താൾ:CiXII844.pdf/22

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൬

ഋകാരാന്തഃ

കൎത്തൃപു കൎത്തൃണീ കൎത്തൄണി
ഹെ കൎത്ത
ഹെ കൎത്തൃ
ഹെ കൎത്തൃണീ ഹെ കൎത്തൄണി
കൎത്തൃ കൎത്തൃണീ കൎത്തൄണി
കൎത്ത്രാ കൎത്തൃണാ കൎത്തൃഭ്യാം കൎത്തൃഭിഃ
കൎത്ത്രെ കൎത്തൃണെ കൎത്തൃഭ്യാം കൎത്തൃഭ്യഃ
കൎത്തുഃ കൎത്തൃണഃ കൎത്തൃഭ്യാം കൎത്തൃഭ്യഃ
കൎത്തുഃ കൎത്തൃണഃ കൎത്ത്രൊഃ കൎത്തൃണൊ കൎത്തൄണാം
കൎത്തരി കൎത്തൃണി കൎത്ത്രൊഃ കൎത്തൃണൊഃ കൎത്തൃഷു

ൠകാരാന്തൊപ്രസിദ്ധഃ തഥാ ഌവൎണ്ണാന്ത എകാരാ
ന്തശ്ച ഒകാരാന്തഃ

ഉപഗു ഉപഗുനീ ഉപഗൂനി
ഹെ ഉപഗൊ
ഹെ ഉപഗു
ഹെ ഉപഗുനീ ഹെ ഉപഗൂനി
ഉപഗു ഉപഗുനീ ഉപഗൂനി
ഉപഗുനാ ഉപഗുഭ്യാം ഉപഗുഭിഃ
ഉപഗുവെ ഉപഗുനെ ഉപഗുഭ്യാം ഉപഗുഭ്യഃ
ഉപഗൊഃ ഉപഗുനഃ ഉപഗുഭ്യാം ഉപഗുഭ്യഃ
ഉപഗൊഃ ഉപഗുനഃ ഉപഗ്വൊഃ ഉപഗുനൊഃ ഉപഗൂനാം
ഉപഗൌ ഉപഗുനി ഉപഗ്വൊഃ ഉപഗുനൊഃ ഉപഗുഷു

ഐകാരാന്തഃ

അതിരി അതിരിണീ അതിരീണി
ഹെ അതിരെ
ഹെ അതിരി
ഹെ അതിരിണീ ഹെ അതിരീണി
അതിരി അതിരിണീ അതിരീണി
അതിരിണാ അതിരാഭ്യാം അതിരാഭിഃ
അതിരിണെ അതിരാഭ്യാം അതിരാഭ്യഃ
അതിരിണഃ അതിരാഭ്യാം അതിരാഭ്യഃ
അതിരിണഃ അതിരിണൊഃ അതിരിണാം
അതിരിണി അതിരിണൊഃ അതിരാസു

ഔകാരാന്തഃ

അതിനു അതിനുനീ അതിനൂനി
ഹെ അതിനൊ
ഹെ അതിനു
ഹെ അതിനു‌നീ ഹെ അതിനൂനി
അതിനു അതിനു‌നീ അതിനൂനീ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/22&oldid=178475" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്