താൾ:CiXII844.pdf/65

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൯

ജുഹവാംബഭൂവ ജുഹവാംബഭൂവതുഃ ജുഹവാംബഭൂവുഃ
ജുഹവാംബഭൂവിഥ ജുഹവാംബഭൂവഥുഃ ജുഹവാംബഭൂവ
ജുഹവാംബഭൂവ ജുഹവാംബഭൂവിവ ജുഹവാംബഭൂവിമ
ജുഹവാമാസ ജുഹവാമാസതുഃ ജുഹവാമാസുഃ
ജുഹവാമാസിഥ ജുഹവാമാസഥുഃ ജുഹവാമാസ
ജുഹവാമാസ ജുഹവാമാസിവ ജുഹവാമാസിമ
ജുഹാവ ജുഹുവതുഃ ജുഹുവുഃ
ജുഹവിഥ ജുഹൊഥ ജുഹുവഥുഃ ജുഹുവ
ജുഹാവ ജുഹവ ജുഹുവിവ ജുഹുവിമ

ലുൎങ

അഹൌഷീൽ അഹൌഷ്ടാം അഹൌഷ്ഠഃ
അഹൌഷീഃ അഹൌഷ്ടം അഹൌഷ്ട
അഹൌഷം അഹൌഷ്വ അഹൌഷ്മ

ലുൾ

ഹൊതൊ ഹൊതാരൌ ഹൊതാരഃ
ഹൊതാസി ഹൊതാസ്ഥഃ ഹൊതാസ്ഥ
ഹൊതാസ്മി ഹൊതാസ്വഃ ഹൊതാസ്മഃ

ലൃൎങ

അഹൊഷ്യൽ അഹൊഷ്യതാം അഹൊഷ്യൻ
അഹൊഷ്യഃ അഹൊഷ്യതം അഹൊഷ്യത
അഹൊഷ്യം അഹൊഷ്യാവ അഹൊഷ്യാമ

ലൃൾ

ഹൊഷ്യതി ഹൊഷ്യതഃ ഹൊഷ്യന്തി
ഹൊഷ്യസി ഹൊഷ്യഥഃ ഹൊഷ്യഥ
ഹൊഷ്യാമി ഹൊഷ്യാവഃ ഹൊഷ്യാമഃ

ഒഹാഗ ഗതൌ

ലൾ

ജിഹീതെ ജിഹാതെ ജിഹതെ
ജിഹീഷെ ജിഹാഥെ ജിഹീദ്ധ്വെ
ജിഹെ ജിഹീവഹെ ജിഹീമഹെ

ലൎങ

അജിഹീത അജിഹാതാം അജിഹത
അജിഹീഥാഃ അജിഹാഥാം അജിഹീദ്ധ്വം
അജിഹി അജിഹീവഹി അജിഹീമഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/65&oldid=178521" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്