താൾ:CiXIV133.pdf/407

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

SAF 395 SAL

ൎത്താവിന്റെ അത്താഴം, ശുദ്ധമുള്ള രാത്രി
ഭക്ഷണം.

Sacramental, a. സത്യകൎമ്മത്തൊടചെൎന്ന.

Sacred, a. ശുദ്ധമുള്ള, ദിവ്യമായുള്ള, മുഖ്യ
മായുള്ള.

Sacredness, s. ശുലത, മുഖത.

Sacrificator, s. ബലികഴിക്കുന്നവൻ, യാ
ജ്ഞികൻ.

Satisfactory, a. ബലികഴിക്കുന്ന.

To Sacrifice, v. a. ബലികഴിക്കുന്നു, ബ
ലിയായി കൊടുക്കുന്നു; ഉപാകംചെയ്യു
ന്നു, വധിക്കുന്നു; നാശത്തിന എല്പിക്കുന്നു;
സംഹരിക്കുന്നു ; നഷ്ടമാക്കുന്നു.

Sacrifice, s ബലി, യാഗം, യജ്ഞം, യജ
നം, ഇഷ്ടി; നഷ്ടം.

Sacrificer, s. ബലികഴിക്കുന്നവൻ, യാജ്ഞി
കൻ.

Sacrificial, a. ബലിയൊട ചെൎന്ന, യാഗ
ത്തൊട ചെൎന്ന.

Sacrilege, s. ദൈവാലയമൊഷണം; ശ്രീ
ഭണ്ഡാരമൊഷണം; ദൈവദൂഷണം.

Sacrilegious, a. ശുദ്ധമുള്ള വസ്തുക്കളെ മൊ
ഷ്ടിക്കുന്ന, ശ്രീഭണ്ഡാര മൊഷണമുള്ള;
ദൈവദ്രൊഹമുള്ള.

Sacrist, Sacristan, s. കപ്പിയാര; പള്ള
യിലെ ഉപകരണങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന
വൻ; കൈക്കാരൻ.

Sacristy, s. പള്ളിയിലെ ചമയപ്പുരമുറി.

Sad, a. ഖെദമുള്ള, സങ്കടമുള്ള, ദുഃഖമുള്ള,
വിമനസ്സായുള്ള, അപ്രസാദമുള്ള, ദുഃഖക
രമായുള്ള; ദൊഷമുള്ള, വഷളായുള്ള.

To Sadden, v. a. ഖെദിപ്പിക്കുന്നു; വിഷാ
ദിപ്പിക്കുന്നു, വ്യസനപ്പെടുത്തുന്നു, കുണ്ഠി
തപ്പെടുത്തുന്നു.

Saddle, s. ജീനി, കുതിരജീനി.

To Saddle, v. a. ജീനിവെക്കുന്നു, ഭാര
പ്പെടുത്തുന്നു, ഭാരം ചുമത്തുന്നു.

Saddler, s. ജീനിയുണ്ടാക്കി വില്ക്കുന്നവൻ.

Sadness, s. വിമനസ്സ, ഖെദം, മനൊവി
ഷാദം, കുണ്ഠിതം, വ്യസനം, ദുഃഖം, അ
പ്രസാദം.

Safe, a. ആപത്തുകൂടാത്ത, അവിഘ്നമായു
ള്ള; നിൎഭയമായുള്ള: ഉറപ്പുള്ള, നിശ്ചയ
മുള്ള.

Safe, s. രസ്തുക്കൾ വെപ്പാനുള്ള സ്ഥലം,
തീൻപണ്ടങ്ങൾ വെക്കുന്ന മുറി.

Safeconduct, s. സുരക്ഷിതമായിപൊകു
ന്നതിനുള്ള കല്പന, വഴിത്തുണ, വഴിസ്സ
ഹായം, വഴിക്കുള്ള കാവലാളുകൾ; രഹ
താരി.

