്ള,
തല്ക്കാലമുള്ള; നന്നാക്കാലത്തെയുള്ള.

Timepleaser, s. കാലാനുസാരി, സമയ
ത്തിന തക്കവണ്ണം നടക്കുന്നവൻ; മാറ്റ
ക്കാരൻ.

Timeservent, s. കാലാനുസാരി, താണ അ
നുസരിക്കുന്നവൻ.

Timeserving, . തൽകാലത്തുള്ള അധി
കാരത്തെ താണ അനുസരിക്കുന്ന.

Timid, a. ഭയശീലമുള്ള; പെടിയുള്ള ഭീ
രുതയുള്ള, അധൈൎയ്യമായുള്ള, സങ്കൊച
മുള്ള.

Timidity, s. ഭയശീലം, ഭയം, പെടി, ഭീ
രുത, അധൈൎയ്യം, സങ്കൊചം.

Timorous, a. ഭയമുള്ള, പെടിയുള്ള, ഭീ
തിയുള, ഭീരുതയുള്ള, സങ്കൊചമുള്ള.

Timorousness, s. ഭയാകുലത, ഭീരുത,
കൂശൽ.

Tin, s. വെള്ളീയം, ത്രപുലം; ൟയത്തകിട.

To Tin, v. a. വെള്ളീയം പൂശുന്നു.

To Tinct, v. a. കറപ്പെടുത്തുന്നു, നിറം
കയറ്റുന്നു, നിറം പിടിപ്പിക്കുന്നു, ചായം
മുക്കുന്നു.

[ 487 ]
Tinct, s. നിറം, വൎണ്ണം, ചായം.

Tincture, s. നിറം, കഷായം; ചാരായ
ത്തിൽ വെച്ചെടുത്ത ഔഷധം, സാരം.

To Tincture, v. a. നിറംപിടിപ്പിക്കുന്നു,
നിറംവരുത്തുന്നു.

Tinder, s. ചക്കുമുക്കിപ്പറഞ്ഞി.

Tinder box, ചക്കുമുക്കിപ്പെട്ടി.

Tine, s. പല്ലിത്തടിയുടെ പല്ല; പരവശം,
ഞെരുക്കം.

To Tine v. a. &. n. കത്തിക്കുന്നു; അടെ
ക്കുന്നു; കൊപിക്കുന്നു, ശണ്ഠകൂടുന്നു.

To Tinge, v. a. നിറം പിടിപ്പിക്കുന്നു,
നിറം കയറ്റുന്നു, ചായംപിടിപ്പിക്കുന്നു,
ചായംമുക്കുന്നു.

Tingent, a. നിറംപിടിപ്പിക്കതക്ക.

To Tingle, v. n. മുഴങ്ങുന്നു, കാതിൽ കിലു
ങ്ങുന്നു; ചുളുചുള കുത്തുന്നു, വിങ്ങുന്നു.

To Tink, v. n. ചിലമ്പുന്നു, കിലുങ്ങുന്നു,
കിണുങ്ങുന്നു.

Tinker, s. പാത്രങ്ങളുടെ കെട തീൎത്ത ന
ന്നാക്കുന്ന കന്നാൻ, വിളക്കുന്നവൻ.

To Tinkle, v. a. കിലുങ്ങുന്നു, ചിലമ്പുന്നു.

Tinkling, s. കിലുക്കം, കിലുകിലുപ്പ, ചില
മ്പൽ.

Tinman, s. രംയത്തകിടുണ്ടാക്കുന്നവൻ,
ഇരിമ്പുതകിട ൟയം പൂശുന്നവൻ.

Tinner, s. ൟയം വിളയുന്ന സ്ഥലത്തെ
വെലക്കാരൻ, ൟയഅയിർ കൊണ്ട പ
ണി ചെയ്യുന്നവൻ.

Timsel, s. കാക്കപ്പൊന്ന, തീത്തകിട.

To Tinsel, v. a. തീത്തടിക കൊണ്ടും വി
ലകുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടും അലങ്കരി
ക്കുന്നും.

Tint, s. നിറം, വൎണ്ണം, ചായം.

Tiny, a. ചെറിയ, മഹാ ചെറിയ; അല്പ
മായുള്ള, അത്യല്പമായുളള.

Tip, s. അറ്റം, മുന, അഗ്രം, അടി.

To Tip, v. a. അറ്റം മൂടുന്നു, അറ്റത്ത
ഇട്ടുകെട്ടുന്നു; തട്ടുന്നു; തടകുന്നു.

Tippet, s. സ്ത്രീകളുടെ കഴുത്തിലെ അല
ങ്കാരം, കണ്ഠാഭരണം.

To Tipple, v. a & n. മദ്യപാനം ചെ
യ്യുന്നു, സുരാപാനം ചെയ്യുന്നു, കള്ളകുടി
ച്ച ക്ഷയിക്കുന്നു.

Tipple, s. പാനം, സുരാപാനം, മദ്യം.

Tippler, s. മദ്യപൻ, കള്ളുകുടിയൻ, വെ
റിയൻ.

Tipstaff, s. വെള്ളിത്തടിക്കാരൻ; ഒരു ഉ
ദ്യൊഗസ്ഥൻ, വെള്ളിത്തട്ടി.

Tipsy, a. ലഹരി പിടിച്ച, മദ്യപാനംചെ
യ്ത.

Tiptoe, s. കാൽവിരലുകളുടെ അറ്റം; കു
ന്തുകാൽ.

To awlk on tiptoe, കുന്തുന്നു, കുന്തിന
ടക്കുന്നു.

To stand on tiptoe, കുന്തിനില്ക്കുന്നു.

Tire, s. നിര, വരി; ശിരൊലങ്കാരം, ത
ലെൽ കെട്ട, തലപ്പാവ; പണ്ടം, തട്ടുമുട്ട,
കൊപ്പ.

To Tire, v. a. ആലസ്യപ്പെടുത്തുന്നു, തള
ൎത്തുന്നു, ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു, മുഷിപ്പിക്കുന്നു;
മുരയിക്കുന്നു; അലങ്കരിക്കുന്നു.

To Tire, v. n. ആലസ്യപ്പെടുന്നു, തളരു
ന്നു, ക്ഷീണിക്കുന്നു, മുഷിയുന്നു; മുരയുന്നു.

Tiredness, s. തളൎച്ച; മുഷിച്ചിൽ, ക്ഷീണം,
സാദം.

Tiresome, a. തളൎച്ചയുള്ള; മുഷിച്ചിലുള്ള,
മുരച്ചിലുള്ള, ചലിപ്പുള്ള,

Timesomeness, s. തളൎച്ച; മുഷിച്ചിൽ, മുര
ച്ചിൽ; ചലിപ്പ.

Tirewoman, s. ശിരൊലങ്കാരങ്ങളെ ഉണ്ടാ
ക്കുന്നവൾ.

Tiring—room, s. അണിയറ.

Tissue, s. കസവുവസ്ത്രം.

To Tissue, v. a. കസവിട്ട നെയ്യുന്നു, നാ
നാവൎണ്ണമായി നെയ്യുന്നു.

Tit, s. ഒരു ചെറിയ കുതിര; (നിന്ദ്യാൎത്ഥ
ത്തിൽ) സ്ത്രീ; ഒരു ചെറിയ പക്ഷി.

Titbit, Tidbit, s. അതിരുചിയുള്ള ആഹാ
രം, ഭക്ഷണത്തിൽ അതിരുചിയുള്ളത.

Tithe, s. പത്തിലൊന്ന, ദശാംശം.

To Tithe, v. a. & n. പത്തിലൊന്ന കൊ
ടുക്കുന്നു, ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു, ദശാം
ശം വാങ്ങുന്നു.

Titheable, a. പത്തിലൊന്ന കൊടുക്കെണ്ടു
ന്നതായുള്ള, ദശാംശം കൊടുക്കെണ്ടുന്നതാ
യുള്ള.

Tither, s. ദശാംശം വാങ്ങുന്നവൻ.

Tithing, s. ഇടവകയിലെ പട്ടക്കാരന
ചെല്ലെണ്ടുന്ന ദശാംശം.

To Titillate, v. a. കിക്കിളികൂട്ടുന്നു, കിറി
ണിയാക്കുന്നു.

Titillation, s. കിറിണി, കിക്കിളി.

Title, s. തലക്കെട്ട, അവതാരിക; മുഖവു
ര; സ്ഥാനപ്പെർ, ബഹുമാനപ്പെർ; അ
വകാശം, അധികാരം.

Title deeds, ആധാരങ്ങൾ.

To Title, v. a. സ്ഥാനമാനം കൊടുക്കു
ന്നു, അവകാശം വരുത്തുന്നു, ബഹുമാനി
ക്കുന്നു; സ്ഥാനപ്പെരിടുന്നു, പെരിടുന്നു,
പെർ വിളിക്കുന്നു.

Titleless, a. പെരില്ലാത്ത, സ്ഥാനമില്ലാ
ത്ത; സാമാന്യമായുള്ള.

Titlepage, s. പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ട
എഴുതിയ കടലാസ.

Titmouse, s. ചെറുവക പക്ഷി.

[ 488 ]
To Titter, v. n. ഇളിക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു.

Titter, s. ഇളി, ചിരി, പുഞ്ചിരി.

Tittle, s. വിന്ദു, വിസൎഗ്ഗം, പുള്ളി.

Tittletattle, s. വെറുതെയുള്ള സംസാരം,
പാഴ്വാക്ക, വായാട്ടം, ജല്പം; തുമ്പില്ലാത്ത
വാക്ക, കശാപിശാ.

To Tittletattle, v. n. ജല്പിക്കുന്നു, വെറു
തെ സംസാരിക്കുന്നു, കശാപിശാ പറയു
ന്നു.

Titulation, s. വഴുതൽ, ഇടൎച്ച, ഉതെപ്പ,
ഉത.

Titular, a. സ്ഥാനപ്പെർമാത്രമുള്ള.

Titulary, s. സ്ഥാനക്കാരൻ, സ്ഥാനമാന
മുള്ളവൻ.

Tivy, ad. വെഗത്തൊടെ, അതിവെഗ
ത്തൊടെ.

To, ad. & prep, ക്ക, ക്കായി, ന, നായി,
ലെക്ക, ഒട, ഒളം; വരെ.

Toad, s. പെക്കത്തവള, വിഷത്തവള, കുട്ട
ത്തിത്തവള.

Toadstone, s. പെക്കാച്ചിത്തവളയുടെ ത
ലയിലെ കല്ല.

Toadstool, s. പെക്കൂൺ.

To Toast, v. a. തീക്കൽ ഇട്ട ചുടുന്നു, ചുടു
ന്നു, കാച്ചുന്നു; ഒരുത്തന്റെക്ഷെമത്തിനെ
ന്ന പറഞ്ഞു കുടിക്കുന്നു

Toast, s. ചുട്ട അപ്പം; ഇന്നവന്റെ ക്ഷെ
മം, ഇന്നകാൎയ്യസിദ്ധി.

Toaster, s. ചുടുന്നവൻ, കാച്ചുന്നവൻ, ചു
ടുന്നതിനുള്ള പാത്രമൊ കരുവൊ.

Tobacco, s. പുകയില.

Tobacconist, s. പുകയില ഒരുക്കി വില്ക്കു
ന്നവൻ.

Tod, s. ഒരു തുക്കം.

Toe, s. കാൽവിരൽ, പാദാംഗുലം, പാ
ദാംഗുഷ്ഠം.

Toft, s. ഭവനസ്ഥലം, പുരത്തറ.

Toged, a. നിലയങ്കിയിട്ടിട്ടുള്ള.

Together, ad. ഒന്നിച്ച, ഒരുമിച്ച, കൂടെ,
കൂടി, എകമായി.

To Toil, v. a. & n. അദ്ധ്വാനപ്പെടുന്നു,
പ്രയാസപ്പെടുന്നു, പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു,
സാഹസം ചെയ്യുന്നു, വെലചെയ്യുന്നു.

Toil, s. അദ്ധ്വാനം, പ്രയാസം, പ്രയത്നം;
വരുത്തം; വെല, തൊഴിൽ; പണി; ദെഹ
ദണ്ഡം, ശ്രമം.

Toilet, s. ഉടുക്കുന്നതിനുള്ള മെശ, മെശ
യുടെ മെലിടുന്ന വസ്ത്രം.

Toilsome, a. അദ്ധ്വാനമുള്ള, പ്രയാസ
പ്പെടുന്ന, ഉഴപ്പുള്ള, ദെഹദണ്ഡമുള്ള.

Toilsomeness, s. അദ്ധ്വാനം, പ്രയാസം,
ഉഴെപ്പ, ദെഹദണ്ഡം, വരുത്തം.

Token, s. അങ്കം, അടയാളം, കുറി; ചി

ഹ്നം, സംജ്ഞ, അംഗവൈകൃത്യം; ഒൎമ്മ,
ജ്ഞാപകം.

To Token, v. a. അടയാളം കാട്ടുന്നു, കാ
ണിക്കുന്നു.

Told, pret. & part. pass. of To Tell,
പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞ; അറിയിച്ചു, അറിയിക്ക
പ്പെട്ട.

To Tole, v. a. ഇഴുക്കുന്നു, മെല്ലെ മെല്ലെ
വലിക്കുന്നു.

Tolerable, a. സഹ്യമായുള്ള; സഹിക്കാകു
ന്ന; പൊറുപ്പുള്ള, വാശിയുള്ള; പൊത്തു
വരുത്തമുള്ള, ഒട്ട കൊള്ളാകുന്ന, ഒരു പ്ര
കാരമുള്ള, സാമാന്യമായുള്ള.

Tolerably, ad. സഹ്യമായി, ഒട്ട നന്നാ
യി, സാമാന്യൊന.

Tolerance, s. സഹ്യത, സഹിഷ്ണത, പൊ
റുതി, പൊറുപ്പ; അനുവാദം.

To Tolerate, v. a. അനുവദിക്കുന്നു, പൊ
റുക്കുന്നു, സമ്മതിക്കുന്നു, സഹിക്കുന്നു; ക്ഷ
മിക്കുന്നു.

Toleration, s. അനുവാദം, പൊറുപ്പ; സ
ഹനത; ആജ്ഞാപനം.

Toll, s. ചുങ്കം, വരി, കടത്തുകൂലി; മണി
യുടെ നാദം.

To Toll, v. n. & a. ചുങ്കം കൊടുക്കുന്നു, ചു
ങ്കം വാങ്ങുന്നു; മണി നിനദിക്കുന്നു; പ
തുക്കെ മണിയടിക്കുന്നു; അപഹരിക്കുന്നു,
തള്ളിക്കളയുന്നു.

Tollbooth, s. നഗരച്ചാവടി; കൊത്തുവാൽ
ചാവടി.

Tollgatherer, s. ചുങ്കംവാങ്ങുന്നവൻ, വ
രിവാങ്ങുന്നവൻ.

Tolutation, s. പതിഞ്ഞനടപ്പ, നട.

Tomahawk, s. ഒരു വക ചെറിയ മഴു,
ചെറുകൊടാലി.

Tomb, s. ശവക്കുഴി, കല്ലറ, പ്രെതക്കല്ലറ,
ചുടലക്കളം, ഗൊരി.

To Tomb, v. a. കല്ലറയിൽ അടക്കുന്നു.

Tombless, a. കല്ലറയില്ലാത്ത.

Tomboy, s. ഒരു ഹീനൻ; മുട്ടാളശ്ശീലമു
ള്ള പെണ്ണ.

Tombstone, s. ശവക്കുഴിക്കുമീതെ വെക്ക
പ്പെട്ട കല്ല, ഗൊരി, ചൈത്യം.

Tome, s. ഒരു പുസ്തകം, പലപുസ്തകങ്ങളി
ലൊന്ന.

