താൾ:CiXIV133.pdf/433

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

SLI 421 SLO

To Slide, v. a. വഴുതിക്കുന്നു, അറിയാ
തെ കടത്തുന്നു.

Slide, s. വഴുക്കൽ; ഊരുപലക, ചീപ്പ ഉ
ഴാൾ, ഊരഴി.

Slider, s. വഴുതുന്നവൻ.

Slight, a. അല്പമായുള്ള, ലഘുവായുള്ള, അ
സാരമായുള്ള; ബലമില്ലാത്ത; ഉദാസീന
മുള്ള, അല്പബുദ്ധിയുള്ള, കനമില്ലാത്ത, ക
ട്ടിയില്ലാത്ത, തൌവലായുള്ള.

Slight, s. ധിക്കാരം, നിന്ദ; ഉദാസീനത;
തന്ത്രം, ഉപായം, കൌശലം.

To Slight, v. a. ധിക്കരിക്കുന്നു, നിന്ദിക്കു
ന്നു, നിസ്സാരമാക്കുന്നു; ഉപെക്ഷിക്കുന്നു; ല
ഘുവാക്കുന്നു; പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുന്നു; അ
ജാഗ്രത കാട്ടുന്നു.

Slightingly, ad. ധിക്കാരമായി, നിന്ദ
യൊടെ.

Slightly, ad. ഉദാസീനമായി, നിന്ദയാ
യി; അല്പമായി, കുറെച്ചു, കുറെ.

Slightness, s. അല്പകാൎയ്യം; ബലമില്ലായ്മ,
ബലക്കെട; ലാഘവം; ഉദാസീനത, അ
ജാഗ്രത; കൂട്ടാക്കായ്മ.

Slim, a. മെലിഞ്ഞ, നെൎത്ത; കനമില്ലാത്ത,
കട്ടിയില്ലാത്ത, മാൎദ്ദവമുള്ള.

Slime, s. ചളി; ചെളി, ചെറ.

Sliminess, s. ചളിമയം, ചെളിമയം.

Slimy, a. ചളിയുള്ള, ചളിമയമുള്ള.

Sliness, s. തന്ത്രം, കൌശലം, കപടം, ഉ
പായം.

Sling, s. കവണി, കവണിയെറ, എറ;
തൂക്കുശീല; ഉറി.

To Sling, v. a. കവണികൊണ്ട എറിയു
ന്നു; എറിയുന്നു; കെട്ടിത്തൂക്കുന്നു; ഉറിയിൽ
തൂക്കിവെക്കുന്നു; കയറുകൊണ്ട ഇഴുക്കുന്നു.

Slinger, s. കവണിക്കാരൻ.

To Slink, v. a. & n. രഹസ്യമായി ഒടി
പ്പൊകുന്നു, ഒളിച്ചുപൊയ്കളയുന്നു, പതു
ങ്ങുന്നു; മാറിക്കളയുന്നു: ചനകലങ്ങുന്നു.

To Slip, v. a. വഴുതുന്നു, തെറ്റുന്നു; കഴ
ലുന്നു; മാറിക്കളയുന്നു; ഒടിപ്പൊകുന്നു; അ
റിയാതെ കടന്നുപൊകുന്നു; ഉളുക്കുന്നു; ഒ
ൎമ്മവിട്ടുപൊകുന്നു; കഴിഞ്ഞുപൊകുന്നു;
ഊരിപ്പൊകുന്നു.

To Slip, v. a. രഹസ്യമായി കൊണ്ടുപൊ
കുന്നു: അറിയാതെ കയ്യിട്ടെടുക്കുന്നു, കൊ
മ്പ ഇരിയുന്നു; തെറ്റിക്കുന്നു; കയറ്റുന്നു;
ഇഴുക്കുന്നു; ഊരിവിടുന്നു, അഴിച്ചുവിടുന്നു;
വിട്ടുകളയുന്നു.

Slip, s. വഴുക്കൽ, തെറ്റ; ഇരിഞ്ഞകൊമ്പ,
തൊൽവാറ; ഒരു കീറ്റ; കപ്പൽ വെള്ള
ത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇറക്കുന്നതിനുള്ള ചാ
യിവുപണി; കഴറ്റുപാര; പടങ്ങ.

