താൾ:CiXIV133.pdf/406

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

RUS 394 SAC

To run down, ഒടിച്ച പിടിക്കുന്നു, ഒതു
ക്കുന്നു, അടക്കുന്നു, അമൎത്തുന്നു.

To run over, വെഗത്തിൽ വായിക്കുന്നു,
തീവ്രമായി നൊക്കുന്നു; ചുരുക്കത്തിൽ
വിചാരിക്കുന്നു.

To run through, നൊത്ത തുളെക്കുന്നു;
അധികം ചിലവഴിച്ചുകളയുന്നു, ഒടു
ക്കുന്നു.

Run, s. ഒട്ടം; നടപ്പ, ഗതി.

Runagate, s. ഒട്ടിപ്പൊയ്കളഞ്ഞവൻ; ഭീ
രു; മതത്യാഗി.

Runaway, s. ഒടിപ്പൊയവൻ.

Rundle, s. കൊണിയുടെ ചവിട്ടുപടി;
ചുറ്റ.

Rundlet, s. ചെറിയ പീപ്പ.

Rung, pret. & part. pass. of To Ring,
മണിയടിച്ചു, മണിയടിച്ച.

Runnel, s. തൊട, ചെറുപുഴ; ചിറ്റാറ.

Runnel', s. ഒടുന്നവൻ; വെഗി; ഉദ്യൊഗൻ.

Runnet, s. ഉറ.

Runt, s. കുരുട്ടവക ജന്തു, മുണ്ടിപ്പശു.

Rupee, s. രൂപാ, രൂപിക.

Ruption, s. ഭിന്നത, വിള്ളൽ, വിടവ.

Rupture, s. പൊട്ടൽ , ഉടച്ചിൽ, വിള്ള,
പൊട്ട; ഇടച്ചിൽ, ശത്രുത, വൈരം, ഭി
ന്നത.

To Rupture, v. a. പൊട്ടിക്കുന്നു, ഉടെ
ക്കുന്നു, ഇടച്ചിലാക്കുന്നു, ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു;
മുറിക്കുന്നു.

Rural, a. നാട്ടുപുറമെയുള്ള ; കീഴ്ത്തരമായു
ള്ള.

Ruse, s. ഉപായം, കൌശലം, തന്ത്രം.

Rush, s. വെഴം; പൊട്ട: കരി, ഞാങ്ങ
ണ: പാച്ചിൽ.

To Rush, v. n. പായുന്നു, പാഞ്ഞുപൊ
കുന്നു, പാഞ്ഞുവരുന്നു; ചാടുന്നു, ചാടി
പ്പൊകുന്നു.

Rushy, s. വെഴമുള്ള , പൊട്ടയുള്ള; ഞാ
ങ്ങണയുള്ള; ഞാങ്ങണകൊണ്ട തീൎത്ത.

Rusk, s. ചുട്ടുകാച്ചിയ അപ്പം.

Rust, s. തുരുമ്പ, ഇരിമ്പിൻകറ.

To Rust, v. n. തുരുമ്പിക്കുന്നു, തുരുമ്പുപിടി
ക്കുന്നു, കറപിടിക്കുന്നു; മടിപിടിക്കുന്നു.

Rustic, a. നാട്ടിനടുത്ത, മുരട്ടുശീലമുള്ള,
ഭടാചാരമുള്ള, വെണ്മട്ടമായുള്ള.

Rustical, a. നാട്ടുപുറത്തൊടചെൎന്ന; മുര
ട്ടുശീലമുള്ള, ഭടാചാരമുള്ള.

To Rusticate, v. n. നാട്ടുപുറത്താക്കുന്നു.

Rusticity, s. ഭടാചാരം, മുരട്ടുശീലം; ദു
സ്സാമൎത്ഥ്യം.

Rustiness, s. കറ, കിളാവ, തുരുമ്പ.

To Rustle, v. n. കിരുകിരുക്കുന്നു, പിരു
പിരുക്കുന്നു.

Rustling, s. കിരുകിരുപ്പ, പിരുപിരുപ്പ.

Rusty, a. തുരുമ്പുപിടിച്ചു, തുരുമ്പുള്ള, അ
ജാഗ്രതകൊണ്ട വഷളായിതീൎന്ന.

To Rut, v. n. മദിക്കുന്നു, മദംകൊള്ളുന്നു.

Rut, s. വണ്ടിത്താര ; മദം.

Ruth, s. കരുണ, ആൎദ്രത, പരതാപദുഃ
ഖം; അലിവ.

Ruthful, a. കരുണയുള്ള, പരതാപദുഃഖ
മുള്ള, അലിവുള്ള.

Ruthless, a. കരുണയില്ലാത്ത, അലിവി
ല്ലാത്ത, നിൎദ്ദയമായുള്ള, ക്രൂരതയുള്ള.

Ruthlessness, s. നിഷ്കരുണ, അലിവി
ല്ലായ്മ.

Ruttish, a. കാമമദമുള്ള.

Ryal, s. സ്പാനിയദെശത്തെ ഒരു നാണി
യം.

Rye, s. ഒരു വക ധാന്യം.

S.

Sabaoth, s. സെനകൾ.

Sabbath, s. ശാബത, സ്വസ്ഥനാൾ.

Sabbath-breaker, s. ശാബതദിവസത്തെ
ലംഘിക്കുന്നവൻ, ഞായറാഴ്ചദിവസത്തെ
ആചരിക്കാത്തവൻ.

Sabbatical, a. സ്വസ്ഥനാളിനൊട ചെ
ൎന്ന, ഞായറാഴ്ചക്കടുത്ത.

Sabbatism, s. സ്വസ്ഥത, ശാബതദിവസ
ത്തെ ആചരിക്കുക.

Sable, s. കറുത്ത രൊമപ്പതുപ്പുള്ള ഒരു
തൊൽ.

Sable, a. കറുത്ത, ഇരുണ്ട.

Sabre, s. കട്ടാരം, വളഞ്ഞവാൾ.

Sabulosity, s. കരുകരുപ്പ, തരിമണലാ
യിരിക്കുക.

Sabulous, a. കരുകരുപ്പുള്ള, തരിമണലാ
യുള്ള.

Saccharine, a. പഞ്ചസാരപൊലെയുള്ള,
പഞ്ചസാരകൂട്ടിയ, ശൎക്കരരസമുള്ള.

Sacerdotal, a. ആചാൎയ്യനെ സംബന്ധി
ച്ച, പുരൊഹിതസംബന്ധമായുള്ള.

Sachem, s. ഹിന്തുജാതിയിൽ പ്രധാനൻ.

Sack, s. ഉറുപ്പ, ചാക്ക; സഞ്ചി; ഒര അള
വ; സ്ത്രീയുടെ അയഞ്ഞ ഉടുപ്പ, ഒരു വക
വീഞ്ഞ; കൊള്ള.

To Sack, v. a. ആക്രമിച്ചുപിടിക്കുന്നു,
കൊള്ളയിടുന്നു; ചാക്കിൽ ഇടുന്നു.

Sackbut, s. ഒരു വക കുഴൽ.

Sackcloth, s. ചാക്കുശീല, രട്ട, കാശിരട്ട.

Sackful, s. ചാക്കുനിറ, നിറഞ്ഞചാക്ക.

Sacrament, s. ആണ; സത്യകൎമ്മം; ക

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/406&oldid=178260" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്