താൾ:CiXIV133.pdf/495

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

TRE 483 TRI

Treasurehouse, s. ഭണ്ഡാരപ്പുര.

Treasurer, s. ഭണ്ഡാരവിചാരകാരൻ, ചെ
ല്ലംവിചാരകാരൻ; സ്രാപ്പ, മുതൽ പിടി
ക്കാരൻ.

Treasurership, s. ഭണ്ഡാരവിചാരം, ചെ
ല്ലംവിചാരിപ്പ; മുതൽപ്പിടി, ചന്ത്രം.

Treasury, s. ഭണ്ഡാരപ്പുര, ഭണ്ഡാരം, ഖ
ജന, ചെല്ലം, നിക്ഷെപ പാത്രം.

To Treat, v. a. കാൎയ്യം പറഞ്ഞുനിശ്ചയി
ക്കുന്നു, ഉടമ്പടിചെയ്യുന്നു, കാൎയ്യം പറഞ്ഞു
തീൎക്കുന്നു; വിസ്തരിച്ചുപറയുന്നു; വ്യാപരി
ക്കുന്നു; നടത്തുന്നു; ഉപചരിക്കുന്നു, പ്ര
സാദിപ്പിക്കുന്നു; വിരുന്ന കഴിക്കുന്നു.

Treat, s. വിരുന്ന, സദ്യ; ഉല്ലാസം, സ
ന്തൊഷം.

Treatable, a. മിതമായുള്ള, സാവധാന
മുള്ള.

Treatise, s. എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ പുസ്ത
കം, പ്രകരണം.

Treatment, s. നടപ്പു, പ്രയൊഗം, വ്യാ
പാരം, ചെയ്യുന്ന വിധം.

Treaty, s. ഉടമ്പടി, ഉഭയസമ്മതം; സമാ
ധാന ഉടമ്പടി: ആവലാധി, അപെക്ഷ.

Treble, a. മൂന്നിരട്ടിയായുള്ള, മുമ്മടങ്ങായു
ള്ള.

To Treble, v. a. മുവ്വിരട്ടിക്കുന്നു, മുമ്മട
ങ്ങാക്കുന്നു.

Treble, s. ഉച്ചൈസ്വരം.

Tree, s. വൃക്ഷം, മതം, തരു, വിടപി, പാ
ദപം.

Trellis, s. അഴി, ചീനവെലി.

To Tremble, v. n. വിറെക്കുന്നു, നടുങ്ങു
ന്നു, കിടുകിടക്കുന്നു, വിരളുന്നു, ഞെട്ടുന്നു;
ചഞ്ചലിക്കുന്നു; കമ്പിക്കുന്നു; ആകമ്പന
പ്പെടുന്നു, സ്വരംപതറുന്നു.

Trembling, a. വിറെക്കുന്ന, ഇളകുന്ന, ന
ടുങ്ങുന്ന, ഞെരുക്കമുള്ള.

Tremendous, a. ഭീതിയുള്ള, ഭയങ്കരമുള്ള,
മഹാ ഘൊരമായുള്ള.

Tremour, or Tremor, s. വിറയൽ, നടു
ക്കം, കിടുകിടുപ്പ; ചഞ്ചലത, കമ്പനം, കു
ലുക്കം; ഉലച്ചിൽ.

Tremulous, a. ഭീതിയുള്ള, വിറയലുള്ള,
ഞെടുക്കമുള്ള; നടുക്കമുള്ള, ചാഞ്ചല്യമുള്ള,
ചലനമുള്ള, ചടുലമായുള്ള, തരളമായുള്ള.

Tremulousness, s. ചലനം, വിറയൽ,
നടുക്കം, ചടുലത, തരളം, തടുക്ക.

Tren, s. മിനുളി, മീൻകുന്തം.

To Trench, v. a. കിടങ്ങുകുഴിക്കുന്നു; വാട
കൊരുന്നു; തൊടുവെട്ടുന്നു, ചാലുതൊണ്ടു
ന്നു.

