സിദ്ധരൂപം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സിദ്ധരൂപം (1850)

[ 5 ] സിദ്ധരൂപം

സർവനാമ ശബ്ദങ്ങളും അവ്യയങ്ങളും
ഉപസർഗ്ഗങ്ങളും
പത്തു വികരണികളിലുള്ള ധാതുക്കളും
ക്രിയാ പദങ്ങളും വിഭക്ത്യർത്ഥങ്ങളും
ബാലപ്രബൊധനവും
സമാസചക്രവും ശ്രീരാമോദന്തവും
ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

രണ്ടാം അച്ചടിപ്പ്.

കോട്ടയത്ത് അച്ചടിച്ചത്
൧൦൨൫ മാണ്ട. [ 7 ] സിദ്ധരൂപം.

അകാരാന്തഃ

പുല്ലിംഗഃ

വൃക്ഷഃ വൃക്ഷൌ വൃക്ഷാഃ
ഹെ വൃക്ഷ ഹെ വൃക്ഷൌ ഹെ വൃക്ഷാഃ
വൃക്ഷം വൃക്ഷൌ വൃക്ഷാൻ
വൃക്ഷണ വൃക്ഷാഭ്യാം വൃക്ഷൈഃ
വൃക്ഷായ വൃക്ഷാഭ്യാം വൃക്ഷെഭ്യഃ
വൃക്ഷാൽ വൃക്ഷാഭ്യാം വൃക്ഷെഭ്യഃ
വൃക്ഷസ്യ വൃക്ഷയൊഃ വൃക്ഷാണാം
വൃക്ഷെ വൃക്ഷയൊഃ വൃക്ഷെഷു
സൎവഃ സൎവൌ സൎവെ
ഹെ സൎവ ഹെ സൎവൌ ഹെ സൎവെ
സൎവം സൎവൌ സൎവാൻ
സൎവെണ സൎവാഭ്യാം സൎവൈഃ
സൎവസ്മൈ സൎവാഭ്യാം സൎവെഭ്യഃ
സൎവസ്മാൽ സൎവാഭ്യാം സൎവെഭ്യഃ
സൎവസ്യ സൎവായൊഃ സൎവെഷാം
സൎവസ്മിൻ സൎവയൊഃ സൎവെഷു

ഉഭൌ—ഉഭൌ ഉഭാഭ്യാം ഉഭാഭ്യാം ഉഭാഭ്യാം ഉഭയൊഃ ഉഭയൊഃ

പൂൎവഃ പൂൎവൌ പൂൎവെ പൂൎവാഃ
ഹെ പൂൎവ ഹെ പൂൎവൌ ഹെ പൂൎവെ ഹെ പൂൎവാഃ
പൂൎവം പൂൎവൌ പൂൎവാൻ
പൂൎവെണ പൂൎവാഭ്യാം പൂൎവൈഃ
പൂൎവസ്മൈ പൂൎവാഭ്യാം പൂൎവെഭ്യഃ
പൂൎവസ്മാൽ പൂൎവാൽ പൂൎവാഭ്യാം പൂൎവെഭ്യഃ
പൂൎവസ്യ പൂൎവയൊഃ പൂൎവെഷാം
പൂൎവസ്മിൻ പൂൎവെ പൂൎവയൊഃ പൂൎവെഷു
[ 8 ]
പ്രഥമഃ പ്രഥമൌ പ്രഥമെ പ്രഥമാഃ
ഹെ പ്രഥമ ഹെ പ്രഥമൌ ഹെ പ്രഥമെ ഹെ പ്രഥമാഃ
പ്രഥമം പ്രഥമൌ പ്രഥമാൻ
പ്രഥമെന പ്രഥമാഭ്യാം പ്രഥമൈഃ
പ്രഥമായ പ്രഥമാഭ്യാം പ്രഥമെഭ്യഃ
പ്രഥമസ്മാൽ പ്രഥമാൽ പ്രഥമാഭ്യാം പ്രഥമെഭ്യഃ
പ്രഥമസ്യ പ്രഥമയൊഃ പ്രഥമാനാം
പ്രഥമെ പ്രഥമയൊഃ പ്രഥമെഷു


നെമഃ നെമൌ നെമെ നെമാഃ
ഹെ നെമ ഹെ നെമൌ ഹെ നെമെ ഹെ നെമാഃ
നെമം നെമൌ നെമാൻ
നെമെന നെമാഭ്യാം നെമൈഃ
നെമസ്മൈ നെമാഭ്യാം നെമെഭ്യഃ
നെമസ്മാൽ നെമാൽ നെമാഭ്യാം നെമെഭ്യഃ
നെമസ്യ നെമയൊഃ നെമെഷാം
നെമസ്മിൻ നെമയൊഃ നെമെഷു


ദ്വിതീയഃ ദ്വിതീയൊ ദ്വിതീയെ ദ്വിതീയാഃ
ഹെ ദ്വിതീയ ഹെ ദ്വിതീയൌ ഹെ ദ്വിതീയെ
ഹെ ദ്വിതീയാഃ
ദ്വിതീയം ദ്വിതീയൌ ദ്വിതീയാൻ
ദ്വിതീയെന ദ്വിതീയാഭ്യാം ദ്വിതീയൈഃ
ദ്വിതീയസ്മൈ
ദ്വിതീയായ
ദ്വിതീയാഭ്യാം ദ്വിതീയെഭ്യഃ
ദ്വിതീയസ്മാൽ
ദ്വിതീയാൽ
ദ്വിതീയാഭ്യാം ദ്വിതീയെഭ്യഃ
ദ്വിതീയസ്യ ദ്വിതീയയൊഃ ദ്വിതീയാനാം
ദ്വിതീയസ്മിൻ
ദ്വിതീയെ
ദ്വിതീയയൊഃ ദ്വിതീയെഷു

ആകാരാന്തഃ

സൊമപാഃ സൊമപൌ സൊമപാഃ
ഹെ സൊമപാഃ ഹെ സൊമപൌ ഹെ സൊമപാഃ
സൊമപാം സൊമപൌ സൊമപഃ
സൊമപാ സൊമപാഭ്യാം സൊമപാഭിഃ
സൊമപെ സൊമപാഭ്യാം സൊമപാഭ്യഃ
സൊമപഃ സൊമപാഭ്യാം സൊമപാഭ്യഃ
സൊമപഃ സൊമപൊഃ സൊമപാം
സൊമപി സൊമപൊഃ സൊമപാസു
[ 9 ] ഇകാരാന്തഃ
കവിഃ കവീ കവയാഃ
ഹെ കവെ ഹെ കവീ ഹെ കവയഃ
കവിം കവീ കവീൻ
കവിനാ കവിഭ്യാം കവിഭിഃ
കവയെ കവിഭ്യാം കവിഭ്യഃ
കവെഃ കവിഭ്യാം കവിഭ്യഃ
കവെഃ കവ്യൊഃ കവീനാം
കവൌ കവ്യൊഃ കവിഷു


സഖാ സഖായൌ സഖായഃ
ഹെ സവെ ഹെ സഖായൌ ഹെ സഖായഃ
സഖായം സഖായൌ സഖീൻ
സഖ്യാ സഖിഭ്യാം സഖിഭിഃ
സഖ്യെ സഖിഭ്യാം സഖിഭ്യഃ
സഖ്യുഃ സഖിഭ്യാം സഖിഭ്യഃ
സഖ്യുഃ സഖ്യൊഃ സഖീനാം
സഖ്യൌ സഖ്യൊഃ സഖിഷു


പതിഃ പതീ പതയഃ
ഹെ പതെ ഹെ പതീ ഹെ പതയഃ
പതിം പതീ പതീൻ
പത്യാ പതിഭ്യാം പതിഭിഃ
പത്യെ പതിഭ്യാം പതിഭ്യഃ
പത്യുഃ പതിഭ്യാം പതിഭ്യഃ
പത്യുഃ പത്യൊഃ പതീനാം
പത്യൌ പത്യൊഃ പതിഷു

ദ്വൌ — ദ്വൌ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ദ്വയൊഃ ദ്വയൊഃ

ത്രയഃ — ത്രീൻ ത്രിഭിഃ ത്രിഭ്യഃ ത്രിഭ്യഃ ത്രയാണാം ത്രിഷു

കതി — കതി കതിഭിഃ കതിഭ്യഃ കതിഭ്യഃ കതീനാം കതിഷു

ൟകാരാന്തഃ

ഗ്രാമണീഃ ഗ്രാമണ്യൌ ഗ്രാമണ്യഃ
ഹെ ഗ്രാമണീഃ ഹെ ഗ്രാമണ്യൌ ഹെ ഗ്രാമണ്യഃ
ഗ്രാമണ്യം ഗ്രാമണ്യൌ ഗ്രാമണ്യഃ
ഗ്രാമണ്യാ ഗ്രാമണീഭ്യാം ഗ്രാമണീഭിഃ
ഗ്രാമണ്യെ ഗ്രാമണീഭ്യാം ഗ്രാമണീഭ്യഃ
ഗ്രാമണ്യഃ ഗ്രാമണീഭ്യാം ഗ്രാമണീഭ്യഃ
ഗ്രാമണ്യഃ ഗ്രാമണ്യൊഃ ഗ്രാമണീനാം
ഗ്രാമണ്യാം ഗ്രാമണ്യൊഃ ഗ്രാമണീഷു
[ 10 ]
സുധീഃ സുധിയൌ സുധിയഃ
ഹെ സുധീഃ ഹെ സുധിയൌ ഹെ സുധിയഃ
സുധിയം സുധിയൌ സുധിയഃ
സുധിയാ സുധീഭ്യാം സുധീഭീഃ
സുധിയെ സുധീഭ്യാം സുധീഭ്യഃ
സുധിയഃ സുധീഭ്യാം സുധീഭ്യഃ
സുധിയഃ സുധിയൊഃ സുധീയാം
സുധിയി സുധിയൊഃ സുധീഷു


സുശ്രീഃ സുശ്രിയൌ സുശ്രിയഃ
ഹെ സുശ്രീഃ ഹെ സുശ്രിയൌ ഹെ സുശ്രിയഃ
സുശ്രിയം സുശ്രിയൌ സുശ്രിയഃ
സുശ്രിയാ സുശ്രീഭ്യാം സുശ്രീഭീഃ
സുശ്രിയെ സുശ്രീഭ്യാം സുശ്രീഭ്യഃ
സുശ്രിയഃ സുശ്രീഭ്യാം സുശ്രീഭ്യഃ
സുശ്രിയഃ സുശ്രിയൊഃ സുശ്രീയാം
സുശ്രിയി സുശ്രിയൊഃ സുശ്രീഷു

ഉകാരാന്തഃ

കാരുഃ കാരൂ കാരവഃ
ഹെ കാരൊ ഹെ കാരൂ ഹെ കാരവഃ
കാരും കാരൂ കാരൂൻ
കാരുണാ കാരുഭ്യാം കാരുഭിഃ
കാരവെ കാരുഭ്യാം കാരുഭ്യഃ
കാരൊഃ കാരുഭ്യാം കാരുഭ്യഃ
കാരൊഃ കൎവൊഃ കാരൂണാം
കാരൌ കാൎവൊഃ കാരുഷു


ക്രൊഷ്ടാ ക്രൊഷ്ടാരൌ ക്രൊഷ്ടാരഃ
ഹെ ക്രൊഷ്ടഃ ഹെ ക്രൊഷ്ടാരൌ ഹെ ക്രൊഷ്ടാരഃ
ക്രൊഷ്ടാരം ക്രൊഷ്ടാരൌ ക്രൊഷ്ടൂൻ
ക്രൊഷ്ട്രാ ക്രൊഷ്ടുനാ ക്രൊഷ്ടുഭ്യാം ക്രൊഷ്ടുഭിഃ
ക്രൊഷ്ട്രെ ക്രൊഷ്ടവെ ക്രൊഷ്ടുഭ്യാം ക്രൊഷ്ടുഭ്യഃ
ക്രൊഷ്ടുഃ ക്രൊഷ്ടൊഃ ക്രൊഷ്ടുഭ്യാം ക്രൊഷ്ടുഭ്യഃ
ക്രൊഷ്ടുഃ ക്രൊഷ്ടൊഃ ക്രൊഷ്ട്രൊഃ ക്രൊഷ്ട്വൊഃ ക്രൊഷ്ടൂനാം
ക്രൊഷ്ടരി ക്രൊഷ്ടൌ ക്രൊഷ്ട്രൊഃ ക്രൊഷ്ട്വൊഃ ക്രൊഷ്ടുഷു


ഊകാരാന്തഃ

ഖലപൂ ഖലപ്വൌ ഖലപ്വഃ
ഹെ കലപൂഃ ഹെ ഖലപ്വൌ ഹെ ഖലപ്വഃ
ഖലപ്വം ഖലപ്വൌ ഖലപ്വഃ
[ 11 ]
ഖലപ്വാ ഖലപൂഭ്യാം ഖലപൂഭിഃ
ഖലപ്വെ ഖലപൂഭ്യാം ഖലപൂഭ്യഃ
ഖലപ്വഃ ഖലപൂഭ്യാം ഖലപൂഭ്യഃ
ഖലപ്വഃ ഖലപ്വൊഃ ഖലപൂനാം
ഖലപ്വി ഖലപ്വൊഃ ഖലപൂഷു


പ്രതിഭൂഃ പ്രതിഭൂവൌ പ്രതിഭൂവഃ
ഹെ പ്രതിഭൂഃ ഹെ പ്രതിഭുവൌ ഹെ പ്രതിഭുവഃ
പ്രതിഭുവം പ്രതിഭുവൌ പ്രതിഭുവഃ
പ്രതിഭുവാ പ്രതിഭൂഭ്യാം പ്രതിഭൂഭിഃ
പ്രതിഭുവെ പ്രതിഭൂഭ്യാം പ്രതിഭൂഭ്യഃ
പ്രതിഭുവഃ പ്രതിഭൂഭ്യാം പ്രതിഭൂഭ്യഃ
പ്രതിഭുവഃ പ്രതിഭുവൊഃ പ്രതിഭുവാം
പ്രതിഭുവി പ്രതിഭുവൊഃ പ്രതിഭൂഷു

ഋകാരാന്തം

പിതാ പിതരൌ പിതരഃ
ഹെ പിതാഃ ഹെ പിതരൌ ഹെ പിതരഃ
പിതരം പിതരൌ പിതൃൻ
പിത്രാ പിതൃഭ്യാം പിതൄഭിഃ
പിത്രെ പിതൃഭ്യാം പിതൃഭ്യഃ
പിതുഃ പിതൃഭ്യാം പിതൃഭ്യഃ
പിതുഃ പിത്രൊഃ പിതൄണാം
പിതരി പിത്രൊഃ പിതൃഷു


നാ നരൌ നരഃ
ഹെ നഃ ഹെ നരൌ ഹെ നരഃ
നരം നരൌ നൄൻ
ന്രാ നൃഭ്യാം നൄഭിഃ
ന്രെ നൃഭ്യാം നൃഭ്യഃ
നുഃ നൃഭ്യാം നൃഭ്യഃ
നുഃ ന്രൊഃ നൄണാം നൃണാം
നരി ന്രൊഃ നൃഷു


കൎത്താ കൎത്താരൌ കൎത്താരഃ
ഹെ കൎത്താഃ ഹെ കൎത്താരൌ ഹെ കൎത്താരഃ
കൎത്താരം കൎത്താരൌ കൎത്തൄൻ
കൎത്ത്രാ കൎത്തൃഭ്യാം കൎത്തൄഭിഃ
കൎത്ത്രെ കൎത്തൃഭ്യാം കൎത്തൃഭ്യഃ
കൎത്തുഃ കൎത്തൃഭ്യാം കൎത്തൃഭ്യഃ
കൎത്തുഃ കൎത്ത്രൊഃ കൎത്തൄണാം
കൎത്തരി കൎത്ത്രൊഃ കൎത്തൃഷു
[ 12 ] ൠകാരൊന്തൊ പ്രസിദ്ധഃതഥാ ഌവൎണ്ണാന്ത എകാരാ
ന്തശ്ച ഒകാരാന്തഃ
ഗൌഃ ഗാവൌ ഗാവഃ
ഹെ ഗൌഃ ഹെ ഗാവൌ ഹെ ഗാവഃ
ഗാം ഗാവൌ ഗാഃ
ഗവാ ഗൊഭ്യാം ഗൊഭിഃ
ഗവെ ഗൊഭ്യാം ഗൊഭ്യഃ
ഗൊഃ ഗൊഭ്യാം ഗൊഭ്യഃ
ഗൊഃ ഗവൊഃ ഗവാം
ഗവി ഗവൊഃ ഗൊഷു


ഐകാരാന്തഃ

സുരാഃ സുരായൌഃ സുരായഃ
ഹെ സുരാഃ ഹെ സുരായൌ ഹെ സുരായഃ
സുരായം സുരായൌ സുരായഃ
സുരായാ സുരാഭ്യാം സുരാഭിഃ
സുരായെ സുരാഭ്യാം സുരാഭ്യഃ
സുരായഃ സുരാഭ്യാം സുരാഭ്യഃ
സുരായഃ സുരായൊഃ സുരായാം
സുരായി സുരായൊഃ സുരാസു

ഔകാരാന്തഃ

ഗ്ലൌഃ ഗ്ലാവൌ ഗ്ലാവഃ
ഹെ ഗ്ലൌഃ ഹെ ഗ്ലാവൌ ഹെ ഗ്ലാവഃ
ഗ്ലാവം ഗ്ലാവൌ ഗ്ലാവഃ
ഗ്ലാവാ ഗ്ലൊഭ്യാം ഗ്ലൌഭിഃ
ഗ്ലാവെ ഗ്ലൊഭ്യാം ഗ്ലൌഭ്യഃ
ഗ്ലാവഃ ഗ്ലൊഭ്യാം ഗ്ലൌഭ്യഃ
ഗ്ലാവഃ ഗ്ലാവൊഃ ഗ്ലാവാം
ഗ്ലാവി ഗ്ലാവൊഃ ഗ്ലൌഷു

വൃക്ഷ സ്സൎവ ഉഭൊ പൂൎവഃ പ്രഥമൊ നെമ എവച ദ്വിതീയശ്ച തൃതീയ
ശ്ച സൊമപാശ്ച കവി സ്സഖാ പതിൎദ്വൌച ത്രയശ്ചൈവ കതിച ഗ്രാമ
ണീ സുധീഃ സുശ്രീശ്ച കാരുഃ ക്രൊഷ്ടാച ഖലപൂഃ പ്രതിഭൂഃ പിതാ നാ ക
ൎത്താ ഗൌ സുരാ ഗ്ലൌശ്ച പുല്ലിംഗാ ഇതി കീൎത്തിതാഃ ഇത്യജന്താഃ പുല്ലിം
ഗാഃ പരിസമാപ്താഃ അഥാജന്താ സ്ത്രീലിംഗാ ഉച്യന്തെ അകാരാന്തൊ പ്ര
സിദ്ധഃ [ 13 ] ആകാരാന്തഃ

സ്ത്രീലിംഗഃ

ജായാ ജായെ ജായാഃ
ഹെ ജായെ ഹെ ജായെ ഹെ ജായാഃ
ജായാം ജായെ ജായാഃ
ജായയാ ജായാഭ്യാം ജായാഭിഃ
ജായായൈ ജായാഭ്യാം ജായാഭ്യഃ
ജായായാഃ ജായാഭ്യാം ജായാഭ്യഃ
ജായായാഃ ജായയൊഃ ജായാനാം
ജായായാം ജായയൊഃ ജായാസു
ജരാ ജരസൌ ജരെ ജരസഃ ജരാഃ
ഹെ ജരെ ഹെ ജരസൌ ഹെജരെഹെ ജരസഃ ഹെ ജരാഃ
ജരസം ജരാം ജരസൌ ജരെ ജരസഃ ജരാഃ
ജരസാ ജരയാ ജരാഭ്യാം ജരാഭിഃ
ജരസെ ജരായൈ ജരാഭ്യാം ജരാഭ്യഃ
ജരസഃ ജരായാഃ ജരാഭ്യാം ജരാഭ്യഃ
ജരസഃ ജരായാഃ ജരസൊഃ ജരയൊഃ ജരസാം ജരാണാം
ജരസി ജരായാം ജരസൊഃ ജരയൊഃ ജരാസു
സൎവാ സൎവെ സൎവാഃ
ഹെ സൎവെ ഹെ സൎവെ ഹെ സൎവാഃ
സൎവാം സൎവെ സൎവാഃ
സൎവയാ സൎവാഭ്യാം സൎവാഭിഃ
സൎവസ്യൈ സൎവാഭ്യാം സൎവാഭ്യഃ
സൎവസ്യാഃ സൎവാഭ്യാം സൎവാഭ്യഃ
സൎവസ്യാഃ സൎവയൊഃ സൎവാസാം
സൎവസ്യാം സൎവയൊഃ സൎവാസു
ദ്വിതീയാ ദ്വിതീയെ ദ്വിതീയാഃ
ഹെ ദ്വിതീയെ ഹെ ദ്വിതീയെ ഹെ ദ്വിതീയാഃ
ദ്വിതീയാം ദ്വിതീയെ ദ്വിതീയാഃ
ദ്വിതീയയാ ദ്വിതീയാഭ്യാം ദ്വിതീയാഭിഃ
ദ്വിതീയസ്യൈ
ദ്വിതീയായൈ
ദ്വിതീയാഭ്യാം ദ്വിതീയാഭ്യഃ
ദ്വിതീയസ്യാഃ
ദ്വിതീയായാഃ
ദ്വിതീയാഭ്യാം ദ്വിതീയാഭ്യഃ
ദ്വിതീയസ്യാഃ
ദ്വിതീയായാഃ
ദ്വിതീയയൊഃ ദ്വിതീയാനാം
ദ്വിതീയസ്യാം
ദ്വിതീയായാം
ദ്വിതീയയൊഃ ദ്വിതീയാസു
[ 14 ] തദ്വൽ തൃതീയാ ശബ്ദഃ

ഇകാരാന്തഃ

രുചീഃ രുചീ രുചയാഃ
ഹെ രുചെ ഹെ രുചീ ഹെ രുചയഃ
രുചിം രുചീ രുചീഃ
രുച്യാ രുചിഭ്യാം രുചിഭിഃ
രുച്യൈരുചയെ രുചിഭ്യാം രുചിഭ്യഃ
രുച്യാ രുചെഃ രുചിഭ്യാം രുചിഭ്യഃ
രുച്യാഃ രുചെഃ രുച്യൊഃ രുചീനാം
രുച്യാം രുചൌ രുച്യൊഃ രുചിഷു


ദ്വെ—ദ്വെ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ദ്വയൊഃ ദ്വയൊഃ

തിസ്രഃ—തിസ്രഃ തിസൃഭിഃ തിസൃഭ്യഃ തിസൃഭ്യഃ തിസൃണാം തിസൃഷു

ൟകാരാന്തഃ

കൎത്ത്രീ കൎത്ത്ര്യൌ കൎത്ത്ര്യഃ
ഹെ കൎത്ത്രീ ഹെ കൎത്ത്ര്യൌ ഹെ കൎത്ത്ര്യഃ
കൎത്ത്രീം കൎത്ത്ര്യൌ കൎത്ത്രീഃ
കൎത്ത്ര്യാ കൎത്ത്രീഭ്യാം കൎത്ത്രീഭിഃ
കൎത്ത്ര്യൈഃ കൎത്ത്രീഭ്യാം കൎത്ത്രീഭ്യഃ
കൎത്ത്ര്യാഃ കൎത്ത്രീഭ്യാം കൎത്ത്രീഭ്യഃ
കൎത്ത്ര്യാഃ കൎത്ത്ര്യൊഃ കൎത്ത്രീണാം
കൎത്ത്ര്യാം കൎത്ത്ര്യൊഃ കൎത്ത്രീഷു


ഭവതീ കൎത്ത്ര്യൌ ഭവത്യഃ
ഹെ ഭവതി ഹെ ഭവത്യൌ ഹെ ഭവത്യഃ
ഭവതീം ഭവതീത്യൌ ഭവതീഃ
ഭവത്യാ ഭവതീഭ്യാം ഭവതീഭിഃ
ഭവത്യൈ ഭവതീഭ്യാം ഭവതീഭ്യഃ
ഭവത്യാഃ ഭവതീഭ്യാം ഭവതീഭ്യഃ
ഭവത്യാഃ ഭവത്യൊഃ ഭവതീനാം
ഭവത്യാം ഭവത്യൊഃ ഭവതീഷു


യാന്തീ യാന്ത്യൌ യാന്ത്യഃ
ഹെ യാന്തി ഹെ യാന്ത്യൌ ഹെ യാന്ത്യഃ
യാന്തീം യാന്ത്യൌ യാന്തീഃ
യാന്ത്യാ യാന്തീഭ്യാം യാന്തീഭിഃ
യാന്ത്യൈ യാന്തീഭ്യാം യാന്തീഭ്യഃ
യാന്ത്യാഃ യാന്തീഭ്യാം യാന്തീഭ്യഃ
യാന്ത്യാഃ യാന്ത്യൊഃ യാന്തീനാം
യാന്ത്യാം യാന്ത്യൊഃ യാന്തീഷു
[ 15 ]
യാതീ യാത്യൌ യാത്യഃ
ഹെ യാതി ഹെ യാത്യൌ ഹെ യാത്യഃ
യാതീം യാത്യൌ യാതീഃ
യാത്യം യാതീഭ്യാം യാതീഭിഃ
യാത്യൈ യാതീഭ്യാം യാതീഭ്യഃ
യാത്യാഃ യാതീഭ്യാം യാതീഭ്യഃ
യാത്യാഃ യാത്യൊഃ യാതീനാം
യാത്യാഃ യാത്യൊഃ യാതീഷു


ഭവന്തീ ഭവന്ത്യൌ ഭവന്ത്യഃ
ഹെ ഭവന്തി ഹെ ഭവന്ത്യൌ ഹെ ഭവന്ത്യഃ
ഭവന്തീം ഭവന്ത്യൌ ഭവന്തീഃ
ഭവന്ത്യാ ഭവന്തീഭ്യാം ഭവന്തീഭീഃ
ഭവന്ത്യൈ ഭവന്തീഭ്യാം ഭവന്തീഭ്യഃ
ഭവന്ത്യാഃ ഭവന്തീഭ്യാം ഭവന്തീഭ്യഃ
ഭവന്ത്യാഃ ഭവന്ത്യൊഃ ഭവന്തീനാം
ഭവന്ത്യാം ഭവന്ത്യൊഃ ഭവന്തീഷു


ദീവ്യന്തീ ദീവ്യന്ത്യൌ ദീവ്യന്ത്യഃ
ഹെ ദീവ്യന്തി ഹെ ദീവ്യന്ത്യൌ ഹെ ദീവ്യന്ത്യഃ
ദീവ്യന്തീം ദീവ്യന്ത്യൌ ദീവ്യന്തീഃ
ദീവ്യന്ത്യാ ദീവ്യന്തീഭ്യാം ദീവ്യന്തീഭീഃ
ദീവ്യന്ത്യൈ ദീവ്യന്തീഭ്യാം ദീവ്യന്തീഭ്യഃ
ദീവ്യന്ത്യാഃ ദീവ്യന്തീഭ്യാം ദീവ്യന്തീഭ്യഃ
ദീവ്യന്ത്യാഃ ദീവ്യന്ത്യൊഃ ദീവ്യന്തീനാം
ദീവ്യന്ത്യാം ദീവ്യന്ത്യൊഃ ദീവ്യന്തീഷു


ലക്ഷ്മീഃ ലക്ഷ്മ്യൌ ലക്ഷ്മ്യഃ
ഹെ ലക്ഷ്മീ ഹെ ലക്ഷ്മ്യൌ ഹെ ലക്ഷ്മ്യഃ
ലക്ഷ്മീം ലക്ഷ്മ്യൌ ലക്ഷ്മീഃ
ലക്ഷ്മ്യാ ലക്ഷ്മീഭ്യാം ലക്ഷ്മീഭീഃ
ലക്ഷ്മ്യൈ ലക്ഷ്മീഭ്യാം ലക്ഷ്മീഭ്യഃ
ലക്ഷ്മ്യാഃ ലക്ഷ്മീഭ്യാം ലക്ഷ്മീഭ്യഃ
ലക്ഷ്മ്യാഃ ലക്ഷ്മ്യാഃ ലക്ഷ്മീണാം
ലക്ഷ്മ്യാം ലക്ഷ്മ്യാഃ ലക്ഷ്മീഷു


സ്ത്രീ സ്ത്രിയൌ സ്ത്രിയഃ
ഹെ സ്ത്രി ഹെ സ്ത്രിയൌ ഹെ സ്ത്രിയാഃ
സ്ത്രിയം സ്ത്രിയൌ സ്ത്രിയാഃ സ്ത്രീഃ
സ്ത്രിയാ സ്ത്രീഭ്യാം സ്ത്രീഭിഃ
സ്ത്രിയൈ സ്ത്രീഭ്യാം സ്ത്രീഭ്യഃ
[ 16 ]
സ്ത്രിയാഃ സ്ത്രീഭ്യാം സ്ത്രീഭ്യഃ
സ്ത്രിയാഃ സ്ത്രിയൊഃ സ്ത്രീണാം
സ്ത്രിയാം സ്ത്രിയൊഃ സ്ത്രീഷു


ശ്രീഃ ശ്രിയൌ ശ്രിയഃ
ഹെ ശ്രീഃ ഹെ ശ്രിയൌ ഹെ ശ്രിയഃ
ശ്രിയം ശ്രീം ശ്രിയൌ ശ്രിയഃ ശ്രീഃ
ശ്രിയാഃ ശ്രീഭ്യാം ശ്രിഭിഃ
ശ്രിയൈ ശ്രിയാഃ ശ്രീഭ്യാം ശ്രീഭ്യഃ
ശ്രിയാഃ ശ്രിയാഃ ശ്രീഭ്യാം ശ്രീഭ്യഃ
ശ്രിയാഃ ശ്രിയാഃ ശ്രിയൊഃ ശ്രീണാം ശ്രീയാം
ശ്രിയാം ശ്രിയി ശ്രിയൊഃ ശ്രീഷു

ഉകാരാന്തഃ

തനുഃ തനൂ തനവഃ
ഹെ തനൊ ഹെ തനൂ ഹെ തനവഃ
തനും തനൂ തനൂഃ
തന്വാ തനുഭ്യാം തനുഭിഃ
തന്വൈ തനവെ തനുഭ്യാം തനുഭ്യഃ
തന്വാഃ തനൊഃ തനുഭ്യാം തനുഭ്യഃ
തന്വാഃ തനൊഃ തന്വൊഃ തനൂനാം
തന്വാം തനൌ തന്വൊഃ തനുഷു

ഊകാരാന്തഃ

ജംബൂ ജംബ്വൌ ജംബ്വഃ
ഹെ ജംബൂഃ ഹെ ജംബ്വൌ ഹെ ജംബ്വഃ
ജംബൂം ജംബ്വൌ ജംബൂഃ
ജംബ്വാ ജംബൂഭ്യാം ജംബൂഭിഃ
ജംബ്വൈ ജംബൂഭ്യാം ജംബൂഭ്യഃ
ജംബ്വാഃ ജംബൂഭ്യാം ജംബൂഭ്യഃ
ജംബ്വാഃ ജംബ്വൊഃ ജംബൂനാം
ജംബ്വാം ജംബ്വൊഃ ജംബൂഷു


ഭ്രൂ ഭ്രുവൌ ഭ്രുവഃ
ഹെ ഭ്രൂഃ ഹെ ഭ്രുവൌ ഹെ ഭ്രുവഃ
ഭ്രുവം ഭ്രുവൌ ഭ്രുവഃ
ഭ്രുവാ ഭ്രൂഭ്യാം ഭ്രൂഭിഃ
ഭ്രുവൈ ഭ്രുവെ ഭ്രൂഭ്യാം ഭ്രൂഭ്യഃ
ഭ്രുവാഃ ഭ്രുവഃ ഭ്രൂഭ്യാം ഭ്രൂഭ്യഃ
ഭ്രുവാഃ ഭ്രുവഃ ഭ്രുവൊഃ ഭ്രൂണാം ഭ്രുവാം
ഭ്രുവാം ഭ്രുവി ഭ്രുവൊഃ ഭ്രൂഷു
[ 17 ]
വൎഷാഭൂഃ വൎഷാഭ്വൌ വൎഷാഭ്വഃ
ഹെ വൎഷാഭൂഃ ഹെ വൎഷാഭ്വൌ ഹെ വൎഷാഭ്വഃ
വൎഷാഭ്വം വൎഷാഭ്വൌ വൎഷാഭ്വഃ
വൎഷാഭ്വാ വൎഷാഭൂഭ്യാം വൎഷാഭൂഭിഃ
വൎഷാഭ്വൈ വൎഷാഭൂഭ്യാം വൎഷാഭൂഭ്യഃ
വൎഷാഭ്വാഃ വൎഷാഭൂഭ്യാം വൎഷാഭൂഭ്യഃ
വൎഷാഭ്വാഃ വൎഷാഭ്വൊഃ വൎഷാഭൂണാം
വൎഷാഭ്വാഃ വൎഷാഭ്വൊഃ വൎഷാഭൂഷു


പുനൎഭൂഃ പുനൎഭ്വൌ പുനൎഭ്വഃ
ഹെ പുനൎഭൂഃ ഹെ പുനൎഭ്വൌ ഹെ പുനൎഭ്വഃ
പുനൎഭ്വം പുനൎഭ്വൌ പുനൎഭ്വഃ
പുനൎഭ്വാ പുനൎഭൂഭ്യാം പുനൎഭൂഭിഃ
പുനൎഭ്വൈ പ്രനൎഭൂഭ്യാം പുനൎഭൂഭ്യഃ
പുനൎഭ്വാഃ പുനൎഭൂഭ്യാം പുനൎഭൂഭ്യഃ
പുനൎഭ്വാഃ പുനൎഭ്വൊഃ പുനൎഭൂണാം
പുനൎഭ്വാം പുനൎഭ്വൊഃ പുനൎഭൂഷു


ഋകാരാന്തഃ

മാതാ മാതരൌ മാതരഃ
ഹെ മാതഃ ഹെ മാതരൌ ഹെ മാതരഃ
മാതരം മാതരൌ മാതൄഃ
മാത്രാ മാതൃഭ്യാം മാതൃഭിഃ
മാത്രെ മാതൃഭ്യാം മാതൃഭ്യഃ
മാതുഃ മാതൃഭ്യാം മാതൃഭ്യഃ
മാതുഃ മാത്രൊഃ മാതൄണാം
മാതരി മാത്രൊഃ മാതൃഷു


സ്വസാ സ്വസാരൌ സ്വസാരഃ
ഹെ സ്വസഃ ഹെ സ്വസാരൌ ഹെ സ്വസാരഃ
സ്വസാരം സ്വസാരൌ സ്വസൄഃ
സ്വസ്രാ സ്വസൃഭ്യാം സ്വസൄഭിഃ
സ്വസ്രെ സ്വസൃഭ്യാം സ്വസൄഭ്യഃ
സ്വസുഃ സ്വസൃഭ്യാം സ്വസൄഭ്യഃ
സ്വസുഃ സ്വസ്രൊഃ സ്വസൄണാം
സ്വസരി സ്വസ്രൊഃ സ്വസൄഷു

ൠകാരാന്തൊ പ്രസിദ്ധസ്തഥാ ഌവൎണ്ണാന്ത എകാരാ
ന്തശ്ച ഒകാരാന്തഃ

ഗൌഃ ഗാവൌ ഗാവഃ
ഹെ ഗൌഃ ഹെ ഗാവൌ ഹെ ഗാവഃ
[ 18 ]
ഗാം ഗാവൌ ഗാഃ
ഗവാ ഗൊഭ്യാം ഗൊഭിഃ
ഗവെ ഗൊഭ്യാം ഗൊഭ്യഃ
ഗൊഃ ഗൊഭ്യാം ഗൊഭ്യഃ
ഗൊഃ ഗവൊഃ ഗവാം
ഗവി ഗവൊഃ ഗൊഷു


ഐകാരാന്തഃ

രാഃ രായൌ രായഃ
ഹെ രാഃ ഹെ രായൌ ഹെ രായഃ
രായം രായൌ രായഃ
രായാ രാഭ്യാം രാഭിഃ
രായെ രാഭ്യാം രാഭ്യഃ
രായഃ രാഭ്യാം രാഭ്യഃ
രായഃ രായൊഃ രായാം
രായി രായൊഃ രാസു


നൌഃ ഗാവൌ നാവഃ
ഹെ നൌഃ ഹെ നാവൌ ഹെ നാവഃ
നാവം നാവൌ നാവഃ
നാവാ നൌഭ്യാം നൌഭിഃ
നാവെ നൌഭ്യാം നൌഭ്യഃ
നാവഃ നൌഭ്യാം നൌഭ്യഃ
നാവഃ നാവൊഃ നാവാം
നാവി നാവൊഃ നൌഷു

ജയാ ജരാച സൎവാച ദ്വിതീയാച രുചിസ്തഥാ ദ്വെ തിസ്രശ്ച തഥാ
കൎത്ത്രീ ഭവതീ യാന്തീ തഥൈവച യാതീ ഭവന്തീ ദീവ്യന്തീ ലക്ഷ്മീ സ്ത്രീ
ശ്രീ സ്തനുസ്തഥാ ജംബൂ ഭൂ വൎഷാഭൂശ്ച്വ പുനൎൻഹൂ ശ്ശബ്ദ അവച മാതാ സ്വസാ
ച സൌ രാ നൌ സ്തീലിംഗാ ഇതി കീൎത്തീതാഃ ഇത്യനന്താഃ സ്തീലിംഗാഃ
പരിസമാപ്താഃ അഥാജന്താ നപുംസകലിംഗാ ഉച്യന്തെ അകാരാന്തഃ

അകാരാന്തഃ

നപുംസകലിംഗഃ

കുണ്ഡം കുണ്ഡെ കുണ്ഡാനി
ഹെ കുണ്ഡ ഹെ കുണ്ഡെ ഹെ കുണ്ഡാനി
കുണ്ഡം കുണ്ഡെ കുണ്ഡാനി
കുണ്ഡെന കുണ്ഡാഭ്യാം കുണ്ഡെഃ
കുണ്ഡായ കുണ്ഡാഭ്യാം കുണ്ഡെഭ്യഃ
[ 19 ]
കുണ്ഡാൽ കുണ്ഡഭ്യാം കുണ്ഡെഭ്യഃ
കുണ്ഡസ്യ കുണ്ഡയൊഃ കുണ്ഡാനാം
കുണ്ഡെ കുണ്ഡയൊഃ കുണ്ഡെഷു


സൎവം സൎവെ സൎവാണി
ഹെ സൎവ ഹെ സൎവെ ഹെ സൎവാണി
സൎവം സൎവെ സൎവാണി
സൎവെണ സൎവാഭ്യാം സൎവൈഃ
സൎവസ്മൈ സൎവാഭ്യാം സൎവെഭ്യഃ
സൎവസ്മാൽ സൎവാഭ്യാം സൎവെഭ്യഃ
സൎവസ്യ സൎവയൊഃ സൎവെഷാം
സൎവസ്മിൻ സൎവയൊഃ സൎവെഷു


കതരൽ കതരൎദ കതരെ കതരാണി
ഹെ കതരൽ കതരൎദ ഹെ കതരെ ഹെ കതരാണി
കതരൽ കതരൎദ കതരെ കതരാണി
കതരെണ കതരാഭ്യാം കതരൈഃ
കതരസ്മൈ കതരാഭ്യാം കതരെഭ്യഃ
കതരസ്മാൽ കതരാഭ്യാം കതരെഭ്യഃ
കതരസ്യ കതരയൊഃ കതരെഷാം
കതരസ്മിൻ കതരയൊഃ കതരെഷു


എകതരം എകതരെ എകതരാണി
ഹെ എകതര ഹെ എകതരെ ഹെ എകതരാണി
എകതരം എകതരെ എകതരാണി
എകതരെണ എകതരാഭ്യാം എകതരൈഃ
എകതരെസ്മൈ എകതരാഭ്യാം എകതരെഭ്യഃ
എകതരസ്മാൽ എകതരാഭ്യാം എകതരെഭ്യഃ
എകതരസ്യ എകതരയൊഃ എകതരെഷാം
എകതരസ്മിൻ എകതരയൊഃ എകതരെഷു


ആകാരാന്തഃ

സൊമപം സൊമപെ സൊമപാനി
ഹെ സൊമപ ഹെ സൊമപെ ഹെ സൊമപാനി
സൊമപം സൊമപെ സൊമപാനി
സൊമപെന സൊമപാഭ്യാം സൊമപൈഃ
സൊമപായ സൊമപാഭ്യാം സൊമപെഭ്യഃ
സൊമപാൽ സൊമപാഭ്യാം സൊമപെഭ്യഃ
സൊമപസ്യ സൊമപയൊഃ സൊമപാനാം
സൊമപെ സൊമപയൊഃ സൊമപെഷു
[ 20 ] ഇകാരാന്തഃ
വാരി വാരിണീ വാരീണി
ഹെ വാരെ ഹെ വാരി ഹെ വാരിണീ ഹെ വാരീണി
വാരി വാരിണീ വാരീണി
വാരിണാ വാരിഭ്യാം വാരിഭിഃ
വാരിണെ വാരിഭ്യാം വാരിഭ്യഃ
വാരിണഃ വാരിഭ്യാം വാരിഭ്യഃ
വാരിണഃ വാരിണൊഃ വാരിണാം
വാരിണി വാരിണൊഃ വാരിഷു


അസ്ഥി അസ്ഥിനീ അസ്ഥീനി
ഹെ അസ്ഥെ ഹെ അസ്ഥി ഹെ അസ്ഥിനീ ഹെ അസ്ഥിനി
അസ്ഥി അസ്ഥിനീ അസ്ഥീനി
അസ്ഥ്നാ അസ്ഥിഭ്യാം അസ്ഥീഭിഃ
അസ്ഥ്നെ അസ്ഥിഭ്യാം അസ്ഥിഭ്യഃ
അസ്ഥ്നഃ അസ്ഥിഭ്യാം അസ്ഥിഭ്യഃ
അസ്ഥ്നഃ അസ്ഥ്നൊഃ അസ്ഥ്നാം
അസ്ഥ്നി അസ്ഥനി അസ്ഥ്നൊഃ അസ്ഥിഷു

ദ്വെ— ദ്വെ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ദ്വയൊഃ ദ്വയൊഃ
ത്രീണി— ത്രീണി ത്രിഭിഃ ത്രിഭ്യഃ ത്രിഭ്യഃ ത്രയാണാം ത്രിഷു

കതിശബ്ദഃ പുലിംഗവൽ

ശുചി ശുചിനീ ശുചീനീ
ഹെ ശുചെ ഹെ ശുചി ഹെ ശുചിനീ ഹെ ശുചീനീ
ശുചി ശുചിനീ ശുചീനി
ശുചിനാ ശുചിഭ്യാം ശുചിഭിഃ
ശുചിയെ ശുചിനെ ശുചിഭ്യാം ശുചിഭ്യഃ
ശുചെഃ ശുചിനഃ ശുചിഭ്യാം ശുചിഭ്യഃ
ശുചെഃ ശുചിനഃ ശുച്യൊഃ ശുചിനൊഃ ശുചീനാം
ശുചൌ ശുചിനി ശുച്യൊഃ ശുചിനൊഃ ശുചിഷു

ൟകാരാന്തഃ

ഗ്രാമണി ഗ്രാമണിനീ ഗ്രാമണീനീ
ഹെ ഗ്രാമണെ
ഹെ ഗ്രാമണി
ഹെ ഗ്രാമണിനീ ഹെ ഗ്രാമണീനീ
ഗ്രാമണി ഗ്രാമണിനീ ഗ്രാമണീനീ
ഗ്രാമണ്യാ ഗ്രാമണിനാ ഗ്രാമണിഭ്യാം ഗ്രാമണിഭിഃ
[ 21 ]
ഗ്രാമണ്യെ ഗ്രാമണിനെ ഗ്രാമണിഭ്യാം ഗ്രാമണിഭ്യഃ
ഗ്രാമണ്യഃ ഗ്രാമണിനഃ ഗ്രാമണിഭ്യാം ഗ്രാമണിഭ്യഃ
ഗ്രാമണ്യഃ ഗ്രാമണിനഃ ഗ്രാമണ്യൊഃ
ഗ്രാമണിനൊഃ
ഗ്രാമണ്യാം ഗ്രാമണീനാം
ഗ്രാമണ്യാം ഗ്രാമണിനി ഗ്രാമണ്യൊഃ
ഗ്രാമണീനൊഃ
ഗ്രാമണിഷു

ഉകാരാന്തഃ

ത്രപു ത്രപുണീ ത്രപൂണി
ഹെ ത്രപൊ ഹെ ത്രപു ഹെ ത്രപുണീ ഹെ ത്രപൂണി
ത്രപു ത്രപുണീ ത്രപൂണി
ത്രപുണാ ത്രപുഭ്യാം ത്രപുഭിഃ
ത്രപുണെ ത്രപുഭ്യാം ത്രപുഭ്യഃ
ത്രപുണഃ ത്രപുഭ്യാം ത്രപുഭ്യഃ
ത്രപുണഃ ത്രപുണൊഃ ത്രപുണാം
ത്രപുണി ത്രപുണൊഃ ത്രപുഷു


മൃദു മൃദുനീ മൃദുനി
ഹെ മൃദൊ ഹെ മൃദു ഹെ മൃദുനീ ഹെ മൃദൂനീ
മൃദു മൃദുനീ മൃദുനി
മൃദുനാ മൃദുഭ്യാം മൃദുഭിഃ
മൃദുവെ മൃദുനെ മൃദുഭ്യാം മൃദുഭ്യഃ
മൃദൊഃ മൃദുനഃ മൃദുഭ്യാം മൃദുഭ്യഃ
മൃദൊഃ മൃദുനഃ മൃദ്വൊഃ മൃദൊനൊഃ മൃദൂനാം
മൃദൌ മൃദുനി മൃദ്വൊഃ മൃദൊനൊഃ മൃദുഷു


ഊകാരാന്തഃ

ഖലപു ഖലപുനീ ഖലപൂനി
ഹെ ഖലപൊ
ഹെ ഖലപു
ഹെ ഖലപുനീ ഹെ ഖലപൂനീ
ഖലപു ഖലപുനീ ഖലപൂനി
ഖലപ്വാ ഖലപുനാ ഖലപൂഭ്യാം ഖലപൂഭിഃ
ഖലപ്വെ ഖലപുനെ ഖലപൂഭ്യാം ഖലപൂഭ്യഃ
ഖലപ്വഃ ഖലപുനഃ ഖലപൂഭ്യാം ഖലപൂഭ്യഃ
ഖലപ്വഃ ഖലപുനഃ ഖലപ്വൊഃ
ഖലപുനൊഃ
ഖലപ്വാം ഖലപൂനാം
ഖലപ്വി ഖലപുനി ഖലപ്വൊഃ
ഖലപുനൊഃ
ഖലപൂഷു
[ 22 ] ഋകാരാന്തഃ
കൎത്തൃപു കൎത്തൃണീ കൎത്തൄണി
ഹെ കൎത്ത
ഹെ കൎത്തൃ
ഹെ കൎത്തൃണീ ഹെ കൎത്തൄണി
കൎത്തൃ കൎത്തൃണീ കൎത്തൄണി
കൎത്ത്രാ കൎത്തൃണാ കൎത്തൃഭ്യാം കൎത്തൃഭിഃ
കൎത്ത്രെ കൎത്തൃണെ കൎത്തൃഭ്യാം കൎത്തൃഭ്യഃ
കൎത്തുഃ കൎത്തൃണഃ കൎത്തൃഭ്യാം കൎത്തൃഭ്യഃ
കൎത്തുഃ കൎത്തൃണഃ കൎത്ത്രൊഃ കൎത്തൃണൊ കൎത്തൄണാം
കൎത്തരി കൎത്തൃണി കൎത്ത്രൊഃ കൎത്തൃണൊഃ കൎത്തൃഷു