Slipboard, s. നീക്കുപലക.

Slipknot, s. കൊത; വെഗത്തിൽ അഴി
ക്കുന്ന കെട്ടു, ഊരാഞ്ചുളുക്ക.

Slipper, s. പുറംതൊകലില്ലാത്തചെരിപ്പ

Slipperiness, s. വഴുക്കൽ, വഴുപ്പ, തെ
റ്റൽ; നിശ്ചയമില്ലായ്മ.

Slippery, Slippy, a. വഴുക്കലുള്ള, വഴുവ
ഴുപ്പുള്ള, തെറ്റുന്ന: നിശ്ചയമില്ലാത്ത.

Slipshod, a. ചെരിപ്പ കെട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത;
ചെരിപ്പുറപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത.

Slipslop, s. കൊഴുപ്പില്ലാത്ത സാധനം;
വീൎയ്യമില്ലാത്ത മദ്യം, പൂള മദ്യം.

To Slit, v. a. നീളെ കീറുന്നു, നീളെ ക
ണ്ടിക്കുന്നു; വെട്ടികീറുന്നു; പിളൎക്കുന്നു.

Slit, s. നീളെയുള്ള കീറൽ, വെട്ട; പിള
ൎപ്പ, വിടവ.

To Slive, Sliver, v. a. കീറുന്നു, വെട്ടി
കീറുന്നു, പിളൎക്കുന്നു, പിളൎന്നിടുന്നു, പൊ
ളിക്കുന്നു.

Sliver, s. കീറ്റ, പിളൎപ്പ, പൊളിപ്പ.

Sloats, s. വണ്ടിയുടെ അടിച്ചട്ടത്തിന്റെ
പൂള, കീലം.

To Slobber, v. a. ഉമിനീരും മറ്റും ഒലി
ക്കുന്നു, ൟത്താവാറ്റുന്നു.

Slobber, s. വായിൽനിന്ന ഒലിക്കുന്ന ഉ
മിനീരും മറ്റും.

Sloop, s. ഒരു ചെറു കപ്പൽ.

Slop, s. ചീത്തവെള്ളം മുതലായവ; തൂക്കി
യത.

To Slop, v. a. ചിന്തുന്നു, ചിന്നുന്നു, തൂകുന്നു.

Slope, a. ചാഞ്ഞ, ചരിഞ്ഞ; ചരിവുള്ള, ഇ
റക്കമുള്ള.

Slope, s. ചായിവ, ചരിവ, ഇറക്കം, മല
ചരിവ; ചുരം; ചായിച്ചുവെട്ട.

To Slope, v. a. ചായിക്കുന്നു, ചരിക്കുന്നു.

To Slope, v. n. ചായുന്നു, ചരിയുന്നു.

Slope, Slopewise, Slopingly, ad. ചാ
യ്പായിട്ട, ചൊവ്വല്ലാതെ, ചാഞ്ഞിട്ട.

Slopeness, s. ചായിപ്പ, ചൊവ്വുകെട.

Sloppy, a. ചെറുള്ള, ചെളിയുള്ള, ചെറും
വെള്ളവുമുള്ള.

Sloth, s. മടി, ഉദാസീനത, അജാഗ്രത,
മന്ദത, തന്ദ്രി; തെവാങ്കം.

Slothful, a. മടിയുള്ള, ഉദാസീനതയുള്ള,
മന്ഥരമായുള്ള, ജാഗ്രതയില്ലാത്ത.

Slothfulness, s. മടി, അജാഗ്രത, തന്ദ്രി;
താത്പൎയ്യമില്ലായ്മ.

Slouch, s. അധൊദൃഷ്ടി; തലകുനിഞ്ഞ ന
ടക്കുന്നവൻ, മന്ദഭാവമുള്ളവൻ.

To Slouch, v. n. തലകുനിഞ്ഞുനടക്കുന്നു,
മന്ദഭാവത്തൊടിരിക്കുന്നു, കുണ്ഠിതപ്പെടു
ന്നു.

Sloven, s. വൃത്തികെട്ടവൻ, അഴുക്കുപിര
ണ്ടവൻ, മുഷിഞ്ഞവൻ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/433&oldid=178287" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്