Trench, s. കിടങ്ങ, ഖാതകം; വാട; തൊ
ട, തടം, നിപാനം.

Trenchant, a. മൂൎച്ചയുള്ള, കണ്ടിക്കുന്ന.

Trencher, s. ഇറച്ചിയും മറ്റും കൊത്തിനു
റുക്കുവാനുള്ള മരക്കണ്ടം, മരവി.

Trencherfly, s. തീനി, ഊണി.

Trencherman, s. ബഹുഭക്ഷകൻ, ഊണി.

To Trend, v. n. ചായുന്നു, ചരിയുന്നു.

Trendle, s. ചുറ്റ.

Trepan, s. തലയൊട തുറക്കുന്നതിനുള്ള ശ
സ്ത്രം, ചതി, കൂടയന്ത്രം.

To Trepan, v. a. ശസ്ത്രം പ്രയൊഗിക്കുന്നു;
കൂടയന്ത്രത്തിൽ പിടിക്കുന്നു.

Trepidation, s. ഭയംകൊണ്ടുള്ള വിറയൽ,
നടുക്കം, ഞെടുക്കം.

To Trespass, v. n. അതിക്രമിക്കുന്നു, ലം
ഘിക്കുന്നു, കുറ്റം ചെയ്യുന്നു; മീറുന്നു; മ
റ്റൊരുത്തന്റെ നിലത്തിൽ അന്യായമാ
യി കെറുന്നു.

Trespass, s. അതിക്രമം, ലംഘനം, മീ
റൽ; കുറ്റം, പാപം.

Trespasser, s. അതിക്രമകാരൻ, കുറ്റക്കാ
രൻ.

Tresses, s. plu. നെടും ചുഴികൾ.

Trestle, s. മെശയുടെ ചട്ടം, മുക്കാലി.

Tret, s. തെമാനത്തിനൊ തള്ളുപടിക്കൊ
ശരിയായി വകവെക്കുന്നത, വാശി.

Trevet, s. മൂന്നു കാലുള്ള ഇരിമ്പ, മുക്കാലി.

Triable, a. പരീക്ഷിക്കാകുന്ന, ശൊധന
ചെയ്യതക്ക.

Triad, s. മൂന്ന, ത്രിമൂൎത്തി; ത്രിത്വം, മൂന്നുകൂ
ടിയത.

Trial, s. പരീക്ഷ, പരീക്ഷണം; ശൊധ
ന; വിചാരണ; ന്യായവിസ്താരം.

Triangle, Trigon, s. മുക്കൊണം, ത്രികൊ
ണം.

Triangular, Trigonal, a. മുക്കൊണമായു
ള്ള, ത്രികൊണമുള്ള.

Tribe, s. ഗൊത്രം, ജാതി, കുലം, വംശം.

Triblet, s. മൊതിരങ്ങൾ വട്ടംവരുത്തുന്ന
തിനുള്ള കരു.

Tribulation, s. കഷ്ടത, അനൎത്ഥം, ഉപ
ദ്രവം; ദുഃഖം, ഞെരുക്കം

Tribunal, s. ന്യായാസനം, ന്യായസ്ഥലം.

Tribune, s. റൊമാ അധികാരി.

Tribunitial, a. റൊമാ അധികാരിയൊടു
ചെൎന്ന.

Tributary, a. കപ്പം കൊടുക്കുന്ന, രാജഭൊ
ഗംകൊടുക്കുന്ന, കീഴുള്ള, രണ്ടാമത്തെ.

Tributary, s. കപ്പം കൊടുക്കുന്നവൻ; രാ
ജഭൊഗം കൊടുക്കുന്നവൻ.

Tribute, s. കപ്പം, കിസ്ത; രാജഭൊഗം, ക
രം, ഇറവരി.

Trice, s. ക്ഷണം, അല്പകാലം, ക്ഷണനെ
രം, അടി.


2 Q 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/495&oldid=178369" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്