താൾ:CiXIV133.pdf/421

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

SET 409 SEV

Sesquipedalian, a. ഒന്നരയടിയുള്ള, ഒ
ന്നരച്ചുവടുള്ള.

Sess, s. വരി, വീതം, കരം; പതിച്ചക
രം.

Session, s. ഇരിത്തം; ഇരിപ്പ; അധികാ
രികളുടെയൊ ആലൊചനക്കാരുടെയൊ
സംഘം; ആ സംഘം കൂടിയിരിക്കുന്ന കാ
ലം.

To Set, v. a. വെക്കുന്നു, ഇടുന്നു; നടുന്നു;
നാട്ടുന്നു, സ്ഥാപിക്കുന്നു; ഉറപ്പിക്കുന്നു; ഇ
രുത്തുന്നു; പിടികൂടുന്നു; ചട്ടംവെക്കുന്നു;
ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു; രാഗം ചെൎക്കുന്നു; തീൎക്കു
ന്നു; കൂട്ടിഎക്കുന്നു; കല്പിച്ചാക്കുന്നു; കാ
ണിക്കുന്നു; പതിക്കുന്നു; ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു;
ഉറെക്കുന്നു; നിശ്ചയിക്കുന്നു; പ്രയൊഗി
ക്കുന്നു; പന്തയംകെട്ടുന്നു; വിലവെക്കുന്നു;
വിലപറയുന്നു; നിരത്തുന്നു; ആക്കിവെക്കു
ന്നു; എതിൎക്കുന്നു; നല്ല മൂൎച്ചയാക്കുന്നു, ചാ
ണെക്കുവെക്കുന്നു.

To set about, ആക്കുന്നു, ഉദ്യൊഗിപ്പിക്കു
ന്നു.

To set against, വിരുദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു,
പ്രതികൂലമാക്കുന്നു.

To set apart, മാറ്റിവെക്കുന്നു, നിൎത്തി
വെക്കുന്നു.

To set aside, വെച്ചുകളയുന്നു; വെണ്ടാ
യെന്ന വെക്കുന്നു, തള്ളിക്കളയുന്നു, അ
പ്രമാണമാക്കുന്നു.

To set by, പ്രമാണിക്കുന്നു; വിട്ടുകളയു
ന്നു.

To set down, വിവരം എഴുതിവെക്കുന്നു;
പതിക്കുന്നു, ചാൎത്തുന്നു, കുറിക്കുന്നു.

To set forth, പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു, പ്രസ്ഥാ
പിക്കുന്നു; തെളിയിക്കുന്നു; വൎണ്ണിക്കുന്നു;
അടുക്കുന്നു, നിരത്തുന്നു, ക്രമമായി വെ
ക്കുന്നു; കാണിക്കുന്നു.

To set forward, വലിയതാക്കുന്നു, വ
ൎദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, നടത്തുന്നു.

To set in, തുടങ്ങിക്കുന്നു.

To set off, പ്രശംസിക്കുന്നു, അലങ്കരിക്കു
ന്നു, ശൃംഗാരിക്കുന്നു.

To set on or upon, ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു,
ശ്രദ്ധവരുത്തുന്നു; നെരിടുന്നു, ആക്ര
മിക്കുന്നു; നന്നായി ഉറെക്കുന്നു.

To set on, കല്പിച്ചാക്കുന്നു.

To set out, നിശ്ചയിക്കുന്നു; പ്രസിദ്ധ
മാക്കുന്നു; എല്കയിടുന്നു; ശൃംഗാരിക്കു
ന്നു; തയ്യാറാക്കുന്നു.

To set up, നാട്ടുന്നു, ചട്ടംവെക്കുന്നു;
സഹായിക്കുന്നു; പണിയിക്കുന്നു; ഉയ
ൎത്തുന്നു; എറ്റുന്നു; നിശ്ചയിക്കുന്നു, കു
റിക്കുന്നു; കാണ്മാറാക്കുന്നു; തണലിളെ
ക്കുന്നു; വിശ്രമിക്കുന്നു; കൂൎക്കുവിളിക്കുന്നു;

ആക്കിനടത്തുന്നു; വലുതാക്കുന്നു, വൎദ്ധി
പ്പിക്കുന്നു.

