താൾ:CiXIV133.pdf/442

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

SPE 430 SPE

ലിയുള്ള, കൊച്ചലുള്ള, തരിപ്പുള്ള, പിടി
ത്തമുള്ള.

To Spatiate, v. n. ഉഴന്നുനടക്കുന്നു, ചു
റ്റിതിരിയുന്നു.

To Spatter, v. a. ചെറുതെറിപ്പിക്കുന്നു;
തളിക്കുന്നു; ദൂഷ്യം പറയുന്നു, തെറിപറയു
ന്നു, പഴിപറയുന്നു.

To Spatter, v. n. തുപ്പുന്നു, തുപ്പിക്കളയുന്നു.

Spatula, s. മരുന്നുചട്ടുകം, തുടുപ്പ.

Spavin, s. കുതിരകൾക്ക ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു
രൊഗം.

To Spawl, v. a. ഉമിയുന്നു, തുപ്പുന്നു.

Spawl, s. തുപ്പൽ, ഉമിനീർ.

Spawn, s. മീൻമൊട്ട, തവളമൊട്ട.

To Spawn, v. n. മീൻ മൊട്ടയിടുന്നു, ച
നകൊള്ളുന്നു.

Spawner, s. പെൺമീൻ.

To Speak, v. n. പറയുന്നു, സംസാരിക്കു
ന്നു, ഉരിയാടുന്നു; മിണ്ടുന്നു, ശബ്ദിക്കുന്നു.

To speak on any point, പിടിച്ചുപറ
യുന്നു.

To speak with, സംഭാഷണംചെയ്യുന്നു.

To Speak, v. a. ഉച്ചരിക്കുന്നു, ശബ്ദിപ്പി
ക്കുന്നു; പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു, അറിയിക്കു
ന്നു, പ്രസ്ഥാപിക്കുന്നു.

Speaker, s. സംസാരി, വാഗ്മി, വാചാ
ലൻ; ആലൊചനസംഘത്തിന്റെ പ്രമാ
ണി.

Speaking, s. വാക്ക, സംസാരം, ഉരിയാ
ട്ടം, മിണ്ടാട്ട: പ്രസ്ഥാപനം.

Spear, s. കുന്തം, രംട്ടി, വെൽ, പ്രാസം;
ഉടക്കുളി.

To Spear, v. a. കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു, കുന്തം
കൊണ്ടു കുത്തുന്നു.

Speargrass, s. കൊന്തംപുല്ല.

Spearman, s. കുന്തക്കാരൻ, പ്രാസികൻ,
വെല്കാരൻ.

Special, a. വിശെഷാലുള്ള, വിശേഷമാ
യുള്ള, പ്രത്യെകമുള്ള; മുഖ്യമായുള്ള.

Specially, ad. വിശെഷാൽ, പ്രത്യെകമാ
യി.

Specialty, or Speciality, s. വിശെഷത,
പ്രത്യെകകാൎയ്യം, മുഖ്യത.

Specie, s. ദ്രവ്യം, പണം.

Species, s. ജാതി; തരം, വിധം, വക,
തരഭെദം; മാതിരി; ആകൃതി, രൂപം, മ
നസ്സിനുള്ള തൊന്നൽ; ഔഷധം.

Specific, s. സിദ്ധൗഷധം; പ്രത്യെകമു
ള്ള ഗുണം.

Specific, a. തിട്ടമുള്ള, നിശ്ചയമുള്ള; സൂ
ക്ഷമുള്ള; വിശെഷമായുള്ള; വിവരമുള്ള;
തരംപൊലെയുള്ള വകതിരിവുള്ള; തീൎച്ച
യുള്ള; പ്രത്യെകമുള്ള, ഒരൊന്ന.

Specifically, ad. തരംപൊലെ, വിവര
മായി, തീൎച്ചയായി.

To Specificate, v. a. തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു;
വിശെഷിപ്പിക്കുന്നു, വിവരപ്പെടുത്തുന്നു,
തരന്തിരിക്കുന്നു, വകതിരിക്കുന്നു.

Specification, s. തിട്ടം; വിശെഷിപ്പിക്കു
ക, വിശെഷത; വിവരം; തരംതിരിച്ചിൽ,
വകതിരിവ.

To Specify, v. a. വിവരിക്കുന്നു, വിവരം
പറയുന്നു, വിശെഷതപ്പെടുത്തുന്നു; വി
ശെഷാൽ ചൊല്ലുന്നു, വകതിരിക്കുന്നു.

Specimen, s. മാതിരി, മച്ചം, തരപ്പടി;
ദൃഷ്ടാന്തം.

Specious, a. മൊടിയും, കാഴ്ചെക്കു ഭംഗി
യുള്ള; പ്രസാദമുള്ള, യുക്തമായുള്ള, രമ
ണീയമായുള്ള കാഴ്ചെക്ക വിശെഷമായു
ള്ള.

Speck, s. പുള്ളി, മറുവ, അങ്കം, കളങ്കം;
പാണ്ട, കറ.

To Speck, v. a. കളങ്കമാക്കുന്നു, കറപ്പെ
ടുത്തുന്നു.

Speckle, s. പുള്ളി, ചെറുപുള്ളി.

To Speckle, v. a. പുള്ളിപുള്ളിയാക്കുന്നു.

Spectacle, s. വിനൊദക്കാഴ്ച, കാഴ്ചഹെ
തു; കാഴ്ച, ദൎശനം: പ്രെക്ഷം. pl. മൂക്കുക
ണ്ണാടി, കണ്ണട.

Spectator, s. കാഴ്ചക്കാരൻ, നിന്നുനൊക്കു
ന്നവൻ, കാണുന്നവൻ, പ്രെക്ഷകൻ, പാ
രിഷദൻ.

Spectre, s. മായാകാഴ്ച, മായാരൂപം, കലി.

Spectrum, s. രൂപം, ഛായ.

To Speculate, v. a. & n. ധ്യാനിക്കുന്നു,
നന്നായി വിചാരിക്കുന്നു; വകതെടുന്നു.

Speculation, s, കാഴ്ച, ധ്യാനം, യൊഗം;
വിചാരം; ആലൊചന; ഊന്നിവിചാരം,
വകതെടുക; യന്ത്രം.

Speculative, a. ധ്യാനിക്കുന്ന, നന്നായി
വിചാരിക്കുന്ന.

Speculator, s. ധ്യാനിക്കുന്നവൻ, യൊ
ഗി; യന്ത്രി.

Speculum, s. കണ്ണാടി, ദൎപ്പണം.

Sped, pret.& part. pass. of To Speed,
ബദ്ധപ്പെട്ടു, ബദ്ധപ്പെട്ട.

Speech, s. വാഷ, ഭാഷ, വചനം, ഗീർ;
ഭാഷിതം, വാണി, ആഖ്യാനം.

To Speed, v. n. ബദ്ധപ്പെടുന്നു, ദ്രുതിപ്പെ
ടുന്നു, ത്വരിതപ്പെടുന്നു: സാധിക്കുന്നു.

To Speed, v. a. ബദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു, ദ്രുതി
പ്പെടുത്തുന്നു; കൊല്ലുന്നു; സാധിപ്പിക്കുന്നു;
സഹായിക്കുന്നു, ഒത്താശചെയ്യുന്നു.

Speedily, ad. അതിവെഗത്തിൽ, ശീഘ്രം.

Speedy, a. ബദ്ധപ്പാടുള്ള , ശീഘ്രമുള്ള, ദ്രു
തിയുള്ള, ചുറുക്കുള്ള.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/442&oldid=178305" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്