താൾ:CiXIV133.pdf/436

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

SNE 424 SNU

Snag, s. മുഴ; സിംഹപ്പല്ല, കൊന്തപ്പല്ല.

Snagged, Snaggy, a. മുഴയും, കുന്നുള്ള.

Snail, s. അച്ച, ഒച്ച.

Snake, s. പാമ്പ, സൎപ്പം.

Snakeroot, s. ഒരു പച്ചമരുന്ന.

Sanaky, a. പാമ്പുകളുള്ള, പാമ്പുപൊലെ
യുള്ള.

To Snap, v. a. ഒന്നിച്ച ഉടെക്കുന്നു; പൊ
ട്ടിക്കുന്നു; പെട്ടന്നുള്ള ശബ്ദത്തൊടെ അ
ടിക്കുന്നു; കടിക്കുന്നു, കമ്മുന്നു, വെഗത്തിൽ
പിടിച്ചുപറിക്കുന്നു; തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു; നൊ
ടിച്ച കുറ്റടി പറയുന്നു; നൊടിക്കുന്നു,
തെറി പറയുന്നു.

To Snap, v. n. ഉടയുന്നു, പൊട്ടുന്നു, പൊ
ട്ടിപ്പൊകുന്നു; കൊതിയൊടെ കടിപ്പാൻ
നൊക്കുന്നു; പറിഞ്ഞുപൊകുന്നു.

Snap, s. ഒന്നിച്ച ഉടെക്കുക, പൊട്ടൽ,
വെഗത്തിലുള്ള കടി, കമ്മൽ; പറിപ്പ; പി
ടിച്ചുപറി; നൊടിപ്പ; കൊതിയൻ.

Snapdragon, s. ഒരു വക പൂച്ചെടി; ഒരു
വക കളി.

Snappish, a. കൊതിത്തരമായുള്ള: കടി
ക്കുന്ന; ദുഷ്കൊപമുള്ള, മുൻകൊപമുള്ള, ക
ൎശനമുള്ള, ദുശ്ശീലമുള്ള.

Snappishness, s. ദുഷ്കൊപം, കൎശനം.

Snapsack, s. പടജനങ്ങളുടെ തൊൾമാ
റാപ്പ.

Snare, s. കണി, കണ്ണി, കുടുക്ക, കുരുക്ക.

To Snare, v. a. കുടുക്കുന്നു, കുടുക്കിലാക്കു
ന്നു, കണിയിലകപ്പെടുത്തുന്നു.

To Snare, v. n. &. a. മുരളുന്നു, മുറുമ്മുന്നു;
ചീറുന്നു; കൎശനമായി പറയുന്നു; കുടുക്കു
ന്നു; അകപ്പെടുത്തുന്നു.

Snarl, Snarling, s. മുരൾച, മുറുമുറുപ്പ;
ചീറൽ; കൎശനവാക്ക.

Snarler, s. മുറുമുറുക്കുന്നവൻ; ചീറ്റുന്ന
വൻ.

Snary, a. കുടുക്കുള്ള; അകപ്പെടുത്തുന്ന.

To Snatch, v. a. തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു, പിടി
ച്ചുപറിക്കുന്നു; തട്ടിക്കൊണ്ടുപൊകുന്നു; പി
ടിക്കുന്നു, പറിക്കുന്നു.

Snatch, s. തട്ടിപ്പറി, പിടിച്ചുപറി, വെ
ഗത്തിലുള്ള പിടിത്തം; ബദ്ധപ്പാട, പിടു
ങ്ങൽ.

Snatchblock, s. കപ്പലിലുള്ള ഒരു കപ്പി.

Snatcher, s. തട്ടിപ്പറിക്കുന്നവൻ, പിടിച്ചു
പറിക്കുന്നവൻ.

To Sneak, v. n. പതുങ്ങുന്നു; രഹസ്യമാ
യി പൊകുകയൊ വരികയൊ ചെയ്യുന്നു;
ഹീനമായി നടക്കുന്നു.

Sneaker, s. ഒരു വലിയ തെപ്പാത്രം, കു
ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ പാത്രം.

Sneaking, s. പതുങ്ങൽ, ഒളിച്ചുനടപ്പ.

