താൾ:CiXIV133.pdf/381

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

RAN 369 RAP

Rake, s. പുല്ലും മറ്റും വരണ്ടിക്കളവാനുള്ള
ആയുധം, വരണ്ടി, പല്ലി; തെമ്മാടി; അ
ഴിമതിക്കാരൻ; ദുൎന്നടപ്പുകാരൻ.

To Rake, v. a. വരണ്ടുന്നു, വരണ്ടികൂട്ടു
ന്നു; വാരിക്കൂട്ടുന്നു; നന്നായി തെടുന്നു, ക
പ്പലിന നീളെ വെടിവെക്കുന്നു.

To Rake, v. a. ദുൎന്നടപ്പായി നടക്കുന്നു,
തപ്പിത്തിരയുന്നു.

Rakish, a. അഴിമതിയുള്ള , ദുൎമ്മാൎഗ്ഗമുള്ള.

To Rally, v. a. ചിന്നിപ്പൊയവരെ തിരി
ച്ചകൂട്ടി യഥാക്രമമാക്കുന്നു; ധൈൎയ്യപ്പെടു
ത്തുന്നു; വിനൊദമായി പരിഹസിക്കുന്നു.

To Rally, v. n. തിരിച്ചക്രമപ്പെടുന്നു; വി
നൊദമുളള പരിഹാസം ചെയ്യുന്നു.

Ram, s. മുട്ടാട, ആട്ടുകൊറ്റൻ: ചുവര
ഇടിക്കുന്ന യന്ത്രം.

To Ram, v. a. ഇടിച്ചുകെറ്റുന്നു; ഇടിച്ചുറ
പ്പിക്കുന്നു; തിക്കിനിറെക്കുന്നു, താങ്ങിടുന്നു.

Ramble, s. ഉഴൽച, ഉഴന്നുനടക്കുക, തി
രിച്ചിൽ.

To Ramble, v. n. ഉഴലുന്നു, ഉഴന്നുനട
ക്കുന്നു, വെറുതെ ചുറ്റിനടക്കുന്നു, ചുറ്റി
ത്തിരിയുന്നു.

Rambler, s. ഉഴന്നുനടക്കുന്നവൻ.

Ramification, s. ചിനെപ്പ; ശാഖകളാ
ക്കിതീൎക്കുക.

To Ramify, v. a. ചിനെപ്പിക്കുന്നു; ശാ
ഖകളായാക്കുന്നു.

To Ramify, v. n. ചിനെക്കുന്നു; ശാഖക
ളായിതീരുന്നു.

Rammer, s. മന്ത; തൊക്കിന്റെ അച്ചു
കൊൽ.

Rammish, a. ദുൎഗ്ഗന്ധമുള്ള, കനെപ്പുള്ള.

Ramous, a. ചിനെപ്പുള്ള, കൊമ്പുള്ള, ക
വരമുള്ള.

To Ramp, v. n. പറ്റിക്കെറുന്നു, കരെറു
ന്നു; പാഞ്ഞുചാടുന്നു, കുതിച്ചുചാടുന്നു, പു
ളെക്കുന്നു.

Ramp, s. പാഞ്ഞു ചാട്ടം, പറ്റിക്കെറ്റം:
പുളെപ്പ.

Rampant, a. ചാടിത്തുള്ളുന്ന; പുളെച്ച;
അധികവളൎച്ചയുള്ള.

Rampart, Rampire, s. കൊട്ടമതിൽ,
പ്രാകാരം; വാട.

Ramrod, s. തൊക്കിന്റെ അച്ചുകൊൽ,
ശലാക.

Ran, preterit of To Run, ഒടി.

To Ranch, v. a. ഉളുക്കിക്കുന്നു, തട്ടിപ്പൊ
ളിക്കുന്നു.

Rancid, a. കാറലുള്ള, കനെപ്പുള്ള, ദുൎഗ്ഗന്ധ
മുള്ള, നാറ്റമുള്ള.

Rancidity, Rancidness, s. കാറൽ, ക
നെപ്പ; ദുൎഗ്ഗന്ധം, നാറ്റം.