ൠകാരാന്തൊപ്രസിദ്ധഃ തഥാ ഌവൎണ്ണാന്ത എകാരാ
ന്തശ്ച ഒകാരാന്തഃ

ഉപഗു ഉപഗുനീ ഉപഗൂനി
ഹെ ഉപഗൊ
ഹെ ഉപഗു
ഹെ ഉപഗുനീ ഹെ ഉപഗൂനി
ഉപഗു ഉപഗുനീ ഉപഗൂനി
ഉപഗുനാ ഉപഗുഭ്യാം ഉപഗുഭിഃ
ഉപഗുവെ ഉപഗുനെ ഉപഗുഭ്യാം ഉപഗുഭ്യഃ
ഉപഗൊഃ ഉപഗുനഃ ഉപഗുഭ്യാം ഉപഗുഭ്യഃ
ഉപഗൊഃ ഉപഗുനഃ ഉപഗ്വൊഃ ഉപഗുനൊഃ ഉപഗൂനാം
ഉപഗൌ ഉപഗുനി ഉപഗ്വൊഃ ഉപഗുനൊഃ ഉപഗുഷു

ഐകാരാന്തഃ

അതിരി അതിരിണീ അതിരീണി
ഹെ അതിരെ
ഹെ അതിരി
ഹെ അതിരിണീ ഹെ അതിരീണി
അതിരി അതിരിണീ അതിരീണി
അതിരിണാ അതിരാഭ്യാം അതിരാഭിഃ
അതിരിണെ അതിരാഭ്യാം അതിരാഭ്യഃ
അതിരിണഃ അതിരാഭ്യാം അതിരാഭ്യഃ
അതിരിണഃ അതിരിണൊഃ അതിരിണാം
അതിരിണി അതിരിണൊഃ അതിരാസു

ഔകാരാന്തഃ

അതിനു അതിനുനീ അതിനൂനി
ഹെ അതിനൊ
ഹെ അതിനു
ഹെ അതിനു‌നീ ഹെ അതിനൂനി
അതിനു അതിനു‌നീ അതിനൂനീ
[ 23 ]
അതിനുനാ അതിനു‌ഭ്യാം അതിനുഭിഃ
അതിനുനെ അതിനു‌ഭ്യാം അതിനുഭ്യഃ
അതിനുനഃ അതിനു‌ഭ്യാം അതിനുഭ്യഃ
അതിനുനഃ അതിനു‌നൊഃ അതിനൂനാം
അതിനുനി അതിനു‌നൊഃ അതിനുഷു

കുണ്ഡം സൎവഞ്ച കതരച്ചൈകതരഞ്ചാപി സൊമപം വാരി അസ്ഥിദ്വെ
ത്രീണി ശുചി ഫഗ്രാമണി ത്രപുവാ മൃദു ഖലപുസ്യാൽ കൎത്തൃചാപി തഥൊപ
ഗ്വതിരിക്രമാൽ അതിന്വിതിച സമ്പ്രൊക്തം നപുംസകമജന്തകെ ഇ
ത്യജന്താ നപുംസകലിംഗാഃ പരിസമാപ്താഃ അഥഹലന്തഃ പുല്ലിംഗാ
ഉച്യന്തെ ഹകാരാന്തഃ

ഹകാരാന്തഃ

ഗൊധുൿ ഗൊധുൎഗ ഗൊദുഹൌ ഗൊദുഹഃ
ഹെ ഗൊധുൿ
ഹെ ഗൊധുൎഗ
ഹെ ഗൊദുഹൌ ഹെ ഗൊദുഹഃ
ഗൊദുഹം ഗൊദുഹൌ ഗൊദുഹഃ
ഗൊദുഹാ ഗൊധുഗ്ഭ്യാം ഗൊധുഗ്ഭിഃ
ഗൊദുഹെ ഗൊധുഗ്ഭ്യാം ഗൊധുഗ്ഭ്യഃ
ഗൊദുഹഃ ഗൊധുഗ്ഭ്യാം ഗൊധുഗ്ഭ്യഃ
ഗൊദുഹഃ ഗൊദുഹൊഃ ഗൊദുഹാം
ഗൊദുഹി ഗൊദുഹൊഃ ഗൊധുക്ഷു


ശ്വലിൾ ശ്വലിഡ഻ ശ്വലിഹൌ ശ്വലിഹഃ
ഹെ ശ്വലിൾ
ഹെ ശ്വലിഡ഻
ഹെ ശ്വലിഹൌ ഹെ ശ്വലിഹഃ
ശ്വലിഹം ശ്വലിഹൌ ശ്വലിഹഃ
ശ്വലിഹാ ശ്വലിഡ്ഭ്യാം ശ്വലിഡ്ഭിഃ
ശ്വലിഹെ ശ്വലിഡ്ഭ്യാം ശ്വലിഡ്ഭ്യഃ
ശ്വലിഹഃ ശ്വലിഡ്ഭ്യാം ശ്വലിഡ്ഭ്യഃ
ശ്വലിഹഃ ശ്വലിഹൊഃ ശ്വലിഹാം
ശ്വലിഹി ശ്വലിഹൊഃ ശ്വലിൾസു


മിത്രദ്ധ്രുൿ മിത്രദ്ധ്രുൎഗ മിത്രദ്ധ്രുൾ മിത്രദ്ധ്രുഡ഻ മിത്രദ്രുഹൌ മിത്രദ്രുഹഃ
ഹെ മിത്രദ്ധ്രുൿ
ഹെ മിത്രദ്ധ്രുൎഗ
ഹെ മിത്രദ്ധ്രുഡ഻
മിത്രദ്രുഹൌ
ഹെ മിത്രദ്രുഹൌ
ഹെ മിത്രദ്രുഹഃ
മിത്രദ്രുഹം മിത്രദ്രുഹൌ മിത്രദ്രുഹഃ
മിത്രദ്രുഹാ മിത്രദ്ധ്രുഗ്ഭ്യാം
മിത്രദ്ധ്രുഡ്ഭ്യാം
മിത്രദ്ധ്രുഗ്ഭിഃ മിത്രദ്ധ്രുഡ്ഭിഃ
മിത്രദ്രുഹെ മിത്രദ്ധ്രുഗ്ഭ്യാം
മിത്രദ്ധ്രുഡ്ഭ്യാം
മിത്രദ്ധ്രുഗ്ഭ്യഃ മിത്രദ്ധ്രുഡ്ഭ്യഃ
മിത്രദ്രുഹഃ മിത്രദ്ധ്രുഗ്ഭ്യാം
മിത്രദ്ധ്രുഡ്ഭ്യാം
മിത്രദ്ധ്രുഗ്ഭ്യഃ മിത്രദ്ധ്രുഡ്ഭ്യഃ
[ 24 ]
മിത്രദ്രുഹഃ മിത്രദ്രുഹൊഃ മിത്രദ്രുഹാം
മിത്രദ്രുഹി മിത്രദ്രുഹൊഃ മിത്രദ്ധ്രുക്ഷു മിത്രദ്ധ്രുൾസു


അനഡ്വാൻ അനഡ്വാഹൌ അനഡ്വാഹഃ
ഹെ അനഡ്വൻ ഹെ അനഡ്വാഹൌ ഹെ അനഡ്വാഹഃ
അനഡ്വാഹം അനഡ്വാഹൌ അനഡുഹഃ
അനഡുഹാ അനഡുദ്ഭ്യാം അനഡുദ്ഭിഃ
അനഡുഹെ അനഡുദ്ഭ്യാം അനഡുദ്ഭ്യഃ
അനഡുഹഃ അനഡുദ്ഭ്യാം അനഡുദ്ഭ്യഃ
അനഡുഹഃ അനഡുഹൊഃ അനഡുഹാം
അനഡുഹി അനഡുഹൊഃ അനഡുത്സു

വകാരാന്തഃ

സുദ്യൌഃ സുദിവൌ സുദിവഃ
ഹെ സുദ്യൌഃ ഹെ സുദിവൌ ഹെ സുദിവഃ
സുദിവം സുദിവൌ സുദിവഃ
സുദിവാ സുദ്യുഭ്യാം സുദിഭിഃ
സുദിവെ സുദ്യുഭ്യാം സുദ്യുഭ്യഃ
സുദിവഃ സുദ്യുഭ്യാം സുദ്യുഭ്യഃ
സുദിവഃ സുദിവൊഃ സുദിവാം
സുദിവി സുദിവൊഃ സുദ്യുഷു


രെഫാന്തഃ


പ്രിയചത്വാഃ പ്രിയചത്വാരൌ പ്രിയചത്വാരഃ
ഹെ പ്രിയചത്വഃ ഹെ പ്രിയചത്വാരൌ ഹെ പ്രിയചത്വാരഃ
പ്രിയചത്വാരം പ്രിയചത്വാരൌ പ്രിയചതുരഃ
പ്രിയചതുരാ പ്രിയചതുൎഭ്യാം പ്രിയചതുൎഭി
പ്രിയചതുരെ പ്രിയചതുൎഭ്യാം പ്രിയചതുൎഭ്യഃ
പ്രിയചതുരഃ പ്രിയചതുൎഭ്യാം പ്രിയചതുൎഭ്യഃ
പ്രിയചതുരഃ പ്രിയചതുരൊഃ പ്രിയചതുൎണ്ണാം
പ്രിയചതുരി പ്രിയചതുരൊഃ പ്രിയചതുൎഷു

ചത്വാരഃ — ചതുരഃ ചതുൎഭി ചതുൎഭ്യഃ ചതുൎഭ്യഃ ചതുൎണ്ണാം ചതുൎഷു

ലകാരന്തകാരാന്താവപ്രസിദ്ധൌ മകാരാന്തഃ

പ്രശാൻ പ്രശാമൌ പ്രശാമഃ
ഹെ പ്രശാൻ ഹെ പ്രശാമൌ ഹെ പ്രശാമഃ
പ്രശാമം പ്രശാമൌ പ്രശാമഃ
പ്രശാമാ പ്രശാൻ പ്രശാൻ
പ്രശാമെ പ്രശാൻ പ്രശാൻ
പ്രശാമഃ പ്രശാൻ പ്രശാൻ
പ്രശാമഃ പ്രശാമൊഃ പ്രശാമാം
പ്രശാമി പ്രശാമൊഃ പ്രശാൻ
[ 25 ] കിംശബ്ദഃ
കഃ കൌ കെ
കം കൌ കാൻ
കെന കാഭ്യാം കൈഃ
കസ്മൈ കാഭ്യാം കെഭ്യഃ
കസ്മാൽ കാഭ്യാം കെഭ്യഃ
കസ്യ കയൊഃ കെഷാം
കസ്മിൻ കയൊഃ കെഷു

ഇദംശബ്ദഃ

അയം ഇമൌ ഇമെ
ഇമം ഇമൌ ഇമാൻ
അനെന ആഭ്യാം എഭിഃ
അസ്മൈ ആഭ്യാം എഭ്യഃ
അസ്മാൽ ആഭ്യാം എഭ്യഃ
അസ്യ അനയൊഃ എഷാം
അസ്മിൻ അനയൊഃ എഷു

അമ്പാദെശവിഷയെ എനാദെശഃ

എനം — എനൌ എനാൻ എനെന എനയൊഃ എനയൊഃ

ഞകാരണകാരാന്താവപ്രസിദ്ധൌ
നകാരാന്തഃ

രാജാ രാജാനൌ രാജാനഃ
ഹെ രാജാൻ ഹെ രാജാനൌ ഹെ രാജാനഃ
രാജാനം രാജാനൌ രാജ്ഞാഃ
രാജ്ഞാ രാജഭ്യാം രാജഭിഃ
രാജ്ഞെ രാജഭ്യാം രാജഭ്യഃ
രാജ്ഞഃ രാജഭ്യാം രാജഭ്യഃ
രാജ്ഞഃ രാജ്ഞൊഃ രാജ്ഞാം
രാജ്ഞി രാജനി രാജ്ഞൊഃ രാജസു


പൂഷാ പൂഷണൌ പൂഷണഃ
ഹെ പൂഷൻ ഹെ പൂഷണൌ ഹെ പൂഷണഃ
പൂഷണം പൂഷണൌ പൂഷ്ണഃ
പൂഷ്ണാ പൂഷഭ്യാം പൂഷഭിഃ
പൂഷ്ണെ പൂഷഭ്യാം പൂഷഭ്യഃ
പൂഷ്ണഃ പൂഷഭ്യാം പൂഷഭ്യഃ
പൂഷ്ണഃ പൂഷ്ണൊഃ പൂഷ്ണാം
പൂഷ്ണി പൂഷണി പൂഷ്ണൊഃ പൂഷസു
[ 26 ]
ബ്രഹ്മഹാ ബ്രഹ്മഹണൌ ബ്രഹ്മഹണാഃ
ഹെ ബ്രഹ്മഹൻ ഹെ ബ്രഹ്മഹണൊ ഹെ ബ്രഹ്മഹണഃ
ബ്രഹ്മഹണം ബ്രഹ്മഹണൌ ബ്രഹ്മഘ്നഃ
ബ്രഹ്മഘ്നാ ബ്രഹ്മഹഭ്യാം ബ്രഹ്മഹഭിഃ
ബ്രഹ്മഘ്നെഃ ബ്രഹ്മഹഭ്യാം ബ്രഹ്മഹഭ്യഃ
ബ്രഹ്മഘ്നഃ ബ്രഹ്മഹഭ്യാം ബ്രഹ്മഹഭ്യഃ
ബ്രഹ്മഘ്നഃ ബ്രഹ്മഘ്നൊഃ ബ്രഹ്മഘ്നാം
ബ്രഹ്മഘ്നി ബ്രഹ്മഹണി ബ്രഹ്മഘ്നൊഃ ബ്രഹ്മഹസു
സുപൎവാ സുപൎവാണൌ സുപൎവാണാഃ
ഹെ സുപൎവൻ ഹെ സുപൎവാണൊ ഹെ സുപൎവാണഃ
സുപൎവാണം സുപൎവാണൌ സുപൎവണഃ
സുപൎവാണാ സുപൎവഭ്യാം സുപൎവഭിഃ
സുപൎവണെ സുപൎവഭ്യാം സുപൎവഭ്യഃ
സുപൎവണഃ സുപൎവഭ്യാം സുപൎവഭ്യഃ
സുപൎവണഃ സുപൎവണൊഃ സുപൎവണാം
സുപൎവണി സുപൎവണൊഃ സുപൎവസു
ശ്വാ ശ്വാനൌ ശ്വാനഃ
ഹെ ശ്വൻ ഹെ ശ്വാനൌ ഹെ ശ്വാനഃ
ശ്വാനം ശ്വനൌ ശുനഃ
ശുനാ ശ്വഭ്യാം ശ്വഭിഃ
ശുനെ ശ്വഭ്യാം ശ്വഭ്യഃ
ശുനഃ ശ്വഭ്യാം ശ്വഭ്യഃ
ശുനഃ ശുനൊഃ ശുനാം
ശുനി ശുനൊഃ ശ്വസു


യുവാ ശ്വാനൌ യുവാനാ
ഹെ യുവൻ ഹെ യുവാനൌ ഹെ യുവാനഃ
യുവാനം യുവാനൌ യൂനഃ
യൂനാ യുവഭ്യാം യുവഭിഃ
യൂനെ യുവഭ്യാം യുവഭ്യഃ
യൂനഃ യുവഭ്യാം യുവഭ്യഃ
യൂനഃ യൂനൊഃ യൂനാം
യൂനി യൂനൊഃ യുവസു


മഘവാ മഘവാനൌ മഘവാനാ
ഹെ മഘവൻ ഹെ മഘവാനൌ ഹെ മഘവാനഃ
മഘവാനം മഘവാനൌ മഘൊനഃ
മഘൊനാ മഘവഭ്യാം മഘവഭിഃ
മഘൊനെ മഘവഭ്യാം മഘവഭ്യഃ
മഘൊനഃ മഘവഭ്യാം മഘവഭ്യഃ
മഘൊനഃ മഘൊനൊഃ മഘൊനാം
മഘൊനി മഘൊനൊഃ മഘവസു
[ 27 ]
അൎവാ അൎവന്തൌ അൎവന്തഃ
ഹെ അൎവൻ ഹെ അൎവന്തൌ ഹെ അൎവന്തഃ
അൎവന്തം അൎവന്തൌ അൎവതഃ
അൎവതാ അൎവദ്ഭ്യാം അൎവദ്ഭിഃ
അൎവതെ അൎവദ്ഭ്യാം അൎവദ്ഭ്യഃ
അൎവതഃ അൎവദ്ഭ്യാം അൎവദ്ഭ്യഃ
അൎവതഃ അൎവതൊഃ അൎവതാം
അൎവതി അൎവതൊഃ അൎവത്സു

പഞ്ച — പഞ്ച പഞ്ചഭീഃ പഞ്ചഭ്യഃ പഞ്ചഭ്യഃ പഞ്ചഭ്യഃ പഞ്ചാനാം പഞ്ചസു

അഷ്ടൌ — അഷ്ടൌ അഷ്ടാഭിഃ അഷ്ടാഭ്യഃ അഷ്ടാഭ്യഃ അഷ്ടാനാം അഷ്ടാസു

അഷ്ട — അഷ്ട അഷ്ടഭി അഷ്ടഭ്യഃ അഷ്ടഭ്യഃ അഷ്ടാനാം അഷ്ടസു


കരീ കരിണൌ കരിണഃ
ഹെ കരിൻ ഹെ കരിണൌ ഹെ കരിണഃ
കരിണം അൎവന്തൌ കരിണഃ
കരിണാ കരിണൌ കരിഭിഃ
കരിണെ കരിഭ്യാം കരിഭ്യഃ
കരിണഃ കരിഭ്യാം കരിഭ്യഃ
കരിണഃ കരിണൊഃ കരിണാം
കരിണി കരിണൊഃ കരിഷു


പന്ഥാഃ പന്ഥാനൌ പന്ഥാനഃ
ഹെ പന്ഥാഃ ഹെ പന്ഥാനൌ ഹെ പന്ഥാനഃ
പന്ഥാനം പന്ഥാനൌ പഥഃ
പഥാ പഥിദ്ഭ്യാം പഥിഭിഃ
പഥെ പഥിഭ്ഭ്യാം പഥിഭ്യഃ
പഥഃ പഥിദ്ഭ്യാം പഥിഭ്യഃ
പഥഃ പഥൊഃ പഥാം
പഥി പഥൊഃ പഥിഷു

ധകാരാന്തഃ

തത്വഭുൽ തത്വഭുൎദ തത്വബുധൌ തത്വബുധഃ
ഹെ തത്വഭുൽ
ഹെ തത്വഭുൎദ
ഹെ തത്വബുധൌ തത്വബുധഃ
തത്വബുധം തത്വബുധൌ തത്വബുധഃ
തത്വബുധാ തത്വബുദ്ഭ്യാം തത്വബുദ്ഭിഃ
തത്വബുധെ തത്വബുഭ്ഭ്യാം തത്വബുദ്ഭ്യഃ
തത്വബുധഃ തത്വബുദ്ഭ്യാം തത്വബുദ്ഭ്യഃ
തത്വബുധഃ തത്വബുധൌഃ തത്വബുധാം
തത്വബുധി തത്വബുധൌഃ തത്വബുത്സു
[ 28 ] ജകാരാന്തഃ
ഭിഷൿ ഭിഷൎഗ ഭിഷജൌ ഭിഷജഃ
ഹെ ഭിഷൿ
ഹെ ഭിഷൎഗ
ഹെ ഭിഷജൌ ഭിഷജഃ
ഭിഷജം ഭിഷജൌ ഭിഷജഃ
ഭിഷജാ ഭിഷഗ്ഭ്യാം ഭിഷഗ്ഭിഃ
ഭിഷജെ ഭിഷഗ്ഭ്യാം ഭിഷഗ്ഭ്യഃ
ഭിഷജഃ ഭിഷഗ്ഭ്യാം ഭിഷഗ്ഭ്യഃ
ഭിഷജഃ ഭിഷജൊഃ ഭിഷജാം
ഭിഷജി ഭിഷജൊഃ ഭിഷക്ഷു


ജന്മഭാൿ ജന്മഭാൎഗ ജന്മഭാജൌ ജന്മഭാജഃ
ഹെ ജന്മഭാൿ
ഹെ ജന്മഭാൎഗ
ഹെ ജന്മഭാജൌ ജന്മഭാജഃ
ജന്മഭാജം ജന്മഭാജൌ ജന്മഭാജഃ
ജന്മഭാജാ ജന്മഭാഗ്ഭ്യാം ജന്മഭാഗ്ഭിഃ
ജന്മഭാജെ ജന്മഭാഗ്ഭ്യാം ജന്മഭാഗ്ഭ്യഃ
ജന്മഭാജഃ ജന്മഭാഗ്ഭ്യാം ജന്മഭാഗ്ഭ്യഃ
ജന്മഭാജഃ ജന്മഭാജൊഃ ജന്മഭാജാം
ജന്മഭാജി ജന്മഭാജൊഃ ജന്മഭാക്ഷു


യുൎങ യുഞ്ജൌ യുഞ്ജഃ
ഹെ യുൎങ ഹെ യുഞ്ജൌ ഹെ യുഞ്ജഃ
യുഞ്ജം യുഞ്ജൌ യുജഃ
യുജാ യുഗ്ഭ്യാം യുഗ്ഭിഃ
യുജെ യുഗ്ഭ്യാം യുഗ്ഭ്യഃ
യുജഃ യുഗ്ഭ്യാം യുഗ്ഭ്യഃ
യുജഃ യുജൊഃ യുജാം
യുജി യുജൊഃ യുക്ഷു


സമ്രാൾ സമ്രാഡ഻ സമ്രാജൌ സമ്രാജഃ
ഹെ സമ്രാൾ
ഹെ സമ്രാഡ഻
ഹെ സമ്രാജൌ ഹെ സമ്രാജഃ
സമ്രാജം സമ്രാജൌ സമ്രാജഃ
സമ്രാജാ സമ്രാഡ്ഭ്യാം സമ്രാഡ്ഭിഃ
സമ്രാജെ സമ്രാഡ്ഭ്യാം സമ്രാഡ്ഭ്യഃ
സമ്രാജഃ സമ്രാഡ്ഭ്യാം സമ്രാഡ്ഭ്യഃ
സമ്രാജഃ സമ്രാജൊഃ സമ്രാജാം
സമ്രാജി സമ്രാജൊഃ സമ്രാൾസു


ദെവെൾ ദെവെഡ഻ സമ്രാജൌ ദെവെജഃ
ഹെ ദെവെൾ
ഹെ ദെവെഡ഻
ഹെ ദെവെജൌ ഹെ ദെവെജഃ
[ 29 ]
ദെവെജം ദെവെജൌ ദെവെജഃ
ദെവെജാ ദെവെഡ്ഭ്യാം ദെവെഡ്ഭിഃ
ദെവെജെ ദെവെഡ്ഭ്യാം ദെവെഡ്ഭ്യഃ
ദെവെജഃ ദെവെഡ്ഭ്യാം ദെവെഡ്ഭ്യഃ
ദെവെജഃ ദെവെജൊഃ ദെവെജാം
ദെവെജി ദെവെജൊഃ ദെവെൾസു

ദകാരാന്തഃ

വെദവിൽ വെദവിൎദ വെദവിദൌ വെദവിദഃ
ഹെ വെദവിൽ
ഹെ വെദവിൎദ
ഹെ വെദവിദൌ ഹെ വെദവിദഃ
വെദവിദം വെദവിദൌ വെദവിദാഃ
വെദവിദാ വെദവിദ്ഭ്യാം വെദവിദ്ഭി
വെദവിദെ വെദവിദ്ഭ്യാം വെദവിദ്ഭ്യഃ
വെദവിദഃ വെദവിദ്ഭ്യാം വെദവിദ്ഭ്യഃ
വെദവിദഃ വെദവിദൊഃ വെദവിദാം
വെദവിദി വെദവിദൊഃ വെദവിത്സു


ദ്വിപാൽ ദ്വിപാൎദ ശ്വാനൌ ശ്വാനഃ
ഹെ ദ്വിപാൽ ഹെ ദ്വിപാൎദ ഹെ ദ്വിപാദൌ ഹെ ദ്വിപാദഃ
ദ്വിപാദം ദ്വിപാദൌ ദ്വിപദഃ
ദ്വിപദാ ദ്വിപാദ്ഭ്യാം ദ്വിപാദ്ഭിഃ
ദ്വിപദെ ദ്വിപാദ്ഭ്യാം ദ്വിപാദ്ഭ്യഃ
ദ്വിപദഃ ദ്വിപാദ്ഭ്യാം ദ്വിപാദ്ഭ്യഃ
ദ്വിപദഃ ദ്വിപദൊഃ ദ്വിപാദാം
ദ്വിപദി ദ്വിപദൊഃ ദ്വിപാത്സു

തച്ശബ്ദഃ

സഃ തൌ തെ
തം തൌ താൻ
തെന താഭ്യാം തൈഃ
തസ്മൈ താഭ്യാം തെഭ്യഃ
തസ്മാൽ താഭ്യാം തെഭ്യഃ
തസ്യ തയൊഃ തെഷാം
തസ്മിൻ തയൊഃ തെഷു

യച്ശബ്ദഃ

യഃ യൌ യെ
യം യൌ യാൻ
യെന യാഭ്യാം യൈഃ
[ 30 ]
യസ്മൈ യാഭ്യാം യെഭ്യഃ
യസ്മാൽ യാഭ്യാം യെഭ്യഃ
യസ്യ യയൊഃ യെഷാം
യസ്മിൻ യയൊഃ യെഷു

എതച്ശബ്ദഃ

എഷഃ എതൌ എതെ
എതം എതൌ എതാൻ
എതെന എതാഭ്യാം എതൈഃ
എതസ്മൈ എതാഭ്യാം എതെഭ്യഃ
എതസ്മാൽ എതാഭ്യാം എതെഭ്യഃ
എതസ്യ എതയൊഃ എതെഷാം
എതസ്മിൻ എതയൊഃ എതെഷു


അന്വാദെശവിഷയെ എനാദെശഃ

എനം — എനൌ എനാൻ എനെന എനയൊഃ എനയൊഃ

ഥകാരാന്തഃ

അഗ്നിമൽ അഗ്നിമൎദ അഗ്നിമഥൌ അഗ്നിമഥഃ
ഹെ അഗ്നിമൽ
ഹെ അഗ്നിമൎദ
ഹെ അഗ്നിമഥൌ ഹെ അഗ്നിമഥഃ
അഗ്നിമഥം അഗ്നിമഥൌ അഗ്നിമഥഃ
അഗ്നിമഥാ അഗ്നിമദ്ഭ്യാം അഗ്നിമദ്ഭ്യഃ
അഗ്നിമഥെ അഗ്നിമദ്ഭ്യാം അഗ്നിമദ്ഭ്യഃ
അഗ്നിമഥഃ അഗ്നിമദ്ഭ്യാം അഗ്നിമദ്ഭ്യഃ
അഗ്നിമഥഃ അഗ്നിമഥൊഃ അഗ്നിമഥാം
അഗ്നിമഥി അഗ്നിമഥൊഃ അഗ്നിമത്സു


ചകാരാന്തഃ

സുവാൿ സുവാൎഗ സുവാചൌ സുവാചഃ
ഹെ സുവാൿ
ഹെ സുവാൎഗ
ഹെ സുവാൎചൌ ഹെ സുവാചഃ
സുവാചം സുവാചൌ സുവാചഃ
സുവാചാ സുവാഗ്ഭ്യാം സുവാഗ്ഭിഃ
സുവാചെ സുവാഗ്ഭ്യാം സുവാഗ്ഭ്യഃ
സുവാചഃ സുവാഗ്ഭ്യാം സുവാഗ്ഭ്യഃ
സുവാചഃ സുവാചൊഃ സുവാചാം
സുവാചി സുവാചൊഃ സുവാക്ഷു
[ 31 ]
പ്രാൎങ പ്രാഞ്ചൌ പ്രാഞ്ചഃ
ഹെ പ്രാൎങ ഹെ പ്രാഞ്ചൌ ഹെ പ്രാഞ്ചഃ
പ്രാഞ്ചം പ്രാഞ്ചൌ പ്രാചഃ
പ്രാചാ പ്രാഗ്ഭ്യാം പ്രാഗ്ഭി
പ്രാചെ പ്രാഗ്ഭ്യാം പ്രാഗ്ഭ്യഃ
പ്രാചഃ പ്രാഗ്ഭ്യാം പ്രാഗ്ഭ്യഃ
പ്രാചഃ പ്രാചൊഃ പ്രാചാം
പ്രാചി പ്രാചൊഃ പ്രാൎങക്ഷു


പ്രത്യൎങ പ്രത്യഞ്ചൌ പ്രത്യഞ്ചഃ
ഹെ പ്രത്യൎങ ഹെ പ്രത്യഞ്ചൌ ഹെ പ്രത്യഞ്ചഃ
പ്രത്യഞ്ചം പ്രത്യഞ്ചൌ പ്രതീചഃ
പ്രതീചാ പ്രത്യഗ്ഭ്യാം പ്രത്യഗ്ഭി
പ്രതീചെ പ്രത്യഗ്ഭ്യാം പ്രത്യഗ്ഭ്യഃ
പ്രതീചഃ പ്രത്യഗ്ഭ്യാം പ്രത്യഗ്ഭ്യഃ
പ്രതീചഃ പ്രതീചൊഃ പ്രതീചാം
പ്രതീചി പ്രതീചൊഃ പ്രത്യക്ഷു


തിൎയ്യൎങ തിൎയ്യഞ്ചൌ തിൎയ്യഞ്ചഃ
ഹെ തിൎയ്യൎങ ഹെ തിൎയ്യഞ്ചൌ ഹെ തിൎയ്യഞ്ചഃ
തിൎയ്യഞ്ചം തിൎയ്യഞ്ചൌ തിരശ്ചഃ
തിരശ്ചാ തിൎയ്യഗ്ഭ്യാം തിൎയ്യഗ്ഭി
തിരശ്ചെ തിൎയ്യഗ്ഭ്യാം തിൎയ്യഗ്ഭ്യഃ
തിരശ്ചഃ തിൎയ്യഗ്ഭ്യാം തിൎയ്യഗ്ഭ്യഃ
തിരശ്ചഃ തിരശ്ചൊഃ തിരശ്ചാം
തരശ്ചി തിരശ്ചൊഃ തിൎയ്യക്ഷു


സമ്യൎങ സമ്യഞ്ചൌ സമ്യഞ്ചഃ
ഹെ സമ്യൎങ ഹെ സമ്യഞ്ചൌ ഹെ സമ്യഞ്ചഃ
സമ്യഞ്ചം സമ്യഞ്ചൌ സമീചഃ
സമീചാ സമ്യഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭി
സമീചെ സമ്യഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭ്യഃ
സമീചഃ സമ്യഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭ്യഃ
സമീചഃ സമീച്ചൊഃ സമീചാം
സമീചി സമീചൊഃ സമ്യക്ഷു


സദ്ധ്യ്രൎങ സദ്ധ്യ്രഞ്ചൌ സദ്ധ്യ്രഞ്ചഃ
ഹെ സദ്ധ്യ്രൎങ ഹെ സദ്ധ്യ്രഞ്ചൌ ഹെ സദ്ധ്യ്രഞ്ചഃ
സദ്ധ്യ്രഞ്ചം സദ്ധ്യ്രഞ്ചൌ സദ്ധ്രീചഃ
സദ്ധ്യ്രചാ സദ്ധ്യ്രഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭി
സദ്ധ്രീചെ സദ്ധ്യ്രഗ്ഭ്യാം സദ്ധ്യ്രഗ്ഭ്യഃ
സദ്ധ്രീചഃ സദ്ധ്യ്രഗ്ഭ്യാം സദ്ധ്യ്രഗ്ഭ്യഃ
സദ്ധ്രീചഃ സദ്ധ്രീച്ചൊഃ സദ്ധ്രീചാം
സദ്ധ്രീചി സദ്ധ്രീചൊഃ സദ്ധ്യ്രക്ഷു
[ 32 ]
ഉദൎങ ഉദഞ്ചൌ ഉദാഞ്ചഃ
ഹെ ഉദൎങ ഹെ ഉദഞ്ചൌ ഹെ ഉദഞ്ചഃ
ഉദഞ്ചം ഉദഞ്ചൌ ഉദീചഃ
ഉദീചാ ഉദഗ്ഭ്യാം ഉദഗ്ഭി
ഉദീചെ ഉദഗ്ഭ്യാം ഉദഗ്ഭ്യഃ
ഉദിചഃ ഉദഗ്ഭ്യാം ഉദഗ്ഭ്യഃ
ഉദീചഃ ഉദിചൊഃ ഉദീചാം
ഉദീചി ഉദിചൊഃ ഉദക്ഷു


പ്രാൎങ പ്രാഞ്ചൌ ഉദാഞ്ചഃ
ഹെ പ്രാൎങ ഹെ പ്രാഞ്ചൌ ഹെ പ്രാഞ്ചഃ
പ്രാഞ്ചം പ്രാഞ്ചൌ പ്രാഞ്ചഃ
പ്രാഞ്ചാ പ്രാങ്ഭ്യാം പ്രാങ്ഭിഃ
പ്രാഞ്ചെ പ്രാങ്ഭ്യാം പ്രാങ്ഭ്യഃ
പ്രാഞ്ചഃ പ്രാങ്ഭ്യാം പ്രാങ്ഭ്യഃ
പ്രാഞ്ചഃ പ്രാഞ്ചൊഃ പ്രാഞ്ചാം
പ്രാഞ്ചി പ്രാഞ്ചൊഃ പ്രാൎങക്ഷു

തകാരാന്തഃ

മരുൽ മരുൎദ മരുതൌ മരുതഃ
ഹെ മരുൽ ഹെ മരുൎദ ഹെ മരുതൌ ഹെ മരുതഃ
മരുതം മരുതൌ മരുതഃ
മരുതാ മരുദ്ഭ്യാം മരുദ്ഭിഃ
മരുതെ മരുദ്ഭ്യാം മരുദ്ഭ്യഃ
മരുതഃ മരുദ്ഭ്യാം മരുദ്ഭ്യഃ
മരുതഃ മരുതൊഃ മരുതാം
മരുതി മരുതൊഃ മരുത്സു


ബൃഹൻ ബൃഹന്തൌ ബൃഹന്തഃ
ഹെ ബൃഹൻ ഹെ ബൃഹന്തൌ ഹെ ബൃഹന്തഃ
ബൃഹന്തം ബൃഹന്തൌ ബൃഹതഃ
ബൃഹതാ ബൃഹദ്ഭ്യാം ബൃഹദ്ഭിഃ
ബൃഹതെ ബൃഹദ്ഭ്യാം ബൃഹദ്ഭ്യഃ
ബൃഹതഃ ബൃഹദ്ഭ്യാം ബൃഹദ്ഭ്യഃ
ബൃഹതഃ ബൃഹതൊഃ ബൃഹതാം
ബൃഹതി ബൃഹതൊഃ ബൃഹത്സു


മഹാൻ മഹാന്തൌ മഹാന്തഃ
ഹെ മഹൻ ഹെ മഹാന്തൌ ഹെ മഹാന്തഃ
മഹാന്തം മഹന്തൌ മഹതഃ
മഹതാ മഹദ്ഭ്യാം മഹദ്ഭിഃ
മഹതെ മഹദ്ഭ്യാം മഹദ്ഭ്യഃ
[ 33 ]
മഹതഃ മഹദ്ഭ്യാം മഹദ്ഭ്യഃ
മഹതഃ മഹതൊഃ മഹതാം
മഹതി മഹതൊഃ മഹത്സു


ഭവാൻ ഭവന്തൌ ഭവന്തഃ
ഹെ ഭവൻ ഹെ ഭവന്തൌ ഹെ ഭവന്തഃ
ഭവന്തം ഭവന്തൌ ഭവതഃ
ഭവതാ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭിഃ
ഭവതെ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭ്യഃ
ഭവതഃ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭ്യഃ
ഭവതഃ ഭവതൊഃ ഭവതാം
ഭവതി ഭവതൊഃ ഭവത്സു


ഭവൻ ഭവന്തൌ ഭവന്തഃ
ഹെ ഭവൻ ഹെ ഭവന്തൌ ഹെ ഭവന്തഃ
ഭവന്തം ഭവന്തൌ ഭവതഃ
ഭവതാ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭിഃ
ഭവതെ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭ്യഃ
ഭവതഃ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭ്യഃ
ഭവതഃ ഭവതൊഃ ഭവതാം
ഭവതി ഭവതൊഃ ഭവത്സു


ദദൽ ദദൎദ ദദതൌ ദദതഃ
ഹെ ദദൽ ഹെ ദദൎദ ഹെ ദദതൌ ഹെ ദദതഃ
ദദതം ദദതൌ ദദതഃ
ദദതാ ദദദ്ഭ്യാം ദദദ്ഭിഃ
ദദതെ ദദദ്ഭ്യാം ദദദ്ഭ്യഃ
ദദതഃ ദദദ്ഭ്യാം ദദദ്ഭ്യഃ
ദദതഃ ദദതൊഃ ദദതാം
ദദതി ദദതൊഃ ദദത്സു


ജക്ഷൽ ജക്ഷൎദ ജക്ഷതൌ ജക്ഷതഃ
ഹെ ജക്ഷൽ
ഹെ ജക്ഷൎദ
ഹെ ജക്ഷതൌ ഹെ ജക്ഷതഃ
ജക്ഷതം ജക്ഷതൌ ജക്ഷതഃ
ജക്ഷതാ ജക്ഷദ്ഭ്യാം ജക്ഷദ്ഭിഃ
ജക്ഷതെ ജക്ഷദ്ഭ്യാം ജക്ഷദ്ഭ്യഃ
ജക്ഷതഃ ജക്ഷദ്ഭ്യാം ജക്ഷദ്ഭ്യഃ
ജക്ഷതഃ ജക്ഷതൊഃ ജക്ഷതാം
ജക്ഷതി ജക്ഷതൊഃ ജക്ഷത്സു


ദധൽ ദധൎദ ജക്ഷതൌ ദധതഃ
ഹെ ദധൽ ഹെ ദധൎദ ഹെ ദധതൌ ഹെ ദധതഃ
ദധതം ദധതൌ ദധതഃ
[ 34 ]
ദധതാ ദധദ്ഭ്യാം ദധദ്ഭിഃ
ദധതെ ദധദ്ഭ്യാം ദധദ്ഭ്യഃ
ദധതഃ ദധദ്ഭ്യാം ദധദ്ഭ്യഃ
ദധതഃ ദധതൊഃ ദധതാം
ദധതി ദധതൊഃ ദധത്സു

കകാരപകാരാന്താവപ്രസിദ്ധൌ ശകാരാന്തം

വിൾ വിഡ഻ വിശൌ വിശഃ
ഹെ വിൾ ഹെ വിഡ഻ ഹെ വിശൌ ഹെ വിശഃ
വിശം വിശൌ വിശഃ
വിശാ വിഡ്ഭ്യാം വിഡ്ഭിഃ
വിശെ വിഡ്ഭ്യാം വിഡ്ഭ്യഃ
വിശഃ വിഡ്ഭ്യാം വിഡ്ഭ്യഃ
വിശഃ വിശൊഃ വിശാം
വിശി വിശൊഃ വിൾസു


താദൃൿ താദൃൎഗ താദൃശൌ താദൃശഃ
ഹെ താദൃൿ ഹെ താദൃൎഗ ഹെ താദൃശൌ ഹെ താദൃശഃ
താദൃശം താദൃശൌ താദൃശഃ
താദൃശാ താദൃഗ്ഭ്യാം താദൃഗ്ഭിഃ
താദൃശെ താദൃഗ്ഭ്യാം താദൃഗ്ഭ്യഃ
താദൃശഃ താദൃഗ്ഭ്യാം താദൃഗ്ഭ്യഃ
താദൃശഃ താദൃശൊഃ താദൃശാം
താദൃശി താദൃശൊഃ താദൃക്ഷു

ഷകാരാന്തഃ

രത്നമുൾ രത്നമുഡ഻ രത്നമുഷൌ രത്നമുഷഃ
ഹെ രത്നമുൾ
ഹെ രത്നമുഡ഻
ഹെ രത്നമുഷൌ ഹെ രത്നമുഷഃ
രത്നമുഷം രത്നമുഷൌ രത്നമുഷഃ
രത്നമുഷാ രത്നമുഡ്ഭ്യാം രത്നമുഡ്ഭിഃ
രത്നമുഷെ രത്നമുഡ്ഭ്യാം രത്നമുഡ്ഭ്യഃ
രത്നമുഷഃ രത്നമുഡ്ഭ്യാം രത്നമുഡ്ഭ്യഃ
രത്നമുഷഃ രത്നമുഷൊഃ രത്നമുഷാം
രത്നമുഷി രത്നമുഷൊഃ രത്നമുൾസു

ഷൾ ഷഡ഻ ഷൾ ഷഡ഻ ഷഡ്ഭിഃ ഷഡ്ഭ്യഃ ഷണ്ണാം ഷഷ്ണാം ഷഡ്ണാം ഷൾസു

സകാരാന്തഃ

സുവൎച്ചാഃ സുവൎച്ചസൌ സുവൎച്ചസഃ
ഹെ സുവൎച്ചഃ ഹെ സുവൎച്ചസൌ ഹെ സുവൎച്ചസഃ
[ 35 ]
സുവൎച്ചസം സുവൎച്ചസൌ സുവൎച്ചസഃ
സുവൎച്ചസാ സുവൎച്ചൊഭ്യാം സുവൎച്ചൊഭിഃ
സുവൎച്ചസെ സുവൎച്ചൊഭ്യാം സുവൎച്ചൊഭ്യഃ
സുവൎച്ചസഃ സുവൎച്ചൊഭ്യാം സുവൎച്ചൊഭ്യഃ
സുവൎച്ചസഃ സുവൎച്ചൊസൊഃ സുവൎച്ചസാം
സുവൎച്ചസി സുവൎച്ചൊസൊഃ സുവൎച്ചഃസു സുവൎച്ചസ്സു


ഉശനാ ഉശനസൌ ഉശനസഃ
ഹെ ഉശനൻ
ഹെ ഉശനഃ
ഹെ ഉശനസൌ ഹെ ഉശനസഃ
ഉശനസം ഉശനസൌ ഹെ ഉശനസഃ
ഉശനസാ ഉശനൊഭ്യാം ഉശനൊഭിഃ
ഉശനസെ ഉശനൊഭ്യാം ഉശനൊഭ്യഃ
ഉശനസഃ ഉശനൊഭ്യാം ഉശനൊഭ്യഃ
ഉശനസഃ ഉശനസൊഃ ഉശനസാം
ഉശനസി ഉശനസൊഃ ഉശനഃസു ഉശനസ്സു


ശ്രെയാൻ ശ്രെയാംസൌ ശ്രെയാംസഃ
ഹെ ശ്രെയൻ ഹെ ശ്രെയാംസൌ ഹെ ശ്രെയാംസഃ
ശ്രെയാംസം ശ്രെയാംസൌ ഹെ ശ്രെയാസഃ
ശ്രെയാസാ ശ്രെയൊഭ്യാം ശ്രെയൊഭിഃ
ശ്രെയാസെ ശ്രെയൊഭ്യാം ശ്രെയൊഭ്യഃ
ശ്രെയാസഃ ശ്രെയൊഭ്യാം ശ്രെയൊഭ്യഃ
ശ്രെയാസഃ ശ്രെയസൊഃ ശ്രെയൊസാം
ശ്രെയാസി ശ്രെയസൊഃ ശ്രെയഃസു ശ്രെയസ്സു


വിദ്വാൻ വിദ്വാംസൌ വിദ്വാംസഃ
ഹെ വിദ്വൻ ഹെ വിദ്വാംസൌ ഹെ വിദ്വാംസഃ
വിദ്വാംസം വിദ്വാംസൌ ഹെ വിദുഷഃ
വിദുഷാ വിദ്വദ്ഭ്യാം വിദ്വദ്ഭിഃ
വിദുഷെ വിദ്വദ്ഭ്യാം വിദ്വദ്ഭ്യഃ
വിദുഷഃ വിദ്വദ്ഭ്യാം വിദ്വദ്ഭ്യഃ
വിദുഷഃ വിദുഷൊഃ വിദുഷാം
വിദുഷി വിദുഷൊഃ വിദ്വത്സു


പുമാൻ പുമാംസൌ പുമാംസഃ
ഹെ പുമൻ ഹെ പുമാംസൌ ഹെ പുമാംസഃ
പുമാംസം പുമാംസൌ ഹെ പുംസഃ
പുംസാ പുംഭ്യാം പുംഭിഃ
പുംസെ പുംഭ്യാം പുംഭ്യഃ
പുംസഃ പുംഭ്യാം പുംഭ്യഃ
പുംസഃ പുംസൊഃ പുംസാം
പുംസി പുംസൊഃ പുംസു
[ 36 ] അദശ്ശബ്ദഃ
അസൌ അമൂ അമീ
അമും അമൂ അമൂൻ
അമുനാ അമൂഭ്യാം അമീഭിഃ
അമുഷ്മൈ അമൂഭ്യാം അമീഭ്യഃ
അമുഷ്മാൽ അമൂഭ്യാം അമീഭ്യഃ
അമുഷ്യ അമുയൊഃ അമീഷാം
അമുഷ്മിൻ അമുയൊഃ അമീഷു


ഗൊധൂൿ ശ്വലിൾച മിത്രദ്ധ്രുഗനഡ്വാഞ്ഛബ്ദ എവച സുദ്യൌശ്ച
പ്രിയചത്വാരഃ ച്ത്വാരസ്തു പ്രശാംശ്ച കഃ അയം രാജാച പൂഷാച ബ്ര
ഹ്മാഹാച തഥാപുനഃ സുപൎവാ ശ്വാ യുവാചൈവ മഘവാൎവാച പഞ്ചച
അഷ്ടാവഷ്ടകരീപന്ഥാ തത്വഭുൿ ഭിക്ഷഗിത്യപി ജന്മഭാഗ്യൂൎങച സമ്രാൾ
ച ദെവെഡ്വെദവിദൌ ദ്വിപാൽസയ എഷൊഗ്നിമച്ചാപി സുവാൿ
പ്രാൎങ പ്രത്യൎങ ഇത്യപി തിൎയ്യൎങ സംയൎങതഥാ സദ്ധ്യ്രൎങ ഉദൎങ പ്രാൎങചമ
രുൽ ബൃഹൻ മഹാൻ ഭവാൻ ഭവംശ്ചൈവ ദദജ്ജക്ഷദ്ദധദ്വിശഃ താദൃ
ച്ച രത്നമുൾ ഷൾച സുവൎച്ചാ ഉശനാതഥാ ശ്രെയാൻ വിദ്വാൻ പുമാം
ശ്ചാസൌ പുല്ലിംഗാ ഇതികീൎത്തിതാഃ ഇതി ഹലന്താഃ പുല്ലിംഗാഃ പരിസ
മാപ്താഃ അഥഹലന്താ സ്ത്രീലിംഗാ ഉച്യന്തെ

