താൾ:CiXIV133.pdf/449

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

STA 437 STA

ക്കുന്നതിനുള്ള കുതിരയൊ മറയൊ; ഒളി;
വെഷം.

Stalky, a. തണ്ടുള്ള, കഴമ്പുള്ള.

Stall, s. ലായം; തൊഴുത്ത; പീടിക; വങ്കു
പലക; പണ്യവീഥിക, ആവാരി; കച്ച
വടപ്പന്തൽ; പ്രധാനപള്ളിയിൽ സ്ഥാന
മുള്ള പട്ടക്കാരന്റെ പീഠം.

To Stall, v. a. ലായത്തിലെങ്കിലും തൊഴു
ത്തിലെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുന്നു, ആക്കുന്നു;
സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു.

Stall-fed, a. ലായത്തിൽ തീറ്റിയ, ഉണ
ക്കുപുല്ലും മറ്റും കൊണ്ട തീറ്റിയ.

Stallion, s. ഉടെക്കാത്ത ആൺകുതിര.

Stamina, s. ആദികാരണങ്ങൾ; ശരീര
ബലം; കട്ടി, കരുത്; പൂക്കളുടെ അല്ലി.

To Stammer, v. n. കൊഞ്ഞപറയുന്നു,
വിക്കുന്നു, വിക്കിപറയുന്നു, കുളറുന്നു, നാ
വ ഇടറുന്നു.

Stammerer, s. കൊഞ്ഞക്കാരൻ, വിക്കൻ.

Stammering, s. കൊഞ്ഞ, വിക്ക, കുളൎച്ച.

To Stamp, v. a. കാൽകൊണ്ട ചവിട്ടുന്നു,
ഇടിക്കുന്നു; ഉതെക്കുന്നു; മുദ്രകുത്തുന്നു, അ
ടയാളം കുത്തുന്നു; ഉണ്ടികക്കുത്തുന്നു; അച്ച
ടിക്കുന്നു; കമ്മിട്ടം അടിക്കുന്നു.

To stamp with infamy, ശാനമുദ്രകു
ത്തുന്നു.

Stamp, s. മുദ്ര, അച്ച, കുത്തിയഅടയാളം,
കുത്ത; കുറി; പുള്ളി; അച്ചടിച്ചവസ്തു; കു
ത്തിയ രൂപം; തീരുവയുള്ള ചരക്കുകളി
ന്മെൽ കുത്തിയ ഉണ്ടിക; കീൎത്തി, ശ്രുതി,
അധികാരം; നടപടി; നടപ്പ; വില,
വിധം, തരം; ഭാഷ, ഛായ, ആകൃതി.

Stamper, s. ഉലെക്ക.

To Stanch, v. a. ചൊരനിൎത്തുന്നു; ഒലി
ക്കാതാക്കുന്നു; നിൎത്തുന്നു, മാറ്റുന്നു.

To Stanch, v. n. ചൊര നില്ക്കുന്നു, രക്തം
കെട്ടുന്നു; നില്ക്കുന്നു.

Stanch, a. കെട്ടിയ, ഒലിക്കാത്ത, കട്ടിയാ
യുള്ള, ഉറപ്പുള്ള, ദൃഢമായുള്ള, വിശ്വാസ
മുള്ള, നല്ല; നിശ്ചയമുള്ള; ബലവത്ത.

Stanchion, s. തുണ ; ഊന്ന, താങ്ങ, മുട്ടു
തടി.

Stanchless, a. നിൎത്തികൂടാത്ത.

Stanchness, s. ഉറപ്പ, ബലം, ദൃഢത:
പ്രമാണം, വിശ്വാസം; സൂക്ഷം, ജാഗ്ര
ത.

To Stand, v. n. നില്ക്കുന്നു; വീഴാതെ നി
ല്ക്കുന്നു; നിവിൎന്നുനില്ക്കുന്നു, നെരെ നി
ല്ക്കുന്നു; നിന്നുപൊകുന്നു; നിലയാകുന്നു;
എതിരെ നില്ക്കുന്നു; മാറാതിരിക്കുന്നു; ഒ
ടിപ്പൊകാതിരിക്കുന്നു; ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നു;
നിലനില്ക്കുന്നു; ൟടുനില്ക്കുന്നു; സ്ഥിര
പ്പെടുന്നു; അവസ്ഥയിൽ നില്ക്കുന്നു; വി

ടാതിരിക്കുന്നു; ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു; ചാഞ്ഞ
നില്ക്കുന്നു; പകരം നില്ക്കുന്നു, ഒഴുകാതി
രിക്കുന്നു; പറ്റിനില്ക്കുന്നു; ചാരിനില്ക്കുന്നു.

