താൾ:CiXII844.pdf/19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൩

കുണ്ഡാൽ കുണ്ഡഭ്യാം കുണ്ഡെഭ്യഃ
കുണ്ഡസ്യ കുണ്ഡയൊഃ കുണ്ഡാനാം
കുണ്ഡെ കുണ്ഡയൊഃ കുണ്ഡെഷു


സൎവം സൎവെ സൎവാണി
ഹെ സൎവ ഹെ സൎവെ ഹെ സൎവാണി
സൎവം സൎവെ സൎവാണി
സൎവെണ സൎവാഭ്യാം സൎവൈഃ
സൎവസ്മൈ സൎവാഭ്യാം സൎവെഭ്യഃ
സൎവസ്മാൽ സൎവാഭ്യാം സൎവെഭ്യഃ
സൎവസ്യ സൎവയൊഃ സൎവെഷാം
സൎവസ്മിൻ സൎവയൊഃ സൎവെഷു


കതരൽ കതരൎദ കതരെ കതരാണി
ഹെ കതരൽ കതരൎദ ഹെ കതരെ ഹെ കതരാണി
കതരൽ കതരൎദ കതരെ കതരാണി
കതരെണ കതരാഭ്യാം കതരൈഃ
കതരസ്മൈ കതരാഭ്യാം കതരെഭ്യഃ
കതരസ്മാൽ കതരാഭ്യാം കതരെഭ്യഃ
കതരസ്യ കതരയൊഃ കതരെഷാം
കതരസ്മിൻ കതരയൊഃ കതരെഷു


എകതരം എകതരെ എകതരാണി
ഹെ എകതര ഹെ എകതരെ ഹെ എകതരാണി
എകതരം എകതരെ എകതരാണി
എകതരെണ എകതരാഭ്യാം എകതരൈഃ
എകതരെസ്മൈ എകതരാഭ്യാം എകതരെഭ്യഃ
എകതരസ്മാൽ എകതരാഭ്യാം എകതരെഭ്യഃ
എകതരസ്യ എകതരയൊഃ എകതരെഷാം
എകതരസ്മിൻ എകതരയൊഃ എകതരെഷു


ആകാരാന്തഃ

സൊമപം സൊമപെ സൊമപാനി
ഹെ സൊമപ ഹെ സൊമപെ ഹെ സൊമപാനി
സൊമപം സൊമപെ സൊമപാനി
സൊമപെന സൊമപാഭ്യാം സൊമപൈഃ
സൊമപായ സൊമപാഭ്യാം സൊമപെഭ്യഃ
സൊമപാൽ സൊമപാഭ്യാം സൊമപെഭ്യഃ
സൊമപസ്യ സൊമപയൊഃ സൊമപാനാം
സൊമപെ സൊമപയൊഃ സൊമപെഷു


B

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/19&oldid=178472" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്