ഉപാനൽ ഉപാനൎദ ഉപാനഹൌ ഉപാനഹഃ
ഹെ ഉപാനൽ
ഹെ ഉപാനൎദ
ഹെ ഉപാനഹൌ ഹെ ഉപാനഹഃ
ഉപാനഹം ഉപാനഹൌ ഉപാനഹഃ
ഉപാനഹാ ഉപാനദ്ഭ്യാം ഉപാനദ്ഭിഃ
ഉപാനഹെ ഉപാനദ്ഭ്യാം ഉപാനദ്ഭ്യഃ
ഉപാനഹഃ ഉപാനദ്ഭ്യാം ഉപാനദ്ഭ്യഃ
ഉപാനഹഃ ഉപാനഹൊഃ ഉപാനഹാം
ഉപാനഹി ഉപാനഹൊഃ ഉപാനത്സു


വകാരാന്തഃ

ദ്യൌഃ ദിവൌ ദിവഃ
ഹെ ദ്യൌഃ ഹെ ദിവൌ ഹെ ദിവഃ
ദിവം ദിവൌ ദിവഃ
ദിവാ ദ്യുഭ്യാം ദ്യുഭിഃ
ദിവെ ദ്യുഭ്യാം ദ്യുഭ്യഃ
ദിവഃ ദ്യുഭ്യാം ദ്യുഭ്യഃ
[ 37 ]
ദിവഃ ദിവൊഃ ദിവാം
ദിവി ദിവൊഃ ദ്യുഷു

രെഫാന്തഃ

ഗീഃ ഗിരൌ പുമാംസഃ
ഹെ ഗീഃ ഹെ ഗിരൌ ഹെ ഗിരഃ
ഗിരം ഗീരൌ ഗിരഃ
ഗിരാ ഗീൎഭ്യാം ഗീഭിഃ
ഗിരെ ഗീൎഭ്യാം ഗീൎഭ്യഃ
ഗിരഃ ഗീൎഭ്യാം ഗീൎഭ്യഃ
ഗിരഃ ഗിരൊഃ ഗിരാം
ഗിരി ഗിരൊഃ ഗിൎഷു


ധൂഃ ധുരൌ ധുരഃ
ഹെ ഗീഃ ഹെ ധുരൌ ഹെ ധുരഃ
ധുരം ധുരൌ ധുരഃ
ധുരാ ധൂൎഭ്യാം ധൂഭിഃ
ധുരെ ധൂൎഭ്യാം ധൂൎഭ്യഃ
ധുരഃ ധൂൎഭ്യാം ധൂൎഭ്യഃ
ധുരഃ ധുരൊഃ ധുരാം
ധുരി ധുരൊഃ ധുൎഷു


പൂഃ പുരൌ പുരഃ
ഹെ പൂഃ ഹെ പുരൌ ഹെ പുരഃ
പുരം പുരൌ പുരഃ
പുരാ പൂൎഭ്യാം പൂഭിഃ
പുരെ പൂൎഭ്യാം പൂൎഭ്യഃ
പുരഃ പൂൎഭ്യാം പൂൎഭ്യഃ
പുരഃ പുരൊഃ പുരാം
പുരി പുരൊഃ പുൎഷു

ചതസ്രഃ— ചതസ്രഃ ചതസൃഭിഃ ചതസൃഭ്യഃ ചതസൃഭ്യഃ ചതസൃണാം ചതസൃഷു

ലകാരന്തകാരാന്താവ പ്രസിദ്ധൌ മകാരന്തഃ
കിംശബ്ദഃ


കാ കെ കാഃ
കാം കെ കാഃ
കയാ കാഭ്യാം കാഭിഃ
കസ്യൈ കാഭ്യാം കാഭ്യഃ
കസ്യാഃ കാഭ്യാം കാഭ്യഃ
കസ്യാഃ കയൊഃ കാസാം
കസ്യാം കയൊഃ കാസു
[ 38 ] ഇദംശബ്ദഃ
ഇയം ഇമെ ഇമാഃ
ഇമാം ഇമെ ഇമാഃ
അനയാ ആഭ്യാം ആഭിഃ
അസ്യൈ ആഭ്യാം ആഭ്യഃ
അസ്യാഃ ആഭ്യാം ആഭ്യഃ
അസ്യാഃ അനയൊഃ ആസാം
അസ്യാം അനയൊഃ ആസു

അന്വാദെശവിഷയെ എനാദെശഃ എനച്ശബ്ദഃ

എനാം എനെ എനാഃ
എനയാ എനയൊഃ എനയൊഃ

ഞകാരണകാരാന്താവപ്രസിദ്ധൌ നകാരാന്തഃ

സീമാ സീമനൌ സീമാനഃ
ഹെ സീമൻ ഹെ സീമാനൌ ഹെ സീമാനഃ
സീമാനം സീമാനൌ സീമ്നഃ
സീമ്നാ സീമഭ്യാം സീമഭിഃ
സീമ്നെ സീമഭ്യാം സീമഭ്യഃ
സീമ്നഃ സീമഭ്യാം സീമഭ്യഃ
സീമ്നഃ സീമ്നൊഃ സീമ്നാം
സീമ്നി സീമനി സീമ്നൊഃ സീമസു

പഞ്ചന്നാദയൊനകാരാന്താസ്സംഖ്യാശബ്ദാഃ
പുല്ലിംഗവൽ

ഭകാരാന്തഃ

കകുൎപ കകുൎബ കകുഭൌ കകുഭഃ
ഹെ കകുൎപ
ഹെകകുൎബ
ഹെ കകുഭൌ ഹെ കകുഭഃ
കകുഭം കകുഭൌ കകുഭഃ
കകുഭാ കകുബ്ഭ്യാം കകുബ്ഭിഃ
കകുഭെ കകുബ്ഭ്യാം കകുബ്ഭ്യഃ
കകുഭഃ കകുബ്ഭ്യാം കകുബ്ഭ്യഃ
കകുഭഃ കകുഭൊഃ കകുഭാം
കകുഭി കകുഭൊഃ കകുപ്സു
[ 39 ] ധകാരാന്തഃ
സമിൽ സമിൎദ സമിധൌ സമിധഃ
ഹെ സമിൽ
ഹെ സമിൎദ
ഹെ സമിധൌ ഹെ സമിധഃ
സമിധം സമിധൌ സമിധഃ
സമിധാ സമിദ്ഭ്യാം സമിദ്ഭിഃ
സമിധെ സമിദ്ഭ്യാം സമിദ്ഭ്യഃ
സമിധഃ സമിദ്ഭ്യാം സമിദ്ഭ്യഃ
സമിധഃ സമിധൊഃ സമിധാം
സമിധി സമിധൊഃ സമിത്സു

ജകാരാന്തഃ

സ്രൿ സ്രൎഗ സ്രജൌ സ്രജഃ
ഹെ സ്രൿ ഹെ സ്രൎഗ ഹെ സ്രജൌ ഹെ സ്രജഃ
സ്രജം സ്രജൌ സ്രജഃ
സ്രജാ സ്രഗ്ഭ്യാം സ്രഗ്ഭിഃ
സ്രജെ സ്രഗ്ഭ്യാം സ്രഗ്ഭ്യഃ
സ്രജഃ സ്രഗ്ഭ്യാം സ്രഗ്ഭ്യഃ
സ്രജഃ സ്രജൊഃ സ്രജാം
സ്രജി സ്രജൊഃ സ്രക്ഷു

ദകാരാന്തഃ

ദൃഷൽ ദൃഷൎദ ദൃഷദൌ ദൃഷദഃ
ഹെ ദൃഷൽ ഹെ ദൃഷൎദ ഹെ ദൃഷദൌ ഹെ ദൃഷദഃ
ദൃഷദം ദൃഷദൌ ദൃഷദഃ
ദൃഷദാ ദൃഷദ്ഭ്യാം ദൃഷദ്ഭിഃ
ദൃഷദെ ദൃഷദ്ഭ്യാം ദൃഷദ്ഭ്യഃ
ദൃഷദഃ ദൃഷദ്ഭ്യാം ദൃഷദ്ഭ്യഃ
ദൃഷദഃ ദൃഷദൊഃ ദൃഷദാം
ദൃഷദി ദൃഷദൊഃ ദൃഷത്സു

തച്ശബ്ദഃ

സാ തെ താഃ
താം തെ താഃ
തയാ താഭ്യാം താഭിഃ
തസ്യൈ താഭ്യാം താഭ്യഃ
തസ്യാഃ താഭ്യാം താഭ്യഃ
തസ്യാഃ തയൊഃ താസാം
തസ്യാം തയൊഃ താസു
[ 40 ] യച്ശബ്ദഃ
യാ യെ യാഃ
യാം യെ യാഃ
യയാ യാഭ്യാം യാഭിഃ
യസ്യൈ യാഭ്യാം യാഭ്യഃ
യസ്യാഃ യാഭ്യാം യാഭ്യഃ
യസ്യാഃ യയൊഃ യാസാം
യസ്യാം യയൊഃ യാസു

എതച്ശബ്ദഃ

എഷാ എതെ എതാഃ
എതാം എതെ എതാഃ
എതയാ എതാഭ്യാം എതാഭിഃ
എതസ്യൈ എതാഭ്യാം എതാഭ്യഃ
എതസ്യാഃ എതാഭ്യാം എതാഭ്യഃ
എതസ്യാഃ എതയൊഃ എതാസാം
എതസ്യാം എതയൊഃ എതാസു

ചകാരന്തഃ

വാൿ വാൎഗ വാചൌ വാചഃ
ഹെ വാൿ ഹെ വാൎഗ ഹെ വാചൌ ഹെ വാചഃ
വാചം വാചൌ വാചഃ
വാചാ വാഗ്ഭ്യാം വാഗ്ഭിഃ
വാചെ വാഗ്ഭ്യാം വാഗ്ഭ്യഃ
വാചഃ വാഗ്ഭ്യാം വാഗ്ഭ്യഃ
വാചഃ വാചൊഃ വാചാം
വാചി വാചൊഃ വാക്ഷു

തകാരാന്തഃ

വിദ്യുൽ വിദ്യുൎദ വിദ്യുതൌ വിദ്യുതഃ
ഹെ വിദ്യുൽ
ഹെ വിദ്യുൎദ
ഹെ വിദ്യുതൌ ഹെ വിദ്യുതഃ
വിദ്യുതം വിദ്യുതൌ വിദ്യുതഃ
വിദ്യുതാ വിദ്യുദ്ഭ്യാം വിദ്യുദ്ഭിഃ
വിദ്യുതെ വിദ്യുദ്ഭ്യാം വിദ്യുദ്ഭ്യഃ
വിദ്യുതഃ വിദ്യുദ്ഭ്യാം വിദ്യുദ്ഭ്യഃ
വിദ്യുതഃ വിദ്യുതൊഃ വിദ്യുതാം
വിദ്യുതി വിദ്യുതൊഃ വിദ്യുത്സു
[ 41 ] പകാരാന്തഃ

ആപഃ—അപഃ അദ്ഭിഃ അദ്ഭ്യഃ അദ്ഭ്യഃ അപാം അപ്സു

ശകാരാന്തഃ

ദൃൿ ദൃൎഗ ദൃശൌ ദൃശഃ
ഹെ ദൃൿ ഹെ ദൃൎഗ ഹെ ദൃശൌ ഹെ ദൃശഃ
ദൃശം ദൃശൌ ദൃശഃ
ദൃശാ ദൃഗ്ഭ്യാം ദൃഗ്ഭിഃ
ദൃശെ ദൃഗ്ഭ്യാം ദൃഗ്ഭ്യഃ
ദൃശഃ ദൃഗ്ഭ്യാം ദൃഗ്ഭ്യഃ
ദൃശഃ ദൃശൊഃ ദൃശാം
ദൃശി ദൃശൊഃ ദൃക്ഷു

ഷകാരാന്തഃ

ത്വിൾ ത്വിഡ഻ ത്വിഷൊ ത്വിഷഃ
ഹെത്വിൾ ഹെത്വിഡ഻ ഹെ ത്വിഷൌ ഹെ ത്വിഷഃ
ത്വിഷം ത്വിഷൌ ത്വിഷഃ
ത്വിഷാ ത്വിഡ്ഭ്യാം ത്വിഡ്ഭിഃ
ത്വിഷെ ത്വിഡ്ഭ്യാം ത്വിഡ്ഭ്യഃ
ത്വിഷഃ ത്വിഡ്ഭ്യാം ത്വിഡ്ഭ്യഃ
ത്വിഷഃ ത്വിഷൊഃ ത്വിഷാം
ത്വിഷി ത്വിഷൊഃ ത്വിൾസു

ഷൾ—ഷഡ഻ ഷൾ ഷഡ഻ ഷഡ്ഭിഃ ഷഡ്ഭ്യഃ ഷഡ്ഭ്യഃ ഷണ്ണാം ഷഡ്ണാം
ഷൾസു

സകാരാന്തഃ

സുവചാഃ സുവചസൌ സുവചസഃ
ഹെ സുവചാഃ ഹെ സുവചസൌ ഹെ സുവചസഃ
സുവചസം സുവചസൌ സുവചസഃ
സുവചസാ സുവചൊഭ്യാം സുവചൊഭിഃ
സുവചസെ സുവചൊഭ്യാം സുവചൊഭ്യഃ
സുവചസഃ സുവചസൊഃ സുവചസാം
സുവചസി സുവചസൊഃ സുവചഃസു സുവചസ്സു

അദച്ശബ്ദഃ

അസൌ അമൂ അമൂഃ
അമൂം അമൂ അമൂഃ
[ 42 ]
അമുയാ അമൂഭ്യാം അമൂഭിഃ
അമുഷ്യൈ അമൂഭ്യാം അമൂഭ്യഃ
അമുഷ്യാഃ അമൂഭ്യാം അമൂഭ്യഃ
അമുഷ്യാഃ അമുയൊഃ അമൂഷാം
അമുഷ്യാം അമുയൊഃ അമൂഷു

ഉപാനദ്യൌശ്ചഗീശ്ചൈവധൂഃ പൂശ്ശബ്ദസ്തഥൈവച ചതസ്രഃകാ ഇയ
ഞ്ചൈനാം തഥാ സീമാകകുപ഻ സമിൽ സ്രൿ ദൃഷത്സാപി യൈഷാവാ
ൿ വിദ്യുദാപശ്ച ദൃൿ ത്വിഷഃ ഷൾചാപി സുവചാശ്ചാസൌ സ്ത്രീലിംഗാ
ഇതികീൎത്തിതാഃ ഇതിഹലന്താ സ്ത്രീലിംഗാഃ പരിസമാപ്താഃ അഥഹലന്താ
നപുംസകലിംഗാ ഉച്യന്തെ ഹയവാന്താ അപ്രസിദ്ധാഃ രെഫാന്തഃ

വാഃ വാരീ വാരി
ഹെ വാഃ ഹെ വാരീ ഹെ വാരി
വാഃ വാരീ വാരി
വാരാ വാൎഭ്യാം വാൎഭിഃ
വാരെ വാൎഭ്യാം വാൎഭ്യഃ
വാരഃ വാൎഭ്യാം വാൎഭ്യഃ
വാരഃ വാരൊഃ വാരാം
വാരി വാരൊഃ വാൎഷു

ചത്വാരി––ചത്വാരി ചതുൎഭിഃ ചതുൎഭ്യഃ ചതുൎഭ്യഃ ചതുൎണ്ണാം ചതുൎഷു

കിംശബ്ദഃ

കിം കെ കാനി
കിം കെ കാനി
കെന കാഭ്യാം കൈഃ
കസ്മൈ കാഭ്യാം കെഭ്യഃ
കസ്മാൽ കാഭ്യാം കെഭ്യഃ
കസ്യ കയൊഃ കെഷാം
കസ്മിൻ കയൊഃ കെഷു

ഇദംശബ്ദഃ

ഇദം ഇമെ ഇമാനി
ഇദം ഇമെ ഇമാനി
അനെന ആഭ്യാം എഭിഃ
അസ്മൈ ആഭ്യാം എഭ്യഃ
അസ്മാൽ ആഭ്യാം എഭ്യഃ
അസ്യ അനയൊഃ എഷാം
അസ്മിൻ അനയൊഃ എഷു
[ 43 ] നകാരാന്തഃ
കൎമ്മ കൎമ്മണീ കൎമ്മാണി
ഹെ കൎമ്മൻ ഹെ കൎമ്മണീ ഹെ കൎമ്മാണി
കൎമ്മ കൎമ്മണീ കൎമ്മാണി
കൎമ്മണാ കൎമ്മഭ്യാം കൎമ്മഭിഃ
കൎമ്മണെ കൎമ്മഭ്യാം കൎമ്മഭ്യഃ
കൎമ്മണഃ കൎമ്മഭ്യാം കൎമ്മഭ്യഃ
കൎമ്മണഃ കൎമ്മണൊഃ കൎമ്മണാം
കൎമ്മണി കൎമ്മണൊഃ കൎമ്മസു
അഹഃ അഹ്നീ അഹനീ അഹാനി
ഹെ അഹഃ
ഹെ അഹ്നീ
ഹെ അഹനീ ഹെ അഹാനി
അഹഃ അഹ്നീ അഹനീ അഹാനി
അഹ്നാ അഹൊഭ്യാം അഹൊഭിഃ
അഹ്നെ അഹൊഭ്യാം അഹൊഭ്യഃ
അഹ്നഃ അഹൊഭ്യാം അഹൊഭ്യഃ
അഹ്നഃ അഹ്നൊഃ അഹ്നാം
അഹ്നി അഹനി അഹ്നൊഃ അഹഃസു അഹസ്സു
സാമ സാമനീ സാമാനി
ഹെ സാമൻ ഹെ സാമനീ ഹെ സാമാനി
സാമ സാമനീ സാമാനി
സാമ്നാ സാമഭ്യാം സാമഭിഃ
സാമ്നെ സാമഭ്യാം സാമഭ്യഃ
സാമ്നഃ സാമഭ്യാം സാമഭ്യഃ
സാമ്നഃ സാമ്നൊഃ സാമ്നാം
സാമ്നി സാമനി സാമ്നൊഃ സാമസു

അഷ്ടൌ—അഷ്ടൌ അഷ്ടാഭിഃ അഷ്ടാഭ്യഃ അഷ്ടാഭ്യഃ അഷ്ടാനാം അഷ്ടാസു
പഞ്ച—പഞ്ച പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭ്യഃ പഞ്ചഭ്യഃ പഞ്ചാനാം പഞ്ചസു

തച്ശബ്ദഃ

തൽ തൎദ തെ താനി
തൽ തൎദ തെ താനി
തെന താഭ്യാം തൈഃ
തസ്മൈ താഭ്യാം തെഭ്യഃ
തസ്മാൽ താഭ്യാം തെഭ്യഃ
തസ്യ തയൊഃ തെഷാം
തസ്മിൻ തയൊഃ തെഷു
[ 44 ] യച്ശബ്ദഃ
യൽ യൎദ യെ യാനി
യൽ യൎദ യെ യാനി
യെന യാഭ്യാം യൈഃ
യസ്മൈ യാഭ്യാം യെഭ്യഃ
യസ്മാൽ യാഭ്യാം യെഭ്യഃ
യസ്യ യയൊഃ യെഷാം
യസ്മിൻ യയൊഃ യെഷു

എതച്ശബ്ദഃ

എതൽ എതൎദ എതെ എതാനി
എതൽ എതൎദ എതെ എതാനി
എതെന എതാഭ്യാം എതൈഃ
എതസ്മൈ എതാഭ്യാം എതെഭ്യഃ
എതസ്മാൽ എതാഭ്യാം എതെഭ്യഃ
എതസ്യ എതയൊഃ എതെഷാം
എതസ്മിൻ എതയൊഃ എതെഷു

എനച്ശബ്ദഃ

എനൽ—എനൎദ എനെ എനാനി എനെന എനയൊഃ എനയൊഃ

ചകാരാന്തഃ

പ്രാൿ പ്രാൎഗ പ്രാചീ പ്രാഞ്ചി
ഹെ പ്രാൿ ഹെ പ്രാൎഗ ഹെ പ്രാചീ ഹെ പ്രാഞ്ചി
പ്രാൿ പ്രാൎഗ പ്രാചീ പ്രാഞ്ചി
പ്രാചാ പ്രാഗ്ഭ്യാം പ്രാഗ്ഭിഃ
പ്രാചെ പ്രാഗ്ഭ്യാം പ്രാഗ്ഭ്യഃ
പ്രാചഃ പ്രാഗ്ഭ്യാം പ്രാഗ്ഭ്യഃ
പ്രാചഃ പ്രാചൊഃ പ്രാചാം
പ്രാചി പ്രാചൊഃ പ്രാക്ഷു
പ്രത്യൿ പ്രത്യൎഗ പ്രതീചീ പ്രത്യഞ്ചി
ഹെ പ്രത്യൿ
ഹെ പ്രത്യൎഗ
ഹെ പ്രതീചീ ഹെ പ്രത്യഞ്ചി
പ്രത്യൿ പ്രത്യൎഗ പ്രതീചീ പ്രത്യഞ്ചി
പ്രതീചാ പ്രത്യഗ്ഭ്യാം പ്രത്യഗ്ഭിഃ
പ്രതീചെ പ്രത്യഗ്ഭ്യാം പ്രത്യഗ്ഭ്യഃ
പ്രതീചഃ പ്രത്യഗ്ഭ്യാം പ്രത്യഗ്ഭ്യഃ
പ്രതീചഃ പ്രതീചൊഃ പ്രതീചാം
പ്രതീചി പ്രതീചൊഃ പ്രത്യക്ഷു
[ 45 ]
ഉദൿ ഉദൎഗ ഉദീചീ ഉദഞ്ചി
ഹെ ഉദൿ ഹെ ഉദൎഗ ഹെ ഉദീചീ ഹെ ഉദഞ്ചി
ഉദൿ ഉദൎഗ ഉദീചീ ഉദഞ്ചി
ഉദീചാ ഉദഗ്ഭ്യാം ഉദഗ്ഭിഃ
ഉദീചെ ഉദഗ്ഭ്യാം ഉദഗ്ഭ്യഃ
ഉദീചഃ ഉദഗ്ഭ്യാം ഉദഗ്ഭ്യഃ
ഉദീചഃ ഉദീചൊഃ ഉദീചാം
ഉദീചി ഉദീചൊഃ ഉദക്ഷു
സമ്യൿ സമ്യൎഗ സമീചീ സമ്യഞ്ചി
ഹെ സമ്യൿ
ഹെ സമ്യൎഗ
ഹെ സമീചീ ഹെ സമ്യഞ്ചി
സമ്യൿ സമ്യൎഗ സമീചീ സമ്യഞ്ചി
സമീചാ സമ്യഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭിഃ
സമീചെ സമ്യഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭ്യഃ
സമീചഃ സമ്യഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭ്യഃ
സമീചഃ സമീചൊഃ സമീചാം
സമീചി സമീചൊഃ സമ്യക്ഷു
തിൎയ്യൿ തിൎയ്യൎഗ തരശ്ചീ തിൎയ്യഞ്ചി
ഹെ തിൎയ്യൿ
ഹെ തിൎയ്യൎഗ
ഹെ തിരശ്ചീ ഹെ തിൎയ്യഞ്ചി
തിൎയ്യൿ തിൎയ്യൎഗ തിരശ്ചീ തിൎയ്യഞ്ചി
തിരശ്ചാ തിൎയ്യഗ്ഭ്യാം തിൎയ്യഗ്ഭിഃ
തിരശ്ചെ തിൎയ്യഗ്ഭ്യാം തിൎയ്യഗ്ഭ്യഃ
തിരശ്ചഃ തിൎയ്യഗ്ഭ്യാം തിൎയ്യഗ്ഭ്യഃ
തിരശ്ചഃ തിരശ്ചൊഃ തിരശ്ചാം
തിരശ്ചി തിരശ്ചൊഃ തിൎയ്യക്ഷു
സദ്ധ്ര്യൿ സദ്ധ്ര്യൎഗ സദ്ധ്രീചീ സദ്ധ്ര്യഞ്ചി
ഹെ സദ്ധ്ര്യൿ
ഹെ സദ്ധ്ര്യൎഗ
ഹെ സദ്ധ്രീചീ സദ്ധ്ര്യഞ്ചി
സദ്ധ്ര്യൿ സദ്ധ്ര്യൎഗ സദ്ധ്രീചീ സദ്ധ്ര്യഞ്ചി
സദ്ധ്രീചാ സദ്ധ്ര്യഗ്ഭ്യാം സദ്ധ്ര്യഗ്ഭിഃ
സദ്ധ്രീചെ സദ്ധ്ര്യഗ്ഭ്യാം സദ്ധ്ര്യഗ്ഭ്യഃ
സദ്ധ്രീചഃ സദ്ധ്ര്യഗ്ഭ്യാം സദ്ധ്ര്യഗ്ഭ്യഃ
സദ്ധ്രീചഃ സദ്ധ്രീചൊഃ സദ്ധ്രീചാം
സദ്ധ്രീചി സദ്ധ്രീചൊഃ സദ്ധ്ര്യക്ഷു

പ്രാൎങശബ്ദഃ പൂജായാം

പ്രാൎങ പ്രാഞ്ചീ പ്രാഞ്ചി
ഹെ പ്രാൎങ ഹെ പ്രാഞ്ചീ ഹെ പ്രാഞ്ചി
[ 46 ]
പ്രാൎങ പ്രാഞ്ചീ പ്രാഞ്ചി
പ്രാഞ്ചാ പ്രാങ്ഭ്യാം പ്രാങ്ഭിഃ
പ്രാഞ്ചെ പ്രാങ്ഭ്യാം പ്രാങ്ഭ്യഃ
പ്രാഞ്ചഃ പ്രാങ്ഭ്യാം പ്രാങ്ഭ്യഃ
പ്രാഞ്ചഃ പ്രാഞ്ചൊഃ പ്രാഞ്ചാം
പ്രാഞ്ചി പ്രാഞ്ചൊഃ പ്രാൎങക്ഷു

തകാരാന്തഃ

ശകൃൽ ശകൃൎദ ശകൃതീ ശകൃന്തി
ഹെ ശകൃൽ ഹെ ശകൃൎദ ഹെ ശകൃതീ ഹെ ശകൃന്തി
ശകൃൽ ശകൃൎദ ശകൃതീ ശകൃന്തി
ശകൃതാ ശകൃദ്ഭ്യാം ശകൃദ്ഭിഃ
ശകൃതെ ശകൃദ്ഭ്യാം ശകൃദ്ഭ്യഃ
ശകൃതഃ ശകൃദ്ഭ്യാം ശകൃദ്ഭ്യഃ
ശകൃതഃ ശകൃതൊഃ ശകൃതാം
ശകൃതി ശകൃതൊഃ ശകൃത്സു
ദദൽ ദദൎദ ദദതീ ദദന്തി ദദതി
ഹെ ദദൽ ഹെ ദദൎദ ഹെ ദദതീ ഹെ ദദന്തി ഹെ ദദതി
ദദൽ ദദൎദ ദദതീ ദദന്തി ദദതി
ദദതാ ദദദ്ഭ്യാം ദദദ്ഭിഃ
ദദതെ ദദദ്ഭ്യാം ദദദ്ഭ്യഃ
ദദതഃ ദദദ്ഭ്യാം ദദദ്ഭ്യഃ
ദദതഃ ദദതൊഃ ദദതാം
ദദതി ദദതൊഃ ദദത്സു

എവം ദധൽ ശബ്ദഃ

ദധൽ ദധൎദ ദധതീ ദധന്തി ദധതി
ഹെ ദധൽ ഹെ ദധൎദ ഹെ ദധതീ ഹെ ദധന്തി ഹെ ദധതി
ദധൽ ദധൎദ ദധതീ ദധന്തി ദധതി
ദധതാ ദധദ്ഭ്യാം ദധദ്ഭിഃ
ദധതെ ദധദ്ഭ്യാം ദധദ്ഭ്യഃ
ദധതഃ ദധദ്ഭ്യാം ദധദ്ഭ്യഃ
ദധതഃ ദധതൊഃ ദധതാം
ദധതി ദധതൊഃ ദധത്സു
യാൽ യാൎദ യാന്തീ യാതീ യാന്തി
ഹെ യാൽ ഹെ യാൎദ ഹെ യാന്തീ ഹെ യാതീ ഹെ യാന്തി
യാൽ യാൎദ യാന്തീ യാതീ യാന്തി
യാതാ യാദ്ഭ്യാം യാദ്ഭിഃ
[ 47 ]
യാതെ യാദ്ഭ്യാം യാദ്ഭ്യഃ
യാതഃ യാദ്ഭ്യാം യാദ്ഭ്യഃ
യാതഃ യാതൊഃ യാതാം
യാതി യാതൊഃ യാൽസു
ഭവൽ ഭവൎദ ഭവതീ ഭവന്തി
ഹെ ഭവൽ ഹെ ഭവൎദ ഹെ ഭവതീ ഹെ ഭവന്തി
ഭവൽ ഭവൎദ ഭവതീ ഭവന്തി
ഭവതാ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭിഃ
ഭവതെ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭ്യഃ
ഭവതഃ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭ്യഃ
ഭവതഃ ഭവതൊഃ ഭവതാം
ഭവതി ഭവതൊഃ ഭവത്സു

കകാരപകാരാന്താവപ്രസിദ്ധൌ ശകാരാന്തഃ

താദൃൿ താദൃൎഗ താദൃശീ താദൃംശി
ഹെ താദൃൿ ഹെ താദൃൎഗ ഹെ താദൃശീ ഹെ താദൃംശി
താദൃൿ താദൃൎഗ താദൃശീ താദൃംശി
താദൃശാ താദൃഗ്ഭ്യാം താദൃഗ്ഭിഃ
താദൃശെ താദൃഗ്ഭ്യാം താദൃഗ്ഭ്യഃ
താദൃശഃ താദൃഗ്ഭ്യാം താദൃഗ്ഭ്യഃ
താദൃശഃ താദൃശൊഃ താദൃശാം
താദൃശി താദൃശൊഃ താദൃക്ഷു

ഷൾ-ഷഡ഻ ഷൾ ഷഡ഻ ഷബ്ഭിഃ ഷബ്ഭ്യഃ ഷബ്ഭ്യഃ ഷണ്ണാം ഷഡ്ണാം
ഷൾസു

സകാരാന്തഃ

പയഃ പയസീ പയാംസി
ഹെ പയഃ ഹെ പയസീ ഹെ പയാംസി
പയഃ പയസീ പയാംസി
പയസാ പയൊഭ്യാം പയൊഭിഃ
പയസെ പയൊഭ്യാം പയൊഭ്യഃ
പയസഃ പയൊഭ്യാം പയൊഭ്യഃ
പയസഃ പയസൊഃ പയസാം
പയസി പയസൊഃ പയഃസു പയസ്സു

അദശ്ശബ്ദഃ

അദഃ അമൂ അമൂനി
അദഃ അമൂ അമൂനി
അമുനാ അമൂഭ്യാം അമീഭിഃ
അമുഷ്മൈ അമൂഭ്യാം അമീഭ്യഃ
[ 48 ]
അമുഷ്മാൽ അമൂഭ്യാം അമീഭ്യഃ
അമുഷ്യ അമുയൊഃ അമീഷാം
അമുഷ്മിൻ അമുയൊഃ അമീഷു

ഇതി നപുംസകലിംഗാഃ പരിസമാപ്താഃ വാശ്ചത്വാരിചകിഞ്ചെദം ക
ൎമ്മ ചാഹശ്ചസാമച അഷ്ടൌ പഞ്ചചതദ്യച്ചാപ്യെതൽ പ്രാൎങചശകൃൽദ
ദൽയാൽ ഭവച്ചതതസ്താദൃൿഷൾപയൊദൊ നപുംസകെ

യുഷ്മച്ശബ്ദഃ

ത്വം യുവാം യൂയം
ത്വാം ത്വാ യുവാം വാം യുഷ്മാൻ വഃ
ത്വയാ യുവാഭ്യാം യുഷ്മാഭിഃ
തുഭ്യം തെ യുവാഭ്യാം വാം യുഷ്മഭ്യം വഃ
ത്വൽ യുവാഭ്യാം യുഷ്മൽ
തവ തെ യുവയൊഃ വാം യുഷ്മാകം വഃ
ത്വയി യുവയൊഃ യുഷ്മാസു

അസ്മച്ശബ്ദഃ

അഹം ആവാം വയം
മാം മാ ആവാം നൌ അസ്മാൻ നഃ
മയാ ആവാഭ്യാം അസ്മാഭിഃ
മഹ്യം മെ ആവാഭ്യാം നൌ അസ്മഭ്യം നഃ
മൽ ആവഭ്യാം അസ്മൽ
മമ മെ ആവയൊഃ നൌ അസ്മാകം നഃ
മയി ആവയൊഃ അസ്മാസു

സൎവനാമശബ്ദാ സ്ത്രീലിംഗാഃ സൎവ വിശ്വ ഉഭ ഉഭയ കതര കതമ യ
തര യതമ തതര തതമ ഇതര അന്യതര അന്യതമ ത്വ ത്വൽ സമ സി
മ നെമ പൂൎവ പര അപര ദക്ഷിണ ഉത്തര അധര സ്വ അന്തര ത്യൎദ
തൎദ യൎദ എതൎദ അദസ഻ ഇദം ഏക ദ്വി ത്രി യുഷ്മൎദ അസ്മൎദ തു ഹി കിം
ഇത്യെതെ സൎവനാമ ശബ്ദാഃ പ്രഥമ ചരമ അല്പ അൎദ്ധ കതിപയ ദ്വിത
യ ത്രിതയ ഇത്യാദ്യാഃ നെമശബ്ദശ്ച പ്രഥമാ ബഹുവചനെ വികല്പെന
സൎവനാമശബ്ദാഃ

സ്വർ അന്തർ പ്രാതർ പുനർ ഉച്ചൈസ഻ നീചൈസ഻ ശനൈസ഻ ഋതെ
യുഗപൽ ആരാൽ പൃഥൿ തിരസ഻ ഹ്യസ഻ ശ്വസ഻ ദിവാ സായം മനാൿ
നക്തം ൟഷൽ ആൎങ ൎഗ തുഷ്ണീം ജൊഷം ബൎഹിസ഻ അദ്ധാ നാനാ
സ്മ സ്തി മുധാ വൃഥാ മിഥാ മഹാ സ്വയം സാമി ചെൽ അന്തരാ വിനാ
ദൊഷാ മിഥസ഻ പ്രായസി സാൎദ്ധം സാകം സഹ മുഹുസ഻ മംക്ഷു ദ്രാൿ
അഭീക്ഷ്ണ്യം വത്യന്താശ്ചബ്രഹ്മണവൽ ക്ഷത്രിയവൽ ഇത്യാദി ക്വാന്താ
ശ്ച കൃത്വാ ഹൃത്വാ ഭൂത്വാ പ്രഭൃത്യ പ്രഹൃത്യ ഇത്യാദി ഇതി സൎവെ സ്വ
രാദയഃ നിപാതസംജ്ഞ കാശ്ച്വാദയഃ ച വ ഹ അഹ എവ എവം നൂ
നം ശശ്വൽ ചെൽ ചിൽ നൎങ മാൎങ യത്ര തത്ര കുത്ര എകത്ര അന്യത്ര
ഹന്ത അ ഇ ഉ മാ നൊ നാ വഷൾ സ്വാഹാ സ്വധാ യദി ഹി ഖലു [ 49 ] അഥ സ്മ യാവൽ താവൽ യഥാ തഥാ കില കിം പുരാ ധിൿ ബത ഹാ
അഹൊ ആഹൊ സ്വിൽ അഥൊ ഇതി നു നനു സത്യം അധസ഻ അധ
സ്താൽ പശ്ചാൽ ജാതു കഥം കുതഃ യതഃ തതഃ കദാ യദാതദാ അംഗ ഹെരെ
ഭൂയസ഻ അലം ഹു സുഷ്ഠു പുരസ഻ കാമം തുഷ്ണം ത്വരിതം ശീഘ്രം അരം
ദ്രതം ക്ഷിപ്രം ലഘു അഞ്ജസാ ബാഢം ഗാഢം ദൃഢം ആശു തൎഹീ അ
ന്തരെണ രഹസ഻ സപദി ഝടിതി അഹ്നായ ചിരം ചിരെണ ചിരായ
ചിരാൽ ഇത്യാദിന്യവ്യയാനി

പ്ര പര അപ സം അനു അവ നിർ ദുസ വി ആൎങ നി അധി അ
പി അതി സു ഉൽ അഭിപ്രതി പരി ഉപ ഇതിപ്രാദയൊവിംശതി രുപ
സൎഗ്ഗാഃ ക്രിയായൊഗെ വിഹാരാഹാരസംഹാര പ്രതിഹാരപ്രഹാരവൽ

ഉപസൎഗ്ഗവശാദ്ധാതുരൎത്ഥാന്തരവിലാസകൃൽ ഉപസൎഗ്ഗെണദ്ധ്വാത്വൎത്ഥം
ബലാദന്യത്രനീയതെ

അഥധാതവഃ ഉച്യന്തെ ഭൂസത്തായാം എധ വൃദ്ധൌ ഡുപചഷ്പാകെ
ടുണദിസമൃദ്ധൌ ദ്ധ്വൻസുഗതൌ വെൎഞസംവരണെ അദ ഭക്ഷണെ
ശീൎങ സ്വപ്നെ ബ്രൂൎഞ വ്യക്തായാംവാചി ഹു ദാനാദാനയൊഃ ഹൊൎങ
ഗതൌ ഡുധാൎഞദാനധാരണയൊഃ ദിവു ക്രീഡാവിജിഗീഷാവ്യവഹാ
രദ്യുതിസ്തുതിഗതീത്യാദിഷു ഷൂൎങ പ്രാണി പ്രസവെ ണഹ ബന്ധനെ ഷൂ
ൎഞ അഭിഷവെ അശു വ്യാപ്തൌ ചിൎഞ ചയനെ തുദ വ്യഥനെ മൃൎങ പ്രാ
ണാത്യാഗെ മുച്ഌ മൊക്ഷണെ രുധിർ ആവരണെ ഭുജ പാലനാഭ്യവഹാ
രയൊഃ യുജിർ യൊഗെ തനു വിസ്താരെകരണെച മനു അവബൊധ
നെ ഡുകൃൎഞകരണെ ഡുക്രീൎഞ ദ്രവ്യ വിനിമയെ വൃൎഞ സംഭക്തൌ ഗ്ര
ഹ ഉപാദാനെ ചുരസ്തെയെ പാല രക്ഷണെ അൎച്ച പൂജായാം ഇതി
ധാതവഃ

ലൾ ലൎങ ലൊൾ ലിൎങ ആശിഷിലിൎങ ലിൾ ലുൎങ ലുൾ ലൃൎങ ലൃൾ ഇതി
ദശലകാരാഃ

ലഡ്വൎത്തമാനെ ലെഡ്വെദെഭൂതെ ലൎങ ലുൎങ ലിടസ്തഥാ വിദ്ധ്യാശി
ഷൊസ്തു ലിൎങലൊടൌ ലുൾ ഭാവ്യൎത്ഥെച ലുൎങ ലുടൌ

ഭൂ സത്തായാം പരൎസ്മൈപദം

ലൾ

ഭവതി ഭവതഃ ഭവന്തി
ഭവസി ഭവഥഃ ഭവഥ
ഭവാമി ഭവാവഃ ഭവാമഃ

ലൎങ

അഭവൽ അഭവതാം അഭവൻ
അഭവഃ അഭവതം അഭവത
അഭവം അഭവാവ അഭവാമ
[ 50 ] ലൊൾ
ഭവതു ഭവതാൽ ഭവതാം ഭവന്തു
ഭവ ഭവതാൽ ഭവതം ഭവത
ഭവാനി ഭവാവ ഭവാമ

ലിൎങ

ഭവെൽ ഭവെതാം ഭവെയുഃ
ഭവെഃ ഭവെതം ഭവെത
ഭവെയം ഭവെവ ഭവെമ

ആശിഷിലിൎങ

ഭൂയാൽ ഭൂയാസ്താം ഭൂയാസുഃ
ഭൂയാഃ ഭൂയാസ്തം ഭൂയാസ്ത
ഭൂയാസം ഭൂയാസ്വ ഭൂയാസ്മ

ലിൾ

ബഭൂവ ബഭൂവതുഃ ബഭൂവുഃ
ബഭൂവിഥ ബഭൂവഥുഃ ബഭൂവ
ബഭൂവ ബഭൂവിവ ബഭൂവിമ

ലുൎങ

അഭൂൽ അഭൂതാം അഭൂവൻ
അഭൂഃ അഭൂതം അഭൂത
അഭൂവം അഭൂവ അഭൂമ

ലുൾ

ഭവിതാ ഭവിതാരൌ ഭവിതാരഃ
ഭവിതാസി ഭവിതാസ്ഥഃ ഭവിതാസ്ഥ
ഭവിതാസ്മി ഭവിതാസ്വഃ ഭവിതാസ്മഃ

ലൃൎങ

അഭവിഷ്യൽ അഭവിഷ്യതാം അഭവിഷ്യൻ
അഭവിഷ്യഃ അഭവിഷ്യതം അഭവിഷ്യത
അഭവിഷ്യം അഭവിഷ്യാവ അഭവിഷ്യാമ

ലൃൾ

ഭവിഷ്യതി ഭവിഷ്യതഃ ഭവിഷ്യന്തി
ഭവിഷ്യസി ഭവിഷ്യഥഃ ഭവിഷ്യഥ
ഭവിഷ്യാമി ഭവിഷ്യാവഃ ഭവിഷ്യാമഃ
[ 51 ] എധ വൃദ്ധൌ ആത്മനെപദം

ലൾ

എധതെ എധെതെ എധന്തെ
എധസെ എധെഥെ എധദ്ധ്വെ
എധെ എധാവഹെ എധാമഹെ

ലൎങ

ഐധത ഐധെതാം ഐധന്ത
ഐധഥാഃ ഐധെഥാം ഐധദ്ധ്വം
ഐധെ ഐധാവഹി ഐധാമഹി

ലൊൾ

എധതാം എധെതാം എധന്താം
എധസ്വ എധെഥാം എധദ്ധ്വം
എധൈ എധാവഹൈ എധാമഹൈ

ലിൎങ

എധെത എധെയാതാം എധെരൻ
എധെഥാഃ എധെയാഥാം എധെദ്ധ്വം
എധെയ എധെവഹി എധെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

എധിഷീഷ്ട എധിഷീയാസ്താം എധിഷീരൻ
എധിഷീഷ്ഠാഃ എധിഷീയാസ്ഥാം എധിഷീദ്ധ്വം
എധിഷീയ എധിഷീവഹി എധിഷീമഹി

ലിൾ

എധാഞ്ചക്രെ എധാഞ്ചക്രാതെ എധാഞ്ചക്രിരെ
എധാഞ്ചകൃഷെ എധാഞ്ചക്രാഥെ എധാഞ്ചകൃഢ്വെ
എധാഞ്ചക്രെ എഥാഞ്ചകൃവഹെ എധാഞ്ചകൃമഹെ
എധാംബഭൂവ എധാംബഭൂവതുഃ എധാംബഭൂവുഃ
എധാംബഭൂവിഥ എധാംബഭൂവഥുഃ എധാംബഭൂവ
എധാംബഭൂവ എധാംബഭൂവിവ എധാംബഭൂവിമ
എധാമാസ എധാമസതുഃ എധാമാസുഃ
എധാമാസിഥ എധാമസഥുഃ എധാമാസ
എധാമാസ എധാമാസിവ എധാമസിമ
[ 52 ] ലുൎങ
ഐധിഷ്ട ഐധിഷാതാം ഐധിഷത
ഐധിഷ്ഠാഃ ഐധിഷാഥാം ഐധിദ്ധ്വം
ഐധിഷി ഐധിഷ്വഹി ഐധിഷ്മഹി

ലുൾ

എധിതാ എധിതാരൌ എധിതാരഃ
എധിതാസെ എധിതാസാഥെ എധിതാദ്ധ്വെ
എധിതാഹെ എധിതാസ്വഹെ എധിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

ഐധിഷ്യത ഐധിഷ്യെതാം ഐധിഷ്യന്ത
ഐധിഷ്യഥാഃ ഐധിഷ്യെഥാം ഐധിഷ്യദ്ധ്വം
ഐധിഷ്യെ ഐധിഷ്യാവഹി ഐധിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

എധിഷ്യതെ എധിഷ്യെതെ എധിഷ്യന്തെ
എധിഷ്യസെ എധിഷ്യെഥെ എധിഷ്യദ്ധ്വെ
എധിഷ്യെ എധിഷ്യാവഹെ എധിഷ്യാമഹെ

ഡുപചഷ്പാകെ

ലൾ

പചതി പചതഃ പചന്തി
പചസി പചഥഃ പചഥ
പചാമി പചാവഃ പചാമഃ
പചതെ പചെതെ പചന്തെ
പചസെ പചെഥെ പചാദ്ധ്വെ
പചെ പചാവഹെ പചാമഹെ

ലൎങ

അപചൽ അപചതാം അപചൻ
അപചഃ അപചതം അപചത
അപചം അപചാവ അപചാമ
അപചത അപചെതാം അപചന്ത
അപചഥാഃ അപചെഥാം അപചദ്ധ്വം
അപചെ അപചാവഹി അപചാമഹി

ലൊൾ

പചതു പചതാൽ പചതാം പചന്തു
പച പചതാൽ പചതം പചത
പചാനി പചാവ പചാമ
[ 53 ]
പചതാം പചെതാം പചന്താം
പചസ്വ പചെഥാം പചദ്ധ്വം
പചൈ പചാവഹൈ പചാമഹൈ

ലിൎങ

പചെൽ പചെതാം പചെയുഃ
പചെഃ പചെതം പചെത
പചെയം പചെവ പചെമ
പചെത പചെയാതാം പചെരൻ
പചെഥാഃ പചെയാഥാം പചെദ്ധ്വം
പചെയ പചെവഹി പചെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

പച്യാൽ പച്യാസ്താം പച്യാസുഃ
പച്യാഃ പച്യാസ്തം പച്യാസ്ത
പച്യാസം പച്യാസ്വ പച്യാസ്മ
പക്ഷീഷ്ട പക്ഷീയാസ്താം പക്ഷീരൻ
പക്ഷീഷ്ഠാഃ പക്ഷീയാസ്ഥാം പക്ഷീദ്ധ്വം
പക്ഷീയ പക്ഷീവഹി പക്ഷീമഹി

ലിൾ

പപാച പെചതുഃ പെചുഃ
പെചിഥ പപക്ഥ പെചഥുഃ പെച
പപാച പപച പെചിവ പെചിമ
പെചെ പെചാതെ പെചിരെ
പെചിഷെ പെചാഥെ പെചിദ്ധ്വെ
പെചെ പെചിവഹെ പെചിമഹെ

