താൾ:CiXII844.pdf/24

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൮

മിത്രദ്രുഹഃ മിത്രദ്രുഹൊഃ മിത്രദ്രുഹാം
മിത്രദ്രുഹി മിത്രദ്രുഹൊഃ മിത്രദ്ധ്രുക്ഷു മിത്രദ്ധ്രുൾസു


അനഡ്വാൻ അനഡ്വാഹൌ അനഡ്വാഹഃ
ഹെ അനഡ്വൻ ഹെ അനഡ്വാഹൌ ഹെ അനഡ്വാഹഃ
അനഡ്വാഹം അനഡ്വാഹൌ അനഡുഹഃ
അനഡുഹാ അനഡുദ്ഭ്യാം അനഡുദ്ഭിഃ
അനഡുഹെ അനഡുദ്ഭ്യാം അനഡുദ്ഭ്യഃ
അനഡുഹഃ അനഡുദ്ഭ്യാം അനഡുദ്ഭ്യഃ
അനഡുഹഃ അനഡുഹൊഃ അനഡുഹാം
അനഡുഹി അനഡുഹൊഃ അനഡുത്സു

വകാരാന്തഃ

സുദ്യൌഃ സുദിവൌ സുദിവഃ
ഹെ സുദ്യൌഃ ഹെ സുദിവൌ ഹെ സുദിവഃ
സുദിവം സുദിവൌ സുദിവഃ
സുദിവാ സുദ്യുഭ്യാം സുദിഭിഃ
സുദിവെ സുദ്യുഭ്യാം സുദ്യുഭ്യഃ
സുദിവഃ സുദ്യുഭ്യാം സുദ്യുഭ്യഃ
സുദിവഃ സുദിവൊഃ സുദിവാം
സുദിവി സുദിവൊഃ സുദ്യുഷു


രെഫാന്തഃ


പ്രിയചത്വാഃ പ്രിയചത്വാരൌ പ്രിയചത്വാരഃ
ഹെ പ്രിയചത്വഃ ഹെ പ്രിയചത്വാരൌ ഹെ പ്രിയചത്വാരഃ
പ്രിയചത്വാരം പ്രിയചത്വാരൌ പ്രിയചതുരഃ
പ്രിയചതുരാ പ്രിയചതുൎഭ്യാം പ്രിയചതുൎഭി
പ്രിയചതുരെ പ്രിയചതുൎഭ്യാം പ്രിയചതുൎഭ്യഃ
പ്രിയചതുരഃ പ്രിയചതുൎഭ്യാം പ്രിയചതുൎഭ്യഃ
പ്രിയചതുരഃ പ്രിയചതുരൊഃ പ്രിയചതുൎണ്ണാം
പ്രിയചതുരി പ്രിയചതുരൊഃ പ്രിയചതുൎഷു

ചത്വാരഃ — ചതുരഃ ചതുൎഭി ചതുൎഭ്യഃ ചതുൎഭ്യഃ ചതുൎണ്ണാം ചതുൎഷു

ലകാരന്തകാരാന്താവപ്രസിദ്ധൌ മകാരാന്തഃ

പ്രശാൻ പ്രശാമൌ പ്രശാമഃ
ഹെ പ്രശാൻ ഹെ പ്രശാമൌ ഹെ പ്രശാമഃ
പ്രശാമം പ്രശാമൌ പ്രശാമഃ
പ്രശാമാ പ്രശാൻ പ്രശാൻ
പ്രശാമെ പ്രശാൻ പ്രശാൻ
പ്രശാമഃ പ്രശാൻ പ്രശാൻ
പ്രശാമഃ പ്രശാമൊഃ പ്രശാമാം
പ്രശാമി പ്രശാമൊഃ പ്രശാൻ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/24&oldid=178477" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്