To stand by സഹായംനില്ക്കുന്നു, താ
ങ്ങുന്നു; കൂടെയുണ്ടായിരിക്കുന്നു; താ
ങ്ങിനില്ക്കുന്നു, ചാരുന്നു.

To stand for, കാത്തനില്ക്കുന്നു, പകരം
നില്ക്കുന്നു, ൟടുനില്ക്കുന്നു, ഇടനില്ക്ക
ന്നു; കാത്തുകൊള്ളുന്ന.

To stand off, ദൂരത്ത നില്ക്കുന്നു; അകന്ന
നില്ക്കുന്നു;വിസമ്മതപ്പെടുന്നു; അടുപ്പം
കൂടാതിരിക്കുന്നു, അടുക്കാതിരിക്കുന്നു,
ആശ്വാസപ്പെടുന്നു; ഉന്തിനില്ക്കുന്നു.

To statnd out, പിടിച്ചുനില്ക്കുന്നു: മുറ
ണ്ടുനില്ക്കുന്നു; കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുന്നു; കൂ
ടാതിരിക്കുന്നു; പിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു; ഉ
ന്തി നില്ക്കുന്നു.

To stand to, പരിശ്രമപ്പെടുന്നു; ഉറച്ചു
നില്ക്കുന്നു വിടാതിരിക്കുന്നു, ഉടമ്പടി
പ്രകാരം പാൎക്കുന്നു.

To stand under, സഹിക്കുന്നു, അനുഭ
വിക്കുന്നു, താങ്ങുന്നു.

To stand up, എഴുനീല്ക്കുന്നു, എഴുന്നു
നില്ക്കുന്നു, പക്ഷംപിടിക്കുന്നു.

To stand upon, കാൎയ്യമാകുന്നു, എൎപ്പെ
ടുന്നു: മതിക്കുന്നു; വലിപ്പംകൂറുന്നു; വി
ടാതെനില്ക്കുന്നു, സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

To Stand, v. a. സഹിക്കുന്നു; എതിൎക്കുന്നു;
കാത്തുനില്ക്കുന്നു: വഹിക്കുന്നു; നിൎത്തുന്നു;
അനുഭവിക്കുന്നു; സൂക്ഷിക്കുന്നു; പ്രമാണി
ക്കുന്നു.

Stand, s നിലക്കുന്ന സ്ഥലം, സ്ഥാനം, അ
വസ്ഥ, പദം, പദവി; ഉദ്യൊഗം: നില,
നില്പ, നിലനില്പ; നിൎത്ത; ഊന്ന, താങ്ങ;
എതിൎപ്പ; നിലയായുള്ള അവസ്ഥ, നില
വരം, സ്ഥാവരം, അതിര; വിഷമം, അ
മ്പരപ്പ; സംശയം, പരിഭ്രമം; ചെറിയ
മെശ, ചട്ടം; നാല്ക്കാലി.

Standard, s. പടക്കൊടി, കൊടിക്കൂറ,
പതാക; ധ്വജം; പ്രമാണം, ഉത്തമസാ
ധനം; ചട്ടം; നിരക്ക; പ്രമാണമുള്ള അള
വ, തുക്കം; നിലമരം.

Standardbeater, s. കൊടിക്കാരൻ, ധ്വ
ജവാൻ, പതാകി.

Standel, s. ബഹുനാളായി നില്ക്കുന്ന വൃ
ക്ഷം.

Stander, s. നില്ക്കുന്നവൻ: നില്ക്കുന്നമരം.

Standerby, നൊക്കിനില്ക്കുന്നവൻ.

Standing, part. a. നില്ക്കുന്ന; നിലയുള്ള,
സ്ഥിരമായുള്ള, നിലനില്ക്കുന്ന, നിലവര
മായുള്ള, ഒഴുകാത്ത.

Standing, s. നില, നിലെപ്പ, നില്പ, സ്ഥി
തി; നില്പാനുള്ള സ്ഥലം, നിലക്കൂറ, അ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/449&oldid=178312" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്