ലുൎങ

അപാക്ഷീൽ അപാക്താം അപാക്ഷുഃ
അപാക്ഷീഃ അപാക്തം അപാക്ത
അപാക്ഷം അപാക്ഷ്വ അപാക്ഷ്മ
അപക്ത അപക്ഷാതാം അപക്ഷത
അപക്ഥാഃ അപക്ഷാഥാം അപഗ്ദ്ധ്വം
അപക്ഷി അപക്ഷ്വഹി അപക്ഷ്മഹി
[ 54 ] ലുൾ
പക്താ പക്താരൌ പക്താരഃ
പക്താസി പക്താസ്ഥഃ പക്താസ്ഥ
പക്താസ്മി പക്താസ്വഃ പക്താസ്മഃ
പക്താ പക്താരൌ പക്താരഃ
പക്താസെ പക്താസാഥെ പക്താദ്ധ്വെ
പക്താഹെ പക്താസ്വഹെ പക്താസ്മഹെ

ലൃൎങ

അപക്ഷ്യൽ അപക്ഷ്യതാം അപക്ഷ്യൻ
അപക്ഷ്യഃ അപക്ഷ്യതം അപക്ഷ്യത
അപക്ഷ്യം അപക്ഷ്യാവ അപക്ഷ്യാമ
അപക്ഷ്യത അപക്ഷ്യെതാം അപക്ഷ്യന്ത
അപക്ഷ്യഥാഃ അപക്ഷ്യെഥാം അപക്ഷ്യദ്ധ്വം
അപക്ഷ്യെ അപക്ഷ്യാവഹി അപക്ഷ്യാമഹി

ലൃൾ

പക്ഷ്യത പക്ഷ്യതഃ പക്ഷ്യന്തി
പക്ഷ്യസി പക്ഷ്യഥഃ പക്ഷ്യഥ
പക്ഷ്യാമി പക്ഷ്യാവഃ പക്ഷ്യാമഃ
പക്ഷ്യതെ പക്ഷ്യെതെ പക്ഷ്യന്തെ
പക്ഷ്യസെ പക്ഷ്യെഥെ പക്ഷ്യദ്ധ്വെ
പക്ഷ്യെ പക്ഷ്യാവഹെ പക്ഷ്യാമഹെ

ടുണദി സമൃദ്ധൌ

ലൾ

നന്ദതി നന്ദതഃ നന്ദന്തി
നന്ദസി നന്ദഥഃ നന്ദഥ
നന്ദാമി നന്ദാവഃ നന്ദാമഃ

ലൎങ

അനന്ദൽ അനന്ദതാം അനന്ദൻ
അനന്ദഃ അനന്ദതം അനന്ദത
അനന്ദം അനന്ദാവ അനന്ദാമ

ലൊൾ

നന്ദതു നന്ദതാൽ നന്ദതാം നന്ദന്തു
നന്ദ നന്ദതാൽ നന്ദതം നന്ദത
നന്ദാനി നന്ദാവ നന്ദാമ
[ 55 ] ലിൎങ
നന്ദെൽ നന്ദെതാം നന്ദെയുഃ
നന്ദെഃ നന്ദെതം നന്ദെത
നന്ദെയം നന്ദെവ നന്ദെമ

ആശിഷിലിൎങ

നന്ദ്യാൽ നന്ദ്യാസ്താം നന്ദ്യാസുഃ
നന്ദ്യാഃ നന്ദ്യാസ്തം നന്ദ്യാസ്ത
നന്ദ്യാസം നന്ദ്യാസ്വ നന്ദ്യാസ്മ

ലിൾ

നനന്ദ നനന്ദതു നനന്ദുഃ
നനന്ദിഥ നനന്ദഥുഃ നനന്ദ
നനന്ദ നനന്ദിവ നനന്ദിമ

ലുൎങ

അനന്ദീൽ അനന്ദിഷ്ടാം അനന്ദിഷ്ഠഃ
അനന്ദീഃ അനന്ദിഷ്ടം അനന്ദിഷ്ട
അനന്ദിഷം അനന്ദിഷ്വ അനന്ദിഷ്മ

ലുൾ

നന്ദിതാ നന്ദിതാരൌ നന്ദിതാരഃ
നന്ദിതാസി നന്ദിതാസ്ഥഃ നന്ദിതാസ്ഥ
നന്ദിതാസ്മി നന്ദിതാസ്വഃ നന്ദിതാസ്മഃ

ലൃൎങ

അനന്ദിഷ്യൽ അനന്ദിഷ്യതാം അനന്ദിഷ്യൻ
അനന്ദിഷ്യഃ അനന്ദിഷ്യതം അനന്ദിഷ്യത
അനന്ദിഷ്യം അനന്ദിഷ്യാവ അനന്ദിഷ്യാമ

ലൃൾ

നന്ദിഷ്യതി നന്ദിഷ്യതഃ നന്ദിഷ്യന്തി
നന്ദിഷ്യസി നന്ദിഷ്യഥഃ നന്ദിഷ്യഥ
നന്ദിഷ്യാമി നന്ദിഷ്യാവഃ നന്ദിഷ്യാമഃ

ദ്ധ്വൻസു ഗതൌച

ലൾ

ദ്ധ്വംസതെ ദ്ധ്വംസെതെ ദ്ധ്വംസന്തെ
ദ്ധ്വംസസെ ദ്ധ്വംസെഥെ ദ്ധ്വസദ്ധ്വെ
ദ്ധ്വംസെ ദ്ധ്വംസാവഹെ ദ്ധ്വംസാമഹെ
[ 56 ] ലൎങ
അദ്ധ്വംസത അദ്ധ്വംസെതാം അദ്ധ്വംസന്ത
അദ്ധ്വംസഥാഃ അദ്ധ്വംസെഥാം അദ്ധ്വംസദ്ധ്വം
അദ്ധ്വംസെ അദ്ധ്വംസാവഹി അദ്ധ്വംസാമഹി

ലൊൾ

ധ്വംസതാം ധ്വംസെതാം ധ്വംസന്താം
ധ്വംസസ്വ ധ്വംസെഥാം ധ്വംസദ്ധ്വം
ധ്വംസൈ ധ്വംസാവഹൈ ധ്വംസാമഹൈ

ലിൎങ

ധ്വംസെത ധ്വംസെയാതാം ധ്വംസെരൻ
ധ്വംസെഥാഃ ധ്വംസെയാഥാം ധ്വംസെദ്ധ്വം
ധ്വംസെയ ധ്വംസെവഹി ധ്വംസെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ധ്വംസിഷീഷ്ട ധ്വംസിഷീയാസ്താം ധ്വംസിഷീരൻ
ധ്വംസിഷീഷ്ഠാഃ ധ്വംസിഷീയാസ്ഥാം ധ്വംസിഷീദ്ധ്വം
ധ്വംസിഷീയ ധ്വംസിഷീവഹി ധ്വംസിഷീമഹി

ലിൾ

ദദ്ധ്വംസെ ദദ്ധ്വംസാതെ ദദ്ധ്വംസിരെ
ദദ്ധ്വംസിഷെ ദദ്ധ്വംസാഥെ ദദ്ധ്വംസിദ്ധ്വെ
ദദ്ധ്വംസെ ദദ്ധ്വംസിവഹെ ദദ്ധ്വംസിമഹെ

ലുൎങ

അദ്ധ്വംസിഷ്ട അദ്ധ്വംസിഷാതാം അദ്ധ്വംസിഷത
അദ്ധ്വംസിഷ്ഠാഃ അദ്ധ്വംസിഷാഥാം അദ്ധ്വംസിദ്ധ്വം
അദ്ധ്വംസിഷി അദ്ധ്വംസിഷ്വഹി അദ്ധ്വംസിഷ്മഹി

ലുൾ

ധ്വംസിതാ ധ്വംസിതാരൌ ധ്വംസിതാരഃ
ധ്വംസിതാസെ ധ്വംസിതാസാഥെ ധ്വംസിതാദ്ധ്വെ
ധ്വംസിതാഹെ ധ്വംസിതാസ്വഹെ ധ്വംസിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അദ്ധ്വംസിഷ്യത അദ്ധ്വംസിഷ്യെതാം അദ്ധ്വംസിഷ്യന്ത
അദ്ധ്വംസിഷ്യഥാഃ അദ്ധ്വംസിഷ്യെഥാം അദ്ധ്വംസിഷ്യദ്ധ്വം
അദ്ധ്വംസിഷ്യെ അദ്ധ്വംസിഷ്യാവഹി അദ്ധ്വംസിഷ്യാമഹി
[ 57 ] ലൃൾ
ധ്വംസിഷ്യതെ ധ്വംസിഷ്യെതെ ധ്വംസിഷ്യന്തെ
ധ്വംസിഷ്യസെ ധ്വംസിഷ്യെഥെ ധ്വംസിഷ്യദ്ധ്വെ
ധ്വംസിഷ്യെ ധ്വംസിഷ്യാവഹെ ധ്വംസിഷ്യാമഹെ

വ്യെൎഞ സംവരണെ

ലൾ

വ്യയതി വ്യയതഃ വ്യയന്തി
വ്യയസി വ്യയഥഃ വ്യയഥ
വ്യയാമി വ്യയാവഃ വ്യയാമഃ
വ്യയതെ വ്യയെതെ വ്യയന്തെ
വ്യയസെ വ്യയെഥെ വ്യയദ്ധ്വെ
വ്യയെ വ്യയാവഹെ വ്യയാമഹെ

ലൎങ

അവ്യയൽ അവ്യയതാം അവ്യയൻ
അവ്യയഃ അവ്യയതം അവ്യയത
അവ്യയം അവ്യയാവ അവ്യയാമ
അവ്യയത അവ്യയെതാം അവ്യയന്ത
അവ്യയഥാഃ അവ്യയെഥാം അവ്യയദ്ധ്വം
അവ്യയെ അവ്യയാവഹി അവ്യയാമഹി

ലൊൾ

വ്യയതു വ്യയതാൽ വ്യയതാം വ്യയന്തു
വ്യയ വ്യയതാൽ വ്യയതം വ്യയത
വ്യയാനി വ്യയാവ വ്യയാമ
വ്യയതാം വ്യയെതാം വ്യയന്താം
വ്യയസ്വ വ്യയെഥാം വ്യയദ്ധ്വം
വ്യയൈ വ്യയാവഹൈ വ്യയാമഹൈ

ലിൎങ

വ്യയെൽ വ്യയെതാം വ്യയെയുഃ
വ്യയെഃ വ്യയെതം വ്യയെത
വ്യയെയം വ്യയെവ വ്യയെമ
വ്യയെത വ്യയെയാതാം വ്യയെരൻ
വ്യയെഥാഃ വ്യയെയാഥാം വ്യയെദ്ധ്വം
വ്യയെയ വ്യയെവഹി വ്യയെമഹി
[ 58 ] ആശിഷിലിൎങ
വീയാൽ വീയാസ്താം വിയാസുഃ
വീയാഃ വീയാസ്തം വീയാസ്ത
വീയാസം വീയാസ്വ വീയാസ്മ
വ്യാസീഷ്ട വ്യാസീയാസ്താം വ്യാസീരൻ
വ്യാസീഷ്ഠാഃ വ്യാസീയാസ്ഥാം വ്യാസീദ്ധ്വം
വ്യാസീയ വ്യാസീവഹി വ്യാസീമഹി

ലിൾ

വിവ്യായ വിവ്യതുഃ വിവ്യുഃ
വിവ്യയിഥ വിവ്യഥുഃ വിവ്യ
വിവ്യായ വിവിയ വിവ്യിവ വിവ്യിമ
വിവ്യെ വിവ്യാതെ വിവ്യിരെ
വിവ്യിഷെ വിവ്യാഥെ വിവ്യിദ്ധ്വെ വിവ്യിഢ്വെ
വിവ്യെ വ്യവ്യിവഹെ വിവ്യിമഹെ

ലുൎങ

അവ്യാസീൽ അവ്യാസിഷ്ടാം അവ്യാസിഷുഃ
അവ്യാസീഃ അവ്യാസിഷ്ടം അവ്യാസിഷ്ട
അവ്യാസിഷം അവ്യാസിഷ്വ അവ്യാസിഷ്മ
അവ്യാസ്ത അവ്യാസാതാം അവ്യാസത
അവ്യാസ്ഥാഃ അവ്യാസാഥാം അവ്യാദ്ധ്വം
അവ്യാസി അവ്യാസ്വഹി അവ്യാസ്മഹി

ലുൾ

വ്യാതാ വ്യാതാരൌ വ്യാതാരഃ
വ്യാതാസി വ്യാതാസ്ഥഃ വ്യാതാസ്ഥ
വ്യാതാസ്മി വ്യാതാസ്വഃ വ്യാതാസ്മഃ
വ്യാതാ വ്യാതാരൌ വ്യാതാരഃ
വ്യാതാസെ വ്യാതാസാഥെ വ്യാതാദ്ധ്വെ
വ്യാതാഹെ വ്യാതാസ്വഹെ വ്യാതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അവ്യാസ്യൽ അവ്യാസ്യതാം അവ്യാസ്യൻ
അവ്യാസ്യഃ അവ്യാസ്യതം അവ്യാസ്യത
അവ്യാസ്യം അവ്യാസ്യാവ അവ്യാസ്യാമ
[ 59 ]
അവ്യാസ്യത അവ്യാസ്യെതാം അവ്യാസ്യന്ത
അവ്യാസ്യഥാഃ അവ്യാസ്യെഥാം അവ്യാസ്യദ്ധ്വം
അവ്യാസ്യെ അവ്യാസ്യാവഹി അവ്യാസ്യാമഹി

ലൃൾ

വ്യാസ്യതി വ്യാസ്യതഃ വ്യാസ്യന്തി
വ്യാസ്യസി വ്യാസ്യഥഃ വ്യാസ്യഥ
വ്യാസ്യാമി വ്യാസ്യാവഃ വ്യാസ്യാമഃ
വ്യാസ്യതെ വ്യാസ്യെതെ വ്യാസ്യന്തെ
വ്യാസ്യസെ വ്യാസ്യെഥെ വ്യാസ്യദ്ധ്വെ
വ്യാസ്യെ വ്യാസ്യാവഹെ വ്യാസ്യാമഹെ

അദ ഭക്ഷണെ

ലൾ

അത്തി അത്തഃ അദന്തി
അത്സി അത്ഥഃ അത്ഥ
അദ്മി അദ്വഃ അദ്മഃ

ലൎങ

ആദൽ ആത്താം ആദൻ
ആദഃ ആത്തം ആത്ത
ആദം ആദ്വ ആദ്മ

ലൊൾ

അത്തു അത്താൽ അത്താം അദന്തു
അദ്ധി അത്താൽ അത്തം അത്ത
അദാനി അദാവ അദാമ

ലിൎങ

അദ്യാൽ അദ്യാതാം അദ്യുഃ
അദ്യാഃ അദ്യാതം അദ്യാത
അദ്യാം അദ്യാവ അദ്യാമ

ആശിഷിലിൎങ

അദ്യാൽ അദ്യാസ്താം അദ്യാസുഃ
അദ്യാഃ അദ്യാസ്തം അദ്യാസ്ത
അദ്യാസം അദ്യാസ്വ അദ്യാസ്മ
[ 60 ] ലിൾ
ജഘാസ ജക്ഷതുഃ ജക്ഷുഃ
ജഘസിഥ ജക്ഷഥുഃ ജക്ഷ
ജഘാസ ജഘസ ജക്ഷിവ ജക്ഷിമ
ആദ ആദതുഃ ആദുഃ
ആദിഥ ആദഥുഃ ആദ
ആദ ആദിവ ആദിമ

ലുൎങ

അഘസൽ അഘസതാം അഘസൻ
അഘസഃ അഘസതം അഘസത
അഘസം അഘസാവ അഘസാമ

ലുൾ

അത്താ അത്താരൌ അത്താരഃ
അത്താസി അത്താസ്ഥഃ അത്താസ്ഥ
അത്താസ്മി അത്താസ്വഃ അത്താസ്മഃ

ലൃൎങ

ആത്സ്യൽ ആത്സ്യതാം ആത്സ്യൻ
ആത്സ്യഃ ആത്സ്യതം ആത്സ്യത
ആത്സ്യം ആത്സ്യാവ ആത്സ്യാമ

ലൃൾ

അത്സ്യതി അത്സ്യതഃ അത്സ്യന്തി
അത്സ്യസി അത്സ്യഥഃ അത്സ്യഥ
അത്സ്യാമി അത്സ്യാവഃ അത്സ്യാമഃ

ശീൎങ സ്വപ്നെ

ലൾ

ശെതെ ശയാതെ ശെരതെ
ശെഷെ ശയാഥെ ശെദ്ധ്വെ
ശയെ ശെവഹെ ശെമഹെ

ലൎങ

അശെത അശയാതാം അശെരത
അശെഥാഃ അശയാഥാം അശെദ്ധ്വം
അശയി അശെവഹി അശെമഹി
[ 61 ] ലൊൾ
ശെതാം ശയാതാം ശെരതാം
ശെഷ്വ ശയാഥാം ശെദ്ധ്വം
ശയൈ ശയാവഹൈ ശയാമഹൈ

ലിൎങ

ശയീത ശയീയാതാം ശയീരൻ
ശയീഥാംഃ ശയീയാഥാം ശയീദ്ധ്വം
ശയീയ ശയീവഹി ശയീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ശയിഷീഷ്ട ശയിഷീയാസ്താം ശയിഷീരൻ
ശയിഷീഷ്ഠാഃ ശയിഷീയാസ്ഥാം ശയിഷീദ്ധ്വം
ശയിഷീഢ്വം
ശയിഷീയ ശയിഷീവഹി ശയിഷീമഹി

ലിൾ

ശിശ്യെ ശിശ്യാതെ ശിശ്യിരെ
ശിശ്യിഷെ ശിശ്യാഥെ ശിശ്യിദ്ധ്വെ ശിശ്യിഢ്വെ
ശിശ്യെ ശിശ്യിവഹെ ശിശ്യിമഹെ

ലുൎങ

അശയിഷ്ട അശയിഷാതാം അശയിഷത
അശയിഷ്ഠാഃ അശയിഷാഥാം അശയിദ്ധ്വം
അശയിഢ്വം
അശയിഷി അശയിഷ്വഹി അശയിഷ്മഹി

ലുൾ

ശയിതാ ശയിതാരൌ ശയിതാരഃ
ശയിതാസെ ശയിതാസാഥെ ശയിതാദ്ധ്വെ
ശയിതാഹെ ശയിതാസ്വഹെ ശയിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അശയിഷ്യത അശയിഷ്യെതാം അശയിഷ്യന്ത
അശയിഷ്യഥാഃ അശയിഷ്യെഥാം അശയിഷ്യദ്ധ്വം
അശയിഷ്യെ അശയിഷ്യാവഹി അശയിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ശയിഷ്യതെ ശയിഷ്യെതെ ശയിഷ്യന്തെ
ശയിഷ്യസെ ശയിഷ്യെഥെ ശയിഷ്യദ്ധ്വെ
ശയിഷ്യെ ശയിഷ്യാവഹെ ശയിഷ്യാമഹെ
[ 62 ] ബ്രൂൎഞ വ്യക്തായാം വാചി

ലൾ

ബ്രവീതി ബ്രൂതഃ ബ്രുവന്തി
ബ്രവീഷി ബ്രൂഥഃ ബ്രൂഥ
ബ്രവീമി ബ്രൂവഃ ബ്രൂമഃ
ആഹ ആഹതുഃ ആഹുഃ
ആത്ഥ ആഹഥുഃ ബ്രൂഥ
ബ്രവീമി ബ്രൂവഃ ബ്രൂമഃ
ബ്രൂതെ ബ്രുവാതെ ബ്രുവതെ
ബ്രൂഷെ ബ്രൂവാഥെ ബ്രൂദ്ധ്വെ
ബ്രുവെ ബ്രൂവഹെ ബ്രൂമഹെ

ലൎങ

അബ്രവീൽ അബ്രൂതാം അബ്രുവൻ
അബ്രവീഃ അബ്രൂതം അബ്രൂത
അബ്രവം അബ്രൂവ അബ്രൂമ
അബ്രൂത അബ്രുവാതാം അബ്രുവത
അബ്രൂഥാഃ അബ്രുവാഥാം അബ്രൂദ്ധ്വം
അബ്രൂവി അബ്രൂവഹി അബ്രൂമഹി

ലൊൾ

ബ്രവീതു ബ്രൂതാൽ ബ്രൂതാം ബ്രുവന്തു
ബ്രൂഹി ബ്രൂതാൽ ബ്രൂതം ബ്രൂത
ബ്രവാണി ബ്രവാവ ബ്രവാമ
ബ്രൂതാം ബ്രുവാതാം ബ്രുവതാം
ബ്രൂഷ്വ ബ്രുവാഥാം ബ്രൂദ്ധ്വം
ബ്രവൈ ബ്രവാവഹൈ ബ്രവാമഹൈ

ലിൎങ

ബ്രൂയാൽ ബ്രൂയാതാം ബ്രൂയുഃ
ബ്രൂയാഃ ബ്രൂയാതം ബ്രൂയാത
ബ്രൂയാം ബ്രൂയാവ ബ്രൂയാമ
ബ്രുവീത ബ്രുവീയാതാം ബ്രുവീരൻ
ബ്രുവീഥാഃ ബ്രുവീയാഥാം ബ്രുവീദ്ധ്വം
ബ്രുവീയ ബ്രുവീവഹി ബ്രൂവീമഹി
[ 63 ] ആശിഷിലിൎങ
ഉച്യാൽ ഉച്യാസ്താം ഉച്യാസുഃ
ഉച്യാഃ ഉച്യാസ്തം ഉച്യാസ്ത
ഉച്യാസം ഉച്യാസ്വ ഉച്യാസ്മ
വക്ഷീഷ്ട വക്ഷീയാസ്താം വക്ഷീരൻ
വക്ഷീഷ്ഠാഃ വക്ഷീയാസ്ഥാം വക്ഷീദ്ധ്വം
വക്ഷീയ വക്ഷീവഹി വക്ഷീമഹി

ലിൾ

ഉവാച ഊചതുഃ ഊചുഃ
ഊചിഥ ഊചഥുഃ ഊച
ഉവാച ഉവച ഊചിവ ഊചിമ
ഊചെ ഊചാതെ ഊചിരെ
ഊചിഷെ ഊചാഥെ ഊചിദ്ധ്വെ
ഊചെ ഊചിവഹെ ഊചിമഹെ

ലുൎങ

അവൊചൽ അവൊചതാം അവൊചൻ
അവൊചഃ അവൊചതം അവൊചത
അവൊചം അവൊചാവ അവൊചാമ
അവൊചത അവൊചെതാം അവൊചന്ത
അവൊചഥാഃ അവൊചെഥാം അവൊചദ്ധ്വം
അവൊചെ അവൊചാവഹി അവൊചാമഹി

ലുൾ

വക്താ വക്താരൌ വക്താരഃ
വക്താസി വക്താസ്ഥഃ വക്താസ്ഥ
വക്താസ്മി വക്താസ്വഃ വക്താസ്മഃ
വക്താ വക്താരൌ വക്താരഃ
വക്താസെ വക്താസാഥെ വക്താദ്ധ്വെ
വക്താഹെ വക്താസ്വഹെ വക്താസ്മഹെ

ലൃൎങ

അവക്ഷ്യൽ അവക്ഷ്യതാം അവക്ഷ്യൻ
അവക്ഷ്യഃ അവക്ഷ്യതം അവക്ഷ്യത
അവക്ഷ്യം അവക്ഷ്യാവ അവക്ഷ്യാമ
അവക്ഷ്യത അവക്ഷ്യെതാം അവക്ഷ്യന്ത
അവക്ഷ്യഥാഃ അവക്ഷ്യെഥാം അവക്ഷ്യദ്ധ്വം
അവക്ഷ്യെ അവക്ഷ്യാവഹി അവക്ഷ്യാമഹി
[ 64 ] ലൃൾ
വക്ഷ്യതി വക്ഷ്യതഃ വക്ഷ്യന്തി
വക്ഷ്യസി വക്ഷ്യഥഃ വക്ഷ്യഥ
വക്ഷ്യാമി വക്ഷ്യാവഃ വക്ഷ്യാമഃ
വക്ഷ്യതെ വക്ഷ്യെതെ വക്ഷ്യന്തെ
വക്ഷ്യസെ വക്ഷ്യെഥെ വക്ഷ്യദ്ധ്വെ
വക്ഷ്യെ വക്ഷ്യൊവഹെ വക്ഷ്യാമഹെ

ഹു ദാനാദാനയൊഃ

ലൾ

ജുഹൊതി ജുഹുതഃ ജുഹ്വതി
ജുഹൊഷി ജുഹുഥഃ ജുഹുഥ
ജുഹൊമി ജുഹുവഃ ജുഹുമഃ

ലൎങ

അജുഹൊൽ അജുഹുതാം അജുഹവുഃ
അജുഹൊഃ അജുഹുതം അജുഹുത
അജുഹവം അജുഹുവ അജുഹുമ

ലൊൾ

ജുഹൊതു ജുഹുതാൽ ജുഹുതാം ജുഹ്വതു
ജുഹുധി ജുഹുതാൽ ജുഹുതം ജുഹുത
ജുഹവാനി ജുഹവാവ ജുഹവാമ

ലിൎങ

ജുഹുയാൽ ജുഹുയാതാം ജുഹുയുഃ
ജുഹുയാഃ ജുഹുയാതം ജുഹുയാത
ജുഹുയാം ജുഹുയാവ ജുഹുയാമ

ആശിഷിലിൎങ

ഹൂയാൽ ഹൂയാസ്താം ഹൂയാസുഃ
ഹൂയാഃ ഹൂയാസ്തം ഹൂയാസ്ത
ഹൂയാസം ഹൂയാസ്വ ഹൂയാസ്മ

ലിൾ

ജുഹവാഞ്ചകാരഃ ജുഹവാഞ്ചക്രതുഃ ജുഹവാഞ്ചക്രുഃ
ജുഹവാഞ്ചകൎത്ഥ ജുഹവാഞ്ചക്രഥുഃ ജുഹവാഞ്ചക്ര
ജുഹവാഞ്ചകാര
ജുഹവാഞ്ചകര
ജുഹവാഞ്ചകൃവ ജുഹവാഞ്ചകൃമ
[ 65 ]
ജുഹവാംബഭൂവ ജുഹവാംബഭൂവതുഃ ജുഹവാംബഭൂവുഃ
ജുഹവാംബഭൂവിഥ ജുഹവാംബഭൂവഥുഃ ജുഹവാംബഭൂവ
ജുഹവാംബഭൂവ ജുഹവാംബഭൂവിവ ജുഹവാംബഭൂവിമ
ജുഹവാമാസ ജുഹവാമാസതുഃ ജുഹവാമാസുഃ
ജുഹവാമാസിഥ ജുഹവാമാസഥുഃ ജുഹവാമാസ
ജുഹവാമാസ ജുഹവാമാസിവ ജുഹവാമാസിമ
ജുഹാവ ജുഹുവതുഃ ജുഹുവുഃ
ജുഹവിഥ ജുഹൊഥ ജുഹുവഥുഃ ജുഹുവ
ജുഹാവ ജുഹവ ജുഹുവിവ ജുഹുവിമ

ലുൎങ

അഹൌഷീൽ അഹൌഷ്ടാം അഹൌഷ്ഠഃ
അഹൌഷീഃ അഹൌഷ്ടം അഹൌഷ്ട
അഹൌഷം അഹൌഷ്വ അഹൌഷ്മ

ലുൾ

ഹൊതൊ ഹൊതാരൌ ഹൊതാരഃ
ഹൊതാസി ഹൊതാസ്ഥഃ ഹൊതാസ്ഥ
ഹൊതാസ്മി ഹൊതാസ്വഃ ഹൊതാസ്മഃ

ലൃൎങ

അഹൊഷ്യൽ അഹൊഷ്യതാം അഹൊഷ്യൻ
അഹൊഷ്യഃ അഹൊഷ്യതം അഹൊഷ്യത
അഹൊഷ്യം അഹൊഷ്യാവ അഹൊഷ്യാമ

ലൃൾ

ഹൊഷ്യതി ഹൊഷ്യതഃ ഹൊഷ്യന്തി
ഹൊഷ്യസി ഹൊഷ്യഥഃ ഹൊഷ്യഥ
ഹൊഷ്യാമി ഹൊഷ്യാവഃ ഹൊഷ്യാമഃ

ഒഹാഗ ഗതൌ

ലൾ

ജിഹീതെ ജിഹാതെ ജിഹതെ
ജിഹീഷെ ജിഹാഥെ ജിഹീദ്ധ്വെ
ജിഹെ ജിഹീവഹെ ജിഹീമഹെ

ലൎങ

അജിഹീത അജിഹാതാം അജിഹത
അജിഹീഥാഃ അജിഹാഥാം അജിഹീദ്ധ്വം
അജിഹി അജിഹീവഹി അജിഹീമഹി
[ 66 ] ലൊൾ
ജിഹീതാം ജിഹാതാം ജിഹതാം
ജിഹീഷ്വ ജിഹാഥാം ജിഹീദ്ധ്വം
ജിഹൈ ജിഹാവഹൈ ജിഹാമഹൈ

ലിൎങ

ജിഹീത ജിഹീയാതാം ജിഹീരൻ
ജിഹീഥാഃ ജിഹീയാഥാം ജിഹീദ്ധ്വം
ജിഹീയ ജിഹീവഹി ജിഹീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ഹാസീഷ്ട ഹാസീയാസ്താം ഹാസീരൻ
ഹാസീഷ്ഠാഃ ഹാസീയാസ്ഥാം ഹാസീദ്ധ്വം
ഹാസീയ ഹാസീവഹി ഹാസീമഹി

ലിൾ

ജഹെ ജഹാതെ ജഹിരെ
ജഹിഷെ ജഹാഥെ ജഹിദ്ധ്വെ ജഹിഢ്വെ
ജഹെ ജഹിവഹെ ജഹിമഹെ

ലുൎങ

അഹാസ്ത അഹാസാതാം അഹാസത
അഹാസ്ഥാഃ അഹാസാഥാം അഹാദ്ധ്വം
അഹാസി അഹാസ്വഹി അഹാസ്മഹി

ലുൾ

ഹാതാ ഹാതാരൌ ഹാതാരഃ
ഹാതാസെ ഹാതാസാഥെ ഹാതാദ്ധ്വെ
ഹാതാഹെ ഹാതാസ്വഹെ ഹാതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അഹാസ്യത അഹാസ‌്യെതാം അഹാസ്യന്ത
അഹാസ്യഥാഃ അഹാസ്യെഥാം അഹാസ്യദ്ധ്വം
അഹാസ്യെ അഹാസ്യാവഹി അഹാസ്യാമഹി

ലൃൾ

ഹാസ്യതെ ഹാസ്യെതെ ഹാസ്യാന്തെ
ഹാസ്യസെ ഹാസ്യെഥെ ഹാസ്യദ്ധ്വെ
ഹാസ്യെ ഹാസ്യാവഹെ ഹാസ്യാമഹെ
[ 67 ] ഡുധാൎഞ ദാനധാരണയൊഃ

ലൾ

ദധാതി ധത്തഃ ദധതി
ദധാസി ധത്ഥഃ ധത്ഥ
ദധാമി ദദ്ധ്വഃ ദദ്ധ്മഃ
ധത്തെ ദധാതെ ദധതെ
ധത്സെ ദധാഥെ ധദ്ധ്വെ
ദധെ ദദ്ധ്വഹെ ദദ്ധ്മഹെ

ലൎങ

അദധാൽ അദത്താം അദധുഃ
അദധാ: അധത്തം അധത്ത
അദധാം അദദ്ധ്വ അദദ്ധ്മ
അധത്ത അദധാതാം അദധത
അധത്ഥാഃ അദധാഥാം അധദ്ധ്വം
അദധി അദദ്ധ്വഹി അദദ്ധ്മഹി

ലൊൾ

ദധാതു ധത്താൽ ധത്താം ദധതു
ധെഹി ധത്താൽ ധത്തം ധത്ത
ദധാനി ദധാവ ദധാമ
ധത്താം ദധാതാം ദധതാം
ധത്സ്വ ദധാഥാം ധദ്ധ്വം
ദധൈ ദധാവഹൈ ദധാമഹൈ

ലിൎങ

ദദ്ധ്യാൽ ദദ്ധ്യാതാം ദദ്ധ്യുഃ
ദദ്ധ്യാഃ ദദ്ധ്യാതം ദദ്ധ്യാത
ദദ്ധ്യാം ദദ്ധ്യാവ ദദ്ധ്യാമ
ദധീത ദധീയാതാം ദധീരൻ
ദധീഥാഃ ദധീയാഥാം ദധീദ്ധ്വം
ദധീയ ദധീവഹി ദധീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ധെയാൽ ധെയാസ്താം ധെയാസുഃ
ധെയാഃ ധെയാസ്തം ധെയാസ്ത
ധെയാസം ധെയാസ്വ ധെയാസ്മ
[ 68 ]
ധാസീഷ്ട ധാസീയാസ്താം ധാസീരൻ
ധാസീഷ്ഠാഃ ധാസീയാസ്ഥാം ധാസീദ്ധ്വം
ധാസീയ ധാസീവഹി ധാസീമഹി

ലിൾ

ദധൌ ദധതുഃ ദധുഃ
ദധിഥ ദധാഥ ദധഥുഃ ദധ
ദധൌ ദധിവ ദധിമ
ദധെ ദധാതെ ദധിരെ
ദധിഷെ ദധാഥെ ദധിദ്ധ്വെ
ദധെ ദധിവഹെ ദധിമഹെ

ലുൎങ

അധാൽ അധാതാം അധുഃ
അധാഃ അധാതം അധാത
അധാം അധാവ അധാമ
അധിത അധിഷാതാം അധിഷത
അധിഥാഃ അധിഷാഥാം അധിദ്ധ്വം
അധിഷി അധിഷ്വഹി അധിഷ്മഹി

ലുൾ

പ്രണിധാതാ പ്രണിധാതാരൌ പ്രണിധാതാരഃ
പ്രണിധാതാസി പ്രണിധാതാസ്ഥഃ പ്രണിധാതാസ്ഥ
പ്രണിധാതാസ്മി പ്രണിധാതാസ്വഃ പ്രണിധാതാസ്മഃ
പ്രണിധാതാ പ്രണിധാതാരൌ പ്രണിധാതാരഃ
പ്രണിധാതാസെ പ്രണിധാതാസാഥെ പ്രണിധാതാദ്ധ്വെ
പ്രണിധാതാഹെ പ്രണിധാതാസ്വഹെ പ്രണിധാതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അധാസ്യൽ അധാസ്യതാം അധാസ്യൻ
അധാസ്യഃ അധാസ്യതം അധാസ്യത
അധാസ്യം അധാസ്യാവ അധാസ്യാമ
അധാസ്യത അധാസ്യെതാം അധാസ്യന്ത
അധാസ്യഥാഃ അധാസ്യെഥാം അധാസ്യദ്ധ്വം
അധാസ്യെ അധാസ്യാവഹി അധാസ്യാമഹി

ലൃൾ

ധാസ്യതി ധാസ്യതഃ ധാസ്യന്തി
ധാസ്യാസി ധാസ്യഥഃ ധാസ്യഥ
ധാസ്യാമി ധാസ്യാവഃ ധാസ്യാമഃ
[ 69 ]
ധാസ്യതെ ധാസ്യെതെ ധാസ്യന്തെ
ധാസ്യസെ ധാസ്യെഥെ ധാസ്യദ്ധ്വെ
ധാസ്യെ ധാസ്യാവഹെ ധാസ്യാമഹെ

ദിവു ക്രീഡാവിജിഗീഷാ വ്യവഹാരദ്യുതിസ്തുതിഗതി
ത്യാദിഷു

ലൾ

ദീവ്യതി ദീവ്യതഃ ദീവ്യന്തി
ദീവ്യസി ദീവ്യഥഃ ദീവ്യഥ
ദീവ്യാമി ദീവ്യാവഃ ദീവ്യാമഃ

ലൎങ

അദീവ്യൽ അദീവ്യതാം അദീവ്യൻ
അദീവ്യഃ അദീവ്യതം അദീവ്യത
അദീവ്യം അദീവ്യാവ അദീവ്യാമ

ലൊൾ

ദീവ്യതു ദീവ്യതാൽ ദീവ്യതാം ദീവ്യന്തു
ദീവ്യ ദീവ്യതാൽ ദീവ്യതം ദീവ്യത
ദീവ്യാനി ദീവ്യാവ ദീവ്യാമ

ലിൎങ

ദീവ്യെൽ ദീവ്യെതാം ദീവ്യെയുഃ
ദീവ്യെഃ ദീവ്യെതം ദീവ്യെത
ദിവ്യെയം ദീവ്യെവ ദീവ്യെമ

ആശിഷിലിൎങ

ദീവ്യാൽ ദീവ്യാസ്താം ദീവ്യാസുഃ
ദീവ്യാഃ ദീവ്യാസ്തം ദീവ്യാസ്ത
ദീവ്യാസം ദീവ്യാസ്വ ദീവ്യാസ്മ

ലിൾ

ദിദെവ ദിദിവതുഃ ദിദിവുഃ
ദിദെവിഥ ദിദിവഥുഃ ദിദിവ
ദിദെവ ദിദിവിവ ദിദിവിമ

ലുൎങ

അദെവീൽ അദെവിഷ്ടാം അദെവിഷ്ഠഃ
അദെവീഃ അദെവിഷ്ടം അദെവിഷ്ട
അദെവിഷം അദെവിഷ്വ അദെവിഷ്മ
[ 70 ] ലുൾ
ദെവിതാ ദെവിതാരൌ ദെവിതാരഃ
ദെവിതാസി ദെവിതാസ്ഥഃ ദെവിതാസ്ഥ
ദെവിതാസ്മി ദെവിതാസ്വഃ ദെവിതാസ്മഃ

ലൃൎങ

അദെവിഷ്യൽ അദെവിഷ്യതാം അദെവിഷ്യൻ
അദെവിഷ്യഃ അദെവിഷ്യതം അദെവിഷ്യത
അദെവിഷ്യം അദെവിഷ്യാവ അദെവിഷ്യാമ

ലൃൾ

ദെവിഷ്യതി ദെവിഷ്യതഃ ദെവിഷ്യന്തി
ദെവിഷ്യസി ദെവിഷ്യഥഃ ദെവിഷ്യഥ
ദെവിഷ്യാമി ദെവിഷ്യാവഃ ദെവിഷ്യാമഃ

ഷൂൎങ പ്രാണിപ്രസവെ

ലൾ

സൂയതെ സൂയെതെ സൂയന്തെ
സൂയസെ സൂയെഥെ സൂയദ്ധ്വെ
സൂയെ സൂയാവഹെ സൂയാമഹെ

ലൎങ

അസൂയത അസൂയെതാം അസൂയന്ത
അസൂയഥാഃ അസൂയെഥാം അസൂയദ്ധ്വം
അസൂയെ അസൂയാവഹി അസൂയാമഹി

ലൊൾ

സൂയതാം സൂയെതാം സൂയന്താം
സൂയസ്വ സൂയെഥാം സൂയദ്ധ്വം
സൂയൈ സൂയാവഹൈ സൂയാമഹൈ

ലിൎങ

സൂയെത സൂയെയാതാം സൂയെരൻ
സൂയെഥാഃ സൂയെയാഥാം സൂയെദ്ധ്വം
സൂയെയ സൂയെവഹി സൂയെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

സവിഷീഷ്ട സവിഷീയാസ്താം സവിഷീരൻ
സവിഷീഷ്ഠാഃ സവിഷീയാസ്ഥാം സവിഷീദ്ധ്വം
സവിഷീഢ്വം
സവിഷീയ സവിഷീവഹി സവിഷീമഹി
[ 71 ]
സൊഷീഷ്ട സൊഷീയാസ്താം സൊഷീരൻ
സൊഷീഷ്ഠാഃ സൊഷീയാസ്ഥാം സൊഷീഢ്വം
സൊഷീയ സൊഷീവഹി സൊഷീമഹി

ലിൾ

സുഷുവെ സുഷുവാതെ സുഷുവിരെ
സുഷുവിഷെ സുഷുവാഥെ സുഷുവിദ്ധ്വെ
സുഷുവിഢ്വെ
സുഷുവെ സുഷുവിവഹെ സുഷുവിമഹെ

ലുൎങ

അസവിഷ്ട അസവിഷാതാം അസവിഷത
അസവിഷ്ഠാഃ അസവിഷാഥാം അസവിദ്ധ്വം
അസവിഢ്വം
അസവിഷി അസവിഷ്വഹി അസവിഷ്മഹി
അസൊഷ്ട അസൊഷാതാം അസൊഷത
അസൊഷ്ഠാഃ അസൊഷാഥാം അസൊഢ്വം
അസൊഷി അസൊഷ്വഹി അസൊഷ്മഹി

ലുൾ

സവിതാ സവിതാരൌ സവിതാരഃ
സവിതാസെ സവിതാസാഥെ സവിതാദ്ധ്വെ
സവിതാഹെ സവിതാസ്വഹെ സവിതാസ്മഹെ
സൊതാ സൊതാരൌ സൊതാരഃ
സൊതാസെ സൊതാസാഥെ സൊതാദ്ധ്വെ
സൊതാഹെ സൊതാസ്വഹെ സൊതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അസവിഷ്യത അസവിഷ്യെതാം അസവിഷ്യന്ത
അസവിഷ്യഥാഃ അസവിഷ്യെഥാം അസവിഷ്യദ്ധ്വം
അസവിഷ്യെ അസവിഷ്യാവഹി അസവിഷ്യാമഹി
അസൊഷ്യത അസൊഷ്യെതാം അസൊഷ്യന്ത
അസൊഷ്യഥാഃ അസൊഷ്യെഥാം അസൊഷ്യദ്ധ്വം
അസൊഷ്യെ അസൊഷ്യാവഹി അസൊഷ്യാമഹി

ലൃൾ

സവിഷ്യതെ സവിഷ്യെതെ സവിഷ്യന്തെ
സവിഷ്യസെ സവിഷ്യെഥെ സവിഷ്യദ്ധ്വെ
സവിഷ്യെ സവിഷ്യാവഹെ സവിഷ്യാമഹെ
[ 72 ]
സൊഷ്യതെ സൊഷ്യെതെ സൊഷ്യന്തെ
സൊഷ്യസെ സൊഷ്യെഥെ സൊഷ്യദ്ധ്വെ
സൊഷ്യെ സൊഷ്യാവഹെ സൊഷ്യാമഹെ

ണഹ ബന്ധനെ

ലൾ

നഹ്യതി നഹ്യതഃ നഹ്യന്തി
നഹ്യസി നഹ്യഥഃ നഹ്യഥ
നഹ്യാമി നഹ്യാവഃ നഹ്യാമഃ
നഹ്യതെ നഹ്യെതെ നഹ്യന്തെ
നഹ്യസെ നഹ്യെഥെ നഹ്യദ്ധ്വെ
നഹ്യെ നഹ്യാവഹെ നഹ്യാമഹെ

ലൎങ

അനഹ്യൽ അനഹ്യതാം അനഹ്യൻ
അനഹ്യഃ അനഹ്യതം അനഹ്യത
അനഹ്യം അനഹ്യാവ അനഹ്യാമ
അനഹ്യത അനഹ്യെതാം അനഹ്യന്ത
അനഹ്യഥാഃ അനഹ്യെഥാം അനഹ്യദ്ധ്വം
അനഹ്യെ അനഹ്യാവഹി അനഹ്യാമഹി

ലൊൾ

നഹ്യതു നഹ്യതാൽ നഹ്യതാം നഹ്യന്തു
നഹ്യ നഹ്യതാൽ നഹ്യതം നഹ്യത
നഹ്യാനി നഹ്യാവ നഹ്യാമ
നഹ്യാതം നഹ്യെതാം നഹ്യന്താം
നഹ്യസ്വ നഹ്യെഥാം നഹ്യദ്ധ്വം
നഹ്യൈ നഹ്യാവഹൈ നഹ്യാമഹൈ

ലിൎങ

നഹ്യെൽ നഹ്യെതാം നഹ്യെയുഃ
നഹ്യെഃ നഹ്യെതം നഹ്യെത
നഹ്യെയം നഹ്യെവ നഹ്യെമ
നഹ്യെത നഹ്യെയാതാം നഹ്യെരൻ
നഹ്യെഥാഃ നഹ്യെയാഥാം നഹ്യെദ്ധ്വം
നഹ്യെയ നഹ്യെവഹി നഹ്യെമഹി
[ 73 ] ആശിഷിലിൎങ
നഹ്യാൽ നഹ്യാസ്താം നഹ്യാസുഃ
നഹ്യാഃ നഹ്യാസ്തം നഹ്യാസ്ത
നഹ്യാസം നഹ്യാസ്വ നഹ്യാസ്മ
നത്സീഷ്ട നത്സീയാസ്താം നത്സീരൻ
നത്സീഷ്ഠാഃ നത്സീയാസ്ഥാം നത്സീദ്ധ്വം
നത്സീയ നത്സീവഹി നത്സീമഹി

ലിൾ

നനാഹ നെഹതുഃ നെഹുഃ
നെഹിഥ നനദ്ധ നെഹഥുഃ നെഹ
നനാഹ നനഹ നെഹിവ നെഹിമ
നെഹെ നെഹാതെ നെഹിരെ
നെഹിഷെ നെഹാഥെ നെഹിദ്ധ്വെ
നെഹെ നെഹിവഹെ നെഹിമഹെ

ലുൎങ

അനാത്സീൽ അനാദ്ധാം അനാത്സുഃ
അനാത്സീഃ അനാദ്ധം അനാദ്ധ
അനാത്സം അനാത്സ്വ അനാത്സ്മ
അനദ്ധ അനത്സാതാം അനത്സത
അനദ്ധാഃ അനത്സാഥാം അനദ്ധ്വം
അനത്സി അനത്സ്വഹി അനത്സ്മഹി

ലുൾ

നദ്ധാ നദ്ധാരൌ നദ്ധാരഃ
നദ്ധാസി നദ്ധാസ്ഥഃ നദ്ധാസ്ഥ
നദ്ധാസ്മി നദ്ധാസ്വഃ നദ്ധാസ്മഃ
നദ്ധാ നദ്ധാരൌ നദ്ധാരഃ
നദ്ധാസെ നദ്ധാസാഥെ നദ്ധാദ്ധ്വെ
നദ്ധാഹെ നദ്ധാസ്വഹെ നദ്ധാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അനത്സ്യൽ അനത്സ്യതാം അനത്സ്യൻ
അനത്സ്യഃ അനത്സ്യതം അനത്സ്യത
അനത്സ്യം അനത്സ്യാവ അനത്സ്യാമ
[ 74 ]
അനത്സ്യത അനത്സ്യെതാം അനത്സ്യന്ത
അനത്സ്യഥാഃ അനത്സ്യെഥാം അനത്സ്യദ്ധ്വം
അനത്സ്യെ അനത്സ്യാവഹി അനത്സ്യാമഹി

ലൃൾ

നത്സ്യതി നത്സ്യതഃ നത്സ്യന്തി
നത്സ്യസി നത്സ്യഥഃ നത്സ്യഥ
നത്സ്യാമി നത്സ്യാവഃ നത്സ്യാമഃ
നത്സ്യതെ നത്സ്യെതെ നത്സ്യന്തെ
നത്സ്യസെ നത്സ്യെഥെ നത്സ്യദ്ധ്വെ
നത്സ്യെ നത്സ്യാവഹെ നത്സ്യാമഹെ

