താൾ:CiXII844.pdf/20

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൪

ഇകാരാന്തഃ

വാരി വാരിണീ വാരീണി
ഹെ വാരെ ഹെ വാരി ഹെ വാരിണീ ഹെ വാരീണി
വാരി വാരിണീ വാരീണി
വാരിണാ വാരിഭ്യാം വാരിഭിഃ
വാരിണെ വാരിഭ്യാം വാരിഭ്യഃ
വാരിണഃ വാരിഭ്യാം വാരിഭ്യഃ
വാരിണഃ വാരിണൊഃ വാരിണാം
വാരിണി വാരിണൊഃ വാരിഷു


അസ്ഥി അസ്ഥിനീ അസ്ഥീനി
ഹെ അസ്ഥെ ഹെ അസ്ഥി ഹെ അസ്ഥിനീ ഹെ അസ്ഥിനി
അസ്ഥി അസ്ഥിനീ അസ്ഥീനി
അസ്ഥ്നാ അസ്ഥിഭ്യാം അസ്ഥീഭിഃ
അസ്ഥ്നെ അസ്ഥിഭ്യാം അസ്ഥിഭ്യഃ
അസ്ഥ്നഃ അസ്ഥിഭ്യാം അസ്ഥിഭ്യഃ
അസ്ഥ്നഃ അസ്ഥ്നൊഃ അസ്ഥ്നാം
അസ്ഥ്നി അസ്ഥനി അസ്ഥ്നൊഃ അസ്ഥിഷു

ദ്വെ— ദ്വെ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ദ്വയൊഃ ദ്വയൊഃ
ത്രീണി— ത്രീണി ത്രിഭിഃ ത്രിഭ്യഃ ത്രിഭ്യഃ ത്രയാണാം ത്രിഷു

കതിശബ്ദഃ പുലിംഗവൽ

ശുചി ശുചിനീ ശുചീനീ
ഹെ ശുചെ ഹെ ശുചി ഹെ ശുചിനീ ഹെ ശുചീനീ
ശുചി ശുചിനീ ശുചീനി
ശുചിനാ ശുചിഭ്യാം ശുചിഭിഃ
ശുചിയെ ശുചിനെ ശുചിഭ്യാം ശുചിഭ്യഃ
ശുചെഃ ശുചിനഃ ശുചിഭ്യാം ശുചിഭ്യഃ
ശുചെഃ ശുചിനഃ ശുച്യൊഃ ശുചിനൊഃ ശുചീനാം
ശുചൌ ശുചിനി ശുച്യൊഃ ശുചിനൊഃ ശുചിഷു

ൟകാരാന്തഃ

ഗ്രാമണി ഗ്രാമണിനീ ഗ്രാമണീനീ
ഹെ ഗ്രാമണെ
ഹെ ഗ്രാമണി
ഹെ ഗ്രാമണിനീ ഹെ ഗ്രാമണീനീ
ഗ്രാമണി ഗ്രാമണിനീ ഗ്രാമണീനീ
ഗ്രാമണ്യാ ഗ്രാമണിനാ ഗ്രാമണിഭ്യാം ഗ്രാമണിഭിഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/20&oldid=178473" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്