താൾ:CiXII844.pdf/98

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൯൨

ക്രെതാ ക്രെതാരൌ ക്രെതാരഃ
ക്രെതാസെ ക്രെതാസാഥെ ക്രെതാദ്ധ്വെ
ക്രെതാഹെ ക്രെതാസ്വഹെ ക്രെതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അക്രെഷ്യൽ അക്രെഷ്യതാം അക്രെഷ്യൻ
അക്രെഷ്യഃ അക്രെഷ്യതം അക്രെഷ്യത
അക്രെഷ്യം അക്രെഷ്യാവ അക്രെഷ്യാമ


അക്രെഷ്യത അക്രെഷ്യെതാം അക്രെഷ്യന്ത
അക്രെഷ്യഥാഃ അക്രെഷ്യെഥാം അക്രെഷ്യദ്ധ്വം
അക്രെഷ്യെ അക്രെഷ്യാവഹി അക്രെഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ക്രെഷ്യതി ക്രെഷ്യതഃ ക്രെഷ്യന്തി
ക്രെഷ്യസി ക്രെഷ്യഥഃ ക്രെഷ്യഥ
ക്രെഷ്യാമി ക്രെഷ്യാവഃ ക്രെഷ്യാമഃ


ക്രെഷ്യതെ ക്രെഷ്യെതെ ക്രെഷ്യന്തെ
ക്രെഷ്യസെ ക്രെഷ്യെഥെ ക്രെഷ്യദ്ധ്വെ
ക്രെഷ്യെ ക്രെഷ്യാവഹെ ക്രെഷ്യാമഹെ

വൃൎങ സംഭക്തൌ
ലൾ

വൃണീതെ വൃണാതെ വൃണതെ
വൃണീഷെ വൃണാഥെ വൃണീദ്ധ്വെ
വൃണെ വൃണീവഹെ വൃണീമഹെ

ലൎങ

അവൃണീത അവൃണാതാം അവൃണത
അവൃണീഥാഃ അവൃണാഥാം അവൃണീദ്ധ്വം
അവൃണി അവൃണീവഹി അവൃണീമഹി

ലൊൾ

വൃണീതാം വൃണാതാം വൃണതാം
വൃണീഷ്വ വൃണാഥാം വൃണീദ്ധ്വം
വൃണൈ വൃണാവഹൈ വൃണാമഹൈ

ലിൎങ

വൃണീത വൃണീയാതാം വൃണീരൻ
വൃണീഥാഃ വൃണീയാഥാം വൃണീദ്ധ്വം
വൃണീയ വൃണീവഹി വൃണീമഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/98&oldid=178556" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്