താൾ:CiXIV133.pdf/422

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

SHA 410 SHA

Sevenfold, a. എഴുപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, എ
ഴുമടങ്ങ, ഏഴിരട്ടി.

Sevennight, or Sen'night, s. എഴുനാൾ,
എഴുദിവസം, ആഴ്ചവട്ടം; സപ്തവാരം.

Sevenscore, s. എഴിരുപത; നൂറ്റി നാ
ല്പത.

Seventeen, a. പതിനെഴ; സപ്തദശം.

Seventh, a. എഴാം, എഴാമത്തെ; സപ്ത
മം.

Seventhly, ad. എഴാമത, സപ്തകം.

Seventy, a. എഴുപത, സപ്തതി.

To Sever, v. a. വെറാക്കുന്നു, വെവ്വെറാ
ക്കുന്നു, വെർപിരിക്കുന്നു, വെറുതിരിക്കു
ന്നു; ഭെദിപ്പിക്കുന്നു; മുറിക്കുന്നു, മുറിച്ചുമാ
റ്റുന്നു; വകതിരിക്കുന്നു.

Several, a. പല, പലവിധമായുള്ള, അ
നെകം; ചില പ്രത്യെകമുള്ള.

Severally, ad. ഒരൊന്നായി, വെവ്വെറെ,
പ്രത്യെകമായി.

Severance, s. വെർപിരിവ, വെറുതിരി
ച്ചിൽ, വെറുതിരിവ; ഭെദനം.

Severe, a. കൎശനമുള്ള, ക്രൂരതയുള്ള, കടു
പ്പമുള്ള, കഠിനമായുള്ള, മുറുക്കമുള്ള, കൊ
ടുതായുള്ള; ഖണ്ഡിതമായുള്ള.

Severity, s. ക്രൂരത, ഉഗ്രത, മൂൎച്ച, കൎശനം,
കടുപ്പം; മുറുക്കം; നിഷ്ഠുരം, രൂക്ഷത.

To Sew, v. a. തുന്നുന്നു, തൈക്കുന്നു; മൂട്ടു
ന്നു; ഇഴയിടുന്നു, സൂചിപ്പണി ചെയ്യുന്നു.

Sewer, s. തൈക്കുന്നവൻ, തുന്നൽക്കാരൻ;
ഉത്സവത്തിൽവിചാരകാരൻ; ഒക, തൂമ്പ.

Sewing, s. തുന്നൽ, തൈപ്പ.

Sex, s. ലിംഗം, ജാതി, വൎഗ്ഗം.

Sexagenary, a. അറുപത വയസ്സുള്ള.

Sexagesima, s. വലിയ നൊമ്പിന തലെ
ക്കുതലെ ഞായറാഴ്ച.

Sexagesimal, a. അറുപതാമത്തെ, ഷഷ്ടി.

Sexangled, Sexangular, a. ആറുകൊ
ണുള്ള, ആറുപട്ടമുള്ള, ഷൾഭാഗമുള്ള.

Sexennial, a. ആറുസംവത്സരത്തെക്കുള്ള,
ആറുസംവത്സരം കൂടുമ്പൊൾ വരുന്ന.

Sextant, s. ഒരു ചക്രത്തിന്റെ ആറിൽ
ഒരംശം; ഗണിതത്തിനുള്ള ഒരു സൂത്രം.

Sextile, s. രണ്ടുരാശിയുടെ എങ്കിലും ഭൂച
ക്രത്തിൽ ഒരംശത്തിന്റെ എങ്കിലും ഇട.

Sexton, s. പള്ളിയിൽ ഒരു കീഴ്മണിയക്കാ
രൻ; കപ്പിയാർ, ശവക്കുഴി കുഴിക്കുന്ന
വൻ.

Sextuple, a. ആറുകൂടിയ, ആറിരട്ടി, ആ
റുമടങ്ങ, ഷട്കം.

Shabbiness, s. നീചത്വം, ഹീനത, അ
ല്പത, കൃപണത, പഞ്ഞം.

Shabby, a. ഹീനമായുള്ള, നീചമായുള്ള,
അല്പമായുള്ള, പഞ്ഞമുള്ള, നിന്ദ്യമായുള്ള.

To Shackle, v. a. തളെക്കുന്നു, വിലങ്ങിട്ടു
പൂട്ടുന്നു; ബന്ധിക്കുന്നു.

