താൾ:CiXIV133.pdf/445

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

SPO 433 SPO

To Splinter, v. n. അടരുന്നു, പിളരുന്നു.

To Split, v. a. കീറുന്നു, പിളൎക്കുന്നു, അ
ടൎക്കുന്നു; വിടൎത്തുന്നു, വിടൎക്കുന്നു, വിഭാഗി
ക്കുന്നു, ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു; പൊട്ടിച്ചുകളയു
ന്നു; മുട്ടി ഉടെക്കുന്നു.

To Split, v. a. പിളരുന്നു, പിളൎന്നുപൊ
കുന്നു, അടരുന്നു; കീറിപ്പൊകുന്നു, ഉട
ഞ്ഞുപൊകുന്നു; പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു വിട
രുന്നു, ഭിന്നിക്കുന്നു.

Split, s. പിളപ്പ, അടർ; കീറൽ; ഭിന്നത,
വിടവ, വിട..

Splutter, s. ഇരച്ചിൽ, അമളി; തൊള്ള; വാ
യ്നീർതെറിപ്പിച്ച സംസാരിക്കുക.

To Spoil, v. a. കൊള്ളയിടുന്നു: അപഹ
രിക്കുന്നു; കെടുക്കുന്നു, കെടുവരുത്തുന്നു;
ചീത്തയാക്കുന്നു, അളിക്കുന്നു; വഷളാക്കു
ന്നു, ദൊഷപ്പെടുത്തുന്നു.

To Spoil, v. n. കെടുന്നു, കെടുവരുന്നു,
ചീത്തയാകുന്നു, അളിയുന്നു.

Spoil, s. കൊള്ള, അപഹൃതം; കെട, കെ
ടുകാൎയ്യം, അളിച്ചിൽ, വഷൽ; പാമ്പിൻ
പടം.

Spoiler, s. കൊള്ളക്കാരൻ, കവൎച്ചക്കാരൻ;
വഷളാക്കുന്നവൻ.

Spoke, s. (വണ്ടി ഉരുളിന്റെയും മറ്റും)
കീലം, എഴുക.

Spoke, pret. of To Speak, പറഞ്ഞു.

Spoken, part. pass. of To Speak, പറ
ഞ്ഞ.

Spokesman, s. ഇടപറയുന്നവൻ, തട
സ്ഥൻ.

To Spoliate, v. a. കവരുന്നു, കൊള്ളയിടു
ന്നു, മുടിക്കുന്നു.

Spoliation, s. കൊള്ള, കവൎച്ച.

Spondyle, s. തണ്ടെല്ലിന്റെ ഒരു സന്ധി.

Sponge, s. സ്പൊംഗ, കടൽപായൽ, കട
ൽ പാശി; ഒപ്പി എടുപ്പാൻ ഉതകുന്ന ഒരു
സാധനം, നീരൊപ്പി.

To Sponge, v. a. ഒപ്പുന്നു; നീർവലിച്ചെ
ടുക്കുന്നു; ഉപായം കൊണ്ട ഉപജീവൻ ക
ഴിക്കുന്നു, തകിടികൊണ്ട കഴിക്കുന്നു.

Sponger, s. പരാശ്രിതൻ.

Sponginess, s. പതുപതുപ്പ, അതിമയം.

Spongious, a. സ്പൊംഗപൊലെ നിറയ
ദ്വാരമുള്ള, നീർവലിക്കുന്ന.

Spongy, a. പതുപ്പും നിറയ ദ്വാരവുമുള്ള;
നീർവലിക്കുന്ന, നനഞ്ഞ.

Sponsal, a. വിവാഹം സംബന്ധിച്ച.

Sponsion, s. ജാമ്യം, ചുമതല.

Sponsor s. ഉത്തരവാദി, എല്ക്കുന്നവൻ,
ജാമ്യൻ; ചുമതലക്കാരൻ.

Spontaneous, a. മന:പൂൎവ്വമായുള്ള തന്നി
ഷ്ടമായുള്ള, സ്വമെധയായുള്ള, സ്വയംകൃ

തമായുള്ള , പടു, താനെയുണ്ടാകുന്ന.

