താൾ:CiXII844.pdf/27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൧

അൎവാ അൎവന്തൌ അൎവന്തഃ
ഹെ അൎവൻ ഹെ അൎവന്തൌ ഹെ അൎവന്തഃ
അൎവന്തം അൎവന്തൌ അൎവതഃ
അൎവതാ അൎവദ്ഭ്യാം അൎവദ്ഭിഃ
അൎവതെ അൎവദ്ഭ്യാം അൎവദ്ഭ്യഃ
അൎവതഃ അൎവദ്ഭ്യാം അൎവദ്ഭ്യഃ
അൎവതഃ അൎവതൊഃ അൎവതാം
അൎവതി അൎവതൊഃ അൎവത്സു

പഞ്ച — പഞ്ച പഞ്ചഭീഃ പഞ്ചഭ്യഃ പഞ്ചഭ്യഃ പഞ്ചഭ്യഃ പഞ്ചാനാം പഞ്ചസു

അഷ്ടൌ — അഷ്ടൌ അഷ്ടാഭിഃ അഷ്ടാഭ്യഃ അഷ്ടാഭ്യഃ അഷ്ടാനാം അഷ്ടാസു

അഷ്ട — അഷ്ട അഷ്ടഭി അഷ്ടഭ്യഃ അഷ്ടഭ്യഃ അഷ്ടാനാം അഷ്ടസു


കരീ കരിണൌ കരിണഃ
ഹെ കരിൻ ഹെ കരിണൌ ഹെ കരിണഃ
കരിണം അൎവന്തൌ കരിണഃ
കരിണാ കരിണൌ കരിഭിഃ
കരിണെ കരിഭ്യാം കരിഭ്യഃ
കരിണഃ കരിഭ്യാം കരിഭ്യഃ
കരിണഃ കരിണൊഃ കരിണാം
കരിണി കരിണൊഃ കരിഷു


പന്ഥാഃ പന്ഥാനൌ പന്ഥാനഃ
ഹെ പന്ഥാഃ ഹെ പന്ഥാനൌ ഹെ പന്ഥാനഃ
പന്ഥാനം പന്ഥാനൌ പഥഃ
പഥാ പഥിദ്ഭ്യാം പഥിഭിഃ
പഥെ പഥിഭ്ഭ്യാം പഥിഭ്യഃ
പഥഃ പഥിദ്ഭ്യാം പഥിഭ്യഃ
പഥഃ പഥൊഃ പഥാം
പഥി പഥൊഃ പഥിഷു

ധകാരാന്തഃ

തത്വഭുൽ തത്വഭുൎദ തത്വബുധൌ തത്വബുധഃ
ഹെ തത്വഭുൽ
ഹെ തത്വഭുൎദ
ഹെ തത്വബുധൌ തത്വബുധഃ
തത്വബുധം തത്വബുധൌ തത്വബുധഃ
തത്വബുധാ തത്വബുദ്ഭ്യാം തത്വബുദ്ഭിഃ
തത്വബുധെ തത്വബുഭ്ഭ്യാം തത്വബുദ്ഭ്യഃ
തത്വബുധഃ തത്വബുദ്ഭ്യാം തത്വബുദ്ഭ്യഃ
തത്വബുധഃ തത്വബുധൌഃ തത്വബുധാം
തത്വബുധി തത്വബുധൌഃ തത്വബുത്സു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/27&oldid=178480" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്