താൾ:CiXII844.pdf/74

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൬൮

അനത്സ്യത അനത്സ്യെതാം അനത്സ്യന്ത
അനത്സ്യഥാഃ അനത്സ്യെഥാം അനത്സ്യദ്ധ്വം
അനത്സ്യെ അനത്സ്യാവഹി അനത്സ്യാമഹി

ലൃൾ

നത്സ്യതി നത്സ്യതഃ നത്സ്യന്തി
നത്സ്യസി നത്സ്യഥഃ നത്സ്യഥ
നത്സ്യാമി നത്സ്യാവഃ നത്സ്യാമഃ
നത്സ്യതെ നത്സ്യെതെ നത്സ്യന്തെ
നത്സ്യസെ നത്സ്യെഥെ നത്സ്യദ്ധ്വെ
നത്സ്യെ നത്സ്യാവഹെ നത്സ്യാമഹെ

ഷുൎഞ അഭിഷവെ

ലൾ

സുനൊതി സുനുതഃ സുന‌്വന്തി
സുനൊഷി സുനുഥഃ സുനുഥ
സുനൊമി സുന‌്വഃ സുനുവഃ സുന്മഃ സുനുമഃ
സുനുതെ സുന‌്വാതെ സുന‌്വതെ
സുനുഷെ സുന‌്വാഥെ സുനുദ്ധ്വെ
സുന‌്വെ സുന‌്വഹെ സുനുവഹെ സുന്മഹെ സുനുമഹെ

ലൎങ

അസുനൊൽ അസുനുതാം അസുന‌്വൻ
അസുനൊഃ അസുനുതം അസുനുത
അസുനവം അസുന‌്വ അസുനുവ അസുന്മ അസുനുമ
അസുനുത അസുന‌്വാതാം അസുന‌്വത
അസുനുഥാഃ അസുന‌്വാഥാം അസുനുദ്ധ്വം
അസുന‌്വി അസുന‌്വഹി
അസുനുവഹി
അസുനുന്മഹി
അസുനുമഹി

ലൊൾ

സുനൊതു സുനുതാൽ സുനുതാം സുന‌്വന്തു
സുനു സുനുതാൽ സുനുതം സുനുത
സുനവാനി സുനവാവ സുനവാമ
സുനുതാം സുന‌്വാതാം സുന‌്വതാം
സുനുഷ്വ സുന‌്വാഥാം സുനുദ്ധ്വം
സുനവൈ സുനവാവഹൈ സുനവാമഹൈ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/74&oldid=178531" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്