വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:സിഡി പതിപ്പ് 1.0/ചങ്ങമ്പുഴ കൃതികൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ബാഷ്പാഞ്ജലി[തിരുത്തുക]
ഉദ്യാനലക്ഷ്മി[തിരുത്തുക]
മയൂഖമാല[തിരുത്തുക]
ഓണപ്പൂക്കൾ[തിരുത്തുക]
കലാകേളി[തിരുത്തുക]
രക്‌തപുഷ്പങ്ങൾ[തിരുത്തുക]
ശ്രീതിലകം[തിരുത്തുക]
ചൂഡാമണി[തിരുത്തുക]
അസ്ഥിയുടെ പൂക്കൾ[തിരുത്തുക]
സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം[തിരുത്തുക]
അപരാധികൾ[തിരുത്തുക]
സ്വരരാഗസുധ[തിരുത്തുക]
നിർവ്വാണമണ്ഡലം[തിരുത്തുക]
തളിത്തൊത്തുകൾ[തിരുത്തുക]
നീറുന്ന തീച്ചൂള[തിരുത്തുക]
മഞ്ഞക്കിളികൾ[തിരുത്തുക]
രാഗപരാഗം[തിരുത്തുക]
ശ്മശാനത്തിലെ തുളസി[തിരുത്തുക]
ലീലാങ്കണം[തിരുത്തുക]

അസമാഹൃതരചനകൾ[തിരുത്തുക]