Shackles, s. plu. വിലങ്ങ, ചങ്ങല.

Shade s. നിഴൽ, ഛായ; മങ്ങൽ, മൂടൽ;
തണൽ; മറവുസ്ഥലം, കാവ; മറ; രക്ഷ;
ചിത്രത്തിലെ ഇരുണ്ടവൎണ്ണം: വൎണ്ണഭെദം.

To Shade, v. a. ഇരുളാക്കുന്നു; മറെക്കു
ന്നു, മൂടുന്നു; നിഴലിക്കുന്നു, നിഴലുണ്ടാക്കു
ന്നു; വിഭെദംവരുത്തുന്നു; ചിത്രത്തിൽ
മങ്ങൽ നിറമിടുന്നു.

Shadow, s. നിഴൽ, ഛായ; തണൽ; മ
റ; നിഴലാട്ടം; ഇരുണ്ടവൎണ്ണം; കാഴ്ച, മാ
യാകാഴ്ച; സാദൃശ്യം; നികാശത, പിരി
യാത്ത തുണ.

To Shadow, v. a. ഇരുളാക്കുന്നു, പന്തലി
ക്കുന്നു; നിഴലിക്കുന്നു, നിഴലിടുന്നു; നിഴ
ലാട്ടുന്നു; തണലുണ്ടാക്കുന്നു; മറെക്കുന്നു;
മൂടുന്നു; ഛായയുണ്ടാക്കുന്നു; നിറഭെദമാ
യിവൎണ്ണിക്കുന്നു; മങ്ങൽ നിറമാക്കുന്നു;
കാണിക്കുന്നു: സദൃശപ്പെടുത്തുന്നു.

Shadowy, a. നിഴലുള്ള, നിഴലാട്ടമുള്ള, ത
ണലുള്ള; മങ്ങലുള്ള, മൂടലുള്ള; മറവുള്ള;
സാദൃശ്യമുള്ള, സാക്ഷാലുള്ളതല്ലാത്ത.

Shady, a. നിഴലുള്ള, മങ്ങലുള്ള, മൂടലുള്ള,
തണലുള്ള; മറവുള്ള.

Shaft, s. അമ്പ; അസ്ത്രം; വിസ്താരക്കുറവും
ആഴവുമുള്ള കുഴി; ചൊവ്വുള്ള കൊൽ, ത
ണ്ട.

Shag, S. നീളമുള്ള രൊമം, മുഴുപ്പുള്ള ഒരു
വക കരിമ്പടം.

Shagged, Shaggy, a. നീണ്ടരൊമമുള്ള,
രൊമജമായുള്ള രൊമമുള്ള; പരുപരയാ
യുള്ള.

Shagreen, s. അരമുള്ള മീൻതൊലി.

Shageen, Shagrin, s. അലമ്പൽ, ചലി
പ്പ.

To Shagreen, v. a. കൊപിപ്പിക്കുന്നു, അ
ലമ്പലാക്കുന്നു.

To Shake, v. a. കുലുക്കുന്നു, കുടയുന്നു;
ഉതിൎക്കുന്നു, കുടുക്കുന്നു; ഇളക്കുന്നു; ചലി
പ്പിക്കുന്നു; കമ്പിപ്പിക്കുന്നു; ഉലെക്കുന്നു; ച
ഞ്ചലപ്പെടുത്തുന്നു; ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു; വിറപ്പി
ക്കുന്നു.

To shake off, കുടഞ്ഞുകളയുന്നു.

To shake hands, കൈകൊടുക്കുന്നു.

To Shake, v. n. കുലുങ്ങുന്നു, കുടുങ്ങുന്നു,
ഇളകുന്നു, ചലിക്കുന്നു, ഉലയുന്നു; ചഞ്ചലി
പ്പെടുന്നു, കിടുകിടക്കുന്നു, വിറെക്കുന്നു,
കമ്പിക്കുന്നു.

Shake, s. കുലുക്കം, കുടച്ചിൽ; കുടുക്കം, ഇ
ളക്കം, ചലനം; കമ്പനം, ഉലെച്ചിൽ,
വിറയൽ, കിടുകിടുപ്പ; ചഞ്ചലം, ഭ്രമം.

Shale, s. പുട്ടിൽ, ഉമി, തൊലി, കത്തി.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/422&oldid=178276" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്