താൾ:CiXIV133.pdf/485

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

THU 473 TID

Thrower, s. എറിയുന്നവൻ.

Throwster, s. പട്ടുനൂൽ പിരിക്കുന്നവൻ.

Thrum, s. പാവിന്റെ അറ്റം.

To Thrum, v, s, വാസനകെടായി വീ
ണയും മറ്റും വായിക്കുന്നു, അപസ്വരം
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നും

Thrush, s. അക്കരം.

To Thrust, v. a. & n. തള്ളിക്കെറ്റുന്നു;
ഉന്തുന്നു, തള്ളുന്നു, പിടിച്ചുതിന്നു; തുറു
ത്തുന്നു, തുറുത്തിക്കെറ്റുന്നു; തിക്കുന്നു; കു
ത്തുന്നു, തുരത്തുന്നു; നിൎബന്ധിക്കുന്നു; ഹെ
മിക്കുന്നു; ഞെരുങ്ങിക്കെറുന്നു, തിക്കികട
ക്കുന്നു, ആക്രമിച്ചുകെറുന്നു; തിങ്ങുന്നു; നെ
രിടുന്നു; കയ്യെറ്റം ചെയ്യുന്നു.

Thrust, s. ഉന്ത, തള്ള; പിടിച്ചുതള്ള തു
റുത്ത; കുത്ത; കയ്യെറ്റം, ആക്രമം.

Thumb, s. പെരുവിരൽ, തള്ളവിരൽ,
അംഗുഷ്ഠം.

To Thumb, v. n. വല്ലാതെ പിടിക്കുന്നു,
വല്ലാതെ കയ്യിലെടുക്കുന്നു.

Thumbstal, s. അംഗുലത്രാണം, തുന്നൽ
കാരൻ തള്ളവിരലിൽ ഇടുന്ന മോതിരം.

Thump, s. ഉറക്കെയുള്ള അടി, ഉറക്കെയു
ള്ള മുട്ടൽ, ഉറക്കെയുള്ള വീഴ്ച; ഇടി.

To Thump, v. a. ഉറക്കെ അടിക്കുന്നു, ഇ
ടിക്കുന്നു, അറയുന്നു.

To Thump, v. a. ഉറക്കെ അടിയുന്നു, ഉ
റക്കെ മുട്ടുന്നു, ഉറക്കെ വീഴുന്നു.

Thumper, s. ഇടിക്കുന്നവൻ; വലിപ്പമുള്ള
വസ്തു

Thunder, s. ഇടി, ഇടിമുഴക്കം, മുഴക്കം,
മെഘനാദം, ഗൎജ്ജനം, സ്തനിതം; ഭയങ്കര
കല്പന, ഭീഷണിവാക്ക.

To Thunder, v. n. സ. ഇടിമുഴങ്ങുന്നു, മുഴ
ക്കുന്നു, ഗൎജ്ജിക്കുന്നു.

To Thunder, v. a. മുഴക്കുന്നു; ശാസിക്കു
ന്നു; ഭീഷണികാട്ടുന്നു.

Thunderbolt, s. ഇടിവാൾ, മെഘമൂൎത്തി.

Thunderclap, s. ഇടി, ഇടിവെട്ട, മെഘ
നാദം, വജ്രനിഷ്പെഷം.

Thunderer, s. ഇടിവെട്ടുന്നശക്തി.

Thundering, a. ഉറക്കെയുള്ള, മുഴക്കമുള്ള,
ഭയങ്കരമുള്ള.

Thunderous, a. മുഴക്കമുണ്ടാക്കുന്ന, ഗൎജ്ജി
പ്പിക്കുന്ന.

Thundershower, s. ഇടിയൊടു കൂടിയ
മഴ.

Thunderstruck, a. ഇടിവെട്ടിയ, ഇടി
വീണ; സ്തംഭിക്കപ്പെട്ട, ഭ്രമിച്ചുപൊയ.

Thuriferous, a. ധൂപകരമായുള്ള, സാം
പ്രാണിയായുള്ള.

