താൾ:CiXII844.pdf/107

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦൧

പാലയിഷ്യതെ പാലയിഷ്യെതെ പാലയിഷ്യന്തെ
പാലയിഷ്യസെ പാലയിഷ്യെഥെ പാലയിഷ്യദ്ധ്വെ
പാലയിഷ്യെ പാലയിഷ്യാവഹെ പാലയിഷ്യാമഹെ

അൎച്ച പൂജായാം
ലൾ

അൎച്ചയതി അൎച്ചയതഃ അൎച്ചയന്തി
അൎച്ചയസി അൎച്ചയഥഃ അൎച്ചയഥ
അൎച്ചയാമി അൎച്ചയാവഃ അൎച്ചയാമഃ


അൎച്ചയതെ അൎച്ചയെതെ അൎച്ചയന്തെ
അൎച്ചയസെ അൎച്ചയെഥെ അൎച്ചയദ്ധ്വെ
അൎച്ചയെ അൎച്ചയാവഹെ അൎച്ചയാമഹെ

ലൎങ

ആൎച്ചയൽ ആൎച്ചയതാം ആൎച്ചയൻ
ആൎച്ചയഃ ആൎച്ചയതം ആൎച്ചയത
ആൎച്ചയം ആൎച്ചയാവ ആൎച്ചയാമ
ആൎച്ചയത ആൎച്ചയെതാം ആൎച്ചയന്ത
ആൎച്ചയഥാഃ ആൎച്ചയെഥാം ആൎച്ചയദ്ധ്വം
ആൎച്ചയെ ആൎച്ചയാവഹി ആൎച്ചയാമഹി

ലൊൾ

അൎച്ചയതു അൎച്ചയതാൽ അൎച്ചയതാം അൎച്ചയന്തു
അൎച്ചയ അൎച്ചയതാൽ അൎച്ചയതം അൎച്ചയത
അൎച്ചയാനി അൎച്ചയാവ അൎച്ചയാമ


അൎച്ചയതാം അൎച്ചയെതാം അൎച്ചയന്താം
അൎച്ചയസ്വ അൎച്ചയെഥാം അൎച്ചയദ്ധ്വം
അൎച്ചയൈ അൎച്ചയാവഹൈ അൎച്ചയാമഹൈ

ലിൎങ

അൎച്ചയെൽ അൎച്ചയെതാം അൎച്ചയെയുഃ
അൎച്ചയെഃ അൎച്ചയെതം അൎച്ചയെത
അൎച്ചയെയം അൎച്ചയെവ അൎച്ചയെമ


അൎച്ചയെത അൎച്ചയെയാതാം അൎച്ചയെരൻ
അൎച്ചയെഥാഃ അൎച്ചയെയാഥാം അൎച്ചയെദ്ധ്വം
അൎച്ചയെയ അൎച്ചയെവഹി അൎച്ചയെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

അൎച്ച്യാൽ അൎച്ച്യാസ്താം അൎച്ച്യാസുഃ
അൎച്ച്യാഃ അൎച്ച്യാസ്തം അൎച്ച്യാസ്ത
അൎച്ച്യാസം അൎച്ച്യാസ്വ അൎച്ച്യാസ്മ

I 3

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/107&oldid=178567" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്