താൾ:CiXII844.pdf/99

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൯൩

ആശിഷിലിൎങ

വരിഷീഷ്ട വരിഷീയാസ്താം വരിഷീരൻ
വരിഷീഷ്ഠാഃ വരിഷീയസ്ഥാം വരിഷീദ്ധ്വം
വരിഷീഢ്വം
വരിഷീയ വരിഷീവഹി വരിഷീമഹി


വൃഷീഷ്ട വൃഷീയാസ്താം വൃഷീരൻ
വൃഷീഷ്ഠാഃ വൃഷീയാസ്ഥാം വൃഷീഢ്വം
വൃഷീയ വൃഷീവഹി വൃഷീമഹി

ലിൾ

വവ്രെ വവ്രാതെ വവ്രിരെ
വവൃഷെ വവ്രാഥെ വവൃഢ്വെ
വവ്രെ വവൃവഹെ വവൃമഹെ

ലുൎങ

അവരീഷ്ട അവരീഷാതാം അവരീഷത
അവരീഷ്ഠാഃ അവരീഷാഥാം അവരീദ്ധ്വം
അവരീഢ്വം
അവരീഷി അവരീഷ്വഹി അവരീഷ്മഹി


അവരിഷ്ട അവരിഷാതാം അവരിഷത
അവരിഷ്ഠാഃ അവരിഷാഥാം അവരിദ്ധ്വം
അവരിഢ്വം
അവരിഷി അവരിഷ്വഹി അവരിഷ്മഹി


അവൃത അവൃഷാതാം അവൃഷത
അവൃഥാഃ അവൃഷാഥാം അവൃഢ്വം
അവൃഷി അവൃഷ്വഹി അവൃഷ്മഹി

ലുൾ

വരീതാ വരീതാരൌ വരീതാരഃ
വരീതാസെ വരീതാസാഥെ വരീതാദ്ധ്വെ
വരീതാഹെ വരീതാസ്വഹെ വരീതാസ്മഹെ


വരിതാ വരിതാരൌ വരിതാരഃ
വരിതാസെ വരിതാസാഥെ വരിതാദ്ധ്വെ
വരിതാഹെ വരിതാസ്വഹെ വരിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അവരീഷ്യത അവരീഷ്യെതാം അവരീഷ്യന്ത
അവരീഷ്യഥാഃ അവരീഷ്യെഥാം അവരീഷ്യദ്ധ്വം
അവരീഷ്യെ അവരീഷ്യാവഹി അവരീഷ്യാമഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/99&oldid=178557" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്