താൾ:CiXII844.pdf/80

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൪

ചെതാ ചെതാരൌ ചെതാരഃ
ചെതാസെ ചെതാസാഥെ ചെതാദ്ധ്വെ
ചെതാഹെ ചെതാസ്വഹെ ചെതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അചെഷ്യൽ അചെഷ്യതാം അചെഷ്യൻ
അചെഷ്യഃ അചെഷ്യതം അചെഷ്യത
അചെഷ്യം അചെഷ്യാവ അചെഷ്യാമ
അചെഷ്യത അചെഷ്യെതാം അചെഷ്യന്ത
അചെഷ്യഥാഃ അചെഷ്യെഥാം അചെഷ്യദ്ധ്വം
അചെഷ്യെ അചെഷ്യാവഹി അചെഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ചെഷ്യതി ചെഷ്യതഃ ചെഷ്യന്തി
ചെഷ്യസി ചെഷ്യഥഃ ചെഷ്യഥ
ചെഷ്യാമി ചെഷ്യാവഃ ചെഷ്യാമഃ
ചെഷ്യതെ ചെഷ്യെതെ ചെഷ്യന്തെ
ചെഷ്യസെ ചെഷ്യെഥെ ചെഷ്യദ്ധ്വെ
ചെഷ്യെ ചെഷ്യാവഹെ ചെഷ്യാമഹെ

തുദ വ്യഥനെ

ലൾ

തുദതി തുദതഃ തുദന്തി
തുദസി തുദഥഃ തുദഥ
തുദാമി തുദാവഃ തുദാമഃ

ലൎങ

അതുദൽ അതുദതാം അതുദൻ
അതുദഃ അതുദതം അതുദത
അതുദം അതുദാവ അതുദാമ

ലൊൾ

തുദതു തുദതാൽ തുദതാം തുദന്തു
തുദ തുദതാൽ തുദതം തുദത
തുദാനി തുദാവ തുദാമ

ലിൎങ

തുദെൽ തുദെതാം തുദെയുഃ
തുദെഃ തുദെതം തുദെത
തുദെയം തുദെവ തുദെവ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/80&oldid=178537" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്