താൾ:CiXII844.pdf/128

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦

൮൧ അശൊകവനികാമദ്ധ്യെസംസ്ഥാപ്യജനകാത്മജാ
രാവണൊരക്ഷിതുഞ്ചൈനാംനിയുയൊജനിശാചരിഃ

൮൨ ഹത്വാരാമസ്തുമാരീ ചമാഗച്ശന്നനുജെരിതാം
വാൎത്താമാകൎണ്ണ്യദുഃഖാൎത്തഃപൎണ്ണശാലാമുപാഗമൽ

൮൩ അദൃഷ്ട്വാതത്രവൈദെഹീംവിചിന്വാനൊവനാന്തരെ
സഹാനുജൊഗൃദ്ധ്രരാജം ചിന്നപക്ഷന്ദദൎശസഃ

൮൪ തെനൊക്താംജാനകീവാൎത്താംശ്രുത്വാപശ്ചാന്മൃതഞ്ചതം
ദഗ്ദ്ധ്വാസഹാനുജൊരാമശ്ചക്രെതസ്യൊദകക്രിയാം

൮൫ ആത്മനൊഭിഭവംപശ്ചാൽകുൎവന്തീംപഥിലക്ഷ്മണഃ
അയൊമുഖിംചകാരാശുകൃത്തശ്രവണനാസികാം

൮൬ ഗൃഹീതൌതൌകബന്ധെനഭുജൌതസ്യന്യകൃന്തതാം
തതസ്തുയാചിതൌതെനതദ്ദെഹന്ദഹതുശ്ചതൌ

൮൭ സതുദിവ്യാകൃതിൎഭൂത്വരാമംസീതൊപലബ്ധയെ
സുഗ്രീവമൃശ്യമൂകസ്ഥംയാഹീത്യുക്ത്വാദിവം‌യയൌ

൮൮ തതഃപ്രീതൊരഘുശ്രെഷ്ഠശ്ശബൎയ്യാശ്രമമഭ്യയാൽ
തയാഭിപൂജിതഃപശ്ചാൽപമ്പാംപ്രാപസലക്ഷ്മണഃ

൮൯ ഹനൂമാനഥസുഗ്രീവനിൎദ്ദിഷ്ടൊരാമലക്ഷ്മണൌ
പ്രാപ്യജ്ഞാത്വാതുവൃത്താന്തംതെനതൌസമയൊജയൽ

൯൦ തതൊരാമസ്യവൃത്താന്തംസുഗ്രീവായനിവെദ്യസഃ
സഖ്യംചകാരയാമാസതയൊഃപാവകസന്നിധൌ

൯൧ പ്രതിജജ്ഞെതദാരാമൊവധിഷ്യാമീതിബാലിനം
ദൎശയിഷ്യാമിവൈദെഹീമിത്യന്ന്യെനചസംശ്രുതം

൯൨ സുഗ്രീവെണാഥരാമായഭ്രാതുൎവൈരസ്യകാരണം
നിവെദിതമശെഷഞ്ചബലാധിക്യഞ്ചതസ്യതൽ

൯൩ തൽക്ഷണന്ദുന്ദുഭെഃകായംസുഗ്രീവെണപ്രദൎശിതം
സുദൂരംപ്രെഷയാമാസപാദാംഗുഷ്ഠെനരാഘവഃ

൯൪ പുനശ്ചദൎശിതാംസ്തെനസാലാൻസപ്തരഘൂത്തമഃ
ബാണെനൈകെനചിച്ശെദസാൎദ്ധംതസ്യാനുശങ്കയാ

൯൫ കിഷ്കിന്ധാംപ്രാപ്യസുഗ്രീവസ്തതൊരാമസമന്ന്വിതഃ
ജഗൎജ്ജാതീവസംഹൃഷ്ടഃകൊപയൻവാനരാധിപം

൯൬ ബാലീനീഷ്ക്രമ്യസുഗ്രീവംസമരെപീഡിയൽഭൃശം
സൊപിസംഭഗ്നസൎവാംഗഃപ്രാദ്രവദ്രാഘവാന്തികം

൯൭ കൃതചിഹ്നസ്തുരാമെണപുനരെവസബാലിനം
രണായാഹ്വയതക്ഷിപ്രംതസ്ഥൌരാമസ്തിരൊഹിതാ

൯൮ ഹെമമാലീതതൊബാലീതാരയാഭിഹിതംഹിതം
നിരസ്യകുപിതൊഭ്രാത്രാരണം ചക്രെസുദാരുണം

൯൯ ബാണെനബാലിനംരാമൊവിദ്ധ്വാഭൂമൌന്യപാതയൽ
സൊപിരാമ ഇതിജ്ഞാത്വാത്യക്ത്വാദെഹംദിവംയയൌ

൧൦൦ പശ്ചാത്തപന്തംസുഗ്രീവംസമാശ്ചാസ്യരഘൂത്തമഃ
വാനരാണാമധിപതിംചകാരാശ്രിതവത്സലഃ

൧൦൧ തതൊമാല്യവതഃപൃഷ്ഠെരാമൊലക്ഷ്മണസംയുതഃ
ഉവാസചതുരൊമാസാൻസീതാവിരഹദുഃഖിതഃ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/128&oldid=178593" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്