താൾ:CiXII844.pdf/81

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൫

ആശിഷിലിൎങ

തുദ്യാൽ തുദ്യാസ്താം തുദ്യാസുഃ
തുദ്യാഃ തുദ്യാസ്തം തുദ്യാസ്ത
തുദ്യാസം തുദ്യാസ്വ തുദ്യാസ്മ

ലിൾ

തുതൊദ തുതുദതുഃ തുതുദുഃ
തുതൊദിഥ തുതുദഥുഃ തുതുദ
തുതൊദ തുതുദിവ തുതുദിമ

ലുൎങ

അതൌത്സീൽ അതൌത്താം അതൌത്സുഃ
അതൌത്സീഃ അതൌത്തം അതൌത്ത
അതൌത്സം അതൌത്സ്വ അതൌത്സ്മ

ലുൾ

തൊത്താ തൊത്താരൌ തൊത്താരഃ
തൊത്താസി തൊത്താസ്ഥഃ തൊത്താസ്ഥ
തൊത്താസ്മി തൊത്താസ്വഃ തൊത്താസ്മ

ലൃൎങ

അതൊത്സ്യൽ അതൊത്സ്യതാം അതൊത്സ്യൻ
അതൊത്സ്യഃ അതൊത്സ്യതം അതൊത്സ്യത
അതൊത്സ്യം അതൊത്സ്യാവ അതൊത്സ്യാമ

ലൃൾ

തൊത്സ്യതി തൊത്സ്യതഃ തൊത്സ്യന്തി
തൊത്സ്യനി തൊത്സ്യഥഃ തൊത്സ്യഥ
തൊത്സ്യാമി തൊത്സ്യാവഃ തൊത്സ്യാമഃ

മൃൎങ പ്രാണത്യാഗെ

ലൾ

മ്രിയതെ മ്രിയെതെ മ്രിയന്തെ
മ്രിയസെ മ്രിയെഥെ മ്രിയദ്ധ്വെ
മ്രിയെ മ്രിയാവഹെ മ്രിയാമഹെ

ലൎങ

അമ്രിയത അമ്രിയെതാം അമ്രിയന്ത
അമ്രിയഥാഃ അമ്രിയെഥാം അമ്രിയദ്ധ്വം
അമ്രിയെ അമ്രിയാവഹി അമ്രിയാമഹി

G 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/81&oldid=178538" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്