താൾ:CiXII844.pdf/21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൫

ഗ്രാമണ്യെ ഗ്രാമണിനെ ഗ്രാമണിഭ്യാം ഗ്രാമണിഭ്യഃ
ഗ്രാമണ്യഃ ഗ്രാമണിനഃ ഗ്രാമണിഭ്യാം ഗ്രാമണിഭ്യഃ
ഗ്രാമണ്യഃ ഗ്രാമണിനഃ ഗ്രാമണ്യൊഃ
ഗ്രാമണിനൊഃ
ഗ്രാമണ്യാം ഗ്രാമണീനാം
ഗ്രാമണ്യാം ഗ്രാമണിനി ഗ്രാമണ്യൊഃ
ഗ്രാമണീനൊഃ
ഗ്രാമണിഷു

ഉകാരാന്തഃ

ത്രപു ത്രപുണീ ത്രപൂണി
ഹെ ത്രപൊ ഹെ ത്രപു ഹെ ത്രപുണീ ഹെ ത്രപൂണി
ത്രപു ത്രപുണീ ത്രപൂണി
ത്രപുണാ ത്രപുഭ്യാം ത്രപുഭിഃ
ത്രപുണെ ത്രപുഭ്യാം ത്രപുഭ്യഃ
ത്രപുണഃ ത്രപുഭ്യാം ത്രപുഭ്യഃ
ത്രപുണഃ ത്രപുണൊഃ ത്രപുണാം
ത്രപുണി ത്രപുണൊഃ ത്രപുഷു


മൃദു മൃദുനീ മൃദുനി
ഹെ മൃദൊ ഹെ മൃദു ഹെ മൃദുനീ ഹെ മൃദൂനീ
മൃദു മൃദുനീ മൃദുനി
മൃദുനാ മൃദുഭ്യാം മൃദുഭിഃ
മൃദുവെ മൃദുനെ മൃദുഭ്യാം മൃദുഭ്യഃ
മൃദൊഃ മൃദുനഃ മൃദുഭ്യാം മൃദുഭ്യഃ
മൃദൊഃ മൃദുനഃ മൃദ്വൊഃ മൃദൊനൊഃ മൃദൂനാം
മൃദൌ മൃദുനി മൃദ്വൊഃ മൃദൊനൊഃ മൃദുഷു


ഊകാരാന്തഃ

ഖലപു ഖലപുനീ ഖലപൂനി
ഹെ ഖലപൊ
ഹെ ഖലപു
ഹെ ഖലപുനീ ഹെ ഖലപൂനീ
ഖലപു ഖലപുനീ ഖലപൂനി
ഖലപ്വാ ഖലപുനാ ഖലപൂഭ്യാം ഖലപൂഭിഃ
ഖലപ്വെ ഖലപുനെ ഖലപൂഭ്യാം ഖലപൂഭ്യഃ
ഖലപ്വഃ ഖലപുനഃ ഖലപൂഭ്യാം ഖലപൂഭ്യഃ
ഖലപ്വഃ ഖലപുനഃ ഖലപ്വൊഃ
ഖലപുനൊഃ
ഖലപ്വാം ഖലപൂനാം
ഖലപ്വി ഖലപുനി ഖലപ്വൊഃ
ഖലപുനൊഃ
ഖലപൂഷു


B2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/21&oldid=178474" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്