ഷുൎഞ അഭിഷവെ

ലൾ

സുനൊതി സുനുതഃ സുന‌്വന്തി
സുനൊഷി സുനുഥഃ സുനുഥ
സുനൊമി സുന‌്വഃ സുനുവഃ സുന്മഃ സുനുമഃ
സുനുതെ സുന‌്വാതെ സുന‌്വതെ
സുനുഷെ സുന‌്വാഥെ സുനുദ്ധ്വെ
സുന‌്വെ സുന‌്വഹെ സുനുവഹെ സുന്മഹെ സുനുമഹെ

ലൎങ

അസുനൊൽ അസുനുതാം അസുന‌്വൻ
അസുനൊഃ അസുനുതം അസുനുത
അസുനവം അസുന‌്വ അസുനുവ അസുന്മ അസുനുമ
അസുനുത അസുന‌്വാതാം അസുന‌്വത
അസുനുഥാഃ അസുന‌്വാഥാം അസുനുദ്ധ്വം
അസുന‌്വി അസുന‌്വഹി
അസുനുവഹി
അസുനുന്മഹി
അസുനുമഹി

ലൊൾ

സുനൊതു സുനുതാൽ സുനുതാം സുന‌്വന്തു
സുനു സുനുതാൽ സുനുതം സുനുത
സുനവാനി സുനവാവ സുനവാമ
സുനുതാം സുന‌്വാതാം സുന‌്വതാം
സുനുഷ്വ സുന‌്വാഥാം സുനുദ്ധ്വം
സുനവൈ സുനവാവഹൈ സുനവാമഹൈ
[ 75 ] ലിൎങ
സുനുയാൽ സുനുയാതാം സുനുയുഃ
സുനുയാഃ സുനുയാതം സുനുയാത
സുനുയാം സുനുയാവ സുനുയാമ
സുന‌്വീത സുന‌്വീയാതാം സുന‌്വീരൻ
സുന‌്വീഥാഃ സുന‌്വീയാഥാം സുന‌്വീദ്ധ്വം
സുന‌്വീയ സുന‌്വീവഹി സുന‌്വീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

സൂയാൽ സൂയാസ്താം സൂയാസുഃ
സൂയാഃ സൂയാസ്തം സൂയാസ്ത
സൂയാസം സൂയാസ്വ സൂയാസ്മ
സൊഷീഷ്ട സൊഷീയാസ്താം സൊഷീരൻ
സൊഷീഷ്ഠാഃ സൊഷീയാസ്ഥാം സൊഷീഢ്വം
സൊഷീയ സൊഷീവഹി സൊഷീമഹി

ലിൾ

സുഷാവ സുഷുവതുഃ സുഷുവുഃ
സുഷവിഥ സുഷൊഥ സുഷുവഥുഃ സുഷുവ
സുഷാവ സുഷുവ സുഷുവിവ സുഷുവിമ
സുഷുവെ സുഷുവാതെ സുഷുവിരെ
സുഷവിഷെ സുഷുവാഥെ സുഷുവിദ്ധ്വെ
സുഷുവിഢ്വെ
സുഷുവെ സുഷുവിവഹെ സുഷുവിമഹെ

ലുൎങ

അസാവീൽ അസാവിഷ്ടാം അസാവിഷ്ഠഃ
അസാവീഃ അസാവിഷ്ടം അസാവിഷ്ട
അസാവിഷം അസാവിഷ്വ അസാവിഷ്മ
അസൊഷ്ട അസൊഷാതാം അസൊഷത
അസൊഷ്ഠാഃ അസൊഷാഥാം അസൊദ്ധ്വം
അസൊഷി അസൊഷ്വഹി അസൊഷ്മഹി

ലുൾ

സൊതാ സൊതാരൌ സൊതാരഃ
സൊതാസി സൊതാസ്ഥഃ സൊതാസ്ഥ
സൊതാസ്മി സൊതാസ്വഃ സൊതാസ്മഃ
[ 76 ]
സൊതാ സൊതാരൌ സൊതാരഃ
സൊതാസെ സൊതാസാഥെ സൊതാദ്ധ്വെ
സൊതാഹെ സൊതാസ്വഹെ സൊതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അസൊഷ്യൽ അസൊഷ്യതാം അസൊഷ്യൻ
അസൊഷ്യഃ അസൊഷ്യതം അസൊഷ്യത
അസൊഷ്യം അസൊഷ്യാവ അസൊഷ്യാമ
അസൊഷ്യത അസൊഷ്യെതാം അസൊഷ്യന്ത
അസൊഷ്യഥാഃ അസൊഷ്യെഥാം അസൊഷ്യദ്ധ്വം
അസൊഷ്യെ അസൊഷ്യാവഹി അസൊഷ്യാമഹി

ലൃൾ

സൊഷ്യതി സൊഷ്യതഃ സൊഷ്യന്തി
സൊഷ്യസി സൊഷ്യഥഃ സൊഷ്യഥ
സൊഷ്യാമി സൊഷ്യാവഃ സൊഷ്യാമഃ
സൊഷ്യതെ സൊഷ്യെതെ സൊഷ്യന്തെ
സൊഷ്യസെ സൊഷ്യെഥെ സൊഷ്യദ്ധ്വെ
സൊഷ്യെ സൊഷ്യാവഹെ സൊഷ്യാമഹെ

അശൂ വ്യാപ്തൌ

ലൾ

അശ്നുതെ അശ്നുവാതെ അശ്നുവതെ
അശ്നുഷെ അശ്നുവാഥെ അശ്നുദ്ധ്വെ
അശ്നുവെ അശ്നുവഹെ അശ്നുമഹെ

ലൎങ

ആശ്നുത ആശ്നുവാതാം ആശ്നുവത
ആശ്നുഥാഃ ആശ്നുവാഥാം ആശ്നുദ്ധ്വം
ആശ്നുവി ആശ്നുവഹി ആശ്നുമഹി

ലൊൾ

അശ്നുതാം അശ്നുവാതാം അശ്നുവതാം
അശ്നുഷ്വ അശ്നുവാഥാം അശ്നുദ്ധ്വം
അശ്നുവൈ അശ്നുവാവഹൈ അശ്നുവാമഹൈ

ലിൎങ

അശ്നുവീത അശ്നുവീയാതാം അശ്നുവീരൻ
അശ്നുവീഥാഃ അശ്നുവീയാഥാം അശ്നുവീദ്ധ്വം
അശ്നുവീയ അശ്നിവീവഹി അശ്നുവീമഹി
[ 77 ] ആശിഷിലിൎങ
അശിഷീഷ്ട അശിഷീയാസ്താം അശിഷീരൻ
അശിഷീഷ്ഠാഃ അശിഷീയാസ്ഥാം അശിഷീദ്ധ്വം
അശിഷീയ അശിഷീവഹി അശിഷീമഹി
അക്ഷീഷ്ട അക്ഷീയാസ്താം അക്ഷീരൻ
അക്ഷീഷ്ഠാഃ അക്ഷീയാസ്ഥാം അക്ഷീദ്ധ്വം
അക്ഷീയ അക്ഷീവഹി അക്ഷീമഹി

ലിൾ

ആനശെ ആനശാതെ ആനിശിരെ
ആനശിഷെ ആനശാഥെ ആനശിദ്ധ്വെ
ആനശെ ആനശിവഹെ ആനശിമഹെ

ലുൎങ

ആശിഷ്ട ആശിഷാതാം ആശിഷത
ആശിഷ്ഠാഃ ആശിഷാഥാം ആശിഢ്വം
ആശിഷി ആശിഷ്വഹി ആശിഷ്മഹി
ആഷ്ട ആക്ഷാതം ആക്ഷത
ആഷ്ഠാഃ ആക്ഷാഥാം ആഢ്വം
ആക്ഷി ആക്ഷ്വഹി ആക്ഷ്മഹി

ലുൾ

അശിതാ അശിതാരൌ അശിതാരഃ
അശിതാസെ അശിതാസാഥെ അശിതാദ്ധ്വെ
അശിതാഹെ അശിതാസ്വഹെ അശിതാസ്മഹെ
അഷ്ടാ അഷ്ടാരൌ അഷ്ടാരഃ
അഷ്ടാസെ അഷ്ടാസാഥെ അഷ്ടാദ്ധ്വെ
അഷ്ടാഹെ അഷ്ടാസ്വഹെ അഷ്ടാസ്മഹെ

ലൃൎങ

ആശിഷ്യത ആശിഷ്യെതാം ആശിഷ്യന്ത
ആശിഷ്യഥാഃ ആശിഷ്യെഥാം ആശിഷ്യദ്ധ്വം
ആശിഷ്യെ ആശിഷ്യാവഹി ആശിഷ്യാമഹി
ആക്ഷ്യത ആക്ഷ്യെതാം ആക്ഷ്യന്ത
ആക്ഷ്യഥാഃ ആക്ഷ്യെഥാം ആക്ഷ്യദ്ധ്വം
ആക്ഷ്യെ ആക്ഷ്യാവഹി ആക്ഷ്യാമഹി
[ 78 ] ലൃൾ
അശിഷ്യതെ അശിഷ്യെതെ അശിഷ്യന്തെ
അശിഷ്യസെ അശിഷ്യെഥെ അശിഷ്യദ്ധ്വെ
അശിഷ്യെ അശിഷ്യാവഹെ അശിഷ്യാമഹെ
അക്ഷ്യതെ അക്ഷ്യെതെ അക്ഷ്യന്തെ
അക്ഷ്യസെ അക്ഷ്യെഥെ അക്ഷ്യദ്ധ്വെ
അക്ഷ്യെ അക്ഷ്യാവഹെ അക്ഷ്യാമഹെ

ചിൎഞ ചയനെ

ലൾ

ചിനൊതി ചിനുതഃ ചിന‌്വന്തി
ചിനൊഷി ചിനുഥഃ ചിനുഥ
ചിനൊമി ചിന‌്വഃ ചിനുവഃ ചിനുഃ ചിനുമഃ
ചിനുതെ ചിന‌്വാതെ ചിന‌്വതെ
ചിനുഷെ ചിന‌്വാഥെ ചിനുദ്ധ്വെ
ചിന‌്വെ ചിന‌്വഹെ ചിനുവഹെ ചിന്മഹെ ചിനുമഹെ

ലൎങ

അചിനൊൽ അചിനുതാം അചിന‌്വൻ
അചിനൊഃ അചിനുതം അചിനുത
അചിനവം അചിന‌്വ അചിനുവ അചിന്മ അചിനുമ
അചിനുത അചിന‌്വാതാം അചിന‌്വത
അചിനുഥാഃ അചിന‌്വാഥാം അചിനുദ്ധ്വം
അചിന‌്വി അചിന‌്വഹി
അചിനുവഹി
അചിന്മഹി അചിനുമഹി

ലൊൾ

ചിനൊതു ചിനുതാൽ ചിനുതാം ചിന‌്വന്തു
ചിനു ചിനുതാൽ ചിനുതം ചിനുത
ചിനവാനി ചിനവാവ ചിനവാമ
ചിനുതാം ചിന‌്വാതാം ചിന‌്വതാം
ചിനുഷ്വ ചിന‌്വാഥാം ചിനുദ്ധ്വം
ചിനവൈ ചിനവാവഹൈ ചിനവാമഹൈ

ലിൎങ

ചിനുയാൽ ചിനുയാതാം ചിനുയുഃ
ചിനുയാഃ ചിനുയാതം ചിനുയാത
ചിനുയാം ചിനുയാവ ചിനുയാമ
[ 79 ]
ചിന‌്വീത ചിന‌്വീയാതാം ചിന‌്വീരൻ
ചിന‌്വീഥാഃ ചിന‌്വീയാഥാം ചിന‌്വീദ്ധ്വം
ചിന‌്വീയ ചിന‌്വീവഹി ചിന‌്വീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ചീയാൽ ചീയാസ്താം ചീയാസുഃ
ചീയാഃ ചീയാസ്തം ചീയാസ്ത
ചീയാസം ചീയാസ്വ ചീയാസ്മ
ചെഷീഷ്ട ചെഷീയാസ്താം ചെഷീരൻ
ചെഷീഷ്ഠാഃ ചെഷീയാസ്ഥാം ചെഷീദ്ധ്വം
ചെഷീയ ചെഷീവഹി ചെഷീമഹി

ലിൾ

ചികായ ചിക്യതുഃ ചിക്യുഃ
ചികയിഥ ചികെഥ ചിക്യഥുഃ ചിക്യ
ചികായ ചികയ ചിക്യിവ ചിക്യിമ
ചിചായ ചിച്യതുഃ ചിച്യുഃ
ചിചയിഥ ചിചെഥ ചിച്യഥുഃ ചിച്യ
ചിചായ ചിചയ ചിച്യിവ ചിച്യിമ
ചിക്യെ ചിക്യാതെ ചിക്യിരെ
ചിക്യിഷെ ചിക്യാഥെ ചിക്യിദ്ധ്വെ ചിക്യിഢ്വെ
ചിക്യെ ചിക്യിവഹെ ചിക്യിമഹെ
ചിച്യെ ചിച്യാതെ ചിച്യിരെ
ചിച്യിഷെ ചിച്യാഥെ ചിച്യിദ്ധ്വെ
ചിച്യെ ചിച്യിവഹെ ചിച്യിമഹെ

ലുൎങ

അചൈഷീൽ അചൈഷ്ടാം അചൈഷ്ഠഃ
അചൈഷീഃ അചൈഷ്ടം അചൈഷ്ട
അചൈഷം അചൈഷ്വ അചൈഷ്മ
അചെഷ്ട അചെഷാതാം അചെഷത
അചെഷ്ഠാഃ അചെഷാഥാം അചെഢ്വം
അചെഷി അചെഷ്വഹി അചെഷ്മഹി

ലുൾ

ചെതാ ചെതാരൌ ചെതാരഃ
ചെതാസി ചെതാസ്ഥഃ ചെതാസ്ഥ
ചെതാസ്മി ചെതാസ്വഃ ചെതാസ്മഃ
[ 80 ]
ചെതാ ചെതാരൌ ചെതാരഃ
ചെതാസെ ചെതാസാഥെ ചെതാദ്ധ്വെ
ചെതാഹെ ചെതാസ്വഹെ ചെതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അചെഷ്യൽ അചെഷ്യതാം അചെഷ്യൻ
അചെഷ്യഃ അചെഷ്യതം അചെഷ്യത
അചെഷ്യം അചെഷ്യാവ അചെഷ്യാമ
അചെഷ്യത അചെഷ്യെതാം അചെഷ്യന്ത
അചെഷ്യഥാഃ അചെഷ്യെഥാം അചെഷ്യദ്ധ്വം
അചെഷ്യെ അചെഷ്യാവഹി അചെഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ചെഷ്യതി ചെഷ്യതഃ ചെഷ്യന്തി
ചെഷ്യസി ചെഷ്യഥഃ ചെഷ്യഥ
ചെഷ്യാമി ചെഷ്യാവഃ ചെഷ്യാമഃ
ചെഷ്യതെ ചെഷ്യെതെ ചെഷ്യന്തെ
ചെഷ്യസെ ചെഷ്യെഥെ ചെഷ്യദ്ധ്വെ
ചെഷ്യെ ചെഷ്യാവഹെ ചെഷ്യാമഹെ

തുദ വ്യഥനെ

ലൾ

തുദതി തുദതഃ തുദന്തി
തുദസി തുദഥഃ തുദഥ
തുദാമി തുദാവഃ തുദാമഃ

ലൎങ

അതുദൽ അതുദതാം അതുദൻ
അതുദഃ അതുദതം അതുദത
അതുദം അതുദാവ അതുദാമ

ലൊൾ

തുദതു തുദതാൽ തുദതാം തുദന്തു
തുദ തുദതാൽ തുദതം തുദത
തുദാനി തുദാവ തുദാമ

ലിൎങ

തുദെൽ തുദെതാം തുദെയുഃ
തുദെഃ തുദെതം തുദെത
തുദെയം തുദെവ തുദെവ
[ 81 ] ആശിഷിലിൎങ
തുദ്യാൽ തുദ്യാസ്താം തുദ്യാസുഃ
തുദ്യാഃ തുദ്യാസ്തം തുദ്യാസ്ത
തുദ്യാസം തുദ്യാസ്വ തുദ്യാസ്മ

ലിൾ

തുതൊദ തുതുദതുഃ തുതുദുഃ
തുതൊദിഥ തുതുദഥുഃ തുതുദ
തുതൊദ തുതുദിവ തുതുദിമ

ലുൎങ

അതൌത്സീൽ അതൌത്താം അതൌത്സുഃ
അതൌത്സീഃ അതൌത്തം അതൌത്ത
അതൌത്സം അതൌത്സ്വ അതൌത്സ്മ

ലുൾ

തൊത്താ തൊത്താരൌ തൊത്താരഃ
തൊത്താസി തൊത്താസ്ഥഃ തൊത്താസ്ഥ
തൊത്താസ്മി തൊത്താസ്വഃ തൊത്താസ്മ

ലൃൎങ

അതൊത്സ്യൽ അതൊത്സ്യതാം അതൊത്സ്യൻ
അതൊത്സ്യഃ അതൊത്സ്യതം അതൊത്സ്യത
അതൊത്സ്യം അതൊത്സ്യാവ അതൊത്സ്യാമ

ലൃൾ

തൊത്സ്യതി തൊത്സ്യതഃ തൊത്സ്യന്തി
തൊത്സ്യനി തൊത്സ്യഥഃ തൊത്സ്യഥ
തൊത്സ്യാമി തൊത്സ്യാവഃ തൊത്സ്യാമഃ

മൃൎങ പ്രാണത്യാഗെ

ലൾ

മ്രിയതെ മ്രിയെതെ മ്രിയന്തെ
മ്രിയസെ മ്രിയെഥെ മ്രിയദ്ധ്വെ
മ്രിയെ മ്രിയാവഹെ മ്രിയാമഹെ

ലൎങ

അമ്രിയത അമ്രിയെതാം അമ്രിയന്ത
അമ്രിയഥാഃ അമ്രിയെഥാം അമ്രിയദ്ധ്വം
അമ്രിയെ അമ്രിയാവഹി അമ്രിയാമഹി
[ 82 ] ലൊൾ
മ്രിയതാം മ്രിയെതാം മ്രിയന്താം
മ്രിയസ്വ മ്രിയെഥാം മ്രിയദ്ധ്വം
മ്രിയൈ മ്രിയാവഹൈ മ്രിയാമഹൈ

ലിൎങ

മ്രിയെത മ്രിയെയാതാം മ്രിയെരൻ
മ്രിയെഥാഃ മ്രിയെയാഥാം മ്രിയെദ്ധ്വം
മ്രിയെയ മ്രിയെവഹി മ്രിയെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

മൃഷീഷ്ട മൃഷീയാസ്താം മൃഷീരൻ
മൃഷീഷ്ഠാഃ മൃഷീയാസ്ഥാം മൃഷീദ്ധ്വം
മൃഷീയ മൃഷീവഹി മൃഷീമഹി

ലിൾ

മമാര മമ്രതുഃ മമ്രുഃ
മമൎത്ഥ മമ്രഥുഃ മമ്ര
മമാര മമര മമ്രിവ മമ്രിമ

ലുൎങ

അമൃത അമൃഷാതാം അമൃഷത
അമൃഥാഃ അമൃഷാഥാം അമൃഢ്വം
അമൃഷി അമൃഷ്വഹി അമൃഷ്മഹി

ലുൾ

മൎത്താ മൎത്താരൌ മൎത്താരഃ
മൎത്താസി മൎത്താസ്ഥഃ മൎത്താസ്ഥ
മൎത്താസ്മി മൎത്താസ്വഃ മൎത്താസ്മഃ

ലൃൎങ

അമരിഷ്യൽ അമരിഷ്യതാം അമരിഷ്യൻ
അമരിഷ്യഃ അമരിഷ്യതം അമരിഷ്യത
അമരിഷ്യം അമരിഷ്യാവ അമരിഷ്യാമ

ലൃൾ

മരിഷ്യതി മരിഷ്യതഃ മരിഷ്യന്തി
മരിഷ്യസി മരിഷ്യഥഃ മരിഷ്യഥ
മരിഷ്യാമി മരിഷ്യാവഃ മരിഷ്യാമഃ
[ 83 ] മുച്ഌ മൊക്ഷണെ

ലൾ

മുഞ്ചതി മുഞ്ചതഃ മുഞ്ചന്തി
മുഞ്ചസി മുഞ്ചഥഃ മുഞ്ചഥ
മുഞ്ചാമി മുഞ്ചാവഃ മുഞ്ചാമഃ
മുഞ്ചതെ മുഞ്ചെതെ മുഞ്ചന്തെ
മുഞ്ചസെ മുഞ്ചെഥെ മുഞ്ചദ്ധ്വെ
മുഞ്ചെ മുഞ്ചാവഹെ മുഞ്ചാമഹെ

ലൎങ

അമുഞ്ചൽ അമുഞ്ചതാം അമുഞ്ചൻ
അമുഞ്ചഃ അമുഞ്ചതം അമുഞ്ചത
അമുഞ്ചം അമുഞ്ചാവ അമുഞ്ചാമ
അമുഞ്ചത അമുഞ്ചെതാം അമുഞ്ചന്ത
അമുഞ്ചഥാഃ അമുഞ്ചെഥാം അമുഞ്ചദ്ധ്വം
അമുഞ്ചെ അമുഞ്ചാവഹി അമുഞ്ചാമഹി

ലൊൾ

മുഞ്ചതു മുഞ്ചതാൽ മുഞ്ചതാം മുഞ്ചന്തു
മുഞ്ച മുഞ്ചതാൽ മുഞ്ചതം മുഞ്ചത
മുഞ്ചാനി മുഞ്ചാവ മുഞ്ചാമ
മുഞ്ചതാം മുഞ്ചെതാം മുഞ്ചന്താം
മുഞ്ചസ്വ മുഞ്ചെഥാം മുഞ്ചദ്ധ്വം
മുഞ്ചൈ മുഞ്ചാവഹൈ മുഞ്ചാമഹൈ

ലിൎങ

മുഞ്ചെൽ മുഞ്ചെതാം മുഞ്ചെയുഃ
മുഞ്ചെഃ മുഞ്ചെതം മുഞ്ചെത
മുഞ്ചെയം മുഞ്ചെവ മുഞ്ചെമ
മുഞ്ചെത മുഞ്ചെയാതാം മുഞ്ചെരൻ
മുഞ്ചെഥാഃ മുഞ്ചെയാഥാം മുഞ്ചെദ്ധ്വം
മുഞ്ചെയ മുഞ്ചെവഹി മുഞ്ചെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

മുച്യാൽ മുച്യാസ്താം മുച്യാസുഃ
മുച്യാഃ മുച്യാസ്തം മുച്യാസ്ത
മുച്യാസം മുച്യാസ്വ മുച്യാസ്മ
[ 84 ]
മുക്ഷീഷ്ട മുക്ഷീയാസ്താം മുക്ഷീരൻ
മുക്ഷീഷ്ഠാഃ മുക്ഷീയാസ്ഥാം മുക്ഷീദ്ധ്വം
മുക്ഷീയ മുക്ഷീവഹി മുക്ഷീമഹി

ലിൾ

മുമൊച മുമുചതുഃ മുമുചുഃ
മുമൊചിഥ മുമുചഥുഃ മുമുച
മുമൊച മുമുചിവ മുമുചിമ
മുമുചെ മുമുചാതെ മുമുചിരെ
മുമുചിഷെ മുമുചാഥെ മുമുചിദ്ധ്വെ
മുമുചെ മുമുചിവഹെ മുമുചിമഹെ

ലുൎങ

അമുചൽ അമുചതാം അമുചൻ
അമുചഃ അമുചതം അമുചത
അമുചം അമുചാവ അമുചാമ
അമുചത അമുചെതാം അമുചന്ത
അമുചഥാഃ അമുചെഥാം അമുചദ്ധ്വം
അമുചെ അമുചാവഹി അമുചാമഹി
അമുക്ത അമുക്ഷാതാം അമുക്ഷത
അമുക്ഥാഃ അമുക്ഷാഥാം അമുഗ്ദ്ധ്വം
അമുക്ഷി അമുക്ഷ്വഹി അമുക്ഷ്മഹി

ലുൾ

മൊക്താ മൊക്താരൌ മൊക്താരഃ
മൊക്താസി മൊക്താസ്ഥഃ മൊക്താസ്ഥ
മൊക്താസ്മി മൊക്താസ്വഃ മൊക്താസ്മഃ
മൊക്താ മൊക്താരൌ മൊക്താരഃ
മൊക്താസെ മൊക്താസാഥെ മൊക്താദ്ധ്വെ
മൊക്താഹെ മൊക്താസ്വഹെ മൊക്താസ്മഹെ

ലൃൎങ

അമൊക്ഷ്യൽ അമൊക്ഷ്യതാം അമൊക്ഷ്യൻ
അമൊക്ഷ്യഃ അമൊക്ഷ്യതം അമൊക്ഷ്യത
അമൊക്ഷ്യം അമൊക്ഷ്യാവ അമൊക്ഷ്യാമ
അമൊക്ഷ്യത അമൊക്ഷ്യെതാം അമൊക്ഷ്യന്ത
അമൊക്ഷ്യഥാഃ അമൊക്ഷ്യെഥാം അമൊക്ഷ്യദ്ധ്വം
അമൊക്ഷ്യെ അമൊക്ഷ്യാവഹി അമൊക്ഷ്യാമഹി
[ 85 ] ലൃൾ
മൊക്ഷ്യതി മൊക്ഷ്യതഃ മൊക്ഷ്യന്തി
മൊക്ഷ്യസി മൊക്ഷ്യഥഃ മൊക്ഷ്യഥ
മൊക്ഷ്യാമി മൊക്ഷ്യാവഃ മൊക്ഷ്യാമഃ
മൊക്ഷ്യതെ മൊക്ഷ്യെതെ മൊക്ഷ്യന്തെ
മൊക്ഷ്യസെ മൊക്ഷ്യെഥെ മൊക്ഷ്യദ്ധ്വെ
മൊക്ഷ്യെ മൊക്ഷ്യാവഹെ മൊക്ഷ്യാമഹെ

രുധിർ ആവരണെ

ലൾ

രുണദ്ധി രുന്ധഃ രുന്ധന്തി
രുണത്സി രുന്ധഃ രുന്ധ
രുണദ്ധ്മി രുന്ധ്വഃ രുന്ധ്മഃ

ലൎങ

അരുണൽ അരുണൎദ അരുന്ധാം അരുന്ധൻ
അരുണഃ അരുണൎദ അരുന്ധം അരുന്ധ
അരുണധം അരുന്ധ്വ അരുന്ധ്മ

ലൊൾ

രുണദ്ധൂ രുന്ധാൽ രുന്ധാം രുന്ധന്തു
രുന്ധി രുന്ധാൽ രുന്ധം രുന്ധ
രുണധാനി രുണധാവ രുണധാമ

ലിൎങ

രുന്ധ്യാൽ രുന്ധ്യാതാം രുന്ധ്യുഃ
രുന്ധ്യാഃ രുന്ധ്യാതം രുന്ധ്യാത
രുന്ധ്യാം രുന്ധ്യാവ രുന്ധ്യാമ

ആശിഷിലിൎങ

രുദ്ധ്യാൽ രുദ്ധ്യാസ്താം രുദ്ധ്യാസുഃ
രുദ്ധ്യാഃ രുദ്ധ്യാസ്തം രുദ്ധ്യാസ്ത
രുദ്ധ്യാസം രുദ്ധ്യാസ്വ രുദ്ധ്യാസ്മ

ലിൾ

രുരൊധ രുരുധതുഃ രുരുധുഃ
രുരൊധിഥ രുരുധഥുഃ രുരുധ
രുരൊധ രുരുധിവ രുരുധിമ
[ 86 ] ലുൎങ
അരുധൻ അരുധതാം അരുധൻ
അരുധഃ അരുധതം അരുധത
അരുധം അരുധാവ അരുധാമ
അരൌത്സീൽ അരൌദ്ധാം അരൌത്സുഃ
അരൌത്സീഃ അരൌദ്ധം അരൌദ്ധ
അരൌത്സം അരൌത്സ്വ അരൌത്സ്മ


ലുൾ

രൊദ്ധാ രൊദ്ധാരൌ രൌദ്ധാരഃ
രൊദ്ധാസി രൊദ്ധാസ്ഥഃ രൌദ്ധാസ്ഥ
രൊദ്ധാസ്മി രൊദ്ധാസ്വഃ രൌദ്ധാസ്മഃ

ലൃൎങ

അരൊത്സ്യൽ അരൊത്സ്യതാം അരൊത്സ്യൻ
അരൊത്സ്യഃ അരൊത്സ്യതം അരൊത്സ്യത
അരൊത്സ്യം അരൊത്സ്യാവ അരൊത്സ്യാമ

ലൃൾ

രൊത്സ്യതി രൊത്സ്യതഃ രൊത്സ്യന്തി
രൊത്സ്യസി രൊത്സ്യഥഃ രൊത്സ്യഥ
രൊത്സ്യാമി രൊത്സ്യാവഃ രൊത്സ്യാമഃ

ഭുജ പാലനാഭ്യവഹാരയൊഃ

ലൾ

ഭുനക്തി ഭുൎങക്തഃ ഭുഞ്ജന്തി
ഭുനക്ഷി ഭുൎങക്ഥഃ ഭുൎങക്ഥ
ഭുനജ്മി ഭുഞ്ജ്വഃ ഭുഞ്ജ്മഃ
ഭുൎങക്തെ ഭുഞ്ജാതെ ഭുഞ്ജതെ
ഭുൎങക്ഷെ ഭുഞ്ജാഥെ ഭുൎങഗ്ദ്ധ്വെ
ഭുഞ്ജെ ഭുഞ്ജ്വഹെ ഭുഞ്ജ്മഹെ

ലൎങ

അഭുനൿ അഭുനൎഗ അഭുൎങക്താം അഭുഞ്ജൻ
അഭുനൿ അഭുനൎഗ അഭുൎങക്തം അഭുൎങക്ത
അഭുനജം അഭുഞ്ജ്വ അഭുഞ്ജ്മ
അഭുൎങക്ത അഭുഞ്ജാതാം അഭുഞ്ജത
അഭുൎങക്ഥാഃ അഭുഞ്ജാഥാം അഭുൎങഗ്ദ്ധ്വം
അഭുഞ്ജി അഭുഞ്ജ്വഹി അഭുഞ്ജ്മഹി
[ 87 ] ലൊൾ
ഭുനക്തു ഭുൎങക്താൽ ഭുൎങക്താം ഭുഞ്ജന്തു
ഭുൎങഗ്ദ്ധി ഭുൎങക്താൽ ഭുൎങക്തം ഭുൎങക്ത
ഭുനജാനി ഭുനജാവ ഭുനജാമ
ഭുൎങക്താം ഭുഞ്ജാതാം ഭുഞ്ജതാം
ഭുൎങക്ഷ്വ ഭുഞ്ജാഥാം ഭുൎങഗ്ദ്ധ്വം
ഭുനജൈ ഭുനജാവഹൈ ഭുനജാമഹൈ

ലിൎങ

ഭുഞ്ജ്യാൽ ഭുഞ്ജ്യാതാം ഭുഞ്ജ്യുഃ
ഭുഞ്ജ്യാഃ ഭുഞ്ജ്യാതം ഭുഞ്ജ്യാത
ഭുഞ്ജ്യാം ഭുഞ്ജ്യാവ ഭുഞ്ജ്യാമ
ഭുഞ്ജീത ഭുഞ്ജീയാതാം ഭുഞ്ജീരൻ
ഭുഞ്ജീഥാഃ ഭുഞ്ജീയാഥാം ഭുഞ്ജീദ്ധ്വം
ഭുഞ്ജീയ ഭുഞ്ജീവഹി ഭുഞ്ജീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ഭുജ്യാൽ ഭുജ്യാസ്താം ഭുജ്യാസുഃ
ഭുജ്യാഃ ഭുജ്യാസ്തം ഭുജ്യാസ്ത
ഭുജ്യാസം ഭുജ്യാസ്വ ഭുജ്യാസ്മ
ഭുക്ഷീഷ്ട ഭുക്ഷീയാസ്താം ഭുക്ഷീരൻ
ഭുക്ഷീഷ്ഠാഃ ഭുക്ഷീയാസ്ഥാം ഭുക്ഷീദ്ധ്വം
ഭുക്ഷീയ ഭുക്ഷീവഹി ഭുക്ഷീമഹി

ലിൾ

ബുഭൊജ ബുഭുജതുഃ ബുഭുജുഃ
ബുഭൊജിഥ ബുഭുജഥുഃ ബുഭുജ
ബുഭൊജ ബുഭുജിവ ബുഭുജിമ
ബുഭുജെ ബുഭുജാതെ ബുഭുജിരെ
ബുഭുജിഷെ ബുഭുജാഥെ ബുഭുജിദ്ധ്വെ
ബുഭുജെ ബുഭുജിവഹെ ബുഭുജിമഹെ

ലുൎങ

അഭൌക്ഷീൽ അഭൌക്താം അഭൌക്ഷുഃ
അഭൌക്ഷീഃ അഭൌക്തം അഭൌക്ത
അഭൌക്ഷം അഭൌക്ഷ്വ അഭൌക്ഷ്മ
അഭുക്ത അഭുക്ഷാതാം അഭുക്ഷത
അഭുക്ഥാഃ അഭുക്ഷാഥാം അഭുഗ്ദ്ധ്വം
അഭുക്ഷി അഭുക്ഷ്വഹി അഭുക്ഷ്മഹി
[ 88 ] ലുൾ
ഭൊക്താ ഭൊക്താരൌ ഭൊക്താരഃ
ഭൊക്താസി ഭൊക്താസ്ഥഃ ഭൊക്താസ്ഥ
ഭൊക്താസ്മി ഭൊക്താസ്വഃ ഭൊക്താസ്മഃ


ഭൊക്താ ഭൊക്താരൌ ഭൊക്താരഃ
ഭൊക്താസെ ഭൊക്താസാഥെ ഭൊക്താദ്ധ്വെ
ഭൊക്താഹെ ഭൊക്താസ്വഹെ ഭൊക്താസ്മഹെ

ലൃൎങ

അഭൊക്ഷ്യൽ അഭൊക്ഷ്യതാം അഭൊക്ഷ്യൻ
അഭൊക്ഷ്യഃ അഭൊക്ഷ്യതം അഭൊക്ഷ്യത
അഭൊക്ഷ്യം അഭൊക്ഷ്യാവ അഭൊക്ഷ്യാമ


അഭൊക്ഷ്യത അഭൊക്ഷ്യതാം അഭൊക്ഷ്യന്ത
അഭൊക്ഷ്യഥാഃ അഭൊക്ഷ്യെഥാം അഭൊക്ഷ്യദ്ധ്വം
അഭൊക്ഷ്യ അഭൊക്ഷ്യാവഹി അഭൊക്ഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ഭൊക്ഷ്യതി ഭൊക്ഷ്യതഃ ഭൊക്ഷ്യന്തി
ഭൊക്ഷ്യസി ഭൊക്ഷ്യഥഃ ഭൊക്ഷ്യഥ
ഭൊക്ഷ്യാമി ഭൊക്ഷ്യാവഃ ഭൊക്ഷ്യാമഃ


ഭൊക്ഷ്യതെ ഭൊക്ഷ്യെതെ ഭൊക്ഷ്യന്തെ
ഭൊക്ഷ്യസെ ഭൊക്ഷ്യെഥെ ഭൊക്ഷ്യദ്ധ്വെ
ഭൊക്ഷ്യെ ഭൊക്ഷ്യാവഹെ ഭൊക്ഷ്യാമഹെ

യുജിർ യൊഗെ
ലൾ

യുനക്തി യുൎങക്തഃ യുഞ്ജന്തി
യുനക്ഷി യുൎങക്ഥഃ യുൎങക്ഥ
യുനജ്മി യുഞ്ജ്വഃ യുഞ്ജ്മഃ


പ്രയുൎങക്തെ പ്രയുഞ്ജാതെ പ്രയുഞ്ജതെ
പ്രയുൎങക്ഷെ പ്രയുഞ്ജാഥെ പ്രയുൎങഗ്ദ്ധ്വെ
പ്രയുഞ്ജെ പ്രയുഞ്ജ്വഹെ പ്രയുഞ്ജ്മഹെ

ലൎങ

അയുനൿ അയുനൎഗ അയുൎങക്താം അയുഞ്ജൻ
അയുനൿ അയുനൎഗ അയുൎങക്തം അയുൎങക്ത
അയുനജം അയുഞ്ജ്വ അയുഞ്ജ്മ
[ 89 ]
പ്രായുൎങക്ത പ്രായുഞ്ജാതാം പ്രായുഞ്ജത
പ്രായുൎങക്ഥാഃ പ്രായുഞ്ജാഥാം പ്രായുൎങഗ്ദ്ധ്വം
പ്രായുഞ്ജി പ്രായുഞ്ജ്വഹി പ്രയുഞ്ജ്മഹി

ലൊൾ

യുനക്തു യുൎങക്താൽ യുൎങക്താം യുഞ്ജന്തു
യുൎങഗ്ദ്ധി യുൎങക്താൽ യുൎങക്തം യുൎങക്ത
യുനജാനി യുനജാവ യുനജാമ


പ്രയുൎങക്താം പ്രയുഞ്ജാതാം പ്രയുഞ്ജതാം
പ്രയുൎങക്ഷ്വ പ്രയുഞ്ജാഥാം പ്രയുൎങഗ്ദ്ധ്വം
പ്രയുനജൈ പ്രയുനജാവഹൈ പ്രയുനജാമഹൈ

ലിൎങ

യുഞ്ജ്യാൽ യുഞ്ജ്യാതാം യുഞ്ജ്യുഃ
യുഞ്ജ്യാഃ യുഞ്ജ്യാതം യുഞ്ജ്യാത
യുഞ്ജ്യാം യുഞ്ജ്യാവ യുഞ്ജ്യാമ


പ്രയുഞ്ജീത പ്രയുഞ്ജീയാതാം പ്രയുഞ്ജീരൻ
പ്രയുഞ്ജീഥാഃ പ്രയുഞ്ജീയാഥാം പ്രയുഞ്ജീദ്ധ്വം
പ്രയുഞ്ജീയ പ്രയുഞ്ജീവഹി പ്രയുഞ്ജീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

യുജ്യാൽ യുജ്യാസ്താം യുജ്യാസുഃ
യുജ്യാഃ യുജ്യാസ്തം യുജ്യാസ്ത
യുജ്യാസം യുജ്യാസ്വ യുജ്യാസ്മ


പ്രയുക്ഷീഷ്ട പ്രയുക്ഷീയാസ്താം പ്രയുക്ഷീരൻ
പ്രയുക്ഷീഷ്ഠാഃ പ്രയുക്ഷീയാസ്ഥാം പ്രയുക്ഷീദ്ധ്വം
പ്രയുക്ഷീയ പ്രയുക്ഷീവഹി പ്രയുക്ഷീമഹി

ലിൾ

യുയൊജ യുയുജതുഃ യുയുജുഃ
യുയൊജിഥ യുയുജഥുഃ യുയുജ
യുയൊജ യുയുജിവ യുയുജിമ


പ്രയുയുജെ പ്രയുയുജാതെ പ്രയുയുജിരെ
പ്രയുയുജിഷെ പ്രയുയുജാഥെ പ്രയുയുജിദ്ധ്വെ
പ്രയുയുജെ പ്രയുയുജിവഹെ പ്രയുയുജിമഹെ

ലുൎങ

അയുജൽ അയുജതാം അയുജൻ
അയുജഃ അയുജതം അയുജത
അയുജം അയുജാവ അയുജാമ
[ 90 ]
അയൌക്ഷീൽ അയൌക്താം അയൌക്ഷുഃ
അയൌക്ഷീഃ അയൌക്തം അയൌക്ത
അയൌക്ഷം അയൌക്ഷ്വ അയൌക്ഷ്മ


പ്രായുക്ത പ്രായുക്ഷാതാം പ്രായുക്ഷത
പ്രായുക്ഥാഃ പ്രായുക്ഷാഥാം പ്രായുഗ്ദ്ധ്വം
പ്രായുക്ഷി പ്രായുക്ഷ്വഹി പ്രായുക്ഷ്മഹി

ലുൾ

യൊക്താ യൊക്താരൌ യൊക്താരഃ
യൊക്താസി യൊക്താസ്ഥഃ യൊക്താസ്ഥ
യൊക്താസ്മി യൊക്താസ്വഃ യൊക്താസ്മഃ


പ്രയൊക്താ പ്രയൊക്താരൌ പ്രയൊക്താരഃ
പ്രയൊക്താസെ പ്രയൊക്താസാഥെ പ്രയൊക്താദ്ധ്വെ
പ്രയൊക്താഹെ പ്രയൊക്താസ്വഹെ പ്രയൊക്താസ്മഹെ

ലൃൎങ

അയൊക്ഷ്യൽ അയൊക്ഷ്യതാം അയൊക്ഷ്യൻ
അയൊക്ഷ്യഃ അയൊക്ഷ്യതം അയൊക്ഷ്യത
അയൊക്ഷ്യം അയൊക്ഷ്യാവ അയൊക്ഷ്യാമ


പ്രയൊക്ഷ്യത പ്രയൊക്ഷ്യെതാം പ്രയൊക്ഷ്യന്ത
പ്രയൊക്ഷ്യഥാഃ പ്രയൊക്ഷ്യെഥാം പ്രയൊക്ഷ്യദ്ധ്വം
പ്രയൊക്ഷ്യെ പ്രയൊക്ഷ്യാവഹി പ്രയൊക്ഷ്യാമഹി

ലൃൾ

യൊക്ഷ്യതി യൊക്ഷ്യതഃ യൊക്ഷ്യന്തി
യൊക്ഷ്യസി യൊക്ഷ്യഥഃ യൊക്ഷ്യഥ
യൊക്ഷ്യാമി യൊക്ഷ്യാവഃ യൊക്ഷ്യാമ:


പ്രയൊക്ഷ്യതെ പ്രയൊക്ഷ്യെതെ പ്രയൊക്ഷ്യന്തെ
പ്രയൊക്ഷ്യസെ പ്രയൊക്ഷ്യെഥെ പ്രയൊക്ഷ്യദ്ധ്വെ
പ്രയൊക്ഷ്യെ പ്രയൊക്ഷ്യാവഹെ പ്രയൊക്ഷ്യാമഹെ

തനു വിസ്താരെകരണെച
ലൾ

തനൊതി തനുതഃ തന്വന്തി
തനൊഷി തനുഥഃ തനുഥ
തനൊമി തന്വഃ തനുവഃ തന്മഃ തനുമഃ


തനുതെ തന്വാതെ തന്വതെ
തനുഷെ തന്വാഥെ തനുദ്ധ്വെ
തന്വെ തന്വഹെ തനുവഹെ തന്മഹെ തനുമഹെ
[ 91 ] ലൎങ
അതനൊൽ അതനുതാം അതന്വൻ
അതനൊഃ അതനുതം അതനുത
അതനവം അതന്വ അതനുവ അതന്മ അതനുമ


അതനുത അതന്വാതാം അതന്വത
അതനുഥാഃ അതന്വാഥാം അതനുദ്ധ്വം
അതന്വി അതന്വഹി
അതനുവഹി
അതന്മഹി അതനുമഹി

ലൊൾ

തനൊതു തനുതാൽ തനുതാം തന്വന്തു
തനു തനുതാൽ തനുതം തനുത
തനവാനി തനവാവ തനവാമ


തനുതാം തന്വാതാം തന്വതാം
തനുഷ്വ തന്വാഥാം തനുദ്ധ്വം
തനവൈ തനവാവഹൈ തനവാമഹൈ

ലിൎങ

തനുയാൽ തനുയാതാം തനുയുഃ
തനുയാഃ തനുയാതം തനുയാത
തനുയാം തനുയാവ തനുയാമ


തന്വീത തന്വീയാതാം തന്വീരൻ
തന്വീഥാഃ തന്വീയാഥാം തന്വീദ്ധ്വം
തന്വീയ തന്വീവഹി തന്വീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

തന്യാൽ തന്യാസ്താം തന്യാസുഃ
തന്യാഃ തന്യാസ്തം തന്യാസ്ത
തന്യാസം തന്യാസ്വ തന്യാസ്മ


തനിഷീഷ്ട തനിഷീയാസ്താം തനിഷീരൻ
തനിഷീഷ്ഠാഃ തനിഷീയാസ്ഥാം തനിഷീദ്ധ്വം
തനിഷീയ തനിഷീവഹി തനിഷീമഹി

ലിൾ

തതാന തെനതുഃ തെനുഃ
തെനിഥ തെനഥുഃ തെന
തതാന തതന തെനിവ തെനിമ
[ 92 ]
തെനെ തെനാതെ തെനിരെ
തെനിഷെ തെനാഥെ തെനിദ്ധ്വെ
തെനെ തെനിവഹെ തെനിമഹെ

ലുൎങ

അതാനീൽ അതാനിഷ്ടാം അതാനിഷുഃ
അതാനീഃ അതാനിഷ്ടം അതാനിഷ്ട
അതാനിഷം അതാനിഷ്വ അതാനിഷ്മ


അതനീൽ അതനിഷ്ടാം അതനിഷുഃ
അതനീഃ അതനിഷ്ടം അതനിഷ്ട
അതനിഷം അതനിഷ്വ അതനിഷ്മ


അതത അതനിഷ്ട അതനിഷാതാം അതനിഷത
അതഥാഃ അതനിഷ്ഠാഃ അതനിഷാഥാം അതനിദ്ധ്വം
അതനിഷി അതനിഷ്വഹി അതനിഷ്മഹി

ലുൾ

തനിതാ തനിതാരൌ തനിതാരഃ
തനിതാസി തനിതാസ്ഥഃ തനിതാസ്ഥ
തനിതാസ്മി തനിതാസ്വഃ തനിതാസ്മഃ


തനിതാ തനിതാരൌ തനിതാരഃ
തനിതാസെ തനിതാസാഥെ തനിതാദ്ധ്വെ
തനിതാഹെ തനിതാസ്വഹെ തനിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അതനിഷ്യൽ അതനിഷ്യതാം അതനിഷ്യൽ
അതനിഷ്യഃ അതനിഷ്യതം അതനിഷ്യത
അതനിഷ്യം അതനിഷ്യാവ അതനിഷ്യാമ


അതനിഷ്യത അതനിഷ്യെതാം അതനിഷ്യന്ത
അതനിഷ്യഥാഃ അതനിഷ്യെഥാം അതനിഷ്യദ്ധ്വം
അതനിഷ്യെ അതനിഷ്യാവഹി അതനിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

തനിഷ്യതി തനിഷ്യതഃ തനിഷ്യന്തി
തനിഷ്യസി തനിഷ്യഥഃ തനിഷ്യഥ
തനിഷ്യാമി തനിഷ്യാവഃ തനിഷ്യാമഃ


തനിഷ്യതെ തനിഷ്യെതെ തനിഷ്യന്തെ
തനിഷ്യസെ തനിഷ്യെഥെ തനിഷ്യദ്ധ്വെ
തനിഷ്യെ തനിഷ്യാവഹെ തനിഷ്യാമഹെ
[ 93 ] മനു അവബൊധനെ

ലൾ

മനുതെ മന്വാതെ മന്വതെ
മനുഷെ തന്വാഥെ മനുദ്ധ്വെ
മന്വെ മന്വഹെ മനുവഹെ മന്മഹെ മനുമഹെ

ലൎങ

അമനുത അമന്വാതാം അമന്വത
അമനുഥാഃ അമന്വാഥാം അമനുദ്ധ്വം
അമന്വി അമന്വഹി
അമനുവഹി
അമന്മഹി അമനുമഹി

