താൾ:CiXII844.pdf/110

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦൪

ലുൾ അനുഭാവിതാ
അനുഭവിതാ
അനുഭാവിതാരൌ
അനുഭവിതാരൌ ഇത്യാദി
അനുഭാവിതാരഃ ഇത്യാദി
ലൃൎങ അന്വഭാവിഷ്യത അന്വഭാവിഷ്യെതാം അന്വഭാവിഷ്യന്ത
ഇത്യാദി
അന്വഭവിഷ്യത അന്വഭവിഷ്യെതാം അന്വഭവിഷ്യന്ത ഇത്യാദി
ലൃൾ അനുഭാവിഷ്യതെ അനുഭാവിഷ്യെതെ അനുഭാവിഷ്യന്തെ
ഇത്യാദി
അനുഭാവിഷ്യതെ ഇത്യാദി

എധവൃദ്ധൌ

ലൾ എദ്ധ്യതെ ലൎങ ഐദ്ധ്യത ലൊൾ എദ്ധ്യതാം
ലിൎങ എദ്ധ്യെത ആശിഷിലിൎങ എധിഷീഷ്ട
ലിൾ എധാഞ്ചക്രെ എധാംബഭൂവെ എധാമാസെ
ലുൎങ ഐധി ലുൾ എധിത ലൃൎങ ഐധിഷ്യത
ലൃൾ എധിഷ്യതെ

ഡുപചഷ്പാകെ
കൎമ്മണി

ലൾ പച്ച്യതെ ലൎങ അപച്യത ലൊൾ പച്യതാം
ലൎങ പച്യെത ആശിഷിലിൎങ പക്ഷീഷ്ട
ലിൾ പെചെ ലുൎങ അപക്ത ലുൾ പക്താ
ലൃൎങ അപക്ഷ്യത ലൃൾ പക്ഷ്യതെ ഇത്യാദി

ടുണദിസമൃദ്ധൌ ഭാവെ

ലൾ നന്ദ്യതെ ലൎങ അനന്ദ്യത ലൊൾ നന്ദ്യതാം
ലിൎങ നന്ദ്യെത ആശിഷിലിൎങ നന്ദിഷീഷ്ട
ലിൾ നനന്ദെ ലുൎങ അനന്ദി ലുൾ നന്ദിതാ
ലൃൎങ അനന്ദിഷ്യത ലൃൾ നന്ദിഷ്യതെ

ധ്വൻസു ഗതൌ

ലൾ ധ്വസ്യതെ ലൎങ അദ്ധ്വസ്യത ലൊൾ ധ്വസ്യതാം
ലിൎങ ധ്വസ്യെത ആശിഷിലിൎങ ധ്വംസിഷീഷ്ട
ലിൾ ദദ്ധ്വംസെ ലുൎങ അദ്ധ്വംസി ലുൾ ധ്വംസിതാ
ലൃൎങ അദ്ധ്വംസിഷ്യത ലൃൾ ധ്വംസിഷ്യതെ ഇത്യാദി

വെൎഞ സംവരണെ

ലൾ വീയതെ ലൎങ അവീയത ലൊൾ വീയതാം
ലിൎങ വീയെത ആശിഷിലിൎങ വ്യായിഷീഷ്ട വ്യാസീഷ്ട
ലിൾ വിവ്യെ ലുൎങ അവ്യായി ലുൾ വ്യായിതാ വ്യാതാ
ലൃൎങ അവ്യായിഷ്യത
അവ്യാസ്യത
ലൃൾ വ്യായിഷ്യതെ
വ്യാസ്യതെ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/110&oldid=178570" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്