താൾ:CiXII844.pdf/17

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൧

വൎഷാഭൂഃ വൎഷാഭ്വൌ വൎഷാഭ്വഃ
ഹെ വൎഷാഭൂഃ ഹെ വൎഷാഭ്വൌ ഹെ വൎഷാഭ്വഃ
വൎഷാഭ്വം വൎഷാഭ്വൌ വൎഷാഭ്വഃ
വൎഷാഭ്വാ വൎഷാഭൂഭ്യാം വൎഷാഭൂഭിഃ
വൎഷാഭ്വൈ വൎഷാഭൂഭ്യാം വൎഷാഭൂഭ്യഃ
വൎഷാഭ്വാഃ വൎഷാഭൂഭ്യാം വൎഷാഭൂഭ്യഃ
വൎഷാഭ്വാഃ വൎഷാഭ്വൊഃ വൎഷാഭൂണാം
വൎഷാഭ്വാഃ വൎഷാഭ്വൊഃ വൎഷാഭൂഷു


പുനൎഭൂഃ പുനൎഭ്വൌ പുനൎഭ്വഃ
ഹെ പുനൎഭൂഃ ഹെ പുനൎഭ്വൌ ഹെ പുനൎഭ്വഃ
പുനൎഭ്വം പുനൎഭ്വൌ പുനൎഭ്വഃ
പുനൎഭ്വാ പുനൎഭൂഭ്യാം പുനൎഭൂഭിഃ
പുനൎഭ്വൈ പ്രനൎഭൂഭ്യാം പുനൎഭൂഭ്യഃ
പുനൎഭ്വാഃ പുനൎഭൂഭ്യാം പുനൎഭൂഭ്യഃ
പുനൎഭ്വാഃ പുനൎഭ്വൊഃ പുനൎഭൂണാം
പുനൎഭ്വാം പുനൎഭ്വൊഃ പുനൎഭൂഷു


ഋകാരാന്തഃ

മാതാ മാതരൌ മാതരഃ
ഹെ മാതഃ ഹെ മാതരൌ ഹെ മാതരഃ
മാതരം മാതരൌ മാതൄഃ
മാത്രാ മാതൃഭ്യാം മാതൃഭിഃ
മാത്രെ മാതൃഭ്യാം മാതൃഭ്യഃ
മാതുഃ മാതൃഭ്യാം മാതൃഭ്യഃ
മാതുഃ മാത്രൊഃ മാതൄണാം
മാതരി മാത്രൊഃ മാതൃഷു


സ്വസാ സ്വസാരൌ സ്വസാരഃ
ഹെ സ്വസഃ ഹെ സ്വസാരൌ ഹെ സ്വസാരഃ
സ്വസാരം സ്വസാരൌ സ്വസൄഃ
സ്വസ്രാ സ്വസൃഭ്യാം സ്വസൄഭിഃ
സ്വസ്രെ സ്വസൃഭ്യാം സ്വസൄഭ്യഃ
സ്വസുഃ സ്വസൃഭ്യാം സ്വസൄഭ്യഃ
സ്വസുഃ സ്വസ്രൊഃ സ്വസൄണാം
സ്വസരി സ്വസ്രൊഃ സ്വസൄഷു

ൠകാരാന്തൊ പ്രസിദ്ധസ്തഥാ ഌവൎണ്ണാന്ത എകാരാ
ന്തശ്ച ഒകാരാന്തഃ

ഗൌഃ ഗാവൌ ഗാവഃ
ഹെ ഗൌഃ ഹെ ഗാവൌ ഹെ ഗാവഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/17&oldid=178470" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്