Rancorous, a. വൈരമുള്ള, പകയുള്ള.

Rancour, s. വൈരം, പക, കെടുമ്പ;
രാഗാദി, ദുശ്ചിന്ത.

Rand, s. ചെരിപ്പിന്റെ ഒരം, വക്ക.

Random, s. ക്രമമില്ലായ്മ, നാനാവിധം.

Random, a. ക്രമക്കെടായി ചെയ്ത, രൂപം
കൂടാത്ത, മുൻവിചാരം കൂടാത്ത, നാനാ
വിധമായുള്ള, ആകസ്മികമായുള്ള.

Rang, preterit of To Ring, മണിയടി
ച്ചു.

Range, s. വരി, നിര, ക്രമം, അടുക്ക, ത
രം; അതിര; സഞ്ചാരം, ഇരിമ്പടുപ്പ;
കൊണിപ്പടി; ചുറ്റിത്തിരിച്ചിൽ.

Range of mountains, പrവതനിര.

To Range, v. a. & n. നിരത്തുന്നു, ക്രമ
പ്പെടുത്തുന്നു, അടുക്കുന്നു, അണിനിൎത്തു
ന്നു; ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു, സഞ്ചരിക്കുന്നു.

Rank, a. കാറലുള്ള, കനപ്പുള്ള; തിങ്ങി
വളരുന്ന; പുഷ്ടിയുള്ള, കട്ടിയുള്ള, മുഴുത്ത,
പരിക്കൻ.

Rank, s. അണി, നിര; സ്ഥാനവലിപ്പം,
സ്ഥാനം, സ്ഥാനപ്പെർ, പദവി; തരം.

To Rank, v. a. ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു, അണി
യായി നിൎത്തുന്നു; തരംതിരിക്കുന്നു; നിര
ത്തുന്നു.

To Rank, v. n. ക്രമപ്പെടുന്നു, നിരക്കുന്നു;
തരത്തിലിരിക്കുന്നു.

To Rankle, v. n. ചലവിക്കുന്നു, പുഴുക്കു
ന്നു; കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; കുത്തുന്നു, വീങ്ങു
ന്നു; തപിക്കുന്നു.

Rankness, s. അധികവളൎച്ച, അധികത
ഴപ്പ, കനെപ്പ.

To Ransack, v. a. കൊള്ളയിടുന്നു; നു
ള്ളിപ്പെറുക്കുന്നു; നന്നായി ശൊധനകഴി+ക്കുന്നു.

Ransom, s. വീൾച്ച, വീണ്ടെടുപ്പ, മീൾച്ച,
വീളുന്ന വില.

To Ransom, v. a. വിളുന്നു, വീണ്ടുകൊ
ള്ളുന്നു, വീണ്ടെടുക്കുന്നു, മീളുന്നു.

To Rant, v. n. ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നു,
മുഷ്കു പറയുന്നു, ഗൎവ്വിച്ച പറയുന്നു; തൊ
ള്ളയിടുന്നു.

Rant, s. ഉറക്കെ സംസാരം; ഗൎവ്വാക്ക, മു
ഷ്കുള്ള വാക്ക.

Rantipole, s. ഉഴന്നുനടക്കുന്നവൻ, അ
ഴിമതിക്കാരൻ.

Rap, s. അടി, താഡനം, കിഴുക്ക, കുമ; മുട്ട.

To Rap, v. a. & n. ഉറക്കെ അടിക്കുന്നു, അ
റയുന്നു , കിഴുക്കുന്നു, താഡിക്കുന്നു; തട്ടുന്നു,
മുട്ടുന്നു; പിടിച്ചുപറിക്കുന്നു; വിവശതപ്പെ
ടുത്തുന്നു.

Rapacious, a. പിടിച്ചുപറിക്കുന്ന, തട്ടിപ്പ
റിക്കുന്ന, അപഹരിക്കുന്ന; അത്യാശയുള്ള.


2 B

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/381&oldid=178235" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്