താൾ:CiXII844.pdf/68

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൬൨

ധാസീഷ്ട ധാസീയാസ്താം ധാസീരൻ
ധാസീഷ്ഠാഃ ധാസീയാസ്ഥാം ധാസീദ്ധ്വം
ധാസീയ ധാസീവഹി ധാസീമഹി

ലിൾ

ദധൌ ദധതുഃ ദധുഃ
ദധിഥ ദധാഥ ദധഥുഃ ദധ
ദധൌ ദധിവ ദധിമ
ദധെ ദധാതെ ദധിരെ
ദധിഷെ ദധാഥെ ദധിദ്ധ്വെ
ദധെ ദധിവഹെ ദധിമഹെ

ലുൎങ

അധാൽ അധാതാം അധുഃ
അധാഃ അധാതം അധാത
അധാം അധാവ അധാമ
അധിത അധിഷാതാം അധിഷത
അധിഥാഃ അധിഷാഥാം അധിദ്ധ്വം
അധിഷി അധിഷ്വഹി അധിഷ്മഹി

ലുൾ

പ്രണിധാതാ പ്രണിധാതാരൌ പ്രണിധാതാരഃ
പ്രണിധാതാസി പ്രണിധാതാസ്ഥഃ പ്രണിധാതാസ്ഥ
പ്രണിധാതാസ്മി പ്രണിധാതാസ്വഃ പ്രണിധാതാസ്മഃ
പ്രണിധാതാ പ്രണിധാതാരൌ പ്രണിധാതാരഃ
പ്രണിധാതാസെ പ്രണിധാതാസാഥെ പ്രണിധാതാദ്ധ്വെ
പ്രണിധാതാഹെ പ്രണിധാതാസ്വഹെ പ്രണിധാതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അധാസ്യൽ അധാസ്യതാം അധാസ്യൻ
അധാസ്യഃ അധാസ്യതം അധാസ്യത
അധാസ്യം അധാസ്യാവ അധാസ്യാമ
അധാസ്യത അധാസ്യെതാം അധാസ്യന്ത
അധാസ്യഥാഃ അധാസ്യെഥാം അധാസ്യദ്ധ്വം
അധാസ്യെ അധാസ്യാവഹി അധാസ്യാമഹി

ലൃൾ

ധാസ്യതി ധാസ്യതഃ ധാസ്യന്തി
ധാസ്യാസി ധാസ്യഥഃ ധാസ്യഥ
ധാസ്യാമി ധാസ്യാവഃ ധാസ്യാമഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/68&oldid=178525" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്