താൾ:CiXIV133.pdf/411

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

SCA 399 SCA

Saxifrage, s. കല്ലടപ്പിന കൊള്ളാകുന്ന
ഒരു വക പച്ചമരുന്ന.

To Say, v. a. പറയുന്നു, ചൊല്ലുന്നു, വ
ചിക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു.

Say, s. ചൊല്ല, വാക്ക; പരീക്ഷ.

Saying, s. വചനം, വാക്യം, വാക്ക, ചൊ
ല്ല; ചട്ടം.

Scab, s നൊണൽ, പൊറ്റൻ, പൊറ്റ;
ചിരങ്ങ, ചൊറി,

Scabbard, s. വാളുറ.

Scabbed, a. ചിരങ്ങുപിടിച്ച.

Scabiness, s. പൊറ്റ, ചിരങ്ങ.

Seabby, Scabious, s. പൊറ്റയുള്ള, ചി
രങ്ങുള്ള.

Scabrous, a. പരുപരയായുള്ള, കരുകരു
പ്പുള്ള; രൂക്ഷതയുള്ള, ദുസ്സഹമായുള്ള.

Scaffold, s. വീടുപണിക്കുള്ള വെച്ചുകെട്ട;
മെട: തുക്കുമരം, കഴു.

Scaffolding, s. വെലക്കാൎക്ക നിന്ന വെല
ചെയ്പാൻ വെച്ചുകെട്ടിയചട്ടം മുതലായത.

Scalade, Scalado, s. മതിലിൽ എണിവെ
ച്ചകെറിപിടിക്കുക.

Scalary, a. കൊണിപ്പടികൾ പൊലെയു
ള്ള, പടിപടിയായുള്ള.

To Scald, v. a. കാഞ്ഞവെള്ളവും മറ്റും
കൊണ്ട പൊള്ളിക്കുന്നു.

Scald, s. കാഞ്ഞവെള്ളംകൊണ്ടുള്ള പൊ
ള്ളൽ, വടു; തലപ്പുറ, പൊരി; തലക്കര
പ്പൻ.

Scale, s. തുലാസിൻ തട്ട; തുലാരാശി; ചെ
തുമ്പൽ, ചെളുക്ക; എണി, കൊണി; കെ
റുന്നവഴി,
എണിവെച്ചകെറുക; എണി
വെച്ച കരെറിപ്പിടിക്കുക, ക്രമെണയുള്ള
കരെറ്റം; ക്രമൊല്കൎഷം; കൊണിപ്പടി
കൾ പൊലെ വരവരയായുള്ള അളവു
കൊൽ; വാദ്യത്തിൽ ക്രമെണയുള്ള മാത്ര;
ഒരുപൊലെ ഇടവരയുള്ള മുഴക്കൊൽ.

To Scale, v. a. എണിവെച്ചകെറുന്നു; അ
ളന്നനൊക്കുന്നു; തുലാസിൽതുക്കുന്നു: തൊ
ലിനീക്കുന്നു; ചെതുമ്പൽ കളയുന്നു.

To Scale, v. n. ഉരിയുന്നു, അടരുന്നു.

Scaled, a. ചെതുമ്പലുള്ള, ചെളുക്കയുള്ള.

Scaliness, s. ചെതുമ്പൽതരം.

Scall, s. കുഷ്ഠം, തലക്കരപ്പൻ.

Scallion, s. ഒരു വക ചെറിയ വെങ്കായം.

Scallop, s. ഒടുള്ള ഒരു വക മത്സ്യം; അലു
ക്കില, വള്ളൽ, ചെളുക്ക.

To Scallop, v. a. അലുക്കിലയുണ്ടാക്കുന്നു:
വക്കുവളച്ചുണ്ടാക്കുന്നു.

Scalp, s. തലമണ്ട, തലയൊട.

To Scalp, v. a. തലയൊട്ടിൻ തൊലി ഉ
രിക്കുന്നു.

Scaly, a. ചെതുമ്പലുള്ള, ചെളുക്കയുള്ള.

