താൾ:CiXII844.pdf/66

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൬൦

ലൊൾ

ജിഹീതാം ജിഹാതാം ജിഹതാം
ജിഹീഷ്വ ജിഹാഥാം ജിഹീദ്ധ്വം
ജിഹൈ ജിഹാവഹൈ ജിഹാമഹൈ

ലിൎങ

ജിഹീത ജിഹീയാതാം ജിഹീരൻ
ജിഹീഥാഃ ജിഹീയാഥാം ജിഹീദ്ധ്വം
ജിഹീയ ജിഹീവഹി ജിഹീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ഹാസീഷ്ട ഹാസീയാസ്താം ഹാസീരൻ
ഹാസീഷ്ഠാഃ ഹാസീയാസ്ഥാം ഹാസീദ്ധ്വം
ഹാസീയ ഹാസീവഹി ഹാസീമഹി

ലിൾ

ജഹെ ജഹാതെ ജഹിരെ
ജഹിഷെ ജഹാഥെ ജഹിദ്ധ്വെ ജഹിഢ്വെ
ജഹെ ജഹിവഹെ ജഹിമഹെ

ലുൎങ

അഹാസ്ത അഹാസാതാം അഹാസത
അഹാസ്ഥാഃ അഹാസാഥാം അഹാദ്ധ്വം
അഹാസി അഹാസ്വഹി അഹാസ്മഹി

ലുൾ

ഹാതാ ഹാതാരൌ ഹാതാരഃ
ഹാതാസെ ഹാതാസാഥെ ഹാതാദ്ധ്വെ
ഹാതാഹെ ഹാതാസ്വഹെ ഹാതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അഹാസ്യത അഹാസ‌്യെതാം അഹാസ്യന്ത
അഹാസ്യഥാഃ അഹാസ്യെഥാം അഹാസ്യദ്ധ്വം
അഹാസ്യെ അഹാസ്യാവഹി അഹാസ്യാമഹി

ലൃൾ

ഹാസ്യതെ ഹാസ്യെതെ ഹാസ്യാന്തെ
ഹാസ്യസെ ഹാസ്യെഥെ ഹാസ്യദ്ധ്വെ
ഹാസ്യെ ഹാസ്യാവഹെ ഹാസ്യാമഹെ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/66&oldid=178522" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്