താൾ:CiXII844.pdf/112

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦൬

ദിവു ക്രീഡാവ്യവഹാരദ്യുതി

ലൾ ദിവ്യതെ ലൎങ അദീവ്യത ലൊൾ ദീവ്യതാം
ലിൎങ ദീവ്യെത ആശിഷിലിൎങ ദെവിഷീഷ്ട
ലിൾ ദിദിവെ ലുൎങ അദെവി ലുൾ ദെവിതാ
ലൃൎങ അദെവിഷ്യത ലൃൾ ദെവിഷ്യതെ

ഷൂൎങ

ലൾ സൂയതെ ലൎങ അസൂയത ലൊൾ സൂയതാം
ലിൎങ സൂയെത ആശിഷിലിൎങ സാവിഷീഷ്ട സവിഷീഷ്ട
സൊഷീഷ്ട
ലിൾ സുഷുവെ ലുൎങ അസാവി
ലുൾ സാവിതാ സവിതാ സൊതാ
ലൃൎങ അസാവിഷ്യത അസവിഷ്യത അസൊഷ്യത
ലൃൾ സാവിഷ്യതെ സവിഷ്യതെ സൊഷ്യതെ

ണഹ

ലൾ നഹ്യതെ ലൎങ അനഹ്യത ലൊൾ നഹ്യതാം
ലിൎങ നഹ്യെത ആശിഷിലിൎങ നത്സീഷ്ട
ലിൾ നെഹെ ലുൎങ അനാഹി ലുൾ നദ്ധാ
ലൃൎങ അനത്സ്യത ലൃൾ നത്സ്യത

ഷുൎഞ

ലൾ സൂയതെ ലൎങ അസൂയത ലൊൾ സൂയതാം
ലിൎങ സൂയെത ആശിഷിലിൎങ സാവിഷീഷ്ട സൊഷിഷ്ട
ലിൾ സുഷുവെ ലുൎങ അസാവി ലുൾ സാവിതാ സൊതാ
ലൃൎങ അസാവിഷ്യത അസൊഷ്യത ലൃൾ സാവിഷ്യതെ
സവിഷ്യതെ

അശൂ വ്യാപ്തൌ

ലൾ അശ്യതെ ലൎങ ആശ്യത ലൊൾ അശ്യതാം
ലിൎങ അശ്യെത ആശിഷിലിൎങ അശിഷീഷ്ട അക്ഷീഷ്ട
ലിൾ ആനശെ ലുൎങ ആശി ലുൾ അശിതാ അഷ്ടാ
ലൃൎങ ആശിഷ്യത ആക്ഷ്യത ലൃൾ ആശിഷ്യതെ
ആക്ഷ്യതെ

ചീൎഞ ചയനെ

ലൾ ചീയതെ ലൎങ അചീയത ലൊൾ ചീയതാം
ലിൎങ ചീയെത ആശിഷിലിൎങ ചായിഷീഷ്ട ചെഷീഷ്ട
ലിൾ ചിച്യെ ലുൎങ അചായി ലുൾ ചായിതാ ചെതാ
ലൃൎങ അചായിഷ്യത അചെഷ്യത ലൃൾ ചായിഷ്യതെ
ചെഷ്യതെ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/112&oldid=178572" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്