താൾ:CiXII844.pdf/26

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൦

ബ്രഹ്മഹാ ബ്രഹ്മഹണൌ ബ്രഹ്മഹണാഃ
ഹെ ബ്രഹ്മഹൻ ഹെ ബ്രഹ്മഹണൊ ഹെ ബ്രഹ്മഹണഃ
ബ്രഹ്മഹണം ബ്രഹ്മഹണൌ ബ്രഹ്മഘ്നഃ
ബ്രഹ്മഘ്നാ ബ്രഹ്മഹഭ്യാം ബ്രഹ്മഹഭിഃ
ബ്രഹ്മഘ്നെഃ ബ്രഹ്മഹഭ്യാം ബ്രഹ്മഹഭ്യഃ
ബ്രഹ്മഘ്നഃ ബ്രഹ്മഹഭ്യാം ബ്രഹ്മഹഭ്യഃ
ബ്രഹ്മഘ്നഃ ബ്രഹ്മഘ്നൊഃ ബ്രഹ്മഘ്നാം
ബ്രഹ്മഘ്നി ബ്രഹ്മഹണി ബ്രഹ്മഘ്നൊഃ ബ്രഹ്മഹസു
സുപൎവാ സുപൎവാണൌ സുപൎവാണാഃ
ഹെ സുപൎവൻ ഹെ സുപൎവാണൊ ഹെ സുപൎവാണഃ
സുപൎവാണം സുപൎവാണൌ സുപൎവണഃ
സുപൎവാണാ സുപൎവഭ്യാം സുപൎവഭിഃ
സുപൎവണെ സുപൎവഭ്യാം സുപൎവഭ്യഃ
സുപൎവണഃ സുപൎവഭ്യാം സുപൎവഭ്യഃ
സുപൎവണഃ സുപൎവണൊഃ സുപൎവണാം
സുപൎവണി സുപൎവണൊഃ സുപൎവസു
ശ്വാ ശ്വാനൌ ശ്വാനഃ
ഹെ ശ്വൻ ഹെ ശ്വാനൌ ഹെ ശ്വാനഃ
ശ്വാനം ശ്വനൌ ശുനഃ
ശുനാ ശ്വഭ്യാം ശ്വഭിഃ
ശുനെ ശ്വഭ്യാം ശ്വഭ്യഃ
ശുനഃ ശ്വഭ്യാം ശ്വഭ്യഃ
ശുനഃ ശുനൊഃ ശുനാം
ശുനി ശുനൊഃ ശ്വസു


യുവാ ശ്വാനൌ യുവാനാ
ഹെ യുവൻ ഹെ യുവാനൌ ഹെ യുവാനഃ
യുവാനം യുവാനൌ യൂനഃ
യൂനാ യുവഭ്യാം യുവഭിഃ
യൂനെ യുവഭ്യാം യുവഭ്യഃ
യൂനഃ യുവഭ്യാം യുവഭ്യഃ
യൂനഃ യൂനൊഃ യൂനാം
യൂനി യൂനൊഃ യുവസു


മഘവാ മഘവാനൌ മഘവാനാ
ഹെ മഘവൻ ഹെ മഘവാനൌ ഹെ മഘവാനഃ
മഘവാനം മഘവാനൌ മഘൊനഃ
മഘൊനാ മഘവഭ്യാം മഘവഭിഃ
മഘൊനെ മഘവഭ്യാം മഘവഭ്യഃ
മഘൊനഃ മഘവഭ്യാം മഘവഭ്യഃ
മഘൊനഃ മഘൊനൊഃ മഘൊനാം
മഘൊനി മഘൊനൊഃ മഘവസു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/26&oldid=178479" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്