Ton, s. രണ്ടായിരം റാത്തൽ ഇട.

Tone, s. ഒച്ച, ശബ്ദം, സ്വരം; രംണം;
താളം: കരച്ചിൽ, വഴങ്ങൽ.

Tong, s. കുടുക്കുനാക്ക, കൊളുത്ത.

Tongs, s. കൊടിൽ.

Tongue, s. നാവ, നാക്ക, ജിഹ്വ, രസ
നാ; ഭാഷ, വാക്ക; വാഗ്വൈഭവം; വാ
ചാലത.

[ 489 ]
To hold the tongue, മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു,
വായ മൂടുന്നു.

Tongued, a. നാക്കുള്ള.

Tonguepad, s. വാചാലൻ, ജല്പകൻ.

Tonguetied, a. നാവ ഉടറുന്ന, പറവാൻ
തടവുള്ള.

Tonic, a. വഴങ്ങലുള്ള ; ശബ്ദങ്ങളൊടുചെ
ൎന്ന.

Tonnage, s. ഉരുവിൽ കൊള്ളുന്ന ചരക്കു
കണക്ക, അതിന്മെൽ ഉള്ള ചുങ്കം, തീരുവ.

Tonsure, s. ക്ഷൗരം, പട്ടംവെട്ട.

Tonsils, s. കീഴ്നാക്ക.

Too, ad. അതി, വളരെ, അതല്ലാതെ, പി
ന്നെയും.

Took, pret. of To Take, എടുത്തു.

Tool, s. പണി ആയുധം, പണിക്കൊപ്പ;
കരു; കൂലിക്കാരൻ; മുഖാന്തരം.

Tooth, s. പല്ല, ദന്തം; പല്പ; സ്വാദ.

Tooth & nail, അതിബലത്തൊടെ, ഊ
ക്കൊടെ.

To the teeth, നെരെ വിരൊധത്തൊടെ.

To east in the teeth, നിന്ദാവാ പറ
യുന്നു, മുഖത്തടിച്ച പറയുന്നു.

In spite of the teeth, എന്തെല്ലാം വ
ന്നാലും, എന്തെല്ലാം വിരൊധമുണ്ടാ
യാലും.

To shew the teeth, പല്ലിളിക്കുന്നു.

To Tooth, v. a. പല്ലുണ്ടാക്കുന്നു, പല്ലുവെ
ക്കുന്നു.

Toothache, s. പല്ലുകുത്ത, പൽനൊവ.

Toothdrawer, s. പല്ലുപറിക്കുന്നവൻ.

Toothed, a. പല്ലുള്ള.

Toothless, a. പല്ലില്ലാത്ത, അദന്തം.

Toothpick, s. പല്ലുളി, പല്ലുകുത്തി.

Toothsome, a. രസമുള്ള, രുചിയുള്ള, ഇ
ഷ്ടമുള്ള.

Top, s. മെലെ അറ്റം, അഗ്രം, മുകൾപാ
ട, കൊടുമുടി, മെൽഭാഗം, പുറഭാഗം;
മെൽസ്ഥലം; മെൽപദവി; പ്രധാനി;
ഉച്ചി; പമ്പരം.

To Top, v. n. മെലൊട്ടുകെറുന്നു, ഉന്നത
പ്പെടുന്നു, വിശെഷതപ്പെടുന്നു; അധികം
നീണ്ടുവളരുന്നു.

To Top, v. a. മെലെ അറ്റത്ത ഇട്ടുകെ
ട്ടുന്നു; മൂടുന്നു; കവിഞ്ഞചെയ്യുന്നു, അതി
ക്രമിക്കുന്നു; അധികം ഉയൎത്തുന്നു: മൂൎന്നകള
യുന്നു, കൊതുന്നു; മെലെ അറ്റത്തൊളം
ചെന്നെത്തുന്നു;വിശെഷമായി
ചെയ്യുന്നു.

Toparch, s. ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രധാനൻ, മു
ഖ്യസ്ഥൻ.

Topaz, s. പുഷ്പരാഗം, പീതസാരം.

To Tope, v. n. മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നു, അ
തിയായി കുടിക്കുന്നു.

Toper, s. കുടിയൻ, മദ്യപൻ.

Topful, a. വക്കൊളം നിറഞ്ഞ, നന്നായി
നിറഞ്ഞ.

Topgallant, s. കപ്പലിലുള്ളതിൽ മെലത്തെ
പായ.

Topheavy, a. മെലെ അറ്റം അതിഭാരമാ
യുള്ള, ലഹരിപിടിച്ച.

Tophet, s. നരകം.

Topic, s. സംസാരത്തിലുംമറ്റും ഒരു സംഗ
തി, കാൎയ്യം, വസ്തുത: താത്പൎയ്യം, വൃത്താ
ന്തം, വൎത്തമാനം.

Topical, a. സംഗതിയൊടുചെൎന്ന; ഒരു
സ്ഥലത്തുള്ള, പ്രത്യെകസ്ഥലത്തുള്ള.

Topknot, s. സ്ത്രീകൾ തലയിൽ കുത്തിപ്പി
രിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കെട്ട, കൊണ്ട.

Topmost, a. എല്ലാറ്റിലും മെലായുള്ള, എ
ല്ലാറ്റിലും ഉയരമുള്ള.

Topographer, s. സ്ഥലപുരാണക്കാരൻ,
സ്ഥലവൎണ്ണനക്കാരൻ.

Topography, s. സ്ഥലപുരാണം, സ്ഥല
വൎണ്ണനം.

Topping, a. പ്രധാനമായുള്ള; മൊടിയു
ള്ള, സമ്പല്കരമായുള്ള.

To Topple, v. n. മുമ്പുമറിയുന്നു, കരണ
മറിയുന്നു.

Topproud, a. അതിഡംഭമുള്ള, സൎവ്വത്ര
നിഗളമുള്ള.

Topsail, s. കപ്പലിന്റെ മെലത്തെ പായ.

Topsyturvy, ad. കീഴ്മെലായി.

Tor, s. ശ്രാമ്പി, കൂമ്പൻപാറ.

Torch, s. പന്തം, ദീപെട്ടി; ചൂട്ട.

Torchbearer, s. പന്തക്കാരൻ, ദീപെട്ടി
ക്കാരൻ.

Torchlight, s. പന്തവെളിച്ചം, ദീപെട്ടി
വെളിച്ചം.

Tore, pret. of To Tear, കീറി.

Torment, s. അതിവെദന, ബാധ, ഉപാ
ധി, ഉപദ്രവം, പീഡ; ദണ്ഡം, യമദ
ണ്ഡം, ദുഃഖം.

To Torrent, v. a. വെദനപ്പെടുത്തുന്നു,
പീഡിപ്പിക്കുന്നു, ഉപദ്രവിക്കുന്നു; ബാധി
ക്കുന്നു, ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നു, മുഃഖിപ്പിക്കുന്നു.

Tormenter, s. പീഡകൻ, ബാധകൻ,
ഉപദ്രവി.

Torn, part, pass, of To Tear, കീറിയ,
ചീന്തിപ്പൊയ.

Tornado, s. മഹാ കൊടുങ്കാറ്റ, ചുഴൽ
കാറ്റ.

Torpedo, s. ജീവനൊടിരിക്കുമ്പൊൾ തൊ
ട്ടാൽ തരിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വക മത്സ്യം.

Torpent, Torpid, a. തരിപ്പുള്ള, മന്ദതയു
ള്ള, വിറങ്ങലിപ്പുള്ള, മടിയുള്ള.

Torpidness, Topitude, s. മന്ദത.

[ 490 ]
Torpor, s. മാന്ദ്യം, മയക്കം; മൂഢത; അന
ക്കമില്ലായ്മ.

Torrifaction, s. തിക്കിടെ ഉണക്കുക, വറു
ക്കുക.

To Torrify, v. a. വറുക്കുന്നു, പൊരിക്കു
ന്നു.

Torrent, s. വെഗത്തിലുള്ള ഒഴുക്ക, മലയ
രുവി; തിരക്ക.

Tolent, a. വെഗം ഒഴുകുന്ന.

Torrid, a. ചുട്ടുകത്തുന്ന, ഉണക്കുള്ള; അ
ത്യുഷ്ണമായുള്ള, അതിചൂടുള്ള, വെവുള്ള.

Torsel, s. പിരിയൻ, പിരിയനായവസ്തു.

Torsion, s. പിരിച്ചിൽ, മടച്ചിൽ.

Tort, s. ഉപദ്രവം, അനൎത്ഥം, ആപത്ത.

Tortile, Tortive, a. പിരിയനായുള്ള, പി
രിഞ്ഞ.

Tortion, s. വെദന, പീഡ, ദണ്ഡം.

Tortoise, s. ആമ, കടലാമ, കൂൎമ്മം, കഛ
പം.

Tortuosity, s. പിരിവ, പിരിച്ചിൽ, പി
ന്നൽ, പുനച്ചിൽ; മടക്ക; വളവ, വള
ച്ചിൽ, വക്രത, പുളച്ചിൽ; വികടം.

Tortuous, a, പിരിയനായുള്ള, പിന്നലുള്ള,
മടക്കുള്ള; വളവുള്ള, വക്രമായുള്ള, പുള
ച്ചിലുള്ള.

Tourture, s. പീഡ, വെദന, ദണ്ഡം, തൊ
ദം, അഭിസന്ധാനം, കിട്ടി.

To Torture, v. a. ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നു, തൊ
ദനം ചെയ്യുന്നു, പീഡിപ്പിക്കുന്നു, കിട്ടി
യിടുന്നു.

Tortuer, s. പീഡകൻ, ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന
വൻ, ബാധകൻ.

Torvity, s. പുളിപ്പുഭാവം, രൌദ്രഭാവം,
ക്രൂരഭാവം.

Torvous, a. രൌദ്രഭാവമായുള്ള.

Tory, s. രാജാഭിമാനി; പണ്ടുള്ള രാജ്യ
ചട്ടത്തെ അഭിമാനിക്കുന്നവൻ.

To Toss, v. a. മെലൊട്ട എറിയുന്നു, തട്ടു
ന്നു, എറിയുന്നു, അടിക്കുന്നു; തള്ളുന്നു; ഇ
ളക്കുന്നു, കുലുക്കുന്നു; മറിച്ചിടുന്നു, കീഴ്മെൽ
മറിക്കുന്നു.

Toss, a. aa. ചഞ്ചലപ്പെടുന്നു, അലയു
ന്നു; അടിയുന്നു; കുലുങ്ങുന്നു; കീഴ്മെൽമറി
യുന്നു, അമ്മാനം ആടുന്നു.

Toss, s. മെലൊട്ടുള്ള എറ; കുലുക്കം; മറി
ച്ചിൽ, കീഴ്മെൽ മറിച്ചിൽ; അമ്മാനാട്ടം.

Tosspot, s. അതിമദ്യപൻ, കള്ളുകുടിയൻ,
മുക്കുടിയൻ.

Tossed, or Tost, pret. & part, pass of
To Toss, എറിഞ്ഞും മറിഞ്ഞ.

Total, s. ആകത്തുക, അടക്കം.

Total, a. ആകകൂടിയ, അശെഷമായുള്ള,
മുഴുവനായുള്ള, സമൂലമായുള്ള.

Totality, s. അടങ്കൽ, എല്ലാം, സമൂലത.

Totally, ad. ആകെ, ആസകലം, അശെ
ഷം, മുഴുവനും, തിരെ, കെവലം.

To Totter, v. n. അനങ്ങുന്നു, ആടുന്നു,
ഇളകുന്നു, വെക്കുന്നു, ചാഞ്ചാടുന്നു.

Tottering, part. a. ആടുന്ന, ചാഞ്ചാടു
ന്ന, വെക്കുന്ന.

To Touch, v. a. & n. തൊടുന്നു, സ്പൎശി
ക്കുന്നു; തൊട്ടുനൊക്കുന്നു; എത്തുന്നു; കൂ
ട്ടിത്തൊടുന്നു; ഉരകല്ലിൽ ഉരെക്കുന്നു; ശൊ
ധനചെയ്യുന്നു; കൊള്ളിക്കുന്നു; ചഞ്ചല
പ്പെടുത്തുന്നു, ഇളക്കുന്നു: നൊണ്ടുന്നു; വ
ൎണ്ണിക്കുന്നു, വരെക്കുന്നു; പിടിപ്പിക്കുന്നു, പ
റ്റിക്കുന്നു; തട്ടുന്നു, കൊള്ളുന്നു, കുറ്റം
പിടിക്കുന്നു; ശാസിക്കുന്നു, വീണയും മ
റ്റും വായിക്കുന്നു; തപ്പുന്നു; ചെൎന്നിരിക്കു
ന്നു, സംബന്ധിക്കുന്നു; കിടയുന്നു; പറ്റു
ന്നു, പിടിക്കുന്നു, കൊള്ളുന്നു; ഞെരുങ്ങു
ന്നു; ഫലിക്കുന്നു.

To touch up, നന്നാക്കുന്നു, അറ്റകുറ്റം
തീൎക്കുന്നു.

To touch at, ഒരു സ്ഥലത്ത അടുക്കുന്നു,
എത്തുന്നു.

To touch on, ഒരു കാലത്തെ പറ്റി അ
ല്പം പറയുന്നു.

To toucht on or upon, കുറെനെരത്തെ
ക്ക മാത്രം ചെന്നിരിക്കുന്നു.

Touch, s. തൊടൽ, കിടച്ചിൽ, ഉപസ്പൎശ
നം; ഉര; പരീക്ഷ, ശൊധന, പ്രമാണം;
ചിത്രം വരെക്കൽ; മുഖവൎണ്ണനം; വീണ
യിലും മറ്റും തട്ടുക, മീട്ടൽ; മനൊചഞ്ച
ലം, ഇളക്കം; പറ്റ, കൊൾ; അടി; സം
ജ്ഞ; അല്പമായുള്ള ചെരുവ.

Touchhole, s. കുറിഞ്ഞിത്തുള, വെടിത്തുള.

Touchiness, s. ദുഷ്കൊപം, മുങ്കൊപം, വി
കടശീലം.

Touching, prep. പറ്റി, സംബന്ധിച്ച,
പ്രമാണിച്ച.

Touching, a. പറ്റുന്ന, കൊള്ളുന്ന, ഫ
ലിക്കുന്ന; ഇളക്കുന്ന, മനശ്ചലനമുള്ള.

Touchstone, s. ഉരകല്ല; കഷം; പരീ
ക്ഷ; പ്രമാണം.

Touchwood, s. നുരുമ്പിയമരം.

Touchy, a. എളുപ്പത്തിൽ കൊപിക്കുന്ന, ദു
ഷ്കൊപമുള്ള; മുറിമൊഞ്ചുള്ള.

Tough, a. വഴങ്ങലുള്ള, ഒടിയാതെ വളയു
ന്ന, എളുപ്പത്തിൽ ഉടയാത്ത; ഉറപ്പുള്ള;
തൊൽ പൊലെയുള്ള; കഠിനമായുള്ള, പ
ശയുള്ള, കട്ടിയുള്ള.

Toughness, s. വഴങ്ങൽ, എളുപ്പത്തിൽ ഒ
ടിയായ്മ; ഉറപ്പ; മൂപ്പ; കട്ടി.

Toupee, Toupet, s. കള്ളത്തലമുടി.

Tour, s. പ്രയാണം, യാത്ര, ദെശസഞ്ചാരം.

[ 491 ]
Tourist, s. ദെശസഞ്ചാരി.

Tournament, Tourney, s. കള്ളപ്പൊരു
ള്ള കളി, കലാവിദ്യ.

To Tourney, v. a. കള്ളപ്പൊരിൽ മറിച്ചി
ടുന്നു.

Tourniquet, s. അംഗവിഛെദനത്തിന
പ്രയൊഗിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധനം.

