നീറുന്ന തീച്ചൂള/അവരാര്‌

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വരുവതാരവർ വരുവതാരവർ
വയറെരിഞ്ഞിടും കൂട്ടർ
വരിഞ്ഞുകെട്ടിക്കൊണ്ടരതല; പോരി-
നെരിപൊരിക്കൊള്ളും കൂട്ടർ? (വരുവ...)
വരിവരിയായിക്കടലിലെക്കൊടും
തിരപ്പടർപ്പുകൾപോലെ
വനദവീഥിയിലിരമ്പിപ്പാഞ്ഞിടു-
മിടിവാൾക്കീറുകൾപോലെ. (വരുവ...)
 വിഹിതവൈഭവഘനധനമദ-
മഥനലോലുപരായി
വനഹുതാശനസദ്യശദാഹക-
സമരഭീകരരായി (വരുവ...)
വകചോദിപ്പോരെ വകവയ്ക്കാത്തോരെ-
വളച്ചുനിർത്തി, ക്കൈചൂണ്ടി
വകതിരിവിലേക്കവരെയോന്നുപോൽ
വഴിതെളിക്കുവാൻ വേണ്ടി (വരുവ...)
വലിയ വിപ്ലവച്ചുഴലികൾവീശി-
സ്ഥിതിഗതികളെ മാറ്റി
വരിഷ്ഠമാകമസ്സമത്വപീഠത്തിൽ
മനുഷ്യജീവിതമേറ്റി; (വരുവ...)
വരണ്ടുവിണ്ടിടും മനശ്ശതങ്ങളിൽ
കുതുകത്തൂ മഴ തൂകി
വളർന്നുപൂത്തു സൽഫലങ്ങളേകിടും
നവനവാശകൾ പാകി (വരുവ...)
വലയിതജയ പടഹമാകുമോ-
രരുമച്ചെങ്കൊടി പൊങ്ങി
വസുമതിയതിൻ തണലിൽ വിശ്രമി-
ച്ചിരിപ്പതെന്തൊരു ഭംഗി! .... (വരുവ...)
23-6-1946