താൾ:CiXII844.pdf/42

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൬

അമുയാ അമൂഭ്യാം അമൂഭിഃ
അമുഷ്യൈ അമൂഭ്യാം അമൂഭ്യഃ
അമുഷ്യാഃ അമൂഭ്യാം അമൂഭ്യഃ
അമുഷ്യാഃ അമുയൊഃ അമൂഷാം
അമുഷ്യാം അമുയൊഃ അമൂഷു

ഉപാനദ്യൌശ്ചഗീശ്ചൈവധൂഃ പൂശ്ശബ്ദസ്തഥൈവച ചതസ്രഃകാ ഇയ
ഞ്ചൈനാം തഥാ സീമാകകുപ഻ സമിൽ സ്രൿ ദൃഷത്സാപി യൈഷാവാ
ൿ വിദ്യുദാപശ്ച ദൃൿ ത്വിഷഃ ഷൾചാപി സുവചാശ്ചാസൌ സ്ത്രീലിംഗാ
ഇതികീൎത്തിതാഃ ഇതിഹലന്താ സ്ത്രീലിംഗാഃ പരിസമാപ്താഃ അഥഹലന്താ
നപുംസകലിംഗാ ഉച്യന്തെ ഹയവാന്താ അപ്രസിദ്ധാഃ രെഫാന്തഃ

വാഃ വാരീ വാരി
ഹെ വാഃ ഹെ വാരീ ഹെ വാരി
വാഃ വാരീ വാരി
വാരാ വാൎഭ്യാം വാൎഭിഃ
വാരെ വാൎഭ്യാം വാൎഭ്യഃ
വാരഃ വാൎഭ്യാം വാൎഭ്യഃ
വാരഃ വാരൊഃ വാരാം
വാരി വാരൊഃ വാൎഷു

ചത്വാരി––ചത്വാരി ചതുൎഭിഃ ചതുൎഭ്യഃ ചതുൎഭ്യഃ ചതുൎണ്ണാം ചതുൎഷു

കിംശബ്ദഃ

കിം കെ കാനി
കിം കെ കാനി
കെന കാഭ്യാം കൈഃ
കസ്മൈ കാഭ്യാം കെഭ്യഃ
കസ്മാൽ കാഭ്യാം കെഭ്യഃ
കസ്യ കയൊഃ കെഷാം
കസ്മിൻ കയൊഃ കെഷു

ഇദംശബ്ദഃ

ഇദം ഇമെ ഇമാനി
ഇദം ഇമെ ഇമാനി
അനെന ആഭ്യാം എഭിഃ
അസ്മൈ ആഭ്യാം എഭ്യഃ
അസ്മാൽ ആഭ്യാം എഭ്യഃ
അസ്യ അനയൊഃ എഷാം
അസ്മിൻ അനയൊഃ എഷു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/42&oldid=178496" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്