To Touse, v. a. ഇഴുക്കുന്നു, വലിക്കുന്നു;
വലിച്ചുകൊണ്ടുപൊകുന്നു.

Tow, s. നന്നാക്കിയ ചണനാര, വക്കുനാര.

To Tow, v. a. കയറിട്ടുവലിക്കുന്നു.

Toward, a. ചെയ്പാൻ ഒരുങ്ങിയ, അനു
കൂലമായുള്ള.

Toward, Towards, ad. & prep. നെരെ,
ചൊവ്വെ, അടുക്കലെക്ക, സമീപത്ത.

Towardliness, Towardness, s. ഇണ
ക്കം, വഴങ്ങൽ, അനുകൂലത, അനുസര
ണം; പഠിക്കശീലം.

Towel, s. തുടെക്കുന്ന ശീല; തൊൎത്തുമുണ്ട,
കൈതുടെക്കുന്ന ശീല.

Tower, s. ഗൊപുരം, കൊട്ട; മാളിക,
ശ്രാമ്പി, ദുൎഗ്ഗം, തല്പം ; തലക്കെട്ട.

To Tower, v. n. ഉയരുന്നു, കയറുന്നു; മെ
ലൊട്ടുപറക്കുന്നു.

Towered, Towery, a. ഗൊപുരങ്ങൾ തീ
ൎത്തുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, കൊട്ടകെട്ടപ്പെട്ട.

Town, s. നഗരം, പട്ടണം, പുരം, പുരി,
കൊട്ട.

Townclerck, s. നഗരസമ്പ്രതികാരൻ, ഗ്രാ
മസമ്പ്രതികാരൻ.

Townhouse, s. നഗരത്തിലെ കച്ചെരി,
ചാവടി.

Township, s. ഊരെല്ക, അതിൎക്കകം.

Townsman, s. നഗരകാരൻ, നാഗരി
കൻ, പുരവാസി; ഒരു ദെശികൻ.

Towntalk, s. ഊർച്ചൊല്ല.

Toxical, a. വിഷമുള്ള.

Toy, s. കളിക്കൊപ്പ; അല്പവസ്തു; കളി;
ഭൊഷത്വം, വിനൊദം, വിളയാട്ട, നെ
രംപൊക്ക; കളിവാക്ക.

To Toy, v. n. കാലംപൊക്കുന്നു; ലീലയാ
ടുന്നു, വിളയാടുന്നു, കളിക്കുന്നു, വിനൊ
ദിക്കുന്നു.

Toyshop, s. കളിക്കൊപ്പുകൾ വില്പാനുള്ള
പീടിക.

Trace, s. ചവിട്ടടി, കാലടി, കാൽചുവട;
അടയാളം; ശെഷിപ്പുള്ളത.

To Trace, v. a. പിന്തുടരുന്നു, ചവിട്ടടി
നൊക്കി പിൻചെല്ലുന്നു; അടയാളങ്ങളെ
നൊക്കി വരെക്കുന്നു, വരെക്കുന്നു.

Tracer, s. വരെക്കുന്നവൻ.

Traces, s. plu. വണ്ടിവലിക്കുന്ന കുതിര
കൾക്കുള്ള കൊപ്പ.

Track, s. നടന്നുതെഞ്ഞ വഴി, വഴിത്താ
ര, വണ്ടിപൊയ ചാൽ, വഴി.

To Track, v. a. ചവിട്ടടിനൊക്കി പിന്തു
ടരുന്നു, ചുവടെപൊകുന്നു, നൊക്കിപൊ
കുന്നു.

Trackless, a. വഴിത്താരയില്ലാത്ത.

Tract, s. ദെശപുറം; വഴി, മാൎഗ്ഗം; നിലം;
ചറിയ പുസ്തകം, ത്രാക്ത.

Tractable, a. വഴങ്ങലുള്ള, ഇണക്കമുള്ള,
മരിക്കമുള്ള, അനുകൂലമായുള്ള, വശ്യമായു
ള്ള; പഠിക്കശീലമുള്ള, തൊടാകുന്ന.

Tractableness, s. വഴങ്ങൽ, വണക്കശീ
ലം, മരിക്കം, അനുകൂലത, പഠിക്കശീലം.

Tractile, a. വലിയുന്ന, നീളുന്ന, മയമുള്ള,
ആകൎഷിക്കാകുന്ന.

Traction, s. വലിച്ചിൽ, വലി, ആകൎഷ
ണം.

Trade, s. വ്യാപാരം, തൊഴിൽ, വാണി
ഭം, ക്രയവിക്രയം, കച്ചവടം, വൎത്തകം;
പടുതി.

To Trade, v. n. വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു, ക
ച്ചവടം ചെയ്യുന്നു; വാണിഭം ചെയ്യുന്നു.

Traded, a. ശീലിച്ച, പരിചയിച്ച, നട
പ്പായ.

Trader, s. വ്യാപാരി, വാണിഭക്കാരൻ,
ക്രയവിക്രയികൻ, കച്ചവടക്കാരൻ, വൎത്ത
കൻ; തൊഴിലാളി.

Tradesfolk, s. plu. കച്ചവടക്കാർ, വാ
പാരികൾ, വാണിഭക്കാർ, വണിക്കുകൾ,
തൊഴിൽകാർ.

Tradesman, s. കച്ചവടക്കാരൻ, വണിക്ക,
പീടികക്കാരൻ.

Tradewind, s. അയനങ്ങളിൽ പതിവാ
യുള്ള വഴിക്കാറ്റ.

Tradition, s. പാരമ്പൎയ്യന്യായം, പാരമ്പ
ൎയ്യം, ധൊരണി.

Traditional, Traditionary, a. പാരമ്പ
ൎയ്യന്യായമായുള്ള, പാരമ്പൎയ്യമായുള്ള.

Traditive, a. തലമുറതലമുറയായി പറയു
ന്ന.

To Traduce, v. a. കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, അ
ധിക്ഷെപിക്കുന്നു, ശാസിക്കുന്നു, അപവാ
ദം പറയുന്നു, ദൂഷണം പറയുന്നു, എഷ
ണിപറയുന്നു; ജനിപ്പിക്കുന്നു.

Traducement, s. അധിക്ഷെപം, അപ
വാദം, ദൂഷ്യം, നിന്ദ, എഷണി.

Traducent, a. ദൂഷണമായുള്ള, ഏഷണി
യായുള്ള.

Traducer, s. ദൂഷണക്കാരൻ, അപവാദി,
എഷണിക്കാരൻ, കുരളക്കാരൻ, നുണ
യൻ.

Traducible, a. ജനിക്കാകുന്ന, ഉണ്ടാകാ
കുന്ന.

[ 492 ]
Traduction, s. ഉത്ഭവം, ജനനം; ഒന്നിൽ
നിന്ന ഉണ്ടാകുന്നത; പാരമ്പൎയ്യം; കട
ത്ത, ഒരിടത്തുനിന്ന മറ്റൊരിടത്തെക്ക
കൊണ്ടുപൊകുക, മാറ്റം ചെയ്യുക.

Traffic, s. വ്യാപാരം, കച്ചവടം, തൊ
ഴിൽ; ക്രയവിക്രയം, വൎത്തകം, വാണി
ഭം; വ്യാപാരച്ചരക്ക.

To Traffic, v. n. വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു, ക
ച്ചവടം ചെയ്യുന്നു.

Trafficker s. വ്യാപാരി, കച്ചവടക്കാരൻ.

Tragacanth, s. ഒരു വക പശ.

Tragedian, s. കഥകളിക്കാരൻ, വെഷക്കാ
രൻ; കഥകളിയുണ്ടാക്കുന്നവൻ.

Tragedy, s. കഥകളി, മരണദുഃഖം സം
ബന്ധിച്ച കഥ, ദുഃഖവൃത്താന്തവൎണ്ണനം
കഷ്ടസംഗതി, നിൎഭാഗ്യം.

Tragic, Tragical, a. ദുഃഖം സംബന്ധി
ച്ചുള്ള, കഷ്ടമുള്ള, വിപത്തുള്ള.

Tragicalness, s. സങ്കടകാൎയ്യം, ആപത്തു
ള്ള സംഗതി, ദുൎഭാഗ്യം.

Tragicomedy, s. ദുഃഖവും സന്തൊഷവു
മുള്ള കഥകളി.

To Traject, v. a. എയ്തുകടത്തുന്നു, എറി
യുന്നു, ചാട്ടുന്നു.

Traject, s. കടത്തൽ, കടത്തുതൊണി.

Trajection, s. എയ്ഞ്ഞ, എവ, എറ, ചാട്ടൽ.

To Trail, v. a. നിലത്തുകൂടി വലിച്ചുകൊ
ണ്ടുപൊകുന്നു; വലിക്കുന്നു; ഇഴുക്കുന്നു;
ഇഴെക്കുന്നു; ചവിട്ടടി പിടിച്ചുതുടരുന്നു;
ചുവടെചെല്ലുന്നു.

Trail, s. പിടിച്ചമണം, വെടന്മാർ നട
ക്കുന്ന വഴി; പിൻവലിക്കപ്പെട്ട വസ്തു; വ
ലിച്ചുനീട്ടിയ വസ്തു; നീളെ വലിക്കപ്പെട്ട
ത.

To Train, v. a. വലിച്ചുകൊണ്ടുപൊകുന്നു,
നടത്തുന്നു: ആകൎഷിക്കുന്നു; വശീകരിക്കു
ന്നു; തന്ത്രംകൊണ്ട ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു, അ
ഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു; വളൎക്കുന്നു, പഠിപ്പിക്കുന്നു;
ശീലിപ്പിക്കുന്നു, മരുക്കുന്നു.

Train, s. തന്ത്രം, ഉപായം; മൊഹം; പ
ക്ഷിയുടെ വാൽ; വസ്ത്രത്തിന്റെ പിറകി
ലെതൊങ്ങൽ; പരിവാരം, പരിജനം;
കൂട്ടായ്മ, ഘൊഷയാത്ര; ക്രമെണയുള്ള സം
ഗതികൾ; വരി; ചട്ടം, മുറ; വഴിത്തിരി,
വെടിക്കയറ; സെനയിൽ വലിയ തൊ
ക്കും മറ്റും ഉള്ള പന്തി.

Trainbands, s. കൂട്ടായ്മ, പട്ടാളം.

Trainbearer, s. വസ്ത്രത്തിന്റെ പിറകെ
തൊങ്ങൽ പിടിക്കുന്നവൻ.

Trainoil, s. തിമിംഗലത്തിന്റെ നൈവ
ലയിൽനിന്ന എടുത്ത എണ്ണ.

Traipse, Trapes, s. മലിനസ്ത്രീ, വൃത്തി
കെട്ടസ്ത്രീ.

To Traipse, v. n. മലിനതയൊടെ നട
ക്കുന്നു.

Trait, s. തട്ടൽ, സ്പൎശനം; വരി, പുറവ
രി, കുറി, ലക്ഷണം.

Traitor, s. ദ്രൊഹി, വിശ്വാസപാതകൻ,
ചതിയൻ, വഞ്ചകൻ.

Traitorous, a. ദ്രൊഹമുള്ള, വിശ്വാസപാ
തകമുള്ള, വഞ്ചനയുള്ള.

Tralatitious, a. ഉപമിതമായുള്ള.

To Tralineate, v. n. മാറിപ്പൊകുന്നു, വ
ഴിവിട്ടുമാറുന്നു.

Trammel, s. കുതിരകളെ നടപഠിപ്പിക്കു
ന്നതിന ഇടുന്ന കൂച്ച; തള; പറവകളെ
പിടിക്കുന്ന വല; വല.

To Trammel, v. a. കൂച്ചിടുന്നു, തളെക്കു
ന്നു; പിടിക്കുന്നു, തടയുന്നു.

To Trample, v. a. ചവിട്ടുന്നു, ചവിട്ടിക്ക
ളയുന്നു, മെതിച്ചുകളയുന്നു.

Trampler, s. ചവിട്ടുന്നവൻ.

Tranation, s. അക്കരെക്കുള്ള നീന്തൽ, നീ
ന്തിക്കടക്കൽ.

Trance, Transe, s. വിവശത, ആനന്ദ
വിവശത, പരവശം, മൊഹാലസ്യം.

Trangram, s. നൂലാമാലയായുള്ള സൂത്രം.

Trannel, s. മൂർച്ചയുള്ള സൂചി.

Tranquil, a. അമൎന്ന, ശാന്തതയുള്ള, ഉപ
ശമനമായുള്ള; സമാധാനമുള്ള, ചഞ്ചല
മില്ലാത്ത.

Tranquillity, s. അമൎച്ച, ശാന്തത, ഉപശ
മനം, സമാധാനം; അചഞ്ചലത.

To Tranquillize, v. a. ശാന്തതപ്പെടുത്തു
ന്നു, ശമിപ്പിക്കുന്നു.

Trans, (സമാസത്തിൽ) അപ്പുറം, അക്കരെ,
കടന്ന.

To Transact, v. a. നടത്തുന്നു, കാൎയ്യം ന
ടത്തുന്നു; ചെയ്യുന്നു; കഴിക്കുന്നു, തീൎക്കുന്നു.

Transaction, s. നടപ്പ, നടത്തൽ, കാൎയ്യം
നടത്തൽ, കാൎയ്യം, ഇടപാട.

To Transcend, v. n. കടന്നുകെറുന്നു; വി
ശെഷിക്കുന്നു, അധികരിക്കുന്നു; കവിയു
ന്നു; ഉല്ക്കൎഷിക്കുന്നു.

Transcendence, Transcendency, s. വി
ശെഷത, അതിശ്രെഷ്ഠത, മഹാ പ്രധാ
നത; കവിളിൽ, ഉല്ക്കൎഷം.

Transcendent, a. വിശെഷമായുള്ള, അ
തിശ്രെഷ്ഠതയുള്ള, മെച്ചമായുള്ള, ഗുണാ
ധികാരമുള്ള, ഗുണൊല്കൎഷമായുള്ള, ക
വിച്ചിലുള്ള.

To Transcolate, v. a. ചെറുന്നു, കൊഴി
ക്കുന്നു, വാറ്റുന്നു, അരിക്കുന്നു.

To Transcribe, v. a. പെൎക്കുന്നു, വെ
ൎത്തെഴുതുന്നു; പകൎത്തുന്നു.

Transcriber, s. പെൎക്കുന്നവൻ.

[ 493 ]
Transcript, s. പെൎപ്പ, നക്കൽ, പകൎത്തൽ.

To Transcur, v. n. അങ്ങൊട്ടും ഇങ്ങൊ
ട്ടും ഓടുന്നു, ഉഴലുന്നു.

To Transcursion, s. ഉഴല്ച, അലച്ചിൽ.

To Transfer, v. a. അന്യാധീനമാക്കുന്നു,
കൈമാറുന്നു; മാറ്റി വെക്കുന്നു; മറ്റൊ
രുത്തനെ കൊടുക്കുന്നു; എല്പിക്കുന്നു; തീൎവ്വ
എഴുതികൊടുക്കുന്നു; കടത്തുന്നു, സംക്രമി
പ്പിക്കുന്നു; കൊടുത്തയക്കുന്നു; പെൎക്കുന്നു,
മറ്റൊന്നിലെക്ക ആക്കുന്നു.

Transfer, s. കൈമാറ്റം; എല്പിപ്പ; തീൎവ;
കടത്ത; മറ്റൊരുത്തന കൊടുക്കുക.

Transferable, a. അന്യാധീനമാക്കതക്ക,
കൈമാറ്റം ചെയ്യാകുന്ന, സംക്രമിക്കാകു
ന്ന.

Transfiguration, s. രൂപഭെദം, രൂപാ
ന്തരം, മറുരൂപം.

To Transfigure, v. a. രൂപാന്തരപ്പെടു
ത്തുന്നു, മറുരൂപമാക്കുന്നു, രൂപഭെദം വ
രുത്തുന്നു.