ലൊൾ

മനുതാം മന്വാതാം മന്വതാം
മനുഷ്വ മന്വാഥാം മനുദ്ധ്വം
മനവൈ മനവാവഹൈ മനവാമഹൈ

ലിൎങ

മന്വീത മന്വീയാതാം മന്വീരൻ
മന്വീഥാഃ മന്വീയാഥാം മന്വീദ്ധ്വം
മന്വീയ മന്വീവഹി മന്വീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

മനിഷീഷ്ട മനിഷീയാസ്താം മനിഷീരൻ
മനിഷീഷ്ഠാഃ മനിഷീയാസ്ഥാം മനിഷീദ്ധ്വം
മനിഷീയ മനിഷീവഹി മനിഷീമഹി

ലിൾ

മെനെ മെനാതെ മെനിരെ
മെനിഷെ മെനാഥെ മെനിദ്ധ്വെ
മെനെ മെനിവഹെ മെനിമഹെ

ലുൎങ

അമത അമനിഷ്ട അമനിഷാതാം അമനിഷത
അമഥാഃ അമനിഷ്ഠാഃ അമനിഷാഥാം അമനിദ്ധ്വം
അമനിഷി അമനിഷ്വഹി അമനിഷ്മഹി

ലുൾ

മനിതാ മനിതാരൌ മനിതാരഃ
മനിതാസെ മനിതാസാഥെ മനിതാദ്ധ്വെ
മനിതാഹെ മനിതാസ്വഹെ മനിതാസ്മഹെ
[ 94 ] ലൃൎങ
അമനിഷ്യത അമനിഷ്യെതാം അമനിഷ്യന്ത
അമനിഷ്യഥാഃ അമനിഷ്യെഥാം അമനിഷ്യദ്ധ്വം
അമനിഷ്യെ അമനിഷ്യാവഹി അമനിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

മനിഷ്യതെ മനിഷ്യെതെ മനിഷ്യന്തെ
മനിഷ്യസെ മനിഷ്യെഥെ മനിഷ്യദ്ധ്വെ
മനിഷ്യെ മനിഷ്യാവഹെ മനിഷ്യാമഹെ

ഡുകൃൎഞ കരണെ
ലൾ

കരൊതി കുരുതഃ കുൎവന്തി
കരൊഷി കുരുഥഃ കുരുഥ
കരൊമി കുൎവഃ കുൎമ്മഃ


കുരുതെ കുൎവാതെ കുൎവതെ
കുരുഷെ കുൎവാഥെ കുരുദ്ധ്വെ
കുൎവെ കുൎവഹെ കുൎമ്മഹെ

ലൎങ

അകരൊൽ അകുരുതാം അകുൎവൻ
അകരൊഃ അകുരുതം അകുരുത
അകരവം അകുൎവ അകുൎമ്മ


അകുരുത അകുൎവാതാം അകുൎവത
അകുരുഥാഃ അകുൎവാഥാം അകുരുദ്ധ്വം
അകുൎവി അകുൎവഹി അകുൎമ്മഹി

ലൊൾ

കരൊതു കുരുതാൽ കുരുതാം കുൎവന്തു
കുരു കുരുതാൽ കുരുതം കുരുത
കരവാണി കരവാവ കരവാമ


കുരുതാം കുൎവാതാം കുൎവതാം
കുരുഷ്വ കുൎവാഥാം കുരുദ്ധ്വം
കരവൈ കരവാവഹൈ കരവാമഹൈ

ലിൎങ

കുൎയ്യാൽ കുൎയ്യാതാം കുൎയ്യുഃ
കുൎയ്യാഃ കുൎയ്യാതം കുൎയ്യാത
കുൎയ്യാം കുൎയ്യാവ കുൎയ്യാമ
[ 95 ]
കുൎവീത കുൎവീയാതാം കുൎവീരൻ
കുൎവീഥാഃ കുൎവീയാഥാം കുൎവീദ്ധ്വം
കുൎവീയ കുൎവീവഹി കുൎവീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ക്രിയാൽ ക്രിയാസ്താം ക്രിയാസുഃ
ക്രിയാഃ ക്രിയാസ്തം ക്രിയാസ്ത
ക്രിയാസം ക്രിയാസ്വ ക്രിയാസ്മ


കൃഷീഷ്ട കൃഷീയാസ്താം കൃഷീരൻ
കൃഷീഷ്ഠാഃ കൃഷീയാസ്ഥാം കൃഷീദ്ധ്വം
കൃഷീയ കൃഷീവഹി കൃഷീമഹി

ലിൾ

ചകാരഃ ചക്രതുഃ ചക്രുഃ
ചകൎത്ഥ ചക്രഥുഃ ചക്ര
ചകാര ചകര ചകൃവ ചകൃമ


ചക്രെ ചക്രാതെ ചക്രിരെ
ചകൃഷെ ചക്രാഥെ ചകൃഢ്വെ
ചക്രെ ചകൃവഹെ ചകൃമഹെ

ലുൎങ

അകാൎഷീൽ അകാൎഷ്ടാം അകാൎഷുഃ
അകാൎഷീഃ അകാൎഷ്ടം അകാൎഷ്ട
അകാൎഷം അകാൎഷ്വ അകാൎഷ്മ


അകൃത അകൃഷാതാം അകൃഷത
അകൃഥാഃ അകൃഷാഥാം അകൃഢ്വം
അകൃഷി അകൃഷ്വഹി അകൃഷ്മഹി

ലുൾ

കൎത്താ കൎത്താരൌ കൎത്താരഃ
കൎത്താസി കൎത്താസ്ഥഃ കൎത്താസ്ഥ
കൎത്താസ്മി കൎത്താസ്വഃ കൎത്താസ്മഃ


കൎത്താ കൎത്താരൌ കൎത്താരഃ
കൎത്താസെ കൎത്താസാഥെ കൎത്താദ്ധ്വെ
കൎത്താഹെ കൎത്താസ്വഹെ കൎത്താസ്മഹെ

ലൃൎങ

അകരിഷ്യൽ അകരിഷ്യതാം അകരിഷ്യൻ
അകരിഷ്യഃ അകരിഷ്യതം അകരിഷ്യത
അകരിഷ്യം അകരിഷ്യാവ അകരിഷ്യാമ
[ 96 ]
അകരിഷ്യത അകരിഷ്യെതാം അകരിഷ്യന്ത
അകരിഷ്യഥാഃ അകരിഷ്യെഥാം അകരിഷ്യദ്ധ്വം
അകരിഷ്യെ അകരിഷ്യാവഹി അകരിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

കരിഷ്യതി കരിഷ്യതഃ കരിഷ്യന്തി
കരിഷ്യസി കരിഷ്യഥഃ കരിഷ്യഥ
കരിഷ്യാമി കരിഷ്യാവഃ കരിഷ്യാമഃ


കരിഷ്യതെ കരിഷ്യെതെ കരിഷ്യന്തെ
കരിഷ്യസെ കരിഷ്യെഥെ കരിഷ്യദ്ധ്വെ
കരിഷ്യെ കരിഷ്യാവഹെ കരിഷ്യാമഹെ

ഡുക്രീൎഞ ദ്രവ്യവിനിമയെ
ലൾ

ക്രീണാതി ക്രീണീതഃ ക്രീണന്തി
ക്രീണാസി ക്രീണീഥഃ ക്രീണീഥ
ക്രീണാമി ക്രീണീവഃ ക്രീണീമഃ


ക്രീണീതെ ക്രീണാതെ ക്രീണതെ
ക്രീണീഷെ ക്രീണാഥെ ക്രീണീദ്ധ്വെ
ക്രീണെ ക്രീണീവഹെ ക്രീണീമഹെ

ലൎങ

അക്രീണാൽ അക്രീണീതാം അക്രീണൻ
അക്രീണാഃ അക്രീണീതം അക്രീണീത
അക്രീണാം അക്രീണീവ അക്രീണീമ


അക്രീണീത അക്രീണാതാം അക്രീണത
അക്രീണീഥാഃ അക്രീണാഥാം അക്രീണീദ്ധ്വം
അക്രീണി അക്രീണീവഹി അക്രീണീമഹി

ലൊൾ

ക്രീണാതു ക്രീണീതാൽ ക്രീണീതാം ക്രീണന്തു
ക്രീണീഹി ക്രീണീതാൽ ക്രീണീതം ക്രീണീത
ക്രീണാനി ക്രീണാവ ക്രീണാമ


ക്രീണീതാം ക്രീണാതാം ക്രീണതാം
ക്രീണീഷ്വ ക്രീണാഥാം ക്രീണീദ്ധ്വം
ക്രീണൈ ക്രീണാവഹൈ ക്രീണാമഹൈ
[ 97 ] ലിൎങ
ക്രീണീയാൽ ക്രീണീയാതാം ക്രീണീയുഃ
ക്രീണീയാഃ ക്രീണീയാതം ക്രീണീയാത
ക്രീണീയാം ക്രീണീയാവ ക്രീണീയാമ


ക്രീണീത ക്രീണീയാതാം ക്രീണീരൻ
ക്രീണീഥാഃ ക്രീണീയാഥാം ക്രീണീദ്ധ്വം
ക്രീണീയ ക്രീണീവഹി ക്രീണീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ക്രീയാൽ ക്രീയാസ്താം ക്രീയാസുഃ
ക്രീയാഃ ക്രീയാസ്തം ക്രീയാസ്ത
ക്രീയാസം ക്രീയാസ്വ ക്രീയാസ്മ


ക്രെഷീഷ്ട ക്രെഷീയാസ്താം ക്രെഷീരൻ
ക്രെഷീഷ്ഠാഃ ക്രെഷീയാസ്ഥാം ക്രെഷീദ്ധ്വം
ക്രെഷീയ ക്രെഷീവഹി ക്രെഷീമഹി

ലിൾ

ചിക്രായ ചിക്രിയതുഃ ചിക്രിയുഃ
ചിക്രയിഥ ചിക്രെഥ ചിക്രിയഥുഃ ചിക്രിയ
ചിക്രായ ചിക്രയ ചിക്രിയിവ ചിക്രിയിമ


ചിക്രിയെ ചിക്രിയാതെ ചിക്രിയിരെ
ചിക്രിയിഷെ ചിക്രിയാഥെ ചിക്രിയിദ്ധ്വെ
ചിക്രിയിഢ്വെ
ചിക്രിയെ ചിക്രിയിവഹെ ചിക്രിയിമഹെ

ലുൎങ

അക്രൈഷീൽ അക്രൈഷ്ടാം അക്രൈഷുഃ
അക്രൈഷീഃ അക്രൈഷ്ടം അക്രൈഷ്ട
അക്രൈഷം അക്രൈഷ്വ അക്രൈഷ്മ


അക്രെഷ്ട അക്രെഷാതാം അക്രെഷത
അക്രെഷ്ഠാഃ അക്രെഷാഥാം അക്രെഢ്വം
അക്രെഷി അക്രെഷ്വഹി അക്രെഷ്മഹി

ലുൾ

ക്രെതാ ക്രെതാരൌ ക്രെതാരഃ
ക്രെതാസി ക്രെതാസ്ഥഃ ക്രെതാസ്ഥ
ക്രെതാസ്മി ക്രെതാസ്വഃ ക്രെതാസ്മഃ
[ 98 ]
ക്രെതാ ക്രെതാരൌ ക്രെതാരഃ
ക്രെതാസെ ക്രെതാസാഥെ ക്രെതാദ്ധ്വെ
ക്രെതാഹെ ക്രെതാസ്വഹെ ക്രെതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അക്രെഷ്യൽ അക്രെഷ്യതാം അക്രെഷ്യൻ
അക്രെഷ്യഃ അക്രെഷ്യതം അക്രെഷ്യത
അക്രെഷ്യം അക്രെഷ്യാവ അക്രെഷ്യാമ


അക്രെഷ്യത അക്രെഷ്യെതാം അക്രെഷ്യന്ത
അക്രെഷ്യഥാഃ അക്രെഷ്യെഥാം അക്രെഷ്യദ്ധ്വം
അക്രെഷ്യെ അക്രെഷ്യാവഹി അക്രെഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ക്രെഷ്യതി ക്രെഷ്യതഃ ക്രെഷ്യന്തി
ക്രെഷ്യസി ക്രെഷ്യഥഃ ക്രെഷ്യഥ
ക്രെഷ്യാമി ക്രെഷ്യാവഃ ക്രെഷ്യാമഃ


ക്രെഷ്യതെ ക്രെഷ്യെതെ ക്രെഷ്യന്തെ
ക്രെഷ്യസെ ക്രെഷ്യെഥെ ക്രെഷ്യദ്ധ്വെ
ക്രെഷ്യെ ക്രെഷ്യാവഹെ ക്രെഷ്യാമഹെ

വൃൎങ സംഭക്തൌ
ലൾ

വൃണീതെ വൃണാതെ വൃണതെ
വൃണീഷെ വൃണാഥെ വൃണീദ്ധ്വെ
വൃണെ വൃണീവഹെ വൃണീമഹെ

ലൎങ

അവൃണീത അവൃണാതാം അവൃണത
അവൃണീഥാഃ അവൃണാഥാം അവൃണീദ്ധ്വം
അവൃണി അവൃണീവഹി അവൃണീമഹി

ലൊൾ

വൃണീതാം വൃണാതാം വൃണതാം
വൃണീഷ്വ വൃണാഥാം വൃണീദ്ധ്വം
വൃണൈ വൃണാവഹൈ വൃണാമഹൈ

ലിൎങ

വൃണീത വൃണീയാതാം വൃണീരൻ
വൃണീഥാഃ വൃണീയാഥാം വൃണീദ്ധ്വം
വൃണീയ വൃണീവഹി വൃണീമഹി
[ 99 ] ആശിഷിലിൎങ
വരിഷീഷ്ട വരിഷീയാസ്താം വരിഷീരൻ
വരിഷീഷ്ഠാഃ വരിഷീയസ്ഥാം വരിഷീദ്ധ്വം
വരിഷീഢ്വം
വരിഷീയ വരിഷീവഹി വരിഷീമഹി


വൃഷീഷ്ട വൃഷീയാസ്താം വൃഷീരൻ
വൃഷീഷ്ഠാഃ വൃഷീയാസ്ഥാം വൃഷീഢ്വം
വൃഷീയ വൃഷീവഹി വൃഷീമഹി

ലിൾ

വവ്രെ വവ്രാതെ വവ്രിരെ
വവൃഷെ വവ്രാഥെ വവൃഢ്വെ
വവ്രെ വവൃവഹെ വവൃമഹെ

ലുൎങ

അവരീഷ്ട അവരീഷാതാം അവരീഷത
അവരീഷ്ഠാഃ അവരീഷാഥാം അവരീദ്ധ്വം
അവരീഢ്വം
അവരീഷി അവരീഷ്വഹി അവരീഷ്മഹി


അവരിഷ്ട അവരിഷാതാം അവരിഷത
അവരിഷ്ഠാഃ അവരിഷാഥാം അവരിദ്ധ്വം
അവരിഢ്വം
അവരിഷി അവരിഷ്വഹി അവരിഷ്മഹി


അവൃത അവൃഷാതാം അവൃഷത
അവൃഥാഃ അവൃഷാഥാം അവൃഢ്വം
അവൃഷി അവൃഷ്വഹി അവൃഷ്മഹി

ലുൾ

വരീതാ വരീതാരൌ വരീതാരഃ
വരീതാസെ വരീതാസാഥെ വരീതാദ്ധ്വെ
വരീതാഹെ വരീതാസ്വഹെ വരീതാസ്മഹെ


വരിതാ വരിതാരൌ വരിതാരഃ
വരിതാസെ വരിതാസാഥെ വരിതാദ്ധ്വെ
വരിതാഹെ വരിതാസ്വഹെ വരിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അവരീഷ്യത അവരീഷ്യെതാം അവരീഷ്യന്ത
അവരീഷ്യഥാഃ അവരീഷ്യെഥാം അവരീഷ്യദ്ധ്വം
അവരീഷ്യെ അവരീഷ്യാവഹി അവരീഷ്യാമഹി
[ 100 ]
അവരിഷ്യത അവരിഷ്യെതാം അവരിഷ്യന്ത
അവരിഷ്യഥാഃ അവരിഷ്യെഥാം അവരിഷ്യദ്ധ്വം
അവരിഷ്യെ അവരിഷ്യാവഹി അവരിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

വരീഷ്യതെ വരീഷ്യെതെ വരീഷ്യന്തെ
വരീഷ്യസെ വരീഷ്യെഥെ വരീഷ്യദ്ധ്വെ
വരീഷ്യെ വരീഷ്യാവഹെ വരീഷ്യാമഹെ


വരിഷ്യതെ വരിഷ്യെതെ വരിഷ്യന്തെ
വരിഷ്യസെ വരിഷ്യെഥെ വരിഷ്യദ്ധ്വെ
വരിഷ്യെ വരിഷ്യാവഹെ വരിഷ്യാമഹെ

ഗ്രഹ ഉപാദാനെ
ലൾ

ഗൃഹ്ണാതി ഗൃഹ്ണീതഃ ഗൃഹ്ണന്തി
ഗൃഹ്ണാസി ഗൃഹ്ണീഥഃ ഗൃഹ്ണീഥ
ഗൃഹ്ണാമി ഗൃഹ്ണീവഃ ഗൃഹ്ണീമഃ


ഗൃഹ്ണീതെ ഗൃഹ്ണാതെ ഗൃഹ്ണതെ
ഗൃഹ്ണീഷെ ഗൃഹ്ണാഥെ ഗൃഹ്ണീദ്ധ്വെ
ഗൃഹ്ണെ ഗൃഹ്ണീവഹെ ഗൃഹ്ണീമഹെ

ലൎങ

അഗൃഹ്ണാൽ അഗൃഹ്ണീതാം അഗൃഹ്ണൻ
അഗൃഹ്ണാഃ അഗൃഹ്ണീതം അഗൃഹ്ണീത
അഗൃഹ്ണാം അഗൃഹ്ണീവ അഗൃഹ്ണീമ


അഗൃഹ്ണീത അഗൃഹ്ണാതാം അഗൃഹ്ണത
അഗൃഹ്ണീഥാഃ അഗൃഹ്ണാഥാം അഗൃഹ്ണീദ്ധ്വം
അഗൃഹ്ണീ അഗൃഹ്ണീവഹി അഗൃഹ്ണീമഹി

ലൊൾ

ഗൃഹ്ണാതു ഗൃഹ്ണീതാൽ ഗൃഹ്ണീതാം ഗൃഹ്ണന്തു
ഗൃഹ്ണാ ഗൃഹ്ണീതാൽ ഗൃഹ്ണീതം ഗൃഹ്ണീത
ഗൃഹ്ണാനി ഗൃഹ്ണാവ ഗൃഹ്ണാമ


ഗൃഹ്ണീതാം ഗൃഹ്ണാതാം ഗൃഹ്ണതാം
ഗൃഹ്ണീഷ്വ ഗൃഹ്ണാഥാം ഗൃഹ്ണീദ്ധ്വം
ഗൃഹ്ണൈ ഗൃഹ്ണാവഹൈ ഗൃഹ്ണാമഹൈ
[ 101 ] ലിൎങ
ഗൃഹ്ണീയാൽ ഗൃഹ്ണീയാതാം ഗൃഹ്ണീയുഃ
ഗൃഹ്ണീയാഃ ഗൃഹ്ണീയാതം ഗൃഹ്ണീയാത
ഗൃഹ്ണീയാം ഗൃഹ്ണീയാവ ഗൃഹ്ണീയാമ


ഗൃഹ്ണീത ഗൃഹ്ണീയാതാം ഗൃഹ്ണീരൻ
ഗൃഹ്ണീഥാഃ ഗൃഹ്ണീയാഥാം ഗൃഹ്ണീദ്ധ്വം
ഗൃഹ്ണീയ ഗൃഹ്ണീവഹി ഗൃഹ്ണീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ഗൃഹ്യാൽ ഗൃഹ്യാസ്താം ഗൃഹ്യാസുഃ
ഗൃഹ്യാഃ ഗൃഹ്യാസ്തം ഗൃഹ്യാസ്ത
ഗൃഹ്യാസം ഗൃഹ്യാസ്വ ഗൃഹ്യാസ്മ


ഗൃഹീഷീഷ്ട ഗൃഹീഷീയാസ്താം ഗൃഹീഷീരൻ
ഗൃഹീഷീഷ്ഠാഃ ഗൃഹീഷീയാസ്ഥാം ഗൃഹീഷീദ്ധ്വം
ഗൃഹീഷീയ ഗൃഹീഷീവഹി ഗൃഹീഷീമഹി

ലിൾ

ജഗ്രാഹ ജഗൃഹതുഃ ജഗൃഹുഃ
ജഗ്രഹിഥ ജഗൃഹഥുഃ ജഗൃഹ
ജഗ്രാഹ ജഗ്രഹ ജഗൃഹിവ ജഗൃഹിമ


ജഗൃഹെ ജഗൃഹാതെ ജഗൃഹിരെ
ജഗൃഹിഷെ ജഗൃഹാഥെ ജഗൃഹിദ്ധ്വെ
ജഗൃഹിഢ്വെ
ജഗൃഹെ ജഗൃഹിവഹെ ജഗൃഹിമഹെ

ലുൎങ

അഗ്രഹീൽ അഗ്രഹീഷ്ടാം അഗ്രഹീഷ്ഠഃ
അഗ്രഹീഃ അഗ്രഹീഷ്ടം അഗ്രഹീഷ്ട
അഗ്രഹീഷം അഗ്രഹീഷ്വ അഗ്രഹീഷ്മ


അഗ്രഹീഷ്ട അഗ്രഹീഷാതാം അഗ്രഹീഷത
അഗ്രഹീഷ്ഠാഃ അഗ്രഹീഷാഥാം അഗ്രഹീദ്ധ്വം
അഗ്രഹീഷി അഗ്രഹീഷ്വഹി അഗ്രഹീഷ്മഹി

ലുൾ

ഗ്രഹീതാ ഗ്രഹീതാരൌ ഗ്രഹീതാരഃ
ഗ്രഹീതാസി ഗ്രഹീതാസ്ഥഃ ഗ്രഹീതാസ്ഥ
ഗ്രഹീതാസ്മി ഗ്രഹീതാസ്വഃ ഗ്രഹീതാസ്മഃ


ഗ്രഹീതാ ഗ്രഹീതാരൌ ഗ്രഹീതാരഃ
ഗ്രഹീതാസെ ഗ്രഹീതാസാഥെ ഗ്രഹീതാദ്ധ്വെ
ഗ്രഹീതാഹെ ഗ്രഹീതാസ്വഹെ ഗ്രഹീതാസ്മഹെ
[ 102 ] ലൃൎങ
അഗ്രഹീഷ്യൽ അഗ്രഹീഷ്യതാം അഗ്രഹീഷ്യൻ
അഗ്രഹീഷ്യഃ അഗ്രഹീഷ്യതം അഗ്രഹീഷ്യത
അഗ്രഹീഷ്യം അഗ്രഹീഷ്യാവ അഗ്രഹീഷ്യാമ


അഗ്രഹീഷ്യത അഗ്രഹീഷ്യെതാം അഗ്രഹീഷ്യന്ത
അഗ്രഹീഷ്യഥാഃ അഗ്രഹീഷ്യെഥാം അഗ്രഹീഷ്യദ്ധ്വം
അഗ്രഹീഷ്യെ അഗ്രഹീഷ്യാവഹി അഗ്രഹീഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ഗ്രഹീഷ്യതി ഗ്രഹീഷ്യതഃ ഗ്രഹീഷ്യന്തി
ഗ്രഹീഷ്യസി ഗ്രഹീഷ്യഥഃ ഗ്രഹീഷ്യഥ
ഗ്രഹീഷ്യാമി ഗ്രഹീഷ്യാവഃ ഗ്രഹീഷ്യാമഃ


ഗ്രഹീഷ്യതെ ഗ്രഹീഷ്യെതെ ഗ്രഹീഷ്യന്തെ
ഗ്രഹീഷ്യസെ ഗ്രഹീഷ്യെഥെ ഗ്രഹീഷ്യദ്ധ്വെ
ഗ്രഹീഷ്യെ ഗ്രഹീഷ്യാവഹെ ഗ്രഹീഷ്യാമഹെ

ചുരസ്തെയെ
ലൾ

ചൊരയതി ചൊരയതഃ ചൊരയന്തി
ചൊരയസി ചൊരയഥഃ ചൊരയഥ
ചൊരയാമി ചൊരയാവഃ ചൊരയാമഃ


ചൊരയതെ ചൊരയെതെ ചൊരയന്തെ
ചൊരയസെ ചൊരയെഥെ ചൊരയദ്ധ്വെ
ചൊരയെ ചൊരയാവഹെ ചൊരയാമഹെ

ലൎങ

അചൊരയൽ അചൊരയതാം അചൊരയൻ
അചൊരയഃ അചൊരയതം അചൊരയത
അചൊരയം അചൊരയാവ അചൊരയാമ


അചൊരയത അചൊരയെതാം അചൊരയന്ത
അചൊരയഥാഃ അചൊരയെഥാം അചൊരയദ്ധ്വം
അചൊരയെ അചൊരയാവഹി അചൊരയാമഹി

ലൊൾ

ചൊരയതു
ചൊരയതാൽ
ചൊരയതാം ചൊരയന്തു
ചൊരയ ചൊരയതാൽ ചൊരയതം ചൊരയത
ചൊരയാനി ചൊരയാവ ചൊരയാമ
[ 103 ]
ചൊരയതാം ചൊരയെതാം ചൊരയന്താം
ചൊരയസ്വ ചൊരയെഥാം ചൊരയദ്ധ്വം
ചൊരയൈ ചൊരയാവഹൈ ചൊരയാമഹൈ

ലിൎങ

ചൊരയെൽ ചൊരയെതാം ചൊരയെയുഃ
ചൊരയെഃ ചൊരയതം ചൊരയത
ചൊരയെയം ചൊരയെവ ചൊരയെമ


ചൊരയെത ചൊരയെയാതാം ചൊരയെരൻ
ചൊരയെഥാഃ ചൊരയെയാഥാം ചൊരയെദ്ധ്വം
ചൊരയെയ ചൊരയെവഹി ചൊരയെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ചൊൎയ്യാൽ ചൊൎയ്യാസ്താം ചൊൎയ്യാസുഃ
ചൊൎയ്യാഃ ചൊൎയ്യാസ്തം ചൊൎയ്യാസ്ത
ചൊൎയ്യാസം ചൊൎയ്യാസ്വ ചൊൎയ്യാസ്മ


ചൊരയിഷീഷ്ട ചൊരയിഷീയാസ്താം ചൊരയിഷീരൻ
ചൊരയിഷീഷ്ഠാഃ ചൊരയിഷീയാസ്ഥാം ചൊരയിഷീദ്ധ്വം
ചൊരയിഷീഢ്വം
ചൊരയിഷീയ ചൊരയിഷീവഹി ചൊരയിഷീമഹി

ലൾ

ചൊരയാഞ്ചകാര ചൊരയാഞ്ചക്രതുഃ ചൊരയാഞ്ചക്രുഃ
ചൊരയാഞ്ചകൎത്ഥ ചൊരയാഞ്ചക്രഥുഃ ചൊരയാഞ്ചക്ര
ചൊരയാഞ്ചകാര
ചൊരയാഞ്ചകര
ചൊരയാഞ്ചകൃവ ചൊരയാഞ്ചകൃമ


ചൊരയാഞ്ചക്രെ ചൊരയാഞ്ചക്രാതെ ചൊരയാഞ്ചക്രിരെ
ചൊരയാഞ്ചകൃഷെ ചൊരയാഞ്ചക്രാഥെ ചൊരയാഞ്ചകൃഢ്വെ
ചൊരയാഞ്ചക്രെ ചൊരയാഞ്ചകൃവഹെ ചൊരയാഞ്ചകൃമഹെ


ചൊരയാംബഭൂവ ചൊരയാംബഭൂവതുഃ ചൊരയാംബഭൂവുഃ
ചൊരയാംബഭൂവിഥ ചൊരയാംബഭൂവഥുഃ ചൊരയാംബഭൂവ
ചൊരയാംബഭൂവ ചൊരയാംബഭൂവിവ ചൊരയാംബഭൂവിമ


ചൊരയാമാസ ചൊരയാമാസതുഃ ചൊരയാമാസുഃ
ചൊരയാമാസിഥ ചൊരയാമാസൎഥുഃ ചൊരയാമാസ
ചൊരയാമാസ ചൊരയാമാസിവ ചൊരയാമാസിമ

ലുൎങ

അചൂചുരൽ അചൂചുരതാം അചൂചുരൻ
അചൂചുരഃ അചൂചുരതം അചൂചുരത
അചൂചുരം അചൂചുരാവ അചൂചുരാമ
[ 104 ]
അചൂചുരത അചൂചുരെതാം അചൂചുരന്ത
അചൂചുരഥാഃ അചൂചുരെഥാം അചൂചുരദ്ധ്വം
അചൂചുരെ അചൂചുരാവഹി അചൂചുരാമഹി

ലുൾ

ചൊരയിതാ ചൊരയിതാരൌ ചൊരയിതാരഃ
ചൊരയിതാസി ചൊരയിതാസ്ഥഃ ചൊരയിതാസ്ഥ
ചൊരയിതാസ്മി ചൊരയിതാസ്വഃ ചൊരയിതാസ്മഃ


ചൊരയിതാ ചൊരയിതാരൌ ചൊരയിതാരഃ
ചൊരയിതാസെ ചൊരയിതാസാഥെ ചൊരയിതാദ്ധ്വെ
ചൊരയിതാഹെ ചൊരയിതാസ്വഹെ ചൊരയിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അചൊരയിഷ്യൽ അചൊരയിഷ്യതാം അചൊരയിഷ്യൻ
അചൊരയിഷ്യഃ അചൊരയിഷ്യതം അചൊരയിഷ്യത
അചൊരയിഷ്യം അചൊരയിഷ്യാവ അചൊരയിഷ്യാമ


അചൊരയിഷ്യത അചൊരയിഷ്യെതാം അചൊരയിഷ്യന്ത
അചൊരയിഷ്യഥാഃ അചൊരയിഷ്യെഥാം അചൊരയിഷ്യദ്ധ്വം
അചൊരയിഷ്യെ അചൊരയിഷ്യാവഹി അചൊരയിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ചൊരയിഷ്യതി ചൊരയിഷ്യതഃ ചൊരയിഷ്യന്തി
ചൊരയിഷ്യസി ചൊരയിഷ്യഥഃ ചൊരയിഷ്യഥ
ചൊരയിഷ്യാമി ചൊരയിഷ്യാവഃ ചൊരയിഷ്യാമഃ


ചൊരയിഷ്യതെ ചൊരയിഷ്യെതെ ചൊരയിഷ്യന്തെ
ചൊരയിഷ്യസെ ചൊരയിഷ്യെഥെ ചൊരയിഷ്യദ്ധ്വെ
ചൊരയിഷ്യെ ചൊരയിഷ്യാവഹെ ചൊരയിഷ്യാമഹെ

പാല രക്ഷണെ
ലൾ

പാലയതി പാലയതഃ പാലയന്തി
പാലയസി പാലയഥഃ പാലയഥ
പാലയാമി പാലയാവഃ പാലയാമഃ


പാലയതെ പാലയെതെ പാലയന്തെ
പാലയസെ പാലയെഥെ പാലയദ്ധ്വെ
പാലയെ പാലയാവഹെ പാലയാമഹെ
[ 105 ] ലൎങ
അപാലയൽ അപാലയതാം അപാലയൻ
അപാലയഃ അപാലയതം അപാലയത
അപാലയം അപാലയാവ അപാലയാമ


അപാലയത അപാലയെതാം അപാലയന്ത
അപാലയഥാഃ അപാലയെഥാം അപാലയദ്ധ്വം
അപാലയെ അപാലയാവഹി അപാലയാമഹി

ലൊൾ

പാലയതു പാലയതാൽ പാലയതാം പാലയന്തു
പാലയ പാലയതാൽ പാലയതം പാലയത
പാലയാനി പാലയാവ പാലയാമ


പാലയതാം പാലയെതാം പാലയന്താം
പാലയസ്വ പാലയെഥാം പാലയദ്ധ്വം
പാലയൈ പാലയാവഹൈ പാലയാമഹൈ

ലിൎങ

പാലയെൽ പാലയെതാം പാലയെയുഃ
പാലയെഃ പാലയെതം പാലയെത
പാലയെയം പാലയെവ പാലയെമ


പാലയെത പാലയെയാതാം പാലയെരൻ
പാലയെഥാഃ പാലയെയാഥാം പാലയെദ്ധ്വം
പാലയെയ പാലയെവഹി പാലയെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

പാല്ല്യാൽ പാല്ല്യാസ്തം പാല്ല്യാസുഃ
പാല്ല്യാഃ പാല്ല്യാസ്തം പാല്ല്യാസ്ത
പാല്ല്യാസം പാല്ല്യാസ്വ പാല്ല്യാസ്മ


പാലയിഷീഷ്ട പാലയിഷീയാസ്താം പാലയിഷീരൻ
പാലയിഷീഷ്ഠാഃ പാലയിഷീയാസ്ഥാം പാലയിഷീദ്ധ്വം
പാലയിഷീഢ്വം
പാലയിഷീയ പാലയിഷീവഹി പാലയിഷീമഹി

ലിൾ

പാലയാഞ്ചകാര പാലയാഞ്ചക്രതുഃ പാലയാഞ്ചക്രുഃ
പാലയാഞ്ചകൎത്ഥ പാലയാഞ്ചക്രഥുഃ പാലയാഞ്ചക്ര
പാലയാഞ്ചകാര
പാലയാഞ്ചകര
പാലയാഞ്ചകൃവ പാലയാഞ്ചകൃമ
[ 106 ]
പാലയാഞ്ചക്രെ പാലയാഞ്ചക്രാതെ പാലയാഞ്ചക്രിരെ
പാലയാഞ്ചകൃഷെ പാലയാഞ്ചക്രാഥെ പാലയാഞ്ചകൃഢ്വെ
പാലയാഞ്ചകൃഷെ പാലയാഞ്ചകൃവഹെ പാലയാഞ്ചകൃമഹെ


പാലയാംബഭൂവ പാലയാംബഭൂവതുഃ പാലയാംബഭൂവുഃ
പാലയാംബഭൂവിഥ പാലയാംബഭൂവഥുഃ പാലയാംബഭൂവ
പാലയാംബഭൂവ പാലയാംബഭൂവിവ പാലയാംബഭൂവിമ


പാലയാമാസ പാലയാമാസതുഃ പാലയാമാസുഃ
പാലയാമാസിഥ പാലയാമാസഥുഃ പാലയാമാസ
പാലയാമാസ പാലയാമാസിവ പാലയാമാസിമ

ലുൎങ

അപീപലൽ അപീപലതാം അപീപലൻ
അപീപലഃ അപീപലതം അപീപലത
അപീപലം അപീപലാവ അപീപലാമ


അപീപലത അപീപലെതാം അപീപലന്ത
അപീപലഥാഃ അപീപലെഥാം അപീപലദ്ധ്വം
അപീപലെ അപീപലാവഹി അപീപലാമഹി

ലുൾ

പാലയിതാ പാലയിതാരൌ പാലയിതാരഃ
പാലയിതാസി പാലയിതാസ്ഥഃ പാലയിതാസ്ഥ
പാലയിതാസ്മി പാലയിതാസ്വഃ പാലയിതാസ്മഃ


പാലയിതാ പാലയിതാരൌ പാലയിതാരഃ
പാലയിതാസെ പാലയിതാസാഥെ പാലയിതാദ്ധ്വെ
പാലയിതാഹെ പാലയിതാസ്വഹെ പാലയിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അപാലയിഷ്യൽ അപാലയിഷ്യതാം അപാലയിഷ്യൻ
അപാലയിഷ്യഃ അപാലയിഷ്യതം അപാലയിഷ്യത
അപാലയിഷ്യം അപാലയിഷ്യാവ അപാലയിഷ്യാമ


അപാലയിഷ്യത അപാലയിഷ്യെതാം അപാലയിഷ്യന്ത
അപാലയിഷ്യഥാഃ അപാലയിഷ്യെഥാം അപാലയിഷ്യദ്ധ്വം
അപാലയിഷ്യെ അപാലയിഷ്യാവഹി അപാലയിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

പാലയിഷ്യതി പാലയിഷ്യതഃ പാലയിഷ്യന്തി
പാലയിഷ്യസി പാലയിഷ്യഥഃ പാലയിഷ്യഥ
പാലയിഷ്യാമി പാലയിഷ്യാവഃ പാലയിഷ്യാമഃ
[ 107 ]
പാലയിഷ്യതെ പാലയിഷ്യെതെ പാലയിഷ്യന്തെ
പാലയിഷ്യസെ പാലയിഷ്യെഥെ പാലയിഷ്യദ്ധ്വെ
പാലയിഷ്യെ പാലയിഷ്യാവഹെ പാലയിഷ്യാമഹെ

അൎച്ച പൂജായാം
ലൾ

അൎച്ചയതി അൎച്ചയതഃ അൎച്ചയന്തി
അൎച്ചയസി അൎച്ചയഥഃ അൎച്ചയഥ
അൎച്ചയാമി അൎച്ചയാവഃ അൎച്ചയാമഃ


അൎച്ചയതെ അൎച്ചയെതെ അൎച്ചയന്തെ
അൎച്ചയസെ അൎച്ചയെഥെ അൎച്ചയദ്ധ്വെ
അൎച്ചയെ അൎച്ചയാവഹെ അൎച്ചയാമഹെ

ലൎങ

ആൎച്ചയൽ ആൎച്ചയതാം ആൎച്ചയൻ
ആൎച്ചയഃ ആൎച്ചയതം ആൎച്ചയത
ആൎച്ചയം ആൎച്ചയാവ ആൎച്ചയാമ
ആൎച്ചയത ആൎച്ചയെതാം ആൎച്ചയന്ത
ആൎച്ചയഥാഃ ആൎച്ചയെഥാം ആൎച്ചയദ്ധ്വം
ആൎച്ചയെ ആൎച്ചയാവഹി ആൎച്ചയാമഹി

ലൊൾ

അൎച്ചയതു അൎച്ചയതാൽ അൎച്ചയതാം അൎച്ചയന്തു
അൎച്ചയ അൎച്ചയതാൽ അൎച്ചയതം അൎച്ചയത
അൎച്ചയാനി അൎച്ചയാവ അൎച്ചയാമ


അൎച്ചയതാം അൎച്ചയെതാം അൎച്ചയന്താം
അൎച്ചയസ്വ അൎച്ചയെഥാം അൎച്ചയദ്ധ്വം
അൎച്ചയൈ അൎച്ചയാവഹൈ അൎച്ചയാമഹൈ

ലിൎങ

അൎച്ചയെൽ അൎച്ചയെതാം അൎച്ചയെയുഃ
അൎച്ചയെഃ അൎച്ചയെതം അൎച്ചയെത
അൎച്ചയെയം അൎച്ചയെവ അൎച്ചയെമ


അൎച്ചയെത അൎച്ചയെയാതാം അൎച്ചയെരൻ
അൎച്ചയെഥാഃ അൎച്ചയെയാഥാം അൎച്ചയെദ്ധ്വം
അൎച്ചയെയ അൎച്ചയെവഹി അൎച്ചയെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

അൎച്ച്യാൽ അൎച്ച്യാസ്താം അൎച്ച്യാസുഃ
അൎച്ച്യാഃ അൎച്ച്യാസ്തം അൎച്ച്യാസ്ത
അൎച്ച്യാസം അൎച്ച്യാസ്വ അൎച്ച്യാസ്മ
[ 108 ]
അൎച്ചയിഷീഷ്ട അൎച്ചയിഷീയാസ്താം അൎച്ചയിഷീരൻ
അൎച്ചയിഷീഷ്ഠാഃ അൎച്ചയിഷീയാസ്ഥാം അൎച്ചയിഷീദ്ധ്വം
അൎച്ചയിഷീഢ്വം
അൎച്ചയിഷീയ അൎച്ചയിഷീവഹി അൎച്ചയിഷീമഹി

ലിൾ

അൎച്ചയാഞ്ചകാര അൎച്ചയാംചക്രതുഃ അൎച്ചയാഞ്ചക്രുഃ
അൎച്ചയാഞ്ചകൎത്ഥ അൎച്ചയാഞ്ചക്രുഥുഃ അൎച്ചയാഞ്ചക്ര
അൎച്ചയാഞ്ചകാര
അൎച്ചയാഞ്ചകര
അൎച്ചയാഞ്ചകൃവ അൎച്ചയാഞ്ചകൃമ


അൎച്ചയാഞ്ചക്രെ അൎച്ചയാഞ്ചക്രാതെ അൎച്ചയാഞ്ചക്രിരെ
അൎച്ചയാഞ്ചകൃഷെ അൎച്ചയാഞ്ചക്രാഥെ അൎച്ചയാഞ്ചകൃഢ്വെ
അൎച്ചയാഞ്ചക്രെ അൎച്ചയാഞ്ചകൃവഹെ അൎച്ചയാഞ്ചകൃമഹെ


അൎച്ചയാംബഭൂവ അൎച്ചയാംബഭൂവതുഃ അൎച്ചയാംബഭൂവുഃ
അൎച്ചയാംബഭൂവിഥ അൎച്ചയാംബഭൂവഥുഃ അൎച്ചയാംബഭൂവ
അൎച്ചയാംബഭൂവ അൎച്ചയാംബഭൂവിവ അൎച്ചയാംബഭൂവിമ


അൎച്ചയാമാസ അൎച്ചയാമാസതുഃ അൎച്ചയാമാസുഃ
അൎച്ചയാമാസിഥ അൎച്ചയാമാസഥുഃ അൎച്ചയാമാസ
അൎച്ചയാമാസ അൎച്ചയാമാസിവ അൎച്ചയാമാസിമ

ലുൎങ

ആൎച്ചിചൽ ആൎച്ചിചതാം ആൎച്ചിചൻ
ആൎച്ചിചഃ ആൎച്ചിചതം ആൎച്ചിചത
ആൎച്ചിചം ആൎച്ചിചാവ ആൎച്ചിചാമ


ആൎച്ചിചത ആൎച്ചിചെതാം ആൎച്ചിചന്ത
ആൎച്ചിചഥാഃ ആൎച്ചിചെഥാം ആൎച്ചിചദ്ധ്വം
ആൎച്ചിചെ ആൎച്ചിചാവഹി ആൎച്ചിചാമഹി

ലുൾ

അൎച്ചിയിതാ അൎച്ചിയിതാരൌ അൎച്ചിയിതാരഃ
അൎച്ചിയിതാസി അൎച്ചിയിതാസ്ഥഃ അൎച്ചിയിതാസ്ഥ
അൎച്ചിയിതാസ്മി അൎച്ചിയിതാസ്വഃ അൎച്ചിയിതാസ്മഃ


അൎച്ചിയിതാ അൎച്ചിയിതാരൌ അൎച്ചിയിതാരഃ
അൎച്ചിയിതാസെ അൎച്ചിയിതാസാഥെ അൎച്ചിയിതാദ്ധ്വെ
അൎച്ചിയിതാഹെ അൎച്ചിയിതാസ്വഹെ അൎച്ചിയിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

ആൎച്ചിയിഷ്യൽ ആൎച്ചിയിഷ്യതാം ആൎച്ചിയിഷ്യൻ
ആൎച്ചിയിഷ്യഃ ആൎച്ചിയിഷ്യതം ആൎച്ചിയിഷ്യത
ആൎച്ചിയിഷ്യം ആൎച്ചിയിഷ്യാവ ആൎച്ചിയിഷ്യാമ
[ 109 ]
ആൎച്ചിയിഷ്യത ആൎച്ചിയിഷ്യെതാം ആൎച്ചിയിഷ്യന്ത
ആൎച്ചിയിഷ്യഥാഃ ആൎച്ചിയിഷ്യെഥാം ആൎച്ചിയിഷ്യദ്ധ്വം
ആൎച്ചിയിഷ്യെ ആൎച്ചിയിഷ്യാവഹി ആൎച്ചിയിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ആൎച്ചിയിഷ്യതി ആൎച്ചിയിഷ്യതഃ ആൎച്ചിയിഷ്യന്തി
ആൎച്ചിയിഷ്യസി ആൎച്ചിയിഷ്യഥഃ ആൎച്ചിയിഷ്യഥ
ആൎച്ചിയിഷ്യാമി ആൎച്ചിയിഷ്യാവഃ ആൎച്ചിയിഷ്യാമഃ


ആൎച്ചിയിഷ്യതെ ആൎച്ചിയിഷ്യെതെ ആൎച്ചിയിഷ്യന്തെ
ആൎച്ചിയിഷ്യസെ ആൎച്ചിയിഷ്യെഥെ ആൎച്ചിയിഷ്യദ്ധ്വെ
ആൎച്ചിയിഷ്യെ ആൎച്ചിയിഷ്യാവഹെ ആൎച്ചിയിഷ്യാമഹെ

അഥഭാവകൎമ്മണൊൎല്ലഡാദയഃ പ്രദൎശ്യന്തെ
ഭൂ സത്തായാം
ഭാവെ

ലൾ ഭൂയതെ ലൎങ അഭൂയത ലൊൾ ഭൂയതാം
ലിൎങ ഭൂയെത ആശിഷിലിൎങ ഭാവിഷീഷ്ട ഭവിഷീഷ്ട
ലിൾ ബഭൂവെ ലുൎങ അഭാവി ലുൾ ഭാവിതാ ഭവിതാ
ലൃൎങ അഭാവിഷ്യത
അഭവിഷ്യത
ലൃൾ ഭാവിഷ്യതെ
ഭാവിഷ്യതെ

കൎമ്മണി

ലൾ അനുഭൂയതെ
അനുഭൂയസെ
അനുഭൂയെതെ
അനുഭൂയെഥെ ഇത്യാദി
അനുഭൂയന്തെ
ലിൎങ അന്വഭൂയത
അന്വഭൂയഥാഃ ഇത്യാദി
അന്വഭൂയെതാം അന്വഭൂയന്ത
ലൊൾ അനുഭൂയതാം
അനുഭൂയസ്വ
അനുഭൂയെതാം
അനുഭൂയെഥാം ഇത്യാദി
അനുഭൂയന്താം
ലിൎങ അനുഭൂയെത
ഇത്യാദി
അനുഭൂയെയാതാം അനുഭൂയെരൻ

ആശിഷിലിൎങ

അനുഭാവിഷീഷ്ട അനുഭാവിഷീയാസ്താം അനുഭാവിഷീരൻ
ഇത്യാദി
അനുഭവിഷീഷ്ട
അനുഭാവിഷീഷ്ഠാഃ ഇത്യാദി
അനുഭാവിഷീയാസ്താം അനുഭാവിഷീരൻ
ലിൾ അനുബഭൂവെ അനുബഭൂവാതെ അനുബഭൂവിരെ ഇത്യാദി
ലുൎങ അന്വഭാവി
അന്വഭാവിഷ്ഠാഃ ഇത്യാദി
അന്വഭാവിഷാതാം അന്വഭാവിഷത
അന്വഭവി അന്വഭവിഷാതാം അന്വഭവിഷത ഇത്യാദി
[ 110 ]
ലുൾ അനുഭാവിതാ
അനുഭവിതാ
അനുഭാവിതാരൌ
അനുഭവിതാരൌ ഇത്യാദി
അനുഭാവിതാരഃ ഇത്യാദി
ലൃൎങ അന്വഭാവിഷ്യത അന്വഭാവിഷ്യെതാം അന്വഭാവിഷ്യന്ത
ഇത്യാദി
അന്വഭവിഷ്യത അന്വഭവിഷ്യെതാം അന്വഭവിഷ്യന്ത ഇത്യാദി
ലൃൾ അനുഭാവിഷ്യതെ അനുഭാവിഷ്യെതെ അനുഭാവിഷ്യന്തെ
ഇത്യാദി
അനുഭാവിഷ്യതെ ഇത്യാദി