Safeguard, s. സംരക്ഷണം; പരിത്രാണ
നം; സുരക്ഷിതമായി പൊകുന്നതിനുള്ള
കല്പന; വഴിത്തുണ; രഹതാരി.

Safely, ad. ഭദ്രമായി, സ്വരത്തൊടെ,
അനൎത്ഥംകൂടാതെ, നിഭയത്തൊടെ.

Safety, s. സ്വൈരം, ഭദ്രത, രക്ഷ, ഉറപ്പ,
നിശ്ചയം; കുശലം, സൌഖ്യം, നിൎഭയം.

Saffron, s. കുങ്കുമപ്പുവ.

Indian saffron, മഞ്ഞൾ.

To Sag, v. n. ഭാരമാകുന്നു; ഭാരമായി തു
ങ്ങുന്നു.

Sagacious, a. വാസന അറിയുന്ന, ബുദ്ധി
യുള്ള, ബുദ്ധികൂൎമ്മതയുളള, കൌശലമുള്ള,
മിടുക്കുള്ള.

Sagacity, s. വാസനയറിവ; മണമറിയു
ക; ബുദ്ധിക്കൂൎമ്മത, ബുദ്ധിമിടുക്ക.

Sage, a. ബുദ്ധിയുള്ള, വിവെകമുള്ള, സു
ബൊധമുള്ള.

Sage, s. ബുദ്ധിമാൻ, വിവെകി, ജ്ഞാനി,
മുനി, ഋഷി, ലബ്ധവൎണ്ണൻ, വിദ്വാൻ.

Sageness, s. ബുദ്ധി, വിവെകം, ഗാംഭീ
ൎയ്യം, സുബൊധം.

Sagittary, Sagittarius, s. വില്ലൻ, ധനു
ഷ്മാൻ; ധനുരാശി.

Sago, s. സാഗൊ അരി.

Saick, s. തുൎക്കിദെശത്തെ ഒരു വക കപ്പൽ.

Said, pret. & part. pass. of To Say,
പറഞ്ഞു; മെൽ പറഞ്ഞു; പറഞ്ഞ, മുൻ
പറഞ്ഞ.

Sail, s. കപ്പൽപ്പായ; ഒരു കപ്പൽ; ഒര ഉ
രു; കപ്പലൊട്ടം.

To Sail, v. a. &. n. പായകെറ്റി ഒടുന്നു;
കപ്പൽ ഒടുന്നു; നീങ്ങുന്നു.

To strike sail, പായകളെ ഇറക്കുന്നു.

To set sail, പായകെറ്റി ഒടുന്നു.

Sailer, Sailor, s. കപ്പൽക്കാരൻ, കപ്പലാൾ,
കപ്പലിൽ വെലക്കാരൻ; നിയാമകൻ, സ
മുദ്രസഞ്ചാരി.

Sailyard, s. പായുടെ വിലങ്ങുകൊൽ, പ
രിമാൻ.

Saim, s. പന്നിനെയ്യ.

Saint, s. ശുദ്ധിമാൻ, പുണ്യവാൻ; ദൈവ
ഭക്തൻ; ഋഷി.

Sainted, a. ശുദ്ധമുള്ള, പുണ്യമുള്ള.

Saintly, Saintlike, a. ശുദ്ധതയുള്ള, ഭക്തി
യുള്ള.

Sake, s. ഹെതു, കാരണം, സംഗതി, നി
മിത്തം.

Sal, s. ഉപ്പ.

Salacious, a. കാമാൎത്തിയുള്ള, കാമാതുരത
യുള്ള.

Salacity, s. കാമാൎത്തി, കാമാതുരത.

Salad, s. ഒരു വക ചിര.

Salamander, s. അരണപൊലെയുള്ള ഒ
രു ജന്തു.

Salamandrine, a. അരണപൊലെയുള്ള.


2 E 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/407&oldid=178261" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്