To Transfix, v. a. ഊടെ കടത്തുന്നു, കു
ത്തി കടത്തുന്നു, വെധിക്കുന്നു.

To Transform, v. a. & n. രൂപഭെദം
വരുത്തുന്നു, ഭാഷമാറ്റുന്നു; മറുരൂപപ്പെ
ടുന്നു.

Transformation, s. ഭാഷാഭെദം, രൂപാ
ന്തരം.

To Transfuse, v. a. പകരുന്നു, പക
ൎന്നൊഴിക്കുന്നു, മറ്റൊന്നിലെക്ക ആക്കുന്നു,
മറ്റൊരു പാത്രത്തിലെക്ക ഊറ്റുന്നു.

Transfusion, s. പകൎച്ച, മറ്റൊന്നിലെ
ക്ക പകൎത്തുക.

Transgress v. a. അതിക്രമിക്കുന്നു,
ലംഘിക്കുന്നു, കടക്കുന്നു, മിഞ്ചുന്നു.

Transgression, s. അതിക്രമം, ലംഘനം,
മിഞ്ചൽ: കുറ്റം, ദൊഷം.

Transgressor, s. അതിക്രമി, ലംഘനക്കാ
രൻ, കുറ്റക്കാരൻ.

Transient, a. അനിത്യമായുള്ള, നിലനി
ല്ക്കാത്താ, മാറിപ്പൊകുന്ന.

Transientness, s. അനിത്യത, നിലനി
ല്ക്കായ്മ, മാറൽ.

Transilience, s. ഒന്നുവിട്ട മറ്റൊന്നിലെ
ക്കുള്ള ചാട്ടം.

Transit, s. സംക്രാന്തി.

Transit duty, s. കൎച്ചുങ്കം.

Transition, s. സങ്ക്രമം, സങ്ക്രാന്തി; കട
ത്ത, കടത്തൽ; മാറ്റം, പകൎച്ച; വഴി.

Transitive, a. മാറിപ്പൊകുന്ന, കടന്നു
പൊകുന്ന; സകൎമ്മകം.

Transitory, a. വെഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപൊ
കുന്ന, കടന്നുപൊകുന്ന, നിലനില്ക്കാത്ത,
അഴിഞ്ഞുപൊകുന്ന.

To Translate, v. a. മാറ്റുന്നു; സ്ഥലംമാ
റ്റുന്നു; പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു; മറുഭാഷ
യിൽ ആക്കുന്നു, പൊരുൾ തിരിക്കുന്നു.

Translation, s. മാറ്റം; സ്ഥലംമാറ്റം;
പരിഭാഷ, മറുഭാഷ, പൊരുൾതിരിപ്പ.

Translator, s. പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ,
പൊരുൾതിരിക്കുന്നവൻ.

Translocation, s. സ്ഥലമാറ്റം, തമ്മിലു
ള്ള സ്ഥലംമാറ്റം.

Translucency, s. പ്രസന്നത, സ്വച്ഛത,
തെളിവ.

Translucent, a. പ്രസന്നമായുള്ള, സ
ച്ഛമായുള്ള, തെളിവുള്ള.

Transmarine, a. സമുദ്രത്തിനക്കരെയുള്ള.

To Transmew, v. a. മാറ്റുന്നു, ഭെദംവ
രുത്തുന്നു, വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു.

To Transmigrate, v. n. സ്ഥലം മാറി
പൊകുന്നു, മറുസ്ഥലത്തൊ ദെശത്തൊ
പൊകുന്നു; മറ്റൊന്നിലെക്ക മാറിപൊ
കുന്നു.

Transmigration, s. സ്ഥലംമാറിപൊക്ക, മ
റുസ്ഥലത്തെക്കുള്ളപൊക്ക; ആഭൂതപ്ലവം.

Transmission, s. അയക്കുക, കൊടുത്തയ
ക്കുക.

To Transmit, v. a. അയക്കുന്നു, കൊടു
ത്തയക്കുന്നു, ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന മാറ്റൊ
രു സ്ഥലത്തെക്ക കൊടുത്തയക്കുന്നു, മ
റ്റൊരുത്തനെ എല്പിക്കുന്നു.

Transmittal, s. അയക്കുക, കൊടുത്തയ
ക്കുക.

Transmutable, a. മാറിപ്പൊകതക്ക, മാ
റ്റാകുന്ന, ഭെദമാക്കാകുന്ന.

Transmutation, s, വെറൊന്നാക്കിതീൎക്കുക.

To Transmute, v. a. മറ്റൊന്നാക്കിതീ
ൎക്കുന്നു.

Transom, s. കുറുമ്പടി.

Transparency, s. പ്രസന്നത, സ്വച്ഛത,
തെളിവ.

Transparent, Transpicuous, a. പ്രസന്ന
മായുള്ള, തെളിവുള്ള, ശുദ്ധമുള്ള; കലക്കലി
ല്ലാത്ത.

To Transpierce, v. a. & n. കുത്തിത്തുളെ
ക്കുന്നു, കുത്തിപ്പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; തുളഞ്ഞ
ഞൊക്കുന്നു.

Transpiration, s. ആവിപുറപ്പാട.

To Transpire, v. n. ആവിപുറപ്പെടുന്നു;
പ്രസിദ്ധമാകുന്നു, പുറത്തുവരുന്നു.

To Transplace, v. a. സ്ഥലമാറ്റം വരു
ത്തുന്നു; സ്ഥലം മാറ്റിവെക്കുന്നു.

To Transplant, v. a. പറിച്ചുനടുന്നു: മ
റ്റൊരു സ്ഥലത്ത നടുന്നു.

To Transport, v. a. (കുറ്റക്കാരനെ) നാ
ടുകടത്തുന്നു, ദെശഭ്രഷ്ടാക്കുന്നു; ദെശഭ്ര

[ 494 ]
ഷ്ടായി കുറ്റം വിധിക്കുന്നു; മറുദെശത്തെ
ക്കൊ സ്ഥലത്തെക്കൊ കെറ്റികൊണ്ടുപൊ
കുന്നു; മറെറാരു സ്ഥലത്തെക്ക കെറ്റിയ
യക്കുന്നു; ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു, ആനന്ദവി
വശതവരുത്തുന്നു.

Transport, s. കൊണ്ടുപൊകുക, കടത്ത;
വണ്ടി, വാഹനം, ഭടന്മാരെ കൊണ്ടു
പൊകുന്ന കപ്പൽ; നാടുകടത്തപ്പെട്ട കു
റ്റക്കാരൻ; ആനന്ദവിവശത, വിവശത;
പരവശത,

Transportance, s. കൊണ്ടുപൊകുക; ക
ടത്ത; ചുമത്തൽ.

Transportation, s. കെറ്റിക്കൊണ്ടുപൊ
കുക; ചുമത്തൽ; നാടുകടത്തൽ; കുറ്റ
ക്കാരെ ദെശഭ്രഷ്ടാക്കുക; വിവശത, പര
വശത.

Transposal, s. മാറാട്ടം, ഇടംമാറ്റം.

To Transpose, v. a. ക്രമം മാറ്റുന്നു, മാ
റാടുന്നു, സ്ഥലംമാറ്റുന്നു.

Transposition, s. ക്രമംമാറ്റം, സ്ഥലം
മാറ്റം.

To Transhape, v. a. രൂപഭെദം വരുത്തു
ന്നു, ഭാഷഭെദംവരുത്തുന്നു.

To Transubstantiate, v. a. വസ്തുഭെദം
വരുത്തുന്നു.

Transubstantiation, s. വസ്തുഭെദം.

To Transude, v. n. ആവിയായിപുറപ്പെ
ടുന്നു, വിയൎക്കുന്നു.

Transversal, a. വിലങ്ങത്തിലുള്ള, കുറുക്കെ
പൊകുന്ന, വക്രമായുള്ള, വികടമായുള്ള.

Transverse, a. വിലങ്ങത്തിലുള്ള കുറുക്കെ
യുള്ള, പ്രതികടമായുള്ള.

Transversely, ad. വിലങ്ങത്തിൽ, കുറുക്കെ,
വികടമായി.

Transumption, s. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന മ
റ്റൊരു സ്ഥലത്ത കൊണ്ടുപൊകുക.

Trap, s. കുടുക്ക; കണി; കൂടയന്ത്രം, പതി
യിരിപ്പ; സൂത്രം; കളിക്കൊപ്പ; കാത്തുകളി.

To Trap, v. a. കുടുക്കിലാക്കുന്നു, അകപ്പെ
ടുത്തുന്നു, പിടിക്കുന്നു; ചമയിക്കുന്നു.

Trapdoor, s. തട്ടുവാതിൽ, ഇടുകുഴിവാ
തിൽ.

Trappings, s. കുതിരച്ചമയങ്ങൾ, ഭൂഷണ
ങ്ങൾ, മൊടിവസ്ത്രങ്ങൾ, വസ്ത്രാലങ്കാരം.

Trapstick, s. കാത്തുകൊൽ.

Tash, s. അല്പവസ്തു, ഉപകാരമില്ലാത്ത വ
സ്തുക്കൾ, ചീത്തച്ചരക്ക; കല്മഷം; മട്ട: കൊ
ള്ളരുതാത്തവൻ.

Trashy, a. സാരമില്ലാത്ത, കല്മഷമുള്ള, ചീ
ത്ത, പ്രയൊജനമില്ലാത്ത.

To Travail, v. n. പ്രയാസപ്പെടുന്നു, അ
ദ്ധ്വാനപ്പെടുന്നു; പ്രസവവെദനപ്പെടു
ന്നു, ൟറ്റനൊവെടുക്കുന്നു.

Travail, s. പ്രയാസം, അദ്ധ്വാനം; ഉഴ
ല്ച, ആലസ്യം; പ്രസവവെദന, ൟറ്റ
നൊവ.

To Travel, v. n. പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു, യാ
ത്രപൊകുന്നു, സഞ്ചരിക്കുന്നു, കടന്നുപൊ
കുന്നു; പ്രയാസപ്പെടുന്നു, ഉഴലുന്നു.

Travel, s. യാത്ര, പ്രയാണം, സഞ്ചാരം;
പ്രയാസം, ഉഴല്ച: പ്രസവവെദന.

Travels, s. സഞ്ചാരത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഗ
തികളുടെയും മറ്റും വിവരപുസ്തകം.

Traveller, s. ദെശസഞ്ചാരി, വഴിയാത്ര
ക്കാരൻ ; വഴിപൊക്കൻ; പരദെശസ
ഞ്ചാരി.

Traverse, ad. & prep. വിലങ്ങത്തിൽ, കു
റുക്കെ; പ്രതികടമായി.

Traverse, a. വിലങ്ങത്തിലുള്ള, കുറുക്കെയു
ള്ള.

Traverse, s. വിലങ്ങതടി.

To Traverse, v. a. & n. വിലങ്ങിക്കുന്നു,
വിലങ്ങത്തിൽ വെക്കുന്നു; വികടമാക്കുന്നു,
തട്ടുകെടുക്കുന്നു; സൂക്ഷിച്ച ചുറ്റും നൊക്കു
ന്നു, ശൊധനചെയ്യുന്നു; വിലങ്ങത്തിൽ
പൊകുന്നു, കുറുക്കെ ഒടുന്നു; ഇടമുറിച്ചു
പൊകുന്നു; ഉഴന്നുനടക്കുന്നു; ചുറ്റിസ
ഞ്ചരിക്കുന്നു.

Travesty, a. അപഹാസമായുള്ള, പൊറാ
ട്ടുവെഷം ധരിച്ച.

Traumatic, a. വ്രണങ്ങൾക്ക കൊള്ളാകുന്ന.

Tray, s. കുഴിയുള്ള മരത്തട്ടം, കുഴിത്തട്ടം,
മരവി.

Traytrip, s. ഒരു വിധംകളി, നെരമ്പൊ
ക്ക.

Treacherous, a. ദ്രൊഹമുള്ള, ചതിവുള്ള,
വിശ്വാസപാതകമുള്ള

Treachery, s. ദ്രൊഹം, ചതിവ, വിശ്വാസ
പാതകം, സ്വാമിദ്രൊഹം, മഹാ പാപം.

Treacle, s. മധുര ഔഷധം, പലതും കൂട്ടിയു
ണ്ടാക്കിയ ഒൗഷധം; മധുരം, ശൎക്കരനീർ.

To Tread, v. n. & a. അടിവെക്കുന്നു, ച
വിട്ടുന്നു, മെതിക്കുന്നു; നടക്കുന്നു; ഡംഭ
ത്തൊടെ നടക്കുന്നു.

Tread, s. ചവിട്ട, മെതി; ചുവട, വഴി
ത്താര.

Treadle, s. മതി, മെതിതടി, ചവിട്ടുപടി.

Treason, s. ദ്രൊഹം, രാജദ്രൊഹം, ചതി,
മഹാ പാതകം.

Treasonable, a. ദ്രൊഹമുള്ള, രാജദ്രൊഹ
മുള്ള; മഹാ പാതകമായുള്ള.

Treasure, s. ഭണ്ഡാരം, നിക്ഷെപം, സം
ഗ്രഹധനം, നിധി, ദ്രവ്യം, ധനം.

To Treasure, v. a. സംഗ്രഹിച്ചുവെക്കു
ന്നു, സംഗ്രഹിക്കുന്നു; നിക്ഷെപിക്കുന്നു,
നിക്ഷെപംവെക്കുന്നു, നിധിവെക്കുന്നു.

[ 495 ]
Treasurehouse, s. ഭണ്ഡാരപ്പുര.

Treasurer, s. ഭണ്ഡാരവിചാരകാരൻ, ചെ
ല്ലംവിചാരകാരൻ; സ്രാപ്പ, മുതൽ പിടി
ക്കാരൻ.

Treasurership, s. ഭണ്ഡാരവിചാരം, ചെ
ല്ലംവിചാരിപ്പ; മുതൽപ്പിടി, ചന്ത്രം.

Treasury, s. ഭണ്ഡാരപ്പുര, ഭണ്ഡാരം, ഖ
ജന, ചെല്ലം, നിക്ഷെപ പാത്രം.

To Treat, v. a. കാൎയ്യം പറഞ്ഞുനിശ്ചയി
ക്കുന്നു, ഉടമ്പടിചെയ്യുന്നു, കാൎയ്യം പറഞ്ഞു
തീൎക്കുന്നു; വിസ്തരിച്ചുപറയുന്നു; വ്യാപരി
ക്കുന്നു; നടത്തുന്നു; ഉപചരിക്കുന്നു, പ്ര
സാദിപ്പിക്കുന്നു; വിരുന്ന കഴിക്കുന്നു.

Treat, s. വിരുന്ന, സദ്യ; ഉല്ലാസം, സ
ന്തൊഷം.

Treatable, a. മിതമായുള്ള, സാവധാന
മുള്ള.

Treatise, s. എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ പുസ്ത
കം, പ്രകരണം.

Treatment, s. നടപ്പു, പ്രയൊഗം, വ്യാ
പാരം, ചെയ്യുന്ന വിധം.

Treaty, s. ഉടമ്പടി, ഉഭയസമ്മതം; സമാ
ധാന ഉടമ്പടി: ആവലാധി, അപെക്ഷ.

Treble, a. മൂന്നിരട്ടിയായുള്ള, മുമ്മടങ്ങായു
ള്ള.

To Treble, v. a. മുവ്വിരട്ടിക്കുന്നു, മുമ്മട
ങ്ങാക്കുന്നു.

Treble, s. ഉച്ചൈസ്വരം.

Tree, s. വൃക്ഷം, മതം, തരു, വിടപി, പാ
ദപം.

Trellis, s. അഴി, ചീനവെലി.

