താൾ:CiXII844.pdf/75

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൬൯

ലിൎങ

സുനുയാൽ സുനുയാതാം സുനുയുഃ
സുനുയാഃ സുനുയാതം സുനുയാത
സുനുയാം സുനുയാവ സുനുയാമ
സുന‌്വീത സുന‌്വീയാതാം സുന‌്വീരൻ
സുന‌്വീഥാഃ സുന‌്വീയാഥാം സുന‌്വീദ്ധ്വം
സുന‌്വീയ സുന‌്വീവഹി സുന‌്വീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

സൂയാൽ സൂയാസ്താം സൂയാസുഃ
സൂയാഃ സൂയാസ്തം സൂയാസ്ത
സൂയാസം സൂയാസ്വ സൂയാസ്മ
സൊഷീഷ്ട സൊഷീയാസ്താം സൊഷീരൻ
സൊഷീഷ്ഠാഃ സൊഷീയാസ്ഥാം സൊഷീഢ്വം
സൊഷീയ സൊഷീവഹി സൊഷീമഹി

ലിൾ

സുഷാവ സുഷുവതുഃ സുഷുവുഃ
സുഷവിഥ സുഷൊഥ സുഷുവഥുഃ സുഷുവ
സുഷാവ സുഷുവ സുഷുവിവ സുഷുവിമ
സുഷുവെ സുഷുവാതെ സുഷുവിരെ
സുഷവിഷെ സുഷുവാഥെ സുഷുവിദ്ധ്വെ
സുഷുവിഢ്വെ
സുഷുവെ സുഷുവിവഹെ സുഷുവിമഹെ

ലുൎങ

അസാവീൽ അസാവിഷ്ടാം അസാവിഷ്ഠഃ
അസാവീഃ അസാവിഷ്ടം അസാവിഷ്ട
അസാവിഷം അസാവിഷ്വ അസാവിഷ്മ
അസൊഷ്ട അസൊഷാതാം അസൊഷത
അസൊഷ്ഠാഃ അസൊഷാഥാം അസൊദ്ധ്വം
അസൊഷി അസൊഷ്വഹി അസൊഷ്മഹി

ലുൾ

സൊതാ സൊതാരൌ സൊതാരഃ
സൊതാസി സൊതാസ്ഥഃ സൊതാസ്ഥ
സൊതാസ്മി സൊതാസ്വഃ സൊതാസ്മഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/75&oldid=178532" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്