എധവൃദ്ധൌ

ലൾ എദ്ധ്യതെ ലൎങ ഐദ്ധ്യത ലൊൾ എദ്ധ്യതാം
ലിൎങ എദ്ധ്യെത ആശിഷിലിൎങ എധിഷീഷ്ട
ലിൾ എധാഞ്ചക്രെ എധാംബഭൂവെ എധാമാസെ
ലുൎങ ഐധി ലുൾ എധിത ലൃൎങ ഐധിഷ്യത
ലൃൾ എധിഷ്യതെ

ഡുപചഷ്പാകെ
കൎമ്മണി

ലൾ പച്ച്യതെ ലൎങ അപച്യത ലൊൾ പച്യതാം
ലൎങ പച്യെത ആശിഷിലിൎങ പക്ഷീഷ്ട
ലിൾ പെചെ ലുൎങ അപക്ത ലുൾ പക്താ
ലൃൎങ അപക്ഷ്യത ലൃൾ പക്ഷ്യതെ ഇത്യാദി

ടുണദിസമൃദ്ധൌ ഭാവെ

ലൾ നന്ദ്യതെ ലൎങ അനന്ദ്യത ലൊൾ നന്ദ്യതാം
ലിൎങ നന്ദ്യെത ആശിഷിലിൎങ നന്ദിഷീഷ്ട
ലിൾ നനന്ദെ ലുൎങ അനന്ദി ലുൾ നന്ദിതാ
ലൃൎങ അനന്ദിഷ്യത ലൃൾ നന്ദിഷ്യതെ

ധ്വൻസു ഗതൌ

ലൾ ധ്വസ്യതെ ലൎങ അദ്ധ്വസ്യത ലൊൾ ധ്വസ്യതാം
ലിൎങ ധ്വസ്യെത ആശിഷിലിൎങ ധ്വംസിഷീഷ്ട
ലിൾ ദദ്ധ്വംസെ ലുൎങ അദ്ധ്വംസി ലുൾ ധ്വംസിതാ
ലൃൎങ അദ്ധ്വംസിഷ്യത ലൃൾ ധ്വംസിഷ്യതെ ഇത്യാദി

വെൎഞ സംവരണെ

ലൾ വീയതെ ലൎങ അവീയത ലൊൾ വീയതാം
ലിൎങ വീയെത ആശിഷിലിൎങ വ്യായിഷീഷ്ട വ്യാസീഷ്ട
ലിൾ വിവ്യെ ലുൎങ അവ്യായി ലുൾ വ്യായിതാ വ്യാതാ
ലൃൎങ അവ്യായിഷ്യത
അവ്യാസ്യത
ലൃൾ വ്യായിഷ്യതെ
വ്യാസ്യതെ
[ 111 ] അദ ഭക്ഷണെ
ലൾ അദ്യതെ ലൎങ ആദ്യത ലൊൾ അദ്യതാം
ലിൎങ അദ്യെത ആശിഷിലിൎങ അത്സീഷ്ട
ലിൾ ജക്ഷെ ആദെ ലുൎങ അഘാസി അഘത്സാതാം
അഘത്സത ഇത്യാദി
ലുൾ അത്താ ലൃൎങ ആത്സ്യത
ആത്സ്യെതാം
ലൃൾ ആത്സ്യതെ

ശീൎങ സ്വപ്നെ

ലൾ ശയ്യതെ ലൎങ അശയ്യത ലൊൾ ശയ്യതാം
ലിൎങ ശയ്യെത ആശിഷിലിൎങ ശായിഷീഷ്ട ശയിഷീഷ്ട
ലിൾ ശിശ്യെ ലുൎങ അശായിഷ്ട
അശയിഷ്ട
ലുൾ ശയിതാ ശായിതാ
ലൃൎങ അശായിഷ്യത
അശയിഷ്യത
ലൃൾ ശായിഷ്യതെ
ശയിഷ്യതെ

ബ്രൂൎഞ വ്യക്തയാം വാചി

ലൾ ഉച്യതെ ലൎങ ഔച്യത ലൊൾ ഉച്യതാം
ലിൎങ ഉച്യെത ആശിഷിലിൎങ വക്ഷീഷ്ട
ലിൾ ഊചെ ലുൎങ അവാചി ലുൾ വക്താ
ലൃൎങ അവക്ഷ്യത ലൃൾ വക്ഷ്യതെ

ഹു ദാനാദാനയൊഃ

ലൾ ഹൂയതെ ലൎങ അഹൂയത ലൊൾ ഹൂയതാം
ലിൎങ ഹൂയെത ആശിഷിലിൎങ ഹാവിഷീഷ്ട ഹൊഷീഷ്ട
ലിൾ ജൂഹവാഞ്ചക്രെ ജൂഹവാംബഭൂവെ ജൂഹവാമാസെ ജൂഹുവെ
ലുൎങ അഹാവി ലുൾ ഹാവിതാ ഹൊതാ
ലൃൎങ അഹാവിഷ്യത അഹൊഷ്യത ലൃൾ ഹാവിഷ്യതെ
ഹൊഷ്യതെ

ഒഹാൎങ ഗതൌ

ലൾ ഹായതെ ലൎങ അഹായത ലൊൾ ഹായതാം
ലിൎങ ഹായെത ആശിഷിലിൎങ ഹായിഷീഷ്ട ഹാസീഷ്ട
ലിൾ ജഹെ ലുൎങ അഹായി ലുൾ ഹായിതാ ഹാതാ
ലൃൎങ അഹായിഷ്യത അഹാസ്യത ലൃൾ ഹായിഷ്യതെ
ഹാസ്യതെ

ഡുധാൎഞ ദാനധാരണയൊഃ

ലൾ ധീയതെ ലൎങ അധീയത ലൊൾ ധീയതാം
ലിൎങ ധീയെത ആശിഷിലിൎങ ധായിഷീഷ്ട ധാസിഷ്ട
ലിൾ ദധെ ലുൎങ അധായി ലുൾ ധായിതാ ധാതാ
ലൃൎങ അധായിഷ്യത അധാസ്യത ലൃൾ ധായിഷ്യതെ
ധാസ്യതെ
[ 112 ] ദിവു ക്രീഡാവ്യവഹാരദ്യുതി
ലൾ ദിവ്യതെ ലൎങ അദീവ്യത ലൊൾ ദീവ്യതാം
ലിൎങ ദീവ്യെത ആശിഷിലിൎങ ദെവിഷീഷ്ട
ലിൾ ദിദിവെ ലുൎങ അദെവി ലുൾ ദെവിതാ
ലൃൎങ അദെവിഷ്യത ലൃൾ ദെവിഷ്യതെ

ഷൂൎങ

ലൾ സൂയതെ ലൎങ അസൂയത ലൊൾ സൂയതാം
ലിൎങ സൂയെത ആശിഷിലിൎങ സാവിഷീഷ്ട സവിഷീഷ്ട
സൊഷീഷ്ട
ലിൾ സുഷുവെ ലുൎങ അസാവി
ലുൾ സാവിതാ സവിതാ സൊതാ
ലൃൎങ അസാവിഷ്യത അസവിഷ്യത അസൊഷ്യത
ലൃൾ സാവിഷ്യതെ സവിഷ്യതെ സൊഷ്യതെ

ണഹ

ലൾ നഹ്യതെ ലൎങ അനഹ്യത ലൊൾ നഹ്യതാം
ലിൎങ നഹ്യെത ആശിഷിലിൎങ നത്സീഷ്ട
ലിൾ നെഹെ ലുൎങ അനാഹി ലുൾ നദ്ധാ
ലൃൎങ അനത്സ്യത ലൃൾ നത്സ്യത

ഷുൎഞ

ലൾ സൂയതെ ലൎങ അസൂയത ലൊൾ സൂയതാം
ലിൎങ സൂയെത ആശിഷിലിൎങ സാവിഷീഷ്ട സൊഷിഷ്ട
ലിൾ സുഷുവെ ലുൎങ അസാവി ലുൾ സാവിതാ സൊതാ
ലൃൎങ അസാവിഷ്യത അസൊഷ്യത ലൃൾ സാവിഷ്യതെ
സവിഷ്യതെ

അശൂ വ്യാപ്തൌ

ലൾ അശ്യതെ ലൎങ ആശ്യത ലൊൾ അശ്യതാം
ലിൎങ അശ്യെത ആശിഷിലിൎങ അശിഷീഷ്ട അക്ഷീഷ്ട
ലിൾ ആനശെ ലുൎങ ആശി ലുൾ അശിതാ അഷ്ടാ
ലൃൎങ ആശിഷ്യത ആക്ഷ്യത ലൃൾ ആശിഷ്യതെ
ആക്ഷ്യതെ

ചീൎഞ ചയനെ

ലൾ ചീയതെ ലൎങ അചീയത ലൊൾ ചീയതാം
ലിൎങ ചീയെത ആശിഷിലിൎങ ചായിഷീഷ്ട ചെഷീഷ്ട
ലിൾ ചിച്യെ ലുൎങ അചായി ലുൾ ചായിതാ ചെതാ
ലൃൎങ അചായിഷ്യത അചെഷ്യത ലൃൾ ചായിഷ്യതെ
ചെഷ്യതെ
[ 113 ] തുദ വ്യഥനെ
ലൾ തുദ്യതെ ലൎങ അതുദ്യത ലൊൾ തുദ്യതാം
ലിൎങ തുദ്യെത ആശിഷിലിൎങ തുത്സീഷ്ട
ലിൾ തുതുദെ ലുൎങ അതൊദി ലുൾ തൊത്താ
ലൃൎങ അതൊത്സ്യത ലൃൾ തൊത്സ്യതെ

മൃൎങ് പ്രാണത്യാഗെ

ലൾ മ്രിയതെ ലൎങ അമ്രിയത ലൊൾ മ്രിയതാം
ലിൎങ മ്രിയെത ആശിഷിലിൎങ മാരിഷീഷ്ട മൃഷീഷ്ട
ലിൾ മമ്രെ ലുൎങ അമാരി ലുൾ മാരിതാ മരിതാ മൎത്താ
ലൃൎങ അമാരിഷ്യത അമരിഷ്യത ലൃൾ മാരിഷ്യതെ
തെമരിഷ്യ

രുധിർ

ലൾ രുദ്ധ്യതെ ലൎങ അരുദ്ധ്യത ലൊൾ രുദ്ധ്യതാം
ലിൎങ രുദ്ധ്യെത ആശിഷിലിൎങ രുത്സീഷ്ട
ലിൾ രുരുധെ ലുൎങ അരൊധി ലുൾ രൊദ്ധാ
ലൃൎങ അരൊത്സ്യത ലൃൾ രൊത്സ്യതെ

ഭുജ

ലൾ ഭുജ്യതെ ലൎങ അഭുജ്യത ലൊൾ ഭുജ്യതാം
ലിൎങ ഭുജ്യെത ആശിഷിലിൎങ ഭുക്ഷീഷ്ട
ലിൾ ബുഭുജെ ലുൎങ അഭൊജി ലുൾ ഭൊക്താ
ലൃൎങ അഭൊക്ഷ്യത ലൃൾ ഭൊക്ഷ്യതെ

യുജിർ യൊഗെ

ലൾ യുജ്യതെ ലൎങ അയുജ്യത ലൊൾ യുജ്യതാം
ലിൎങ യുജ്യെത ആശിഷിലിൎങ യുക്ഷീഷ്ട
ലിൾ യുയുജെ ലുൎങ അയൊജി ലുൾ യൊക്താ
ലൃൎങ അയൊക്ഷ്യത ലൃൾ യൊക്ഷ്യതെ

തനു വിസ്താരെ

ലൾ തായതെ തന്യതെ ലൎങ അതായത
അതന്യത
ലൊൾ തായതാം
തന്യതാം
ലിൎങ തയെത തന്യെത ആശിഷിലിൎങ തനിഷീഷ്ട
ലിൾ തെനെ ലുൎങ അതാനി ലുൾ തനിതാ
ലൃൎങ അതനിഷ്യത ലൃൾ തനിഷ്യതെ

മനു

ലൾ മന്യതെ ലൎങ അമന്യത ലൊൾ മന്യതാം
ലിൎങ മന്യെത ആശിഷിലിൎങ മനിഷീഷ്ട
ലിൾ മെനെ ലുൎങ അമാനി ലുൾ മനിതാ
ലൃൎങ അമനിഷ്യത ലൃൾ മനിഷ്യതെ
[ 114 ] ഡുകൃൎഞ
ലൃൾ ക്രിയതെ ലൎങ അക്രിയത ലൊൾ ക്രിയതാം
ലിൎങ ക്രിയെത ആശിഷിലിൎങ കാരിഷീഷ്ട കൃഷീഷ്ട
ലിൾ ചക്രെ ലുൎങ അകാരി ലുൾ കാരിതാ കൎത്താ
ലൃൎങ അകാരിഷ്യത
അകരിഷ്യത
ലൃൾ കാരിഷ്യതെ
കരിഷ്യതെ

ഡുക്രീൎഞ

ലൃൾ ക്രീയതെ ലൎങ അക്രീയത ലൊൾ ക്രീയതാം
ലിൎങ ക്രീയെത ആശിഷിലിൎങ ക്രായിഷീഷ്ട ക്രെഷീഷ്ട
ലിൾ ചിക്രിയെ
ലുൎങ അക്രായി അക്രായിഷാതാം
അക്രെഷാതാം
അക്രായിഷത
അക്രെഷത
അക്രായിഷ്ഠാഃ
അക്രെഷ്ഠാഃ
അക്രായിഷാഥാം
അക്രെഷാഥാം
അക്രായിഢ്വം
അക്രായിദ്ധ്വം
അക്രെഢ്വം
അക്രായിഷി അക്രായിഷ്വഹി അക്രായിഷ്മഹി
അക്രെഷി അക്രെഷ്വഹി അക്രെഷ്മഹി
ലുൾ ക്രായിതാ ക്രെതാ
ലൃൎങ അക്രായിഷ്യത
അക്രെഷ്യത
ലൃൾ ക്രായിഷ്യതെ ക്രെഷ്യതെ

വൃൎങ

ലൾ വ്രിയതെ ലൎങ അവ്രിയത ലൊൾ വ്രിയതാം ലിൎങ വ്രിയെത ആശി
ഷിലിൎങ വാരിഷീഷ്ട വാരിഷീയാസ്താം ധ്വമി വാരിഷീഢ്വം വാരിഷീ
ദ്ധ്വം വരിഷീഷ്ട വരിഷീയാസ്താം ധ്വമി വരിഷീഢ്വം വരിഷീദ്ധ്വം വൃ
ഷീഷ്ട വൃഷീയാസ്താം ധ്വമി വൃഷീഢ്വം വൃഷീദ്ധ്വം ലിൾ വവ്രെ ലുൎങ അ
വാരി അവാരിഷാതാം അവരീഷാതാം അവാരിഷത അവരീഷത അവ
രിഷത അവൃഷത ഇത്യാദി

ധ്വമി അവാരിഢ്വം അവാരിദ്ധ്വം അവരീഢ്വം അവരീദ്ധ്വം അവ
രിഢ്വം അവരിദ്ധ്വം അവൃഢ്വം ഇതിസപ്തരൂപാണി

ലുൾ വാരിതാ വരീതാ വരിതാ വാരിതാരൌ വരിതാരൌ ഇത്യാദി

ലൃൎങ അവാരിഷ്യത അവരീഷ്യത അവരിഷ്യത ലൃൾ വാരിഷ്യതെവ
രീഷ്യതെ വരിഷ്യതെ

ഗ്രഹ

ലൾ ഗൃഹ്യതെ ലൎങ അഗൃഹ്യത ലൊൾ ഗൃഹ്യതാം
ലിൎങ ഗൃഹ്യത ആശിഷിലിൎങ ഗ്രാഹീഷീഷ്ട ഗ്രഹീഷീഷ്ട ഇത്യാദി

ധ്വമി ഗ്രാഹീഷീഢ്വം ഗ്രാഹീഷീദ്ധ്വം ഗ്രഹീഷീഢ്വം ഗ്രഹീഷീദ്ധ്വം [ 115 ] ലിൾ ജഗൃഹെ ജഗൃഹാതെ ലുൎങ അഗ്രാഹി അഗ്രാഹീഷ്ട അഗ്രാഹീഷാ
താം അഗ്രാഹഷത ഇത്യാദി

ധ്വമി അഗ്രാഹിഢ്വം അഗ്രാഹിദ്ധ്വം അഗ്രഹീഢ്വം അഗ്രഹീദ്ധ്വം
ലൃൾ ഗ്രാഹീഷ്യതെ ഗ്രഹീഷ്യതെ ഗ്രാഹീഷ്യെതെ ഗ്രഹീഷ്യെതെ ഗ്രാ
ഹീഷ്യന്തെ ഗ്രഹീഷ്യന്തെ

ചുരസ്തെയെ

ലൾ ചൊൎയ്യതെ ലൎങ അചൊൎയ്യത ലൊൾ ചൊൎയ്യതാം ലിൎങ ചൊൎയ്യെത
ആശിഷിലിൎങ ചൊരിഷീഷ്ട ചൊരയിഷീഷ്ട ചൊരിഷീയാസ്താം ചൊര
യിഷീയാസ്താം ചൊരിഷീരൻ ചൊരയിഷീരൻ ചൊരിഷീഷ്ഠാഃ ചൊര
യിഷീഷ്ഠാഃ ഇത്യാദി

ലിൾ ചൊരയാഞ്ചക്രെ ചൊരയാംബഭൂവെ ചൊരയാമാസെ ലുൎങ
അചൊരി അചൊരിഷാതാം അചൊരയിഷാതാം അചൊരിഷത അ
ചൊരിയിഷത ഇത്യാദി

ലുൾ ചൊരിതാ ചൊരയിതാ ലൃൎങ അചൊരിഷ്യത അചൊരയിഷ്യത

ലൃൾ ചൊരിഷ്യതെ ചൊരയിഷ്യതെ

പാലരക്ഷണെ

ലൾ പാല്യതെ ലൎങ അപാല്യത ലൊൾ പാല്യതാം ലിങ പാല്യെത
ആശിഷിലിൎങ പാലിഷീഷ്ട പാലയിഷീഷ്ട

ലിൾ പാലയാഞ്ചക്രെ പാലയാംബഭൂവെ പാലയാമാസെ ലുൎങ അപാ
ലി അപാലിഷാതാം അപാലയിഷാതാം അപാലിഷത അപാലയിഷത

ലുൾ പാലിതാ പാലയിതാ ലൃൎങ അപാലിഷ്യത അപാലയിഷ്യത

ലൃൾ പാലിഷ്യതെ പാലയിഷ്യതെ

അൎച്ച പൂജായാം

ലൾ അൎച്ച്യതെ ലൎങ ആൎച്ച്യത ലൊൾ അൎച്ച്യതാം ലിൎങ അൎച്ച്യെത ആ
ശിഷിലിൎങ അൎച്ചിഷീഷ്ട അൎച്ചയിഷീഷ്ട

ലിൾ അൎച്ചയാഞ്ചക്രെ അൎച്ചയാംബഭൂവെ അൎച്ചയാമാസെ ലുൎങ ആൎച്ചി
ആൎച്ചിഷാതാം ആൎച്ചയിഷാതാം

ലുൾ അൎച്ചിതാ അൎച്ചയിതാ ലൃൎങ ആൎച്ചിഷ്യത ആൎച്ചയിഷ്യത

ലൃൾ അൎച്ചിഷ്യതെ അൎച്ചിഷ്യെതെ അൎച്ചിഷ്യന്തെ
അൎച്ചയിഷ്യതെ അൎച്ചയിഷ്യെതെ അൎച്ചയിഷ്യന്തെ
അൎച്ചയിഷ്യസെ അൎച്ചയിഷ്യെഥെ അൎച്ചയിഷ്യദ്ധ്വെ
അൎച്ചയിഷ്യെ അൎച്ചയിഷ്യാവഹെ അൎച്ചയിഷ്യാമഹെ

ശബ്വികരണാ ഭൂവാദയഃ ലുഗ്വികരണാ അദാദയഃ ശ്ലുവികരണാ
ജൂഹൊത്യദയഃ ശ്യൻവികരണാ ദിവാദയഃ ശ്നുവികരണാ സ്വാദയഃ
ശവികരണാ സ്തുദാദയഃ ശ്നംവികരണാ രുധാദയഃ ഉവികരണാ സ്തനാ
ദയഃ ശ്നാവികരണാഃ ക്ര്യാദയഃ സ്വാൎത്ഥണ്യന്താ ശ്വുരാദയഃ

ഭൂവാദൌശബദാദികെഷു ലുഗപിശ്ലുസ്യാജ്ജു ഹൊത്യാദിഷുശ്യൻ ദൈ
വാദികധാതുഷുശ്നുരപിചസ്വാദൌതു ദാദൌതുശഃ രുദ്ധ്യാദൌശ്നമഥൊത
നാദിഷു ഭവെദുപ്രത്യയഃ ക്രാദിഷുശ്നാസ്യാൽ സ്വാൎത്ഥികണിച്ചുരാദിഷു
പുനസ്തത്രാപിശബ്ജായതെ
[ 116 ] അത പ്രഥമ അത്തെ അതിനെ ദ്വിതീയ ആൽ കൊണ്ടൊടൂടെ ഹെതു
തൃതീയ ആയിക്കൊണ്ട ചതുൎത്ഥീ അതിങ്കൽനിന്നതു ഹെതുവായിട്ടതിനെ
ക്കാൾ പഞ്ചമി ഇക്ക ഇന്ന ഇന്റെ ഇടെ ഷഷ്ഠീ അതിലതിങ്കലതിമ്മെൽ സ
പ്തമീ ആഭിമുഖ്യകരണം സംബൊധനയ്ക്ക പ്രഥമൻ പുരുഷൻ വരുന്നതാ
കിൽ പ്രഥമാന്തം വചനക്രമെണ കൎത്താ അത മദ്ധ്യമനാകിലൊ ത്വമാ
ദ്യപ്യഹമാദ്യുത്തമനെങ്കിലെന്ന ചിന്ത്യം കൎത്തൎയ്യെവ പരസ്മൈപദമിതി
നച ഭാവകൎമ്മണൊൎജ്ഞെയം ത്രിഷ്വാത്മനെപദം സ്യാൽ ഭാവെ പ്രഥ
മൈകവചനമെവ പുനഃ അഭാവ്യവാച്യകാൎയ്യെവമനായ്യഭൂജ്യാതാനിച
ഭാവെ കൎമ്മണിവാലുൎങ അദീപ്യജനികൎത്തരി ലൾച ഭവത്യഭവൽ ലൎങ
ലൊൾ ഭവതുച ലിൎങ ഭവെച്ച ഭൂയാച്ച ലിൾച ബഭൂവാഭൂൽ ലുൎങ ലുൾ ഭ
വിതാ ലൃൎങ ഭവിഷ്യൽ ലൃൾ ഭവിഷ്യതി പചതെലഡപചത ലൎങ ലൊൾ
പചതാം ലിൎങ പചെത പക്ഷീഷ്ട ലിൾ പെചെ പക്തച ലുൎങ ലുൾ പ
ക്താ പക്ഷ്യതെ ലൃഡ പക്ഷ്യത ലൃൎങ ഭവതെ ത്വഭവത ഭവതാം ഭവെത
ഭവിഷീഷ്ട നനു ബഭൂവെച അഭവിഷ്ട തദനു ഭവിതാ ത്വഭവിഷ്യത ഭ
വിഷ്യതെച തങിതിസ്യാൽ ലഡ്വൎത്തമാനെ ലെഡ്വെദെ ഭൂതെ ലൎങ ലുൎങ
ലിട സ്തഥാ വിദ്ധ്യാശിഷൊസ്തു ലിൎങ ലൊടൌ ലുൾ ഭാവ്യൎത്ഥെച ലൃൎങ ലൃ
ടൌ വൎത്തമാനെ ലൾ ഭൂതെ ലൎങ ലുൎങ ലിടഃ മറ്റെവയാറും ഭവിഷ്യ
ത്തിൽ ചെരൂ നില്ക്ക നില്ക്കണമെ നില്ക്കും നില്ക്കട്ടെ നില്ക്കുമാറു ഞാൻ
നിൽക്കെണ്ടൂ എന്നെവമാദ്യാലിംഗാദി പരിഭാഷകൾ വൎത്തമാനസ്യ സാ
മീപ്യെ ഭൂതാൎത്ഥെപിസ്മശബ്ദതഃ യാവൽ പുരാഭിസംബന്ധാൽ ഭവിഷ്യ
തിച ലൃൾ ഭവെൽ മാഭൂൽ ഭയംമാസ്മഭൂൽഗീൎവടൊ മാസ്മഭവൽ ഭ്രമഃ ഇതി
സൎവ ലകാരാൎത്ഥെ മാങ്യൊഗാൽ ലുൎങ ലൎങൌ സ്ഥിതൌ ഹെതുമണ്ണി ജ്ട്രാ
വയതി സന്നിച്ശായാം ബുഭൂഷതി ബൊഭൂയതെ ബൊഭവീതിഭൃശാൎത്ഥെ
യങി യങ്ലുകി ഭൂയതെത്വെദ്ധ്യതെ തദ്വൽ പച്യതെ ഭാവകൎമ്മണൊഃ കൎമ്മ കൎത്തൃപ്രയൊഗെതു ഭിദ്യതെ സ്വയമിന്ധനം

ദ്വിതീയാത്യന്തസംയൊഗെ കൎമ്മണ്യകഥിതെപിച തൃതീയാപ്രകൃതൌ
ഹെതൌ സഹാൎത്ഥെ ചൊപലക്ഷണെ ചതുൎത്ഥീസ്യാൽ ക്രിയാ യൊഗെ
സംപ്രദാനെ യഥാ തഥാ ലബ്ലൊപെച വിഭക്തെച പഞ്ചമീ ഹെതു
വൽ ഭവെൽ കൎത്തവ്യകരണീയാദിയൊഗെ കൎത്തരിഷഷ്ഠ്യപി നിൎദ്ധാ
രണാനാദരയൊ ഷഷ്ഠീ സപ്തമ്യപീഷ്യതെ സപ്തമീ വിഷയെ ചാപി
നിമിത്തെ ഭാവലക്ഷണെ തസിസ്സൎവ വിഭക്ത്യൎത്ഥെ പഞ്ചമ്യൎത്ഥെ പ്രസി
ദ്ധിമാൻ അപി ചിച്ചനസംയുക്തഃ കിം ശബ്ദസ്തെകവാചകഃ ഉദാഹരണ
മെതസ്യകൊപികശ്ചിത്തുകെചന

അദ്ധ്യാകാശമുപൊഡുരാജിനിതരാമാസന്ധ്യമാവാസരം മദ്ധ്യെ രാത്രി
വസന്നപാംബുജകുലം ത്രൈലൊക്യമാഹ്ലാദയൻ അഭ്യൎണ്ണൊ നിധിപൊ
ഷകൈൎന്നിജകരൈൎദൃശ്യൊയഥാവാഞ്ഛിതം പീയൂഷാംശൂരയം സ്വയം
പ്രതിദിനം ദീനൊപിദെദീപ്യതെ അദ്ധ്യാകാശം ആകാശെ ഇത്യൎത്ഥഃ
ഉപൊഡുരാജി ഉഡുരാജി സമീപെ ഇത്യൎത്ഥഃ ആസന്ധ്യം സന്ധ്യയ്ക്കു തു
ടങ്ങി ആവാസരം വാസരത്തൊളും മദ്ധ്യെരാത്രി രാത്രിമദ്ധ്യെ ഇത്യൎത്ഥഃ
അപാംബുജകുലം അംബുജകുലം വൎജ്ജയിത്വെത്യൎത്ഥഃ അഭ്യൎണ്ണൊനിധി
അൎണ്ണൊനിധി മഭിമുഖീകൃത്വെത്യൎത്ഥഃ യഥാവാഞ്ഛിതം വാഞ്ഛിതത്തിനത [ 117 ] ക്കവണ്ണം പ്രതിദിനം ദിനെ ദിനെ ഇത്യൎത്ഥഃ എതെ അവ്യയീഭാവസമാ
സാഃ

യച്ശബ്ദഃ യഃ യൌ യെ യാ യെ യാഃ യൽ യൎദ യെ യാനി യഃ യാ
വനൊരുത്തൽ യാ യാവളൊരുത്തി യൽ യാതൊന്ന തച്ശബ്ദഃ സഃ തൌ
തെ സാ തെ താഃ തൽ തൎദ തെ താനി സഃ അവൻ സാ അവൾ തൽ അ
ത ഇദംശബ്ദഃ അയം ഇമൌ ഇമെ ഇയം ഇമെ ഇമാഃ ഇദം ഇമെ ഇമാ
നി അയം ഇവൻ ഇയം ഇവൾ ഇദം ഇത എതച്ശബ്ദഃ എഷഃ എതൌ
എതെ എഷാ എതെ എതാഃ എതൽ എതൎദ എതെ എതാനി എഷഃ ഇ
വൻ എഷാ ഇവൾ എതൽ ഇത അദശ്ശബ്ദഃ അസൌ അമൂ അമീ അ
സൌ അമൂ അമൂഃ അദഃ അമൂ അമൂനി അസൌ ഇവൻ അസൌ ഇവൾ
അദഃ ഇത കിംശബ്ദഃ കഃ കൌ കെ കാ കെ കാഃ കിം കെ കാനി കഃ
എവനൊരുത്തൻ കാ എവളൊരുത്തി കിം എന്തെന്ന യുഷ്മത്ത ത്വം നീ
യ അസ്മത്ത അഹം ഞാൻ

ഇതി സിദ്ധരൂപം സമാപ്തം [ 119 ] ബാലപ്രബൊധനം

വെള്ളംജടാന്തെ വിഭ്രാണം വെള്ളിമാമല വിഗ്രഹം വെള്ളൂരമൎന്ന
ഗൌരിശമുള്ളിലമ്പൊടുചിന്തയെ കൎത്തൃകൎമ്മക്രിയാഭെദം വിഭക്ത്യൎത്ഥാന്ത
രങ്ങളും ഭാഷയായിഹ ചൊല്ലുന്നെൻ ബാലാനാമറിവാനഹം ശബ്ദം ര
ണ്ടുവിധം പ്രൊക്തം തിങന്തഞ്ച സുബന്തവും രണ്ടുജാതിസുബന്തെ ചാപ്യ
ജന്തഞ്ച ഹലന്തവും ലിംഗം മുമ്മൂന്നുരണ്ടിന്നും വരും പുല്ലിംഗമാദിയിൽ
സ്ത്രീലിംഗംമദ്ധ്യഭാഗെസ്യാദൊടുക്കത്തു നപുംസകം വൃക്ഷൊജായാ കുണ്ഡ
മിതി രൂപഭെദമജന്തകെ ഗൊധുൿ പൂൎവ്വ മുപാനച്ച വാർശബ്ദൊപി
ഹലന്തകെ അന്തങ്ങളറിയാമി പ്രഥമൈകവചനങ്ങളാൽ അജന്തെഷു
ഹലന്തെഷു ബഹ്വൎത്തവചനങ്ങളാൽ അകാരാന്താദിയായുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ
കയഥൊചിതം വിഭക്തി ഭെദാദൎത്ഥങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു പലജാതിയും പ്രഥ
മാച ദ്വിതീയാച തൃതീയാച ചതുൎത്ഥ്യപി പഞ്ചമീ ഷഷ്ഠിയും സപ്തമ്യെ
വമെഴുവിഭക്തികൾ ഇവറ്റിനിഹ വെവ്വെറെ മുമ്മൂന്നുവചനം വരും
ഏകദ്വി ബഹുമുമ്പായി വചനം മൂന്നിവ ക്രമാൽ ഒരുത്തനിരുവർ പി
ന്നെ പലരെന്നൎത്ഥമായ് വരും പ്രഥമായാഭെദമത്രെ മുറ്റും സംബൊ
ധനാഭിധാ അതെന്ന പ്രഥമയ്ക്കൎത്ഥം ദ്വിതീയയ്ക്കതിനെപുനഃ തൃതീയാ
ഹെതുവായിക്കൊണ്ടാലൊടൂടെതിച ക്രമാൽ ആയിക്കൊണ്ട ചതുൎത്ഥീച
സൎവത്രപരികീൎത്തിതാഃ അതിങ്കൽനിന്നു പൊക്കെക്കാൾ ഹെതുവായി
ട്ടു പഞ്ചമീ ഇക്കുമിന്നുമിടെ ഷഷ്ഠിക്കതിന്റെ വെച്ചുമെന്നപി അതിങ്കല
തിൽവെച്ചെന്നും വിഷയം സപൂമീമതാ വിഭക്ത്യാൎത്ഥ്യങ്ങളീവണ്ണം ചൊല്ലു
ന്നു പലജാതിയും വൃക്ഷസ്തിഷ്ഠിത്യസൌ വൃക്ഷം നില്ക്കുന്നു വൃക്ഷമാശ്രയെ
വൃക്ഷത്തെയാശ്രയിക്കുന്നെൻ വൃക്ഷെണ ദ്വിരദൊഹതഃ വൃക്ഷത്താലാന
കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നീവണ്ണം തൃതീയയും നമശ്ചകാര വൃക്ഷായ ശാഖാ സംരു
ദ്ധഭാസ്വതെ നമസ്കരിച്ചെൻ വൃക്ഷത്തിന്നായിക്കൊണ്ട ചതുൎത്ഥ്യപി വൃക്ഷാ
ഗ്രാൽ കുസുമം ഭ്രഷ്ടം വൃക്ഷാഗ്രത്തിങ്കൽനിന്നഥ പൂ വീണെന്നിതു വൃക്ഷ
സൃ ശാഖാ ചാത്യന്തമുന്നതാ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പുമെറ്റമുയൎന്നെന്നിതു
ഷഷ്ഠ്യപി പക്ഷീ വൃക്ഷെസ്ഥിതഃ പക്ഷീ വൃക്ഷത്തിങ്കലിരുന്നിത ഹെ വൃ
ക്ഷ ത്വം കമ്പസെ കി മിതി സംബൊധനാപിച എടൊ വൃക്ഷം നീ ച
ലിക്കുന്നതെന്തിതീവണ്ണമൊക്കവെ സംബൊധനാ നിൎണ്ണയാൎത്ഥം ഹെശ
ബ്ദം കൂടെ യുജ്യതെ പദച്ശെദം ചെയ്തുമുമ്പെ വിഭക്തികളറിഞ്ഞുടൻ
അങ്ങുമിങ്ങുമിരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ യഥാവലെ ചെരുന്നപടി ചെൎക്കുന്നത
ന്ന്വയം പരികീൎത്തിതം കൎത്താ കൎമ്മം ക്രിയാ മൂന്നുമന്ന്വയത്തിങ്കൽ മുമ്പിവ
കൎത്താ ചെയ്യുന്നവൻ കൎമ്മമനിച്ശിച്ചതായ്‌വരും കൎത്താവിന്നിഹ കൎമ്മ
ത്തൊടുള്ള ബന്ധം ക്രിയാപദം കൎത്താപ്രഥമയാകുമ്പൊൾ ദ്വിതീയാ ക
ൎമ്മമായ്‌വരും തിങന്തം ക്രിയയായീടും ചിലെടുത്ത സുബന്തവും തൃതീയ ക [ 120 ] ൎത്താവാകുമ്പൊൾ കൎമ്മം പ്രഥമയായ്‌വരും സുബന്തംവാ തിങന്തംവാ ക്രി
യതത്രാത്മനെ പദം തൃതീയ കൎത്താവായീടും ഭാവെ കൎമ്മങ്ങളില്ലപൊൽ
സുബന്തം താൻ തിങന്തം താനിതിങ്കൽ ക്രിയയായ്‌വരും കൎത്താവിലഥ ക
ൎമ്മത്തിലഥ ഭാവത്തിലും തഥാ മൂന്നുജാതിവരും തത്ര ചൊല്ലാം കൎത്താവി
ലുള്ളത കിരാതൊ ഹരിണം ജഘ്നെ കൎത്തൃകൎമ്മ ക്രിയാഃ ക്രമാൽ കിരാതൻ
മാനിനെ കൊന്നു കിരാതെന മൃഗൊ ഹതഃ കിരാതനാൽ മൃഗം കൊല്ല
പ്പെട്ടെന്നിതു കൎമ്മണി താമ്രചൂഡൈ രകൂജീതി നൽപൂങ്കൊഴികളാലിഹ
കൂകൂ എന്നുള്ളതുണ്ടായി ഭാവത്തിങ്കലിവണ്ണമാം കാണുന്നിതൈകവചനം
ഭാവത്തിങ്കൽ ക്രിയാപദം സുബന്തം ക്രിയയാകുമ്പൊൾ ഭാവത്തിങ്കൽ ന
പുംസകം വിശെഷണ വിശെഷ്യങ്ങളറിഞ്ഞീടുക സൎവതഃ വിശെഷ്യന്തു
പ്രധാനംസ്യാദപ്രധാനം വിശെഷണം വിശെഷ്യംബ്രഹ്മചാരീതു മെ
ഖലാജിനദണ്ഡവാൻ മെഖലാജിനദണ്ഡങ്ങളുള്ളവൻ തദ്വിശെഷണം
ഗൊപാലൊഗാം പയൊദൊഗ്ദ്ധി എന്നീവണ്ണം ദ്വികൎമ്മകം ഗൊപാലൻ
പശുവെ പാലെ കറക്കുന്നിപ്രകാരമാം സൂൎയ്യെ കൎക്കിസ്ഥിതെ നാരീ പ്രാ
സൂയത കിലാത്മജം സൂൎയ്യൻ കൎക്കടകെ നില്ക്കും വിഷയത്തിങ്കലംഗനാ
പെറ്റുപൊൽ മകനെ ചൊന്നെനെവം വിഷയസപ്തമീ ക്രിയാവിശെ
ഷണം ചൊല്ലാം രാമസ്സാദരമബ്രവീൽ ശ്രീരാമനാദരത്തൊടുകൂടും വണ്ണം
പറഞ്ഞിത (ധാതു രണ്ടുവിധം പ്രൊക്തം സകൎമ്മകമകൎമ്മകം കൃഷ്ണൊദി
ദെവ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ക്രീഡിച്ചെന്നതകൎമ്മകം ശ്രീകൃഷ്ണൊപാലയദ്വൈഗാഃ
കൃഷ്ണൻ പാലിച്ചുഗൊക്കളെ സകൎമ്മകമിദം പ്രൊക്തം തിങന്താംശ്ച ബ്ര
വീമ്യഹം ലട്ടും ലങ്ങും ലൊട്ടു ലിങ്ങും ലിട്ടും ലുങ്ങും തഥൈവച ലുട്ടും ലൃ
ങ്ങും ലൃട്ടു ലെട്ടും ലകാരാഃ പത്തിവക്രമാൽ

ആശിഷിലിൎങ ലിങ്ങിലെ ഭെദം കാലഭെദമഥൊച്യതെ ലട്ടിയക്കത്തിൽ
വന്നീടും ലൎങ ലുൎങ ലിട്ടുകൾ പൊകതിൽ ചെയ്ക പൊക വരൂതാക എ
ന്നിത്യാദിഷു ലിൎങ ലൊൾ ല്യൎങ ലൃടൌ ലുട്ടുമൂന്നും മെൽ വരുന്നുള്ളതിൽ
ക്രമാൽ നാനാധാതു ഗണത്തിന്റെ മെൽവരുന്നു ലഡാദയഃ ഭ്രസത്താ
യാമെധവൃദ്ധൌ ഡുപചഷ്പാക എവച ലകാരങ്ങൾക്കു രൂപങ്ങൾ ൟ
രണ്ടാം ധാതുഭെദതഃ പരസ്മൈപാദവും പിന്നെ ആത്മനെ പദവും തഥാ
ഒരൊന്നാകിലുമാം പിന്നെ ചിലെടുത്ത യഥാവിധി ഒരൊന്നിന്നിഹ
വെവ്വെറെ വൎഗ്ഗം മുമ്മൂന്ന വന്നിടും

പ്രഥമഃ പുരുഷഃ പൂൎവം മദ്ധ്യമഃ പുരുഷഃ പുനഃ ഉത്തമഃ പുരുഷശ്ചെ
തി വൎഗ്ഗം മൂന്നിവ രണ്ടിലും ഒരൊന്നിന്നിഹ വെവ്വെറെ മുമ്മൂന്നുവചനം
വരും എകദ്വി ബഹു മുമ്പായി വചനം മൂന്നിവ ക്രമാൽ മദ്ധ്യമൻ വരു
മെടുത്ത യുഷ്മത്തുകൾ വരും ക്രമാൽ ഉത്തമൻ വരുമെടത്തങ്ങസ്മത്തുകൾ
വരുന്നിതു മറ്റുള്ളെടത്ത പ്രഥമപുരുഷൻ വരുമെപ്പൊഴും സഃ കരൊതി
ത്വം കരൊഷി കരൊമ്യഹമിതിക്രമാൽ അവൻ ചെയ്യുന്നു നീ ചെയ്യുന്നു
ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിക്രമാൽ കുൎവന്തിതെ തൌ കുരുതസ്സകരൊതി യഥാ
ക്രമം തന്റെ തന്റെ സമത്തൊട കൂടുമത്രെ വിഭക്തികൾ വചനങ്ങളു
മവ്വണ്ണം തഥാ ലിംഗങ്ങളും വരും

കൃഷ്ണഃ കമലപത്രാക്ഷഃ കൃഷ്ണം കമലലൊചനം കൃഷ്ണെനവാസുദെവെന
കൃഷ്ണായപരമാത്മനെ കൃഷ്ണാൽ കമലപത്രാക്ഷാൽ കൃഷ്ണസ്യകമലാപതെഃ [ 121 ] കൃഷ്ണെകമലപത്രാക്ഷെ ഹെ കൃഷ്ണ പുരുഷൊത്തമകൃഷ്ണഃ കമലപത്രാക്ഷഃ
കൃഷ്ണൌകമലലൊചനൌ കൃഷ്ണാഃ കമലപത്രാക്ഷാഃ വചനങ്ങളിവണ്ണമാം

വൃക്ഷഃ കുസുമിതഃ കാന്താ പൂൎണ്ണചന്ദ്രനിഭാനനം കുസുമിതാം ഭാ
തിലിംഗഭെദങ്ങളിങ്ങനെയച്ശബ്ദം കാണുമെടത്ത തച്ശബ്ദം കൂടവന്നിടും
ക്രിയാപദം രണ്ടുമൂന്ന കാണുന്നെടത്തിവണ്ണമാം ക്രിയയ്ക്കടുത്ത കൎത്താവും
കൎമ്മവും തത്രകൊൾവിതദ്വിതീയക്കും സപ്തമിക്കും പിമ്പെക്ത്വാന്തംല്യബ
ന്തവും തത്ര ഗത്വാപ്രവിശ്യെതിതന്ദൃഷ്ട്വാ പ്രെക്ഷ്യചെത്യപി രണ്ടുകൎമ്മ
ങ്ങളുണ്ടാകിൽ നടുവെസ്യാൽല്യബന്തവും വിദൎഭനഗരംപ്രാപ്യരുഗ്മിണീ
മഹരൽപ്രഭുഃ പ്രാപ്യസംഗമ്യസൽകൃത്യ പ്രെക്ഷെത്യാദി ല്യബന്തവും
ക്ത്വാന്താഃ കൃത്വാച ഹുത്വാച നത്വാ ഗത്വാദികാസ്തഥാ നത്വാ നമസ്ക
രിച്ചിട്ട വീക്ഷ്യകണ്ടിട്ടിതീദൃശാംവക്തും ശ്രൊതും ഗ്രഹീതും വാതുമുന്നന്ത
ങ്ങളെവമാം ചതുൎത്ഥ്യൎത്ഥമിവറ്റിന്നതസിലന്തം യതസ്തതഃ രാജതൊ വി
പ്രതശ്ചെതി പഞ്ചമൃൎത്ഥ്യമിവറ്റിനും കുൎവൻ കുൎവാണ ഇത്യെവം ശത്രന്തം
ശാനജന്തവും ചെയ്തിയങ്ങീട്ടെന്നിവണ്ണമൎത്ഥഭെമുദീരിതം അവ്യയങ്ങള
ഥൊച്യന്തെ ക്ത്വാന്തശ്ചൈവ ല്യബന്തകാഃ തസിലന്താസ്തുമുന്നന്താശ്ശ
നൈരുച്ചൈസ്തഥാധുനാ അഥാഥൊ തദനുക്ഷിപ്രം യൎഹി തൎഹിച കൎഹി
ചിൽ യദിചെൽ ബതഹന്തെതി തു ഹി ചസ്മ ഹ വൈ പുനഃ യദാ തദാ
കദാ ഭ്രയഃ പ്രായശ്ശശ്വൽ സ്ഫുടം ദ്രുതം അഹൊ പൃഥഗൃഥാ ശീഘ്രം തത്ര
യത്രാത്ര കുത്രചിൽ ഇത്ഥം നനുദ്ധ്രുവം ചിത്രമപി ഖല്വെവമെവനു യ
ഥാ തഥാ കഥന്നാമ ചിച്ചനാന്താദികാഃ ക്രമാൽ കൎത്താവിൽ ക്രിയയാകു
മ്പൊൾ കൎത്താ പ്രഥമയായ്വരും കൎമ്മം ദ്വിതീയയായിടും രക്ഷത്വസ്മാൻ
മഹൈശ്വരഃ കൎമ്മത്തിൽ ക്രിയയാകുമ്പൊൾ കൎത്താവങ്ങതൃതീയയാം കൎമ്മാം
പ്രഥമയായിടും കൃഷ്ണെനാധാരിപൎവതഃ ഭാവത്തിൽ ക്രിയയാകുമ്പൊൾ
കൎത്താവങ്ങ തൃതീയയാം കൎമ്മമില്ലെന്നുകാണെണം കൃഷ്ണെനാഭാവിഗൊ
കുലെ കൎത്തൎയ്യെവ പരസ്മൈപദമിതിനച ഭാവകൎമ്മണൊൎജ്ഞെയം ത്രി
ഷ്വാത്മനെപദം സ്യാൽ ഭാവെ പ്രഥമൈകവചനമെവപുനഃ സുബ
ന്തം ക്രിയചൊല്ലുന്നെൻ ബഭൂവാൻ ഭൂതവാനഥ ഭൂതൊഭാവ്യസ്ത്വെധനീ
യൊഭവിതവ്യ ഇതിത്രിഷു പൂൎവകാലക്രിയാസ്ത്വെതാഃ കൃത്വാപ്രാപ്യവിധാ
യച പായം പായംശനൈഃ കാരമപി കൎത്തും പ്രയൊജനം