To Tremble, v. n. വിറെക്കുന്നു, നടുങ്ങു
ന്നു, കിടുകിടക്കുന്നു, വിരളുന്നു, ഞെട്ടുന്നു;
ചഞ്ചലിക്കുന്നു; കമ്പിക്കുന്നു; ആകമ്പന
പ്പെടുന്നു, സ്വരംപതറുന്നു.

Trembling, a. വിറെക്കുന്ന, ഇളകുന്ന, ന
ടുങ്ങുന്ന, ഞെരുക്കമുള്ള.

Tremendous, a. ഭീതിയുള്ള, ഭയങ്കരമുള്ള,
മഹാ ഘൊരമായുള്ള.

Tremour, or Tremor, s. വിറയൽ, നടു
ക്കം, കിടുകിടുപ്പ; ചഞ്ചലത, കമ്പനം, കു
ലുക്കം; ഉലച്ചിൽ.

Tremulous, a. ഭീതിയുള്ള, വിറയലുള്ള,
ഞെടുക്കമുള്ള; നടുക്കമുള്ള, ചാഞ്ചല്യമുള്ള,
ചലനമുള്ള, ചടുലമായുള്ള, തരളമായുള്ള.

Tremulousness, s. ചലനം, വിറയൽ,
നടുക്കം, ചടുലത, തരളം, തടുക്ക.

Tren, s. മിനുളി, മീൻകുന്തം.

To Trench, v. a. കിടങ്ങുകുഴിക്കുന്നു; വാട
കൊരുന്നു; തൊടുവെട്ടുന്നു, ചാലുതൊണ്ടു
ന്നു.

Trench, s. കിടങ്ങ, ഖാതകം; വാട; തൊ
ട, തടം, നിപാനം.

Trenchant, a. മൂൎച്ചയുള്ള, കണ്ടിക്കുന്ന.

Trencher, s. ഇറച്ചിയും മറ്റും കൊത്തിനു
റുക്കുവാനുള്ള മരക്കണ്ടം, മരവി.

Trencherfly, s. തീനി, ഊണി.

Trencherman, s. ബഹുഭക്ഷകൻ, ഊണി.

To Trend, v. n. ചായുന്നു, ചരിയുന്നു.

Trendle, s. ചുറ്റ.

Trepan, s. തലയൊട തുറക്കുന്നതിനുള്ള ശ
സ്ത്രം, ചതി, കൂടയന്ത്രം.

To Trepan, v. a. ശസ്ത്രം പ്രയൊഗിക്കുന്നു;
കൂടയന്ത്രത്തിൽ പിടിക്കുന്നു.

Trepidation, s. ഭയംകൊണ്ടുള്ള വിറയൽ,
നടുക്കം, ഞെടുക്കം.

To Trespass, v. n. അതിക്രമിക്കുന്നു, ലം
ഘിക്കുന്നു, കുറ്റം ചെയ്യുന്നു; മീറുന്നു; മ
റ്റൊരുത്തന്റെ നിലത്തിൽ അന്യായമാ
യി കെറുന്നു.

Trespass, s. അതിക്രമം, ലംഘനം, മീ
റൽ; കുറ്റം, പാപം.

Trespasser, s. അതിക്രമകാരൻ, കുറ്റക്കാ
രൻ.

Tresses, s. plu. നെടും ചുഴികൾ.

Trestle, s. മെശയുടെ ചട്ടം, മുക്കാലി.

Tret, s. തെമാനത്തിനൊ തള്ളുപടിക്കൊ
ശരിയായി വകവെക്കുന്നത, വാശി.

Trevet, s. മൂന്നു കാലുള്ള ഇരിമ്പ, മുക്കാലി.

Triable, a. പരീക്ഷിക്കാകുന്ന, ശൊധന
ചെയ്യതക്ക.

Triad, s. മൂന്ന, ത്രിമൂൎത്തി; ത്രിത്വം, മൂന്നുകൂ
ടിയത.

Trial, s. പരീക്ഷ, പരീക്ഷണം; ശൊധ
ന; വിചാരണ; ന്യായവിസ്താരം.

Triangle, Trigon, s. മുക്കൊണം, ത്രികൊ
ണം.

Triangular, Trigonal, a. മുക്കൊണമായു
ള്ള, ത്രികൊണമുള്ള.

Tribe, s. ഗൊത്രം, ജാതി, കുലം, വംശം.

Triblet, s. മൊതിരങ്ങൾ വട്ടംവരുത്തുന്ന
തിനുള്ള കരു.

Tribulation, s. കഷ്ടത, അനൎത്ഥം, ഉപ
ദ്രവം; ദുഃഖം, ഞെരുക്കം

Tribunal, s. ന്യായാസനം, ന്യായസ്ഥലം.

Tribune, s. റൊമാ അധികാരി.

Tribunitial, a. റൊമാ അധികാരിയൊടു
ചെൎന്ന.

Tributary, a. കപ്പം കൊടുക്കുന്ന, രാജഭൊ
ഗംകൊടുക്കുന്ന, കീഴുള്ള, രണ്ടാമത്തെ.

Tributary, s. കപ്പം കൊടുക്കുന്നവൻ; രാ
ജഭൊഗം കൊടുക്കുന്നവൻ.

Tribute, s. കപ്പം, കിസ്ത; രാജഭൊഗം, ക
രം, ഇറവരി.

Trice, s. ക്ഷണം, അല്പകാലം, ക്ഷണനെ
രം, അടി.

[ 496 ]
Trick, s. വഞ്ചന, പിരട്ട, കൃത്രിമം, തന്ത്രം,
ചതിവ; മായ; ഉരുട്ട, കളങ്കം; തക്കിടി.

To Trick, v. a. വ്യാപ്തികാട്ടുന്നു, തട്ടിക്കു
ന്നു, വഞ്ചിക്കുന്നു, പിരട്ടുന്നു, ഉരുട്ടുന്നു:
അലങ്കരിക്കുന്നു.

To Trick, v. n. തകിടികൊണ്ട കഴിക്കുന്നു.

Tricker, Trickster, s. പ്രാപ്തിക്കാരൻ, ത
ട്ടിക്കുന്നവൻ, ഉരുട്ടൻ, തക്കിടിക്കാൻ;
കാഞ്ചി.

Tricking, s. വ്യാപ്തി, തട്ടിപ്പ, ഉരുട്ട; അ
ലങ്കാരം.

Trickish, a.. വ്യാപ്തിയുള്ള, തട്ടിപ്പുള്ള, ഉ
രുട്ടുള്ള.

To Trickle, v. n. ഇറ്റുവീഴുന്നു, തുള്ളിതു
ള്ളിയായി ഒലിക്കുന്നു, പൊഴിയുന്നു.

Trident, s. ശൂലം, ത്രിശൂലം, പിനാകം:
വളവ.

Triennial, a. മൂന്നുസംവത്സരം നില്ക്കുക്കുന്ന,
മുമ്മൂന്ന വൎഷത്തിൽ ഒരിക്കലുണ്ടാകുന്ന.

Trier, s. ശൊധനക്കാരൻ; ന്യായവിസ്താ
രകാരൻ.

To Trifallow, v. a. മുച്ചാലുഴുകുന്നു.

Trifle, s. അല്പവൃത്തി, അല്പകാൎയ്യം, നിസ്സാ
രകാൎയ്യം.

To Trifle, v. n. മിനക്കെടുന്നു: നെരം
പൊക്കുന്നു: പൊറാട്ടുകാട്ടുന്നു; വിളയാടു
ന്നു; അല്പകാൎയ്യമായിരിക്കുന്നു, പ്രയൊജ
നമില്ലാതാകുന്നു.

Trifler, s. മിനക്കെടുന്നവൻ, നെരംപൊ
ക്കുകാരൻ, പൊറാട്ടുകാരൻ, അല്പൻ, അ
ല്പപ്രജ്ഞൻ; ചല്ലി.

Trifing, a. സാരമില്ലാത്ത, അല്പമായുള്ള,
അല്പവൃത്തിയായുള്ള; പ്രയൊജനമില്ലാ
ത്ത; നെരംപൊക്കുള്ള.

Triform, a. മൂന്ന ഭാഷയായുള്ള, ത്രിരൂപ
മുള്ള.

Trigger, s. വണ്ടിയുടെ തടവ, തൊക്കി
ന്റെ കാഞ്ചി.

Trigonometry, s. മുക്കൊണമായുള്ളവയെ
അളക്കുന്ന സൂത്രം.

Trilateral, a. മൂന്നപുറമുള്ള, മൂന്നഭാഗമുള്ള.

Trill, s. രാഗക്കുലുക്കം; പാടുമ്പൊൾ തൊ
ണ്ട വിറപ്പിക്കുക.

To Trill, v. a. ഇറ്റുവീഴുന്നു; ശബ്ദം പ
തറുന്നു.

Trillion, s. പത്ത ശംഖ, ഒരു സ്ഥാനം.

Trim, a. മൊടിയുള്ള, വൃത്തിയുള്ള, മൊടി
യായുടുത്ത, വസ്ത്രാലങ്കാരമായുള്ള.

To Trim, v. a. ചമയിക്കുന്നു, മൊടിയാ
ക്കുന്നു, അലങ്കരിക്കുന്നു; തെളിയിക്കുന്നു; വ
സ്ത്രങ്ങൾക്ക നാടയും മറ്റും വെച്ച തൈ
ക്കുന്നു; ചെടികളുടെയും മറ്റും കൊമ്പുക
ളെ കൊതുന്നു; ക്ഷൌരംചെയ്യുന്നു; വൃത്തി

യാക്കുന്നു, നന്നാക്കുന്നു; കപ്പലിന്റെ ര
ണ്ട വശവും ശരിഭാരമാക്കുന്നു.

Trim, s. ചമയം, ഉടുപ്പ, മൊടി, അലങ്കാ
രം; അവസ്ഥ.

Trimmer, s. സമയം പൊലെ പക്ഷംമറി
യുന്നവൻ.

Trimming, s. ഉടുപ്പുചമയങ്ങൾ, വസ്ത്ര
ത്തിൽ ഇടുന്ന അലങ്കാരയുപകരണങ്ങൾ,
തൊങ്ങൽ.

Trine, a. മൂന്നഎന്ന സംഖ്യയൊട ചെൎന്ന,
മുമ്മടങ്ങുള്ള.

Trine, s. ത്രിക്കൊണമായി വെച്ചിരിക്കുന്ന
ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി, കെന്ദ്രം.

To Trine, v. a. കെന്ദ്രിക്കുന്നു.

Trinity, s. ത്രിത്വം, ത്രിമൂൎത്തി, ത്രിയെക
ത്വം.

Trinitarian, s. ത്രിയെകദൈവത്തിൽ വി
ശ്വസിക്കുന്നവൻ.

Trinkets, s. അല്പവിലയുള്ള സാധനങ്ങൾ,
ആഭരണങ്ങൾ; കളിക്കൊപ്പ, അല്പവസ്തു;
പണിക്കൊപ്പുകൾ.

To Trip, v. a. കാൽതട്ടിവീഴിക്കുന്നു, മറി
ച്ചിടുന്നു; കാൽ തെറ്റിക്കുന്നു, വഴുതിക്കു
ന്നു; കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.

To Trip, v. n. കാൽതട്ടിവീഴുന്നു, തെറ്റു
ന്നു; വഴുതുന്നു; ഇടറുന്നു; തടയുന്നു; ത
ത്തി തത്തി നടക്കുന്നു; ഒരു സ്ഥലത്തെക്ക
പൊയിവരുന്നു.

Trip, s. കാൽതട്ടിയുള്ള വീഴ്ച; ഇടൎച്ച, തെ
റ്റ; കാൽവഴുതൽ, കാൽതട്ടൽ: ഒരു സ്ഥ
ലത്തെക്ക പൊയിവരിക, യാത്ര.

Tripartite, a. മൂന്നായി പകുത്ത; മൂന്ന ശ
രിപ്പെൎപ്പുള്ള ; മൂന്ന പക്ഷങ്ങളൊടചെൎന്ന.

Tripe, s. കുടൽ, വയറ.

Tripedal, a. മൂന്ന കാലുള്ള.

Triphthong, s. മൂന്ന അച്ചുകൾകൂടി ഒന്നാ
യിശ്ശബ്ദിക്കുന്നത.

Triple, a. മുവ്വിരട്ടിയായുള്ള; മൂന്നുമടക്കുള്ള;
മുമ്മടങ്ങുള്ള.

To Triple, v. a. മുവ്വിരട്ടിക്കുന്നു; മൂന്നായി
മടക്കുന്നു.

Triplet, s. ഒരു തരത്തിൽ മൂന്ന, മൂന്നുവരി,
യമച്ചെൎച്ചയുള്ള മൂന്ന ശീൽ.

Triplicate, a. മുവ്വിരട്ടിയാക്കിയ.

Triplicate, s. മൂന്നാംപ്രതി.

Triplicity, s. മുവ്വിരട്ടിപ്പ.

Tripod, s. മുക്കാലി.

Tripoly, s. അരമുള്ള മണൽ, അരമുള്ള
ചരൽ.

Tripping, a. അതിവെഗത്തിൽ നടക്കുന്ന,
ചുറുക്കെ പൊകുന്ന.

Tripping, s. കാൽപെരുമാറ്റം, കുത്തു
കാൽ പ്രയൊഗം.

[ 497 ]
Trippingly, ad. അതിവെഗമായി.

Triptote, s. മൂന്ന വിഭക്തിമാത്രമുള്ള വി
ശെഷ്യപദം.

Trisection, s. ശരിയായി മൂന്ന അംശമാ
ക്കിയത.

Trisyllable, s. മൂന്ന അച്ചുള്ള പദം.

Trite, a. പഴയ, പഴതായ, തെഞ്ഞ, സാ
മാന്യമായുള്ള.

Triteness, s. പഴക്കം, സാമാന്യത.

Trituable, a. പൊടിക്കാകുന്ന, പൊടി
യുന്ന.

To Triturate, v. a. പൊടിക്കുന്നു, ഇടി
ച്ചുപൊടിക്കുന്നു, പൊടിയാക്കുന്നു, ചൂൎണ്ണ
മാക്കുന്നു, അരെക്കുന്നു.

Trituation, s. പൊടിക്കുക, അരെക്കുക.

Trivial, a. അല്പമായുള്ള, അല്പവൃത്തിയായു
ള്ള; സാരമില്ലാത്ത, അസാരമായുള്ള.

Trivialness, s. അല്പവൃത്തി, അല്പകാൎയ്യം,
അസാരവൃത്തി.

Triumph, s. ജയസന്തൊഷം, ജയം, വി
ജയം, വെല്ലൽ.

To Triumph, v. a. ജയസന്തൊഷപ്പെടു
ന്നു, ജയംകൊള്ളുന്നു; മഹത്വപ്പെടുന്നു,
മൊദിക്കുന്നു.

Triumphal, a. ജയസന്തൊഷത്തിനടു
ത്ത, ആനന്ദമായുള്ള.

Triumviri, s. മൂന്നആൾ കൂടി നടത്തുന്ന
രാജ്യഭാരം.

Triumvirate, s. മൂന്നആൾ കൂടി നടത്തുന്ന
രാജ്യഭാരം.

Triune, a. ത്രിയെകമായുള്ള, ത്രൈകമായു
ള്ള.

Trocar, s. മഹൊദരവ്യാധിക്ക പ്രയൊഗി
ക്കുന്ന ശസ്ത്രം.

Trochings, s. plu. കലങ്കൊമ്പിന്റെ ചി
ല്ലികൾ.

Trod, Trodden, part. pass. of To
Tread, ചവിട്ടിയ, മെതിക്കപ്പെട്ട.

Trode, pret. of To Tread, ചവിട്ടി, മെ
തിച്ചു.

To Troll, v. n. & n. ചുറ്റിപ്പൊകുന്നു; ഉ
രുളുന്നു, ഉഴലുന്നു; ചുറ്റിക്കുന്നു, ഉരുട്ടുന്നു.

