താൾ:CiXIV133.pdf/476

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

TAP 464 TAS

Tamer, s. ഇണക്കുന്നവൻ, ദമി.

Tamkin, s. വലിയ തൊക്കിന്റെ കുഴാമു
ഖം അടെക്കുന്ന അടെപ്പ, മൂടി.

Tammy, Taminy, s. ഇളന്തരം ചകലാ
സ്സ.

To Tamper, v. a. മരുന്നപ്രയൊഗത്തിൽ
എൎപ്പെടുന്നു; അൎഹതയില്ലാത്ത കാൎയ്യത്തി
ലുൾപെടുന്നു; പരീക്ഷിക്കുന്നു; വ്യാപരി
ക്കുന്നു, ഇടപെടുന്നു.

To Tan, v. a. തൊൽ പതമിടുന്നു, പതം
വരുത്തുന്നു, ഈറെക്കിടുന്നു; വെയിൽ കൊ
ണ്ട കറുപ്പിക്കുന്നു, തവിട്ടവൎണ്ണം ഇടുന്നു.

Tang, s. ദുസ്വാദ: ചുവ; രുചി; കാരം;
തട്ട; ശബ്ദം, നാദം.

ToTang, v. n. അടിക്കുന്നു, നിനദിക്കുന്നു.

Tangent, s. നെരെയുള്ള ഒരു രെഖ, രെ
ഖ, നെൎവര.

Tangible, a. തൊട്ടറിയാകുന്ന, സ്പൎശിക്കത
ക്ക, സ്പൎശനംകൊണ്ടറിയാകുന്ന.

Tangibility, s. സ്പൎശനം കൊണ്ടറിയാകു
ന്നത.

To Tangle, v. a. ചുറ്റിപ്പിണക്കുന്നു, എ
ൎപ്പെടുത്തുന്നു; അകപ്പെടുത്തുന്നു; കുടുക്കു
ന്നു; താറുമാറാക്കുന്നു; കുഴപ്പിക്കുന്നു.

To Tangle. v. n. ചുറ്റിപ്പിണങ്ങുന്നു, അ
കപ്പെടുന്നു; കുടുങ്ങുന്നു, കുഴങ്ങുന്നു.

Tangle, s. ചുറ്റിപ്പിണച്ചിൽ, പിണക്കം,
കുടുക്ക.

Tank, s. കുളം, ജലാശയം, വാപി.

Tankard, s. മൂടിയുള്ള ഒരു വലിയ പാ
നപാത്രം.

Tanner, s. തൊൽകൊല്ലൻ, തൊൽ ഊറെ
ക്കിടുന്നവൻ, ചെമ്മാൻ.

Tanpit, s. തൊൽ പതംവരുത്തുവാനുള്ള
കുഴി.

Tantalism, s. അപഹാസമായി ആശപ്പെ
ടുത്തുക.

To Tantalize, v. a. അപഹാസമായി ആ
ശപ്പെടുത്തുന്നു, ദുൎമ്മൊഹിപ്പിക്കുന്നു.

Tantamount, a. തുല്യമായുള്ള, ശരാശരി
യായുള്ള; ൟടായുള്ള.

Tantivy, ad. ബദ്ധപ്പാടൊടെ, അതിവെ
ഗത്തിൽ.

To Tap, v. a. മിടിക്കുന്നു, തട്ടുന്നു, മെൽ
തൊടുന്നു; പാത്രം തുറക്കുന്നു, പിപ്പതുളെ
ക്കുന്നു.

Tap, s. മിടിപ്പ, തട്ടൽ; പീപ്പയുടെ ദ്വാര
ത്തിൽ ഇടുന്ന തിരുകാണി; ചെറുകുഴൽ.

Tape, s. നാടാ, കച്ച.

Taper, s. മെഴുകുതിരി.

To Taper, v. n. തലനെൎക്കുന്നു, ചുവടു തു
ടങ്ങി മെലൊട്ട കൂൎക്കുന്നു, കൂൎത്തുതീരുന്നു.