Thurification, s. സാമ്പ്രാണി ധൂപം, കു
ന്തുരുക്കം ധൂപിക്കുക.

Thursday, s. വ്യാഴാഴ്ച, വ്യാഴം.

Thus, ad. ഇങ്ങിനെ, ഇപ്രകാരം, ഇപ്ര
കാരത്തിൽ; ൟവണ്ണം.

To Thwack, v. a. അടിക്കുന്നു, തല്ലുന്നു,
അറയുന്നു, ഇടിക്കുന്നു.

Thwack, s. അടി, തല്ല, ഇടി, മുട്ട, അറ,
തട്ട.

Thwart, a. വിലങ്ങത്തിലുള്ള വികടമായു
ള്ള, ദുൎഘടമായുള്ള, പ്രതികൂലമായുള്ള.

To Thwart, s. a. വിലങ്ങിക്കുന്നു, വില
ങ്ങവെക്കുന്നു; വികടമാക്കുന്നു, തട്ടുകെടു
വരുത്തുന്നു, തകരാറാക്കുന്നു; തടുക്കുന്നു, വി
രൊധിക്കുന്നു.

Thy, pron. നിന്റെ, നിനക്കുള്ള; തന്റെ,
തനിക്കുള്ള.

Thyme, s. സുഗന്ധമുള്ള ഒരു വക ചീര.

Thyself, prone. recip. നീതന്നെ, നിന്നെ
ത്തന്നെ.

Tiar, Tiara, s. മകുടം, കിരീടം, മുടി,
ശിരൊലങ്കാരം.

To Tice, v. a. വശീകരിക്കുന്നു, മൊഹി
പ്പിക്കുന്നു.

Tick, s. കടംകണക; ചെള്ള; കിടക്കയു
റ, കിടക്കശ്ശീല.

To Tick, v. n. കടമായി മെടിക്കുന്നു, ക
ടമായിട്ട കുറിക്കുന്നു; തട്ടിത്തട്ടി ശബ്ദിക്കു
ന്നു, അടിക്കുന്നു.

Ticken, or Ticking, s. കിടക്കയുറക്കെ ഉ
റപ്പുള്ള ശീല.

Ticket, s. അനുവാദചിട്ട; മെൽചീട്ട.

To Tickle, v. a. കിക്കിളി കൂട്ടുന്നു കിക്കി
ളിപ്പെടുത്തുന്നു.

To Tickle, v. n. കിക്കിളി കൂടുന്നു, കിക്കി
ളിപ്പെടുന്നു.

Tickle, s. കിക്കിളി; കിറിണി.

Tickle, a, ഇളകുന്ന, ഉറപ്പില്ലാത്ത.

Ticklish, a. കിക്കിളിയുടെ ഉറപ്പില്ലാത്ത;
ആടുന്ന; പ്രയാസമുള്ള.

Ticklishness, s. കിക്കിളി; ഉറപ്പുകെട, വെ
ക്കം; പ്രയാസം.

Ticktack, s. ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം; മെശ
പ്പലകയിൽ ഒരു കളി.

Tid, a. ഇളയ, രുചികരമായുള്ള.

Tide, s. വെലി, വെലിയെറ്റം, വെലിയി
റക്കം; നീരൊട്ടം; ഒഴുക്ക, പ്രവാഹം;
കാലം, സമയം; ഇളക്കം.

To Tide, v. a. എറ്റത്തൊടൊ ഇറക്കത്താ
ടൊ തള്ളിക്കൊണ്ടുപൊകുന്നു.

To Tide, v. n. വെലിയെറ്റമുണ്ടാകുന്നു,
വെലിയെറ്റംകൊണ്ട അലയുന്നു.

Tidewaiter, s. ചുങ്കസ്ഥലത്ത ഇറക്കുന്ന ച
രക്കും മറ്റും കാത്ത സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉ
ദ്യൊഗസ്ഥൻ.


2 P

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/485&oldid=178357" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്