താൾ:CiXII844.pdf/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦

സ്ത്രിയാഃ സ്ത്രീഭ്യാം സ്ത്രീഭ്യഃ
സ്ത്രിയാഃ സ്ത്രിയൊഃ സ്ത്രീണാം
സ്ത്രിയാം സ്ത്രിയൊഃ സ്ത്രീഷു


ശ്രീഃ ശ്രിയൌ ശ്രിയഃ
ഹെ ശ്രീഃ ഹെ ശ്രിയൌ ഹെ ശ്രിയഃ
ശ്രിയം ശ്രീം ശ്രിയൌ ശ്രിയഃ ശ്രീഃ
ശ്രിയാഃ ശ്രീഭ്യാം ശ്രിഭിഃ
ശ്രിയൈ ശ്രിയാഃ ശ്രീഭ്യാം ശ്രീഭ്യഃ
ശ്രിയാഃ ശ്രിയാഃ ശ്രീഭ്യാം ശ്രീഭ്യഃ
ശ്രിയാഃ ശ്രിയാഃ ശ്രിയൊഃ ശ്രീണാം ശ്രീയാം
ശ്രിയാം ശ്രിയി ശ്രിയൊഃ ശ്രീഷു

ഉകാരാന്തഃ

തനുഃ തനൂ തനവഃ
ഹെ തനൊ ഹെ തനൂ ഹെ തനവഃ
തനും തനൂ തനൂഃ
തന്വാ തനുഭ്യാം തനുഭിഃ
തന്വൈ തനവെ തനുഭ്യാം തനുഭ്യഃ
തന്വാഃ തനൊഃ തനുഭ്യാം തനുഭ്യഃ
തന്വാഃ തനൊഃ തന്വൊഃ തനൂനാം
തന്വാം തനൌ തന്വൊഃ തനുഷു

ഊകാരാന്തഃ

ജംബൂ ജംബ്വൌ ജംബ്വഃ
ഹെ ജംബൂഃ ഹെ ജംബ്വൌ ഹെ ജംബ്വഃ
ജംബൂം ജംബ്വൌ ജംബൂഃ
ജംബ്വാ ജംബൂഭ്യാം ജംബൂഭിഃ
ജംബ്വൈ ജംബൂഭ്യാം ജംബൂഭ്യഃ
ജംബ്വാഃ ജംബൂഭ്യാം ജംബൂഭ്യഃ
ജംബ്വാഃ ജംബ്വൊഃ ജംബൂനാം
ജംബ്വാം ജംബ്വൊഃ ജംബൂഷു


ഭ്രൂ ഭ്രുവൌ ഭ്രുവഃ
ഹെ ഭ്രൂഃ ഹെ ഭ്രുവൌ ഹെ ഭ്രുവഃ
ഭ്രുവം ഭ്രുവൌ ഭ്രുവഃ
ഭ്രുവാ ഭ്രൂഭ്യാം ഭ്രൂഭിഃ
ഭ്രുവൈ ഭ്രുവെ ഭ്രൂഭ്യാം ഭ്രൂഭ്യഃ
ഭ്രുവാഃ ഭ്രുവഃ ഭ്രൂഭ്യാം ഭ്രൂഭ്യഃ
ഭ്രുവാഃ ഭ്രുവഃ ഭ്രുവൊഃ ഭ്രൂണാം ഭ്രുവാം
ഭ്രുവാം ഭ്രുവി ഭ്രുവൊഃ ഭ്രൂഷു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/16&oldid=178469" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്