Sneaking, a. പതുങ്ങുന്ന, നിരങ്ങി നട
ക്കുന്ന; ഹീനമായുള്ള, പൈക്കമായുള്ള, കൃ
പണതയുള്ള, പിശുക്കുള്ള.

Sneakup, s. പതുങ്ങി നടക്കുന്ന കള്ളൻ.

To Sneer, v. a. നിന്ദിച്ചു നൊക്കുന്നു; ഹാ
സ്യഭാവം കാട്ടുന്നു; പരിഹസിച്ച പറയു
ന്നു, ധിക്കാരഭാവം കാണിക്കുന്നു.

Sneer, s. നിന്ദാഭാവം, നിന്ദിച്ചുള്ള നൊ
ക്ക; ഹാസ്യഭാവം, പരിഹാസവാക്ക.

To Sneeze, v. n. തുമ്മുന്നു.

Sneeze, Sneezing, s. തുമ്മൽ.

Snick-and-Snee, s. കത്തികൾകൊണ്ടുള്ള
ശണ്ഠ.

To Sniff, v. n. ചീറ്റുന്നു, വലിക്കുന്നു, തു
മ്മുന്നു.

To Snip, v. a. കത്രികകൊണ്ട കണ്ടിക്കു
ന്നു, കത്രിച്ച നുറുക്കുന്നു, കൊതുവെട്ടുന്നു;
അടൎക്കുന്നു.

Snip, s. കത്രികകൊണ്ടുള്ള വെട്ട; നുറുക്ക;
കൊറിവ.

Snipe, s. ഒരു ചെറുവക നീൎക്കൊഴി.

Snippet, s. ചെറിയ പങ്ക.

Snipsnap, s. കുറ്റടിയുള്ള വാദം.

Snivel, s. മൂക്കിള; നാസികാമലം.

To Snivel, v. n. മൂക്കുവാലുന്നു, മൂക്കിള ഒ
ലിക്കുന്നു; കരയുന്നു.

To Snore, v. n. കൂൎക്കുവലിക്കുന്നു, കൂൎക്കം
വലിക്കുന്നു.

Snore, Snoring, s. കൂൎക്കം, കൂൎക്കംവലി.

To Snort, v. n. ചൊടിപ്പുള്ള കുതിരപ്പൊ
ലെ മൂക്കിൽകൂടെ ഉഗ്രമായി ശ്വാസമിടു
ന്നു, ചിറുന്നു; ചീറ്റുന്നു.

Snout, s. പന്നിയുടെയും മറ്റും മൊന്ത,
ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ: കുഴലിന്റെ അ
റ്റം; (നിന്ദ്യാൎത്ഥത്തിൽ) മനുഷ്യന്റെ മൂ
ക്ക.

Snow, s. ഉറച്ചമഞ്ഞ, ഹിമസംഹതി.

To Snow, v. n. ഉറച്ചമഞ്ഞ വീഴുന്നു.

Snowball, s. ഉറച്ച മഞ്ഞിൻകട്ട.

Snowdrop, s. ഒരു വെള്ള പുഷ്പം.

Snow-white, a. ഉറച്ചമഞ്ഞുപൊലെ വെ
ണ്മയുള്ള.

Snowy, a. ഉറച്ചമഞ്ഞുള്ള.

To Snub, v. a. നിരൊധിക്കുന്നു, ശാസി
ക്കുന്നു: നുള്ളുന്നു.

Snuff, s. തിരിത്താമ്പൽ, മെഴുകതിരിയു
ടെയും മറ്റും അറ്റത്തെ മഷി; ചീറ്റലു
ള്ള നിന്ദ, കൊടുവൈരം; പുകയിലപ്പൊ
ടി, നാസികാചൂൎണ്ണം.

To Snuff, v. a. ശ്വാസംകൊണ്ടവലിക്കു
ന്നു; മണക്കുന്നു; തിരിതെളിക്കുന്നു.

To Snuff, v. n. മൂക്കിൽ ശ്വാസം വലിക്കു
ന്നു; ചീറുന്നു ; നിന്ദിച്ചുചീറുന്നു.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/436&oldid=178293" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്