Spontaneously, ad. സ്വൊഛയായി, സ്വ
യം.

Spontaneousness, Spontaneity, s. മ
നഃപൂൎവ്വത, സ്വമെധ, തന്നിഷ്ടം.

Spool, s. നൈത്തുകാരന്റെ പരിവട്ടം,
അലക.

Spoon, s. തവി, കരണ്ടി; കയ്യിൽ; ദൎവ്വി.

To Spoon, v. n. കാറ്റിനു മുമ്പെ പായ
കളെ കൊടുത്ത കപ്പൽ ഒടുന്നു.

Spoonbill, s. ഒരു വക പക്ഷി.

Spoonful, s. തവിനിറ; ചൊട്ട.

Spoonmeat, s. തവികൊണ്ട കൊരിക്കുടി
ക്കതക്ക ആഹാരം.

Sport, s. ഉല്ലാസം, ലലനം; വിളയാട്ട,
വിനൊദം, കുൎദ്ദനം, നെരംപൊക്ക, കെ
ളി, കെളിമുഖം, ക്രീഡ, കളി, കളിവട്ടം;
ഖെലനം; നായാട്ട.

To Sport, v. n. ഉല്ലാസപ്പെടുന്നു, വിള
യാടുന്നു, വിനൊദിക്കുന്നു, കൂത്താടുന്നു,
കളിക്കുന്നു, ക്രീഡിക്കുന്നു; നായാടുന്നു.

To Sport, v. a. ഉല്ലാസപ്പെടുത്തുന്നു, ര
സിപ്പിക്കുന്നു, വിനൊദിപ്പിക്കുന്നു; നെരം
പൊക്കുന്നു.

Sportal, a. ഉല്ലാസമുള്ള, വിനൊദമുള്ള,
നെരമ്പൊക്കുള്ള.

Sportiveness, s. ഉല്ലാസം, നെരമ്പൊക്ക,
പരിഹാസം, കൂത്താട്ടം, തുള്ളിക്കളി.

Sportive, a. ഉല്ലാസമുള്ള, വിനൊദമുള്ള,
കൂത്താട്ടമുള, ഉന്മെഷമുള്ള.


Sportsman, s. വെട്ടക്കാരൻ, നായാട്ടുകാ
രൻ.

A sportman's shout of victory, വെട്ട
വിളി, നായാട്ടുവിളി.

Sportule, s. ഭിക്ഷ, ഓഹരി, കൊടുത്തപങ്ക.

Spot, s. അങ്കം, കളങ്കം, കറ, മാച്ച, പുള്ളി,
വിന്ദു, കലനം; ലക്ഷണം; സ്ഥലം, ഇടം.

To Spot, v. a. അങ്കിതമാക്കുന്നു, കാറപ്പെ
ടുത്തുന്നു, അശുദ്ധിയാക്കുന്നു; കളങ്കമാക്കു
ന്നു; മാച്ചാക്കുന്നു.

Spotted, a. കറകളുള്ള, പുള്ളിപുള്ളിയായു
ള്ള; ചിത്രമായുള്ള.

Spotless, a. നിഷ്കളങ്കമായുള്ള ; കറയില്ലാ
ത്ത, അശുദ്ധപ്പെടാത്ത, നിൎമ്മലമായുള്ള.

Spotty, a.കറകളുള്ള, പുളിയുള്ള.

Spousal, a. വിവാഹസംബന്ധമായുള്ള,
കല്യാണത്തൊടെ ചെൎന്ന.

Spousal, s. വിവാഹം; കല്യാണം, മംഗ
ലകൎമ്മം.

Spouse, s. ഭൎത്താവ, ഭാൎയ്യ, വിവാഹം ചെ
യ്ത ആൾ; വെട്ടവൻ, വെട്ടവൾ.

Spouseless, a. ഭൎത്താവില്ലാത്ത, ഭാൎയ്യയി
ല്ലാത്ത.


2 K

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/445&oldid=178308" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്