Trollop, s. വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീ.

Troop, s. ജനക്കൂട്ടം, പടജനക്കൂട്ടം; കൂ
ട്ടായ്മ, കൂട്ടം; പടക്കുതിരക്കൂട്ടം.

Troop, v. n. കൂട്ടമായി പൊകുന്നു, പ
ട്ടാളം പൊകുന്നു.

Trooper, s. കുതിരക്കാരൻ, കുതിരരാകു
ത്തൻ.

Trope, s. ഉപമയായുള്ള വാക്ക, വാക്കുഭെ
ദം.

Trophied, a. വിരുതുകിട്ടിയ.

Trophy, s. യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടിയ വിരുത, ജ
യക്കുറി, യൂപം.

Tropic, s. അയനം.

The tropic of Cancer, ഉത്തരായനം.

The tropic of Capricon, ദക്ഷിണാ
യനം.

Tropical, a. അയനങ്ങൾക്കടുത്ത; ഉപമ
യായുള്ള.

Tropological, a. അൎത്ഥഭെദമുള്ള.

To Trot, v. n. യാത്രക്കാലിൽ നടക്കുന്നു;
മുറുകിനടക്കുന്നു.

Trot, s. യാത്രക്കാൽനട, കുതിരനട.

Troth, s. സത്യം, വിശ്വാസം, പ്രതിജ്ഞ,
നെര.

Trothless, a. വിശ്വാസപാതകമുള്ള, ദ്രൊ
ഹമുള്ള, നെരില്ലാത്ത.

Trothplight, a. വിവാഹത്തിന നിശ്ചയി
ച്ചിട്ടുള്ള.

To Trouble, v. a. അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നു,
അലട്ടുന്നു; വരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു; മുഷിപ്പി
ക്കുന്നു; ഞെരുക്കുന്നു; വിഷമിപ്പിക്കുന്നു,
ജൊലിപ്പെടുത്തുന്നു; കുണ്ഠിതപ്പെടരുതുന്നു:
ഉപദ്രവിക്കുന്നു, ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു; ചലിപ്പി
ക്കുന്നു, കലഹിപ്പിക്കുന്നു; ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു.

Trouble, s. അമളി, വിഷമം; വരുത്തം;
മെഷ; തൊല്ല; അനൎത്ഥം, ദുഃഖം, കുണ്ഠി
തം; ഉപദ്രവം, വിരൊധം; സുഖക്കെട;
അലട്ട, മുഷിച്ചിൽ;ജൊലി, അദ്ധ്വാനം,
പരിശ്രമം.

Troubler, s. അലട്ടുകാരൻ; ഉപദ്രവി.

Troublesome, a. ഉപദ്രവമുളള , അസഹ്യ
മുള്ള; അനൎത്ഥമായുള്ള; മുഷിച്ചിലുള്ള, അ
ലട്ടായുള്ള; പ്രയാസമുള്ള, വിഷമമായുള്ള,
തൊല്ലയുള്ള.

Troublesomeness, s. അസഹ്യത, ഉപ
ദ്രവം ; തൊല്ല, പ്രയാസം, വിഷമം, അ
രിഷ്ടത.

Troublous, a. കലക്കമായുള്ള, കലഹമുള്ള;
അമ്പരപ്പുള്ള, പരിഭ്രമമുള്ള; ഞെരുക്കമുള്ള.

Trover, s. കാണാതെ പൊയ ചരക്കുകളെ
കണ്ട പിടിച്ചവനൊട ഉടയക്കാരന്നുള്ള
വഴക്ക.

Trough, s. മരത്തൊട്ടി, തൊട്ടി; നിപാ
നം, മരപ്പാത്തി.

To Troul, v. n. വെഗം സംസാരിക്കുന്നു;
വെഗത്തിൽ നടക്കുന്നു.

To Trounce, v. a. ദണ്ഡിക്കുന്നു; തൊല്പി
ക്കുന്നു; ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു; തട്ടിക്കുന്നു.

Trousers, s. plu. കാൽകുപ്പായം, നീണ്ട
ചല്ലടം, കാൽചട്ട.

Trout, s. പൂമീൻ, ഒരു നെരുകാരൻ, പരമാ
മാൎത്ഥി.

To Trow, v. n. തൊന്നുന്നു, നിരൂപിക്കു
ന്നു; വിശ്വസിക്കുന്നു.

Trowel, s. കുലചെര.

Troy, Troyweight, s. ഒരു റാത്തലിന

[ 498 ]
പന്തിരണ്ട ഔൻസ പിടിക്കുന്ന തുക്കം.

Truant, s. മടിയൻ, മിനക്കെട്ട നടക്കുന്ന
വൻ.

Truant, a. മടിയുള്ള, മിനക്കെട്ട, ഉദാസീ
നതയുള്ള.

To play the truant, തന്റെ വെലചെ
യ്യാതെ മിനക്കെട്ട നടക്കുന്നു.

Truce, s. യുദ്ധത്തെ കുറെ നെരത്തെക്ക
നിൎത്തുന്നതിനുള്ള ഉടമ്പടി.

Trucidation, s. കുല, വധം.

To Truck, v. a. മാറ്റി കൊടുക്കൽ വാ
ങ്ങൽ ചെയ്യുന്നു, പകരത്തിനുപകരം കൊ
ടുക്കുന്നു.

Truck, s. തമ്മിൽ മാറിയുള്ള വ്യാപാരം;
പകരത്തിനുപകരം കൊടുക്കുക; മരയുരു
ളുള്ള തൊക്കുവണ്ടി.

To Truckle, v. n. കീഴിരിക്കുന്നു, കീഴ്പെ
ടുന്നു: ഇഴഞ്ഞുനടക്കുന്നു.

Trucklebed, s. ചെറിയ ഉരുളുകളുള്ള ക
ട്ടിൽ,

Truculence, s. കഠൊരം, ഘൊരഭാവം.

Truculent, a. കഠൊരമായുള്ള, ഘൊരഭാ
വമുള്ള, ഭയങ്കരമായുള്ള.

To Trudge, v. n. ചാടിച്ചാടിപൊകുന്നു;
നീങ്ങിനീങ്ങിപ്പൊകുന്നു, പ്രയാസമായി
നടക്കുന്നു.

True, a. നെരുള്ള, സത്യമുള്ള; നിജമായു
ള്ള; പരമാത്രമുള്ള; കപടമില്ലാത്ത; സാ
ക്ഷാലുള്ള; ഉത്തമമായുള്ള; വിശ്വാസമുള്ള,
സ്ഥിരമായുളള; തിട്ടമുള്ള; സൂക്ഷമായുള്ള.

Trueborn, a. സൽകുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടു
ള്ള, അവകാശമുറയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള.

Truebred, a. നല്ലജാതിയായുള്ള.

Truehearted, a. നെരുള്ള, വിശ്വാസമുള്ള.

Truepenny, s. നെരസ്ഥൻ, പരമാൎത്ഥി,
ആപ്തസ്നെഹിതൻ.

Truffle, s. ഭൂമിക്ക അടിയിലുള്ള ഒരു വക
കൂൺ.

Trug, s. കുമ്മായം വാരി ചുമക്കുന്നതിനുള്ള
മരവി.

Truism, s. നല്ലനെര, സത്യം.

Trull, s. ഉഴന്നുനടക്കുന്ന വെശ്യ.

Truly, ad. നെരൊടെ, നെരായി, സത്യ
മായി, പരമാൎത്ഥമായി.

Trump, s. കാഹളം; കടലാസുകളിയിൽ
പ്രത്യെകം ഒന്ന, ഉപായം.

To Trump, v. a. കടലാസാട്ടത്തിൽ ജ
യിക്കുന്നു; യന്ത്രിക്കുന്നു, കള്ളമായിട്ടുണ്ടാ
ക്കുന്നു.

Trumpery, s. ഹീനമൊടി; അല്പവൃത്തി;
നിസ്സാരകാൎയ്യം; അബദ്ധവാക്ക; വെറുതെ
യുള്ള സംസാരം, പാഴ്വാക്ക.

Trumpet, a. കാഹളം, ഊത്തുകൊമ്പ.

To Trumpet, v. a. കാഹളം ഊതിപ്രസി
ദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു; കീൎത്തിപ്പെടുത്തുന്നു, കുഴ
ലൂതികീൎത്തിക്കുന്നു.

Trumpeter, s. കാഹളമൂതുന്നവൻ, കുഴ
ല്ക്കാരൻ; പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ; ഒരു മീൻ.

To Truncate, v. a. കുറുതായി അറുക്കുന്നു;
വെട്ടുന്നു, ഇറക്കുന്നു, കൊമ്പ കൊതുന്നു;
കുറുക്കുന്നു, അംഗഭംഗംവരുത്തുന്നു.

Truncheon, s. മുദ്രകൊൽ; ഗദ, പൊന്തി.

Truncheoner, s. മുദ്രക്കൊൽകാരൻ, ഗദാ
ധരൻ; പൊന്തിക്കാരൻ.

To Trundle, v. a. & n. ഉരുട്ടുന്നു, ചുറ്റി
ക്കുന്നു; ഉരുളുന്നു.

Trundle, s. ഉരുൾ, ചുറ്റ.

Trunk, s. തായ്മരം, തടി; തലയില്ലാത്ത ഉ
ടൽ, കബന്ധം; തൊലിട്ടപ്പെട്ടി; തുമ്പി
ക്കൈ; ഒരു നീണ്ടകുഴൽ.

Trunnions, s. plu. വലിയതൊടിന്റെ
മെലത്തെ മുലകൾ.

Trusion, s. ഉന്ത, മുമ്പൊട്ടുള്ള തള്ളൽ.

Truss, s. മുറിവുതാങ്ങുന്ന കെട്ട: കെട്ട; പുൽ
കെട്ട, വയ്ക്കൊൽകെട്ട.

To Truss, v. a. ഒതുക്കിക്കെട്ടുന്നു, തുറുത്തുന്നു.

Trust, s. ആശ്രയം, വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ,
വിശ്രംഭം; ആശാബന്ധം, പ്രത്യയം; പ്ര
മാണം: വിശ്വാസത്തിന എല്പിക്കപ്പെട്ട
വസ്തു; അമാനം വെപ്പ.

To Trust, v. a. & n. ആശ്രയിക്കുന്നു; വി
ശ്വസിക്കുന്നു; വിശ്വാസം വെക്കുന്നു; പ്ര
മാണിക്കുന്നു; ഭരമെല്പിക്കുന്നു; തുനിഞ്ഞ
ചെയ്യുന്നു; വിശ്വസിച്ച വില്ക്കുന്നു; ഒരുത്ത
ന്റെ വശത്തിൽ വെക്കുന്നു; വിശ്വസിച്ചി
രിക്കുന്നു, വിശ്വസിച്ചകാത്തിരിക്കുന്നു.

Trustee, s. വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടവൻ, തന്റെ
വശത്ത ഭാരമെല്പിക്കപ്പെട്ട കാൎയ്യത്തെ എ
റ്റുനടത്തുന്നവൻ; മാതാപിതാക്കന്മാരി
ല്ലാത്ത പൈതങ്ങളുടെയും മറ്റും വിചാര
ക്കാനായി ആക്കപ്പെട്ടവൻ; കാൎയ്യസ്ഥൻ;
കൈക്കാരൻ; പ്രമാണി, ചുമതലക്കാരൻ.

Trusty, a. വിശ്വസിക്കാകുന്ന, വിശ്വാസ
യുക്തമായുള്ള; വിശ്വാസമുള്ള; നെരുള്ള.

Truth, s. സത്യം, നെര, സത്യത; പരമാ
ൎത്ഥം; തത്വം; കപടമില്ലായ്മ, നെര, ഉത്ത
മത്വം, സാക്ഷാലുള്ളത; പ്രമാണം; തിട്ടം.

Of a truth, സത്യം, സത്യമായി.

Trutination, s. തൂക്കം, തൂക്കിനൊക്കുക.

To Try, v. a. പരീക്ഷിക്കുന്നു, പരീക്ഷ
കഴിക്കുന്നു; ശൊധനചെയ്യുന്നു, പരിശൊ
ധിക്കുന്നു; പരിചയിക്കുന്നു; ന്യായം വിസ്ത
രിക്കുന്നു; ഉരകല്ലിൽ ഉരെച്ച നൊക്കുന്നു,
മച്ചംനൊക്കുന്നു; ശ്രമിക്കുന്നു, ഉദ്യൊഗി
ക്കുന്നു, ചെയ്വാൻനൊക്കുന്നു; പുടമിടുന്നു,
ശുദ്ധിവരുത്തുന്നു.

[ 499 ]
Tub, s. മരവി, മരക്കലം, തൊട്ടി.

Tube, s. കുഴൽ; തൂമ്പ; നീണ്ടകുഴൽ;
പൊള്ളയുള്ള വസ്തു.

Tubercle, s. മുഴ, ഉണിൽ, നുണിൽ, അ
ഴൽ, കുരു.

Tuberose, s. സുഗന്ധമുള്ള ഒരുവക പുഷ്പം.

Tuberous, a. മുഴയുള്ള, മുഴന്തുകളുള്ള.

Tubular, Tubulated, Tubulous, a. കു
ഴൽ പൊലെയുള്ള, നീണ്ട പൊള്ളയായു
ള്ള.

Tubule, s. ഒരു ചെറു കുഴൽ.

Tuck, s. മടക്ക, ചുളുക്ക; കുത്ത; ഞെറി;
ഒരു വക വല; വീതികുറഞ്ഞ നീണ്ടവാൾ.

To Tuck, v. a. മടക്കുന്നു, മടക്കുമടക്കായി
മടക്കുന്നു, ഞെറിയുന്നു, തിരുകുന്നു, ചുളു
ക്കുന്നു; ചുറ്റി കുത്തുന്നു; തെറുത്തുവെക്കു
ന്നു.

Tucker, s. മാറത്തിടുന്ന വസ്ത്രം, മുലക്കച്ച.

Tuesday, s. ചൊവ്വാഴ്ച, ചൊവ്വാ.

Tuft, s. കൊണ്ട, ജട, കുടുമി; പുൽസ്ഥ
ലം, മരക്കൂട്ടം, പൂങ്കുല.

Tuftaffety, s. പരുപരയുള്ള ഒരു മാതിരി
പട്ട.

Tafty, a. കൊണ്ടപൊലെയുള്ള.

To Tug, v. a. & n. വലിക്കുന്നു, ഇഴുക്കു
ന്നു; സാഹസം ചെയ്യുന്നു; ഉഴെക്കുന്നു.

Tug, s. വലി, ഇഴുപ്പ; സാഹസം, ഉഴെപ്പ.

Tuition, s. ഉപദെശം, പഠിത്വം: ശിക്ഷ,
അഭ്യാസം, കല്പന, വളൎച്ച.

Tulip, s. ഭംഗിയുള്ള ഒരു പുഷ്പം.

Tuliptree, s. പൂവരശ.

Tumble, s. വീഴ്ച, ഉരുൾച്ച; കരണംമറി
ച്ചിൽ.

To Tumble, v. n. വീഴുന്നു, ഇടറുന്നു, ഉ
രുണ്ടുവീഴുന്നു; കരണംമറിയുന്നു; കിടന്നു
മറിയുന്നു.

To Tumble, v. a. വീഴിക്കുന്നു, തള്ളിയി
ടുന്നു; ഉരുട്ടുന്നു; മറിക്കുന്നു.

Tumbler, s. കരണംമറിച്ചിൽകാരൻ, കെ
ലകൻ, ദണ്ഡിപ്പുകാരൻ.

Tumbrel s. ചാണകക്കുഴി; ചാണകവണ്ടി.