To Set, v. n. അസ്തമിക്കുന്നു; ഉറെക്കുന്നു,
കെടുന്നു; കട്ടെക്കുന്നു, ഉറെക്കുന്നു; പുറ
പ്പെടുന്നു; കടക്കുന്നു; ശ്രമിക്കുന്നു, ഉൾ
പ്പെടുന്നു; കൂടുന്നു; കയിടുന്നു.

To set about, തുടങ്ങുന്നു, കയ്യിടുന്നു.

To set in, സ്ഥിരമായിതീരുന്നു.

To set on or upon, യാത്രപുറപ്പെടുന്നു.

To set on, എതിരിടുന്നു.

To set out, ആരംഭമുണ്ടാകുന്നു; യാത്ര
പുറപ്പെടുന്നു; തൊഴിൽ ആരംഭിക്കു
ന്നു.

To set to, കയ്യിടുന്നു, ഉൾപ്പെടുന്നു.

To set up, തൊഴിൽ ചെയ്തുതുടങ്ങുന്നു;
തൊഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

Set, part. a. വെച്ച, ഇട്ട; സ്ഥാപിച്ച,
ക്രമമുള്ള.

Set, s കൂട്ട, കൂട്ടം; തരംചെൎന്നത; ഇണ;
ഞാറ, തൈ; അസ്തമനം; പന്തയം.

Setaceous, a. രൊമം വെച്ച, രൊമമുള്ള.

Seton, s. വ്രണത്തിൽ വെച്ചുകെട്ടുന്ന തി
രി.

Settee, s. ചാരുന്നതിനുള്ള വങ്കുപടി, ചാ
രുപടിയുള്ള ആവണി.

Setter, s. വെക്കുന്നവൻ, നടുന്നവൻ, ക
ടിപിടി കൂട്ടുന്നവൻ; ഒരു വക നായ.

Settle, s. ചാരുന്നതിനുള്ള നീണ്ടവങ്ക, ചാ
രുപടിയുള്ള ആവണി.

To Settle, v. a. അമൎച്ചവരുത്തുന്നു; താഴ്ത്തു
ന്നു; തീൎക്കുന്നു; ശാന്തമാക്കുന്നു; സ്ഥിരപ്പെടു
ത്തുന്നു; സ്ഥിരമായി പാൎപ്പിക്കുന്നു; നിലവ
രുത്തുന്നു; സ്ഥാപിക്കുന്നു; നിശ്ചയിക്കുന്നു;
നിശ്ചയം വരുത്തുന്നു; നിദാനം വരുത്തു
ന്നു; ഒതുക്കവരുത്തുന്നു; ന്യായംകൊണ്ട ഇ
ളകാതാക്കുന്നു; (കണക്ക) തീൎക്കുന്നു; ഭാഷ
യാക്കുന്നു; ഊറ്റുന്നു, മട്ട അടിയുമാറാക്കു
ന്നു; ഉറപ്പിക്കുന്നു.

To Settle, v. n. താഴുന്നു, താണുപൊകു
ന്നു; ഇളകാതാകുന്നു; സ്ഥിരപ്പെടുന്നു, ഉ
റെക്കുന്നു; സ്ഥിരമായി പാൎക്കുന്നു, നിലെ
ക്കുന്നു; ഒതുങ്ങുന്നു, ഒരു തൊഴിൽ തുടങ്ങു
ന്നു; മാറാതിരിക്കുന്നു; ശാന്തതപ്പെടുന്നു;
അമൎച്ചയാകുന്നു, സ്ത്രീധനം നിശ്ചയിക്കു
ന്നു; ഊറുന്നു, മട്ട അടിയുന്നു.

Settledness, s. ശാന്തത, നില, ഉറപ്പ, ഒ
തുക്കം, തീൎച്ച.

Settlement, s. അമൎച്ച; ഒതുക്കം; സ്ഥിതി;
നില; അനുഭവം കൊടുക്കുക, സ്ത്രീധനം;
ഊറൽ, മട്ട; ഉടമ്പടി; തീൎച്ച: കുടി ഇരി
ത്തം; ദൂരദെശത്തെ ജനങ്ങൾ കുടിയിരി
ക്കുന്ന സ്ഥലം.

Seven, a. എഴ; ൭ സപ്ത.


2 G

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/421&oldid=178275" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്