താൾ:CiXIV133.pdf/443

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

SPI 431 SPI

Spell, s. യന്ത്രം, യന്ത്രത്തകിട, മന്ത്രം; മു
റമാറ്റം.

To Spell, v. a. വെണ്ടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ
കൊണ്ട വാക്കുകളെ എഴുതുന്നു; അക്ഷരം
കൂട്ടിചൊല്ലുന്നു, തിക്കിത്തിക്കിവായിക്കുന്നു;
ഊന്നി വായിക്കുന്നു: മന്ത്രം ഉരുക്കഴിക്കുന്നു,
ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നു.

To Spell, v. n. അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിചൊല്ലു
ന്നു, വായിക്കുന്നു.

Spelter, s. നാഗം.

To Spend, v. a. ചിലവിടുന്നു; ചിലവാ
ക്കുന്നു, ചിലവഴിക്കുന്നു; വ്യയം ചെയ്യുന്നു;
നാനാവിധമാക്കുന്നു, അഴിമതിയാക്കുന്നു;
കഴിക്കുന്നു; ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു; പാഴാക്കുന്നു;
നഷ്ടമാക്കുന്നു; ഒടുക്കുന്നു; മുഷിപ്പിക്കുന്നു;
തെമാനംവരുത്തുന്നു.

To Spend, v. n. ചിലവാകുന്നു, വ്യയമാകു
ന്നു, അഴിവാകുന്നു; നഷ്ടമാകുന്നു; പൊ
യ്പൊകുന്നു; ഒടുങ്ങുന്നു; മുടിയുന്നു.

Spender, s. ചിലവിടുന്നവൻ, ചിലവുകാ
രൻ; ദുൎവ്വ്യയക്കാരൻ.

Spendthrift, s. ദുൎവ്വ്യയക്കാരൻ, മുടിയൻ,
നാനാവിധക്കാരൻ, ധാരാളക്കാരൻ, വി
ടുകയ്യൻ.

Sperm, s. മൃഗങ്ങളുടെ ബീജം, ഇന്ദ്രിയം,
വിത്ത; വിന്ദു.

Spermaceti, s. തിമിംഗലം എന്ന മത്സ്യ
ത്തിന്റെ തലച്ചൊറിലെ നെയ്യ.

Spermatic, a. ഇന്ദ്രിയമുള്ള, ബീജമുള്ള.

To Spew, v. a. ഛൎദ്ദിക്കുന്നു, കക്കുന്നു.

Sphere, s. ചക്രം, മണ്ഡലം, ഗൊളം; വൃ
ത്തം, വട്ടം, ഉണ്ട; ഒരുത്തനുള്ള തൊഴിൽ,
വെല, മുറ, അധികാരം.

Spheric, Spherical, a. ചക്രാകാരമായുള്ള,
ഉരുണ്ട, ഉണ്ടയായുള്ള.

Sphericalness, Sphericity, s. ഉരുൾച,
വൃത്തം.

Spheroid, s. അണ്ഡാകാരമായുള്ള വസ്തു,
പിണ്ഡാകാരവസ്തു.

Spheroidal, a. അണ്ഡാകാരമായുള്ള.

Spherule, s. ചെറിയ ഗൊളം, ചെറിയ
ഉണ്ട.

Spice, s. മസാല, പലചരക്ക, വ്യഞ്ജനം;
സുഗന്ധവൎഗ്ഗം.

To Spice, v. a. മസാലചെൎക്കുന്നു, പലവ്യ
ഞ്ജനം കൂട്ടുന്നു.

Spicery, s. വ്യഞ്ജനപ്പുര.

Spick-and-span, a. തനിപ്പുത്തൻ, കൊ
ടി, തീരെപുതിയ.

Spicy, a. സുഗന്ധവൎഗ്ഗങ്ങളൊടുകൂടിയ, മ
സാലയുള്ള; സുഗന്ധമുള്ള.

Spider, s. ചിലന്നി, എട്ടുകാലി, ഊൎണ്ണനാ
ഭം, മൎക്കടകം.