Tumefaction, s. വീങ്ങൽ, വീക്കം, വീൎപ്പ;
നീർ.

To Tumefy, v. a. & n. വീൎപ്പിക്കുന്നു, വീ
ങ്ങിക്കുന്നു: വീക്കുന്നു, വീങ്ങുന്നു, ചീൎക്കുന്നു.

Tumid, a. വീൎത്തിട്ടുള്ള, വീങ്ങീട്ടുള്ള, ചീ
ൎത്തിട്ടുള്ള; ഡംഭമുള്ള.

Tumor, s. വീക്കം, വീൎപ്പ, വീങ്ങൽ; ചലം
വെപ്പ; ചീൎപ്പ, ഡംഭം.

Tumorous, a. വീക്കമുള്ള, വീൎത്തിട്ടുള്ള.

To Tump, v. a. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ
മണ്ണകൊരിയിടുന്നു.

ToTumulate, v. n. വീങ്ങുന്നു, പൊങ്ങുന്നു.

Tumulose, a. കുന്നുകുന്നായുള്ള.

Tumult, s. കലഹം, കലക്കം, അമളി, ക
ലശൽ, ശല്യം, കലാപം, കലമ്പൽ, അ
മ്പരപ്പ; തിടുക്കം.

Tumultuous, a. കലഹമുള്ള, കുലുക്കമുള്ള
അമളിയുള്ള,കലശലുള്ള, അമാന്തമായുള്ള.

Tun, s. വലിയ പീപ്പാ, രണ്ടായിരം റാ
ന്തൽ തുക്കം.

To Tun, v. a. പീപ്പയിലാക്കുന്നു.

Tunable, a. കൎണ്ണാനന്ദമായുള്ള, രാഗച്ചെ
ൎച്ചയുള്ള.

Tunbellied, a. പെരുവയറുള്ള.

Tune, s. രാഗം ; രംണക്കം, രമണം;
സ്വരം, സ്വരവാസന; ചെൎച്ച, ക്രമം;
ഒരു ഭാവം, സുശീലം; അവസ്ഥ.

To Tune, v. a. രാഗത്തിലാക്കുന്നു, സ്വര
ച്ചെൎച്ചയാക്കുന്നു; ശബ്ദക്രമം വരുത്തുന്നു,
രാഗം പാടുന്നു.

Tuneful, a. രാഗമായുള്ള, സ്വരവാസന
യുള്ള, ഇൻപശബ്ദമുള്ള.

Tunic, s. ഒരു പൈതലിന്റെ പുറംകുപ്പാ
യം.

Tunicle, s. മൂടി, മെൽതൊൽ, പാട.

Tunnage, s. കപ്പലിന്റെ കൊൾകണക്ക;
ഒരു വക ഇറവരി.

Tunnel, s. പുകക്കൂട, പുകക്കുഴൽ; ചുരുൾ;
കൊരുവല; പൎവതങ്ങൾക്കുംമറ്റും കീഴെ
ഉണ്ടാക്കിയ വഴി.

Tunny, s. ഒരു വക മീൻ.

Tup, s. മുട്ടാട, ആട്ടുകൊറ്റൻ.

To Tup, v. a. ആട്ടുകൊറ്റൻ പൊലെ
ഇടിക്കുന്നു, മുട്ടുന്നു.

Turban, s. തലപ്പാവ, ശിരൊവെഷ്ടം.

Turbaned, a. തലപ്പാവ കെട്ടിയിട്ടുള്ള.

Turbary, s. പുൽകട്ട വെട്ടിയെടുക്കുന്നതി
നുള്ള അവകാശം.

Turbid, a. കലങ്ങലായുള്ള, കലുഷമായുള്ള,
അഴുക്കായുള്ള; അപ്രസന്നമായുള്ള.

Turbidness, s. കലങ്ങൽ, കലുഷം, അഴുക്ക.

Turbinated, a. പിരിമുറുക്കീട്ടുള്ള, ചുഴിവു
ള്ള.

Turbot, s. ഒരു വിശെഷമീൻ.

Turbulence, Turbulency, s. കലഹം,
അമളി, അമാന്തം, അമ്പരപ്പ, പരുങ്ങൽ,
കലക്കം.

Turbulent, a. കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന, അമളി
യുള്ള, കലശലുള്ള, ശണ്ഠപിടിക്കുന്ന.

Turcism, s. തുലുക്കരുടെ മതം.

Turf, s. പുൽകട്ട.

To Turf, v. a. പുൽകട്ടയിട്ട മൂടുന്നു, പുൽ
കട്ടനിരത്തുന്നു.

Turfy, a. പുൽകട്ടയുള്ള.

Turgent, a. വീക്കമുള്ള, വീങ്ങുന്ന, മുഴച്ച.

[ 500 ]
Turgescence, Turgidity, s. വീക്കം, വീ
ങ്ങൽ, വീൎപ്പ; പൊങ്ങൽ.

Turgid, a. വീങ്ങീട്ടുള്ള, വീൎത്തിട്ടുള്ള, ചീ
ൎത്തിട്ടുള്ള; പൊങ്ങലുള്ള, വലിപ്പമായുള്ള.

Turk, s. തുൎക്കിക്കാരൻ, തുലുക്കൻ.

Turkey, s. വാൻകൊഴി, കല്ക്കം; തുൎക്കിരാ
ജ്യം.

Turkois, Turquois, s. ഒരു വക ഇളനീ
ലക്കല്ല.

Turmeric, s. മഞ്ഞൾ, നിശാഹ്വ.

Turmoil, s. അമളി, കലക്കം, ചഞ്ചലത,
കുലുക്കം, ഇളക്കം; അസഹ്യത, മുഷിച്ചിൽ,
വരുത്തം.

To Turmoil, v. a. ചഞ്ചലപ്പെടുത്തുന്നു,
സാഹസം ചെയുന്നു; അസഹ്യപ്പെടുത്തു
ന്നു, മുഷിപ്പിക്കുന്നു.

To Turn, v. n. തിരിക്കുന്നു; മറിക്കുന്നു; മാ
റ്റുന്നു; ഭെദം വരുത്തുന്നു; കടയുന്നു; മറു
രൂപപ്പെടുത്തുന്നു; വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു;
മറുഭാഷയാക്കുന്നു; പൊരുൾതിരിക്കുന്നു,
പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു; അഭിപ്രായഭെദം
വരുത്തുന്നു, മനസ്സതിരിക്കുന്നു; മനംമറി
ക്കുന്നു; തലതിരിക്കുന്നു, തിരിച്ചുവെക്കുന്നു;
മടക്കുന്നു, തിരുകുന്നു; മനസ്സിൽ തിരിക്കു
ന്നു; ആക്കിത്തീൎക്കുന്നു; മറിച്ചിലാക്കുന്നു; ത
മ്മിൽ മാറ്റുന്നു; തിരിച്ചു ചുമത്തുന്നു: പാൽ
മുറിക്കുന്നു, ഉറകൂട്ടുന്നു, പുളിപ്പാക്കുന്നു.

To turn away, മാറ്റിക്കളയുന്നു, തള്ളി
കളയുന്നു, ഉപെക്ഷിക്കുന്നു.

To turn back, തിരിച്ച കൊടുത്തയക്കു
ന്നു, തിരികെ കൊടുക്കുന്നു.

To turn off, മാറ്റിക്കളയുന്നു; വിലക്കു
ന്നു, വഴിമാറ്റുന്നു, ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു.

To turn over, മറിച്ചിടുന്നു, മറ്റൊരു
ത്തന എല്പിക്കുന്നു; മാറ്റി വെക്കുന്നു.

To turn upside down, മറിച്ചുകളയുന്നു,
കിഴ്മെൽ മറിക്കുന്നു.

To turn to, മറ്റൊന്നിലെക്ക തിരിക്കു
ന്നു, മനസ്സ വെക്കുന്നു.

To turned, മാറ്റപ്പെടുന്നു.

To turn over, തിരിച്ചുനൊക്കുന്നു, പു
സ്തകം ശൊധന ചെയ്യുന്നു; മറിച്ചിടു
ന്നു.

To turn out, തള്ളിക്കളയുന്നു; പുറത്താ
ക്കുന്നു.

To Turn, v. n. തിരിയുന്നു; മറിയുന്നു; തി
രിഞ്ഞുനൊക്കുന്നു; മാറുന്നു; മടങ്ങുന്നു; വ
ഴിയിൽനിന്ന മാറുന്നു, മാറിപ്പൊകുന്നു,
ഭെദം വരുന്നു; മറുരൂപപ്പെടുന്നു: പക്ഷം
മാറുന്നു; മനസ്സ തിരിയുന്നു; ഭാവം മാറു
ന്നു; പാൽമുറിയുന്നു, പുളിക്കുന്നു, പിരി
യുന്നു; നെരെ തിരിയുന്നു; തല തിരിയു
ന്നു; ആയിതീരുന്നു.

To turn away, വഴിയിൽ നിന്ന തിരി
യുന്നു; മാറുന്നു.

To turn back, തിരിച്ചുപൊകുന്നു, മട
ങ്ങിപ്പൊകുന്നു.

To turn off, വഴിവിട്ട തിരിയുന്നു.

Turn, s. തിരിച്ചിൽ, തിരിപ്പ, തിരിവ; മ
ടക്ക, മടങ്ങ; മറിവ; മാറൽ, മാറ്റം; ഭെ
ദം; പ്രതിക്രിയ; മനസ്സ, ഭാവം, ഗുണം,
സ്വഭാവഗുണം; ഉപയൊഗം; ഭാഷ,ആ
കൃതി; ശീലം, വിധം; മുറ, ഊഴം, പരി
വൃത്തി, പ്രാവശ്യം; വളവ.

To perform duty by turns, ഊഴംമാ
റുന്നു, മാറിമാറി ചെയ്യുന്നു.

Turncoat, s. പക്ഷം മാറുന്നവൻ, മാറി
പ്പൊകുന്നവൻ; മതത്യാഗി.

Turner, s. കടച്ചിക്കൊല്ലൻ, കടച്ചിൽകാ
രൻ.

Turning, s. തിരിച്ചിൽ, മറിച്ചിൽ; വളവ;
മടക്ക, തിരുകൽ.

Turnip, s. ഒരു വക കിഴങ്ങ.

Turnkey, s. കാരാഗൃഹത്തിന്റെ താക്കൊ
ല്ക്കാരൻ.

Turnpike, s. വഴിച്ചവുക്ക, ഉഴാപ്പടി.

Turnsole, s. സൂൎയ്യകാന്തിപ്പൂ.

Turnstile. s. തിരിയുന്ന കടമ്പ; ഉഴാപ്പടി.

Turpentine, s. രസാഹ്വ, പയിനെണ്ണ.

Turpitude, s. മഹാ ഹീനത, ദുഷ്ടത, വ
ഷളത്വം, ചീത്തത്വം; ആകായ്മ, അബ
ദ്ധത.

Turret, s. ചെറുഗൊപുരം, താഴികക്കുടം,
തല്പം, മെൽ മാളിക.

Turreted, a. ചെറുഗൊപുരമുള്ള; മെൽ മാ
ളികയുള്ള, താഴികക്കുടമുള്ള, കൊടുമുടിയു
ള്ള.

Turtle, s. ആമ, കടലാമ, ക്രൊഡപാദം;
കാട്ടുപ്രാവ.

Turttledove, s. ചെങ്ങാലി, കാട്ടുപ്രാവ.

Tush, interj. നിന്ദാവാക്ക; ഛി.

Tusk, s. തെറ്റ, ദംഷ്ട്രം: ഭന്തം, ആന
ക്കൊമ്പ.

Tusked, Tusky, a. തെറ്റയുള്ള.

Tutanag, s. തുത്തനാകം.

Tutelage, s. രക്ഷണം, പാലനം, വിചാ
രണ.

Tutelar, Tutelary, a. രക്ഷിക്കുന്ന, പാ
ലിക്കുന്ന, വിചാരണയുള്ള.

Tutor, s. ഗുരു, ഗുരുഭൂതൻ; ഉപാദ്ധ്യായൻ
വാധ്യാൻ; ആശാൻ; ഉപദെഷ്ടാവ; വി
ചാരകാരൻ.

Tutoress, s. ഗുരുഭൂത, ഉപാദ്ധ്യായ; വി
ചാരകാരി.

Tutorage, s. ഗുരുസ്ഥാനം; ഉപാദ്ധ്യായം,
ഉപദെശം, പഠിത്വം.

[ 501 ]
Tutty, s. തുത്തം.

Twain, a. രണ്ട, ഇരു, ഇരുവർ, ad. ര
ണ്ടായി.

To Twang, v. a. & n. സ്ഫുടതയൊടെ ശ
ബ്ദിക്കുന്നു; ഉറക്കെ ശബ്ദിക്കുന്നു; കിണുങ്ങി
സംസാരിക്കുന്നു.

Twang, s. സ്ഫുടശബ്ദം, ഉറച്ചശബ്ദം, കി
ണുക്കം.

Twangling, a. കലമ്പലായുള്ള, അലട്ടും
നിലവിളിയുമായുള്ള.

To Twank, v. n. ശബ്ദിക്കുന്നു, ഒച്ചയിടു
ന്നു, ധ്വനിക്കുന്നു, കിണുങ്ങുന്നു.

To Twattle, v. n. ജല്പിക്കുന്നു, ചിലക്കു
ന്നു, വായാടുന്നു.

To Tweak, v. a. നുള്ളുന്നു, പിച്ചുന്നു; കി
ള്ളുന്നു, ഇറുക്കുന്നു.

Tweak, s. നുള്ളൽ, പിച്ച, കിള്ളൽ, ഇറു
ക്ക, തിരുമ്മ.

To Tweedle, Twidle, v. a. ചൊറുകുന്നു,
തലൊടുന്നു, പതുക്കെ തൊടുന്നു.

Tweezers, s. ചവണ.

Twelfth, a. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ, ദ്വാദശ.

Twelfthtide, s. ക്രിസ്തു ജനിച്ച പെരുനാ
ളിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം.

Twelve, a. പന്ത്രണ്ട, ദ്വാദശം, ദ്വാദശ.

Twelvemonth, s. പന്ത്രണ്ട മാസം, ഒരു
സംവത്സരം.

Twelvepence, s. ഷില്ലിംഗ എന്ന നാണ
യം, അര രൂപ.

Twelvepenny, a. അര രൂപാ വിലയുള്ള.

Twelvescore, s. പന്ത്രണ്ടിരുപത കൂടിയ
ത, ൨൪൦, പന്ത്രണ്ടകൊടി.

Twentieth, a. ഇരുപതാം, ഇരുപതാമ
ത്തെ, വിംശം.

Twenty, a. ഇരുപത, വിംശതി.

Twice, ad. രണ്ടുപ്രാവശ്യം, ഇരട്ടി, രണ്ടുത
രം, രണ്ടുമടങ്ങ, രണ്ടുതവണ, ദ്വിഗുണം.

Twig, s. ചിനെപ്പ, ചെറുകൊമ്പ; ചുള്ളി
കൊൽ; കിളിച്ചിൽ.

Twilight, s. സന്ധ്യ, അസ്തമനശൊഭ, ച
രമകാലം.

Twilight, a. സന്ധ്യയായുള്ള, അസ്തമന
ശൊഭയുള്ള; ഇരുണ്ട.

Twin, s. ഇരട്ടപ്പിള്ള, ഇരട്ടപ്പിള്ളകളിലൊ
ന്ന; യുഗ്മം; മിഥുനരാശി.

Twinborn, a. കൂടെപിറന്ന, ഇരട്ടയായി
പിറന്ന; യുഗ്മജന്മമായുള്ള.

To Twine, v. a. പിരിപിരിക്കുന്നു, പി
രിക്കുന്നു, കൂട്ടിപ്പിരിക്കുന്നു; ചുറ്റിക്കുന്നു,
ചുളുക്കുന്നു; എച്ചുകൂട്ടുന്നു.

