താൾ:CiXII844.pdf/100

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൯൪

അവരിഷ്യത അവരിഷ്യെതാം അവരിഷ്യന്ത
അവരിഷ്യഥാഃ അവരിഷ്യെഥാം അവരിഷ്യദ്ധ്വം
അവരിഷ്യെ അവരിഷ്യാവഹി അവരിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

വരീഷ്യതെ വരീഷ്യെതെ വരീഷ്യന്തെ
വരീഷ്യസെ വരീഷ്യെഥെ വരീഷ്യദ്ധ്വെ
വരീഷ്യെ വരീഷ്യാവഹെ വരീഷ്യാമഹെ


വരിഷ്യതെ വരിഷ്യെതെ വരിഷ്യന്തെ
വരിഷ്യസെ വരിഷ്യെഥെ വരിഷ്യദ്ധ്വെ
വരിഷ്യെ വരിഷ്യാവഹെ വരിഷ്യാമഹെ

ഗ്രഹ ഉപാദാനെ
ലൾ

ഗൃഹ്ണാതി ഗൃഹ്ണീതഃ ഗൃഹ്ണന്തി
ഗൃഹ്ണാസി ഗൃഹ്ണീഥഃ ഗൃഹ്ണീഥ
ഗൃഹ്ണാമി ഗൃഹ്ണീവഃ ഗൃഹ്ണീമഃ


ഗൃഹ്ണീതെ ഗൃഹ്ണാതെ ഗൃഹ്ണതെ
ഗൃഹ്ണീഷെ ഗൃഹ്ണാഥെ ഗൃഹ്ണീദ്ധ്വെ
ഗൃഹ്ണെ ഗൃഹ്ണീവഹെ ഗൃഹ്ണീമഹെ

ലൎങ

അഗൃഹ്ണാൽ അഗൃഹ്ണീതാം അഗൃഹ്ണൻ
അഗൃഹ്ണാഃ അഗൃഹ്ണീതം അഗൃഹ്ണീത
അഗൃഹ്ണാം അഗൃഹ്ണീവ അഗൃഹ്ണീമ


അഗൃഹ്ണീത അഗൃഹ്ണാതാം അഗൃഹ്ണത
അഗൃഹ്ണീഥാഃ അഗൃഹ്ണാഥാം അഗൃഹ്ണീദ്ധ്വം
അഗൃഹ്ണീ അഗൃഹ്ണീവഹി അഗൃഹ്ണീമഹി

ലൊൾ

ഗൃഹ്ണാതു ഗൃഹ്ണീതാൽ ഗൃഹ്ണീതാം ഗൃഹ്ണന്തു
ഗൃഹ്ണാ ഗൃഹ്ണീതാൽ ഗൃഹ്ണീതം ഗൃഹ്ണീത
ഗൃഹ്ണാനി ഗൃഹ്ണാവ ഗൃഹ്ണാമ


ഗൃഹ്ണീതാം ഗൃഹ്ണാതാം ഗൃഹ്ണതാം
ഗൃഹ്ണീഷ്വ ഗൃഹ്ണാഥാം ഗൃഹ്ണീദ്ധ്വം
ഗൃഹ്ണൈ ഗൃഹ്ണാവഹൈ ഗൃഹ്ണാമഹൈ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/100&oldid=178558" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്