Tapering, a. കൂൎത്ത, കൂൎത്തുതീൎന്ന.

Tapestry, s. ചിത്രകംബളം, ചവുകാളം,
തിരശ്ശീല.

Taperoot, s. ആണിവെര, തായിവെര,
നാരായ വെര.

Tar, s. കീൽ; ഒരു വക ചെഞ്ചല്യം.

To Tar, v. a. കീൽ പൂശുന്നു, ചെഞ്ചല്യമി
ടുന്നു.

Tarantella, s. ഒരു വക ആട്ടം, കളി.

Tarantula, s. വിഷച്ചിലന്നി, ഉറുമാപ്പുലി.

Tardigradous, a. പതുക്കെ നടന്നുപൊ
കുന്ന, ഇഴഞ്ഞുനടക്കുന്ന.

Taidily, ad. താമസമായി, ദീൎഘസൂത്രമാ
യി, മന്ദതയൊടെ, സാവധാനത്തിൽ.

Tardiness, s. മന്ദത, താമസം, ദീൎഘസൂ
ത്രം, സാവധാനം.

Tardy, a. മന്ദതയുള്ള, താമസമുള്ള, ദീൎഘ
സൂത്രമുള്ള ചുറുക്കില്ലാത്ത, അജാഗ്രതയുള്ള.

Tale, s. കള.

Tare, s. താര.

Target, Targe, s. പരിച.

Targum, s. കൽദായ ഭാഷയിൽ മൊശെ
യുടെ അഞ്ച പുസ്തകവ്യാഖ്യാനം.

Tariff, s. താരിപ്പ, ചരക്കുകളുടെ തീരുവ
ച്ചാൎത്ത: നിരക്ക.

To Tarnish, v. a. & n. കറപ്പെടുത്തുന്നു,
മുഷിക്കുന്നു, മങ്ങിക്കുന്നു; കറപ്പെടുന്നു, മ
ങ്ങുന്നു, മുഷിയുന്നു.

Tarpawling, s. കീൽപായ.

Tarriance, s. താമസം, പാൎപ്പ, തങ്ങൽ.

Tarrier, s. ഒരു വക ചെറിയ നായാട്ടുനാ
യ; താമസിക്കുന്നവൻ.

To Tarry, v. n. താമസിക്കുന്നു, പാൎക്കുന്നു;
കാത്തിരിക്കുന്നു, തങ്ങുന്നു.

Tarry, a. കീൽ പൂശിയ: കീൽ ചെൎത്ത.

Tart, a. പുളിപ്പുള്ള; കൎശനമുള്ള.

Tart, s. ഒരു ഫലാഹാരം.

Tartan, s. ഒരു വക ചകലാസ്സ.

Tartane, s. ഒറ്റ പാമരമുള്ള ഒരു ചെറി
യ കപ്പൽ.

Tartar, s. വീഞ്ഞിന്റെ മട്ട; താൎത്തരിദെ
ശക്കാരൻ.

Tairtarean, Tartareous, a. നരകമായുള്ള.

To Tartarize, v. a. ക്ഷാരമാക്കുന്നു.

Tartly, ad. പുളിപ്പായി, ചവൎപ്പായി; ക
ൎശനത്തൊടെ, മൂൎച്ചയൊടെ.

Tartness, s. പുളിപ്പ, ചവൎപ്പ; കൎശനം, മൂ
ൎച്ച, രൂക്ഷത.

Task, s. ചുമത്തിയ വെല; പാഠം; അ
ദ്ധ്വാനം.

To take to task, ശാസിക്കുന്നു.

To Task, v. a. വെല ചുമത്തുന്നു.

Taskmaster, s. ചുമത്തിയ വെല എടുപ്പി
ക്കുന്നവൻ, വിചാരിപ്പുകാരൻ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/476&oldid=178348" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്