To Twine, v. n. പിരിയുന്നു, ചുളുങ്ങുന്നു,
ചുറ്റുന്നു.

Twine, s. ചരട, വക്കുനൂൽ, കയറ.

To Twinge, v. a. ചുളുചുളപ്പിക്കുന്നു, നു
ള്ളുന്നു, കിള്ളുന്നു, ഇറുക്കുന്നു.

Twinge, s. ചുളുചുളുപ്പ, നുള്ളൽ, ഇറുക്ക.

Twink, s. ഇമ, കണ്ണിമെപ്പ; ഉന്മീലനനി
മീലനം, ഇമെച്ചുമിഴി.

To Twinkle, v. n. മിനുങ്ങുന്നു; ഇമച്ചു
മിഴിക്കുന്നു, കണ്ണിമെക്കുന്നു, മീലനം ചെ
യ്യുന്നു.

Twinkle, Twinkling, s. മിനുമിനുപ്പ;
കണ്ണിമെപ്പ, നിമിഷം, മീലനം; ഉന്മെ
ഷം.

The twinkling of an eye, നിമെഷം,
നിമിഷം.

Twinling, s. ഇരട്ടയായി പിറന്നതിൽ ഒര
ആട്ടിങ്കുട്ടി.

To Twirl, v. a. ചുഴറ്റുന്നു, വെഗത്തിൽ
തിരിക്കുന്നു; വട്ടത്തിൽ തിരിക്കുന്നു.

To Twirl, v. n. ചുഴലുന്നു, വെഗത്തിൽ തി
രിയുന്നു; ചുറ്റുന്നു; പുളയുന്നു, കറങ്ങുന്നു.

Twirl, Twirling, s. ചുഴല്ച, തിരിച്ചിൽ,
വട്ടംതിരിച്ചിൽ, ചക്രം തിരിച്ചിൽ; കറ
ങ്ങൽ; പുളച്ചിൽ.

To Twist, v. a. പിരിക്കുന്നു, പിരിമുറുക്കു
ന്നു; കുത്തിപ്പിരിക്കുന്നു; പിന്നുന്നു; ചുളു
ക്കുന്നു, ചുറ്റിക്കുന്നു; എച്ചുകൂട്ടുന്നു, കൂട്ടി
പ്പിണെക്കുന്നു.

To Twist, v. n. പിരിയുന്നു, ചുരുളുന്നു,
ചുറ്റുന്നു, പിരിമുറുകുന്നു; പുളയുന്നു.

Twist, s. പിരിച്ചനൂൽ, പിരി, ഇഴ; നൂൽ
ചരട, കയറ; പിരിച്ചിൽ, ചുളുക്ക; പുള
ച്ചിൽ; ചുള്ളിക്കൊമ്പ.

To Twit, v. n. നിന്ദിച്ചനൊക്കുന്നു, നി
ന്ദിച്ചപറയുന്നു, ധിക്കരിക്കുന്നു, പുഛിക്കു
ന്നു, പരിഹാസം കാട്ടുന്നു.

To Twitch, v. a. പിടിച്ചുമുറുക്കുന്നു, പിടി
ച്ചുപറിക്കുന്നു, പറിക്കുന്നു, പിഴുന്നു, ഇറു
ക്കുന്നു: പിടിച്ചുവലിക്കുന്നു; കൊളുത്തുന്നു.

Twitch, s. മുറുക്കം, പിടിച്ചുപറി; ഇറുക്ക;
പിടിച്ചുവലി; കൊളുത്ത, വെദന.

To Twitter, v. n. ചിലെക്കുന്നു; പരിഹാ
സമായി ചിരിക്കുന്നു, ഇളിക്കുന്നു.

Twitter, s. ചിലെപ്പ; രാഗത്തിന്റെ ഇള
ക്കം.

Twittletwattle, s. വ്യൎത്ഥസംസാരം, വീ
ൺവാക്ക, ജല്പനം.

Two, a. രണ്ട, ദ്വയം.

Twofold, a. ഇരട്ടിയായുള്ള, ഇരുമടങ്ങ,
ദ്വികം, ദ്വിഗുണം.

Twoedged, a. ഇരുമുനയുള്ള.

Twohanded, a. ഇരുകയ്യും പാടായുള്ള;
വലിപ്പമുള്ള, വണ്ണമുള്ള, അതികെമമായു
ള്ള.

Tymbal, s. ഒരു വക ഭെരി.

[ 502 ]
Tympan, s. അച്ചടിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിൽ ക
ടലാസ്സ വെക്കുന്ന ചട്ടം; ചെണ്ട.

Tympanum, s. ചെവിക്കല്ല; ഭെരി, തപ്പ.

Tympany, s. ഒരു വക മഹൊദരവ്യാധി,
വയറുവീൎപ്പ.

Type, s. ദൃഷ്ടാന്തം, നിഴൽ, ഛായ; അട
യാളം, മാതിരി, പ്രതിനിധി; അച്ച, അ
ച്ചടിയക്ഷരം.

Typical, a. ദൃഷ്ടാന്തമുള്ള, നിഴലാട്ടമായു
ള്ള, ഛായയായുള്ള ; ജ്ഞാനാൎത്ഥമായുള്ള.

To Typify, v. a. നിഴലാട്ടുന്നു, ദൃഷ്ടാന്ത
പ്പെടുത്തുന്നു, ഉപമിപ്പിക്കുന്നു, പ്രതിനി
ധിയായി കാട്ടുന്നു.

Typographer, s. അച്ചടിക്കുന്നവൻ.

Typographical, a. അച്ചടിക്കുന്ന വിദ്യ
യൊടുചെൎന്ന.

Typography, s. അച്ചടിക്കുന്ന വിദ്യ.

Tyrannic, Tyrannical, a. കടുപ്പമായുള്ള,
കാഠിന്യമായുള്ള, കാഠൊരമായുള്ള, ക്രൂര
തയുള്ള: ദുഷ്ടതയുള്ള.

To Tyrannise, v. a. കടുപ്പം കാട്ടുന്നു,
ഞെരുക്കം ചെയ്യുന്നു, ദുൎന്നീതിയൊടെ ഭ
രിക്കുന്നു, ദുശ്ശാസനം ചെയ്യുന്നു.

Tyrannous, a. കടുപ്പമുള്ള, കാഠിന്യതയു
ള്ള, ഘൊരമായുള്ള, ക്രൂരതയുള്ള.

Tyranny, s. ദുശ്ശാസനം, കടുപ്പം, കാഠി
ന്യത, ദുൎന്നീതി, ക്രൂരത, പ്രഷ്പ്രഭുത്വം; ഞെ
രുക്കം, പീഡ.

Tyrant, s. ദുശ്ശാസനക്കാരൻ, കടുപ്പക്കാ
രൻ, ദുഷ്പ്രഭു, അതിക്രൂരൻ, ഉഗ്രൻ.

Tyro, s. പഠിക്കുന്നവൻ, പുതുവെലക്കാരൻ,
പുതിയവൻ.

U

Uberous, a. പരിപൂൎണ്ണമായുള്ള, സമൃദ്ധി
യായുള്ള.

Ubearty, s. പരിപൂൎണ്ണത, സമൃദ്ധി.

Ubiety, s. സ്ഥലസംബന്ധം.

Ubiquity, s. സൎവ്വവ്യാപനം, സൎവഗത്വം,
സൎവ്വത്രവ്യാപാരം.

Udder, s. അകിട.

Ugliness, s. വിരൂപത, കുരൂപം, ഭാഷ
കെട; അഭംഗി, ഭംഗികെട.

Ugly, a. വിരൂപമായുള്ള, കുരൂപമായു
ള്ള; അവലക്ഷണമായുള്ള, ഭാഷകെടു
ള്ള; വെറുപ്പുള്ള, അറെപ്പുള്ള.

Ulcer, s. വ്രണം, പരു, പുണ്ണ.

To Ulcerate, v. n. വ്രണമായിതീരുന്നു,
പുണ്ണുപിടിക്കുന്നു.

Ulceration, s. പുണ്ണാകുന്നത; വ്രണം,
പുണ്ണ.

Ulcered, a. വ്രണമായിതീൎന്ന.

Ulcerous, a. വ്രണമായുള്ള, പുണ്ണപിടിച്ച,
പരുക്കളുള്ള.

Uliginous, a. ചെറുള്ള, ചെളിയുള്ള.

Ultimate, a. ഒടുക്കത്തെ, അന്തമായുള്ള,
അന്ത്യമായുള്ള; തീൎച്ചയായുള്ള.

Ultimately, ad. ഒടുക്കത്ത, അവസാന
ത്തിങ്കൽ.

Ultimatum, s. തീൎച്ചയുള്ള കല്പന, ഒടുക്ക
ത്തെ ഉത്തരം.

Ultramarine, s. മഹാ വിശെഷമായ നീ
ലം, നറുനീലം.

Ultramarine, a. സമുദ്രത്തിനക്കരെയുള്ള,
പരദെശത്തുള്ള.

Umber, s. മഞ്ഞൾനിറം; ഒരു വക മീൻ.

Umbilical, a. നാഭിയൊടുചെൎന്ന, പൊ
ക്കിളിനൊടുചെൎന്ന.

The umbilicakil cord, നാഭിനാളം, പൊ
ക്കിൾകൊടി.

Umbles, s. plu. മാനിന്റെ കുടലുകൾ.

Umbo, s. പരിചയുടെ മുഴന്ത.

Umbrage, s. വൃക്ഷങ്ങളുടെ നിഴൽ, ത
ണൽ; കുറ്റം, നീരസം, വൈരം.

Umbrageous, Umbrose, a. നിഴലുള്ള,
തണലുള്ള.

Umbrella, s. കുട, ഛത്രം.

Umpirage, s. പഞ്ചായം, പഞ്ചായത്തീൎപ്പ.

Umpire, s. മെൽപഞ്ചായക്കാരൻ, മദ്ധ്യ
സ്ഥൻ.

Unabased, a. താഴാത്ത, വണങ്ങാത്ത;
വിനയമില്ലാത്ത, ഡംഭമുള്ള.

Unabaslhel, a. ലജ്ജിക്കാത്ത, നാണമില്ലാ
ത്ത, ശങ്കയില്ലാത്ത.

Unabashed, a. കുറയാത്ത, താഴാത്ത.

Unable, a. പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത, പ്രാപ്തികെ
ടുള്ള, അശക്തമായുള്ള, ക്ഷീണമായുള്ള.

Unabolished, a. തള്ളികളയപ്പെടാത്ത,
നിൎത്തൽ ചെയ്യാത്ത, പൂൎണ്ണബലമുള്ള.

Unacceptable, a. അനിഷ്ടമായുള്ള, കൈ
ക്കൊള്ളപ്പെടാത്ത, അംഗീകരിച്ചുകൂടാത്ത,
അപ്രിയമായുള്ള; ബൊധിക്കാത്ത.

Unacceptableness, s. ഇഷ്ടക്കെട, അംഗീ
കരിച്ചുകൂടായ്മ, അയൊഗ്യത, ഉചിതമി
ല്ലായ്മ.

Unaccepted, a. കൈക്കൊള്ളപ്പെടാത്ത,
സ്വീകരിക്കാത്ത, പരിഗ്രഹിക്കാത്ത, എ
ല്ക്കാത്ത.

Unaccessible, a. അടുത്തുകൂടാത്ത, ചെൎന്നു
കൂടാത്ത, സമീപിച്ചുകൂടാത്ത, അസാദ്ധ്യ
മായുള്ള; ദുൎഗ്ഗമമായുള്ള.

Unaccommodated, a. വാസത്തിനതക്ക
ഉപകരണങ്ങളില്ലാത്ത, വാസൊചിതമ
ല്ലാത്ത.

[ 503 ]
Unaccompanied, a. കൂട്ടില്ലാത്ത, എകാ
കിയായുള്ള; തനിച്ച.

Unaccomplished, a. നിവൃത്തിയാകാത്ത,
ചെയ്തുതീരാത്ത, കൂടാത്ത, സാധിക്കാത്ത;
സമൎത്ഥയില്ലാത്ത, വശക്കെടുള്ള.

Unaccountable, a. കണക്ക ബൊധിപ്പി
ച്ചുകൂടാത്ത, ന്യായം പറഞ്ഞുകൂടാത്ത, വി
വരം തെളിയിച്ചുകൂടാത്ത; കാരണമില്ലാ
ത്ത; അത്ഭുതമായുള്ള; ചുമതലയില്ലാത്ത.

Unaccountably, ad. അത്ഭുതമായി, അ
പൂൎവമായി, സംഗതികൂടാതെ.

Unaccurate, see Inaccuate, a. തിട്ട
മില്ലാത്ത.

Unaccustomed, a. തഴക്കമില്ലാത്ത, പഴ
കാത്ത, പരിചയമില്ലാത്ത, വശമില്ലാത്ത,
പതിവില്ലാത്ത, പുതുമയായുള്ള, അപൂൎവ്വ
മായുള്ള, നടപ്പില്ലാത്ത.

Unacknowledged, a. ബൊധിക്കാത്ത,
അറിയാത്ത, അനുസരിക്കാത്ത, എല്ക്കാത്ത.

Unacquainted, a. പരിചയമില്ലാത്ത, അ
റിമുഖമില്ലാത്ത;ശീലിക്കപ്പെടാത്ത, അറി
യാത്ത, തഴക്കമില്ലാത്ത; നടപ്പില്ലാത്ത.

Unadmired, a. പ്രമാണിക്കപ്പെടാത്ത, മാ
നിക്കപ്പെടാത്ത, സ്നെഹിക്കപ്പെടാത്ത.

Unadored, a. വന്ദിക്കപ്പെടാത്ത, പൂജിക്ക
പ്പെടാത്ത; ഉപെക്ഷിക്കപ്പെട്ട.

Unadvised, a. ഉപദെശിക്കപ്പെടാത്ത, ബു
ദ്ധിക്കുറവുള്ള, അവിവെകമുള്ള.

Unadulterated, a. കലൎപ്പില്ലാത്ത, മായം
കൂടാത്ത; സാക്ഷാലുള്ള, തനി.

Unaffable, a. പ്രീതിസ്വഭാവമില്ലാത്ത;
ഡംഭമുള്ള, അഹമ്മതിയുള്ള.

Unaffected, a. മനസ്സ ഇളക്കപ്പെടാത്ത;
നടിപ്പില്ലാത്ത, കപടമില്ലാത്ത, നെരുള്ള,
പരമാൎത്ഥമുള്ള.

Unaided, a. അസഹായമായുള്ള, തുണ
യില്ലാത്ത, നിരാധാരമുള്ള.

Unalienable, a. അസ്വാധീനമാക്കിക്കൂടാ
ത്ത, പരാധീനമാക്കികൂടാത്ത, അന്യവശ
മാക്കികൂടാത്ത.

Unallied, a. ബന്ധുവില്ലാത്ത, സംബന്ധ
മില്ലാത്ത.

Unalterable, a. മാറരുതാത്ത, ഭെദം വ
ത്തികൂടാത്ത, അഭെദ്യമായുള്ള.

Unambiguous, a. സ്പഷ്ടമായുള്ള, വ്യക്ത
മായുള്ള, അസംശയമായുള്ള.

Unamusing, a. രസിപ്പിക്കാത്ത, സന്തൊ
ഷകരമല്ലാത്ത, മൊദിപ്പിക്കാത്ത.

Unanimity, s. ഐകമത്യം, ഏകമനസ്സ,
എകചിന്ത; ഒരു കൈ.

Unanimous, a. ഐകമത്യമുള്ള, ഏകമന
സ്സായുള്ള, ഒരു കയ്യായുള്ള.

Unanswerable, a. ഉത്തരമില്ലാത്ത, പ്ര

തിവാക