താൾ:CiXII844.pdf/62

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൬

ബ്രൂൎഞ വ്യക്തായാം വാചി

ലൾ

ബ്രവീതി ബ്രൂതഃ ബ്രുവന്തി
ബ്രവീഷി ബ്രൂഥഃ ബ്രൂഥ
ബ്രവീമി ബ്രൂവഃ ബ്രൂമഃ
ആഹ ആഹതുഃ ആഹുഃ
ആത്ഥ ആഹഥുഃ ബ്രൂഥ
ബ്രവീമി ബ്രൂവഃ ബ്രൂമഃ
ബ്രൂതെ ബ്രുവാതെ ബ്രുവതെ
ബ്രൂഷെ ബ്രൂവാഥെ ബ്രൂദ്ധ്വെ
ബ്രുവെ ബ്രൂവഹെ ബ്രൂമഹെ

ലൎങ

അബ്രവീൽ അബ്രൂതാം അബ്രുവൻ
അബ്രവീഃ അബ്രൂതം അബ്രൂത
അബ്രവം അബ്രൂവ അബ്രൂമ
അബ്രൂത അബ്രുവാതാം അബ്രുവത
അബ്രൂഥാഃ അബ്രുവാഥാം അബ്രൂദ്ധ്വം
അബ്രൂവി അബ്രൂവഹി അബ്രൂമഹി

ലൊൾ

ബ്രവീതു ബ്രൂതാൽ ബ്രൂതാം ബ്രുവന്തു
ബ്രൂഹി ബ്രൂതാൽ ബ്രൂതം ബ്രൂത
ബ്രവാണി ബ്രവാവ ബ്രവാമ
ബ്രൂതാം ബ്രുവാതാം ബ്രുവതാം
ബ്രൂഷ്വ ബ്രുവാഥാം ബ്രൂദ്ധ്വം
ബ്രവൈ ബ്രവാവഹൈ ബ്രവാമഹൈ

ലിൎങ

ബ്രൂയാൽ ബ്രൂയാതാം ബ്രൂയുഃ
ബ്രൂയാഃ ബ്രൂയാതം ബ്രൂയാത
ബ്രൂയാം ബ്രൂയാവ ബ്രൂയാമ
ബ്രുവീത ബ്രുവീയാതാം ബ്രുവീരൻ
ബ്രുവീഥാഃ ബ്രുവീയാഥാം ബ്രുവീദ്ധ്വം
ബ്രുവീയ ബ്രുവീവഹി ബ്രൂവീമഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/62&oldid=178517" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്