ഔചിത്യം കൊണ്ടറിഞ്ഞിടുമൎത്ഥഭെദങ്ങളൊക്കവെ നവാരണ്യമഹീദെ
വ കൃതിരെഷാ വിരാജതെ

ഇതി ബാലപ്രബൊധനം സമാപ്തം [ 122 ] സമാസചക്രം

ഷൊഢാസമാസാസ്സംക്ഷെപാദഷ്ടാവിംശതിധാപുനഃ
നിത്യാനിത്യത്വയൊഗെനലുഗലുക്തെനചദ്വിധാ
തത്രാഷ്ടധാതൽപുരുഷസ്സപ്തധാകൎമ്മധാരയഃ
സപ്തധാചബഹുവ്രീഹിൎദ്വിഗുരാഭാഷിതൊദ്വിധാ
ദ്വന്ദ്വശ്ചദ്വിവിധൊജ്ഞെയൊഃ വ്യയീ ഭാവൊദ്വിധാമതഃ
തെഷാംപുനസ്സമാസാനാംപ്രാധാന്യംതുചതുൎവിധം

പൂൎവപദാൎത്ഥപ്രധാനൊഃവ്യയീഭാവഃ ഉത്തരപദാൎത്ഥപ്രധാനസ്തൽപു
രുഷഃ അന്യപാദാൎത്ഥപ്രധാനൊ ബഹുവ്രീഹിഃ ഉഭയപദാൎത്ഥപ്രധാ
നൊ ദ്വന്ദ്വഃദ്വിഗുകൎമ്മധാരയൌ ഷൾസമാസസ്സഭെദശ്ചസൊദാഹരണ
മുച്യതെ തത്രാഷ്ടവിധസ്തൽപുരുഷഃ പ്രഥമാ തൽ പുരുഷൊ ദ്വിതീയാ
തൽപുരുഷ: തൃതീയാതൽ പുരുഷശ്ചതുൎത്ഥീതൽപുരുഷഃ പഞ്ചമീതൽപുരു
ഷഃഷഷ്ഠീതൽ പുരുഷൊസ്സപ്തമീതൽ പുരുഷൊനൎഞതൽപുരുഷശ്ചെതി തത്ര
പ്രഥമാതൽപുരുഷൊയഥാ പൂൎവഃകായസ്യ പൂൎവകായഃ അപരകായസ്യ
അപരകായഃ ദ്വിതീയാതൽപുരുഷൊയഥാ വൃക്ഷംശ്രിതഃവൃക്ഷശ്രിതഃ
കാന്താരമതീ തഃകാന്താരാതീതഃ തൃതീയാതൽപുരുഷൊയഥാ ശംകുലയാ
ഖണ്ഡഃ ശംകുലാഖണ്ഡഃ മാസെനപൂൎവഃ മാസപൂൎവഃ നഖൈൎഭിന്നൊ ന
ഖഭിന്നഃ ചതുൎത്ഥീതൽപുരുഷൊയഥാ യൂപായദാരുഃ യൂപദാരുഃ കുണ്ഡ
ലായഹിരണ്യം കുണ്ഡലഹിരണ്യം പഞ്ചമീതൽപുരുഷൊയഥാ സിം
ഹാൽഭയം സിംഹഭയം ചൊരാൽ ഭീതിഃ ചൊരഭീതിഃ ഷഷ്ഠീതൽപുരു
ഷൊയഥാ വൃക്ഷസ്യഫലം വൃക്ഷഫലം നഗസ്യമൂലം നഗമൂലം സപ്തമീ
തൽപുരുഷൊയഥാ അക്ഷെഷുശൌണ്ഡഃ അക്ഷശൌണ്ഡഃ ശാസ്ത്രഷുകു
ശലഃ ശാസ്ത്രകുശലഃ നൎഞതൽപുരുഷൊയഥാ ബ്രാഹ്മണൊനഭവതീത്യ
ബ്രാഹ്മണഃ അശ്വൊനഭവതീത്യനശ്വഃ മൎത്യൊനഭവതീത്യമൎത്ത്യഃ സപ്ത
വിധഃ കൎമ്മധാരയഃ വിശെഷണപൂൎവപദൊ വിശെഷ്യപൂൎവപദൊ വി
ശെഷണൊഭയപദ ഉപമാനപൂൎവപദ ഉപമാനൊത്തരപദ സ്സംഭാവ
നാപൂൎവപദൊബധാരണാപൂൎവപദശ്ചെതിതത്രവിശെഷണപൂൎവപദൊ
യഥാ നീലഞ്ചതദുല്പലഞ്ചെതി നീലൊല്പലം കൃഷ്ണശ്ചാസൌസൎപ്പശ്ചെതി കൃ
ഷ്ണസൎപ്പഃലളിതാചാസൌവനിതാചെതിലളിതവനിതാ വിശെഷ്യപൂൎവപ
ദൊയഥാ വയ്യാകരണശ്ചാസൌഖസൂചിശ്ചെതി വയ്യാകരണഖസൂചിഃ
വിശെഷണൊഭയപദൊയഥാ ശീതഞ്ചതദുഷ്ണഞ്ചശീതൊഷ്ണം പീതശ്ചാ
സൌപ്രതിബദ്ധശ്ചെതി പീതപ്രതിബദ്ധഃ ഉപമാനപൂൎവപദൊയഥാ
ശംഖഇവപാണ്ഡരൊ ശംഖപാണ്ഡരഃ ഉപമാനൊത്തരപദൊയഥാനര [ 123 ] സ്സിംഹഇവനരസിംഹഃ പുരുഷൊ വൃഷഭ ഇവപുരുഷവൃഷഭഃ സംഭാവ
നാപൂൎവപദൊയഥാ ഗുണഇവ ബുദ്ധിഃ ഗുണബുദ്ധിഃ അവധാരണാപൂ
ൎവപദൊയഥാ വിനയ എവധനം വിനയധനം സുകൃതമെവബന്ധുഃ
സുകൃതബന്ധുഃ സപ്തവിധൊബഹുവ്രീഹിഃദ്വിപദൊ ബഹുപദസ്സംഖ്യൊ
ത്തരപദ സ്സംഖ്യൊഭയപത സ്സഹപൂൎവപദൊ വ്യതീഹാരലക്ഷണൊ ദി
ഗന്തരാളലക്ഷണശ്ചെതി തത്രദ്വിപദൊയഥാ പ്രാപ്തമുദകംയെനതൽ
പ്രാപ്തൊദകം ആരൂഢഃവാഹനനൊയെനസആരൂഢവാഹനഃനിൎജ്ജിതഃ
പരാക്രമൊയെനസനിൎജ്ജിതപരാക്രമഃ കല്പിതമൎഘ്യംയസ്മൈസഃ കല്പി
താൎഘ്യഃ നിഷ്ക്രാന്തൊജനൊയസ്മാൽസ നിഷ്ക്രാന്തജനഃ പീതമംബരംയ
സ്യസഃ പീതാംബരഃ വീരഃപുരുഷൊയസ്മിൻസ വീരപുരുഷഃ ബഹുപ
ദൊയഥാ പരാക്രമെ ഉപാൎജ്ജിതാഃ സമ്പദൊയൈസ്തെപരാക്രമൊപാ
ൎജ്ജിത സമ്പദഃ സംഖ്യൊത്തരപദൊയഥാ സമീപെദശപുരുഷഃ ഉപ
ദെശാഃ സമീപെവിംശതി പുരുഷാഃ ഉപവിംശാഃ സംഖ്യൊഭയപദൊ
യഥാ ദ്വൌത്രയൊവാദ്വിത്രാഃ ത്രയൊവാചത്വാരൊവാത്രിചതുരാഃ പ
ഞ്ചവാഷഡ്വാപഞ്ചഷാഃ സഹപൂൎവപദൊയഥാ ഭാൎയ്യയാസഹവൎത്തത ഇ
തിസഭാൎയ്യഃ ശിഷ്യെണസഹവൎത്തത ഇതിസശിഷ്യഃ വ്യതീഹാരലക്ഷ
ണൊയഥാ കെശെഷുകെശെഷു ഗൃഹീത്വാഇദം യുദ്ധംപ്രവൎത്തമിതി കെ
ശാ കെശി ദണ്ഡൈശ്ചദണ്ഡൈശ്ചഗൃഹീത്വാഇദം യുദ്ധം പ്രവൎത്തമിതി
ദണ്ഡാ ദണ്ഡി ദിഗന്തരാള ലക്ഷണൊയഥാ ദക്ഷിണസ്യാഃ പൂൎവസ്യാശ്ച
ദിശഃ അന്തരാളാദിൿദക്ഷിണപൂൎവാദ്വിവിധൊദ്വിഗുഃസമാഹാര ഇത
രെതരെയൊഗശ്ചെതി തത്രസമാഹാര ലക്ഷണൊയഥാ ത്രയാണാം ലൊ
കാനാം സമാഹാരസ്ത്രിലൊകീ പഞ്ചപൂഗാനിസമാഹൃതാനിപഞ്ചപൂഗീ
പഞ്ചാനാം പടാനാം സമാഹാരഃ പഞ്ചപടീ ഇതരെതരയൊഗൊയ
ഥാ തിസ്രൊരെഖാ സ്ത്രിരെഖാഃ ചതസ്രൊദശ ചതുൎദശ ചത്വാരസ്സമുദ്രാശ്ച
തുസ്സമുദ്രാഃ ദ്വിവിധൊദ്വന്ദ്വഃ എകവൽഭാവൊഃനെകവൽഭാവീ ചെതി ത
ത്രഎകവൽഭാവീയഥാ പാണിശ്ച പാദശ്ച പാണിപാദം വീണാവാദ
കശ്ച പരിവാദകശ്ച വീണാപരിവാദകം അനെകവൽഭാവീയഥാ രാമ
ശ്ച കൃഷ്ണശ്ച രാമകൃഷ്ണൌ രാമശ്ച ലക്ഷ്മണശ്ച രാമലക്ഷ്മണൌ ലക്ഷ്മീശ്ച
സരസ്വതിച ലക്ഷ്മീസരസ്വത്യൌ ധനഞ്ച കുലഞ്ച ധനകുലെ അവ്യയീ
ഭാവൊദ്വിവിധഃ അവ്യയീപൂൎവപദൊനാമപൂൎവപദശ്ചെതി തത്രാവ്യയീ
പൂൎവപദൊയഥാ കുംഭസ്യസമീപെ ഉപകുംഭം ദിനെദിനെ പ്രതിദിനം
നാമപൂൎവപദൊയഥാ ശാകസ്യമാത്രം ശാകമാത്രം ഫലസ്യമാത്രം ഫല
മാത്രം ലുൿസമാസൊയഥാ ധൎമ്മെബുദ്ധിൎയ്യസ്യസഃധൎമ്മബുദ്ധിഃ സുകൃതെ
മനൊയസ്യസഃ സുകൃതമനാഃ അലുൿസമാസൊയഥാ വനെചരതീതി
വനെചരഃ തദ്ധിതസമാസൊയഥാ കരൊസ്യാസ്തീതികരീഗുണൊസ്യാ
സ്തീതി ഗുണവാൻ

സമാസചക്രം ഏകവിധം സമാപ്തം [ 124 ] ശ്രീരാമൊദന്തം

൧ ശ്രീപതിംപ്രണിപത്യാഹംശ്രീവത്സാങ്കിതവക്ഷസം
ശ്രീരാമൊദന്തമാഖ്യാസ്യെശ്രീവാന്മീകിപ്രകീൎത്തിതം

൨ പുരാവിശ്രവസഃപുത്രൊരാവണൊനാമരാക്ഷസഃ
ആസീദസ്യാനുജൌചാസ്താംകുംഭകൎണ്ണവിഭീഷണൌ

൩ തെതുതീവ്രെണതപസാപ്രത്യക്ഷീകൃത്യവെധസം
വവ്രിരെചവരാനിഷ്ടാനസ്മാദാശ്രിതവത്സലാൽ

൪ രാവണൊമാനുഷാദന്യൈരവദ്ധ്യത്വന്തഥാത്മനഃ
നിൎദെവത്വെച്ശയാനിദ്രാംകുംഭകൎണ്ണൊവൃണീതച

൫ വിഭീഷണൊവിഷ്ണുഭക്തിംവവ്രെസത്വഗുണാന്വിതഃ
തെഭ്യഎതാൻവരാന്ദത്വാതത്രൈവാന്തൎദധെപ്രഭുഃ

൬ രാവണാസ്തുതൊഗത്വാരണെജിത്വാധനാധിപം
ലങ്കാപുരിം‌പുഷ്പകഞ്ചഹൃത്വാത്രാവസത്സുഖം

൭ യാതുധാനാസ്തതസ്സൎവെരസാതലനിവാസിനഃ
ദശാനനംസമാശ്രിത്യലങ്കായാംസുഖമാവസൻ

൮ മന്ദൊദരീമ്മയസുതാംപരിണീയദശാനനഃ
തസ്യാമുല്പാദയാമാസമെഘനാദാഹ്വയംസുതം

൯ രസാംരസാതലഞ്ചൈവവിജിത്യസതുരാവണഃ
ലൊകാനാക്രമയൻസൎവാൻജഹാരചവിലാസിനീഃ

൧൦ ദൂഷയൻവൈദികംകൎമ്മദ്വിജാനൎദ്ദയതിസ്മസഃ
ആത്മജെനാന്വിതൊയുദ്ധെവാസവഞ്ചാപ്യപീഡയൽ

൧൧ തദീയതരുരത്നാനിപുനരാനായ്യകിങ്കരൈഃ
സ്ഥാപയിത്വാതുലങ്കായാമവസച്ചചിരായസഃ

൧൨ തതസ്തസ്മിന്നവസരെവിധാതാരന്ദിവൌകസഃ
ഉപഗമ്യൊചിരെസൎവംരാവണസ്യവിചെഷ്ടിതം

൧൩ തദാകൎണ്ണ്യസുരൈസ്സാകംപ്രാപ്യദുഗ്ദ്ധൊദധെസ്തടം
തുഷ്ടാവചഹൃഷീകെശംവിധാതാവിവിധൈസ്തവൈഃ

൧൪ ആവിൎഭൂയാഥദൈത്യാരിഃ പപ്രച്ശചപിതാമഹം
കിമൎത്ഥമാഗതൊസിത്വംസാകന്ദെവഗണൈരിതി

൧൫ തതൊദശാനനാൽപീഡാമജസ്തസ്മൈന്യവെദയൽ
തച്ശ്രുത്വൊവാചധാതാരംഹൎഷയൻവിഷ്ടരശ്രവഃ

൧൬ അലംഭയെനാത്മയൊനെഗച്ശദെവഗണൈസ്സഹ
അഹന്ദാശരഥിൎഭൂത്വാഹനിഷ്യാമിദശാനനം

൧൭ ആത്മാംശൈശ്ച സുരാസ്സൎവെ ഭൂമൌവാനരരൂപിണഃ
ജായെരന്മമസാഹായ്യംകൎത്തും രാവണനിഗ്രഹെ [ 125 ] ൧൮ ഏവമുക്ത്വാവിധാതാരംതത്രൈവാന്തൎദ്ദധെപ്രഭുഃ
പത്മയൊനിസ്തുഗീൎവാണൈസ്സമംപ്രായാൽ പ്രഹൃഷ്ടധീഃ

൧൯ അജീജനത്തതശ്ശക്രൊബാലിനന്നാമവാനരം
സുഗ്രീവമപിമാൎത്താണ്ഡൊഹനൂമന്തഞ്ചമാരുതഃ

൨൦ പുരൈവജനയാമാസജാംബവന്തഞ്ചപത്മജഃ
എവമന്യെചവിബുധാഃകപീനജനയൻബഹൂൻ

൨൧ തതൊവാനരസംഘാണാംബാലീപരിവൃഢൊഭവൽ
അമീഭിരഖിലൈസ്സാകംകിഷ്കിന്ധാമദ്ധ്യുവാസച

൨൨ ആസിദ്ദശരഥൊനാമസൂൎയ്യവംശെഥപാൎത്ഥിവഃ
ഭാൎയ്യാസ്തിസ്രൊപിലബ്ധ്വാസൌതാസുലെഭെനസന്തതിം

൨൩ തതസ്സുമന്ത്രവചനാദൃശ്യശൃംഗംസഭൂപതിഃ
ആനീയപുത്രകാമെഷ്ടിമാരെഭെസപുരൊഹിതഃ

൨൪ അഥാഗ്നെരുത്ഥിതഃകശ്ചിൽഗൃഹീത്വാപായസം ചരും
എതൽപ്രാശയപത്നീസ്ത്വമിത്യുക്ത്വാദാന്നൃപായസഃ

൨൫ തൽഗൃഹീത്വാതദൈവാസൌപത്നീഃപ്രാശയദുത്സുകഃ
താശ്ചതൽപ്രാശനാദെവനൃപാൽഗൎഭമധാരയൻ

൨൬ പൂൎണ്ണെകാലെഥകൌസല്യാസജ്ജനാംഭൊജഭാസ്കരം
അജീജനദ്രാമചന്ദ്രംകൈകെയീഭരതന്തഥാ

൨൭ തതൊലക്ഷ്മണശത്രുഘ്നൌസുമിത്രാജീജനത്സുതൌ
അകാരയൽപിതാതെഷാംജാതകൎമ്മാദികന്ദ്വിജൈഃ

൨൮ തതൊവവൃധിരെന്യൊന്യംസ്നിഗ്ദ്ധാശ്ചത്വാരഎവതെ
സകലാസുചവിദ്യാസുനൈപുണ്യമഭിലെഭിരെ

൨൯ തതഃകദാചിദാഗത്യവിശ്ചാമിത്രൊമഹാമുനിഃ
യയാചെയജ്ഞരക്ഷാൎത്ഥം രാമംശക്തിധരൊപമം

൩൦ വസിഷ്ഠവചനാദ്രാമംലക്ഷ്മണെനസമന്വിതം
കൃച്ശ്രെണനൃപതിസ്തസ്യകൌശികസ്യകരെദദൌ

൩൧ തൌഗൃഹീത്വാതതൊഗച്ശൻബലാമതിബലാന്തിഥാ
അസ്ത്രാണി ചസമഗ്രാണിതാഭ്യാമുപദിദെശസഃ

൩൨ ഗച്ശൻസഹാനുജൊരാമഃകൌശികെനപ്രചൊദിതഃ
താടകാമവധീദ്ധീമാൻലൊകപീഡനതല്പരാം

൩൩ തതസ്സിദ്ധാശ്രമംപ്രാപ്യകൌശികസ്സഹരാഘവഃ
അദ്ധ്വരഞ്ചസമാരെഭെരാക്ഷസാശ്ചസമാഗമൻ

൩൪ രാഘവസ്തുതതൊസ്ത്രെണക്ഷിപ്ത്വാമാരീചമൎണ്ണവെ
സുബാഹുപ്രമുഖാൻഹത്വായജ്ഞഞ്ചാപാലയന്മനെഃ

൩൫ കൌശികെനതതൊരാമൊനീയമാനസ്സഹാനുജഃ
അഹല്യാശാപനിൎമ്മൊക്ഷംകൃത്വാസംപ്രാപമൈഥിലം

൩൬ ജനകെനാൎച്ചിതൊരാമഃകൌശികെനപ്രചൊദിതഃ
സീതാനിമിത്തമാനീതംബഭഞ്ജധനുരൈശ്ചരം

൩൭ തതൊദശരഥന്ദൂതൈരാനായ്യമിഥിലാധിപഃ
രാമാദിഭ്യസ്തത്സുതെഭ്യസ്സീതാദ്യാഃകന്യകാദദൌ

൩൮ തതൊഗുരുനിയൊഗെനകൃതൊദ്വാഹസ്സഹാനുജഃ
രാഘവൊനിൎയ്യയൌതെനജനകെനൊരുമാനിതഃ [ 126 ] ൩൯ തദാകൎണ്ണ്യധനുൎഭംഗമായാന്തംരൊഷഭീഷണം
വിജിത്യഭാൎഗ്ഗവംരാമമയൊദ്ധ്യാംപ്രാപരാഘവഃ

൪൦ തതസ്സൎവജനാനന്ദംകുൎവാണശ്ചെഷ്ടിതൈസ്സ്വകൈഃ
താമദ്ധ്യുവാസകാകുത്സ്ഥസ്സീതയാസഹിതസ്സുഖം

൪൧ എതസ്മിന്നന്തരെഗെഹംമാതുലസ്യയുധാജിതഃ
പ്രയയൌഭരതഃപ്രീതഃശത്രുഘ്നെനസമന്വിതഃ

൪൨ തതഃപ്രകൃതിഭിസ്സാകംമന്ത്രയിത്വാസഭ്രൂവതിഃ
അഭിഷെകായരാമസ്യസമാരെഭെമുദാന്വിതഃ

൪൩ കൈകെയീതുമഹീപാലംമന്ഥരാദൂഷിതാശയാ
വരദ്വയം പുരാദത്തംയയാവചെസത്യസംഗരം

൪൪ വനവാസായരാമസ്യരാജ്യാപ്ത്യൈ ഭരതസ്യച
തസ്യാവരദ്വയംകൃച്ശ്രമനുജജ്ഞെമഹീപതിഃ

൪൫ രാമന്തദൈവകൈകെയീവനവാസായചാദിചൽ
അനുജ്ഞാപ്യഗുരൂൻസൎവാൻനിൎയ്യയൌചവനായസഃ

൪൬ ദൃഷ്ട്വാതന്നിൎഗ്ഗതംസീതാലക്ഷ്മണശ്ചാനുജഗ്മതുഃ
സന്ത്യജ്യസ്വഗൃഹാൻസൎവെപൌരാശ്ചാനുയയുൎദ്രുതം

൪൭ വഞ്ചയിത്വാതുതാൻ പൌരാൻനിദ്രാണാന്നിശിരാഘവഃ
ബാഹ്യമാനംസുമന്ത്രെണരഥമാരുഹ്യചാഗമൽ

൪൮ ശൃംഗിവെരപുരംഗത്വാഗംഗാകൂലെഥരാഘവഃ
ഗുഹെനസൽകൃതസ്തത്രനിശാമെകാമുവാസച

൪൯ സാരഥിംസന്നിമന്ത്യ്രാസൌസീതാലക്ഷ്മണസംയുതഃ
ഗുഹെനാനീതയാനാവാസന്തതാരചജാഹ്നവീം

൫൦ ഭരദ്വാജമുനിംപ്രാപ്യതന്നത്വാതെനസൽകൃതഃ
രാഘവസ്തസ്യനിൎദ്ദെശാൽചിത്രകൂടെവസത്സുഖം

൫൧ അയൊദ്ധ്യാന്തുതതൊഗത്വാസുമന്ത്രശ്ശൊകവിഹ്വലഃ
രാജ്ഞെന്യവെദയത്സൎവംരാഘവസ്യവിചെഷ്ടിതം

൫൨ തദാകൎണ്ണ്യസുമന്ത്രൊക്തംരാജാദുഃഖവിമൂഢധീഃ
രാമരാമെതിവിലപൻ ദെഹന്ത്യക്ത്വാദിവംയയൌ

൫൩ മന്ത്രിണസ്തുവസിഷ്ഠൊക്ത്യാദെഹംസംരക്ഷ്യഭൂപതെഃ
ദൂതൈരാനായയൻക്ഷിപ്രംഭരതംമാതുലാലയാൽ

൫൪ ഭരതസ്തുമൃതംശ്രുത്വാപിതരംകൈകയീഗിരാ
സംസ്കാരാദി ചകാരാസ്യയഥാവിധിസഹാനുജഃ

൫൫ അമാത്യൈശ്ചൊദ്യമാനൊപിരാജ്യായഭരതസ്തദാ
വനായൈവയയൌരാമമാനെതുന്നാഗരൈസ്സഹ

൫൬ സഗത്വാചിത്രകൂടസ്ഥംരാമം‌ചീരജടാധരം
യയാചെരക്ഷിതും‌രാജ്യം‌വസിഷ്ഠാദ്യൈൎദ്വിജൈസ്സഹ

൫൭ ചതുൎദശസമാനീത്വാപുനരെഷ്യാമ്യഹംപുരീം
ഇത്യുക്ത്വാപാദുകെദത്വാതംരാമഃപ്രത്യയാപയൽ

൫൮ ഗൃഹീത്വാപാദുകെതസ്മാൽഭരതൊദീനമാനസഃ
നന്ദിഗ്രാമെസ്ഥിതസ്താഭ്യംരരക്ഷചവസുന്ധരാം

൫൯ രാഘവസ്തുഗിരെസ്തസ്മാൽഗത്വാത്രിംസമവന്ദത
തല്പത്നീതുതദാസീതാംഭൂഷണൈസ്സ്വൈരഭൂഷയൽ [ 127 ] ൬൦ ഉഷിത്വാതുനിശാമെകാമാശ്രമെതസ്യരാഘവഃ
വിവെശദണ്ഡകാരണ്യംസീതാലക്ഷ്മണസംയുതഃ

൬൧ വ്രജൻവനെനകാകുത്സെഫാവിരാധംവിധിചൊദിതം
സദാരാനുജമാത്മാനം ഹരന്തമവധീത്തദാ

൬൨ ശരഭംഗാശ്രമംപ്രാപ്യസ്വൎഗ്ഗതിംതസ്യവീക്ഷ്യസഃ
പ്രതിജജ്ഞെരാക്ഷസാനാംവധംമുനിഭിരൎത്ഥിതഃ

൬൩ തസ്മാൽഗത്വാസുതീക്ഷ്ണഞ്ചപ്രണമ്യാനെനപൂജിതഃ
അഗസ്ത്യസ്യാശ്രമം പ്രാപ്യതന്നനാമരഘൂത്തമഃ

൬൪ രാമായവൈഷ്ണവഞ്ചാപമൈന്ദ്രംതൂണീയുഗന്തഥാ
ബ്രാഹ്മംശരഞ്ചഖഡ്ഗംചപ്രദദൌകുംഭസംഭവഃ

൬൫ തതസ്സഗച്ശൻകാകുത്സഫസ്സമാഗമ്യജടായുഷം
വൈദൈഹ്യാഃപാലനായൈനംശ്രദ്ദധെപിതൃവല്ലഭം

൬൬ തതഃപഞ്ചവടിംപ്രാപ്യതത്രലക്ഷ്മണനിൎമ്മിതാം
പൎണ്ണശാലാമദ്ധ്യവാസസീതയാസഹിതസ്സുഖം

൬൭ തത്രാഭ്യെത്യൈകദാരാമംവവ്രെശൂൎപ്പനഖാഭികം
തന്നിരസ്താലക്ഷ്മണഞ്ചവവ്രെസൊപിനിരാകരൊൽ

൬൮ രാമമെവതതൊവവ്രെകാമാൎത്താകാമസന്നിഭം
പുനശ്ചധിക്കൃതാതെനസീതാമഭൃദ്രവരൂഷാ

൬൯ ലക്ഷ്മണന്മാരൊഷാൽകൃത്തശ്രവണനാസികാ
സാതുഗത്വാജനസ്ഥാനംഖരായൈതന്ന്യവെദയൽ

൭൦ ദാകൎണ്ണ്യഖരക്രുദ്ധൊരാഘവംഹന്തുമായയൌ
ദൂഷണത്രിശിരൊമുഖ്യൈൎയ്യാതുധാനൈസ്സമന്വിതഃ

൭൧ തൽക്ഷണംലക്ഷ്മണെസീതാംനിധായരഘുനന്ദനഃ
ഖരംസഹാനുഗംസംഖെജഘാനാലഘുവിക്രമഃ

൭൨ തശ്ശ്രുൎപ്പനഖാഗത്വാലാകാംശൌകസമന്വിതാ
ന്യവെദയദ്രാവണായവൃത്താന്തംസൎവമാദിതഃ

൭൩ തച്ശ്രുത്വാരാവണസ്സീതാംഹൎത്തുംകൃതമതിസ്തദാ
മാരീചസ്യാശ്രമംപ്രാപ്യസാഹായ്യെതമചൊദയൽ

൭൪ സൊപിസ്വൎണ്ണമൃഗൊഭൂത്വാസീതായാഃപ്രമുഖെചരൽ
സാതുതംമൃഗമാഹൎത്തുംഭൎത്താരംസമയാചത

൭൫ നിയുജ്യലക്ഷ്മണംസീതാംരക്ഷിതുംരഘുനന്ദനഃ
അന്വഗച്ഛൻമൃഗന്തൂൎണ്ണംദ്രവന്തംകാനനാന്തരെ

൭൬ വിവ്യാധചമൃഗംരാമസ്സനിജംരൂപമാസ്ഥിതഃ
ഹാസീതെലക്ഷ്മണെത്യെവംരുദൻപ്രാണാൻസമത്യജൽ

൭൭ എതദാകൎണ്ണ്യവൈദെഹ്യാലക്ഷ്മണശ്ചൊദിതൊഭൃശം
തദ്രക്ഷാംദെവതാഃപ്രാൎത്ഥ്യപ്രയയൌരാഘവാന്തികം

൭൮ തദന്തരെസമാസാദ്യരാവണൊയതിരൂപധൃൿ
സീതാംഗൃഹീത്വാപ്രയയൌഗഗനെനമുദാന്വിതഃ

൭൯ തതൊജടായുരാലൊക്യനീയമാനാന്തുജാനകീം
പ്രാഹരദ്രാവണംപ്രാപ്യതുണ്ഡപക്ഷനഖൈൎഭൃശം

൮൦ ഛിത്വൈനഞ്ചന്ദ്രഹാസെനപാതയിത്വാചഭൂതലെ
ഗൃഹീത്വാരാവണസ്സീതാംപ്രാവിശന്നിജമന്ദിരം [ 128 ] ൮൧ അശൊകവനികാമദ്ധ്യെസംസ്ഥാപ്യജനകാത്മജാ
രാവണൊരക്ഷിതുഞ്ചൈനാംനിയുയൊജനിശാചരിഃ

൮൨ ഹത്വാരാമസ്തുമാരീ ചമാഗച്ശന്നനുജെരിതാം
വാൎത്താമാകൎണ്ണ്യദുഃഖാൎത്തഃപൎണ്ണശാലാമുപാഗമൽ

൮൩ അദൃഷ്ട്വാതത്രവൈദെഹീംവിചിന്വാനൊവനാന്തരെ
സഹാനുജൊഗൃദ്ധ്രരാജം ചിന്നപക്ഷന്ദദൎശസഃ

൮൪ തെനൊക്താംജാനകീവാൎത്താംശ്രുത്വാപശ്ചാന്മൃതഞ്ചതം
ദഗ്ദ്ധ്വാസഹാനുജൊരാമശ്ചക്രെതസ്യൊദകക്രിയാം

൮൫ ആത്മനൊഭിഭവംപശ്ചാൽകുൎവന്തീംപഥിലക്ഷ്മണഃ
അയൊമുഖിംചകാരാശുകൃത്തശ്രവണനാസികാം

൮൬ ഗൃഹീതൌതൌകബന്ധെനഭുജൌതസ്യന്യകൃന്തതാം
തതസ്തുയാചിതൌതെനതദ്ദെഹന്ദഹതുശ്ചതൌ

൮൭ സതുദിവ്യാകൃതിൎഭൂത്വരാമംസീതൊപലബ്ധയെ
സുഗ്രീവമൃശ്യമൂകസ്ഥംയാഹീത്യുക്ത്വാദിവം‌യയൌ

൮൮ തതഃപ്രീതൊരഘുശ്രെഷ്ഠശ്ശബൎയ്യാശ്രമമഭ്യയാൽ
തയാഭിപൂജിതഃപശ്ചാൽപമ്പാംപ്രാപസലക്ഷ്മണഃ

൮൯ ഹനൂമാനഥസുഗ്രീവനിൎദ്ദിഷ്ടൊരാമലക്ഷ്മണൌ
പ്രാപ്യജ്ഞാത്വാതുവൃത്താന്തംതെനതൌസമയൊജയൽ

൯൦ തതൊരാമസ്യവൃത്താന്തംസുഗ്രീവായനിവെദ്യസഃ
സഖ്യംചകാരയാമാസതയൊഃപാവകസന്നിധൌ

൯൧ പ്രതിജജ്ഞെതദാരാമൊവധിഷ്യാമീതിബാലിനം
ദൎശയിഷ്യാമിവൈദെഹീമിത്യന്ന്യെനചസംശ്രുതം

൯൨ സുഗ്രീവെണാഥരാമായഭ്രാതുൎവൈരസ്യകാരണം
നിവെദിതമശെഷഞ്ചബലാധിക്യഞ്ചതസ്യതൽ

൯൩ തൽക്ഷണന്ദുന്ദുഭെഃകായംസുഗ്രീവെണപ്രദൎശിതം
സുദൂരംപ്രെഷയാമാസപാദാംഗുഷ്ഠെനരാഘവഃ

൯൪ പുനശ്ചദൎശിതാംസ്തെനസാലാൻസപ്തരഘൂത്തമഃ
ബാണെനൈകെനചിച്ശെദസാൎദ്ധംതസ്യാനുശങ്കയാ

൯൫ കിഷ്കിന്ധാംപ്രാപ്യസുഗ്രീവസ്തതൊരാമസമന്ന്വിതഃ
ജഗൎജ്ജാതീവസംഹൃഷ്ടഃകൊപയൻവാനരാധിപം

൯൬ ബാലീനീഷ്ക്രമ്യസുഗ്രീവംസമരെപീഡിയൽഭൃശം
സൊപിസംഭഗ്നസൎവാംഗഃപ്രാദ്രവദ്രാഘവാന്തികം

൯൭ കൃതചിഹ്നസ്തുരാമെണപുനരെവസബാലിനം
രണായാഹ്വയതക്ഷിപ്രംതസ്ഥൌരാമസ്തിരൊഹിതാ

൯൮ ഹെമമാലീതതൊബാലീതാരയാഭിഹിതംഹിതം
നിരസ്യകുപിതൊഭ്രാത്രാരണം ചക്രെസുദാരുണം

൯൯ ബാണെനബാലിനംരാമൊവിദ്ധ്വാഭൂമൌന്യപാതയൽ
സൊപിരാമ ഇതിജ്ഞാത്വാത്യക്ത്വാദെഹംദിവംയയൌ

൧൦൦ പശ്ചാത്തപന്തംസുഗ്രീവംസമാശ്ചാസ്യരഘൂത്തമഃ
വാനരാണാമധിപതിംചകാരാശ്രിതവത്സലഃ

൧൦൧ തതൊമാല്യവതഃപൃഷ്ഠെരാമൊലക്ഷ്മണസംയുതഃ
ഉവാസചതുരൊമാസാൻസീതാവിരഹദുഃഖിതഃ [ 129 ] ൧൦൨ അഥരാമസ്യനിൎദ്ദെശാൽലക്ഷ്മണൊവാനരാധിപം
ആനയൽപ്ലവഗൈസ്സാൎദ്ധംഹനൂമൽപ്രമുഖൈൎദ്രുതം

൧൦൩ സുഗ്രീവൊരാഘവംദൃഷ്ട്വാവചനാത്തസ്യവാനരാൻ
ന്യയുക്തസീതാമന്വെഷ്ടുംആശാസുചതസൃഷ്വപി

൧൦൪ തതൊഹനൂമതഃപാണൌദദൌരാമൊംഗുലീയകം
വിശ്ചാസായതുവൈദെഹ്യാസ്തൽഗൃഹീത്വാസനിൎയ്യയൌ

൧൦൫ തതൊഹനൂമൽപ്രമുഖാവാനരദക്ഷിണാന്ദിശം
ഗത്വാസീതാംവിചിന്വന്തഃപൎവതംവിന്ധ്യാമാപ്നുവൻ

൧൦൬ സമയാതിക്രമാത്തസ്യചക്രുഃപ്രായൊപവെശനം
തത്രസംപാതിനാപ്രൊക്താംസീതാവാൎത്താഞ്ചശുശ്രുവുഃ

൧൦൭ തതഃപ്രാപുരുദന്വന്തമംഗദാദ്യാഃപ്ലവംഗമാഃ
തംവിലംഘയിതുംതൊഷാംനകശ്ചിദഭവൽക്ഷമഃ

൧൦൮ സ്വപ്രഭാവപ്രശംസാഭിസ്തദാജാംബവദുക്തിഭിഃ
സംവൎദ്ധിതൊമഹെന്ദ്രാദ്രിമാരുരൊഹാനിലാത്മജഃ

൧൦൯ അഭിവന്ദ്യാഥസകലാനമരാൻപവനാത്മജഃ
പുപ്ലുവെചഗിരെസ്തസ്മാദ്വിലംഘയിതുമൎണ്ണവം

൧൧൦ സസമുല്ലംഘ്യമൈനാകംസുരസാമഭിവന്ദ്യച
നിഹത്യസിംഹികംനീത്യാപാരംപ്രാപമഹൊദധെഃ

൧൧൧ ലംകാധിദെവതാംജിത്വാതാംപ്രവിശ്യാനിലാത്മജഃ
സീതാംവിചിന്വന്നദ്രാക്ഷീന്ദിദ്രാണന്നിശിരാവണം

൧൧൨ അപശ്യംസ്തത്രവൈദെഹീംവിചിന്വാനസ്തതസ്തതഃ
അശൊകവനികാംഗത്വതാംഖിന്നാൎത്തന്ദദൎശസഃ

൧൧൩ പാദപംകഞ്ചിദാരുഹ്യതൽപലാശൈസ്സുസംവൃതഃ
ആസ്തെസ്മമാരുതിസ്തത്രസീതെയമിതിതൎക്കയൻ

൧൧൪ രാവണസ്തുതദാഭ്യെത്യമൈഥിലീമ്മദനാൎദ്ദിതഃ
ഭാൎയ്യാഭവമമെത്യെവംബഹുധാസമയാചത

൧൧൫ അഹംത്വദ്വശഗാനസ്യാമിത്യെഷാതന്നിരാകരൊൽ
കാമമന്യുപരീതാത്മാരാവണൊപിതദായയൌ

൧൧൬ നിൎഗ്ഗതെരാവണെസീതാംപ്രലപന്തീംസമാരുതിഃ
ഉക്ത്വാരാമസ്യവൃത്താന്തംപ്രദദൊചാംഗുലീയകം

൧൧൭ തത്സമാദായ വൈദെഹീവിലപ്യചഭൃശംപുനഃ
ചൂഡാമണിന്ദദൌതസ്യകരെജഗ്രാഹസൊപിതം

൧൧൮ മാവിഷാദംകൃഥാദെവിരാഘവൊരാവണംരണെ
ഹത്വാത്വാന്നെഷ്യതീത്യെനാമാശ്ചാസ്യസവിനിൎയ്യയൌ

൧൧൯ നീതിമാൻസൊപിസഞ്ചിന്ത്യബഭജ്ഞൊപവനന്തുതൽ
അക്ഷാദീനി ചരക്ഷാംസിബഹൂനിസമരെവധീൽ

൧൨൦ തതശ്ശക്രജിതായുദ്ധെബദ്ധഃപവനനന്ദനഃ
പ്രതാപംരഘുനാഥസ്യരാവണായന്യവെദയൽ

൧൨൧ രക്ഷൊദീപിതലാംഗൂലസ്സതുലങ്കാമശെഷതഃ
ദഗ്ദ്ധ്വാസാഗരമുത്തീൎയ്യവാനരാൻസമുപാഗമൽ

൧൨൨ സഗത്വാവാനരൈസ്സാകംരാഘവായാത്മനാകൃതം
നിവെദയിത്വാസകലന്ദദൌചൂഡാമണിഞ്ചതം [ 130 ] ൧൨൩ അഥാസംഖ്യൈഃകപിഗണൈസ്സുഗ്രീവപ്രമുഖൈസ്സഹ
നിൎയ്യയൌരാഘവസ്‌വ്രൎണ്ണംതീരംപ്രാപമഹൊദധെഃ

൧൨൪ തദാവിഭീഷണൊഭ്രാത്രാത്യക്തൊരാമമുപാഗമൽ
ലങ്കാധിപത്യെഭൃഷിഞ്ചദെനംരാമൊരിമൎദ്ദനഃ

൧൨൫ ദത്തമാൎഗ്ഗസ്സമുദ്രെണതത്രസെതുന്നളെനസഃ
കാരയിത്വാതെനഗത്വാസുബെലംപ്രാപപൎവതം

൧൨൬ തതൊരാഘവനിൎദ്ദിഷ്ടാനീലമുഖ്യാഃപ്ലവംഗമാഃ
രുരു ധുസ്സൎവതൊലങ്കാംവൃക്ഷപാഷാണപാണയഃ

൧൨൭ രാവണസ്യനിയൊഗെനനിൎഗ്ഗതാൻയുധിരാക്ഷസാൻ
പ്രഹസ്തപ്രമുഖാൻഹത്വാനെദുസ്തെസിംഹവിക്രമാഃ

൧൨൮ സുഗ്രീവശ്ചഹനൂമാംശ്ചതഥാരാഘവലക്ഷ്മണൌ
രാക്ഷസാൻസുബഹൂൻയുദ്ധെജഘ്നുൎഭീമപരാക്രമാൻ

൧൨൯ രാവണിസ്തുതദാഭ്രെത്യസമരെരാമലക്ഷ്മണൌ
നനാഹനാഗപാശെനനാഗാരി സ്തൌവ്യമൊചയൽ

൧൩൦ രാവണൊപിതദായുദ്ധെരാഘവെണപരാജിതഃ
കുംഭകൎണ്ണംപ്രബൊദ്ധ്യാശുരാമംഹന്തുംന്യയുണ്ക്തച

൧൩൧ രക്ഷൊഭിസ്സഹനിൎയ്യായഭക്ഷയന്തംപ്ലവംഗമാൻ
സഹാനുഗംകുംഭകൎണ്ണംജഘാനാശുസരാഘവഃ

൧൩൨ ഇന്ദ്രജിൽപുനരപ്യാജൌസാനുജഞ്ചരഘൂത്തമം
അമൊഹയദ്വാനരാംശ്ചബ്രഹ്മാസ്ത്രെണാസ്ത്രകൊവിദഃ

൧൩൩ തദൈവഗത്വാഹനുമാനാനീയൌഷധിപൎവതം
താൻസൎവാൻബൊധയിത്വാശുതത്സ്ഥാനെസ്ഥാപയച്ചതം

൧൩൪ തതൊനികുംഭിലാംഗത്വാസൌമിത്രിസ്സവിഭീഷണഃ
നിഷിദ്ധ്യെന്ദ്രജിതൊഹൊമംസംയുഗെതംജഘാനച

൧൩൫ തച്ശ്രുത്വാരാവണുഃക്രുദ്ധൊനിൎയ്യായശരവൃഷ്ടിഭിഃ
പ്ലവംഗമാൻപീഡയിത്വാരാമെണയുയുധെഭൃശം

൧൩൬ രാമൊപിസുചിരന്തെനകൃത്വായുദ്ധംസുദാരുണം
ബ്രഹ്മാസ്ത്രെണജഘാനൈനംബ്രഹ്മദത്തവരംരിപും

൧൩൭ തദാശക്രാദയൊദെവാഹൃഷ്ടാരാവണനിഗ്രഹാൽ
രഘൂത്തമസ്യൊത്തമാംഗെപുഷ്പവൃഷ്ടിമകുൎവത

൧൩൮ രാക്ഷസാനാമധിപതിംകൃത്വാരാമൊവിഭീഷണം
അഗ്നിപ്രവെശസംശുദ്ധാംപരിജഗ്രാഹംമൈഥിലിം

൧൩൯ പുരന്ദരവരെണാശുജീവയിത്വാപ്ലവംഗമാൻ
അതൊഷയദ്രഘുശ്രെഷ്ഠൊവിവിധൈൎദ്ധനസഞ്ചയൈഃ

൧൪൦ തതഃപുഷ്പകമാരുഹ്യസസീതസ്സഹലക്ഷ്മണഃ
നിൎയ്യയൌവാനരൈസ്സാകംരാമൊരക്ഷൊധിപെനച

൧൪൧ അയൊദ്ധ്യാംപ്രത്യസൌഗച്ശൻപ്രെഷയിത്വാനിലാത്മജം
ഭരതസ്യമതംജ്ഞാത്വാനന്ദിഗ്രാമമുപാഗമൽ

൧൪൨ ഭ്രാതൃഭിസ്സഹസംഗമ്യവെഷംസംത്യജ്യതാപസം
അയൊദ്ധ്യാംപ്രാവിശദ്രാമഃപ്രീതൈൎബന്ധുജനൈസ്സഹ

൧൪൩ വസിഷ്ഠൊഥദ്വിജൈസ്സാകുംമന്ത്രിസാമന്തസന്നിധൌ
സീതയാസഹിതംരാമമഭ്യഷിഞ്ചദ്യഥാവിധി
[ 131 ] ൧൪൪ ആഹ്ലാദയഞ്ജഗത്സൎവം പൌൎണ്ണമാസ്യാംശശീയഥാ
അയൊദ്ധ്യാമാവസദ്രാമസ്സീതയാസഹിതശ്ചിരം

൧൪൫ രാജാപൎയ്യഗ്രഹീദെവഭാൎയ്യാംരാവണദൂഷിതാം
ഇത്യജ്ഞജനവാദെനരാമസ്തത്യാജമൈഥിലീം

൧൪൬ തദ്വിദിത്വാഥവാന്മീകിരാനീയൈനാന്നിജാശ്രമം
അന്തൎവത്നീംസമാശ്ചാസ്യതത്രൈവാവാസയത്സുഖം

൧൪൭ ഋഷി ഭിഃപ്രാൎത്ഥിതസ്യാഥരാഘവസ്യനിയൊഗതഃ
ശത്രുഘ്നൊലവണംയുദ്ധെനിഹത്യൈനാനപാലയൽ

൧൪൮ രാമെഹെമമയീംപത്നീംകൃത്വായജ്ഞംവിതന്വതി
ആനീയസസുതാംസീതാംതസ്മൈപ്രാചെതസൊദദൌ

൧൪൯ ശംക്യമാനാപുനശ്ചൈവംരാമെണജനകാത്മജാ
ഭൂമ്യാപ്രാൎത്ഥിതയാദത്തംവിവരംപ്രവിവെശസാ

൧൫൦ അഥരാമസ്യനിൎദ്ദെശാൽപൌരൈസ്സഹവനൌകസഃ
നിമജ്യസരയൂതിൎത്ഥെദെഹംത്യക്ത്വാദിവംയയുഃ

൧൫൧ തതൊഭരതശത്രുഘ്നൌനിജംരൂപമവാപതുഃ
രാമൊപിമാനുഷന്ദെഹംത്യക്ത്വാധാമാവിശത്സ്വകം

൧൫൨ ശ്രീരാമൊദന്തമാഖ്യാതമിദംമന്ദധിയാമയാ
സമീക്ഷ്യനിപുണൈസ്സത്ഭിസ്സംശൊദ്ധ്യപരിഗൃഹ്യതാം

൧൫൩ യസ്തുദാശരഥിൎഭ്രത്വാരണെഹത്വാചരാവണം
രരക്ഷലൊകാൻവൈകുണ്ഠസ്സമാംരക്ഷതുചിന്മയഃ

വിന്ദുസല്ലിപിവിസൎഗ്ഗവീചികാപണ്ക്തിഭെദപദഭെദദൂഷണം
ഹസ്തദൊഷജമബുദ്ധിപൂൎവജംക്ഷന്തുമൎഹതിസമീക്ഷ്യസജ്ജനഃ
കാല്ല്യപ്രവെലനകൊരയമബെലയദ്രാഗന്ന്യാംശ്ച തെലിത
കൃപഃഖലുകംസചാല്ല്യാൻ സംപാലയെദ്വിമതലൂഷ്യപശുല്പഭ്രമാ
ക്ഷ്മാമെഷാരാമഇവശൂൎപ്പനഖാവിചൊടീ

അവസാനം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=സിദ്ധരൂപം&oldid=210311" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്