താൾ:CiXII844.pdf/23

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൭

അതിനുനാ അതിനു‌ഭ്യാം അതിനുഭിഃ
അതിനുനെ അതിനു‌ഭ്യാം അതിനുഭ്യഃ
അതിനുനഃ അതിനു‌ഭ്യാം അതിനുഭ്യഃ
അതിനുനഃ അതിനു‌നൊഃ അതിനൂനാം
അതിനുനി അതിനു‌നൊഃ അതിനുഷു

കുണ്ഡം സൎവഞ്ച കതരച്ചൈകതരഞ്ചാപി സൊമപം വാരി അസ്ഥിദ്വെ
ത്രീണി ശുചി ഫഗ്രാമണി ത്രപുവാ മൃദു ഖലപുസ്യാൽ കൎത്തൃചാപി തഥൊപ
ഗ്വതിരിക്രമാൽ അതിന്വിതിച സമ്പ്രൊക്തം നപുംസകമജന്തകെ ഇ
ത്യജന്താ നപുംസകലിംഗാഃ പരിസമാപ്താഃ അഥഹലന്തഃ പുല്ലിംഗാ
ഉച്യന്തെ ഹകാരാന്തഃ

ഹകാരാന്തഃ

ഗൊധുൿ ഗൊധുൎഗ ഗൊദുഹൌ ഗൊദുഹഃ
ഹെ ഗൊധുൿ
ഹെ ഗൊധുൎഗ
ഹെ ഗൊദുഹൌ ഹെ ഗൊദുഹഃ
ഗൊദുഹം ഗൊദുഹൌ ഗൊദുഹഃ
ഗൊദുഹാ ഗൊധുഗ്ഭ്യാം ഗൊധുഗ്ഭിഃ
ഗൊദുഹെ ഗൊധുഗ്ഭ്യാം ഗൊധുഗ്ഭ്യഃ
ഗൊദുഹഃ ഗൊധുഗ്ഭ്യാം ഗൊധുഗ്ഭ്യഃ
ഗൊദുഹഃ ഗൊദുഹൊഃ ഗൊദുഹാം
ഗൊദുഹി ഗൊദുഹൊഃ ഗൊധുക്ഷു


ശ്വലിൾ ശ്വലിഡ഻ ശ്വലിഹൌ ശ്വലിഹഃ
ഹെ ശ്വലിൾ
ഹെ ശ്വലിഡ഻
ഹെ ശ്വലിഹൌ ഹെ ശ്വലിഹഃ
ശ്വലിഹം ശ്വലിഹൌ ശ്വലിഹഃ
ശ്വലിഹാ ശ്വലിഡ്ഭ്യാം ശ്വലിഡ്ഭിഃ
ശ്വലിഹെ ശ്വലിഡ്ഭ്യാം ശ്വലിഡ്ഭ്യഃ
ശ്വലിഹഃ ശ്വലിഡ്ഭ്യാം ശ്വലിഡ്ഭ്യഃ
ശ്വലിഹഃ ശ്വലിഹൊഃ ശ്വലിഹാം
ശ്വലിഹി ശ്വലിഹൊഃ ശ്വലിൾസു


മിത്രദ്ധ്രുൿ മിത്രദ്ധ്രുൎഗ മിത്രദ്ധ്രുൾ മിത്രദ്ധ്രുഡ഻ മിത്രദ്രുഹൌ മിത്രദ്രുഹഃ
ഹെ മിത്രദ്ധ്രുൿ
ഹെ മിത്രദ്ധ്രുൎഗ
ഹെ മിത്രദ്ധ്രുഡ഻
മിത്രദ്രുഹൌ
ഹെ മിത്രദ്രുഹൌ
ഹെ മിത്രദ്രുഹഃ
മിത്രദ്രുഹം മിത്രദ്രുഹൌ മിത്രദ്രുഹഃ
മിത്രദ്രുഹാ മിത്രദ്ധ്രുഗ്ഭ്യാം
മിത്രദ്ധ്രുഡ്ഭ്യാം
മിത്രദ്ധ്രുഗ്ഭിഃ മിത്രദ്ധ്രുഡ്ഭിഃ
മിത്രദ്രുഹെ മിത്രദ്ധ്രുഗ്ഭ്യാം
മിത്രദ്ധ്രുഡ്ഭ്യാം
മിത്രദ്ധ്രുഗ്ഭ്യഃ മിത്രദ്ധ്രുഡ്ഭ്യഃ
മിത്രദ്രുഹഃ മിത്രദ്ധ്രുഗ്ഭ്യാം
മിത്രദ്ധ്രുഡ്ഭ്യാം
മിത്രദ്ധ്രുഗ്ഭ്യഃ മിത്രദ്ധ്രുഡ്ഭ്യഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/23&oldid=178476" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്