തളിത്തൊത്തുകൾ/കാത്തിരിപ്പൂ ഞാൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കാത്തിരിപ്പു ഞാൻ

നീവരുംവഴി പൂവിരിക്കുമെൻ
ജീവിതത്തിൻ വിശുദ്ധികൾ
രാഗലോലഞാൻ നേടിയ ദിവ്യ-
ഭാഗധേയമരീചികൾ.
സ്വർണ്ണചാമരം വീശിയാദരാൽ
വന്നെതിരേൽക്കുമങ്ങയെ.
വായ്ക്കുമുൽക്കണ്ഠയാൽപ്പെരുമ്പറ-
യാർക്കുമെൻ നെഞ്ഞിടിപ്പുകൾ.
പ്രേമപൂർവം കഴുകുമശ്രുവാ-
ലാ മലർച്ചേവടികൾ ഞാൻ!
രാജനന്ദന നിൻ സമാഗമ-
പൂജകൾക്കുള്ളതൊക്കെയും,
സജ്ജമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു-തേരുരു-
ളൊച്ചയും കാത്തിരിപ്പു ഞാൻ!

                        -23-5-1936