താൾ:CiXII844.pdf/67

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൬൧

ഡുധാൎഞ ദാനധാരണയൊഃ

ലൾ

ദധാതി ധത്തഃ ദധതി
ദധാസി ധത്ഥഃ ധത്ഥ
ദധാമി ദദ്ധ്വഃ ദദ്ധ്മഃ
ധത്തെ ദധാതെ ദധതെ
ധത്സെ ദധാഥെ ധദ്ധ്വെ
ദധെ ദദ്ധ്വഹെ ദദ്ധ്മഹെ

ലൎങ

അദധാൽ അദത്താം അദധുഃ
അദധാ: അധത്തം അധത്ത
അദധാം അദദ്ധ്വ അദദ്ധ്മ
അധത്ത അദധാതാം അദധത
അധത്ഥാഃ അദധാഥാം അധദ്ധ്വം
അദധി അദദ്ധ്വഹി അദദ്ധ്മഹി

ലൊൾ

ദധാതു ധത്താൽ ധത്താം ദധതു
ധെഹി ധത്താൽ ധത്തം ധത്ത
ദധാനി ദധാവ ദധാമ
ധത്താം ദധാതാം ദധതാം
ധത്സ്വ ദധാഥാം ധദ്ധ്വം
ദധൈ ദധാവഹൈ ദധാമഹൈ

ലിൎങ

ദദ്ധ്യാൽ ദദ്ധ്യാതാം ദദ്ധ്യുഃ
ദദ്ധ്യാഃ ദദ്ധ്യാതം ദദ്ധ്യാത
ദദ്ധ്യാം ദദ്ധ്യാവ ദദ്ധ്യാമ
ദധീത ദധീയാതാം ദധീരൻ
ദധീഥാഃ ദധീയാഥാം ദധീദ്ധ്വം
ദധീയ ദധീവഹി ദധീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ധെയാൽ ധെയാസ്താം ധെയാസുഃ
ധെയാഃ ധെയാസ്തം ധെയാസ്ത
ധെയാസം ധെയാസ്വ ധെയാസ്മ

F

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/67&oldid=178523" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്