To Scamble, v. n. തമ്മിൽ പിടിച്ചുവലി
ക്കുന്നു; പിടിച്ചുവലികൂടുന്നു; വക്കാണിക്കു
ന്നു.

Scammony, s. ഒരു വക പശയുള്ള മരുന്ന.

To Scamper, v. n. പെടിച്ചുചാടിയൊടി
പ്പൊകുന്നു.

To Scan, v. a. നന്നായി പദശൊധന
ചെയുന്നു.

Scandal, s. ഇടൎച്ച; ദുൎയശസ്സ, ദുഷ്കീൎത്തി,
അപശ്രുതി, അവമാനം: ദൂഷ്യം; ഉപാ
ലംഭം: നാണക്കെട.

To Scandalize, v. a. ഇടൎച്ചവരുത്തുന്നു,
ദുൎയ്യശസ്സവരുത്തുന്നു, അപശ്രുതിവരുത്തു
ന്നു; ദൂഷ്യംവരുത്തുന്നു.

Scandalous, a. അവമാനമുള്ള, നാണക്കെ
ടുള്ള, അപശ്രുതിയുള്ള.

Scandent, a. കെറുന്ന, പാറ്റിപ്പിടിച്ച കെ
റുന്ന.

Scansion, s. ശ്ലൊകത്തിന്റെ പദ ശൊ
ധന.

Scant, a. കഷ്ടിപ്പായുള്ള, ഞെരുക്കമുള്ള;
ഇടുക്കമുള്ള; പൊരുംപൊരാതെയുള്ള തു
രിശമുള്ള; അപൂൎവമായുള്ള.

Scantiness, Scantness, s. കഷ്ടിപ്പ, ഞെ
രുക്കം, ഇടുക്കം, ഇടകുറച്ചിൽ; ചുരുക്കം,
ക്ഷാമം, കഷ്ടി, തുരിശം, പൊരുംപൊ
രായ്മ; വിസ്താരക്കുറവ; അരൂപം.

Scantlet, s. ഒരു ലെശം, അല്പം, ചെറുഖ
ണ്ഡം, ചെറുമാതിരി.

Scantling, s. മരത്തിന്റെ ചെറുഖണ്ഡം,
നുറുക്ക, കുറുന്തടി, ചെറുതുണ്ട.

Scanty, a. ഇടുക്കുള്ള, ഞെരുക്കമുള്ള, ചുരു
ക്കമുള്ള, കുറച്ചിലുള്ള; അപൂൎവമായുള്ള, ലു
ബ്ധുള്ള.

To Scape, v. a. & n. ഒഴിക്കുന്നു, ഒഴിയു
ന്നു; ഒഴിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു; തെറ്റിക്കുന്നു;
തെറ്റിക്കൊള്ളുന്നു.

Scapula, s. തൊൾപലക.

Scapular, Scapulary, a. തൊളിനെസം
ബന്ധിച്ചുള്ള.

Scar, s. കിണം, വടു, വടുക; തഴമ്പ, കലം.

To Scar, v. a. വടുപ്പെടുത്തുന്നു.

Scaramouch, s. ഒരു പുറാട്ടുകാരൻ.

Scarce, a. അപൂൎവമായുള്ള, ദുൎല്ലഭമായുള്ള;
ദുൎഭിക്ഷമായുള്ള; അരൂപമായുള്ള; അരി
ത്തിയായുള്ള, കിട്ടാത്ത.

Scarce, Scarcely, ad. കഷ്ടിപ്പായി വിഷ
മമായി; പ്രയാസത്തൊടെ, പണിപ്പെട്ട.

Scarceness, Scarcity, s. ചുരുക്കം, ദുൎല്ലഭം,
ദുൎഭിക്ഷാത, അപൂൎവം, അരൂപം, പ്രിയം,
അരിത്തി.

To Scare, v. a. വിരട്ടുന്നു, ഭയപ്പെടുത്തു
ന്നു, പെടിപ്പിക്കുന്നു.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/411&oldid=178265" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്