താൾ:CiXII844.pdf/18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൨

ഗാം ഗാവൌ ഗാഃ
ഗവാ ഗൊഭ്യാം ഗൊഭിഃ
ഗവെ ഗൊഭ്യാം ഗൊഭ്യഃ
ഗൊഃ ഗൊഭ്യാം ഗൊഭ്യഃ
ഗൊഃ ഗവൊഃ ഗവാം
ഗവി ഗവൊഃ ഗൊഷു


ഐകാരാന്തഃ

രാഃ രായൌ രായഃ
ഹെ രാഃ ഹെ രായൌ ഹെ രായഃ
രായം രായൌ രായഃ
രായാ രാഭ്യാം രാഭിഃ
രായെ രാഭ്യാം രാഭ്യഃ
രായഃ രാഭ്യാം രാഭ്യഃ
രായഃ രായൊഃ രായാം
രായി രായൊഃ രാസു


നൌഃ ഗാവൌ നാവഃ
ഹെ നൌഃ ഹെ നാവൌ ഹെ നാവഃ
നാവം നാവൌ നാവഃ
നാവാ നൌഭ്യാം നൌഭിഃ
നാവെ നൌഭ്യാം നൌഭ്യഃ
നാവഃ നൌഭ്യാം നൌഭ്യഃ
നാവഃ നാവൊഃ നാവാം
നാവി നാവൊഃ നൌഷു

ജയാ ജരാച സൎവാച ദ്വിതീയാച രുചിസ്തഥാ ദ്വെ തിസ്രശ്ച തഥാ
കൎത്ത്രീ ഭവതീ യാന്തീ തഥൈവച യാതീ ഭവന്തീ ദീവ്യന്തീ ലക്ഷ്മീ സ്ത്രീ
ശ്രീ സ്തനുസ്തഥാ ജംബൂ ഭൂ വൎഷാഭൂശ്ച്വ പുനൎൻഹൂ ശ്ശബ്ദ അവച മാതാ സ്വസാ
ച സൌ രാ നൌ സ്തീലിംഗാ ഇതി കീൎത്തീതാഃ ഇത്യനന്താഃ സ്തീലിംഗാഃ
പരിസമാപ്താഃ അഥാജന്താ നപുംസകലിംഗാ ഉച്യന്തെ അകാരാന്തഃ

അകാരാന്തഃ

നപുംസകലിംഗഃ

കുണ്ഡം കുണ്ഡെ കുണ്ഡാനി
ഹെ കുണ്ഡ ഹെ കുണ്ഡെ ഹെ കുണ്ഡാനി
കുണ്ഡം കുണ്ഡെ കുണ്ഡാനി
കുണ്ഡെന കുണ്ഡാഭ്യാം കുണ്ഡെഃ
കുണ്ഡായ കുണ്ഡാഭ്യാം കുണ്ഡെഭ്യഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/18&oldid=178471" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്