Spigot, s. ദ്വാരത്തെ അടെക്കുന്ന മരയാ
ണി, ഇട്ടുതട്ട.

Spike, s. കതിർ; നീണ്ടയാണി, കുടയി
ല്ലാത്ത ആണി, വീൎക്ക; കൂൎത്തമുനയുള്ള ഇ
രിമ്പശലാക; കുന്തത്തിന്റെ തല, കുന്ത
മുന, കഴു.

To Spike, v. a. നീണ്ടയാണി തറെക്കുന്നു;
വീക്കാണിയിടുന്നു; മുനകൂൎമ്പിക്കുന്നു.

To spike a cannon, വലിയതൊക്കി
ന്റെ കുറിഞ്ഞിത്തുളയിൽ ആണി തറെ
ക്കുന്നു.

Spikenard, s. ജടാമാംസി, നറുദ.

Spill, s. ചെറുപൂൾ, കനംകുറഞ്ഞ ഇരിമ്പു
വാളം; അല്പവൃത്തി; കുറെപണം.

To Spill, v. a. ചിന്തുന്നു, തൂകുന്നു, ചിന്നി
ക്കുന്നു; ഇറ്റുവീഴിക്കുന്നു; കളയുന്നു.

To Spill, v. n. ചിന്തുന്നു, തുകുന്നു, ചിന്നു
ന്നു; ഇറുവീഴുന്നു.

To Spin, v. a. നൂൽക്കുന്നു, നൂൽനൂൽക്കു
ന്നു; നീളമാക്കുന്നു; നാൾ താമസംവരുത്തു
ന്നു; നീട്ടുന്നു, നീട്ടിവെക്കുന്നു; പമ്പരം
ആടിക്കുന്നു, പമ്പരം ചുറ്റിക്കുന്നു.

To Spin, v. n. നീളുന്നു, നൂൽവെലചെയ്യു
ന്നു; ചുറ്റുന്നു, ചുഴലുന്നു; കറങ്ങുന്നു.

Spinage, s. ഒരു വക ചീര.

Spinal, a. തണ്ടെല്ലിനൊടുചെൎന്ന.

Spindle, s. നൂൽ നൂല്ക്കുന്ന കതിര; നാരായ
ത്തണ്ട: നെൎത്തനീണ്ട വസ്തു; ചെടിക്കൂമ്പ.

Spindleshanked, a. കാലുകൾ വണ്ണം കു
റഞ്ഞ നീണ്ടിട്ടുള്ള.

Spine, s. തണ്ടെല്ല, കശെരുക.

Spinet, s. ഒരു വക നന്തുനി.

Spiniferous, a: മുള്ളുള്ള.

Spinner, s. നൂൽ നൂൽക്കുന്നവൻ; കാൽ
നീളമുള്ള ചിലന്തി.

Spinning, s. നൂൽ നൂൽക്കുന്ന വെല.

Spinningwheel, s. റാട്ട.

Spinosity, s. മഹാ വിഷമം.

Spinster, s. നൂൽ നൂൽക്കുന്നവൾ; വിവാ
ഹം കഴിയാത്ത സ്ത്രീ, കന്യക.

Spinous, Spiny, a. മുള്ളുള്ള; വിഷമമുള്ള.

Spiracle, s. കാറ്റുപഴുത, കാറ്റുവരത്തക്ക
ദ്വാരം, ചെറുപഴുത.

Spiral, a. വളവുള്ള, ചുഴിവുള്ള, പിരിയു
ള്ള.

Spire, s. വളവുരെഖ, വളഞ്ഞവര; പി
രി, കുത്തിപ്പിരി, ചുഴി, ചുരുൾ, ഗൊപു
രത്തിന്റെ മെൽ കൂൎമ്മയായിട്ട പണിത
താഴിക.

Spirit, s. ആത്മാവ, അരൂപി, ദെഹി;
ശ്വാസം; ബുദ്ധി; ധൈൎയ്യം; തിടം, വീ
ൎയ്യം; ചൈതന്യം; മദ്യം, രസം, ചാരാ
യം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/443&oldid=178306" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്