താൾ:CiXII844.pdf/63

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൭

ആശിഷിലിൎങ

ഉച്യാൽ ഉച്യാസ്താം ഉച്യാസുഃ
ഉച്യാഃ ഉച്യാസ്തം ഉച്യാസ്ത
ഉച്യാസം ഉച്യാസ്വ ഉച്യാസ്മ
വക്ഷീഷ്ട വക്ഷീയാസ്താം വക്ഷീരൻ
വക്ഷീഷ്ഠാഃ വക്ഷീയാസ്ഥാം വക്ഷീദ്ധ്വം
വക്ഷീയ വക്ഷീവഹി വക്ഷീമഹി

ലിൾ

ഉവാച ഊചതുഃ ഊചുഃ
ഊചിഥ ഊചഥുഃ ഊച
ഉവാച ഉവച ഊചിവ ഊചിമ
ഊചെ ഊചാതെ ഊചിരെ
ഊചിഷെ ഊചാഥെ ഊചിദ്ധ്വെ
ഊചെ ഊചിവഹെ ഊചിമഹെ

ലുൎങ

അവൊചൽ അവൊചതാം അവൊചൻ
അവൊചഃ അവൊചതം അവൊചത
അവൊചം അവൊചാവ അവൊചാമ
അവൊചത അവൊചെതാം അവൊചന്ത
അവൊചഥാഃ അവൊചെഥാം അവൊചദ്ധ്വം
അവൊചെ അവൊചാവഹി അവൊചാമഹി

ലുൾ

വക്താ വക്താരൌ വക്താരഃ
വക്താസി വക്താസ്ഥഃ വക്താസ്ഥ
വക്താസ്മി വക്താസ്വഃ വക്താസ്മഃ
വക്താ വക്താരൌ വക്താരഃ
വക്താസെ വക്താസാഥെ വക്താദ്ധ്വെ
വക്താഹെ വക്താസ്വഹെ വക്താസ്മഹെ

ലൃൎങ

അവക്ഷ്യൽ അവക്ഷ്യതാം അവക്ഷ്യൻ
അവക്ഷ്യഃ അവക്ഷ്യതം അവക്ഷ്യത
അവക്ഷ്യം അവക്ഷ്യാവ അവക്ഷ്യാമ
അവക്ഷ്യത അവക്ഷ്യെതാം അവക്ഷ്യന്ത
അവക്ഷ്യഥാഃ അവക്ഷ്യെഥാം അവക്ഷ്യദ്ധ്വം
അവക്ഷ്യെ അവക്ഷ്യാവഹി അവക്ഷ്യാമഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/63&oldid=178518" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്